Sunteți pe pagina 1din 11

I

.t
i$rnlni
::--:_-+*i.:
.k
Qomperndiu
,-r
'dermato!o
Dan
Forsea
Raluca
Popescu
CeteEin
Mihai Pepescu
_-EJ
---
-ry
+--
--
:.:'-r-=='
-+-
,--::
:-;;=:;:-
--
--
-
_-
STRUCTURA
SI
FUNCTIILE
PIEI,II
i'",i:.:::u'#Tli,:
un cti vo- epi teri al, c are s e continu
d, c u
rep rezi
n t i .n..*,
_ I lif
i
/iil#;;
j;:,
; ::il11{f
",
Jill,
"
1.1
Embriologie
semimucoasele
1,5-1,8
-,
gi
Epidermul
gi glan-dele
anele
sunt
de origine
ectodermicd.
Dermul
se
dezvoltI
]iryf
ix;
"'l
::::T'l**ii-
*,
",,o"1#a"",. 1.."u.ta neurarr)
i{1';;:,l;t*L'}iH:,ff #ii1l;ffi
J'Jff
.fr:1;':l*m**ir::
amniotic,
de
unde
por
fi preJevate
f"^::'''"
se detaqeaz,i
pi prutesJ;;;i;ilr:;
,.rn.u
u cincea
epidermur;,;;;ff:1
:::tr,
.anatiza
sexul
o" r."tiir,r.r"eprdermul
este
format
drn
mai
multe
,trutrli
cro_matinian.
Din
rn ,una
a treia,- ,in
-,,----
,
Durd'rurl
tI
lncepe
procesul
glandele
sebacee
'"1'
jll
mu8urele
epitelial
primar,
se
dei
este
compre;;;;;:l,f?lfit
Xi:7,u
uro_.,,,"
i, ,*,Torti
nrere
de pdr,
au o secretiu
.ur"ourd
(uernir
"or
rorolulJ'
ni"
lr#'#lJlfi;X;",?!;:#.$
iilH;#*T:,.*1#,t#;,{i,j,i1ffiil;**i..i,"ql_1[
tnqf,tive.
Ele
se de
,,**::,t'H"#{:ii!:,;r,i,,;"T,ff::i:#:ffi
cana,uruii;;;;;
dintr-un
i;;;-
"i',:,ffi
;#,
j"J.Ji.ffi;l*:,!;n a a parra
si
a
saptea
"
campur
primiiiv
unghiul,'pr".#.r,
*ril;;;are
in luna
a treia,
sub
::i liH#"-#::l'
upi a"'*i'i';;
;;;,
"
r, p,
a
",#;',,i,,.
",
rarange
na
a 2'-asub
form
asigurard
de celulele
"r;^;;#il;ll
zE-
a, cuffi;";
;:il:ffi:'*'i
nesre",
irro.riu
ffiffi ;
;d;
:;HTIXTT
Aceste
repere
em
tei
fitului.
- -ruru
"'tbriologice
au valoare
medico-legari
pentru
stab,irea
vdrs-
nanrtt4!c:t9sJY
firu****r#rffi
L-t:I.'l:jJ:;i:
;Htp*ggff;gfidd'rffi
in::r;l#;
cantitatea
de
carc
18
ic5.
a
Pie1ii
L.z
Structura
macroscopr
ai
adi,nci,
situa'te
- ^-.x
o serie
de
ptoti
t' ,r^nr, nrecuro $1
t.s.1
EPidermul
:fllTfrtfJl::lT;":;if;J::j;x'l[TffJi:il'J;l:T'i"J'lii'il:;#i]"*-
1.3
Structura
microscopic[
a
pielii
I
Pielea
este
alcS'tuit[
din
epiderm
s\
derm'Sutr
ea
se
gilsegte
tesutul
celullr
i
::.r*,.q'1$$ffffi11i:r:HrL'--:'t"*'5r
keratinocit"
dispuse
or(rvr'@"'
a _-^npnta sa
principalS,
este
o
t,''ig*tll
-'iuat imediat
sub
epiderm'
componenta
s
i-ermul-""tt"
tttl'."G"nu1..
, r:.,os, alcil,tuit
ain ad-ip_oq!!q
organizate
tn
t'"t"ff
X:l'
l'J;,H"
i;"n"to'
adipos'
*""'
;-
-*
l-*.*ice,
grosimea
-',i;:i.'i*:-,,1'#I"'r#ilTx::#Hfr
i?ffi
rt"l'."*g
pielii
are
varialn
u*+*ft,H[**#W]'-r,i*#**
redus
cantitatrv
STRUCTARA
-... TaFelul
1.1
Citokine
produse
de keratinoclto
$r?
It-6
TGF-a
;:::
({r
,
i
i
- ii'or
1.i",,,; .'i,,
,.,
IL-8
d;;
h:::,
*,, ,,u* ,,'l::';,Lo
,_
t
FGF-a
; <. )
FGr-b i
*-'+
'L'
6 i
, u{**i,r*,_j,y,;,7
Z.r
_j,
,_^.
._
Iibroblast
cro*tt
rl'"roq
PDGF= ptatetet
l9l:,':*tor.*rle
Growth
Factor;FGF=
locyte
colony
stimulating'
Fu"ti.;
M_aH'_:
t,erived
Growth
Factoq
c-csr=-'c.ir,,f
Macrophase
a.b;;
i-ilutating
Factor.
Macrophage-csF;
cu-isr=
<i;ilffi;
dopa-chinond" prin
porimerizarea
acesteia
din urmd,
se formeaz,
eumeranina
(p igment
ul maro
sau.
negru
) ; feom eranrn.r-
y
ritu*r?mii
(pigmenf
i rogii
)
sunt
i::li'lrl:ffi
[:"",,ffi:ffi1*,:1";;l
chinonei
cu cistein],i
{eranipele
prete-,!
.-.lry E,p,i,
".,*l?i-,",,#;'jiffi';f:;.psrt-'+b!s{b[i4
pj reneqtar",1,,.:
p;
"
Reglatea
mela'nogenezei.
Melanogeneza,este
stimurat{
de ac,tiunea
mai
murtor
tactori'
dintre
care
cel
*ui impor?rri
".r"
"*orr"ruu'iulrrtluuiot"t"
(uv).
Arti
factori
stimulanfi
sunt:
MSH,
ACiff,lrtrogeuii,
progesteronul.
rn fun crie
de r{*rgns*i_Rl*Llg
ir"v ru-a"r.fi
il;;;arele,,fototipuri,, cutanate:
tipur I: p;;a*
*il';-;*a
mraeauna
iil;; nzeazd,niciodatd,;
tig[&
persoane.ur"
r" ard
de obi."i
ei*"
UronruurX,ir*rr,irpgrJr_t
persoane
care
se ard
rareori
si se bronzuurx-Jr
"ur."i ffi,"riruour"
care
nu se
ard
niciodati
si
se
uroor.rrl-io;;;;i?,
#BgJ,
p,smentalie
constitutiv,
mo derat
5
;
t.p*l
"_VJ
pigment
a,tie
";*
rl*r,
"L
m arc
at d (negri
).
Este
o cerur,
dendriticd,
cu or-iginea
i1,.1dd.uva
hepatoge.nr.
Are
nucleur
rob_
;::li
fi:;1Tj
i
j:'ll3li;{
ffi .qii
ri r",*
Ji;
:i.?iet
d,,, (sranurere
Bir_
brile'p,";;;;;-"ffi1"ff.,,#ffxx^*ili*:,,,xi**::t:i:fJ."fi
b,i r ar e au, u u r
u r,i_-i
iffi
;:-#:
ni^;6Fi::#_:,,
p ent
ru fracliun
ea
Fc
a IgG
9i
IgE
'i
p"r,t.u
r.u.lirrea^c36
a comprementrt'ui.
are
un rol
major
in
.{'o".';3''''"'t'
,i::'
'
' \,.;
:
"
"
'" r,:rir4.1
r
rcq'i *i
,.i-rlf,.,nf ? ,, J+ k
+
'JI
i'
I'' r,r'r/
re-
,\',
t
).
22 DERMATOLOG
reactivitatea imun[ a pielii, principalele saie func]ii fiind captarea, procesarea
gi prezentarea antigenelor exogene Iimfocitelor T.
ir,,i,,'l'"
u,t
,1
..,;:,lr,,,i.
i,:
'l'
.i
.,,..,.. ,,.,,,.,,.,
j
Celula dendriticH nedeterminatl
Celula dendritici, nedeterminatS,, identiflcabilS, prin microscopie electronicil.
este caracteizatd" prin absenla at6,t a melanozomilor cAt gi a granulelor Bir-
beck. Ea este inruditS, cu celu1a Langerhans si posedd,, ca si aceasta, antigene_
ii"[-pl""ului major de histocompatibilitate clasa II (MHC clasa II).
Qelula
Merkel
Este situatX de obicei in vecin5tatea membranei bazale si conline granule neu-
,or".iiioili intracitoplasmatice, care mediazl senzatiile tactile fin'e. Aparline
sistemului APUD3 si are probabil origine in creasta neural[. Densitatea celu-
lelor Merkel este mai mare in regiunile in care exist5 foliculi pilosi.
L.3.2
^..,.,'i
i,*. Jii,'oi':4
l.
t :
Jonc{iunea dermo-epidermic".X ',
"
''."
I
""'
*
? lr'
+
ReprezintS, interfala dintre epiderm si derm. Este ondulat5,, fapt ce creste
stabilitatea leg5turii dermo-epidermice si mS,reste suprafata de contact clin-
tre aceste dou[ structuri. Prelungirile trimise dinspre derm spre epiderm se
numesc papile dermice, iar cele trimise dinspre epiderm spre derm, creste inter-
papi,lare. Jonctiunea dermo-epidermicX, este alc5,tuitd,, de la suprafatX spre pro-
funzime, din urmd,toarele structuri identiflcabile prin microscopie electronicd,:
a) membranele plasmatice a1e keratinocitelor stratuluibazal, care prezintI
din loc in loc hemidesmozomi pe care se fixeazd" tonofllamentele de ke-
,,
. ,,.Iutirxi
b) lamina lucida, zonX electronotransparent5, care contine cel putin patru
macromolecule distincte: laminina, entactina, niacina si antigenul pem-
figoidului bulos, flecare cu functii speciflce. Laminina, o glicoproteini
necolagen5, cu masI molecular5 mare (800 kDa), produs5 de keratinocite,
contribuie impreunfl cu entactina 1a legarea keratinocitelor de colagenul
tip IV din structura laminei densa. Niacina intr5, in structura filamentelor
de ancorare. Antigenul pemfigoidului bulos este produs de keratinocitele
bazale;i este situat in imediata vecinS,tate a hemidesmozomilor, functia
sa fiind deocamdatS, necunoscutXl
tAmine
Precursor Uptake and Decarboxylation.
STIIUCTURA
!FUNC 'IILE
PIELII
c)
]amina densa,
zond,
erectronodensi.
a
.. ,----
1!
n;veiur
"l;;;H#"TJ:TJi::::i*.::"lll
din
colagen
tip
rv
ot
iu ,n
n* u,,;
ffi ., rffiJ:"rf,il;;::,:,.1.u
r.ouu.,"u,io
lu,
;n u r u c i d a s i
l) sublamina
densa. r)t^
-^-t.
e1e
keratinocitelor
bazafe:
d) sublamina
densa,
.uro
"^.1,*1"::"t"
are
keratinocitelor
bazale;-*"rqq
D
de rip
vlrl,"i1j-"1
care
confine
fibrile
du
un.oru.*
(ul.
9l
III)
.ur"
Rr]^lnlnchiuri
de rnicrc
:eaza
lamina
densa
olol'"
a"rr,."
9,ti;:i1''t"
din
colagen
Jon*iunea
,".;:_::*"
-o*'"
de
dermur;;;;,;;.""'tte
colagene
(tip
r
conrrjbuje,.-i,r"r""1?-eplde.rmrcd asigu "
ur
fiJrru
,u,,ip".,,u.'lierea
$i
*i;;r;;*;a
suRortul
mecanjc
al epidermuJui,
d n r re
o
",,
i
i'
",
i;:1H
i'
"';';;[;;;;
J,"ll"?
x i;:
:i:1,:
11
i,;
ffi [*jt11j:
1.3.3
Dp,*mul,_
Situat
subepidr
sa
varjazd.
o,.ij"lut:
t:l
de suport,mecanic
pi nutritiv
ru
niu"jrl'p,:::" '"*'m5
pe
torar
s u b
1 a z d,,.
; ;,T !.J
;if
fl i,.j..
r ia
l,:'ff
i Jfl
?i ifi[:ji li;T
il?
rrtu
ur.ji,l;.;i: "l::l]:itatea.
'*
"r@rrrLanr In vdrstii.
dermut
se
subsrant,
*ro.'*o-''.
::]'':,
fibre
(care
reprezintx
7E%,
reticular,,
,;T:;J;ix
;:
ffi#:::"'",:;,?';,'Y
din
sreurarea
sa)
pi
derm
pspjlur,
durn,
Celulele
dermului
Populatia
cciuia.{
a rierrnruiui
este
arcStuiti
din
urmd,toar
a.
Fibroblasler
si iih_^^:,
*'"q
uln
u,matoarele
celule
rezidente:
Iil
il:i;li:*,:;;"i;,;i,;le
mai
numeroase,
RlincipaJa-r".
;;.;"
b.
pa
so
c i r o,
n o''
n o* r i c a n i
)
s i ; ; il:
i"''[lil
; r'],iJl'l?;
";;:
il':;
J'T";t::
.or
,ro
,,*;;;,T.';/-r1:;,j_:::
:"11,,:_LT:'.",
.*.;
;;duc citokin"
f
i au
r.
Maslocile.
Slirnularea
lor
rJe
;;,::,:::
mentului
detr
,**:1i#t#+,j#*-i-,:'#,,.H,T:,#[##d1**
d.
,L_1m{9cit9.
Au roi i,,
,,.__-_"":'"
,
.,
,:;
)
rol
in
ttsupravegherea,,
imund.
.
Pe
lAngi
acestea.
Fi monocit*e
'*'
ra riverul
dermurui
migreazi
ocazionalpolimorfonucleare
24
DERMATOLOGIE
Fibrele
dermului
Marea ma.ioritate
a fibrelor
dermului
\60-20%)
este reprezentatd,
de
fi,brere de colagen.
Acestea
sunt dispuse
in,minunchiuri
au g.orr-"
variabili
(mai
micS' in dermul papilar,
mai mare in dermul prorura).
irir"ru
sunt constituite
din fibrile,
iar acestea
ra randul
lor din molecure.
l,t"r"."r"r"
de colagen
sunt
alcS,tuite
din trei- carene poripeptidic",
uos-#
i,.,^';.*,
hidroxi_prorini
si
hidroxi-lizinx,
strans
legate ,r,"tu au artere iitr-o ,r.ir.irrx
de triplu
helix.
Fibrele
elastice
reprezintd,
2% din greutatea
dermului
si sunt arci,tuite
din
doux structuri
proteice:
un miez central
amorf de elastind,
si o componentx
mi_
croflbrilarx.
Erastina
este formatr
din polipeptide
bogate
in gricinx,
desmozinl
9i
valinS, si este regatd, de componenta
microflbrilard,
prin
intermediul
resturilor
de desmozini.
Fibrele
de reti,curind
sunt subtiri si se g[sesc
mai ares in pielea
fetari, si in jurul
vaselor
si anexelor
din pielea
adultului.
In timpul
solicitdrilor
m"carri."
ra care este supus5, pierea,
colagenur
este
responsabil
de pistrarea.
integritd,tii
cutanate.
Revenirea pierii
ra forma ante-
rioarS' exercitd'rii
actiunii
factorilor
mecanici
se datoreazil'ribrelor
de elastini.
S ubstanta
fundamentald
Este alcituiti predominant
din doud, tipuri..de
gricozaminoglicani
(acidul
hia_
luronic
si dermatan
sulfatul)
9i
din cantitd,fi
mai mici de heparan
sulfat si
Principalele
sale functii sunt: rezervor-de
apd, si proteine,
asigurarea
trans_
portului
substantelor
nutritive
gi hormonilo,
pri,
h";;, a-m"ortizarea
socurilor,
lubriflant
al retelei
de fibre colagene
si elastice.
Vasculariza!
ia sanguind
Degi este un mic consumator
de oxigen pierea
este bine vascurarizatd,,
con_
tribuind
in acest
mod ra termoreglaie.
vasele ,rr*,rio"^
ro)rr^.urd"doud,
mari plexuri:
a) profund,
situat
imediatieasupra
,tesutului
celular
subcutanat,
care
irigd' glandele
sudoripare
si papilele
fi.el,or
de pxr;
b) superflciar,
situat in der_
il:L1;;]]'-,
din care pornesc
anse cap,are
care pxtrunJ
in interiorur
pap,elor
Vasculariza$ia
limfaticH
vasele limfatice
aferent-e
incep orb, ra nivelur papileror
dermice
si apoi formeazd,
un plex
limfatic
superflciar,
ritrui
in dermur
fapilar. Existi
si doux plexuri
,!TSUETURA
$]
F.UN
'glLPIELIT
Prolundc
care
sc
co
tasciej
supcrficiale.
nl'inuii
cu
vase
limlatice
care
au
7.4
Anexele
pielii
t'r
i
Inervaf
ia
j:]itL...rr" bogar,incrvard,
mai
a1es
l,
;i]Hil:Xill,i,#'13,':ni
n*.;;u;n
uura
niverur
rerei
si
ar
'
n u x u J es re con
d u s
j.ll':ur''u,.; ;;;
r;;::';uli'u'*
[i o;,"o"'"n*
t'"rn
itiliior'
Re-
s,u
ai nervi,or.r*il]".nbr"
*iuii-n;;i:'.!'-u"*'^'i'
o-.sau
asocjate
corD,s-
ternurui
nervos
,"il::1
ui
","ilo,";il:"'l''"Ti"tinizat";;;;'
o" ra
aceltia'
in-
nr u;ch
ii erec
r,orj
*, ?.t^11*''*"-lr,',ljl-''"
"'" ";;;;;"':;c
gangJjon
ii s
Bi n al i
,
stimuraru*
,urr1'uror
de pd.r.
-*
"asl
t"'*'i'*"*,*JJ,I-'X;il|,;tl:"t';;
oermo-epiderrnicc
,;'l:.li"",.
nervoase
libere
situare
in ,,."-
i'
r.or
arectiun,
.,,*n"iLo'."1.,,",r,",.H.,,l|r:fi,:l:il;"L#:::]:i"..
jonc!iunii
s
r
,
Lracteristicdmul-
aeelapi
traseu
eu
venele
lj":l lj,
,rsr.ole
epitelial
si,
cu oerrnului.
_r+wu'or
sr,
cu
excep{ia
unghiiior,
sunt
situate
la
nivelul
I.4.1
Glandele
sudoripare
ecrine
Sc gf,sesc
in
numd.r
l^,.r^ __
curanard,,
avdnd
:t
1:t.
mare
(2
s n
din
_ : densirar;;;J;irT:],;ffi1:;t'?:l?r,XliJ:_,1;i:;,:l:
a,
Clornerul.glandular
(situat
in
1 /Sinro"i^^--. rntri
celuie
r
o
s,:",,,,r.,;":
;;**
J,,:#;:
f i:'Ii
LHI,ill?
jn
s'[ruc'[
u ra
sa
pe
o rnemb
rand"
bazalya
*.-ituit
din
doud,
straturi
de celu1e
dispuse
c.
CanaJ
sudoripar
intraepidermic.
.Orificiul
cle
sccretip
rt
^r-*
, ,
pa.ri.
secret,"
u.urr.rlrl,argrandeJor
e*ine
se
deschirp
'
.i,.^r_ , .-
;:h:x,Ti,ff##i'i:*,";5;;nrii1rill.:J3;Til:,""'1T;1ii!;
:tl
c
s
i ar -l;;;;ffi
;
"u
u"i
.,"",1,?il,?."J,lo'fl
,
#;'i
24
DERMATOLOGIE
Fibrele
dermului
Marea
majoritate
a fibrelor
dermului
(60f0%)este
reprezentatd
de
fibrele
de coragen'
Acestea
.urt
dirpor"-ir,-iorr,.hiirt
-#
grori-"
variab,x
(mai
mic5'
in dermul
papilar,
"rri
-r*
i, dermul
profund).
Fiur"i"
sunt
constituite
i,L##";,T'*:::i::
i'';;;
;;;.
gi' *;r;.-#'
#ori.,i"r"
de coragen
sunt
;;;'i;::;:*;::iff
,riilirli':h,:11?l:t"1ffi
#;:"*:rfi
'
ao11,1.,.t;;i:1;::',""::*,!{i!;i,,iTl?#;"':,T,1*':l:T;;.;i,,ilo,,
crofl
br,arx'
Elas tin
a
"r
t
"
ror*ut
x air
r.rro
"r,,
a" i.*.i""#
-T:#:
:::;Tril;
xiTflli;lj,esae
tegati'
a" .o-por"ri,
*i.-ni.l.rx
n"rlr-inrermediur
restur,or
Fibrele
de reticulind
sunt
subliri
gi se glsesc
mai
a"les
jurul
vaselor
Ei
anexelo,
d;;;J;uorrrrrrr.
in pielea
fetard,
gi in
In timpul
solicitdrilor
-;;;;
13 sp on s abil
d e
n
;x_s
t
1.a,re:-,1
**
;;;':Jffi
,:
-
U
;#::
ffIX,,:[:JJ,;:
::
rioarx
exercitirii
actiunii
rr.#ril"r-rrecanici
,"
autor"#
fibreior
de eiastin,.
Substanf
a fundamental5
Este
arcd,tuitd,
oredominant
din
doud,
tipuri
de gricozaminogricani
(acidul
hia_
lo,,f;,
lii*'*
sulratul)
fi
Jii-.*titxli
irai
ilru
heparan
surrat
si
Principalere
sare
func,tii
sunt:
rezervor,de
ap6
si proteine,
asigurarea
trans_
,l',Hff
:ili:il1[iTr:*;;"11**:*3"ilx":il]H:,,izareas.cu,i,.r,
|..q
P
c u la riz+
t
i+-
se"*euind
Qegi
este
un
mic
consumator
de oxisel_pielea
este
bine
vascul
arizatd",
con_
tribuind
in acest
mo.f
ra
l;r-il*",;:l
vr."i"-r.rlr,r"'Ll*eazr
dour
mari
ple-xg-Ii;
a) prsfund..situat
,*"ai.iT"rrupra
fesututri .utrta.
subcutanat,
care
;i1'r-.#:ir':#'-"
er o',il"i' nl"i.,
* pdr;
b) superficiar,
situat
in der-
a""*i.".
'
-.--'
'*'e
pornesc
anse.cap,are
care pxt.und
in interiorul
pap,eror
Vas
c ularizaf
ia limfaticd
vasele
limfatice
aferlf
incep.orb,
ra niveiur
pap,elor
dermice
gi apoi
formeazx
un piex
limfatic
superflcial,
rrrrrl-r"'a*mul
fapilar. ;;;;
si dour
prexuri
_ _a=-,-
28
DERMATOLOGIE
u)
lu-l]rs-g,
peri
lungi, fini, hipopigmentati,
care apar intrauterin
si dispar
cu aproximativ
o luni inainte de nagtere;
b).v-gll.uq; peri scurfi,.subtiri
(fxr5 medularx),
care acoper5
aproape
intreaga
suprafalX
cutanatS,
si inlocuiesc
firele de lanugo imediatlnainte
de nastere;
c) peri
terminali:
lungi, grogi (cu medular')
,e gd,sesc
i, ,"grrrr"u
scarpurui,
axilar, pubian
si in regiunile
androgen_dependentel
1.5
Funcf
iile pielii
Din punct
de vedere didactic pot fi grupate
in: functii
care asigurx
regenerarea
si conservarea
pielii,
funclii
d" up[ru.", functie
endocrinx,
functie psihosociard,.
Le vom prezenta
succint
in cele .u ,r.-"uri,
mention6,ni
,tro.trrite
gi meca-
nismele
implicate
in realizarea
lor.
r' Funcrii
care asigurd, reg_enemrea
pi co-nseruarea
(keratinogeneza
gi mela_
nogeneza):
keratinocitele,
melanocitele.
II. Funclii
de apdrare:
o Protecfie
mecanicd,:
keratina,
dermul gi
lesutul
celurar
subcutanat.
o Fotoprotectie:
melanina.
o Protectie
termici:
vascularizatia
cutanati,
glandele
sudoripare
ecri-
ne si
lesutul
celular subcutanat.
o Menlinerea
echilibrului
mediului
intern prin
rimitarea pierderilor
de
ap5, gi electroliti:
stratul cornos.
o Protectie
antiinfecfioasx
nespecifici,:
glandele
sebacee
gi sudoripare
(produgii
lor de secrefie
formeazr
fir*rl htd;; i,J;.
de suprafaril),
descuamarea
celulelor
stratului
cornos.
o Analizator
senzitiv
si protectie
fali de agenli
fizici: terminafii
ner-
voase libere sau structuri
specializate.
IIL Funclie
imunologicd:
celulele
Langerhans,
keratinocitele.
rY. Funclie
endocrind,:
keratinocitele
(produc
corecaJciferol
sub actiunea
ur_
travioletelor).
V. Functie psihosociald.