Sunteți pe pagina 1din 6

.1. .2.

COMPLEMENTUL DIRECT este partea PROPOZIŢIA COMPLETIVĂ DIRECTĂ


secundară de propoziţie care determină un verb îndeplineşte funcţia unui complement direct, fiind
tranzitiv (locuţiune verbală) sau o interjecţie cu subordonată unui verb tranzitiv (la un mod
valoarea unui verb tranzitiv, arătând obiectul personal sau nepersonal), unei locuţiuni verbale
asupra căruia se răsfrânge o acţiune sau tranzitive şi, uneori, unei interjecţii predicative
rezultatul unei acţiuni. din propoziţia regentă.
El răspunde la întrebările: pe cine? ce?

COMPLEMENTUL INDIRECT este partea PROPOZIŢIA COMPLETIVĂ INDIRECTĂ


secundară de propoziţie care arată la cine se îndeplineşte funcţia unui complement indirect pe
referă acţiunea unui verb (locuţiunea verbală) sau lângă un verb tranzitiv sau intranzitiv, o locuţiune
însuşirea unui adjectiv ori a unui adverb şi verbală, un adjectiv, un adverb sau o interjecţie
răspunde la întrebările: cui? la cine? la ce? de cu valoare verbală din regentă, arătând cui i se
cine? de ce? despre cine? despre atribuie sau la cine, la ce se referă o acţiune, o
ce? pentru cine? pentru ce? însuşire sau o caracteristică.

COMPLEMENTUL DE AGENT este partea PROPOZIŢIA COMPLETIVĂ DE AGENT.


secundară de propoziţie care determină un verb La nivelul frazei, complementului de agent îi
la diateza pasivă (construcţie cu a fi, modul corespunde propoziţia subordonată
participiu sau reflexivul pasiv), arătând de cine completivă de agent. Aceasta arată de cine este
este făcută acţiunea. făcută acţiunea exprimată printr-un verb sau un
Răspunde la întrebările de cine? de către cine? El adjectiv cu sens pasiv:
este subiectul logic al acţiunii exprimate de verb: „Concursul a fost câştigat de cine a fost mai bine
Romanul „Enigma Otiliei” a fost scris de G. pregătit”.
Călinescu.

COMPLEMENTUL CIRCUMSTANŢIAL DE PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ DE


LOC este partea secundară de propoziţie care LOC îndeplineşte funcţia de complement
arată locul propriu-zis, limitele spaţiale circumstanţial de loc, arătând locul (locul
(punctul de plecare, punctul de sosire, punctul de propriu-zis, limitele spaţiale, direcţia) unde se
plecare şi punctul de sosire), direcţia acţiunii petrece acţiunea unui
determinantului şi răspunde la întrebările: verb sau caracteristica determinată a unui
unde? de unde? până unde? pe unde? încotro? adjectiv, adverb sau interjecţie din regentă.
„Locuieşte în Piteşti” – locul propriu-zis

1
COMPLEMENTUL CIRCUMSTANŢIAL DE PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ DE
TIMP este partea secundară de propoziţie care TIMP (sau TEMPORALĂ) arată când se
arată timpul (momentul, epoca, durata, petrece acţiunea unui verb din regentă şi are
limita, frecvenţa) unei acţiuni. Răspunde la funcţia unui complement circumstanţial de timp.
întrebările: când? de când? până când? cât timp? Acţiunea exprimată de verbul din regentă poate fi
Exemple: „La un moment dat gândul lui era să în raport temporal de anterioritate, posterioritate
încurce iţele”. sau simultaneitate faţă de acţiunea verbului din
subordonată.

COMPLEMENTUL CIRCUMSTANŢIAL DE
PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ DE
MOD este partea secundară de propoziţie care
MOD (sau modală) îndeplineşte funcţia de
arată cum sau în ce măsură se desfăşoară o
complement circumstanţial de mod al unui cuvânt
acţiune ori se prezintă o stare, o însuşire.
din regentă sau al regentei în întregime.
Răspunde la întrebările: cum? în ce fel? în ce
măsură? cât (de)?

PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ DE
CAUZĂ (CAUZALĂ) îndeplineşte funcţia de
COMPLEMENTUL CIRCUMSTANŢIAL DE complement circumstanţial de cauză, arătând
CAUZĂ arată cauza sau motivul realizării unei cauza sau pretextul acţiunii din regentă. Acţiunea
acţiuni, al unei însuşiri şi răspunde la întrebările: exprimată de cauzală este totdeauna anterioară
din ce cauză? din ce pricină? acţiunii din regentă: „Eu cred c-a obosit pădurea /
„Ea-şi acopere cu mâna faţa roşă de sfială”. Căci ziua-ntreagă a tot cântat”. (G.
Coşbuc,Pastel);
Propoziţiile cauzale pot fi: cauzale propriu-zise
sau cauzale condiţionale.

PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ
COMPLEMENTUL CIRCUMSTANŢIAL CONDIŢIONALĂ are funcţia unui complement
CONDIŢIONAL arată ipoteza sau condiţia de circumstanţial condiţional, exprimând o condiţie
care depinde realizarea unei acţiuni. sau o ipoteză de a cărei îndeplinire depinde
Răspunde la întrebarea cu ce condiţie? realizarea acţiunii din regentă. Răspunde la
întrebarea cu ce condiţie? (sau în ce ipoteză /
eventualitate?).

2
COMPLEMENTUL CIRCUMSTANŢIAL PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ
CONCESIV arată un obiect ori o împrejurare CONCESIVĂ îndeplineşte funcţia de
care ar fi putut împiedica acţiunea exprimată complement circumstanţial concesiv al regentei şi
de un verb sau însuşirea exprimată de un adjectiv, arată o
deci o circumstanţială opusă cauzei sau condiţiei. împrejurare care ar fi fost de aşteptat să
Răspunde la întrebarea în ciuda cărui fapt? împiedice realizarea acţiunii din regentă, dar n-o
împiedică.

PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ
COMPLEMENTUL CIRCUMSTANŢIAL
CONSECUTIVĂ Îndeplineşte funcţia unui
CONSECUTIV arată rezultatul unei acţiuni al
complement circumstanţial consecutiv, arătând
unei stări sau al unei însuşiri din regentă,
rezultatul (consecinţa, urmarea) unei acţiuni sau
reclamând ideea de mod.
al (a) unei însuşiri din propoziţia regentă.
Răspunde la întrebarea cum?
Răspunde la întrebarea: care este rezultatul
faptului că?
PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ DE
COMPLEMENTUL CIRCUMSTANŢIAL DE
SCOP (FINALĂ) are funcţia de complement
SCOP este partea secundară de propoziţie care
circumstanţial de scop al regentei şi poate fi
arată scopul realizării unei acţiuni.
introdusă prin conjuncţie (să, ca să, ca…să, de)
Răspunde la întrebările: cu ce scop? în ce scop? şi
sau locuţiunea conjuncţională pentru ca să:
determină un verb la moduri personale sau
„Budulea s-a gândit dar să vie, ca să-l ia pe Huţu
nepersonale sau o interjecţie predicativă –
şi să-l ducă acasă, dar să nu spuie nimic, pentru
„Hai la cumpărături!”
ca să vază ce zice”. (I. Slavici, Budulea Taichii).

COMPLEMENTUL CIRCUMSTANŢIAL
INSTRUMENTAL (numit uneori şi
circumstanţial de mijloc) este partea secundară PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ
de propoziţie care arată instrumentul ori mijlocul INSTRUMENTALĂ (numită şi circumstanţială
concret sau abstract prin care se realizează o de mijloc) corespunde, la nivelul frazei,
acţiune sau se manifestă o însuşire. complementului circumstanţial instrumental,
Determină un verb („Scriu cu stiloul” – indică arătând mijlocul (lucru – instrument sau materie
instrumentul: „Ea a reuşit printr-o muncă tenace” –, fiinţă) prin care se realizează acţiunea sau se
– indică mijlocul); o interjecţie predicativă („Hai manifestă o însuşire.
cu tramvaiul!”, dar nu determină adverbe.
Răspunde la întrebarea: cu ce instrument? prin ce
mijloc?

3
PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ
SOCIATIVĂ îndeplineşte funcţia de complement
sociativ al regentei arătând cine însoţeşte
subiectul sau obiectul din regentă în realizarea
acţiunii.
Propoziţia circumstanţială sociativă, foarte rar
COMPLEMENTUL CIRCUMSTANŢIAL întrebuinţată în limba română, se introduce prin
SOCIATIV este partea secundară de propoziţie pronume sau adjectiv pronominal relativ (ori
care însoţeşte subiectul sau anumite complemente nehotărât) însoţit de prepoziţie (cu sau fără) ori
în realizarea unei acţiuni. Răspunde la întrebarea de
împreună cu cine? sau împreună cu ce? locuţiune prepoziţională (care conţine prepoziţia
cu) împreună cu, laolaltă cu, la un loc cu, cu tot
cu: „Se întâlneşte cu cine îl invită la plimbare.”;
„A plecat împreună cu cine a fost acolo.”
Propoziţia
sociativă poate fi introdusă şi prin adverbul relativ
cât sau nehotărât oricât: „S-a descurcat cu cât
avea la el.”

COMPLEMENTUL CIRCUMSTANŢIAL DE
RELAŢIE este partea secundară de propoziţie
care arată obiectul la care se referă o
acţiune ori o însuşire sau obiectul din al cărui
punct de vedere este formulată comunicarea din PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ DE
restul propoziţiei. RELAŢIE îndeplineşte funcţia de complement
Determină un verb („De mâncat, am mâncat”), circumstanţial de relaţie al regentei fiind
un adjectiv („El este mic de statură”.), un adverb subordonata care indică (precizează) la ce se
(„O carte greu de citit”.) limitează (mărgineşte) acţiunea sau caracteristica
Pentru identificarea complementului de relaţie se determinată.
apelează la una din întrebările: în ce privinţă? din
ce punct de vedere? în ce domeniu
(materie)? în relaţie (raport, legătură) cu ce
(cine)?

COMPLEMENTUL CIRCUMSTANŢIAL PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ


OPOZIŢIONAL este partea secundară de OPOZIŢIONALĂ îndeplineşte funcţia de
propoziţie care arată obiectul sau acţiunea care complement circumstanţial opoziţional, fiind
se opune celor exprimate prin altă parte de subordonata care se corelează prin opoziţie cu un
propoziţie (subiect, predicat, nume predicativ, termen din regentă (subiect, predicat, nume
complement, element predicativ suplimentar şi, predicativ, element predicativ suplimentar,
uneori, atribut). complement).

4
COMPLEMENTUL CIRCUMSTANŢIAL
CUMULATIV este partea secundară de
propoziţie care determină un verb sau o
interjecţie predicativă arătând, prin referire la o
PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ
parte de propoziţie (subiect, predicat, la numele
CUMULATIVĂ îndeplineşte funcţia de
predicativ, la elementul predicativ suplimentar, la
complement circumstanţial cumulativ arătând un
complement şi mai rar la un atribut), cine sau ce
raport de adăugare, alăturare, acumulare la cele
se adaugă părţii de propoziţie la care se face
exprimate de regentă: („După ce că e slab, mai e
referirea.
şi înalt.”) şi răspunde la întrebările: ce se adaugă
Pentru identificare, pot fi folosite întrebările
pe
împreună cu cine/ce? pe lângă cine/ce? puse
lângă?; pe lângă cine/ce. . . ?
verbului determinat sau interjecţiei predicative:
„În afară de Pascalopol şi Otilia, pe bancheta din
faţa lor şedea ghemuit şi m o ş Costache.”- G.
Călinescu, Enigma Otiliei. (Împreună cu
cine/pe lângă cine şedea şi m o ş C o st a c h e?).

COMPLEMENTUL CIRCUMSTANŢIAL DE
EXCEPŢIE arată obiectul care se constituie
excepţie în raport cu:
– subiectul: „În afară de mine n-a mai fost acolo PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ DE
n i m e n i”; EXCEPŢIE îndeplineşte funcţia de complement
– nume predicativ: „Este o r i c e a l t c e v a, în circumstanţial de excepţie, exprimând faptul care
afară de sportiv”; se exceptează în raport cu o parte de propoziţie
– atributul: „Avea o minte a g e r ă, afară de din regentă (de obicei negativă): „În afară că a
unele rezerve”; citit ziarul, a l t c e v a n-a făcut”. Pentru
– complementul: „N-a primit a l t c e v a, în afară identificarea propoziţiei de excepţie trebuie
de cărţi”. stabilită excepţia (abaterea) existentă faţă de
Pentru identificarea complementului de excepţie regentă, întrucât folosirea întrebării în afară de..?
sunt folosite întrebările în afară de. . ? cu este de mic ajutor.
excepţia. . .? puse determinatului (însoţit de
partea de propoziţie la care se referă): „N-a venit
n i m e n i, afară de ea.”(N-a venit nimeni în
afară de cine?).

5
ELEMENTUL PREDICATIV
SUPLIMENTAR (EPS) este partea secundară
de propoziţie cu dublă subordonare care prin PROPOZIŢIA PREDICATIVĂ
intermediul unui verb sau al unei interjecţii SUPLIMENTARĂ este propoziţia subordonată
predicative exprimă o caracteristică sau o care îndeplineşte funcţia de element predicativ
acţiune, de obicei simultană cu acţiunea suplimentar pe lângă un verb din regentă.
principală referitoare la un substantiv sau Ea exprimă o acţiune simultană cu o regentă, rar
pronume cu diferite funcţii pe lângă acel verb sau posterioară, referitoare:
interjecţie. – la subiectul regentei: „Se aud t r o m p e t e l e
Substantivul (substitutul) poate avea pe lângă cum sună”;
verbul determinat funcţia de subiect: („S t u d e n ţ – la complementul ei direct: „L e aud cum sună”;
ii au plecat veseli/râzând”), de complement direct: – la un complement indirect: „Priveam l a v o i
(„O cheamă Alexandra”), de complement indirect cum eraţi de fericiţi”.
(mai rar): („Noi îi zicem Alexandra”) sau de
complement de agent: „Lui nu-i plăcea ţigara
decât fumată singur”

Conf. univ. dr. Florin Popescu

S-ar putea să vă placă și