Sunteți pe pagina 1din 82

1

Hotrri ARSACIS

Cap.I. Dispoziii generale

Cap.II Sigurana serviciului de alimentare cu ap i de canalizare
SECIUNEA 1: Documentaie tehnic
SECIUNEA a 2-a: ndatoririle personalului de operare
SECIUNEA a 3-a: Analiza i evidena incidentelor i avariilor
SECIUNEA a 4-a: Asigurarea siguranei de funcionare a instalaiilor

Cap.III Sisteme de alimentare cu ap i de canalizare

Cap.IV Serviciul de alimentare cu ap
SECIUNEA 1: Dispoziii generale
SECIUNEA a 2-a: Captarea apei
SECIUNEA a 3-a: Tratarea apei brute
SECIUNEA a 4-a: Transportul apei potabile i/sau industriale
SECIUNEA a 5-a: nmagazinarea apei
SECIUNEA a 6-a: Distribuia apei potabile i/sau industriale

Cap.V Serviciul de canalizare
SECIUNEA 1: Colectarea, transportul i evacuarea apelor uzate de la utilizatori
SECIUNEA a 2-a: Epurarea apelor uzate
SECIUNEA a 3-a: Evacuarea, tratarea i depozitarea nmolurilor provenite din
staiile de tratare a apei brute

Cap.VI Instalaiile/reelele interioare de alimentare cu ap i de canalizare

Cap.VII Drepturile i obligaiile operatorilor i utilizatorilor

Cap.VIII Indicatori de performan i calitate

Cap.IX Contractul de furnizare/prestare i utilizare a serviciilor
de ap i de canalizare

Cap.X Realizarea serviciului dup producerea unui cutremur
SECIUNEA 1: Serviciul de alimentare cu ap
SECIUNEA a 2-a: Serviciul de canalizare

Cap.XI Realizarea serviciului dup producerea unei inundaii
SECIUNEA 1: Serviciul de alimentare cu apa
SECIUNEA a 2-a: Serviciul de canalizare

Cap.XII Realizarea serviciului n caz de furtuna i/sau viscol puternic
SECIUNEA 1: Serviciul de alimentare cu ap
SECIUNEA a 2-a: Serviciul de canalizare

Cap.XIII Dispoziii fnale i tranzitorii
SECIUNEA 1: Serviciul de alimentare cu ap

Cap.XIV Metodologia de soluionare a nenelegerilor precontractuale privind
furnizarea / prestarea serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare.
SECIUNEA 1: Formularea obieciunii
SECIUNEA 2: Medierea la nivelul operatorului
SECIUNEA 3: Procedura de contencois

ANEXA 1 la Regulamentul APAVITAL
INDICATORI DE PERFORMAN PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE
ALIMENTARE CU AP I DE CANALIZARE
INDICATORI STATISTICI PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE
CU AP I DE CANALIZARE
ANEXA 1 la Regulamentul APAVITAL
RSPUNDERI I SANCIUNI
CUPRINS
2
4
10
21
22
37
51
52
57
58
64
66
67
68
68
CUPRINS
71
75
2
3
4
CAP. I. Dispoziii generale
Art. 1.
(1) Prevederile prezentului regulament se
aplica ser vi ci u lui public de alimentare
cu ap i de canali zare, denumit n
continuare serviciul de alimentare cu ap
i de canalizare, din localitile n care
exist sisteme publice de alimentare cu
ap i ca nalizare, indiferent de mrimea
acestora.
(2) Prezentul regulament stabilete cadrul
juridic unitar privind funcionarea
serviciului de alimentare cu ap i de
canalizare, defnind condiiile-cadru i
modalitile ce trebuie ndeplinite pentru
asigurarea serviciului, precum i relaiile
dintre operatorii i utilizatorii acestor
servicii.
(3) Prevederile regulamentului se aplica, de
asemenea, la proiectarea, executarea,
recepionarea, exploata rea i ntreinerea
instalaiilor din sistemul public de
alimentare cu ap i de canalizare.
(4) S.C. APAVITAL S.A Iai se va conforma
prevede rilor regulamentului serviciului
de alimentare cu ap i de canalizare
elaborat de autoritile admi nistraiei
publice locale, aprobat de Asociaia
Regi onal Ap Canal Iai (ARSACIS)
n calitate de asociaie de dezvoltare
comunitar (ADI).
Art. 2.
n sensul prezentului regulament,
noiunile de mai jos se defnesc dup
cum urmeaz:
(1) ap potabil: apa care ndeplinete
indicatorii de potabilitate prevzui de
legislaia n vigoare;
(2) ape uzate menajere: apele de canalizare
rezultate din folosirea apei n gospodrii,
instituii publice i servicii, care rezulta
mai ales din meta bo lis mul uman i din
activiti menajere i igienico-sanitare;
(3) ape uzate industriale: apele de
canalizare rezultate din activiti
economico-industriale sau cores pun-
znd unei alte utilizri a apei dect cea
me najer;
(4) ape uzate oreneti: apele de
canalizare rezultate din amestecul apelor
uzate menajere cu apele uzate industriale
sau agrozootehnice, preepurate sau nu,
precum i apele care provin din stropirea
i spla rea drumurilor publice sau
private, a ale ilor, a gr dinilor i a curilor
imobilelor;
(5) ape pluviale - apele de canalizare care
provin din precipitaii atmosferice;
(6) autoritate de reglementare
competenta:
Autoritatea Naional de Reglementare
pentru Ser viciile Comunitare de Utiliti
Publice, de numit n continuare
A.N.R.S.C.;
(7) acces la reea: dreptul utilizatorului
serviciilor de alimentare cu ap i/sau
de canalizare de a se brana/racorda i
de a folosi, n condiiile legii, re elele de
distribuie/colectare;
(8) acord de furnizare: documentul
scris, emis de ope rator, care stabilete
condiiile de furnizare pen tru utilizator i
defnete parametrii cantitativi i calitativi
ai serviciului la branamentul utilizato ru lui
Regulamentul
serviciului de alimentare
cu ap i de canalizare
5
i prin care operatorul se angajeaz s
fur nizeze serviciul de alimentare cu ap;
(9) aviz de branare/racordare: documentul
scris, emis de operatorul serviciului de
alimentare cu ap i de canalizare, prin
care se stabilesc con diiile tehnice cu
privire la proiectarea, amplasa rea i exe-
cuia branamentelor de ap, respectiv
a racorduri lor de canalizare, i prin care
se sta bilete punctul de delimitare dintre
reelele pu blice i instalaiile de utilizare;
(10) acord de preluare: documentul scris,
emis de ope ratorul serviciului de
canalizare pentru utiliza tor, prin care
acesta se angajeaz s presteze serviciul
de canalizare i care defnete condii-
ile i parame trii cantitativi i calitativi ai
apelor uzate menajere i/sau industriale
preluate la ca nalizarea publica;
(11) branament de ap: partea din reeaua
de alimen tare cu ap, care asigura
legtura dintre reeaua pu blica de
distribuie i reeaua interioar a unei in-
cinte sau a unei cldiri. Branamentul
deser vete un singur utilizator.
(12) caracteristici tehnice: totalitatea
datelor i ele men telor de natura tehnica,
referitoare la o in stala ie;
(13) cmin de branament: construcie
componenta a sistemului de distribuie
a apei, aparinnd sis te mului public de
alimentare cu ap, care ad postete
contorul de branament, cu montajul
aferent aces tuia;
(14) contor de branament: aparatul de
msurare a can titii de ap consumat
de utilizator, care se mon teaz pe
branament ntre dou vane-robinete,
la limita proprietii utilizatorului; contorul
este ul tima componenta a reelei publice
de distribuie n sen sul de curgere a apei,
find utilizat la de ter mi na rea cantitii de
ap consumat, n vederea fac tu r rii.
(15) contor de reea: aparatul de msurare
a cantitii de ap transportat dintr-o
zona n alta a reelei pu blice. Contorul de
reea nu poate f utilizat la de ter minarea i
facturarea cantitii de ap consumat de
unul sau mai muli utilizatori;
(16) contractcadru: reglementare cu
caracter norma tiv, care stabilete
condiiile minimale pentru rela iile
comerciale dintre operator i utilizator;
(17) domeniu public: totalitatea bunurilor
mobile i imo bile dobndite potrivit legii,
afate n pro pri e ta tea publica a unitilor
administrativ-teritoriale, ca re, potrivit legii
sau prin natura lor, sunt de fo lo sin sau
interes public local ori judeean, declarate
ca atare prin hotrre a consiliilor locale
sau a con si li ilor judeene i care nu au
fost declarate prin lege bu nuri de uz sau
de interes public naional;
(18) grad de asigurare n furnizare: nivel
procentual de asigurare a debitului i
presiunii apei necesare uti lizatorului
ntr-un interval de timp, precizat n anexa
la contractul de furnizare i utilizare a ser-
vi ci ilor publice de alimentare cu ap i de
canalizare;
(19) imobil: orice cldire sau teren, cu
destinaie social-cultural, administrativ,
de producie industrial, comercial,
de prestri servicii sau de locuin tip
condominiu (blocuri de locuine), inclusiv
terenul aferent, cu regim juridic dovedit.
n cazul condominiilor, la care terenul
aferent nu este deli mitat, se consider
imobile toate construciile care au adrese
potale distincte
(20) indicatori de performan generali:
parametri ai serviciului de furnizare/
prestare pentru care se sta bilesc niveluri
minime de calitate, urmrite la ni velul
operatorilor;
(21) indicatori de performan garantai:
parametri ai serviciului de furnizare
a cror niveluri minime de calitate se
stabilesc i pentru care sunt prevzute
penalizri n contractele de furnizare /
prestare, n cazul nerealizrii lor;
(22) infrastructura tehnicoedilitar:
ansamblul siste melor de utiliti
publice destinate furnizrii / prestrii
serviciilor de utiliti publice; infrastruc-
tura tehnico-edilitara aparine
domeniului public sau privat al unitilor
administrativ-teritoriale i este supus
regimului juridic al proprietii publice sau
private, potrivit legii;
(23) instalaii interioare de ap: totalitatea
instalaiilor afate n proprietatea sau n
6
administrarea utilizato rului, amplasate
dup punctul de delimitare dintre reeaua
publica i instalaia interioar de utilizare
a apei, i care asigura transportul apei
preluate din reeaua publica la punctele
de consum i/sau la in stalaiile de
utilizare;
(24) instalaii interioare de canalizare:
totalitatea insta laiilor afate n
proprietatea sau n administra rea
utilizatorului, care asigura preluarea i
trans portul apei uzate de la instalaiile de
utilizare a apei pn la cminul de racord
din reeaua publica;
(25) licena: actul tehnic i juridic emis de
autoritatea de reglementare competenta
prin care se recunoate calitatea de
operator de servicii de utiliti publice
ntr-un domeniu reglementat, precum i
capacitatea i dreptul de a furniza/presta
un serviciu de utiliti publice;
(26) lichidarea avariilor: activitate cu
caracter ocazio nal i urgent prin care, n
cazul apariiei unor inci dente care conduc
sau pot conduce la pagube im portante,
se iau msuri imediate pentru mpiedica-
rea sau reducerea extinderii pagubelor,
se deter mina, se nltur cauzele care
au condus la apariia incidentului sau
se asigura o funcionare alterna tiva,
se repara sau se nlocuiete instalaia,
echipa mentul, aparatul etc. deteriorat,
se restabilete funcionarea n condiii
normale sau cu parametrii redui, pn
la terminarea lucrrilor necesare asigu-
rrii unei funcionari normale;
(27) operator: persoana juridic romn
sau strin care are competenta i
capacitatea, recunoscute prin licen,
de a furniza / presta, n condiiile regle-
mentrilor n vigoare, un serviciu
comunitar de uti liti publice i care
asigur nemijlocit administra rea i
exploatarea sistemului de utiliti publice
afe rent acestuia. Operatori pot f:
a. autoritile administraiei publice locale
sau o structura proprie a acestora, cu
personalitate ju ridic;
b. asociaiile de dezvoltare comunitara;
c. societile comerciale nfinate de
autoritile administraiei publice
locale sau de asociaiile de dezvoltare
comunitara, cu capital social al unitilor
administrativ-teritoriale;
d. societile comerciale cu capital social
privat sau mixt;
(28) presiune de serviciu: presiunea
ce trebuie asigu rata de operator, n
punctul de branare, astfel nct s
se asigure debitul normat de ap, la
utilizatorul amplasat n poziia cea mai
dezavantajoasa;
(29) punctul de delimitare
ntre operator i utiliza tor este:
pentru alimentarea cu ap, cminul
de brana ment (seciunea ieirii din
contor n sensul de cur gere a apei ctre
reeaua/instalaia interioar de distribuie
aparinnd utilizatorului). n cazul cnd
branamentul nu este nc contorizat sau
n situaia n care contorul este amplasat
la subsolul condomi niului, punctul de
delimitare intre reeaua operato rului i cea
a utilizatorului va f considerat la punctul
de branare, la reeaua public i
pentru preluarea apelor uzate i
meteorice n re eaua de canalizare
cminul de racord (prima component
a reelei publice, n sensul de curgere
a apei uzate dinspre reeaua/instalaia
interioar aparinnd utilizatorului de
canalizare, ctre reeaua public).
(30) racord de canalizare: partea din reeaua
publica de canalizare care asigura
legtura dintre instalai ile interioare de
canalizare ale utilizatorului i re eaua
publica de canalizare, inclusiv cminul
de ra cord;
(31) repartitor de costuri: aparat cu indicaii
adimensio nale destinat msurrii,
nregistrrii i individualizrii consumurilor
de ap pentru fecare proprietar al unui
condominiu. Contoarele de ap montate
n aval de contorul de branament pot f
utilizate numai ca repartitoare de costuri;
(32) reea de transport a apei: parte a
sistemului pu blic de alimentare cu
ap, alctuit din reeaua de conducte
cuprins ntre captare i reeaua de distri-
buie;
(33) reea de distribuie a apei: parte a
sistemului pu blic de alimentare cu ap,
7
alctuit din reeaua de conducte,
armturi i construcii anexe, care asi-
gura distribuia apei la doi ori la mai muli
utiliza tori independeni;
(34) reea de canalizare: parte a sistemului
public de ca nalizare, alctuit din canale
colectoare, canale de serviciu, cmine,
guri de scurgere i construcii anexe care
asigura preluarea, evacuarea i trans-
portul apelor de canalizare de la doi ori
de la mai muli utilizatori independeni;
(35) seciune de control: locul de unde se
preleveaz probe de ap n vederea
analizelor de laborator, acest loc find:
pentru apa potabil i industriala:
cminul de branament;
pentru apa uzata: cminul de racord;
(36) serviciu de alimentare cu ap i de
canalizare: to talitatea activitilor de
utilitate publica i de inte res economic i
social general efectuate n scopul captrii,
tratrii, transportului, nmagazinrii i dis-
tribuirii apei potabile sau industriale tuturor
utili zatorilor de pe teritoriul unei localiti,
respectiv pentru colectarea, transportul,
epurarea i evacua rea apelor uzate, a
apelor meteorice i a apelor de suprafaa
provenite din intravilanul acesteia;
(37) serviciu de alimentare cu ap:
totalitatea activit ilor necesare pentru:
a. captarea apei brute, din surse de
suprafaa sau subterane;
b. tratarea apei brute;
c. transportul apei potabile i/sau
industriale;
d. nmagazinarea apei;
e. distribuia apei potabile i/sau industriale;
(38) serviciu de canalizare: totalitatea
activitilor nece sare pentru:
a. colectarea, transportul i evacuarea
apelor uzate de la utilizatori la staiile de
epurare;
b. epurarea apelor uzate i evacuarea apei
epurate n emisar;
c. colectarea, evacuarea i tratarea
adecvat a deeu rilor din gurile de
scurgere a apelor pluvi ale i asigurarea
funcionalitii acestora;
d. evacuarea, tratarea i depozitarea
nmolurilor i a altor deeuri similare
derivate din activitile prevzute mai
sus;
e. evacuarea apelor pluviale i de suprafaa
din in travilanul localitilor;
(39) sistem de alimentare cu ap:
ansamblul construci ilor i terenurilor,
instalaiilor tehnolo gice, echipamentelor
funcionale i dotrilor speci fce, prin care
se realizeaz serviciul de alimentare
cu ap. Sistemele de alimentare cu
ap cuprind, de regula, urmtoarele
componente:
a. captri;
b. aduciuni;
c. staii de tratare;
d. staii de pompare, cu sau fr hidrofor;
e. rezervoare de nmagazinare;
f. reele de transport i distribuie;
g. branamente, pn la punctul de
delimitare;
(40) sistem de canalizare: ansamblul
construciilor i te renurilor aferente
instalaiilor tehnologice, echi pamentelor
funcionale i dotrilor specifce, prin care
se realizeaz serviciul de canalizare.
Sistemele de canalizare cuprind, de
regula, urmtoarele com ponente:
a. racorduri de canalizare, de la punctul de
delimi tare i preluare;
b. reele de canalizare;
c. staii de pompare;
d. staii de epurare;
e. colectoare de evacuare spre emisar;
f. guri de vrsare n emisar;
g. depozite de nmol deshidratat;
(41) utilaj de baza: totalitatea aparatelor i
mainilor ne cesare asigurrii procesului
tehnologic i a cror oprire sau scoatere
din funciune afecteaz sau poate afecta
esenial desfurarea activitii;
(42) utilizator:orice persoan fzic sau
juridic, proprietar sau cu mputernicire
dat de proprietarul unui imobil, avnd
branament propriu de ap i/sau racord
de canalizare i care benefciaz, pe baz
de contract de serviciile operatorului.
Art. 3.
(1) Regulamentul serviciului de alimentare
cu ap i de canalizare, respect
urmtoarele principii:
a. securitatea serviciului;
8
b. tarifarea echitabila;
c. rentabilitatea, calitatea i efciena
serviciului;
d. transparena i responsabilitatea public,
inclu znd consultarea cu patronatele,
sindicatele, uti lizatorii i cu asociaiile
reprezentative ale acestora;
e. continuitatea din punct de vedere
cantitativ i ca litativ;
f. adaptabilitatea la cerinele utilizatorilor;
g. accesibilitatea egal a utilizatorilor la
serviciul public, pe baze contractuale;
h. respectarea reglementrilor specifce din
dome niul gospodririi apelor, proteciei
mediului i sntii populaiei.
Art. 4.
(1) Serviciile prestate prin sistemele de
alimentare cu ap i de canalizare au
drept scop asigurarea ali mentrii cu ap,
canalizarea i epurarea apelor uzate
pentru toi utilizatorii de pe teritoriul locali-
tilor i trebuie s ndeplineasc la nivelul
utiliza torilor, n punctele de delimitare/
separare a instala iilor, parametrii
tehnologici i programele de fur nizare
stabilite n contractele de furnizare i
cerin ele indicatorilor de performan
aprobate de auto ritatea administraiei
publice locale. Propunerile de indicatori
de performan ai serviciului de alimen-
tare cu ap i de canalizare la utilizatori,
rezultate din studiul efectuat n acest
scop, vor f supuse dezbaterii publice
naintea aprobrii, avnd n ve dere
necesitatea asigurrii alimentarii cu ap,
cana lizrii i epurrii apelor uzate pentru
toi utilizatorii de pe teritoriul localitii.
Art. 5.
(1) Apa potabil distribuit prin sistemele
de alimen tare cu ap este destinat
satisfacerii cu prioritate a consumului
menajer al populaiei, ale in stituiilor
publice, ale operatorilor economici i,
dup caz, pentru combaterea i stingerea
incendii lor, n lipsa apei industriale.
(2) Apa potabil distribuita utilizatorilor trebuie
s nde plineasc, la branamentele
acestora, condiiile de potabilitate i
parametrii de debit i presiune prevzute
n normele tehnice i reglementrile le-
gale n vigoare.
(3) Utilizarea apei potabile n alte scopuri
dect cele menionate la alin. (1) este
permis numai n m sura n care exist
disponibiliti fata de necesarul de ap
potabil al localitilor, stabilit potrivit pre-
scripiilor tehnice n vigoare.
(4) n cazul n care cerinele de ap potabil
ale operato rilor economici nu pot f
acoperite integral, acetia pot s i
asigure alimentarea cu ap pota bil prin
sisteme proprii, realizate i exploatate n
condiiile legii;
(5) Pentru satisfacerea altor nevoi, cum ar
f: stropitul strzilor i al spaiilor verzi,
splatul pieelor i al strzilor, splarea
periodic a sistemului de canali zare,
splarea autovehiculelor i consumul
tehnolo gic al unitilor industriale, se va
utiliza cu prec dere apa industriala.
(6) Apa industriala sau apa cu caracter
nepotabil, avnd calitatea oferit de la
sursa producerii, se poate asigura prin
sisteme publice de alimentare cu ap
industriala sau prin sisteme individuale
reali zate i exploatate de agenii
economici.
(7) Se interzice orice legtura sau
interconectare ntre sistemele de
alimentare cu ap potabil i sistemele
de alimentare cu ap industriala.
Art. 6.
(1) Sistemul de canalizare trebuie s
asigure, cu prec dere, colectarea,
transportul, epurarea i evacuarea
ntr-un receptor natural a apelor uzate
provenite de la utilizatorii serviciului de
alimentare cu ap, pre cum i a apelor
pluviale sau de suprafaa colectate de pe
teritoriul localitilor.
(2) Nmolurile provenite din staiile de tratare
a apei, din sistemele de canalizare i
din staiile de epurare a apelor uzate
oreneti se trateaz i se prelu creaz
n vederea neutralizrii, deshidratrii,
depo zitarii controlate sau valorifcrii,
potrivit regle mentrilor legale n vigoare
privind protecia i conservarea mediului,
respectiv igiena i sntatea populaiei.
(3) Apele uzate evacuate n sistemele de
9
canalizare tre buie s respecte condiiile
precizate prin acordul de preluare n
canalizare, respectiv prin contractul
de prestare a serviciului, precum i pe
cele impuse prin reglementrile tehnice
n vigoare, astfel nct, prin natura,
cantitatea ori calitatea lor, s nu con duc
la:
a. degradarea construciilor i instalaiilor
compo nente ale sistemelor d e
canalizare;
b. diminuarea capacitii de transport a
reelelor i a canalelor colectoare;
c. perturbarea funcionarii normale a staiei
de epu rare prin depirea debitului i a
ncrcrii sau prin inhibarea proceselor
de epurare;
d. apariia unor pericole pentru igiena i
sntatea populaiei sau a personalului
de exploatare a sistemului;
e. apariia pericolelor de explozie.
(4) Evacuarea n receptorii naturali a apelor
uzate epu rate i depozitarea nmolurilor
provenite din staiile de epurare se fac
numai n condiiile calitative i cantitative
precizate n avizele, acordurile i
autori zaiile de gospodrire a apelor
i de mediu eliberate de autoritile
competente, potrivit reglementrilor n
vigoare din domeniul proteciei calitii
apei i a mediului, astfel nct s se
garanteze protecia i conservarea
mediului, respectiv igiena i sntatea
populaiei.
(5) Preluarea n sistemele de canalizare
a apelor uzate provenite de la ageni
economici industriali sau de la ali
utilizatori neracordai la reelele de
distribu ie a apei se poate aproba numai
n msura n care capacitatea sistemelor
nu este depit din punct de vedere
hidraulic sau al ncrcrii cu substane
im purifcatoare i numai dac nu conin
poluani to xici sau care pot inhiba ori
bloca procesul de epu rare.
Art. 7.
(1) Msurarea cantitilor de ap preluate
sau furnizate de operatori, prin
intermediul sistemelor de ali mentare
cu ap, sub forma de ap potabil, apa
bruta sau apa industriala, este obligatorie.
Aceasta se realizeaz prin montarea
la nivelul punctului de delimitare/
separare a instalaiilor a echipamentelor
de msurare-nregistrare i control,
cu respectarea prevederilor specifce
n domeniu, emise de auto ritatea de
reglementare competent.
(2) Instalaiile din amonte de punctul
de delimitare apar in sau sunt n
administrarea operatorului, iar cele din
aval aparin sau sunt n administrarea
utili zatorului, dup caz. Noiunile de
amonte i aval co respund sensului
de curgere a apei n instalaii, din spre
operator spre utilizator.
(3) Pn la montarea contoarelor, consumul
facturat nu va depi consumul stabilit
n regim paual prev zut de actele
normative n vigoare.
Art. 8.
(1) n vederea asigurrii continuitii
serviciilor de ap i de canalizare,
autoritile administraiei publice locale
au responsabilitatea planifcrii i
urmririi lucrrilor de investiii necesare
funcionarii siste melor n condiii de
siguran i la parametrii cerui prin
prescripiile tehnice. n acest scop se vor
in stitui sisteme de planifcare multianuala
a investii ilor, plecndu-se de la un plan
director de perspec tiva al APAVITAL Iai
(2) Hotrrile de dare n administrare sau
contractele de delegare a gestiunii, dup
caz, vor prevedea sar cinile concrete ale
autoritilor administraiei pu blice locale
i ale operatorului n ceea ce privete
realizarea investiiilor.
(3) Operatorul sistemului de alimentare
cu ap i/sau de canalizare trebuie
s asigure funcionarea per manenta
a sistemului de alimentare cu ap la
toi utilizatorii, precum i continuitatea
evacurii apelor colectate de la acetia.
Livrarea apei folosite n scopuri
industriale se va face conform cerinei
uti lizatorului, pe baza unui program
de furnizare ac ceptat de ambele pri
(operator-utilizator) .
(4) ntreruperea alimentarii cu ap i a
10
evacurii apelor uzate la canalizare este
permis numai n cazuri prevzute de
lege sau de prezentul regulament, pre-
cum i n cazurile de for major.
(5) Reeaua de alimentare cu ap, inclusiv
branamen tele din domeniul public, intra
n obligaiile de n treinere i reparaie ale
operatorului.
(6) n vederea ndeplinirii obligaiilor
prevzute la alin. (3), (4) i (5), operatorul
va asigura exploatarea, n treinerea i
repararea reelelor, n conformitate cu
instruciunile tehnice specifce, pe baza
unui pro gram anual de revizii tehnice,
reparaii curente i capitale, modernizri
i investiii.
(7) La solicitarea utilizatorilor operatorul va
interveni pentru asigurarea continuitii
funcionarii reelei de canalizare publice.
n cazul constatrii existenei unor
obturri ale canalizrii din vina dovedit
a utilizatorului, cheltuielile vor f suportate
de ctre acesta.
CAP. II. Sigurana
serviciului de alimentare
cu ap i de canalizare
SECIUNEA 1
Documentaie tehnic
Art. 9.
(1) Prezentul regulament stabilete
documentaia teh nica minima necesar
desfurrii serviciului de alimentare cu
ap i a serviciului de canalizare.
(2) Regulamentul stabilete documentele
necesare ex ploatrii, obligaiile
proiectantului de specialitate, ale unitilor
de execuie cu privire la ntocmirea,
reactualizarea, pstrarea i manipularea
acestor do cumente.
(3) Detalierea prevederilor prezentului
regulament pri vind modul de ntocmire,
pstrare i reactualizare a evidentei
tehnice se va face prin instruci uni / pro ce-
duri de exploatare specifce principalelor
tipuri de instalaii.
(4) Personalul de conducere al operatorului
rspunde de existenta, corecta
completare i pstrare a do cumentaiilor
tehnice conform prevederilor pre zentului
regulament.
Art. 10.
(1) Proiectarea i realizarea sistemelor de
alimentare cu ap i a sistemelor de
canalizare sau a prilor componente ale
acestora se realizeaz n confor mitate
cu normativele i prescripiile tehnice de
proiectare i execuie n vigoare, avizate
de autori tile competente, iar proiectul
va tine seama de re glementrile n
vigoare privind protecia i conser varea
mediului.
Art. 11.
(1) Operatorul va deine i va actualiza
urmtoa rele do cumente:
a. actele de proprietate sau contractul prin
care s-a fcut delegarea de gestiune;
b. planul cadastral al situaiei terenurilor;
c. planurile generale cu amplasarea
construciilor i instalaiilor afate n
exploatare, inclusiv cele subterane,
aduse la zi, cu toate modifcrile sau
completrile;
d. planurile cldirilor sau ale construciilor
speci ale, avnd notate toate modifcrile
sau comple trile la zi;
e. studiile, datele geologice, geotehnice
i hidroteh nice cu privire la terenurile
pe care sunt ampla sate lucrrile afate
n exploatare sau conservare, precum
i cele privind gospodrirea apelor, cu
avizele necesare;
f. crile tehnice ale construciilor;
g. documentaia tehnica a utilajelor i
instalaiilor i, dup caz, autorizaiile de
punere n funciune a acestora;
h. procese-verbale de constatare n
timpul execuiei i planurile de execuie
ale prilor de lucrri sau ale lucrrilor
ascunse;
i. proiectele de execuie ale lucrrilor,
cuprinznd memoriile tehnice, breviarele
de calcul, devizele pe obiecte, devizul
general, planurile i schemele instalaiilor
i reelelor etc.;
j. documentele de recepie, preluare i
terminare a lucrrilor, cu:
- procese-verbale de msurtori cantitative
11
de execuie;
- procese-verbale de verifcri i probe,
inclusiv probele de performan i
garanie, buletinele de verifcri, analiza
i ncercri;
- procese-verbale de realizare a
indicatorilor teh nico-economici;
- procese-verbale de punere n funciune;
- procese-verbale de dare n exploatare;
- lista echipamentelor montate n instalaii,
cu ca racteristicile tehnice;
- procese-verbale de preluare ca mijloc
fx, n care se consemneaz rezolvarea
neconformi t i lor i a remedierilor;
- documentele de aprobare a recepiilor i
de pre dare n exploatare;
k. schemele de funcionare a instalaiilor,
planurile de ansamblu, desenele de
detaliu actualizate con form situaiei de
pe teren, planurile de ansamblu i de
detaliu ale fecrui utilaj i/sau ale fecrei
instalaii, inclusiv planurile i cataloagele
piese lor de schimb;
l. instruciunile furnizorilor de echipament
sau ale organizaiei de montaj privind
manipularea, ex ploatarea, ntreinerea i
repararea echipamente lor i instalaiilor,
precum i crile/fele tehnice ale
echipamentelor principale ale instalaiilor;
m. normele generale i specifce de protecie
a mun cii, aferente fecrui echipament,
fecrei in stalaii sau fecrei activiti;
n. planurile de dotare i amplasare cu
mijloace de stingere a incendiilor,
planul de aprare a obiec tivului n caz
de incendiu, calamiti sau alte si tuaii
excepionale ;
o. regulamentul de organizare i funcionare
i atri buiile de serviciu pentru ntreg
personalul;
p. avizele i autorizaiile legale de
funcionare pen tru cldiri, laboratoare,
instalaii de msur, in clusiv cele de
protecie a mediului, obinute n condiiile
legii;
q. inventarul instalaiilor i liniilor electrice
con form instruciunilor n vigoare;
r. instruciuni privind accesul n incint i
instala ii;
s. documentele referitoare la instruirea,
examinarea i autorizarea personalului;
t. registre de control, de sesizri i
reclamaii, de dare i retragere din
exploatare, de manevre, de admitere la
lucru etc.;
u. bilanul cantitilor de ap, conform
proiectului, i rezultatele bilanurilor
periodice ntocmite conform prevederilor
legale.
Art. 12.
(1) Documentele puse la dispoziie de
autoritatea pu blica local, dup caz,
se vor pstra la sediul sau la punctele
de lucru ale operatorului de pe raza de
operare.
(2) Documentaiile referitoare la construcii
de orice fel se vor ntocmi, reconstitui,
completa i pstra conform normelor
legale referitoare la Cartea teh nic a
construciei.
Art. 13.
(1) Documentaia de baza a lucrrilor i
datele generale necesare exploatrii vor
f ntocmite numai de ageni economici
specializai n proiectare, care o vor
preda titularului de investiie.
(2) Agenii economici care au ntocmit
proiectele au obligaia de a corecta
toate planurile de execuie, n toate
exemplarele n care s-au operat
modifcri pe parcursul execuiei, i, n
fnal, s nlocuiasc aceste planuri cu
altele noi, originale, actualizate conform
situaiei reale de pe teren i s predea
proiectul pe sistem informaional i de
evidenta pentru exploatarea, ntreinerea
i repararea insta laiilor proiectate.
(3) Organizaiile de execuie i/sau montaj au
obligaia ca, odat cu predarea lucrrilor,
s predea i sche mele, planurile de
situaii i de execuie modifcate conform
situaiei de pe teren. n cazul n care nu
s-au fcut modifcri fata de planurile
iniiale, se va preda cte un exemplar din
aceste planuri, avnd pe ele confrmarea
ca nu s-au fcut modifcri n tim pul
execuiei.
(4) n timpul execuiei lucrrilor se interzic
abaterile de la documentaia ntocmit
de proiectant fr avizul acestuia.
12
Art. 14.
(1) Autoritile administraiei publice locale
dein toare de instalaii tehnologice din
infrastructura tehnico-edilitara aferente
serviciului de alimentare cu ap i de
canalizare, precum i operatorii care au
primit n gestiune delegat aceste servicii
n totali tate sau numai unele activiti
componente ale acestuia au obligaia
s i organizeze o arhiva teh nica pentru
pstrarea documentelor de baza prev-
zute la Art. 11, organizat astfel nct s
poat f g sit orice document cu uurin.
(2) Pentru nevoile curente de exploatare
se vor folosi numai copii de pe planurile,
schemele i documen tele afate n arhiva.
(3) nstrinarea sub orice forma a planurilor,
schemelor sau documentelor afate n
arhiva este interzis.
(4) La ncheierea activitii de operare,
operatorul va preda pe baza de
proces-verbal ntreaga arhiva pe care
i-a constituit-o, find interzis pstrarea
de ctre acesta a vreunui document
original.
(5) Fiecare document va avea anexat un
borderou n care se vor meniona:
a. data ntocmirii documentului;
b. numrul de exemplare originale;
c. calitatea celui care a ntocmit documentul;
d. necesitatea copierii, numele, prenumele
i ca li ta tea celui care a primit copii ale
do cu men tului, nu mrul de copii primite
i calitatea celui care a aprobat copierea;
e. data fecrei revizii sau actualizri;
f. calitatea celui care a ntocmit revizia
/ actua li za rea i calitatea celui care a
aprobat;
g. data de la care documentul revizuit/
actualizat a intrat n vigoare;
h. lista persoanelor crora li s-au distribuit
copii dup documentul revizuit/actualizat;
i. lista persoanelor care au restituit la arhiva
docu mentul primit anterior revizuirii/
modifcrii.
Art. 15.
(1) Pentru toate echipamentele se vor
ntocmi fse teh nice care vor conine toate
datele din proiect, din documentaiile
tehnice predate de furnizori sau de
executani i din datele de exploatare
luate de pe te ren certifcate prin acte
de recepie care trebuie s confrme
corespondenta lor cu realitatea.
(2) Pe durata exploatrii, n fele tehnice se
vor trece date privind:
a. incidentele sau avariile;
b. echipamentele care au fost afectate ca
urmare a in cidentului sau avariei;
c. incidentele sau avariile altor echipamente
pro duse de incidentul sau avaria n
cauza;
d. reparaiile efectuate pentru nlturarea
inciden tu lui / avariei;
e. costul reparaiilor accidentale sau
planifcate;
f. lista de piese i/sau subansambluri
nlocuite cu ocazia reparaiei accidentale
sau planifcate;
g. componenta i echipa care a efectuat
reparaia ac cidental sau planifcata,
chiar n cazul n care reparaia s-a
executat de alt agent economic;
h. perioada ct a durat reparaia, planifcata
sau acci dental;
i. comportarea n exploatare ntre dou
reparaii pla nifcate;
j. data scadenta i tipul urmtoarei reparaii
planif cate (lucrri de ntreinere curenta,
revizii teh nice, reparaii curente i
capitale);
k. data scadenta a urmtoarei verifcri
periodice;
l. buletinele de ncercri periodice i dup
re pa ra ii.
(3) Fiele tehnice se ntocmesc pentru
utilajele de baza, pentru fundaiile
acestora i a echipamentelor, in stalaiile
de legare la pmnt, dispozitivele de pro-
tecie i pentru instalaiile de comanda,
teletransmi sie i telecomunicaii.
(4) Pentru baraje, canale de aduciune
i evacuare, cl diri, couri de fum i
altele asemenea, precum i pentru
instalaiile de ridicat, cazane i recipiente
sub presiune se va ntocmi i folosi
documentaia cerut de normele legale
n vigoare.
(5) Separat de fele tehnice, pentru utilajele
de baza (echipament sau aparataj) se va
tine o evidenta a lucrrilor de ntreinere
13
curenta, revizii tehnice, re paraii curente
i capitale.
Art. 16.
(1) Utilajele de baz, echipamentele
auxiliare (pompe, motoare etc.), precum
i principalele instalaii me canice
(rezervoare, ascensoare, stvilare,
poduri rulante, macarale etc.) trebuie
s fe prevzute cu plcue indicatoare
cuprinznd datele de identif care pentru
echipamentul respectiv n conformitate
cu normele n vigoare.
(2) Toate echipamentele menionate la
alin. (1), pre cum i conductele, barele
electrice, instalaiile in dependente trebuie
s fe numerotate dup un sis tem care
s permit identifcarea rapid i uor vi-
zibil n timpul exploatrii.
(3) La punctele de conducere a exploatrii
trebuie s se gseasc att schemele
generale ale instalaiilor (schemele
normale de funcionare electrice i
me canice), ct i, dup caz, cele ale
instalaiilor auxi liare (dozatoare, fltre,
aer comprimat, alimentarea cu ap a
instalaiilor fxe de stins incendiul, ilumi-
natul principal i de siguran etc.),
potrivit specif cului activitii i atribuiilor.
(4) Schemele trebuie actualizate astfel nct
s cores pund situaiei reale din teren,
iar numerotarea i notarea din scheme
trebuie s corespund notarii reale a
instalaiilor conform alin. (2).
(5) Schemele normale de funcionare vor f
afate la loc vizibil.
Art. 17.
(1) Instruciunile/procedurile tehnice interne
pe baza c rora se realizeaz conducerea
operativ a instala iilor trebuie s fe clare,
exacte, s nu permit in terpretri diferite
pentru o aceeai situaie, s fe concise i
s conin date asupra echipamentului,
metodelor pentru controlul strii acestuia,
asupra regimului normal i anormal
de funcionare i asu pra modului de
acionare pentru prevenirea inci dentelor/
avariilor.
(2) Instruciunile/procedurile tehnice interne
trebuie s delimiteze exact ndatoririle
personalului cu diferite specialiti care
concura la exploatarea, ntreinerea sau
repararea echipamentului i trebuie s
cuprind cel puin:
a. ndatoririle, responsabilitile i
competentele per sonalului de deservire;
b. descrierea construciei i funcionarii
echipamen tului, inclusiv scheme i schie
explicative;
c. reguli referitoare la deservirea
echipamentelor n condiiile unei
exploatri normale (manevre de pornire/
oprire, manevre n timpul exploatrii,
manevre de scoatere i punere sub
tensiune);
d. reguli privind controlul echipamentului n
timpul funcionarii n exploatare normal;
e. parametrii normali, limita i de avarie ai
echipa mentului;
f. reguli de prevenire i lichidare a avariilor;
g. reguli de prevenire i stingere a
incendiilor;
h. reguli de anunare i adresare;
i. enumerarea funciilor/meseriilor
pentru care este obligatorie nsuirea
instruciunii/procedurii i promovarea
unui examen sau autorizarea;
j. msuri pentru asigurarea proteciei
muncii.
(3) Instruciunile/procedurile tehnice interne
se sem neaz de coordonatorul locului
de munca i sunt aprobate de persoana
din cadrul personalului de conducere al
operatorului desemnat n acest sens,
menionndu-se data intrrii n vigoare.
(4) Instruciunile/procedurile tehnice interne
se re vi zu iesc anual sau ori de cte ori
este nevoie certifcndu-se prin aplicarea
sub semntur a unei tampile valabil pe
anul . Modifcrile i com pletrile se
aduc la cunotin sub semntur perso-
nalului obligat s le cunoasc i s aplice
instruci unea/procedura respectiv.
Art. 18.
(1) Pentru desfurarea activitilor
specifce serviciu lui de alimentare cu
ap i de canalizare operatorul trebuie
s elaboreze, s revizuiasc i s aplice
instruciuni / proceduri tehnice interne.
(2) n vederea aplicrii prevederilor alin.
(1), toi opera torii vor ntocmi liste cu
14
instruciunile / pro ce du rile tehnice interne
necesare, cu care vor f dotate locurile de
munc. Lista instruciunilor / procedu ri lor
tehnice interne va cuprinde, dup caz,
cel puin:
a. instruciuni/proceduri tehnice interne
generale;
b. instruciuni/proceduri tehnice interne
pentru ex ploatarea instalaiilor principale;
c. instruciuni/proceduri tehnice interne
pentru prin cipalele utilaje i instalaii
auxiliare;
d. instruciuni/proceduri tehnice interne
pentru exe cu tarea manevrelor curente;
e. instruciuni/proceduri tehnice interne
pentru li chi darea avariilor;
f. in struciuni/proceduri tehnice interne
pentru pro tec ii i automatizri;
g. in struciuni/proceduri tehnice interne
pentru exe cutarea lucrrilor de
ntreinere.
Art. 19.
(1) n instruciunile/procedurile tehnice
interne vor f de scrise schema normal
de funcionare a fecrui utilaj, instalaie,
echipament i pentru fecare con strucie,
menionndu-se i celelalte scheme
admise de funcionare a instalaiei,
diferite de cea normal, precum i modul
de trecere de la o schema normal la
una alternativ. Pe scheme se va fgura
simbolic starea normal de funcionare
a elementelor com ponente. Abaterile de
la func io na rea n schema normal de
funcionare se aproba de con ducerea
tehnica a operatorului i se con sem nea z
n evi dentele de operare ale personalului
de de ser vire i de conducere operativ.
Art. 20.
(1) Personalul de operare va ntocmi zilnic
situaii cu datele de exploatare dac
acestea nu sunt nregis trate i memorate
prin intermediul unui sistem in formatic.
Datele memorate n sistemul informatic
sau cele ntocmite de personalul de
operare repre zint forma primara a
evidentei tehnice.
(2) Documentaia operativ i evidentele
tehnice tre buie examinate zilnic de
personalul tehnic ierarhic superior, care
va dispune msurile necesare pentru
eliminarea eventualelor defecte i
deranjamente constatate n funcionarea
instalaiilor sau pentru creterea efcientei
i siguranei n exploatare.
SECIUNEA a 2a
ndatoririle personalului de operare
Art. 21.
(1) Personalul de operare se compune din
toi salariaii care deservesc instalaiile
de alimentare cu ap i de canalizare,
avnd ca sarcina de serviciu princi pala
supravegherea funcionarii i executarea
de manevre n mod nemijlocit la un
echipament, ntr-o instalaie sau ntr-un
ansamblu de instalaii.
(2) Subordonarea pe linie de exploatare
i teh nico-administrativ, precum i
obligaiile, dreptu rile i responsabilitile
personalului de deservire se trec n fa
postului i n regulamentele/procedurile
tehnice interne.
(3) Locurile de munca n care este necesar
desfura rea activitii se stabilesc de
operator n procedurile proprii, n funcie
de:
a. gradul de periculozitate a instalaiilor i a
proce sului tehnologic;
b. gradul de automatizare a instalaiilor;
c. gradul de sigurana necesar n asigurarea
servici ului;
d. necesitatea supravegherii instalaiilor i
procesu lui tehnologic;
e. existenta teletransmisiei datelor i a
posibiliti lor de executare a manevrelor
de la distanta;
f. posibilitatea interveniei rapide pentru
prevenirea i lichidarea incidentelor,
avariilor i incendiilor.
(4) n funcie de condiiile specifce de
realizare a servi ciului, operatorul poate
stabili ca personalul s i ndeplineasc
atribuiile de serviciu prin supra vegherea
mai multor instalaii amplasate n locuri
diferite.
Art. 22.
(1) Principalele lucrri ce trebuie cuprinse n
fa postu lui personalului de deservire,
privitor la ex ploatare i execuie
15
operativ, constau n:
a. supravegherea instalaiilor;
b. controlul curent al instalaiilor;
c. executarea de manevre;
d. lucrri de ntreinere periodic;
e. lucrri de ntreinere neprogramate;
f. lucrri de intervenii accidentale.
Art. 23.
(1) Lucrrile de ntreinere periodice sunt
cele prev zute n instruciunile furnizorilor
de echipamentele, regulamentele de
exploatare tehnica i n instruci unile/
procedurile tehnice interne i se execut,
de regula, fr oprirea utilajelor de baza.
(2) Lucrrile de ntreinere curenta
neprogramate se exe cut n scopul
prevenirii sau eliminrii deterio rrilor,
avariilor sau incidentelor i vor f defnite
n fa postului i n instruciunile de
exploatare.
Art. 24.
(1) n timpul prestrii serviciului, personalul
trebuie s menin regimul cel mai sigur
i economic n func ionarea instalaiilor,
n conformitate cu regula mentele de
exploatare, instruciunile/procedurile
tehnice interne, grafcele/diagramele de
regim i dispoziiile personalului ierarhic
superior pe linie de exploatare sau
tehnic-administrativ.
(2) Instalaiile, echipamentele sau utilajele
trebuie su pravegheate conform
sistemului de supraveghere stabilit, dac
este n funciune sau rezerva operaio-
nal. nregistrarea datelor de exploatare
se face la intervalul de timp stabilit n
proceduri, n condiiile stabilite la Art. 20.
n cazul pornirii unor echipa mente, la care
conform instruciunilor trebuie asi gurat o
anumit viteza de ncrcare sau paliere
de funcio nare, nregistrarea datelor de
exploatare se face la intervalele de timp
stabilite, pn la stabili zarea pa rametrilor
normali de funcionare.
SECIUNEA a 3a Analiza i
evidenta incidentelor i avariilor
Art. 25.
(1) n scopul creterii siguranei n funcionare
a servici ului de alimentare cu ap i de
canalizare i al continuitii serviciului,
operatorii vor ntocmi proceduri de
analiza operativ i sistematica a eve-
nimentelor nedorite care au loc n
instalaiile apar innd sistemului de
alimentare cu ap i de canali zare,
stabilindu-se msuri privind creterea
fabili tii echipamentelor i schemelor
tehnologice, m buntirea activitii
de exploatare, ntreinere i reparaii i
creterea nivelului de pregtire i disci-
plina a personalului.
(2) Procedurile prevzute la alin. (1) se vor
ntocmi pe baza prevederilor prezentului
regulament-cadru i vor f aprobate de
autoritatea administraiei pu blice locale.
Art. 26.
(1) Evenimentele ce se analizeaz se refer,
n princi pal, la:
a. defeciuni curente;
b. deranjamente la captri, staii de tratare,
reele de transport i de distribuie a apei;
c. deranjamente la instalaiile de colectare,
de trans port, la staiile de epurare a apelor
uzate i la cele de tratare i depozitare a
nmolurilor;
d. incidente i avarii;
e. abateri sistematice ale parametrilor apei
distribu ite;
f. limitri de consum impuse de anumite
situaii existente la un moment dat n
sistem.
Art. 27.
(1) Defeciunile curente sunt caracterizate
ca o abatere de la starea normal sau
ca o defcien a echipa mentelor sau
a instalaiilor, care nu duce la oprirea
acestora.
(2) Defeciunile se constat de ctre
personalul de ope rare, n timpul
supravegherii i controlului instala-
iilor, i se remediaz n conformitate cu
procedu rile aprobate.
(3) Defeciunile pentru a cror remediere
este necesar intervenia altui personal
dect cel de operare sau oprirea utilajului
/ instalaiei se nscriu n registrul de
defeciuni.
(4) Deranjamentele din reelele de transport
16
i distribu ie sunt acele defeciuni care
conduc la ntreruperea serviciului ctre
utilizatorii alimentai de la o ra mura a
reelei de transport sau dintr-o reea de
dis tribuie.
(5) Deranjamentele din staiile de tratare
sau de pom pare constau n oprirea
prin protecie voit sau for at a unui
echipament sau instalaie, care nu
infu eneaz n mod direct producerea
de ap potabil, find caracteristice
echipamentelor i instalaiilor anexa. Se
consider deranjament i oprirea utilaje-
lor auxiliare care a determinat intrarea
automat n funciune a utilajului de
rezerv.
Art. 28.
(1) Se considera incidente urmtoarele
evenimente:
a. declanarea sau oprirea forat a
instalaiilor indi ferent de durata, dar care
nu ndeplinete condiiile de avarie;
b. declanarea sau oprirea forat a
utilajelor auxili are, fr ca acestea s
fe nlocuite prin anclana rea automat
a rezervei, care conduce la reduce rea
cantitii de ap produs, transportat
sau furnizat;
c. reducerea cantitii de ap potabil i/sau
industri ala disponibil sau a parametrilor
de li vrare a acesteia ori a apelor uzate
preluate, sub limitele stabilite prin
reglementri, pe o durata mai mare de
60 de minute, ca urmare a defeciu nilor
din instalaiile proprii.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1)
nu se consi dera incidente urmtoarele
evenimente:
a. ieirea din funciune a unei instalaii ca
urmare a acionrii corecte a elementelor
de protecie i automatizare, n cazul
unor evenimente care au avut loc ntr-o
alta instalaie, ieirea din funci une find
consecina unui incident localizat i n-
registrat n acea instalaie;
b. ieirea din funciune sau scoaterea din
exploatare a unei instalaii sau pri a
acesteia, ca urmare a unor defeciuni
ce pot s apar n timpul ncerc rilor
proflactice pe partea electrica sau de
auto matizri, corespunztoare scopului
acestora;
c. ieirea din funciune a unei instalaii
auxiliare sau a unui element al acesteia,
dac a fost nlo cuit automat cu rezerva,
prin funcionarea co recta a anclanrii
automate a rezervei, i nu a avut ca
efect reducerea cantitii de ap livrate
utilizatorului sau prelurii apelor uzate de
la acesta;
d. scoaterea accidental din funciune
a unei instala ii sau a unui element
al acesteia n scopul eliminrii unor
defeciuni, dac a fost nlocuit cu rezerva
i nu a afectat alimentarea cu ap sau
preluarea apelor uzate la/de la utilizatori;
e. scoaterea din exploatare n mod voit
a unei insta laii, pentru prevenirea
unor eventuale accidente umane sau
calamiti;
f. ntreruperile sau reducerile n livrarea
apei pota bile convenite n scris cu
utilizatorii care ar putea f afectai.
Art. 29.
(1) Se consider avarii urmtoarele
evenimente, inde pendent de voina
operatorului:
a. ntreruperea accidental, total sau
parial, a li vrrii apei potabile ctre
utilizatori pentru o pe rioada mai mare de
6 ore;
b. ntreruperea accidental, total sau
parial, a li vrrii apei potabile sau
industriale ctre operato rii economici
pe o perioada mai mare dect li mitele
prevzute n contracte;
c. defectarea sau ieirea accidental
din funciune a utilajelor auxiliare ori a
unor instalaii sau sub ansambluri din
instalaiile de producere a apei potabile
sau industriale, care conduc la reducerea
cantitilor utilizabile cu mai mult de 30%
pe o durata mai mare de 72 de ore;
d. defectarea sau ieirea accidental din
funciune a unor instalaii de producere
sau transport a apei potabile sau
industriale, indiferent de efectul asupra
utilizatorilor, dac fac ca acestea s r-
mn indisponibile pe o durat mai mare
de 72 de ore;
17
e. defectarea sau ieirea accidental din
funciune a instalaiilor de producere i
transport al apei po tabile i industriale,
care conduc la reducerea cantitii livrate
cu mai mult de 50% pe o durata mai
mare de o or.
(2) Dac pe durata desfurrii
evenimentului, ca ur mare a consecinelor
avute, acesta i schimba ca tegoria de
ncadrare, respectiv din incident devine
avarie, evenimentul se va ncadra pe
toat durata desfurrii lui n categoria
avariei.
Art. 30.
(1) Analiza avariei se efectueaz imediat
dup produce rea evenimentului
respectiv de ctre facto rii de rspundere
ai operatorului, de regula, mpre un cu
cei ai autoritilor administraiei publice
lo cale.
Art. 31.
(1) Analiza fecrui incident sau a fecrei
avarii va tre bui s aib urmtorul coninut:
a. locul i momentul apariiei incidentului
sau ava riei;
b. situaia nainte de incident sau avarie,
dac se funciona sau nu n schema
obinuit, cu indica rea abaterilor de la
aceasta;
c. prilejul care a favorizat apariia i
dezvoltarea evenimentelor;
d. descrierea cronologic a tuturor
evenimentelor pe baza diagramelor,
rapoartelor nregistrrilor computerizate
i declaraiilor personalului;
e. manevrele efectuate de personal n timpul
desfu rrii i lichidrii evenimentului;
f. situaia funcionarii semnalizrilor,
proteciilor i automatizrilor;
g. efectele produse asupra instalaiilor,
dac a rezul tat echipament deteriorat, cu
descrierea de teriorrii;
h. efectele asupra utilizatorilor, utilitile
nelivrate, durata de ntrerupere, valoarea
pagubelor esti mate sau alte efecte;
i. stadiul verifcrilor proflactice, reviziile
i repa raiile pentru echipamentul
sau proteciile care nu au funcionat
corespunztor;
j. cauzele tehnice i factorii care au
provocat fe care eveniment din
succesiunea de evenimente;
k. modul de comportare a personalului
cu ocazia evenimentului i modul de
respectare a instruci unilor;
l. infuenta schemei tehnologice sau
de funcionare n care sunt cuprinse
instalaiile afectate de inci dent sau avarie;
m. situaia procedurilor/instruciunilor de
exploa tare i reparaii i a cunoaterii lor,
cu meniona rea lipsurilor constatate i a
eventualelor ncl cri ale celor existente;
n. msuri tehnice i organizatorice
de prevenire a unor evenimente
asemntoare, cu stabilirea termenelor
i responsabilitilor.
Art. 32.
(1) Analiza incidentelor i avariilor trebuie
fnalizat n cel mult 5 zile de la lichidarea
acestora, atunci cnd cauzele remedierii
pot f soluionate de operator.
(2) n cazul n care pentru lmurirea
cauzelor i conse cinelor sunt necesare
probe, ncercri, analize de laborator
sau obinerea unor date tehnice supli-
mentare, termenul de fnalizare a analizei
inciden tului sau avariei va f de 15 zile de
la lichidarea acesteia.
(3) n cazul n care n urma analizei rezulta
ca eveni mentul a avut loc ca urmare a
proiectrii instalaiei, montrii instalaiei,
defcienelor echipamentului, calitii
slabe a materialelor sau datorit aciunii
ori inaciunii altor persoane fzice sau
juridice asupra ori n legtura cu instalaia
sau echipamentul anali zat, rezultatele
analizei se vor transmite factorilor
implicai, pentru punct de vedere.
(4) Analiza avariei sau incidentului se face la
nivelul operatorului care are n gestiune
instalaiile respec tive, cu participarea
proiectantului, furnizorului de echipament
i/sau a executantului, dup caz, parti-
ciparea acestora find obligatorie la
solicitarea ope ratorului sau a autoritii
administraiei publice lo cale.
(5) Dac avaria sau incidentul afecteaz
sau infuen eaz funcionarea instalaiilor
afate n administra rea altor operatori
sau ageni economici, operatorul care
18
efectueaz analiza va solicita acestora
trans miterea n maximum 48 de ore a
tuturor datelor i informaiilor necesare
analizrii avariei sau inci dentului.
Art. 33.
(1) Rezultatele analizei incidentului sau
avariei se con semneaz ntr-un
formular-tip denumit fa de in cident, iar
la exemplarul care rmne la operator se
vor anexa documentele primare legate
de analiza evenimentului.
(2) Coninutul minim al fsei de incident va f
n con formitate cu prevederile Art. 31.
Art. 34.
(1) n vederea satisfacerii n condiii optime
a necesit ilor de alimentare continu
cu ap potabil i a prelurii apelor
uzate, operatorul va urmri evidenierea
distinct a ntreruperilor i limitrilor, a
duratei i a cauzelor de ntrerupere a
utilizatorilor, inclusiv a celor cu cauze
n instalaiile acestora, dac au afectat
funcionarea instalaiilor proprii.
(2) Situaia centralizatoare privind aceste
ntreruperi sau limitri se va transmite
trimestrial autoritii administraiei publice
locale sau la asociaia de dezvoltare
comunitara.
Art. 35.
(1) Analiza deteriorrii echipamentelor se
face n sco pul determinrii indicatorilor
de fabilitate a aces tora n condiii de
exploatare.
(2) Pentru evidenierea deteriorrilor de
echipament care au avut loc cu ocazia
incidentelor sau avarii lor, analiza se
face concomitent cu analiza inci dentului
sau avariei pentru fecare echipament
n parte, rezultatele consemnndu-se
ntr-un formu lar-tip denumit fa
pentru echipament deteriorat, care se
anexeaz la fa incidentului.
(3) Pentru evidenierea deteriorrii
echipamentelor ca urmare a ncercrilor
proflactice, manipulrii, re paraiilor sau
ntreinerii necorespunztoare, nee-
fecturii la timp a reparaiilor sau reviziilor
planif cate, a scoaterii din funciune a
acestor echipa mente sau a instalaiei
din care fac parte i care au fost nlocuite
cu rezerva (indiferent de modul cum s-a
fcut aceasta nlocuire), care au avut
loc n afar evenimentelor ncadrate
ca incidente sau ava rii, operatorul va
tine o evidenta separat pe tipuri de
echipamente i cauze.
(4) Evidenierea defeciunilor i deteriorrilor
se face i n perioada de probe de
garanie i punere n funciune dup
montare, nlocuire sau reparaie ca pitala.
Art. 36.
(1) Fiele de incidente i de echipament
deteriorat repre zint documente primare
pentru evidenta sta tistica i aprecierea
realizrii indicatorilor de per forman.
(2) Pstrarea evidenei se face la operator
pe toat peri oada ct acesta presteaz/
furnizeaz serviciul.
(3) La ncheierea activitii de operare se
aplic prevede rile Art. 14, alin. (4)
SECIUNEA a 4a Asigurarea
siguranei de funcionare a
instalaiilor
Art. 37.
(1) Pentru creterea siguranei n funcionare
a servi cii lor de alimentare cu ap i
de canalizare i pentru continuitatea
alimentarii cu ap i prelurii apelor
uzate, operatorul va ntocmi proceduri
prin care se instituie reguli de efectuare
a manevrelor n insta laiile aparinnd
sistemului de alimentare cu ap i de
canalizare.
(2) Procedurile prevzute la alin. (1) se vor
ntocmi pe baza prevederilor prezentului
regulament-cadru.
Art. 38.
(1) Manevrele n instalaii se execut pentru:
a. modifcarea regimului de funcionare a
instalaii lor sau ansamblului de instalaii,
find determi nate de necesitile obiective
de adaptare a func ionarii la cerinele
utilizatorilor, realizarea unor regimuri
optime de funcionare, reducerea pier-
derilor etc., avnd un caracter frecvent
i executndu-se mereu la fel, denumite
manevre curente;
19
b. modifcarea confguraiei instalaiilor
sau grupu rilor de instalaii, fr ca
acestea s aib un ca racter frecvent
sau periodic, precum i cele care au
drept scop retragerea din exploatare a
echi pamentelor pentru lucrri sau probe
i redarea lor n exploatare, denumite
manevre programate;
c. izolarea echipamentului defect i
restabilirea cir cuitului funcional
tehnologic al instalaiei sau ansamblului
de instalaii, executate cu ocazia apariiei
unui incident, denumite manevre de li-
chidare a incidentelor.
Art. 39.
(1) n sensul prezentului regulament, nu
sunt conside rate manevre n instalaii
modifcrile regimurilor de funcionare
care au loc ca urmare a aciunii sis-
temelor de automatizare i protecie sau
sunt exe cutate curent de personalul de
operare asupra sis temelor de reglaj, pe
baza instruciunilor de ex ploatare, fr
modifcarea schemei de funcionare
aprobate.
Art. 40.
(1) Manevrele trebuie concepute astfel nct:
a. succesiunea operaiilor n cadrul
manevrelor s asigure desfurarea
normal a acestora;
b. trecerea de la starea iniial la starea
fnal dorita s se fac printr-un numr
minim de operaii;
c. ordinea de succesiune a operaiilor
trebuie s aib n vedere respectarea
procesului tehnologic stabilit prin
instruciunile de exploatare a echi-
pamentului sau a instalaiei la care se
execut manevra;
d. s fe analizate toate implicaiile pe care
fecare operaie le poate avea att asupra
instalaiei n care se execut manevra,
ct i asupra restului instalaiilor legate
tehnologic de aceasta, n spe cial din
punct de vedere al siguranei n exploa-
tare;
e. manevra s se efectueze ntr-un interval
de timp ct mai scurt, stabilindu-se
operaiile care se pot executa simultan
fr a se condiiona una pe alta, n funcie
de numrul de executani i de posibi-
litatea supravegherii directe de ctre
responsa bilul de manevra;
f. s se in seama de respectarea
obligatorie a nor melor de protecie a
muncii;
g. fecare operaie de acionare asupra unui
element prin comanda de la distanta
s fe urmat de ve rifcarea realizrii
acestei comenzi sau verifca rea realizrii
efectului corespunztor;
h. persoana care concepe manevra
trebuie s cu noasc instalaia n care
se vor executa operaiile cerute de
manevra, s dispun de schema detali-
at corespunztoare situaiei din teren i
de schema tehnologic de executare a
manevrei.
Art. 41.
(1) Manevrele n instalaii se efectueaz
numai pe baza unui document scris
numit foaie de manevra, care trebuie s
conin:
a. tema manevrei;
b. scopul manevrei;
c. succesiunea operaiilor;
d. notaii n legtura cu dispunerea i
ndeplinirea operaiilor;
e. persoanele care execut sau au legtur
cu mane vra i responsabilitile lor.
Art. 42.
(1) Dup scopul manevrei, foaia de manevra
poate f:
a. foaie de manevra permanenta, al crei
coninut este prestabilit n instruciunile/
procedurile teh nice interne, putndu-se
folosi la:
- manevre curente;
- anumite manevre programate, cu
caracter cu rent;
- anumite manevre n caz de incident,
avnd un caracter curent;
b. foaie de manevr pentru manevre
programate, al crei coninut se
ntocmete pentru efectuarea de lucrri
programate sau accidentale i care prin
caracterul sau necesit o succesiune de
operaii ce nu se ncadreaz n foile de
manevr perma nente.
20
Art. 43.
(1) Manevrele cauzate de incidente sau
avarii se exe cut fr foaie de manevra.
Lichidarea incidentelor se execut pe
baza procedurilor/instruciunilor n tocmite
n acest sens.
Art. 44.
(1) ntocmirea, verifcarea i aprobarea
foilor de mane vra se fac de ctre
persoanele desemnate de opera tor,
care au pregtirea necesar i asigura
executa rea serviciului operativ i
tehnico-administrativ.
(2) Nu se admit verifcarea i aprobarea
foilor de mane vra telefonic.
(3) n funcie de necesitate, la foaia de
manevra se ane xeaz o schema de
principiu referitoare la manevra care se
efectueaz.
(4) Foaia de manevra ntocmit, verifcata
i aprobat se pune n aplicare numai n
momentul n care exist aprobarea pentru
efectuarea manevrei la echipamentul,
instalaia sau ansamblul de instalaii n
cauza conform procedurilor aprobate.
Art. 45.
(1) Manevrele curente, programate sau
accidentale, pot f iniiate de persoane
prevzute n procedurile aprobate i care
rspund de necesitatea efecturii lor.
Art. 46.
(1) Executarea manevrelor n cazul lucrrilor
normale, programate, i al probelor
proflactice trebuie reali zat astfel nct
echipamentul s nu fe scos din ex-
ploatare mai devreme dect este necesar
i nici s nu se ntrzie admiterea la lucru.
Art. 47.
(1) Fiecare operator va stabili prin decizie
i procedura interna nomenclatorul cu
manevrele ce se execut pe baza de foi
de manevra permanente sau pe baza de
instruciuni/proceduri tehnice interne.
Art. 48.
(1) Darea n exploatare a echipamentelor
nou-montate se face conform
instruciunilor de proiectare i/sau ale
furnizorului de echipament cu privire
la probele mecanice, rodajul mecanic,
probele tehnologice i punerea n
funciune.
(2) n perioadele de probe mecanice ale
echipamen te lor, manevrele i operaiile
respective cad n sar ci na organizaiei
care execut montajul, cu par ti ci pa rea
personalului de exploatare.
(3) Dup terminarea probelor mecanice
i eventual a ro dajului n gol, se face
recepia preliminar a lucr rilor de
construcii-montaj sau lucrrile se preiau
de ctre benefciar cu proces-verbal de
pre luare-primire, dup care rodajul n
sarcina i pro bele tehnologice cad n
sarcina benefciarului.
Art. 49.
(1) Dup terminarea manevrei se vor nscrie
n eviden tele operative ale instalaiei
executarea acestora conform foii de
manevr, ora nceperii i terminrii
manevrei, starea operativ, confguraia
etc., n care s-au adus echipamentele
respective, precum i orele la care s-au
executat operaiile care prezint im-
portanta n funcionarea echipamentelor,
instalaii lor sau ansamblurilor de instalaii.
(2) Este obligatorie nscrierea tuturor
montrilor i de mon trilor de fane
oarbe folosite pentru blindarea cir cuitelor,
precum i admiterile la lucru, respectiv
ter minarea lucrrilor, conform instruc i u-
ni lor / pro ce durilor interne.
Art. 50.
(1) Trecerea de la schema obinuit la o alta
varianta de schema de funcionare se
admite numai n cazu rile de prevenire de
incidente, accidente i incendii, precum
i n cazurile de indisponibilitate a unor
echipamente componente ale instalaiilor
respec tive, personalul de deservire
operativ i de co manda operativ
rspunznd de manevra fcut.
(2) Trecerea de la schema normal la una
dintre sche mele-variant se va face
pe baza foii de manevr i cu asisten
tehnic.
Art. 51.
(1) Orice persoan care execut,
21
coordoneaz, con duce, dispune,
aprob sau particip la pregtirea,
coordonarea, efectuarea manevrelor
n instalaiile sistemelor de alimentare
cu ap i de canalizare trebuie s
cunoasc prevederile privind executarea
manevrelor n instalaii i s le aplice.
CAP. III. Sisteme de alimentare
cu ap i de ca nalizare
Art. 52.
(1) Prin sistemele de alimentare cu ap i de
canalizare se realizeaz:
a. serviciul de alimentare cu ap potabil,
care are drept scop asigurarea apei
potabile pentru toi utilizatorii de pe
teritoriul localitii. Apa pota bil este
destinat, n ordinea prioritilor, pentru
stingerea incendiilor, consumul spitalelor
i co lilor, consumul menajer, serviciilor
publice, pre cum i pentru consumul
necesar n activiti pro ductive i
comerciale;
b. serviciul de alimentare cu ap industriala,
care are drept scop asigurarea apei
industriale pentru toi utilizatorii de pe
teritoriul localitii. Apa in dustriala va
f utilizata n funcie de necesitile
tehnologice specifce zonei;
c. serviciul de canalizare, care are drept
scop asigu rarea serviciilor de canalizare
pentru toi utiliza torii de pe teritoriul
localitii. n funcie de spe cifcul localitii,
sistemul de canalizare se poate realiza n
sistem unitar, divizor sau mixt.
Art. 53.
(1) Sursele de ap sunt, n general, surse
de suprafa (lacuri, ruri, praie etc.)
i subterane, iar emisari pot f apele
curgtoare i lacurile.
Art. 54.
(1) Apa livrat i apa descrcat trebuie s
ndepli neasc urmtoarele condiii:
a. apa potabil livrat utilizatorilor va avea
pro pri e t ile fzico-chimice, biologice
i orga no lep tice conform legislaiei n
vigoare;
b. apa industrial livrata utilizatorilor va
respecta valoarea indicatorilor de calitate
stabilii prin contract.
c. apele descrcate n reelele de
canalizare vor nde plini condiiile impuse
de legislaia n vi goare i prevzute n
avizul de racordare emis de operator.
Art. 55.
(1) Pe traseul reelelor aparinnd sistemului
de alimen tare cu ap i de canalizare
este interzis amplasarea de construcii
provizorii sau defnitive.
(2) Pentru construciile ce urmeaz a f
executate n zona de protecie i de
siguran a conductelor re elelor de
alimentare cu ap i de canalizare, autori-
zaia de construire va f emis numai
dup obine rea avizului operatorului, cu
respectarea cerinelor legale.
Art. 56.
(1) Pentru prevenirea polurii apei la sursa
sau n reea se interzice distrugerea
construciilor, a instalaii lor, mprejmuirilor,
porilor, stlpilor de iluminat, semnelor de
avertizare, amplasate n zona de pro-
tecie sanitar, care, conform legislaiei n
vigoare, aparin domeniului public.
(2) Este interzis afectarea funcionarii
reelelor de ap i de canalizare prin
accesul la manevrarea armatu rilor i
accesoriilor a altor persoane, cu excepia
celor autorizate de operator i, n cazuri
de for major, de pompieri. n acest
sens, operatorul va lua toate msurile de
sigurana necesare.
(3) Manevrarea armaturilor i a instalaiilor
tehnolo gice din reeaua de distribuie a
apei se va face nu mai de ctre personalul
de specialitate al operato rului.
Art. 57.
(1) Executarea de ctre teri a lucrrilor de
orice fel, n special a celor de sptura,
de-a lungul traseelor sau n intersecie cu
reelele de ap i de canalizare, precum
i a celor de extindere a reelelor de ap
i de canalizare se va face numai n
baza unui proiect ntocmit de un operator
economic autorizat, nsuit de operatorul
sistemului de alimentare cu ap i de
canalizare.
22
(2) Predarea amplasamentului se va face
n prezenta de legatului operatorului,
pe baza unui pro ces-verbal de primire/
predare a instalaiilor exis tente,
proces-verbal ce va obliga constructorul
la protejarea, n timpul lucrrilor pe care
le efectu eaz, a reelelor de ap i de
canalizare.
(3) Avarierea sau distrugerea parial ori
total a unor pri din reeaua de ap i/
sau de canalizare, provo cat cu ocazia
efecturii de lucrri de construcii, va
f remediata prin grija persoanei fzice/
juridice vino vate de producerea avarierii
sau distrugerii, pe cheltuiala sa, fr
ca prin aceasta persoana fzic/juri-
dic vinovat s fe exonerat de plata
daunelor produse operatorului cu privire
la imposibilitatea acestuia de a asigura
serviciile de ap i/sau de ca nalizare.
Lucrrile se vor efectua imediat dup
ava riere sau distrugere, reglementarea
aspectelor juri dice sau f nanciare
realizndu-se ulterior nlturrii avariei.
Dup terminarea lucrrilor de remediere
reeaua afectat trebuie s corespund
condiiilor pentru care a fost proiectat.
(4) Punerea n funciune a branamentului
de ap i a racordului de canalizare se va
face dup recepia acestora; la recepie
se vor efectua probele de pre siune i
de etaneitate. Punerea n funciune
se va face dup ncheierea contractului
de furni zare/prestare a serviciului de
alimentare cu ap i de canalizare ntre
APAVITAL Iai, operatorul de serviciului
de alimentare cu ap i canalizare i uti-
lizator, n termen de trei zile lucrtoare de
la sem nare. n cazul extinderilor de reele
publice de ap i de canalizare, punerea
n funciune a acestora se va face dup
recepie i ncheierea procesului ver-
bal de predare - primire n condiiile
Contractului de delegare a gestiunii.
(5) n cazul n care, n termen de 3 luni de
la recepie, benefciarul branamentului
de alimentare cu ap i/sau canalizare
nu solicita ncheierea contractului,
operatorul poate desfina branamentul
i/sau buona racordul de canalizare cu
o notifcare prea labila, fr nici un fel de
despgubire.
CAP. IV. Serviciul de
alimentare cu ap
SECIUNEA 1
Dispoziii generale
Art. 58.
(1) Serviciul de alimentare cu ap se
afa sub conduce rea, coordonarea
i responsabilitatea autoritii ad-
ministraiei publice locale, se presteaz
prin ex ploatarea unei infrastructuri
tehnico-edilitare speci fce, are drept scop
asigurarea alimentarii cu ap pentru
toi utilizatorii i cuprinde activitile de
captare, tratare, transport, nmagazinare
i distribu ie.
Art. 59.
(1) Serviciul de alimentare cu ap
se realizeaz pentru satisfacerea
urmtoarelor necesitai:
a. consum menajer pentru satisfacerea
nevoilor gos podreti zilnice ale
populaiei;
b. consumul industrial care utilizeaz apa ca
mate rie prima, nglobndu-se n produsul
fnit ca apa de rcire sau agent termic, ca
mijloc de splare i sortare etc.;
c. consum pentru nevoi zootehnice;
d. consum pentru nevoi publice,
asigurndu-se sp latul i stropitul
strzilor i a spaiilor verzi, funcionarea
fntnilor publice i ornamentale etc.;
e. consum pentru combaterea incendiilor;
f. consum tehnologic pentru sistemul de
alimentare cu ap i de canalizare la
splatul reelelor de ap i de canalizare,
fltrelor, decantoarelor, pre gtirea
soluiilor de reactivi chimici etc.
Art. 60.
(1) n vederea unei evidente mai uoare i
a crerii pre miselor lurii unor decizii
corecte i n timp real, este necesar
preocuparea pentru crearea unei baze
de date n format electronic, structurat
pe urm toarele domenii:
a. date constructive
23
b. date tehnologice;
c. date de cost;
d. date asupra reparaiilor etc.
Art. 61.
(1) Baza de date trebuie s conin
urmtoarele caracte ristici constructive i
tehnologice:
a. material;
b. dimensiuni;
c. adncime de pozare;
d. anul realizrii;
e. poziia i mrimea branamentelor,
hidranilor, vanelor;
f. reparaiile executate;
g. presiunea de lucru;
h. presiunea maxima n sistem;
i. presiunea de ncercare;
j. viteza apei;
k. seciunea de control al calitii apei etc.
Art. 62.
(1) Datele legate de elementele conductelor
trebuie s poat f apelate uor, n
vederea introducerii ntr-un model de
calcul/verifcare a reelei, iar pentru toate
elementele importante (capetele de
tronson, schim bare diametru/material,
vane etc.).
SECIUNEA a 2a
Captarea apei
Art. 63.
(1) Apa de suprafaa sau subterana,
folosit ca sursa pentru sistemele de
alimentare cu ap a localiti lor, trebuie
s ndeplineasc urmtoarele condiii:
a. calitatea corespunztoare categoriei
de folosin ntr-un procent de 95% din
numrul analizelor efectuate pe perioada
unui an calendaristic;
b. debitul necesar asigurrii unei distribuii
conti nue, avndu-se n vedere variaiile
zilnice i se zoniere ale necesarului de
ap i tendina de dez voltare a localitii
(populaie, edilitar).
Art. 64.
(1) Zona de captare folosit pentru
alimentarea cu ap a localitilor
trebuie s fe protejata mpotriva ac-
tivitilor umane neautorizate. Protejarea
zonelor se face prin izolarea acestora
prin perimetre de pro tecie sanitar i
controlul activitilor poluante din teritoriul
aferent.
(2) Stabilirea perimetrelor de protecie
sanitar se face individualizat pentru
fecare sursa, pe baza studiu lui
de specialitate, n conformitate cu
standardele de proiectare n vigoare.
(3) Zonele de captare a apelor subterane
(izvoare cap tate sau foraje) trebuie s
fe amplasate i construite astfel nct
s fe protejate contra iroirilor de ape i
mpotriva inundaiilor.
(4) Zonele de captare trebuie mprejmuite
pentru preve nirea accesului public i al
animalelor i tre buie s fe prevzute
cu panta de scurgere pentru prevenirea
bltirii apei n cazul precipitaiilor at-
mosferice.
(5) Sursele de suprafaa (ruri, lacuri naturale
sau de acumulare) vor f protejate, prin
grija autoritilor abilitate, de activitile
umane neautorizate:
a. industrie poluanta;
b. depozite de deeuri toxice sau
periculoase, agri cultura intensiva, turism
i agrement;
c. depozitarea deeurilor municipale.
(6) Proprietarii terenurilor pe care se af
zonele de pro tecie sanitar vor f
avertizai n scris asupra re striciilor de
utilizare.
Art. 65.
(1) n cazul captrilor din subteran se vor
urmri cel pu in:
a. nivelul apei n foraj;
b. reglarea debitului de ap extras din foraj
astfel n ct s nu fe antrenate particule
de nisip i ap s fe limpede;
c. variaia debitului captabil;
d. protecia contra ngheului;
e. efectuarea analizelor biologice.
Art. 66.
(1) n cazul captrii de suprafaa se vor
urmri cel pu in:
a. nivelul apei n zona captrii;
b. captarea apei prin priza, n cazul n care
nivelul apei ntrece valorile medii, n
24
funcie de con strucia prizei de ap i de
sursa de ap;
c. reglarea debitului admis prin manevrarea
stavile lor;
d. funcionarea i manevrabilitatea stavilelor
de n chidere, grtarelor etc.;
e. variaia debitului de ap i caracteristicile
calita tive ale apei;
f. curarea i prevenirea ngherii apei la
grtare;
g. curarea periodic, conform procedurilor
/ in struciunilor tehnice, a grtarelor;
h. evacuarea periodic a depunerilor din
camerele de priz;
i. msurarea i nregistrarea continua a
nivelului apei din ru sau lac i a debitului
captat;
j. curarea, conform procedurilor/
instruciunilor tehnice, a depunerilor
de aluviuni n zona prize lor cu baraj de
derivaie;
k. producerea unor eventuale fenomene
de eroziune a malurilor n vecintatea
captrii;
l. calitatea apei.
Art. 67.
(1) Pentru reinerea corpurilor n suspensie
se vor lua msuri de prevenire a
degradrii barelor grtarelor de ctre
corpurile mari plutitoare i msuri de
com batere a zaiului i a gheii.
Art. 68.
(1) Pentru eliminarea peliculelor de ulei sau
grsimi tre buie s existe separatoarele de
ulei montate na intea deznisipatoarelor
sau mpreun cu acestea pe canale
deschise de aduciune, dac este
necesar.
Art. 69.
(1) Sistemul de automatizare i control
trebuie s fe n funciune permanent i
s indice cel puin:
a. starea de funcionare/rezerva/avarie a
pompelor;
b. starea nchis/deschis a vanelor;
c. nivelul/volumul apei;
d. presiunea apei.
Art. 70.
(1) Indiferent de tipul captrii, se vor urmri:
a. transmiterea eventualelor situaii
deosebite de ex ploatare, consemnate n
registrul de exploa tare, personalului din
schimbul urmtor;
b. efectuarea analizelor de turbiditate;
c. citirea i transmiterea datelor de la
contorul de energie electrica;
d. anunarea imediata a oricrei defeciuni
de funci onare i ncercarea, n limita
competente lor, remedierii acesteia.
Art. 71.
(1) La staia de pompare se va urmri:
a. ca instalaia electric s respecte
cerinele norma tivelor n vigoare;
b. ca la staiile de pompare importante s
fe asigu rata o sursa de rezerva pentru
alimentarea cu energie electrica;
c. ca sistemele de protecie contra
suprasarcinii, a umezelii n motor, a
nivelului maxim etc. s fe funcionale;
acestea vor f verifcate lunar i re parate
numai de personal specializat;
d. controlul zilnic n ce privete zgomotul,
vibrai ile produse, durata de funcionare,
consumul de energie, starea uleiului,
temperatura n lagre etc.
Art. 72.
(1) Anual se va ntocmi un program de
verifcare a tutu ror pompelor. Pentru
pompele la care apar pro bleme se va
asigura o verifcare de ctre personal
autorizat. Dup verifcare se va reface
diagrama Q = f (H) pentru fecare pompa.
(2) Principalii parametri de funcionare ai
staiei de pompare vor f nregistrai
sistematic. Datele prelu ate i prelucrate
pot asigura valorile indicatorilor de
performan, estimri asupra debitului de
ap, eco nomicitatea funcionarii staiei
etc.
SECIUNEA a 3a Tratarea apei
brute
Art. 73.
(1) Tehnologiile de tratare a apei trebuie
corelate cu condiiile specifce fecrei
surse, lundu-se n con siderare
calitatea i natura sursei. Obiectivul
proce deelor de tratare trebuie s fe
25
protecia utilizatori lor mpotriva agenilor
patogeni i impuritilor din apa, care pot
f agresive sau periculoase pentru s-
ntatea omului.
(2) Instalaiile de tratare a apei de suprafaa
trebuie s permit 4 etape, prin care s se
realizeze un ir de bariere de ndeprtare
a contaminrii microbiene:
a. rezervor de stocare a apei brute sau
pre-dezinfecie;
b. coagulare, foculare i sedimentare (sau
fotare);
c. fltrare;
d. dezinfecie fnal.
(3) Pentru coagulare se pot folosi numai
substane (reac tivi) care sunt avizate
sanitar pentru acest scop. Procedeele de
coagulare/sedimentare i pre-dezinfecie
trebuie exploatate n aa fel nct s
asigure o reducere fnal de 75% a
trihalometanilor. Treptele de tratare
preliminare dezinfeciei fnale trebuie s
produc o ap cu o turbiditate mai mic
de 1 NTU pentru fecare prob.
(4) Dezinfecia fnal a apei este obligatorie
pentru toate instalaiile de tratare a apei
care produc apa potabil pentru localiti
i au ca sursa apa de su prafaa, precum
i n cazul folosirii surselor de pro funzime.
(5) Dezinfecia apei se poate face cu
substane clorigene, ozon sau radiaii
ultraviolete. Tehnologia de tratare trebuie
s fe aleas n aa fel nct s asigure
un timp de contact ntre apa i substana
dezinfectanta sufcient pentru obinerea
efectului scontat. De asemenea,
trebuie s existe posibilitatea controlului
substanei dezinfectante reziduale. Ef-
cienta procesului de dezinfecie trebuie
s fe astfel nct valorile coliformilor
totali i coliformilor fe cali s corespund
exigenelor din standardul nai onal pentru
apa potabil.
(6) Procentul de probe necorespunztoare
micro bio lo gic, n reeaua de distribuie,
nu trebuie s de p eas c 5% din totalul
probelor recoltate ntr-un an ca lendaristic.
Art. 74.
(1) n cazul n care n treapta de
pre-dezinfecie de la in trarea n staia
de tratare se introduce clor pentru
mpiedicarea dezvoltrii planctonului,
creterea coninutului de bacterii,
oxidarea substanelor or ganice la apele
cu coninut ridicat de substane or-
ganice i plancton sau la apele coninnd
bacterii feruginoase sau manganoase,
se va urmri infuenta pre-clorrii n cazul
existenei acizilor humici.
(2) La apele ncrcate cu substane organice
oxidabile, ape cu amoniac, nitrii,
microorganisme, plancton, ape colorate
datorit materialelor humice, dozele de
clor sau dioxid de clor introdus nainte
de decantare vor f stabilite prin teste de
laborator.
(3) n cazul apelor care conin fenoli nu se va
utiliza clo rul, pre-oxidarea realizndu-se
cu ozon.
Art. 75.
(1) Aerarea se realizeaz n cazul apelor
cu coninut de bioxid de sulf, bioxid
de carbon, fer, mangan, al apelor
feruginoase lipsite de oxigen dizolvat i
n procesul de deferizare.
Art. 76.
(1) Dezinfectarea, la apele care nu conin
materii orga nice sau substane chimice
care formeaz cu clorul compui cu gust
i miros neplcut (n special fe noli), se
face prin utilizarea clorului sau a compu-
ilor si.
(2) n cazul apelor care conin fenoli (dar nu
i ali com pui organici ce pot da gust
specifc de balta), se utilizeaz peroxidul
de clor n doze alese astfel nct s se
mpiedice formarea n exces a cloritului
de sodiu.
(3) Apa ce trebuie tratata pentru corectarea
gustului, cu lorii i eliminarea anumitor
micropoluani, pen tru distrugerea viruilor
i oxidarea materiilor or ganice la cele
cu coninut de fenoli, se dezinfec teaz
utiliznd ozonul n dozele prescrise. n
ree lele de distribuie, dup ozonizare
trebuie fcut o clorinare cu doze reduse
pentru controlul calitii apei prin clorul
rezidual.
(4) Pentru obinerea apei potabile reducerea
suspensii lor prin decantare trebuie
26
realizat astfel nct s se asigure dup
fltrare turbiditi mai mici sau cel mult
egale cu 5 NTU (uniti nefelometrice de
tur biditate), conform legislaiei n vigoare.
Art. 77.
(1) Decantoarele trebuie s asigure n
timpul funciona rii atingerea parametrilor
proiectai, astfel:
a. sistemul de distribuie al apei brute
trebuie s asi gure o repartizare uniforma
a debitului ntre diferitele uniti de
decantoare i pstrarea strii de coeziune
a focoanelor din apa coagulata, prin
realizarea unor viteze sufcient de reduse
pentru a nu distruge focoanele;
b. spaiul de decantare trebuie s asigure
condiiile de depunere a suspensiilor
pn la limita cerut a apei decantate,
asigurnd vitezele ct mai uni forme
i mpiedicnd formarea curenilor de
convecie;
c. sistemul de colectare a apei decantate
trebuie s asigure o prelevare uniforma
chiar i pe timp de nghe;
d. spaiul de sedimentare a nmolului
trebuie s asi gure acumularea
volumului de nmol rezultat ntre dou
curri, recomandndu-se de can toa-
re le suspensionale la care evacuarea
nmolului se realizeaz continuu;
e. sistemul de curare a nmolului trebuie
s asi gure evacuarea nmolului cu o
concentraie ct mai mare, fr a produce
reamestecarea lui cu ap din decantor,
asigurndu-se o funcionare complet
automat, iar podul raclor trebuie pro tejat
contra ngheului.
Art. 78.
(1) Pentru realizarea unei exploatri optime
a instalaii lor de decantare trebuie
dat importan reglrii pa rametrilor
determinani:
a. viteza de sedimentare a particulelor n
suspensie;
b. vitezele de circulaie a apei n seciunea
de decan tare;
c. randamentul instalaiei reprezentat prin
procentul de suspensii reinute din apa
bruta.
Art. 79.
(1) Pentru buna funcionare a fltrelor,
operatorul va lua msurile necesare
pentru asigurarea:
a. condiiilor tehnologice i constructive
cerute prin proiect pentru:
- calitatea materialului fltrant i a grosimii
stra tului;
- orizontalitatea i reglajul sistemului de
drenaj;
- asigurarea intensitii de splare;
- corecta amplasare i funcionalitatea
clapete lor de admisie i a dispozitivelor
de reglaj;
- etaneitatea armturilor din instalaii, n
spe cial a vanelor de pe conductele de
ap de sp lare i aer;
b. coagulrii i decantrii prealabile a apei
brute care s asigure la intrarea n fltre o
turbiditate de cel mult 10 NTU, preferabil
1-2 NTU;
c. splrii fltrelor la intervale de timp
stabilite n funcie de:
- durata ciclului de fltrare a unei cuve de
fl trare, ntre dou splri;
- numrul total de cuve;
- instalaiile de splare;
d. respectrii tehnologiei de splare a
fltrelor pen tru a asigura:
- calitatea cerut efuentului;
- productivitatea maxima a instalaiei;
- consumul minim de ap de splare i
aer.
e. dotrii corespunztoare a laboratorului
cu materi ale, materii, reactivi i personal
califcat.
Art. 80.
(1) Regulile generale dup care trebuie s
funcioneze treapta de dezinfectare sunt:
a. reactivul trebuie introdus acolo unde are
efci ena maxim, find recomandat
utilizarea a dou trepte:
- treapta I: la intrarea n staia de tratare
(pre-clorare, pre-ozonare), reactivul
i doza alegndu-se astfel nct s
nu rezulte compui secundari de tip
trihalometanilor, clorii, clo rai sau
bromai, iar dac acetia apar concen-
traia s fe sub valorile admise;
- treapta a IIa: totdeauna pe apa
27
limpezita avnd turbiditatea sub 1 NTU,
cu scopul de a reduce concentraia n
ageni patogeni sub li mitele prevzute n
normele legale;
b. tipul i doza de reactiv vor f alese n funcie
de ti pul de materiale care alctuiesc
reeaua, astfel nct calitatea apei nu
trebuie s se nruteasc din cauza
reactivului de dezinfectare n exces sau
n lipsa. n cazul golirii accidentale sau
voite a reelei trebuie s se ia msuri de
splare, astfel nct bioflmul ce se poate
produce pe peretele interior al conductei
s fe inactivat pentru a nu permite
dezvoltarea microorganismelor. Alege-
rea tipului de reactiv i doza utilizata se
face n funcie de:
- calitatea apei brute, n unele cazuri
find nece sar utilizarea unor reactivi
complementari;
- temperatura apei;
- pH-ul apei;
- modul i efcienta introducerii n apa a
reacti vului;
- prezenta unor substane ce pot bloca
reactivul prin reacii specifce de oxidare;
- capacitatea de a produce un volum redus
de produi secundari nedorii din cauza
perico lului pentru sntatea populaiei;
- asigurarea unei biostabiliti a apei
furnizate;
- capacitatea de a avea efect remanent
la o doz ce nu trebuie s depeasc
valoarea maxim;
- prevederea unei trepte de control fnal a
dozei sau al produilor secundari.
c. efcienta celorlalte trepte de tratare;
d. tipul de ap i protecia sanitar a
acesteia, coni nutul de substane
organice i compui ai azotu lui, care pot
reaciona cu reactivul, mrind con sumul;
e. costul dezinfectrii n condiiile asigurrii
cerin elor normate de livrare a apei nu
trebuie afectat de preluarea, n treapta de
dezinfecie, a sarcini lor ce trebuie i pot f
realizate n alte trepte de tratare.
SECIUNEA a 4a
Transportul apei potabile i/sau
industriale
Art. 81.
(1) Conductele ce transporta apa trebuie
s ndepli neasc simultan urmtoarele
condiii:
a. s asigure debitul proiectat de ap n
seciunea respectiv;
b. s fe etane, pentru efcienta funcionarii
i pro tecia spaiului nvecinat;
c. s reziste la toate presiunile de lucru din
seciu nea respectiv;
d. s pstreze calitatea apei transportate.
Art. 82.
(1) La aduciuni se vor realiza amenajrile
constructive i dotrile cu echipamentele
adecvate pentru msu rarea i
nregistrarea debitelor, msurarea
presiu nilor i a sistemului de control i
colectare a datelor utiliznd un sistem de
control i achiziie de date (SCADA).
Art. 83.
(1) n lipsa aparatelor de msur,
determinarea capacit ii de transport a
aduciunii se face prin calcul.
(2) Determinarea capacitii aduciunii
prin calcul se face prin stabilirea unor
tronsoane de aduciune care:
a. au acelai diametru;
b. se poate msura presiunea la capetele
tronsoane lor;
c. se cunoate cota topografc a capetelor
tronsoa nelor;
d. nu sunt prevzute legturi pentru
alimentarea al tor utilizatori.
(3) Dac se cunoate diametrul conductei,
distanta n tre dou seciuni, cotele
piezometrice ale seciuni lor de capt,
se poate calcula debitul folosind o re-
laie matematica precizat n literatura
de speciali tate sau pus la dispoziie de
fabricanii conducte lor.
Art. 84.
(1) n cazul n care aduciunea nu are n
dotare un echi pament de msurare
pentru presiune sau pentru de bit i nu
sunt prevzute nici amenajrile con struc-
tive pentru instalarea lor, determinarea
28
de bi tu lui se poate realiza prin folosirea
rezer voa re lor, asigurndu-se o precizie
relativ buna.
Art. 85.
(1) Testarea rezistentei conductei la
presiune se face dup metodologia
dat n proiect, iar n lipsa aces teia se
recomanda folosirea prescripiilor din SR
EN 805:2000.
Art. 86.
(1) Componentele destinate transportului
apei vor f inspectate cel puin
sptmnal.
(2) Inspecia va f fcut, de regula, de
acelai perso nal, pentru a se obinui cu
detaliile i a putea sesiza diferenele de
la un control la altul. Rezultatul in speciei
se consemneaz ntr-o fa de inspecie
al crei coninut va f stabilit n cadrul
procedurilor proprii. Ele stau la baza:
a. ntocmirii planului de ntreinere i a
executrii lu crrilor necesare;
b. executrii lucrrilor de reparaie, dac
este cazul;
c. avertizrii populaiei dac aspectele
semnalate sunt legate de cantitatea de
ap (oprirea apei, re stricii de furnizare)
sau de calitatea acesteia (msuri de
dezinfectare suplimentar) etc.;
d. luarea msurilor asupra interveniilor
neauto ri za te n zona de protecie
sanitar.
(3) n timpul inspeciei se verifc:
a. starea ventilelor de aerisire: integritate,
stare de func ionare, prezenta apei
n cmin, anunndu-se echipa de
intervenie pentru scoa te rea apei din
cmin i eliminarea cauzelor care au
provocat inundarea, starea vopselei etc.;
b. supratraversrile: starea structurii de
rezistenta, tendina rului de erodare a
malurilor, suprafe elor vopsite, starea
ventilelor de aerisire, starea caii de acces,
starea termoizolaiei/hidroizolaiei etc.;
c. starea suprafeei de teren asigurat
ca zon de protecie sanitar: depozite
de deeuri necontro late, folosirea
substanelor nepermise, utilizarea apei
n mod clandestin, existena mijloacelor
de reperare a conductei, tendina de
lunecare a tere nului etc.;
d. mijloacele de combatere a loviturii de
berbec: sta rea construciei, starea
mecanismelor de lucru (recipient hidrofor,
valoare presiune, stare vane de reglare,
nchiderea de protecie etc.);
e. starea altor mijloace de asigurare a
funcionarii;
f. starea staiei suplimentare de
dezinfectare de pe traseu, dac exist;
n staie se va intra numai pe baza unei
autorizaii de acces emise n acest sens;
g. verifcarea strii mijloacelor prin care
sunt prele vate probe de ap n vederea
controlului asupra calitii. Probele
de ap potabil vor f luate nu mai de
personal special instruit, iar probele
vor f centralizate i, pe baza lor, se va
realiza raportul anual asupra calitii apei,
conform prevederilor legale n vigoare.
Art. 87.
(1) Cnd exist mijloace de msurare a
parametrilor de funcionare, valorile
acestora vor f notate n fa, iar persoana
n a crei grija intra supravegherea
tehnologic a sistemului va verifca
dac s-a redus capacitatea de transport,
calitatea apei i eventual va solicita
cercetri mai amnunite.
Art. 88.
(1) Pentru aduciunile lungi (15-150 km) , se
reco manda implicarea n supravegherea
aduciunilor a unui personal angajat
care s locuiasc n zona pentru a evita
deplasrile lungi; n caz contrar, vor f
puse la dispoziie mijloace de transport, n
cazuri speciale vor f prevzute cantoane
de exploatare i personal permanent.
Art. 89.
(1) Lucrrile de ntreinere la aduciuni se
fac punctual, ca urmare a rezultatului
inspeciei sau dup un plan anual de
ntreinere, astfel:
a. se verifca i se corecteaz
funcionalitatea tutu ror armaturilor,
cminelor: semestrial;
b. se cur i se nierbeaz zonele de
protecie sani tar: anual;
c. se etaneaz vanele, se reface scara,
29
capacul, se vopsesc elementele metalice
din cmine, supratraversri, elemente de
semnalizare: anual;
d. se verifca subtraversrile de drumuri
naionale i cai ferate: sptmnal;
e. se verifca stabilitatea pmntului pe
traseu i eventualele tasri: lunar;
f. se verifca pierderile de ap pe tronsoane;
g. se detecteaz eventuale branri
neautorizate: lu nar;
h. se refac sistemele de marcare/
semnalizare a aduc iunii: anual;
i. se spal tronsoanele unde apr probleme
(oxid de fer, dezvoltri biologice etc.):
dup caz.
Art. 90.
(1) Lucrrile de aduciune cu canale sau
galerii speci fce transportului apei
brute vor f inspectate i se vor efectua
lucrri de ntreinere, n special naintea
sezonului friguros i dup acesta; nainte,
pentru curare, eliminarea depunerilor,
refacerea siste mului de protecie,
montarea elementelor de pro tecie, i
dup, pentru refacerea taluzurilor n
urma efectului gheii, verifcarea modului
de funcionare, eliminarea vegetaiei care
mpiedic o buna curgere etc.
Art. 91.
(1) Pentru cunoaterea performantelor
funcionale ale aduciunii i reelei,
periodic, se va face verifcarea presiunilor,
a pierderilor de ap, iar n cazuri mai
complexe, un audit de specialitate cu
personalul atestat.
Art. 92.
(1) n funcie de ntindere i importanta,
sistemul de transport al apei trebuie
continuu supravegheat, pentru a asigura
debitul sau debitul i presiunea n
seciunea de control.
(2) Aduciunea trebuie verifcata prin
debitul cu care alimenteaz rezervorul,
msurndu-se local debitul i presiunea
n seciunile de control, i prin compa-
rarea valorilor obinute cu valorile din
schema ge neral de funcionare a
sistemului.
(3) Pentru realizarea unui bilan al apei i
pentru a avea o evaluare general a
efcientei sistemului, se va determina
mrimea pierderii de ap din sistem,
prin msurarea simultan a debitelor
sau ca valori medii pe perioade de
timp, cu ajutorul contoarelor de ap, pe
tronsoane.
(4) Pentru determinarea liniei piezometrice n
lungul sistemului se vor face msurtori
ale presiunii n seciunile de control ale
sistemului care se vor compara cu datele
de calcul pentru punerea n evi denta a
unor disfuncionaliti pe conducta de
aduciune.
Art. 93.
(1) Pierderile de ap admisibile pentru o
aduciune tre buie s se situeze la valori
sub 5% din cantitatea de ap intrata n
sistem.
SECIUNEA a 5a
nmagazinarea apei
Art. 94.
(1) Construciile pentru nmagazinarea apei
au, n prin cipal, rolul de acumulare a apei
pentru compensa rea variaiilor orare de
debit furnizat, rezerva pen tru stingerea
incendiilor i alimentarea reelei n situaia
unor indisponibiliti aprute la captare
sau a conductei de aduciune.
(2) n unele cazuri, construciile pentru
nmagazinarea apei pot ndeplini i funcii
de rupere a presiunii, asigurarea unui
timp sufcient de contact ntre re activi i
apa pentru realizarea unei dezinfectri n
bune condiii, nmagazinarea apei pentru
splatul fltrelor etc.
(3) n cazul n care apa este nmagazinat
i stocat ntr-o construcie care cuprinde
mai mult de un sin gur compartiment
i fecare compartiment are in trare
i ieire proprie, iar compartimentele
nu sunt conectate hidraulic ntre ele,
construcia constituie rezervor de
nmagazinare separat, iar n cazul n
care compartimentele sunt conectate
hidraulic, con strucia constituie
rezervor de nmagazinare indivi dual.
30
Art. 95.
(1) n rezervorul de nmagazinare apa trebuie
s fe sanogen i curat, s fe lipsit de
microorga nisme, parazii sau substane
care, prin numr ori concentraie, pot
constitui un pericol potenial pen tru
sntatea uman i s ndeplineasc
cerinele minime prevzute n legislaia
n vigoare.
(2) Apa potabil este considerat sanogen
i curat dac n proba prelevat la ieirea
din rezervorul de nmagazinare valorile
pentru parametrii bacterii coliforme, E.coli
i streptococi fecali sunt cele pre vzute
n legislaia specifc i dac rezultatele
de terminrilor pentru bacteriile coliforme
arat ab sena acestora n 95% din
probele prelevate, pe du rata unui an
calendaristic.
Art. 96.
(1) Operatorul serviciului de alimentare cu
ap trebuie s asigure prelevarea i
analizarea sptmnal a unei probe
de ap de la ieirea din fecare rezervor
de nmagazinare n funciune, pentru
a verifca con formarea cu valorile
parametrilor: bacterii coliforme totale,
E.coli, streptococi fecali, turbidi tate i
dezinfectantul rezidual.
Art. 97.
(1) Operatorul va lua msurile necesare
pentru asigura rea unui disponibil de ap
potabil nmagazinat care s acopere
minimul necesar pentru o perioada de 12
ore de ntrerupere a prelucrrii i livrrii n
staiile de tratare.
Art. 98.
(1) Rezervoarele de nmagazinare trebuie
s aib po si bilitatea de evacuare a apei
de splare i s aib un sistem de acces
pentru recoltarea de probe de ap.
Art. 99.
(1) Splarea, curarea i dezinfecia
rezervoarelor de nmagazinare sunt
obligatorii i trebuie realizate periodic
i ori de cte ori este necesar, iar
materia lele i substanele de curare i
dezinfecie trebuie s aib aviz sanitar de
folosire.
Art. 100.
(1) Rezervoarele de nmagazinare a apei
vor f exploa tate i ntreinute astfel nct
s nu permit conta minare din exterior.
Art. 101.
(1) Materialele de construcie,
inclusiv vopselele, sub stanele de
impermeabilizare etc., a instalaiilor
de tratare a apei pentru potabilizare i
rezervoarele de nmagazinare a apei
trebuie s aib aviz sanitar de folosire n
acest scop.
Art. 102.
(1) Vana pentru rezerva intangibila de
incendiu trebuie s fe sigilat n poziia
nchis i se poate deschide numai la
dispoziia organelor de paza contra
incen diilor.
Art. 103.
(1) Personalul de operare va urmri starea
rezervoare lor de nmagazinare, izolaia
termica, aerisirea, c ile de acces,
pierderile de ap etc. i va consemna
nivelul apei n rezervor, temperatura apei
i debitul vehiculat.
Art. 104.
(1) Operatorul, care asigura serviciul de
alimentare cu ap din sistemul de
alimentare cu ap i de canali zare, va
asigura protecia calitii apei n reelele
de ap, prin respectarea timpilor maximi
de stagnare a apei n rezervoarele
de nmagazinare, i o va certi fca prin
buletine de analiza a apei, efectuate la
in tervalele maxime impuse prin avize,
de organele de sntate publica abilitate.
Efectuarea analizelor la sursa i n reele
se va efectua, dup luarea msu rilor de
splare i dezinfecie necesare, ori de
cte ori intervin lucrri de nlturare a
avariilor.
SECIUNEA a 6a Distribuia apei
potabile i/sau industriale
Art. 105.
(1) Autoritile administraiei publice locale
trebuie s asigure condiiile necesare
accesului nedis cri mi na to riu al tuturor
31
membrilor comunitii la serviciul de
alimentare cu ap.
(2) Dreptul de acces nediscriminatoriu i de
utilizare a serviciului este garantat tuturor
utilizatorilor, n condiii contractuale i cu
respectarea prevederilor regulamentului
serviciului i a programelor de rea bilitare,
extindere i modernizare a sistemelor de
alimentare cu ap i de canalizare.
Art. 106.
(1) Delimitarea dintre reeaua public de
alimentare cu ap i reeaua/instalaia
interioar de distribuie aparinnd
utilizatorului este cminul de brana-
ment.
(2) Prile componente ale unui branament
sunt:
a. priza de ap reprezentnd punctul de
branare la reeaua public de distribuie
a apei;
b. o construcie numit cmin de
branament, am plasat pe domeniul
public sau privat, folosit pentru
amplasarea contorului/a dispozitivului
de citire la distan i a robinetelor, find
vizibil i accesibil, construit conform
avizului de bran are;
c. o conducta de branament care face
legtura n tre reeaua public de
distribuie i reeaua inte rioar;
d. armatura (vana) deconcesie.
e. contorul de branament i dispozitivul de
citire la distan care asigura msurarea
debitului de apa furnizat;
f. armatura (vana) de nchidere
(3) Delimitarea dintre reeaua public
de distribuie i instalaia interioar a
utilizatorului se face prin contorul de
branament, care este ultima compo-
nent a reelei publice de distribuie.
(4) Branamentul pn la contor, inclusiv
cminul de branament,contorul i
dispozitivul de citire la dis tan aparine
reelei publice de distribuie a apei,
indiferent de modul de fnanare a
realizrii aces tuia.
(5) Cminul de branament se amplaseaz
ct mai aproape de limita de proprietate,
de regula la 1-2 m n interiorul acesteia.
In acest caz, operatorul are drept de
servitute, pentru citire index contor pre-
cum i pentru lucrri de intervenie,
sistare servicii, etc. Acolo unde nu sunt
condiii tehnice cminul de branament
va f amplasat pe domeniul public, ct mai
aproape de limita proprietii utilizatorului.
Art. 107.
(1) Toi utilizatorii care au instalaii de utilizare
a apei vor avea acces de branare la
reelele sistemului de alimentare cu
ap n condiiile legii i ale prezen tului
regulament.
(2) Un imobil poate s aib, de regul, un
singur bran ament de ap, mai multe
branamente admindu-se n cazuri
speciale.
Art. 108.
(1) Branarea tuturor utilizatorilor de ap,
persoane f zice sau juridice, la reelele
de alimentare cu ap se poate face
doar n baza avizului defnitiv, eliberat de
operator la cererea utilizatorului, pe baza
pro iectului de execuie.
(2) Eliberarea avizului
se realizeaz astfel:
n cazul utilizatorilor ageni economici
i in ca zul extinderilor reelelor
publice de ap (indife rent de categoria
de utilizatori), se realizeaz n dou
etape:
a. avizul de branare de principiu
care va cu prinde datele generale privind
posibilitile i condiiile de branare a
utilizatorului, date care vor sta la baza
ntocmirii documentaiilor tehnice de ctre
un proiectant autorizat de specialitate;
b. avizul de branare defnitiv prin care
se nsu esc soluiile tehnice adoptate
de proiectant prin detaliile de execuie.
Documentaia anexat la cererea pentru
avizul defnitiv va conine:
- breviarul de calcul i memoriu tehnic
privind descrierea soluiilor adoptate n
cadrul pro iectului pentru branarea la
reeaua de ali mentare cu ap;
- scheme de montaj al conductelor de ap;
- planul de ncadrare n zon sc. 1:1000
vizat de Ofciul de Cadastru i Publicitate
Imobiliar
- plan de situaie sc. 1:500 vizat de Ofciul
32
de Cadastru i Publicitate Imobiliar;
- planul instalaiilor interioare de ap;
- actul de proprietate sau o mputernicire
dat de ctre proprietar;
- autorizaia de construire a imobilu lui/
construciei, emis de autoritatea public
local
- Certifcatul de Urbanism, avizele de
coexis ten specifcate prin acesta i
Referatul de specialitate ntocmit de
ctre un verifcator de proiecte atestat
de Ministerul Lucrrilor Pu blice si
Amenajarea Teritoriului cerin su-
plimentar n cazul documentaiilor de
extin dere reele publice de ap.
n cazul utilizatorilor persoane fzice
sau asocia iilor de proprietari, avizul
defnitiv de branare va conine soluiile i
condiiile tehnice de alimen tare cu ap i
punctele de delimitare a reelelor pu blice
fa de instalaiile interioare. Cererea
pentru emiterea avizului defnitiv va f
nsoit de urm toarele documente:
- actul de proprietate sau o mputernicire
dat de ctre proprietar;
- planul de ncadrare n zon sc. 1:1000
vizat de Ofciul de Cadastru i Publicitate
Imobiliar;
- plan de situaie sc. 1:500 vizat de Ofciul
de Cadastru i Publicitate Imobiliar;
- autorizaia de construire a imobilului /
con struciei, emis de autoritatea public
local;
- declaraia punctelor de consum din
instalaia interioar de ap.
(3) Operatorul are obligaia de a
elibera avizul defni tiv n maximum
30 de zile calendaristice de la de-
punerea documentaiei complete. n
cazul n care n momentul depunerii
documentaiei aceasta nu este complet,
operatorul, n termen de maximum
15 zile calendaristice, va solicita, n
scris, completarea documentaiei cu
documentele care lipsesc, com pletnd n
acest sens un borderou-tip care cuprinde
toate documentele necesare eliberrii
avizului, pre cum i data la care s-a depus
documentaia incom plet.
Art. 109.
(1) Executarea lucrrilor de extindere
pentru alimentari cu ap, inclusiv a
branamentelor de ap, se va face
dup obinerea autorizaiei de construire
eliberate de autoritatea administraiei
publice locale, autori zaie care va avea la
baza avizul defnitiv al opera torului.
(2) Montarea contoarelor de branament
se realizeaz numai n cminele de
branament. Excepia poate f admis la
imobilele vechi i numai acolo unde con-
diiile tehnice nu permit acest lucru.
(3) Darea n funciune a branamentului de
ap se va face dup recepia acestora;
la recepie se vor efectua probele de
presiune i de etaneitate. Pune rea n
funciune se va face dup ncheierea
con tractului de furnizare/utilizare ntre
operator i uti lizator n termenul prevzut
n contract.
(4) Realizarea de branamente fr avizul
operatorului este considerat clandestina
i atrage, conform le gislaiei n vigoare,
rspunderea disciplinar, mate rial,
civil, contravenional, administrativ
sau penal, dup caz, att pentru
utilizator, ct i pentru executantul lucrrii.
(5) Recepia i preluarea branamentului ca
mijloc fx se realizeaz conform legislaiei
n vigoare.
(6) ntreinerea, reparaiile i nlocuirea total
sau pari al a branamentului aparinnd
sistemului, precum i a cminului de
branament sunt n sar cina operatorului/
prestatorului serviciului.
Art. 110.
(1) Cheltuielile pentru executarea
branamentului, inclu siv a cminului de
apometru, revin autoriti lor administraiei
publice locale, judeene sau aso ciaiilor de
dezvoltare comunitara n limita fondu rilor
alocate n acest sens. Execuia lucrrilor
se re alizeaz prin grija operatorului, iar
modalitile de decontare vor f stabilite n
contractul de delegare a gestiunii, dac
este cazul.
(2) n cazuri bine justifcate de ctre operatori,
dac condiiile tehnice nu permit alta
soluie, se poate admite racordarea mai
multor utilizatori la acelai branament,
acetia avnd cmine de branament,
33
amplasate conform Art. 106 alin. (5),
precum i contoare separate montate n
aceste cmine.
Art. 111.
(1) Lucrrile de ntreinere la reeaua de
distribuie con stau n:
a. verifcarea strii i integritatea hidranilor
i reme dierea imediata a defcienelor:
capacele de protecie, pierderea de
ap, intervenia neautori zata, blocarea
hidranilor, existenta inscripiilor de
marcaj, eventual starea de funcionare
prin deschiderea hidrantului pentru o
perioada scurta de timp: sptmnal;
b. verifcarea strii cminelor de vane:
existena ca pacelor, starea capacelor de
cmin i n lo cu i rea imediata cu capace
mai sigure, starea in te ri oa r a cminului
(are apa, are deeuri, are le g turi nea-
utorizate, construcia este ntreaga, dac
sca ra nu este corodata, piesele metalice
sunt vopsite etc.);
c. verifcarea cminelor de branament:
integritate, sta rea contorului de ap,
funcionarea i eventual ci tirea contorului,
prezenta apei n cmin (se a nun echipa
de intervenie pentru scoaterea apei
din cmin i eliminarea cauzelor care
au pro vo cat inundarea), tendinele de
distrugere etc.;
d. montarea indicatoarelor rutiere i a celor
lumi noase de avertizare a pericolelor n
zona n care capacele ce se gsesc pe
calea rutiera sunt lipsa/defecte, dup caz;
e. verifcarea ca dup refacerea caii de
circulaie ca pacele s fe la cota noii cai
de rulare: spt mnal;
f. curarea cminelor, evacuarea apei,
repararea cminului, vopsirea prilor
metalice;
g. verifcarea funcionarii vanelor, vanelor
de re glare a presiunii i ventilelor de
aerisire;
h. controlul pierderilor de ap; integral, la cel
puin 2 ani pentru reelele de distribuie;
i. depistarea branamentelor executate
clandestin: semestrial;
j. nlocuirea contoarelor de ap suspecte
de funcio nare anormal sau pentru
verifcarea me trologica periodic;
k. asigurarea strii normale de funcionare
a noduri lor n care se preleveaz probe
pentru ur mrirea calitii apei, de ctre
personalul propriu sau de ctre organele
sanitare: lunar;
l. splarea tronsoanelor unde viteza de
curgere este mica, ca urmare a reducerii
consumului: lunar sau la intervale ce se
decid n funcie de indica iile organelor
sanitare de inspecie, sau acolo unde se
semnaleaz probe bacteriologice proaste
(lipsa clorului, prezena bacteriilor etc.);
m. verifcarea debitului i presiunii la
branamentul utilizatorului, n seciuni
caracteristice;
n. aerisirea tronsoanelor cu defeciuni de
func i o na re cunoscute; sptmnal.
Art. 112.
(1) Toate caracteristicile importante, de
natura s schimbe elementele de
sigurana funcionarii, vor f sistematizate
i vor f introduse n lista supraveghe rii
prioritare sau chiar n cartea construciei.
Art. 113.
(1) Elementele constructive ale sistemului
vor f poziio nate fata de calea de
circulaie, n sistemul naional de referin
i vor f pregtite pentru sis temul GIS.
Art. 114.
(1) n cazul capacelor cminelor, dac
denivelarea dep ete 1 cm, se va
proceda la refacerea alinierii capacului.
(2) O procedur similar se va aplica n
cazul corect rii cotelor cutiei de protecie
a captului de sus al tijei de manevra a
vanelor ngropate n pmnt.
Art. 115.
(1) Atunci cnd instruciunile o prevd, cnd
organele sanitare decid sau dup un
accident care a avut im plicaii asupra
calitii apei, se face splarea, spla rea
i dezinfectarea sau numai dezinfectarea
unor tronsoane din reea sau a ntregii
reele.
(2) Viteza apei utilizate la splare trebuie s
fe de mi nimum 1,5 m/s.
(3) Dezinfectarea se face cu ap clorata cu
circa 30 mg Cl/m 3 care se introduce
prin pompare printr-un hi drant pn se
34
umple, pstrndu-se plin minimum 24
ore dup care se golete i se spal
minimum 1 ora cu ap pn cnd analiza
de ap rezultat este buna, iar autoritatea
sanitar da aviz de punere n funciune a
circuitului.
(4) Pentru sigurana, populaia trebuie
avertizata i anunat cnd la branament
apa nu ndeplinete condiiile de
potabilitate.
(5) Splarea i dezinfectarea se ncepe cu
tronsoanele din amonte pentru a putea
f date n funciune, iar personalul de
intervenie va f instruit i dotat cu masca
de protecie contra scprilor de clor.
(6) Cu ocazia splrii se verifc i
etaneitatea vane lor, iar cele defecte se
vor nlocui.
Art. 116.
(1) Pierderile de ap n reea se considera
ca find nor male dac au valori sub 15%
din cantitatea total intrata n sistemul de
distribuie.
(2) Lucrrile de reabilitare sau modernizare,
dup caz, se fac obligatoriu, n cazul n
care pierderea gene ral de ap (de la
captare la utilizator) este mai mare de
20%.
Art. 117.
(1) Reparaiile se vor face n concordan cu
procedura de lucru n funcie de:
a. tipul de material;
b. tehnica de lucru propus i stabilit prin
proce dura;
c. timpul maxim posibil pentru oprirea apei;
d. posibilitile i consecinele izolrii
tronsonului avariat;
e. asigurarea cu ap a obiectivelor prioritare
(spi tale, coli, ageni economici la care
ntreruperea apei poate f grava) ;
f. utilajele ce pot f aduse pe amplasament
depin znd de condiiile meteorologice i
de starea vremii, de amplasament, de
mrimea avariei etc.;
g. existenta avizului Inspectoratului
pentru situaii de urgenta sau serviciului
comunitar pentru situ aii de urgenta,
inclusiv a organelor de poliie, dac se
perturba trafcul n zona;
h. existenta unei autorizaii de construire,
conform prevederilor legale.
Art. 118.
(1) Cu ocazia oricrei reparaii, tuburile de
azbociment vor f nlocuite obligatoriu,
find interzis repararea acestora sau
meninerea lor n circuit.
Art. 119.
(1) n caz de golire a conductei trebuie
acordat o aten ie sporit modului de
evacuare a apei pentru a nu se produce
vacuum pe conducta ceea ce poate
face posibila aspirarea apei murdare din
exteriorul acesteia i apariia pericolului
unor mbolnviri la utilizator.
(2) Pentru a evita formarea vacuumului,
prima arma tura care se deschide va f
hidrantul situat la cota cea mai nalt de
pe traseul implicat, iar acesta va rmne
deschis pn la reumplerea conductei cu
ap.
(3) Dac fenomenul de vacuum pe conducta
se pro duce n mod curent pe un tronson
oarecare atunci vor f luate msuri de
intercalare a unor ventile de aerisire
adecvate (ca poziie i capacitate).
Art. 120.
(1) Hidranii avariai trebuie nlocuii cu ali
hidrani n cercai pe bancul de proba,
ntruct produc o pierdere mare de ap.
Pentru hidranii montai pe artere, dar
fr vana de izolare, se va analiza soluia
introducerii unei vane de izolare, chiar
dac este o vana amplasata direct n
pmnt.
Art. 121.
(1) n cadrul lucrrilor de reparaii se poate
include i operaiunea de introducere
de vane speciale de control automat
(limitare) a presiunii n reea pen-
tru reducerea presiunii n perioada de
noapte, avnd drept scop reducerea
pierderilor de ap din reea.
(2) Utilizarea metodei nu nlocuiete soluia
de mon tare a pompelor cu turaie
variabil.
Art. 122.
(1) Pentru realizarea branamentelor noi
se recomanda folosirea unui procedeu
35
care s permit realizarea acestuia fr
oprirea apei n conducta.
Art. 123.
(1) Toate lucrrile de reparaii se vor ncheia
prin reali zarea a dou operaiuni:
a. elaborarea unui document care s
cuprind opera iunile efectuate, acesta
intrnd n docu mentaia tehnica a crii
de construcii la capito lul reea sau
aduciune, dup caz;
b. ntocmirea unei calculaii a costurilor
lucrrii care va f pstrat n documentaia
de referin a tronsonului respectiv de
reea.
Art. 124.
(1) La termenul legal se verifca recipientul de
hidro for, fe ca este recipient de hidrofor
propriu-zis sau recipient de combatere
a loviturii de berbec ori re cipient pentru
asigurarea amorsrii pompelor, repa-
rarea acestuia fcndu-se n condiiile
stabilite de proiectant i normele ISCIR.
Art. 125.
(1) Pentru realizarea unei exploatri
efciente a reelei de distribuie a apei,
este necesar dezvoltarea unui sistem
care s permit transmiterea informaiilor
n timp real din sistem i interpretarea lor
pentru a putea lua deciziile necesare sau
parametrii s fe reglai prin intermediul
unui sistem de automati zare.
(2) Principalele mrimi controlate trebuie s
fe:
a. starea de funcionare/rezerva/avarie a
pompelor;
b. starea nchis/deschis a vanelor;
c. nivelul/volumul apei n rezervor;
d. presiunea apei n reeaua de distribuie,
n noduri re prezentative (noduri unde o
variaie a presiunii se face cu o modifcare
importanta a debitului) etc.
Art. 126.
(1) Pentru efcientizarea activitii, operatorul
trebuie s aib un dispecerat prin care
se va coordona n treaga activitate
de operare i va f asigurata corela-
rea informaiilor date de apratele de
msura, cu lucrrile de intervenie n
reea i cu sesizrile f cute de utilizatori.
(2) Dispecerul central trebuie s fe asigurat
cu un sis tem de primire a informaiilor,
asistat de un pro gram de calculator
performant i dublat de un sis tem
informatic ce poate asigura introducerea
siste matica a datelor ntr-o baza de
date, s poat f uor exploatate pentru
informaii curente sau pentru re alizarea
de statistici trimestriale, anuale etc.
(3) n cadrul dispeceratului trebuie s se
poat depista problemele legate de
distribuia apei, prin compara rea datelor
msurate cu cele date prin proiect sau
din perioada anterioar de exploatare,
realizndu-se un control mai riguros n
zona, astfel nct s se poat msura
volumul de ap cerut de utilizatori i
identifca zonele cu pierderi mari de ap.
Art. 127.
(1) Msurarea debitelor pe reeaua de
distribuie se poate face prin montarea pe
conducta de plecare a apei din rezervor
a unui debitmetru sau contor de ap,
putndu-se folosi un debitmetru portabil.
(2) n lipsa contorului, se poate face o
determinare a de bitului mediu pe un
interval relativ mare de timp, pentru a
reduce infuenta decalajelor ntre citirea
contoarelor de branament, dac toate
branamen tele sunt contorizate.
(3) n toate cazurile trebuie s se determine
pierderile de ap pe reele.
Art. 128.
(1) n cazul unor reele mari, periodic, se
fac studii spe cializate, prin care s se
determine comportarea reelei fata de
calitatea i cantitatea de ap intro dus
n reea, precum i stabilitatea biologica
a apei n condiii reale.
(2) Rezultatele studiului vor f folosite la
luarea unei de cizii privind reabilitarea
reelei, creterea nive lului de tratare
prin introducerea unor trepte supli-
mentare n schema de tratare a apei sau
creterea calitii apei introduse n reea,
concomitent cu rea bilitarea reelei.
Art. 129.
(1) Proba de presiune se va face dup o
metodologie si milar cu cea utilizata la
36
aduciuni.
Art. 130.
(1) Pentru efcientizarea activitii de
distribuie a apei, se va da o atenie
deosebita monitorizrii i reduce-
rii pierderilor de ap, mai ales n cazul
utilizrii unei surse de ap srace, dac
solul este sensibil la nmuiere sau dac
apa este adus cu un efort ener getic
mare (peste 0,5 kwh/mc).
Art. 131.
(1) La analizarea costurilor lucrrilor
necesare reduce rii pierderilor de ap se
va face comparaia cu cos tul unui sistem
paralel sau suplimentar celui exis tent,
prin care s fe adus cantitatea de ap
pier dut.
Art. 132.
(1) Strategia controlului pierderilor de ap se
structu reaz n urmtoarele etape:
a. realizarea unui audit pentru stabilirea
stadiului pierderilor;
b. organizarea controlului i analiza
sistematica a pierderilor;
c. dotarea cu echipamente pentru
detectarea pierde rilor;
d. organizarea sistemului de remediere a
defeciuni lor constatate;
e. evaluarea continua i controlarea
efortului pentru estimarea pierderilor;
f. stabilirea limitei din punct de vedere
tehnic i eco nomic pn la care
remedierea defeciunilor trebuie fcut.
Art. 133.
(1) La reelele alimentate gravitaional
reducerea presiu nii n reea, pentru
micorarea pierderilor de ap prin
neetaneiti, se poate face prin:
a. montarea pe conducte, n poziie
convenabila, a unor vane reductoare
de presiune, care s asigure o presiune
prestabilita n zona aval de seciune;
b. manevrarea zilnica a vanelor normale, cu
precau ia necesar pentru a nu se forma
vacuum ca urmare a nchiderii brute a
acestora;
c. prin folosirea rezultatelor sistemului de
monitori zare a presiunilor i adoptarea
de msuri similare (reglare de vane)
n seciuni deprtate de seciunea
controlat.
Art. 134.
(1) n cazul reelelor alimentate prin
pompare, reduce rea presiunii n reea se
poate face:
a. prin modifcarea debitului n cazul
pompelor cu turaie variabila, referin
find luat de la nodul de reea sensibil la
modifcarea debitului;
b. prin scoaterea sau introducerea
n funciune a pompelor cu turaie
constanta,
c. pe baza experienei de exploatare, avnd
n ve dere un consum zilnic aproape
constant;
d. prin alegerea unor diametre ale
conductelor ast fel nct, la modifcarea
presiunii, ritmul de sc dere s se
propage ct mai uniform n reea;
e. prin refacerea reelei, acolo unde este
cazul, n sensul asigurrii unei presiuni
de baza pentru cldirile cu nlime
mai mica i mrirea acesteia la cldirile
nalte prin staie de pompare cu hi drofor,
pompe cu turaie variabila etc.
Art. 135.
(1) Prelucrarea sistematica a valorilor
obinute din con trolul pierderii de ap se
va concretiza prin stabili rea de proceduri
legate de:
a. comportarea n timp a diferitelor tipuri de
materi ale;
b. durata real de via a unor materiale i a
tipuri lor de mbinri;
c. mai buna estimare a costurilor de
exploatare a re elelor;
d. stabilirea unor valori raionale asupra
efcientei reelei;
e. valori de comparat cu realizri din alte
locali ti/tari;
f. stabilirea unei strategii de control a
pierderilor de ap.
Art. 136.
(1) Orice utilizator are dreptul la contoar de
msurare a consumului pe branament.
(2) Contravaloarea contoarelor de ap
montate de utili zatori cu acordul
operatorilor, inclusiv contravaloa rea
37
montajului acestora, se deconteaz
de operatori pe baza documentelor
justifcative prezentate de utilizatori.
Decontarea se face n limita fondurilor
cu aceasta destinaie, prevzute n
bugetele locale sau ale asociaiilor de
dezvoltare comunitara, apro bate potrivit
legii, i transferate operatorilor, res-
pectiv n bugetele operatorilor, potrivit
programelor de investiii stabilite pe baza
contractelor de dele gare a gestiunii.
Pn la montarea contoarelor, con sumul
facturat nu va depi consumul stabilit n
re gim paual.
(3) Cantitile efective de ap furnizate se
stabilesc pe baza nregistrrilor contorului
de branament.
(4) Pentru utilizatorii care nu posed aparate
de m sur, stabilirea consumului se face
n baza criteriilor tehnice privind stabilirea
cantitilor de ap n sistem paual.
(5) Debitele de ap industriala se stabilesc
numai pe baza nregistrrii aparatelor
de msurare sau a me todelor de
determinare a consumurilor, stabilite de
comun acord n contractul de furnizare/
prestare.
CAP. V. Serviciul de canalizare
SECIUNEA 1 Colectarea,
transportul i eva cuarea apelor
uzate de la utilizatori
Art. 137.
(1) Autoritile administraiei publice locale
trebuie s asigure condiiile necesare
accesului nediscri mi na toriu al tuturor
membrilor comunitii la serviciul de
alimentare cu ap i de canalizare.
(2) Dreptul de acces nediscriminatoriu i de
utilizare a serviciului este garantat tuturor
utilizatorilor, n condiii contractuale, cu
respectarea prevederilor regulamentului
serviciului i a programelor de rea bilitare,
extindere i modernizare a sistemelor de
alimentare cu ap i de canalizare.
Art. 138.
(1) Delimitarea dintre reeaua publica de
canalizare i instalaia interioar de
canalizare aparinnd utili zatorului este
cminul de racord.
(2) Prile componente ale unui racord sunt:
a. o construcie numita cmin de racord,
plasata pe domeniul public sau privat,
folosit pentru con trolul i ntreinerea
racordului, find vizibila i accesibila;
b. un dispozitiv tip sifon, instalat n cmin
cu rolul de a garanta securitatea reelei
i care permite totodat racordarea
la reeaua de canalizare aparinnd
utilizatorului;
c. o conducta de racordare, situata ntre
cminul de racord i reeaua publica de
canalizare;
d. un dispozitiv de legtura, realizat conform
nor melor tehnice n vigoare, permind
legarea con ductei de racordare la canalul
de serviciu.
(3) Racordul de la cmin spre reea,
inclusiv cminul de racord cu toate
componentele sale, aparine re elei
publice de canalizare, indiferent de
modul de fnanare a realizrii acestuia.
Art. 139.
(1) Pentru a nu se produce inundarea
subsolurilor utili zatorului, n cazul intrrii
sub presiune a reelei de canalizare,
acestea nu vor f racordate direct la re-
eaua de canalizare.
(2) Pe legturile prevzute pentru golirea
subsolurilor la canalizare, n vederea
evacurii apelor provenite din reelele
interioare de alimentare cu ap i de
canalizare n cazul unor defeciuni, se vor
monta de ctre utilizatori vane i clapete
contra refulrii.
(3) Cminul de racord se amplaseaz astfel:
a. la 1-2 m fata de cldire, la imobilele fr
curte i fr mprejmuire;
b. imediat dup cminul uscat, de control
al canivoului, la imobilele construite
n terenuri sensibile de umezire
(macroporice);
c. la 1-2 m de mprejmuire, n curtea
imobilelor cu incinta nchis;
d. la canalul de serviciu, acolo unde distanta
dintre cldire i canalul public este mai
mica de 3 m.
38
Art. 140.
(1) Evacuarea apelor uzate n reelele de
canalizare ale localitilor este permis
numai dac prin aceasta:
a. nu se degradeaz construciile i
instalaiile ree lelor de canalizare i ale
staiilor de epurare;
b. nu se diminueaz capacitatea de
transport a cana lelor prin depuneri sau
obturri;
c. nu se aduc prejudicii igienei i sntii
publice sau personalului de exploatare;
d. nu se perturba procesele de epurare din
staiile de epurare sau nu se diminueaz
capacitatea acestora;
e. nu se creeaz pericol de explozie;
f. nu afecteaz calitatea apelor uzate i
meteorice din sistemul de canalizare.
Art. 141.
(1) Deversarea la canalizare se poate face
prin interme diul racordului i numai a
urmtoarelor categorii de ape uzate:
a. ape uzate menajere;
b. ape uzate industriale;
c. ape uzate oreneti;
d. ape pluviale;
e. ape uzate provenite de la platformele de
depozi tare a zpezii.
Art. 142.
(1) Orice utilizator care dorete s fe
racordat la siste mul de canalizare trebuie
s depun la operatorul serviciului de
canalizare o cerere de racordare.
(2) Cererea va f nsoit de urmtoarele
acte:
a. actul de proprietate;
b. autorizaia de construire;
c. plan de ncadrare n zon scara 1: 1000
vizat de Ofciul de Cadastru i Publicitate
Imobiliar;
d. plan da situaie scara 1:500 vizat
de Ofciul de Cadastru i Publicitate
Imobiliar.
(3) La solicitarea avizului de racordare,
n vederea eva curii apelor uzate,
utilizatorul va pune la dispozi ie date
asigurate de un proiectant autorizat, res-
pectiv breviare de calcul cu estimri ale
debitelor i compoziiei apelor uzate care
urmeaz a f evacuate n canalizrile
localitilor.
Art. 143.
(1) Pentru orice modifcri privind debitul i/
sau calita tea apelor uzate, evacuate n
reelele de canalizare ale localitilor de
ctre operatorii economici, ca urmare a
extinderii capacitilor de producie, a
modifcrii tehnologiilor de fabricaie sau
a altor cauze, utilizatorul are obligaia de
a cere un nou aviz de racordare, de a
obine avizul inspectoratului de sntate
publica i avizul de gospodrire a ape lor,
iar operatorul are obligaia s modifce
con tractul de furnizare.
Art. 144.
(1) Cheltuielile pentru executarea
racordurilor la utili zator revin autoritilor
administraiei publice lo cale, judeene
sau asociaiilor de dezvoltare inter co-
munala. Execuia lucrrilor se realizeaz
prin grija operatorului, iar modalitilor de
de con ta re vor f stabilite n contractul de
delegare a ges ti u nii, dac este cazul.
(2) Legtura realizat ntre cminul de
racordare i in stalaia interioar de
canalizare a utilizatorului, in clusiv cea
pentru apele pluviale, este n sarcina
ex clusiva a utilizatorului. Canalizarea
i lucrrile de racord trebuie s fe
executate n condiii de etan eitate.
Art. 145.
(1) n vederea eliberrii avizului de racordare,
operato rul:
a. va analiza cantitile i ncrcrile
cu impurifca tori ale apelor uzate,
prognozate a f evacuate ,conform
solicitrii prezentate n vederea eliber rii
avizului de racordare;
b. va decide emiterea avizului de
principiu de racor dare a utilizatorului,
dac reeaua/reelele de canalizare i
instalaiile de epurare au capa citatea
de preluare necesar noilor condiii,
indi cnd amplasamentul cminelor de
racord i, dac este necesar, necesitatea
montrii unor staii de preepurare;
c. refuz emiterea avizului de principiu
de preluare a apelor uzate n sistemul
de canalizare, amna emiterea sau
39
limitarea provizorie a prelurii de bitelor,
dac execuia racordului necesita
realiza rea unei redimensionri a reelei
de canalizare sau a instalaiilor de
epurare existente, n funcie de strategia
de dezvoltare a reelelor sistemului
de canalizare stabilit de autoritatea
administra iei publice locale;
d. elibereaz avizul de racordare defnitiv,
specif cnd, dup caz i n anumite
situaii:
- debitele i concentraiile maxime
admisibile ale impurifcatorilor apelor
uzate evacuate, n seciunea de control;
- eventualele restricii de evacuare n
anumite ore sau situaii;
- msuri de uniformizare a debitelor i
concen traiilor substanelor poluante
coninute;
- obligaia utilizatorului de a asigura
mo ni to ri za rea calitii apelor uzate i
pluviale evacuate cu frecven lunar
prin laboratoare proprii sau prin teri i
de a suporta cheltuie lile de mo nitorizare
integrat efectuat de ope rator n ve-
derea asigurrii funcionalitii sis temului
pu blic de canalizare.
e. n cazul extinderii reelei publice de
canalizare, avizul defnitiv se va emite
n baza unei docu mentaii tehnice Faza
D.T.A.C. ( Documentaie Tehnic pentru
Autorizaie de Construire) n tocmit de
un proiectant de specialitate. Punerea
n funciune a acesteia se va face
dup recepie i ncheierea procesului
verbal de predare primire n condiiile
Contractului de delegare a gestiunii.
Art. 146.
(1) Operatorul are obligaia de a elibera
avizul defni tiv de racordare n maximum
30 de zile de la depu nerea documentaiei
complete. n cazul n care n momentul
depunerii documentaiei aceasta nu
este complet, operatorul, va solicita
n scris completa rea documentaiei
cu documentele lipsa, n termen de
maximum 15 zile, completnd n acest
sens un borderou-tip care cuprinde
toate documentele nece sare eliberrii
avizului, precum i data la care s-a depus
documentaia incomplet
Art. 147.
(1) nainte de orice racordare la reelele
de canalizare, operatorul serviciului
de canalizare va verifca con formarea
execuiei instalaiilor interioare cu pro-
iectul de realizare a acestor instalaii de
canalizare interioar ce a stat la baza
avizului de racordare, astfel nct s
fe asigurate posibilitatea tehnica de
racordare i compatibilitatea celor dou
reele.
(2) Este interzis montarea oricrui
dispozitiv sau oric rei instalaii care poate
permite ptrunderea apelor uzate n
conducta de ap potabil sau indus triala,
fe prin aspirare datorat fenomenului
de ejecie, fe prin refulare cauzat de
o suprapresiune produs n reeaua de
evacuare.
Art. 148.
(1) Pentru controlul calitii apelor deversate
n re eaua de canalizare, utilizatorii,
operatori eco nomici care desfoar
activiti n urma crora re zulta ape uzate
din procesele tehnologice, vor pre zenta cu
frecven lunar, la cererea operatorului,
rezultatele obinute cu privire la calitatea
apelor uzate i pluviale evacuate n
sistemul public de ca nalizare. Analizele
vor f efectuate prin laboratoa rele proprii
sau laboratoare tere autorizate i vor
cuprinde indicatorii stabilii de operator n
cadrul reglementrii prelurii n sistemul
de canalizare a apelor uzate tehnologice
i pluviale, prin avize, con tracte.
Art. 149.
(1) Recepia i preluarea racordului ca mijloc
fx se rea lizeaz conform legislaiei n
vigoare.
(2) ntreinerea, reparaiile i nlocuirea total
sau pari al a racordurilor aparinnd
sistemului, pre cum i a cminului de
racordare sunt n sarcina operatorului/
prestatorului serviciului.
(3) n cazul n care apar unele deteriorri ale
reelelor, inclusiv cu efecte asupra terilor,
i se dovedete ca acestea se datoreaz
neglijentei sau imprudentei din partea
40
unui utilizator, costurile interveniilor ope-
ratorului serviciului pentru remedierea
situaiei sunt n sarcina utilizatorului
vinovat, care este rspun ztor de
daunele provocate.
Art. 150.
(1) Apele uzate provenite de la unitile
medicale i ve terinare, curative sau
proflactice, de la labora toarele i
institutele de cercetare medical i veteri-
nara, de la unitile de ecarisare, precum
i de la orice fel de ntreprinderi i instituii
care, prin spe cifcul activitii lor, produc
contaminare cu ageni patogeni (microbi,
virusuri, oua de parazii) pot f evacuate
n reelele de canalizare ale localitilor
numai cu respectarea urmtoarelor
msuri, certif cate periodic prin buletine de
analiza, eliberate de ctre inspectoratele
de sntate publica teritoriale, ce vor
f comunicate operatorilor care au n
admi nistrare i exploatare reeaua de
canalizare i staia de epurare a localitii:
a. la unitile medicale i veterinare, curative
sau proflactice realizarea msurilor
de dezinfecie a tuturor produselor
patologice provenite de la bolnavi se
va face conform legislaiei sanitare n
vigoare;
b. la laboratoarele institutelor care lucreaz
cu pro duse patologice i la celelalte
uniti menionate, realizarea msurilor
de dezinfecie/sterilizare a tuturor
produselor patologice se va face conform
legislaiei sanitare n vigoare.
Art. 151.
(1) Utilizatorul este obligat s respecte
toate normele i normativele n vigoare
cu privire la condiiile i calitatea apelor
uzate. n acest sens, utilizatorul nu poate
deversa n reeaua de canalizare ape
uzate care n seciunea de control conin:
a. materii n suspensie ale cror cantitate,
mrime i natura constituie un factor
activ de erodare a canalelor, provoac
depuneri sau stnjenesc cur gerea
normal;
b. substane cu agresivitate chimica asupra
materia lelor din care sunt realizate
reelele de canalizare i staiile de
epurare a apelor uzate din localiti;
c. substane de orice natura care, plutitoare
sau di zolvate, n stare coloidala sau de
suspensie, pot stnjeni exploatarea
normal a canalelor i stai ilor de epurare
a apelor uzate sau care, mpreun cu
aerul, pot forma amestecuri explozive;
d. substane toxice sau nocive care, singure
sau n amestec cu ap din canalizare, pot
pune n peri col personalul de exploatare
a reelei de canali zare i a staiei de
epurare;
e. substane cu grad ridicat de periculozitate;
f. substane care, singure sau n amestec
cu ap din canalizare, pot degaja
mirosuri care s contribuie la poluarea
mediului nconjurtor;
g. substane colorante ale cror cantiti
i natura, n condiiile dilurii realizate
n reeaua de cana lizare i n staia de
epurare, determina modifca rea culorii
apei din resursele de ap n care se
evacueaz apele epurate;
h. substane inhibitoare ale procesului de
epurare a apelor uzate sau de tratare a
nmolului;
i. substane organice greu biodegradabile,
n canti ti ce pot infuenta negativ
procesul de epurare a treptei biologice.
Art. 152.
(1) n cazul n care n localitate exist un
sistem public de canalizare, toi utilizatorii
care au contract de furnizare a apei,
indiferent dac au sau nu brana-
ment propriu, au obligaia de a deversa
apele uzate provenite din activitile
specifce fecrui tip de utilizator numai
n reeaua de canalizare, cu res pectarea
prevederilor prezentului regulament.
(2) Utilizatorii care se alimenteaz cu ap din
reeaua de distribuie sau din surse proprii
i care sunt am plasai n zone unde nu
exist reele de canalizare au obligaia
dotrii cu bazine etane vidanjabile sau
cu staie de epurare compact local,
construite i exploatate n condiiile
impuse de autoritile de mediu i
gospodrire a apelor competente.
Vidanja rea i evacuarea apelor uzate
provenite din fosele (bazinele etane)
41
de colectare a apei se poate rea liza n
condiiile n care apa uzat colectat se
n scrie n valorile maxim admise pentru
coninutul n poluani n conformitate cu
prevederile HG 352/2005 NTPA 002.
Vidanjarea i evacuarea apelor uzate
provenite din astfel de fose se poate
realiza fe de ctre operatorul serviciului
de canali zare n baza unui contract de
servicii preluare ape uzate vidanjate, fe
de ctre ali ageni economici autorizai,
care au obinut n prealabil avizul ope-
ratorului privind locul i condiiile tehnice
de des crcare a apelor uzate provenite
din procesul de vi danjare. Operaiunea
de vidanjare a apelor uzate se va realiza
n condiiile stabilite prin avizul de vi-
danjare emis de operator n care se vor
stabili con diiile de calitate a apelor uzate
care se vidanjeaz i se descarc n
sistemul de canalizare urban.
(3) Pentru seciunile stabilite pentru
deversarea vidanje lor se va obine
acceptul autoritilor de gospodrire a
apelor i de mediu.
(4) Vidanjarea este interzis n zonele n
care exist rea lizat un sistem public de
canalizare, dac ope ratorul serviciului
a notifcat utilizatorului acceptul sau de
preluare a apelor uzate n sistemul de
canali zare i s-a angajat ca va realiza
racordul.
Art. 153.
(1) Utilizatorii din categoria operatorilor
economici au obligaia de a controla
permanent parametrii apelor uzate
industriale, astfel nct la deversarea
n re eaua de canalizare s respecte
indicatorii consem nai n avizul de
racordare.
(2) n cazul n care apele uzate depesc
ncrcrile avi zate de operator sau
de organele de gospodrire a apelor
competente, se vor lua msuri imediate
de ncadrare n aceste avize, cu plata,
n sarcina utili zatorului, a contravalorii
cheltuielilor suplimentare de epurare,
precum i a valorii eventualelor pagube
produse att operatorului, ct i terilor.
(3) Operatorul poate efectua n seciunea de
msura prelevri de probe i controale
n prezenta utilizato rului, n scopul de
a verifca dac apele industriale uzate
deversate n reeaua de canalizare
au calitile stabilite n conformitate
cu prescripiile tehnice n vigoare sau
avizele operatorului ori autoritilor de
gospodrire a apelor competente.
(4) Proba prelevata din seciunea de msur
va f repre zentativ i sufcient cantitativ,
astfel nct s poat f supus analizelor
fzico-chimice i biolo gico-bacteriologice,
astfel:
a. o treime va f analizata prin grija
operatorului;
b. o treime prin grija utilizatorului;
c. o treime va f sigilat att de operator, ct
i de utilizator, constituind proba-martor,
i va f ps trat de una dintre cele
dou pri n astfel de condiii nct
s permit conservarea caracteris-
ticilor din momentul prelevrii. Analiza
acestei probe, efectuat de un laborator
autorizat, agreat de ambele pri, este
opozabil analizelor efectu ate de oricare
dintre cele dou pri.
Art. 154.
(1) Determinarea debitelor transportate
de canalizare se face n mod curent
numai n seciunea fnal a colectorului
principal, la intrarea n staia de epu rare,
pentru cunoaterea debitului introdus n
staie.
(2) Pentru cunoaterea capacitii reale de
transport i depistarea acelor tronsoane
la care viteza de autocurare nu este
asigurata, se va determina de bitul de ap
uzata fr contoare, msurnd viteza i
seciunea de curgere a apei uzate sau
utiliznd gra fce de calcul care in cont de:
a. panta colectorului ntre cmine
succesive;
b. nivelul apei n cmine;
c. diametrul colectorului.
Art. 155.
(1) n vederea depistrii zonelor n care apar
infltraii n cantiti mari ale apei din sol
se vor efectua ana lize ale apei uzate n
cmine, pentru determinarea consumului
biologic de oxigen (CBO
5
).
42
Art. 156.
(1) Pentru cunoaterea debitelor n
colectoarele de cana lizare trebuie
stabilite tronsoane de control pe care
se fac msurtori pentru determinarea
relaiei dintre nlimea apei n cmin/
canal i debitul transportat, care vor
reprezenta valori de referin, pentru
aprecierea debitelor n timpul exploatrii.
Art. 157.
(1) Proba de etaneitate se va face conform
procedurii folosite la recepia lucrrii,
indicndu-se i valoarea pierderii
admisibile de ap.
Art. 158.
(1) Operatorul va asigura supravegherea,
cu frecventa stabilit n instruciunile
tehnice, a colectoarelor canalizrii de
ctre personal califcat, care va veri-
fca periodic urmtoarele elemente
constructive ale reelei de canalizare:
a. existenta i nlocuirea capacelor la
cminele care fac zgomot la trecerea
vehiculelor;
b. existenta grtarelor la gurile de scurgere;
c. existenta denivelrilor, gropilor, anurilor
pe tra seul colectorului;
d. existenta resturilor de pmnt de
pe strada, re sturi care pot ajunge n
canalizare;
e. dup fecare ploaie, bltirea apei la rigol
sau n dreptul gurii de scurgere, datorate
nfundrii sau poziionrii prea sus a
acesteia;
f. funcionarea deversoarelor;
g. funcionarea gurii de vrsare att la
canalizarea n sistem unitar, ct i la
reeaua n sistem divi zor;
h. existenta mirosului neplcut, caracteristic
fermen trii nmolului, lng gurile de
scurgere sau cmine;
i. calitatea apelor uzate deversate n reea
de agen ii economici;
j. prezenta vieuitoarelor n reeaua de
canalizare;
k. funcionarea staiilor de pompare.
Art. 159.
(1) O supraveghere atenta se face asupra
colectoarelor prin:
a. verifcarea strii cminelor i camerelor
de inter secie;
b. verifcarea nivelului apei n cminele de
intersec ie;
c. verifcarea nivelului apei i a strii
cminelor pe colectoarele unde viteza de
curgere este n gene ral mica, sub viteza
de autocurare de 0,7 m/s;
d. depistarea prezentei poluanilor cu efecte
mari asupra reelei: produse petroliere,
produse to xice, agresive etc.;
e. verifcarea cantitii i calitii apelor
uzate n sec iunile dinainte stabilite, dar
obligatoriu din gura de vrsare n emisar.
Art. 160.
(1) Principalele lucrri de ntreinere ce
trebuie execu tate sunt:
a. verifcarea i nlocuirea capacelor
de cmine i a grtarelor la gurile de
scurgere;
b. corectarea cotei ramelor i capacelor de
la c mine ca urmare a mbuntirii caii
sau n urma tasrilor difereniate;
c. splarea colectoarelor;
d. desfundarea colectoarelor blocate cu
material se dimentat i cimentat;
e. scoaterea nmolului depus n depozitele
gurilor de scurgere;
f. umplerea cu ap a gurilor de scurgere;
g. curarea bazinelor de retenie;
h. nlocuirea grtarelor prevzute pe reea;
i. asigurarea cilor de acces la reea i la
toate seci unile de prelevare de probe;
j. desfinarea sau aducerea n legalitate a
lucrrilor ilegale de racordare.
Art. 161.
(1) Splarea colectoarelor va ncepe din
seciunea amonte i se continua pn
la racordarea cu un co lector mai mare,
colector care nu este colmatat, ve rifcnd
n prealabil, cu ajutorul echipamentelor
specializate, dac colectorul nu este rupt
i dac nu intra pmntul n acesta.
(2) Dac n colector, prin crpturi sau
rosturile de mbi nare, au intrat rdcinile
pomilor existeni n preajma colectorului,
acestea se taie, n scopul de blocrii
acestuia, urmnd ca, prin decopertare,
s se taie rdcinile i din exterior i s
fe refcute m binrile i tuburile defecte.
43
(3) n toate cazurile este recomandat
inspecia cu ca mera TV montat pe robot
specializat, iar rezultatul vizualizrii va f
arhivat, dup compararea cu re zultatele
anterioare, constituind un moment de
refe rin pentru deciziile ulterioare.
Art. 162.
(1) Splarea se va face de preferin cu
echipamente speciale de splat, folosind
jeturi de ap de mare viteza, 10-20 m/s,
asigurata printr-o presiune de 80-120
bari n furtunul de transport, urmnd
ca tehnologia de curare s asigure
condiiile nece sare astfel nct personalul
de deservire s nu ntre n contact direct
cu ap murdara din colector.
(2) Metoda de splare cu jet este obligatorie
la acele re ele la care, datorit
construciei, cminele de in specie nu
sunt vizitabile, au dimensiuni mici i
servesc doar pentru inspecia cu mijloace
de televi ziune n circuit nchis.
Art. 163.
(1) O atenie special va f acordat
subtraversrilor, si fonarii reelei de
canalizare, marcndu-se nivelul apei
n cminul amonte, n perioada cnd
funcio narea este normal, la debitul
maxim, i va f veri fcat acest nivel
periodic sptmnal, iar dac ni velul a
crescut se va depista cauza.
Art. 164.
(1) Splarea unui tronson important de
canalizare poate ncepe dup ce au
fost luate msuri adecvate la staia de
epurare, care s in cont de aportul
mare de nmol n apa uzata, care
poate infuenta nefavorabil procesul de
epurare.
Art. 165.
(1) Gura de vrsare a apelor uzate n emisar
trebuie con trolat dup fecare debit
mai mare dect debi tul mediu al rului
conform prevederilor din autori zaii,
verifcndu-se:
a. stabilitatea malurilor rului;
b. stabilitatea construciei gurii de vrsare;
c. tendina rului, la ape mici, de ndeprtare
fata de gura de vrsare;
d. tendina rului de blocare a gurii de
vrsare;
e. tendina de modifcare a malului opus
sub impac tul curentului produs de ap
evacuata din canalizare;
f. tendina rului de splare a albiei lng
gura de vrsare, find necesar o
consolidare adecvat, dac este cazul.
Art. 166.
(1) Canalul de ocolire care reprezint i
preaplinul sta iei de pompare trebuie s
fe funcional i accesibil tot timpul.
Art. 167.
(1) Se va da o atenie deosebita comportrii
staiei de pompare pe durata ploilor
ce depesc frecventa normal,
asigurndu-se accesul la staie n orice
situaie. Se va verifca funcionarea
preaplinului i efectul punerii sub
presiune a reelei, n amonte.
Art. 168.
(1) Electropompele vor trebui s aib
echipamente de msura pentru
parametrii de funcionare, debit, pre-
siune, curent i tensiune de alimentare,
putere ab sorbit etc.
(2) Sunt aplicabile totodat prevederile Art.
71, Art. 72.
Art. 169.
(1) Grtarele vor f curate ori de cte ori
este necesar, iar materialele colectate
vor f puse n saci i eva cuate.
Art. 170.
(1) Staiile de pompare pentru evacuarea
apelor la pa saje denivelate vor avea
toate pompele montate i vor avea
sursa dubla de alimentare cu energie, iar
debitul de calcul al staiei de pompare va
f mai mare dect debitul colectat n mod
normal.
Art. 171.
(1) Pentru lucrrile efectuate este necesar
ca:
a. s se lucreze numai cu personal califcat;
b. personalul s aib echipament de
protecie i de munca adecvat;
c. s fe asigurate condiiile necesare de
prevenire a accidentelor de munca;
44
d. n cazul interveniei la colectoare n
funciune, du rata de intervenie s fe
ct mai mica, utilizndu-se schimburi
succesive pe perioade scurte de timp.
Art. 172.
(1) Lucrrile de remediere a cminelor
constau n prin cipal din:
a. reaezarea corecta a capacelor
cminelor;
b. nlocuirea capacelor sparte/furate i a
grtarelor la gurile de scurgere;
c. repararea scrilor de acces n cmine;
d. repararea lucrrilor la bazinele de
retenie;
e. ntreinerea sistemului de msurare
permanenta a debitelor.
Art. 173.
(1) Racordarea de noi utilizatori la reea se
face numai de ctre personalul autorizat,
dup un proiect apro bat de operator,
respectnd prevederile Art. 136, Art. 139,
Art. 142 i Art. 146.
(2) Pentru executarea unor astfel de lucrri,
agenii eco nomici, alii dect operatorul
serviciului, trebuie s fe autorizai i vor
lucra sub supravegherea per sonalului
operatorului.
(3) Racordarea poate f efectuat n unul
dintre urmtoa rele moduri:
a. utiliznd cminul de vizitare atunci
cnd noul ra cord este amplasat la o
cota ridicat, iar curgerea se asigura
gravitaional sau, cnd racordul este la
cota joasa, se va asigura pomparea apei;
b. prin realizarea unui cmin nou pe canalul
de servi ciu.
Art. 174.
(1) Pentru subtraversarea cursurilor de
ap sau alte sub traversri, sifonul de
canalizare va avea reali zat o posibilitate
de splare. Se va verifca nivelul apei n
cminul amonte i, n momentul n care
cota acestuia este mai mare dect este
normal, se efectu eaz splarea sau/i
curarea mecanic. La fecare viitur pe
ru se verifc starea subtraversrii.
Art. 175.
(1) n general, repararea colectoarelor
se realizeaz prin sptura deschis
cu oprirea apei i deversarea ei la un
tronson apropiat sau prin pomparea
aces teia din cminul amonte.
(2) Se interzice transportul apei uzate
direct prin rigola strzii, lundu-se toate
msurile de prevenire a ac cidentelor
att pentru lucrtorii proprii, ct i pen tru
participanii la trafc.
(3) Lucrrile se fac fr ntrerupere pn
la terminare, chiar dac se lucreaz
n schimburi succesive, n zile de
srbtoare etc.
(4) Dup reparaiile care implica accesul
la tubulatura trebuie fcut o proba de
etaneitate, folosindu-se apa din tub
prin blocarea seciunii aval i umplerea
cminului amonte sau a cminului aval
pn la ni velul strzii, avnd grija ca
presiunea maxima s nu depeasc 5
mca, iar apa uzata s nu ajung pe ca-
rosabil.
(5) La tronsoane mici se va aduce apa curat
pentru a evita lucrul n condiii grele.
Art. 176.
(1) Toate lucrrile de refacere a reelei
de canalizare vor f trecute n cartea
construciei, ntocmindu-se, dac este
cazul, noi proceduri de lucru, atestate i
aprobate.
Art. 177.
(1) Cantitatea de ap uzata evacuata
de toi utilizatorii, stabilit n cadrul
contractului de prestare/furnizare a
serviciului, reprezint o cota procentual,
100% din cantitatea total de ap rece
furnizat n con formitate cu prevederile
SR1846-1:2006.
(2) Fac excepie utilizatorii la care specifcul
activiti lor face ca o cantitate de ap s
rmn nglobat n produsul fnit, caz n
care debitul de ap uzata eva cuata se va
stabili prin msurarea acestuia sau pe
baza unui breviar de calcul ntocmit de
utilizator i nsuit de operator.
(3) Utilizatorii care se alimenteaz din surse
proprii i care evacueaz apa uzata
n reeaua de canalizare vor achit
contravaloarea acesteia n baza contrac-
tului ncheiat cu operatorul, n care se
va specifca modul de msurare sau
45
determinare a cantitilor evacuate.
SECIUNEA a 2a Epurarea apelor
uzate
Art. 178.
(1) Operatorii care exploateaz staiile de
tratare a apei potabile i/sau instalaiile
de epurare au obligaia s realizeze
urmrirea continua, prin analize efectuate
de laboratoare autorizate, a modului
de funcionare a acestora, s pstreze
registrele cu rezultatele ana lizelor i s
pun aceste date la dispoziia persona-
lului mputernicit cu sarcini de inspecie i
control.
Art. 179.
(1) ncrcarea cu poluani a apelor uzate
se exprima n locuitori echivaleni i
se calculeaz pe baza ncr crii medii
maxime sptmnale n CBO
5
intrat
n staia de epurare n cursul unui
an, exceptnd situa iile de fenomene
hidrometeorologice neobinuite, cum
sunt precipitaiile abundente.
Art. 180.
(1) nainte de a f evacuate n receptorii
naturali, apele uzate colectate n reelele
de canalizare vor f su puse unei epurri
corespunztoare, n vederea con formrii
cu prevederile legale.
(2) Staiile de epurare a apelor uzate trebuie
exploatate i ntreinute astfel nct s se
asigure performane corespunztoare
n condiiile climatice locale nor male. La
exploatarea staiilor de epurare se va
tine seama de variaiile sezoniere ale
ncrcrii cu polu ani.
(3) Staiile de epurare ale apelor uzate vor
f compuse din obiecte, cu trepte de
epurare ce deriv din ce rinele legale
(avize, autorizaii), respectiv treapt
mecanic sau un ansamblu mai complex
de epurare mecano-biologic.
(4) n funcie de mrime i importan, staiile
de epu rare vor f prevzute cu un sistem
de colectare i depozitare a nmolurilor
rezultate din procesele tehnologice de
epurare. Componena sistemului se
stabilete de la caz la caz, prin proiectare.
Art. 181.
(1) Epurarea mecanic a apelor uzate
trebuie s asigure ndeprtarea prin
procedee fzice, n special, a ma teriilor n
suspensie, ct i a celor nemiscibile cu
ap, separabile gravitaional, precum i
reinerea parial a substanelor organice.
(2) Epurarea biologic a apelor uzate trebuie
s asigure ndeprtarea prin procedee
biologice specifce, a substanelor
organice biodegradabile, reducerea n-
crcrii cu ageni patogeni i parial
reducerea n crcrilor cu azot i fosfor.
(3) Epurarea avansat a apelor uzate se
realizeaz acolo unde reglementrile
legale o impun pentru ndeprtarea
ncrcrilor cu nutrieni : azot i fos for, n
trepte teriare de epurare.
Art. 182.
(1) Treapta de epurare mecanic trebuie
exploatat ast fel nct s se asigure, n
funcie de tehnologia uti lizata:
a. reinerea materiilor n suspensie de
dimensiuni mari, care se face n grtare,
site, cominutoare etc.;
b. reinerea materiilor nemiscibile cu ap
(grsimi), realizat n separatoare de
grsimi;
c. sedimentarea materiilor n suspensie
separabile prin decantare, care are loc n
deznisipatoare, decantoare etc.;
d. evacuarea nmolurilor
(2) Treapta de epurare biologic trebuie
s fe astfel ex ploatat nct s asigure
reducerea cantitilor de poluani
biodegradabili, pentru care a fost proiec-
tat.
(3) Treapta de epurare avansat (teriar)
acolo unde exist, trebuie s fe
exploatat astfel nct s se asigure
reducerea cantitilor de nutrieni pentru
care a fost proiectat.
Art. 183.
(1) Treapta mecanic a unei staii de
epurare este alctu it, din elemente de
construcii, utilaje i in stalaii conform
proiectului staiei de epurare.
(2) Treapta biologic a unei staii de epurare
este alctu it din elemente de construcii,
utilaje i in stalaii conform proiectului
46
acesteia.
(3) Treapta teriar de epurare a unei staii
de epurare este alctuit din elemente
de construcii, utilaje i instalaii conform
proiectului acesteia.
Art. 184.
(1) Instalaiile de epurare a apelor uzate
trebuie s asi gure, de regula, o efcienta
de separare i ndeprta rea principalelor
substane poluante coninute, con form
avizelor i autorizaiilor de mediu i
gospod rire a apelor ce reglementeaz
funcionarea aces tora.
Art. 185.
(1) Pentru asigurarea unei funcionari
corespunztoare a staiei de epurare,
operatorul trebuie s aib o baza de date
din care s rezulte toate caracteristicile
apelor uzate, a nmolurilor, conform
prevederilor avizelor i autorizaiilor
de mediu i gospodrire a apelor ce
reglementeaz funcionarea acestora.
Art. 186.
(1) Corpurile plutitoare i suspensiile grosiere
(buci de lemn, textile, plastic, pietre
etc.), rezultate din curarea materialelor
reinute pe grtare, se gestio neaz n
conformitate cu prevederile legale de
ges tionare a deeurilor.
(2) Reinerile pe grtare se depoziteaz
temporar n containere nchise;
depozitarea nu trebuie s dureze mai
mult de o sptmn.
Art. 187.
(1) n timpul exploatrii se vor urmri i
consemna pa rametrii de proces i starea
echipamentelor pentru diferite pri ale
staiei, conform prevederilor pro iectului
i regulamentului de exploatare specifc
f ecrei staii de epurare.
Art. 188.
(1) Apa uzat procesat n staie poate f
utilizat n agricultur pentru irigaii, dac
ndeplinete carac teristicile i compoziia
prevzute n actele norma tive n vigoare
n baza emiterii actelor de regle mentare
de instituiile abilitate ale Ministerului
Mediului.
Art. 189.
(1) Exploatarea staiilor de epurare se face
numai de c tre personal propriu califcat.
(2) ntreinerea staiilor de epurare se face
numai de c tre personal propriu i extern
califcat.
SECIUNEA a 3a Evacuarea,
tratarea i de po zi tarea nmolurilor
provenite din staiile de tra ta re a
apei brute
Art. 190.
(1) n general, n staiile de tratare a apelor
potabile, n molurile provin n proporie
de 65-70% din de cantoare i 15-20% de
la splarea fltrelor, restul find evacurile
depunerilor din denisipatoare.
(2) Suspensiile din aceste nmoluri conin:
substane prezente n apa bruta nainte
de tratare, ca plancton, substane
minerale sau organice foculate, hidroxizi
metalici (fer, mangan), precum i
substane prove nite din procesul de
tratare ca adjuvani cum sunt: hidroxizi
metalici provenind din coagulare, n
urma reaciilor chimice dintre reactivii
de coagulare i foculare i substanele
existente n apa de tratat, carbonai de
calciu n cazul staiilor de decarbonatare
(dedurizare).
(3) Nmolurile se caracterizeaz printr-un
coninut ridi cat de ap i nu este permis
evacuarea ca atare n emisar sau
reea, necesitnd tratamente ce im plica
tehnologii speciale n funcie de natura
n molurilor i treapta schemei de tratare
din care pro vin.
Art. 191.
(1) Caracteristicile specifce acestor tipuri de
nmoluri se refer la:
a. factorii privind natura nmolului:
concentraia n substana uscata,
coninutul n substane volatile,
compoziia ponderala elementara,
compoziia apei interstiiale;
b. factorii privind structura nmolului:
viscozitatea aparenta, analiza
granulometrica, natura apei coninute n
nmol;
47
c. factorii privind comportarea nmolului la
deshi dratare: capacitatea de ngroare,
de compresibi litate, de centrifugare i
testul de afnare (Capilary Succession
Time).
Art. 192.
(1) Pentru stabilirea modului de utilizare a
nmolurilor, operatorul care exploateaz
staia de tratare trebuie s aib o analiza
completa a nmolurilor produse n
staia respectiva, cu precizarea tuturor
datelor rele vante, ca: volumul nmolului;
cantitatea de sub stana uscata exprimat
n uniti de greutate; com poziia
nmolurilor; principalele substane ce l
compun; eventualele substane toxice;
substane ce apar ntmpltor n apa i
periodicitatea acestei prezente; puterea
calorifca a nmolurilor (n vede rea unei
eventuale incinerri), proprieti fzice i
mecanice; efect asupra solului.
Art. 193.
(1) Nmolurile coninnd compui de fer
provenind de la deferizare sau de la
instalaiile ce folosesc sru rile de fer
drept reactiv de coagulare sunt reco-
mandate drept substane de adaos n
reelele de ca nalizare pentru a preveni
degajarea de gaze nocive n staiile de
epurare, pentru a controla degajarea
de mirosuri i generarea de sulfuri n
metatancuri.
(2) Nmolul bogat n fer poate f folosit n
procesele de defosforizare, find un bun
suport pentru adsor bia fosforului.
(3) Prin tratarea cu acid clorhidric sau
sulfuric, nmo lul cu coninut bogat n fer,
transformat n clorura ferica sau sulfat
feric, poate f folosit drept coagu lant de
gradul doi pentru ndeprtarea fosforului.
(4) n domeniul materialelor de construcie,
nmolurile coninnd fer pot f utilizate n
fabricarea cimen tului i a crmizilor.
Art. 194.
(1) n scopul economisirii consumului propriu
de ap potabil n scopuri tehnologice se
recircula apa provenind de la splarea
fltrelor, dup tratare prin nmagazinarea
ntr-un bazin de egalizare, extrage rea, n
general prin sedimentare, a suspensiilor
din acestea i pomparea sub un debit
continuu, redus ca mrime, n captul
amonte al staiei.
(2) Apele de splare acumulate n bazinul
de egalizare pot f pompate cu un debit
continuu, redus, ntr-un sistem de fltre
rapide sub presiune, cu nisip cuar os.
(3) Reziduul rezultat de la splarea fltrelor
se poate eva cua la canalizare.
(4) Trebuie dat o deosebita importanta la
analiza din punct de vedere biologic a apei
recirculate pentru ca microorganismele,
concentrate n pelicule ce se depun pe
nisipul fltrelor rapide, s nu ridice pro-
bleme legate de sntate inndu-se
seama de car bonul organic asimilabil.
Art. 195.
(1) Depozitarea nmolurilor deshidratate n
locuri spe cial amenajate se face n aa
fel nct s asigure apoi folosirea lor n
diferite scopuri (n cazul n care nu poate
f valorifcat ntreaga cantitate pro dus).
Art. 196.
(1) Apa de splare de la fltre se poate
utiliza n sco puri industriale, pentru
irigaii, pentru alte scopuri menajere non
potabile etc., n cazul n care n zona sunt
utilizatori, dar numai dup tratare.
(2) De asemenea, trebuie urmrit prezenta
bacteriilor sau a microorganismelor
ce pot f potenial dun toare sntii
oamenilor iar n cazul n care anali zele
indica un asemenea pericol, aceste
ape vor putea f utilizate numai n
scopuri non-potabile, nepermindu-se
reintroducerea lor n circuitul apei
potabile.
Art. 197.
(1) Toate nmolurile rezultate din treptele
de sedimen tare i fltrare a apei necesita
tratare nainte de a f descrcate;
tratarea trebuie realizat n funcie
de caracteristicile acestora (minerale
hidrofle, mine rale hidrofobe, compoziie
chimica, natura i structura).
(2) Nmolurilor rezultate de la staiile de
tratare a apei trebuie supuse procesului
de reducere a volumului acestora prin:
48
a. ngroare utiliznd decantarea,
centrifugarea, fo taia sau drenarea;
b. deshidratare utiliznd fltre pres cu plci,
mem bran, urub sau band.
SECIUNEA a 4a Evacuarea,
tratarea i depo zitarea nmolurilor
provenite din staiile de tra tare a
apei uzate
Art. 198.
(1) Nmolurile provin din apele uzate
aferente canaliz rii localitilor urbane
sau rurale.
(2) Evacuarea n emisari a apelor uzate
coninnd mate rii n suspensie,
respective a nmolurilor rei nute n
diversele obiecte tehnologice din staiile
de epurare, este interzis.
(3) Nmolurile provenite din epurarea apelor
uzate se pot clasifca dup:
a. compoziia chimica n:
- nmol mineral, care conine peste
50% sub stane minerale (exprimat n
substana uscata);
- nmol organic, care conine peste 50%
sub stane volatile (exprimat n substana
uscata);
b. treapta de epurare a staiei din care
provine n:
- nmol primar, rezultat din treapta de
epurare mecanic;
- nmol secundar, rezultat din treapta de
epu rare biologica a apei;
- nmol stabilizat anaerob (rezultat
din re zer voa rele de fermentare a
nmolurilor) sau ae rob (rezultat fe din
procesul de epurare biolo gic avansat,
respectiv nitrifcare cu stabili zare, fe
din stabilizatorul de nmol, de pe li nia
nmolului);
c. proveniena apelor uzate n:
- nmolurile din epurarea apelor uzate
menajere / oreneti;
- nmolurile din epurarea apelor uzate
industri ale.
Art. 199.
(1) Pentru a asigura capacitile necesare
manipulrii cantitilor fuctuante de
nmol, operatorul va tre bui s in seama
de urmtorii parametri:
a. debitul mediu i cel maxim de nmol;
b. capacitatea poteniala de stocare a
obiectelor teh nologice din componenta
staiei de epurare care realizeaz
prelucrarea nmolului.
Art. 200.
(1) Pentru prelucrarea i evacuarea
nmolurilor rei nute n staiile de epurare,
operatorul va asigura determinarea
caracteristicilor n funcie de sursa de
proveniena, perioada de staionare n
sistem, mo dalitatea de procesare luat
n considerare etc.
(2) Caracteristicile fzice ale nmolurilor sunt:
- umiditatea;
- greutatea specifca;
- culoarea i mirosul;
- fltrabilitatea;
- puterea calorica.
(3) Caracteristicile chimice sunt:
- pH-ul;
- materialele solide totale;
- fermentabilitatea;
- metalele grele;
- nutrienii.
Art. 201.
(1) n cazul n care nmolul are componente
care l fac incompatibil cu utilizarea lui,
acesta va f trans portat la depozitele de
deeuri periculoase sau se va neutraliza
termic prin incinerare, n condiiile sta bilite
de legislaia aplicabil.
Art. 202.
(1) n cazul n care concentraiile de
metale grele i ali componeni chimici
ai nmolului sunt sub valorile maxime
admisibile stabilite de legislaia n
vigoare referitoare la utilizarea acestuia
n agricultura, se poate aplica metoda
compostrii ce reduce agenii patogeni i
produce un material similar cu pmn tul
natural.
(2) Compostul poate f folosit n agricultura
pentru com baterea eroziunii solului,
pentru mbuntirea proprietilor solului
i pentru recultivarea acestuia.
Art. 203.
(1) Nmolul poate f depozitat n construcii
49
(spaii) spe cial concepute din interiorul
staiei de epurare (rezervoare de
stocare a nmolului, bazine de omo-
genizare, paturi de uscare, lagune) sau
n interiorul obiectelor tehnologice ale
staiei de epurare (n basa de colectare
a nmolului din interiorul decan torului
primar sau a decantorului secundar,
n bazi nele de fermentare a nmolului,
n concentratoarele gravitaionale, n
bazinele de aerare, n decantoa rele tip
Imhoff) sau n afar staiei de epurare
n depozite controlate, anuri, gropi, pe
suprafaa pmntului etc., n funcie de
compoziia acestora.
Art. 204.
(1) Nmolul deshidratat care nu se valorifca
va f trans portat la depozitul de deeuri
de ctre operator sau operatorul de
salubrizare.
(2) Se interzice depozitarea n alte locuri fr
existenta unui acord de mediu n acest
sens.
(3) Utilizarea nmolurilor i a altor tipuri de
reziduuri ce provin de la epurarea apelor
uzate oreneti n agricultura se poate
realiza cu condiia respectrii actelor
normative n vigoare.
SECIUNEA a 5a
Evacuarea apelor pluviale i
de suprafaa din intravilanul
localitilor
Art. 205.
(1) Apele pluviale i de suprafaa din
intravilanul loca litilor se pot evacua
prin reeaua de canalizare re alizat n
sistem unitar, divizor sau mixt, n funcie
de specifcul localitii.
Art. 206.
(1) n programele anuale de verifcri,
operatorul tre buie s prevad verifcarea
i curarea periodic a reelei de
canalizare.
(2) Operatorul are obligaia s ntrein
curate gurile de scurgere-colectare a
apelor meteorice i stradale, scop n care
va efectua verifcri i curri perio dice.
n cazul ploilor toreniale operatorul va lua
msuri de intervenie n locurile inundate.
(3) n cazul n care se constata producerea
sistematica de inundaii n anumite
puncte ale reelei de canali zare,
operatorul mpreun cu autoritile
adminis traiei publice locale vor lua
msuri de redimensio nare a conductelor
reelei de canalizare, multipli care i/
sau repoziionare a gurilor de scur-
gere-colectare.
(4) Curarea rigolelor i grtarelor, pentru
asigurarea scurgerii apelor rezultate din
topirea zpezilor, se va asigura prin grija
operatorului serviciului de sa lubrizare,
n conformitate cu prevederile regula-
mentului serviciului de salubrizare.
Art. 207.
(1) Curarea gurilor de scurgere, cu depozit
i sifon, guri de scurgere specifce reelei
n procedeu uni tar, se face obligatoriu
naintea sezonului ploios i dup ploi
puternice pentru a se putea depista care
sunt gurile inactive.
(2) n timpul operaiei de curare, nmolul
ndeprtat manual nu se va depozita
direct pe trotuar, ci n saci de plastic, care
vor f transportai la terminarea operaiei
la staia de epurare a apelor uzate.
(3) Dup curarea mecanic, gura de
scurgere se spal, cu ap din cisterna,
pentru ndeprtarea ur melor de nmol
i asigurarea umplerii gurii cu ap pentru
realizarea nchiderii hidraulice.
(4) Personalul care face curarea va aprecia
dac exist nmol i sub dispozitivul care
asigura garda hidraulica iar dac apa nu
curge se va continua splarea pn se
sparge eventualul dop format.
(5) n cazul splrii mecanice, nmolul
aspirat de utilaj nu va f deversat n
reeaua de canalizare prin gura de
scurgere splat i nici printr-un cmin
alturat pentru a nu provoca accelerarea
depunerilor pe co lector.
(6) Dup terminarea operaiunii de splare,
gura de scur gere trebuie s rmn
plin cu ap, verifcndu-se dac nivelul
rmas este comparabil cu nivelul normal
de asigurare a nchiderii hidrau lice.
(7) De regula, n ziua urmtoare se va face
50
o inspecie a gurilor de scurgere curate
verifcndu-se, prin scoaterea grtarului,
dac apa a rmas la cota ce asigura
nchiderea hidraulica sau se simte
prezenta mirosului caracteristic.
(8) Gura de canalizare care nu are ap sau
se simte un miros puternic de canalizare
trebuie refcut deoa rece prezint
defeciuni constructive; nu este etan,
pierde ap, sau elementele ce asigura
garda hidraulica sunt deteriorate.
Art. 208.
(1) n perioadele secetoase, n lipsa
precipitaiilor pe o durata mai mare
de dou sptmni, trebuie ref cut
garda hidraulica la gurile de scurgere
care nu sunt amplasate pe strzile
pe care se efectueaz ac tivitatea de
udare i stropire de ctre operatorul de
salubrizare, ncepndu-se cu strzile
unde se tie ca viteza apei este mica i
este mai accelerat procesul de depunere
a suspensiilor i nceperea fermentrii.
Art. 209.
(1) n cazul existenei bazinelor de retenie
pentru prelu area debitelor de ap
meteorica trebuie avute n vedere i luate
msurile necesare pentru:
a. mpiedicarea sedimentarii suspensiilor;
b. ndeprtarea depunerilor imediat dup
trecerea ploii i golirea bazinului pentru
ca acestea s nu ntre n putrefacie;
c. meninerea n stare permanenta de
funcionare a sistemului de curare,
asigurndu-se protecia contra
vandalismului;
d. realizarea unei bune splri i dezinfecii
pentru a mpiedica rspndirea mirosului
sau a diveri lor vectori (mute, nari
etc.), care mprtie bacterii i virui ce
pot afecta sntatea popula iei din zona;
e. mpiedicarea ngherii apei din
precipitaiile c zute iarna, n cazul
scderii temperaturii sub cea de nghe;
f. trebuie adoptate msuri contra tendinei
de folo sire a bazinelor de retenie drept
depozite de gu noi.
Art. 210.
(1) Principalele lucrri de ntreinere sunt:
a. verifcarea i nlocuirea grtarelor gurilor
de scur gere;
b. scoaterea nmolului depus n depozitele
gurilor de scurgere;
c. umplerea cu ap a gurilor de scurgere;
d. curarea bazinelor de retenie.
Art. 211.
(1) Cantitatea de apa pluvial preluat de
reeaua de ca nalizare se determin prin
nmulirea cantitii specifce de ap
pluvial, comunicat de Administraia
Naional de Meteorologie pentru luna
anterioar emiterii facturii, cu suprafe-
ele totale ale incintelor construite i
neconstruite, declarate de fecare
utilizator i cu coefcienii de scurgere
conform SR 1846-1 2:2000.
(2) stabilirea cantitii de ap pluvial
(Qm) preluat n reeaua de canalizare
se determin prin nmulirea cantitii
specifce de ap pluvial comunicat de
Autoritatea Naional de Meteorologie
pentru luna anterioar emiterii facturii,
cu suprafeele totale ale incintelor
construite i neconstruite, declarate de
f ecare utilizator (cu excepia persoanelor
fzice si a asociaiilor de proprietari/
locatari), verifcate cu datele din actul de
proprietate i cu coefcienii de scurgere
recomandai de SR 1846-1:2006, i
anume:
0,85 pentru suprafeele construite
(S
C
);
0,05 pentru suprafee neconstruite
(S
N
),
utiliznd relaia de calcul analitic:
Q
m
= (S
C
x 0,85 + S
N
x 0,05) x k
unde:
k = cantitatea specifc de ap pluvial
comunicat de Autoritatea Naional
de Meteorologie pentru luna anterioar
emiterii facturii (exprimat n mc).
(3) Indiferent de varianta aleas, n
documentele menionate se va evidenia
formula de determinare folosit.
51
CAP. VI. Instalaiile/reelele
interioare de alimen tare
cu ap i de canalizare
Art. 212.
(1) instalaii interioare de ap: totalitatea
instalaii lor afate n proprietatea sau n
administrarea utili zatorului, amplasate
dup punctul de delimitare dintre reeaua
public (seciunea ieirii din contor) i
instalaia interioar de utilizare a apei, i
care asigur transportul apei preluate din
reeaua public la punctele de consum
i/sau la instalaiile de utili zare Reeaua
interioar de alimentare cu ap apar-
ine, ca obligaie de ntreinere i obligaie
utilizato rului
(2) instalaiile interioare de ap i de
canalizare care de servesc 2 sau
mai muli proprietari dintr-un con-
dominiu, inclusiv teul de derivaie, sunt
instalaii aparinnd prilor comune ale
condominiului i intra ca obligaie de
ntreinere i reparaie n sar cina tuturor
proprietarilor condominiului.
(3) Instalaiile interioare de ap i de
canalizare din ca drul condominiului,
care deservesc un singur pro prietar,
sunt instalaii ce aparin acestuia i intra
ca obligaie de ntreinere i reparaie n
sarcina pro prietarului respectiv.
(4) Punctul de delimitare ntre instalaiile
aparinnd prilor comune i instalaiile
fecrui proprietar al condominiului este
teul de derivaie, respective cotul prin
care se schimba direcia de circulaie a
apei din verticala n orizontala, n cazul
proprieta rilor care au n proprietate
apartamente de la ulti mul etaj al unui bloc
de locuine.
Art. 213.
(1) n cazul n care lucrrile de realizare a
instalaii lor/reelelor interioare conduc
la modifcarea con diiilor iniiale de
contractare, acestea se vor efec tua
dup obinerea acordului operatorului.
Contra valoarea lucrrilor de modifcare
a branamentului sau a racordului,
realizate ca urmare a necesitii realizrii
operaiei, se suporta de utilizator.
Art. 214.
(1) Se interzice executarea unor legturi
ntre instalai ile interioare prin care
se distribuie ap cu destinaii diferite,
precum i cele ntre conductele de ap
po tabil i conducte de ap cu ap
industrial.
(2) Pentru nerespectarea prevederilor alin.
(1) i conse cinele rezultate din aceasta
rspunztor este dei ntorul de instalaii.
(3) Utilizatorii care au n dotare instalaii
interioare ce folosesc apa din alte surse
dect ale operatorului nu vor executa
legturi la reeaua de distribuie apari-
nnd sistemului de alimentare cu ap.
(4) Se interzice legtura directa ntre
conductele de aspi raie ale pompelor i
branament.
Art. 215.
(1) Utilizatorul are obligaia s asigure
funcionarea normal a instalaiei/
reelei interioare de alimentare cu ap;
n acest sens va executa toate lucrrile
de ntreinere i reparaie ce se impun n
vederea unei exploatri optime.
(2) Utilizatorul poate solicita operatorului
consultana i ndrumare de specialitate,
ca servicii suplimen tare, pentru
constatarea strii tehnice a instalaiilor,
etaneitii i modului de utilizare a apei,
n scopul evitrii pierderilor i utilizrii
raionale a acesteia.
Art. 216.
(1) Instalaia/reeaua interioar de canalizare
a utilizato rului se compune din obiecte
sanitare, si foane (inclusiv cele de pardoseala
i de terasa), conducte orizontale de legtura,
coloane, conducte orizontale de evacuare
la cminul de racord, care reprezint limita
reelei interioare (limita de propri etate).
(2) Instalaia/reeaua interioar de canalizare
aparine utilizatorului; operatorul nu are nici
o obligaie pri vind buna funcionare a reelei
interioare de canali zare.
(3) Racordul imobilelor cu subsoluri echipate
cu instala ii sanitare se va executa cu
respectarea m surilor speciale contra
refulrii din colector spre subsol (cu clapete,
vane sau cu staii de pompare a apelor
uzate).
52
CAP. VII. Drepturile i obligaiile
operatorilor i utilizatorilor
Art. 217.
(1) Are calitatea de utilizator al serviciului de
alimen tare cu ap i de canalizare orice
persoana fzica sau juridic ce deine,
n calitate de proprietar sau cu drept de
folosin dat de proprietar, un imobil avnd
branament propriu de ap potabil i/
sau ra cord propriu de canalizare i care
benefciaz de serviciile operatorului pe
baza de contract de furni zare/prestare.
(2) Pot f utilizatori ai serviciului de alimentare
cu ap i de canalizare i persoanele
fzice sau juridice care nu au branament
propriu de ap potabil, res pectiv racord
propriu de canalizare, dac exist condiii
tehnice pentru delimitarea/separarea
insta laiilor, pentru individualizarea
consumurilor i pentru ncheierea, n
nume propriu, a contractului de furnizare/
prestare a serviciului.
(3) Condiiile tehnice vor f stabilite de
operator pe baza metodologiei elaborate
i aprobate de A.N.R.S.C.
(4) Principalele categorii de utilizatori ai
serviciului de alimentare cu ap i de
canalizare sunt:
a. operatori economici;
b. instituii publice;
c. utilizatori casnici: persoane fzice sau
asociaii de proprietari/locatari.
Art. 218.
(1) Funcionarea sistemului de alimentare
cu ap i de canalizare trebuie s fe
continua, operatorul rs punznd pentru
nendeplinirea serviciului, n con formitate
cu clauzele contractuale sau condiiile de
meninere a licenei.
(2) n cazul lipsei de debit ca urmare a
reducerii debite lor de ap ale sursei n
caz de seceta sau n ghe, distribuia apei
se va face dup un program propus de
operator i aprobat de autoritatea admi-
nistraiei publice locale, program ce va
f adus la cunotin utilizatorilor n timp
util, prin mijloace adecvate (mass-media,
afare la utilizator).
Art. 219.
(1) Pentru intervenia rapida n caz de
necesitate opera torul va face marcaje i
inscripii pe cldirile de lo cuit, alte cldiri
din apropiere, mprejmuiri, care vor indica
prezenta cminelor de vane i a hidran-
ilor de incendiu.
(2) Este interzis blocarea accesului la
cminele i hi dranii reelei pentru care
s-au executat marcajele i inscripiile
menionate la alin. (1)
Art. 220.
(1) n vederea realizrii obiectivelor i
sarcinilor ce le revin n domeniul
serviciului de alimentare cu ap i de
canalizare a localitilor, operatorii trebuie
s asigure:
a. producerea, transportul, nmagazinarea
i distribu ia apei potabile, respective
preluarea, canalizarea, epurarea i
evacuarea apelor uzate;
b. exploatarea sistemelor de alimentare cu
ap, res pectiv a sistemelor de canalizare
n condiii de sigurana i efcienta
tehnico-economic, cu res pectarea
tehnologiilor i a instruciunilor tehnice de
exploatare;
c. instituirea, supravegherea i ntreinerea,
cores punztor dispoziiilor legale,
a zonelor de pro tecie sanitar, a
construciilor i instalaiilor specifce
sistemelor de alimentare cu ap pota-
bil, de canalizare i de epurare a apelor
uzate;
d. monitorizarea stricta a calitii apei
potabile distri buite prin intermediul
sistemelor de ali mentare cu ap, n
concordanta cu normele igie nico-sanitare
n vigoare;
e. captarea apei brute, respectiv
descrcarea apelor uzate oreneti n
receptorii naturali, numai cu respectarea
condiiilor impuse prin acordurile, avizele
i autorizaiile de mediu i de gospod rire
a apelor;
f. ntreinerea i meninerea n stare de
permanenta funcionare a sistemelor de
alimentare cu ap i de canalizare;
g. contorizarea cantitilor de ap produse,
distribu ite i respectiv facturate;
53
h. creterea efcientei i a randamentului
sistemelor n scopul reducerii
i. tarifelor, prin eliminarea pierderilor
n sistem, re ducerea costurilor de
producie, a consumurilor specifce de
materii prime, combustibili i ener gie
electrica i prin reproiectarea, reutilarea
i retehnologizarea acestora;
j. limitarea cantitilor de ap potabil
distribuita prin reelele de alimentare cu
ap, utilizata n procesele industriale, i
diminuarea consumuri lor specifce prin
recircularea, refolosirea i reu tilizarea
acesteia.
k. refacerea locului unde a intervenit pentru
repara ii sau execuia unei lucrri noi, la
un nivel cali tativ corespunztor, n termen
de maximum 30 zile calendaristice de
la terminarea lucrrii, i nnd cont de
condiiile meteorologice care nu trebuie
s afecteze calitatea acesteia. Imediat
dup remedierea unei avarii care a
afectat pava jul n zona de intervenie,
operatorul va lua toate msurile pentru
asigurarea unor pavaje provizo rii, care
s asigure reluarea circulaiei pe poriu-
nile afectate, iar aducerea pavajului la
forma i calitatea iniial se va fnaliza n
aceleai condi ii.
(2) Pe toat perioada desfurrii
interveniilor i pn la fnalizarea
pavajului defnitiv, operatorul va asi gura
semnalizarea corespunztoare att din
punct de vedere al execuiei, ct i din
punct de vedere al siguranei circulaiei.
Art. 221.
(1) Pe toat durata existenei sistemelor
de alimentare cu ap i de canalizare,
pentru executarea lucrrilor necesare
ntreinerii i exploatrii sistemelor res-
pective, operatorul are drept de servitute
asupra proprietilor afectate de sistemul
de alimentare cu ap i de canalizare,
realizndu-se cu titlu gratuit pe toat
durata existenei acestuia.
(2) Dac cu ocazia interveniilor pentru
retehno lo gi zri, reparaii, revizii, avarii
se produc pagube pro pri etarilor din
vecintatea sistemelor de alimentare
cu ap i de canalizare, operatorii
au obligaia s le plteasc acestora
despgubiri, n condiiile legii. Proprietarul
terenului afectat de exercitarea drep-
tu lui de servitute va f despgubit
pentru prejudiciile cauzate. Cuantumul
despgubirii se stabilete prin acordul
prilor sau, n cazul n care prile nu se
neleg, prin hotrre judectoreasc.
(3) Operatorii au obligaia s in evidente
distincte pentru fecare activitate, avnd
contabilitate sepa rat pentru fecare tip
de serviciu i/sau localitate de operare
n parte.
Art. 222.
(1) Operatorul are obligaia:
a. s respecte angajamentele asumate
prin contrac tele de furnizare/prestare a
serviciilor de ap i de canalizare;
b. s respecte prevederile prezentului
regulament;
c. s ia msurile necesare pentru
remedierea opera tiv a defeciunilor
aprute la instalaiile sale, precum i de
nlturare a consecinelor i pagu belor
rezultate;
d. s presteze serviciul de alimentare cu
ap i de ca nalizare la toi utilizatorii cu
care a ncheiat contracte de furnizare/
prestare i utilizare a ser viciilor;
e. s serveasc toi utilizatorii din aria de
acoperire pentru care a fost liceniat;
f. s respecte indicatorii de performan
aprobai de autoritile administraiei
publice locale;
g. s furnizeze date despre prestarea
serviciului auto ritilor administraiei
publice locale, pre cum i A.N.R.S.C.,
conform programelor stabi lite de acestea;
h. s aplice metode performane de
management care s conduc la
reducerea costurilor de ope rare;
i. s furnizeze apa potabil i industriala la
parame trii de potabilitate impui de actele
nor mative n vigoare, cu asigurarea
valorilor debi telor i a presiunii de
serviciu, indiferent de po ziia utilizatorului
n schema de funcionare;
j. s asigure preluarea apelor uzate i
meteorice la sistemul de canalizare i s
verifce calitatea acestora;
54
k. s monteze, s ntrein i s verifce
funciona rea contoarelor de msurare
a cantitilor de ap, n conformitate cu
prescripiile metrologice i s utilizeze
pentru sigilare numai sigilii cu serie unica
de identifcare pentru a preveni sigilarea
neautorizata;
l. s emit factura pentru furnizarea/
prestarea servi ciului de alimentare cu
ap i de canalizare cel mai trziu pn
la data de 15 a lunii urm toare celei n
care prestaia a fost efectuat;
m. s factureze cantitile de ap furnizate
i servici ile de canalizare prestate
la valorile msu rate prin intermediul
contoarelor i, dup caz, a formulelor i a
estimrilor, calculate conform prezentului
Regulament, aducnd la cunotin
utilizatorului modifcrile de tarif;
n. s nregistreze toate reclamaiile i
sesizrile utili zatorilor, s le verifce
i s ia msurile ce se impun, pentru
rezolvarea acestora. La sesizrile
utilizatorilor operatorul va rspunde n
scris, n termen de maximum 30 de
zile calendaristice de la nregistrarea
acestora.
Art. 223.
(1) Operatorul de servicii din sistemul de
alimentare cu ap i de canalizare
nu rspunde pentru nendepli nirea
serviciului, n cazurile de for major,
pre cum i n urmtoarele cazuri:
a. ca urmare a lucrrilor de ntreinere,
reparaii, mo dernizri, extinderi, devieri,
branri noi, schimbri de contoare, dac
operatorul a anunat utilizatorii despre
eventualitatea opririi furnizrii apei,
specifcnd data i intervalul de timp
n care aceasta va f oprit. Anunul de
oprire a fur nizrii apei, prin mass-media
i/sau afare la utilizatori, dup caz, n
funcie de numrul de utilizatori afectai
trebuie fcut nainte, cu un numr de ore
stabilit prin contract;
b. n cazul ploilor toreniale care duc la
depirea ca pacitii proiectate de
preluare la canalizare a debitelor, situaie
n care operatorul va face do vada
depirii capacitii.
Art. 224.
(1) Operatorul are dreptul:
a. s opreasc temporar furnizarea apei
sau presta rea serviciului de canalizare,
fr ntiinarea prealabil a utilizatorilor
i fr s i asume rs punderea fa de
acetia, n cazul unor avarii grave a cror
remediere nu sufer amnare, care pot
produce pagube importante, accidente
sau explozii, defeciuni ale instalaiilor
interioare ale utilizatorului sau care
afecteaz buna funcionare a sistemului
de alimentare cu ap i/sau de cana-
lizare. n astfel de cazuri, operatorul are
obligaia de a anuna utilizatorii imediat
de situaia ap rut prin toate mijloacele
ce le are la dispoziie;
b. s restricioneze alimentarea cu ap
a tuturor uti lizatorilor, pe o anumit
perioad, cu nti ina rea prealabil, n
cazul n care apar restricionri justifcate
la sursa de ap sau la racordarea i
punerea n funciune a unor noi capaciti
din cadrul sistemului de alimentare
cu ap sau de canalizare ori a unor
lucrri de ntreinere plani fcate. Aceste
restricionri se pot face cu apro barea
autoritilor administraiei publice locale,
cu excepia cazurilor de for major;
c. s ncaseze contravaloarea serviciilor
furnizate i s aplice penalitile legale;
d. s ntrerup sau s sisteze furnizarea/
prestarea serviciului de alimentare cu
ap i/sau canali zare, n condiiile legii,
cu notifcare prealabil, la utilizatorii care
nu i au achitat facturile pe pe rioad
mai mare de 30 de zile calendaristice
de la data expirrii termenului de plata
a facturii sau care nu respecta clauzele
contractuale. n cazul n care sistarea
apei la utilizator din motive con tractuale
precum i n alte situaii similare, im-
puse de condiii tehnice justifcate, se
opereaz dup data citirii indexului de
pe contorul care l deservete, dar cu
reluarea serviciului n cursul aceleai
lunii, facturarea consumului se va efec-
tua, lund n calcul indexul apometrului
din momentul sistrii furnizrii sau
nlocuirii conto rului.
e. pentru prile reelelor publice de
55
alimentare cu ap i /sau canalizare
amplasate pe proprietatea utilizatorului,
operatorul are drept de servitute.
f. s ntrerup furnizarea apei dup 15 zile
calenda ristice de la expedierea ctre
utilizator a unei no tifcri constnd n
comunicarea scris fcut de operator
i transmis prin curier sau prin scri soare
recomandat adresat utilizatorului, n
ur mtoarele situaii:
- la nclcarea oricror altor obligaii
prevzute n: contract, regulamentul
serviciului de ali mentare cu ap i de
canalizare i legislaia n vigoare.
- dac utilizatorul refuz ncheierea
unui nou contract sau reactualizarea
contractului exis tent n condiiile
modifcrii reglementrilor sau condiiilor
tehnico economice care au stat la baza
ncheierii acestuia.
- Procedura de notifcare se consider
ndepli nit i n cazul unui eventual refuz
de primire a acesteia de ctre utilizator,
sau o avizare lips de la domiciliu din
partea utilizatorului.
g. s suspende contractul de furnizare/
prestare a ser viciului de alimentare cu
ap n situaiile n care timp de 3 luni
de la data ntreruperii ali mentrii cu ap
prevzute la Art. 224 lit. f, pct. (1) i/
sau (2) nu sunt ndeplinite condiiile de
relu are a furnizrii serviciului. Pentru
reluarea serviciului dup acest termen,
operatorul va factura, pentru toat durata
de ntrerupere, o cot reprezentnd 30%
din ultima factur emis de operator att
pentru ap, ct i pentru canalizare i
contravaloarea prelurii apelor pluviale
la ca nalizare pentru toat aceast
perioad.
h. s notifce utilizatorul care nu i-a achitat
contra valoarea serviciilor furnizate/
prestate; transmite rea se poate face prin
curier sau prin scrisoare recomandat.
Procedura de notifcare se va con sidera
ndeplinit i n cazul unui eventual
refuz de primire a acesteia din partea
utilizatorului sau lipsa acestuia de la
sediu/domiciliu.
(2) Aceleai msuri, inclusiv desfinarea
branamente lor / racordurilor, se pot lua
fa de utilizatorii clandestini, n condiiile
prevzute de contract.
Art. 225.
(1) Utilizatorul este obligat:
a. s respecte clauzele contractului de
furni zare/prestare ncheiat cu operatorul
serviciului de alimentare cu ap i/sau de
canalizare;
b. s asigure folosirea efcienta i raional
a apei preluate din reeaua de alimentare
cu ap, prin ncadrarea n normele
de consum pe persoana, unitatea de
produs sau puncte de folosin, con form
debitelor prevzute n standardele n vi-
goare;
c. s utilizeze apa numai pentru folosinele
prev zute n contractul de furnizare a
serviciilor. n cazul n care utilizatorul
dorete s extind in stalaiile sau
utilizarea n alte scopuri dect cele pentru
care s-a ncheiat contractul va nti ina/
notifca operatorul/furnizorul despre
aceasta. Dac noile condiii impun,
se vor modifca clau zele contractuale;
utilizatorului i este interzis utilizarea
apei n alte scopuri dect pentru folo sin
proprie, s o pun la dispoziie, gratuit
sau nu, unei alte persoane fzice ori
juridice sau unui intermediar, cu excepia
cazurilor de incendiu;
d. s menin curenia i integritatea
cminului de branament care-l
deservete i s-l protejeze, inclusiv
mpotriva ngheului, inclusiv armturile
existente n interior indiferent de locul de
ampla sare;
e. s anune imediat dup constatare
operatorul des pre apariia oricrei
deteriorri sau descom pletri aprute la
cminul de branament i la cminul de
racord, care l deservesc;
f. s permit citirea, verifcarea contorului
de bran ament i a instalaiilor aferente,
precum i sista rea furnizrii serviciului,
dac acestea sunt am plasate pe
proprietatea sa;
g. s nu utilizeze instalaiile interioare n alte
sco puri dect cele prevzute n contract;
h. s execute lucrrile de ntreinere
i reparaii care i revin, conform
56
reglementrilor legale, la in stalaiile
interioare de ap pe care le are n folo-
sin, pentru a nu se produce pierderi
de ap, sau, n cazul n care, prin
funcionarea lor necores punztoare,
creeaz un pericol pentru sntatea
publica. Obligaia se extinde i la staiile
de hi drofoare, rezervoare, staii de
pompare interioare etc., care se afa n
proprietatea utilizatorului;
i. toi utilizatorii, operatorii economici,
care utili zeaz n procesul tehnologic
apa potabil sunt obligai s furnizeze
operatorului/furnizorului in formaii cu
privire la consumurile prognozate pentru
o perioada urmtoare convenit cu ope-
ratorul;
j. s nu execute lucrri clandestine de
ocolire a con torului;
k. s nu modifce instalaia interioar de
distribuie a apei potabile fr avizul
operatorului;
l. s nu manevreze vanele din amonte de
contorul de branament i s foloseasc
pentru intervenii la instalaiile interioare
numai robinetul sau vana din aval de
contorul de branament;
m. s nu infueneze n nici un fel indicaiile
conto rului de branament i s pstreze
intact inte gritatea acestuia, inclusiv
sigiliile i dispozitivele pentru citirea la
distan;
n. s achite contravaloarea serviciilor
furnizate de operator n termen de 15
zile de la emiterea fac turii, precum i a
penalitilor de ntrziere la plat aferente;
o. s nu evacueze n reeaua de canalizare
deeuri, reziduuri, substane poluante
sau toxice care n calc condiiile de
descrcare impuse de normele tehnice
n vigoare;
p. s comunice operatorului/prestatorului
serviciu lui, dac sunt deintorii de surse
proprii de ap, data punerii n funciune a
acestora, n vederea facturrii cantitilor
de ap uzata deversate n reeaua de
canalizare. n acest scop au obligaia s
instaleze apometre, s in la zi registrul
de evidenta, pe baza cruia s se poat
calcula i ve rifca debitul surselor proprii;
q. s anune cu 15 zile nainte mutarea
din imobil, solicitnd fe schimbarea
titularului de contract, fe desfinarea
branamentului de ap i/sau a racordului
de canalizare, n cazul desfinrii
imobilului. De asemenea, utilizatorul va
anuna operatorul n termen de 15 zile n
toate cazurile n care apar schimbri ale
datelor nscrise n contractul ncheiat cu
acesta, precum i schim barea proflului
de activitate;
r. s se preocupe de asigurarea integritii
sisteme lor de msurare indiferent de
locul de amplasare a acestora i s
faciliteze n permanen accesul la contor
al operatorului pentru toate operaiunile
necesare (citiri, verifcri, ntreinere,
intervenii etc.), precum i pentru sistarea
furnizrii servici ilor, atunci cnd nu sunt
respectate de ctre utili zator clauzele
contractuale;
s. s-i asigure rezerva de ap pentru
incendiu, n ca zul n care obiectul de
activitate necesita acest lucru;
t. s se preocupe de nlocuirea
contractelor nche iate cu operatorul de
servicii apa-canal n termen de 6 luni
de la intrarea n vigoare a prezentului
regulament;
u. s prezinte documentele pentru
reactualizarea contractului
existent n condiiile modifcrii
reglementrilor sau condiiilor
tehnico economice care au stat
la baza ncheierii acestuia.
v. s comunice i s depun documentele
justifca tive n termen de 15 zile orice
modifcare privind situaia juridic a
terenului, respectiv a suprafe elor
deinute, construite i neconstruite.
Pentru suprafeele nedeclarate i
depistate ulterior sau declarate dup
termenul de mai sus, operatorul va aplica
serviciul de facturare pentru preluarea
apelor pluviale retroactiv, respectiv data
dobn dirii sau intrrii n posesie;
w. s prezinte documentele pentru sau
reactualiza rea contractului existent n
condiiile modifcrii reglementrilor sau
condiiilor tehnico-econo mice care au
stat la baza ncheierii acestuia
57
Art. 226.
(1) Utilizatorul are dreptul:
a. s benefcieze de serviciul de alimentare
cu ap i/sau de canalizare la nivelurile
stabilite n con tract;
b. s primeasc rspuns n maximum 30 de
zile ca lendaristice la sesizrile adresate
operatorului cu privire la nendeplinirea
unor condiii contractu ale;
c. s conteste facturile cnd constata
nclcarea pre vederilor contractuale;
d. s fe anunat cu cel puin 24 de ore
nainte des pre opririle programate sau
restricionrile n furnizarea/prestarea
serviciului;
e. s fe despgubit n cazurile nclcrii de
ctre operator a clauzelor contractuale
care prevd i cuantifca valorile
despgubirilor n funcie de prejudiciul
cauzat;
f. s fe informat despre modul de
funcionare a ser viciilor de ap i de
canalizare, despre decizi ile luate de
autoritile administraiei publice lo cale,
A.N.R.S.C. i de operator privind asigura-
rea acestor servicii;
g. s aib montate pe branamentele
proprii ale imo bilelor contoare de ap
pentru nregistrarea consumurilor.
CAP. VIII. Indicatori de
performan i calitate
Art. 227.
(1) Indicatorii de performan stabilesc
condiiile ce tre buie respectate de
operatori n asigurarea servi ciului de
alimentare cu ap i de canalizare.
(2) Indicatorii de performan asigura
condiiile pe care trebuie s le
ndeplineasc serviciile de ap i de
canalizare, avndu-se n vedere:
a. continuitatea din punct de vedere
cantitativ i ca litativ;
b. adaptarea permanenta la cerinele
utilizatorilor;
c. excluderea oricrei discriminri privind
accesul la serviciile de ap i de
canalizare;
d. respectarea reglementrilor specifce din
dome niul gospodririi apelor i proteciei
mediului.
Art. 228.
(1) Indicatorii de performan pentru serviciul
de ap i de canalizare sunt specifci
pentru urmtoarele ac tiviti:
a. branarea/racordarea utilizatorilor la
reeaua de alimentare cu ap i de
canalizare;
b. contractarea serviciilor de ap i de
canalizare;
c. msurarea, facturarea i ncasarea
contravalorii serviciilor efectuate;
d. ndeplinirea prevederilor din contract cu
privire la calitatea serviciilor efectuate;
e. meninerea unor relaii echitabile ntre
furnizor i utilizator prin rezolvarea
operativ i obiectiv a problemelor, cu
respectarea drepturilor i obli gaiilor care
revin fecrei pri;
f. soluionarea reclamaiilor utilizatorilor
referi toare la serviciile de ap i de
canalizare;
g. prestarea de servicii conexe serviciului
de furni zare (informare, consultana etc.).
Art. 229.
(1) n vederea urmririi respectrii
indicatorilor de per forman operatorul
trebuie s asigure:
a. gestiunea serviciilor de ap i de
canalizare, con form hotrrii de dare n
administrare sau preve derilor contractului
de delegare a gestiunii;
b. evidenta utilizatorilor;
c. nregistrarea activitilor privind citirea
echipa mentelor de msurare, facturarea
i ncasarea contravalorii serviciilor
efectuate;
d. nregistrarea reclamaiilor i sesizrilor
utilizato rilor i soluionarea acestora;
e. accesul nengrdit al autoritilor
administraiei publice centrale i locale, n
conformitate cu competentele i atribuiile
legale ce le revin, la informaiile necesare
pentru stabilirea:
- modului de respectare i de ndeplinire a
obli gaiilor contractuale asumate;
- calitii i efcientei serviciilor furni zate/
prestate la nivelul indicatorilor de per-
forman stabilii;
58
- modului de administrare, exploatare,
conser vare i meninere n funciune,
dezvoltare i/sau modernizare a
sistemelor de alimentare cu ap i de
canalizare ncredinat prin con tractul de
delegare a gestiunii;
- modului de formare i stabilire a tarifelor
pen tru serviciile de ap i de canalizare;
- stadiului de realizare a investiiilor;
- respectrii parametrilor cerui prin
prescripi ile tehnice i normele
metrologice.
(2) Indicatorii de performan minimali,
generali i ga rantai pentru serviciile
de alimentare cu ap i de canalizare
sunt stabilii n anexa nr. 1 la prezentul
regulament.
CAP. IX. Contractul de furnizare/
prestare i
uti lizare a serviciilor de
ap i de canalizare
Art. 230.
(1) Contractarea furnizrii i prestarea
serviciilor de ali mentare cu ap i de
canalizare se vor realiza ast fel:
a. n cazul n care utilizatorii au
branamente, prin contracte ncheiate
ntre operator i utilizatori;
b. n cazul n care furnizarea apei potabile
se face prin cimele stradale ctre
persoanele fzice care nu au branament,
prin contracte ncheiate cu toi cei care
benefciaz de acest serviciu. Arondarea
utilizatorilor se va stabili de ctre operator
m preun cu autoritile administraiei
publice lo cale;
c. n cazul utilizrii apei de la hidranii
stradali de ctre operatorul serviciului de
salubrizare sau cel al domeniului public,
pe baza de contract ntre operatorii
acestor servicii i operatorul serviciu lui de
alimentare cu ap i de canalizare;
d. pentru consumurile de ap utilizate de
pompieri pentru instruire i stingerea
incendiilor, pe baza de contract ncheiat
cu autoritile administraiei publice
locale, n conformitate cu art. 40 din Le-
gea nr. 121/1996 privind organizarea i
funcio narea Corpului Pompierilor Militari.
e. n cazul cnd un imobil aparine mai
multor pro prietari i care nu sunt
constituii n asociaii de proprietari
conform Legii 114/1996 cu modifc-
rile ulterioare, iar imobilul are un singur
brana ment, contractul se ncheie cu
unul din proprie tari. Acesta i asuma
responsabilitatea contrac tuala n numele
tuturor co-proprietarilor, cu acordul scris
al majoritii simple a acestora. Titularul
de branament se obliga s repartizeze
consumul facturat la toi co-locatarii,
s colec teze contravaloarea serviciilor
prestate i s achite valoarea facturii n
termenul legal. Aceasta reglementare
este valabila i n cazul cnd mai
multe imobile cu proprietari diferii sunt
alimentate dintr-un singur branament.
f. n cazul n care un utilizator deine mai
mult de un branament (loc consum) se
va ncheia cu acesta un singur contract i
se va emite o singur factur.
Art. 231.
(1) Contractul de branare/racordare i
utilizare a servi ciilor publice de alimentare
cu ap i canali zare se ncheie numai
cu proprietarul imobilului sau terenului
(persoana fzica sau juridica) sau cu un
mputernicit notarial al proprietarului.
(2) n cazul n care, din motive obiective,
nu sunt ntru nite condiiile ncheierii
contractului cu proprieta rul, cu titlul de
excepie, se poate ncheia un con tract de
furnizare/prestare a serviciului de alimen-
tare cu ap i de canalizare cu chiriaul,
cu ndepli nirea simultan a dou condiii:
ncasarea unei taxe de anticipaie
(echivalentul unui consum mediu calculat
pe ultimele trei perioade de facturare) i
prezentarea unui accept scris din partea
proprieta rului de a prelua toate obligaiile
de plat ale chiria ului n cazul n care
acesta i nceteaz activitatea i pleac
din punctul de lucru respectiv.
(3) n funcie de fecare categorie de
utilizator, pentru ncheierea contractului
de furnizare/prestare a ser viciului de
alimentare cu ap i de canalizare, sunt
necesare urmtoarele documente:
59
a. utilizatori persoane fzice care nu locuiesc
n ca drul unui condominiu:
- avizul defnitiv al operatorului;
- proces-verbal de recepie branament ;
- copie de pe actul de proprietate al
imobilului ;
- copie de pe actul de identitate al
proprietaru lui;
- procura notariala, cnd contractul este
semnat prin mputernicit ;
- dovada achitrii datoriilor pe vechiul
brana ment, n cazul cnd se solicita
separarea ali mentarii cu ap fata de
vechiul branament.
b. asociaii de proprietari/locatari:
- actul legal care i confer personalitatea
juri dic (ncheiere edina de judecata,
respectiv statutul) ;
- certifcatul de nregistrare fscal;
- protocol privind preluarea activelor si
pasive lor de la vechea asociaie, semnat
de repre zentanii legali ai ambelor pri,
protocol n cheiat n concordan cu
soldul existent n momentul solicitrii
ncheierii contractului;
- procesul-verbal de separare tehnic
ntocmit cu ocazia separrii unei noi
asociaii dintr-o asociaie existent;
- avizul operatorului i procesul-verbal a
instala iei in cazul condominiilor noi sau a
di vizrii unei asociaii existente;
- copie de pe ultimul proces-verbal
al asociaiei care atest calitatea de
preedinte;
- documente din care sa rezulte suprafaa
condo miniului sau declaraie pe propria
rspundere din care s rezulte acest
lucru i dup caz, suprafaa nsumat a
cotelor indi vize aferente spaiilor cu alt
destinaie din condominiu, aparinnd
persoanelor juridice (societi comerciale
, instituii publice). Aceste suprafee vor f
declarate pentru fe care branament n
parte, dup caz
c. ageni economici i instituii publice:
- avizul operatorului;
- proces verbal de recepie al instalaiei
pentru utilizatorii noi;
- actul de proprietate al terenului i al
imobilu lui;
- hotrrea judectoreasc sau actul
administra tiv de nfinare;
- certifcat de nregistrare eliberat de Ofciul
Re gistrului Comerului;
- certifcat de nregistrare fscal;
- contul bancar;
- fa de prezentare i declaraie pentru
Con tract;
60
FIA MODEL DE PREZENTARE I DECLARAIE PENTRU
CONTRACTUL DE APCANAL:
Societatea comercial Denumire
Adresa : str.
Contract ApaVital da
anterior nu
Denumirea punctului
1)
Adresa : str
Mrimea amplasamentului Suprafaa
total mp
Suprafaa
construit mp
Suprafaa
Spaii verzi mp
Activiti desfurate pe amplasament
2)
Comer Prestri servicii Alimentaie public
Sntate Producie Construcii
nvmnt Transporturi Altele
Detaliai activitile desfsurate pe amplasament
3)
Situaia autorizrii
punctului de lucru
Aviz ApaVital Autorizaie sanitar Cu bilan mediu

Autorizaie de mediu Autorizaie sanitar vete-


rinar
Contract teri

Autorizaie gospodrire ape Autoriuaie PSI Cu program de conformare


Numr personal Norm ntreag nr. Norm parial nr.
Produse
Subproduse
cantiti lunar
Produse Cantiti produse cantiti subproduse cantiti
Substane toxice i periculoase utilizate
4)
da nu
Combustibili lichizi
Depozitare Subteran
Suprateran
Substane toxice decret 466/1979
Acizi Baze Infamabile
Cerina ap mc/lun
breviar de calcul anexat
Potabil Industrial PSI
5)
Str. Str. Str.
Conducta Conducta Conducta
Mc/lun Mc/lun Mc/lun
Evacuare ape uzate i
pluviale mc/lun
Racorduri
breviar de calcul anexat
Menajere Tehnologice Pluviale
Str. Str. Str.
Colector Colector Colector
Mc/lun Mc/lun Mc/lun
Regim funcionare
6)
Permanent Temporar Nr. luni/an
APE UZATE
7)
CALITATE
NTPA 002/2005
Conformare
da
Racord str. Racord str. Racord str. Racord str.
Racord str. Racord str. Racord str. Racord str.
Racord str. Racord str. Racord str. Racord str.
NTPA 002/2005
Conformare
nu
Racord str. Racord str. Racord str. Racord str.
Poluani Valori mg/dmc Poluani Valori mg/dmc
Surse proprii de ap mc/lun Ap potabil Ap industrial Ap incendiu
Mc/lun Mc/lun Mc/lun
Subteran Subteran Subteran
Suprafa Suprafa Suprafa
Distribuirea apei din reeaua
interioar ctre teri
Mc/lun
Ap potabil Ap industrial Ap incendiu
Sc. mc/lun Sc. mc/lun
Sc. mc/lun Sc. mc/lun
Sc. mc/lun Sc. mc/lun
Preluarea de la teri a apelor
uzate i pluviale n canalizarea
interioar
Mc/lun
Menajere Industrial Pluviale
Sc. mc/lun Sc. mc/lun
Sc. mc/lun Sc. mc/lun
Sc. mc/lun Sc. mc/lun
Coformarea apelor pluviale la
reglementri legale
Da
Nu
Amenajri pentru calitatea apelor uzate i pluviale
Decantor Bazine ealonare
Separator de grsimi Cuve colectoare
Analiza apelor uzate i pluviale Laborator propriu Ape menajere poluani
Laboratoare tere Ape industriale
Laborator ApaVital Ape pluviale
Nu se analizeaz Ape amestec
Autorul Titularul Persoane de contact
NUME
PRENUME
FUNCIA
SEMNTURA
Reprezentani legali NUME
PRENUME
Telefon/fax


7)
Concentraiile maxim admise n poluani la evacuarea n canalizarea public
61
Art. 232.
(1) Condiiile privind calitatea serviciilor
asigurate de operator privind
continuitatea, presiunea de utili zare
i debitul furnizat, respectiv condiiile
de pre luare i calitatea apelor uzate
acceptate la deversa rea n reelele de
canalizare/acceptate la vidanjare , vor
f nscrise n contractul de furnizare/
prestare i utilizare a serviciilor de
alimentare cu ap, de ca nalizare i
de vidanjare
Art. 233.
(1) n cazul schimbrii titularului de
contract, noul utili zator este substituit
celui anterior, dup achita rea
cheltuielilor legate de redeschiderea
brana mentului, n cazul n care se
pstreaz condiiile pentru care a fost
eliberat avizul de branare i nu sunt
de plat alte sume rmase neachitate
de fostul utilizator.
(2) n cazul n care pe branament au
rmas sume nea chitate de fostul
utilizator, operatorul va face de-
mersuri de recuperare a acestora pe
cale judecto reasca i nu va furniza
pe acesta serviciul noului utilizator
pn la recuperarea tuturor debitelor.
n acest caz, noul utilizator va putea
solicita executa rea pe cheltuial
proprie a unui nou branament.
(3) Fostul utilizator rmne rspunztor
fa de prestato rul serviciului pentru
toate sumele datorate n virtutea
contractului ncheiat cu acesta. Dac
fostul utilizator era chiria n spaiul
respectiv, pro prietarul spaiului este
rspunztor n solidar cu fostul
chiria asupra sumelor datorate de
ctre acesta.
(4) Contractul dintre operator i utilizator
poate nceta n urmtoarele cazuri:
a. prin acordul scris al prilor;
b. prin denunarea unilateral a
contractului de c tre utili zator, cu un
preaviz de 30 de zile lucr toare, dup
achitarea taxei de nchidere i a de-
bitelor ctre operator;
c. prin denunarea unilateral de ctre
operator, n cazul n care mputerniciii
acestuia sunt mpie dicai s verifce
sau s citeasc contoarele ori s
verifce i s remedieze defec iunile
la instalai ile care sunt proprietatea
sa, atunci cnd acestea se af pe
proprietatea utilizatorului;
Denunarea de ctre operator a
contractului, se va face cu o notifcare
prealabil de 15 zile, cu excepia
cazurilor n care rezilierea se face la
ce rerea utilizatorului;
d. n situaia n care datele iniiale
privind proprieta tea utilizatorului
existent, au fost modi fcate legal
n urma unei aciuni de partaj, dez-
batere succesoral, etc.
e. dac utilizatorul refuz prezentarea
documente lor pentru perfectarea
sau reactua li za rea con tractului
existent n condiiile mo di f c rii regle-
mentrilor sau condiiilor tehnico-eco-
no mice care au stat la baza ncheierii
acestuia.
(5) Contractul dintre operator i utilizator
poate nceta n urmtoarele cazuri:
a. prin acordul scris al prilor;
b. prin denunarea unilateral a
contractului de c tre utilizator, cu un
preaviz de 30 de zile lucr toare, dup
achitarea taxei de nchidere i a de-
bitelor ctre operator;
c. prin denunarea unilateral de ctre
operator, n cazul n care mputerniciii
acestuia sunt mpie dicai s verifce
sau s citeasc contoarele ori s
verifce i s remedieze defeciunile
la instalai ile care sunt proprietatea
sa, atunci cnd acestea se af pe
proprietatea utilizatorului. Denunarea
de ctre operator a contractului, se
va face cu o notifcare prealabil de
15 zile, cu excepia cazu rilor n care
rezilierea se face la cererea utilizato-
rului;
d. n situaia n care datele iniiale
privind proprieta tea utilizatorului
existent, au fost modi fcate legal
n urma unei aciuni de partaj, dez-
batere succesoral, etc.
62
Art. 234.
(1) Contractele de branare pe durat
determinat (pen tru antreprize de
construcii, trguri etc.) pot f ac-
ceptate cu titlu excepional, pentru o
durat limi tat, sub rezerva de a nu
cauza nici un inconvenient pentru
distribuia apei.
(2) Operatorul poate condiiona
realizarea de brana mente provizorii
pentru contractele temporare de
vrsarea unui depozit de garanie,
care urmeaz s fe fxat pentru
fecare caz.
(3) n cazul n care, datorit caracterului
temporar al ne cesitilor de ap,
amenajarea unei prize de reea nu
este justifcat, un utilizator poate
f autorizat s ia ap de la gurile de
splare (hidrani), prin inter mediul
unei prize special instalate de ctre
opera tor, priz dotat i cu apometru
de msurare a con sumului.
(4) Cheltuielile de instalare a acestor
branamente i prize temporare revin
n sarcina utilizatorului.
Art. 235.
(1) Punerea n funciune a branamentului
poate avea loc numai dup semnarea
contractului de bran are-utilizare, n
termen de trei zile lucrtoare.
(2) Instalarea contoarului de branament
n subsolul imobilului se poate face
temporar i cu titlu de ex cepie,
partea de branament situat n
imobil n amonte de apometru trebuie
s fe vizibil i dega jat, pentru ca
operatorul s poat verifca dac nu
a fost efectuat nici o priz ilicit pe
acest traseu de branament. n acest
caz punctul de separare se consider
a f la locul de branare n conducta
pu blic de distribuie;
(3) Atunci cnd din diferite motive (contor
imposibil de citit, sau lips acces;
contor blocat sau distrus prin nghe
sau oc mecanic; lips din instalaie
sau respins metrologic; violare sigiliu
metrologic sau de by-pass) nu se
poate stabili volumul de ap ce
urmeaz a f facturat n baza citirii
indexului conto rului, consumul se
calculeaz ca o medie a consu murilor
zilnice anterioare pe un an de zile.
Atunci cnd media consumului nu se
poate face pe un an de zile, se va lua
n calcul media cantitilor nre gistrate
existente n evidena operatorului iar
dac nici aceasta nu exist (utilizator
nou) conform Or din 29/N/1993.
Corectarea unei facturi emise, n care
cantitatea a fost nscris eronat, se
va efectua cu ocazia emiterii facturii
urmtoare, prin regulari zare.
Art. 236.
(1) Lucrrile publice de alimentare cu ap
se nscriu, con form legii, ca mijloace
fxe n proprietatea do meniului public
al unitilor administra tiv-teritoriale,
urmnd ca exploatarea, ntreinerea
i aprobarea unor branamente
de instalaii noi inte rioare la aceste
reele s se fac numai n condiiile
prezentului regulament.
(2) Toate lucrrile de montare, ntreinere
i reparare se execut de ageni
economici autorizai. n cazul n
care se constat executarea unor
lucrri de branare la sistemul public
de alimentare cu ap al localit ii,
fr aprobare, operatorul va putea
desfina, buona sau bloca reelele
respective, fr ca benef ciarul
sau executantul acestor lucrri s
aib drept la despgubiri; n plus,
benefciarul/executantul acestor
lucrri va achita operatorului un
consum fraudulos calculat conform
indicaiilor contorului, sau stabilit
conform Ordin29/N/1993 pentru utili-
zatorii necontorizai. n ambele situaii
cantitatea se multiplic cu trei i se
aplic pentru o perioad de maxim
36 de luni anterioare depistrii (atunci
cnd aceast perioad nu se poate
determina) la tarifele n vigoare la
data constatrii. Aceiai modalitate
de calcul se aplic i n cazul n care
utilizatorul de verseaz clandestin
ap uzat n reeaua de canali zare.
63
(3) operatorul poate s refuze
deschiderea unui brana ment dac
instalaiile interioare sunt susceptibile
de a duna funcionrii normale
a reelei publice de distribuie, ca
urmare a execuiei acestora fr pro-
iect ntocmit de un agent economic
autorizat.
(4) Orice echipament afat n proprietatea
utilizatoru lui, care poate constitui
un pericol pentru brana ment, n
special prin suprapresiune, trebuie
s fe nlocuit sau proprietarul va
lua msurile de sigu ran ce se
impun. n caz contrar, pe baz de
do vezi, operatorul poate nchide
branamentul utili zatorului.
(5) Instalaiile interioare de ap nu trebuie
s fe suscep tibile, prin concepie sau
realizare, de a per mite, cu ocazia
fenomenelor de retur al apei, polua-
rea reelelor publice de ap potabil
cu materii re ziduale, ape nocive sau
orice alt substan nead mis de
normativele de calitate n vigoare.
(6) Utilizatorul trebuie s permit
reprezentanilor ope ratorului s
verifce instalaiile interioare n
leg tur cu efectele duntoare
pe care acestea le-ar putea avea
asupra distribuiei sau n legtur cu
conformarea lor la normele de igien,
ori de cte ori exist indicii n acest
sens. n caz con trar operatorul poate
sista furnizarea apei dup o prea-
labila notifcare, pn la eliminarea
tuturor ca uzelor care au generat
acest lucru.
Art. 237.
(1) Orice utilizator care dispune n
interiorul propriet ii sale de alte
instalaii de alimentare cu ap care
nu provine din sistemul public de
distribuie a apei trebuie s notifce
operatorul despre acest fapt.
(2) Este interzis utilizarea instalaiilor
interioare sau a branamentului ca
dispozitive de punere la pmnt a
instalaiilor electrice.
(3) Nerespectarea prevederilor acestui
articol antre neaz rspunderea
utilizatorului i nchiderea bran-
amentului.
Art. 238.
(1) n cazul n care utilizatorul reclam,
iar operatorul constat, existena
unei avarii pe reeaua interioar
a utilizatorului n urma creia apa
s-a scurs n sol fr a f preluat
de sistemul de canalizare , se va
ncheia un act de constatare semnat
de reprezen tanii mputernicii ai
ambelor pri. Cantitatea de ap
nregistrat de contor se va factura
integral iar cantitatea de ap uzat
facturat se va determina ca find
media cantitilor facturate la canal n
ulti mele 12 luni anterioare avariei.
(2) n cazul utilizatorilor care i-au montat
contor pe ra cordul de evacuare ape
uzate i meteorice ce de bueaz n
reeaua unitar, cantitatea de ap
nre gistrat pe contorul de racord se
va factura integral la tariful de canal
menajer i nu se va mai factura
prestaia de colectare a apelor
meteorice.
Art. 239.
(1) Neachitarea facturii n termen de 30
de zile de la data scadentei atrage
dup sine penaliti de ntr ziere,
dup cum urmeaz:
a. penalitile sunt egale cu nivelul
dobnzii dato rate pentru neplata
la termen a obligaiilor bu getare,
stabilite conform reglementrilor
legale n vigoare;
b. penalitile se datoreaz ncepnd cu
prima zi dup data scadentei;
c. valoarea total a penalitilor nu
poate depi cuantumul debitului i
se constituie venit al ope ratorului.
64
CAP. X. Realizarea
serviciului dup producerea
unui cutremur
SECIUNEA 1
Serviciul de alimentare cu ap
(1) Pentru reducerea efectelor negative
asupra popula iei, animalelor i
mediului, operatorul mpreun
cu autoritatea publica local are
obligaia s asigure informarea i
instruirea prealabil a populaiei prin
afe asupra modului de comportare
n situaii de calamiti naturale.
Art. 240.
(1) Operatorul de ap trebuie s asigure:
a. 1-2 l/om/zi pentru minimum 3-4 zile,
apa pota bil din sursa protejata
echipata cu un sistem lo cal de fltrare
- sistem de fltrare cu cartu fltrant din
CAG etc.;
b. apa pentru combaterea incendiului
din alte surse dect sursa de ap
potabil;
c. punerea n funciune a resurselor
proprii de ali mentare pentru spitale i
alte uniti cu risc mare;
d. surse de rezerva pentru alimentarea
cu energie electrica a utilajelor;
e. una sau mai multe surse de ap
pentru incendiu (lacuri de agrement,
ruri n zone accesibile, tranduri
etc.).
Art. 241.
(1) Dup ncetarea micrii seismice
operatorul trebuie s verifce:
a. starea reelei de distribuie;
b. starea de etaneitate a rezervorului;
c. integritatea aduciunii;
d. integritatea captrii i a surselor de
alimentare cu energie electric.
Art. 242.
(1) Operatorul va aciona suplimentar,
realiznd urm toarele aciuni:
a. verifcarea i utilizarea reelei de
alimentare cu ap;
b. verifcarea n teren i depistarea
deteriorrilor re elei, iar n cazul
constatrii unor pierderi ma jore,
izolarea la rezervorul de acumulare
pentru a pstra ct mai mult apa
nmagazinat;
c. solicitarea, avizul comandamentului
pompierilor pentru ca apa din
rezerva de combatere a incen diului
(rezerva protejata) s fe folosit
pentru asigurarea apei de but, dup
stingerea incendi ilor;
d. nchiderea i izolarea tronsoanelor
din reea, fr defeciuni, i toate
branamentele utilizatorilor, cu
excepia celor cu risc mare;
e. verifcarea modului de funcionare al
hidranilor i trecerea la echiparea
celor n stare de funcio nare pentru
furnizarea de ap n mod individual
pentru populaie, asigurnd sau
solicitnd orga nelor abilitate paza
acestora;
f. trecerea la aplicarea planurilor
stabilite pentru alimentarea cu ap
din alte surse a utilizatorilor cu risc
mare de explozie, incendiu etc.;
g. punerea n funciune a legturilor
de rezerva ce ocolesc rezervorul, n
cazul n care acesta a fost afectat i
nu poate pstra apa;
h. realizarea alimentarii cu energie
electrica a pom pelor din sursele
de rezerva, inclusiv din grupu rile
generatoare mobile din dotare;
i. stabilirea soluiei de alimentare cu
ap n cazul n care aduciunea este
deteriorata prin:
- utilizarea unitii locale de tratare a
apei, stabi lit dinainte, instalata pe un
amplasament situat pe locuri nalte i
sigure;
- transportul apei cu cisterne
dezinfectate i dis tribuirea n locurile
prestabilite, ctre popula ie;
- transportul apei de la sursele proprii,
n condi ii adecvate, dac sursa
de ap poate asigura cantitatea
necesar, dar sistemul de transport
este deteriorat;
j. utilizarea altei surse de ap dac
lucrrile hidro tehnice de la captare
65
sunt afectate total sau, n cazul n
care lucrrile sunt afectate parial,
asigu rarea punerii n funciune ct
mai urgent a prii active, mai ales
dac sistemul funcioneaz gra-
vitaional;
k. realizarea de lucrri provizorii, la
suprafaa, de le gare a tronsoanelor
rmase ntregi n cazul unor avarii
locale pe aduciune, reea etc., utili-
znd materiale rezistente i cu
mbinri rapide. Lucrrile provizorii
vor f supravegheate, iar apa
dezinfectata adecvat;
l. trecerea, din momentul n care
sistemul poate funciona cel puin
parial, la refacerea sistema tica a
acestuia, n ordinea importantei,
astfel n ct s se asigure debitele
minime de funcionare. Ordinea
de importanta poate f stabilit prin
analiza riscului de nefuncionare a
fecrui obiect component al lucrrii.
Art. 243.
(1) n cazul calamitilor naturale
trebuie acionat rapid i efcient,
asigurndu-se:
a. realizarea planului de aciune, nsuit
de personal prin simulri anterioare
producerii calamitaii;
b. asigurarea cadrului organizatoric,
astfel nct per sonalul s lucreze
independent, legtura ntre echipe i
factorii de decizie realizndu-se cu
mijloace adecvate de comunicaie,
care s fe in dependente de reeaua
de telefonie mobil sau fx.
Art. 244.
(1) Dup ncheierea operaiunilor de
remediere, toate in stalaiile vor f
dezinfectate n mod sistematic. Cnd
apa devine potabil populaia va f
ntiinat ca poate utiliza aceasta
apa n mod normal. Se va face o
inspecie general a reelei pentru
detectarea i remedierea locurilor pe
unde se pierde ap.
SECIUNEA a 2a
Serviciul de canalizare
Art. 245.
(1) Reeaua de canalizare poate f
afectat de un cutre mur fr s
apar efectele exterioare, deoarece
o parte din apa exfltrat se va drena
n pmnt.
(2) Operatorul va efectua urmtoarele
activiti:
a. verifcarea curgerii apei ncepnd
de la ultimul cmin al colectorului
principal (la intrarea n staia de
epurare sau cminul amonte al unei
subtraversri) ;
b. stabilirea locului n care apa nu mai
curge prin colector, marcndu-se
tronsoanele i verifcnd terenul dac
are crpturi vizibile, sunt tasri de
teren, sunt construcii prbuite peste
canal etc.;
c. se va interveni prin pomparea apei n
alt colector sau chiar direct n emisar,
caz n care trebuie s existe un aviz
prealabil al autoritii de mediu,
pentru o perioada de timp ct mai
scurta, n cazul unor tronsoane rupte,
pe lungime mare, n pori unea aval;
d. folosirea mijloacelor locale de
dezinfectare pe tra seu, a procedurilor
proprii;
e. vor f degajate locurile pe unde ap
meteorica poate curge singura n
emisar;
f. vor f puse n stare de funcionare
mijloacele auxi liare de pompare a
apei din colectoare cu mijloace ce pot
f aduse pe amplasamente preg tite
din timp sau sunt deja montate i se
face nu mai punerea n funciune;
g. refacerea provizorie a reelei de
canalizare folo sind tuburi uor de
montat (PVC gofrat, oel etc.), tuburile
vor putea f montate aparent, cu
protecie contra trafcului stradal.
Art. 246.
(1) Dup stabilizarea situaiei, reeaua
de canalizare va intra ntr-un proces
de verifcare total, rezultatul fnal
va f analizat n vederea lurii unei
66
decizii asupra soluiei de reabilitare
sau chiar de retehno logizare.

CAP. XI. Realizarea
serviciului dup produce
rea unei inundaii
SECIUNEA 1
Serviciul de alimentare cu ap
Art. 247.
(1) n cazul inundaiilor se vor lua
msurile prevzute n planul aprobat
de inspectoratul pentru situaii de
urgenta.
(2) n cazul n care staia de pompare
ce asigura presiu nea total n reea
este scoasa din funciune (voit sau
accidental) se va asigura o pompare
indepen denta de pe un amplasament
neinundabil cu moto pompe pregtite
din timp.
(3) Dac localitatea este parial inundata,
se va recurge la urmtoarele msuri:
a. dezinfectarea suplimentar a apei,
conform reco mandrilor organelor
sanitare, conform planuri lor pentru
situaii de urgenta;
b. atenionarea locuitorilor cu
branamente n zona inundata
asupra unor msuri suplimentare
legate de consumul apei;
c. oprirea staiilor de pompare afate n
zona inun data;
d. distribuirea de ap mbuteliat
locuitorilor afec tai.
(4) Dac la captare lucrrile hidrotehnice
sunt scoase din funciune, se va
asigura apa produs de staii de
tratare mobile, staii care vor f n
dotarea operato rului serviciului
de alimentare cu ap, captarea
realizndu-se printr-o priza provizorie.
(5) Dac la sursa calitatea apei s-a
degradat puternic, vor f puse n
funciune msurile de tratare supli-
mentar:
a. adugarea de crbune activ praf;
b. adugarea de polimeri;
c. reducerea debitului de ap n scopul
creterii du ratei de decantare;
d. reducerea vitezei de fltrare;
e. ozonizarea apei etc.
(6) Dac sursele de alimentare cu
energie sunt afectate se va aplica
soluia alimentare cu energie electrica
de la o sursa de rezerva.
(7) Dac puurile sau cminele drenului
sunt inundate, acestea vor f splate
imediat ce nivelul apei scade, find
luate msuri suplimentare pentru
a asigura etanarea lor pn la
depirea fenomenului.
(8) Dup trecerea evenimentului se va
proceda la o sp lare i dezinfectare
total a sistemului, obinndu-se un
aviz al organelor sanitare.
Art. 248.
(1) n planul de aciune se vor trece
elementele aplica bile din msurile ce
trebuie luate n cazul produce rii unui
cutremur.
SECIUNEA a 2a
Serviciul de canalizare
Art. 249.
(1) n perioada inundaiilor reeaua
de canalizare este suprasolicitata,
intrnd de cele mai multe ori sub
presiune.
Art. 250.
(1) Operatorul va asigura cu maxima
prioritate funcio narea staiilor de
pompare a apelor uzate, supli-
mentnd numrul de pompe cu
motopompe.
(2) O atenie deosebita se va da prevenirii
inundrii sta iei de pompare prin
luarea tuturor msurilor de ndiguire,
utilizarea motopompelor etc.
(3) Gradul de asigurare a funcionarii
pompelor trebuie s fe mai mare
dect al celorlalte construcii com-
ponente ale sistemului de alimentare
cu ap i de canalizare.
Art. 251.
(1) Se vor aplica msuri suplimentare de
dezinfectare, mai ales n zonele n
67
care sistemul de canalizare a refulat.
Art. 252.
(1) Vor f puse n funciune staii de
pompare provizo rii, cu motopompe,
pentru suplimentarea capacitii de
evacuare a apei din zonele inundate.
Art. 253.
(1) n scopul reducerii gradului de
poluare, n zona joasa se poate
recurge la devierea apelor colectate
de pe suprafeele afate la cote
neinundate.
Art. 254.
(1) 0 atenie special se va da urmririi
capacitii de evacuare a emisarului
receptor, lundu-se msuri adecvate
cnd exist riscul intrrii apei prin
dever sorul liber.
Art. 255.
(1) Dup trecerea evenimentului se
vor face o verif care general a
canalizrii, o splare i o dezinfec ie
general.
(2) Este obligatorie efectuarea unei
analize urmate de un plan de
msuri capabile s mbunteasc
funcionarea sistemului,
consemnndu-se limitele atinse de
viitur.
CAP. XII. Realizarea
serviciului n caz de fur
tuna i/sau viscol puternic
SECIUNEA 1
Serviciul de alimentare cu ap
Art. 256.
(1) n cazul apariiei furtunii i/sau a
viscolului operato rul:
a. va verifca n prima urgenta sistemul
de alimen tare cu energie, punndu-se
n funciune, dac este cazul, sistemul
de rezerva sau vor f reali zate legturi
provizorii, pentru acionarea cu pri-
oritate a pompelor;
b. va verifca starea ventilaiilor la
rezervoare, realizndu-se o verifcare
a calitii apei i o dezinfectare
suplimentar, dac aceasta prezint
nereguli, iar utilizatorii vor f avertizai
asupra modului n care s se
consume apa;
c. va verifca starea captrii i acionarea
cu mij loace adecvate mpotriva
ngherii i blocrii prizei sau a
grtarului, curarea acesteia va f
permanenta, iar n cazul existenei
unor soluii de rezerva, acestea
trebuie puse n funciune;
d. va asigura personalului de exploatare
care i are locul de munca n zone
izolate alimentarea cu hran, sistem
de nclzire i echipament de pro-
tecie corespunztor;
e. va verifca starea stocurilor de
reactivi, acestea f ind refcute
periodic, conform normelor.
Art. 257.
(1) Dup trecerea furtunii, va f refcut
accesul pe cile de comunicaie i vor
f refcute lucrrile afectate.
SECIUNEA a 2a
Serviciul de canalizare
Art. 258.
(1) Pentru meninerea n funciune a
staiilor de pom pare de pe reeaua
de canalizare n caz de furtuna, este
de preferat ca una dintre liniile de
alimentare cu energie electrica s fe
subterana sau se va asi gura o sursa
independenta de alimentare.
Art. 259.
(1) n caz de viscol i de temperaturi
reduse, vor f lu ate msuri, mpreun
cu operatorul serviciului de salubrizare
i cu autoritatea administraiei publice
locale, de ndeprtare a zpezii,
pentru contracara rea riscului de
topire brusca a zpezii i punerea
sub presiune a canalizrii.
Art. 260.
(1) Vor f verifcate grtarele
deversoarelor, lundu-se i msurile
necesare pentru eliminarea blocajelor
68
de gheaa la emisar, blocaje care pot
produce ridi carea nivelului apei i
inundarea canalizrii.
CAP. XIII. Dispoziii
fnale i tranzitorii
Art. 261.
(1) Regulamentul se supune dezbaterii
publice i se aproba de ctre consiliile
locale i asociaiile de dezvoltare
comunitara, dup caz, urmnd a intra
n vigoare la 30 de zile de la aprobare.
(2) Regulamentul specifc
contraveniile n domeniul serviciului
de alimentare cu ap i de canalizare,
att pentru utilizatori, ct i pentru
operatori, cu specifcarea acestora i
a cuantumului amenzilor aplicabile;
(3) Constatarea i sancionarea
contraveniilor la pre zentul
Regulament, se face de ctre:
a. reprezentani mputernicii ai
ministerului inter nelor i reformei
administrative;
b. preedintele consiliului judeean, de
primar sau de mputerniciii acestora;
c. preedintele ARSACIS;
d. alte persoane anume mputernicite
de ctre pri mar ;
(4) n termen de 6 luni de la data intrrii
n vigoare a prezentului regulament,
autoritile administraiei publice
locale vor proceda la ncheierea
de acte adiionale la contractele de
delegare a gestiunii, care s cuprind
punerea n aplicare a prezentului
regulament.
Art. 262.
(1) n cadrul contractelor ncheiate cu
utilizatorii se vor stipula standardele,
normativele i tarifele legale, valabile
la data ncheierii acestor contracte.
De asemenea, se vor face trimiteri
i la actele norma tive care trebuie
respectate din punct de vedere al
proteciei mediului i al sntii
publice.
Art. 263.
(1) Prevederile prezentului
regulament-cadru vor f actu alizate
n funcie de modifcrile de natura
teh nica, tehnologic i legislativ,
prin ordin al pree dintelui A.N.R.S.C.
Art. 264.
(1) Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant
din prezentul regulament.
CAP. XIV. Metodologia de
soluionare a nenele
gerilor precontractuale
privind furniza rea / prestarea
serviciilor de alimentare
cu ap i de canalizare.
Art. 265.
(1) Metodologia stabilete tipurile
nenelegerilor ap rute la ncheierea
contractelor de furnizare/prestare
servicii de alimentare cu ap i de
canalizare, ntre operator i utilizatorii
acestor servicii, precum i modalitile
i etapele de soluionare a acestora.
Art. 266.
(1) Nenelegerile pot avea ca obiect:
a. clauze noi pe care prile doresc
s le includ n contractul pe care l
ncheie;
b. clauze minimale din contract, crora
prile le dau interpretri diferite.
(2) Nu constituie nenelegere
precontractual refuzul utilizatorului
de a achita contravaloarea unui servi-
ciu cuprins n obiectul contractului,
acest lucru du cnd la sistarea
serviciilor.
Art. 267.
(1) Metodologia de soluionare a
nenelegerilor precontractuale
cuprinde trei etape:
a. Formularea obieciunii;
b. Medierea la nivelul operatorului;
c. Procedura de contencios.
69
SECIUNEA 1: Formularea
obieciunii
Art. 268.
(1) n cazul n care la primirea contractului
spre sem nare, utilizatorul are una
sau mai multe obieciuni cu privire
la coninutul contractului, ce se nca-
dreaz n prevederile Art. 266(1)a
sau Art. 266(1)b acesta poate formula
n scris o lista cu obieciuni care va
f depus la registratura operatorului
o dat cu contractul semnat(cu obi-
eciuni), ntr-un interval de timp de
15 zile de la nmnarea acestuia spre
semnare. Contractele sem nate fr
obieciuni vor f returnate operatorului
n acelai termen de 15 zile de la
nmnarea acestuia spre semnare.
(2) Operatorul va analiza obieciunile
primite i va for mula soluii n termen
de 30 zile calendaristice de la
nregistrarea obieciunii depuse;
(3) Dup formularea soluiei de ctre
operator utilizato rul are urmtoarele
opiuni:
a. i nsuete soluia prezentat de
operator caz n care divergentele se
consider ncheiate;
b. nu-i n suete sau i nsuete
parial din solui ile pro puse de ctre
operator. n acest caz , numai pen-
tru obieciunile din lista ntocmit de
ctre utili zator, conform alineatului
unu din pre zentul arti col i care au
rmas nesoluionate, se declan eaz
procedura de mediere la nivelul ope-
rato rului. Eventualele modifcri ale
obieciuni lor din lista iniial sau
includerea altora noi, nu vor face
obiectul nici unei concilieri.
(4) n urma concilierii se ncheie un proces
verbal, n care se consemneaz
poziia prilor i este semnat de
ctre reprezentanii ambelor pri.
Refuzul sem nrii procesului verbal
de ctre una din pri con stituie
acceptare tacit a propunerilor
celeilalte pri, divergentele existente,
considerndu-se n cheiate.
(5) Soluiile comun acceptate pe
parcursul concilie rii se vor materializa
n clauze contractuale care vor face
parte din contract. Prin semnarea
procesului verbal chiar i numai de
ctre una din pri conform alinatului
4 din prezentul articol, se ncheie
proce dura de mediere la nivelul
operatorului.
SECIUNEA 2:
Medierea la nivelul operato rului
Art. 269.
(1) Declanarea procedurii de mediere la
nivelul opera torului se poate realiza
numai de ctre utilizator, ntr-un ter-
men de 15 zile de la primirea soluiei
prezentate de ctre operator. n
interiorul acestui termen, declan area
medierii are loc n momentul primirii la
operator a cererii prin care utilizatorul
solicit acest lucru. Cererea va f
nsoit de docu mentele fnanciare,
corespondena dintre pri, de-
cizii ale organelor jurisdicionale,
extrase din re glementrile legale n
vigoare i alte documente cuprinznd
informaii tehnice sau de alt natur,
pe care utilizatorul i ntemeiaz
susinerile obieciu nilor formulate
n lista ntocmita conform Art.
268(1). Netrimiterea ce rerii de ctre
utilizator, pri vind medierea la ni velul
operatorului n termenul prevzut,
reprezint renunarea la obieci-
une(obieciuni) i acceptarea tacit
a solu iei/soluiilor propuse de ctre
opera tor, situaie n care divergena/
divergenele sunt considerate a f
soluionate.
(2) Operatorul numete comisia de
conciliere avnd mi nim trei membri
i va f compus din angajai care
au cunotine tehnice, fnanciare sau
juridice necesare pentru soluionarea
nenelegerilor aprute la ncheierea
contractelor i, dup caz, din tere
persoane specializate n diverse
domenii juridic, tehnic, fnanciar i
altele.
(3) Termenul pentru conciliere va f fxat de
70
operator iar comunicarea convocrii
utilizatorului se va face prin scrisoare
recomandat cu confrmare potal
de primire, prin fax sau prin orice alt
mijloc ce permite stabilirea probei
comunicrii. Concilierea are loc n
termen de cel mult 30 de zile de la
data nregistrrii cererii. Utilizatorului
i se poate acorda o singur amnare
de la data stabilit, concilierea
programat putnd f amnat pentru
motive te meinice, care s justifce
imposibilitatea acestuia de a se
prezenta la dezbateri. Cea de-a doua
audiere va avea loc n termen de cel
mult 5 zile de la data f xat pentru
prima conciliere.
(4) Dac utilizatorul la data i ora stabilit
nu particip la conciliere atunci
rmne valabil soluia stabilit de
operator la formularea obieciunii
de ctre utili zator iar contractul se
consider nsuit i legal n cheiat.
(5) Utilizatorul va participa la conciliere
personal sau prin reprezentanii legali
i poate f nsoit de tere persoane
specializate n diverse domenii
juridic, tehnic, fnanciar i altele.
(6) n urma concilierii se ncheie un proces
verbal n care se consemneaz
poziia prilor i este semnat de toi
participanii la dezbateri.
(7) Soluiile comun acceptate pe
parcursul concilierii se vor materializa
n clauze contractuale care vor face
parte din contract. Prin semnarea
procesului verbal se ncheie
procedura de mediere la nivelul
operatorului.
(8) n cazul n care prile rmn n
divergen, utilizato rul poate sesiza
instana de judecat com petent.
SECIUNEA 3:
Procedura de contencios
Art. 270.
(1) Utilizatorul care i dup declanarea
proce durii de mediere la nivelul
operatorului a rmas n diver gen
cu una sau mai multe obieciuni
din lista ini ial, ntocmit conform
prevederilor art. 268(1), se poate
adresa instanei de judecat
competent, n termen de 60 de zile
de la data semnrii procesului verbal
de mediere la nivelul operatorului,
cu soli citarea expres de a soluiona
obieciunile, rmase n divergen la
ncheierea contractului. Imediat dup
iniierea aciunii judectoreti, pe
baz de do cumente legale va anuna
operatorul despre acest demers.
n cazul refuzului utilizatorului de a
semna procesul verbal de mediere
la nivelul operatorului, divergenele
sunt considerate a f soluionate prin
acceptare tacit de ctre utilizator a
soluiilor pro puse de operator.
(2) Pn la fnalizarea procedurii pe
aceast cale i pn la primirea
unei hotrri judectoreti ramase
defnitive i irevocabile investite cu
titlu executo riu, operatorul furnizeaz
utilizatorului serviciile de alimentare
cu ap i de canalizare n baza
proiec tului de contract.
(3) Hotrrea instanei are caracter
obligatoriu fa de pri.
Art. 271.
(1) Utilizatorului care i dup declanarea
procedurii de mediere la nivelul
operatorului a rmas n diver gen
cu una sau mai multe obieciuni din
lista ini ial, i nu poate face dovada
operatorului cu n scrisuri ofciale din
care s rezulte c a iniiat o aciune
judectoreasc pentru soluionarea
obieci unilor din lista iniial rmase
n divergen, n termen de 60 zile
de la ncheierea procesului verbal
de mediere, i se va sista furnizarea
serviciilor de ctre operator fr nici
o prealabil ntiinare.
Art. 272.
(1) Prezentul regulament completeaz
coninutul con tractelor de furnizare/
prestare a serviciului de ali mentare
cu ap i canalizare.
71
ANEXA 1 la Regulamentul APAVITAL
INDICATORI DE PERFORMAN PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE
CU AP I DE CANALIZARE
Nr.
crt.
INDICATORI DE PERFORMAN
T
r
i
m

.

I
T
r
i
m
.

I
I
T
r
i
m
.

I
I
I
T
r
i
m
.

I
V
T
o
t
a
l

a
n
1.1 BRANSAREA/RACORDAREA UTILIZATORILOR
a) numrul de solicitri de branare/numrul de solicitri de racordare ale
utili zatorilor la sistemul public de alimentare cu ap i/sau de canalizare,
difereniat pe utiliti i pe categorii de utilizatori;
% % % % %
b) numrul de solicitri la care intervalul de timp, dintre momentul
nregistrrii cererii de branare/racordare a utilizatorului, pn la primirea
de ctre acesta a avizului de branare/racordare, este mai mic
% % % % %
1.2 CONTRACTAREA FURNIZARII APEI/PRELURII APELOR UZATE I METEORICE
a) numrul de contracte ncheiate, pe categorii de utilizatori, raportat la
numrul de solicitri
% % % % %
b) procentul din contractele de la lit. a) ncheiate n mai puin de 30 zile
calenda ristice
% % % % %
c) numrul de solicitri de modifcare a prevederilor contractuale
raportate la numrul total de solicitri de modifcare a prevederilor
contractuale rezolvate n 30 zile
% % % % %
1.3 MSURAREA I GESTIUNEA CONSUMULUI PE APA
a) numrul anual de contoare montate, ca urmare a solicitrilor, raportat
la nu mrul de solicitri, pe tipuri de ap furnizat
% % % % %
b) numrul anual de contoare montate, raportat la numrul total de
utilizatori fr contor
% % % % %
c) numrul anual de reclamaii privind precizia contoarelor raportat la
numrul total de contoare, pe tipuri de ap furnizat i categorii de
utilizatori
% % % % %
d) ponderea din numrul de reclamaii de la lit. c) care sunt
justifcate
% % % % %
e) procentul de solicitri de la lit. c) care au fost rezolvate n mai puin
de 8 zile
% % % % %
f) numrul de sesizri privind parametrii apei furnizate raportat la
numrul total de utilizatori
% % % % %
g) cantitatea de ap furnizat raportat la numrul total de locuitori de
tip casnic deservii
% % % % %
1.4 CITIREA, FACTURAREA I NCASAREA CONTRAVALORII SERVICIILOR DE AP I DE
CANALIZARE FURNIZATE/PRESTATE
a) numrul de reclamaii privind facturarea raportat la numrul total de
utilizatori
% % % % %
72
b) procentul de reclamaii de la lit. a) rezolvate n termen de 10 zile % % % % %
c) procentul din reclamaiile de la lit. a) care s-au dovedit a f justifcate % % % % %
d) valoarea total a facturilor ncasate raportat la valoarea total a
facturilor emise
% % % % %
1.5 NTRERUPERI I LIMITRI N FURNIZAREA APEI I N PRELUAREA APELOR LA CANALIZARE
1.5.1 NTRERUPERI ACCIDENTALE
a) numrul de ntreruperi neprogramate anunate, pe categorii de
utilizatori;
% % % % %
b) numrul de utilizatori afectai de ntreruperile neprogramate anunate
raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori
% % % % %
c) durata medie a ntreruperilor raportate la 24 ore pe categorii de
utilizatori
% % % % %
d) numrul de ntreruperi accidentale pe categorii de utilizatori % % % % %
e) numrul de utilizatori afectai de ntreruperile accidentale raportat la
total uti lizatori/pe categorii de utilizatori
% % % % %
1.5.2 NTRERUPERI PROGRAMATE
a) numrul de ntreruperi programate % % % % %
b) durata medie a ntreruperilor programate raportat la 24 ore % % % % %
c) numrul de utilizatori afectai de aceste ntreruperi raportat la total
utilizatori, pe categorii de utilizatori
% % % % %
d) numrul de ntreruperi cu durata programata depit raportat la total
ntreru peri programate, pe categorii de utilizatori
% % % % %
1.5.3 NTRERUPERI DATORATE NERESPECTRII PREVEDERILOR CONTRACTUALE DE CTRE
UTILIZATOR
a) numrul de utilizatori crora li s-a ntrerupt furnizarea/ prestarea
serviciilor pentru neplata facturii raportat la numr total de utilizatori, pe
categorii de utili zatori i pe tipuri de servicii
% % % % %
b) numrul de contracte reziliate pentru neplata serviciilor furnizate
raportat la numr total de utilizatori, pe categorii de utilizatori i pe tipuri
de servicii
% % % % %
c) numrul de ntreruperi datorate nerespectrii prevederilor
contractuale, pe ca tegorii de utilizatori, tipuri de servicii i clauze
contractuale nerespectate
% % % % %
d) numrul de utilizatori crora li s-a ntrerupt furnizarea serviciilor,
realimentai n mai puin de 3 zile, pe categorii de utilizatori i tipuri de
servicii
% % % % %
1.6 CALITATEA SERVICIILOR FURNIZATE/PRESTATE
a) numrul de reclamaii privind parametrii de calitate ai apei furnizate
raportat la numr total utilizatori, pe tipuri de utilizatori i tipuri de ap
furnizat (pota bil sau industriala) i parametrii reclamai
% % % % %
73
b) procentul din reclamaiile de la lit. a) care s-au dovedit a f din vina
operato rului
% % % % %
c) valoarea despgubirilor pltite de operator, pentru nerespectarea
condiiilor i parametrilor de calitate stabilii n contract, raportat la
valoarea facturat, pe ti puri de servicii i categorii de utilizatori
% % % % %
d) numrul de reclamaii privind gradul de asigurare n funcionare
raportat la numrul total de utilizatori
% % % % %
1.7 RSPUNSURI LA SOLICITRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR
a) numrul de sesizri scrise, altele dect cele prevzute la celelalte
articole, n care se precizeaz ca este obligatoriu rspunsul operatorului,
raportat la total se sizri
% % % % %
b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a rspuns ntr-un termen mai
mic de 30 de zile calendaristice.
% % % % %
2. INDICATORI DE PERFORMAN GARANTAI
2.1 PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU AP
a) pierderea de ap n reea exprimat ca raport ntre cantitatea de ap
furnizat i cea intrata n sistem.
% % % % %
b) gradul de extindere al reelei exprimat ca raport ntre lungimea reelei
data n funciune la nceputul perioadei luate n calcul i cea de la
sfritul perioadei lu ate n calcul
% % % % %
c) consumul specifc de energie electrica pentru furnizarea apei, calculat
ca ra port ntre cantitatea total de energie consumat trimestrial/anual
pentru funcio narea sistemului i cantitatea de ap furnizat.
k
W
h

/
m
c
k
W
h

/
m
c
k
W
h

/
m
c
k
W
h

/
m
c
k
W
h

/
m
c
d) durata zilnica de alimentare cu ap calculat ca raport ntre numrul
mediu zilnic de ore n care se asigura apa la utilizator i 24 ore, pe
categorii de utiliza tori
% % % % %
e) gradul de acoperire exprimat ca raport ntre lungimea reelei de
distribuie i lungimea total a strzilor
% % % % %
f) gradul de contorizare exprimat ca raport ntre numrul de utilizatori
care au contoare la branament i numrul total de utilizatori
% % % % %
2.2 PENTRU SISTEMUL DE CANALIZARE
a) gradul de deservire exprimat ca raport ntre lungimea reelei de
canalizare i lungimea total a strzilor
% % % % %
b) gradul de extindere al reelei de canalizare exprimat ca raport ntre
lungimea strzilor cu sistem de canalizare data n funciune la nceputul
perioadei luate n calcul i cea de la sfritul perioadei luate n calcul
% % % % %
74
c) consumul specifc de energie electrica pentru evacuarea i epurarea
apelor uzate, calculat ca raport ntre cantitatea total de energie
electrica consumat trimestriala/anuala pentru asigurarea serviciului i
cantitatea de ap uzat evacu ata
k
W
h

/
m
c
k
W
h

/
m
c
k
W
h

/
m
c
k
W
h

/
m
c
k
W
h

/
m
c
INDICATORI STATISTICI PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE
CU AP I DE CANALIZARE
Nr.
crt.
INDICATORUL
T
r
i
m

.

I
T
r
i
m
.

I
I
T
r
i
m
.

I
I
I
T
r
i
m
.

I
V
T
o
t
a
l

a
n
1.1 BRANSAREA/RACORDAREA UTILIZATORILOR
a) raportul dintre numrul de branamente i lungimea reelei de
distribuie a apei
b
u
c

/
k
m
b
u
c

/
k
m
b
u
c

/
k
m
b
u
c

/
k
m
b
u
c

/
k
m
b) lungimea reelei de distribuie raportat la numrul de locuitori
asigurai cu ap
m
/

l
o
c
m
/

l
o
c
m
/

l
o
c
m
/

l
o
c
m
/

l
o
c
c) raportul dintre lungimea efectiv a reelei i numrul de
locuitori
m
/

l
o
c
m
/

l
o
c
m
/

l
o
c
m
/

l
o
c
m
/

l
o
c
d) raportul dintre populaia racordata la canalizare i populaia
total a localitii
% % % % %
e) raportul dintre numrul de racorduri i lungimea reelei de
canalizare
b
u
c

/
k
m
b
u
c

/
k
m
b
u
c

/
k
m
b
u
c

/
k
m
b
u
c

/
k
m
1.2 GESTIUNEA CONSUMULUI DE AP
a) volumul de ap furnizat raportat la capacitatea de proiect
al reelei
% % % % %
b) volumul de ap furnizat prin aduciune i capacitatea
proiectata
% % % % %
1.3 ABATERI ALE UTILIZATORILOR DE LA CONDIIILE DE CONTRACT
a) numrul de cazuri de nerespectare de ctre utilizatori a
condiiilor de descr care a apelor uzate i meteorice n reelele
de canalizare raportat la numr total utilizatori, pe tipuri de
utilizatori
% % % % %
b) numrul de sistri a prestrii serviciului public de canalizare
raportat la numr total utilizatori, pe tipuri de utilizatori, datorat
nerespectrii de utilizator a con diiilor de deversare
% % % % %
c) valoarea despgubirilor pltite de utilizatori, pentru daune
datorate deversrii apelor ce nu respecta condiiile de deversare
din contract, raportat la valoarea facturat aferent apelor uzate,
pe tipuri de servicii i categorii de utilizatori
% % % % %
75
ANEXA 2
la Regulamentul APAVITAL
RSPUNDERI I SANCIUNI
Art.1
(1) Prezentul Regulament al serviciul
de alimentare cu ap i canalizare,
conine drepturi i obligaii att
pentru operator, ct i pentru
utilizatori, stabilite n conformitate
cu prevederile din Legea serviciilor
comunitare de utiliti publice nr
51/2006, din Le gea serviciului de
alimentare cu ap i de canali zare
nr. 241/2006, din Ordinul nr 88/2007
al pree dintelui Autoritii Naionale
de Reglementare pentru Serviciile
Publice de Gospodrie Comunal
pentru aprobarea Regulamentului
cadru al servi ciului de alimentare cu
ap i de canalizare i din Ordinul nr
90/2007 al preedintelui Autoritii
Na ionale de Reglementare pentru
Serviciile Publice de Gospodrie
Comunal pentru aprobarea Con-
tractului cadru de furnizare/
prestare a serviciului de alimentare
cu ap i de canalizare.
(2) Funcionarea corespunztoare a
sistemului de ali mentare cu ap i
de canalizare, impune operato rului
serviciului i utilizatorilor respectarea
legisla iei i a unor norme specifce,
prin care se asigur realizarea
prestaiilor la parametri prevzui de
ac tele normative, precum i protecia
ntregului sis tem de captare, tratare,
pompare, transport i distri buie ap,
preluarea, transportul i epurarea
apelor uzate, respectiv deversarea
n emisar a celor pluvi ale.
(3) nclcarea dispoziiilor acestui
Regulament atrage rspunderea
disciplinar, civil, contravenional
sau penal, dup caz, a persoanelor
vinovate.
Art.2
(1) Constituie infraciune n domeniul
serviciului de ali mentare cu ap i
de canalizare i se pedepsesc cu
nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu
amenda de la 50.000 lei la 100.000
lei urmtoarele fapte:
a. poluarea grav, n orice mod, a
sistemelor de ali mentare cu ap i de
canalizare a localitilor;
b. nerespectarea zonelor de protecie a
construcii lor i instalaiilor aferente
sistemelor de alimen tare cu ap i de
canalizare, instituite n confor mitate
cu normele tehnice i de protecie
sanitara n vigoare, daca aceste zone
erau marcate n mod corespunztor,
precum i distrugerea marcajelor
care semnalizeaz aceste zone.
(2) Constituie infraciune i se
sancioneaz cu nchi soare de la 3
luni la 2 ani sau cu amenda de la
30.000 lei la 50.000 lei urmtoarele
fapte:
a. distrugerea, deteriorarea i
manevrarea neautori zata a
stvilarelor, grtarelor, vanelor, a altor
construcii i instalaii hidrotehnice
aferente sis temelor de alimentare cu
ap i de canalizare, care afecteaz
sigurana serviciilor, funcionarea
normala i integritatea sistemelor de
alimentare cu ap i de canalizare i
produc efecte sau pre judicii materiale
grave;
b. mpiedicarea accesului la construciile,
instalai ile i echipamentele
componente sistemelor pu blice de
alimentare cu ap potabil, prin
amplasa rea de construcii sau prin
depozitarea de obiecte i materiale
pe traseul aduciunilor, con ductelor,
cablurilor electrice, colectoarelor,
canalelor, cminelor, hi dranilor
exteriori etc.
(3) Constituie contravenii, altele dect
cele prevzute n Legea nr. 51/2006,
i se sancioneaz cu amenda de la
30.000 lei la 50.000 lei urmtoarele
fapte:
a. furnizarea/prestarea serviciului de
alimentare cu ap i de canalizare fr
aprobarea autoritilor administraiei
publice locale prin hotrre de dare n
76
administrare sau hotrre de atribuire
a contractului de delegare a gestiunii,
dup caz;
b. atribuirea de ctre autoritile
administraiei publice locale sau,
dup caz, de ctre asociaiile de
dezvoltare intercomunitar de ap
si de canalizare a contractului de
delegare a gestiunii serviciului de
alimentare cu ap i de canalizare,
fr respectarea procedurilor de
atribuire legale prevzute la art. 30
din Legea nr. 51/2006;
c. darea n administrare de ctre
autoritile administraiei publice
locale a serviciului de alimentare cu
ap i de canalizare si a infrastructurii
tehnico-edilitare aferente unui
furnizor/ prestator fr licen,
respectiv atribuirea i ncheierea
contractului de delegare a gestiunii
serviciului cu un furnizor/prestator
fr licen, cu excepia contractelor
atribuite prin ncredinare direct.
Art.3
(1) Svrirea faptelor stabilite
n conformitate cu pre zentul
Regulament, dac nu au fost comise
n astfel de condiii, nct potrivit legii
penale s fe consi derate infraciuni,
se consider contravenii, altele
dect cele prevzute n Legea nr.
51/2006, i Legea nr. 241/2006,
i se sancioneaz cu amenda de
la 500 lei la 1.000 lei, urmtoarele
fapte:
a. neexecutarea, n termen de maxim 48
de ore, de ctre persoanele fzice i
juridice din aria de ope rare, deintori
de imobile sau apartamente, a lu-
crrilor de ntreinere, reparare i
remediere a de feciunilor la instalaiile
interioare de ap, la co loanele de
scurgere ale canalizrii menajere i
pluviale i a instalaiilor din subsoluri,
precum i executarea racordurilor de
canalizare a subsolu rilor fr clapet
de sens i fr organ de nchi dere;
b. utilizarea instalaiilor interioare de
canalizare n timpul ct se fac reparaii
la reeaua de canali zare stradal, n
situaia n care operatorul a anunat
nceputul i sfritul acestor lucrri;
c. racordarea de ctre utilizatori la
reeaua public de ap a unor
instalaii care pot perturba presta iile
la ali utilizatori;
d. folosirea apei potabile pentru udatul
grdinilor i splarea mainilor ;
e. nentiinarea n scris a operatorului,
n termen de 15 zile, despre
dobndirea folosinei sau pro prietii
unui imobil branat/racordat la
reelele acestuia;
f. nenlocuirea jgheaburilor i burlanelor
degra date;
g. neasigurarea curirii periodice
a anurilor de scurgere a apelor
meteorice, amplasate pe lun gimea
frontului stradal al proprietii;
h. deversarea apelor uzate menajere
sau a celor mtu rate din localuri,
magazine sau imobile, sau a celor
industriale, n rigolele stradale, n
reeaua de canalizare pluvi al, n
cursurile de ap sau n alte puncte
dect cele avizate de operatorul
serviciului de alimentare cu ap i
canalizare;
i. racordarea/branarea la sistemele
publice de ali mentare cu ap i de
canalizare fr acord de furnizare/
preluare, respectiv aviz de bran are/
racordare eliberat de operator;
j. nfundarea cminelor i a gurilor de
scurgere stra dale prin aruncarea
diferitelor reziduuri sau pmnt, de
ctre ceteni sau de ctre lucrtorii
de la salubritate n timpul curirii
strzilor i ri golelor, sau a materialelor
folosite la lucrrile de reparaii
drumuri;
k. depozitarea pe gurile de scurgere, a
zpezii i ghe ii rezultate din curirea
trotuarelor i rigo lelor din faa
imobilelor. Se va evita pe ct posi bil
presrarea pe trotuare sau carosabil
a nisipu lui, rumeguului sau cenuii,
folosite ca material antiderapant;
l. depozitarea materialelor de
construcii sau a dee urilor rezultate
din lucrrile edilitare, la o distan mai
77
mic de 2 m de gurile de scurgere;
m. neasigurarea, acolo unde este
cazul, cu instalaii de preepurare
sau separatoare de grsimi, pentru
e vitarea ptrunderii n reeaua de
canalizare a u le iurilor, grsimilor,
solvenilor, vopselelor, pro duselor
petroliere i a altor substane chi mice;
n. manevrarea, deteriorarea,
degradarea sau distruge rea
instalaiilor amplasate pe domeniul
public: hidrani de incendiu sau
pentru udat spa ii verzi, cimele
publice i fntni arteziene. Se
interzice utilizarea cimelelor publice
i a hi dranilor n scopul asigurrii
apei pentru nevoi casnice;
o. utilizarea fr contract de furnizare /
prestare a ser viciului de alimentare
cu ap i de canalizare ;
p. deteriorarea, distrugerea i
sustragerea unor ele mente aferente
reelelor stradale de alimentare cu
ap sau canalizare: vane, robinete de
conce sie, capace de cmine, grtare
guri de scurgere;
q. acoperirea cu pmnt, moloz sau alte
materiale, vehicule sau autovehicule
a cminelor de ap i canal, a
hidranilor de incendiu, a robinetelor
de concesie, precum i deteriorarea
sau mutarea t blielor indicatoare de
identifcare a gospodriei subterane;
r. distrugerea prin circulaia cu mijloace
de trans port i utilaje neadecvate, a
capacelor cminelor de vizitare, a
gurilor de scurgere i altor ele mente
de reea;
s. diminuarea prii carosabile a strzilor
prin exe cutarea de rampe de acces n
zona rigolei, mpi edecnd scurgerea
normal a apelor meteorice spre
gurile de scurgere;
(2) Constituie contravenie i se
sancioneaz cu amend de la 5.000
lei la 10.000 lei urmtoarele fapte:
a. refuzul utilizatorului de a permite
operatorului ac cesul la dispozitivele
de msurare-nregistrare, n scopul
efecturii controlului , nregistrrii
consumurilor ori pentru executarea
lucrrilor de ntreinere i reparaii;
b. orice intervenie neautorizat a
utilizatorului asu pra elementelor
componente ale sistemului pu blic de
alimentare cu ap i de canalizare ;
c. mpiedicarea de ctre utilizator , n
orice mod , a accesului operatorului
la cminele de racord, pentru
prevalarea de probe de monitorizarea
a apelor uzate;
d. mpiedicarea de ctre utilizator, n
orice mod, a accesului operatorului
la instalaiile de preepurare, n scopul
efecturii controlului.
Art.4
(1) n toate cazurile de mai sus, costurile
lucrrilor de remediere i pagubele
produse, se vor recupera de la cei
constatai vinovai de producerea
prejudiciu lui.
(2) Pagubele pricinuite prin svrirea
contraveniilor se recupereaz n
felul urmtor:
a. n situaia n care exist tarif de
evaluare a pagu belor, agentul
constatator cnd aplic sanciunea
stabilete i despgubirea pe
baz de tarif, f cnd meniunea
corespunztoare n procesul verbal;
b. dac nu exist tarif de evaluare a
pagubei, partea vtmat i va
putea valorifca preteniile con form
legislaiei civile n vigoare. n acest
sens procesul verbal de constatare a
contraveniei va face dovada licit a
existenei faptei, urmnd ca ntinderea
prejudiciului suferit s fe determinat
ulterior de ctre societate.
Art.5
(1) Constatarea i sancionarea
contraveniilor la pre zentul
Regulament, se face de ctre:
a. reprezentani mputernicii ai
ministerului inter nelor i reformei
administrative;
b. preedintele consiliului judeean, de
primar sau de mputerniciii acestora;
c. preedintele ARSACIS;
d. alte persoane anume mputernicite
de ctre pri mar;
78
Art.6
(1) Conform prevederilor art. 48,
alin. (2) din Legea nr. 51/2006, n
vederea constatrii contraveniilor
prevzute n actualul regulament,
reprezentanii mputernicii prevzui
au acces, dac acest lucru se
impune, n condiiile legii, n cldiri,
ncperi, la instalaii i n orice alt
loc, unde au dreptul sa veri fce
instalaiile de utilizare, precum i s
execute msurtori i determinri.
Att operatorii, ct i utilizatorii
sunt obligai s pun la dispoziie
repre zentanilor mputernicii
documentele cu privire la serviciul
de utiliti publice furnizat/prestat.
Art.7
(1) Conform prevederilor art.
48, alin. (3) din Legea nr. 51/2006,
Organele de poliie sunt obligate
s acorde, la cerere, sprijin
reprezentanilor mputer nicii.
Art.8
(1) Amenda este repetitiv dac
fapta este repetitiv. n cazul n
care, contravenientul nu respect
obligaia de a nltura situaia creat
prin svrirea contra veniei, ca de
exemplu de remediere a degradrilor
produse, organul constatator poate
aplica n mod repetat, dup fecare
somaie la care contravenien tul nu
se conformeaz, o nou amend
pentru con travenia svrit. Pentru
aceiai fapt se exercit diferite ci
de sanciune: avertizare, amend,
sesi zare penal, etc. Agentul
constatator stabilete amenda
n cuprinsul procesului verbal de
consta tare a contraveniei. n afara
sanciunilor prevzute mai sus,
agentul constatator, va putea stabili
n cu prinsul aceluiai proces verbal,
cnd va f cazul, att valoarea
pagubei produse prin contravenie,
ct i confscarea obiectelor care au
servit la svrirea contraveniei, cu
precizarea valorilor.
Art.9
Sunt supuse confscrii bunurile care
au servit la s vrirea contraveniei,
dac sunt ale contraveni entului.
Art.10
mpotriva procesului verbal de
constatare a contraveniei i de
aplicare a sanciunii, contraveni enii
pot face contestaie la Judectorie n
termen de 15 zile de la comunicare,
anexnd procesul ver bal de
constatare a contraveniei.
Art.11
Contestaiile se soluioneaz de ctre
Judectorie.
Art.12
Dispoziiile referitoare la contravenii
ale prezentu lui regulament, se
completeaz cu prevederile Or-
donanei Guvernului nr. 2/2001,
aprobat cu modi fcri i completri
prin Legea nr. 180/2002, cu
modifcrile i completrile ulterioare.
79
80