Sunteți pe pagina 1din 88

ANoiembrie

nul III, 2009


nr. 4 (10) noiembrie 2001 9

Revistă cultural-ştiinţifică Fondator: Vicu Merlan


ISSN 1844-7686

Din cuprins
Fenomen meteorologic inedit
Pagina 2 Dezlănţuirea Naturii
Tradiţia spirituală dacică…
Prof. Dragoş Tudoran Prof. Vicu Merlan
Pagina 4
Cea mai mare viitură din ultimii 150 de ani din satul Isaiia jud Iaşi.
Despre cunoştinţele esoterice
medicale ale dacilor Viitura de la Isaiia a reprezentat un fenomen hidric extrem, o dovadă că
Prof. Dragoş Tudoran forţele Naturii pot fi dezlănţuite având drept cauză nechibzuinţa omului prin
Pagina 4 defrişările masive zonale, prin poluare şi alţi factori majori pe care şi-i
Schitul Zgura atribuie de a lungul timpului.
Prof. Costin Clit
Sâmbătă 5 septembrie 2009, între orele 17 şi 18 s-a produs o descărcăre masivă de
Pagina 9 precipitaţii în partea de vest a satului Isaiia, pe platoul (dorsala cuestei) denumit de localnici
Huşii acum 50 de ani ,,În Poiană”. Deoarece în acest sector nu exista nici o staţie meteo sau punct hidrologic nu am
Prof. Valeriu Neştian putut şti cu exactitate volumul de apă căzut. Calculând nivelul de etiaj din albia minoră şi
deversările adiacente, am putut deduce probabilistic şi analogic, cantitatea aproximativă căzută
Pagina 12 pe metru pătrat într-o unitate de timp.
Divinul, discutabil… Datorită atitudinii de peste 250 m, în punctul ,,În Poiană “ s-au creat condiţiile necesare
Prof. Valeriu Neştian unei ,,ruperi de nori”, unui dezechilibru hidric care a permis angrenarea volumului de apă pe
cursul ravenii din această porţiune a satului. Deoarece ravena era împădurită şi pe alocuri
Pagina 14 îngustă, în spatele acestor strâmturi s-a acumulat un volum mare de apă, care apoi prin
Moş Ion Roată la Huşi înlăturarea obstacolului (barajului) a permis declanşarea unei viituri în serie, ajungându-se ca
Ion N. Oprea albia majoră din cursul mijlociu, cu o lăţime de peste 50 m şi adâncime 30 m, să depăşească, la
nivelul undei de şoc, peste 5 m înălţime.
Pagina 15
Simpozionul „Marea Unire…“
Prof. Costin Clit
Pagina 17
Biblia, istorie, cultură şi civilizaţie
Ec. Aurel Cordaş
Pagina 21
Despre liberalism, neoliberalism…
Ec. Aurel Cordaş
Pagina 22
Istoria cecului
Ec. Aurel Cordaş
Pagina 24
Laureaţii premiului Nobel…
Prof. dr. ing. A.Tudosie
Pagina 25
Noi perspective în domeniul
interacţiunilor cuantice…
Dr. ing. Octav Gheorghiu
Pagina 29
Adnotări din reviste
Prof. Lina Ccodreanu
2 Lohanul nr. 10

diminuat şi ca urmare numeroase pietre şi bolovani de dimensiuni


Unda maximă de viitură a fost apoi preluată prin divagare în zona mari (de sute de kg) au rămas în urmă sub forma unui aluvionar
Parcului , când volumul excedentar a fost direcţionat spre stânga (la gros care a determinat ca apa să se extindă pe o suprafaţă şi mai
drumul pietruit). Practic până la acest sector nu au existat pentru mare, luând aspectul unui luciu de lac, sau a unui ,,fluviu” alene …
localnici decât pagube minore, datorită lărgimii relative mari a Debitul înregistra o lăţime de peste 300 m, cu o adâncime
albiei majore. cuprinsă între -0,50-1 m (în zona centrala).
Pentru că în zona Parcului există un pod din lemn, colmatat Ca urmare a debitului masiv, în sectorul superior şi mijlociu
de-a lungul timpului, volumul de apă mare al viiturii a fost iarăşi al pârâului Isaiia, au fost dislocate numeroase stânci şi bolovani ,
barat (la acesta adăugându-se şi pietrele de peste o tonă greutate erodând adânc albia minoră, adâncindu-o şi laţindu-o, în unele
aduse de forţa apei din amonte şi copacii smulşi). Cursul s-a drenat locuri cu peste 5-6 m .
astfel în dreapta şi în stânga (prin curţile localnicilor Gorgos Tenţa Cetăţeanu Huhurez Neculai în vârstă de 96 de ani nu-şi
şi Gorgos Ionel, distrugând grajdurile animalelor, culturile agricole aminteşte să fi întâlnit de-a lungul anilor o astfel de viitură.
porumb, viţa–de–vie etc). Pomeneşte doar că prin anii 60 a mai existat o viitură mare, dar cu
Trecând şi de acest obstacol, viitura atenuată şi-a continuat o forţă cu mult mai mică decât cea din 5 septembrie 2009.
tumultul zgomotos pe partea stângă, distrugând gardul cetaţeanului Pagubele materiale sunt estimate la peste 100.000 lei Ron,
Pintilie Titi traversând apoi şoseaua national (pe care a blocat-o cea mai afectată fiind gospodăria cetaţeanului Gorgos Ionel.
prin pietrele mari aduse de torent) spre şesul larg al pârâului Eroziunea puternică au suferit şi malurile albiei minore a
Bohotin. Pe partea dreaptă după ce a tranversat grădina familiei pârâului Bohotin, pe partea dreaptă din dreptul satului Isaiia şi în
Gorgos Ghiniţa, forţa apei a doborat gardul şi fundaţia din aval de acesta.
cărămidă a cetăţeanului Gorgos Dudu, traversând şoseaua În concluzie, viitura de la Isaiia a reprezentat un fenomen
naţională, în curtea familiei vecine Nistor Ana, distrugând uşa hidric extrem, o dovadă că forţele Naturii pot fi dezlănţuite având
casei, pătrunzând în interiorul acesteia şi împrejur, în grădină. Şi-a drept cauză nechibzuinţa omului prin defrişările masive zonale,
continuat cursul pe sesul albiei majore a pârâului Bohotin, fapt care prin poluare şi alţi factori majori pe care şi-i atribuie de a lungul
a permis atenuarea forţei virulente a torentului, după care s-a timpului.
revărsat în cascadă în albia minoră, confluând cu pârâul Bohotin, în Pentru a se evita repetarea unor astefel de fenomene
locul numit ,,La Urzici”. catastrofice, este necesar o conştientizare cât mai mare a cetăţenilor
Albia şi talvegului pârâului Isaiia, care se direcţionează pe un din zonă, pentru a se relua acţiunile de împădurire, măcar pe zonele
ax V-E, a fost colmat integral în sectorul inferior, prin depuneri de coastă ale cuestei şi chiar unele porţiuni nefertile din Poiană.
masive de stânci din gresie si calcar oolitic, bolovanii masivi din Prin mărirea suprafeţelor împădurite şe micşorează astfel
loess şi argilă vânătă (humă) şi aluviuni (mâl şi crengi de copaci). potenţialele pericole hidrice pe viitor.
De asemenea, în momentul în care torentul tumultos a pătruns pe
şesul albiei pârâului Bohotin (partea dreaptă), forţa apei s-a

Tradiţia spirituală dacică Tracii erau un popor al cărui nivel de


civilizaţie, forţă şi cultură s-a bucurat de
şi istoria furată a poporului român multă consideraţie în antichitate.

pe daci, mărturiile istorice ne oferă totuşi nişte puncte de plecare


Prof. Dragoş Tudoran – Bucureşti foarte clare care atestă specificitatea spirituală a acestora în cadrul
culturilor antice europene, şi chiar înrudirea spiritualităţii dacice
mai degrabă cu tradiţiile orientale.

D
espre daco-geţi sau daci, poporul trac din zona Dacii, ne spun mai mulţi istorici, credeau în nemurire, erau
Carpaţilor şi a Dunării, Vasile Pârvan ne spune că : convinşi că sunt nemuritori. De aici, deduc marii cronicari ai
Istorie

“ofereau grecilor şi romanilor o consistenţă spirituală antichităţii, decurgea eroismul lor legendar care le-a adus faima de
superioară şi foarte caracteristică, pe care literatura antică a a fi “cei mai viteji şi mai drepţi dintre traci”. Oricum, lipsa fricii de
însemnat-o cu mirare şi admiraţie, făcând din ei aproape un popor moarte atestă un nivel spiritual elevat, întrucât teama de moarte
fabulos prin vitejia, înţelepciunea şi spiritul lui de dreptate”. este considerată în toate tradiţiile spirituale autentice unul dintre
Studiul spiritualităţii unui popor antic nu este uşor de realizat, cele mai dificile obstacole pe calea spirituală.
datorită opiniilor contradictorii ale istoricilor şi de asemenea Regalitatea la daco-geţi era considerată de autorii antici ca
datorită absenţei unor dovezi directe şi clare. În ceea ce-i priveşte
având un caracter sacru. Cu toate că nici Burebista, nici Decebal nu
Noiembrie 2009 3
şi-au asumat prerogative de ordin religios, totuşi se credea, după aspect tulburător legat de pierderea, în decursul timpului, a
cum nota Criton, medicul împăratului Traian, că Marele Preot îi numeroase documente istorice care ar fi fost foarte preţioase pentru
transmitea regelui anumite puteri supranaturale. În tradiţia restabilirea adevărului istoric în ceea ce-i priveşte pe strămoşii
orientală, în special indiană şi chineză (taoistă) se insistă asupra noştri, dacii. De exemplu, despre limba dacilor nu ne-au parvenit
faptului că toţi conducătorii naţiunilor trebuie să fie în primul rând din istorie nici un fel de date certe, toate lucrările de referinţă fiind
mari înţelepţi sau sfinţi, iar textul fundamental al tradiţiei taoiste pierdute una câte una, într-un mod cu totul straniu. Astfel, Dacia,
(Tao Te King, Cartea cărării şi a virtuţii), conţine multe îndrumări jurnalul împăratului Caius Ulpius Traianus, s-a pierdut cu totul
spirituale destinate conducătorilor neamurilor. În plus, existau ilogic; Getica, scrisă de Criton, medicul personal al lui Traian, a
anumite iniţieri spirituale şi mistere destinate doar acestora. avut aceeaşi soartă; Istoria geţilor, a prelatului-filozof Dios
„Zeul Suprem al dacilor este fără nume, fără calificare”, ne Chrysostomos, numit şi Ioan Gură de Aur, s-a pierdut şi ea într-un
spune Strabon, şi recunoaştem aici credinţa vedică în existenţa unui mod total nejustificat pentru o lucrare scrisă de un filozof de o
Dumnezeu– Suprem Absolut – fără nume, atribute, sau formă, fără asemenea talie; Getica, o sinteză realizată de nepotul acestuia din
echivalent în tradiţiile europene antice, DumnezeuTatăl din urmă, cunoscut sub numele de Dios Cassius Coceianus, a dispărut
creştinism. în mod similar fără nici o urmă, iar din impresionanta lucrare
Medicul grec Dioscoride (sec I e.n.) ne-a transmis o Istoria Romanilor, scrisă în 24 de volume de
listă de 42 de plante medicinale folosite de daci. În Alexandrinul Appianus, un istoric grec care a relatat în
concepţia medicală a dacilor, trupul trebuie tratat mod special cuceririle romane, s-a pierdut numai
ca un ansamblu, împreună cu psihicul, chiar cartea a XIII-a, exact cea care se referea la geto-
Platon relatând faptul că învăţăturile lui daci. Şi există încă multe alte exemple de
Zalmoxis spuneau că trupul trebuie tratat memorii, istorii etc., printre care merită să
împreună cu sufletul. Remarcăm aici menţionăm şi poeziile lui Ovidiu scrise în
viziunea asemănătoare cu a medicinii limba geţilor în cursul exilului său în
tradiţionale indiene, sistemul Ayurveda. Dacia, la rândul lor singurele versuri
Dacii erau vegetarieni, lucru remarcabil în dispărute din întreaga sa operă rămasă
antichitatea europeană, viziunea istorică aproape intactă.
simplistă fiind aceea că omul primitiv era Dovezile arheologice nu au fost nici
un vânător. ele cruţate: Munţii Orăştie, păstrători de
Religia dacilor era iniţiatică şi cultură şi civilizaţie geto-dacă, au fost
misterică, caracterizată de actul iniţiatic sistematic prădaţi şi jefuiţi de tezaurele
al retragerii temporare în ceea ce lor istorice, începând desigur cu
semnifica “cealaltă lume”, adică o distrugerea realizată de romani. În Evul
locuinţă subterană sau grotă. Herodot Mediu, Regii Ungariei şi Austriei, Matei
confirmă faptul că dacii aveau asociaţii Corvin şi Carol al VI-lea, au organizat
spirituale secrete formate din iniţiaţi. pe Mureş şi pe Dunăre, purtând plutit
Toate aceste elemente sunt spre Budapesta şi Viena, interminabile
atestate de documente istorice antice. În convoaie de transport cu relicve
plus, viziunea unor faimoşi istorici sau Călăreţul trac arheologice destinate pierzării. În luna
filozofi precum Anton Dumitriu, Nicolae Basorelief expus la Muzeul Histria septembrie a anului 1832 arheologul J.
Densuşianu, Vasile Lovinescu, Mircea Ackner a descoperit la Sarmisegetuza o
Eliade şi Nicolae Miulescu dau o nouă foarte frumoasă, interesantă, dar şi
dimensiune spiritualităţii dacice. Trebuie însă să clarificăm faptul extrem de reprezentativă piesă arheologică: Victoria dacică
că în această viziune iniţiatică, filonul spiritual al tradiţiei dacice înconjurată de genii, un mozaic care, printre altele, avea ornamente
este mult mai vechi decât mărturiile istorice citate anterior, acestea vegetale încrustate cu misterioase simboluri, care înconjurau un
fiind doar „rămăşiţele” acestuia. Este cunoscut faptul că deja în înscris tainic, rămas nedescifrat. Această relicvă, atât de preţioasă
vremea lui Burebista s-a interzis cultura viţei de vie (din iniţiativa pentru neamul nostru, a dispărut fără nici o urmă. Întrebat în epocă,
preotului iniţiat Deceneu), iar sacrificiul uman practicat de daci în arheologul maghiar E. Ballum ar fi declarat că el ştie unde se află
vremea lui Herodot atestă de asemenea decăderea acestei acest mozaic, dar „nu poate divulga adevărul din motive politice”.
spiritualităţi, pentru că nici o tradiţie spirituală autentică nu admite Pe la 1840, de-a valma cu statui sfărâmate, piesele
sub nici o formă sacrificiul uman, şi nici măcar animal. arheologice erau folosite fără nici un scrupul la construirea
Sintetizând informaţiile diferiţilor autori, ne putem reprezenta şoselelor, a podurilor şi a terasamentelor de cale ferată. Toate
o imagine a spiritualităţii dacice, în perioada sa de glorie: un cult acestea l-au făcut pe Gheorghe Bariţiu ca, în 1882 – la un congres
preponderent solar, generând o extraordinară forţă interioară din Sibiu, în plin public – să izbucnească în plâns la mărturisirea
(confirmată de lipsa fricii de moarte). Iniţiaţii daci aveau fără celor două mari nereuşite ale sale: salvarea Sarmizegetusei şi
îndoială o stare foarte profundă de comuniune cu natura şi chiar deschiderea unei universităţi româneşti în Ardeal.
Istorie

detaşare de aspectele materiale, trăiau în grupuri spirituale (cel mai Pe Insula Şerpilor (pe care fostul preşedinte al României,
probabil, separat – bărbaţii şi femeile). Se mai spune despre ei că Emil Constantinescu, a „dăruit-o” complet nejustificat Ucrainei) se
stăpâneau dedublarea astrală şi aveau stări profunde de transă mai găseau încă, în secolul XIX, ruinele unui imens templu antic,
extatică, iar iniţierile propriu-zise erau însoţite sau condiţionate de despre care N. Densuşianu ne spune că era închinat lui Apollo. În
teste iniţiatice extrem de dificile... secolul XIX, acest templu a fost practic „demontat” şi transportat la
Silviu N. Dragomir, în lucrarea «Controverse» evidenţiază un Moscova, unde a dispărut cu desăvârşire.
4 Lohanul nr. 10

Mormântul tracic descoperit aproape de Aleksandrovo, provincia Hascovo din sud-estul Bulgariei, datat sec. IV î.H

La 17 decembrie 2000 mormântul a fost descoperit accidental în urma unor excavaţii. În anul 2000 arheologul bulgar Georgi Kitov
face săpături de salvare aflând o cameră rotundă cu diametrul de circa 3 m, accesibilă printr-o mică antecameră şi un tunel de aproape
6 m. Camera şi antecamera erau decorate cu fresce foarte bine conservate, realizate în tehnica artei clasicismului târziu şi elenismului
timpuriu.
Fresca din camera principală înfăţişează o scenă de vânătoare în care un mistreţ este atacat de un călăreţ şi un om neîmbrăcat
mânuind un topor cu două tăişuri. Toporul cu două tăişuri este interpretat ca reprezentând puterea regală, personajul neîmbrăcat fiind
Zalmoxis, zeul trac solar corespunzător lui Zeus. (G.F.).

cuvine să încercăm a vindeca ochii fără să fi vindecat capul, nici să


Despre cunoştinţele esoterice tămăduim capul fără să ţinem seamă de trup, cu atât mai mult nu
trebuie să încercăm a vindeca trupul fără a căuta să tămăduim
medicale ale dacilor sufletul; cauza pentru care cele mai multe boli nu se supun artei
medicilor Helladei este că ei nesocotesc întregul pe care ar trebui
să-l îngrijească, iar dacă acestui întreg nu-i merge bine, nu poate
Prof. Dragoş Tudoran – Bucureşti să-i meargă bine nici părţii“ (Platon, Charmides, 157 d-e).

În lumea antică preoţii-terapeuţi ai


geto-dacilor se bucurau de un renume
deosebit. „Dio, una din sursele lui Iordanes,
afirma că geţii erau aproape tot atât de Schitul Zgura
civilizaţi şi «savanţi» ca grecii“.
(De la Zalmoxis..., p.77)
Prof. Costin Clit – Huşi

V om vedea că aceşti iniţiaţi abordau o medicină


integralistă (holistică), motiv care ne determină să
avansăm ipoteza că nu le era străină nici structura
energetică a corpului subtil. Socrate vorbeşte cu admiraţie despre
Satul Zgura s-a făcut cunoscut de-a
lungul timpului în zonă prin schitul de aici,
dispărut astăzi, şi prin succesiunea de
medicii „regelui trac Zalmoxis”, a căror doctrină şi practică erau
superioare celor ale medicilor greci (Platon, Charmides, 156 d). generaţii de meşteri olari din familia Iacob,
Eliade arată că „reputaţia medicilor geto-daci era reală şi că a cărei atelier a fost confiscat în timpul
ea s-a menţinut timp de secole.” Dar Platon comunică câteva detalii colectivizării comuniste.
de mare valoare: importanţa acordată „sufletului“ de către

L
Zalmoxis care este în acelaşi timp zeu, rege şi terapeut; relaţia ucrările de specialitate fac referire la unele lăcaşuri
funcţională între sănătatea conservată printr-o „metodă totală“, în monahale din fostul judeţ Fălciu, fără oferirea unor
care sufletul joacă rolul decisiv, şi obţinerea nemuririi... Pe scurt, detalii. Sunt menţionate schiturile Brădiceşti, Vladnicu,
Zalmoxis este zeul-terapeut care se preocupă înainte de toate de Avereşti, Cârligaţi sau „schitu Cetăţii”, Huşi, numit şi Broşteni1.
Schitul Vovidenia din Huşi a beneficiat de cercetările preotului
sufletul uman şi de destinul său. Cum remarcă Pârvan (Getica,
Istorie

Vasile Ursăcescu2, iar un studiu despre schitul Avereşti este în curs


p.145), nu este o întâmplare dacă Dioscoride, doctor grec din sec. I
e.n., s-a străduit să adune şi să înregistreze un mare număr de nume
daco-gete de plante medicinale (cf. Tomaschek, op.cit., pp.22 sq.)” 1 Scarlat Porcescu, Episcopia Huşilor Pagini de istorie, Editată de
(De la Zalmoxis... , p. 69). Episcopia Romanului şi Huşilor, 1990, p.130 - 131
Dar să-i dăm mai bine cuvântul lui Socrate, pentru a ne 2 Econom stavrofor V. Ursăcescu, Istoria fostului schit
furniza o mostră din învăţătura lui Zalmoxis: „După cum nu se
„Vovodenia”, Atelierele Zanet Corlăteanu, Huşi, 1929; Republicat
Noiembrie 2009 5
neguţitorului Hagi Irimia la înfiinţarea schitului, locuirea
călugăriţelor prin încuviinţarea sa, întemeierea schitului de
monahii Arsănie şi Savva pe partea lor de moşie în suprafaţă de 50
de stânjeni, exercitarea stăpânirii pe suprafaţa de 320 stânjeni aleşi
şi stâlpiţi, obţinută prin danii şi cumpărături, neînstrăinarea
vreunei părţi din „fondos”, folosirea veniturilor în folosul
schitului, proprietatea personală a celor doi asupra părţilor de
moşie vândute sau împosesuite şi evaluarea veniturilor
aproximativ la 9000 lei până în anul 1847. Cheltuielile pentru
construcţia bisericii s-au ridicat la 103000 lei.3
Schitul a fost înfiinţat la 1837 şi deţine iniţial o suprafaţă de
90 de stânjeni de pământ, mărită la 1800 de stânjeni de Arsănie şi
Savva, care au alcătuit condica de cheltuieli. Au scos o socoteală
de 3400 de galbeni. Planează acuzaţia complicităţii Episcopului
Sofronie Miclescu la prefacerea de cei doi prin tribunal a actelor
mărunte în unul singur pe numele lor şi „chiar Pre(a) sf(inţia) sa
rumpându preţul a vândut acei 1800 stânjeni lui Mihail Lari în
preţ de 124 mii lei”. Printre dănuitori sunt consemnaţi Ghibănescu
cu 38 de stânjeni, Arsăne cu 12 stânjeni, Savva cu zece atânjeni,
Ruinele schitului Vovidenia, Huşi Vasile Cotoriul cu opt stânjeni, Dima Bogza (Kitariul) cu opt
stânjeni, mama Profiriţii „soru cu fii săi” cu 11 stânjeni, Vasile
de apariţie. Satul sau schitul Zgura (Sgura), judeţul Fălciu, nu apare Manole din Deleni cu un stânjen, Alecsandru Ghiban cu trei
în lucrarea istoricului Nicolae Stoicescu, anume Repertoriul stânjeni şi Constantin Saliki cu 120 stânjeni – un total de 211
bibliografic al localităţilor şi monumentelor medievale din stânjeni. Se adaugă alţi mulţi dănuitori.4 Redăm un tabel cu
Moldova. Astăzi satul Zgura este situat în comuna Olteneşti, dănuitorii în anexă.
judeţul Vaslui. Satul s-a făcut cunoscut de-a lungul timpului în Constantin Ghibănescu şi un alt răzeş arătau la 11 mai 1859
zonă prin schitul de aici, dispărut astăzi, şi prin succesiunea de înfiinţarea schitului la 1837 cu pământ dăruit, lucrările de
generaţii de meşteri olari din familia Iacob, a cărei atelier a fost construcţie sub îngrijirea monahilor Arsănie şi Savva, înscrisurile
confiscat în timpul colectivizării comuniste.1 făcute cu monahii ce „s-au încredinţat de ţânutala giudecătorie, în
Preotul Eugen Chirilă plasa în procesul verbal întocmit la 23 care s-au glăsuit că acest schit şi cu moşia ce s-ar aduna de la acei
octombrie 1967, înfiinţarea schitului Zgura în anul 1838 de ce vor voi să contribuiască la asăminea fapte lăudabile, să fie
călugări greci.2 liber, nesupus la nici o autoritate duhovnicească sau civilă”,
Raportul semnat de Iancu Constantinov la 30 mai 1850, ni-l constituirea moşiei schitului, prefacerea hotarnicelor şi zapiselor de
arată pe neguţătorul Hagi Irimia din Huşi la 1836 „îndemnat de danie pe numele celor doi monahi, vânzarea de pământ spătarului
sufletească râvnă către religie s-a hotărât a zidi acest schit, pe Mihail Lari, grec venit din străinătate, „osăbind din daniile noastre
lângă două Sv(inte) biserici ce a zidit în târgul Huşi”. Hagi Irimia numai 370 stânjeni prin o hotarnică de 320 stânjeni”, ducerea în
ar fi însărcinat pe monahul Sava Ghiban de la Mănăstirea Neamţ cu eroare a judecătoriei de cei doi, vânzarea de pădure din 1854 şi
supravegherea lucrărilor de construcţie a lăcaşului religios amintit, dispariţia monahilor Arsănie şi Savva. „Jâdovii au cuprins
care aduce cu sine pe vărul său Arsănie, ieromonah şi duhovnic, biserica, făcându-o havră evreiască, pădurea au sfiterisit-o prin
numit nacealnicul schitului. Împreună reuşesc până la 1847, tăiere”. Prin intermediul prefecturii se iniţiază un proces evreilor
sporirea averii schitului prin cumpărări şi danii de la răzeşii de către Constantin Ghibănescu şi aliatul acestuia, prin care s-a
sânpărtaşi şi megieşi. Înstrăinarea averii schitului de cei doi monahi reuşit îndepărtarea evreilor şi împiedicarea tăierii pădurii. Grecul
începe la 1847, prin vânzarea de veci a 270 de stânjeni comisului Mihail Lari, numit epitrop prin vicleşug de Episcopul Meletie
Buzdugan din târgul Vaslui. Hristachi Dimitriu este împosesuit cu Istrati, a înfiin-
partea de moşie rămasă pe zece ani. În urma explicaţiilor solicitate, ţat o velniţă
monahii se consideră îndreptăţiţi cu vânzarea şi împosesuirea lângă biserică,
moşiei, văzută drept proprietatea lor. În adresa Episcopului distruge iazul
Sofronie Miclescu, înaintată la 21 septembrie 1850 şi moara care
Departamentului averilor bisericeşti şi instrucţiei publice, se uşurau exis-
prezintă Zgura drept moşie răzăşească, se susţine ridicarea unui tenţa bisericii.
schitişor „din pajişte” la 1837, prin ştirea şi chinovniceasca sa Jeluitorii, cu
învoire, de ieromonahul Arsănie şi schimonahul Sava pe partea lor mari cheltuieli,
dreaptă de moşie cu sprijinul altor persoane. Alegerea şi stâlpirea nevoiţi să ape-
părţii de moşie a schitului sunt realizate de cei doi monahi. Dorinţa leze la împru-
monahilor de retragere la mănăstirea Neamţ, metania lor, primeşte muturi şi vân-
învoirea Episcopului Sofronie Miclescu, „dar având în privire că zarea unui par-
schitul acesta ar fi mai potrivit pentru lăcuinţă de călugăriţe, chet de zece
aflându-să „, sunt aşezate călugăriţe în locul monahilor. La schitul fălci de pădure,
Zgura „acum s-au adunat un număr de bătrâne surori”. Episcopul reuşesc înlătu-
aminteşte încredinţarea averii mişcătoare şi nemişcătoare a rarea evreilor şi
schitului de cei doi monahi şi dorinţa lor de plecare. Raportul lui a grecului Mih-
Iancu Constantinov determină efectuarea cercetărilor necesare de ail Lari. Prin
arhimandritul Antohie Dumbravă, întârziate până la 9 august 1850 ordinul Minis-
prin lipsa candidatului judecătoresc. Episcopul Sofronie Miclescu terului sunt
al Huşilor prin răspunsurile sale sugerează: neimplicarea sechestrate mo-
şia şi pădurea
vândută spre
în Studii şi articole privind istoria oraşului Huşi, volum coordonat tăiere, ale schi- Sofronie Miclescu, episcop de Huşi (mai 1826
de Costin Clit şi Mihai Rotariu, Editura Sfera, Bârlad, 2005, p.233 tului Zgura.6
- 262 - 1851), apoi Mitropolit al Moldovei5
Istorie

1 Meşteşuguri şi meşteri populari din judeţul Vaslui, vezi http: //


www. Mestesuguri traditionale.ro/pagini.php p=54&id=140 3 D.A.N.I.C., F.M.C.I.P. – Moldova, dosar 140 / 1850, f. 12 – 12v
2 Costin Clit, Contribuţii la istoricul schitului Zgura (Sgura), şi 17 – 17v
4 Ibidem, f. 85
judeţul Fălciu, în „Academia bârlădeană”. Revistă editată de
Societatea literar-culturală „Academia bârlădeană”, nr. 15, 5 Sursă foto: ro.wikipedia.org [G.F.]
trimestrul II, 2004, p.16 6 Ibidem, f. 19 şi 24
6 Lohanul nr. 10
Constantin Ghibănescu şi un alt răzeş, se plâng la 25 mai 1859 de acestuia şi răzeşului Salim Costachi biserica, spre purtarea de grijă
obijduirile suferite din partea spătarului Mihail Lari, grec, care s-a necesară. Intervenţia Episcopiei pe lângă poliţie duce la trecerea
megieşit cu schitul Zgura.1 bisericii schitului în sama călugărului Isac Hagiu. Biserica este
Catagrafia din 1860, realizată cu prilejul desfiinţării a o serie luată de sub administraţia sa de Minister pe temeiul mijlocirii
de mănăstiri şi schituri de Alexandru Ioan Cuza, ne lasă o descriere Locotenentului de Episcop şi a două acte de la monahul Arsănie
a bisericii schitului Zgura: „pe temelie de piatră, păreţii în prin care se împuterniceşte Isac Ghibănescu.3
paianturi, zidiţi cu cărămidă, cu un turnişor în mijloc de lemn şi la Potrivit raportului din 24 martie 1859, schitul a fost vizitat de
amândouă capetele câte o cruce, acoperită cu draniţă, mărimea ei Gheorghe Buţă, semnatarul raportului, care l-a găsit acolo pe
este cinci stânjeni, patru palme lungimea şi doi stânjeni patru Costin Ghibănescu, crâşmar din Huşi, locuind cu soţia şi copii săi
palme lăţimea”. Clopotniţa este „pe temelie de piatră şi clădită în în calitatea de ocârmuitor al averii schitului, fiind numit de unii
paeanturi de stejar acoperită cu draniţă în care este un clopot de locuitori din satul Deleni din apropiere, ce se considerau ctitori.
30 ocă, ograda înconjurătoare acestora este cvadrată câte Acaretele şi chiliile din curtea schitului sunt distruse, viile de lângă
douăzeci stânjăni în toate părţile”. Inventarul bisericii schitului schit în număr de două sunt părăginite, lipsesc gardurile
cuprinde: un Sfânt Antimis, trei poale din cit, îmbrăcămintea pentru împrejmuitoare. Poiana ce servea de fânaţ schitului, în suprafaţă de
Sfânta Masă, din care una căptuşită, două potire cu tacâmul lor, patru fălci, de unde se obţinea un venit de 40 de galbeni, a fost dată
unul de argint suflat cu aur şi unul din cositor, două copii, una din răzeşilor pentru arat, de Costin Ghibănescu. Din suprafaţa de
argint cu mănunchiul de sidef şi una din oţel cu mănunchiul din pădure deţinută au mai rămas 40 de fălci netăiate, iar alte zece fălci
lemn, o tiniche cu tabacheră în ea de madem în care sunt Sfintele, au fost vândute unui Vasile Scutariu sau Petrovici din târgul Huşi.4
un pahar de argint pentru Sfânta căldare, un ibric de tinichea, trei Nota Locotenetului de Episcop Calinic Hariuopoleos din 7
cruci mici, din care două ferecate cu argint cu scaune şi una din martie 1860, remisă Ministerului, ne arată schitul Zgura nelocuit de
lemn neferecată, aşezate pe Sfântul Pristol, două cădelniţe, una din călugări, situarea schitului în marginea satului, transformarea
argint şi una din alamă, un clopoţel în Sfântul Altar, două căţui din acestuia într-un loc unde se comit fapte scandaloase, sugestia
alamă, un cuţit de tăiat anaforă, 12 candele, din care 10 din argint şi nenumirii unui nacealnic, lipsa bisericii şi şcolii săteşti. Calinic
două din madem, aşezate la icoane, un policandru de alamă cu 12 Hariuopoleos propune: „apoi acest aşăzământ ce-a mai rămas
fofeze, un „teasu”de aramă cu capac pentru sfinţit apă cu o acum decât un loc de scandal şi un obiect de gâlcevire între
capacitate de şase litri, trei talgere din cositor, două discuri, unul coborâtorii persoanelor ce drit de fondaţie să i se desfiinţeze
din fier şi unul din lemn, o tablă pentru sfinţit litia, un ibric de numirea de schit care singur o posădează şi bisărica să rămâie
aramă, cinci sfeşnice mici din aramă, trei fanare, unul de purtat în bisărică de satu, aşezându-se un preot de mir servitor şi îngrijitor
mână şi două în casă, o poliţă de fier cu ciocanul ei, şapte feloane de popor, iar în chiliile ce sânt la acest schit, reparându-se să-s
preoţeşti, trei din stofă bună, unul din plisă neagră, bun şi trei din statornicească o scolă sătească. „ Preotul şi profesorul urmau a fi
cit, stare proastă, cinci stihare preoţeşti din care două din adamască întreţinuţi din veniturile obţinute pe părţile de moşie ale schitului.5
în dungi, unul din plisă neagră, toate bune şi două din cit, purtate, Consiliul de Miniştri luase la 19 aprilie 1860 în dezbatere
trei stihare diaconeşti din cit, din care două bune şi unul vechi, referatul Ministerului privitor la schitul Zgura şi se aştepta
şapte epitrahire, din care trei din stofă, unul din adamască în dungi, hotărârea Adunării asupra proiectului supus dezbaterilor.6 Probabil
cinci brâie preoţeşti, din care două colane cu paftalele lor de argint, referatul prevedea desfiinţarea schitului. Actele schitului sunt
o pereche suflată cu aur, unul din adamască în dungi, unul din plisă căutate la Constantin Ghibănescu din Huşi, care avea o vichilimea
neagră, unul fără paftale, nouă perechi naracliţe, din care trei din din partea monahului Arsenie, fratele său, prin care dispune de
stofă, una din adamască, una din plisă neagră, una din cit averea lăcaşului monahal. Vichilimeaua se găsea în aceste
(preoţeşti) şi trei din cit diaconeşti, trei aurare diaconeşti din cit, opt momente la Panaite Cristea din Iaşi, vechil în procesul purtat cu
rânduri de văzduhuri, din care trei din stofă, unul din adamască, schitul. Întemeitorii schitului, Arsănie şi Savva, se aflau în
unul din plisă neagră şi trei din cit, patru poale de acoperit Sfânta surghiun la mănăstirea Neamţ. Monahul Arsănie „în urmarea
Masă, două perdele din cit, trei poale din cit, şase prostiri, două tumultelor de acole de pe la lunile mai sau iunie”dispare, iar Savva
perdele mari la dveră, una din borangic alb şi una din borangic pleacă la Sfântul Munte Athos. Actul fondării din 1837 în original
galben, şase cevrele albe, două prosoape, şase basmale noi,14 poale se afla la Savva, iar un exemplar la Arsănie.7La 13 septembrie
de aşezat la icoane, şase perdele la icoane, o masă, trei levicere. 1861 nu se ştia unde sunt documentele moşiei Zgura. Se
Mai întâlnim o catapeteasmă veche, patru icoane împărăteşti la care presupunea păstrarea documentelor de către călugărul Arsănie,
mâinile sunt de argint, o icoană Maica Domnului în rândul
iconostasului, cu obloane şi fereastră, peste tot cu argint, două fratele lui Constantin Ghibănescu.8 În răspunsul adresat
icoane mari, o cruce mare zugrăvită, Sfântul Aer din muşama, 22 Ministerului Arsănie duhovnicul Ghibănescu arată ieşirea sa din
icoane a praznicelor şi altor sfinţi, din care 12 pe muşama cu două schitul Zgura din 1853, desemnarea în locul său a shimonahului
feţe, uşile Sfântului Altar sunt vopsite cu albastru fără imaginea Sava din familia Ghibănescu, în a cărui purtare de grijă au rămas
sfinţilor pe ele, nouă sfeşnice albe nezugrăvite, din care şase mari schitul şi documentele aferente, retragerea la metania sa, exilarea la
cu fofezele lor din lemn şi trei mici, un iconostas, cinci analoage, mănăstirea Pângăraţi şi „de la strămutarea mea de acolo orice a
din care două la strană înfundate, un colivar şi două deschise, două mai urmat la acel schit, răzăşii de niamul G(h)ibănesc ctitorii
lăzi vechi, din care una pentru veşminte şi una pentru depozitarea dănuitori sânt în viaţă eu ştiu”.9
cărţilor. Biserica schitului deţine în înzestrarea sa cărţile de cult Ioan Mârza, prefectul districtului Fălciu, primeşte la 14 iulie
necesare: o Sfântă Evanghelie, tipărită la Mănăstirea Neamţ, suflată 1860 ordinul cu nr. 7224 din 8 iulie 1860, referitor la desfiinţarea
cu aur, o „Filodră cu macava mare, în ea Evanghelia Sfintelor schiturilor şi inventarierea averii şi vieţuitorilor, în urma căruia s-a
Taine”, Apostol, Mănăstirea Neamţ, 12 Minee, 1835, Mănăstirea deplasat la schiturile Grumezoaia şi Zgura.10 Averea schitului
Neamţ, 12 Vieţile Sfinţilor, două Liturghii, Iaşi, Bucureşti, Tipic, Zgura este evaluată de prefect la: trei fălci de loc de hrană, două
legat, două tomuri, Ceaslov mare, Mănăstirea Neamţ, 1835, fălci de fânaţ, 95 de fălci de pădure, patru locuitori, 20 de acarete şi
Psaltire, 1824, Octoih, Triod, două cărticele de slujbă în biserică, 20 de stupi. Schitul nu era împosesuit. La schit întâlneşte ca
Penticostar, „Bogordsină”, Irmologhion, Cântările lui Moise, petrecător pe protosinghelul Vladimir Bardos, în vârstă de 45 ani şi
Moliftenic, Iaşi, Psaltichie „cu două rânduri de herovice”, Cartea şase luni, intrat la schit de patru luni la îndemnul inginerului
tunderii, „Aspocoavie”, Mănăstirea Neamţ, Minei mic, Panahidă, G(h)eorge Buţă, în urma morţii preotului anterior. Ordinul cu nr.
Iaşi, două Pravila cea mică, Iaşi, Tâlcuirea Psaltirii, Buzău,
Pidalion, Mănăstirea Neamţ, Tesalonic, Hronograf, Neamţ, Sfântul
Teodor Studitul, Sfântul Doroftei, fără titlul lucrărilor, 3 Ibidem, f. 44-44v
Chiriacodromion, Epitomia de Neamţ, Sfântul Ioan Scărariul, două 4 Ibidem, f. 18-18v
cărţi Istoria Sfintelor Scripturi şi a Noului Testament. 2
Istorie

5 Ibidem, f. 72
Adresa Ministerului trebilor din lăuntru înaintată la 21
decembrie 1859 Ministerului cultelor, îl prezintă pe Constantin 6 Ibidem, f. 76
Ghibănescu, drept fratele monahului Arsănie care i-a încredinţat 7 Ibidem, f. 84
8 Ibidem, f. 152 - 154
1 Ibidem, f. 26-27 9 Ibidem, f. 169
2 Ibidem, f. 9-11 10 D.A.N.I.C., F.M.C.I.P. – Moldova, dosar 375/1860, f. 1-1v
Noiembrie 2009 7
256 din 23 martie 1860 a lui Nectarie Hermezeu Sotiriopoleos, septembrie 1860, îi atestă pe Ioan Pârvu şi Iacob Mocanu ca
Locotenetul de Episcop de la Roman (1855 – septembrie 1864)1, păzitori ai hotarelor şi pădurii de pe moşia schitului Zgura în
permite permutarea sa de la schitul Brazi, districtul Putna. Vladimir schimbul primirii de locuri de hrană, adică 43 prăjini fânaţ şi 60
Bardos a fost călugărit cu ordinul nr. 411 a lui Nectarie prăjini loc de arat, considerate de cei doi nesatisfăcătoare pentru
Sotiriopoleos, din 28 mai 1856. Era fiul lui Iftimi Bardos şi Agafiei nevoile lor, după care li se „giuruieşte” 120 prăjini de fânaţ şi 120
din Scăriţa, ţinutul Orheiului, birnic de naţie ruso bulgară. Primeşte prăjini loc de hrană. Decretul Ministerului relevă asigurarea
shima monahală la mănăstira Soveja, districtul Putna.2 Sosise în recoltei în vederea neînstrăinării. Împricinaţii solicită în jalba lor „a
dreapta Prutului de şapte ani, deci de pe la 1853, odată cu li se da fiind muncit de ei”.8 Prefectul Ioan Mârza, în raportul din
declanşarea războiului Crimeii. A fost hirotonisit preot (ieromonah) 16 februarie 1861, face cunoscut Ministerului scoaterea la licitaţie
cu ordinul nr. 338, din 12 iunie 1857, a aceluiaşi ierarh.3 Deţine ca a două stoguri de fân şi patru chile de porumb, după ce pădurarii au
avere o căruţă, un cal, straie în bună stare, cărţi şi locuieşte într-o primit cele cuvenite. La data respectivă stupii desfiinţatului schit nu
chilie a schitului.4 Prin suplica din 12 octombrie 1860 adresată erau încă vânduţi. 9 Prefectul Ioan Mârza trimite la 5 mai 1861
Ministerului Cultelor şi Instrucţiei Publice, protosinghelul Vladimir Ministerului 625 de lei, trei foi de mezat şi un proces verbal de
Bardos aduce la cunoştinţă numirea sa ca slujitor al bisericii constatare a vânzării averii desfiinţatului schit Zgura (120 de lei
desfiinţatului schit Zgura în martie 1860, de către revizorul G. pentru două stoguri de fân, 160 de lei pentru patru chile de porumb
Buţă, încercările de răpire ale pământului şi pădurii schitului de şi 345 lei pentru 28 de mătci stupi).10 Găsirea sumei de 884 de lei
Constantin Ghibănescu, situaţia averii cu care a sosit în schit (un „prinşi din vinderea unor obiecte a desfiinţatelor schituri Sgura şi
poloboc de stejar şi alte lucruri mărunte), confiscarea trăsurii, Brădiceşti” a fost raportată Ministerului de prefectul Ioan Mârza la
polobocului şi a unui sac de grâu de către subprefectul de ocol, 23 decembrie 186211
porunca subprefectului de ocol în vederea înlăturării sale din schit. La 26 august 1861 moşia desfiinţatului schit Zgura nu era
Solicită restituirea lucrurilor confiscate, despăgubiri pentru trei arendată.12
stoguri de fân adunate prin suportarea cheltuielilor, al patrulea stog Melchisedec Ştefănescu, rectorul Seminarului Teologic din
s-a realizat prin claca poporănilor şi aşezarea sa la mănăstirea Huşi, recomanda Ministerului la 23 septembrie 1860, doi clerici în
Bogdana din districtul Bacău.5 Vladimir Bardos a sosit ca preot la persoana lui Dimitrie Balan, fiul preotului Constantin Balan din
Zgura cu ştiinţa Departamentului, blagoslovenia Locotenentului de satul Lunca Banului, pentru schitul Zgura şi Lazăr Ochiu, fiul
Episcop Calinic Hariupoleos şi ştiinţa protoiereului Teodor mazilului Teodor Ochiu din satul Dolheşti, pentru schitul Orgo-
Gavriliţă. Odată cu desfinţarea schitului a fost depărtat din satul ieşti.14 Dimitrie Balan cere la 20 octombrie 1860 orânduirea la
Zgura şi trimis la Mănăstirea Neamţului.6 biserica schitului Pârveşti.15
Catagrafia realizată de prefect în 1860 înregistrează: casa Proprietarii moşiei pe care era amplasat schitul Zgura cer la
ţărănească din exteriorul ogrăzii schitului, aflată în stare proastă, 21 octombrie 1860 desemnarea unui preot slujitor. Mărturia din 11
locuită de locuitorul Ioan Pop, dascălul Ioan Miron, pădurarul octombrie 1860, de recomandare a lui Ioan Scutariu, este subscrisă
Iacob Mocanu şi Andrei Hâşu, care lucrează via schitului, deţinând de 49 persoane ca alcătuiau obştea satului Zgura şi legitimată de
fiecare câte 40 de prăjini de loc; casa alăturată schitului, compusă judeţul satului,
din trei odăi, cu pereţi din vălătuci, pod de nuiele, două odăi lipite format din vor-
şi văruite, una nelipită, cinci ferestre din care patru cu câte trei nicul Ioan Spă-
drugi de fier, două uşi din tei, una de fag, cu pivniţă în stare tariu şi Ioan
proastă, amenajată sub casă, o cuhne pornită, o grădiniţă de legume Laptiş giu-
împrejurul casei, locuieşte Coastache Caşu, venit de 14 ani, se deţ.16 Ierodia-
consideră proprietar; un iaz situat pe pârâul Zgura, fără moară şi conul Ioan cere
peşte, lăsat mâlit din cauza velniţei grecului Mihail Lari. În ograda orânduirea la
schitului găsim: cinci chilii, din cărămidă, în paiante, sub un biserica schitu-
acoperământ de draniţă, cu temelie din piatră construită în partea lui Zgura, în
despre răsărit, patru chilii îşi au iatacele lor şi trapeză cu bucătărie urma propune-
în capătul dinspre miazăzi la care sunt opt uşi de tei şi fag în stare rii verbale fă-
proastă, cu zece ferestre câte cu doi drugi din fier iar una cu un cută de Melchi-
drug; două chilii cu iatacele lor sub un acoperământ de draniţă, în sedec Ştefă-
paiante, pereţi zidiţi din cărămidă pe temelie din piatră, un perete nescu, rectorul
„pohârnit din locul lui”, şase ferestre, patru din faţă cu câte trei Seminarului
drugi din fier , o singură uşă de fag; patru chilii cu iatacele lor în teologic din
paiante, pereţi din vălătuci, temelie din piatră, cu beci din piatră Huşi.17
dedesupt, acoperite cu draniţă, cu şase uşi din fag, patru din tei şi Melchise
cinci din brad, 15 ferestre din care 12 cu trei drugi din fier; o şură dec Ştefănescu,
cu hambar lângă poarta acoperită cu stuh, cu beci pentru Locotenent de
zarzavaturi, în stare proastă. Inventarul schitului include: două Episcop al
perechi cuţite cu furculiţele lor cu mănunchi de fier, patru foarfece, Eparhiei Huşi-
două ceaune, unul de trei vedre şi unul de o vadră, trei şervete, lor (16 februa-
două căldări bune de aramă, una de o vadra cealaltă mai mică, două rie 1861 – 17
„tavale” de aramă, o pereche pirostie lungi, o căldare de rachiu de noiembrie 1864) Episcopul Melchisedec Ştefănescu13
cinci vedre cu două tăvi fără capac, un topor, un ciocan pentru
coasă, o batcă, un cântar, şase poloboace cu volume peste 40 vedre,
8 Ibidem, f. 14
o cadă dogită, două balerci, două putine, 20 ştiubeie de stupi.7
Raportul lui Ioan Mârza, prefectul districtului Fălciu, din 26 9 Ibidem, f. 89
Istorie

10 Ibidem, f. 95; Vezi f. 97-104


1 Anii de păstorire la Scarlat Porcescu, Episcopia Romanului, 11 Ibidem, f. 258
Ediţia a II-a, Editura Filocalia, 2008, p.293 - 299 12 Ibidem, f. 151
2 Ibidem, f. 4-6; Costin Clit, op. cit., p. 17, doc. IV 13 Sursa foto: Călăuza ortodoxă, revista Arhiepiscopiei Dunării de
3 Ibidem, f. 4-6 Jos (calauza.edj.ro) [G.F.]
4 Ibidem, f. 6 14 Ibidem, f. 16
5 Ibidem, f. 18 15 Ibidem, f. 65
6 Costin Clit, op. cit., p. 16, doc. III 16 Ibidem, f. 61 - 62
7 D.A.N.I.C., F.M.C.I.P. – Moldova, dosar 375 /1860, f. 9-11v 17 Ibidem, f. 63
8 Lohanul nr. 10
informează la 18 iulie 1861 Ministerul despre jalbele preotului Ioan noastră că pe moşia noastră Sgura, ci o avem în acest ţânut a
Leon căre se plânge de neprimirea lefii, pământului de arat, fânaţul Fălciului, să se zidească o bisăricuţă, unde să fie lăcuinţă de părinţi
şi altele prevăzute în contractul încheiat. Preotul solicită biserica în călugări, care bisărică să fie spre pomenire(a) noastră şi a părinţilor
purtarea sa de grijă.1 Acesta adresase o suplică la 13 iulie 1861 şi a strămoşilor noştri şi facire(a) ei să fie cu cheltuielile dum. Hagi
arhimandritului Melchisedec Ştefănescu, Locotenent de Episcop al Irimia Arhip şi a noastră, care împreună cu dumnealor ctitorii şi noi
Eparhiei Huşilor, în care arăta „Sânt patru luni trecute de când suntem răzăşi în pominita moşie.
vieţuiesc la ţitatul schit şi eu văd că în loc de a mă folosi cu ceva Şi pentru înfrumusăţare(a) Sfintei bisărici şi hrana părinţilor,
eu m-am ruinat în totul”.2 Preotul Ioan Leon servise ca diacon „la aceştia ce ne vom afla lăcuind acolo, precum şi după săvârşire(a)
biserica seminarului din Huşi cu hramul Sf. Nicolae”şi a fost noastră, şi dumnealor ctitorii, încă au dăruit sfintei bisărici de veci
hirotonit preot pentru biserica din Zgura, realităţi descrise de preot stânjănii din pomenita moşie, mai gios iscăliţi, care împreună cu
în suplica adresată Ministerului la 4 septembrie 1861.3 părţile noastre şi într-o unire cu a dănuitorilor au să rămâi de veci
La 1864, într-un tablou statistic, satul Zgura este menţionat pentru sfânta bisărică pe care s-au ales şi s-au alcătuit anume de are
cu 30 familii, biserica cu hramul Pogorârea Duhului Sfânt şi a să zidi şi sfânta bisărică. Şi de acum în veci, însămnaţii stânjeni
cântăreţul Tănasi Marin, iar în 1865 va fi amintit: „Zgura, să fie a bisăricii şi părinţii aflători la acest lăcaş, atât noi cât şi alţii
proprietate răzăşească, 30 familii, hram Pogorârea Duhului Sfânt, care în urmă vor lăcui, din folosul stânjenilor întâi să aibă a
stare proastă, fără preot, cântăreţ Tănasă Marin, numit la 20 împodobi Sfânta bisărică şi prisosul să fie pentru hrana noastră. Iar
aprilie 1859”. La 1870 biserica Pogorârea Duhului Sfânt era slujită a înstrăina bisărica şi cu stânjănii către Eparhii sau alte locuri să nu
de ieromonahul Ilarie. Prin legea din 22 februarie 1873 s-au vândut fii volnici în veci, precum nici a o supune supt vreo îndatorire şi
unele bunuri dar nu a fost achitat preţul acestora. S-au scos la pentru unii ca aceia ci s-ar ispiti a primi o asămine(a) bisărică şi
revânzare pe 16 iunie 1875. Moşia schitului „Sgura” măsura 92 stânjănii să nu li să ţii în samă, ori şi la ce locuri giudecătoreşti să
fălci, situată în comuna Olteneşti, a fost „vândută” lui V .Popescu vor arăta, socotindu-se ca nişte (...) şi să fie supuş(i) supt blestemul
cu 27150 lei. În 1876 este publicată în Monitorul oficial moşia canoanilor bisăriceşti ca nişte feţe de cele sfinte precum asămine(a)
schitului Zgura, în suprafaţă de 92 ha, din comuna Olteneşti, şi în urmă orişice alte dănuiri şi podoabe ce s-ar mai câştiga pentru
„pendinte” de schitul Zgura, vândută în baza legii din 22 februarie bisărică nimene să nu cuteză a răşlui nimica, precum mai sus s-a
1873 lui V.Popescu cu 27150 lei, care nu achită această sumă până zâs. Şi atât dumnealor ctitorii dănuitori cât şi urmaşii dum(nea)lor
la 1876. să nu aibă a să amesteca la stăpânire(a) bisăricii şi a stânjănilor,
La 1878 biserica se află într-o stare proastă iar „această precum nici la călugări, decât ca nişte ctitori să fie datori a
cătună se îngrijeşte de preotul din Olteneşti” (D. Ipate). priveg(h)e(a) pe părinţi spre mai sporire şi împodobire Sfintei
Preotul Eugen Chirilă ne indică vinderea schitului şi a bisărici. Şi noi părinţii aflători acole(a) pe tot anul, să fim datori a
pământului „unui boier pe nume Castroian în timpul căruia face câte o prăznuire la Duminica Pogorârii Duhului Sfânt pentru
biserica a ars în 1890”.(este vorba probabil despre Dumitru sufletele strămoşilor şi a ctitorilor cu cheltuială din folosul
Costroian). Între 1890-1914 satul nu mai are biserică. În 1904 stânjănilor bisăricii şi pentru a ave(a) tărie această a noastră
familia doctorului C.A.Şerbănescu cu soţia, Constanţa, ridică o scrisoare, făcându-se do(u)ă asămine, una se va păstra de noi
cruce de beton pe locul altarului unde a fost săpată inscripţia: părinţii aflători şi purtători de grijă Sfintei bisărici şi aceasta se va
„Această cruce comemorativă reprezintă Biserica cu hramul Sfânta păstra de către dumnealor ctitorii şi deopotrivă şi documenturile de
Treime, din schitul Zgura, fondată la 1838 şi distrusă prin ardere alegere(a) stânjănilor.
în anul 1890”.
În 1914 „cetăţenii prin contribuţie benevolă şi cu ajutorul Şi pentru credinţă am iscălit
cetăţenilor din alte sate – au ridicat o bisericuţă la răsărit de satul 1837 mart(ie) 1
Zgura, în marginea pădurii”. Clădită din vălătuci pe fundaţie de
piatră, învelită cu scândură în exterior şi acoperită cu tablă
Stânjeni

Palme

galvanizată, biserica s-a ridicat prin contribuţia preotului Petru


Maleş, a locuitorilor Nicolae Mihalache, Lupu Mănăstireanu,
I. Cojocel şi familiei Gavriliţă.
Preotul amintit este contrazis cu informaţiile publicate în Aceşti treizăci şi opt stânjăni, îi avem baştină şi
anuarele Episcopiei care indică biserica cu hramul Cuvioasa cumpărătură de pe maica noastră Paraschiva,
Paraschiva din Sgura, construită din vălătuci la 1910, filială la 38 fiica lui G(h)eorg(h)ii Proica, curgător din Ioan
parohia Olteneşti (preot paroh N. Dumitriu numit în 1934, cântăreţ G(h)iban, iscălit Arsăni monah şi Costandin
V. Paraschiv, numit în 1924). La 1935 slujeau: preotul paroh G(h)ibănescu.
Toader Popovici, numit la 1935, cântăreţul Vasile Paraschiv, numit Aceşti unsprăzăce stânjăni, îi avem baştină şi
la 1924. La 1938 se consemna biserica filială cu hramul Cuvioasa cumpărăturăde pe părintele meu Vasâle sân
Paraschiva din Zgura, construită din vălătuci la 1910 în stare bună. 11
Zaharia, curgător din Ioan G(h)iban, iscălit
Vechea biserică a fost schit de călugări. Era la 2 km de cea actuală. Savva monah.
Slujeau preotul paroh Toader Popovici, cântăreţii Vasile Paraschiv Aceşti zăce stânjăni, îi am cumpărătură şi
şi N. Jomir (transferat la 1.11.1936). 10
baştină din Anuşca, fiica Mari(e)i, curgătoare
Printre slujitorii amintiţi de preotul Eugen Chirilă întâlnim pe din Ioan G(h)iban, iscălit Costandin Dascălu.
pr. Petru Maleş, pr. Vasile Ursăcescu, călugărul Buznea, ieromonah Aceşti şasă stânjăni şi patru palme, îi am baştină
Mihail Mămăligă, pr.Emil Caşu, pr. Dumitru Gheorghe, pr.Toader 6 4
de pe părintele meu Ioniţă Proica, curgător din
Popovici, pr. Emil Livescu, pr. Eugen Chirilă (numit la 1951 slujea Ioan G(h)iban, Eu Ioan Proica.
şi în 1967).4 Acest stânjăn, îl am de zăstre de pe soţul meu
1
Aniţa, fiica Măriuţii, curgătoari din Ioan
Anexă G(h)iban, iscălit Costachi Săma.
Copie Acest stânjăn, îl am de zăstre de pe soţul meu
1
Ştefsn Stoica, curgătoari din Ioan G(h)iban. Eu
Gios iscăliţii, cu agiutoriul Domnului nostru Isus Hristos, cu Safta.
cugete curate şi dumnezeiască râvna, socotindu-ne de bună vo(i)e
Istorie

Aceşti cinci stânjăni, cei am cumpărat de la


Iancu Buzâlă, ce s-au avut şi el cumpăraţi de la
5
protopopu(l) Toadir Foce(a), curgător din Ioan
1 Ibidem, f. 150 G(h)iban, iscălit Ioan Bălan, stoln(ic).
2 Costin Clit, op. cit., p. 16 Acest stânjăn, îl am baştină de pe părintele meu
3 D.A.N.I.C., F.M.C.I.P. – Moldova, dosar 375 /1860, f. 166 1
Vasâle Codreanu, curgător din Ioan G(h)ibanu,
4 Costin Clit, op. cit., p. 16 -17 iscălit Spiridon Codreanu.
Noiembrie 2009 9
Aceşti doi stânjăni şi patru palme, îi am baştină
2 4 de pe părintele meu Zaharia, curgător din Ioan Giudecătoria ţin. Fălciului
G(h)iban. Eu Ştefan Zaharia. N° 57
Acest stânjăn, îl am baştină de pe părintele meu (……………………………………………………………)
1 Alecsandru G(h)iban, curgător din Ioan 1837 mart(ie) 10
G(h)iban.
Acest stânjăn, îl trag de pe stânjănii cumpăraţi D.A.N.I.C., F.M.C.I.P. – Moldova, dosar 140/1850, 21-22v,
1 45-45v şi 50.
de la Vasâlachi Stoica, curgător din Ioan
G(h)iban. Iscălit Vasâli Manole.
Aceşti stânjăni, îi am cumpărătură din Anuşca,
2 curgătoare din Ioan G(h)iban. Iscălit Coastache
Darii.

În plină dezvoltare a „civilizaţiei industriale


socialiste”, semnele decăderii, ale degradării iubirii
umane, impuse şi de arhitectura strict funcţională a
Huşii acum 50 de ani Huşului, de construcţiile fără suflet, cu efecte
paralizante asupra gândirii, erau vizibile. Poluarea
vizuală, sonoră, olfactivă, cu negarea naturii, te
inhiba…

justificări pentru ceea ce nu se poate ascunde;


Prof. Valeriu Neştian – Iaşi 2) căderea „sub vremi” a unor personalităţi marcante din
domeniul politic, cultural, ştiinţific, religios;
3) nepăsarea democraţiilor occidentale;

C
ine nu s-a lăsat furat de farmecul Huşilor? Cine n-a
auzit de faima oraşului dintre vii şi livezi, cântat de 4) comunismul îşi prezintă faţa progresistă, revendicându-se
poeţi, slăvit de artişti, îndrăgit de moldoveni şi din Epoca luminilor;
nemoldoveni deopotrivă? 5) participarea Uniunii Sovietice, „patria socialismului
In anul 1959, aspectul „târgului trăsniţilor” era mai curând de biruitor“ la victoria în războiul antifascist, criteriu de baza al
şantier decât de aşezare urbană. Primăvara şi toamna, străzile se „adevărurilor de stânga“;
acoperea de o clisă posomorâtă sub puhoiul ploilor. Dar vara, sub 6) genocidul evreilor (din anul 1973 ia denumirea de holo-
cerul limpezit de nori, părea destul de fabulos. Dobrina se travestea caust), considerat paradigmă a barbariei moderne, ocupă spaţiul
într-o încântare pentru ochi; soarele se strecura cu gâlgâit aurit maxim rezervat percepţiei terorii. Se trec în paranteză, de regulă,
peste grădini şi podgorii, lumea forfotea încolo şi-ncoace, până alte mobiluri prodictatoriale: voinţă de putere, de ascensiune soci-
când luna se înalţă spre crucea cerului, ca un măr domnesc din ală, dorinţă de profit (material) interese şi duşmănii personale.
livezile lui Vodă. Iară, iarna, oraşul aţipea sub pătura de zăpadă, la Predomină intenţia de a supravieţui sau de a trăi bine, cu orice preţ.
porţile unui viitor incert. Iată, şi-aici în Huşi legea o făcea (adică, metaforic, tăia si
Doar o plimbare prin Huşii de-acum o jumătate de veac - ne spânzura) aparatul de partid şi cel represiv. El era reprezentat
amintim cu emoţie - adesea, nu era reconfortantă. Oamenii păreau compozit de diverşi manolachi, mihalachi, mărăcineni, ovaci,
impasibili, neimplicaţi, distanţi, simţindu-se cu atât mai însinguraţi bernaceci, simioni, munteni,maximi, leibovici.
cu cât creştea densitatea locuirii în blocurile noi. Stau ei fizic mai Altfel nu era cu putinţă.(Sediul raional P.M.R. se afla în fosta
aproape unii de alţii, însă distanţele sufleteşti reciproce erau mari. 'Casă a Agronomului' de pe strada Gării, al Sfatului popular
Privirile huşenilor, în genere, triste, raporturile mutuale de multe raional, în clădirea vechii prefecturi de judeţ, al Sfatului popular
ori conflictuale. Deşi urbea nu se afla ca azi expusă agresivităţii, orăşenesc, în fostul local al primăriei.)
violenţelor, indiferentismului egoist. Nu era totul luptă şi vânzare La ordinea zilei împărăţea sloganul „educării lenininiste,
(profit). Maladiile sufletului şi ale spiritului, datorate lipsei
libertăţilor personale, a dreptului la proprietate privată, deveniseră,
totuşi, cronice.
Altminteri, firea naturii şi a oamenilor se înfăţişa aceeaşi ca
aproape întotdeauna. Şi cu toate acestea, ceea ce nu se vedea nu
însemna ca n-ar fi existat. Cum scrie un poet: în rădăcinile pădurii
îngheţate mijea nevăzută o nouă primăvară. Cei mai numeroşi ni se
Istorie recentă

deprinseseră să privească, dincolo de orizont, depăşind „cruda”


realitate ce-i înconjura printr-un fel de instinct şi abstracţiunii...
Dar, cum de a fost posibil? Întrebându-ne retoric şi filosofic,
cum de era posibil ca, dincolo de „clasa muncitoare, forţa
conducătoare“, de optimismul tembel, de vorbirea (acceptată
înainte de a fi rostită) a celor care deţineau şi biciul şi zăhărelul, să
se afirme pregnant adeziunea multor, prea multor intelectuali, 1a
totalitarism, la o ideologie de factura monstruoasă? Sigur, există
cauzalităţi şi motivaţii admirabile. Însă dacă duci raţionamentul
mai departe, ce-a fost realmente?
Tăcerea actuala academică, laşă sau indiferentă de a răspunde
franş la asemenea întrebări, este explicată de: Cu Gheorghiu-Dej, Marx, Engels, Lenin, Stalin spre noi culmi
1) voinţă clasică şi constantă a celor care-au pactizat ale comunismului victorios!
neonorant cu diavolul roşu, da a şterge urmele şi de-a găsi 1947 – Sărbătorirea zilei de 20 noiembrie la Pucioasa
10 Lohanul nr. 10
mai „catolică“ decât Gheorghiu-Dej!...
Casei de cultură (director - Emil Pascal) i se ordonase să
organizeze „acţiuni” care „să transpună cu eficienţă în practică
obiectivele politice ale partidului”. Scurt şi cuprinzător. Marele
public beneficiar trebuia să vadă, să asculte, să recepteze, ce vor
stăpânii: sprijinirea educaţiei comuniste, a înfăptuirii cincinalului, a
încheierii colectivizării, a prieteniei „indisolubile“ cu Uniunea
Sovietică, a luptei pentru pace ş.a. Flori artificiale, flori otrăvite, nu
naturale!
La 10 Octombrie 1959, în urma Raportului ministrului
Internelor, Al. Drăghici, a fost emis Decretul nr. 410 al Prezidiului
M.A.N, semnat de I. Gh. Maurer, act clar de represiune religioasă,
care a dus automat la restrângerea drastică a vieţii monahale şi la
înăsprirea campaniei ateiste. Cum s-a repercutat el în oraşul cu
multe biserici? Slujbele duminicale se oficiau, cu mici excepţii, în
lăcaşuri de cult cvasi-goale. Tinerilor li s-a hotărât să nu meargă la
biserică, preoţii ortodocşi se străduiau să laude în predici regimul
Trăiască generalissimul Stalin democrat popular. Multe botezuri, cununii, se săvârşeau tainic, la
călăuzitorul intelectualilor progresişti! domiciliu. Înmormântările cu popă se răriseră semnificativ („să nu
1948 – Sărbătorirea zilei de 7 noiembrie la Târgovişte se afle la partid“). Câţiva preoţi şi călugări au apostaziat, ba au
parvenit în tagma nomenclaturistă. În genere, clerul umbla în civil,
pe stradă, în public...
materialiste, internaţionaliste, în primul rând a tinerelor generaţii, Auzi, astăzi, pe unul, pe altul dintre ex-combatanţii comunişti:
în vederea construirii socialismului şi a comunismului, după model
„Până în 1989 nu te oprea nimeni sa te duci la biserică!” Ei aş? Şi dacă
sovietic”. Restul trecea drept ţinte colaterale. Însuşi asaltul din acel
mergeai, ţineai sărbători şi tradiţii creştineşti, ori te închinai în public, erai
an pentru terminarea colectivizării, cu „angajarea” a aproape
iute chemat să dai socoteală de „atitudinea mistică“, la P.M.R., la U.T.M.
întregii suflări huşene, se subordona acestui obiectiv major.
şi pionieri, la sindicat, după caz. Iar săpuneala avertizatoare subînţelesă
Rezoluţia adoptată în finalul plenarei C.C. al P.M.R. din 9-13
presupunea „necesarmente“ şi profanarea celor sfinte de către „ateul
iunie 1958, care chema la ''demascarea şi smulgerea din rădăcini a ştiinţific”. De altfel, imediat după infamul Decret, s-au constituit „brigăzi
împăciuitorismului, la întărirea vigilenţei împotriva
ştiinţifice”, formate îndeosebi din intelectuali, care trebuiau să facă, prin
oportunismului, revizionismului şi fracţionismului” etc., a avut ca
cartierele oraşului, la sate mai ales în perioada praznicelor duhovniceşti,
afect în Huşi, acum cinci decenii, o serie de epurări în partid,
propagandă anticreştină (de alte religii era tabu să se lege...) să-i mani-
U.T.M., şedinţe de „demascare” (la spital, şcoala din Corni, în
puleze pe oameni ca pe nişte obiecte, negându-li-se profunzimile
unităţi agricole) şi reîncarcerarea unor persoane considerate
spiritului. Pe scenele „culturale” evoluau şi actori de teatru (aduşi din
„periculoase”, abia ieşite din închisori. Bârlad, Iaşi), pentru a interpreta texte comice ce ridiculizau religia.
La începutul anului, după acapararea puterii în Cuba de către
Duminica, în sărbători nelaice, aproape toate categoriile de cetăţeni se
Fidel Castro, avu loc Congresul al XXI-lea al P.C.U.S., blagoslovit
trezeau „mobilizate“ la munci patriotice, „voluntare“, cu prezentă obliga-
cu „Expunerea istorică“ a lui N. S. Hruşciov. Prelucrarea
torie şi apel. Doar cei ce aparţineau „elitei“ proletare nu erau văzuţi pe
hotărârilor şi concluziilor acestuia, mai cu seama înlocuirea
„şantiere“ la lucru efectiv.. Bineînţeles că nici familiile lor „distinse“!
cincinalului cu septenalul, în „scopul de a depăşi SUA. în plan
Dacă Braşovul continua să se cheme, oficial, Oraşul Stalin, iar
economic”, ideea „coexistenţei paşnice” vizita lui Hruşciov în SUA Întreprinderea de gospodărie locală tot „21 Decembrie” (ziua de naştere a
şi convorbirile cu preşedintele Eisenhower, monopoliza aglomerant
dictatorului din Kremlin), dacă 23 august, a 15-a aniversare glorioasă,
„activitatea politico-ideologică” din întreprinderi, instituţii. „Luna sărbătorită cu pompă alături de 7 noiembrie şi 1 mai, era „legal” socotită
prieteniei româno-sovietice“ (7 octombrie -7 noiembrie), „Ziua eliberării
desfăşurată prin manifestări zilnice sub sigla ARLUS, completa
ţării” de către
tacâmul, deci, „materie primă” cu nemiluita! Tineretul şcolar dădea
forţele patriotice,
o culoare aparte „oraşului raional” Huşi. Liceul Teoretic Mixt
cu sprijinul
(director - prof. Ştefan Bahnaru) şi Scoala Medie Tehnică Viticolă
dezinteresat (sic)
(director - ing. Const. Mardare) – în care, să recunoaştem, ordinea,
al armatei Sovie-
disciplina erau la ele acasă! prin numărul mare de elevi (purtând tice, dacă „cursu-
uniformă!) acoperea principalul spectru al învăţământului mediu
rile populare“ de
huşean. Puterea totalitară pretindea ca învăţăceilor să li se inculce limba rusă se
necritic crezuri şi idei străine de sufletul, de cugetul lor, care să
generalizaseră,
promoveze ostentativ, explicit, valori convenabile acesteia.
fără îndoială ca nu
Aşadar, în afara propagandei de coşmar, elevii erau
Istorie recentă

te mirai când
„antrenaţi” la munci patriotice, voluntare, în campanii agricole, în auzeai frecvent,
„practica productivă“ de minim două săptămâni, în vacanţa de vară,
pe stradă, pe
pe la gospodării agricole colective, IA.S.-uri, S.M.T. urile soldaţii unităţii
întreprinderi industriale şi în alte părţi ce reclamau mâna de lucru
militare chimice
neplătită. Astfel, elevii şi profesorii erau la cheremul vătafilor şi cântând: „Stalin-
ciocoilor roşii!...
grad ...Stalin-
Dar se învaţă şi carte, chiar carte serioasă. Abstracţie
grad”. Nici atunci
făcându-se de condiţia sine qua non impusă de stăpânirea când (era, totuşi,
semidoctă, anume ca tinerii s-ajungă nu numai buni profesionişti
anul 1959, şi se
(specialişti), ci, mai cu seamă, „oameni noi” devotaţi trup şi suflet
produceau în
cauzei partidului... R.P.R., în lume,
„Secţia de învăţământ”, poreclită „stâna” (pivota în jurul tov- anumite schim-
ilor Mocanu, Ciobanu, Caşu, Căruţaşu), o scălda în privinţele Sediul Asociaţiei Române de Legături cu
bări „independen-
acestea. Era între ciocan şi nicovală. Doar Casa Pionierului părea tiste” în reper- Uniunea Sovietică (ARLUS) din Târgovişte
Noiembrie 2009 11
amintească de trecute vremuri, să pună lumea la cale cu discreţia
cuvenită (urechile şi ochii Securităţii huşene conduse atunci de
căpitanul M. Dimitriu „lucrau întru gloria partidului”, pretu-
tindeni… se mai şi certau-împăcau. Majoritatea spiritelor negregare
asculta şi comenta cu spor „Europa libera“ (liceenii chiar şi în
cămine şcolare!), în pofida perturbării audiţiei radiofonice de către
staţia de bruiaj de la Gălbeni (Bacău). Unii, care posedau recep-
toare de calitate prindeau şi postul clandestin „România viitoare”.
Acela era ce era, vorba lui Creangă. Însă puţine persoane mai
credeau povestea cu „Vin americanii!” TV era o rară avis, releul
de la Comăneşti tehnic se dovedise inapt să retransmită în condiţii
bune programele. La chioşcul de ziare administrat de Leontin,
câteodată, puteai să-ţi procuri, pe sub mâna, „L"humanite“ şi
„Unita”. Ziarele de partid, deşi cu obligaţia abonamentului, nu le
citea mai nimeni.
Huşenii anului 1959 îşi făceau timp, resurse, prietenii, pentru
o plimbare în centru, o petrecere la Dobrina, Recea, Moţoc.
Protipendada secerei şi ciocanului nu se amesteca cu norodul. Ea
Trăiască URSS, ţara copilăriei fericite!
beneficia de misterioase locuri „ex burghezo-mosiereşti” asigurate
de inginerul Ioan Neamţu, stăpânul viilor dimprejurul oraşului luate
toriul diverselor formaţii corale figura încă „O, Moscova, patria cu hapca de la gospodarii Huşului, de vinuri „alese” din vinoteca
mea!”, „Katiuşa“, alături de „Ilenuţa tractorista“' şi alte …cântece Şcolii de Viticultură şi de alte delicii „specifice“, inaccesibile
de masă. Ne satisfăcea măcar că „Cântecul pentru Stalin“, de maselor populare, muritorilor de rând.
Anatol Vieru, versuri de Mihu Dragomir (cacofonie acceptată, Mita, pilele, duplicitatea, nepotismul, favoritismul nu şomau!
chiar recomandata aici!) nu mai e înscris pe lista de bucate Joia, duminica, hala centrala era plină de cetăţeni, în căutarea celor
muzicale ale aşezămintelor de cultura socialistă… Cu mult decor, mai elementare produse alimentare (pentru care se stătea la coadă
cu tobă mare fu „cinstită”, în buricul târgului şi la cimitirul de la cam multişor, începând cu carnea, făina. Cozi se faceau şi la
Dric, Ziua forţelor armate ale R.P.R. Când? În 2 octombrie, la butelii.
aniversarea datei înfiinţării în Uniunea Sovietică, în anul 1943, a „Conu Mişu“ (Ralea) venea din când în când, cu amici, la
primei unităţi de luptă din cadrul diviziei „Tudor Vladimirescu“ vila sa.
(prizonieri români), „nucleul armatei noastre populare”. Aferim! În Circula pe C.F.R. într-un vagon special, garat pe o linie moartă în
contrapunct, plăcut surprinşi am fost când am auzit cântându-se în fosta staţie Dobrina. Nu se punea el laolaltă cu vulgul decât doar din
mod legal, după ani şi ani de interdicţie, „Hora Uniri” (era anul raţiuni de imagine. Cursele de autobuze (autogara era lângă hală) ce
Centenarului Unirii Principatelor Romane). Dar cu o floare, deserveau localităţi rurale, alte oraşe, circulau ca vai de capul lor. Auto-
primăvara nu se făcu! buzul Gară-Dric devenise febleţea multora...
În vitrina şi în rafturile „Librăriei de stat“ de pe strada Ghica Mizeria de pe Bulevardul „1 Mai”, unde tutela Costică
Vodă, se lăfăiau „noutăţi” cu preferinţă scoase la editura „Cartea Strună, se erija într-un receptacol şi „distilator“ de veşti, zvonuri,
rusă“: „Opere”, vol. 28, de Lenin, „Cuvântări electorale“ (ediţia a. speculaţii. „Agitatori reacţionari” (în optica oficialităţilor) erau şi
III-a), de Stalin, „Scrieri”, vol. 19, de M. Gorki, „Lumină deasupra croitorul Lumină, cizmarul Polovati, ambii din cartierul Broşteni,
pământului'„, de S. Babaevski; broşuri anonime: „Cauza lui Marx, chioşcarul tutungeriei de vizavi de spital Petrovici, şi alde Romila
Engels, Lenin, Stalin este de neînvins”, „Armata Sovietica, strajă viticultori, şi… şi… Colportori de teme ai variaţiuni de ultima oră.
de nădejde a păcii şi libertăţii popoarelor“; apoi „Imperialismul Client de-al lor
americano-englez, duşmanul de moarte al popoarelor lumii”, de fiind, cum in-
Silviu Brucan, „Partidul m-a-nvăţat”, versuri de I. Beniuc, „Ana trai în atelier,
Nucului”, nuvela de Remus Luca ş.a. „Mitrea Cocor” era pus deja dugheană, te
la naftalină… Autori huşeni nu existau...! luau ca-n schi-
Pe scene se jucau cu prioritate piese de teatru precum: „Într-o ţa „Atmosferă
gară mică“, de Dan Tărchilă, „Pentru fericirea poporului“, de Aurel încărcată” de
Baranga, „Noi cei fără de moarte”, de M. Davidoglu, făcături Caragiale: „Ei,
ideologice la comandă sociala. Era sezonul limbajului de lemn... ce zici?” „Ce
Ce filme adorabile rulau la cinematograful „Rodina“? să zic? Bine.”
„Neuitatul an 1917”, „Desfăşurarea”, „Şi Ilie face sport”, „Nepoţii „Cum bine?
gornistului”, „Pământ desţelenit”, „Floarea din Karakum”, „Liubov Asta e bine?”
Iarovaia“ ş.a.m.d. „De? Ştiu şi
La manifestări de artă plastică erau popularizate în special
Istorie recentă

eu?” „Cum,
tablouri: „Se înscriu în colectivă”, de Camil Ressu, „Griviţa”, ştiu şi eu?
„Lupeni“ de I. Irimescu, „Lazăr de la Rusca” al lui Romulus Ladea, Dacă dumnea-
„1 Mai liber”, al lui Al. Ciucurencu (compoziţia sa din 1950, ta, cetăţean ca-
„Stalin“, pentru orice eventualitate, zăcea la… reanimare!), re te pretinzi…
caricaturi antiimperialiste de Eugen Taru, Jiquidii sau Cik Vai de biată
Damadian (cele antitoiste se aflau la reciclare). ţara asta…”
Pe stadionul abia amenajat în apropierea gării, echipa de Limbajul iso-
fotbal „Huşana“ se căznea să plutească la suprafaţa apei, cu jucători pic, bancurile
ca Focşa, Iordan, fraţii Ivanov, Mimi Balan, Idriceanu, Mihai „politice“ înlo-
Grigoraş etc. cuiau pâinea
La 14 septembrie, iarmarocul anual se desfăşură la Dric fără caldă.
de farmecul de altădată, în schimb, s-a adunat lume, lume, lume, ca Pe aceeaşi
la bâlci. In parcul din centrul oraşului, vârstnicii se adunau în mici 1951 – Poftă bună copii!
„linie” ideolo- Marx, Engels, Lenin veghează!
grupuri constituite pe anumite criterii sentimentale, ca să şi gică se afla
12 Lohanul nr. 10
conştiinţă vie a unei misiuni izbăvitoare, decembrie 1989 ar fi
întârziat să se ivească, iar numărul victimelor furiei caiafice ar fi
sporit substanţial.
Sunt traume sufleteşti de depăşit, unele rămase pe viaţă în
cârcă asemenea unei jivine cu ghiarele înfipte în grumaz, fireşte,
căderea sub vremi poate fi depăşită, dar numai prin asumarea ei
conştientă şi responsabilă. Câţi dintre căzuţi au făcut-o realmente,
ca să se înfăţişeze victorioşi la judecata de apoi a conştiinţei
istoriei, a Providenţei. Căci bunăoară, nostalgici intratabili ai
vremurilor apuse deploră azi, pe drept, însă cinic, numărul ridicat
de şomeri. În anii '50 se aflau în închisori şi lagăre de exterminare,
victime al urii de clasă, ale mâniei proletare, peste 1 milion de
români. Cui îi păsa, câţi căzuţi sub vremi, se sinchiseau de tragedia
lor, a familiilor, a ţării?
La Huşi, în urmă cu două decenii, populaţia majoritară privea
îngrijorată nebunia ceauşiştilor. Regimul comunist era atât de
putred, atât de infestat de profitori, carierişti, securişti, încât nu se
23 august 1949, Bucureşti mai ţinea decât într-un fir de aţă. Aici n-a fost nicio înfruntare
serioasă, niciun foc de armă nu s-a tras. A fost suficient să fie
răsturnaţi la Bucureşti dictatorii, ca anemica structură de stângistă
Agenţia Loto din centru, gestionată de spiritualul domn Tomescu, locală să cadă ca fruct copt (răscopt?), spulberându-se „tăria'“ de
frecventată de oameni „de-ai casei”, între care Moş Muzeu
neînvins a socialismului veşnic. Legătura naturală cu Cerul şi cu
(învăţătorul Gheorghe Melinte). Rareori era întâlnit pe străzi Pământul, ruptă brutal şi nefiresc prin ateism de stat, respectiv prin
pictorul Viorel-Huşi, dar rabinul Marcu Rosemberg tot mereu.
deposedare individuală silită se restabili. Tot fără grabă şi fără
Original şi pitoresc ca personalitate, el nu se „complica“ în a umbla
răgaz.
cu fofârlica în confruntări cu „organele”. Le spunea la obraz chestii
Prison oblige. Nu putem încheia înainte de a ne întreba,
nedigerabile care şocau autorităţile. De altfel, evreii plecau pe
retoric si filosofic, ce va fi peste o jumătate de secol? Sateliţii cărei
capete de cele mai multe ori cu destinaţia Israel. Măcar că prietenia
voinţe sau forţe politice vor fi huşenii? Ori nici vorbă de aşa
româno-sovietică era „indestructibilă“, continuau să fie strict ceva?...
restricţionate legăturile de la om la om cu cei de peste Prut. Nu mai
______________
spunem de călătorii în străinătate, de contacte culturale ş.a.
Sursă fotografii: Comunismul în România, arhiva foto,
Dictatura acţiona cu tărie pe meleagurile huşene. Interzis era
(www.comunismulinromania.ro) [G.F.]
să articulez public Basarabia, basarabean, obligatoriu limba
moldovenească…
Să nu bombănim prea multe răutăţi pe marginea distrugerii
fizice şi a pervertirii moral spirituale a persoanei umane... Asupra
„căzuţilor sub vremi” nu suntem îndrituiţi să ridicam piatra, când
mii de huşeni luaseră în braţe pe ocupanţii străini, cozile lor de Divinul, discutabil…
topor, fără să fi trecut prin „furcile caudine” ale persecuţiilor,
şantajelor, hărţuielilor sistematice. Nu rostise în 1952 ditamai J. P.
Sartre propoziţia diabolico-animalieră: „Orice anticomunist este un Cazul lui George Călinescu este de notorietate.
câine“? Iar cu ceva ani anteriori, poetul Louis Aragon scrisese „Divinul” cum a fost el sanctificat de către adulatori a
teribilul poem „Prelude au temps de cerises” în care cu o necesară refuzat să--şi asume în acele momente tragice din
cruzime cerea formarea în Franţa a poliţiei politice de tip bolşevic, trecutul recent al românilor, riscul de înfruntat cu
încheindu-şi „raţionalist”, apocaliptic, mâzgâlitura „estetică“ cu sublimă demnitate „eminesciană” de a nu deveni
„Trăiască G.P.U.!“
apologetul unui regim ilegal şi criminal.
Adevărat, Huşul era împânzit în anul 1959 de a grămadă de
politruci, cadre de activişti pemerişti, utemişti, de pionieri, de Prof. Valeriu Neştian – Iaşi
sindicat, cei mai numeroşi consecinţă negativă a inversării
e afirmă, mai în gluma, mai în serios, că Bibliei i se
semnelor axiologice care prin simpla lor prezenţă, prin amestecul
necontenit în activitatea şi viaţa oamenilor, provocau acestora
pagube greu de calculat, nu de puţine ori punându-i în postura de
sclavi ai puterii totalitare. În astă curat-murdară treabă, „tovarăşele“
S spune „Cartea Cărţilor"' pentru că prin ea se poate
justifica orice. De exemplu, căderea excesivă în istorie.
Cum scria Marin Preda (v. „Luceafărul”, nr.37 din 12 septembrie
1970, articolul „Un semn de întrebare“) mulţi nu cred că trebuiesc
se manifestau foarte partinic… Dar, trebuie subliniat apăsat, în judecate astfel erorile sau scăderile unei mari personalităţi şi că
respectul adevărului, că atunci, ca şi-n alte perioade ca şi în trebuiesc trecute, în mod decent, cu vederea, mai ales că toţi avem
Istorie recentă

celelalte zone geografice ale ţării, cu toata presiunea politică asemenea scăderi, şi rar meritul de a fi mari. E adevărat, dar din ce
sufocantă, profesionişti valoroşi, oameni de caracter de pe tărâmul e formata atunci o conştiinţă? Nu din totalitatea actelor şi gesturilor
culturii şi spiritualităţii, al formării de români-români, făceau tot ei adevărate? Puse în lumina adevărată a împrejurărilor în care s-au
felul de tumbe ca să aducă trăitorilor acestui pământ naţional raze produs şi care îl pot absolvi dar şi apăsa?
de lumină, de speranţă, de bucurie. Deschizând un colţ de fereastră O analiză a contextului ne dovedeşte că alternativa nu era
spre libertate, spre arta, ştiinţa necontrafacută, spre specializări neapărat martirajul sau compromisul fără de scrupule, ci pierderea
unor poziţii sociale de favoare, a căror patimă de a le ocupa trebuia
socialmente utile. Şi nu în ultimul rând, spre divertismentul de ferm suprimată, în spiritul permanenţelor culturii şi spiritualităţii
calitate, necesar ca o gură de aer curat hărţuiţilor de griji, necazuri, naţionale.
sacrificii. Terenul pentru un decembrie 89 se prepara tainic fără In fine, dacă folosim (şi cuvine-se să folosim!) grila justiţiei
grabă şi fără răgaz. morale, simpla înregimentare în rândurile partidului comunist (cu
Pentru acest lucru, salutar, pentru multe altele, cuvine-se să le excepţii, fireşte) este din oficiu incriminatorie, deoarece „ostaşii”
mulţumim recunoscători acelora care-au ales, riscant, curajos fie pecereului, n-au avut luciditatea, verticalitatea, rezistenţa spirituală
rezistenţa pasivă, fie rezistenţa activă, şi-au văzut de treabă cu ceruta îndeosebi intelectualilor. Ei au fost complici (direct, indirecţi
demnitate, nedând prilejuri de a intra în derivă. Fără această cu fapta, cu cuvântul, cu omisiunea, cu gândul, la asasinatele ale
puterii totalitare. Altminteri, o cât de sumara incursiune în perioada
Noiembrie 2009 13
de dinainte de 1944 scoate la iveală declaraţiile de fidelitate şi publicistica literară.
„bătăile cu flori” cu care autorul „Istoriei literaturii române“ îl La împlinirea a 75 de ani al lui A. Toma, recte Moscovici),
onorează pe Carol al II-lea, zeificat (cf. art. „Nihil sine Deo, nihil poet de tristă amintire, George Călinescu cuvântează. Între altele îi
sine Rege“ în „Jurnalul literar”, ediţia ieşeană, nr.19, din 7 mai spune aniversatului „...ai răspuns eminescianului memento mori,
1939, sau „Regele”, text hagiografic, în „Revista Fundaţiilor prin memento vivere; şi moartea o priveai cu o admiraţie în loc să
Regale”, nr. 6/l940). împrumuţi aerul funinginos din Mortua est…“ (apud volumul
In circumstanţele grave ale apariţiei monumentalei sale omagial „Sărbătorirea academicianului A. Toma“, Editura
„Istorii” 1941 criticile, contestaţiile, blamările ţin mai ales de Academiei, 1950, p. 19-32.). Curat absurd: comparaţie din care
antitradiţionalismul lui, de ultraxenofilia manifestată pe alocuri, de creatorul vestitei Doine iese strivit.
subiectivismul apăsat şi tendenţios uneori, cu care sunt împănate Între anii 1953 şi 1959 semnează redactarea primului manual
anumite opere şi autori analizaţi ori ignoraţi. de istoria literaturii române pentru clasa a VIII-a, apoi şi pentru
Frenetica activitate gazetărească desfăşurată între anii 1944 clasa a IX-a: Ne varietur! Junimea îi dăscăleşte pe învăţăcei,
şi1949, la cotidianul „Ecoul”, la săptămânalul „Lumea”, la ziarele urmare eliminarea tradiţiilor progresiste ale culturii române,
„Tribuna poporului” şi „Naţiunea“ la bianualul „Jurnalul literar”, ruperea literaturii şi artei de viaţă, luptele şi năzuinţele poporului.
ediţia bucureşteană, întreţine cu ritmicitate o agitaţie zelatoare, din Prin revista „Convorbiri literare“ este răspândită teoria reacţionară
păcate, în slujba ideilor comuniste, nerămasă la stadiul declarativ şi a artei pentru artă.
la o desăvârşită sterilitate. Aşa, bunăoară, George Călinescu a fost Din 1959 redactează tratatul de „Istoria literaturii române”, în
unul dintre primii intelectuali marcanţi care au aplaudat verbal şi în care pe lângă condamnarea în bloc a lui Titu Maiorescu, mentorul
scris ocuparea ţării de sovietici, pe tiranul de la Kremlin, Stalin, i-a „Sburătorului“ al doilea „geniu rău al literaturii noastre”, apare ca
atacat injurios, sub centură, pe Iuliu Maniu, Brătianu, pe alţi dispreţuitor al culturii naţionale, „dependent” de modelele
reacţionari de frunte, „slugi” ale imperialismului americano-englez. „decadentismului” francez, promotor al tuturor „ismelor” venite
In gazeta lui „Naţiunea”, oficină propagandistică procomunistă a din Occident, reprezentant a trei capitaluri monopoliste- englez,
Partidului Naţional Popular - urmaş francez, american etc.
al faimoasei Uniuni a patrioţilor - al O legenda deformatoare
cărui lider se afla, el scria negru pe clădeşte Călinescu şi în jurul operei
alb, la 30 decembrie 1946 materialul lui Nicolae Iorga, al simbolismului,
„În pragul Anului nou 1947”, în care, al curentelor moderne. Astfel de
pe un ton cazon, poruncea: „Spiritele aserţiuni expuse cu autoritatea
inerte, neînţelegătoare ale vremurilor
criticului se bazează pe neadevăruri,
să fie date nemilos la o parte” (sub.
n.). Printre cei denunţaţi: Vladimir acreditate graţie aglomerării
Streinu, Şerban Cioculescu, N. tendenţioase a unor observaţii
Steinhardt (v. şi „Naţiunea“ nr, 383 unilaterale, prin punerea în circulaţie
din 8 iulie 1947). În biblioteci mai a unui text inventat, citat trunchiat,
există colecţii de publicaţii ale schimbări de cuvinte, minimalizări şi
timpului şi spre a se verifica cultivarea caricaturii demolatoare. O
partinitatea, vigilenţa sa practică dezinformatoare şi
revoluţionară, umanismul său… antieducativă pentru tânăra generaţie
Poliţia politică execută ulterior măcar.
„preţioasele indicaţii” ale „pontifului O dată cu înaintarea în vârstă,
istoriei şi criticii literare“ ce trecuse
pe 29 mai 1953, el descoperă nu
de la preamărirea dictaturii regale la
aceea a dictaturii proletariatului. Se numai că „Ileana Miliţianca“ din
pot admite glorificarea crimei şi poezia lui Eugen Frunză, e un fel de
îndemnul la violenţă, ascultarea Beatrice a lui Dante, dar şi că „Drum
oarbă de chemări din umbră, cărora fără pulbere”, romanul Canalului de
le lipsesc şi inteligenţa şi cultura şi Petru Dumitriu, este un eveniment tot
experienţa şi iubirea, şi mila de atât de însemnat ca şi căderea Troiei.
oameni? Deplângem că minţi aşa de Nu avea să ştie semnatarul articolului
frumoase, ca aceea a lui George din „Contemporanul” mai sus datat,
Călinescu, alunecau pe povârnişul că foarte curând, în 18 iulie 1953,
noroiului frământat cu sânge. Şi Bustul lui George Călinescu lucrările „eroice“ de la Canalul
făceau jocul murdar al inchizitorilor din Aleea Clasicilor, Chişinău morţii aveau să fie suspendate tacit şi
românismului…
Forţa descurajării şi a oportu- apoi respectiva proză, epurată.
nismului era copleşitoare. Ce li se putea opune altceva decât tăria Dacă în „Bietul Ioanide” (1953), carte criticată oficial, nu se
caracterului care salvează onoarea unei culturi a naţiunii înseşi, zăreşte picior de comunist, în „Scrinul negru” (1960), roman al
valoarea exemplului, respectarea veşnicei legi morale deferenţa şi ambiguitaţii cum fu el taxat, George Călinescu, a introdus de-a
recunoştinţa faţă de înaintaşi. La 3 iunie 1948, când George dreptul Partidul, cu majusculă! Nu-i de-a mirării. În 1948 vizitase
Istorie şi literaţi

Călinescu este „ales“ membru activ al Academiei RPR (nu al Uniunea Sovietică şi fusese extaziat de ceea ce văzuse acolo (v.
Academiei Române!), aproape 100 de personalităţi marcante erau cartea „Kiev, Moscova, Leningrad“, 1949. Pe urmă, admirase
scoase de pe lista academicienilor, iar aproximativ 1/3 din numărul realizările epocale din China comunistă (v. „Am fost în China
membrilor Societăţii Scriitorilor Români lua drumul închisorilor. nouă“, 1955). Interveni o „benefică“ perioadă de decantare ce
Deci, liberul arbitru funcţiona!... trebuia „valorificată“ cu ceva profit… Ajunge deputat M.A.N.
Zice-se că a fi obiectiv înseamnă să ai o recepţie reală, să te George Călinescu încercă să rezolve drama poporului român,
bizui pe documente (să nu te temi de texte) şi să fii onest, pe cât
cum s-a zis, printr-un „strănut de văduvă veselă şi abuzivă”,
omeneşte e posibil să eviţi deviaţiile dictate de impulsuri afective.
Analiza deschisa pe text şi ea indispensabilă. „Cronica optimistului“ în revista „Contemporanul”, cu începere din
În ianuarie 1949, George Călinescu este îndepărtat de la 9 decembrie 1955 şi până în 1965, continuare la „Cronica
catedra universitară din capitală şi detaşat la Institutul de Istorie mizantropului şi artistic“ din „Adevărul literar şi artistic”. Exilul
Literară şi Folclor, al cărui director devine peste doi ani. Cartea literar îi spunea colţ roşu al falsei destinderi”. Mai plastic, Geo
unui politruc, Ion Vitner (nume real: Jacob Winter), „Critica Bogza numea rubrica din „Contemporanul” „liturghia de vineri“,
criticii“ (1949), îl atacă frontal. Nu numai fiindcă George Călinescu convins că marele învăţat ne hrănea „cu cozonac”, într-o epocă în
susţinea criteriul estetic în aprecierea unei opere de artă. La mijloc care abunda „pâinea prost frământată şi cu tărâţe“ (apud „Paznic de
o coterie alogenă întru desfiinţarea valorilor superioare româneşti. far“, editura „Minerva”, 1974, p. 44). Fabricarea pe bandă rulantă a
Urmează o scurtă etapă cu prezenţă călinesciană sporadică în serii întregi de interminabile articole inepte, mod graţios de a „bate
14 Lohanul nr. 10
câmpii“ al marelui optimist, prin care, în termeni, neonoranţi, George Călinescu, împreună cu
echivala cu agitarea săptă- Ralea, Vianu, Demostene Botez, solicită cu plecăciune primirea în
mânală a unei imperiale partidul socotit cel mai stalinist în acea perioadă. Bineînţeles că li
mantii roşii în faţa frunţilor se accepta cererea, scutiţi fiind de „stagiul pregătitor“. De fapt şi
înguste, mereu aplecate meritau. Tot în 1962, G. C. încasează de la Fondul literar 111.199
pentru atac şi niciodată ridi- lei. În 1964, e laureat al Premiului de Stat. A fost contemporan
cate să contemple Cerul. ocupaţiei bolşevice, sovietizării, comunizării, colectivizării forţate
Dialogurile purtate de critic a agriculturii, industrializării silnice, campaniilor ateiste,
cu broasca ţestoasă şi cu naţionalizărilor abuzive, terorii roşii, revoluţiei culturale, planurilor
purecele, cu câinele şi cu cincinale luate razna la care a aderat fără crâcnire, opintit să pună o
laleaua, reveriile lui, elogiul cărămidă la construcţia socialismului şi comunismului, la
ARLUS-ului şi al materni- denigrarea istoriei Neamului. A dormit liniştit, n-a reacţionat la nici
tăţii de scroafe din comuna o ticăloşie a regimului democrat-popular. Nici n-a lăsat posterităţii
Cocioc, comentarea „omului oarece testament spiritual (ţinut la sertar), cum că ar fi rămas în
nou” al lui Gheorghiu-Dej, sinea lui fidel dimensiunii româneşti a existenţei şi că nu crede în
punerea lozincilor de 1 Mai veşnicia monstruoasei ideologii stângiste.. Chiar de la un Mihai
într-un dialog platonician Beniuc sau de la patriarhul Justinian Marina avem mărturii asupra
ş.a.m.d.. n-au putut face să momentelor de nesupunere personală faţă de diavolul roşu. De la
dispară nici minimalizarea genialul George Călinescu nimic?! (cf. vol. „Intelectuali români în
propriei sale opere şi nici contracararea eforturilor întreprinse de arhivele comunismului“, coordonat de Dan Cătănuş, Editura
alţii pentru restabilirea adevărului asupra tradiţiilor sănătoase ale „Nemira“, 2006, passim.). E limpede, nu s-a solidarizat în nici un
culturii româneşti. Călinescizând flegmatic, cinic, la 28 decembrie fel cu prigoniţii cu asupriţii, ci cu opresori, cu călăii.
1956 - după reprimarea sângeroasă a revoluţiei din Ungaria - el Să nu ne fie frică de adevăr, chiar dacă simţi, peste umărul
nota în respectiva „cronică“: „Intr-o ţară vecină socialistă, tău, ochiul vigilent al cenzurii unui prezent exacerbat, absorbant,
elementele contrarevoluţionare au făcut distrugeri descreierate“!?! stimulat de biciuirea unei grabnice spălări a creierelor. O istorie, o
Asta după ce la Congresul scriitorilor din RPR (iunie 1956) critică literar artistică totalizantă, infailibilă, nu trebuie lăsată să şi
declarase că „Eminescu face în «Luceafărul” procesul femeii mai aroge astăzi funcţiile unei religii. Nici să pontifieze, în numele
burgheze cu artificialitatea şi lipsa ei de sensibilitate“. Si tot în democraţiei manipulate de senili fără trecut, de tineri fără viitor.
„cronica” de pe 28 decembrie 1957, îşi exprima „sentimentul Preeminenţa, monopolul sunt false misiuni ca şi spectacolul
straniu de dezolare“ pricinuit de monumentele lui Brâncuşi văzute de personalitate. Căci, singura modalitate de a umbri viaţa şi opera
la Târgu Jiu. lui George Călinescu este de a le scoate din umbră.
Ca „european”, democrat desigur, George Călinescu recepta
în marea poezie a lui Henri Michaux, experienţa pozitive de
„patologie mintală prin intoxicare”, „Capitalism decadent“ cum
spunea azi şi un Vladimir Voronin sau venezueleanul Chavez… Cu
ocazia Congresului al XXI-lea al PGUS (27 ianuarie -7 februarie Moş Ion Roată la Huşi
1959), îi mai arde un elogiu. De data asta nu lui Stalin, ca în 1944-
1953, ci lui Hruşciov, a cărui expunere exprimă „spiritul de
construcţie propus pentru anii 1959-1965- de o grandoare vizibilă, Despre vizita lui Moş Ion Roată la Huşi aflăm
tipică socialismului biruitor”. Ne mai întrebăm de ce „Divinul” nu din „Notiţe istorice despre biserici” - manuscrise
şi-a asumat niciodată o cât de mică vină pentru sovietizarea culturii adunate de Ion Antonovici, viitor episcop al Huşilor,
române... pe la 1902.
În 1960 este rechemat ca profesor onorific la Universitate. În
1962 ajunge directorul revistei Contemporanul. Din stenograma Ion N. Oprea – Iaşi
şedinţei Biroului Politic al C.C. al P.M.R din 10 mai 1962, în care
s-a discutat primirea în partid a unor intelectuali de marcă aflăm că În „Notiţe istorice despre biserici“ - manuscrise adunate de Ion
însuşi Gheorghiu Dej vorbise la telefon cu George Călinescu în Antonovici, viitor episcop al Huşilor, depozitate la Arhivele
aceasta privinţă. „A fost foarte emoţionat şi a spus: Da, el se statului din Iaşi, aflate în curs de descifrare de către subsemnatul, la
consideră un ostaş al partidului”, mărturiseşte dictatorul comunist. poziţia 104, preotul Rebegea Gheorghe, sachelar la parohia Ibă-
Ce urmează? O scrisoare publicată de oficiosul „Scânteia”, neşti, judeţul Tutova, mărturisea la 28 februarie 1902:
În anul 1876, luna noiembrie, P.S. Arhiereu Policarp Popescu
Bârlădeanu, director şi profesor la seminarul din Huşi, moare în
urma unei boli de atac şi se înmormântează cu mare pompă în bise-
rica Sfântul Nicolae din Huşi. L-a succedat arhimandritul
Istorie şi literaţi

Inochentie Moisiu, fiind pe atunci director la Sfânta Episcopie.


În 2 septembrie 1878, când P.C. sa Inochentie îmi scria
atestatul de absolvire a seminarului, intră la P.C. sa un om cam în
vârstă de 60 de ani, bine făcut, roş la faţă, cu părul mai mult alb,
îmbrăcat în straie de munte. Roagă pe Prea Cuvioşia Sa să-i
primească în seminar pe nepotul său care era afară.
—De unde eşti? îl întreabă părintele Inochentie.
— Din plasa Vrancea, judeţul Putna - veni răspunsul.
— Să se ducă la Roman, acolo vă este eparhia - i-a zis
moşului părintele director.
Bătrânul ascultă şi deodată, din întâmplare sau poate face să i
se dea înlături o parte a hainei de sub surtuc. Pe dedesubt, în partea
stângă, i se vede o cruce în formă de decoraţie, mare, aproape cât
palma, pe reverul hainei bărbatului. Văzându-i-o, îl şi aud pe Prea
Cucernicia Sa întrebându-l:
Funeraliile oficiale ale lui George Călinescu, 14 mai 1965 — De unde o ai? Poate ai fost în război?
Foto: Nicolae Bodnarenco — Nu! răspunse bătrânul din faţa ecleziastului.
Domnul Grigore Creţu, profesor şi el la seminar, fiind cu mai
Noiembrie 2009 15
mulţi profesori colegi Şi domnul Creţu
în salonul directorului, începe a-i pune dife-
aude vorba şi tam- rite întrebări deputa-
nisam, vine să vadă şi tului venit în ospeţie
domnia sa pe necu- dar şi cu interese
noscutul cu decoraţia, particulare la Semi-
punându-i aceleaşi narul din Huşi: despre
întrebări ca şi gazda păţaniile din viaţa lui,
care îi era coleg. cum a îndurat viaţa
— De unde ai după ce s-a întors
asta? Poate ai fost în acasă de la Divanul
război? Ai trecut Ad-hoc, cum i-a venit
Dunărea? Sau poate ai în minte ideea să pună
făcut altă ispravă şi jalba în prăjină şi să
mai mare? iasă înaintea Domni-
Bătrânul, cum torului Alexandru
sta maiestos, îl caută Ioan Cuza, cum... Şi
de sus până jos pe dacă mai poate ceva.
domnul Creţu, şi-1 — Dacă aş avea
pofteşte să-i răspundă: ocazia să fiu prezent şi
— Cu cine am în alte Divanuri, ceva

Note istorice
cinstea a vorbi? mai mult aş mai face!
Deputatul Ion Roată — Cu domnul - i-a fost răspunsul Episcopul Iacob Antonivici
Grigore Creţu, profe- moşneagului.
sorul de limba latină Emoţionat, Prea
şi limba română la seminarul din Huşi - îi răspunde grabnic şi cu Cucernicia Sa Inochentie, domnii profesori, toţi, rând pe rând, i-au
respectul cuvenit vârstei celui întrebat de director. ieşit în întâmpinare, i-au strâns mâna călduros şi l-au felicitat
Auzind cu cine are de-a face, vârstnicul, parcă şi mai pentru patriotismul său, mulţumindu-i că au avut fericirea de a-1
respectuos, face un compliment faţă de toţi domnii profesori de vedea şi cunoaşte.
faţă, aplecându-se de spate în faţa lor şi întinzând mâna domnului În cele din urmă, cu totii au hotărât a-i primi nepotul în
Creţu, convorbitorul, adaugă: seminar la clasa a IV-a, deoarece avea deja absolvite trei clase
— Şi eu sunt deputatul Ion Roată din Divanul Ad-hoc al normale şi funcţionase mai mulţi ani ca învăţător, cu merite care-l
Moldovei de la 1858... impuneau oamenilor.
La acest răspuns şi recomandare, toţi domnii profesori i-am
văzut arătând o stare de adâncă uimire.

Simpozionul „Marea Unire În cadrul simpozionului din 19 septembrie


2009 a fost reactivată secţia Ligii culturale a
Implicaţii politice şi culturale” românilor de pretutindeni în oraşul Huşi.

acţiunilor din aşa numitul ţinut secuiesc care încălcând constituţia


ţării şi-a adoptat imn, drapel şi însemne sigilografice. Liga culturală
Prof. Costin Clit – Huşi se pronunţă pentru păstrarea limbii române ca limbă oficială în
România. Aducem mulţumirile noastre domnului primar Ioan
impozionul cu tema „Marea Unire – Implicaţii politice
S şi culturale”, desfăşurat la Huşi, în Sala Primăriei, la
care au participant peste 100 de persoane, a reunit
personalităţi ce aparţin lumii universitare ieşene şi profesori de
Ciupilan şi domnului Sergiu Găină, directorul Casei de Cultură
care au facilitat desfăşurarea acestei activităţi culturale prin care s-a
deschis Toamna Culturală Huşeană.
Pentru o mai bună cunoaştere punem la dispoziţia cititorilor
istorie din judeţul Vaslui. Amintim pe conferenţiarul doctor
Dumitru Amititeloaie cu tema Viaţa Elenei Cuza, doctorul în
istorie Constantin Cloşcă cu tema Dimensiunile personalităţii lui
Simpozion istoric
Neculai Costăchescu, ambii de la Universitatea „Al. I. Cuza”din
Iaşi, profesorul doctor Nicolae Ionescu de la Inspectoratul Şcolar
Judeţean Vaslui, cu tema George G. Mironescu – personalitate
vasluiană şi Marea Unire, profesorul Gheorghe Gherghe din
Bârlad, cu tema Lăţeşti: Destinul unei moşii şi profesorul Costin
Clit de la Colegiul Naţional „Cuza Vodă” din Huşi, cu tema
Huşenii şi Unirea Basarabiei cu Patria Mamă. Simpozionul a fost
organizat de Primăria oraşului Huşi, Colegiul Naţional „Cuza
Vodă”din Huşi şi Casa de Cultură „Al. Giugaru” din Huşi, în urma
propunerii subsemnatului.
În cadrul simpozionului din 19 septembrie 2009 a fost
reactivată secţia Ligii culturale a românilor de pretutindeni în
oraşul Huşi. Sperăm ca activitatea secţiei din municipiul Huşi să fie
cât mai rodnică. Ne propunem atragerea tineretului în identificarea
şi realizarea idealului naţional, strângerea legăturilor cu secţiile
Ligii din România şi din întreaga lume, editarea unei reviste şi a
lucrărilor de specialitate, desfăşurarea de simpozioane la care să
participe personalităţi marcante ale culturii şi politicii româneşti.
Ne ridicăm împotriva detractorilor neamului românesc, gen
Patapievici, a duşmanilor ţării. Secţia Huşi protestează împotriva Forumul basarabenilor, Bucureşti, 27 martie 2008
16 Lohanul nr. 10
câteva informaţii referitoare La Liga pentru unitatea culturală a cu siguranţă a funcţionat şi anterior acestui an. Liga culturală din
românilor de pretutindeni. Huşi îşi completa la 26 iunie 1912 comitetul cu opt membri,
Liga pentru unitatea culturală este o organizaţie înfiinţată la doamna
15 decembrie 1890 şi scopul ei principal a fost sprijinirea Dragoş,C.Dinescu,Th.Dimitriu,C.Al.Holban,dr.N.Lapteş,maiorul
spiritualităţii româneşti din Transilvania împotriva sistemului de D.Mardare, Gr. Vericeanu şi Gh. C.Vântu. Totodată s-a constituit
deznaţionalizare implementat de guvernele austro-ungar şi ungar. primul consiliu de administraţie din care fac parte C. Al. Holban,
Primul apel pentru apărarea drepturilor românilor datează din 24 preşedinte, revizorul Th.Dimitriu,vicepreşedinte, profesorul de la
ianuarie 1891. Liga a fost cea care a apărat memorandiştii din Gimnaziu M. Nestor, casier, institorul Gh.Vezbianu, secretar,
Transilvania, cea care a contribuit apoi la dezvoltarea spiritului ales Gh.C.Vântu, Gh.Vezbian, D. Alexa,institor la Vutcani, I.Bordea,
în aşa fel încât s-a produs o efervescenţă deosebită pe întreg institor la Lunca Banului, Şt. Filon, institutor la Răducăneni,
cuprinsul Transilvaniei, al Maramureşului, în Bihor, în Banat, la Gh.Neştian,institutor la Vutcani şi Marin Diaconu, învăţător la
românii din Ungaria, şi ei au fost stimulaţi prin această activitate în Moşna, membri. Liga culturală a început organizarea serbărilor şi
vederea participării la Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia, conferinţelor.S-a preconizat apariţia unei reviste la Huşi în luna
de la 1 Decembrie 1918. În 1914 se transformă în Liga pentru septembrie a anului 1912. În perioada interbelică din Huşi era
unitatea politică a românilor de pretutindeni. condusă de preotul Mihai Bejenariu.
Liga culturală a emis un protest, faţă de ultimele evenimente
din ţară, pe care secţia din Huşi şi-l asumă şi pe care îl redăm în
continuare.

În legătură cu activitatea antistatală, antiromânească


a unor organizaţii maghiare revizioniste, iredentiste,
paramilitare, cu sediul în afara graniţelor României

Stimate Domnule Preşedinte al României, Traian Băsescu,


Stimate Domnule Prim-Ministru al României, Emil Boc,
Stimate Domnule Preşedinte al Senatului României, Mircea
Geoană
Stimată Doamnă Preşedinte a Camerei Deputaţilor, Roberta
Anastase

În numele „Ligii Culturale Pentru Unitatea Românilor De


Pretutindeni” Departamentul Moldova, vă rugăm să dispuneţi
adoptarea măsurilor legale, constituţionale pentru interzicerea
activităţilor subversive, provocatoare, sfidătoare desfăşurate în
Transilvania de către unele organizaţii revizioniste, iredentiste,
paramilitare maghiare de peste hotare.
Manifestarea culturalî „Basarabia, pământul misiunii Toleranţa excesivă, lipsa unei atitudini ferme, intransigente, a
noastre”, dedicată marilor eroi ai neamului românesc, Grigore unei reacţii legitime a autorităţilor statului nostru permit activitatea
Vieru şi Andrei Vartic. Biblioteca Municipală „Mihai Ralea”, acestor organizaţii neohortiste, naziste pe teritoriul sacru al
Husi - 31 iulie 20091 Transilvaniei, sub pretextul unor comemorări, aniversări etc.
Caracterul nociv al activităţii acestor organizaţii constă în faptul că
Liga a fost condusă de Nicolae Iorga între 1919 – 1940, cel scopul lor este de a atrage atenţia opiniei publice internaţionale,
care i-a imprimat acest specific naţional, iar nu naţionalist. (Să nu chipurile, asupra „terorii antimaghiare”, inventate de liderii lor
se confunde niciodataă lupta pentru neamul românesc cu iredentişti, precum şi de a recruta tineri maghiari care să lupte
naţionalismul politicianist ieftin, care nu urmăreşte altceva decât sa împotriva statelor presupuse că asupresc pe maghiari. Aceste
pună mâna pe putere slujindu-se de aceste sentimente extraordinare organizaţii revizioniste, paramilitare, se află în strânsă legătură cu
ale tuturor românilor). După asasinarea lui Nicolae Iorga de mai multe organizaţii similare de extremă dreaptă din Europa şi
legionari, ea a fost condusă în continuare de blocul Anghelescu Canada, având un rol destabilizator, antisocial. Ele acţionează sub
până în 1948, când regimul comunist l-a destrămat. lozinca „Va fi al nostru, ceea ce vom lupta să putem obţine”, iar
S-a reînfiinţat la 25 decembrie 1989, tocmai când era scopul final, nedisimulat îl constituie desprinderea Transilvaniei de
împuşcat Nicolae Ceauşescu, Liga fiind creată în ideea de a sprijini România şi refacerea Ungariei Mari. Liderii unora dintre aceste
în special în acea perioada unirea Basarabiei cu ţara-mamă. De organizaţii au interdicţii de intrare în Canada, Serbia şi Slovacia, dar,
aceea, primul obiectiv al Ligii Culturale a fost podul de flori de în mod inexplicabil, nu şi în România.
peste Prut, creat de Ligă - atunci s-au deschis graniţele, s-a trecut Prin toate programele şi activităţile desfăşurate,
de-o parte pe alta. Liga Culturală a întreprins, între altele, multe organizaţiile iredentiste şi revizioniste maghiare care pătrund în
acţiuni în ţară şi peste hotare, s-au ridicat monumente, statui, s-au Transilvania, sub diferite pretexte, încalcă flagrant nu numai
publicat peste 150 de volume, publicaţii de altă natură, reviste, s-a prevederile Constituţiei, suveranitatea şi integritatea teritorială a
Simpozion istoric
contribuit la efervesceţa românităţii, la stabilirea numărului României, ci şi principiile unanim admise ale Dreptului Internaţional,
românilor în lume. Se estimează că sunt 13 milioane de români motiv pentru care vă rugăm să dispuneţi interdicţia pe viitor a oricăror
dincolo de hotarele ţării, deci suntem un neam de 35 de milioane, activităţi ale acestor organizaţii paramilitare, hortisto-revizioniste
nu numai de 22, care ne aflăm în ţară. Liga Culturală a fost cea care pe teritoriul ţării noastre.
a creat Congresul Spiritualităţii Româneşti, o organizaţie care se Cu deosebită stimă,
întruneşte o dată pe an pentru a dovedi că avem aceeaşi unitate Preşedintele Departamentului Moldova al „Ligii
istorică, aceeaşi credinţă, aceeaşi limbă şi că trebuie sa fim în Culturale Pentru Unitatea Românilor De Pretutindeni",
continuare un neam unit indiferent unde ne aflăm, aproape în toate Academician Constantin Gh. MARINESCU
ţările lumii. Congresul Spiritualităţii, după anul 2000, se desfăşoară Vicepreşedinte,
la Alba-Iulia, pentru că în acest loc este firesc sa ne implinim şi noi Conf.univ.dr. Alexandru AMITITELOAIE
destinul, întrucat oraşul a fost centrul Unirii din timpul lui Mihai Vicepreşedinte
Viteazul, Unirii de la 1918, este focarul principal al unităţii Prof. univ. dr. Constantin CLOŞCĂ
neamului. Preşedintele Filialei „Ligii Culturale Române” din Huşi
Liga pentru unitatea culturală a românilor şi-a înfiinţat, încă Prof. Costin CLIT
din 1890, secţii în întreg Vechiul Regat şi teritoriile sflate sub
stăpânire străină. Prima atestare a secţiei din Huşi este din 1912., P.S. Am considerat o datorie de conştiinţă a Ligii Culturale
Pentru Unitatea Românilor De Pretutindeni care a exercitat un rol
proeminent în făurirea României Mari, să vă adresăm acest
1 Sursă fotografii: Asociaţia Culturală „Pro Basarabia şi Bucovina“ Memoriu.
filiala „Mihail Kogălniceanu“ Huşi (probasarabiahusi.ro) [G.F.]
Noiembrie 2009 17
În esenţă, Cartea Cărţilor este un uriaş
monument al umanităţii, o capodoperă literară de o
Biblia, istorie, cultură şi civilizaţie frumuseţe poetică sublimă şi este alcătuită din 66 de
cărţi canonice, sacre, aparţinând iudaismului şi
creştinismului.
Bibliei are 39 de
cărţi canonice in-
Ec. Aurel Cordaş – Huşi spirate. Acestea
sunt:
Moto Cărţile Legii
Eu sunt iudeocentric în cultura Europei, că (Pentateuh) for-
dacă scoţi Biblia din Europa atunci Shakespeare mate din: Facerea
devine un glumeţ tragic. Fără Biblie, europenii, (Geneza), Ieşirea
chiar şi laureaţii premiului Nobel, dormeau în crăci. (Exodul), Leviti-
Ştiinţa şi filozofia greacă sunt foarte folositoare, dar cul, Numeri (Nu-
nu sunt mântuitoare. Prima carte mântuitoare şi merele), Deutero-
consolatoare pe continent – suverană – e Biblia. nomul (A Doua
Petre Ţuţea Lege);
Cărţile Isto-
ărţile canonice ale Bibliei se împart în două părţi:
C Vechiul Testament şi Noul Testament. Vechiul
Testament (v. legământ, contract) cuprinde trei părţi
care în terminologia iudaică sunt numite: ,,Legea”, ,,Profeţii”, şi
rice sunt compuse
din: Cartea lui
Ioshua
Cartea
Navi,
Judecă-
,,Scrierile”. torilor, Cărţile
Legea (Tora), Învăţătura sau ,,Cartea legii lui Moise“, la Regilor (4), Căr-
început, a format o singură carte, dar mai târziu a fost împărţită în ţile Cronicilor (2),
cinci suluri (Pentateuh) în vederea unei mânuiri mai uşoare. Cărţile lui Ezdra
Geneza (origine, naştere) este prima parte a Pentateuhului ( cuvânt (2) şi Cartea
de origine greacă însemnând ,,cinci suluri”, cinci cărţi sau ,,volum Esterei;
cvintuplu”). Pentateuhul şi Cartea lui Ioshua Navi (personaj biblic Cărţile Biblia pauperum, circa 1410
ce este succesorul şi executorul testamentar al lui Moise) povestesc Poetice sunt alcă-
cum tribul lui Israel a devenit o naţiune şi cum a întrat în posesia tuite din: Cartea lui Iov (tema principală este dezlegarea problemei
Pământului Făgăduinţei. suferinţei), Psalmii, Proverbele lui Solomon, Ecclesiastul (cugetări
,,Profeţii” sunt persoane care transmit oamenilor cuvinte din despre sensul vieţii), Cântarea Cântărilor (un adevărat poem
partea Divinităţii, predicatori politico – religioşi care au acţionat în închinat dragostei sincere, lirică de nuntă);
sec.VIII – VI î.Hr. în regatele Israel şi Iudeea, mişcarea prorocilor Cărţile Profetice reprezintă suma Cărţilor atribuite profeţilor
fiind rezultatul contradicţiilor sociale ale societăţii israeliano– Isaia, Ieremia, Iezechiel, Daniel, Osea, Ioil, Amos, Iona, Miheia,
iudeice. Ei mai descriu înfiinţarea şi dezvoltarea monarhiei. Naum, Avacum, Sofronie, Agheu, Zaharia, Maleahi;
,,Scrierile” cuprind poezii, consideraţii asupra binelui şi Alte Cărţi necanonice (apocrife) – Cartea lui Tobit, Baruh,
răului, precum şi relatări istorice. Ezdra, Solomon, Isus, Cartea Iuditei, Susanei, Maccabeilor etc.
Biblia romano–catolică şi cea ortodoxă includ scrieri iudaice Noul Testament cuprinde faptele şi evenimentele din viaţa
suplimentare numite ,,apocrife” (,,ascunse”) cum ar fi Cartea Domnului Iisus Hristos. Noul Testament este alcătuit din literatură
Maccabeilor etc. creştină timpurie fiind compus din două părţi mari: cele 4
Vechiul Testament cuprinde evenimentele de la crearea lumii Evanghelii (după Matei, Marcu, Luca şi Ioan) şi Epistolele Pauline
şi până la venirea în lume a Domnului Iisus Hristos. Această parte a (către Romani, Corinteni, Galateeni, Efeseni, Filipeni, Coloseni,
Tesaloniceni, Timotei, Tit, Filimon), la care se adaugă Epistolele
Soborniceşti, adică scrisorile altor conducători ai Bisericii Creştine
Timpurii (Sfinţii Apostoli Iacov, Petru (2), Ioan (3) şi Iuda). Aceste
Epistole (scrisori), redau corespondenţa primilor conducători ai
Bisericii Primare ( în special Sfântul Apostol Pavel) şi se referă la
nevoile primelor congregaţii.
Între ,,Evanghelii” şi ,,Epistole” sunt plasate relatările
Sfântului Apostol Luca despre creşterea Bisericii Creştine Primare,
Cunoaştere şi lumină
relatări numite Faptele Apostolilor care povestesc despre istoria
timpurie a creştinătăţii. Apostol este un titlu derivat de la cuvântul
grecesc însemnând ,,Cel trimis.” Apostolii au fost liderii oficiali ai
Bisericii timpurii.
Domnul Iisus a ales 12 dintre ucenicii Lui şi i-a numit
apostoli.
Noul Testament se încheie cu Apocalipsa, o viziune parţială a
cerului şi viitorului aşa cum a primit-o Sf. Ap. Ioan Teologul.
Această carte vine să întregească povestirea confruntării universale
dintre bine şi rău începută în cartea ,,Genezei”, confruntare care se
desfăşoară pe pământ. Scrierea prevesteşte misterioase,
înfricoşătoare fenomene cereşti care vor aduce după ele mari
tulburări sociale, finalizându-se cu un tablou care înfăţişează noul
cer şi noul pământ.
Cărţile Legii (Pentateuhul) sau Legile lui Moise
Cele mai vechi coduri de legi (ansamblu de reguli juridice) se
bazau pe principii religioase, adică o zeitate, mai târziu
Dumnezeuera izvorul, raţiunea legii. Codurile de legi erau
Tora în fosta sinagogă Glockengasse din considerate de origine divină. În caz de nevoie, profeţii, preoţii erau
Cologne, Franţa. Foto: Willy Horsch, împuterniciţi să interpreteze legea lui Dumnezeu. Legile stabileau
Wikimedia Commons îndatoririle omului faţă de Dumnezeuşi faţă de ceilalţi oameni,
18 Lohanul nr. 10
atribuit şi descendenţilor din tribul cu acelaşi nume. Termenul de
evreu provine de la cuvântul ,,Ever”, evrit, ivrit, însemnând ,,de
dincolo”, adică locuitor de pe malul celălalt al fluviului. De unde
numele de Avram Ha-Ivri (Avram evreul), adică Avram cel ,, de
dincolo” de fluviul Eufrat.
În Egipt unele triburi nomade au migrat în căutare de păşuni
pentru turme, majoritatea lor rămânând în Palestina. Ieşirea
(Exodul), cea da a doua carte a lui Moise prezintă istoria eliberării
evreilor din robia egipteană. Ieşirea Israeliţilor din Egipt este
totodată istoria religiei evreeşti, istoria prezentării şi fundamentării
teoretice a izvoarelor şi dogmelor religiei. Cartea ,,Exodului”
înregistrează că Domnul i-a dat lui Moise pe Muntele Sinai un set
de Legi, rămas şi cunoscut în istorie sub numele de ,,Cele 10
Porunci” sau ,,Decalogul.” Tot în cartea ,,Exodul”, mai precis în a
doua jumătate a cărţii, alături de Darea Legii (sec. XV-lea sau al
XIII-lea) se regăseşte textul ,,Legământului” (sau al contractului)
pe care Domnul l-a încheiat cu poporul Său, Israel, pe muntele
Sinai. Acest ,,Legământ” a fost înnoit după 40 de ani, când Moise
era aproape de momentul morţii şi cele 12 triburi ale lui Israel
(Iuda, Simeon, Beniamin, Dan, Efraim, Manase, Isaar, Zebulon,
Aser, Naftali, Gad şi Ruben) erau aproape de momentul intrării în
Biblia de la Bucuresti, 1688. Ţara Făgăduinţei. Textul acestui ,,Legământ” este păstrat în Cartea
De remarcat stema Ţării Româneşti.1 ,,Deuteronumul” ( A Doua Lege).
Peste tot în Biblie istoria se împleteşte cu învăţătura.
precum şi interdicţiile fundamentale legate de comportamentul Cartea Cărţilor interzice mita:
uman. În accepţiunea modernă a cuvântului ,,Legile reprezintă Să nu primeşti daruri, căci darurile orbesc pe cei ce au ochii
reguli de comportament şi proceduri impuse pentru a promova o deschişi şi sucesc hotărârile celor drepţi (Iş., 23:8).
situaţie ideală in societate.” Invidia şi lăcomia sunt interzise de Scriptură:
Astfel ,,Cărţile Legii” sau ,,Legea lui Moise”, în afara Să nu pofteşti casa aproapelui tău, nici boul lui, nici măgarul
naraţiunilor, conţin suma obligaţiilor, regulilor sau dispoziţiilor lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău (Iş. 16. :35-36).
obligatorii rituale şi juridice (legislative), reglementate prin Cartea a treia a legilor lui Moise Leviticul cuprinde legi sau
,,Decalog”, care cer de la poporul evreu să condamne omorul, regulile referitoare la cultul religios. În capitolul ,,Porunci pentru
furtul, adulterul, idolatria, mărturia falsă, râvnirea la bunul altuia. viaţa de zi cu zi” sunt citate sfaturi şi îndreptări care au valabilitate
,,Decalogul” sau ,,Cele 10 Porunci” sunt legi morale cu valabilitate de mii de ani.
universală. Aceste legi pot fi citite pe partea superioară a faţadei Să nu faceţi nedreptate fie la judecat, fie la măsurat, fie la
principale a clădirii O. N. U. cântărit, fie la turnat. Cântarul vostru trebuie să fie drept,
Scrierile, sacre, spun că Moise a fost conducătorul, greutăţile drepte, efa dreaptă şi hinul drept (Lv., 19:35).
legislatorul triburilor evreeşti pe care le-a eliberat din robia Să avem grijă să nu cerem semenilor noştri fapte care-i
egipteană şi le-a condus spre Ţara Făgăduinţei (Canaan) pe traseul depăşesc :
Valea Nilului către Peninsula Sinai. Sfinta Scriptură ne mai Să nu-l împovărezi cu sarcini grele (Lv.,25:43).
informează că Moise a fost cel căruia Dumnezeui-a trimis Sentimentul iubirii faţă de aproapele nostru poate fi blocat
,,Legile.” Tot lui Moise i se atribuie şi forma de organizare a din cauza dragostei exagerate pentru bani:
,,Judecătorilor” (Conducătorilor), el fiind cel care a reuşit să pună Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi... (Lv., 19:18).
bazele religiei monoteiste. A patra Carte a lui Moise Numeri (Numerele) prezintă istoria
Legile pe care Domnul Dumnezeui le-a dat lui Moise nu au evreilor din perioada în care au plecat din robia egipteană, mai
fost singurele norme din Orientul Apropiat Antic care au exact din momentul plecării de lângă muntele Sinai, şi au ajuns în
supravieţuit. Au mai rămas în memoria istoriei următoarele serii de
legi: cele 60 de legi din cetatea – stat Esuna din centrul
Mesopotamiei (Irak-ul de astăzi), anul 1800 î.Hr., cele aprox. 282
de legi ale lui Hammurabi regele Babilonului (1792 – 1750 î.Hr.),
cele 200 de legi hittite datând din cca. 1600 î.Hr., cele 128 de, aşa-
numite, Legi în asiriana mijlocie (1115 – 1077 î.Hr.).
În cadrul celor cinci cărţi ale lui Moise, prima carte numită
Cunoaştere şi lumină

Geneza (Facerea), redă concepţia evreilor în privinţa creării lumii


de către Dumnezeu. Potrivit informaţiilor existente în scrierile
sacre (Geneza 12-5o Geneza 24: 13), strămoşul evreilor a fost
patriarhul Avraam. Acesta a fost cel care a condus un mic trib de
păstori evrei, plecaţi din Ur, localitate din Mesopotamia, către Ţara
Canaanului, iar călătoria s-ar fi petrecut pe la începutul anului 2000
î.Hr. Următorul conducător al tribului a fost, potrivit textelor
biblice, Isaac, fiul lui Avraam. După care la conducerea evreilor a
urmat Iacov (Israel) fiul lui Isaac (Geneza 35:11). Acesta a avut 12
fii, dar ţinea cel mai mult la fiul cel mai mic Iosif. Cei 12 fii ai lui
Iacov şi familiile lor au format nucleul poporului evreu.
După unii experţi biblici, stabilirea unor triburi semitice în
Palestina, printre care şi triburile israelite ar fi avut loc în secolul al
XIII-lea î.Hr. Avraam, Isaac şi Iacov (Israel) sunt consideraţi cei
trei Patriarhi (strămoşi) ai iudaismului. Termenul Israel provine de
la cel de al treilea Patriarh, Iacov numit şi Israel (,,cel ce luptă cu
Dumnezeu”), nume dat de Dumnezeului Iacov, nume ce a fost, de
asemenea, dat descendenţilor lui Iacov, israeliţii. Termenul de
iudeu provine de la Iuda (Iehuda), unul din fii lui Iacov, nume

1 Sursă: Revista teologic - literară „Lumină din lumină“ a


Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur“ -
Adam şi Eva – Jan (Mabuse) Gossaert, 1525
Huşi, anul 1, nr. 1, decembrie 2008 [G.F.]
Noiembrie 2009 19
Canaan. Ea redă şi prin faptele lor de arme, curaj şi iniţiativă.
modul în care a fost Cărţile Regilor reprezintă o continuare a Cărţii lui Samuel şi
realizat recensământul descriu istoria monarhiei de la moartea regelui David (972 î.Hr.)
(numărătoarea) evre- până la căderea Ierusalimului (586 î.Hr.) şi începutul captivităţii
ilor în perioada când babiloniene. Domnia diferiţilor regi este prezentată, sistematic, pe o
se aflau în Peninsula perioadă de cca. 450 de ani. În timpul profetului Samuel, poporul
Sinai, iar mai târziu în israelit cere un rege şi-l primeşte pe Saul (1029 – 1004 î.Hr.) care
câmpiile Moabului. pune bazele Regatului Iudeo–Israelian.
Deuteronomul Dacă secolul al XI-lea î.Hr. rămâne în istorie ca perioada
(A Doua Lege), este întemeierii Regatului Iudeo-Israelian, în secolul al X-lea în timpul
ultima din cele cinci regilor David şi Solomon are loc formarea, întărirea, extinderea
Cărţi atribuite lui statului unic şi construirea Primului Mare Templu din Ierusalim.
Moise. Probabil din Următorul suveran, David (1004 – 965 î.Hr.) are meritul de a
cauza imoralităţii şi extinde regatul, iar Ierusalimul devine capitală. De tânăr David a
idolatriei israeliţilor în fost renumit ca bun cântăreţ la psalterion (harfă). Câteva din
Câmpiile Moabului, cântările lui sunt păstrate în cărţile istorice ale Vechiului
Moise a considerat Testament, dar 73 de Psalmi (psalmul este specie a liricii
necesar să repete, să religioase, cu caracter de odă sau de rugăciune, cântată, în care
detalieze Legea pri- autorul îşi exprimă frământările religioase în raporturile cu
mită pe muntele Sinai Divinitatea) atribuiţi lui David sunt păstraţi în Cartea Psalmilor.
înaintea noii generaţii Psalmii sunt de mai multe feluri: de învăţătură, de laudă, de
aflate pe punctul de mulţumire, de pocăinţă, psalmi ai necazurilor şi psalmii profetici.
intrare în Ţara Făgă- Psalmii sunt comparaţi cu un râu de mângâiere în apa căreia s-au
duinţei. Moise expune adunat lacrimile vărsate ale nenorocirilor trecutului, pentru a
legi precise. Astfel răcori arşiţa celor ce suferă astăzi.
Alungarea din Rai există: legi referitoare Regatul Iudeo–Israelian atinge apogeul în timpul lui
Jacopo Pontormo (Jacopo Carucci) la religie şi închinare, Solomon. Sfârşitul domniei regelui Solomon este străbătut de
la administrarea jus- tensiuni politice, sociale şi economice. Aceste multiple conflicte
tiţiei, la guvernare şi război, legi care coordonează viaţa personală contribuie, după moartea lui (sec. IX î.Hr.), la împărţirea în doua a
şi pe cea socială a poporului (ex. soarta ucigaşilor, delicte sexuale, regatului: în Nord, noul regat Israel cu capitala la Samaria, iar în
fiul nelegitim, măsuri sanitare, plata dobânzii, divorţul etc.). Sud, statul Iudeea cu
Nu există nici un alt cod de legi în Antichitate în care capitala la Ierusalim.
principiul egalităţii sociale să fie prezent în reguli, obligaţii, Autorii Cărţii
prevederi practice. Cartea nu condamnă numai exploatarea Regilor confirmă:
economică (dobânzi uriaşe, muncă neplătită etc.) ci îi obligă pe cei ,,Dumnezeua dat lui
bogaţi să aibă grijă de conaţionalii săraci, iertându-i la fiecare 7 ani Solomon înţelepciune,
datoriile etc. foarte mare pricepere
,,A Doua Lege” îndrumă pe cei care iau decizii să fie corecţi, şi cunoştinţe multe ca
obiectivi, să nu năpăstuiască pe nimeni în hotărârile lor: nisipul de pe ţărmul
Să urmăreşti dreptatea şi iar dreptatea (Dt., 16:20). mării. Înţelepciunea
În capitolul ,,Legiuiri casnice” găsim prezentă ideea că lui Solomon întrecea
milostenia nu trebuie să lipsescă în acţiunile noastre : înţelepciunea tuturor
Dacă l-ai îndatorat pe aproapele tău cu orice fel de datorie, fiilor Răsăritului (Me-
în casa lui să nu intri să iei de la el zălog,.... (Dt., 22: 10). sopotamiei) şi toată
Nu lipsesc nici ,,binecuvântările şi sancţiunile” pentru cei ce înţelepciunea egipte-
respectă sau nu Legea, în sensul că cine adună averi, fără a-şi ajuta nilor.” Aceiaşi autori
semenii mai puţin norocoşi, nu sunt plăcuţi Domnului: îi atribuie lui Solomon
Blestemate fie hambarele tale şi prisosurile tale. Blestemate fie paternitatea altor trei
rodele pântecului tău şi roadele pământului tău (Dt., 28: 17-18); mii de proverbe şi o
Să-ţi deschidă Domnul visteria sa cea bună, cerul, ca să-i mie cinci cântări, dar,
dea pământului tău ploaie la vreme, să binecuvânteze tot lucrul de asemenea confir-
mâinilor tale, tu vei împrumuta neamuri multe dar tu nu te vei mă, atestă interesul

Cunoaştere şi lumină
împrumuta, şi peste neamuri vei fi stăpân, dar ele pe tine nu te vor său pentru floră şi
stăpâni (Dt., 28: 1-2, 12). faună.
Vechiul Testament mai cuprinde şi alte scrieri importante ale Cartea Prover-
evreilor, dintre care reamintim pe cele istorice şi etice bele lui Solomon este,
(,Judecătorii, Cărţile lui Samuel, Cărţile Regilor) şi pe cele morale după cum am văzut, o
(Proverbele lui Solomon, Eccleziastul, Cartea lui Iov). carte a Vechiului
Călătorind împreună prin istoria triburilor israeliene am aflat Testament, care cu-
că, plecate din Egipt, aceste triburi au trăit 40 de ani în stepele din prinde o culegere de
Peninsula Sinai. Conducătorul lor Moise nu a mai apucat să ajungă proverbe şi conside-
cu oamenii săi pe teritoriul palestinian, deoarece a murit, prin jurul raţii pe tema înţelep-
anului 1250 î.Hr. Sub conducerea urmaşului său Ioshua cele 12 ciunii. ,,Proverbul este
triburi israelite reşesc să se stabilească în Palestina. Acesta i-a o expresie populară
înfrânt pe canaaneni. O mare parte din teritoriul palestinian a ajuns care cuprinde, într-o
sub stăpânirea israeliţilor, înainte de moartea lui Ioshua (aprox. formă foarte concen-
1200 î.Hr.). trată şi sugestivă, o
Ioshua decedase fără să-şi desemneze urmaşul la conducere. învăţătură morală sau
Numai dacă erau asupriţi de puteri străine, evreii îşi uneau forţele o experienţă de viaţă”
sub conducerea unui judecător care era de fapt conducător militar. Altfel spus, prover-
Tocmai de aceea, perioada începută în jurul anului 1200 î. Hr., care bele sunt cuvinte de
a durat aproximativ 200 de ani, adică până pe la anul 1050 î. Hr., a înţelepciune reduse la Alungarea din Grădina Raiului
fost numită ,,Epoca Judecătorilor”, cei mai cunoscuţi dintre ei fiind o singură frază. Masaccio (Tommaso Cassai) 1426
Devora, Ghedeon, Iftah şi Samson. Demn de remarcat este că în Cititorul poate Capela Brancacci, Santa Maria del
,,Epoca Judecătorilor”, viaţa socială poartă amprenta unei perfecte să aleagă ce este mai Carmine, Florenţa
democraţii. Oamenii aveau aceeaşi valoare, nedeosebindu-se decât bun şi folositor în
20 Lohanul nr. 10
cetăţi din Mesopotamia şi din Media (Siria). Imperiul Asirian în
perioada 850 – 650 î.Hr., a devenit principala putere din Orientul
Apropiat, cucerind pentru scurtă vreme chiar şi Egiptul.
Regatul Iuda a fost invadat în repetate rânduri, dinspre Sud
de egipteni iar dinspre Nord, de Sargon, regele asirian (cca. 926 –
712 î.Hr.).
Dar cum pe lumea asta, se pare, nimic nu este veşnic, la
începutul secolului al VII-lea î.Hr. capitala asiriană Ninive a căzut,
cucerită fiind de imperiul babilonienilor din sudul Irak-ului de
astăzi . Profetul Ţefania, scriind în timpul domniei lui Iosia (639 –
609 î.Hr.), a anticipat distrugerea capitalei Asiriei, Ninive.
În anul 586 î.Hr. împăratul babilonian Nabucodonosor
cucereşte Iudeea (statul din Sud), distruge capitala Iudeei, oraşul
Ierusalim, incendiază Primul Mare Templu, ducând în captivitate o
mare parte din populaţia statului Iehuda (Iudeea). Regatul Iudeea a
încetat să mai existe. Anii 586 – 539 î.Hr. au reprezentat perioada
Mănăstirea Voroneţ – îngerul anunţă Judecata de Apoi. captivităţii babiloniene.
A venit vremea ca sfinţii să se scoală din morminte şi fiarele După moartea lui Nabucodonosor al II-lea, imperiul
sălbatice (ursul, lupul, hiena, leul, elefantul, grifonul, cerbul şi babilonian a fost cucerit în anul 539 î.Hr. de Imperiul Persan în
dragonul) care i-au devorat să le redea trupurile frunte cu regele Cirus al II-lea.
În al doilea an de la cucerire, Cirus al II-lea a luat o hotărâre
viaţă. Cartea arată cum trebuie să fie raporturile dintre Divinitate şi decisivă pentru evoluţia istoriei evreilor permiţându-le
om, dintre părinţi şi copii, dintre autorităţi şi supuşi, stăpân şi slugă, reîntoarcerea în Palestina.
bărbat şi femeie, etc. Se dau de asemenea sfaturi împotriva unor Regăsim aceste realităţi istorice în câteva din cărţile
păcate ca: incorectitudinea, desfrâul, nesimţirea, mita, mânia şi Vechiului Testament. Astfel ,,Cartea lui Ezdra” prezintă perioada
altele. Se recomandă peste tot frica de Dumnezeu, prudenţa şi refacerii vieţii religioase şi politice a israeliţilor, după reântoarcerea
iubirea aproapelui, binefacerile, iubirea de adevăr, modestia. Se din robia babiloniană. Neemia (v. ,,Cartea lui Neemia”) este un
insistă de asemenea asupra răsplăţii; celui cu frică de Dumnezeuşi exemplu de dedicaţie şi dăruire. A lăsat o poziţie înaltă la curtea
care respectă legile îi va merge bine, celui fără de lege îi va merge regelui persan Artaxerxe, pentru a se întoarce la Ierusalim,
rău. Poporul este sfătuit să asculte sfatul înţelepţilor în orice participând la reconstrucţia materială şi spirituală a poporului său.
împrejurare, ajutându-se de credinţa în Dumnezeu, care este izvorul După Epoca Persană ce a durat aprox. 200 de ani. (539 – 332
adevăratei înţelepciuni. î.Hr), o nouă putere va domina Orientul Antic, când puterea
Căci înţelepciunea preţuieşte mai mult decât mărgăritarele şi perşilor a fost definitiv înfrântă de către armatele greco-
nici un lucru de preţ nu se poate asemui cu ea (Pv., 8: 11). macedoniene. În frunte cu Alexandru Macedon, în lupta de la Issos
În acelaşi capitol la versetul (19: 2o), aflăm: din Asia Mică în anul 333 î.Hr. aceste armate au cucerit Persia şi
Ascultă sfaturile şi primeşte învăţătură. Ca să fii înţelept pe elenismul a devenit un factor major în cultura mondială. După
viitor. moartea lui Alexandru Macedon la numai 33 de ani, Ptolemeii au
Sau: deţinut Egiptul şi Israelul, iar Seleucizii, Siria şi Babilonul.
Calea nebunului este fără prihană în ochii lui, doar Astfel perioada anilor (332 – 63 î.Hr.) a rămas în istorie sub
înţeleptul ascultă sfaturile (Pv., 12: 15). numele de Epoca Elenistă. Acest interval de timp este reflectat în
Sau: Vechiul Testament prin ,,Cărţile Maccabeilor.” Regele Antioh al
,,Cine are inimă înţeleaptă primeşte învăţăturile, dar cine are IV-lea a profanat Marele Templu, punând în el o statuie a lui Zeus.
o gură nesocotită se prăpădeşte singur” (Pv., 1o: 18). Acest gest a dat naştere revoltei israeliţilor, sub conducerea fraţilor
Avem posibilitatea să reînvăţăm din Cartea Cărţilor că Maccabei. Răsculaţii au ocupat şi purificat Templul, în anul 164
trebuie folosită experienţa părinţilor noştri. Sfaturile lor ne aduc î.Hr. În amintirea acestui eveniment a fost instituită sărbătoarea de
întotdeauna foloase. 8 zile ,,hanuca” (noua consacrare).
Fiule, păzeşte sfaturile tatălui tău şi nu lepăda învăţăturile Perioada romană (63 î.Hr. – 324 d.Hr.) este epoca în care
mamei tale....ele te vor însoţi în mersul tău, te vor păzi în pat şi îţi Pompei cucereşte Ierusalimul, aducând Iudeea sub influenţa directă
vor vorbi la deşteptare.
Tot din Proverbe, 4: 24-26 aflăm că politica cea mai bună în
viaţă este corectitudinea, cinstea.
Izgoneşte neadevărul din gura ta şi se depărtează viclenia de
Cunoaştere şi lumină

pe buzele tale.
În Cărţile Profeţilor, în învăţăturile acestora se pune accentul
pe căutarea lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă în gândirea lor a căuta
binele, dreptatea şi omenia. Profeţii se ridicau în anumite timpuri,
în vederea rezolvării unor trebuinţe, nevoi religioase şi sociale,
fiind o forţă moderatoare a monarhiei. Profeţii îi certau pe oamenii
bogaţi pentru abuzurile lor, pentru faptele lor rele, pentru părăsirea
Legilor lui Moise.
Anul 622 î.Hr. rămâne în istorie ca anul în care reformele
religioase ale regelui iudeu Iosia au legiferat monoteismul.
Astfel Profetul Osea a considerat că adulterul spiritual comis
de israeliţi cu alte zeităţi a reprezentat cauza principală a decăderii
morale a Israelului. Amos a fost un cioban din Iuda, înzestrat cu un
acut simţ al dreptăţii sociale. Amos şi-a îndreptat majoritatea
profeţiilor asupra societăţii prospere, dar corupte, a Israelului din
perioada domniei lui Ieroboam al II-lea (781 – 753 î.Hr.). Deci, el a
fost contemporan cu Osea. Din punctul de vedere al lui Amos,
Israel este extrem de imoral. Dumnezeuîi va pedepsi cu exodul.
Satirizând hărnicia rituală a evreilor, Profetul Amos declară că nu
pioşenia exterioară, ci perfecţiunea morală este conţinutul
adevărat al religiei.
Pe la anul 721 î.Hr. asirienii cuceresc Regatul Israel. Astfel Judecata de Apoi
israeliţii din Samaria au fost deportaţi în regiuni aflate sub Michelangelo Buonarroti, Capela Sixtină, Vatican
stăpânire asiriană. În locul lor au fost aşezati locuitori ai câtorva
Noiembrie 2009 21
a Romei (anul 44 d.Hr.). În perioada Astfel în Epistola Sf. Ap. Ioan
anilor 37 – 4 î.Hr., Iudeea a fost regat găsim un mare adevăr:
clientelar Romei, avându-l în fruntea sa pe Cel ce nu iubeşte, n-a cunoscut pe
Irod cel Mare. Cel de al Doilea Mare Dumnezeu, căci Dumnezeueste iubire.
Templu a fost reconstruit de către acesta. În Epistola către Galateni Sf. Ap.
Activitatea lui Mesia - Domnul Iisus Paul ne spune că:
Hristos a fost precedată de Ioan Suprema lege în creştinism este
Botezătorul. Pentru predica sa dragostea (5: 14).
necruţătoare, Ioan Botezătorul a fost Din prima Scrisoare către Corinteni
arestat şi închis de regele Irod Antipa a Sf. Ap. Pavel aflăm:
(4 î.Hr. – 39 d.Hr.). Ne aducem aminte că ....Dragostea rabdă îndelung;
acest rege a fost fiul lui Irod cel Mare care dragostea este plină de bunătate;
murise în anul 4 î.Hr. dragostea nu ştie de pizmă; dragostea nu
Tot sub regele Irod Antipa a fost se trufeşte. Dragostea nu se poartă cu
judecat şi răstignit Domnul Iisus Hristos. necuviinţă, nu caută ale sale, nu se

Cunoaştere şi lumină
Pentru creştini, Domnul Iisus Hristos este aprinde la mânie, nu pune la socoteală
o persoană divino-umană, este fiul lui răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se
Dumnezeuşi s-a întrupat de la Duhul bucură de adevăr. Toate le suferă, toate
Sfânt şi din Fecioara Maria şi a trăit ca le crede, toate le nădăjduieşte, toate le
persoană istorică în timpul împăratilor rabdă. Dragostea nu piere niciodată.
Augustus (31 î.Hr. – 14 d.Hr.) şi Tiberiu
(14 d.Hr. – 37 d.Hr.). Mântuitorul a venit Bibliografie selectivă
din Galileea la Ierusaralim. În ziua de Ioan Constantinescu, Studiul
Pesah este arestat de romani, fiind Noului Testament, Ed. Institutului Biblic
considerat un răzvrătit, în stare să agite şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
populaţia. Este condamnat la moarte la Române, Bucureşti 2002.
cererea unor conducători religioşi evrei. Petre Semen, Curs de studiul
Toate aceste evenimente se petrec sub Vechiului Testament - Introducere şi
administraţia procuratorului Pilat din Pont Fecioara şi îngerii exegeză, Ed. Universităţii ,,Al. I. Cuza”
(26 d.Hr. – 36 d.Hr.). Procuratorul roman William-Adolphe Bouguereau Facultatea de teologie, Iaşi, 1993.
îşi avea reşedinţa în Caesarea. El era Sursă:www.illusionsgallery.com [G.F.] P. Gaudin, Marile religii, iudaism,
comandantul suprem al trupelor romane creştinism..., Ed. Orizonturi, Bucureşti,
staţionate în Iudeea, fiind subordonat 1997.
guvernatorului din Siria. Procuratorii numiţi de Senatul Roman P. Lawrence, Atlas de istorie biblică, Ed. Casa Cărţii,
aveau dreptul de a hotărî asupra vieţii şi morţii locuitorilor Iudeeii. Oradea, 2007.
Roma stăpânea ţara cu mână forte. Evreii s-au revoltat (anul 66 *** Biblia sau Sfânta Scriptură Ed. Institutului Biblic de
d.Hr.) iar împăratul Titus a distrus definitiv Marele Templu în anul Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2001.
70 d.Hr., până astăzi rămânând în picioare numai o porţiune din *** Marea Enciclopedie a Cunoaşteri – religie şi filozofie,
zid, denumită semnificativ, Zidul Plângerii. Evreii s-au răsculat din Ed. Litera Internaţional, Bucureşti, 2009.
nou, sub conducerea lui Bar Kochba. Împăratul Hadrian distruge
Ierusalimul şi îi dă numele de Aelia Capitolina.
În perioada anilor 324-640 d.Hr., interval de timp rămas în
istorie ca Epoca Bizantină, împăratul Constantin cel Mare mută
capitala romană în Bizanţ (Constantinopole). Creştinismul a
devenit religie oficială de stat. Biserica s-a întărit rapid.
Noul Testament are în structura sa 27 de scrieri. Le Despre liberalism, neoliberalism
reamintim: 4 Evanghelii, Faptele Apostolilor, 14 Scrisori ale
Sfântului Pavel (Epistolele Pauline), Scrisoarea către Evrei, 2
şi rolul Statului în economie
Scrisori ale Sf. Apostol Petru, 3 Scrisori ale Sf. Apostol Ioan, 1
Scrisoare a Sf. Apostol Iuda, Apocalipsa Sf. Ioan Teologul.
Aproape jumătate din Noul Testament este format din cele Ec. Aurel Cordaş – Huşi
patru relatări consacrate vieţii Domnului Iisus Hristos şi veştii bune
pe care El a adus-o pe Pământ. Aproape 33% din paginile lor sunt Analiza evoluţiei economice a ţărilor capitaliste
dedicate evenimentelor din ultima săptămână pe care a petrecut-o dezvoltate arată că în aceste ţări au evoluat două
pe Pământ, evenimente printre care se numără Răstignirea şi tipuri ale mecanismului economiei de piaţă. În ţările
Învierea Sa. Deci, cunoaştem că cele 4 Evanghelii de la Sf, Apostol din Vestul Europei, în secolele XVIII-XX a funcţionat
Matei, Marcu, Luca, Ioan, sunt o mărturisire despre viaţa, vorbele, cu succes un anume tip de liberalism clasic ce a
învăţăturile şi faptele, moartea şi învierea Domnului Iisus Hristos. funcţionat pe baza principiilor pieţei libere care se
Din ,,Evanghelia după Matei” (7-12) aflăm regula de aur: autoreglează.
Deci ce voiţi să vă facă oamenii faceţi şi voi la fel. Căci
aceasta este Legea şi Prorocii. cest mecanism se baza pe legături de liberă concurenţă
Cartea Faptele Apostolilor este o prelungire a relatării
Evangheliilor în perioada de după Înălţarea Domnului Iisus la cer. A între participanţi cu puteri economice relativ egale, pe
mişcarea liberă a preţurilor, în confruntarea dintre
Această carte povesteşte ce li s-a întâmplat ucenicilor Domnului cerere şi ofertă, iar dezechilibrele din activitatea economică se
Iisus după despărţirea de El. Sf. Apostoli Petru şi Pavel s-au
afirmat ca adevăraţi conducători ai Bisericii Creştine de început. În rezolvau de la sine prin intermediul crizelor. Intervenţia statului în
Economie

concluzie, Faptele Apostolilor este ultima carte a Vechiului economie se limita doar la asigurarea unui cadru legislativ-
Testament în care se descrie înfiinţarea Bisericii Creştine, primele instituţional.
începuturi ale creştinismului şi răspândirea sa în lume, prin cei mai La începuturi acest tip de mecanism economic funcţiona
importanţi Apostoli (Ucenici) ai Mântuitorului Hristos. preponderent spontan. Pentru economia liberală clasică, Statul nu
Ştim că Epistolele sunt scrisori adresate unor Biserici locale are de condus politici economice deoarece se consideră că
(Romani, Efeseni, Filipeni, Coloseni, Tesaloniceni), unor discipoli ajustările se stabilesc ele însele prin legile naturale ale echilibrului.
(Timotei, Tit, Filimon) sau tuturor Bisericilor de către Sf. Apostol Conform principiului mâinii invizibile (Adam Smith) ar exista pe
Pavel (cele mai numeroase epistole), Sf. Apostoli Iacob, Petru, piaţă un mecanism de reglare ce permite coordonarea şi
Ioan şi Iuda. Apostolii îşi expun în ele credinţa, dau indicaţii armonizarea intereselor individuale. Funcţionarea pieţelor ar
comunităţilor religioase şi sfaturi pentru viaţa creştină. conduce la apariţia unui ordin spontan rezultat din întâlnirea
însumată a cererilor cu ofertele. (F. Teulon, Rolul Statului în
22 Lohanul nr. 10
economie). securităţii sociale, a nevoilor de finanţare a întreprinderilor publice.
Dar o altă perioadă se succede celei dintâi - adică perioada De la finele anului 1980 teoria liberalismului clasic este din
liberalismului clasic. Pe parcursul acestei a doua perioade nou contestată de către economişti, care insistă asupra rolului
mecanismul liberei concurenţe (concurenţă perfectă) este important pe care Statul îl poate juca în ceea ce priveşte accesul la
zdruncinat, tulburat prin faptul că apar întreprinzători puternici ce- progresul tehnic. (F.T., op. cit.).
şi impun preţurile pe piaţă. Într-un context de puternică depresiune economică (faza de
Ca timp Marea Depresiune Economică din anii 1929-1933 şi după criză, oferta este mai mare ca cererea, întreprinderile reduc
mai ales perioada de după Al Doilea Război Mondial au accelerat costurile de producţie implicit preţurile, se modernizează
trecerea de la primul sistem ce funcţiona spontan, de la sine, printr- tehnologiile, economia se înviorează, atingându-se în timp, faza de
o ,,ordine naturală”, de origine divină, la un sistem economic în expansiune adică de dezvoltare), ce a fost caracteristic anilor 1991-
cadrul căruia a sporit considerabil rolul factorului conştient, 1993 se recunoaşte mai uşor Statului un rol de reglare
subiectiv, concretizat prin sporirea prezenţei Statului, a conjuncturală.
managementului şi a marketingului. Acest tip de concurenţă se S-au recunoscut abuzurile deceniului 1980, care a fost
numeşte generic concurenţă de monopol, sau concurenţă puternic dominat de concepţia neintervenţionismului Statului în
imperfectă. politica şi viaţa economică, când privatizările au dus la puternice
Politica concurenţei moderne, spre deosebire de liberalismul creşteri ale preţurilor la consumator. Statului îi revine, prin
clasic al secolului al XIX-lea cere intervenţia Statului atunci când politicile social-economice şi nu numai, un rol important în
concurenţa singură nu poate rezolva situaţiile reale. stimularea agenţilor economici să-şi păstreze personalul, evident şi
Neoliberalismul se opune transformării Statului într-un organism prin cointeresare materială etc. şi să nu migreze în alte zone
totalitar economic, dorind limitarea la un optim necesar deoarece economice. (F.T., op. cit.).
Statul poate greşi uneori în amestecul său în viaţa economică, când În concluzie, se pare că procesul de privatizare este
nu se ţine seama de respectarea legităţilor economice, sacrificând fundamental, deoarece prin el se asigură desfiinţarea monopolului
economia din raţiuni politice, sociale, de conjunctură etc., generând economiei de tip centralizat, adică se asigură autonomia unităţilor
în acest fel, inflaţie, nivel de trai scăzut etc. economice, autonomie necesară pentru ca agentul economic să
Puterile publice au aplicat doctrina laissez faire, adică „lăsaţi poată intra în concurenţă şi să devină, astfel, eficient, se asigură
să se facă”, ,,lasă-i să lucreze”, sintagmă ce a fost aleasă pentru a manifestarea liberei iniţiative, descentralizarea conducerii
descrie atitudinea guvernului faţă de oamenii de afaceri, muncitori, economiei, realizarea protecţiei sociale şi măsuri de încadrare în
constructori într-o economie de piaţă liberă, în sensul muncă a şomerilor etc.
neamestecului Statului în activitatea privată - complet (laissez-
faire, laissez- paser, le monde va alors de lui-meme), sensul mai Bibliografie selectivă
larg al principiului enunţat s-ar traduce în eliminarea barierelor în E.M. Dobrescu şi colab., Dicţionar de istorie economică şi
zona producţiei şi a comerţului. Aceste puteri (Statul) au fost istoria gândirii economice, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005.
obligate să intervină în economie pentru a face faţă marilor F. Teulon, Rolul Statului în economie, Ed. Institutul
probleme sociale, creşterii şomajului, etc. European, Iaşi 2005.
Pentru înlăturarea efectelor crizei economice şi mai ales F. Teulon, Cronologia economiei mondiale, Ed. Institutul
pentru lichidarea şomajului în masă, se pune în practică parţial, în European, Iaşi, 2005.
perioada 1933-1936, în S.U.A. un program de politici sociale, G. Horja, Economie, planuri, sinteze..., Ed. All, Bucureşti,
economice numit New-Deal (,,Noua Acţiune” sau ,,Noua 1996.
Înţelegere”). Administraţia Federală a început această politică, cu
un program de refacere a industriei prin lansarea unor comenzi
publice şi ofertă de credite ieftine, dolarul a fost devalorizat cu
40%, în vederea ieftinirii şi relansării exporturilor, o nouă legislaţie
privind stimularea construcţiei de locuinţe prin subvenţii şi garanţii Istoria cecului
publice, largă asistenţă pentru fermieri şi un program special de
securitate socială, etc. (F.T. op. cit.).
Intervenţia Statului în economie s-a consolidat în Europa
după cel de al Doilea Război Mondial ca o rezultantă comună a mai Ec. Aurel Cordaş – Huşi
multor factori, sub influenţa ideilor şi concepţiilor lordului
economist Keynes care reflecta, sub raport teoretic, aspiraţiile, Apariţia plăţilor fără numerar a avut loc din
interesele unei clase sociale. S-au petrecut schimbări în relaţiile cele mai vechi timpuri. În lunga şi permanenta
sociale existente. Astfel lucrările lui J.M. Kaynes fundamentează evoluţie a monedei, formele monetare se succed şi se
doctrina economică a dirijismului, doctrină care a determinat completează, îndeplinind concomitent multiple
tendinţa implicării din plin a Statului în economie, prin subvenţii, funcţii economice.
investiţii şi comenzi de stat, iar măsurile vor oscila între liberalism
şi dirijism. Prima încercare de a pune în valoare teoriile lui J.M.

D
ezvoltarea producţiei de mărfuri şi a schimbului a fost
Kaynes este programul de politică social-economică ,,New–Deal”, încorsetată, în timp, de insuficienţa cantităţii de metale
care a fost un exemplu de aplicat în multe ţări prin impunerea preţioase, cauză ce a dus la necesitatea apariţiei unor
măririi obligaţiilor sociale. instrumente de plată, de credit. Plăţile pe seama depozitelor
Un alt factor ce a determinat intervenţia Statului îl constituie bancare, adică plăţile fără numerar, prezentau un progres faţă de
conjunctura economică, contextul economic când perioada acelea efectuate în numerar, deoarece înlăturau transporturile,
postbelică înregistrează o creştere a producţiei şi a veniturilor, fapt diverse riscuri etc.
ce a permis extinderea protecţiei sociale. Din literatura antică se cunosc, de asemenea, exemple de
Liberalismul îşi arătase limitele în cursul Marii Crize din anii ,,ordine de plată” prin care creditorul (o persoană căreia i se
1930. Statul, sub presiunea mişcărilor partidelor comuniste şi datorează ceva) cerea imperativ debitorului său (o persoană care
Economie

laburiste intervine pentru a răspunde cerinţelor sociale. Astfel toate datorează ceva) să plătească unei terţe persoane suma datorată.
aceste realizări determină contextul social drept un alt factor ,,Ordinele de plată”, mandatele de plată par să fi avut o utilizare
puternic ce contribuie la consolidarea rolului Statului în economie. frecventă în Egiptul Antic. Bancherii romani foloseau mandatele de
(F.T., op. cit.) plată scrise, similare cecurilor, ce aveau trecute în ele numele
În urma crizei de mare amploare din anii 1970-1980 persoanelor, fiind cunoscute sub denumirea de ,,prescriptiones.”
materializată prin inflaţie, şomaj, diminuarea ratei profitului Într-una din scrierile lui Socrate se pomeneşte despre o sumă care
întreprinderilor, care a urmat primului şoc petrolier (ţările depusă la Atena era plătită în Pont.
dezvoltate au trebuit să facă faţă în anul 1973 şi anul 1979 unei În secolul al III-lea î.Hr. băncile din Persia, în perioada
creşteri brutale a preţului petrolului), intervenţia Statului în sassanidă, au emis de asemenea scrisori de credit, scrisori de
economie cunoaşte o nouă accelerare datorită dificultăţilor de garanţie bancară, cunoscute sub numele de sakks, rădăcina
integrare a persoanelor active pe piaţa muncii, a deficienţelor cuvântului cec.
Noiembrie 2009 23
După V. Slăvescu ,,originea monedei scripturale, ca şi Ca urmare a acordării privilegiului de emisiune a Băncii
originea bancnotei se găseşte în bănci. Banca este leagănul Angliei prin actul din 1742, bancherii englezi nu mai puteau elibera
monedei scripturale.” bilete (bancnote) depunătorilor în schimbul depozitelor ce le aveau
În concluzie, cecul îşi are originile în sistemul bancar antic în constituite. Aceştia reuşesc să ocolească monopolul Băncii Angliei
care bancherii emiteau ordine de plată la cererea clienţilor lor, de a emite bilete de bancă la purtător şi la vedere (adică plătibil
pentru a plăti bani beneficiarilor plăţii. Un astfel de ordin de plată imediat), utilizând o nouă metodă pentru a-şi încheia afacerile lor.
era denumit cambie (angajament de plată în scris luat de debitor, ,,Bancherii din Londra în loc de a remite clienţilor lor (în
cumpărător prin care acesta se obligă să plătească, la cerere sau la schimbul depunerilor) biletele plătite la casa băncii, se mulţumiră
scadenţă o sumă de bani beneficiarului). să înscrie în creditul contului clienţilor sumele ce erau datorate şi să
Trata era şi este un ordin în scris, adresat de către vânzător, le remită acestora carnete conţinând un număr de formulare în alb
creditor, prin care se cere cumpărătorului, debitorului să plătească pe care clienţii le completau în favoarea cui vroiau. Aceste titluri
la cerere sau la scadenţă unei a treia persoane numită beneficiar. erau plătibile la vedere şi la purtător, bancherul se angaja să le
Utilizarea acestor hârtii de valoare facilitau comerţul, deoarece plătească oricui se prezenta la ghişeele sale, numai să fi primit de la
negustorii nu mai erau nevoiţi să transporte sume mari de bani (aur, clientul său fonduri suficiente pentru a acoperi valoarea lor”. (Gr.
argint, etc.) pentru achiziţionarea de bunuri sau servicii. Manoilescu - ,,Cekul”).
În secolul IX d.Hr. un negustor musulman putea încasa în Astfel apare în Anglia, la sfârşitul secolului al XVIII-lea,
China un cec emis de banca lui din Bagdad (Irakul de azi). cecul-mandat, cunoscut sub denumirea de ,,cec” tras (întotdeauna
Mandatele de plată, ordinile de plată au continuat să fie folosite şi banca la care este deschis contul) asupra unui bancher, conţinând
în Evul Mediu, însă într-o formă puţin diferită de aceea practicată ordinul din partea trăgătorului (cel care dispune plata) ca să i se
în Antichitate. debiteze contul în momentul achitării cecului respectiv.
Astfel, în secolul XII băncile veneţiene eliberau clienţilor În acel moment adevăratul cec era născut, căpătându-şi
ordinul de plată numit ,,contado di banco”, sub formă de chitanţă caractere proprii, deosebite de ale celorlalte hârtii de valoare
nominativă, prin care aceştia îşi efectuau plăţile către creditorii lor. asemănătoare. În concluzie la origine, cecul apare ca un mijloc de a
Fragmentele găsite la Cairo Geniza indică faptul că, în evita, de a ocoli, monopolul emisiunii biletelor (bancnotelor) de
secolul XII cecurile erau foarte bancă. Răspândirea cecului în
asemănătoare cu cele din zilele Anglia este în strânsă legătură
noastre, având doar dimensiuni cu perioada Marii Revoluţii
mai mici pentru a economisi Industriale (1760 – 1850)
cheltuieli cu hârtia. Acesta datorită descoperirii unor noi
conţinea înscrisă o sumă de surse de energie (electricitate,
bani care trebuia plătită şi petrol, gaze naturale, abur)
ordinul ,,purtătorul are dreptul ceea ce a permis dezvoltarea
să primească această sumă”. unor ramuri industriale, cum ar
La începutul secolului al fi industria bumbacului, cu
XIII-lea la Florenţa , mai târziu inventarea suveicii zburătoare,
la Pisa, bancherul virează o maşini de tors cu 80 de fire
sumă dintr-un cont în altul, la acţionată hidraulic, filaturi,
prezentarea unui simplu bilet ţesătorii mecanice cu 20 de
semnat. Totuşi cele două părţi războaie, inventarea motorului
trebuiau să aibă cont la acelaşi cu abur şi folosirea în filatură.
bancher. La Pisa apar înscrisuri Invenţia lui J. Watt, maşina cu
ce pot fi asociate cecului aburi, constituie punctul de
modern, înscrisuri care plecare în dezvoltarea
circulau în jurul anului 137o. maşinismului. Se mai
În China, cecul pare să înregistrează progrese tehnice
fie folosit cu mult mai devreme Palat CEC de pe Calea Victoriei din Bucureşti, construit în prelucrarea fierului, în
ca în Europa şi în alte părţi. La pe terenul ocupat de o biserica demolata in 1896. Proiectul a tehnologia prelucrării şinelor
finele secolului al XIII-lea, la aparţinut arhitectului francez Paul Gottereau, impozanta de cale ferată, locomotiva cu
întoarcerea lui Marco Polo în clădire fiind terminată in 1900 aburi, vapoare cu aburi,
Europa, acesta povesteşte comunicare pe cale electrică,
compatrioţilor săi veneţieni sisteme de fabrici, etc. Datorită
despre folosirea cecului de către chinezi. acestei lipse grave de bani ghiaţă, consecinţă a extinderii rapide a
În secolul al XV-lea reapare ,,modernizat” contractul de afacerilor, statul a îngăduit Băncii Angliei să emită bancnote.
schimb ,,cambium”, prin care bancherul se obliga la cererea Băncile au luat singure măsuri în această problemă, încurajând
clientului să efectueze plăţi în alte localităţi şi în alte ţări, pe baza utilizarea pe scară largă a cecurilor şi a altor hârtii de valoare.
unei scrisori numită ,,lettera di pagamento” (scrisoare de plată). Vorbind despre bănci, J. K. Galbraith a afirmat ,,precursorul
În secolul al XVI-lea băncile de depozit din Europa foloseau tuturor instrumentelor de reformă monetară a fost Banca Angliei.
în mod frecvent recipisa de depozit, adică cecul-recipisă. Astfel, la „...În general ea este pentru monedă ceea ce Sf. Petru era pentru
Amsterdam recipisa de depozit purta numele de ,,kassierbriefje”, ea credinţa creştină.” Din Anglia cecul a fost introdus în America de
fiind trasă asupra băncii la care îşi avea depozitul, pentru a o remite Nord, precum şi în celelalte state ale Europei.
creditorului său în scopul achitării datoriei. Cecul-recipisă spre Poziţia de lider economic al lumii a fost menţinută prin
deosebire de cecul-ordin de plată, constituia numai dovada profiturile uriaşe obţinute de pe urma flotei sale comerciale, din
existenţei sumei păstrată în depozitul băncii, la dispoziţia exportul de capital şi prin moneda sa care a făcut din Anglia centrul
beneficiarului, nu şi ordinul expres către tras (bancă) ca acesta să pieţei monetare internaţionale.
efectueze plata celui care se prezintă cu hârtia de valoare, prin Banca Amsterdamului a apărut în anul 1609. La începutul
Economie

debitarea contului (înscrierea unei sume şi a contului creditor în secolului XVII portughezii şi spaniolii sunt înlocuiţi de olandezi pe
debitul unui cont-în partea sa stângă) de depozit al emitentului, ca drumurile mărilor şi oceanelor. Se înfiinţează companii particulare
în cazul cecului-ordin de plată. pentru comerţul îndepărtat pe mare. Codul de comerţ olandez din
Încă din secolul al XVII-lea, în Anglia rolul bancherilor era jucat 1838 constituie cea mai veche legislaţie privind cecul. În Franţa
de zarafi (goldsmiths), care primeau depozite de aur şi argint de la cecul s-a răspândit o dată cu crearea marilor bănci de depuneri în
particulari eliberând în schimb bilete la ,,vedere” ( banca fiind obligată să baza legii din 14 iunie 1865. În Anglia, legislaţia în privinţa cecului
le achite, imediat, la prezentare) şi la purtător (goldsmiths notes). Cecul a apărut mult mai târziu. Astfel actul englez din 1882 ,,Bills of
nu poate fi emis decât asupra unei bănci sau persoane asimilate prin lege Echange”, consacră cecului 10 articole, din care 7 privesc cecul
cu un bancher. Aceste bilete se bucurau de o mare încredere şi aveau, barat. Acest act a fost reprodus de către dominioanele (ele aveau
datorită uşurinţei transporturilor, o circulaţie mai uşoară decât metalele guvernare proprie şi autonomie în cadrul imperiului: Canada,
preţioase. Australia, Noua Zeelandă, Africa de Sud şi India) şi coloniile
24 Lohanul nr. 10
engleze (depindeau direct de metropolă: Egipt, Sudan, Somalia de plată care pune în legătură, în procesul creării sale, trei
britanică, Uganda, Africa orientală engleză, Rhodesia de Nord şi de persoane: trăgătorul, trasul şi beneficiarul. Cecul este întocmit de
Sud, Botsuana, Nigeria etc.). Numeroase alte ţări au folosit trăgător (emitentul), care în baza unui disponibil creat în prealabil
legislaţia engleză a cecului în codurile lor comerciale, printre care la o societate bancară, dă un ordin necondiţionat de plată acesteia,
şi România în Codul român din 1887 (art.364 – 369). care se află în poziţie de tras, să plătească la prezentare o sumă
Cu privire la originea cuvântului cec circulă mai multe opinii. determinată, unei terţe persoane sau însuşi trăgătorului emitent aflat
S-a amintit circulaţia cuvântului persan ,,sakks” ce denumea o în poziţie de beneficiar.
scrisoare de credit, rădăcina cuvântului cec. Din limba arabă Astfel spus, mai simplu, posesorul unui cont curent
,,saqq” – promisiune solemnă scrisă privind plata unor bunuri la completează un formular, numit cec, cu suma respectivă şi îl
livrare pentru a evita transportul banilor prin locuri periculoase. înmânează beneficiarului, acesta se prezintă cu cecul respectiv la
banca emitentă; care scade suma respectivă din contul posesorului
iniţial şi o înmânează beneficiarului, sau o trece în contul acestuia.

Ordin de plată, 2009


Carnet CEC, 1981

Ne aducem aminte de hotărârea guvernului britanic de a Bibliografie selectivă


interzice băncilor să mai emită bilete (bancnote) plătibile la vedere Gr. Manoilescu, Cecul, rolul economic, tehnica bancară,
la ghişeele lor. Ca urmare băncile au autorizat pe clienţii care aveau situaţia juridică, Tipografia Bernat, Cluj, decembrie 1926.
disponibilităţi în cont la ele să dea ordine (mandate) pe baza cărora D.M. Toma , Plăţile fără numerar în România, Ed.
băncile să efectueze plăţile la vedere din aceste disponibilităţi la Academiei R.S.R., Bucureşti, 1980.
solicitarea beneficiarilor. Aceste ordine au fost denumite checks. F. Teulon, Cronologia economiei mondiale, Institutul
(C.C. Kiriţescu-Băncile). Până în secolul XVll inclusiv, cuvântul European Iaşi, 1996.
cheque a supraveţuit ca o variantă de scriere pentru alte C.C. Kiriţescu, Băncile, mică enciclopedie, Ed. Expert,
semnificaţii ale cuvântului (ex. investigare, cercetare). O altă părere Bucureşti, 1998.
este aceea că denumirea cecului vine de la englezescul ,,to cheks” O. Werk , Compendiu de economie, Ed. All Educational,
(a verifica, a controla), alţii spun că derivaţia este de la francezul Bucureşti, 2001.
,,echecs, table d’echecs” măsuţă pe care se numărau banii. B.N.R., Reglementări privind cecul, Redactare D.P.D.B.,
Astfel, banii la început au fost legaţi de o substanţă materială: Bucureşti.
vite, blănuri, sclavi, bucăţi de metal etc., etapă în drumul spre
monedă cunoscută în istorie ca perioada banilor-marfă (banii
natural) şi perioada metalului-bani.
Din metalul-bani (bucăţi de metal, lingouri de metal preţios)
au evoluat banii-monedă. Pentru simplificarea operaţiilor de
schimb (tăiat, cântărit) s-a recurs la baterea de monedă de o
anumită puritate, formă şi greutate. Din secolul VII î.Hr. putem
Laureaţii premiului Nobel
vorbi de apariţia monedei propriu-zise. în conversaţie cu Măria Sa Vinul!
Până în secolul XVII banii au existat sub formă de monezi de
aur, argint şi metale nepreţioase. Începând cu secolul al XVII-lea
pe lângă monezi apar biletele de bancă sau bancnotele, cu semne Vinul face parte din existenţa şi recreaţia
băneşti emise de bănci. După Primul Război Mondial bancnotele umană, constituie prin virtuţile sale, un izvor de
nu se mai pot preschimba la cerere în aur şi argint. Rezultă că inspiraţie, creaţie şi recreaţie. Încă din antichitate
încetarea convertibilităţii în aur a biletelor de bancă a dus la vinul a fost considerat un stimulent, aliment şi... chiar
transformarea lor în bani de hârtie. Deci banii s-au dematerializat, medicament.
adică şi-au pierdut substanţa proprie, aurul. Cu timpul, datorită Plutarh
complexităţii vieţii economice hârtia-monedă (banii de hârtie) îşi
continuă evoluţia spre abstract, virtual, îmbrăcând şi forma
înregistrărilor în conturi şi circulând prin transferarea sumelor între Prof. dr. ing. Avram Tudosie – Huşi
conturile respective prin intermediul cecurilor şi viramentelor.
Toate aceste instrumente de plată trebuiau să poarte un nume şi s- Multe şi mari personalităţi de la înalţi demnitari de stat şi
au numit monedă scripturală (sau banii de cont). Banii scripturali până la oameni de ştiinţă şi laureaţi ai Premiului Nobel, literaţi,
includ depozitele la instituţiile de credit şi creditele acordate de filosofi ş.a., au preţuit şi iubit vinul, unii, considerându-l ca un
Economie

acestea. Aproape 90% din banii în circulaţie se regăsesc ca bani auxiliar al, existenţei lor creatoare - inspiratoare. Prin aceste creaţii
scripturali în conturi la termen sau în conturi curente. de toate genurile i s-a dat o nouă strălucire cuceritoare vinurilor,
Dependenţa producţiei şi circulaţiei de mărfuri, faţă de locurilor şi autorilor. Istoria şi enciclopediile ne pun la îndemână
insuficienţa cantităţii de aur existent s-a redus în mare măsură, copleşitoare dovezi şi exemple de preţuire din toate timpurile până
datorită extinderii creditului. Astfel funcţia banilor ca mijloc de în zilele noastre, care au intrat şi rămas în conştiinţa publică prin
plată a căpătat o dezvoltare din ce în ce mai mare. În aceste condiţii diverse tipărituri şi creaţii. Vinul - opera oenologului şi specificului
a apărut ca instrument de plată cecul. calitativ al podgoriei a înstelat opera durabilă a tuturor creatorilor
Normele-cadru ale B.N.R. nr. 7 din 1994 privind comerţul prin inspirarea poeziei versurile poeţilor, ideile filosofilor şi geniul
efectuat de societăţile bancare şi de celelalte societăţi de credit cu artiştilor tuturor operelor de artă. El a luminat calea gândirii,
cecuri, redactate pe baza Legii nr. 54 din 1934 asupra cecului, ajutând să se consacre multe talente.
modificată prin Legea nr. 83 din 1994, îl definesc astfel: instrument „Şi apoi, după ce i-ai adulmecat toate aromele şi senzaţiile, îl
Noiembrie 2009 25
înghiţi ca pe un elixir al plăcerii spirituale şi trupeşti” (acad. expresia unei nevoi reale, deoarece uşurează transmutaţia digestivă
Anatole France, laureat al Premiului Nobel). şi exaltă tonusul individului...” Ilia Meşnicov, laureat al Premiului
„Sângele e ca vinul... tulbur în tinereţe, gros la bătrâneţe” Nobel
(acad. H. Sienkiewicz, laureat al Premiului Nobel). „...După al treilea pahar... începe să-ţi circule sub ţeastă un
„Puţină dragoste seamănă cu puţin vin... prea mult, din sânge mai caldă şi mai dinamic .. la al patrulea pahar începi să
amândouă, strică omul” (John Steinback - laureat al .Premiului resimţi o uşoară beţie, care-ţi permite a face, aproape, orice
Nobel). faptă...la al cincilea, sala în care mă aflam, lumea mi se păru că
„Vinul este băutura sine-qua-non-ul plăcerii; Whisky-ul e devine sublimă, poate unde spiritul meu evolua mai liber... la ai
numai cel mai bun carburant” (Emest Hemingway, laureat al şaselea pahar, (toropit de băutură, am adormit (toate bucuriile
Premiului Nobel). simţurilor mele au fost imperfecte ca nişte minciuni)” Andre Gide

Cultură şi oenologie
„Vinul este unul din bunurile cele mai civilizate ale lumii, (Fructele Pământului), laureat al Premiului Nobel.
unul din produsele naturii care a fost ridicat la cel mai înalt grad al „Cinste şi dragoste, ţie Românie! Ele cresc în tine ca două
perfecţiunii de către Om" tinere viţe.
într-un alt pasaj, autorul atestă erudiţie în acest domeniu: „In Inteligenţa şi frumuseţea ta e o recunoaştere fără mânie.
privinţa vinurilor, la început, cea mai mare parte a oamenilor le Strugurii şi vinurile tale se păstrează în boltite pivniţe.”
preferă pe cele dulci, datorită laturii lor pitoreşti; mai târziu le vor Neruda Pablo, laureat al Premiului Nobel.
schimba pe toate pentru un vin sec, clar plin şi catifelat, neavând alt Albert Einstein a fost invitat, prin anii '30, să facă o excursie
pitoresc decât cinstita lui delicateţe, cu corpul mlădios şi proaspăt - de recunoaştere a valori podgoriilor germane de pe Rhin. L-au
în gură, şi cald când îl pui pe limbă... Cunoaşterea vinurilor şi însoţit mai mulţi prieteni, printre care şi o doamnă, mai mult decât
perfecţiunea continuă a simţurilor, între care intră in primul rând, novice în tainele viei şi vinului. La un moment dat, îl întreabă pe
gustul şi buchetul -pot fi surse de mari bucurii de-a lungul unei amfitrionul unui domeniu viti-vinicol, cum se obţine vinul acesta
vieţi întregi. atât de bun? I s-a explicat, sumar, că vinul se obţine din prelucrarea
"Când ai bani, eu nu văd alt mijloc de a- i cheltui mai cu strugurilor, fermentarea mustului, ş.a.m.d. Interlocutoarea întreabă
folos, decât pe şampanie"; „Vinul este un prieten bun, ales, uneori”, din nou, dar strugurii ce sunt şi din ce se obţin? I s-a explicat şi
Emest Herhingway, laureat al Premiului Nobel. această enigmă, dar ea n-a înţeles mare lucru...
„Dacă vinul a făcut, dintotdeauna, lumea bucuroasă, Şi dintr-o dată sare la Albert Einstein pe care îl roagă să-i
penicilina a făcut-o totdeauna, sănătoasă” Alexander Flaming, explice ce este (descoperirea sa epocală) „Teoria relativităţii”, la
laureat al premiului Nobel. care Einstein răspunde simplu şi aluziv la ignoranţa doamnei,
„Vinul trebuie considerat un stimulent de prim ordin al poftei demonstrată anterior, public: Cum aş putea să vă explic eu ,,Teoria
de nâncare şi cel mai frumos exemplu de reflex condiţionat” Ivan Relativităţii”, care e mult mai grea decât „esenţa vinului” când
Petrovici Pavlov, laureat al Premiului Nobel. dumneavoastră nu ştiţi nici măcar ce sunt strugurii din care se face
Vinul - de care popoarele rămân aşa de pasionat ataşate - este vinul

Studiul interacţiunilor dintre diverse


Noi perspective în domeniul categorii de particule din lumea atomică şi
subatomică este prin excelenţă unul de natură
interacţiunilor cuantice dintre particule cuantică şi el a devenit posibil numai datorită
unor descoperiri teoretice fundamentale din
fizica modernă.
mică.
Dr. ing. Octav Gheorghiu – Iaşi Teoria cuantică a câmpurilor a fost primul model de acest fel
şi ea a început realmente prin cuantificarea energiei de către
Planck. Bazele teoriei se
e obicei, prin fizica modernă se înţelege acea pe- află în lucrările lui Jordan

D rioadă a fizicii, care începe cu analiza lui Einstein


asupra spaţiului şi timpului (1905) şi care se prelun-
geşte până în zilele noastre. Făcând abstracţie de
progresele înregistrate în cunoaşterea empirică, fizica
modernă este caracterizată prin două mari teorii, care o deosebesc
şi Wigner, iar Pauli şi
Heisenberg au formulat în
1930 teoria cuantică a
câmpului electromagnetic.
Electrodinamica cuantică,
fundamental, în întreaga ei structură, de toate epocile anterioare ale trecând în anii treizeci şi
fizicii: teoria relativităţii şi teoria cuantică. patruzeci prin mai multe
În cele ce urmează ne propunem să aducem atenţiei ci- faze de dezvoltare, a deve-
titorului o serie de probleme de actualitate dintr-un domeniu strâns nit în cele din urmă o teo-
legat de aceste două teorii, anume, probleme legate de interacţiunea rie verificată experimental
cuantic-relativistă dintre diverse particule, care prin rezolvarea lor cu o precizie impresio-
au furnizat explicaţii riguroase şi pertinente unei game bogate de nantă. În ciuda acestor suc-
fenomene, atât din universul microcosmic cât şi din cel galactic. cese iniţiale, ulterior s-au
Explicarea în termenii unui model dinamic a proprietăţilor ivit dificultăţi serioase le-
complexe ale particulelor, precum şi a relaţiilor de simetrie care se gate de interpretarea fizică
manifestă în lumea particulelor, adică descrierea interacţiunilor a unor expresii divergente
dintre ele, constituie una din sarcinile cele mai importante pentru care s-au obţinut în calcu-
fizica zilelor noastre. În esenţă, problema se reduce la tratarea si- lul unor procese fizice
multană a acestor interacţiuni dintr-o perspectivă dublă: cuantică şi
relativistă. Natura cuantică a interacţiunilor reiese nu în ultimul
concrete. Pentru remedie- Albert Einstein, Viena 19211
rea acestor dificultăţi în
rând din similitudinea structurilor de particule ce reflectă această 1943 Heisenberg a propus
natură cuantică, cu structurile întâlnite în domeniul atomilor. Dar
Fizică

teoria matricii S. Această teorie s-a dezvoltat ulterior devenind o


particulele subatomice nu pot fi considerate ca fiind doar unde şi structură matematică complexă, ideală pentru descrierea interacţiu-
tratate din perspectivă exclusiv cuantică, deoarece energiile im- nilor cuantice dintre particule. Importanţa teoriei matricii S rezidă
plicate în procesele la care participă aceste particule sunt atât de
mari încât impun luarea în considerare a teoriei relativităţii. Numai
un model cuantic-relativist poate să explice pe deplin proprietăţile 1 Sursă foto: Muzeul de Istorie din Berna, autor Ferdinand
tuturor particulelor şi a interacţiunilor dintre ele, în lumea subato- Schmutzer (www.bhm.ch) [G.F.]
26 Lohanul nr. 10
în faptul că ea determină recentă (1996,  au
deplasarea atenţiei de la arătat că o multitudine de
obiecte spre evenimente; probleme încă nerezolvate
ea se ocupă în principal de ale fizicii contemporane şi-
interacţiunile particulelor, ar putea găsi răspunsul prin
şi nu atât de particulele în- utilizarea câmpurilor
sele. cuantice cu spin superior.
Deplasarea interesu- Încă de la bun început
lui înspre evenimente este trebuie să precizăm ce se
cerută atât de teoria cuan- înţelege prin „spin
tică, cât şi de teoria relati- superior”, deoarece la ora
vităţii. În cadrul teoriei actuală nu este ferm
cuantice s-a arătat că o stabilită vreo convenţie în
particulă subatomică tre- acest sens. Cel mai adesea
buie înţeleasă ca manifes- însă se consideră că
tare a interacţiei între valorile 0 şi 1/2 ale spinu-
diversele procese de măsu- lui unei particule (măsurat
rare. Nu este vorba atât în unităţi ) sunt mici (sau
despre un obiect izolat, cât inferioare), iar valorile 3/2,
despre un eveniment, care 2, 5/2, 3 ş.a.m.d., se consi- Wolfgang Pauli4
1 corelează într-un anumit deră ca fiind mari (sau
Max Planck
fel alt evenimente. Aşa superioare). Aceste două
cum spune Heisenberg , domenii sunt separate prin
“Fizica modernă împarte valoarea 1 a spinului unei
lumea nu în grupe diferite particule, valoare
de obiecte, ci în grupe dife- considerată ca
rite de corelaţii... Ceea ce „intermediară”. Aşadar,
se poate distinge este tipul orice câmp fizic cuantic a
de conexiune, de primă cărui cuante au spinul cel
importanţă pentru un feno- puţin 3/2 (în unităţi ) se
men... Lumea ne apare consideră a fi un câmp de
astfel ca o reţea complicată spin superior.
de evenimente, în care Necesitatea studiului
conexiuni de diferite tipuri câmpurilor clasice şi
alternează, se suprapun sau cuantice de spin superior
se combină şi determină apare cel puţin din două
astfel aspectul întregului”. motive:
Pe de altă parte, - unul pur obiectiv,
teoria relativităţii ne-a prin aceea că, în primul
determinat să concepem rând câmpurile de spin 3/2, Werner Heisenberg5
particulele din perspectiva 2 şi 5/2 joacă un rol
Pascual Jordan2 spaţiu-timpului, ca pe nişte fundamental în teoria
entităţi cuadridimensio- gravitaţiei cuantice şi a supergravitaţiei, iar în al doilea rând, prin
nale, mai degrabă procese aceea că relativ recent au fost descoperite o serie de cuasiparticule
decât obiecte. Abordarea în (în fapt rezonanţe nucleare) cu spini ce depăşesc valoarea 2
cadrul formalismului ma- (ajungând chiar la valoarea 7/2), cuasiparticule ce pot fi descrise
tricii S reuneşte ambele prin câmpuri - fie ele chiar nefundamentale (câmpuri multipletice
puncte de vedere. Utilizând sau supermultipletice) - cu spin superior.
aparatul matematic al Pe de altă parte, tot relativ recent, s-a descoperit faptul că
teoriei relativităţii, acest câmpurile fără masă cu spinul mai mare decât 2 pot fi interpretate
formalism descrie toate ca potenţiale de tip gauge, o asemenea interpretare nefiind evidentă
proprietăţile particulelor în în cercetările anterioare asupra câmpurilor locale cu spinul mai mic
termenii interacţiunilor sau egal cu 3 (atât masive cât şi ne-masive) şi de asemenea asupra
(mai precis, în termenii câmpurilor locale masive de spin arbitrar. Aceste noi interpretări
probabilităţilor de tranziţie reprezintă paşi înainte în înţelegerea câmpurilor cu spin superior,
între diverse stări care astfel ar putea conduce la utilizarea acestor câmpuri în
cuantice), stabilind o investigaţii cu caracter fenomenologic.
relaţie între particule şi - al doilea motiv este unul de factură oarecum subiectivă, în
procese. Orice interacţie sensul că, chiar dacă până la ora actuală nu s-au descoperit
implică particule care experimental particule stabile cu spinul mai mare decât 7/2, totuşi
leagă interacţia respectivă spiritul scrutător al fiinţei umane nu poate lăsa neexplorat nici un
de alte procese de domeniu al realităţii. De altfel, la ora actuală a fost deja elaborată o
Eugene Paul Wigner3 interacţiune şi astfel confi- teorie completă şi consecventă atât în formulare lagrangeană cât şi
gurează o întreagă reţea de în formulare hamiltoniană asupra câmpurilor de spin arbitrar
procese interdependente. clasice şi cuantice. Studii aprofundate au fost făcute însă, doar
Din multitudinea de tipuri de procese şi particule implicate în pentru câmpurile cu spinul până la valoarea patru inclusiv.
aceste procese ne vom referi în continuare doar la un domeniu Un domeniu şi mai recent de utilizare a câmpurilor cu spin
restrâns, însă de un interes crescând, şi anume cel al particulelor cu superior este acela legat de moderna teorie a stringurilor şi
spin superior, întrucât cercetări de dată recentă şi unele chiar foarte superstringurilor, deoarece în aceste teorii sunt prezente în mod
necesar excitaţii masive de orice spin, cel puţin până la nivelele la
Fizică

care mai este încă bine definită „expansiunea” particulelor. Dacă


1 Sursă foto: Clendening Library Portrait Collection stringul interacţionează slab, atunci masele respectivelor excitaţii
(www.clendening.kumc.edu) [G.F.]
2 Sursă foto: Institut für Theoretische Physik, Münster, Germania 4 Sursă foto: Particle Physics UK (www.particlephysics.ac.uk) [G.F.]
(www.pauli.uni-muenster.de) [G.F.] 5 Sursă foto: The Doctorate Granting Institute of City University of
3 Sursă foto: The National Academy Press (www.nap.edu) [G.F.] New York; credit AIP Niels Bohr Library (web.gc.cuny.edu) [G.F.]
Noiembrie 2009 27
pot fi mai mici decât scala anul 1993, când Russel A. Hulse şi Joseph H. Taylor Jr. de la
Planck şi devine deosebit Universitatea Princeton au fost premiaţi Nobel pentru punerea clară
de interesant de văzut cum în evidenţă a existenţei undelor gravitaţionale (pentru detalii îndru-
poate o teorie de câmp, măm cititorul să consulte articolul referitor la acest subiect, din
care descrie particule de numărul 3 pe 1994 al revistei). Studiul acestor procese de conversie
spin arbitrar, să se „plieze“ foton-graviton conduce la secţiuni de difuzie/împrăştiere foarte
în mod optim într-un astfel mici datorită în principal micimii constantei de cuplaj gravitaţional.
de context, şi de comparat Acesta a fost şi motivul principal pentru care fizicienii şi-au
cu descrierea ce decurge de îndreptat atenţia mai mult înspre spaţiul cosmic decât spre experi-
exemplu din dezvoltarea mente de laborator. În astrofizică există posibilităţi certe ca în anu-
funcţiei beta a unui string. mite condiţii rata de generare a gravitonilor în procesele cuantice să
Cu toate că până în fie cel puţin la fel de mare ca în procesele clasice.
prezent nu au fost Cu toate acestea însă, rezultate recente (1995,  referitoare
observate particule fără la acest proces arată că secţiunile de împrăştiere pot căpăta valori
structură internă, cu spinul detectabile (măsurabile) chiar şi în experimente de laborator.
mai mare decât doi, Astfel, în scenariul propus de către H. N. Long, D. V. Soa şi T. A.
particule a căror descriere Tuan , secţiunea de împrăştiere corespunzătoare procesului de
necesită câmpuri foto-producere de gravitoni în câmpul electrostatic al unui
fundamentale de spin condensator şi în câmpul magnetic cu simetrie axială al unui
superior corespunzătoare, solenoid, poate fi făcută să crească practic „oricât de mult”
există totuşi indicaţii Joseph H. Taylor1 (limitările fiind introduse doar de posibilităţile oferite de
teoretice clare, precum că tehnologiile actuale) pe seama creşterii intensităţii câmpurilor
asemenea câmpuri sunt (electric sau magnetic), sau pe seama măririi volumului domeniului
necesare dacă se doreşte spaţial în care are loc procesul de interacţiune. Pe lângă aceasta,
unificarea interacţiunilor aceiaşi autori au arătat că este posibilă şi producerea fenomenului
care se cunosc până la ora invers. Conform consideraţiilor acestor autori, conversia
actuală (inclusiv gravitaţia) gravitonilor în fotoni poate avea loc atât în câmpuri
într-o schemă electromagnetice exterioare statice, cât şi în cele periodice.
supersimetrică. În După cum am precizat anterior, datorită micimii constantei
particular, este bine gravitaţionale sunt studiate în mod uzual doar procesele de ordinul
cunoscut faptul că un întâi în constanta de cuplaj, aplicaţii deosebit de interesante
supermultiplet ireductibil apărând atât în experimente de laborator cât şi în domeniul
care ar avea spinul mai mic astrofizicii. Astfel, în cazul procesului
sau egal cu 2 nu poate  de difuzie a fotonilor cu
energia
k 0 în câmpul electrostatic E al unui condensator plan,
unifica o teorie gauge 
bazată pe simetria locală cu sau în câmpul magnetostatic omogen H aflat într-un domeniu de
câmpurile fundamentale
ale bozonilor vector dimensiuni A  B  C , secţiunea diferenţială de difuzie este dată
necesari. Cea mai simplă de relaţia:
extensie la un singur d  2 F2 A2
supermultiplet care poate  2 2
sin 2 ( 12 Bko )sin 2 ( 12 Cko )
îngloba interacţiunile Russell A. Hulse2 d  2(2 ) ko , (1)
gauge electromagnetice şi
cele tari standard, şi care F
unde 
 E , H este intensitatea câmpului orientat perpendicular
de asemenea poate include dubleţii de izospin ai interacţiunii slabe, pe direcţia de mişcare a fotonului, care se deplasează după direcţia
necesită atât câmpul de spin 5/2 cât şi cel de spin 3, şi implică o dimensiunii A, iar  este direct legat de constanta de cuplaj
simetrie internă de tip O(10). gravitaţional. În cazul corpurilor difuzante cu dimensiuni liniare
Una din cele mai descurajante trăsături a teoriilor asupra foarte mari în comparaţie cu lungimea de undă a fotonului incident
câmpurilor cu spin superior - chiar şi pentru situaţia în care aceste
câmpuri sunt considerate a fi libere - este formalismul extrem de (  V 1/ 3 ) , secţiunea totală de împrăştiere este:
complicat necesar descrierii acestor câmpuri. Acest formalism de- 1 2 2
vine şi mai complicat atunci când, de exemplu, dorim să cuplăm    LF V
8  , unde L reprezintă distanţa parcursă de foton în
local fermioni cu spin superior la gravitaţie în cadrul unor teorii cu câmpul ce ocupă un domeniu de volum V. După cum se observă
interacţie. Acesta este unul din principalele motive pentru care din relaţia (1), secţiunea diferenţială de împrăştiere se anulează
până la ora actuală (când a apărut şi s-a dezvoltat extrem de mult dacă direcţia de mişcare a fotonului coincide cu cea a câmpului
tehnica electronică de calcul în strânsă legătură cu apariţia în magnetic. Un calcul estimativ [8] conduce la concluzia că în
ultimii zece ani a unor pachete de programe software extrem de
performante, capabile să prelucreze informaţia sub formă analitică laborator se pot crea condiţii pentru ca secţiunea integrală de
şi nu doar numerică) întreaga problematică legată de utilizarea difuzie să atingă valori de ordinul   10 30 cm 2 . În acest caz
câmpurilor cu spin superior a fost destul de puţin abordată în ceea intensitatea câmpului trebuie să fie de aproximativ
ce priveşte calculele concrete. Astăzi însă dispunem de
echipamente de calcul foarte puternice nu doar în instituţii, ci chiar F  1010 / A , unde  este lungimea de undă a fotonului
în biroul personal de acasă, situaţie care practic a revoluţionat care străbate câmpul. Acest efect poate avea loc şi în spaţiul
întreaga muncă de cercetare. În acest fel a devenit posibil studiul cosmic, pentru fotonii care traversează câmpurile magnetice ale
unor procese complexe de difuzie, transformare şi generare galaxiilor. În această situaţie, pentru o aceeaşi valoare a secţiunii
cosmologică de particule [2, 4-11], procese cu implicaţii şi aplicaţii totale de difuzie  este necesar un câmp magnetic de o intensitate
deosebit de importante în înţelegerea unor fenomene fizice nu doar 5
la scară atomică sau subatomică, ci chiar şi la scară cosmică. Un considerabil mai scăzută, anume H  10 Oe . De asemenea, în
exemplu oarecum “exotic” în acest sens este cel furnizat de acest caz se poate produce şi fenomenul invers, adică transformarea
procesul de transformare/conversie a fotonilor în gravitoni şi undelor gravitaţionale în unde electromagnetice, atunci când
viceversa (clasic vorbind, transformarea/conversia undelor acestea intră într-o zonă spaţială cu câmp magnetic. Acest proces
Fizică

electromagnetice în unde gravitaţionale şi invers), proces la prima cuantic stă la baza explicării fenomenului (ulterior observat
vedere puţin plauzibil, însă perfect posibil din punct de vedere experimental) de intensificare a radianţei braţelor galaxiilor spirale
cuantic şi cu aplicaţii importante în astrofizică. În primul rând
trebuie să menţionăm faptul că existenţa undelor gravitaţionale nu
1 Nobelprize.org
mai este la ora actuală o problemă atât de controversată ca până în
2 Ibidem
28 Lohanul nr. 10
cu câmp magnetic relativ intens, în domeniul lungimilor de undă Bibliografie
mari a spectrului vizibil. Un proces asemănător poate avea loc şi  W. Heisenberg, Physics and Philosophy, Allen & Unwin,
într-un câmp de dipol magnetic. În această situaţie, dacă fotonii cu London, pp. 96 (1962).
k 0 se deplasează după direcţia momentului de dipol m  2. S. Hamamoto, Gauge Theory of Massive Tensor Field,
energia  a hep-th/9509144, Toyama-84 (1995).
câmpului magnetic H , secţiunea totală de împrăştiere este: 3. P. van Nieuwenhuizen, Supergravity, Physics Reports, 68,
189 (1981).
  (3 / 5) 2 m 2 k 2o , iar dacă direcţia fotonilor este 4. S. Hamamoto, Massless Limits of Massive Tensor Fields,
 hep-th/9605084, Toyama-90 (1996).
perpendiculară pe cea a momentului de dipol magnetic m , se 5. S. Biswas, J. Guha and N. G. Sarkar, Particle production
obţine
  (1 / 4) 2 m 2 k 2o . Calcule estimative arată că pentru in de Sitter space, Classical and Quantum Gravity 12, 1591 (1995).
6. M. R. de Garcia Maia, J. A. S. Lima, Graviton production
procesul de difuzie a fotonilor de energie 0
k  10 9eV, în câmpul
in elliptical and hyperbolic universes, Physical Review D54, N. 10,
6111 (1996).
magnetic de dipol al unui electron, secţiunea totală de împrăştiere 7. H. N. Long, D. V. Soa and T. A. Tran, Electromagnetic-
este  10 60 cm 2 . Presupunând că în laborator s-ar putea crea Gravitational Conversion Cross Sections in External
4 Electromagnetic Fields, Modern Physics Letters A9, 3619 (1994)
un câmp de dipol magnetic de moment m  10 (în unităţi and Physics Letters A186, 382 (1994).
k  1 eV) rezultă 8. D. Tatomir, D. Radu and M. Agop, The electron scattering
C.G.S. e.m.), atunci pentru lumina vizibilă ( 0 and graviton photoproduction in external electromagnetic fields, Il
  10 32 cm 2 . Procesul invers are aplicaţii cu precădere în Nuovo Cimento, 112B, N. 5, 709 (1997).
9. Radu, D., Quantum Interaction of Fermions with the Far
domeniul astrofozicii, putând explica cu succes fenomenul de
Field of a Kerr Black Hole, Acta Physica Slovaca, 54, No. 3, pp.
emisie a undelor electromagnetice de către obiecte cosmice cum ar 307-320 (2004).
fi stelele neutronice sau găurile negre. Explicaţia rezidă în faptul 10. D. Radu and D. Tatomir, Gravitational scattering of the
că, la traversarea câmpului de dipol magnetic intens al acestor minimally coupled spin-1, -(3/2) and –2 particles on Schwarzschild
obiecte “exotice”, de către undele gravitaţionale care străbat acest background, Il Nuovo Cimento 111B, N. 12, 1465 (1996).
câmp, conform teoriei cuantice a câmpurilor poate apărea o emisie 11. D. Radu and D. Tatomir, Gravitational Scattering of
de unde electromagnetice datorită procesului cuantic de massive particles on a background with axial symmetry, Canadian
transformare graviton-foton. Dacă aplicăm aceste consideraţii unui Journal of Physics, 76, Nr. 1, pp. 1-22 (1998).
model de centru galactic constând dintr-un cluster de stele
neutronice, rezultă posibilitatea interacţiunii undelor gravitaţionale
produse de către clusterul însuşi, cu câmpul de dipol magnetic al
stelelor neutronice. Undele gravitaţionale produse în interiorul
întregului cluster, în timpul coliziunilor perechilor de stele
neutronice, vor produce prin procesul amintit o emisie de unde
electromagnetice cu puterea: P  10 31  10 32 erg/s la o
Biblioteca tehnică virtuală
3
frecvenţă de
f  1, 6  10 Hz. În sfârşit, dacă aplicăm aceste
rezultate la câmpul de dipol magnetic al Pământului, în ipoteza că Dr. ing. Paul Şuşnea – Huşi
pe Pământ soseşte un flux de unde gravitaţionale dinspre centrul
galaxiei, se obţine o emisie de unde electromagnetice cu puterea de Orice referire la o biblioteca ne duce cu gândul
4 3
aproximativ P  10  10 erg/s, la o aceeaşi valoare a la un spaţiu vast, anume amenajat, cu metodologii
frecvenţei. aparte de accesare a informaţiei prin intermediul
O altă aplicaţie deosebit de utilă a studiului cuantic a proce- fişelor clasificate după criterii riguroase (tematică,
sului de împrăştiere gravitaţională a particulelor este legată de autor) şi care presupune un interval de timp mai lung
posibilitatea utilizării în determinările experimentale din astrono- (cel mai adesea) sau mai scurt (dacă deja avem
mie a unor rezultate concrete (secţiuni diferenţiale de difuzie) experienţă), ce trebuie alocat.
obţinute în aceste studii. Un exemplu în acest sens este furnizat de

P
posibilitatea decelării între diverse categorii de obiecte cosmice ersistă încă
(cum ar fi o gaură neagră relativ la un obiect compact cu extindere vie în
spaţială mare), când procesul de observare se face la distanţe mari memorie
de aceste surse de câmp gravitaţional împrăştietor cu simetrie axia- activitatea de
lă, prin examinarea secţiunilor de împrăştiere corespunzătoare pro- documentare „exer-
ceselor de difuzie din cele două situaţii. De asemenea, acest studiu sată” intens în perioa-
permite determinarea efectului pe care îl are cuplajul dintre rotaţia da studenţiei în bibli-
unei surse de câmp gravitaţional cu simetrie axială şi spinul parti- otecile publice, când
culelor împrăştiate pe câmpul-bază creat de această sursă, asupra renunţam să „conto-
stărilor de elicitate a cuantelor câmpurilor nemasive difuzate [9]. În rizăm” timpul cu
fine, o altă utilitate a studiului proceselor de împrăştiere gravita- ceasul, preferând rep-
ţională a particulelor nemasive-cuante ale câmpurilor corespun- erele temporale deli-
zătoare cu spin superior, constă în faptul că aceste câmpuri pot fi mitate de momentul
folosite în cadrul abordărilor ce aproximează procesele analoage, în intrării în bibliotecă şi
momentul localizării
care sunt implicate câmpurile masive cu spin superior corespun-
informaţiei căutate,
zătoare [10, 11], atunci când scala de energii implicată în problema urmat de un interval
aflată în studiu este cu mult mai mare decât aceea care corespunde nedefinit de timp ne-
masei de repaus a cuantelor câmpurilor respective. cesar asimilarii aces-
Acestea sunt doar câteva dintre aplicaţiile directe şi concrete teia.
Fizică

ale studiului proceselor cu caracter cuantic-relativist la care Formarea baze-


participă particulele cu spin superior. Cu siguranţă însă, viitorul va lor de date digitale
scoate la iveală o gamă şi mai vastă de asemenea aplicaţii, întrucât permite ca, în prezent,
subiectul este de extremă actualitate ştiinţifică, înregistrând o sarcina de localizare a Figura 1. Afiş de promovare a
dinamică a cercetărilor care ne îndreptăţeşte pe deplin să credem informaţiei să fie pre- proiectului „Design instructional –
acest lucru. luată de computer, Lectii on line”, Geneva, 2005
Noiembrie 2009 29
cititorul putând să-şi promovarii acestui proiect a impus dezvoltarea sa, fapt ce a
aloce aproape integral determinat apariţia unui nou proiect numit „Biblioteca tehnică
timpul petrecut în virtuală - lecţii on line”.
bibliotecă numai pentru Scopul noului proiect a fost de a reuni mai multe discipline
studiu. tehnice într-un format digital, sub o formă grafică unitară, care îşi
Internetul ne-ar propune să sugereze atmosfera unei biblioteci (vezi figura 3).
putea scuti de deplasarea Biblioteca tehnnică virtuală (BTV) cuprinde, în prezent,
la biblioteca, oferindu- informaţii structurate conform curricumului în vigoare pentru unele
ne posibilitatea accesării discipline tehnice studiate în cadrul liceului tehnologic, atât pe ruta
informaţiei direct prin scurtă cât şi pe ruta lungă (Desen Tehnic, Studiul Materialelor,
computerul personal, Documentaţie Tehnică, Mecanică Aplicată, Măsurări Tehnice, Web
însă, deocamdată nu o Design, Organe de Maşini, Asigurarea Calităţii, Lucrări de
face (deşi există tehno- Intreţinere şi Reparaţii, Documentaţie Tehnologică ), o secţiune
logia necesară), deoare- numită „BTV –ACTUALITATE” ce conţine informaţii despre
ce nivelul de profunzime ultimele noutăţi din domeniul tehnic, precum şi o secţiune de filme
al informaţiei „free” este documentare tehnice.
cel mai adesea necores- Varianta pe suport de hârtie a Bibliotecii Tehnice Virtuale
punzator unui studiu „generează” desigur un volum ce „solicită” mai curând condiţii de
aprofundat. depozitare decât de transport. In format digital, Biblioteca Tehnică
Necesitatea acces- Virtuală devine o „bibliotecă de buzunar”, deoarece găseşte
ării periodice a anumitor suficient spaţiu pe un DVD sau pe un memory stick adecvat,
informaţii (activitate spe- dovedindu-se a fi un mijloc extrem de eficient în transmiterea
Figura 2. Afiş de promovare a cifică oricărui cadru informaţiilor către elevi, într-un format adecvat celor trei stiluri de
proiectului „Biblioteca tehnică didactic) a dus la structu- învăţare. Utilizarea acestui program la ora de clasă necesită un
virtuală – Lecţii on line”, Cluj rarea bibliotecii personale computer (laptop) şi un videoproiector, mijloace didactice absolut
Napoca, 2006. într-un mod particular, necesare pentru un învătământ profesional tehnic centrat pe elev şi
oferind un mod eficient orientat pe dobândirea competenţelor specifice meseriei studiate.
de „gestionare” a timpului
de documentare.
In demersul didactic, manualul continuă să fie absolut
necesar, dovedindu-şi utilitatea în special pentru elevii cu stiluri
individuale de învăţare vizual şi practic. După absolvirea liceului
(fie pe ruta scurta, fie pe ruta lungă), reactualizarea rapidă a unei
anumite informaţii, necesare în activitatea desfăşurată la locul de
munca, este dificilă (mai ales in domeniul tehnic) din cauza lipsei Adnotări din reviste
unor surse adecvate care să poată oferi promt răspunsul căutat.
Un prim pas în „corijarea” acestei situaţii îl poate oferi
internetul, fiind un mediu de depozitare şi accesare a informaţiei Prof. Lina Ccodreanu – Huşi
fără limită de timp, prin intemediul unor site-uri construite special
pentru a răspunde necesităţii actualizării informaţiilor parcurse în
cadrul cursurilor liceale, fiind la fel de utile şi pentru învăţământul
Revista revistelor - o trecere în revistă a principalelor
la distanţă. editoriale culturale
O „condensare” adecvată a acestor idei a dus la „apariţia”
unor „surse” gratuite de documentare, accesibile la adresele: „Limba română”, Chişinău, nr. 7-8/2009. Revista din
www.lectiionline.home.ro, www.documentatietehnica.home.ro, Basarabia impune prin valoarea colaboratorilor şi prin investigaţiile
www.documentatietehnicadoi.home.ro, proiecte ce au fost prezen- de înaltă ţinută ştiinţifică, angajaţi în valorificarea valenţelor limbii
tate în cadrul festivalului ştiinţei „Science on Stage – Geneva române: Alexandru Bantoş, Ion Ciocanu, Dumitru Irimia, Theodor
2005” (vezi figura 1) şi, ulterior, într-o variantă îmbogăţită, la etapa Codreanu, Adrian Dinu Rachieru. Un titlu ştiinţific „Doctor
românească a festivalul ştiinţei – Cluj Napoca 2006 (vezi figura 2). honoris causa” acordat omului de teatru Ion Ungureanu, numit de
Proiectul „Design instructional – lectii on line” a urmărit să M. Cimpoi Fenomenul Ion Ungureanu. Felicitări, maestre!, scrie
ofere posibilitatea accesului nelimitat la informaţii tehnice aferente P. Proca. Subscriem. Sărbătorit e şi Constantin Tănase (60),
desenului tehnic (standarde, reguli şi convenţii de reprezentare, renumit publicist din Basarabia. La mulţi alţi ani! Un capitol, în
exemple de realizare a schiţelor, respectiv a desenelor de execuţie care semnează Ana Bantoş, Iulian Boldea, Iulian Filip, Lucian
şi de ansamblu, teste interactive de verificare), printr-o interfaţă Vasiliu, Mihai Posada ş.a., reface traseul intelectual al celebrului
grafică prietenoasă. Feedback-ul pozitiv obţinut în urma poet basarabean – Alexandru Lungu (1924-2008), interzis, exilat,
reevaluat în România după 1996. Poetul face parte din generaţia
marilor spirite literare, configurându-se abia după război, asemenea
lui Geo Dumitrescu, Ion Caraion, Constant Tonegaru, Vladimir
Streinu, M. Zaciu. Pios omagiu memoriei prof. ieşean Dumitru
Irimia (1939-2009). Numele lui se adaugă trist lungii liste a celor
plecaţi în amintire de la începutul acestui an: Const. Ciopraga,
Grigore Vieru, A. Vartic… Din nefericire, „se duc pe rând, pe
rând…” (M. Eminescu).
„Maluri de Prut”, Huşi, nr. 2/2009. Număr omagial:
Grigore Vieru, Andrei Vartic, doi mari patrioţi români din
Basarabia. Editorialistul Şţefan Plugaru nu întrerupe şirul
amintirilor despre Chişinău. Dominanta revistei este istoriografică.
Deocamdată. Datoria monografilor are vechi rădăcini şi dincolo de
Cultură

Prut, căci două „istorii” de după 1918, despre satele Văsieni şi


Manoileşti (din raionul Ialoveni) sunt scoase la vedere de
cercetătorii Teodor Candu din Chişinău, în ciuda unor lacune
semnalate. Bune şi-aşa, deocamdată! Dureroase sunt evocările
documentate ale duo-ului Grigore Ciobanu şi Tudor Ciobanu
despre calvarul familiilor deportaţilor din comuna Vasilcău (raionul
Soroca), deportări care nu s-au încheiat în 1944. Cutremurător
Figura 3 : Biblioteca tehnică virtuală destin!
30 Lohanul nr. 10
„Literatura şi arta”, Chişinău, nr. 31, 6 august 2009. Spiridon din vol. lui Florin Constantin Pavlovici – Tortura pe
Săptămâni „fierbinţi” în Basarabia, ne semnalează redactorul-şef al înţelesul tuturor. „Interviurile” îi au ca preopinenţi pe scriitorul
revistei, renumitul poet şi publicist Nicolae Dabija. Secvenţele Nicolae Stroescu Stânişoară, pe regizorul Gelu Colceag şi pe
despre anomaliile votării pun serios pe gânduri. „La Chişinău a directorul artistic al Teatrului Naţional din Iaşi. La „Ancheta
avut loc o resovietizare, de data aceasta fără tancuri…”, lămureşte revistei” despre Istoria literaturii române postbelice între premise
I. Ungureanu într-un interviu. Deocamdată, doar Cu epigrama şi realizări răspund criticii şi istoricii literari Theodor Codreanu şi
trecem Prutul, conform denumirii cărţii lui V. Macarovici, Cristian Livescu, Pentru „Proză” semnează şi vasluianul Daniel
prezentată de Vlad Pohilă. O pagină destinată vol. Tristeţea din Dragomirescu. „Anul Noica” este onorat printr-o cronică literară
felinar al tinerei poetese Doina Dabija poartă comentariile critice semnată de Dan Mănucă (Noica şi arheologia cuvântului) şi un
ale lui V. Dinescu (Confesiune în şoaptă) şi A. Istrate (Poezia care argumentat eseu comparativ, în serial, propune Nicolae Creţu
ne uneşte). Marele patriot Andrei Vartic (decedat în iunie 2009), despre Topos-ul „bolii” şi sensul romanului: „Pavilionul
comemorat în stânga şi în dreapta Prutului cu aceeaşi recunoştinţă, canceroşilor” vs. „Muntele vrăjit” (III). Suplimentul pentru
este evocat revelator în articolele lui N. Dabija, Viorel Cucu, Ştefan „Biblioteca revistei” – Nicolae Dabija, Privighetori împăiate, din
Plugaru, Ioan Neacşu. care cităm poezia Umbrele, al cărei fior liric tulbură amintirile:
„Bârladul literar”, Bârlad, nr. 3(10)/2009. Bârlădenii „Noi ne iubeam pe-atunci cu-atâta dor,/ încât, pe acele ziduri de
reaşază temeinic straturi revuistice, având în vedere tradiţia cetate,/ când umbrele ni se-atingeau întâmplător/ şi ele tresăreau,
culturală. Numărul stă sub semnul marelui lingvist bârlădean- înfiorate…”
ieşean Alexandru Philippide (150 de ani de la naştere) şi, pentru  „Academia Bârlădeană”, Bârlad, nr. 3/2009. Fidelă
documentare, Ion Popescu-Sireteanu aduce serioase Contribuţii la spaţiului din Moldova de Jos, în lumina noilor cercetări, revista
o bibliografie…. Editorialul redactorului şef Gruia Novac, subţire, dar tenace, reînvie ecouri ale unei lumi demult intrate în
Reflecţiile unui ciob din oglinda vremurilor, aduce în atenţie 27 de istorie. Este un act de firească restituire, adesea temei pentru
scrisori, ale căror adresare şi substanţă epistolară incită şi tot urmaşii cărturari. Astfel este studiul doct al doamnei Elena Monu
Domnia sa redactează o cronică a evenimentelor culturale. Un (Case şi destine: Tuduri). Marcel Proca propune o „pledoarie”
grupaj liric – Ion Murgeanu al toamnelor – confirmă forţa lirică a pentru monumentele istorice bârlădene, Elena Popoiu, o cronică
poetului Ion Murgeanu. Inedite Note despre „Proză” de Bacovia literară despre cartea lui Alexandru Mânăstireanu (Călător… prin
din Jurnal (III), sub autoritatea exigentului (cu sine însuşi, întâi!) vâltoarea vremii, II) iar Ion N. Oprea, adnotări despre Campania
critic literar Constantin Călin. Paginile de lirică românească sunt electorală. Fostul domnitor Mihai Sturza, la Bârlad. Din
semnate de poetul basarabean Traianus (Traian Vasilcău), de contemporaneitatea imediată, un poem inedit al „Cezarului” Cezar
Alexandru Jurcan, sonetistul (aici!) Petruş Andrei şi George Irava. Ivănescu şi o recenzie semnată de Simion Bogdănescu despre
Un fapt mai rar, pagini de dramaturgie aparţinând lui Ştefan haiku-urile lui George Irava.
Amariţei (Sisif în Infern). Neobosit, scriitorul Iorgu Gălăţeanu  „Bucovina literară”, Suceava, nr. 8-9, august-septembrie
aduce adnotări (Societate otrăvită!) dintr-un volum în curs de 2009. În editorialul revistei, eminescologul Dimitrie Vatamaniuc
apariţie. laudă importanta apariţie a ediţiei de manuscrise Eminescu sub
„Argeş”, Piteşti, nr. 9/septembrie 2009. Din suita de egida Academiei Române. În interviul realizat de Alexandru
anunţuri ale publicaţiei, octombrie pare a fi luna concursurilor Ovidiu Vintilă, scriitorul Ion Pop, arată o judecată echilibrată a
literare: la Piteşti (literatură modernă), Iaşi-Chişinău (poezie), unor „scriitori români trăitori sub comunism”, care, din varii
Bolintin Vale, Giurgiu (creaţie literară). În rubrica „Spectacolul motive, au făcut concesii de ordin etic şi estetic. Problemă extrem
literaturii”, criticul Dumitru Augustin Doman, propune adnotări de sensibilă, de aceea crede că „e timpul unei temperări, al unei
asupra a şase apariţii editoriale: romane semnate de Boris Vian, înseninări a atitudinilor…” Se-ncheie serialul, în cinci episoade,
Aurel Antonie şi cărţi de poezie ordonate frumos în „raft”: Zaharia Istoria „canonică” a literaturii române, de Theodor Codreanu.
Stancu (antologie), Ion Beldeanu, Radu Florescu, Cornel Boteanu. Aşteptăm reacţii şi ecouri. La 70 de ani, poetul Ion Beldeanu este
Fraţii Nicolae şi Cicerone Georgescu îşi continuă serialul în atenţia materialelor semnate de L. D. Clement (interviu), Doina
documentar-sentimental despre Legendele Râului Doamnei, părţi Cernica (medalion şi cronica literară a antologiei lirice realizate de
dintr-o monografie în devenire. Substanţa mărturisirilor poetului I.B. – Autografe pentru „Bucovina literară”), Nicolae Turtureanu
vrâncean Liviu Ioan Stoiciu, Sunt un produs al comunismului (II), (medalion).
îndreptăţesc atitudinea lui răzvrătită împotriva impostorilor în  „Oglinda literară”, Focşani, nr. 93/septembrie 2009.
cultura noastră postrevoluţionară. Revista cu densitate maximă, având articole scurte, într-o paginaţie
singulară are un foarte mare (poate, cel mai mare) număr de
 „Astra”, Braşov, nr. 34/septembrie 2009. Perseverent,
vizitatori „internet-işti”. Reţinem: „atitudinea” lui Cornel
criticul Al. Dobrescu, aduce în atenţie alte cazuri de improprietate
Ungureanu Despre regi saltimbanci şi maimuţe (serial), „cronica
literară, voite sau aleatorii, de data aceasta „păţania” traducătorului
adevărului” despre Moartea lui Cezar, semnată de Clara Aruştei
Constantin Stamati, care, zice criticul, „e foarte probabil (…) să se
(tot înseriat), comentariile comparative semnate de Constantin Miu
fi numărat, la noi, printre cei dintâi utilizatori ai cuvântului
(Condiţia artistului la Macedonski şi Şt. Aug. Doinaş), pagini din
plagiator”. La timpu-i, Stamati recunoştea onest: „eu însumi am
jurnalul lui Paul Goma (Delir de persecuţie), omagiul adus poetului
imitat mai mult pe autorii Europei”, după cum citează criticul.
Ion Beldeanu (70 de ani) de Theodor Codreanu („Chiar dacă…”),
Aşadar, furtul cultural e de când lumea şi va mai fi. Măcar s-o ştim.
cronica literară a lui Adrian Dinu Rachieru pentru rubrica
Sugestiv, într-o sintagmă blagiană, titlul articolului semnat de Raul
„Românii de lângă noi” (Dumitru Matcovschi: De la elegie la
Popescu despre o doamnă a poeziei române: Ana Blandiana şi diatribă), multe creaţii lirice în cinci pagini alternative de poezie.
poezia paradisului în destrămare. Slalom printre amintiri cu
evenimente şi dezamăgiri face, într-un interviu, pictorul ploieştean
Notă: Dacă acordăm mai multă atenţie presei zonale e de
Mihai Vladimir Zamfirescu. Ispititor concursul/exerciţiul de înţeles, dacă n-am zăbovit asupra presei centrale e pentru că
receptare critică a unei singure creaţii. De data aceasta, văzut din RODIPET-ul pare a fi în comă fără finalitate, dar, totuşi, vom găsi
Cultură

patru unghiuri, poemul Pe drumuri de lauri, de Ion Miloş. mijloacele să avem şi „centrul” în „provincie”. Dacă avem
 „Convorbiri literare”, Iaşi, nr. 9/septembrie 2009. Revistă publicaţii din Basarabia, deşi au sosit în salturi, e pentru că
„grea”, în toate sensurile. Consistentă în spirit, constantă unor literaţii au reuşit să le treacă graniţa (până mai ieri!). Dacă
principii alese şi unei rubricaturi variate, dar nu lipsită de aerul de foiletăm şi reviste din ţară e pentru că avem buni prieteni, care nu
prospeţime care zvâcneşte de unde şi când nu te-aştepţi. Greu, ne „marginalizează” în marginea cea mai de est a Europei şi ni le
aşadar, de selectat între formele: dialog, anchetă, poezie, proză, trimit consecvent. Le mulţumim!
critică, cronică literară, comentarii critice, eseu, istorie literară, arte
ş.a. Totuşi, rămân zguduitoare paginile remarcate de Cassian Maria
Noiembrie 2009 31
mimetismul („maimuţăreala”).
Una din acuzele nedrepte aduse lui Eminescu e că ar fi
adoptat o poziţie conservator-autarhică, de izolare faţă de
Theodor Codreanu Europa, în sensul că ar fi îndemnat – în chip „paseist” şi
„reacţionar” – la întoarcerea României într-o utopică stare
Biobliografie de lucruri de la 1400. În realitate, Eminescu viza, cu
impresionant simţ istoric, consecinţele nefaste a ceea ce el a
numit ideile „a priori”, care au favorizat înflorirea statului
Prof. Lina Codreanu demagogic, rupt de realităţile ţării, dar pus în slujba
intereselor de grup ale faimoasei „pături superpuse”.
1. Patriotismul şi criteriul moral, în „Luceafărul”, 6. Vitalitatea birocraţiei, în „Adevărul”, periodic social-
săptămânal editat de U. S., Bucureşti, anul XXXI, nr. 31 (1368), 30 cultural-cetăţenesc, Vaslui, anul I, nr. 38, 20 martie 1990, p. 4.
iulie 1988, pp. 1, 6. Relevarea patriotismului ca unul din Opinie antibirocratică.
sentimentele supreme, profunde şi sincere, care a susţinut valorile Vitalitatea birocraţiei se nutreşte dintr-un soi de
spirituale ale culturii române, reprezentate de D. D. Roşca, N. suspendare a raţiunii în tiparele comodităţii, care, însă, nu
Iorga, L. Rebreanu, M. Sadoveanu, V. Pârvan ş.a. ţine de domeniul inocenţei. (…)
Patriotismul se trăieşte discret şi se finalizează practic. Întrebarea dramatică este: va fi posibil ca birocraţii să
Nu e totuna cu declaraţia patetică, mai mult sau mai puţin se trezească, să ajungă la înţelepciunea că legile sunt pentru
ocazionată, căci substanţa sa adevărată o clădeşti dincolo de om şi omul pentru legi? Tocmai de funcţionari cinstiţi şi
cuvinte, oricât de sincere ar fi acestea, în semnificaţia pe care morali are nevoie societatea românească acum, pentru a
o emană traiectoria propriei vieţi. Nu e un scop de sine stă- renaşte şi a reintra în rândul popoarelor civilizate ale
tător, expres intenţionat, iubirea de ţară, chiar dacă mereu o Europei.
avem în vedere, ci o valoare a intenţiilor de împlinire ca om, şi, 7. Între Panslavia şi Europa, în „Convorbiri literare”,
mai ales, o valoare inerentă rezultatelor la care ajungem… (p. 6). săptămânal editat de U. S., Iaşi, serie nouă, nr. 5 (1250), 22 martie
2. „Povestea-i a ciocanului ce cade pe ilău”?, în 1990, pp. 6, 13. Articol prin care se defineşte statutul românilor
„Adevărul”, cotidian independent, Bucureşti, anul I, nr. 26, ediţia I, aflaţi într-un moment istoric derutant, conceput pe următoarele
25 ianuarie 1990, pp. 1, 5. Observaţii privind rolul naţiunii între idei: de la slavofilia creştină la panslavismul imperial; ideologia
civilizaţiile şi culturile mondiale. comunistă şi mesianismul de import; cucerirea a ceea ce n-au
Aşadar, s-a deschis în istoria României o şansă unică. înăuntrul lor.
Este vorba însă numai de o deschidere, nu şi de o împlinire. „Ideea rusă” sau panslavismul a fost până mai
Aşa cum revoluţia a fost opera spontană a întregii naţiuni, cu deunăzi, un subiect tabu în presa est-europeană, ceea ce nu
tristele excepţii mancurtizate, la fel intrarea în rândul înseamnă că problema a încetat să mai existe, din contră, ea
marilor culturi şi civilizaţii va trebui să fie opera comună a a avut consecinţe practice cu atât mai sigure, cu cât a putut fi
tuturor celor care trăiesc în România, cât şi a românilor de mascată mai bine. În ultimii ani, însă, subiectul a reintrat pe
pretutindeni, care nu-şi vor uita obârşia. E vorba aşadar, de făgaşul discuţiilor publice şi intelectualii ruşi au fost cei
o şansă unică, pe care n-avem dreptul s-o ratăm. Fiindcă, dintâi care au resuscitat interesul pentru panslavism (p. 6).
după revoluţia de jertfe umane şi materiale, urmează Marea utopie panslavistă se prăbuşeşte astăzi
esenţialul – revoluţia spiritului (p. 1). spectaculos, după cum sperăm că nu va reînvia utopia
pangermanismului. Şi mai sperăm (…) că istoria nu se va
3. Resurecţia fantasmelor, în „Tricolorul”, săptămânal
mai repeta şi că ideea casei europene comune (astăzi al
cultural-politic, Bucureşti, anul I, nr. 1, ianuarie 1990, pp. 5, 6.
modă!) nu va fi o nouă mască seducătoare pentru alte isme.
Replică dată disidentului politic Dan Petrescu, care dezvoltă o
Căci un lucru e sigur: o „casă europeană” va fi tot o
ideologie, având obiectivul de a realiza „casa comună”
himeră, fără libertatea reală a naţiunilor care o compun (p.
substituindu-se unei ideologii de grup.
13).
El [D. Petrescu] crede în existenţa unei umanităţi în
genere care poate face abstracţie de naţional. Dar cum 8. Iorga şi ideea de libertate, în „Vocea Huşului”,
operaţia este prea riscantă, restabileşte relaţia dialectică săptămânal social-cultural cetăţenesc, Huşi (Vaslui), serie nouă,
printr-o complementaritate ajustată ad-hoc: umanitatea în anul I, articol în 3 secvenţe: nr. 10, 24 martie 1990, p. 2, nr. 11, 31
genere se ipostaziază prin individualitate. Triada individ- martie 1990, p. 2 şi nr. 12, 7 aprilie 1990, p. 2 (Psyché).
naţional-umanitate este redusă abuziv la diada individ- Comentariile critice pentru cartea lui N. Iorga – Evoluţia ideii de
umanitate. Eminescu observase că nu poţi aparţine, ca libertate (Ed. Meridiane, Bucureşti, 1987, reeditat şi prefaţat de Ilie
individ, umanităţii decât prin naţionalitate. Orice individ Bădescu) vin în sprijinul înţelegerii conceptului de libertate,
este condamnat să răsară din mijlocul unei etnii, prin limbă, asumat de contemporanii evenimentelor din decembrie 1989.
suflet, obiceiuri etc. De aici afirmaţia poetului că un Articolul este datat – 1987.
cosmopolitism pur este, în definitiv, imposibil. Înţelegerea profundă a legilor evoluţiei în istorie l-a
Dan Petrescu ignoră aceste adevăruri capitale şi-şi ajutat pe istoricul nostru (N. Iorga, n.n.) să se desprindă în
imaginează că poate propune modelul unei umanităţi în chip original de tot ce se gândise până la el şi să atingă
genere, supranaţionale, în care doar personalitatea zonele obiectivităţii în ştiinţele socio-istorice. De aici,
individului contează, ajungând la un soi de elitism mondial credem, modernitatea cugetării lui Iorga. Fără obiectivitate,
care să decidă destinele omenirii (p. 5). depăşirea scientismului (partizan şi îngust în falsa lui
„impersonalitate”) nu-i posibilă. Fondul ontologic iorghist
4. Eminescu despre destinul românilor, în „Vocea
este unul acut actual – acela al recunoaşterii pluralităţii
Huşului”, Huşi (Vaslui), publicaţie a Consiliului Orăşenesc Huşi al
lumilor. Aşa ne explicăm depăşirea scientismului narcisist de
Cultură

F.S.N., serie nouă, anul I, nr. 1, ianuarie 1990, pp. 1, 3. Un grupaj


tip european.
de texte de natură social-politică (despre soarta românilor),
selectate din opera publicistică a lui M. Eminescu. 9. Pământul nimănui, în „Adevărul”, cotidian independent,
Bucureşti, anul I, nr. 80, ediţia I, 29 martie 1990, pp. 1, 3. Ecouri
5. De ce se temea Eminescu?, în „Adevărul de Duminică”, ale reîmproprietăririi haotice a ţăranilor, în baza legilor date de
supliment, Bucureşti, anul I, nr. 9, 4 martie 1990, p. 7 (Clasicii
puterea instalată la conducerea statului român, după decembrie
noştri). Articol de apărare a lui Eminescu, acuzat pe nedrept că ar fi
1989.
adoptat o politică de izolare faţă de Europa, deoarece condamna
Aparţinând „tutulor”, pământul s-a transformat în
32 Lohanul nr. 10
pământul nimănui. Dacă socialismul a adus ceva „original” comuniste nu vor mai avea nici o şansă de viitor în România.
în istoria umanităţii, este şi strania poveste a pământului Se fac primele încercări de abolire a sistemului. (…) Noii
nimănui. Dezastrul agriculturii, în ciuda succesivelor protagonişti de pe scena politică nu sunt mai puţin
„revoluţii agrare” încercate, desigur, cu „bune intenţii”, de intoleranţi decât cei vechi şi nu prea există semne că arma
aici vine. Pământul nu a fost, în realitate proprietate de grup lor de luptă este adevărul, deşi tocmai de poalele acestuia se
cooperatist, deoarece grupul nu avea independenţa deciziei agaţă cu mare zgomot. (…) Senzaţia de confuzie şi nelinişte
asupra modului de a lucra pământul şi de a repartiza vine din rapida substituire de roluri, la umbra revoltei
bunurile rezultate din muncă. Întotdeauna a existat o instanţă populare. Măştile sunt altele, rolurile de jucat, însă, au
centrală de decizie, care nu-şi asuma, desigur, titlul de rămas aceleaşi – iată adevărata problemă a societăţii
proprietar, dar se comporta ca atare. Cu acest divorţ perfid româneşti de azi. Şi faptul s-a petrecut nu numai în sfera
între de facto şi de jure, suntem siliţi să conchidem că politicului, unde lupta pentru putere devine dramatică, ci şi-n
pământul era al nimănui (pp. 1, 3). cultură, unde faptul este şi mai vizibil, dat fiind că
10. Greşelile D-lui Silviu Brucan, în „Convorbiri intelectualii sun aceia care vehiculează principiile umanitare
literare”, săptămânal editat de U. S., Iaşi, serie nouă, nr. 6 (1251), de însănătoşire a vieţii publice.
29 martie 1990, p. 2. Atitudine de frondă faţă de ideile doctrinare 14. Scrisoare lui Grigore Vieru, în „Literatura şi arta”,
ale lui Silviu Brucan1, unul dintre „jucătorii” angajaţi în cucerirea săptămânal al U. S. din Moldova, Chişinău, nr. 20(2336), 17 mai
puterii de la „vârf” a statului român aflat la o răscruce istorică. 1990, p. 3. Scrisoarea este datată: „Huşi, 24 aprilie 1990,
S-a afirmat, încă din primele zile, că revoluţia a adus România” iar revista adusă de Grigore Vieru însuşi are însemnarea
un vid de putere.(…) Însă realitatea striga că e nevoie de olografă: „Mi-e mai cald şi mai bine în casa familiei Codreanu
substituirea vechii puteri cu o alta, altminteri ţara era decât în casa comună europeană. Vă iubeşte, Gr. Vieru. Huşi,
primejduită de haos. D-l Brucan a înţeles că „dispariţia 18.XI.1990”. În scrisoare este menţionat momentul emoţionant al
puterii” e o naivitate şi a început să lucreze la substituirea apariţiei poetului într-o emisiune tv., considerată de Th. Codreanu
celei abia dispărute, contribuind la clădirea F.S.N.-ului. un moment românesc, deoarece până atunci poetul fusese
Cum se vede, oamenii, ca fiinţe sociale, trebuie să intre, „împroşcat cu vorbe de ocară ca fascist şi naţionalist”, ca şi cum
fatalmente, sub incidenţa puterii. Depinde însă a cui este şi naţionalismul ar fi un flagel al secolului.
ce se vrea cu această putere. Am toată admiraţia pentru aceştia (scriitorii disidenţi,
11. „Ruşinea” de a fi moldovean, în „Convorbiri n.n.), dragă Grigore Vieru. Şi totuşi lor le-a lipsit şi încă le
literare”, săptămânal editat de U. S., Iaşi, serie nouă, nr. 10 (1255), mai lipseşte ceva, esenţial şi enigmatic, şi pe care l-au
26 aprilie-3 mai 1990, p. 5. Opinii critice privind efectul procesului desluşit chiar şi-n oboseala şi-n glasul tremurat al domniei
de rusificare a românilor din Basarabia de după 1812 şi, îndeosebi, tale. Acel ceva se leagă, poate, de însăşi pricina intrării în
de după 1940. spital: inima. Este „rădăcina de foc” care te-a ţinut până
Neexistând fondul unei superiorităţi funciare ca să se astăzi în viaţă şi fără de care existenţa muritorului Grigore
impună, ruşii au recurs la artificii opresive, a căror istorie ar Vieru n-ar fi avut nici un rost pe lume. Eu mă rog sfântului
necesita sute de pagini. Între acestea, în prim plan s-a situat nostru Mihai Eminescu să nu te uite ca să nu se stingă
inocularea statornică, în doze paralizante şi cu efecte de „rădăcina de foc” a inimii tale. Oare nu ne-a învăţat el că
lungă durată, a otrăvii unui „complex de inferioritate” a inimă foarte fierbinte şi minte foarte rece îi trebuie unui
băştinaşilor, constând în sentimentul ruşinii de a fi român, patriot? Dar, vai, se cuvine să ne ferim de vorbe mari, fie şi
întâi de toate, apoi moldovean. Cuvinte ca român, România din pricină că în România cuvântul patriot este compromis
regală etc., au devenit stigmate monstruoase, întreţinute prin şi, în consecinţă, intelectualii români l-au alungat din
mijloacele de informare a opiniei publice şi în relaţiile vocabularul lor, crezând că nu mai au nevoie de patrie, ci
interumane. Românii trebuia să fie în ochii basarabenilor numai de Europa. Vei fi auzit şi domnia ta că o nouă stafie
nişte imperialişti odioşi… umblă prin Europa. N-o fi un alt chip, mai seducător şi mai
12. O nouă stafie…, în „Convorbiri literare”, săptămânal ascuns al aceleia care se numea comunism?
editat de U. S., Iaşi, serie nouă, nr. 11 (1256), 3-9 mai 1990, p. 8. 15. Ideile „a priori” şi statul demagogic, în „Convorbiri
Articol de opinie politică, după ce himera comunismului s-a literare”, săptămânal editat de U. S., serie nouă, Iaşi, nr. 14 (1259),
prăbuşit şi popoarele au simţit gustul libertăţii. 24-30 mai 1990, pp. 4, 11. Atenţionare asupra contrastului dintre
… Gorbaciov face impresia celei mai interesante vorbe şi fapte (în contemporaneitate), demagogie caracteristică,
personalităţi politice postbelice. Pentru cine se va dovedi tuturor vremurilor tulburi ale istoriei, după cum argumentează
mare Gorbaciov? Pentru Europa sau pentru panslavism? publicistica eminesciană (M. Eminescu, Opere, X).
Aceste întrebări fac din Gorbaciov, într-adevăr, o Eminescu ne-a învăţat (evident, nu pe toţi!) un lucru
personalitate foarte enigmatică. Se pare că el lucrează în fundamental şi de aici trebuie plecat în a-i judeca întreaga
două ecuaţii, una mascând-o pe cealaltă, deoarece între ele, „doctrină”: că între adevăr şi idee există un „gol” greu
cel puţin în aparenţă, există o incompatibilitate funciară. sesizabil pe care-l umple, conştient sau nu, subiectivitatea
Numele publice ale celor două ecuaţii sunt: perestroika şi noastră, fatalmente limitată, dar care, înclină, trufaşă, să se
casa europeană comună. Aceasta din urmă este, de fapt, substituie universalului. (…)
noua stafie care umblă astăzi prin Europa. Prin ea, Eminescu avea concepţie relativistă asupra
Gorbaciov dovedeşte că nu-i un simplu epigon al lui Stalin, adevărurilor istorice, nu credea în sistemele ideologice
ci un egal al său. autarhice, aşa cum nu mai cred nici cele mai lucide spirite
ale veacului nostru. Asta nu înseamnă că poetul refuză ideile,
13. Alte măşti, în „Convorbiri literare”, săptămânal
editat de U. S., Iaşi, serie nouă, nr. 12-13 (1257-8), 10-23 mai numai că ele trebuie să fie organice, să vină din profunzimile
lucrurilor. Or, adevărata măiestrie în politică este să cunoşti
1990, p. 11. Opinie critică despre intoleranţa celor care acced la
Cultură

în adâncime starea de facto a societăţii şi nevoile unui popor


putere, cu nimic mai prejos decât a celor de dinainte, toţi servindu-
şi să aplici acele legi izvorâte din interiorul organismului
se de monada adevărului: „măştile sunt altele, rolurile de jucat,
social. Numai atunci se produce convergenţa fenomenalului
însă, au rămas aceleaşi”.
Pare să fie unanimă convingerea că vechile structuri cu noumenalul (p. 4).

1 Referire la fragmentele publicate în „Adevărul de (Fragment din Theodor Codreanu. Biobibliografie, cap.
Atitudini civice, probleme social-istorice, vol. în curs de apariţie).
duminică”/14 ian. 1990, din vol. Dispariţia puterii (Ed.
„Alfred A. Knopf”, New York, 1971), de Silviu Brucan.
Noiembrie 2009 33
pe formatul de hârtie, introducând şi explicând gradat comenzi si
moduri de realizare a unor sarcini. Realizând apoi toate planşele
propuse in acest ghid, puteţi spune că stăpâniţi „bazele”
programului AutoCAD. Asta nu trebuie să vă facă să ignoraţi
Ghidul practic pentru învăţarea manualul, sau „săriţi”
programului AutoCAD peste el şi să ignoraţi
lămuririle punctuale
Noutate editorială huşeană descrise în acesta. Ghi-
dul video prezentat de
autor, este un „ajutor” al
manualului şi nu un în-
Ing. Cristinel Mihăiţă locuitor al acestuia.
Tot pe DVD se
Ing. dr. Paul Daniel Şuşnea – Huşi găsesc o parte din figu-
rile din manual sub for-
hidul practic pentru învăţarea programului AutoCAD,
G ma de imagini color, cu
se adresează elevilor Liceului Tehnologic, profil rezoluţie mare, pentru a
Tehnic, clasele a XI-a (toate calificările) si a XII-a completa într-un mod
Tehnician Proiectant CAD. Lucrarea realizata de Ing. Cristinel optim informaţia grafică
Mihăiţă si Dr. Ing. Paul Daniel Şuşnea, profesori (grad didactic I) alb-negru de pe suportul
la Colegiul Agricol „Dimitrie Cantemir” Huşi, este structurata in de hârtie.
doua părţi – AutoCAD in mediul 2D (Ing. Cristinel Mihăiţă) si Pentru acest arti-
AutoCAD in mediul 3D (Dr. Ing. Paul Daniel Şuşnea) si este col au fost selecţionate
însoţită de un DVD – ghid video (Ing. Cristinel Mihăiţă). Lucrarea câteva aplicaţii propuse
va prezintă într-o maniera atractiva si directa, bazele utilizării spre a fi rezolvate de
AutoCAD explicând fiecare comanda din mediul 2D si 3D, cu cititorul dornic să se
exemple şi precizări punctuale. Ghidul video ataşat, prezintă modul perfecţioneze în grafica
de realizare a unor desene, planşe, pe principiul „finalităţilor”, asistată de calculator.
adică tratează modul de realizare al acestor desene de la început la
sfârşit, de la deschiderea aplicaţiei, până la imprimarea desenului

Şcoala
34 Lohanul nr. 10
Cine este învăţătorul …
O făptură parcă desprinsă din umbra zidurilor şcolii, dintre
copertele de cărţi şi de caiete pe care zilnic le cară acasă; o făptură
desprinsă dintre ghiozdane şi bănci, venită anume să înflorească
Formatorul de oameni sufletele copiilor.
Este cel care dă rost fiecărei zile de şcoală şi înaripează
speranţele sau temperează avântul rebel al fiecărui copil.
Este fiinţa care ştie multe lucruri şi dăruieşte până la risipire
Înv. Florin Botez – Rotăria, jud. Iaşi tot sufletul ei, acelora la care le deschide zilnic uşa clasei .
Aparent neînsemnat, lipsit de acea putere atât de râvnită în
Este scânteia care se stinge luminând pe alţii, zilele noastre, continuă să lupte folosind armele care-i sunt la
îndemână: mintea şi sufletul.
pentru că dascălul nu a apărut întâmplător în această Dar cine eşti tu, domnule învăţător …
lume. Dumnezeul-a trimis pentru a împărţi Lumina Eşti dumneata, colegul meu mai vârstnic, cel care ne-ai făcut
şi Căldura cunoaşterii. să credem că dascălii din nobila familie a ,, Domnului Trandafir,,
mai apar printre noi, spre a duce mai departe lumina dragostei lor

U
n nou sfârşit de an e un nou început în care speranţa o pentru şcoală şi pentru copii.
ia deja înainte şi răsfoieşte filele din catalogul clasei. Sau tu , colegul meu de şcoală , de la care am învăţat că omul
Aceleaşi vii emoţii, acum ca şi altădată, incununate cu se defineşte prin credinţa pentru care este dispus să treacă în
speranţe împlinite şi vise înaripate . eternitate dar nu înainte de a sfinţi cu cinste locul .
Buchete de trandafiri în care ard întreit florile parfumate ne Sau poate tu, colega mea, cea de la care am învăţat că
bucură privirile şi ne răscolesc amintirile; şi asta pentru că el, succesul nu are nici o valoare dacă nu ai cu cine să-l împarţi .
şcolarul, micul nostru prieten are acelaşii suflet vibrant în faţa Mereu între copii, întotdeauna alături de ei – aşa s-ar putea
atâtor, încă, necunoscute ascunse în misterul primei zile de şcoală exprima sintetic crezul educativ al oricărui învăţător care, prin
sau în bucuria împlinirii unui nou sfârşit de an şcolar . formaţie, activitate şi vocaţie, slujeşte învăţământul românesc.
Peste toate acestea dascălul rămâne acelaşi suflet chinuit de Oferta lui generoasă săvârşită în numele omeniei, este
întrebări , dar înfiorat de aşteptarea viitoarelor întâlniri cu cei care permanentă şi discretă. În clasă se simte cel mai bine, căci acolo se
şi-au încredinţat mintea şi voinţa harului său de educator. simte ferit de răutate şi dispreţ. De multe ori sunt învinuiţi pentru
Anii sunt alţii, nu mai sunt ca odinioară, iar oamenii sunt nereuşitele copiilor, pentru comportamentul lor rebel şi atunci
altfel. Vremurile se perindă cu alt ritm, cu alte chemări, dar în sufletul li se umple de tristeţe ştiind câte eforturi stau în spatele
Şcoala

eternitatea menirii lor, dascălii rămân aceiaşi oameni, cu aceiaşi acestei îndeletniciri aparent facile.
învăţăcei sfielnici făcând primii paşi pe drumul cunoaşterii. i asta Şi mai presus de ambiţie şi determinare ei sunt conştienţi că
pentru că aici, în această tranşee care se cheamă ciclul primar, noi, trebuie să-şi îndeplinească menirea, aceea de a forma şi educa
învăţătorimea acestei ţări, sădim primele seminţe, le ocrotim şi le Oamenii Adevăraţi … pentru că Dumnezeui-a trimis pe Pământ cu
lucrăm cu migală, le admirăm mlădiţe viguroase şi-apoi culegem un scop anume, acela de a împărţi Lumina şi Căldura cunoaşterii.
florile proaspete ale hărniciei , competenţei şi omeniei. Aici se Cine a cunoscut un asemenea învăţător a trăit bucuria
croieşte destinul unei generaţii, aici este atelierul în care se cunoaşterii unui om deosebit.
plămădeşte zidirea ce se înalţă; aici se deschid porţile cunoaşterii.

dar soarele-i la el acasă întâmplări, locuri,


şi blândă-i înţelegerea fiinţe dragi şi
Carmen Angheluş – Huşi că tot ce e descoperit trăiri
devine chiar desmărginit din trecute vremi.
Rătăcire Arhanghel luminos Stratul de colb
Carmen Angheluş al uitării
În seara luminoasă argintată cu gene de mătase s-a tot îngroşat,
e-un început de moarte între noi cum gândul meu tu odată cu trecera
tot ce-am trăit e ăn zadar în lumină îl îmbraci anilor,
şi irosite-s toate clipele de altă dată mă laşi pe veci iar trudnicia mea este
lumini sonore curg baroc a ta mireasă tot mai anevoioasă.
în spaţiul gol să te aştept cu sufletul curat Vreau să aduc
de noi nelocuit încerc mâhnirea vremelnicei la lumina prezentului,
în noaptea fără de sfârşit şi purei despărţiri ca un pios omagiu,
se adâncesc cărări înspre melancolie dar amintirea ta-i chipurile celor care
spre un delir accentuat scânteie de dumnezeire mi-au dat viaţă,
ne prăbuşim cu ochii goi de suferinţe şi de renaştere înflăcărată m-au crescut şi iubit
şi îngerul a obosit privind la noi pe care curge ca pe ultimul născut.
înţelegând adânca disperare amintirea lacrimei de altădată în oglinda înceţoşată
ce ne-nfăşoară în putrede veşminte a îndepărtatului trecut,
de rătăcire înspre nicăieri... am desluşit mai întâi
figura estompată
a mamei,
Vasile Fetescu – Bârlad cu faţa brăzdată de riduri
Bună dimineaţa adânci,
iubirea ploilor de ianuarie
Le sărut mâinile scundă,
cu trupul îngreunat
bună dimineaţa înger al clipei de rotunjimile
Poezie

care te hrăneşti Cu migală şi strădanie


încerc să deschid ce s-au tot adăugat
cu vis de-a lungul anilor,
uşile ferecate ale cămărilor
memoriei, veşnic împovărată
în casa făr-de-acoperiş de treburi
să-i scotocesc ungherele
e-adevărat şi de griji.
că plouă şi tainiţele
ca să descopăr fapte, Când am început să pricep
Noiembrie 2009 35
câte ceva în uităturile sau cuvintele, în loc de inimă un buchet de trompete.
din ceea ce se petrecea rostite într-un anume fel,
în jurul meu, de către părinţi. era trecut de 12 noaptea
mama purta pe obraji Mult mai târziu, am fugit către casa mea din mijlocul
şi în privirile-i când am devenit, oceanului îngheţat
obosite la rândul meu, părinte, mult prea pătrat,
semnele îmbătrânirii am înţeles profund cariat.
timpurii. că în familia mea
La vârsta-mi fragedă de provenienţă, îţi spun: nicicînd cocoşii
de atunci numeroasă şi cu mijloace nu vor cînta cînd vor papagalii.
şi cu mintea puţină modeste de trai,
pe care o aveam, s-a înfăptuit o educaţie 2.
mă întrebam, uneori, aleasă, cînd eram mici
cum o fi arătat orientată de o pedagogie fugeam după tot ce zbura
măicuţa mea ca a bunului simţ, după furnici şi pitici
adolescentă, o pedagogie a dragostei fugeam după zmei
când şi-a unit viaţa şi a exigenţei iscusit femei şi evrei
cu un flăcău chipeş îmbinate
necunoscut, şi măsurate, cînd venea dimineaţa
venit dintr-un sat o pedagogie a cinstei alergam după noapte
îndepărtat. neştirbite şi a muncii. cînd venea seara alergam după lapte.
îmi imaginez Pentru onestitatea
că a fost o tânără şi trudnicia lor, alergam după flori, zmei şi raci
arătoasă pentru inestimabila avere izvoare de Lourdes, cimitire ascunse
pentru că urmele frumuseţii sufletească pe care mi-au şi albaştri gîndaci.
adolescentine transmis-o,
s-au păstrat până la pentru povăţuitoarele lecţii
împlinita maturitate şi modele de viaţă Haos
şi chiar după aceea. pe care mi le-au oferit,
Chipului îndrăgit le sărut mâinile E haos în astă noapte...
al mamei înţelepţilor mei părinţi Turnul speranţei se sfarmă
i se alătură cel, la fel de şi mă închin, cu pioşenie, peste podul platinat,
îndrăgit, al tatei, în faţa chipurilor lor corbii stau la masa tăcerii,
care era un bărbat înalt, cu aură de sfinţi. lumea urcă spre cer,
cu trup atletic, uscăţiv, constelaţii în tangaj
muncitor până la epuizare, cad pe pământ,
cinstit, îngăduitor
pietrele ne plâng,
şi blând. În preajma lui
te simţeai liniştit
Ioana Vlăsceanu – Huşi lupii iau prânzul...
Sfârşitul se opreşte
şi ocrotit.
la culoarea roşie a semaforului:
Calmul, răbdarea, Vis stelar - A, am greşit planeta,
înţelepciunea şi căldura lui să fug, vine Creatorul!
sufletească Mă înfăşuram cu o etolă;
imprimau vieţii noastre în bolta peşterii
de familie inima cerului bătea
tonusul necesar muncii sub un văl de flori;
unite şi creeau iubirea străbătea Calea Lactee; Prof. Neculai Olariu
atmosfera prielnică din câmpul cu nuferi stelari, Răducăneni, jud. Iaşi
educaţiei şi creşterii sufletul meu inocent
puzderiei de lua torţa iubirii;
copii. un păun depăna timpul; Preţuire tainelor pădurii
Îmi amintesc şi în noapte,
atmosfera care domnea între acele clipe înaripate, Ce taine-ascunzi în umbra-ţi deasă
în familia noastră. tu, două lacrimi sădeai... Când pentru tine-n foşnet murmuri
Nici în cele mai tensionate În şerpuiri de reci izvoare
situaţii Sau primăvara-n glas de muguri ?
nu se rosteau vorbe grele,
vorbe de ocară Când proaspătul covor dezmiardă
sau sudalme. Marian Pălie – Huşi Priviri ce tainic se-ntâlnesc
Şi, fapt mai rar întâlnit, Şi-n trilurile de orchestră
pe părinţii mei Poeme Iubiri nestinse plămădesc ?
nu i-am auzit niciodată
certându-se. Am avut 1. Ce taine-ascunzi când ochii negri
şi am credinţa că ei în loc de gură am un ceas, Îmi stau în faţă şi-mi dau flori
se înţelegeau mai mult din priviri. în loc de torace am un vas. Iar pajiştei cu nestemate
Tot cu privirile, peştii ne curg prin vene O adiere-i dă fiori.
însoţite de mesaje mimice spre oceanele din călcîie,
şi gestuale, orbite. Ori, poate, tu mângâi în şoapte
ne adresau nouă, copiilor, îţi spun: nicicînd apele rîurilor A lacului oglinda vie
îndemnuri, interdicţii,
Poezie

nu vor îndulci apele oceanelor. In care luna-n plină noapte


aprobări ori mustrări. Se leagănă şi se mângâie ?
Laudele, manifestările te-ai ridicat de pe bancă şi ai plecat,
de tandreţe, mângâierile eu am gândit ce am scris, mai sus Zadarnic murmur şi mă leagăn
nu se practicau şi te-ai dus. La sânul blândului meu înger
la vedere. Acestea Că la şoptirea-i şi sărutu-i
se puteau citi în gesturile, în loc de piele am praf de perete Tu şuşoteşti cu-al doinii fluier.
36 Lohanul nr. 10
Clopotul satului după o lungă tăcere
îşi descreţeşte fruntea încununată
Poezie
Prof. Constantin Partene de lauri;
Ghermăneşti jud. Vaslui La nivelul unui sat,
Clopotul a fost şi este s-apleacă asupra mulţimii
Un instrument de ascultat, muribunde
şi trupu-şi închină-jertfă -
După morţii satului Căci totdeauna ceva vesteşte.
Iubirii supreme...
...Pe holul paşilor pierduţi
Aşa este în lumea toată : Sătenii de mici învaţă
Rostul dangătelor lui. gongul de-nceput de spectacol
Oamenii nu mor la rând mai limpede ca oricând
Şi, zic cei « dintr-o bucată" Le-a trebuit adeseori în viaţă,
se aude...
"Iaca, nu are popa când"... De când fugeau din calea tătarului.

In plictis de-nmormântări Urmând după trena vremii,


Şi de mers spre ţintirim, Dangătele şi-a diversificat. Antivirus
Pe drum şi la comândări, Acest aspect îl ştiu sătenii,
Dascălii abia mai zic, Amin ! E firesc, nu-i nimica de mirat. Prometeu, aducând focul
Pământenilor
Şi cei mulţi se plictisesc Dacă-n timpul săptămânii, n-a ştiu că arderea-i va ucide
Să-nsoţeasc-atâţia morţi. Un dangăt rar e peste sat, pe dinăuntru...
Chiar în cortegiu de se găsesc, Se-ntristează toţi sătenii; setea de pământ aprins -
Gura-i slobodă la toţi! Cineva a decedat! înlocuind icoana Domnului.
Cuprinzând plămânul necuvântătoarelor
Pe drumul spre cimitir, Ca să afle cine anume... febra, transmisibilă
Scurt de tot pentru cei morţi, Găsesc cale de vorbit. să ucidă visuri începu, inima jelindă
Cei vii râd chiar abitir, Intreabă-n drum şi pe oricine: de-a pururi
Alţii, ies doar pe la porţi. – Ştiţi, cumva, cine-a murit? neaflând antidotul nemuririi.

Grupuri, grupuri merg în rînd Întrebarea lor nu-i doară S-au retras sfinţii în pustie;
Abordând absolut tot, Una strict de informaţie, Vremurile albe de oase risipite -
Asta fac pân' la mormânt; Căci se-ntâmplă ca să moară Schelete vii ce şanse de-ndreptare
Bârfesc chiar şi pe cel mort ! O rudă, şi au ...obligaţie. n-au
moartea, aşezându-se în case
Alteori nu le tace gura şi pe paturi putrezind de boală...
Nici când cortegiul e oprit. Antivirus împotriva morţii
Elena Olariu Nu există!
Nu scot de pe cap căciula,
Doamne, lumea s-a prostit! Răducăneni, jud. Iaşi Este numai liniştea ce te cuprinde
Când sufletul, în haină albă îmbrăcat
Popa cântă şi... nu prea, Vrea să-1 debarce, în sfârşit,
Peste porţi el « cercetează »
Pe holul paşilor pierduţi Chinuit de umbra morţii...
Dascălul din dreapta sa,
În memoria regretatului prof. Nicolae Prometeu, aducând focul -
La fel procedează!
Manea Nu ştia c-acesta-1 va ucide;
Asta şi-a făcut gard nou ! de-a pururi, cu inima troienită
Pe holul paşilor pierduţi măcelit de proprie dorinţă
Când mă-ntorc am să-l întreb, gongul de-nceput sau
Dacă a fost cumva la Jitou cu a sa flacără, din cer adusă
de sfârşit de vru să ardă cutremurătoarea boală
Eu, un metru aş vrea să-njgheb.
spectacol şi dorinţă de veşnicie...
se aude mai limpede ca oricând... Tain'aceasta multă trudă cată
.................................................
Din semiîntuneric Şi tăcerea - un blestem al morţii
Cuvântul împotriva tuturor e antivirus -
Eu adevăr am relatat, pătrunde în sala aparent
Având martor în fiecare, Cupa cu veninul suferinţei întreagă să o bei
amorţită Să renaşti apoi duios şi lin...
Cu grijă am versificat, şi sabia cu două tăişuri
Voi, semnaţi de... confirmare. scoate la suprafaţă
Adevărul...
Cerescul Ierusalim

ând am scris „Lumânărică - Sfântul Ioan de la Tutova


Drumul întru sfinţire C şi epoca în care a trăit” (Editura PIM Iaşi, 2009)
sugerând oficialităţilor bisericeşti canonizarea
milostivitorului - la aproape 170 de ani după îngropăciune - am fost
tentat dar şi încurajat de ceea ce scrisese, mult mai înainte, sfântul
Ion N. Oprea – Iaşi Mitropolit Dosoftei al Moldovei:” dară şi dintre rumâni mulţi sunt
sfinţi., dară nu s-au căutat"...
Eu căutasem, parcursesem mii şi mii de pagini, scrieri şi
„Comunismul a umplut cerul de sfinţi” - spune opere de artă, îl căutasem pe Lumânărică şi la capătul cercetărilor
Recenzii

părintele Arsenie Papacioc. Viaţa unora ca aceştia găsisem că locul lui ar fi nu numai în osuoarul de la Biserica
merită să fie cunoscută nu pentru slava lor pămân- Tălpălari din Iaşi, ci şi în Calendarul ortodox, pentru că dăruiţi ca
tească, ci „ca oamenii din zilele noastre înnegurate de el binelui uman numai Dumnezeuîi creează, ocroteşte şi îi
atâtea rătăciri, urmări numai ale îndepărtării de păstrează.
Dumnezeu, să ştie că au existat în veacul al XX-lea Iată că acum, tot la îndemnul aceluiaşi sfânt, Dosoftei,
asemenea aleşi care s-au ridicat la puterea de monahul Moise, cu binecuvântarea şi un cuvânt înainte al înalt Prea
credinţă şi de jertfă a primilor martiri creştini“ - Sfinţiei sale Andrei Arhiepiscop al Alba Iulia la Editura
argumentează Nicolae Trifoiu, alt fost deţinut politic. „Reîntregirea” Alba Iulia, 2007, ne oferă volumul „Sfântul
Noiembrie 2009 37
Basarabia, provenea din ţărani înstăriţi, dar tata cu pregătire
intelectuală. El a făcut parte din Sfatul Ţării şi la 27 martie 1918 a
votat unirea Basarabiei cu România.
Valeriu, încă de când era elev, s-a făcut remarcat la
învăţătură şi în viaţa cotidiană. Avea rezultate bune la învăţătură,
era iubit de colegi, apreciat de profesori. A terminat liceul în 1940
şi s-a înscris la Facultatea de drept din Iaşi. Cunoscut şi apreciat şi
aici. Modul de conduită „modestă şi curată”. In toamna 1941, în
condiţiile în care mişcarea legionară este scoasă în afara legii,
Valeriu Gafencu este arestat şi condamnat la 25 de ani închisoare
Avea 20 de ani. Procesul a fost o mascaradă. Procurorul ne-a
acuzat în câteva fraze că suntem bolnavi psihic şi că societatea
trebuie curăţată de asemenea elemente. Avocaţilor li s-a permis să
vorbească un minut pentru întregul grup. Gruia Popescu (avocat
n.n.) a apucat să spună doar atât:
— Onorată instanţă, clienţii mei nu sunt delicvenţi de drept
comun, ci politici. Ca atare nu pot fi condamnaţi decât în
conformitate cu prevederile Codului Internaţional pentru
condamnaţi politici care prevede privare de libertate prin domiciliu
Moartea lui Lumânărică obligatoriu sau detenţie uşoară pe timp limitat şi nicidecum temniţă
Autor: Abgar Baltazar1 grea, aşa cum a cerut domnul procuror.
— Destul! - 1-a oprit Manea (judecătorul n.n.).
închisorilor” - mărturii despre Valeriu Gafencu adunate şi adnotate. — Dumneata ai de spus ceva în plus? - s-a adresat Manea
Intr-o notă de subsol la cariea în discuţie aflăm că încă din 1992, un altui avocat. Acesta a amintit instanţei că nu avea dreptul să
alt persecutat politic de către regimul comunist Alexandru Virgil condamne fără motiv nişte copii, şase la număr, cu numele de
Ioanid, ca şi Valeriu Gafencu, pornise o campanie de strângere de Voicescu Constantin, Mocanu Ion, Ilie Constantin şi Iamandi
mărturii printre foştii deţinuţi politici despre Valeriu Gafencu, Teodor din clasa a VI-a de la Şcoala Normală din Buzău şi
pentru a fi depuse la comisia de canonizare a Sfântului Sinod al Vlahopol Stroe şi Rădulescu Lucian de la Liceul din Râmnicul
Bisericii Ortodoxe Române. Sărat. Pentru asemenea explicaţii, insinuant, Manea l-a apostrofat:
Cartea monahului Moise, care dezvăluie că undeva, la Râpa — Dumneata eşti legionar?
Robilor Aiud se află în construcţie schitul „Înălţarea Sfintei Cruci” Aşa au luat copiii citaţi câte 25 de ani de închisoare pentru
în cinstea eroilor care şi-au găsit sfârşitul în închisorile comuniste, apartenenţa la „Frăţiile de cruce”. Aşa a fost condamnat şi Valeriu
are drept corolar... tot canonizarea. Dar cu o largă îmbogăţire de Gafencu, ca şi mulţi alţii.
nume a Calendarului ortodox. Cartea cuprinde mărturisiri despre Valeriu din perioada 1942-
Mărturisesc, cartea „Sfântul închisorilor” o am încă de la 1948 când a stat închis la Aiud, închisoarea de la Piteşti (1948-
apariţia ei în librării pe masa de lucru. Am citit-o şi răscitit-o. N-am 1949), câteva luni la Văcăreşti, închisoarea sanatoriu de la Târgu-
cutezat să o recenzez. Să o fac cunoscută cititorilor mei, dornici de Ocna (1950-1952).
noutate. De ce? Valeriu Gafencu, ca orice om cu păcate, a făcut Prezenţa sa plină de har la ultima închisoare va crea aici o
parte din „Frăţiile de cruce”, a cochetat şi activat în tinereţile atmosferă duhovnicească unică în gulagul comunist - susţine
începutului cu mişcarea legionară, iar părerile multora şi ale mele - monahul Moise. Iar cineva care a trecut şi el pe acolo scrie în carte:
despre ideologia în cauză, fie că a fost amplificată de comunişti, fie „Mi-e dor de Târgu Ocna.“
că s-a manifestat cu limite imputabile ori nu în realitate, pun la Sunt edificatoare scrisorile trimise de Valeriu familiei,
îndoială multe din crezurile noastre. poeziile sale, un îndreptar de spovedanie întocmit de el în
Dar cum un Nicolae Steindhard, evreu de origine, convertit la închisoare, mărturiile unor minuni săvârşite şi trăite în preajma sa,
ortodoxism, îl supranumeşte pe Valeriu Gafencu „Sfântul gândurile sale despre rosturile creştinismului, lămurirea unor
închisorilor”, iar părintele Gheorghe Calciu, alt deţinut politic aspecte ale trecutului lui legionar...
spune: „nu am nici o îndoială că este sfânt; a trăit cuvântul lui „Ceea ce a făcut şi ceea cea trăit Valeriu de-a lungul anilor de
Dumnezeula o înălţime de neînţeles pentru părintele Constantin detenţie pentru fiecare suflet cu care a venit în contact, e greu de
Voicescu („Un duhovnic al cetăţii” de părintele Voicescu, ediţie imaginat, necum de exprimat în cuvinte” - spune Virgil Maxim în
îngrijită de Ioana Iancovescu, Editura Bizantină, Bucureşti, p.28): „Imn pentru crucea purtată”, Editura Antim, Bucureşti 2002, p.185,
„mai devreme sau mai târziu, biserica ortodoxă îl va canoniza (pe comemorat la Teatrul Luceafărul din Iaşi la manifestarea
Valeriu Gafencu n.n.), îndrăznesc prezentelor rânduri. Încurajat şi evidenţiată de revista „Vestea Bună” de la Răducăneni, la 12 ani de
de cele publicate de revista „Vestea Bună” de la Răducăneni Iaşi, la trecerea la Domnul a
despre întâmplarea din 12 martie 2009, ora 22, când la Teatrul lui Virgil Maxim.
Luceafărul din Iaşi, la o conferinţă, „Noul Babel european şi Viaţa unora ca
prigoana împotriva creştinilor”, cu participarea în sală a 500 de aceştia merită să fie
credincioşi, ei au avut ocazia să se închine şi la moaştele unor cunoscută nu pentru
mărturisitori ortodocşi din temniţa Aiudului, prilej cu care s-a slava lor pământească,
întâmplat şi minunea apariţiei din răcliţa purtătoare de moaşte a ci „ca oamenii din zilele
mirosului şi lichidului uleios care este mirul credinţei noastre. noastre înnegurate de
Cum şi manifestarea relatată de „Vestea Bună” are drept scop atâtea rătăciri, urmări
tot canonizarea celor care în rezistenţa lor împotriva comunismului numai ale îndepărtării
au căzut pe baricadele luptei, cutezanţa mea poate fi considerată un de Dumnezeu, să ştie că
act de pregătire sufletească a celor care vor să ştie câte ceva despre au existat în veacul al
viaţa celor care vor împodobi calendarul. XX-lea asemenea aleşi
Recenzia mea este doar un preludiu, o invitaţie la cunoaştere. care s-au ridicat la
Cartea monahului Moise „Sfântul închisorilor” fiind şi ea doar puterea de credinţă şi de
Recenzii

parte din ceea ce îl va interesa pe cititorul educat şi crescut în jertfă a primilor martiri
timpul doctrinei comuniste dominante. creştini” - argumentează
„Comunismul a umplut cerul de sfinţi“ - spune părintele Nicolae Trifoiu, alt fost
Arsenie Papacioc. Printre ei şi cei enumeraţi de monahul Moise în deţinut politic.
cartea citată. Imaginea puşcă-
Cartea dezvăluie lucruri interesante despre familia şi viaţa lui riei mele - spune tânărul
Valeriu Gafencu dinainte de arestare. Născut la 24 ianuarie 1922 în Anghel Papacioc, părin-
tele Arsenie Papacioc de
astăzi, referindu-se la
1 Sursă: Frgheorghe’s blog (frgheorghe.wordpress.com) [G.F.]
38 Lohanul nr. 10
trăitorii de la Aiud - este alături din grupuşorul acesta în care m-am Să ne-ntâlnim cu sufletul deschis"
simţit foarte bine. Intre noi era o mare unitate. Toţi erau gata de Încrezători în chemarea lui de dincolo de moarte,
moarte. Pe oamenii aceştia, pe Gafencu, pe Trifan, pe Marian, pe supravieţuitorii îi produceau chiar versurile lui (v. Gafencu):
ăştia toţi, Maxim, Pascu şi ceilalţi, pe toţi i-aş sfinţi (canoniza). „Ne-ndemni pe cei ce-n viaţă am rămas
Era, oare, unul mai bun ca celălalt? Contează maniera în care Luptaţi uniţi şi-n acelaşi pas
primeşti suferinţa. Pe toţi i-aş sfinţi pentru că au fost sinceri şi Zidiţi lui Dumnezeualtare sfinte,
pentru că nu au ezitat a se jertfi. Toţi jertfeau. S-au dus cu toţii rând Păşiţi pe calea vieţii înainte!"
pe rând. Cu o bucurie greu de explicat, la proscomidie îi amintesc Semn al continuităţii, la 19 martie 2009, la Teatrul
pe toţi ca pe nişte luptători, alături de marii voievozi ai ţării." Luceafărul din Iaşi, când s-a arătat semnul dumnezeiesc în favoarea
Vorbind de arestaţii şi condamnaţii de după ianuarie 1941 - canonizării dreptslăvitorilor mărturisitori din perioada comunistă
sute, dacă nu mii de tineri animaţi de năzuinţe curate, idealişti şi („Veste Bună” Răducăneni), ca semn şi de mulţumire pentru cele
uneori confuzi dar deschişi spre spiritualitate, deşi fără o aşezare arătate de Dumnezeuacolo - ca izvorâtor de mir -părintele
temeinică, monahul Moise demonstrează că respectivii se vor Hrisostam Manolescu, ieroschinomonah, a dat citire la Acatistul
maturiza în închisori tocmai prin suferinţă şi aici se vor limpezi Noului Mărturisitor Valeriu Gafencu şi Rugăciunea de proslăvire a
sufleteşte. Grupul nevoitorilor de la Aiud, format în jurul avocaţilor noilor mărturisitori.
Traian Marian şi Traian Trifan nu se deosebeau cu nimic de ceilalţi Toţi cei 500 de participanţi s-au închinat cu evlavie şi
deţinuţi, nici ca ierarhie, reguli de viaţă ori organizare. Celor doi li speranţă.
se alăturau nume ca Anghel Papacioc, preotul Vasile Serghie, Sper şi eu în canonizarea lui Lumânărică de la Tutova. Cele
Valeriu Gafencu Marin Maidim, Virgil Maxim, Nicolae Mazăre, de mai sus au însă înţeles deplin nu numai dacă vom lectura atent
Iulian Bălan, Constantin Pascu, Ioan Ioanide şi nu numai ei. cele peste 300 de pagini ale volumului „Sfântul închisorilor” de
Despre Valeriu Gafencu, preotul Constantin Voicescu avea monahul Moise, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2007, ci şi „Imn
să-şi exprime următoarea credinţă: „Undeva într-o închisoare pentru crucea purtată” de Virgil Maxim, Editura Antim, Bucureşti,
comunistă a trăit şi a pătimit un om despre care am certitudinea că 2002; studentul Valeriu Gafencu” de Nicolae Trifoiu, Editura
va fi canonizat. E vorba de Valeriu Gafencu. A murit la Târgu „Napoca Star”, Cluj - Napoca 2003; „Raza din catacombă” de pr.
Ocna, un tânăr cu suflet de aur, pe care, din pricina purităţii sale, îţi Livu Brânzaş, Editura Scara, Bucureşti, 2001 etc.
era ruşine să-1 priveşti în lumina ochilor. Nu mai era decât piele şi Cărţi de mare interes...
os, plin de boală şi de tuberculoză, dar ochii lui erau luminoşi şi De mare interes şi pentru că „Sfântul închisorilor”, citindu-i
numai zâmbet." însemnările de la subsolul paginilor te edifică în multe probleme
În „Imnul celor căzuţi”, celui care avea să intre în mormânt la dar te îndeamnă trimiţându-te la noi lecturi, spre adâncă cunoaştere
Tg.Ocna, Valeriu Gafencu, supravieţuitorii aveau să-i spună: a ceea ce n-am ştiut sau n-am acumulat la timp.
„ Te-ai dus şi ne-ai lăsat în urma ta Ca şi Lumânărică al meu, după cum spuneam...
Nădejdea revederii-n Paradis.
Mereu vei fi cu noi şi-om aştepta

Cu alte cuvinte, nu mulţimea, ci oamenii -


„TVV-15 în explozia cultural- oameni sunt creatori de istorie, cum s-a întâmplat şi
la Vaslui în zilele de după 1989, când s-a declanşat, cu
informaţională din judeţul Vaslui“ participarea unor entuziaşti, explozia cultural-
informaţională TVV-15 Vaslui...
Cartea - o permanenţă
internetul, poate şi cu alte forme de comunicare performante? se
întreabă preopinentul.
Ion N. Oprea – Iaşi Împotriva oricărui „meşteşug de tâmpenie” el, ca şi mine,
vede în foaia de carte mijlocul de a învăţa, medita, comunica, visa,
Am pe masă o nouă carte: „TVV-15 în explozia cultural plămădi imagini
informaţională”, din judeţul Vaslui, Editura Tiparul Bârlad 2006, artistice, chiar dacă
autor Dumitru V. Marin. se va scrie (desi-
Scrisă direct, parcă dintr-un fotoliu de reporter mânat de gur!) şi de calcu-
gândul să nu uite nimic din evenimentele trăite, multe emoţionante, latorul bibliotecii.
cu bucurii şi amărăciuni, autorul, deşi profesor de limbă şi Deci cartea există şi
literatură română, ba şi doctor în specialitate, detaliază grăbit dar se va menţine peste
sfătos, despre fapte şi oameni, ţinându-ne mereu ancoraţi în a ne veacuri. Un opti-
înfăţişa ceea ce a fost şi a rămas presa şi mass-media în general la mism robust care
Vaslui, imediat după Decembrie 1989... explică şi aglome-
Detaliază direct, parcă cu sufletul la gură, nemaiţinând, raţia de biblioteci
uneori, seama de topica frazelor şi dacă cuvintele au exprimarea săteşti, şcolare,
totală. Dar nu aşa procedam noi, gazetarii, ori de câte ori vrem să universitare, acade-
spunem totul şi repede, informaţional? mice, unde rându-
Iar Dumitru V .Marin, pe care l-am întâlnit şi cunoscut, rile la bibliograf nu
făcând schimb de cărţi şi opinii la un Congres internaţional al au terminare de
presei româneşti, la 180 de ani de existenţă, desfăşurat la Iaşi sub dimineaţă până
egida Asociaţiei de specialitate şi a Universităţii „Petre Andrei” în seara târziu.
2-4 aprilie 2009, este şi un gazetar cu vocaţie care scrie mult şi Locul unde
Recenzii

bine, poate şi pentru faptul că el conduce în Capitala Ţării de Jos junii fac coadă îm-
un mare trust mass-media, cu largă apreciere. preună cu purtătorii
O explozie cultural-informaţională la Vaslui, se mândreşte de argint în pletele
colegul meu de meserie. Şi în explozia aceasta ei îmi alimentează lor, gratulându-se
nădejdea că în multitudinea mijloacelor de stocare şi răspândire a reciproc, făcând
informaţiei, cartea, cea pe care am spus mereu că mi-i sufletul - nu schimb de impresii
ocupă deloc ultimul loc, cum ar crede unii, văzând-o sacrificată de despre volumele
mijloacele electronice ale prezentului şi viitorului. parcurse, recoman- Dumitru V. Marin
In ce situaţie va fi cartea în competiţie cu televiziunea şi
Noiembrie 2009 39
dându-şi reciproc altele. Sinteză şi simbioză a inteligenţii umane! judeţe Vaslui, Fălciu şi Tutova, cum a fost şi este şi astăzi
Semn al credinţei că şi cartea cu filele ei de hârtie, va dăinui Episcopia Huşilor, revenind şi ancorând în ceea ce i-a rămas drag
peste timp este şi ceea ce scrie Dumitru V. Marin în TVV-15 în autorului, ca şi nouă, presa locală: ziarele „Adevărul”, Monitorul
explozia cultural-informaţională din judeţul Vaslui” - 2006. de Vaslui”, „Obiectiv“.
Luându-şi drept tovarăşi de lucru pe mai tinerele Luminiţa Drept corolar, iată-ne la ceea ce ne spusese Dumitru V.
Lăzărescu şi Mirela Popa, cărora le „le dă în seamă, nu numai Marin chiar de la început într-un citat emblematic, pe care îl redăm
ortografia şi paginaţia, ci şi însăşi eventualele vinovăţii care s-ar şi noi cititorilor: „Nu cred că mulţimea face istoria. Ideile „mari” şi
naşte şi din expunerea grăbită, gen reporter, căutător şi relatator al acţiunile îndrăzneţe sunt doar ale unora care ştiu, pot şi vor să facă
faptelor de viaţă, mai tânărul meu coleg Dumitru V. Marin face din istorie. Fie şi locală; fie imagine şi sunet, fie carte...
lucrarea citată o carte de largă rezonanţă sufletească, o carte- Important e să folosească oamenilor, chiar dacă fără voia
document, cum singur o spune, ceea ce achiesăm şi noi. lor!"
Comunicarea realizată cu cititorii e o confesiune pe care Cu alte cuvinte, nu mulţimea, ci oamenii - oameni sunt
numai jurnalistul de clasă o poate susţine şi realiza. creatori de istorie, cum s-a întâmplat şi la Vaslui în zilele de după
Cu ai săi colegi alături, autorul ne poartă uneori subtil, alteori 1989, când s-a declanşat, cu participarea unor entuziaşti, explozia
direct cu documentele la vedere, prin străvechea aşezare cultural-informaţională TVV-15 Vaslui... în frunte sau alături, 24
moldovenească Vasluiul, căruia îi punctează istoricul în mai toate din 24 ore, fiind şi D. V. Marin, profesor mereu în acţiune, la lucru!
domeniile, o compară cu aşezările din jur, cum ar fi Bârladul şi Iar personalităţile care au făcut şi fac istorie la Vaslui sunt nu
Huşul, se opreşte asupra „deceniului de duşmănie”, sau ceea ce s-a numai şefii statului, diferiţi demnitari, ci o pleiadă de oameni pe
numit şi la Vaslui „revoluţia” din decembrie 1989, cu binele şi care îi enumără, în fel şi chip, cartea citată. Şi poate, încă, nu-i
relele sale, lupta entuziaştilor pentru constituirea mass-mediei la identifică pe toţi cei care au dat căldură de suflet meleagurilor
Vaslui, punându-ne în faţă ceea ce numim şi respectăm astăzi radio vasluiene.
şi televiziunea locală Vaslui, fără însă a-şi uita prietenii care au Aceasta şi pentru că spune autorul: orice om trebuie să-şi
trudit şi o fac şi astăzi în jurnalistica pe coala de hârtie tradiţională. propună să facă ceva în viaţa lui, ca şi cum ar apela la ceea ce i-a
Esenţial rămâne că referirile sunt punctuale, hazlii uneori, spus lui folclorul din zona Podul Turcului: cine n-a făcut o casă, n-
cum îi stă bine moldoveanului nostru pornit să-şi laude zestrea din a sădit un pom sau n-a săpat o fântână, a trăit sau trăieşte degeaba!
casă. Poate şi din această cauză cartea ne spune că în ceea ce Iar pentru cei mulţi, ca şi în alte domenii, profesorul dr.
priveşte dezvoltarea literar-culturală şi socială, „Huşul n-a mai ieşit Dumitru V. Marin a realizat cartea de faţă care rămâne o
în evidenţă de pe vremea lui Dimitrie Cantemir”, când se ştie că în permanenţă. Una de mare succes. Plăcută la citit şi interesantă prin
realitate zona şi prin existenţa Episcopiei acolo, a avut o altfel de conţinutul ei de o diversitate care te cheamă să o străbaţi neapărat,

Recenzii
activitate, mai ales în domeniul publicisticii (ziare şi reviste), mult în întregime, deşi are câteva sute de pagini (556). Este însăşi istoria
mai bogate decât Vasluiul.“ locurilor noastre. A vasluienilor şi nu numai. Hai s-o citim! Pentru
Hâtru în felul său, pe nesimţite, profesoral, ne poartă de la ca spune undeva autorul: „Am scris cartea aceasta cu gândul la cei
informaţia şi muzica, de la „răsunetul urbei”, la „Vlăstarul” şi care fac să rămânem."
„Meridianul” cu programele lor, făcându-ne părtaşi la geneza şi Aceasta este şi marea valoare a cărţii de faţă. Ne reîntregeşte
activitatea autorităţilor de administraţie publică locală (prefectură, sentimentul dăinuirii în timp, ne face să credem în permanenţa
primărie, justiţie, armată etc), viaţa culturală locală cu referire la noastră străbună.
instituţiile de tot felul, viaţa spirituală, din care nu lipseşte una din
cele mai importante instituţii care a făcut multă cultură în fostele

În revista „Pagini medicale bârlădene” nr.130-


131/2009, profesorul Clapa Gheorghe face
prezentarea cărţii „Pribegi în propria ţară”, autor
Dreptul la replică Mihai Ghiur. In replică, colaboratorul nostru ing.
Sergiu Brandea din Israel, expediază revistei
alăturata replică.

„destinul” tuturor capodoperelor.


Chiar de la prima pagina, autorul notează: „Asemănarea
Ing. Sergiu Brandea – Israel dintre faptele relatate în
carte şi realitate nu este
Domnule Prof. Clapa Gh. asemănătoare... Paginile
Am citit articolul dumneavoastră publicat în revista „Pagini cărţii sunt realitatea
medicale bârlădene“ nr. 130-131/2009, despre cartea „Pribegi în însăşi, (sublinierea mea)
propria ţară”, autor Mihai Ghiur Pentru că eu n-am făcut
După o profundă analiza critico-literară şi comparată, în care literatură, ci pe cât mi-a
subliniaţi valoarea acestui roman, citez: „Pribegi în propria ţară” ajutat priceperea de a mă
este o «catedră» într-un veac dramatic...Este romanul maturităţii folosi de condei, de
sale, (cunoaşteţi de acelaşi autor şi alte romane? – nota mea) cota hârtie şi de limba părin-
de altitudine la care a ajuns în prezent ca scriitor preocupat nu doar ţilor, în aceste file am
de tehnica naraţiunii, ci de un fond ideatic profund... Romanul transcris povestea reală a
doctorului Ghiur este un mare şi profund roman. Un roman de o familia mele.“
impresionantă anvergura ce se înscrie între capodoperele literaturii Citind articolul
române. (Nici mai mult, nici mai puţin – nota mea) ...Romanul dumneavoastră cât şi
prof. de chirurgie, Mihai Ghiur, este zguduitoarea confesiune, cele de mai sus, curio-
Replică

reuşita lui constă în virtualitatea stilistică şi fidelitatea pentru


zitatea mea de-a parcur-
adevăr.“
Fiind convins că dumneavoastră aţi întreprins o anchetă ge filele unui roman
pentru confirmarea „zguduitoarelor confesiuni... şi fidelitatea „capodoperă” a crescut.
pentru adevăr” ale autorului, aşa cum afumaţi mai sus, am făcut Dar, de neînţeles pentru
eforturi deosebite pentru a-mi procura cartea, deoarece în Israel, mine, sunt concluziile la
unde locuiesc, încă nu a fost importată şi exista pericolul să se care aţi ajuns şi le-am
epuizeze, până la proxima mea vizită în România, acesta este subliniat mai sus. Pentru
mine, ca bârlădean,
40 Lohanul nr. 10
„adevărurile” dezvăluite în roman au constituit o dezamăgire. elevilor absolvenţi din anul 1949, grupul prof. Armeanu. În carte se
Dezamăgire şi pentru cele scrise de dumneavoastră şi cu atât mai afirmă că personagiile Milica Pricop şi Sergiu Brandea au denunţat
mult, cu cât am reuşit să edific printr-o verificare sumară faptele pe grupul la securitate. O minciună inventată, ca şi toate celelalte, în
care autorul le vrea „autentice”, adică nu ferească sfântul, rezultatul ceea ce mă priveşte. Nu am cunoscut niciodată o persoană cu acest
imaginaţiei unui scriitor, firească atunci când seri un roman, ci nume (Milică Pricop sau cineva care ar putea semăna cu
faptele adevărate, istorie neto. personagiul) şi nici pe elevii din grup, care erau mult mai mari.
Mă voi referi în primul rând la perioada bârlădeană din Pentru a mă edifica asupra cazului povestit, m-am adresat mai
roman, care se referă la Colegiu „Codreanu“. După cum au putut multor cunoscuţi, colegi cu cei împricinaţi şi în final unuia dintre
observa cititorii, am avut onoarea de-a fi coleg de clasă între anii foştii deţinuţi, domnul Chiper Emanuel, care a avut bunăvoinţa să-
1948-1952, cu autorul, ba mai mult, în roman mi se atribuie rolul mi trimită câteva documente şi o scrisoare explicativă (copiile le
unui personagiu negativ, care poartă numele Sergiu Brandea, deşi alătur prezentei) şi din care rezultă clar câteva aspecte: Numele
în liceu numele meu era Hellembran Şmil, asta pentru ca să nu se foştilor deţinuţi, numele denunţătorului, care este un fost coleg de
creadă că ar fi vorba de altcineva, doar vorbim de fapte „reale“. clasă, numit Stoian Gh. Ing. agronom, locuitor al Bârladului şi pe
D-le Profesor, nu vă scriu prezenta scrisoare pentru a mă care cred că-1 puteţi contacta. De altfel anul acesta se împlinesc 60
apară, nu mă interesează „apărarea”, nu-mi pasă de cele scrise de ani de la absolvire, prilej de reuniune a absolvenţilor, pe care-i
despre mine, dar nici nu se poate trece cu vederea peste noianul de veţi putea întâlni în luna mai la Colegiu Codreanu.
minciuni gratificate „adevăruri zguduitoare”, scrise într-o carte de Pentru a mări drama, Ghiur omoară câţiva dintre aceştia, întâi
un creier care a rămas cu sechele în urma meningitei de care ni se pe Aftenc Constantin, care în realitate, după eliberarea din
povesteşte că a fost bolnav. închisoare, a devenit tehnician constructor, apoi pe profesorul
Din păcate, majoritatea colegilor noştri nu mai sunt în viaţă, Armeanu care a trăit mulţi ani după eliberare şi a lucrat la Fabrica
dar dintre cei care trăiesc şi i-am contactat pe majoritatea, nici de rulmenţi din Bârlad.
măcar unul singur n-a confirmat „adevărurile dezvăluite”. Nici unul Dacă există un denunţător, acesta este însuşi autorul, care
dintre noi care am avut anumite funcţii în organizaţiile de tineret, recunoaşte că a dezvăluit la securitate, unde poate fi găsit caporalul
nu s-a interesat de „originea socială” a elevului Ghiur Mihai Tulac Ion şi care şi-a găsit moartea în urma acestui denunţ.
(personagiul Mihnea, din roman) Nimeni dintre noi nu l-a urmărit Aşi putea continua seria exemplelor, unele întâmplări
în oraş sau la ţară, nu pe el şi nici pe altul şi până la sfârşitul anului descrise sunt de-a dreptul ridicule, dar şi aşa scrisoarea este prea
şcolar 1952, nici un elev din clasa noastră n-a fost exmatriculat lungă. Pentru mine este clar şi sper că şi pentru dumneavoastră,
pentru motivele sociale menţionate în carte, sau din alte motive. autorul este foarte departe de adevărul despre care aţi scris,
Mai mult, şedinţa din aula liceului descrisă în carte cu atâtea întâmplările reale cât şi modelele folosite pentru personaje, au fost
amănunte şi dramatism, în care Ghiur (Mihnea) este exmatriculat, mistificate de autor care se vrea cu tot dinadinsul victima regimului
nu a avut loc niciodată în realitate, ci doar în mintea autorului, care comunist. Şi-a folosit imaginaţia ajungând la situaţia clasică a
se vrea neapărat o victimă a regimului comunist. De altfel, Ghiur mincinosului care-şi crede adevărate propriile minciuni, bazându-se
Mihai a absolvit liceul odată cu toată clasa, promoţia 1952, (vezi pe naivitatea oamenilor.
anuarul Colegiului „Codreanu“ 1996 pag. 273 la clasa XI- B Mai am o observaţie, poate nu tocmai comodă. In mai multe
poziţia 10, şi altele) locuri din carte sunt descrise cu lux de amănunte, evacuările
De ce îşi blamează colegii? Probabil că Ghiur s-a simţit familiei Ghinea, suferinţele copiilor şi a celor din preajma lor.
frustat de lipsa de interes, de indiferenţa colegilor faţă de persoana Asemenea povestiri au fost relatate în multe cărţi de memorialistică
sa, alţii erau aceia care trezeau interesul. Aş menţiona că în clasa a din ultimi ani şi nu am cum verifica veridicitatea cazului specific
XI-a B, la vremea respectivă erau elevi, adevărate „vedete” nu din roman, se poate presupune că sunt cel puţin parţial adevărate.
numai ale şcolii. Am să exemplific cu câteva nume: elevul Mă deranjează însă, că autorul a „omis” să povestească cum
Leibovici Bernard a luat în clasa X-a premiul I pe ţară la Olimpiada exact în aceiaşi perioadă evreii, bătrâni, femei, copii, erau mânaţi
de literatură, premiul unic, este cunoscut cu pseodonimul Lucian de jandarmi pe drumurile Basarabiei în deportarea lor către
Raicu, elevul Cloşcă Comei, (care a fost şi şeful organizaţiei de Transnistria. Fără hrană şi îmbrăcăminte corespunzătoare, în
tineret din clasă) premiul la matematică, organizatorul cercului de viscolul iernii, prin zăpadă sau noroaie, coloane întregi se deplasau
matematică, elevul Dimoftache Constantin, cunoscut cu exortaţi de paznicii lor din post în post, jandarmii având grijă ca cei
pseodonimul C. D. Zeletin, poet, apropiat al poetului G. Tutoveanu, care cădeau să fie împuşcaţi ca nişte câini pe marginea drumurilor.
elevul Beldeanu Adrian, numit de autor „poetul” gratificat Nu intenţionez să continui descrierea, pentru că în literatura
„fanfaron”, era în realitate un publicist important a căror creaţii română recentă, au apărut zeci de cărţi, în care se descriu faptele.
erau publicate în reviste şi ziare, elevul Alex. Bizim, atlet, campion Poate plutonerul de jandarmi Ghinea, ar fi avut ceva de povestit
naţional şi european de atletism - şi asi putea continua lista cu cel Ni se povesteşte că un „grup de oameni” au aruncat cu pietre
puţin jumătate din catalogul clasei, iar Ghinea Mihai nu se găseşte în ostaşii români care se retrăgeau. Nu ştiu dacă este adevărat că
printre aceştia şi în nici un caz din cauza „originii sociale”, ci faptele s-au întâmplat în satul respectiv, ştiu însă că asemenea fapte
datorită mediocrităţii sale. Ura autorului faţă de majoritatea foştilor reprobabile au avut loc. Evrei (cărora li se interziseseră evacuarea
colegi, o ură bolnăvicioasă, se ilustrează şi prin descrierile în România) şi alţi locuitori au înfăptuit acest act jignitor. Se mai
caricaturale pe care le face acestora. Sunt urâţi, au ticuri nervoase, ştie că o parte din aceste trupe ajungând la Dorohoi au căutat să se
gesturi golăneşti (striga după fete de la ferestrele clasei, fapt care răzbune pentru jignirea suportată, provocând cunoscutul progrom
nu s-a întâmplat niciodată) etc. împotriva evreilor, omorând circa 50 de persoane între care femei,
D-le Profesor, să vă mai dau un exemplu: Colegul nostru copiii şi câţiva soldaţi evrei care îşi satisfăceau serviciul militar.
Cutui Mihai, viitorul profesor de sport, a venit la liceu în anul 1945 Mă întreb dacă am reuşit să vă conving de adevărul meu? In
tot din Basarabia, tatăl său a fost plutonier de jandarmi şi s-a retras nici un caz nu trebuie concluzionat că intenţionez să apăr aparatul
la Bârlad unde primise un post şi apoi a fost scos din cadrele represiv al securităţii. Acesta a săvârşit nenumărate abuzuri
jandarmeriei la înfiinţarea Miliţiei. Niciodată nu a avut de suferit criminale în numele aşa zisei „lupte de clasa” şi pentru care nu
din pricina că a fost ce a fost. Mihai mi-a povestit de multe ori există iertare. Autorul însă nu a scris o „capodoperă”. A relatat cu
aversiunea sa faţă de regimul totalitar în care trăiam, a fost unul mijloacele modeste de care dispune nişte fapte descrise în alte zeci
dintre acei care m-a îndemnat să emigrez în Israel şi colegii mei de cărţi apărute în ultimii 20 de ani. Singura lui reuşită, care de fapt
mai apropiaţi cunoşteau discuţiile noastre şi prietenia care ne-a mi-a şi trezit compasiunea, este încercarea de a-şi blama foştii
Replică

legat. In liceu numele meu a fost Hellembrand Şmil. Deci toate colegi, punând pe seama lor, minciuni reprobabile. Asta numiţi
„relele” nu le-a făcut Sergiu Brandea, nume pe care mi l-am luat dumneavoastră „fidelitate pentru adevăr“?
mult mai târziu, dar Ghiur a preferat să-şi numească personagiul cu Sper, ca cititor, că voi avea prilejul în viitor să citesc recenzii
numele meu actual, nu care cumva să nu fie clar la cine se referă, şi cronici scrise cu obiectivitate şi profesionalism şi care vor purta
omul rău al cărţii sale, jidanul, cum îl numeşte domnişoara Maxim girul unei semnături demne de încredere: prof. Gh. Clapa.
în carte.
Un alt exemplu. Am să mă refer la mult pomenita arestare a
Noiembrie 2009 41
- binele şi răul.
Meritul extraordinar al Creatorului are cap de afiş două
puncte cheie:
1.Facerea omului
Neam de… traistă 2.Capacitatea acestuia de a discerne binele şi răul.
Din păcate poveste a cu traista, se plimbă la punctul 2 înainte
şi înapoi.
Înv. Corneliu Lazăr – Gura Bohotin, jud. Iaşi Să nu credeţi care-cumva că nu aş avea şi eu o traistă( că doar
sunt român).
Mi-a cusut-o cu mare grijă bunica încă din anii când mă
Dumnezeuîţi dă dacă îţi pui cu mâna ta în traistă. învăţa semnul crucii. Foarte mulţi cred ca binele vine de la
Dumnezeuiar răul de la diavol. Eu îmi permit să fiu de altă părere.
Ăştia suntem noi români, oricât s-ar opinti să mă contrazică. Dintre cele două elemente diametral opuse, răul are cel mai mare
Şi am să argumentez: Electoratul român actual, îşi aminteşte câte interes să câştige …electorat… Ori dacă tot e rău, apelează la rele.
ceva din proverbele spuse altădată la gura sobei. Şi dintre toate cele Pacientul momit, dă crezare proverbului şi trece în echipa
proverbe unul i s-a agăţat ca scaiul de coada câinelui. Dumnezeuîţi binefăcătoare.
dă dar nu –şi vâră în traistă.. Aşadar, convins fiind electoratul de S-a ajuns la răscruce de drumuri. Traista mea o să o ţin în
adevărul zicerii, şi-a luat traista în băţ şi-a trecut în echipa adversă. lada de zestre a bunicii şi mărturisesc sincer că niciodată nu a fost
Răul. goală deoarece mi am pus singur în ea toate cele care mi le a dat
Scrie aici cititorule că n-am dreptate…Mă gândesc acum la Domnul. Vreau sa închei prin a răstălmăci proverbul: Dumnezeuîţi
sihastrii credincioşi, D plecaţi, cu traista goală în pustie. dă dacă îţi pui cu mâna ta în traistă.
Ori fi dat ei crezare proverbului românesc… Dacă da, atunci
cum gândeau ei posibil să-şi umple traista în sălbăticie… Eu cred
cu totul altceva: omenirea are în subconştient două noţiuni capitale

Să fii aproape de Dumnezeu


„Măştile” pe care ni le construim nu înseamnă să urci sau să cobori.
Să fii aproape de Dumnezeu
ne împiedică să fim noi înşine înseamnă să scapi din închisoarea existenţei.
Rumi
a fi natural nu este bine. Şi el nu poate fi iubit aşa cum este el. Şi,
ca urmare, va ajunge să îşi creeze o personalitate, care în ultimă
Liliana Popa – Bucureşti instanţă nu este decât o mască destinată deopotrivă celorlalţi cât şi
lui însuşi, pentru a se apăra împotriva suferinţei trăite – a „rănii”
Cu mască, fără mască… subtile pe care o are, cu care a venit pe această lume, care a atras
O persoană care se focalizează preponderent la nivelul prin rezonanţă restricţiile impuse de părinţi.
reacţiilor nu este centrată în ea însăşi şi nu poate fi fericită câtă Principala cauză a unei astfel de „răni” provine din incapa-
vreme pune condiţionări restrictive şi exterioare fericirii sale. citatea noastră de a ierta ceea ce ne facem nouă înşine sau ceea ce
Din punct de vedere spiritual, fie că am început la modul le-am făcut altora, şi care există la nivel subconştient. Sădind acest
conştient un proces de evoluţie spirituală, fie că încă suntem supuşi sâmbure de rezonanţă, udându-l şi crescându-l destul timp (uneori
vieţii aşa cum se desfăşoară în mod obişnuit pentru majoritatea poate vieţi întregi) ca pe o obişnuinţă de a gândi, simţi, vorbi şi de
oamenilor, fie că avem o anumită cunoaştere iniţiatică sau nu, atât a acţiona într-un anumit mod, am reuşit să ne construim un caracter
timp cât încă nu am atins starea de eliberare spirituală fiecare ne care este de fapt o mască pentru o suferinţă şi nu un portativ pentru
vom confrunta cu reculul acţiunilor noastre în această viaţă sau în manifestarea scânteii divine care există în noi.
cele care vor urma. Procesul evolutiv la care omul este supus, într-un mod mai lent
Şi aceasta se va sau mai accelerat, în funcţie de voinţa sa, de cunoaşterea acumulată
petrece chiar de la şi chiar de KARMA sa, include eliminarea tuturor acestor „măşti”
naştere – nu pe care şi le-a creat din ignoranţă. Aşa cum bănuiţi şi cum am
neapărat sub forma observat cu toţii în viaţa noastră, aceste măşti nu sunt altceva decât
unor boli congeni- reacţii la ceea ce vine înspre noi, reacţii şi măşti pe care le-am
tale sau a unor răceli construit cu scopul de a ne aduce iubirea şi aprecierea după care
repetate etc., ci sub tânjim, uneori fără să ne dăm seama. De aceea, este important să
forma unor norme fim conştienţi de momentele în care suntem noi înşine şi de
pe care conştient perioadele când suntem la nivel de reacţie. Astfel vom putea deveni
sau inconştient pă- stăpâni pe propria viaţă, fără a ne lăsa conduşi de temeri.
rinţii şi cei apropiaţi
ni le vor impune – Cele cinci „măşti”
datorită rezonan- Iubirea
ţelor pe care le-am este izvorul vieţii care dăruieşte nemurirea.
acumulat şi care fac Este ceea ce numim
parte din ceea ce Apa vieţii.
orientalii numesc
Psihologie

Vino în această apă


karma. Mergi pe ea
După naştere Să vezi că fiecare strop
nou-născutul, suga- Este el însuşi întregul ocean. - Rumi
rul şi apoi copilul
mic vrea să se simtă Măştile care corespund unui număr de cinci „răni”
liber aşa cum este importante pe care ni le creăm de-a lungul vieţilor, au fost descrise
el, dar…acest lucru de Lise Bourbeau în cartea sa „Cele cinci răni care ne împiedică să
deranjează lumea fim noi înşine”. În această lucrare, autoarea afirmă: „rana
adulţilor şi astfel, prin diferitele admonestări mai mult sau mai interioară poate fi comparată cu o rană fizică pe care o ai pe mână
puţin severe care i se administrează, copilul ajunge la concluzia că de mult timp, pe care o ignori şi pe care nu ai îngrijit-o cum
42 Lohanul nr. 10
trebuia. Ai preferat să o bandajezi pentru a nu se mai vedea. Acel de nefericire oamenilor. În timp ce, dacă privim cu compasiune
pansament este echivalentul măştii. Când cineva te ia de mână cu partea umană care suferă, evenimentele, situaţiile şi persoanele
dragoste, iar tu ţipi: „Au! Mă doare!”, poţi să îţi imaginezi cât de vor începe să se transforme.”
surprins este celălalt. Oare chiar a vrut să te doară? Nu, deoarece În continuare vom reda caracteristicile personalităţilor,
dacă tu suferi atunci când cineva te atinge pe mână, este din cauza măştile corespunzătoare rănilor, precum şi rănile de care suferim,
faptului că tu eşti cel care a hotărât să nu îşi îngrijească rana. Iar aşa cum sunt descrise în lucrarea amintită.
celălalt nu este responsabil de durerea ta. De fiecare dată când ne Fugarul – rana de respingere
simţim răniţi, egoul nostru este cel care vrea să credem că celălalt Dependentul – rana de abandon
este răspunzător. Practic, încercăm să găsim un vinovat. (…) Cu Masochistul – rana de umilire
cât acuzăm mai mult, pe sine sau pe ceilalţi, cu atât se repetă mai Dominatorul – rana de trădare
mult aceeaşi experienţă. Acuzarea nu serveşte decât la producerea Rigidul – rana de nedreptate

Societatea occidentală contemporană, în pofida


Sindromul retragerii sociale acute progreselor sale materiale, intelectuale şi politice,
duce tot mai puţin la îmbunătăţirea stării de sănătate
unul dintre efectele unei societăţi mintală a fiinţei umane şi tinde să submineze în
individ securitatea personală, fericirea, raţiunea şi
bolnave capacitatea de a iubi.
Eric Fromm, psiholog şi psihanalist
izolarea spirituală a eremiţilor este ca şi cum ai compara anorexia
(boală care se manifestă prin perturbarea comportamentului
Angela Anghel alimentar şi refuzul de a mânca) cu realizarea conştientă a postului
complet doar cu apă. După cum vedem în cazul lui Andy retragerea
A apărut iniţial în Japonia. Acolo mii de adolescenţi şi se produce pentru a fugi de oamenii care l-au făcut - în viziunea lui
tineri se rup de lumea în care trăiesc şi refuză timp de mai multe - să sufere pe nedrept, din orgoliu rănit, din frică, din nesiguranţă,
luni, sau uneori chiar ani, să iasă din camerele lor. S-a crezut din incapacitatea de a-şi găsi locul în societate. Ce-i drept, într-o
iniţial că este o tulburare specifică societăţii şi culturii japoneze. societate care nu face mai nimic pentru a-l ajuta să se adapteze. O
Apariţia unor numeroase cazuri în ţările cu cel mai înalt nivel de societate care are ea însăşi probleme din ce în ce mai mari şi care îi
trai din lume: SUA, Australia, Canada şi Marea Britanie face respinge cu înverşunare pe cei care îndrăznesc să fie altfel decât
însă din această tulburare o problemă a civilizaţiei moderne. „turma".
Psihologii vorbesc despre sindromul retragerii sociale acute ca
fiind boala „junglelor urbane” înalt tehnologizate şi caracterizate Sindromul celor ce trăiesc fără a avea grija zilei de mâine
de violenţă, nesiguranţă, competiţie acerbă şi lipsa unor valori Retragerea socială acută rămâne unul dintre cele mai
autentice. enigmatice mistere ale psihologiei. Specialiştii nu au căzut de acord
Un articol publicat de revista americană „Pavement dacă este vorba despre o nouă tulburare de comportament sau
magazine” atrage atenţia asupra acestui fenomen în continuă despre un fenomen social. Au reuşit însă să traseze câteva linii
creştere. «Sindromul apare doar la adolescenţii din oraşe. Dintr-o directoare.
dată, aceştia se închid în camera lor şi rămân acolo – uneori, ani în Conform statisticilor, cei care suferă de această tulburare sunt
şir. Dacă părinţii acestor tineri încearcă să întreprindă ceva pentru de obicei băieţi provenind din familii cu o anumită situaţie
a-i împiedica, aceştia ameninţă că se vor sinucide sau că vor deveni materială, care le permite părinţilor să îi întreţină şi să le ofere
violenţi şi îi vor ataca. În consecinţă, părinţii nu fac nimic. propria cameră. Nu apar astfel de cazuri şi în păturile sărace ale
Andy, un adolescent american de 17 ani nu şi-a părăsit populaţiei. Acolo copiii sunt obligaţi să muncească de timpuriu şi
camera de opt luni. El era tachinat în mod constant de colegii săi de cresc împărţind aceeaşi cameră sau chiar acelaşi pat. Specialiştii
liceu pentru că în timpul pauzei de prânz căuta compania fetelor. vorbesc despre acest sindrom ca fiind boala celor bogaţi, care
„Ceilalţi băieţi sunt leneşi, imaturi şi interesaţi doar de sporturi trăiesc fără a avea grija zilei de mâine şi îşi pot plăti anumite
prosteşti. Eu destest toate tâmpeniile astea. Ce poate fi mai prostesc comodităţi. Acesta este şi motivul pentru care acest fenomen apare
decât să te agiţi ore în şir în jurul unui balon în care loveşti cu tocmai în ţările în care nivelul de trai este foarte ridicat şi care au
piciorul? Cu fetele poţi vorbi despre lucruri mai interesante şi sunt un nivel înalt de tehnologizare.
mult mai amuzante”, spune Andy. Şi se pare că şi fetele îi Un studiu guvernamental american publicat în 2002 defineşte
apreciază compania. sindromul retragerii sociale acute ca fiind: „retragerea totală a
Dar există mereu un preţ de plătit pentru nerespectarea individului din societate, timp de cel puţin şase luni.” Conform
regulilor sociale pe care grupul ţi le impune. Ceilalţi băieţi râd de acestui studiu au fost constatate în SUA 5.243 de cazuri în anul
el, îl numesc „fetiţă” şi într-o zi, după ora de sport, l-au închis 2001 şi dintre acestea 65% aveau vârste între 16 şi 20 de ani.
într-un vestiar, l-au dezbrăcat cu forţa şi au început să îşi arunce În Japonia, ţara cu cel mai înalt grad de tehnologizare,
hainele de la unul la altul, în timp ce el încerca disperat să şi le specialiştii vorbesc
recupereze. Profesorul de sport a intrat şi văzând scena l-a pedepsit despre peste 1 milion
pe Andy pentru că a perturbat ora. „Eu eram acolo dezbrăcat în faţa de cazuri de tineri şi
tuturor şi tot eu eram pedepsit pentru că nu am spirit de echipă. A adolescenţi care suferă
fost umilitor şi nedrept. Nu vreau să mai retrăiesc aşa ceva. A fost de această tulburare.
oribil”, povesteşte Andy. „Camera mea e ca o biserică pentru mine. Sunt numiţi „hikiko-
Mă simt aici mult mai în siguranţă decât afară. Şi nici nu prea mai mori” şi reprezintă 6%
Psihologie

văd rostul revenirii mele la liceu. Acolo domnesc atâtea din populaţia totală
animozităţi. Este foarte posibil să nu mai ies niciodată. Nu e chiar având această vârstă şi
aşa de grav. Vreau să spun că uneori, este adevărat că te cam 12% dintre tinerii de
plictiseşti, dar în alte momente frizezi experienţa spirituală”, sex masculin. Există
continuă el. De atunci au trecut mai multe luni, iar pe uşa camerei prin ei cazuri care
din care Andy refuză să mai iasă este un afiş pe care scrie: refuză să îşi pără-
„Rămâneţi afară sau veţi muri în chinuri atroce!” sească camera de mai
Ne-a atras atenţia faptul că Andy utilizează cuvintele bine de 10 ani.
„experienţă spirituală”. Este adevărat că de milenii au existat În mass-media
călugări, sihaştrii, fiinţe care se izolau în natură pentru a-L găsi pe internaţională aceşti
Dumnezeu. Totuşi, a compara această retragere din social cu adolescenţi retraşi din
Noiembrie 2009 43
lume au fost calificaţi în repetate rânduri drept un pericol social, cei mai vulnerabili din toate categoriile faţă de presiunile societăţii
drept sociopaţi violenţi care ameninţă comunitatea. Această moderne - numită deseori şi „Meritocraţie”. Banii, competiţia,
etichetare a lor de către presă a apărut în urma unui caz din imaginea şi succesul ca valori principale, lipsa unor modele
Japonia. Un tânăr de 17 ani a deturnat un autobuz, a luat ostateci autentice care să îi ajute pe adolescenţi să îşi accepte noua
mai mulţi călători şi în final a omorât o persoană. În toate ziarele identitate, sunt în viziunea specialiştilor factorii care îi determină
acest tânăr a fost prezentat drept dovadă a periculozităţii pe care pe aceştia să refuze o lume care nu le sprijină maturizarea. Tot
tinerii care se retrag din societate o reprezintă, întrucât avusese la societatea hipertehnologizată este cea care le oferă şi cadrul în care
un moment dat o astfel de perioadă. În realitate el fusese internat cu să se refugieze.
forţa într-o clinică de psihiatrie de părinţii săi şi făcuse acest gest Apariţia la scară tot mai largă a unor lumi virtuale: jocurile
disperat „pentru a-i pedepsi”. Specialiştii arată în unanimitate că pe calculator, internetul, televizorul, cinematografia, precum şi
violenţele sunt rare în cazul acestei tulburări, mai degrabă fiind incitarea mediatică a tinerilor să consume tot mai mult astfel de
prezente tendinţele către suicid, agorafobia (teama de spaţii produse, le oferă cea mai la îndemână soluţie. Atunci când
deschise), insomniile, comportamentele regresive sau ameninţările realitatea îi dezamăgeşte ei sunt tentaţi în mod automat să îşi
neduse la îndeplinire. găsească refugiul în astfel de spaţii virtuale. În spatele unui
„avatar” (aparenţa pe care o adoptă un internaut în universul
Dintr-o lume dezumanizată într-o lume virtuală virtual, deseori simbolizată printr-o imagine) ei pot avea acolo
De cele mai multe ori elementul declanşator pare să fie un orice identitate doresc, fără a se simţi expuşi şi fără a fi sancţionaţi.
eşec şcolar, hărţuirea de către colegi sau finalul nefericit al unei Jerry Koepp, directorul Centrului de reabilitare pentru tineri
poveşti de dragoste. Unii psiho-sociologi consideră acest fenomen din Orlando se întreabă, dată fiind apariţia acestui fenomen
ca fiind mai degrabă o problemă socială, legată de crizele de exclusiv la oraş: „Există ceva din mediul urban care contribuie la
maturizare specifice acestei vârste, când are loc trecerea de la problemă? Un factor care ne scapă este că pentru mulţi tineri modul
rolurile de adolescent şi tânăr la rolul de adult într-o lume tot mai de viaţă american, adoptat şi în alte ţări „civilizate” este teribil de
contradictorie şi mai exigentă. plictisitor. Chiar şi pentru cei care au suficienţi bani şi maşină
Alţii explică aceste cazuri prin lipsa acută din societatea personală, pur şi simplu nu mai există nimic interesant de făcut şi
modernă a ceea ce literatura de specialitate numeşte „ritualuri de nici un loc de văzut. Iar cu viaţa de familie este chiar şi mai rău, au
trecere”. Acest termen a fost introdus de etnologul Arnold van modelul unor părinţi nepăsători care nu pot comunica cu copii lor
Gennep pentru a descrie acele ceremonii care marchează sau care refuză să abordeze problema acestei apatii cu ei. Avem toţi
modificarea statutului social sau sexual al unui individ. Maturizarea aceşti copii care sunt constant supuşi presiunilor vieţii şcolare sau
sexuală de la pubertate şi adolescenţă, căsătoria, naşterea primului care ţin prea mult la reputaţia şi imaginea lor în faţa grupului. Şi în
copil, menopauza, etc. sunt momente cheie din viaţa unei fiinţe ciuda strădaniilor lor nu reuşesc să se identifice cu cultura de masă
umane care implică adoptarea unor comportamente noi şi şi sunt forţaţi să suporte situaţii academice sau de viaţă cotidiană
renunţarea la cele familiare, exersate până atunci, care ofereau o care nu-i provoacă şi nici nu îi implică suficient. Şi astfel aleg calea
anumită siguranţă. Intrarea într-un alt grup social implică aşteptări minimei rezistenţe, aceea de a sta închişi în camera lor."
diferite din partea celorlalţi, iar adaptarea este mult facilitată de Vorbind despre numărul tot mai mare de cazuri înregistrate în
existenţa unor modele care sa permită familiarizarea cu noul rol. SUA, el adaugă: „America riscă să devină o naţiune care suferă de
Ritualurile de trecere constau deci dintr-o ceremonie şi o retragere socială acută – din cauza auto-centrismului său şi a răcelii
serie de probe care îl ajută pe individ să acceadă în mod conştient faţă de străini. Este pur şi simplu o consecinţă a unui sistem social
la o nouă identitate socială. Adolescenţa este din acest punct de care s-a prăbuşit. Cum din ce în ce mai mulţi tineri refuză să fie
vedere un moment critic, întrucât presupune transformări simultane asimilaţi în curentul cultural principal şi resping valorile centrale
pe multiple planuri: biologic (corporal), sexual, emoţional, social şi ale acestuia, riscăm să călcăm pe urmele Japoniei. Cred că numărul
chiar juridic. de cazuri de retragere socială acută va creşte exponenţial în anii
Acest fond de confuzie şi instabilitate îi face pe adolescenţi care vor veni.“

Modalităţi de influenţare de la Electroligarhia – ideea unor ignoranţi


distanţă a psihicului fiinţei umane despre o posibilă civilizaţie controlată

electrice mici. Caton a detectat de asemenea slabii curenţi electrici


Dr. Alex Ionescu – Bucureşti prin cutia craniană - cei care în prezent sunt înregistraţi cu ajutorul
electroencefalografului. După trei decenii de la această descoperire,
Santiago Ramon y Cajal, laureatul premiului Nobel pentru
Electrozi plasaţi şi alimentaţi corespunzător în creier pot medicină şi fiziologie din 1906, a descoperit neuronul – unitatea
influenţa comportamentul. Jose Delgado descrie un plan pentru o structurală şi funcţională a sistemului nervos. El a observat şi
societate civilizată utopică, electroligarhia, în care oamenii ar purta modul în care neuronii îşi transmit impulsurile – prin legăturile
senzori electrici, şi li s-ar induce diferite stări. Activitatea electrică sinaptice, realizând adevărate reţele „informaţionale”.
a creierului se reflectă în activitatea psihomentală, şi reciproc. După încă 100 de ani, Roger Traub, de la Universitatea
Astfel, fie prin plasarea unor electrozi la nivelul creierului fie prin Birmingham din Anglia, a demonstrat că neuronii se conectează
transmiterea de la distanţă a undelor electromagnetice cu frecvenţă unul cu celălalt nu numai prin sinapse ci şi prin interacţiuni directe
similară celor cerebrale, se poate influenţa activitatea psihomentală în câmp electric. Unul din misterele oscilaţiilor electrice de la
– se pot modifica gândurile şi emoţiile unei persoane sau a unui nivelul creierului este modul în care ele se sincronizează pe zone
grup mare de fiinţe umane. Există la ora actuală sisteme electronice întinse într-un mod bine corelat, formând adevărate câmpuri
Psihologie

sofisticate care „vorbesc” direct minţii ascultătorului, pot altera şi electrice de intensitate scăzută, la nivel cerebral. Aşadar, neuronii
interfera cu undele cerebrale, pot manipula structura de la nivelul creierului nu interacţionează doar fizic unii cu alţii,
electroencefalogramei şi pot implanta astfel, în mod artificial, stări prin sinapse, ci şi direct prin frecvenţe similare de vibraţie. Fiecare
emoţionale negative – frică, anxietate, disperare şi lipsa speranţei. dintre aceste frecvenţe unitare de vibraţie, care înglobează
Aceste sisteme subliminale nu spun persoanei să simtă o emoţie, ci activitatea neuronilor pe arii întinse, sunt generate de diferitele
o fac să simtă; implantează emoţia respectivă în mintea lor. gânduri sau emoţii care apar la nivel psiho-mental.
Cercetătorii în neurologie au obiectivat reflectarea activităţii
Creierul, un sistem care generează electricitate electrice a creierului, implicit a câmpurilor electrice care se
În anii 1870-1880 medicul englez Richard Caton a fost generează la nivelul acestuia, în activitatea psihomentală, şi
primul care a descoperit faptul că creierul generează electricitate. reciproc. Înainte de această descoperire psihofiziologii americani
Acesta a observat că la nivel cerebral se generează descărcări arătaseră că o reflectare similară are loc între activitatea
44 Lohanul nr. 10
psihomentală şi substanţele descărcate la nivel cerebral Între anii 1980-1984, au existat multe proteste ale diverselor
(neurotrasmiţători şi hormoni). Aşadar, activitatea electrică a grupări pacifiste în Anglia cu privire la rachetele Cruise, în special
creierului, cea chimică şi gândurile/emoţiile unei persoane sunt la baza Greenham Common, situată în comitatul Berkshire la 45 de
intercorelate. Aceeaşi informaţie este oglindită în diferitele mile (72 km) vest de Londra. Pe la mijlocul anului 1984
structuri ale fiinţei umane. protestatarii, care se aflau în faţa bazei respective, au început să
În 1831 Michael Faraday a descoperit că energia electrică în susţină că au fost iradiaţi din interiorul bazei, datorită problemelor
mişcare determină magnetism iar mişcarea câmpului magnetic fizice care le apăruseră, şi pe care nu le puteau corela cu altceva.
produce curent electric. Condiţia pentru transformarea energiei
Simptomele acopereau o paletă largă de manifestări, de la arsuri
electromagnetice în energie electrică este ca „receptorul” să fie
acordat pe aceeaşi frecvenţă de emisie a energiei electromagnetice. cutanate, sângerări menstruale total dereglate la dureri de cap,
Activitatea creierului fiind şi de natură electrică, poate fi ameţeală, atacuri de paralizie temporară, probleme de coordonare a
influenţată, astfel, de unde şi câmpuri electromagnetice. Undele limbajului şi chiar, într-un caz, insuficienţă circulatorie severă care
radio, care şi ele aparţin spectrului electromagnetic, pot de a necesitat internare în spital. Aceste simptome, pentru cei care
asemenea produce curenţi electrici la nivel cerebral, dacă frecvenţa lucrează în domeniu şi ştiu, se potrivesc foarte bine cu problemele
lor este similară celei cu care impulsurile nervoase sunt transferate generate de expunerea excesivă la unde/câmpuri electromagnetice.
între neuroni. Ministrul Apărării din perioada respectivă a negat utilizarea
Observând informaţiile expuse mai sus şi gândindu-ne la oricărui semnal electromagnetic periculos, dar nu a negat utilizarea
modul global, integrator la fiinţa umană, putem spune că este oricărui fel de unde electromagnetice, cunoscut fiind faptul că în
perfect posibil ca activitatea cerebrală a fiinţei umane să fie reglementările Marii Britanii undele electromagnetice sub
interferată fie prin stimuli electrici aplicaţi direct creierului, fie prin 10mW/cm2 nu sunt considerate ca fiind periculoase. Se pare totuşi
câmpuri electrice sau electromagnetice sau prin unde radio de joasă că sunt.
frecvenţă care să fie direcţionate către capul sau întregul corp al
fiinţei. Aceste modalităţi de a acţiona pot perturba activitatea Modalităţi de psiho-control
electrică a creierului şi, deci, pe cea psihomentală a fiinţei Neurologul Allan Frey, cunoscut pentru cercetările realizate
respective.
în timpul războiului rece asupra efectului auditiv al microundelor,
Implantarea cipurilor la oameni arăta pericolul pe care îl reprezintă undele radio asupra fiinţei
În perioada anilor 50-60, unul din cercetătorii în domeniul umane datorită slăbirii barierei hemato-encefalice (BHE) pe care o
stimulării electrice a creierului a fost psihologul Jose Delgado. Cel realizează acestea. Această frontieră antomică şi fiziologică, bariera
mai faimos experiment al său implica utilizarea a ceea ce el a numit hemato-encefalică, protejează creierul de multe substanţe şi agenţi
un „stimoceptor”, un aparat cu radio-control care emitea curenţi patogeni pe care noi îi luăm din mediul înconjurător prin respiraţie
către nişte mici receptori implantaţi în creierul unui animal. şi alimentaţie, ea fiind permeabilă doar la apă, oxigen, dioxid de
Delgado credea cu fervoare în capacitatea unor electrozi bine carbon şi anumite substanţe mici liposolubile. Multe din
plasaţi în creier de a influenţa comportamentul şi, în cartea sa substanţele din mediul înconjurător care ar ajunge la nivel cerebral
„Controlul fizic al minţii: către o societate psihocivilizată”, el în absenţa sau prin permeabilizarea în exces a BHE ar putea
descrie un plan pentru o societate civilizată utopică în care oamenii interfera, global sau în diferite arii ale creierului, activitatea
ar purta senzori electrici pentru a nu fi afectaţi de depresie, durere, neuronilor, modificând procesele de transmitere a informaţiilor în
anxietate, agresiune şi care să stimuleze plăcerea, voinţa şi reţelele neuronale. Acest aspect ar putea avea un efect puternic de
intelectul. Delgado a denumit societatea sa utopică, electroligarhie. distorsionare a percepţiilor asupra realităţii înconjurătoare, asupra
Delgado respingea ideea liberului arbitru şi propusese ipoteza gândirii, etc. Ca o confirmare a celor spuse de Frey, în raportul
că mintea este o entitate funcţională produsă de funcţiile electrice
final al proiectului ce viza „Cerinţele pentru cercetarea
ale creierului; el se gândea că mintea poate fi astfel, prin
intermediul anumitor instrumente electrice sau electromagnetice, biotehnologică în domeniul sistemelor aeronautice” pe anul 2000,
manipulată şi controlată cu scopul de a controla comportamentul se preciza: „Folosind unde radio de frecvenţă joasă este posibil să
populaţiei. Delgado nu avea cunoştinţe spirituale referitoare la se sensibilizeze grupuri militare mari la substanţe chimice sau
structura subtila a corpului uman, cum este şi situaţia majorităţii biologice dispersate în mediu, substanţe faţă de care populaţia
oamenilor de ştiinţă din ziua de azi. Dar această viziune a lui neiradiată ar fi imună”.
Delgado a convenit foarte mult membrilor Noii Ordini Mondiale, Pe de altă parte, cercetările privind câmpul bioelectric al
adepţi ai unui control cât mai riguros al populaţiei. Iar această idee, organismului au avansat atât de mult încât în prezent există
dacă observăm cu atenţie, este materializată la ora actuală sub posibilitatea de a urmări de la distanţă o persoană, dacă i se
forma tendinţei de implementare a cipurilor (RFID). Delgado, de la cunoaşte frecvenţa specifică a undelor electromagnetice emise de
mijlocul anilor 70, a fost numit directorul Centrului Ramon y Cajal organismul său. Din diferite documente a reieşit că NSA (National
iar interesul său s-a mutat de la simpla stimulare electrică a Security Agency – Agenţia pentru securitate Naţională, din SUA)
creierului la aria largă a efectelor undelor electromagnetice, fapt poate face aceasta, dacă cunoaşte frecvenţa specifică a câmpului
care a fost primit cu bucurie de sistemul militar şi politic, ca bioelectric al persoanei respective, întrucât acest aspect este la fel
modalitate de a atinge scopul – controlul populaţional absolut. de specific ca şi amprentele digitale şi vocea. Pe de altă parte, NSA
posedă sistemul RNM care poate transmite la distanţă, în mintea
Simptome ale expunerii la o cantitate excesivă de radiaţii
oamenilor, unde electromagnetice care vor determina apariţia unor
electromagnetice
De-a lungul timpului, dorinţa de a cunoaşte cu adevărat cum imagini, semnale sonore subliminale care par a fi sunete auzibile şi
anume funcţionează creierul şi psihicul uman, precum şi chiar gânduri. Iniţial, aceste invenţii tehnice au fost gândite, de cei
intercorelaţiile între acestea, au condus la anumite descoperiri. O care le-au realizat, pentru a-i ajuta pe cei care suferă de diferite
parte au fost expuse pe scurt în prima parte a articolului. Multe fobii, nevroze şi chiar boli, să se vindece prin inducerea de la
dintre aceste descoperiri sunt utilizate, la ora actuală, de către o distanţă a gândurilor benefice şi chiar a unor stări armonioase. Din
elită a acestei planete cu scopul de a dobândi un control absolut păcate, aşa cum se observă, această tehnologie a fost confiscată de
asupra tuturor fiinţelor umane care există pe acest pământ. către sistemele de control populaţional.
Psihologie

Într-un raport al organizaţiei mondiale a sănătăţii (OMS) din În articolul „Military use of mind control weapons” din
1981 se preciza că primele studii ale efectelor undelor radio asupra numărul pe lunile octombrie /noiembrie 1998 a revistei Nexus
fiinţei umane s-au realizat în Polonia, Cehoslovacia şi URSS în anii Magazine, Judy Wall expune o anumită tehnologie de manipulare
50. Una dintre concluziile raportului era că undele de la distanţă a oamenilor:
electromagnetice de frecvenţă joasă pot determina dureri de cap, „Subliminal, o mult mai puternică tehnologie era la lucru:
oboseală, slăbiciune în corp, ameţeli, modificarea stării, confuzie, un sistem electronic sofisticat care „vorbea” direct minţii
perturbarea somnului (neputinţa de a dormi). În ultima vreme, ascultătorului, altera şi interfera cu undele sale cerebrale,
observăm că aceste simptome sunt prezente la foarte multe manipula structura electroencefalogramei sale şi implanta în mod
persoane, mai ales atunci când vremea pare a fi setată după un artificial stări emoţionale negative – frică, anxietate, disperare şi
program: ziua caniculă, seara ploaie tropicală, noaptea răcoare. lipsa speranţei. Acest sistem subliminal nu îi spunea persoanei să
Noiembrie 2009 45
simtă o emoţie, ci o făcea să simtă; implanta emoţia respectivă în umane normale să fie afectate de o subarmonică a cărei frecvenţă
mintea lor.” se situează la aproximativ 10Hz şi ar varia doar cu 0,1Hz”. El
„Mecanismul de alterare a gândurilor/emoţiilor ce apar în termină articolul astfel: «în ultimele două decenii un potenţial,
minte este bazat pe o tehnologie ce implică un transportor care era improbabil dar acum e marginal fezabil, a ieşit la
subliminal: spectrul de răspândire a sunetelor silenţioase (the suprafaţă. Acest potenţial este capacitatea tehnică de a influenţa
Silent Sound Spread Spectrum), uneori denumit S-quad sau Squad. direct marea parte a celor peste 6 miliarde de creiere ale speciei
Acesta a fost dezvoltat de dr. Oliver Lowry din Norcross, Georgia, umane, fără medierea prin modalităţile clasice senzoriale,
şi este descris în patentul de invenţie US Patent #5.159.703, „Silent generând o informaţie neuronală într-un mediu fizic în care toţi
Subliminal presentation System”, din 27 octombrie 1992. În membrii acestei specii sunt scufundaţi».” De asemenea, tot în acest
rezumatul descrierii se precizează: «un sistem silenţios de articol se spune:
comunicaţii în care transportori non-aurici, din spectrul foarte jos „Conform literaturii puse la dispoziţie de Silent Sounds Inc.,
sau foarte înalt de frecvenţe audio sau adiacent frecvenţei în prezent este posibil, cu ajutorul unor supercomputere, să
ultrasunetelor sunt modulaţi în amplitudine şi frecvenţă, cu analizezi tiparele electroencefalografice emoţionale umane şi să le
inteligenţa dorită şi propagaţi acustic sau vibraţional, pentru a duplici, apoi să stochezi aceste «amprente emoţionale» pe alt
induce frecvenţele respective în creier, tipic prin intermediul computer şi, la voinţă, în mod silenţios să se inducă la altă
difuzoarelor, căştilor auditive sau transductorilor piezoelectrici. persoană şi să se modifice starea emoţională a fiinţe umane
Transportorii modulaţi pot fi transmişi direct în timp real sau pot fi respective”. „Directorul companiei Silent Sounds, Edward Tilton,
înregistraţi la modul convenţional pe medii mecanice, magnetice afirma că „sistemul a fost folosit în operaţiunea Desert Storm, în
sau optice pentru transmisii repetate sau tardive.” timpul războiului din Irak”. „Secretul care acoperă dezvoltarea
„Doctorul Michael Persinger, profesor de psihologie şi tehnologiei de alterare prin mijloace electromagnetice a minţii
neuroştiinţe la Universitatea Laurentian din Ontario, Canada, a reflectă puterea uriaşă care este inerentă acesteia. Pentru a spune
scris un articol acum câţiva ani, intitulat: «Despre posibilitatea pe şleau, cine controlează această tehnologie, controlează minţile
accesării directe a fiecărui creier uman prin inducerea oamenilor.”

Psihologie
electromagnetică a unor algoritmi fundamentali». În abstractul
acestui articol se spune: «neuroştiinţa contemporană sugerează Tentative oficiale de a limita utilizarea tehnologiilor de
existenţa unor algoritmi fundamentali prin care orice transmisie manipulare a minţii
senzorială este tradusă într-un cod intrinsec specific creierului. În ianuarie 1999 Parlamentul European a înaintat o rezoluţie
Stimularea directă a acestor coduri în interiorul lobului temporal în care se cerea „o convenţie internaţională de introducere a unei
sau a cortexului limbic prin aplicarea unor tipuri de unde interdicţii globale în ceea ce priveşte dezvoltarea armelor care ar
electromagnetice pot necesita niveluri energetice care să fie în putea permite orice formă de manipulare a fiinţei umane”.
interiorul gamei cuprinse între activitatea geomagnetică şi reţelele Obiectivul major era acela de a informa marele public despre
de comunicare contemporane. Un proces care este cuplat la banda pericolul real pe care îl constituie aceste arme pentru drepturile
îngustă a temperaturii creierului poate permite ca toate creierele omului şi democraţie.

Producătorii aspartamului au ştiut de la început


de pericolele acestei substanţe nocive şi de faptul că
ea va distruge sănătatea populaţiei, şi totuşi au
Drumul către iad insistat ca aspartamul să fie comercializat.
Documentele referitoare la toxicitatea aspartamului
este pavat cu aspartam spun că, pentru a fi manipulat în laborator, este
nevoie să se folosească mănuşi şi măşti de protecţie
chimică, şorţ special şi purificatorul de aer.
tamul este obţinut printr-un proces de iginerie genetică. Componen-
ta principală a aspartamului, fenilalanina, este produsă de o
Prof. George Bianu – Bucureşti bacterie. Compania Monsanto a modificat genetic bacteria pentru a
produce mai multă fenilalanină. Monsanto, care, pe lângă culturile
onform legii NMSA 25-2-10, SUA, aspartamul este o
C substanţă otrăvitoare, care aduce prejudicii grave
sănătăţii.
Lobbyştii, medicii, politicienii şi cercetătorii care susţin
de plante modificate genetic produce şi acest îndulcitor, minte încă
o dată şi ne asigură că aspartamul nu este nociv. Oamenii de ştiinţă
care sunt sinceri recunosc că nu se ştie suficient despre procesul lui
de obţinere, iar efectele sale nocive sunt evidente.
Dezbateri – sănătate
aspartamul sunt nişte criminali atroce, care, ştiind cât de nocivă Compania producătoare a acestui îndulcitor artificial a avut
este această otravă, mint cu neruşinare, condamnând oamenii la doar în anul 1990 un profit de 996 de milioane de dolari.
moarte. Mulţumită acestei josnice şi lacome alianţe, aspartamul s-a Aspartamul este un drog foarte sofisticat, care nu ar fi putut fi
bucurat până acum de 27 de ani de succes comercial, fiind prezent descoperit niciodată „accidental”. Chimistul despre care se spune
în 7 până la 9 mii de produse alimentare şi medicamente şi utilizat că şi-a lins degetele atunci când lucra la un medicament împotriva
de sute de milioane de oameni din întreaga lume. În urma unor ulcerului nu a fost intervievat niciodată. Oare de ce?
teste de laborator, s-a găsit aspartam şi în produse care nu îl aveau Efectul aspartamului este intensificat de prezenţa
menţionat pe etichetă. Odinioară aflat pe lista Pentagonului ca armă glutamatului şi a altor excitotoxine. O doză mică de aspartam
biochimică, în prezent este nelipsit din alimentaţia zilnică a adăugată la o doză mică de glutamat se transformă într-o doză şi
populaţiei mondiale! mai toxică decât ar fi ele separat. Aspartamul a fost descoperit în
cadrul companiei G. D. Searle din statul Illinois, SUA, companie
Pentru obţinerea aspartamului se utilizează metode care a mai produs, în ultimele decenii, şi alte substanţe periculoase
de inginerie genetică ce sunt incluse în alimente (de exemplu, hormonul bovin de
Aspartamul este cel mai răspândit îndulcitor artificial din creştere, RBGH). La început, aspartamul s-a folosit ca agent
lume, dar şi cel mai periculos aditiv. Denumirile lui comerciale antiulceros. El se obţine din doi aminoacizi (fenilalanina şi acidul
sunt Nutrasweet, Equal, Spoonful, Equal-Measure, Canderel, aspartic) şi metanol.
Benevia, Neotame. Are o putere de îndulcire de 150-200 de ori mai
mare decât zahărul şi este lipsit de calorii. Neotame este o otravă şi Mecanismul de acţiune al aspartamului
mai puternică decât aspartamul, fiind derivat din acesta. Are o În urma procesului de metabolizare în corpul uman,
structură puţin modificată şi o putere de îndulcire mai mare. Aspar- aspartamul se descompune în: 50% fenilalanină, dicetopiperazină
46 Lohanul nr. 10
(DCP), aproximativ 40% acid aspartic, 10% metanol. Fenilalanina zi, stabilită de EPA. „Metanolul natural este prezent în anumite
este un aminoacid care se găseşte în mod normal în creier. fructe şi legume (de exemplu, în roşii), dar el nu se găseşte
Persoanele care suferă de fenilcetonurie nu pot metaboliza niciodată izolat de etanol şi pectină, acestea din urmă împiedicând
fenilalanina. Aceasta conduce la acumularea unor niveluri foarte metanolul să fie metabolizat în formaldehidă şi în acid formic,
ridicate de fenilalanină în creier, care uneori pot fi chiar letale. Dr. ambele toxine letale. Metanolul sintetic este o otravă letală. Doza
Russell Blaylock specifică faptul că mai ales în anumite zone ale letală este de 1 ml/kg corp! O absorbţie de 50 până la 100 ml este
creierului se acumulează niveluri foarte ridicate de fenilalanină: mortală pentru om, deşi există cazuri în care moartea a survenit la
hipotalamus, medula oblongata, corpus striatum. Pentru a susţine mai puţin de 30 ml. Conţinutul de metanol în aspartam este de
creşterea rapidă a fătului, sunt necesari mulţi aminoacizi. 1.000 de ori mai mare decât cel din alimentele obişnuite, conform
Aminoacizii din venele fătului sunt de 4 ori mai mulţi decât în publicaţiei americane Medical World News din anul 1978. În plus,
sângele mamei. Hrana naturală este un amestec complex de metanolul din aspartam este „metanol pur”, care nu se găseşte ca
aminoacizi. Nici un aliment nu are unul sau doi aminoacizi izolaţi, atare în natură. Metanolul din natură este întotdeauna în amestec cu
aşa cum are aspartamul. Dr. Louis J. Elsas, profesor de pediatrie de etanolul şi cu alţi compuşi, care îi scad concentraţia atunci când
la Universitatea Emory, a depus mărturie în faţa Congresului metanolul este eliberat în organismul uman.
American: „Am petrecut 25 de ani în cercetări biomedicale, Este suficient ca sticlele de Coca-Cola sau Pepsi-Cola light să
încercând să previn defectele de naştere cauzate de excesul de rămână mai multe ore într-un depozit sau într-un vehicul fără răcire
fenilalanină. Şi iată care este îngrijorarea mea: aspartamul este o şi expus la soare, pentru ca ele să devină extrem de toxice. Mii de
neurotoxină şi o substanţă teratogenă binecunoscută, care, în doze containere de băuturi light au fost trimise militarilor care au
nedefinite încă, produce efecte adverse grave reversibile la adult, participat la operaţiunea Furtună în Deşert. Navetele de băuturi
dar ireversibile în creierul fătului sau al copilului.” El a mai arătat carbogazoase au rămas timp de săptămâni întregi în containere, la o
că fenilalanina este mai bine metabolizată de către rozătoare decât temperatură ambiantă de peste 40 de grade C. Numeroşi soldaţi au
de oameni. Aşa-numitele suplimente alimentare, cu fenilalanină manifestat diverse tulburări, identice cu simptomele otrăvirii cu
izolată, acid aspartic, acid glutamic şi alţi aminoacizi dicarboxilaţi aspartam.
sunt neuroexcitotoxine comercializate ori dintr-o crasă ignoranţă, Simptomele otrăvirii cu metanol includ: dureri de cap,
ori dintr-o răutate intenţionată. Ele fac exact opusul a ceea ce sunt acufene, ameţeală, greaţă, tulburări gastrointestinale, slăbiciune,
destinate să facă. Fenilalanina izolată produce întreruperea vertigo, frisoane, pierderi de memorie, amorţeala membrelor,
transmiterii neuronale, subnutrirea creierului, neurotoxicitate, ceea tulburări de comportament. Cele mai cunoscute probleme ale
ce duce la funcţionarea redusă a creierului, depresie, migrene etc. otrăvirii cu metanol sunt tulburările de vedere: pierderea treptată a
S-a estimat că, din aproximativ 200 de milioane de americani care vederii, înceţoşarea vederii, restrângerea progresivă a câmpului
consumă anual aspartam, 20 de milioane nu pot metaboliza vederii, întunecarea vederii, vătămarea retinei, iar în final, orbirea.
fenilalanina, şi această incapacitate genetică există în special la Datorită lipsei unor enzime-cheie, oamenii sunt mult mai expuşi la
copii, conducând, în timp, la retardare mintală. Acest lucru efectele toxice ale metanolului decât animalele. De aceea, testele cu
înseamnă un risc de retardare pentru milioane de copii. aspartam şi metanol realizate pe animale nu reflectă în mod corect
Dr. William M. Pardridge de la UCLA a declarat că un tânăr pericolele acestor substanţe asupra oamenilor. Mai mult decât atât,
care bea peste 4 băuturi răcoritoare dietetice pe zi are un nivel formaldehida este recunoscută ca fiind un activator puternic, care
incredibil de ridicat al fenilalaninei. Acidul aspartic (ASP) Este al face ca proteinele străine să fie recunoscute de către sistemul
doilea aminoacid din aspartam, existent în proporţie de 40%. Acest imunitar ca antigene şi care activează răspunsuri imunitare de
aminoacid, atunci când este izolat, este o excitotoxină, excitând distrugere a lor. Din cauza acestei acţiuni auxiliare a ei,
neuronii până la distrugerea lor completă. La fel ca formaldehida, formaldehida este inclusă în multe vaccinuri. Abilitatea
aspartamul este un agent care distruge cromozomii. Pericolele formaldehidei de a crea antigenicitate, în special în combinaţie cu
neurologice pentru făt sunt evidente. Distrugerile cromozomiale moleculele de aspartam, este atât de mare, încât produce reacţii
din corpul mamei pot fi moştenite de copil, şi toate generaţiile grave autoimune ale ţesuturilor deformate de polimerizarea
viitoare sunt în pericol prin moştenirea distrugerilor cromozomiale, formaldehidei. Sistemul imunitar se întoarce împotriva propriilor
dar şi prin vătămarea ovulelor potenţiale (în cazul fătului de sex ţesuturi, şi astfel apare. lupusul eritematos (o boală cronică ce se
feminin), datorită consumului de aspartam al mamei în timpul manifestă prin inflamaţie, durere şi leziuni ale ţesuturilor din
sarcinii. Dicetopiperazina (DCP) apare prin descompunerea întregul organism. Lupusul este o boală autoimună, în care sistemul
aspartamului. Alături de molecula intactă de aspartam, ea este imunitar al bolnavului nu reuşeşte să facă diferenţa între ţesuturile
responsabilă pentru cea mai masivă epidemie de tumori pe creier proprii şi intruşi, atacându-le). Aspartamul denaturează ţesuturile
apărută vreodată. Dr. John W. Olney a observat că DCP produce în fetale, creând stimuli antigenici, care atrag distrugerea lor de către
intestine un compus similar cu N-nitrozoureea, o puternică sistemul imunitar. Această încheiere a sarcinii poate fi atât de
substanţă chimică ce determină tumori cerebrale. Unii cercetători rapidă, încât mama nu are timp să observe diferenţa dintre
spun că DCP se formează după ingerarea aspartamului. Dr. întârzierea menstruaţiei şi avort. În afară de pericolul de a genera
Blaylock spune că DCP se formează în produsele lichide care atacul din partea sistemului imunitar al mamei, aspartamul atacă
Dezbateri – sănătate

conţin aspartam, în urma unei depozitări îndelungate. direct şi fătul. Un exemplu bun este sindromul alcoolului fetal.
În 1987, toxicologul dr. Jacqueline Verrett, în mărturia ei în Chiar şi consumul moderat de băuturi cu aspartam al mamei aduce
faţa Senatului American, arată că DCP este implicată şi în apariţia fătului grave prejudicii pe viaţă. Apar diformităţi care marchează
şi dezvoltarea de polipi uterini şi în modificările colesterolului în bebeluşul pentru întreaga viaţă, invaliditate şi lipsa acuităţii mintale
sânge. Metanolul (alcoolul metilic) se metabolizează prin oxidarea la copiii care supravieţuiesc intoxicaţiei alcoolice uterine.
aspartamului şi formează formaldehida, şi apoi acidul formic Intoxicaţia cu alcool metilic este de 50 de ori mai puternică decât
(acesta se acumulează treptat în organism şi inhibă metabolismul intoxicaţia cu alcool etilic (din băuturile alcoolice), iar intoxicaţia
oxigenului). Metanolul se obţine la nivelul intestinului subţire, cu formaldehidă este de 5.000 de ori mai puternică.
atunci când gruparea metil din aspartam întâlneşte enzima Asamblate cu grijă în molecula de aspartam, aceste
chimotripsină. Formaldehida este o neurotoxină letală care neurotoxine sunt de 20.000 de ori mai puternice decât băuturile
interferează în procesul de replicare a ADN-ului şi determină efecte alcoolice. Datorită extremei toxicităţi a aspartamului, chiar şi
teratogene. Intoxicarea cu alcool metilic şi formaldehidă generează dozele mici sunt extrem de distructive, vătămând sistemul nervos al
o serie de boli degenerative cumulative precum şi anomalii fătului şi structurile legate de acesta. Vederea şi auzul sunt şi ele
funcţionale în organism. Asociaţia pentru Protecţia Mediului (EPA) afectate. Toate ţesuturile sunt vătămate, căci dincolo de efectele
spune: „Metanolul este o otravă cumulativă pentru că, o dată neurologice de intoxicare, alcoolul metilic este cea mai puternică
ingerată, se elimină foarte greu din organism. În corp, metanolul bază organică din organismul viu şi este şi un agent de
este oxidat şi se descompune în formaldehidă şi acid formic: polimerizare. Nu există scăpare în faţa acestei otrăviri, fiind
ambele sunt extrem de toxice.” De aceea, EPA recomandă o doză- obligatoriu metabolizată de către enzima alcooldehidrogenază a
limită de consum de metanol, de 7,8 mg/zi. Însă 1 l de băutură alcoolului metilic în formaldehidă, transferându-se 75% în citosol
dietetică îndulcită cu aspartam conţine în jur de 56 mg de metanol! (citoplasmă) şi 25% în mitocondrie.
Dr. Woodrow Monte precizează: „Cei care consumă o cantitate
foarte mare de băuturi aşa-zis dietetice zilnic, ingerează 250 mg de Capacitatea chelatoare a aspartamului
metanol pe zi, adică de 32 de ori mai mult decât limita admisă pe În limba latină, chelate înseamnă gheară, iar în chimie, prin
Noiembrie 2009 47
substanţă chelatoare se înţelege o substanţă chimică ce reţine alte • hiperactivitate acută şi nevoia de a mişca încontinuu din
substanţe chimice, cel mai adesea metale. Unul dintre motivele picioare
pentru care FDA a respins la început aprobarea aspartamului este • hiperactivitate la copii sau adulţi
puternica sa activitate chelatoare, prin care extrage rapid metale • incapacitate de concentrare, pierderea memoriei, tulburări
toxice sau netoxice şi le transportă în întregul organism (extrage de gândire
chiar metale pe care în mod normal corpul le-ar respinge în timpul • îngreunarea vorbirii, dificultăţi de vorbire, dicţie neclară
digestiei şi le-ar elimina rapid). Apare, de exemplu, pericolul de • leşin, inconştienţă şi comă
otrăvire cu plumb al creierului şi al altor organe. Multe dintre • modificarea formei şi a texturii sânilor
metalele pe care NutraSweet le poartă prin întregul nostru organism • parestezie şi amorţeala membrelor
sunt la fel de toxice ca plumbul. Acidul aspartic se combină • retardare la copii
(formează chelaţi) cu cromul (un element necesar pentru • senzaţie de greutate în corp
funcţionarea corectă a glandei tiroide). Persoanelor care consumă • spasme musculare
mari cantităţi de aspartam li se poate atribui, după o anumită • tremurături ale muşchilor
perioadă de timp, un diagnostic fals – boala Basedow-Graves –, • tremurături severe
pentru tratarea căreia, bolnavul este supus unei terapii alopate prin • tulburări neurologice
iradierea glandei tiroide, fără a se trata cauza reală!!! • umflarea diferitelor părţi ale corpului

Efectele nocive ale acestei toxine au determinat La nivel psihologic/psihiatric


apariţia unei noi boli: boala aspartamului • agresivitate
Când pacienţii care se plâng de simptomele asociate • anxietate
aspartamului încetează să mai consume produsele care conţin • depresii moderate până la severe (deoarece scade nivelul de
aspartam, simptomele dispar, dar ele revin atunci când persoana serotonină)
începe din nou să consume aspartam. Mulţi medici se referă la • fobii
această simptomatologie ca fiind „boala aspartamului“. • insomnie, somnolenţă, probleme de somn
Simptomele pot apărea imediat, gradat sau pot degenera în boli • iritabilitate
cronice. Dr. Lendon Smith a declarat că o mare parte a populaţiei • modificări de personalitate
suferă de efectele secundare asociate aspartamului, deşi nu au nici • oboseală accentuată
cea mai vagă idee de ce medicamentele, suplimentele şi plantele nu • schimbări rapide în calitatea şi intensitatea dispoziţiei
le vindecă simptomele. Apoi, există şi consumatori de aspartam
care nu „par” să sufere deloc de reacţii imediate. Aceştia însă sunt La nivelul pieptului
susceptibili de a dezvolta afecţiuni pe termen lung. Conform unui • aritmie
raport din 1994 de la Departamentul de Sănătate şi Servicii Umane • dispnee
(DHHS) din SUA, multe dintre bolile cauzate de aspartam sunt • dureri în piept
foarte serioase, consumul lui în cantităţi mari putând duce şi la • hipertensiune
deces. Faţă de ceilalţi aditivi care se folosesc până în prezent, acest • modificări ale presiunii sanguine
îndulcitor a înregistrat cele mai multe plângeri (80-85% din totalul • palpitaţii, tahicardie
de plângeri) din partea consumatorilor. Consumul de aspartam • respiraţie astmatică
generează următoarele afecţiuni: • respiraţie scurtă datorită modificării poziţiei

La nivelul ochilor La nivel gastrointestinal


• conjuctivită • balonare
• dilatarea pupilei • constipaţie
• sindrom exoftalmic; umflarea ochilor • crampe
• iritaţii, durere şi presiune oculară • diaree, uneori cu cheaguri de sânge
• orbirea treptată a unuia sau a ambilor ochi • durere şi dificultăţi la înghiţire
• probleme la folosirea lentilelor de contact • dureri abdominale
• reducerea lichidului lacrimal • greaţă, vomă
• cecitate, scăderea vederii şi/sau alte probleme de vedere, • modificarea apetitului
cum ar fi: înceţoşare, fulgerări luminoase, viziunea unui tunel, pete • modificarea sensibilităţii gustative
sau linii. • modificări în greutate
• probleme ale sinusurilor
La nivelul urechilor • probleme de salivare
• intoleranţă severă la zgomot • sete persistentă şi reţinerea apei în organism
• probleme cu auzul, pierderea auzului • sialoree Dezbateri – sănătate
• tinitus (ţiuituri în urechi) • tendinţă de a mânca şi a bea excesiv
• tuse cronică
La nivel neurologic • urme de sânge în vomă sau fecale
• ameţeală, clătinare din picioare, mers instabil, probleme de • uscarea gâtului, dureri de gât
echilibru
• amorţeli ale extremităţilor, dureri ale extremităţilor La nivelul pielii
• artrită • la nivelul pieptului, agravarea alergiilor respiratorii (de
• atacuri cerebrale parţiale sau complexe exemplu, astmul)
• atacuri de panică • eczeme
• confuzie • înroşirea feţei
• convulsii • leziuni dermatologice
• crize de apoplexie • reacţii alergice în regiunea gurii şi a buzelor
• crize epileptice • senzaţii de mâncărime, fără erupţii cutanate
• durere locală, slăbiciune în membre • urticarie şi alte probleme de piele
• dureri ale încheieturilor şi articulaţiilor
• dureri de cap, migrene, unele chiar acute (femeile sunt mult La nivel endocrin şi metabolic
mai vulnerabile) • accelerează şi generează apariţia diabetului la persoanele
• dureri faciale atipice care sunt susceptibile la diabet, dar care nu ar fi dezvoltat niciodată
• dureri generalizate această boală dacă nu consumau aspartam
• dureri musculare şi la nivelul scheletului • accelerează procesele clinice ale diabetului
• febrilitate • adenopatie
• halucinaţii • agravarea hipoglicemiei
48 Lohanul nr. 10
• agravează şi simulează retinopatia şi neuropatia diabetică • sindromul de mialgie eozinofilică (EMS)
• diverse tulburări metabolice, anemie • tumori cerebrale, ale glandei tiroide, mamare, pancreatice,
• căderea părului sau subţierea lui testiculare, ovariene, uterine, adenomuri ale glandei pituitare,
• agravarea complicaţiilor diabetice: retinopatie, cataractă, tumori uterine.
neuropatie şi gastropareză
• crampe în perioada dintre ciclurile menstruale Aspartamul modifică nivelul de aminoacizi din sânge,
• creşte apetitul pentru carbohidraţi blocând sau scăzând nivelul de serotonină, tirozină, dopamină,
• creşterea gradată în greutate norepinefrină şi adrenalină. Apar astfel tulburări emoţionale, cum
• diabet şi complicaţii ale diabetului ar fi depresia. Chiar şi o singură doză de aspartam creşte
• dificultăţi în timpul sarcinii semnificativ nivelul de fenilalanină din sânge. Aceste tulburări
• dismenoree încetează imediat după eliminarea aspartamului din dietă. Dacă
• hematurie unor persoane cu deficienţe genetice li se administrează aspartam,
• hiperglicemie sau hipoglicemie ele pot manifesta dureri de cap, insomnie, depresie, atitudini ostile,
• modificarea coloraţiei unghiilor şi a pielii anxietate şi alte reacţii negative. Nu este de mirare că
• modificarea mirosului corporal medicamentul Prozac înregistrează vânzări extrem de mari…
• modificări ale aspectului părului şi unghiilor pentru că el tratează toate aceste tulburări! Este tipic ca simptomele
• modificări ale transpiraţiei intoxicării cu aspartam să nu poată fi detectate de testele obişnuite
• noduli de laborator sau de razele X. Tulburările şi bolile pot fi de fapt
• obezitate semnele intoxicării cu aspartam. Deşi există un număr foarte mare
• pierderea şi modificarea gustului şi în continuă creştere de atacuri de apoplexie produse de aspartam,
• probleme şi modificări menstruale Fundaţia Americană pentru Tratarea Epilepsiei promovează practic
• produce un control scăzut asupra diabetului la pacienţii care aspartamul. La Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT),
iau insulină sau antidiabetice orale au fost monitorizate 80 de persoane care suferiseră anterior atacuri
• scăderea bruscă în greutate de apoplexie după ingerarea de aspartam. Institutul de Nutriţie
Comunitară a concluzionat, în urma acestui program de
La nivel urogenital supraveghere: „Aceste 80 de cazuri se potrivesc perfect definiţiei
• impotenţă generale date de FDA riscului iminent asupra sănătăţii publice, fapt
• reducerea funcţiei sexuale care ar necesita imediata retragere de pe piaţă a produsului în
• tulburări sexuale cauză.” Institutul de Cercetare a Cancerului din SUA a descoperit o
• dificultăţi de urinare creştere a incidenţei tumorilor maligne la nivelul creierului, în anii
• modificări ale cantităţii urinei care au urmat obţinerii licenţei aspartamului pentru băuturi (după
• probleme urogenitale 1983). Una dintre plângerile cele mai frecvente ale victimelor
• urinare frecventă şi senzaţie de arsură aspartamului este pierderea memoriei. Ca o ironie, în 1987,
compania G.D.Searle căuta să descopere un medicament pentru a
Alte tulburări combate sindromul pierderii de memorie cauzat de distrugerile
• modificarea temperaturii corpului provocate de aminoacizii cu rol excitator. Trei persoane din cinci
• probleme cu dantura care consumă acest îndulcitor au migrene, iar G. D. Searle
• probleme nespecifice (compania producătoare) este de părere că rata efectelor negative
• scăderea imunităţii, sensibilitate crescută la infecţii este nesemnificativă în comparaţie cu milioanele de doze de băuturi
• sete excesivă, retenţia de lichide, umflarea picioarelor cu aspartam, consumate zilnic, de atâţia oameni la nivel planetar, şi
de aceea aspartamul este indicat ca înlocuitor al zahărului.
Cele mai grave efecte Aspartamul distruge procesul de fertilizare prin faptul că
• comportament agresiv ruinează răspunsul sexual al femeii şi induce disfuncţii sexuale la
• creşterea incidenţei cancerului, precum şi a gradului de bărbat. Mai mult decât atât, aspartamul întrerupe dezvoltarea
malignitate a tumorilor pe creier fătului prin avort sau generează defecte din naştere. Aspartamul
• defecte la naştere (incluzând retardarea mintală) şi avorturi distruge structura ADN-ului fătului, punând un stigmat pe
spontane (nu doar în cazul în care mama a consumat aspartam, ci generaţiile care vor urma. Proprietăţile aspartamului de inducere a
atunci când şi tatăl a consumat) avortului sunt inerente datorită structurii sale.
• dependenţa de aspartam şi apetitul exagerat şi incontrolabil
faţă de dulciuri Aspartamul este inclus în planul conspiraţiei
• depresii severe planetare care vizează un genocid biologic
• hiperactivitate la copii Anual, tone de aspartam sunt deversate, în mod deliberat şi în
• moarte subită deplină cunoştinţă de cauză în ce priveşte efectele devastatoare pe
• schizofrenie care le produce, către populaţia planetei. Prin falsificarea şi
• tendinţe suicidare denaturarea documentelor, prin informarea eronată, oamenii sunt
• ulcer peptic încurajaţi să utilizeze această substanţă, toate aceste lucruri făcând
• vătămarea iremediabilă a creierului parte dintr-o imensă conspiraţie criminală planetară. Continuarea
acestei acţiuni este încurajată de interesele pentru profiturile
Boli cauzate de aspartam enorme obţinute de companiile producătoare de aspartam şi din
• boala Alzheimer industria farmaceutică şi medicală, care promovează acest
• boala Basedow-Graves îndulcitor, pentru ca apoi să trateze oamenii afectaţi de efectele lui.
• boala Lyme Dacă reuşim să rupem doar o verigă din lanţul vicios al toxinelor,
• boala Ménière prezentând realitatea şi efectele dezastruoase ale acestora, oamenii
• boala Parkinson încep să gândească: „Dacă m-au minţit în legătură cu această
• deficit de atenţie problemă, recomandându-mi acest medicament, care, iată, mi-a
• epilepsie (forma „grand mal” şi „petit mal“) făcut rău, atunci mă întreb care este adevărul cu restul lucrurilor?”
• fibromialgie Şi atunci, oamenii încep să îşi pună întrebări despre mai multe
• hipotiroidie datorată mercurului din plombele dentare lucruri. Chiar dacă la început iese la iveală doar un singur adevăr,
• limfom malign non-Hodgkin acesta deschide poarta pentru o trezire a conştiinţelor şi pentru
• limfom la nivelul creierului (este o tumoare cu o rată foarte vindecarea reală a oamenilor. Folosirea aspartamului este o otrăvire
crescută de mortalitate, fiind asociată cu consumul de aspartam) în masă a populaţiei mondiale. Fiecare metabolit al aspartamului
• lupus eritematos diseminat are o toxicitate foarte mare, şi el a fost declarat foarte periculos
• retardare mintală pentru consumul uman. În prezent se fac eforturi în întreaga lume
• scleroză laterală amiotrofică de a se stopa otrăvirea populaţiei cu aspartam. Toţi oamenii trebuie
• scleroză multiplă să ştie că aspartamul interacţionează cu toate medicamentele şi
• sensibilitate crescută la amalgamurile dentare cu mercur vaccinurile, deci cât timp un pacient consumă aspartam, nici un
• sindromul cronic de oboseală medicament pe care îl ia nu este sigur.
Noiembrie 2009 49
O jurnalistă pune sub acuzare Gripa porcină este o pandemie fabricată
mediatic, pentru a elimina o parte din populaţie
Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi printr-un vaccin obligatoriu
O jurnalistă austriacă de investigaţii avertizează
Organizaţia Naţiunilor Unite, pentru lumea că cea mai mare crimă din istoria umanităţii e
bioterorism şi tentativă de genocid pe cale să fie comisă, prin vaccinarea împotriva gripei
porcine.

planurile pentru gropi comune în vecinătatea oraşului Chicago şi în


partea de nord a Indianei. În luna martie a acestui an, Infowars a
Emilia Kareva – Bucureşti postat un articol detaliat cu privire la locaţiile gropilor comune din
Arizona şi Texas.

J
ane Burgermeister a depus pe 10 iunie un dosar de
acuzare către FBI împotriva Organizaţiei Mondiale a Program camuflat pentru arme biologice
Sănătăţii(OMS), Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) şi a Dosarul „Probe pentru bioterorism” conţine dovezi pentru
câtorva dintre cei mai sus-puşi oficiali ai SUA, pentru bioterorism acuzaţiile pe care jurnalista austriacă le aduce unor persoane foarte
şi încercarea de a comite crime împotriva umanităţii, prin sus-puse. Lista este consistentă: Barak Obama, preşedintele SUA,
vaccinarea împotriva virusului AH1N1. Ea solicită interzicerea David Nabarro, coordonatorul ONU pe probleme de gripă, Marga-
măsurilor de vaccinare forţată în statele unde legea prevede ret Chan, directorul general al OMS, Kathleen Sibelius, secretar al
obligativitatea vaccinării, precum SUA sau Franţa. Jane Departamentului pentru servicii şi sănătate publică al SUA, Janet
Burgermeister a luat atitudine şi împotriva companiilor Napolitano, secretar al Departamentului de securitate internă al
farmaceutice Baxter şi Avir Green Hills Biotechnology, pe care le-a SUA, bancherii David de Rotschild, David Rockefeller, George
dat în judecată în luna aprilie pentru producerea unui vaccin Soros, Werner Faymannn, cancelar al Austriei, Alois Stoger,
contaminat cu gripa aviară. În afara acuzaţiilor ce sunt acum ministrul sănătăţii din Austria. Aceştia fac parte din acel sindicat
investigate împotriva celor două companii farmaceutice, ea a mai corporatist al crimei, la nivel internaţional, care a dezvoltat, produs,
depus plângere şi împotriva OMS şi Baxter, cu privire la un caz de depozitat şi întrebuinţat arme biologice pentru eliminarea populaţiei
epidemie a gripei porcine – pornit de la fisurarea unei fiole Statelor Unite şi a altor ţări, cu scopul obţinerii de câştiguri
destinată unui laborator de cercetare – declanşată într-un tren financiare. OMS, Uniunea Europeană, centrele americane CDC
Intercity în Elveţia. Cea mai mare îngrijorare a lui Jane pentru controlul epidemiilor şi alte laboratoare de cercetare, FEMA,
Burgermeister este că „în ciuda faptului că Baxter a fost prins companiile producătoare de vaccinuri şi Departamentul pentru
asupra faptului, aproape provocând pandemia, compania merge servicii şi sănătate publică al SUA au interacţionat între ele pentru a
mai departe, alături de celelalte companii farmaceutice aliate, dezvolta şi distribui arme biologice şi au obţinut fonduri prin
furnizând vaccinuri pentru pandemii”. Baxter a anunţat oficial că sistemul bancar şi prin mecanismul comerţului global de narcotice.
vaccinul împotriva gripei porcine va fi disponibil pe piaţă din luna Jane Burgermeister îi acuză pe aceştia că au complotat la
iulie a acestui an. conceperea, finanţarea şi participarea la faza finală a implementării
La scurt timp după ce a făcut publice acuzaţiile sale, aceasta a programului camuflat pentru arme biologice, program incluzând şi
fost concediată. „Cred că această decizie a fost legată de companiile farmaceutice Baxter şi Novartis. Au conceput şi apoi
depunerea plângerii pentru bioterorism faţă de oamenii din Statele eliberat agenţi biologici letali, în special virusul gripei aviare şi
Unite şi din întreaga lume. Pentru că am dreptul ca cetăţean să virusul gripei porcine, pentru a avea pretextul programului de
raportez o infracţiune în cazul în care există dovezi credibile, vaccinare forţată, în masă, program prin care s-ar putea administra
intenţionez să deschid un proces împotriva revistei Pennwell” un agent biologic toxic ce ar cauza moartea populaţiei vaccinate.
explică ea. „Am mai auzit şi despre alţi jurnalişti, care, ca şi mine, Această acţiune este o violare clară a Actului Antiterorism prin
au fost concediaţi sau hărţuiţi, pentru că au scris pe această temă”, arme biologice.
a declarat Jane Burgermeister. Cu toate acestea, nu se poate spune
că duce lipsă de cititori, pentru că blog-ul ei personal, a înregistrat Vaccin infestat cu virusul gripei aviare combinat cu
peste 10 milioane de vizitatori în ultima perioadă. virusul gripei umane
Acuzaţiile lui Jane Burgermeister includ dovezi că Baxter
Primul sindicat criminal la nivel global AG, subsidiara austriacă a Baxter Internaţional, a eliberat în mod
În documentul numit „Probe pentru bioterorism” depus la intenţionat 72 kg de virus al gripei aviare, distribuit de OMS în
FBI, Burgermeister indică un sindicat corporatist criminal la iarna lui 2008 în 16 laboratoare din 4 ţări. Laboratorul Baxter din
nivel internaţional şi oferă detalii amănunţite cu privire la Austria, unul din cele mai sigure laboratoare din lume, nu a urmat
încercarea sa de a duce la capăt planul său de genocid, prin cei mai simpli şi esenţiali paşi pentru a păstra în siguranţă 72 kg Dezbateri – sănătate
eliberarea unui virus mortal de gripă şi prin instituirea unui program dintr-un patogen clasificat ca şi armă biologică, la distanţă de toate
de vaccinare forţată. În acest raport afirmă: „Există dovezi că celelalte substanţe, permiţându-i să se amestece cu virusul gripei
organizaţii precum OMS şi ONU şi companii farmaceutice care umane obişnuite. Vaccinul infectat simultan cu virusul gripei aviare
produc vaccinuri – de exemplu Baxter şi Novartis – fac parte dintr- şi umane a fost vândut de compania Baxter firmei AVIR Greenhills
un singur sistem aflat sub controlul unui grup criminal de bază, Biotechnology din Austria, care la rândul său a comercializat-o
care se ocupă de coordonarea strategică şi care a finanţat către alte patru firme din Cehia, Slovenia şi Germania. În Cehia, un
dezvoltarea, producţia şi eliberarea de viruşi artificiali, pentru a membru al personalului de la BioTest a testat materialul destinat
justifica vaccinările în masă cu o substanţă ce reprezintă o armă vaccinării pe dihori. Toţi dihorii injectaţi au murit. Incidentul a
biologică, pentru a decima populaţia Statelor Unite şi a controla trezit suspiciuni, care s-au dovedit îndreptăţite: analizele au dovedit
bunurile şi resursele din America de Nord.” că produsele respective conţineau virusul activ H5N1, cel care
În procesul ei, curajoasa jurnalistă susţine că pandemia de produce temuta gripa aviară. Mai mult decât atât, s-a dovedit că
gripă a fost fabricată şi „este parte a unui plan pe termen lung al vaccinul era simultan infectat şi cu virusul care produce gripa
sindicatului, care şi-a construit un număr mare de lagăre de umană, H3N2! Problema rezidă nu doar în livrarea unor produse
concentrare FEMA (Agenţia Federală de Administrare a Urgenţelor contaminate cu virusul gripei aviare, ci în combinarea acestuia cu
– Federal Emergency Management Agency), dotate cu virusul gripei umane, practică despre care experţii în bio-securitate
incineratoare şi gropi comune, în state precum Indiana şi New afirmă că ar trebui complet interzisă, deoarece poate duce la apariţia
York, pentru a băga oamenii în carantină şi a se scăpa de de mutaţii pentru a infecta fiinţele umane cu gripă aviară şi astfel se
cadavrele celor ucişi prin atacuri cu arme biologice.” poate produce o mult temută pandemie.
Anumite site-uri de pe Internet, Infowars şi Prison Planet, au Acest incident nu a fost investigat nici de către OMS, nici de
postat o serie de articole cu privire la gropile comune din lagărele UE, nici de autorităţile pentru sănătate din Austria. Nu s-a
FEMA. În februarie, Daily Newscaster publica un raport cu privire investigat conţinutul materialului virusului şi nu s-a publicat nicio
la FEMA şi vaccinările împotriva gripei porcine, precum şi informaţie cu privire la implicaţiile genetice ale eliberării virusului.
50 Lohanul nr. 10
Ca răspuns la întrebările parlamentare din 20 mai, Alois Stoger, a reduce populaţia lumii sub 5 miliarde în următorii 10 ani. Planul
ministrul sănătăţii din Austria, a dezvăluit faptul că incidentul nu a lor este să răspândească teroarea pentru justificarea forţării
fost abordat ca atentat la bio-securitate, aşa cum ar fi trebuit, ci ca oamenilor să renunţe la drepturile lor, şi, de asemenea, să instituie
ofensă la adresa codului veterinar. Un medic veterinar a fost trimis carantină în tabere FEMA. Casele, companiile, fermele şi terenurile
la laborator pentru o scurtă inspecţie. celor ucişi vor fi gata de a fi înhăţatede către acest sindicat.
Jurnalista austriacă dezvăluie faptul că eliberarea virusului ar Eliminând populaţia Americii de Nord şi a altor continente, elita
fi trebuit să fie un pas esenţial pentru declanşarea unei pandemii de internaţională obţine accesul la resursele naturale neexploatate ale
nivel 6. Ea enumără legile şi decretele care ar permite ONU şi OMS regiunilor, cum suntapa şi câmpurile petroliere nedezvoltate.
să preia Statele Unite în cazul unei pandemii. În plus, legislaţia care
solicită respectarea vaccinărilor obligatorii ar fi pusă în vigoare în Dosarul complet include:
Statele Unite în condiţiile declarării pandemiei. - informaţii complete şi un studiu ce include coordonatele
temporale, cauza probabilă, definiţiile şi reglementările OMS şi
Virusuri produse în laborator ONU şi istoricul incidentelor din aprilie 2009, legate de izbucnirea
Jane Burgermeister susţine că întreaga afacere a pandemiei gripei porcine;
gripei porcine este bazată pe o mare minciună referitoare la faptul - dovezi ştiinţifice că virusul „gripei porcine” este un virus
că nu există niciun virus natural care să reprezinte o ameninţare creat artificial (modificat genetic);
pentru populaţie. Ea prezintă dovezi ce duc la concluzia că virusul - dovezi ştiinţifice care indică faptul că „gripă porcină” a fost
gripei aviare şi cel al gripei porcine au fost, de fapt, produse în concepută astfel încât să semene cu virusul gripei spaniole, din
laborator, folosind fonduri de la OMS şi de la alte agenţii 1918, incluzând citate din „Gripa porcină 2009 este gripa spaniolă
guvernamentale. Această „gripă porcină” este un hibrid format din din 1918 în varianta armată”, de dr. A. True Ott şi un articol pe
gripă porcină propriu-zisă, gripă umană şi gripă aviară, ceva ce aceeaşi temă din Science Magazine al dr. Jeffrey Taubenberger;
poate veni numai din laborator, conform multor experţi. - dovezi ale eliberării intenţionate a virusului gripei porcine în
OMS susţine că această „gripă porcină” se împrăştie şi că tre- Mexic;
buie declarată pandemia, ignorând cauzele fundamentale. Viruşii ce - dovezi ale implicării Preşedintelui Obama, care evidenţiază
au fost eliberaţi au fost creaţi şi eliberaţi cu ajutorul OMS, iar OMS faptul că vizita lui în Mexic a coincis cu recenta epidemie a gripei
este responsabilă în cea mai mare măsură pentru pandemie. În plus, porcine şi moartea unor oficiali implicaţi în călătoria sa. Este în
simptomele presupusei „gripe porcine” nu pot fi diferenţiate de cele dezbateri faptul că preşedintele nu a fost niciodată testat pentru
ale gripei normale. Această „gripă porcină” nu cauzează decesul gripă porcină, pentru că fusese vaccinat anterior;
mai mult decât o face o gripă obişnuită. Burgermeister afirmă că - dovezi că Baxter este un element al unei reţele de arme
cifrele reprezentând numărul deceselor cauzate de „gripa porcină” biologice;
nu sunt reale. Nu exista potenţial pandemic decât în cazul în care se - dovezi că Baxter a contaminat în mod intenţionat materialul
procedează la vaccinarea în masă, în intenţia de a proteja populaţia. de vaccinuri;
Există suficiente temeiuri de a crede că vaccinările obligatorii vor fi - dovezi că Novartis utilizează vaccinurile ca arme biologice;
contaminate cu boli special concepute să ducă la deces. - dovezi cu privire la rolul OMS în programul armelor
În dosarul conceput de aceasta se face referire la un vaccin biologice;
împotriva gripei aviare al Novartis, cu licenţă, vaccin ce a ucis 21 - dovezi cu privire la manipularea legată de boală realizată de
de oameni fără adăpost din Polonia în vara lui 2008 şi a avut ca către OMS, pentru a putea justifica declararea nivelului 6 de
„primă urmare” o „rata de efecte secundare”, astfel îndeplinind pandemie, pentru a controla Statele Unite;
condiţiile definiţiei guvernului american pentru o armă biologică - dovezi cu privire la rolul Laboratorului Naţional de
(un agent biologic desemnat să cauzeze o rată de efecte secundare, microbiologie al Canadei în programul armelor biologice;
de ex. deces sau vătămare) printr-un sistem de transmitere (injec- - dovezi cu privire la implicarea oamenilor de ştiinţă ce
tarea). Jane Burgermeister susţine că acelaşi complex de companii lucrează pentru NIBSC (National Institute for Biological Standards
farmaceutice şi agenţii guvernamentale la nivel internaţional, care and Control) din Marea Britanie şi centrele americane CDC pentru
au dezvoltat şi eliberat material pandemic, s-au orientat spre profit, controlul epidemiilor în conceperea virusului gripei porcine;
prin obţinerea de contracte din declanşarea pandemiei. - controverse constituţionale: legalitatea sau ilegalitatea
Mass-media controlată de grupul ce coordonează programul periclitării vieţii, sănătăţii şi a binelui public prin vaccinarea în
„gripă porcină” contribuie la dezinformare pentru a păcăli populaţia masă;
din Statele Unite să se vaccineze. Burgermeister mai susţine, în - problema imunităţii şi a compensării ca dovadă a încercării
acuzaţiile sale, faptul că grupul de companii farmaceutice format de a comite o crimă;
din Baxter, Novartis şi Sanofi Aventis sunt parte a unui program de - dovezi cu privire la existenţa unui sindicat corporatist
arme biologice cu bazele în afară, finanţat de acest sindicat internaţional al crimei.
internaţional al crimei şi conceput să ducă la crime în masă, pentru
Dezbateri – sănătate

Dr.Vasile Astărăstoaie ( Preşedintele Colegiului


Medicilor din România): “O.M.S. introduce dictatura
medicală! O.M.S.-ul încearcă să introducă o dictatură
Vaccinul pentru gripa porcină: medicală, ca şi sănătatea publică (DSP), care a înce-
periculos si ineficient! put să încalce drepturile naturale ale omului, pentru
că a introdus carantina, a interzis libera circulaţie, a
introdus vaccinarea obligatorie, s-a încălcat autono-
mia pacientului care nu poate refuza tratamentele
obligatorii.
o instituţie care îşi întreţine birocraţia proprie - ca şi Uniunea
Dr. Alex Ionescu – Bucureşti Europeană, ce merge pe acelaşi drum. Îşi ia măsuri de
supravieţuire. Toate decesele din lume datorate gripei porcine au
fost la persoane care aveau deja imunodeficienţă prin boli
O.M.S., până acum, orice evaluare s-ar face, a dat dovadă de anterioare. Toate, pe acest principiu al siguranţei colectivităţii. Nu
ineficienţă totală. Nici unul dintre programele O.M.S. nu au dat există un echilibru între drepturile pacientului şi acest principiu al
rezultate aşa cum au fost prezentate.” În plus, toată această siguranţei. Şi atunci O.M.S.-ul introduce, cred că e corect termenul,
escaladare a gradului de alertă s-a făcut fără consimţământul dictatura medicală. Ne învaţă, de exemplu, cum să mâncăm, fără să
miniştrilor sănătăţii din ţările membre O.M.S. O.M.S.-ul este acum ţină cont că a existat o selecţie naturală bazată pe comportamentul
un „colhoz” internaţional: în ultimii 25 de ani, s-a transformat într- alimentar. În plus, în momentul de faţă, noi fetişizăm nişte
Noiembrie 2009 51
concepte în medicină, care iarăşi introduc dictatura, cum sunt, de virulenţi (atenuaţi sau slăbiţi). Pentru ca vaccinurile să fie eficiente
exemplu, ghidurile, protocoalele şi medicina bazată pe dovezi. trebuie să conţină virusul care afectează populaţia, dar în formă
Jurnalista austriacă Jane Burgermeister: ”Înalţi oficiali ai non-virulentă. Vaccinul acţionează prin faptul că sistemul imun
SUA, ONU şi OMS fac parte dintr-un „sindicat internaţional al este activat prin expunerea la forma non-virulentă (ne-patogenă) a
crimei”, controlat de bancherii care administrează şi rezerva virusului şi ca urmare produce anticorpi care protejează organismul
Federală a Statelor Unite. Acest grup este pe cale să comită „cel de forma patogenă a virusului.
mai mare genocid biologic” din lume, folosindu-se de vaccinul – studii recente, dar şi mai vechi, au demonstrat că injectarea
împotriva virusului AH1N1. Acestea sunt câteva dintre acuzaţiile de material genetic străin direct în fluxul sanguin conduce la
pe care jurnalista austriacă le aduce unor oficiali ONU şi OMS, mutaţii genetice şi oncogeneză (formarea cancerului) în organismul
într-un dosar depus la FBI (informează site-ul de ştiri javno.com.). care primeşte acel material. Cercetătorii elveţieni Phillipe Anker şi
Mai mult, ea intenţionează să ceară interzicerea măsurilor de Maurice Stroun de la Laboratorul de Biochimie şi Fiziologie
vaccinare forţată a populaţiei din SUA şi alte ţări afectate de gripa Vegetală a Universităţii din Geneva, pionieri ai biologiei
porcină. Potrivit reporterului, grupul a lansat un virus creat moleculare, au publicat periodic în reviste medicale rezultatele
artificial, pentru a elimina o parte din populaţie şi pentru a obţine cercetărilor întreprinse continuu, din anii '60 până în prezent. Ei au
profituri din vânzarea vaccinului, prin companiile farmaceutice. În descoperit că substanţele biologice care intră direct în curentul
aprilie 2009 ea a adus dovezi referitoare la faptul că laboratoarele sanguin pot deveni parte integrantă a codului genetic uman.
Baxter au eliberat în mod intenţionat 72 de kilograme de virus al Studiile lor au demonstrat că acizii nucleici ADN şi ARN nu există
gripei aviare activ. Se pare că virusul ar fi fost livrat de către OMS numai în nucleul celulelor, ci mici cantităţi de material genetic
către 16 laboratoare din patru ţări. circulă liber în spaţiul extracelular al tuturor organismelor vii.
Majoritatea vaccinurile aflate în uz curent sunt preparate din
Ce este virusul gripei porcine? virusuri vii atentuate.
– noul tip de virus gripal A H1N1 nu se aseamănă cu nici un – Virusurile se numără printre cele mai simple
alt virus precedent izolat, după cum arată ultimele date din luna microorganisme vii, fiind formate din căteva şiruri de ADN sau
mai. ARN învelite într-o capsidă proteică; această structură extrem de
– acest virus a fost sintetizat în laborator: Dr. Johan Hultin, simplă nu le permite să trăiască independent, ci doar în interiorul
de la Universitatea de Stat din Iowa, a extras cu succes material unei celule vii care să le ofere nutriţie şi condiţii de reproducere. La
genetic, de la un cadavru obez de 30 şi ceva de ani, de sex feminin, ora actuală, există două mari tipuri de celule folosite în producţia
care a murit de gripa spaniolă în 1918, împreună cu 85% dintre vaccinurilor: celule de provenienţă animală (rinichi de maimuţa,
sătenii din Brevig Mission (numită Teller Mission în 1918), într-o embrion de pui, etc.) şi celule de provenienţă umană. Referitor la
singură săptămână. Victimele gripei spaniole din care a fost extras celulele de provenienţă umană, se ştie că, în mod normal, acestea
materialul genetic au fost îngropate în permafrost-ul arctic. În nu supravieţuiesc în afara corpului omenesc. Celulele umane
această pandemie au murit cel puţin 50 de milioane de oameni din utilizate curent în producţia de vaccinuri sunt aşa-numitele linii de
întreaga lume. celule „nemuritoare”. Acestea sunt, de fapt, celule canceroase
– oamenii de ştiinţă au recreat materialul genetic al virusului provenite din diferite tipuri de tumori umane sau celule fetale
gripei spaniole din 1918, într-un laborator finaţat de Guvernul provenite din embrion uman avortat, singurele capabile sş
SUA. Virusul obţinut a fost apoi combinat în mod artificial cu supravietuiască in vitro şi să se dividă fără limită de timp şi spaţiu.
virusul comun H3N2 si o minoră genă de lipitură din Eurasia - Aceste culturi de celule sunt hrănite, de obicei, cu un amestec
H5N1 - tulpina gripei aviare. Virusul gripei aviare sau H5N1, care nutritiv pe bază de ser extras din embrionul bovin. Virusurile
a lovit Asia in 2006, contine unele mutatii genetice ale virusului vaccinale sunt capabile să includă material genetic din celulele pe
din 1918. care sunt cultivate şi din amestecul nutritiv aplicat, deci toate
– în final, acest virus conţine material genetic de la doua ingredientele folosite în producţia industrială a vaccinurilor
tulpini de gripă porcină, două tulpini de gripă umană şi o singura reprezintă tot atâtea surse de contaminare a produsului final.
tulpină de gripă aviară ; Purificarea totală a vaccinului final este, practic, imposibilă,
– Centrul pentru Controlul Bolilor (CDC) numeşte virusul deoarece nici un laborator din lume nu este capabil, la ora actuală,
rezultat “novel flu”, incorect spus “virusul gripei porcine”. Actuala să separe total virusul vaccinal de resturile din mediul de cultura.
tulpină de gripă “novel” suferă o mutaţie rapidă la om, animalele Acest lucru este recunoscut oficial, în sensul că standardele actuale
necontractând virusul. pentru fabricarea vaccinurilor consideră drept contaminare
– oamenii de stiinţă estimează că, atât ceasul molecular al acceptată până la 100 pg (picograme) de ADN heterolog pe doza de
virusului A/H1N1 cât şi mijloacele moderne de transport, rapide, vaccin.
vor face ca aproape toate ţările din lume sa aibă experienţa unui – în prezent, se ştie că inducţia cancerului este un fenomen
focar A/H1N1 în următoarele câteva luni. Ce este diferit la virusul care porneşte de la o singura celulă şi că o singură unitate
A/H1N1 este că, spre deosebire de alte noi tulpini de virusi care functională de ADN străin în genomul celulei-gazdă poate induce
suferă mutaţii rapide la apariţie, apoi încetinesc mutaţiile şi în final transformarea celulară malignă. O confirmare a acestor adevăruri
se opresc în întregime, „the novel” nu dă încă semne de încetinire a este descoperirea, în anul 1960, a virusului SV40 (Simian Virus 40) Dezbateri – sănătate
ratei de mutaţie; ca atare, oamenii de stiinţă îşi fac griji, fiindcă în vaccinul anti- polio oral “Sabin”, preparat cu virus viu. Ulterior,
A/H1N1 este generat sintetic şi nu se comportă ca unul natural. s-a descoperit că şi vaccinul anti-polio “Salk” (varianta cu virus
inactivat, administrat pe cale injectabilă) este contaminat, deoarece
Cât de gravă este gripa porcină? virusul a supravieţuit formaldehidei folosite pentru inactivare.
– simptomele de gripa porcina sunt cel mult moderate; Cercetătorii americani Sweet şi Hilleman de la Merck Institute for
– în iulie 2009 au fost înregistrate 40617 cazuri de gripa în Therapeutic Research, care au făcut descoperirea, afirmă că toate
SUA, din care 319 decese, ceea ce înseamna o mortalitate de 0,8 cele 3 tulpini de virus polio vaccinal au fost găsite infestate.
%, deşi se pare că rata mortalităţii a fost de fapt mult mai redusă. Virusul SV 40 provine din rinichiul maimuţei verde din Africa, pe
Experţii estimează că de fapt numai unul din 20 de cazuri de gripă care s-a cultivat, dintotdeauna, vaccinul anti-polio. Confirmarea
sunt raportate. rolului oncogen al acestui virus a venit în momentul în care
– Marea Britanie este cea mai afectată ţară a Europei. Acolo genomul viral SV40 a fost descoperit în tumori maligne diverse ale
oamenii pot primi sfaturi şi chiar medicamentul “Tamiflu”, fără să adulţilor injectaţi cu vaccinul anti-polio în copilarie:
fie consultaţi de medici. În săptămâna deschiderii noiii linii mezotelioame,3 limfoame,18 limfoame non-hodgkiniene,26 tumori
telefonice pentru raportarea cazurilor de îmbolnăviri, s-a ajuns la cerebrale,4,8 osteosarcoame,6 tumori maxilo-faciale. “Virusurile
cifra de îmbolnaviri record de 100.000, cu un total de 30 decese, ascunse”, cum au fost denumite, au o particularitate care explică şi
ceea ce înseamnă o mortalitate de 0,03% (probabil o rată a numele lor: deşi creează distrucţie marcată in vitro şi in vivo, ele nu
mortalitatii mai apropiată de realitate). sunt recunoscute de sistemul imunitar uman, deoarece nu au în
– acestă rată de mortalitate este mai scăzută decât în cazurile structura lor antigenele critice necesare pentru identificare. Ele
de îmbolnăviri cu o gripă obişnuită tip A. determina, astfel, boli grave, trenante, ale sistemului nervos central
si periferic, frecvent cu sfărşit letal. Cercetătorul care le-a
Principiul vaccinării - o eroare medicală? descoperit afirmă că ele pot fi considerate “o arma biologică a
– vaccinurile de gripă sunt produse tradiţional din viruşi non- naturii”, deoarece pot îmbrăca forme structurale diferite, dar îşi
52 Lohanul nr. 10
păstrează capacitatea de a se include în celula nervoasă şi de a o nucleici ( cum este şi în cazul gripei porcine), acestea având un
distruge. Martin consideră virusurile ascunse o problemă de potenţial de a genera tulpini virulente prin recombinare iar acizii
sănătate publică. nucleici recombinaţi pot cauza maladii autoimune.
– Actul vaccinării trebuie înţeles, în ultimă instanţă, ca un act – creşte riscul de astm : un studiu pe 800 copii suferind de
de introducere de material genetic străin direct în fluxul sanguin. astm a arătat că cei care au fost vaccinaţi anti-gripal au efectuat un
Campaniile de vaccinare în masa au avut un impact covârşitor număr ridicat de vizite la doctor şi la camera de urgenţă datorita
asupra populaţei, în sensul că au condus, pe termen lung, la mutaţii problemelor cauzate de astm. Acest studiu a fost confirmat de un
genetice imprevizibile şi la alterarea în sens negativ a codului raport din 2009 care arată că, copii cu astm care au fost vaccinaţi
genetic uman. Legătura dintre mutaţiile genetice şi oncogeneza la cu FluMist ( vaccin antigripal) au prezentat un risc de 3 ori mai
om a fost demonstrată ştiinţific, iar creşterea incidenţei şi mare de spitalizare;
mortalităţii prin cancer este o realitate a zilelor noastre. – sindromul Guillain-Barre: este o boală autoimună care
cauzează paralizia braţelor şi picioarelor şi, în cazuri rare, a
Eşecurile ultimei vaccinări în masă în SUA întregului corp. În unele cazuri, GBS a dus însă la paralizie
În 1976 s-au înregistrat câteva cazuri de gripă porcină în completă sau chiar la moarte;
rândurile soldaţilor de la Fort Dix, New Jersey şi numai unul dintre – o sursă majoră de toxicitate a vaccinurilor antigripale o
ei a decedat, cel mai probabil din cauza eforturilor fizice prea mari constituie adjuvanţii, substanţe care au menirea sa amplifice
decât din cauza gripei . (“Now legal immunity for swine flu acţiunea vaccinurilor: cele mai multe vaccinuri au un conţinut
vaccine makers” F, William Engdahl, Global Research 20 July periculos de mare de mercur sub formă de thimerosal (un
2009). Aceasta a dus la lansarea unei vaccinări în masa a 40 conservant letal) de 50 de ori mai toxic decât mercurul insuşi. O
milioane persoane împotriva unei pandemii care nu s-a doză destul de mare poate cauza disfuncţii pe termen lung la nivel
materializat. Mii de oameni au cerut despăgubiri pentru leziunile imunologic, senzorial, neurologic, motor şi comportamental.
cauzate de vaccinare. Cel putin 25 de oameni au murit i 500 au Otrăvirea cu mercur duce la autism, sindrom de atenţie deficitară,
paralizat. scleroză multiplă, deficienţe de vorbire şi limbaj. Un alt adjuvant
comun pentru vaccinuri este hidroxidul de aluminiu care cauzează
OMS şi febra vaccinării în masă. alergie şi şoc anafilactic. Cei mai mulţi adjuvanţi noi incluzând
– ordinul vaccinarii în masă în toamna acestui an a venit de la MF59, ISCOMS, OS21, AS02 şi AS04 sunt mai toxici decât
OMS ( Organizaţia Mondială a Sănătăţii ). La începutul lui iulie hidroxidul de aluminiu. Unele doze de vaccin vor conţine squalena
2009, un grup de experţi în vaccinuri a concluzionat că epidemia cauzatoare a sindromului războiului din golf şi a altor disabilităţi.
este de neoprit iar Marie-Paul Kieny, directorul OMS pe direcţia
cercetării vaccinurilor a spus că toate naţiunile vor trebui să aiba (Ho MW. How to stop bir flu instead of the vaccine-antiviral
acces la vaccinuri şi că vaccinul va trebui să fie gata de model. Science in Society 35. 40-42, 2007.)
administrare în septembrie. Criticii arată că „experţii în vaccinare”
sunt influenţaţi de producătorii de vaccinuri care vor să căştige
profituri enorme de pe urma contractelor cu guvernele. Dar Vaccinul este ineficient
argumentul decisiv împotriva vaccinării în masă este că vaccinul nu - numeroase studii arată că vaccinurile anti-gripale protejeaza
e eficient, ba mai mult, e chiar periculos. puţin sau deloc şi nu există motive să credem că vaccinul impotriva
– cu toate că situatia a fost deja împinsă dincolo de orice gripei porcine va fi diferit;
limita, există intenţia de a produce doze tot mai mici de vaccinuri – la copiii sub 2 ani eficienta vaccinurilor de tip inactiv a fost
cu ajutorul unei serii de noi adjuvanţi, totul petrecându-se cu similara cu efectul placebo;
binecuvântarea OMS. (H1N1 ‘swine flu’ vaccine, postnote, May – la copii peste 2 ani vaccinurile prin spray nazal continind
2009, number 331); virusi de virulenta redusa si vaccinurile injectabile continind virusi
– un raport recent al OMS asupra principalilor producători de morti previn intre 59 si 82 % din imbolnaviri. Prevenirea altor boli
vaccinuri a concluzionat că în cel mai bun caz se pot produce 4.9 asemanatoare gripei a fost de numai 33-36 %.
miliarde doze de vaccin AH1N1 anual asumându-se cea mai – vaccinurile de gripa sunt la fel de nefolositoare pentru
economică dozare (aceasta include utilizarea de adjuvanţi toxici adulti si batrini, dind protectie redusa sau deloc impotriva unei
selectaţi de fiecare producător) precum şi utilizarea la maximum a game de imbolnaviri, inclusiv a pneumoniei.
capacităţilor de producţie.
Cine produce vaccinul ?
Vaccinare cu orice preţ? 5 companii la nivel global au contracte pentru a produce
Virusul există, gripa se extinde şi, indiferent de provenienţă vaccinul: Baxter International, GlaxoSmithKline, Novartis,
sau de forma benignă a gripei, ceea ce îngijorează mai ales publicul Sanofis-Aventis si AstroZeneca.
sunt programele guvernamentale de vaccinare în masă menite să
combată epidemia şi care ar putea fi mai rele decât epidemia însăşi. Care sunt aceste companii?
Astfel Departamentul de Sănătate al SUA şi cel al Securităţii a.) Novartis a provocat un scandal de presa în 2008 ca urmare
Naţionale au declarat în aprilie, la scurt timp după apariţia epide- a testelor clinice cu vaccinul H5N1 ( pentru gripa aviară)
Dezbateri – sănătate

miei, că gripa porcină este o urgenţă a sănătăţii. Ca rezultat, unele desfaşurate în Polonia. Testarea a constat în administrarea
şcoli au fost închise, unii oameni puşi în carantină iar companiile vaccinului la 350 persoane fără adapost de către asistente medicale
farmaceutice au încheiat contracte valorând în total 7 miliarde de şi medici polonezi, fapt care a dus la moartea a 21 dintre cei testaţi
dolari pentru a fabrica vaccinuri care vor fi puse în circulatie de şi la aducerea personalului medical în instanţă de catre politia
către Administraţia pentru Alimente şi Medicamente. Aceasta poloneza. Novartis a pretins la vremea respectivă că decesele nu au
înseamnă că vaccinurile vor fi testate pentru numai câteva fost determinate de vaccin care au spus tot ei „fusese testat fără
săptămâni pe câteva sute de voluntari: copii şi adulţi înainte de a fi probleme pe 3500 de alte persoane”. Tot Novartis a anunţat în 13
administrate tuturor şcolarilor, în toamna anului 2009, începând cu iunie că a produs vaccin împotriva gripei porcine utilizând tot
luna octombrie. Mai mult, ca urmare a legislaţiei federale adoptate tehnologia bazată pe culturi de celule şi adjuvantul MF59. Acest
de Congres în 2001, o autorizaţie pentru uz de urgenţă permite adjuvant este de natură uleioasă şi conţine Tween80, Span85 şi
companiilor farmaceutice, oficialităţilor din sistemul de sănătate şi squalena. Studiile efectuate pe soareci au aratat că adjuvanţii
oricui care se ocupă de administrarea vaccinurilor experimentale, uleioşi induc probleme motorii şi paralizie. Squalena induce artrita
ca în timpul unei stări de urgenţă, să fie protejat legal în cazul în severă la soarecii de laborator iar în cazul subiecţilor umani s-a
care populaţia suferă leziuni în urma vaccinării. Secretarul constatat că administrarea de squalena între 10 şi 20 ppm (parţi pe
Serviciilor Umane şi de Sănătate, Kathleen Sebelius, a garantat miliard) duce la probleme grave ale sistemului imun şi apariţia de
fabricanţilor de vaccinuri, imunitate totala în faţa legii, împotriva maladii autoimune.
oricăror plângeri în instanţă care ar putea rezulta în urma vacci- b.) Vaccinul de la GlaxoSmithKline (GSK) va fi produs din
nării. Unele state vor să impună vaccinarea obligatoriu prin lege.
(http://www.i-sis.org.uk/fastTrackSwineFluVaccineUnderFire.php). antigeni ai recent izolatei tulpini gripale şi va conţine adjuvantul
AS03 care a fost aprobat de UE împreună cu vaccinul anti-gripă
Vaccinul este periculos aviară H5N1 în 2008. Conform Raportului European Public de
– vaccinurile în sine pot fi periculoase, în special vaccinurile Evaluare AS03 conţine squalena (10.68 miligrame), DL-alfa-
din germeni atenuaţi sau noile vaccinuri recombinate din acizi tocoferol (11.86 miligrame) şi polisorbat 80 (4.85 miligrame).
Vaccinul H5N1 conţine de asemenea 5 miligrame thiomersal
Noiembrie 2009 53
(derivat de mercur), polisorbat 80, octoxynol 10 şi diferite săruri – evitarea aglomerărilor, amânarea deschiderii şcolilor
anorganice. Compania promoveaza agresiv diferite sisteme de – dietă sănătoasă
adjuvanti pe post de „adjuvanti avantajoşi” pentru a reduce doza de – exerciţiul fizic
vaccin. Vaccinul pe care GSK îl produce va fi testat pe un număr – vitamina D în cantitate suficientă pentru a stimula
redus de persoane în timp ce conform rapoartelor compania cauta imunitatea.
să „cântărească pericolul pandemiei faţă de riscurile unui vaccin
potenţial periculos”. Acest fapt a fost caracterizat ca riscant de Să evităm medicamentul antiviral Tamiflu!
prof. Hugh Pennington, un microbiolog pensionat de la Peste jumătate din copiii care sunt trataţi cu Tamiflu contra
Universitatea Aberdeen, Scotia. „Prin limitarea testelor clinice, gripei porcine simt efecte secundare precum ameţeală şi coşmaruri,
Glaxo riscă să nu calibreze doza de vaccin în mod optim şi aceasta arată un studiu britanic; circa 150.000 de persoane cu simptomele
ar duce la o vaccinare care nu numai că nu protejeaza populaţia gripei porcine au primit acest medicament până acum. Un studiu
ba mai rău îi pune sănătatea în pericol” a aratat Pennington. Glaxo făcut la trei şcoli din Londra şi alte regiuni ale Angliei arată că 51-
a declarat că e pe cale să producă şi o mască de faţă antivirală 53 procente din copii suferă de efecte secundare. Un total de 103
pentru a preveni infecţia şi că totodată a crescut producţia copii au participat la studiu, din care 85 au primit medicamentul
medicamentului Relenza pentru bolnavii suferind deja de gripă preventiv după îmbolnăvirea unui coleg de şcoală. Din aceştia 45
porcină. au simţit efecte secundare. Cel mai frecvent efect a fost ameţeala
c.) Franţa a comandat vaccinuri de la Sanofi, GSK şi (29 procente), urmat de dureri de stomac sau crampe (20 procente)
Novartis dar nu vede nici-un motiv pentru care ar trebui scurtată şi probleme cu somnul (12 procente). Aproape un copil din cinci a
durata testelor clinice. Compania farmaceutica franceză Sanofi- simţit un efect secundar „neuropsihiatric”, precum incapacitatea de
Aventis îşi dezvoltă propriul vaccin împotriva gripei porcine. Se a gândi clar, coşmaruri sau comportament straniu, conform
estimează că va fi nevoie de 2 luni şi jumătate de testări pentru ca studiului publicat în Eurosurveillance. Să nu acceptăm să devenim
să se obţină un vaccin „eficient şi sigur” după cum arată Albert cobaii vaccinului AH1N1!
Garcia purtătorul de cuvânt al companiei care a mai declarat că „ Marea Britanie se pregăteşte pentru un program de vaccinare
vaccinul va fi gata în noiembrie sau decembrie". în masă, care se va dovedi o 'nebunie' dat fiind că vaccinul
d.) Baxter în schimb a început testările clinice din august. împotriva gripei porcine nu a fost încă suficient testat, scrie
În decembrie 2008, o filială Baxter din Austria a trimis spre cotidianul britanic The Times. Programul de vaccinare nu va fi însă
testare vaccinul uman anti-gripal contaminat cu tulpina letala virală numai pentru Marea Britanie, ci pentru întreaga Europa, evident şi
H5N1 de gripă aviară în 18 ţări incluzând Cehia, unde testările s-au România şi, deci, lucrurile ne privesc direct. În primul rând, spune
soldat cu moartea animalelor de laborator utilizate (24). Ziarele The Times, gripa porcină este cu mult mai blândă decât s-a
cehe au ridicat problema dacă nu cumva firma Baxter a încercat în aşteptat, ceea ce face ca boala să nu se manifeste mai drastic decât
mod deliberat să stârnească o pandemie. o răceală severă şi deci ca vaccinarea să fie pusă sub semnul
întrebării. Există motive serioase pentru vaccinarea celor care
Cum poate fi împiedicată vaccinarea în masă în suferă de boli are plămânilor, inimii sau rinichilor sau a celor cu
România? Să luăm exemplu de la CNIV ? sisteme imune slăbite, a femeilor însărcinate şi a copiilor sub cinci
În SUA Centrul National de Informare asupra Vaccinurilor ani, însă doar dacă vaccinul funcţionează şi este sigur. A te grăbi
(CNIV) a cerut administraţiei Obama şi tuturor guvernatorilor de însă să distribui vaccinul şi să vaccinezi populaţia înseamnă însă că
stat să aducă dovezi că vaccinul este „necesar şi fără riscuri de nu există o idee privind cât de eficient este acesta, deşi există
sănătate” cerând „controlul strict al vaccinului, înregistrarea, cercetări despre eficienţa vaccinurilor împotriva gripei, care pot
monitorizarea, raportarea şi asigurarea de compensaţii în cazul oferi informaţii legat de aşteptările de la un vaccin împotriva gripei
tulburărilor produse de vaccinare”, deoarece “vaccinurile vor fi porcine. Administrarea în masă a vaccinului împotriva gripei
testate pentru numai câteva săptămâni pe câteva sute de voluntari: porcine în America anului 1976 pentru a preveni o epidemie, deşi a
copii şi adulţi înainte de a fi administrate tuturor şcolarilor!”. Ceea avut drept consecinţă faptul că milioane de persoane au fost
ce este mai mult decât riscant! CNIV se întreabă daca statele sunt imunizate, a fost oprită după o creştere a cazurilor de sindrom
pregătite să se supuna reglementărilor de securitate ale vaccinurilor Guillain-Barré (GBS) printre cei cărora le-a fost administrat
din 1986, cuprinse în Actul National despre Leziunile rezultate din vaccinul. GBS este o boală autoimună care cauzează paralizia
Vaccinarea Infantila, care include: braţelor şi picioarelor şi, în cazuri rare, a întregului corp. În unele
– Să se dea parinţilor informaţii scrise despre beneficiile şi cazuri, GBS a dus însă la paralizie completă sau chiar la moarte.
riscurile vaccinului înaintea vaccinării copilului Cercetările ulterioare au estimat că a existat un caz de GBS la
– Inregistrarea vaccinurilor administrate copilului inclusiv fiecare 100.000 de administrări ale vaccinului. În aceste condiţii,
numele producătorului şi numărul lotului vaccinarea unui număr mare de britanici se va dovedi un uriaş
– Inregistrarea vaccinurilor administrate în cartea de sănătate pariu, potrivit The Times. Şi chiar dacă, cel mai probabil, ea va
a copilului salva multe vieţi, vaccinul ar putea avea efecte secundare grave,
– Inregistrarea problemelor de sănătate serioase aparute ca care ar putea duce în cazuri extreme până la moarte. În acest
rezultat al vaccinării în cartea de sănătate a copilului şi înaintarea
imediată a unui raport Sistemului de Raportare a Reacţiilor
context, administrarea se dovedeşte un pariu pe care ameninţarea
virusului, aşa cum se prezintă ea în momentul de faţă, nu îl
Dezbateri – sănătate
Adverse ale Vaccinărilor. justifică, conchide ziarul britanic.
Co-fondatorul şi preşedintele CNIV Barbara Loe Fisher a - Paul Joseph Watson, Prison Planet, Luni, 31 August, 2009:
spus : Parinţii şi legislatorii ar trebui să se întrebe: Un document pentru uz intern dezvăluie planurile guvernului
– De ce sunt copiii cei care trebuie să primească cei dintîi un francez de a impune vaccinarea în masa asupra întregii populaţii,
vaccin experimental? pe centre regionale. Aceasta va putea sa fie realizata de către echipe
– Sunt şcolile echipate ca să înregistreze consensul informat de injectare, sustinute de medici generalisti şi beneficiind de
al părinţilor înainte de vaccinare, să ţină evidenţa vaccinărilor şi să aparatură adecvată.
excepteze de la vaccinare copii care din motive de sănătate ar fi Copii de vârstă şcolară vor fi şi ei vaccinaţi de echipe mobile
supuşi unor riscuri majore în cazul vaccinării? care vor trece pe la fiecare şcoală, acoperind toata ţara. Bebeluşii
– Vor şti cei care administrează vaccinul să monitorizeze de peste 6 luni vor şi ei vaccinaţi.
copii, să i înregistreze imediat, să raporteze şi să trateze orice Esenţial e ca medicii generalişti şi sistemul sanitar în general
problemă de sănătate seriosă apărută în urma vaccinării? nu vor avea rolul principal în aceasta campanie de vaccinare ceea
– Va avea statul resurse financiare pentru a acorda ce face ca totul să pară mai degrabă o operaţie militară decât una de
compensaţii copiilor lezaţi? ocrotire a sănătăţii.
Un alt aspect vital al campaniei de vaccinare este faptul că se
Cum putem combate epidemia de gripă porcină in va ţine evidenţa cui s-a vaccinat şi cui nu prin intermediul
mod eficient, simplu şi fără pericol ? cardurilor de sănătate cu microcip pe care toţi cei care locuiesc în
Există in mod clar moduri mai eficiente de a combate Franta trebuie să la aibă. Datele se vor centraliza şi cei care nu s-au
pandemia decit vaccinarea in masa: vaccinat vor fi identificaţi.
– deasa spălare a mâinilor Documente similare se pare că circulă în toate cele 194 de
– suflarea nasului în batiste de unică folosinţă state membre ale OMS. ( inclusiv România)
54 Lohanul nr. 10
Acestea sunt adresate înalţilor funcţionari guvernamentali mass-media, în legătură cu gripa porcină şi cu vaccinurile ce
cărora li se ordon să supervizeze şi coordoneze vaccinarea forţată urmează să fie realizate împotriva gripei porcine. Este semnificativ
în regiunile pe care le au sub control şi să elaboreze totodata în această direcţie diabolismul elitei francmasonice mondiale, care
planuri adecvate de vaccinare. nu numai că a creat în laborator aceste virusuri, dar urmăreşte
Documentul mai menţionează legile franceze (Articolul totodată să ne prostească să ne vaccinăm, obţinând astfel sume
L3131-8 si L3131-9) care obligă personalul medical să impresionante, pentru ca apoi să ne omoare pe banii noştri. Este
administreze vaccinuri dacă guvernul o decretează sau să suporte binecunoscut la ora actuală faptul că aşa-zisele vaccinuri
consecinţele legale. Aceasta înseamnă că unii lucrători din sănătate antigripale produse de compania Baxter, ce urmau să ajungă pe
se vor găsi în dificultate clară. piaţă în mai multe ţări din Europa, erau în mod deliberat
Punerea la punct a unor centre de vaccinare localizate în contaminate cu tulpini ale gripei aviare H5N1.
locuri „securizate” aminteşte de lagărele de concentrare naziste
precum Buchenwald unde prizonierii erau ucisi prin injecţii.
Planul francez detaliază sarcinile echipelor de vaccinare, Minciuna nr. 1
felul în care centrele vor fi organizate, unde va fi plasată mobila Nu se folosesc niciodată adjuvanţi în vaccinuri
necesara (precum mesele) şi numarul de vaccinări care trebuie Pe 7 iulie 2009, într-un anunţ ce nu a fost difuzat pe scară
executat într-un anume interval de timp de către centre de diferite largă, ce aparţine OMS (Organizaţia Mondială a Sănătăţii) s-a
marimi. recomandat ca adjuvanţii ce se folosesc pentru vaccinuri să fie
O echipa de vaccinare se presupune că va vaccina în jur de utilizaţi pentru a spori cantitatea de vaccinuri produse şi care sunt
360 persoane în 4 ore. disponibile la ora actuală la nivel mondial. O sursă majoră de
Un „post” de vaccinare va cuprinde 3 agenţi, unul va pregăti toxicitate a vaccinurilor antigripale o constituie (pe lângă faptul că
vaccinul, unul îl va administra iar al treilea va înregistra persoanele aceste vaccinuri sunt în mod intenţionat contaminate cu viruşi
vaccinate. mortali) adjuvanţii, care sunt nişte substanţe ce au menirea să
S-a raportat recent că guvernul Marii Britanii a trimis o dinamizeze şi să amplifice imunogenicitatea vaccinurilor
scrisoare confidenţială neurologilor punându-i în garda cu privire la respective. În literatura de specialitate, toxicitatea acestor adjuvanţi
sindromul Guillain-Barre, care ar putea fi provocat de vaccin. este astăzi evidenţiată pe larg.
S-a aratat ca unele doze de vaccin vor conţine mercur Cele mai multe vaccinuri au un conţinut periculos de mare
cauzator de autism şi tulburări neurologice. Alte doze vor conţine de mercur, sub forma unei substanţe ce este numită thimerosal (un
squalena cauzatoare a sidromului razboiului din golf şi a altor conservant ce are consecinţe letale, sau altfel spus, care ucide), care
disabilităţi. este de 50 de ori mai toxic decât mercurul. O doză suficient de
Plătim pentru propria moarte: vaccinurile care îmbogăţesc mare, atunci când este introdusă în organism, poate cauza disfuncţii
companiile producătoare pot să ne ucidă pe termen lung la nivel imunologic, senzorial, neurologic, motor şi
În spatele mediatizării deşănţate a vaccinurilor se ascunde un comportamental. Otrăvirea cu mercur duce totodată la instalarea
adevăr înspăimântător: niciunul dintre vaccinurile existente la ora unor stări care sunt specifice autismului, face să apară sindromul
actuală, pentru niciuna dintre boli, nu este cu adevărat eficient. Nu
atenţiei deficitare, declanşează scleroza multiplă, face să apară
s-a demonstrat ştiinţific eficienţa vaccinurilor, ci din contră s-a
demonstrat că ele sunt foarte periculoase, transmiţând un număr deficienţe de vorbire şi chiar de limbaj. Institutul de Medicină
mare de virusuri şi generând veritabile epidemii. În plus, (IOM, unul dintre Institutele Naţionale de Ştiinţă din SUA) a
substanţele care fac parte din vaccinuri, precum mercurul şi afirmat că sugarii, copiii şi femeile însărcinate nu trebuie să fie
aluminiul, pot produce autism, Alzeheimer, cancer, etc. Prin injectate cu această substanţă (thimerosal), dar cu toate acestea este
vaccinare, suntem păcăliţi să plătim bani grei şi să îi îmbogăţim cunoscut că cele mai multe vaccinuri conţin aproape 25 de
chiar pe cei care încearcă astfel să ne ucidă. micrograme din această substanţă toxică cu efecte letale.
Un alt adjuvant comun şi foarte toxic pentru vaccinuri este
hidroxidul de aluminiu, care cauzează alergie şi şoc anafilactic.
Există şi alţi numeroşi adjuvanţi noi, care sunt chiar mai periculoşi.
Conform analizei efectuate de unele publicaţii ştiinţifice şi farmac-
Mike Adams eutice, astfel de adjuvanţi noi care includ MF59, ISCOMS, OS21,
AS02 şi AS04 sunt chiar mai toxici decât hidroxidul de aluminiu.
Aceste aspecte sunt mai mult decât semnificative şi ar trebui
Motto: „Reporterii sunt întocmai ca nişte păpuşi. Ei doar să ne dea de gândit, pentru că este evident pentru orice om plin de
răspund întotdeauna la comenzile acelora care din umbră, trag
sforile” – Lyndon Johnson, fost preşedinte SUA bun simţ şi inteligenţă că, dincolo de aparenţe, prin injectarea
noastră cu acest vaccin se urmăreşte, de fapt, chiar inocularea în
organism a virusurilor împotriva cărora ni se spune că suntem
Mass-media contribuie din plin, la ora actuală,
la răspândirea în rândul maselor credule a gogoşilor vaccinaţi, împreună cu astfel de substanţe toxice, care declanşează
la scurt timp după aceea boli grave, conducând la moarte. Acele
Dezbateri – sănătate

mediatice înfricoşătoare cu privire la aşa-zisa


fiinţe umane care, în naivitatea lor, se vor vaccina cu aceste vacci-
pandemie a gripei porcine.
nuri, dând dovadă de o mare credulitate şi naivitate, fac astfel jocul
elitei francmasonice, al cărui scop este acela de a reduce în mod

M
ass-media pe această planetă este atât de aservită
elitei care conduc din umbră lumea, din păcate către drastic populaţia mondială. Aceasta şi-a propus în realitate să
un adevărat dezastru planetar, încât ea face fără reducă populaţia acestei planete la mai puţin de un miliard de locu-
ruşine şi în mod slugarnic aproape orice pentru dezinformarea unui itori. Ştiind aceasta, merită să ne punem întrebarea: oare este cazul
public adesea neştiutor şi naiv, care înghite cu credulitate orice. să riscăm să fim contaminaţi în mod intenţionat, aşa cum s-a
Interesele financiare ale marilor companii farmaceutice (care, descoperit în cazul celor peste 72 de kg de vaccinuri gripale
culmea, aparţin în număr mare chiar unor francmasoni de rang înalt obişnuite, care erau infestate de o mână criminală cu virusul gripei
sau membrilor grupării criminale Bilderberg) au întotdeauna aviare?
prioritate. În loc să ne informeze, mijloacele mass-media şi-au
propus să ne prostească fără încetare, repetând zi de zi, până la Minciuna nr. 2
saturaţie, aceleaşi minciuni gogonate. Tot ceea ce se petrece nu este Gripa porcină este deosebit de periculoasă
În iulie 2009, au fost înregistrate 40.617 cazuri de gripă
deloc întâmplător, dacă avem în vedere că marile concernuri porcină în SUA şi au avut loc 319 decese, ceea ce evidenţiază o
farmaceutice internaţionale obţin mari câştiguri din comercializarea mortalitate de 0,8%, deşi este foarte probabil că rata mortalităţii
vaccinurilor, ele fiind cele care orchestrează campania de inducere este de fapt, în realitate, mult mai redusă.
în masă a unei stări de frică paralizantă. Marea Britanie este cea mai afectată ţară a Europei şi presa a
Urmărind cu atenţie ştirile despre aşa-zisa pandemie de gripă raportat zilnic despre o stare de „pandemie” în luna iulie 2009. În
porcină (care, de fapt, a fost creată în laborator la comandă), se pot data de 23 iulie a fost deschisă o nouă linie telefonică de ajutor, la
observa cel puţin zece minciuni sfruntate, care continuă să fie care oamenii pot primi sfaturi şi chiar pot comanda medicamentul
repetate aproape obsesiv, pe canalele principale ale mijloacelor Tamiflu, fără să fie consultaţi în prealabil de medici. În săptămâna
Noiembrie 2009 55
deschiderii liniei, s-a ajuns la o cifră de îmbolnăviri record de complicaţii şi probleme de sănătate au apărut la sute de mii de
100.000, cu un total de 30 de decese, ceea ce înseamnă o fiinţe umane după aceea vaccinare şi mii de oameni au cerut după
mortalitate de 0.03% (probabil o rată a mortalităţii mai apropiată de aceea despăgubiri. Mai mult decât atât, cel puţin 25 de fiinţe umane
realitate). Este posibil ca toate aceste cazuri de îmbolnăvire să fi au murit şi peste 500 au paralizat în urma campaniei de vaccinare.
fost produse tocmai datorită contaminării respectivelor vaccinuri cu Statistic vorbind, probabilitatea ca americanii să fie loviţi de
virusul gripei porcine. Nu excludem această posibilitate deoarece fulger este de 40 de ori mai mare decât să fie salvaţi prin
există cazuri, care au fost depistate la ora actuală pe glob, când s-a intermediul vaccinului fabricat împotriva gripei porcine.
descoperit că unele loturi de vaccinuri erau contaminate cu virusuri
periculoase. Mass-media a avut tupeul de a afirma în mod Minciuna nr. 4
manipulator despre acele vaccinuri că au ca efect eliminarea Vaccinurile ce au fost fabricate în laborator pentru
riscurilor de îmbolnăvire. cazurile de gripă sunt sigure
Deşi este prezentată de propaganda masonică drept un ucigaş La ora actuală, cinci companii farmaceutice care acţionează
la scară planetară, gripa porcină nu are deloc un efect atât de la nivel planetar au contracte pentru a produce vaccinul împotriva
devastator asupra fiinţelor umane. Cu toate acestea, mass-media
gripei porcine: Baxter Internaţional, GlaxoSmithKline, Novartis,
continuă să propage ştirea alarmistă cum că virusul H1N1 este
foarte periculos, inducând astfel frică în sufletele oamenilor şi Sanofi-Aventis şi AstraZeneca.
urmărind să-i determine să se vaccineze de urgenţă, plătind Baxter a fost prima companie farmaceutică ce a produs un
totodată sume considerabile pentru o gripă care nu este cu mult mai vaccin împotriva virusului AH1N1, într-un timp suspect de scurt de
periculoasă decât o banală răceală din timpul iernii. În altă ordine la declanşarea aşa-zisei pandemii de gripă porcină (există destule
de idei, la poruncă francmasonică, virusului i se pot aplica oricând indicii că virusul gripei porcine a fost realizat la comanda elitei
în laborator anumite modificări genetice şi el poate evolua în ceva francmasonice în laborator). Companiei farmaceutice i s-a permis
cu mult mai nociv. Pericolul îl reprezintă inocularea lui în masă să introducă pe piaţă vaccinul AH1N1 la sfârşitul lunii iulie şi
prin vaccinare, aşa cum s-a urmărit să se realizeze în cazul celor 72 începutul lunii august 2009, în ciuda faptului că această companie a
de kilograme de vaccin, care fuseseră contaminate cu virusul gripei fost implicată într-o serie de acţiuni în mod evident criminale, care
aviare H5N1. aveau ca scop declanşarea unor pandemii. Se cunoaşte la ora
actuală pe întregul glob că în decembrie 2008, o filială Baxter din
Minciuna nr. 3 Austria a vândut în 18 ţări un vaccin uman antigripal ce era
Vaccinurile care au fost elaborate de marile contaminat cu o tulpină virală letală H5N1 de gripă aviară. În
concerne internaţionale precum Baxter, Novartis Cehia, testele pe cobai s-au soldat cu moartea tuturor animalelor de
etc. ne protejează împotriva gripei porcine laborator în care a fost injectat aşa-zisul vaccin. Tot compania
Vaccinul ce a fost, zice-se, elaborat împotriva gripei porcine Baxter este responsabilă de un caz de epidemie de gripă porcină, ce
şi despre care se afirmă că protejează în mod sigur împotriva gripei s-a produs datorită fisurării suspecte a unei fiole destinate unui
porcine nu este în realitate câtuşi de puţin sigur. Cu toate acestea, laborator de cercetare, într-un tren Intercity, în Elveţia.
se afirmă că acest vaccin protejează împotriva gripei porcine şi Novartis, o altă firmă de produse farmaceutice, a anunţat în
aceasta este cea mai mare minciună dintre toate, pe care mijloacele 13 iunie 2009 că a produs un vaccin împotriva gripei porcine
mass-media o promovează fără încetare. utilizând şi adjuvantul MF59. Acest adjuvant este de natură
Există numeroase argumente care dovedesc că vaccinurile ce uleioasă şi conţine substanţele Tween80, Span85 şi squalena.
au fost elaborate împotriva gripei nu sunt deloc aşa de sigure cum Studiile ce au fost efectuate pe cobai în laborator au arătat că
se susţine. Virusul gripei se modifică rapid – chiar şi fără ajutorul adjuvanţii uleioşi fac să apară probleme motorii grave şi
ingineriei genetice pe care, o folosesc în laborator unii cercetători declanşează chiar paralizia. Substanţa squalena s-a constat că a
lipsiţi de conştiinţă, pe care îi putem numi pe bună dreptate indus artrită severă la cobai, iar prin administrarea de 10 şi 20 ppm
criminali – iar vaccinul s-ar părea că ţinteşte doar tulpinile (părţi pe miliard) la subiecţi umani s-a observat că determină
specifice. tulburări grave la nivelul sistemului imunitar, chiar apariţia unor
De asemenea, la ora actuală se afirmă cu viclenie că boli autoimune.
vaccinarea antigripală nu asigură protecţie permanentă şi trebuie, Compania Novartis a provocat şi ea un mare scandal în anul
tocmai de aceea, să fie repetată anual; se ştie că astfel de vaccinuri
2008, ca urmare a testelor clinice cu vaccinul H5N1 ce au fost
sunt dificil de produs în masă, iar unele tulpini nu se dezvoltă deloc
realizate în Polonia. Testarea a constat în administrarea vaccinului
în laborator. Numeroase studii demonstrează că vaccinurile
antigripale protejează de cele mai multe ori foarte puţin, uneori la 350 persoane fără adăpost (vagabonzi) de către unele asistente
deloc şi nu există la ora actuală motive suficiente ca să credem că medicale şi de către unii medici polonezi, experiment care a condus
vaccinul, despre care se spune că a fost elaborat împotriva gripei la moartea a 21 dintre cei testaţi şi a condus la aducerea
porcine, ar fi în vreun fel mai bun. Efectele utilizării vaccinurilor personalului medical în instanţă de către poliţia poloneză.
de acest gen asupra sănătăţii au fost imposibil de analizat ştiinţific, Vaccinul ce a fost produs de compania GlaxoSmithKline
deoarece studiile nu conţin suficiente informaţii şi, totodată, la ora conţine adjuvantul AS03, care a fost aprobat nu se ştie de ce de
Dezbateri – sănătate

actuală lipsesc standardizările necesare pentru a fi accesibilă puţina către UE, împreună cu vaccinul anti-gripă aviară H5N1, în anul
informaţie existentă în această direcţie. 2008. Conform Raportului European Public de Evaluare, AS03
Un studiu efectuat pe un lot de 800 de copii suferind de astm conţine squalena (doza la un vaccin fiind la 10,68 miligrame), DL-
a arătat că cei care au fost vaccinaţi antigripal au trebuit după aceea alfa-tocoferol (11,86 miligrame) şi polisorbat 80 (4,85 miligrame).
să meargă foarte des atât la doctor, cât şi la serviciile de urgenţă, Vaccinul H5N1 conţine, de asemenea, 5 miligrame din substanţa
datorită complicaţiilor şi efectelor secundare care au apărut la scurt thiomersal (care este un derivat de mercur) per doză de vaccin,
timp după aceea. Acest studiu a fost confirmat de un raport polisorbat 80, octoxynol 10 şi alte diferite săruri anorganice cu
ştiinţific din anul 2009, care arată că copiii cu astm care au fost efecte nocive pentru sănătate. Compania respectivă promovează
vaccinaţi cu vaccinul FluMist au prezentat totuşi în mod paradoxal agresiv diferite sisteme de adjuvanţi toxici pe post de „adjuvanţi
un risc de trei ori mai mare de spitalizare. avantajoşi“ , pentru a reduce în felul acesta cantitatea de vaccin
S-a constat, de asemenea, că vaccinurile împotriva gripei care se administrează într-o doză.
obişnuite sunt la fel de nefolositoare, atât pentru adulţi şi cât şi
pentru bătrâni, conferind o protecţie foarte redusă sau chiar Minciuna nr. 5
inexistentă împotriva unei game de afecţiuni, printre care şi Vaccinul împotriva gripei porcine şi a gripei aviare
pneumonia. nu este obligatoriu
Ca studiu de caz poate fi luată situaţia din 1976: în acel an s- Am auzit cu toţii această minciună sfruntată, ce este repetată
au înregistrat câteva cazuri de gripă porcină în rândurile soldaţilor tot timpul: vaccinarea antigripală este voluntară, spun oficialităţile.
de la Fort Dix, New Jersey şi numai unul dintre ei a decedat, s-ar Dar acest lucru nu este deloc adevărat; cei care sunt angajaţi la
părea că mai degrabă din cauza eforturilor fizice, decât din cauza anumite companii o ştiu pe pielea lor. Cu toate acestea, această
îmbolnăvirii de gripă. Aceasta a dus la declanşarea vaccinării în minciună continuă să fie repetată şi sunt o mulţime de naivi care
masă a peste 40 de milioane de persoane, împotriva unei aşa-zise sunt gata să o creadă. Milioane de americani, în special cei care
pandemii, care nu s-a materializat niciodată. O mulţime de lucrează în domeniul medical şi chiar profesorii, aud acum de la
56 Lohanul nr. 10
angajatorii lor că, în cazul în care nu vor să se vaccineze, vor fi cu contaminat). Această idee de a evita aşa-zisa expunere la virusul
siguranţă concediaţi de la locurile lor de muncă. Să nu uităm în gripei porcine este un nonsens evident. Cu toate acestea, există
această direcţie că vaccinările sunt programate să înceapă şi în fiinţe umane ignorante care cred orbeşte această tâmpenie care ni se
România în lunile noiembrie – decembrie 2009. repetă la nesfârşit. Iar modalitatea cea mai sigură de a supravieţui,
şi anume menţinerea unui sistem imunitar puternic şi sănătos, nici
Minciuna nr. 6 nu este pomenită în cadrul modalităţilor de prevenire a
Vaccinarea împotriva virusurilor gripei aviare şi contaminării cu acest virus.
gripei porcine contribuie la menţinerea sănătăţii Bineînţeles, spălatul mâinilor are sens atunci când lucrăm
noastre într-un spital. Unele ştiri recente insinuează că doctorii sunt prea
În realitate, este binecunoscut la ora actuală faptul că unele ocupaţi şi chiar uită să îşi mai spele mâinile, astfel că, tocmai
vaccinuri de acest gen fac mai mult rău decât bine. Potrivit datorită „amneziei” lor se răspândesc tot felul de microbi prin
expertului în virusuri dr. Marc Lipsitch de la Universitatea din spitalele din întreaga lume.
Harvard (SUA), rata reală a mortalităţii datorată infecţiei cu virusul
gripei porcine este estimată a fi atât de scăzută, încât se situează în Minciuna nr. 9
jurul cifrei de 0.007%. Aceasta înseamnă că gripa porcină H1N1 Copiii sunt mult mai vulnerabili la contaminarea cu
omoară mai puţin de o persoană din 100.000. Dacă vaccinul are o virusul gripei porcine decât adulţii
eficienţă de 10%, ar trebui vaccinaţi un milion de oameni pentru a Aceasta este o altă minciună sfruntată, ce ne este servită pe
preveni o singură moarte ce este cauzată în cazul fiinţelor umane faţă şi care totodată vinde foarte bine vaccinurile. În momentul de
care s-ar putea îmbolnăvi eventual de gripa porcină. Efectele faţă, vaccinările vizează în primul rând şcolarii. Adevărul este,
secundare ale vaccinării unui milion de fiinţe umane ar crea însă însă, că virusul gripei porcine se manifestă mult mai blând la copii,
grave probleme de sănătate pentru sute de mii dintre aceştia şi este în conformitate cu opinia doctorului Marc Lipsitch de la
cu putinţă chiar să ucidă mai multe sute dintre ei! Acest aspect este Universitatea Harvard (SUA). Agenţia de presă Reuters a avut
însă trecut sub tăcere. Oare de ce? Riscul de deces creşte simţitor chiar curajul să anunţe această ştire, dar majoritatea canalelor de
odată cu vaccinarea împotriva gripei porcine. Lăsăm la o parte ştiri încă mai răspândesc minciuna gogonată că cei mai vulnerabili
alternativa că este cu putinţă ca atunci când suntem vaccinaţi, de la virusul gripei porcine sunt de fapt copiii.
fapt să ni se transmită cu acea ocazie chiar virusul respectiv, care
apoi să ne provoace boala specifică, pe care altfel nu am fi avut-o Minciuna nr. 10
niciodată. În cazul în care ne-am îmbolnăvit de gripă aviară
sau porcină nu avem altă posibilitate de vindecare,
Minciuna nr. 7 decât să ne vaccinăm sau să ne tratăm cu Tamiflu
Vaccinul împotriva gripei aviare şi împotriva gripei Este important să avem mereu în vedere faptul că mijloacele
porcine nu este alcătuit din „virusuri active mass-media mint cu o neruşinare aproape incredibilă. Propaganda
atenuate“ deşănţată a acesteia acţionează la comanda elitei francmasonice,
Când vaccinurile împotriva gripei porcine au fost prezentate care dictează din umbră ceea ce trebuie să se scrie şi să se difuzeze
pentru prima dată, ele au fost descrise ca fiind realizate din şi impune cenzurarea oricărei ştiri care pomeneşte despre folosirea
„virusuri active atenuate”. Acest aspect a fost menţionat în mod vitaminei naturale D şi a produselor naturale ce conţin vitamina D,
direct în documentele CDC din SUA (Centers for Disease Control a ceaiurilor sub formă de pulbere (ce pot fi administrate de 4 ori pe
and Prevention, Centrele pentru prevenirea şi controlul zi sublingual, în doze de câte 3 grame, cu efect antiviral) sau a
îmbolnăvirilor). Menţiunea respectivă a speriat presa americană şi multor altor remedii naturale care ne pot proteja într-un mod chiar
de atunci informaţia respectivă a fost cenzurată, fiind cenzurată din de sute de ori mai eficient decât vaccinurile criminale fabricate în
orice discuţie legată de vaccinare. Pentru cei care sunt naivi şi laboratoarele lor. Dacă studiem cu atenţie ştirile din mass-media,
ignoranţi şi înghit atât de uşor orice „gogoaşă”, jurnaliştii sunt descoperim că din punctul lor de vedere, în cazul în care ne
pregătiţi şi vor susţine cu neruşinare în continuare că vaccinurile îmbolnăvim, există numai două opţiuni: vaccinurile şi Tamiflu.
împotriva gripei aviare şi împotriva gripei porcine nu conţin deloc Asta e tot. Nu mai există nicio altă opţiune, iar dacă cumva cineva
viruşi activi atenuaţi. Dar cu toate acestea, cei care sunt corect încearcă să vorbească despre aceasta, este pus la zid, ridiculizat,
informaţi ştiu cu exactitate că vaccinurile respective sunt într- defăimat, şantajat, prigonit etc. şi se afirmă cu tupeu că toate aceste
adevăr elaborate pe baza unor „virusuri active atenuate”. De fapt, alternative naturale sunt ineficiente sau chiar aberante.
un virus de acest gen se elaborează astfel: se iau virusuri active, li Ne întrebăm de ce se teme la ora actuală mass-media atât de
se slăbeşte virulenţa (sunt „atenuaţi” ca efect specific), iar apoi sunt mult să spună adevărul? Rapoartele despre gripa porcină, care
injectate fiinţele umane care acceptă să se vaccineze. Dincolo de vorbesc despre modalităţi naturale de vindecare, nu pot vedea
minciunile care se spun la ora actuală, acesta este purul şi lumina zilei tocmai pentru că menţionează, printre altele, anumite
cutremurătorul adevăr. plante de leac, vitamina D şi chiar lumina soarelui, care sunt nişte
remedii gratuite, ce ne vin de la Dumnezeuşi care sunt foarte
Minciuna nr. 8 eficiente în cazul îmbolnăvirii de gripă porcină. Este un lucru
Dezbateri – sănătate

Spălaţi-vă, spălaţi-vă, spălaţi-vă cât mai des pe mâini evident că francmasoneria mondială şi marea industrie
Această idee cretină de a ne spăla într-un mod aproape farmaceutică sunt în cârdăşie şi că ele deţin monopolul asupra
obsesiv pe mâini, poate chiar şi de sute de ori pe zi, se bazează pe mass-mediei, astfel încât nicio ştire adevărată despre gripa porcină
presupunerea că am putea, în felul acesta, să evităm expunerea la sau gripa aviară nu poate fi publicată.
virusul gripei porcine. Dar cu toate acestea, ceea ce ni se spune nu Toate acestea ar trebui să le dea de gândit tuturor oamenilor
este nici real şi nici practic. Virusul se poate răspândi şi transmite inteligenţi şi cu bun-simţ!
prin aer şi prin urmare este o tâmpenie să credem ca el se transmite
numai prin astfel de modalităţi (atingerea a ceva care a fost

V
a reprezenta a doua cauză de mortalitate până în anul
2025
Cancerul, boala secolului XXI ? In România tot a 8-a femeie riscă să facă pe
Cancerul, fatalitate sau vină personală ? parcursul vieţii cancer de sân.
Tot a 5-a persoana a avut are sau va avea cancer pe parcursul
vieţii
Orice specie din regnul animal este pasibilă de a o contacta
boala
Dr. Virgil Dragnea – Cluj Napoca Boală demonstrată la om încă din cele mai vechi timpuri
Reprezintă o dezvoltare haotică, anarhică şi necontrolată de
Noiembrie 2009 57
celule, care provin dintr-un ţesut sau organ Pigmentări patologice ale pielii sau / şi mucoaselor :
Răsunetul este grav (metabolic, endocrin, de compresiune pământie (teroasă), gălbuie (icterică), apariţia unor pete la nivelul
etc.) asupra întregului organism, conducând adesea la deces pielii etc.
Cancerul are de-a face în primul rând cu mecanismul Manifestări produse de tumora primitivă : tuse, expectoraţie,
diviziunii celulare, care din normal devine aberant şi expansiv sângerări la diverse nivele (tub digestiv, genital - în afara ciclului
Un agresor (o substanţă chimică, radioactivă, radiaţie...) => menstrual -, urinar, sfera ORL, sân, aparat respirator etc.), lipsă de
nucleu celular => alterări ale materialului genetic (dacă alterările aer (dispnee), subfebrilităţi sau febră, frisoane, pneumonie,
pot fi “reparate”, procesul cancerigen este stopat ; dacă nu, tulburări ale micţiunii, defecaţiei, tranzitului intestinal, modificări
procesul se va dezvolta nestăvilit) ale reliefului cutanat normal (cancer de sân, cutanat, tiroidian etc.),
În fiecare zi apar în organism > 1000 de celule canceroase tumoră abdominală evidenţiabilă palpator (în cancerul gastric,
Puţini dintre noi ajungem să facem boala, datorită unui colonic, sfera genitală feminină), apariţia unor secreţii patologice
sistem, ce determină limitarea extinderii + distrugerea celulelor ale unor glande (cancer de sân, prostatic, glande salivare, lacrimale
canceroase etc.), variate manifestări renale
Pentru a fi decelabilă / vizibilă, o tumoră trebuie să aibă cel Manifestări produse prin extensia tumorală ce comprimă
puţin 1 mm, dar aceasta înseamnă > 109 de celule canceroase organele din care s-a format sau pe cele din vecinătate : durere,
Limfocitele T killer fagocitează orice celulă canceroasă (sau modificarea vocii, paralizii de nervi cranieni sau periferici,
alterată), care le iese în cale, dar şi viruşi (printre care hepatitic B, compresiuni venoase cu edeme, exudate pleurale sau / şi
C sau HIV) pericardice, convulsii, diminuarea, alterarea sau pierderea unor
Dacă datorită unor factori alimentari, vicii, medicamente etc., simţuri (tactil, olfactiv, vizual, auditiv, gustativ), ameţeli, demenţe
limfocitele Tk sunt inhibate, celulele canceroase încep să se de diferite grade, manifestări epileptiforme, tulburări ale
multiplice şi scapă de sub control alimentaţiei (disfagie, greţuri, vărsături), crampe abdominale
La depăşirea unei dimensiuni limită în dezvoltarea tumorală, Manifestări determinate de metastaze cu interesarea
aceasta se înconjoară printr-o „mantie” de fibrină, descarcă în plămânilor, ficatului, rinichiului, oaselor, pielii, şi a creierului
sânge inhibitori puternici, la adresa limfocitelor Tk Tulburări produse de diverse secreţii endocrine pe care
Acestea nu vor mai recunoaşte tumora, o vor lăsa în pace, iar tumora sau metastazele tumorale le generează
procesul devine de nestăvilit Alte manifestări : alterarea echilibrului acido-bazic, a
Apoi tumora va atrage vase de sânge, va fi alimentată în profilului lipidic, tulburări de coagulare (în ambele sensuri),
dauna altor organe, care vor avea de suferit anemie (sau din contră, eritrocitoză), reacţii leucemoide, astenie,
Astfel ajunge să comprime / dizolve / infiltreze alte ţesuturi oboseală, reducerea tonusului muscular şi a toleranţei la efort,
din vecinătate, iar apoi va difuza şi-n alte organe (metastazarea) imposibilitate de concentrare, scăderea atenţiei şi a memoriei etc.

Stadiile cancerului Ce s-a constatat referitor la cancer ?


Stadiul 0 : celule canceroase depistate într-un anumit organ, S-a constatat că în sângele unei persoane cu cancer nivelul
dar fără a avea o tumoră decelabilă anti-oxidanţilor este extrem de redus !!!
Stadiul I : tumoră de < 3 cm într-un ţesut sau organ, fără Anti-oxidanţii protejează corpul prevenind cancerul şi
adenopatie sau metastaze respectiv, sunt substanţe extrem de benefice în tratamentul natural
Stadiul II : tumoră de > 3 cm sau / şi “prinderea” ganglionilor anti-cancer
locali Aportul anti-oxidanţilor la aceste persoane va trebui să fie
Stadiul III : tumoră + ganglioni locali + ganglioni la distanţă substanţial (fenomenul a fost observat şi-n SIDA şi la cei cu
Stadiul IV : apariţia metastazelor în alte organe (creier, ficat, leucemii sau limfoame)
rinichi, plămâni, oase, piele etc.) Anumite plante care conţin anti-oxidanţi au efect preventiv
faţă de unele cancere. Concentrând aceşti anti-oxidanţi prin
Datorită metabolismului său intens şi a ratei sale folosirea unor sucuri de fructe sau / şi legume să nu fie oare posibil
rapide de dezvoltare, tumora... ca şi cancerul odată instalat să fie neutralizat ? Puţin probabil !
Produce substanţe chimice de tip deşeu, care vor depăşi Orice plantă, în starea ei nativă (proaspătă) conţine cel puţin
capacitatea normală a corpului de a le elimina, vor deveni toxice o substanţă cu efect anti-oxidant (anti-cancerigen), în vreme ce
pentru organismul gazdă => „impregnaţia tumorală” orice produs de origine animală conţine cel puţin un element /
Secătuieşte corpul de vitamine, minerale, substanţe plastice substanţă cu efect pro-cancerigen
(de construcţie şi reconstrucţie) Alteori prin digestia, absorbţia, ori metabolizarea unui produs
Produce hormoni, afectând întregul organism de origine animală rezultă subproduşi cu efect dovedit cancerigen
Comprimă ţesuturi şi organe, alterându-le structura şi Concluzia ? Dieta persoanei care are cancer va trebui să fie
funcţiile (aproape) exclusiv crudivoră, iar orice aliment de origine animală
Produce manifestări la distanţă prin intermediul metastazelor va fi evitat
şi / sau prin hormonii şi produşii săi de metabolism Există dovezi ştiinţifice că unele substanţe existente în plante Dezbateri – sănătate
produc distrugere tumorală directă, altele distrug vasele sangvine
Simptomele generate de cancer care irigă tumora, altele provoacă creşterea numărului de limfocite
Adesea sunt minore sau nule până în stadiile avansate ale T killer reactivându-le, iar altele stimulează cele 3 enzime
bolii redutabile legate de apărarea anti-tumorală (superoxid-dismutaza
Alteori nespecifice şi confundabile cu alte boli chiar şi în SOD, glutationul şi catalaza)
stadii avansate ale bolii Dacă în natură găsim practic remedii pentru orice boală a
Boala canceroasă se poate manifesta şi benign, sub forma stilului de viaţă, de ce acest lucru n-ar fi valabil şi pentru cancer,
unor mici tumorete cu diverse localizări (cel mai frecvent cutanate) leucemii, limfoame sau SIDA ?
Acestea odată apărute prezintă o dezvoltare extrem de lentă, Cred în capacitatea extraordinară de auto-reparaţie cu care
sau chiar nulă, pe parcursul anilor organismul nostru a fost înzestrat de către Creatorul său, dacă
Problema de bază o ridică creşterile tumorale rapide, a căror acestuia îi sunt puse la dispoziţie remediile naturale simple şi
dezvoltare şi extensie pun în pericol viaţa pacientului sănătoase
Sunt şi cazuri în care o tumoră benignă, după ani de zile de
„convieţuire paşnică” cu organismul gazdă, după o stimulare Factori declanşatori / favorizanţi ai carcinogenezei
oarecare, sau după o scădere temporară sau de durată a apărării > 10.000 de cauze / factori identificaţi ; anual lista creşte cu
corpului (ex. stres) suferă o transformare malignă, cu risc vital 280 de noi titluri
major Există 4 factori majori declanşatori :
- fumatul (30%)
Manifestări care ne pot duce cu gândul la cancer - sedentarismul (>30%)
Caşecsia neoplazică. O scădere continuă şi persistentă în - alimentaţia (30%)
greutate într-un timp relativ scurt, în lipsa diminuării aportului - stresul (9%)
alimentar sau a unei eventuale creşteri a efortului fizic
58 Lohanul nr. 10
Fumatul – 30% E407 (carragenan) : salamuri ca substanţă de îngroşare,
Aduce în organism > 4.000 de substanţe toxice stabilizant, gelificator
Aduce dintre acestea sunt cu efect major pro-cancerigen : E430-436 (derivaţi de polioxietenă) : emulgator
3,4-benzpirenul şi nicotina E539 (tiosulfatul de sodiu) : sechestrant
Pe ce căi am putea beneficia de cât mai mult 3,4-benzpiren ? E916-917 (iodaţii) : se introduce în sarea de bucătărie,
- 1 kg de carne la grătar aduce în organism tot atâta benzpiren triplând frecvenţa cancerelor tiroidiene în câţiva ani
cât.... 600 de ţigări. E950 (acesulfam K) : îndulcitor în sucuri
Alte surse : fripturi, prăjeli, pâinea prăjită, afumăturile, E951 (aspartam) : îndulcitor în sucuri, ciocolate
asfaltarea şoselelor, traficul auto intens E952 (ciclamaţii) : îndulcitori în sucuri, ciocolate
Sfat / poruncă divin(ă) referito(a)r(e) la pregătirea termică a E954 (zaharina) : îndulcitor pentru uzul diabeticilor
alimentelor (Exodul 16,23) : “...coaceţi ce aveţi de copt şi fierbeţi
ce aveţi de fiert...!”, deci NU “frigeţi”, ci “coaceţi” ; NU “prăjiţi”, Sarea în exces => cancer de esofag, stomac
ci “fierbeţi” + NU afumaţi !!! - necesar zilnic 2 grame !!!
1 pachet de ţigări / zi = 1,6 Euro / zi - nu se va răci mâncarea adăugându-i sare (Banat)
Înscrisul de pe pachetele de ţigări, unic în felul său : “tutunul - “de vrei să fii sănătoasă / să n-ai solniţă pe masă” (autorul)
dăunează grav sănătăţii !” - evitaţi sarea iodată.
31% dintre români fumează (locul II în Europa după Polonia) 7. Afumăturile de orice tip aduc în organism 3,4-benzpiren şi
% este mai mare în rândul bărbaţilor şi creşte alarmant între fenoli
tinerii < 18 ani 8. Prăjelile => aldehide, cetone, acroleină şi acrilamidă,
aciditate
Sedentarismul – 30% - se regăsesc pe vasele noastre în zeci de minute
Este cu până la 20% mai nociv decât fumatul - pro-cancerigene
Se exclude pentru fumat ? DA ! Dar pentru sedentarism ? - uleiul prăjit - refolosit = otravă (mai ales cele omega 6)
Definiţia vieţii = “formă superioară de mişcare a materiei” - nu prăjiţi nimic: fierbeţi, coaceţi sau consumaţi crud
Exerciţiul fizic = ASUL sistemului de sănătate, fiind cel mai 9. Grăsimea animală
important factor de : - Motivul ? Înfundă vasele, dă cancer, blochează rinichii şi
- Creştere a sintezei de “molecule de plăcere” cerebrale creşte riscul apariţiei tuturor bolilor alergice
- Fixare a Ca2+ în oase 10. Alimentele mucegăite : salam, brânză, compot, dulceaţă,
- Scădere a tensiunii arteriale pâine... Conţin mico- şi aflatoxine = toxice/cancerigene hepatice
- Scădere a colesterolului importante
- Stimulare a sintezei hormonului de creştere 11. “carne” + “C” => “cancer”
- Stimulare a sintezei tuturor anti-oxidanţilor endogeni : - Dantura noastră + tubul digestiv seamănă cu a... calului. Ce
SOD, Glutation, Catalază, CoQ10... mănâncă un cal ? Cât trăieşte un cal ?
Caracteristicile unui EF eficient (toate 3 simultan) : 12. Pâinea albă
- Puls > 100 bătăi / minut - Fără fibre, minerale şi vitamine
- Să producă transpiraţie - Induce constipaţie => 90% dintre persoanele care au avut,
- Să producă dispnee (gâfâială) au, sau vor avea cancer, au fost sau sunt constipate
13. Guma de mestecat ; conţine mai mult de 10 “E”-uri, unele
Greşelile alimentare – 30% cancerigene
1. Suntem bazici (pH = 7,4) 14. Uleiurile omega 6 (dar nu în starea lor nativă !)
- orice aliment de origine vegetală induce bazicitate în - Floarea soarelui, dovleac, porumb, soia, susan...
organism - Sunt pro- : inflamatorii, reumatice, cancerigene, coagulante
- orice aliment de origine animală induce aciditate în + vasoconstrictoare
organism + pâinea albă, dulciurile concentrate (ultra-rafinatele), 15. Lipsa leguminoaselor (soia, fasole, linte...) din
murăturile, băuturile carbogazoase, alimentele alterate alimentaţia cotidiană predispune la cancer de : sân, prostată, col
- cancerul nu se dezvoltă niciodată într-un mediu bazic, ci uterin, ovarian
întotdeauna într-un mediu (cât mai) acid !!! 16. Murăturile determină creşterea tuturor bolilor alergice +
2. Lactatele cresc în special (dar nu numai !) riscul apariţiei cancerigene prin nitrozaminele rezultate prin metabolizarea
cancerului de : prostată, sân, col uterin, ovar acestora
- proteină acidă >85% reprezentată de cazeină =cel mai Reţineţi: un vegetarian total, nu va face vreodată cancer !!!
cancerigen produs de origine animală
- conţin factori de creştere Stresul – 9%
3. Excesul ponderal Personal consider procentul de mai sus insuficient
- produce hormoni cancerigeni (estrogen în exces) Este responsabil şi de alte boli în afara cancerului : ulcer g-d,
Dezbateri – sănătate

- fiecare kg în plus peste greutatea ideală, SCADE durata de diabet, astm, infarct, HTA, boli psihice…
viaţă cu un trimestru !!! Alte ipostaze ale stresului :
4. Dulciurile concentrate (zahăr = miere, bomboane, prăjituri, - decese în familie
ciocolată, compoturi, dulceţuri...) - sentimentul inutilităţii
- scad imunitatea generală, dar şi pe cea specifică anti-cancer - examene
- (nu: prăjituri, compoturi, dulceţuri, bomboane, ciocolată... - divorţ +/- parental
- da: fructe. Aşa ceva a lăsat Dumnezeu.) - frustrare
- consumă minerale, vitamine şi anti-oxidanţi din organism - instabilitate : financiară, sentimentală, politică...
pentru a fi metabolizate
- conţin “E”-uri periculoase Alte cauze de carcinogeneză
5. “E”-urile: Consumul zilnic de cafea : cancer de sân, col uterin, ovarian,
E102 (tartrazina) : îngheţate, Fanta... vezică urinară, pancreas (datorită prăjirii)
E210-213 (benzoaţii) : “conservantul alimentar” Alcoolismul cronic : cancer oro-faringian, stomac, esofag
E214-219 (p-hidroxibenzoaţii) : conservanţi Sucurile “răcoritoare” la sticle din plastic din comerţ, cresc
E220-228 ; 513-523 (sulfaţii, sulfiţii, metabisulfiţii) : drastic riscul apariţiei cancerelor cerebrale şi a leucemiilor la copii
prăjituri, rulouri... O cantitate insuficientă de apă ca aport reduce eliminarea
E231 (ortofenil-fenol) : colorant de suprafaţă deşeurilor de metabolism (benzoat, sorbat...)
E249-252 (nitraţii şi nitriţii) : apă de ţară infiltrată cu dejecţii Radiografiile inutile
animale, salamuri, carne Unele medicamente uz psihiatric, unele anti-ulceroase, anti-
E330-333 (citraţii) : conserve, sucuri “răcoritoare” concepţionalele orale + stimularea hormonală ovariană pentru a
E338-343 ; 450-452 ; 541-542 (fosfaţii) : salamuri, chiar procrea
unele din soia Tacâmurile din aluminiu
Noiembrie 2009 59
Traumatismele sânului produse are cu totul alte raţiuni decât mult vehiculata combatere a
Călugăriţele au şanse mai mari de a face cancer decât cariilor dentare. Odată ingerat, fluorul se depozitează în exces în
populaţia generală feminină glanda pineală şi în ţesuturile osoase ale corpului (dinţi şi oase),
Chiuretajele unde produce grave disfuncţii. Din cauza efectelor nocive ale
Sarcinile multiple (> 3-4) fluorului, fluorizarea duce la creşterea mortalităţii infantile,
Expunerea intempestivă la soare, RUV, RIR provoacă cancer, malformaţii congenitale, distruge oasele şi
sistemul nervos, scade coeficientul de inteligenţă şi induce stări de
Factori de protecţie împotriva apariţiei bolii canceroase obedienţă.
Exerciţiul fizic eficient Efectele negative în plan psiho-mental şi chiar spiritual ale
Alimentaţia vegetariană totală fluorului sunt considerabile şi nu pot fi neglijate. În principal, ele se
Consum suficient de APĂ = urină inodoră şi incoloră, dar > 2 datorează faptului că în trupul uman, prima ţintă atacată de fluor
litri / zi este glanda pineală (epifiza). Fluorul în exces afectează grav
Număr suficient / eficient de ore de somn funcţionarea acestui centru de forţă, privând-o pe fiinţa umană de
Menţinerea normală a greutăţii corporale (dar mai mult spre anumite trăiri spirituale esenţiale.
limita inferioară a acesteia) Câştigătoare în această ecuaţie sunt anumite industrii, cum ar
Alăptarea la sân minim 6 luni fi cea de prelucrarea a aluminiului sau cea de producere de
Prezenţa mamei într-o familie + o familie unită + climat fertilizatori agricoli, care generează mari cantităţi de fluoruri. Cum
familial agreabil acestea sunt nişte poluanţi foarte importanţi, iar companiile nu au
Cuvintele de apreciere + mângâierile voie să deverseze decât cantităţi foarte limitate, s-a recurs la
Frecventarea cu regularitate a unui serviciu public de această stratagemă, care pune în pericol atât mediul, cât şi sănătatea
închinare populaţiei. Astfel, tonele de deşeuri provenite din prelucrarea
Aeroionizarea negativă aluminiului sunt folosite pentru aşa-zisa „filtrare” a apei potabile.
Consumaţi zilnic soia (şi alimente bogate în fito-estrogeni) şi Faptul că oamenii au senzaţia că fluorul este benefic pentru starea
nu veţi face vreodată cancer de sân ; tărâţe de grâu ! lor de sănătate, face ca această otrăvire să fie cu atât mai perversă.
Vitaminele D şi E, seminţele / uleiul de in, licopen, Seleniu, La fel stau lucrurile şi cu intensele campanii publicitare, prin care
Calciu sunt promovate pastele de dinţi care conţin fluor.

Respectând un regim de viaţă sănătos, foştii bolnavi de Fluorul, mai nociv decât plumbul
cancer vor putea trăi mulţi ani, ca şi când n-ar fi avut vreodată Fluorul este ultimul dintre nemetalele din tabelul periodic. A
boala fost descoperit în 1771 de către chimistul suedez Carl Wilhelm
Ar fi bine dacă persoanele vindecate de cancer vor avea pe Scheele, dar abia în anul 1886, chimistul francez Henri Moissan a
tot parcursul vieţii, în alimentaţia sa zilnică, cel puţin un factor reuşit să-l izoleze, după numeroase încercări nereuşite ale unor
alimentar de forţă anti-cancerigen, pentru o protecţie continuă oameni de ştiinţă faimoşi, precum Faraday sau Davy. Mulţi alţi
cercetători au murit otrăviţi cu fluor.
Deşi este o boală teribilă, cancerul poate fi întotdeauna Fluorul este prezent sub forma unui gaz verde-gălbui, foarte
prevenit, iar odată declanşat, printr-o cură edenică, poate fi corosiv şi nociv, cu miros puternic, neplăcut. Dintre toate
vindecat ! elementele chimice, el este cel mai reactiv formând mulţi compuşi.
Ca exemplu de toxicitate trebuie menţionat acidul fluorhidric, cu
înalt grad de coroziune. Datorită uşurinţei cu care atacă sticla, este
utilizat în industria gravurii.
Derivatul care se foloseşte în pasta de dinţi, în pastile,
inclusiv în apa potabilă, este fluorura de sodiu. Cu toate acestea,
există o informaţie pe care majoritatea populaţiei nu o cunoaşte şi
Fluorizarea apei potabile, care sună înfricoşător, dacă îi dăm crezare doctorului John
otrăvirea globală Yiamouyiannis: „Nu adăugăm în mod deliberat arsenic şi nici
plumb în apă. Dar adăugăm fluor. De fapt fluorul este mai toxic
decât plumbul, iar arsenicul este doar puţin mai otrăvitor decât
Fluorura - un instrument de supunere şi fluorul.”
Acest lucru nu este decât vârful aisbergului dintr-o campanie
imbecilizare a populaţiei care foloseşte fiinţa umană pe post de cobai, în timp ce
multinaţionalele sunt principalii beneficiari. Olanda, Statele Unite
Adaptare după un fragment din lucrarea ale Americii, Regatul Unit sunt doar câteva ţări în care apa
„Minciuni oficiale” de David Heylen Campos fluorizată ajunge la niveluri mult mai ridicate decât cele
recomandate. Dezbateri – sănătate
Fluorizarea a început „oficial” prin anii ’30, când un grup de
u toate că s-a demonstrat că fluorul produce tulburări
C de sănătate deosebit de grave, la ora actuală peste 70%
din apa potabilă din Europa şi SUA este fluorizată.
Câţi dintre noi ştiu, de exemplu, că acest element care se utilizează
oameni de ştiinţă au susţinut că, adăugând mici cantităţi de fluor
într-un lichid, acest element devenea benefic în lupta împotriva
cariilor, mai ales la nivelul sănătăţii bucale a copiilor. De atunci s-a
dus o ferventă campanie în favoarea fluorului – considerat un
în fluorizarea apei sau a pastei de dinţi provine din reziduurile „extraordinar” aliat împotriva bolilor dentare – şi s-a pus accent pe
rezultate din fabricarea aluminiului? Sau că aceeaşi fluorură de necesitatea includerii acestui element printre ingredientele pastelor
sodiu este folosită şi la fabricarea otrăvurilor pentru şobolani şi de dinţi şi în compoziţia celorlalte produse de acest fel. Încă de pe
pentru gândaci? atunci existau voci care se opuneau campaniilor de fluorizare. „The
Cum aţi reacţiona dacă aţi afla că în apa care curge la Journal of American Medical Association”, din 18 septembrie
robinetul dumneavoastră au fost introduse, în mod deliberat, 1943, atrăgea atenţia asupra caracterului nociv al compuşilor pe
substanţe nocive care v-ar afecta integritatea fizică, acţionând chiar bază de fluor, precum şi a felului în care aceştia acţionează la
şi asupra capacităţii de a raţiona? nivelul celular. Revista americană arăta că „fluoridele sunt, în
Chiar dacă pare greu de crezut, acest lucru se petrece. Încă general, otrăvuri protoplasmice, care schimbă permeabilitatea
din prima jumătate a secolului 20, fluorizarea apei de băut membranelor celulare, inhibând anumite enzime”.
constituie în Europa şi Statele Unite un procedeu biologic standard
pentru filtrarea şi combaterea agenţilor patogeni din apa potabilă. Adevărul despre derivaţii din fluor
Primele intoxicări cauzate de fluor datează din perioada
Publicul este prea puţin conştient de efectele nocive ale Revoluţiei Industriale. În anul 1850, fabricile de fier, cupru şi
ingerării de fluoruri, atât din apa potabilă, cât şi prin utilizarea aluminiu au evacuat mari cantităţi de substanţe cu grad crescut de
pastelor de dinţi care conţin fluor. Un număr foarte mare de studii toxicitate, omorând animale, plante şi chiar fiinţe umane. Poluarea
demonstrează că fluorul nu are nicidecum efecte pozitive asupra s-a intensificat în anii ’20, atunci când dezvoltarea înfloritoare a
dinţilor şi, prin urmare, impunerea fluorizării apei şi a diferitelor
60 Lohanul nr. 10
industriei a început să fie o problemă comună a ţărilor clinicile dentare.
industrializate. În 1988, Laboratorul Naţional Argonic (Illinois, SUA)
Marile fabrici metalurgice, în special cele americane, au confirma faptul că fluorul putea transforma celulele normale în
cunoscut o adevărată explozie cantitativă şi calitativă, fiind celule canceroase. Deşi această descoperire părea alarmantă, puţine
impulsionate, în bună măsură, de avântul industriei militare, care ţări au luat măsuri. Doctorul Ardi Limeback, director al
promitea mari sume de bani în schimbul producerii armamentului Departamentului de Chirurgie Dentară Preventivă din cadrul
sau dispozitivelor care foloseau materialele menţionate. A apărut Universităţii din Toronto şi preşedinte al Asociaţiei Canadiene
însă o problemă: milioanele de tone de fluoruri obţinute sub formă pentru Cercetare Dentară, a făcut nişte declaraţii uluitoare ziarului
de reziduuri. S-a hotărât ca ele să fie deversate în râuri sau în Tribune, la finele anului 1999. În acel interviu, Limeback explică:
mediul înconjurător, neţinându-se cont de faptul că erau foarte „Copiii mai mici de trei ani nu trebuie să folosească pasta de dinţi
nocive pentru sănătatea publică. Totuşi contaminarea nu a putut fi cu fluor sau să bea apă fluorizată, iar în Toronto bebeluşilor nu
ascunsă, astfel încât populaţia a cerut daune marilor companii trebuie să li se mai dea apă de la robinet.” Acelaşi doctor declara
răspunzătoare, obţinând chiar importante despăgubiri din partea într-un interviu: „Au fost deversate fluoruri contaminate în
acestora. depozitele noastre de apă aproape o jumătate de secol. Majoritatea
Guvernele s-au văzut nevoite să aloce sume mari pentru aditivilor de fluoruri provin din curăţarea căminelor din Florida.
controlul poluării generate de fabricarea metalelor, aluminiul fiind Aditivii sunt un produs toxic secundar al industriei. Asta înseamnă
unul dintre cele mai toxice. În scurt timp, aceste substanţe toxice au că am administrat populaţiei fluoruri toxice prin intermediul apei
început să se folosească la o scară din ce în ce mai mare la potabile, iar persoane fără nicio vină au fost expuse la substanţe
prepararea unor otrăvuri, cum ar fi cea de şobolani. cancerigene, cum ar fi arsenicul sau radiul. Din cauza acumulării
La începutul anilor ’30, lua amploare o campanie agresivă, de substanţe toxice din organism, repercusiunile asupra sănătăţii
care oferea o soluţie miraculoasă pentru problema deşeurilor individului pot fi catastrofale.”
derivaţilor din fluor. Aceasta se baza pe adăugarea fluorului, în Într-un studiu din „Applied Statistics” din 1977, şi D.J.
cantităţi controlabile, în apa potabilă, ajutând astfel la prevenirea Newell stabilea o legătură directă între fluorizarea resurselor de apă
cariilor dentare. Câteva persoane, printre care şi scriitorul şi şi cancer. Interesant din acest punct de vedere este şi studiul lui I.A.
doctorul Joel Griffiths, afirmă că acest fapt nu a fost o descoperire Disney, publicat în „Community Dentistry and Oral Epidemiology”
medicală, ci o campanie orchestrată de fabricanţii de aluminiu cu în 1990 privind utilizarea în şcoli a apei fluorizate. Alte studii
scopul de a dezinforma publicul şi de a distrage atenţia de la ceea demne de a fi citate: „Rata de incidenţă a cancerului osos în New
ce era cu adevărat important: toxicitatea fluorului. York”, de M.C. Mahoney, publicat în „Amerian Journal of Public
În acea perioadă, omul de ştiinţă Gerald J. Cox a adus la Health”, în 1991 precum şi „Fluorizarea apei potabile şi
cunoştinţa publicului larg faptul că un derivat cu o valoare osteosarcomul” de S. E. Hrudley, publicat de „Canadian Journal of
economică scăzută se transformase într-un potenţial aliat împotriva Public Health”, în 1990. Concluziile acestor studii afirmă că
cariilor, obţinându-se importante rezultate, în special pentru efectele fluorizării pot acţiona şi peste generaţii, provocând
sănătatea bucală a copiilor. Puţini îşi imaginau atunci că domnul naşterea unor copii fără oase sau acefalici. Un studiu desfăşurat de
Cox era plătit de Fundaţia ALCOA, unul dintre principalii Procter&Gamble în 1991 a demonstrat că, dacă se consumă doar
fabricanţi de aluminiu din lume şi finanţator al cercetărilor legate jumătate din cantitatea recomandată de fluor, creşte semnificativ
de apa fluorizată. Pin fluorizarea apei potabile, problemele riscul de apariţie a defectelor genetice. În 1993, Institutul de
fabricanţilor de aluminiu luaseră sfârşit. Chiar dacă doza pentru un Ştiinţă, Sănătate şi Mediu Înconjurător al Statelor Unite a ajuns la
singur individ era infimă, calculată la toată populaţia SUA, ea aceeaşi concluzie.
înseamnă producerea a sute de mii de tone pentru alimentarea la Dr. Ian Packington, toxicolog la Asociaţia Naţională pentru
nivel naţional. Apă Pură din SUA, a descoperit că în zonele în care s-a realizat
În anul 1939, fluorizarea apei din America de Nord s-a fluorizarea apei, numărul de copii născuţi morţi este mai mare cu
transformat dintr-o simplă propunere în realitate, mulţumită 25% decât în cele în care apa nu este fluorurată. O altă analiză,
cercetărilor făcute de Gerald J. Cox, care nu era nici doctor, nici realizată pentru Departamentul de Stat al Sănătăţii din SUA, arată
stomatolog, ci un chimist angajat de principala companie de că în zonele cu apă fluorurată numărul de persoane bolnave de
producere a aluminiului, cea care primise deja reclamaţii masive sindrom Down este cu 30% mai mare decât în zonele în care apa nu
pentru otrăvirea cu fluor. este fluorurată. Cercetările realizate de dr. Albert Schatz au ajuns la
Au trecut mulţi ani până când au început să apară primele concluzii similare în America Latină: în zonele în care apa este
rapoarte care puneau sub semnul întrebării beneficiile acestei fluorurată, cazurile de mortalitate infantilă şi malformaţii
substanţe. Cauzele acestei întârzieri sunt uşor de explicat: marile congenitale sunt foarte ridicate ca număr.
industrii, precum ALCOA, susţinuseră de-a lungul anilor o Un studiu recent al Universităţii din Toronto a ajuns la
campanie în favoarea fluorului, ascunzând informaţii relevante concluzia că în cazul locuitorilor din zonele în care nivelul
despre această substanţă toxică. fluorului din apă este mai ridicat decât în alte părţi, riscul de
Între anii 1986 şi 1987, a fost finalizat cel mai mare studiu producere a fracturilor de şold a crescut considerabil. Mai mult
Dezbateri – sănătate

realizat până atunci despre efectele acestui element, studiu iniţiat decât atât, s-a descoperit că fluorul modifică structura osoasă a
de Institutul American de Cercetări în Domeniul Dentar. La proiect fiinţei umane. Prezenţa unei cantităţi prea mari în componenţa
au participat 39.000 de subiecţi cu vârstele cuprinse între cinci şi scheletului uman e periculoasă, deoarece oasele devin mult mai
17 ani, din diferite zone ale ţării. O treime dintre aceştia trăiau în fragile. Studii clinice realizate începând cu anii ‘90 în SUA au
zone unde apa fusese fluorizată; o a doua treime băuse apă parţial demonstrat că există o strânsă legătură între consumul de apă
fluorizată; iar restul subiecţilor locuiau în zone unde nu fusese fluorizată şi fracturi. La data de 22 martie 1990, revista New
aplicată această măsură contestatară. S-au analizat fişele întocmite England Journal of Medicine a publicat un studiu privind creşterea
de stomatologi, precum şi starea ulterioară a sănătăţii bucale şi s-a numărului de fracturi osoase la bolnavii de osteoporoză, fenomen
ajuns la concluzia că nu au existat diferenţe notabile între zonele legat de consumul de fluor. În acelaşi an şi pe parcursul următorilor
fluorizate şi cele nefluorizate. doi, revista de specialitate a Asociaţiei Medicale Americane a
În 1990, dr. John Colquhoun a condus, în Noua Zeelandă, un publicat trei articole care vorbeau despre legătura dintre fracturile
studiu asupra a 60.000 de copii din şcoli, studiu care demonstrează de şold şi fluorul adăugat în apă. Alte cercetări realizate începând
că nu există nicio diferenţă între dinţii elevilor din zonele fluorizate cu 1991, în cadrul Programului Naţional de Toxicologie american,
şi cei ai elevilor din zonele nefluorizate. Un alt studiu care a au arătat că există o creştere certă a cazurilor de osteosarcom, o
urmărit să compare sănătatea dinţilor locuitorilor din două oraşe formă de cancer care atacă oasele, la persoanele care ingerează
americane, Los Angeles şi San Francisco, nu a găsit nicio diferenţă frecvent fluoruri, fie din apa potabilă, fie din pasta de dinţi. Alt
între aceştia, deşi în San Francisco apa potabilă era deja fluorizată, efect dovedit al fluorizării îl constituie blocarea sintezei colagenlui,
pe când în Los Angeles, nu. Mai mult, în 1992, o cercetare ceea ce afectează grav atât oasele cât şi tendoanele, muşchii, pielea,
întreprinsă de Universitatea din Arizona a demonstrat că numărul cartilagiile, plămânii, rinichii şi traheea.
de carii este direct proporţional cu cantitatea de fluor din apa În 1991, Centrul Regional de Combatere a Infestărilor din
potabilă. Un simptom al unui nivel prea mare de fluor în organism Akrom (Ohio) a dat publicităţii un raport care preciza că „s-a
este fluoroza dentară, o boală care face dinţii să devină fragili şi constatat decesul unei persoane după ingestia a 16 mg de fluoride.
decoloraţi şi care este azi în Canada cea mai tratată boală în Este de ajuns 1/10 dintr-un gram de compuşi ai fluoridelor pentru
Noiembrie 2009 61
a ucide un bărbat de 80 de kilograme”. Potrivit aceluiaşi centru, aliaţi. La sfârşitul războiului, aliaţii controlau deja toate instalaţiile
„pasta de dinţi fluorizată conţine până la 1 mg/gram de fluor”. şi tehnologiile produse în laboratoarele Farben. A fost trimis aici un
Compania „Procter&Gamble” recunoaşte public că atât de grup de cercetători conduşi de un om de ştiinţă numit Charles Elliot
familiarul tub de pastă „conţine teoretic suficient fluor ca să ucidă Perkins, expert în chimie, biochimie, fiziologie şi patologie. A fost
un copil mic”. La 27 iulie 1985, „Procter and Gamble” a făcut o informat despre metodele folosite de germani pentru supunerea
prezentare ştiinţifică la Institutul Naţional pentru Ştiinţele Sănătăţii prizonierilor, printre care figura şi utilizarea fluorului.
Mediului intitulată cât se poate de semnificativ: Studii asupra Însă Perkins a făcut o greşeală: a spus prea multe lucruri
carcinogenicităţii cu sodium-fluor la şobolani. adevărate. După cercetările făcute între 1940 şi 1950, el a declarat
Conform estimărilor ştiinţifice, cantitatea de fluor în apă nu că fluorura din apă a produs modificări majore la nivelul creierului,
trebuie să depăşească 1 ppm. Cu toate acestea, în multe zone din mai precis în hipocamp. Înainte de a muri (se presupune că a fost
Statele Unite ale Americii şi în alte ţări, nivelul depăşeşte 2 sau 3 asasinat), a declarat de multe ori că trebuie evitată fluorizarea
ppm, fiind, în opinia doctorului Lames Patrick, om de ştiinţă din globală.
cadrul Institutului Naţional de Sănătate al SUA, total inadecvat în Înainte de începutul războiului, prin anii ’20, compania I.G.
scopuri terapeutice. De fapt, există ţări care consideră chiar şi 1 Farben a încheiat afaceri de milioane cu diverse companii şi
ppm o cantitate foarte mare. Este interesat de observat că în personalităţi din Statele Unite, iar în timpul conflictului armat
Japonia, de exemplu se utilizează indicele superior din a opta parte aceste afaceri s-au menţinut. Printre aceste firme şi personaje s-au
recomandată de guvernul nord-american. aflat şi Henry Ford, General Motors Company sau Standard Oil al
Consistenta listă a efectelor secundare a fluorului nu se familiei Rockfeller.
încheie aici. Există şi alte efecte, mai subtile, ale fluoridelor asupra Toate aceste firme şi oamenii de afaceri multimiliardari au
omului, cunoscute şi utilizate în lagărele germane şi gulagul investit mari sume de bani pentru construirea de fabrici sub marca
sovietic. I.G. Farben, printre aceştia detaşându-se extrem de bogata familie
Mellon. În 1933 a fost creat Melleon Institute, o fundaţie
Fluorurile şi controlul mintal independentă care se ocupa cu finanţarea noilor descoperiri din
Faptul că apă potabilă din lagărele germane şi din gulagul domeniul ştiinţei şi tehnologiei, printre ele aflându-se, în mod
sovietic era, în prealabil, puternic fluorizată a fost prezentat mult curios, şi „extraordinara substanţă profilactică pentru carii”.
timp drept o dovadă a menţinerii normelor sanitar-biologice la Relevant este faptul că familia Mellon a fondat uriaşa fabrică de
deţinuţi. Această subită grijă faţă de om avea, însă, un revers aluminiu ALCO, cea mai mare producătoare de reziduuri toxice.
cunoscut doar de câţiva. În realitate, fluorizarea intensă a apei de Ştia guvernul american care erau efectele negative ale
băut inducea în subiecţi obedienţă şi le afecta spiritul critic. Acest fluorului asupra sănătăţii? Au fost ascunse aceste informaţii pentru
mic „detaliu” a rămas secret, dintr-un motiv uşor de bănuit: în toate a proteja sinistra conspiraţie financiară, care folosea fluorul ca
zonele urbane se practică, de câteva decenii, fluorizarea intensă a monedă de schimb? Şi, mai mult decât atât, deţinând aceste
apei potabile. informaţii, cu ce intenţie au iniţiat cele mai puternice firme
Potrivit cercetătorului Ian E. Stephen, specialist în efectele americane o campanie internaţională pentru promovarea folosirii
nocive ale fluorului asupra sănătăţii, în timpul mandatului prim- fluorului în afara ţării lor?
ministrului Margaret Thatcher, gradul de fluorizare a apei, în Nu există un răspuns convingător, dar este îngrijorător să
Irlanda de Nord, s-a triplat. Conform lui Stephen, acest lucru nu a observăm că mai mult de 60 de calmante care se vând astăzi pe
fost făcut în scop profilactic, pentru a se preveni apariţia cariilor, ci piaţă folosesc fluorul în compoziţia lor. De exemplu, Diazepam,
din dorinţa de a calma o zonă a ţării cu risc ridicat de conflict. Dacă cunoscut şi sub numele de Valium, are efecte mult mai puternice
a fost aşa, de unde ştia prim-ministrul că apa fluorizată avea prin fluorizare, dând naştere unui alt calmant puternic, Rohypnolul,
proprietăţi de modificare a comportamentului individului? care este produs de Roche Products, o filială a companiei I.G.
La începutul celui de-al Doilea Război Mondial, au fost Farben. Dar acest caz nu este unic. Stelazine, puternicul
create lagărele de concentrare. Nivelul tensiunii din lagărele de tranchilizant fluorurat este folosit şi astăzi în toate azilurile de
concentrare era extrem şi în orice moment s-ar fi putut isca revolte, bătrâni şi în ospiciile din toate lumea.
însă germanii au găsit o metodă simplă şi ieftină de a menţine În perioada anilor 1990, cercetările conduse de Phillis
prizonierii liniştiţi şi letargici. Au descoperit că micile doze zilnice Mullenix, toxicologul de la Harvard, au arătat că fluorura în apă
de fluor adăugate în apă drogau individul afectându-i creierul şi poate conduce la scăderea IQ-ului şi produce în cobai simptome ce
menţinându-l supus. Această descoperire surprinzătoare putea fi pot fi asemănate cu hiperactivitatea şi deficitul de atenţie. Cu
folosită mai ales în ţările cucerite, pentru a menţine populaţia „sub câteva zile înainte ca cercetarea ei să fie acceptată spre publicare,
control”. Mullenix a fost concediată din funcţia de şef a departamentului de
Fabrica I.G. Farben urma să producă aceste doze de fluor. toxicologie de la Forsyth Dental Center din Boston. Apoi aplicaţia
Era o campanie germană de produse chimice, una dintre cele mai ei pentru un grant de continuare a cercetărilor legate de fluorură şi
mari din lume la vremea respectivă. Principala sa filială se afla sistemul nervos central a fost respinsă de Institutul Naţional de
aproape de lagărul de la Auschwitz, dintr-un motiv foarte simplu: Sănătate din SUA (NIH) spunându-i-se că „fluorura nu are efecte
Dezbateri – mass media

mâna de lucru era „gratuită” şi departe de zonele bombardate de asupra sistemului nervos central”.

Mass-media - pensula cosmeticienilor Motto: „Treaba noastră este să dăm oame-


nilor nu ceea ce ei vor, ci ceea ce decidem noi că
politici cu care ne colorează realitatea ar trebui să aibă.”
aşa cum doresc ei să o percepem Richard Salent, fost preşedinte la CBS News.

corelarea comunicărilor interstatale şi internaţionale prin radio,


televiziune, cablu, satelit şi internet. Comisia Federală de
Comunicaţii este condusă de cinci persoane care sunt numite de
Emil Popescu – Bucureşti preşedinte şi confirmate de Senat, pentru o perioadă de 5 ani.
Printre alte atribuţii pe care le are, FCC reglementează câteva
Există doar o mână de oameni care controlează posturi de radio şi TV, stabilind, de fapt, prin această aşa-zisă
virtual toată informaţia ce ajunge la populaţia din reglementare, care sunt informaţiile ce vor ajunge să fie difuzate
întreaga lume. către publicul larg.
În Statele Unite, acest sistem este perpetuat de FCC – Federal
Communications Commission (Comisia Federală pentru Controlul presei scrise
Comunicaţii). În anul 1990, toată presa scrisă era controlată de numai 21 de
FCC a fost înfiinţată în anul 1934 şi este responsabilă de
62 Lohanul nr. 10
grupuri de interese: 12 dintre ele controlau toate ziarele, 3 grupuri mai puternici cetăţeni – care fac parte din clubul Bilderberg - se
controlau jurnalele, şi celelalte 6 industria principală de publicare. adună la o astfel de întâlnire, la care participă cei mai importanţi
Persoanele care controlează mass-media americană fac parte oameni politici, presa nu manifestă nici cel mai mic interes.” Nu vi
din „Clubul Alibi”, fiind o elită de 50 de oameni de afaceri şi se pare ciudat? Cine comandă o asemenea tăcere asupra unor
oficiali politici, care s-au unit cu o parte din serviciile secrete discuţii, care cu siguranţă ar interesa pe oricare dintre locuitorii
pentru a influenţa ceea ce oamenii aud, văd şi citesc în şi prin acestei planete?
mass-media. Această idee a fost şi continuă să fie pusă în practică Spotlight era un jurnal care avea 28 de pagini şi era tipărit
prin intermediul unui program clandestin, numit „Operaţiunea într-un tiraj de 100.000 de exemplare. A fost înfiinţat în 1975 şi
Mockinbird”, prin care CIA recrutează şi foloseşte jurnalişti desfiinţat în 2001. Încetarea apariţiei sale şi termenul de ziar
importanţi, pentru a manipula mass-media şi pentru a influenţa în „controversat”, care i s-a atribuit ulterior, se datorează faptului că
mod direct rezultatele alegerilor. în paginile sale puteai găsi articole referitoare la adevăratele acţiuni
Registrul Naţional al Locurilor Istorice descrie funcţionarea ale familiei Rockefeller, ale lui Henry Kissinger, ale Consiliului
Clubului Alibi astfel: „furnizează membrilor săi alibi-uri pentru pentru Relaţii Străine, ale Comisiei Trilaterale şi ale grupului
situaţiile în care aceştia sunt întrebaţi de soţii şi de familie unde au Bilderberg. Acest ziar a publicat, printre altele, articole
fost, fiind un loc în care se adună anumiţi bărbaţi, pentru a scăpa de “deranjante” şi despre George Bush.
monotonia vieţii domestice şi de rutina serviciului”. Prin tradiţie,
portarul clubului furnizează întotdeauna un alibi fiecărui membru, Păreri în cunoştinţă de cauză…
trimiţându-i acestuia o telegramă sau un mesaj printr-un curier. În încheiere, vă facem cunoscute părerile unor oameni de stat
Acest „refugiu” secret, care nu avea, în anii de început, un număr şi ale unor persoane din mass-media sau din CIA, asupra a ceea ce
de telefon la care să poată fi apelat, a fost frecventat de către este în realitate mass-media:
numeroase figuri politice şi militare dintre cele mai importante, în
cei 122 ani de la înfiinţarea sa. Lyndon Johnson (fost preşedinte SUA) – „Reporterii sunt
Clubul Alibi a fost fondat de către şapte dintre membrii nişte păpuşi. Ei doar răspund la comenzile celor care trag sforile”
vechiului şi extinsului Club Metropolitan, care urmăreau o asociere
mai restrânsă şi mai secretă. Preşedintele fondator al Clubului Bill Moyers (jurnalist TV) – „O mare parte din ştirile TV
Alibi, Marcellus Bailey, era şi membru fondator al Clubului este, de fapt, doar ceea ce guvernul decide că trebuie dat ca ştire”.
Metropolitan.
Dintre avocaţii şi judecătorii ce făceau parte din Clubul Alibi Johnny Carson – „Câte din ştirile naţionale pe care le dai
îi amintim pe Stanley Reed şi Potter Stewart, de la Curtea Supremă publicului în fiecare noapte sunt informaţii pe care tu le-ai obţinut,
de Justiţie. Din acest club mai făceau parte membrii ai cabinetului căutând şi cercetând singur?”
prezidenţial, consilieri de la Casa Albă, inclusiv fraţii Dulles: Allen
(director CIA) şi John Foster (secretar de stat), Christian A. Herter Connie Chung (răspunzând la întrebarea lui Johnny): „Cu
- secretarul de stat al lui Eisenhower, Robert Lovett - cel prin toată onestitatea vă spun că noi suntem, de cele mai multe ori, la
eforturile căruia a luat fiinţă CIA, precum şi Prescott Bush, tatăl şi mila Casei Albe în ceea ce priveşte ştirile pe care le transmitem. În
bunicul preşedinţilor Bush. mod frecvent, noi difuzăm doar ceea ce ne transmite Casa Albă.”

Întrebări stânjenitoare CIA şi cultul informaţiei (Marchetti & Marks): „Doar 20%
Pe vremea când mai exista încă ziarul Spotlight, James dintre angajaţii CIA lucrează cu adevărat în domeniul analizei şi
Tucker, jurnalist de marcă, care s-a ocupat timp de mai bine de 30 procesării informaţiilor. Aproximativ două treimi din personalul
de ani cu dezvăluirea acţiunilor grupului Bilderberg, afirma: „dacă angajat şi din fondurile CIA sunt folosite în cadrul „operaţiunilor
cele mai populare staruri de cinema sau jucători de fotbal s-ar sub acoperire”, cum ar fi manipularea opiniei publice, alegerile şi
aduna la o întâlnire cu uşile închise, într-un week-end, presa ar manipularea activităţii mass-media, conexă cu acestea.”
înnebuni, cerând să ştie ce s-a discutat acolo. Dar, atunci când cei

angajaţii săi (şi nu la 160, după cum s-a spus peste tot).
Dezbateri – implantul VeruChip

În 2006, o companie de supraveghere video, numită City


Implanturi cu microcipuri: Watcher, (care a fost închisă atunci) a implantat cipuri la doi dintre
răspunsuri la întrebări frecvente (II) angajaţii săi pentru accesul la arhivele securizate.
Continuare din nr. 9 Guvernul SUA vrea implantarea cu cipuri a populaţiei?
Din câte ştim noi, niciun membru al guvernului Statelor
Unite nu a sugerat în mod serios implantarea cu cipuri a populaţiei.
Un studiu realizat de dr. Katherine Albrecht, Totuşi, cel puţin doi înalţi demnitari, care au legătură cu guvernul,
expert în RFID (www.antichip.com) au discutat despre implantarea cipurilor, iar acest lucru este un
motiv de îngrijorare.
Primul este Tommy Thompson, fost Secretar al Health and
Traducere de Lia Stoica Human Services (Departamentul pentru Asigurări Sociale) şi
candidat o dată la nominalizările republicane pentru alegerile
Implantul VeriChip ar putea fi folosit pentru a prezidenţiale din 2008. Thompson se ocupa cu conducerea FDA
urmări deplasările făcute de cineva? când a aprobat VeriChip din motive medicale în 2004, apoi a
a, o reţea de cititoare locale VeriChip ar putea fi devenit membru al consiliului de conducere al VeriChip până în

D folosită pentru a monitoriza locuinţele oamenilor.


Chiar dacă implantul are o arie de acoperire relativ
mică, ar putea fi plasate cititoare în locuri strategice,
pentru a identifica oamenii implantaţi cu cipuri atunci când aceştia
martie 2007.
În apariţiile sale publice, Thompson a sugerat injectarea cu
microcipuri a americanilor, pentru a face legătura cu înregistrările
lor medicale electronice, declarând:
trec prin acel loc. VeriChip a creat cititoare speciale pentru uşi „Este o acţiune foarte benefică şi ar fi de foarte mare ajutor,
destinate acestui scop. fiind un pas imens înainte către obţinerea a ceea ce numim o bază
de date medicală electronică pentru toţi americanii.” Această
Angajatorii le-au cerut angajaţilor să îşi implanteze declaraţie a fost făcută într-un interviu televizat pentru CBS
dispozitive VeriChip? MarketWatch, în iulie 2005.
Suntem la curent cu două cazuri de angajaţi cărora le-au fost Al doilea reprezentat al guvernului, care a adus în discuţie
implantate cipuri, pentru a-şi realiza munca. În 2004, biroul implantarea cu cipuri, este senatorul american Joe Biden, care a
procurorului general din Mexic a implantat cipuri la 18 dintre
Noiembrie 2009 63
făcut acest comentariu tulburător faţă de Justice John Roberts în procedura de implantare a cipului.
timpul audierilor pentru confirmarea sa la Curtea Supremă de Deşi sunt aproape microscopice, etichetele RFID care au fost
Justiţie, în 12 septembrie 2005: create de Hitachi şi de alte companii similare, nu sunt închise în
„Poate fi implantată o etichetă microscopică într-o capsule din sticlă şi ele nu ar fi potrivite pentru implantul uman.
persoană, pentru a-i urmări fiecare mişcare? Chiar în prezent se Acest tip de etichete RFID „de mărimea unor fire de nisip” au, de
poartă discuţii referitoare la acest lucru. Dvs. veţi decide asupra asemenea, antene extrem de mici, prin care nu pot transmite un
acestui fapt – vă promit – înainte de expirarea actualului dvs. semnal la o distanţă mai mare de câţiva milimetri. Pentru a le citi
mandat..” semnalele, cititoarele RFID trebuie să se apropie foarte mult, până
– Senatorul S.U.A. Joe Biden ajung să fie aproape în contact cu etichetele. Etichetele RFID
Totuşi, senatorul Biden nu a făcut o declaraţie în totalitate extrem de mici ar fi inutile pentru urmărirea sau identificarea
corectă. Antena de pe „eticheta microscopică” nu poate fi folosită oamenilor, deoarece ele nu ar putea fi citite din afara corpului.
pentru scopuri de urmărire, dată fiind aria foarte mică de acoperire
de care dispune acest dispozitiv. A existat vreo persoană care a fost implantată cu cip
fără consimţământul ei?
Preşedintele Columbiei a sugerat implantarea cu Da. În cadrul unui experiment medical aflat în desfăşurare cu
cipuri a oamenilor? Compania VeriChip, un centru de îngrijire numit Alzheimer's
Nu este clar dacă preşedintele columbian Alvaro Uribe vrea Community Care, Inc. Din West Palm Beach, Florida, a implantat
să implanteze cu cipuri populaţia columbiană sau nu, dar a lăsat persoane în vârstă cu dispozitive VeriChip încă din 2007. Această
însă să se înţeleagă clar că nu are nimic împotriva acestei idei. implantare cu cipuri se realizează cu consimţământul membrilor
Conform mărturiei senatorului american Arlen Specter, Uribe s-a familiei şi al tutorilor, dar, în cele multe cazuri, fără
oferit să implanteze cu microcipuri muncitorii columbieni, a căror consimţământul pacienţilor, care să fi fost în prealabil informaţi în
invitaţie de a lucra în Statele Unite a fost acceptată. Iată totalitate. Aceasta se petrece datorită faptului că boala lor îi
comentariile lui Specter, aşa cum au fost ele înregistrate în Arhiva împiedică să înţeleagă sau să îşi manifeste consimţământul faţă de
Congresului Statelor Unite: această procedură. De asemenea, este posibil ca pacienţilor şi
Preşedintele Uribe a declarat că ar lua în considerare membrilor familiilor lor să nu li se fi spus faptul că s-a descoperit
implantarea cu microcipuri a muncitorilor columbieni, înainte de a în laboratoarele de animale că cipurile produc cancer, din moment
li se permite să intre în Statele Unite pentru a lucra ca sezonieri. M- ce reprezentanţii VeriChip au negat în mod repetat acest lucru.
am îndoit asupra eficienţei implantării cu microcipuri, din moment Cu mai mulţi ani în urmă, Compania VeriChip (pe atunci
ce un muncitor imigrant ar putea oricând să şi-l scoată. – Senatorul cunoscută sub numele de Applied Digital Solutions) a încercat şi ea
american Arlen Spector. să implanteze cu cipuri adulţi bolnavi mintal din Orange Grove
Populaţia columbiană a fost pe drept supărată din cauza Center din Tennessee. Nici acei pacienţi nu au putut să îşi exprime
acestor comentarii. Probabil din motive politice de autoapărare, consimţământul, din cauza dizabilităţii lor mentale, înainte de a fi
Uribe a refuzat ulterior să confirme aceste declaraţii. implantaţi. Expunerea publică şi opoziţia membrilor familiilor
Trebuie menţionat faptul că senatorul Specter nu a respins acestora a determinat anularea proiectului centrului Tennesse. Din
ideea implanturilor umane pentru motive umanitare, de drepturi ale câte ştim noi, niciun adult sau copil aflat în deplinătatea facultăţilor
omului, confidenţialitate sau sănătate, ci dintr-un motiv mult mai mentale nu a fost implantat cu forţa, fără a-şi exprima
practic. Acesta se pare că îşi doreşte ca cipurile să fie mai greu de consimţământul, cu un implant VeriChip sau cu un alt dispozitiv de
scos. urmărire sau monitorizare.

Bebeluşii sunt implantaţi cu microcipuri? Cred că mi-a fost implantat un microcip. Mă puteţi
În ceea ce priveşte acest document, nu există niciun raport ajuta?
credibil referitor la bebeluşi implantaţi cu VeriChip sau alte Probabil că nu. În afara cazului în care faceţi parte dintr-un

Dezbateri – implantul VeruChip


dispozitive implantabile cu microcipuri. Totuşi, spitalele din SUA experiment VeriChip (caz în care am dori foarte mult să luăm
(inclusiv spitalele din Ohio) au început de curând să ataşeze o legătura cu dvs.), e puţin probabil să vă putem ajuta cu ceva. Nu
brăţară RFID cunoscută ca „Xmark” la gleznele bebeluşilor, la suntem specialişti în găsirea de implanturi în corpul oamenilor
naştere, pentru identificarea acestora şi împotriva răpirilor. implantaţi şi nu am făcut niciodată aceasta.
Brăţările RFID puse la gleznă sunt distribuite de Compania Xmark, Vestea bună este că probabil grijile dvs. sunt nefondate. Nu
o filială a VeriChip. În mai 2008, Compania VeriChip a început ar fi de câştigat prea multe din implantarea clandestină a vreunei
negocierile pentru vânzarea diviziei Xmark către Stanley Works. persoane cu un VeriChip, din moment ce aria sa de acoperire este
Trebuie menţionat şi faptul că răpirile bebeluşilor din spitale de numai câţiva cm, iar dispozitivul nu poate fi accesat de la
sunt extrem de rare. Conform unui raport al Centrului Naţional depărtare.
pentru Copiii Dispăruţi şi Exploataţi (NCMEC), din ianuarie 2003, O radiografie ar putea să scoată la iveală prezenţa unui
din aproximativ 4,2 milioane de naşteri pe an în 3500 maternităţi implant VeriChip, după cum s-a văzut în radiografiile cu
din Statele Unite, răpirile realizate de străini sunt estimate între 0 şi microcipuri, pe care colecţionarul Amal Graafstra şi le-a implantat
12 copii pe an. Dintre acestea, bebeluşul este readus mamei în 95% în mâini. Totuşi, nu am primit nicio dovadă credibilă de la vreo
dintre cazuri. În mod ironic, a ne baza pe RFID pentru prevenirea persoană care să fi fost implantată cu un microcip, fără ştirea sau
răpirilor copiilor ar putea rezulta într-o situaţie bizară, în care astfel consimţământul acesteia. Drept urmare, în prezent primim numai
de cazuri să fie şi mai des întâlnite. Odată ce personalul spitalelor anchete de la medicii sau avocaţii persoanelor care sunt îngrijorate
se va baza pe sistemele computerizate pentru urmărirea de implantarea clandestină.
inventarului uman din grija lor, este foarte posibil ca acesta să fie Proprietarii de animale de companie sunt obligaţi să
mai puţin vigilent. Conform NCMEC, majoritatea răpirilor au loc îşi implanteze animalele cu cipuri?
în spitalele mari. Da, în multe zone, proprietarii de animale de companie sunt
obligaţi să îşi implanteze cu microcipuri animalele. Anumite
Un microcip ar putea fi implantat în timpul unui guverne, inclusiv cele ale Portugaliei, Noii Zeelande, Singaporelui,
vaccin de rutină sau al unei injecţii? Bangkokului, al districtului Los Angeles şi El Paso, Texas, au
Nu. VeriChip este un dispozitiv destul de mare, care necesită aprobat ordonanţe, prin care se cere ca toţi câinii care se află sub
un ac de mărimea 12, cunoscut sub numele de canulă, pentru a fi jurisdicţia lor să fie implantaţi cu microcipuri (deşi în Noua
implantat. Spre deosebire de acesta, pentru vaccinuri şi alte injecţii Zeelandă, câinii de la ferme sunt scutiţi în mod expres de la
de rutină se folosesc ace mult mai mici, de obicei cu o mărime implantare). El Paso a extins implantarea cu cipuri chiar şi la pisici
cuprinsă între 22 şi 25. (Notă: Cu cât mărimea este mai mare, cu şi la dihori. Alte municipii şi oraşe de pe teritoriul Statelor Unite
atât mai mare este acul) iau şi ele în considerare aceste impuneri.
De fapt, canula VeriChip este atât de mare, încât implantarea Din fericire, anumiţi reprezentanţi ai guvernului, precum cei
ei ar fi extrem de dureroasă dacă nu ar fi precedată de mai multe din Waco, Texas, au ales să nu impună proprietarilor de animale de
injecţii pentru anestezie locală. Anestezicul este administrat printr- companie implantarea acestora în lumina dovezilor care leagă
un ac mult mai mic, de mărime standard, hipodermic, înainte de microcipurile de cancerul descoperit în laboratoarele de animale.
64 Lohanul nr. 10
Ce se poate spune despre etichetarea cu VeriChip a forţat prin lege sau obligat în alt fel să îşi implanteze animalul de
infractorilor? companie împotriva conştiinţei sau a discernământului său.
Un implant VeriChip ar avea valoare redusă în determinarea
unei infracţiuni, căci aria sa de citire este de numai câţiva Ce ar trebui să facă veterinarii?
centimetri. Dar chiar dacă implanturile ar putea fi folosite cândva Cabinetele de veterinari sunt unul din locurile cele mai
pentru a identifica şi urmări de la distanţă oameni, riscurile frecvente unde se realizează procedurile de implantare. Dat fiind
medicale ale implantării ar fi suficient de serioase pentru stoparea faptul că veterinarii sunt adesea primul loc în care proprietarii de
folosirii lor. animale iau contact cu procedura de implantare a microcipurilor,
De asemenea, trebuie luate în considerare şi problemele veterinarii ar trebui să se familiarizeze cu rezultatele cercetărilor şi
serioase care au implicaţii la nivel social. Când este vorba despre să ia în serios potenţialele reacţii adverse ale implantării acestora,
tehnologii care în mod evident pot fi folosite în mod abuziv, am înainte de a le recomanda pacienţilor lor.
face bine să luăm în considerare proverbului: „Cine sapă groapa Proprietarii de animale ar trebui să fie informaţi în mod clar
altuia, cade singur în ea." în ceea ce priveşte legătura dintre microcipuri şi cancerul la
Dacă ar fi permisă implantarea obligatorie cu cipuri a rozătoare şi câini, când vor cere sfaturi referitoare la implantarea
prizonierilor, impunerea din partea guvernului a implantării acestora şi înainte de efectuarea procedurii asupra animalelor lor de
celorlalţi cetăţeni, ar urma curând după aceea. Nu ar dura mult până companie.
când legislatorii ar începe să impună implantarea muncitorilor din În cazul animalelor care au fost deja implantate se sugerează
uzinele nucleare, a oamenilor de ştiinţă care lucrează cu agenţi ca veterinarii să palpeze ţesutul din jurul implanturilor cu
biologici sau chimici, a şoferilor care transportă materiale microcipuri, ca parte a controlului medical de rutină. Orice
periculoase, a proprietarilor de arme, a oamenilor care lucrează cu umflătură sau inflamare ar trebui analizată pentru a detecta
copii, a celor care fac mâncare pentru consum public şi aşa mai eventualele modificări canceroase sau precanceroase ale ţesutului
departe până când, într-un final, obligativitatea ne va include pe respectiv. Pentru a evita riscurile complicaţiilor legate de
toţi. sarcoamele produse de injecţii, veterinarii ar trebui, de asemenea,
A fi etichetaţi şi urmăriţi de reprezentanţii guvernului ar fi un să evite să facă vaccinuri sau alte injecţii în apropierea locului în
coşmar din punctul de vedere al intimităţii şi al libertăţii şi ar care a fost implantat microcipul.
reprezenta sfârşitul acestora. Există anumite limite care nu ar trebui În sfârşit, veterinarii ar trebui să îi sfătuiască pe proprietarii
niciodată încălcate într-o societate liberă şi democrată. Implantarea de animale să analizeze în mod regulat locul de implantare a
obligatorie cu microcipuri a oricărei persoane este una dintre microcipului şi să raporteze imediat orice anomalii.
acestea.
Ce ar trebui să facă proprietarii de animale de companie?
Ce ar trebui să facă pacienţii implantaţi şi doctorii lor? După cum am spus anterior în acest document, proprietarii de
Există multe întrebări fără răspuns despre siguranţa animale de companie care au fost implantate ar trebui să verifice
implanturilor cu microcipuri la oameni, dar ceea ce ştim din regulat zona de implantare a cipului de orice umflătură anormală.
studiile realizate pe animale este îngrijorător. În lumina Dacă găsiţi ceva anormal, trebuie să anunţaţi imediat un veterinar şi
descoperirilor care arată că implanturile cu microcipuri pot cauza să faceţi teste pentru depistarea cancerului.
reacţii adverse severe la animale, acţiunea de a implanta cipuri Dacă un animal nu a fost încă implantat cu microcip, e mai
oamenilor ar trebui imediat oprită, până când procesul bine să rămână aşa. Conform cercetărilor publicate, care leagă
tumorogenezei va fi pe deplin înţeles. implanturile cu microcipuri de cancer la rozătoare şi câini,
În plus, toţi pacienţii, voluntarii din rândurile populaţiei sau proprietarii de animale de companie sunt sfătuiţi să se gândească
ale cadrelor medicale care au fost implantaţi cu microcipuri până bine dacă avantajele implanturilor merită asumarea potenţialelor
acum (aproximativ 300 de persoane din Statele Unite şi 2.000 de riscuri de sănătate precum cele care se pare că sunt cauzate de
persoane din lumea întreagă) ar trebui imediat informaţi în scris implanturi.
Dezbateri – implantul VeruChip

despre legătura cauzală care există între microcipuri şi cancerul Conform acestui cercetător, toate implanturile realizate
apărut la rozătoare şi câini. Persoanelor implantate ar trebui să li se asupra animalelor ar trebui oprite până când toate animalele care au
ofere o procedură de îndepărtare a microcipului pe cheltuiala fost deja implantate vor fi atent verificate şi evaluate de eventualele
centrului care i-a efectuat implantul. Conform sfatului dat de reacţii adverse, inclusiv cancer.
Jennings, ţesutul care înconjoară toate implanturile extrase ar trebui
examinat în vederea detectării ţesuturilor canceroase sau Implanturile la oameni ar trebui să fie interzise?
precanceroase. Da, suntem de părere că folosirea implanturilor cu
Persoanele care optează să păstreze microcipurile ar trebui să microcipuri şi a dispozitivelor similare la oameni ar trebui imediat
verifice periodic ţesutul din jurul implantului de umflături, oprite. Cel puţin procedura ar trebui strict limitată la persoanele
inflamări, semne de migrare ale microcipului şi durere. Orice care au discernământul necesar pentru a-şi exprima consimţământul
senzaţie neobişnuită, umflătură sau alte anomalii ar trebui imediat în scris, în mod legal după ce au fost informaţi asupra riscurilor
raportate unui doctor şi analizate. Orice reacţie adversă, fie că este medicale potenţiale asociate dispozitivului. Implantarea nu ar
legată de cancer sau alte probleme, ar trebui imediat raportată la trebui să fie niciodată obligatorie, realizată sub presiune sau
FDA pentru a fi anunţată public. obţinută prin orice stimulent sau ameninţare de discriminare.

Ce ar trebui să facă legislatorii? Legislatorii sunt îngrijoraţi de această problemă?


Dat fiind faptul că s-a demonstrat că microcipurile cauzează Da. Anumite state, inclusiv Wisconsin, North Dakota şi
tumori maligne în laboratoarele de rozătoare şi cercetările publicate California, au aprobat legi prin care se interzice implantarea forţată
au arătat că tumorile maligne se pot forma în jurul sau în a microcipurilor în oameni. Legislatori din multe alte state,
apropierea implanturilor cu microcipuri la câini, este foarte incluzând Missouri, California, Georgia, New Hampshire, Ohio,
recomandat ca legislatorii să anuleze toate legile prin care se Oklahoma, Colorado, Washington şi Florida au introdus o legislaţie
impune implantarea cu microcipuri a animalelor din jurisdicţia lor asemănătoare.
sau care se află sub controlul lor. Acestea includ ordonanţe
aprobate de stat şi de autorităţile locale, politici implementate în Puteţi să ne recomandaţi un model legislativ prin
cadrul adăposturilor de animale şi poziţii formale adoptate de care să ne putem adresa îngrijorările?
sistemele de protecţie a animalelor, de grupurile interesate de acest Da. Am realizat un proiect de lege numit Bodily Integrity
subiect şi conexe de pe teritoriul Statelor Unite şi de pe tot globul. Act, care a fost creat pentru a ridica ştacheta în ceea ce priveşte
Părerea acestui cercetător este că ordonanţele prin care se implanturile şi alte dispozitive de urmărire. Iată câteva dintre
impune implantarea cu microcipuri ar trebui revocate şi înlocuite punctele cheie ale proiectului de lege:
cu un sistem voluntar de implantare cu microcipuri, care să fie la - Lărgeşte definiţia dată „dispozitivului de urmărire”, pentru
dispoziţia proprietarilor de animale de companie. Orice proprietar a include şi alte dispozitive în afara microcipurilor. Acest lucru este
de animale de companie care alege să îşi implanteze cu microcip necesar în lumina apariţiei noilor tehnologii precum tatuajul
animalul de companie, ar trebui să fie pe deplin informat asupra Somark RFID care poate fi citit de la distanţă.
riscurilor potenţiale ale acestei proceduri. Nimeni nu ar trebui să fie - Interzice angajatorilor, corpurilor guvernamentale,
Noiembrie 2009 65
organizaţiilor pentru menţinerea sănătăţii şi altora să impună 15.000 de membri, fondată de Dr. Katherine Albrecht în 1999])
implanturile. conţine informaţii detaliate despre implanturile cu microcipuri şi
- Îi interzice unui părinte sau tutore să implanteze un chip enumeră paşii pe care îi puteţi urma pentru a vă implica şi
copilului său sau altor persoane dependente de acesta sau cu dumneavoastră. În această acţiune. Website-ul nostru RFID
dizabilităţi. Spychips.com, are multe conferinţe de presă referitoare la
- Interzice implantarea cu cipuri a rămăşiţelor unei persoane implanturi şi raporturi realizate în urma cercetărilor realizate de Dr.
după moarte. Katherine Albrecht şi Liz McIntyre, datând din 2003. Website-ul
- Interzice discriminarea de către angajatori sau a altora din Spychips conţine, de asemenea, o sumedenie de informaţii despre
cauza implanturilor cu cipuri. planurile de folosire a RFID în produsele de larg consum şi
Proiectul de lege este scris într-un limbaj uşor de înţeles şi analizează riscurile ridicate în ceea ce priveşte confidenţialitatea şi
are doar o pagină. Poate fi descărcat de pe website-ul nostru la libertăţile civile.
http://www.antichips.com/legislation.htm Cea mai vândută carte a noastră, „Spychips: How Major
Corporations and Government Plan to Watch Your Every Move
Unde mă pot adresa pentru a afla mai multe despre with RFID”, evidenţiază cercetările realizate asupra mai mult de
implanturile cu microcipuri şi RFID? 30.000 de documente legate de RFID, caracteristici tehnice, cărţi
Website-ul organizaţiei CASPIAN de la adresa albe, ştiri, patentări şi altele. Spychips este cea mai amplă critică
AntiChips.com (CASPIAN vine de la „Consumers Against adusă RFID şi reprezintă cel mai convingător argument împotriva
Supermarket Privacy Invasion and Numbering” – Consumatorii supravegherii, pe care tehnologia ameninţă să o creeze pentru
împotriva Invaziei Confidenţialităţii din partea Supermarket-urilor viitor. Cartea este disponibilă la vânzătorii de cărţi de peste tot şi
şi a Numerotării – [este o organizaţie de consumatori locali cu copii semnate pot fi comandate de pe website-ul Spychips.

Regatul magic al lui Walt Disney, celebrul


Dezvăluri cutremurătoare despre producător de desene animate, a devenit o instituţie
americană care influenţează oamenii din întreaga
interesele criminale şi tehnicile de lume şi îşi pune amprenta asupra vieţilor lor, din
leagăn până în mormânt. Dincolo de grandoarea
programare mentală din spatele aparentă a lui Disney şi a creaţiilor sale se ascund
companiei şi producţiilor Disney cele mai groteşti aspecte de ocultism negru pe care le-
a văzut lumea până acum.
Tweety etc. Producţii recente de succes ale studiourilor Disney
Eva Teodorescu – Bucureşti sunt: „Toy Story”, „Compania monştrilor”, „În căutarea lui
Nemo”, „Incredibilii”, „Bolt” şi „WALL-E”.
Haideţi să vedem mai de aproape cine a fost cu adevărat Walt
Cine a fost cu adevărat Walt Disney? Disney. Christopher Finch scrie în cartea sa „Art of Walt Disney:
Admirat pe întreg globul, ipostaziat de biografia sa oficială From Mickey Mouse to the Magic Kingdoms” – „Arta lui Walt
într-un om de o moralitate ireproşabilă, „născut pentru a face Disney: de la Mikey Mouse la Regatul Magic”: „prin definiţie,
lumea să viseze”, Walt Diseny este inventatorul şi cel mai mare figurile publice sunt cunoscute tuturor; totuşi chiar şi după
producător de desene animate, creatorul Imperiului Disney, care a discuţiile cu unii dintre cei mai apropiaţi asociaţi ai lui Disney este
revoluţionat cea de-a şaptea artă şi industria turismului. Redutabil imposibil să sărim peste concluzia că de fapt nimeni nu l-a
om de afaceri, „magnatul divertismentului”, a făcut din compania cunoscut cu adevărat. Mereu au existat aspecte ale personalităţii
sa un gigant mondial, iar din numele Disney marca de elită a sale, care rămâneau ascunse.” Mulţi dintre cei care l-au cunoscut
industriei divertismentului şi cea mai respectată marcă din SUA îndeaproape s-au plâns că acesta era „arogant şi refractar”. Finch
(conform unui sondaj de opinie recent). În 43 de ani de carieră, a nu este singurul autor care a vrut să îi avertizeze pe cititori că
produs peste 600 de filme şi desene animate. A primit 950 de imaginea oficială a lui Disney este falsă. De asemenea şi Leonard
premii şi titluri onorifice şi este deţinătorul a 26 de premii Oscar. Mosley, unul dintre biografii lui Walt Disney scria în „Disney’s
Câţi cunosc oare şi faptul că semnătura sa conţinea ocultată World” – „Lumea lui Disney”: „Împărtăşesc şi eu admiraţia
cifra 666 ? Că a lucrat mulţi ani ca agent FBI sub acoperire? Sau că generală faţă de un om ale cărui creaţii cinematografice au fost
a fost acuzat că ar fi pedofil? mereu atât de inspirate şi spirituale, dar diferenţa dintre mine şi
Vă prezentăm mai pe larg câteva date din bibliografia sa cei care îl idolatrizează, negăsindu-i nicio greşeală, este că eu îmi
oficială. Walter Elias Disney (5 decembrie 1901 – 15 decembrie doresc să cunosc faptele, oricât de fantastice ar părea la prima
1966) a fost regizor, producător, animator, scenarist şi antreprenor vedere, deoarece ştiu că foarte mult din adevăratul Walt Disney a
american. Cofondator (alături de fratele său, Roy O. Disney) al fost ascuns, în mod intenţionat. Caracterul acestui om avea mari
studioului Walt Disney Productions, Walt a devenit unul din cei lipsuri.”
mai cunoscuţi producători de film din lume. Compania sa,
cunoscută acum sub numele de Disney sau The Walt Disney Ce se ascunde în spatele imaginilor perfecte
Company, are venituri anuale de peste 30 de miliarde de dolari şi Cum a reuşit Walt Disney să-şi construiască imaginea de om
este cotată ca fiind a 48-a companie în topul celor mai mari 500 de cu o moralitate ireproşabilă? În timp ce Hollywood-ul era frământat
companii din lume. Disney deţine la ora actuală cinci studiouri de scandaluri, în compania fondată de Walt Disney erau aplicate
cinematografice, nouă canale de televiziune, inclusiv ABC, 21 standarde stricte. În anii ’30, Disney avea un cod al uniformei, care
posturi de radio, şapte cotidiene, câteva edituri, zeci de hoteluri, le cerea bărbaţilor să poarte cravată, iar femeilor fuste de culoare
câteva aeroporturi şi un lanţ de parcuri de distracţii gigant. Este una
Dezvăluiri

închisă. Dacă vreun bărbat se uita provocator la o femeie la


din cele mai mari companii de producţie de la Hollywood. Disney a studiourile Walt Disney, risca să fie dat afară imediat. În anii ’50,
achiziţionat şi studiourile Pixar, astfel luând naştere cel mai mare dacă vreun angajat era auzit spunând nu contează ce fel de
studio de animaţie din lume, Disney/Pixar. înjurătură era concediat instantaneu, indiferent cine era. Disney nu
Disney şi echipa sa au creat filme celebre precum: „Albă ca le permitea angajaţilor săi de sex masculin să aibă păr pe faţă, deşi
Zăpada”, „Cartea Junglei”, „Pisicile aristocrate”, „Frumoasa şi el însuşi purta mustaţă. Nu era admis să existe alcool în cadrul
bestia”, „Pinochio”, „Fantasia”, „Dumbo”, „Bambi”, „Alice în studiourilor, deşi el însuşi consuma o cantitate foarte mare în biroul
Ţara Minunilor”, „Peter Pan”, „Cenuşăreasa”, „Doamna şi său. La început, Walt nu le permitea artiştilor săi să deseneze
vagabondul”, „Frumoasa din pădurea adormită”, „101 personaje nud. Aceste reguli stricte nu izvorau dintr-o adevărată
dalmaţieni”, „Regele leu”, „Mary Poppins”, „Insula comorii”, convingere morală, ci din necesitatea de a se asigura că reputaţia
„20.000 de leghe sub mări” etc, şi unele din cele mai cunoscute Disney rămâne nepătată.
personaje: Mickey Mouse, Pluto, Goofy, Donald, Tom şi Jerry, Walt Disney făcea eforturi mari pentru a menţine o imagine
66 Lohanul nr. 10
nealterată asupra afacerii sale. De exemplu, el a scris o reclamaţie talentul desenatorilor săi care au lucrat ore în şir în laboratoarele
foarte vehementă atunci când un personaj din desenele sale animate sale la preţuri scăzute şi care au rămas nişte iluştri anonimi.”
a apărut într-o reclamă la bere. În 1993, atunci când a apărut ştirea că Disney a lucrat ca
Alt prieten apropiat al său era Ronald Reagan. Ambii erau agent secret pentru FBI, fostul şef al CIA, William Hedcock
informatori FBI şi erau implicaţi în abuzuri făcute asupra Webster, a contribuit alături de familia lui Disney la acoperirea
„sclavilor” controlaţi mental. Walt a susţinut mereu, plin de acestui scandal. Webster a apărut la TV şi a spus că Walt nu a avut
generozitate, campaniile politice ale lui Reagan, iar acesta din urmă niciodată legătură cu FBI-ul. Unul dintre multele cazuri
i-a oferit favoruri politice lui Disney, în calitatea pe care o avea de scandaloase în care era implicat Walt era acela al unei fetiţe de şase
guvernator al Californiei. Ronald Reagan şi prezentatorul TV, Art ani, Rose Marie Riddle, care fusese abuzată sexual şi dispăruse în
Linkletter, l-au susţinut foarte mult în public pe Disney. Printre 1961. Conform documentelor din arhivele FBI, agentul FBI W. G.
ocultiştii faimoşi care au susţinut industria Disney pe parcursul Simon fusese cel care se întâlnise cu Walt pentru a discuta despre
timpului se numără: Bob Hope, Sammy Davis Junior, Frank Sinatra acest caz. Acelaşi Simon este una dintre persoanele care au declarat
şi familia Clinton. Uriaşul parc de distracţii construit de Disney, mincinos pentru public cum că Disney nu ar fi fost niciodată agent
Disneyland, a fost vizitat de-a lungul timpului de toţi preşedinţii FBI. Ne întrebăm de ce este atât de important pentru FBI şi CIA să
americani, de la Dwight D. Eisenhower la George Bush Jr., ascundă faptul că Walt Disney a fost agent FBI?
împăratul Akihito al Japoniei, toţi regii Danemarcei şi ai Belgiei, Un alt fapt divers interesant este că de-a lungul timpului
cel de-al treilea preşedinte al Egiptului – Anwar El Sadat, Robert Disney a folosit în mod repetat metode nu tocmai cinstite, dar
Kennedy, fostul dictator al Indoneziei – Suharto, şahul Iranului – sigure, de a obţine proprietăţi în teren. Acesta se înţelegea cu
Mohamed Reza Pahlavi. oficialii guvernamentali şi bancherii locali pentru ca familia sa,
Disney a primit de la începutul carierei sale premii de directorii Disney şi acţionarii Disney împreună cu familiile lor să
recunoaştere de la multe organizaţii. Camera de Comerţ i-a dăruit reuşească să cumpere proprietăţile dorite pe care, după o anumită
în anul 1936 premiul anual „Tânăr remarcabil”; instituţiile Yale şi perioadă de timp, aceştia le vărsau în contul corporaţiei. Un
Harvard i-au dat medalii de onoare. „Cei care se ocupau de exemplu ar fi Parcul de Istorie Americană din Virginia, din care
imaginea lui Disney exercitau o presiune imensă asupra oricui Disney deţine 1800 de acri (peste 7284,42 hectare).
insinua măcar că Walt Disney nu ar fi arhetipul perfecţiunii
binevoitoare şi al moralităţii ideale”, declară Leonard Mosley în Filmele Disney şi parcurile de distracţii Disney –
cartea sa „Disney’s World”. mari amăgiri
„În spatele faţadei plăcute a lui Disney se găsesc producţii Prietenul lui Walt Disney, H. G. Wells afirmă în cartea sa „A
de filme hard, snuff (filme care presupun filmarea unei crime), Modern Utopia” – „Utopia modernă” că vor fi multe „show-uri şi
prostituţie, controlul minţii precum şi atragerea mai multor distracţii” pentru oameni. Iată ce se scria despre Disney în
generaţii de oameni către practicile de vrăjitorie”, susţine Fritz „Anuarul Supravieţuirii Viitorului” din 1993, publicat de
Springmeier în cartea „Deeper Insights into the Illuminati Societatea „Viitorului Lumii”: “Controlul asupra industriei de
Formula”. În America, nimeni nu a mai vândut ocultismul negru şi entertainment şi accesul neîngrădit la aceasta duce foarte uşor la
vrăjitoria aşa cum au făcut-o fraţii Disney. Film după film, acestea manipularea populaţiei. America postmodernistă este un mare
au fost aduse în atenţia publicului sub masca aşa-zisei distracţii. De «circ” de distracţii şi de reclame, fiecare dintre ele cerşind cel
exemplu, „Întoarcerea de pe muntele vrăjitoarelor” a fost una dintre puţin un moment din atenţia oamenilor. Lumea comerţului este
cele mai mari promovări făcute vreodată vrăjitoriei. hrana noastră, iar limbajul entertainment-ului este modalitatea
Vincent Price a fost unul dintre principalii ocultişti care a obişnuită a discursurilor publice. Walt Disney World se întinde pe
introdus în lume multă oroare ocultă prin cărţile şi scenariile pe o distanţă de peste 11.000 de km pătraţi în mlaştina şi pădurile din
care le-a scris. A lucrat câteva proiecte pentru Disney şi a fost centrul Floridei. Este cel mai important centru de distracţii din
vocea lui Ratigan din „Marele şoricel detectiv”. lume, fiind vizitat de peste 30 milioane de persoane anual. Putem
În ce priveşte filmele pentru adulţi, la un moment dat Disney vedea clar conceptul de «Ţara lui Oz» sau utopia ca afacere
a rămas dator sindicatelor. Pentru a putea plăti datoria, a început în profitabilă.”
secret să producă o cantitate mare de filme porno. Fritz Disneyland şi Disneyworld sunt faimoase în lumea întreagă,
Springmeier afirmă că directorul Joe Roth al studiourilor Walt ele fiind o adevărată „mândrie” a Americii. Primul parc de
Disney se ocupa de asemenea cu conducerea studiourilor distracţii Disney, din seria care avea să revoluţioneze domeniul
Touchstone, Miramax, Hollywood, „care sunt toate create pentru a turismului, a fost înfiinţat în 1955, în California. Iată ce declara
ascunde producţia de filme pentru adulţi aparţinând lui Disney”. Disney atunci presei: „Disneyland reprezintă idealurile, visurile,
eforturile care au stat la baza construirii Americii, dar asta nu
Walt Disney şi guvernul SUA înseamnă că nu poate fi şi un simbol universal.”
Înaintea celui de-al doilea război mondial, FBI şi CIA l-au În cartea lor, „Deeper Insights into the Illuminati Formula”,
recrutat pe Walt Disney ca informator. Documentele obţinute Fritz Springmeier şi Cisco Wheeler afirmă: „Se ştie, de asemenea,
recent din arhivele FBI arată clar că Walt Disney a fost agent că Disneyland şi Disneyworld sunt centre deosebit de importante
informator plătit al FBI-ului. Aceleaşi documente secrete dezvăluie unde se creează sclavi controlaţi mental. În topul marilor amăgiri,
faptul că Walt Disney a fost mai târziu promovat într-o funcţie filmele Disney şi parcurile de distracţii Disney ocupă primele
importantă şi alţii îi raportau lui. Şi scriitorul Marc Eliot susţine că, locuri. Aveau nevoie de un loc unde să vină oameni de pe tot
în 1940, şeful FBI din acea vreme, John Edgar Hoover, i-a propus globul pământesc, fără a se naşte niciun fel de suspiciuni; acest loc
lui Walt Disney să devină informator al serviciilor americane de se dorea a fi acoperirea perfectă pentru multe din activităţile lor
informaţii interne al SUA. Eliot povesteşte că Disney era un criminale.”
conservator notoriu şi avea slăbiciune pentru tot ceea ce era
american. Cu toate acestea, despre Disney se vehiculau şi anumite Tuneluri subterane în Disneyland
zvonuri cum că acesta era informator dublu, servindu-i şi pe Un subiect de conversaţie al personalului din studiourile
sovietici. Disney era comportamentul ciudat al lui Walt. Acesta nu era de
Walt nu a avut nicio remuşcare să participe la „vânătoarea de găsit până după-amiaza târziu, când ieşea din labirintul de tuneluri
vrăjitoare” declanşată în vremea aceea în citadela filmului subterane, ce erau amplasate sub clădirile studiourilor. Explicaţia
Dezvăluiri

împotriva acelora care simpatizau cu comunismul. Aceasta a pus pe pe care el o dădea întotdeauna era aceea că discuta în fiecare zi,
jar Comisia pentru Activităţi Antiamericane a Congresului, printr-o timp îndelungat, cu inginerii de la întreţinere.
interminabilă perindare de martori „prietenoşi” care şi-au denunţat Potrivit surselor din cadrul CIA, venite de la cei care se opun,
prietenii, acuzându-i de comunism şi antiamericanism şi ruinându- CIA a angajat în 1977 muncitori pentru a construi tuneluri
le cariera. subterane sub Disneyworld. Aceşti muncitori au fost condiţionaţi să
Colaborarea cu FBI i-a servit lui Disney pentru a-şi controla ţină secretul şi nu au primit decât informaţii minime cu privire la
personalul de desenatori cu înclinaţie spre grevă, nemulţumiţi de motivul pentru care CIA se implică în construirea unui parc de
locul de muncă şi având tendinţa de a se înscrie în sindicat pentru a distracţii. Sub Lacul Holden a fost construit un mare centru de
protesta faţă de salariile mizere oferite de patron. Unul dintre programare mentală. Acesta se află la numai câţiva kilometri
desenatori, care s-a confruntat cu represalii pentru că a participat la distanţă de Disneyworld. Deşi au fost luate măsuri foarte riguroase
o grevă în 1941, a mărturisit că „Disney a refuzat să recunoască pentru a-l ascunde, în decursul timpului au fost intentate numeroase
Noiembrie 2009 67
procese (federale şi statale) de către victimele care doreau să programare mentală se realizează la Disneyland”, susţine Fritz
dezvăluie existenţa acestor tuneluri şi a centrului de programare. Springmeier.
Din această cauză, până la urmă, tunelurile împreună cu centrul de Brice Taylor, una dintre victimele controlate mental,
programare mentală au fost închise, iar publicului i-au fost supravieţuitoare a programului MKULTRA, care a avut norocul să
prezentate două tuneluri „noi”, unul pentru control tehnic şi celălalt îşi recapete amintirile datorită unui accident de maşină şi a multor
pentru actori. ani de şedinţe de psihoterapie povesteşte în cartea sa, „Thanks For
Parcurile Disney au angajat armate de spioni îmbrăcaţi ca şi the Memories” – „Mulţumesc pentru amintiri”, cum de multe ori a
turiştii, pentru a-şi spiona angajaţii. Mulţi angajaţi au vrut să facă fost dusă la Disneyland. Tot ea afirmă că programatorii ei erau Bob
publice măsurile de securitate mult prea exagerate, dar Disney a Hope şi Henry Kissinger şi că pe parcursul a zeci de ani ea a fost
reuşit întotdeauna să oprească orice publicitate negativă. folosită drept sclavă sexuală prezidenţială şi „computer personal”.
O excepţie ar fi articolele publicate în numărul din 4 Warren Beatty a jucat împreună cu Madonna în filmul „Dick
noiembrie ’96 în Registrul Nappa Valley sub titlul „Plângeri făcute Tracy”, produs de studiourile Disney. Filmul Dick Tracy foloseşte
împotriva Disneyland denunţă măsurile de securitate abuzive care culoarea într-un anumit mod specific tehnicilor de programare
domnesc în Regatul Magic”. Profesorul de drept din cadrul UCLA, mentală prin culori. Anumiţi sclavi mentali complet „programaţi”
David Sklansky, a spus cu privire la regulile Disney: „Una dintre au anumite programe, setate după acest film, pentru a găsi şi
problemele majore pe care le avem este că nu ştim ce fac ei cu elimina ţinte (adică oameni). Sora lui Beatty este faimoasa Shirley
adevărat – dacă se opresc vreodată din supravegherea şi MacLaine, care a fost folosită de către CIA drept sclav sexual.
interogarea personalului. Conducerea bineînţeles că nu se supune Numele său adoptiv MacLaine, presupus a fi numele de fată al
aceloraşi norme de control.” mamei ei, nu este altceva decât un semn al oraşului McLain, acolo
Întregul sistem mondial s-a unit pentru a sprijini imaginea şi unde agenţii CIA au programat-o. Este o cunoştinţă apropiată a
publicitatea lui Disney. Atunci când ceva ce toată lumea consideră satanistului Stephen Nance.
a fi perfect legal si moral nu este atacat de sistemul mondial, Shirley Temple Black (Shirley „Templul Negru”) este
aceasta ar trebui să îi facă pe oameni să îşi pună întrebări. faimoasa fetiţă care a jucat în producţiile cinematografice Disney.
Învăţământul la domiciliu şi alte activităţi cu scop benefic pentru Ea a făcut parte din comitetul de directori al corporaţiei Disney
copii au fost într-un mod malefic atacate şi ridiculizate de mass- între anii 1974-1975. Filmele ei au fost printre primele folosite ca
media. De ce Disney a rămas totuşi neatins? Programul social tehnici de programare, la începutul anilor ‘40 şi ‘50. S-a căsătorit
America’s Most Wanted are un număr mare de documente despre cu un personaj ce făcea parte din elita din San Francisco, pe nume
copiii care au fost răpiţi în timp ce vizitau Parcurile de Distracţii Charles A. Black. Shirley a reprezentat SUA la Adunarea Generală
Disney. a Naţiunilor Unite din 1969 şi a fost decorată cu Crucea de Malta.
Shirley a arătat semne că ar putea fi unul dintre copiii controlaţi
Programe de control mental mental, care sunt „protejaţi şi susţinuţi” de elita mondială.
În 1955, Walt Disney a creat emisiunea Clubul Mickey Interesul lui Walt Disney pentru copii nu era atât de altruist
Mouse, ce putea fi urmărită cinci zile pe săptămână, de obicei la pe cât părea la prima vedere. Walt i-a instruit pe copii să îl
ora la care copiii se întorceau de la şcoală. În această emisiune, 24 numească „Unchiul Walt”. Cei care cunosc metodele de control a
de copii îl însoţeau pe Mickey Mouse dansând, cântând şi jucându- minţii ştiu că programatorii sunt numiţi în mod obişnuit cu
se. Clubul lui Mickey Mouse adora acele pălăriuţe cu urechi de apelativul „Unchiul” de către victimele lor.
şoarece. Începând din anii ’50, aproape toţi copii care urmăreau În cartea sa „Hollywood Babylon 2”, Kenneth Anger, „naşul”
emisiunea îşi doreau propriile lor „Urechi de şoarece” şi îşi doreau cinematografiei experimentale de la Hollywod, scriitor şi magician
să devină un „Mouseketeer” adică un „muşchetar şoarece”. negru, susţine că Disney era pedofil: „Angajaţii au spus că şeful
Fritz Springmeier şi Cisco Wheeler susţin în lucrarea lor lor, Walt Disney, se pare că s-a îndrăgostit de băiat. Această
„Deeper Insights into the Illuminati Formula” că, de fapt, Clubul afirmaţie este totuşi demnă de luat în seamă…”. Faimosul actor
Mickey Mouse este, pe lângă o emisiune la televizor, un program copil Bobby Driscoll, care are propria sa „stea a faimei” pe celebrul
în care se aplică tehnici de control mental asupra copiilor. bulevard din Hollywood este copilul de care era atras Walt. Acesta
„Printre celebrităţile care au fost programate mental în era un băieţel foarte talentat, frumuşel şi inteligent, care a jucat în
cadrul acestor grupuri de «mousketeers» se numără: Britney cel puţin două filme faimoase a lui Disney „Cântecul Sudului” şi
Spears, Lindsay Lohan, Justin Timberlake, Christina Aguilera. „Insula Comorilor”. De asemenea, vocea lui Bobby fusese folosită
Aceştia, deşi prezentaţi de către mass-media drept staruri şi luaţi pentru Peter Pan, care era un alter-ego al său (tehnicile de mind-
drept modele de comportament de către tineri, nu sunt decât nişte control sunt bazate pe fragmentarea personalităţii victimei). Oare
biete fiinţe umane care au devenit marionete fără voia lor şi care Disney l-a ajutat sau a abuzat de acest copil? Dacă într-adevăr
suferă cumplit căci nu au absolut deloc o viaţă a lor sau Disney era atât de „curat” şi atmosfera de la studiouri atât de
posibilitatea de a alege ce e bun sau rău. Un exemplu în această minunată şi inocentă, iar acest mic actor avea toate şansele să
privinţă îl constituie încercarea lui Britney Spears de acum câţiva reuşească în viaţă cu mult succes, de ce Bobby a devenit dependent
ani de a se revolta împotriva acestui control abuziv. Se spune că pe de metamfetamină la numai 17 ani şi a murit apoi câţiva ani mai
la 30 de ani, aceste victime pot avea tentative de a scăpa de sub târziu? De ce talentul său recunoscut de toată lumea şi cariera sa
programul impus până atunci. Toate ziarele de pe mapamond au începută de mic nu l-au condus la ceva pozitiv, la o viaţă plină de
prezentat ştirea cum că Britney «a luat-o razna”, s-a tuns cheală în realizări şi împliniri?
timp ce striga că vrea ca nimeni să nu o mai atingă. Apoi ea a fost Compania a avut în mod repetat probleme cu autorităţile,
internată într-o clinică de dezintoxicare, unde şi-a scris pe frunte deoarece a angajat mai mulţi indivizi, cunoscând faptul că aceştia
numărul 666, afirmând că este Antichristul spunând că nu mai vrea fuseseră condamnaţi pentru pedofilie. Numeroase cazuri de
să nască monştri. La acea dată, ea avea deja doi copii, iar aceştia angajaţi ai parcurilor tematice Disney au fost subiectul unor
intraseră în acelaşi program de control mental ca şi ea. arestări, chiar repetate, al căror motiv au fost atacurile de natură
De îndată ce înţelegem modul de programare mentală, este sexuală si pornografia infantilă. Chiar şi unul din vicepreşedinţii
suficient să ne uităm, de exemplu, la producţia TV «Aventuri în companiei, Patrick Naughton, a fost arestat în anul1999 de către
Ţara Minunilor”, care este transmisă în fiecare dimineaţă, pentru FBI pentru tentativa de corupere a unei fetiţe de 13 ani. Toate
a ne putea convinge de acţiunea criminală de «mind-control” a lui aceste cazuri au fost bine ,,îngropate” de către reţeaua de ştiri ABC
Dezvăluiri

Disney. În doar câteva minute, într-o dimineaţă, am putut vedea un News, companie TV deţinută de Disney.
iepure alb «creând o lume în capul tău” cu un inel – citatul este
exact cum era în show! – am privit-o pe Alice trecând prin oglinzi Disney este unul dintre principalii responsabili de
(simbolismul oglinzii este des folosit în tehnicile de mind-control), pervertirea Americii
l-am privit pe Iepurele Alb (care nu este altcineva decât Fritz Springmeier este unul dintre cei mai bine informaţi
programatorul) citind dintr-o carte unei fetiţe, iar apoi am ascultat oameni la ora actuală cu privire la liniile genealogice ale
mesajul emisiunii: «Iepurele Alb este singura ta şansă!». „iluminaţilor” şi tehnicile pe care „iluminaţii” le folosesc pentru a
Multiplele alter-ego-uri ale sclavilor, care sunt menite pentru crea sclavi controlaţi mental. El a scris cărţi pe acest subiect,
spionaj, şantaj, seducţie, asasinare, sunt programate să trăiască împreună cu fostul programator iluminat Cisco Wheeler, ce conţin
într-o lume de fantezie, de miraj. Ei niciodată nu au priză pe detalii foarte riguroase şi sunt foarte exacte. El a ţinut o conferinţă
realitatea înconjurătoare. O mare parte din acest tip de despre „iluminaţi” în anul 1998 la Granada Forum, care a fost
68 Lohanul nr. 10
considerată cea mai bună şi exactă prezentare pe această temă. Disney, ca fiind un model de sfinţenie. Deşi creştinii ar fi trebuit să
Iată concluzia sa zguduitoare cu privire la Disney: „După îşi dea seama de adevăr, totuşi ei au fost înşelaţi de imensa
îndelungi cercetări pe care le-am desfăşurat, nu mai există acum mascaradă a lui Disney. Şi le servesc aproape zilnic copiilor lor o
niciun dubiu pentru mine că Disney (atât personalitatea care a porţie considerabilă de ocultism şi vrăjitorie, deoarece au fost
fost, împreună cu filmele şi parcurile de distracţii) a contribuit programaţi mental să îl considere pe Disney drept unul dintre cele
foarte mult la prăbuşirea Americii, dincolo de faţada bogat mai bune produse ale Americii, drept împlinirea visului american.
ornamentată şi colorată pe care o avea şi o are chiar şi în prezent. Mulţi dintre cei care au dorit să facă publice faptele lui Disney au
După ce am început să primesc rapoarte de la victimele asupra fost opriţi înainte să poată publica vreo carte. Aceştia au trebuit să
cărora «iluminaţii” şi-au aplicat tehnicile de control mental, cu se confrunte cu serioase atacuri personale şi au trebuit să facă faţă
privire la faptul că Walt Disney ar fi avut un rol important în şi să lupte împotriva campaniilor publice plătite de Disney.
programarea lor, am fost deschis către aceste relatări, dar în Puterea pe care o deţine Disney, mai bine spus puterea celor care
acelaşi timp mi-am propus să găsesc dovezi tangibile. Din punctul se află în spatele acestei industrii Disney, i-a speriat pe
meu de vedere, Disney este unul dintre principalii responsabili de majoritatea celor care au vrut să facă dezvăluiri. Dar este necesar
pervertirea Americii. Această expunere asupra lui Disney este fără să vorbească cineva şi pentru victimele acestor maşinaţii oculte.”
îndoială una dintre cele mai obiective care au fost făcute până
acum. Sunt sătul să aud cum îl prezintă creştinii din America pe

În medicina tradiţională plantele se asociază cu


anumite planete şi sunt prescrise în corelaţie cu
Plantele rezonează cu planetele configuraţii astrale precise. Corespondenţele se
bazează pe capacitatea plantelor de a amplifica sau
modula rezonanţa cu diferite planete şi de a reduce
influenţa aştrilor cu calităţi opuse acestora.

Mercur
dr. Marilena Gâlcă – Bucureşti
Soc (Sambucus nigra)
Socul, unul dintre copacii sacri ai celţilor, era folosit de
rin echilibrarea influxurilor astrale polare (de
aceştia în ritualurile de iniţiere a tinerelor fete în tainele

P exemplu influxul lunar cu cel solar, influxul


venusian cu cel marţian, influxul mercurian cu cel
jupiterian) fiinţa ajunge la unificarea interioară a
contrariilor, la armonie, recăpătându-şi astfel în mod natural
feminităţii. Socul şi păducelul sunt în legătură cu planetele
Venus şi Marte şi, deci, vehiculează energii feminine, respectiv
masculine. Încărcătura subtilă a celor două plante sugerează
motivul pentru care sunt folosite în magia sexuală. Inclusiv în
sănătatea fizică, psiho-mentala şi spirituală.
ţara noastră, în unele zone, în timpul şezătorilor fetele rostesc
Faimosul fitoterapeut englez Nicholas Culpeper (1616 –
anumite descântece sub un soc pentru a atrage feciorii spre ele.
1654) îşi trata toţi pacienţii după ce în prealabil stabilea influxul
Florile de soc mai sunt folosite de către vindecătorii români sub
energetic planetar perturbat care reprezenta cauza bolii. Această
formă de cataplasme pentru tratarea „scrofulelor de la grumaz”
metodă de tratament nu şi-a pierdut din actualitate, fiind folosită
(amigdalita), afecţiune tipic venusiană.
în prezent atât de către fitoterapeuţii occidentali (de exemplu
Elisabeth Brooke, autoarea excelentei cărţi „A woman’s book of
herbs”), cât şi de către practicienii medicinei indiene, Ayurveda Marte
(exemplu David Frawley şi Vasant Lad, autorii originalului ghid
ayurvedic „Yoga of herbs”). Păducel (Crataegus oxycantha)
Păpădia (Taraxacum officinale)
Cei iniţiaţi în esoterismul vegetal susţin că dacă te freci cu
Soare
păpădie pe tot corpul vei fi binevenit peste tot şi vei atinge
bunăstarea, lucru evident dacă ne reamintim că Jupiter, patroana
Muşeţel (Matricaria Chamomila)
păpădiei, este planeta prosperităţii, a confortului şi a succesului. Medicină naturală
Sânziene galbene (Galium verum)
Planta este recunoscută drept un foarte bun remediu
Sânzienele galbene sau drăgaica sunt considerate plante
hepatic, bolile ficatului fiind cauzate de o proastă aspectare a lui
magice în folclorul medical din ţara noastră. Numele acestor
Jupiter în astrograma respectivei fiinţe.
flori este de fapt al unor zâne, Sânzienele, ce pot fi văzute în
Păpădia mai este de ajutor şi în alte situaţii patologice
noaptea de 24 iunie (Noaptea de Sânziene) dansând sau zburând
caracterizate de un influx energetic jupiterian dereglat, precum
în apropierea pădurilor. Cea mai cunoscută dintre ele este Iana
obezitatea, afecţiunile cronice ale pielii, hemoroizii şi dispepsia.
Sânziana, despre care românii spun că ar fi „sora Soarelui”. Dar
cine alta este „sora Soarelui”, dacă nu Luna, care în astrologia
medicală e considerată patroana acestor ierburi sacre ? Saturn
Sânzienele galbene sunt folosite tradiţional în ritualul
peţitului, practicat în ajunul acestei sărbători. Energiile lunare Lumânărica (Verbascum thapsus)
Denumirea plantei este în legătură cu utilizarea tulpinii
vehiculate de către plantă simbolizează în acest context
chemarea către uniunea sexuală. drept muc de lumânare (în engleză mai este denumită „candle
Ele mai au darul de a-i apăra pe oameni de duhurile rele. light” – „flacăra lumânării”).
Flacăra lumânării, o verticală curajoasă şi fragilă (cum o
De aceea, ţărăncile fac mănunchiuri proaspete cu care
împodobesc porţile şi ferestrele caselor. numea Gaston Bachelard), este simbolul vieţii ascendente, al
Din punct de vedere medical, sânzienele reprezintă un înălţării sufletului către cer.
remediu de bază pentru afecţiunile limfatice, boli cauzate de o Analogic vorbind, lumânărica, planta încărcată cu energia
perturbare a energiei Lunii în fiinţă. lui Saturn (planeta fidelităţii, renunţării).
Noiembrie 2009 69
Ayurveda este sistemul medical străvechi al
Bucătăria ayurvedică Indiei ce are drept scop predefinit nu doar promo-
varea sănătăţii trupului ci şi a minţii şi a sufletului.
Cum mâncăm
Sunita Gosh şi dr. Narayan Mustt Principiile nutriţiei ayurvedice insistă nu numai asupra
ingredientelor pe care le folosim dar mai ales pe propria capacitate
de a le digera.
Fragment din lucrarea „Bucătărie ayurvedica“, Sunita Gosh De asemenea, cum mâncăm şi când mâncăm nu sunt lucruri
şi dr. Narayan Mustt un ghid complet pentru redobândirea şi mai puţin importante.
menţinera sănătăţii folosind străvechile practici ayurvedice” Mâncarea ar trebui să fie mâncată la aproximativ aceleaşi ore
în fiecare zi. În general, este bine ca mâncarea să fie caldă şi ceva
Arta de a prepara mâncarea este considerată a fi o mai onctuoasă. Imediat după masă ar trebui să avem cel puţin 15
parte integrantă a sistemului ayurvedic, întrucât minute pentru relaxare (o plimbare de voie este cel mai bun lucru
cunoaştere profundă a calităţilor alimentelor şi modul pe care l-am putea face).
armonios de a le combina în funcţie de necesităţi şi Nu este recomandat să mâncăm în picioare sau pe fugă, în
tendinţe este şi ea la fel de importantă. timp ce mergem sau stăm tolăniţi.
Deşi este bine să avem o anumită varietate a alimentelor de-a
tudiind această artă, vom învăţa să aflăm ce anume ni se
S potriveşte cel mai bine în funcţie de constituţia proprie,
vom învăţa să aflăm cum anume să preparăm o anumită
mâncare pentru a ne aduce un plus de echilibru şi vom putea să ne
lungul unei săptămâni, totuşi nu se recomandă să avem un număr
prea mare de alimente diferite ca structură în timpul aceleiaşi mese.
Niciodată nu se recomandă să ne ghiftuim. La sfârşitul mesei,
două părţi din stomac trebuie să conţină mâncare solidă, o parte să
îmbunătăţim digestia sau capacitatea de asimilare pentru ca, în timp conţină lichide, iar cealaltă parte trebuie lăsată liberă pentru aer.
să ne tratăm anumite afecţiuni. Masa trebuie luată după îndeplinirea anumitor condiţii
În conformitate cu străvechile scripturi ale Indiei, mâncarea preliminare: să ne fie cu adevărat foame, să ne spălăm mai întâi
este o formă de manifestare a realităţi divine. Corpul fizic s-a picioarele, mâinile şi faţa, şi după ce am avut grijă de cei care
format şi este susţinut în continuare prin constituenţii mâncării depind de noi (incluzând musafirii, copii, familia şi chiar

Medicină naturală
ingerate. Foarte multe dintre boli sunt datorate unei diete animalele). Masa trebuie luată urmărind să vorbim doar strictul
inadecvate. Alimentaţia potrivită este esenţa unui program de necesar şi mestecând cu grijă şi mult mai mult; astfel ne vom putea
prevenire a bolilor şi piatra de temelie pentru o viaţă fericită şi focaliza atenţia să percepem toate calităţile ei (mai mult sau mai
sănătoasă. puţin subtile) şi să o putem asimila cu adevărat.
În Ayurveda aproape că nu există fel de mâncare bun pentru
toată lumea sau rău pentru toată lumea, căci totul este o chestiune Obiceiuri nesănătoase de a mânca:
de echilibru – când le folosim, cum le folosim, cu ce anume le - a mânca prea mult sau prea puţin
combinăm. - a mânca neţinând cont de propria constituţie
Bucătăria ayurvedică este caracterizată printr-o mare - a mânca înainte ca masa anterioară să se fi digerat
varietate de condimente şi arome. Arta ayurvedică de a găti este o - bea apă foarte rece în timpul mesei
artă foarte vastă şi profundă, iar mâncarea gustoasă este unul dintre - a mânca în momente nepropice ale zilei (este important ca
principiile de bază ale acesteia. În ceea ce priveşte arta ultima masa să se mănânce cu cel puţin două ore înainte de culcare)
condimentelor, aceasta nu înseamnă doar a ştii cum să le folosim - a mânca mâncăruri incompatibile (cum ar fi mâncarea gătită
pentru a face mâncarea extrem de gustoasă, dar şi cum să le şi fructe proaspete)
folosim pentru a creşte valoarea terapeutică a mâncării şi cum să - a mânca atunci când suntem perturbaţi emoţional
adaptăm mâncarea la propria noastră constituţie. - a mânca fără să ne fie cu adevărat foame
Dacă nutriţia nu este adecvată, atunci nici plantele medicinale - a ronţăi mereu câte ceva între mese
nu ne vor ajuta prea mult. Orice ar fi, dacă dieta este cea potrivită - a mânca mâncare învechită
(şi aceasta include nu doar ce mâncăm, ci şi cum mâncăm) ne vom - a bea prea multă apă sau a nu bea deloc apă în timpul mesei
putea trata pe noi înşine din ce în ce mai mult şi zi de zi. - a mânca prea repede sau mult prea încet

Fii liniştit şi descoperă-Mă


Pentru a ajunge cât mai repede să ştii că Eu sunt Dumnezeu.
Viziunea lui Enoh: cea mai veche Ţi-am vorbit, şi Îţi vorbesc încă,
revelaţie – Dumnezeu vorbeşte omului De la primul tău gând.
Fii liniştit şi urmăreşte să Îmi auzi glasul
Pentru a şti că Eu sunt Dumnezeu.
ţi spun,
Ţi-am vorbit, prin intermediul iubirii mele nesfârşite,
Î
Spiritualitate

Fii liniştit, deschide ochii şi urmăreşte, cu înţelepciunea inimii,


Să ştii că Eu sunt Dumnezeu. La prima ta dragoste.
Fii liniştit şi descoperă care este izvorul iubirii
Ţi-am vorbit chiar înainte să te fi născut. Şi astfel vei ajunge să simţi că Eu sunt Dumnezeu.
Fii liniştit şi urmăreşte să Mă descoperi în fiinţa ta.
Pentru a şti că Eu sunt Dumnezeu. Ţi-am vorbit în misterioase moduri
La primul tău cântec.
Ţi-am vorbit chiar şi atunci când tu nu ai catadicsit să îmi asculţi Fii liniştit şi, în glasul tăcerii,
glasul Vei ajunge să ştii că Eu sunt Dumnezeu.
Te-am îmbrăţişat nebănuit, plin de iubire, de la prima ta privire
Fii liniştit şi aspiră plin de iubire către Mine, Îţi vorbesc în mii de moduri nebănuite prin tot ceea ce există
Pentru a ajunge să simţi şi să ştii că Eu sunt Dumnezeu. Prin iarba păşunilor, prin florile care te înconjoară.
Fii liniştit şi descoperă în parfumul lor suav taina tainelor,
Ţi-am vorbit şi Îţi vorbesc fără încetare Care te va ajuta să ştii că Eu sunt Dumnezeu.
De la prima ta vorbă rostită.
Îţi vorbesc, clipă de clipă,
70 Lohanul nr. 10
Prin arborii pădurii, care mă oglindesc fără încetare. Şi vei ajunge să ştii că Eu sunt Dumnezeu.
Fii liniştit şi descoperă-Mi glasul în foşnetul frunzelor lor,
Pentru a reuşi să ştii că Eu sunt Dumnezeu. Îţi voi vorbi când va suna ceasul marilor revelaţii pe care le voi
face
Îţi vorbesc prin ecoul nostalgic ce răsună La sfârşitul timpului despre care v-am vorbit în Apocalipsă.
Prin văi şi dealuri. Fii liniştit încă de pe acum, pătrunde-te de înţelepciunea şi iubirea
Fii liniştit şi descoperă-Mă în sunetele care atunci se întorc la tine Mea care te îmbrăţişează neîncetat
şi bucură-te, Şi astfel vei ajunge să ştii că Eu sunt Dumnezeu.
Reuşind să ştii că Eu sunt Dumnezeu.
Îţi voi vorbi cu glas de tunet, atunci când vei merita aceasta
Îţi vorbesc, nebănuit, Atunci când tu vei reuşi să meriţi să-i vezi pe îngerii Mei.
Prin înălţimea hieratică a munţilor sfinţi. Fii liniştit atunci şi fii, totodată, sigur că, de îndată ce vei merita
Fii liniştit şi descoperă-Mă de fiecare dată acolo, aceasta,
Reuşind, în farmecul sălbatic al frumuseţilor naturii, să ştii că Eu Vei ajunge să simţi şi să ştii că Eu sunt Dumnezeu.
sunt Dumnezeu.
Îţi voi vorbi clipă de clipă în veşnicia Mea
Îţi vorbesc, în taină, Şi de vei merita aceasta, vei trăi împreună cu Mine în toată
Prin picăturile de ploaie şi prin fulgii mirifici ce cad sub formă de eternitatea.
zăpadă. Fii liniştit şi preafericit, căci atunci Eu voi fi în tine şi tu vei fi în
Fii liniştit şi urmăreşte să Mă descoperi în toate aceste splendori, Mine
Pentru ca să ştii că Eu sunt Dumnezeu. Şi vei reuşi să ştii într-un mod total că Eu sunt Dumnezeu.

Îţi vorbesc, într-un mod enigmatic, Îţi spun toate acestea şi te îndemn să iei aminte,
Prin sunetul copleşitor al valurilor mării. Căci toate care sunt, au fost şi vor fi
Fii liniştit, ascultă-Mi glasul, Îmi aparţin şi de mine sunt create.
Şi astfel vei ajunge să ştii că Eu sunt Dumnezeu. Fii liniştit, prin pacea mea profundă şi nepieritoare
Şi fii sigur că, dacă vei respecta legile mele,
Îţi vorbesc, într-un mod tainic, Vei fi un înţelept şi vei ajunge să Mă simţi clipă de clipă.
Prin suava rouă a dimineţii. Şi să ştii că Eu sunt, am fost şi voi fi, în veşnicie,
Fii liniştit şi descoperă-Mă în fiecare picătură plină de inocenţă Misteriosul, omnipotentul, omniprezentul şi omniscientul
Şi vei ajunge să ştii că Eu sunt Dumnezeu. Dumnezeu.

Îţi vorbesc, în taină, la asfinţit,


Prin pacea misterioasă a serii care învăluieşte totul.
Fii liniştit atunci şi descoperă-Mă cum te îmbrăţişez,
Pentru a şti că Eu sunt Dumnezeu.

Îţi vorbesc prin miliardele de raze care oferă pământului lumina, Îngerii sunt printre noi
Sunt omniprezent şi dătător de viaţă prin splendoarea Soarelui.
Fii liniştit şi descoperă-Mă în miracolul luminii,
Pentru a ajunge să Mă simţi şi să ştii că Eu sunt Dumnezeu. Elena Olariu
Îţi vorbesc prin intermediul cosmosului care te înconjoară iinţă spirituală şi necorporală, creată de Dumnezeu,
Sunt prezent în tot şi în toate, prin stelele strălucitoare care
alcătuiesc, prin omnipotenţa mea, constelaţiile.
Fii liniştit şi, contemplând noaptea lumina mea cea tainică ce se
revarsă prin intermediul lor,
F îngerii alcătuiesc lumea spirituală, nevăzută apărută
înaintea lumii văzute şi materială, fiind socotiţi ca
mediatori între credincioşii lui Dumnezeu.
Cel puţin aşa scrie în „Dicţionarul religios”. De multe ori însă
Simte-Mă şi vei reuşi să ştii că Eu sunt Dumnezeu. îngerii sunt aici, pe pământ. Cu chip de om, faţa senină şi
nevinovată de copil, cu sufletul ca o floare imaculată, transparentă
Ţi-am vorbit, şi Îţi vorbesc întotdeauna, îngerul acesta se lasă pe sine, renunţând la bucurii personale numai
Atât prin intermediul fiecărei furtuni, cât şi prin intermediul pentru a face să vibreze un suflet singuratic: îngerul acesta,
norilor. continuu te îmbărbătează când eşti singur sau suferind, îţi alină
Fii liniştit şi, contemplând toate acestea, pătrunde-te de plânsul inimii când te linşează voit sau nu aproapele, te hrăneşte cu
omniprezenţa Mea şi, descoperindu-Mă, apa vieţii pe care el însuşi a primit-o de la Dumnezeu, sufletul
Vei ajunge să ştii că Eu sunt Dumnezeu. începând să-ţi cânte. Pe alte tonuri, de alte dimensiuni.
Aşa s-au născut a doua oară cei ce l-au aflat pe Dumnezeu.
Îţi vorbesc, de fiecare dată, Aşa şi-au continuat misiunea cei ce-i urmează învăţătura
Prin inteligenţa tainică şi fascinantă a tunetelor şi fulgerelor. Mântuitorului.
Fii liniştit şi descoperă-Mă în toate acestea, Îngerii sunt printre noi! Te cunosc după mersului pasului,
Căci astfel vei reuşi să mă simţi şi să ştii că Eu sunt Dumnezeu. după privitul florilor, după alergatul minţii, după mestecatul
cuvintelor, moara de foc a înţelepciunii, după frământatul mâinii în
Spiritualitate

Îţi vorbesc, de fiecare dată, transmiţându-ţi tainice adevăruri aluatul alb al grâului măcinat la moara timpului, după deschiderea
Prin misteriosul curcubeu care este semnul nebănuit al sufletului spre căi irealizabile uneori, după setea de cunoaştere, de
legământului Meu cu voi. cunoaştere, de cunoaştere...
Fii liniştit, simte-Mi de fiecare dată prezenţa Aşa am descoperit, pe rând, pagini întregi dintr-o publicaţie a
Şi urmăreşte să ştii că Eu sunt Dumnezeu. Parohiei Romano-Catolice „Fericitul Ieremia Valahul” - Paşi spre
fericire, al cărei coordonator este nimeni altul decât părintele-
Îţi voi vorbi prin glasul enigmatic al tăcerii mele, care spune multe scriitor Alois Moraru, parohul bisericii.
atunci când vei fi singur, doar cu Mine, ascultându-Mi tainicele Dacă-l cunosc, eu fiind un om obişnuit, un simplu trecător de
şoapte. pe cele şapte coline ale Răducăneni-ului?! Cu siguranţă!! Şi pe
Fii liniştit atunci, şi dacă acea tăcere îţi va vorbi, ascultă-i glasul deasupra creştin ortodox?! Iarăşi: cu siguranţă! Este bunul
Şi vei ajunge, astfel, să ştii că Eu sunt Dumnezeu. samaritean,omul care, potrivit Sfintei Scripturi nu 1-a lăsat pe cel
bolnav în stradă părăsit de ceilalţi ci, el însuşi i-a dat o mână de
Îţi voi vorbi, de fiecare dată, ajutor, cele câteva monede de vindecare a bolii trupeşti şi sufleteşti,
Prin sfaturile pline de iubire şi înţelepciune ale părinţilor. nefiind altceva decât: înţelepciune, însănătoşirea minţii, rugăciunea
Fii liniştit, ascultă-le cu atenţie, urmează-le neîntârziat neîncetată, credinţă, răbdare şi milostenie. Pentru că atât cât dai,
Noiembrie 2009 71
atât vei primi. Este o lege nescrisă în Tablele Vieţii care-ţi conferă cinstea şi loialitatea, plini de virtuţi şi îmbrăcaţi în haine imaculate,
daruri nebănuite de le ştii întrebuinţa şi respecta. parfumul scrierilor semnate de ei sunt răvaşe care prin sensibilitate
Mă trimite gândul la Sf. Ap. Pavel şi la primele sale scrisori şi trăire interioară poruncesc celor ce trăiesc în mocirlă să renunţe
pauline. Întoarcerea spre Hristos, lupta continuă cu sine de a la roşcove şi să se întoarcă acasă, în Casa Domnului, acolo unde se
înţelege, percepe şi transmite mai departe Cuvântul va tăia viţelul cel gras. Spre cinstea lor, a Fiului risipitor.
Răscumpărătorului Hristos, are ca destinaţie, nu lumea de atunci: Împărtăşind din cele scrise şi semnate de colectivul de redacţie a
creştinii erau puţini dar neclintiţi în credinţă, ci lumea zilelor publicaţiei Paşi spre fericire, mai mult ca oricând, trebuie să
noastre a căror voinţă s-a declinat, a cărei responsabilitatea s-a retrăiesc momente de bucurie, de mulţumire şi consideraţie pentru
erijat în perfidie, superficialitate şi ignoranţă, lumea de azi unde coordonatorul publicaţiei răducănene, „Ecouri răducănene”, al
diamantele sunt lăsate să strălucească în cocina porcilor şi unde cărui mentor spiritual era, nimeni altul decât părintele Alois
palatele au furat mintea trăitorului; credinţa, un fel de apostazie a Moraru, unde am debutat pentru întâia oară, unde am luat primul
celui care se afişează uneori în public cu un smerit Aşa să ne ajute premiu în literatură: premiul revistei „Ecouri răducănene”, o
Dumnezeu, ia locul adevăratului creştin şi urgiile - secetă, foamete, maşină de scris, eu aşezându-mi gândurile pe foi de caiet.
crime, violuri, incesturi, curvie, sunt roadele a ceea ce-am Există îngeri printre noi, oamenii? Cum să nu fie un înger
semănat... printre noi, oamenii?! Cum să nu înalţi mulţumiri lui
De aceea sunt îngerii pe pământ! De aceea trăiesc îngerii Dumnezeucare i-a trimis paşii spre această aşezare şi, mai ales,
printre oameni, încercând prim felurite chipuri să-i redreseze, să-i cum să n-o rogi pe Măicuţa noastră, Preasfânta Fecioară Măria, să-
înalţe spiritual, să-i determine să lucreze în armonie -inima cu 1 ocrotească continuu..., să-şi ducă apostolatul mai departe,
raţiunea şi să dea roadă bogată în via sufletului - Cuvântul, de care rătăcirea noastră să fie doar o simplă zi a păcălelilor, tineri şi
este atâta nevoie. vârstnici, cu iubire să deschidă noi porţi inimii şi înţelepciunii.
Şi îngeri sunt cei ce scriu articole înduioşătoare în paginile Acum, că publicaţia Paşi spre fericire este la numărul
revistei Paşi spre fericire, care ridicând un semnal de alarmă prin cincizeci, cu modestie mă alătur bucuriei realizatorilor ei,
fineţea, dragostea şi imaterialele lor trăiri, fac cinste comunităţii în mulţumind că mi-au prilejuit ocazia să public articole mai mult sau
care trăiesc, fac onoare părinţilor lor, duc mai departe mesajul lăsat mai puţin de maturitate, articole prin care poate fi citit „omul din
de Mântuitorul Hristos care prin Pogorârea Duhului Sfânt, I-a om” sau omenitatea celui ce le semnează. La mulţi şi interminabili
binecuvântat cu darurile Sale. ani!
Întreiţi în dragoste faţă de Dumnezeuşi aproapele, iubind

Starea de eroism spiritual presupune trezirea în


fiinţa aspirantului a unor calităţi precum îndrăz-
neala, temeritatea, curajul, spiritul de sacrificiu,
Eroismul spiritual – una dintre abnegaţia, dăruirea. Dacă modelul eroului este
asociat în mod uzual cu cel al războinicului sau
calităţile esenţiale pe calea spirituală luptătorului, lupta în care este angajat un erou
spiritual se desfăşoară deseori în tărâmul invizibil al
forţelor subtile, energiilor, tendinţelor şi tentaţiilor.

Câteva citate despre eroism


• „Adevăratul eroism este remarcabil de sobru şi foarte lipsit
Edi Franţi – Bucureşti de dramatism. Nu este dorinţa arzătoare să-i depăşeşti pe alţii cu
orice preţ, ci dorinţa arzătoare să-i slujeşti pe alţii cu orice preţ.”
n erou spiritual este capabil să-şi depăşească limitele (Arthur Ashe)

U pentru a împlini în mod exemplar voinţa lui


Dumnezeu.
Fiecare aspirant spiritual ar trebui să urmărească
să-şi trezească în propria fiinţă această stare privilegiată deoarece
• „Eroismul este puterea de a ne învinge pe noi înşine pentru
a face să triumfe valorile ideale dictate de propria noastră
conştiinţă.” (Ion Găvănescu)
• „Eroismul este o atitudine morală alcătuită din aceeaşi
plămadă ca şi sacrificiul de sine.” (Dimitrie Gusti)
ea îl va ajuta să triumfe atunci când se confruntă cu forţe ostile şi să • „Eroismul este relaţia divină care, în toate timpurile, uneşte
depăşească cu succes toate testele spirituale. Idealurile nobile care un om mare cu alţi oameni.” (Thomas Carlyle)
îl animă pe un adevărat erou spiritual sunt întotdeauna altruiste, • „Eroismul este triumful sufletului asupra cărnii.” (Henri-
umanitare, universale. Eroul spiritual, deşi poate fi un solitar, este Frederic Amiel)
întotdeauna animat de spirit de sacrificiu şi abnegaţie, punându-se • „Hrăneşte-ţi mintea cu gânduri măreţe. Credinţa în eroi
în slujba celorlalţi oameni sau a fraţilor săi spirituali şi fiind capabil creează eroi.” (Benjamin Disraeli)
să se sacrifice pentru aceştia. • „Oamenii mari nu s-au considerat niciodată mari, oamenii
Starea de eroism spiritual poate fi trezită de asemenea prin mici nu s-au considerat niciodată mici!”
identificarea cu fiinţe care manifestă sau au manifestat în mod • „Un erou poate fi şi învins, fără ca prin aceasta să aducă
vreo ştirbire frumuseţii şi integrităţii idealului în slujba căruia se
exemplar starea de eroism spiritual. prăbuşeşte.”
Aspirantul în care s-a trezit starea de eroism spiritual se
Spiritualitate

• „Eroismul lui Socrate constă în seninătatea sa, o seninătate


angrenează de fiecare dată plin de un nobil elan în acţiuni curajoase izvorâtă din cunoaştere. Cineva i-a aruncat vorbele: «Atenienii te-
deşi nimeni şi nimic nu-l obligă să acţioneze atunci în acele situaţii au osândit la moarte”, iar el a răspuns: «Şi pe ei natura i-a
extreme şi dificile. El intuieşte în spatele fiecărei conjuncturi osândit la fel».”
dificile şansa şi forţa extraordinară ce îi pot fi oferite pentru a • „Eroul este cel care vrea să fie el însuşi.” (J. Ortega y
manifesta voinţa lui Dumnezeurezolvând totodată cu bine acea Gasset)
situaţie. • „Caracteristica adevăratului eroism este tenacitatea.”
Actul real de eroism constituie o dovadă că aspirantul a (Ralph Waldo Emerson)
• „Un erou nu e necesar să fie de neînfrânt, dar trebuie să fie
înţeles esenţa dumnezeiască cea mai adâncă a legilor divine, eterne neînfricat.” (Andrew Bernstein)
şi acestea au fost atât de profund şi de puternic interiorizate încât • „Erou este acela care şi-a dăruit viaţa unui lucru mai
ele acţionează chiar şi în situaţii excepţionale. Aspirantul veritabil important ca el însuşi.” (Joseph Campbell)
nu abandonează niciodată idealul divin suprem în faţa diverselor • „Eroismul se simte, nu se explică şi de aceea este
dificultăţi, mai mari sau mai mici, care apar în diverse momente. întotdeauna corect.” (Ralph Waldo Emerson)
La antipodul eroismului se află starea de laşitate. • „Încrederea în sine este esenţa eroismului.” (Ralph Waldo
Emerson)
72 Lohanul nr. 10
cunoaşterea posibilităţilor şi valorii propriei persoane sau ale altora
care, datorită proceselor de rezonanţă pe care le determină (în
microcosmosul fiinţei umane) cu energii subtile, binefăcătoare din
Încrederea ne susţine să trecem cu macrocosmos poate genera îndrăzneală, forţă, inspiraţie, decizie şi
bine testele şi încercările spirituale reuşită în acţiune. Încrederea deplină în sine este rezultatul
interiorizării unei suite de relaţii, modele, experienţe (reuşite sau
evocate ferm, cu putere), în primul rând, a relaţiei cu autoritatea
unui model a cărui valoare este unanim recunoscută (aşa cum este
Edi Franţi – Bucureşti de exemplu Ghidul spiritual).
Ce găsim la o persoană cu o puternică încredere în sine?
Moto: „Întotdeauna fără excepţie trebuie să ai încredere Încredere în propriile calităţi, o imagine pozitivă faţă de sine însăşi
totală mai întâi în DumnezeuTatăl şi apoi în tine însuţi.” şi lipsa temerilor legate de succes sau eşec. Încrederea în sine
presupune şi încrederea în propriile intuiţii, sau altfel spus
Încrederea este cea care conferă calitate şi ascultarea inimii. În situaţii dificile, fiinţele care au încredere în
profunzime experienţelor vieţii noastre. Capacitatea sine nu-şi vor pierde niciodată credinţa în principiile profunde,
de a avea încredere reprezintă un ingredient esenţial spirituale care le guvernează existenţa. Persoanele încrezătoare
al fericirii şi al împlinirii, altfel, energia noastră va fi primesc cu bucurie noile provocări şi schimbări, reuşind să
limitată de suspiciuni, îndoieli şi temeri. Încrederea transforme problemele cu care se confruntă în oportunităţi. În
ne dă curajul de a merge mai departe sau de a ne schimb, persoanele neîncrezătoare îşi lasă temerile să se aşeze între
ele şi aspiraţiile lor. Cei cu o slabă încredere în sine obişnuiesc să
asuma riscuri de care nu am fi în stare în absenţa se retragă atunci când sunt afectate de câteva necazuri sau când
acestei componente vitale pentru maturizare şi sunt înfrânte. Acestea au tendinţa de a da vina pe alte persoane sau
spiritualitate. pe circumstanţe pentru eşecurile lor, în loc să-şi atribuie o judecată
greşită sau alte neajunsuri care i-a condus în astfel de situaţii.
Ce este încrederea? Deoarece nu reuşesc să evalueze aceste situaţii în mod realist şi să
Substantivul „încredere” provine din verbul „a crede”, înveţe din propriile eşecuri, persoanele lipsite de încredere în sine
respectiv „a crede în ceva sau în cineva”. Credinţa este deci baza pot continua să repete aceleaşi şi aceleaşi greşeli.
sentimentului de încredere. Opusul încrederii este îndoiala. Analizând din punct de vedere spiritual starea de încredere în
La modul obişnuit şi general încrederea este o atitudine atât sine, ea ne apare ca rezultantă a două aspecte principale:
raţională, cât şi emoţională, a unei persoane faţă de o alta, care are • Dumnezeune-a creat după chipul şi asemănarea Sa;
anumite caracteristici ce se întrepătrund cu sistemul de valori al • Credinţa în Dumnezeu;
celeilalte persoane. Astfel încrederea în sine reprezintă de fapt încrederea în
Încrederea se bazează pe analiza unor acţiuni, activităţi, Dumnezeucare se manifestă prin noi. Trezirea încrederii în sine
însuşiri proprii (încrederea în sine) sau ale altora, în urma cărora se apare din acest punct de vedere şi ca un proces amplu de
formează convingerea că acele acţiuni sunt corecte şi conforme autocunoaştere spirituală. Este bine să ţinem minte mereu că atunci
sistemului de valori al celui ce analizează. Fiinţa umană are în mod când ne-a creat şi ne-a dat libertatea de a alege şi de a acţiona
spontan tendinţa de a relaţiona cu alte fiinţe umane, de a comunica, Dumnezeua arătat că are încredere în noi. Când Dumnezeuvrea să
de a-şi exprima sentimentele, gândurile, emoţiile etc. altor fiinţe ne facă conştienţi de nivelul nostru de evoluţie şi ne testează cu
umane iar atunci când există afinitate, sinceritate şi libertate în încercări pe măsură, El are încredere în noi. Când ne oferă prin
exprimare între două sau mai multe fiinţe umane aceste lucruri graţia sa o din ce în ce mai mare putere şi forţă spirituală,
conduc, implicit, la apariţia încrederii pe care o putem acorda sau Dumnezeuare încredere în noi. Mai rămâne astfel ca şi noi să-i
câştiga. urmăm exemplul şi să avem o din ce în ce mai mare încredere în
Pe baza caracteristicilor analizate, ale persoanelor cu care noi, apreciind această stare ca un minunat dar şi o mare graţie din
relaţionăm, se formează simpatii, antipatii, credinţe etc. Astfel, partea lui Dumnezeu.
acordăm încredere unor persoane sau câştigăm încrederea altora în
noi. Încrederea şi testele spirituale
Dacă încercăm să facem o scurtă clasificare a tipurilor de Încrederea în sine este unul din fundamentele fiinţei noastre,
încredere, am putea enumera: care ne ajută atunci când viaţa ne încearcă într-un fel sau altul.
• încrederea în partenerul de afaceri sau colegul de serviciu Privite mai profund, încercările la care viaţa ne supune sunt de fapt
(aici găsim ca principale elemente respectul reciproc, loialitatea teste spirituale şi ele fac parte din viaţa noastră, oricât am încerca
partenerului de afaceri şi respectarea termenilor contractuali, toate să le evităm. Întotdeauna ele au un scop divin, şi oricât de greu ne
acestea conducând la încredere); este să înţelegem uneori aceasta, ele reflectă mereu înţelepciunea şi
• încrederea în relaţiile de prietenie (se bazează pe toate iubirea lui Dumnezeu. E bine să ne reamintim faptul că până şi
experienţele petrecute împreună de respectivele persoane şi Iisus a trebuit să treacă anumite teste spirituale. Aşa că decât să ne
regăsim aici şi câteva însuşiri din cadrul relaţiei de dragoste, gen revoltăm sau să ne lamentăm şi să ne victimizăm este mult mai
sinceritate, realizări etc.). constructiv să ne orientăm energia pentru a găsi o cale de a trece cu
• încrederea în relaţia de dragoste (se bazează în primul rând succes testele spirituale cu care ne confruntăm.
pe sinceritate, sentimentul de iubire, aşteptări împlinite, onestitate, Întotdeauna încercările ascund în profunzimea lor un mesaj
realizări etc.); important pentru viaţa noastră, iar scopul pentru care au apărut este
• încrederea în sine (atunci când, pe baza unor „sondaje” tocmai de a descifra acest mesaj destinat nouă. Odată trecut cu
interioare, ne simţim pregătiţi să facem faţă unei situaţii, ca de succes un test spiritual, evoluţia noastră se accelerează foarte mult
exemplu să susţinem un examen. Spunem atunci că avem încredere şi putem realiza chiar adevărate salturi spirituale. O mare încredere
Spiritualitate

în noi); de sine poate călăuzi o persoană şi poate să o ajute să depăşească


• încrederea în Dumnezeuse bazează pe deschidere totală, toate piedicile întâlnite în cale, pentru a trăi astfel toate ocaziile
dăruire de Sine şi iubirea necondiţionată faţă de Dumnezeu. minunate care îi apar şi care o pot îmbogăţi interior.
În practica spirituală, încrederea în Dumnezeuşi încrederea în Şi dacă totuşi se ajunge în situaţia în care un test spiritual nu
sine sunt două calităţi deosebit de importante, care ne susţin să a fost trecut cu bine, este bine să ştim că o persoană încrezătoare în
trecem cu bine toate testele şi încercările spirituale la care suntem propriile forţe consideră eşecul ca un rezultat parţial, nu unul
supuşi. definitiv. Altfel spus ea îşi va spune: „Am pierdut o bătălie, dar nu
am pierdut războiul”. Astfel în timp ce persoanele mai „slabe”
Încrederea în sine disperă, cei încrezători trec la acţiune. Aceştia consideră că atât
Încrederea în sine înseamnă aprecierea şi valorizarea propriei succesul, cât şi eşecul acţiunilor lor, depind de felul în care ei
persoane. Mai exact, a avea o atitudine pozitivă, a ne aprecia în tot reuşesc să influenţeze cursul evenimentelor. Astfel de persoane îşi
ceea ce facem bun, a fi siguri de calităţile noastre, a ne putea asumă responsabilitatea propriilor acţiuni, insistă în menţinerea
controla viaţa şi a fi în stare să facem tot ceea ce este bun şi vrem propriilor standarde şi sunt stimulate de provocările care apar în
cu adevărat. Privită din punct de vedere spiritual încrederea în sine timpul eforturilor de a-şi atinge ţelurile.
este un sentiment binefăcător de siguranţă, determinat de
Noiembrie 2009 73
Încrederea în Dumnezeu identificare exemplul celor care reuşesc. vreau să merit din plin şi
Încrederea noastră absolută şi de nezdruncinat în Dumnezeu să obţin succes şi bucurie. vreau să îmi joc cu curaj rolul
face sa fie posibile multe miracole. Apelarea plină de credinţă şi corespunzător menirii mele în mod activ. Acestei meniri îi voi
umilinţă de către aspirantul spiritual a ajutorului lui consacra majoritatea forţelor mele. Aunt sigur că voi ajunge la
Dumnezeuînseamnă de fapt invocarea legii divine a dăruirii oculte, ţelul urmărit de mine. vreau să câştig victoria şi, pentru a învinge,
formulate de către Iisus astfel: „Cere şi ţi se va da, bate şi ţi se va voi începe printr-o victorie asupra mea însumi.”
deschide, caută şi vei găsi”. În conformitate cu această promisiune „Pentru a-mi juca cu devotament rolul meu, iau în totalitate
făcută de către Dumnezeucreaturii, Dumnezeuva răspunde la atitudinea celui care reuşeşte. în picioare, conştient de forţa
momentul potrivit în maniera cea mai eficientă. gigantică, benefică a universului care mă susţine şi se manifestă
Noi trebuie să realizăm nu doar că Dumnezeuştie ce este cel prin mine, sunt gata de acţiune, îmi îndrept bustul. Las să se
mai bun pentru noi, dar şi că El, Dumnezeu, face ceea ce este cel manifeste ca un flux neîntrerupt energiile cosmice prin mine. plin
mai bine pentru noi la momentul potrivit ales de El, Dumnezeu. de euforie îmi ridic capul. îmi umflu plămânii cu aer proaspăt şi
Atunci când simţim că noi devenim instrumentele şi El este cel care fixez în întreaga mea fiinţă energiile cosmice ambiante care vor
acţionează, atunci nu va mai exista îndoială. Atunci când realizăm face din mine un alt om. simt din ce în ce mai mult că am credinţă
că Dumnezeueste Totul, poate Totul, ştie Totul, are Totul, adică că în succes. Privirea mea este mai cutezătoare; vorbirea mea este
este infinit de bogat şi noi ne sprijinim pe ajutorul său, atunci noi mai caldă, plină de dragoste, mai edificatoare, mai convingătoare.
avem încredere de nezdruncinat în Dumnezeu. mersul meu este mai ferm şi mai sigur.Vvreau să exprim cât mai
În practica spirituală este o etapă care presupune să ne lăsăm des prin surâsul meu şi prin privirea mea o forţă beatifică ce
în voia Puterii lui Dumnezeufără rezerve şi condiţii, fără să cerem inspiră încredere, dragoste şi simpatie.”
nimic în schimb. Singura dorinţă pe care trebuie s-o avem e să Este recomandat să scriem aceste afirmaţii pe un afiş şi să
devenim instrumentul prin care se arată şi se manifestă puterea lui citim această formulare cel puţin de două ori pe zi, în special
Dumnezeu. Pentru că celor care cer, Dumnezeule dă, însă acelora dimineaţa şi seara.
care se oferă pe ei înşişi din dragoste pentru Dumnezeuşi fără a Speranţa benefică, trăită ca stare interioară amplă şi
cere nimic în schimb Dumnezeule va da totul, şi ce doreau, dar şi profundă, mai ales atunci când este intensă şi constantă,
pe El Dumnezeuşi iubirea lui infinită. declanşează în universul nostru lăuntric o gigantică putere benefică,
Pentru aceasta este însă nevoie de o încredere de care ne măreşte de fiecare dată încrederea în sine.
nezdruncinat în Dumnezeu. Să nu uităm însă cât de greu este să Credinţa în Dumnezeu, încrederea în sine şi optimismul
avem încredere totală în ceva sau cineva, de aceea nu trebuie să ne sunt intim legate. Amplificându-ne credinţa şi optimismul ne vom
întristăm dacă vedem că statornicia credinţei nu vine de îndată, mai amplifica şi încrederea.
ales că una dintre marile boli ale acestor vremuri tulburi este Plantele de leac ne pot ajuta foarte mult în amplificarea
îndoiala. încrederii. De asemenea, regimurile alimentare preponderent Yang
În asemenea momente este indicat ca aspirantul să-şi sau regimul Oshawa, ne pot ajuta prin amplificarea aspectului solar
amintească ceea ce este scris în Bhagavad-Gita: să fim mai încrezători în noi înşine.
• „Dăruieşte-mi-te Mie (Dumnezeu) cu totul şi vei izbândi în Încrederea se reflectă în toate alegerile pe care le facem.
toate prin voia mea (Dumnezeu).” Numai atunci când îndrăznim să ne asumăm riscurile, să ne ridicăm
• „Lasă tot deoparte, toate legile, regulile, normele şi pentru a ne susţine crezurile şi să avem încredere în simţul nostru
principiile, şi pe cele pe care le-ai învăţat de la alţii, şi pe cele pe lăuntric de a alege binele de rău, doar atunci vom reuşi să fim
care ai ajuns să le afli tu singur, şi încrede-te în Mine (Dumnezeu), creativi, îndrăzneţi şi să avem realizări cu totul excepţionale în
iar Eu (Dumnezeu) te voi feri de toate relele şi păcatele.” viaţă.
• „Statorniceşte-ţi mintea numai asupra Mea (Dumnezeu),
cufundă-ţi în Mine (Dumnezeu) inima ta, lasă întreaga ta Aforisme despre încredere
înţelegere să se adâncească în Mine (Dumnezeu): tu vei locui cu • „Dacă ai încredere în tine însuţi, inspiri încredere altora”
adevărat în Mine (Dumnezeu) după această existenţă, fără nicio – Goethe
umbră de îndoială.” • „Dacă mă încred în Dumnezeuşi El există, câştig infinit.
• „Dacă tu eşti una cu Mine (Dumnezeu) în inima şi în Dacă mă încred în Dumnezeuşi El nu există, nu pierd nimic. Dacă
conştiinţa ta, atunci prin Graţia Mea Divină, vei trece peste toate nu am încredere în Dumnezeuşi El există, pierd infinit. Dacă nu am
greutăţile, dar dacă, din pricina egoismului tău, nu vei aculta încredere în Dumnezeuşi El nu există, iaraşi nicio pierdere.” –
poveţele Mele (Dumnezeu), te vei pierde.” Blaise Pascal
• „Iar acum ascultă cuvântul Meu Suprem, cel mai tainic • „S-ar putea să fii dezamăgit dacă ai prea multă încredere,
dintre toate, Îmi eşti foarte drag şi de aceea îţi voi spune ce este dar te vei chinui dacă nu ai încredere îndeajuns.”
mai bine pentru tine.” • „Prietenia fără încredere este ca o floare fără parfum.” –
• „Statorniceşte-ţi mintea asupra Mea (Dumnezeu), fii dăruit Laure Conan
Mie (Dumnezeu), jertfeşte-mi Mie (Dumnezeu), cinsteşte-mă pe • „Prea multă încredere este nebunie, prea mulă neîncredere
Mine (Dumnezeu), şi astfel cu adevărat vei ajunge la Mine este o tragedie” – Jean Paul
(Dumnezeu), aceasta îţi făgăduiesc pentru că îmi eşti drag.” • „A învăţa să ai încredere este una dintre cele mai dificile
• „Renunţă la toate DHARMA-ele (ce constau în datorii şi sarcini ale vieţii” – Isaac Wats
limitări) şi retrăgându-te în Mine (Dumnezeu) şi numai în Mine • „E mai ruşinos să nu ai încredere într-un prieten, decât să
(Dumnezeu), Eu (Dumnezeu) te voi elibera de orice păcat şi de fii înşelat de el” – Arthur Shopnehauer
orice rău. Nu te lăsa pradă îndoielii” • „Dacă mi-am pierdut încrederea în mine, voi avea tot
• „Arjuna a spus: M-i s-a risipit tulburarea minţii, prin graţia Universul împotriva mea” – Ralph Waldo Emerson
Ta mi-am recăpătat aducerea aminte, o Stăpâne Neînfrânt. Sunt în • „Dacă ai încredere în tine însuţi, inspiri încredere altora”
picioare! Iată-mă dârz în înţelepciune, îndoielile mi-au pierit, voi – Goethe
Spiritualitate

făptui aşa cum m-ai povăţuit.” • „Mergi cu încredere în direcţia visurilor tale. Trăieşte viaţa
pe care ţi-ai imaginat-o” – Henry David Thoreau
Modalităţi practice de a ne amplifica încrederea în sine • „Nu trebuie să acorzi încredere unui om care nu zâmbeşte
Încrederea îi poate ajuta pe oameni să meargă mai departe, niciodată.” – Henry Millon de Montherlant
indiferent de obstacolele cu care se confruntă. Încrederea în sine nu • „Încrederea în sine e încrederea în rezultatul lucrului tău.”
este înnăscută şi nu depinde doar de educaţia pe care am primit-o în – Tudor Arghezi
copilărie, ci poate fi dobândită printr-o angrenare creativă în • „Încrederea înfloreşte în inimile mari.” – Vasile Alecsandri
această direcţie. Asemeni unei grădini frumoase, şi încrederea are • „Coroana vieţii noastre este încrederea în noi.” – Ion
nevoie în permanenţă de îngrijire. Agârbiceanu
O metodă practică eficientă pentru a amplificarea încrederii • „În viaţă trebuie să avem încredere. Mare încredere în noi,
în sine este operarea cu sugestii şi autosugestii benefice şi dar şi în ceilalţi. Fără încredere trăim degeaba şi mereu vom fi
creatoare. Doctorul Henri Durville, în studiul său cu titlul „Vreau chinuiţi de îndoieli.” – Victor Duţă
să reuşesc” indică o suită de afirmaţii foarte sugestive: • „Oamenii pier din spaimă şi trăiesc din încredere.” –
„Am deplină încredere în mine însumi. vreau să imit până la Henry David Thoreau
74 Lohanul nr. 10
• „Prin încredere omul îşi atinge scopul.” – Kamandaki • „Creează o atmosferă de încredere, fii întotdeauna deschis
• „Omul care are încredere în oameni va face mai puţine la surse noi de informaţii şi aşteaptă-te că răspunsurile să vină din
greşeli decât cel care nu are încredere în ei”. cele mai neaşteptate locuri.” – Kishan Venkataraman
• „Mincinosul nu are încredere în nimeni.” – Valeriu • „Esenţa prieteniei stă în integritate, generozitate şi
Butulescu încredere deplină.” – Ralph Waldo Emerson
• „Încrederea este balamaua uşii spre succes.” – Mary • „A avea încredere este o dovadă de curaj, a fi credincios
O'Hare Dumas este un semn al forţei.” – Marie von Ebner-Eschenbach
• „Încrederea este francheţe şi curaj în confruntarea cu • „Ai încredere în tine însuti. Percepţiile tale sunt adesea mai
întâmplările vieţii.” – John Dewey precise decât eşti dispus să crezi.” – Claudia Lee Black
• „Omul care are încredere în oameni va face mai puţine • „Trebuie să fi obţinut liniştirea, încrederea, pentru a putea
greşeli decât cel care nu are încredere în ei.” – Camillo Benso di discerne esenţialul lucrurilor. Când se discerne esenţialul
Cavour lucrurilor, se poate atinge scopul.” – Confucius
• „Fă primul pas cu încredere. Nu trebuie să vezi întreaga • „Dumnezeuapreciază la mine faptul că-mi place
scară. Pur şi simplu păşeşte.” – Martin Luther neînsemnătatea şi sărăcia mea şi că am o încredere nemărginită în
• „Cei care au încredere în noi, ne educă.” – George Eliot mila Lui. Iată singura mea comoară! De ce n-ar putea fi aceasta şi
• „Dacă cineva avansează cu încredere în direcţia visurilor a ta?” – Sfânta Tereza de Lisieux
sale, va cunoaşte un succes neobişnuit în vremuri obişnuite.” – • „De mii de ani încoace oamenii nu au încredere în
Henry David Thoreau promisiunile lui Dumnezeu, pentru motivul cel mai ciudat: erau
• „Dintre toate slăbiciunile, cea mai mare este lipsă de prea bune ca să fie adevărate. Aşa că aţi ales o promisiune mai
încredere în sine.” – Napoleon Hill mică – o dragoste mai mică. Promisiunea cea mai mare făcută de
• „Cu cât mai repede vei avea încredere în tine, cu atât mai Dumnezeuprovine din dragostea cea mai mare.” – Neale Donald
repede vei şti cum să trăieşti.” – Goethe Walsch
• „Vor exista mereu oameni care te vor răni, aşa că trebuie • „Adevărul rămâne adevăr chiar dacă nu-l înţelegem, nu
să-ţi păstrezi încrederea şi doar să ai mai multă grijă în cine ai avem încredere în el sau îl ignorăm.” – W. Clement Stone
încredere şi a doua oară.” – Gabriel Garcia Marquez

Procesul spiritual al gândirii este diferit de ceea


ce credem noi că este. Credem că gândim cuvintele în
forul nostru interior. Ascultând vocea care vorbeşte
în mintea noastră credem că se exprimă în limba
Puterea telepatiei noastră maternă, dar nu este aşa. În inima noastră nu
există cuvinte. Suntem animaţi de vibraţii, de
impulsuri psihice, energetice, pure şi transformatoare
ce ţin de corpul nostru mental.
distanţa sau spaţiul care separă fiinţele din planul fizic.
Prof. George Bianu – Bucureşti Asta se petrece permanent, dar, din nefericire, ecranăm
procesul de interconexiune prin fluxul haotic al gândurilor. Pentru
a reuşi să percepi cu claritate gândurile unei alte fiinţe este necesară

S
ingurul limbaj cunoscut de fiinţa imaterială care suntem
este telepatia. Este singurul limbaj universal adevărat. o stare profundă de calm interior şi un control perfect al fluxului
Nu există birou de traduceri în lumea astrală. Mentalul minţii. Într-adevar, nu este ceva accesibil oamenilor obişnuiţi,
nostru generează această mică voce şi nu trebuie decât să necesită un antrenament perseverent. De un ajutor imens este
decodificăm impulsurile. Însă omul a renunţat la capacităţile sale meditaţia.
telepatice pentru vorbire. Cuvântul este legat de materie. Gândirea
nu, deoarece ea este imaterială. Înţelepţii disociază fluxul gândirii La unii este dar înnăscut
de cel al cuvintelor şi sunt capabili să reflecteze cu o viteză Orice om are capacitatea de a comunica telepatic. De ce
inimaginabilă. Graţie acestei capacităţi, ei cresc spiritual mult mai atunci citirea gândurilor nu este accesibilă tuturor? Telepatia
repede decât oamenii obişnuiţi. Atunci când Buddha a spus că este necesită o măiestrie atât din partea fiinţei emiţătoare, cât şi din
posibil să atingi iluminarea în această viaţă, el a evocat printre partea fiinţei receptoare. Este o putere care există latent în fiecare
altele şi această aptitudine. dintre noi şi trebuie trezită şi amplificată. Uneori se manifestă
O singură planetă şi atâtea fiinţe separate unele de altele. spontan, fără o pregătire prealabilă. Nu vi s-a petrecut niciodată să
Ceea ce ne uneşte este însă un limbaj de dincolo de cuvinte. Hai să spuneţi unui interlocutor: „Mi-ai luat vorba din gură”, să fi gândit o
descoperim împreună partea invizibilă a Universului infinit. Să chestiune pe care cel din faţa voastră să o formuleze în aceeaşi
alungăm astfel teama de necunoscut. Să ne menţinem mintea trează fracţiune de secundă? Nu aţi avut niciodată senzaţia că sunteţi
privit şi, când aţi întors capul, aţi întâlnit privirea unui necunoscut?
şi spiritul deschis. În timpurile străvechi omul a fost în strânsă
relaţie cu viaţa universului şi în armonie perfectă cu Natura: cu Nu v-aţi gândit niciodată intens la o fiinţă chiar înainte ca ea
mineralele, plantele şi animalele sale, dar şi cu spiritele sale. El a să vă sune? Experienţele telepatice sunt numeroase în viata de zi cu
zi. Din păcate suntem prea puţin conştienţi de ele pentru a le
Spiritualitate

reprezentat puntea de legătură dintre lumea divină şi cea fizică.


Fiinţa umană a trăit la începuturi cu picioarele ferm aşezate pe supune unor studii ştiinţifice.
pământ şi cu fruntea printre stele. Dar când a muşcat din fructul
dorinţelor si al îndoielii, a uitat starea de preafericire şi a rupt astfel Sparge tiparul comunicării verbale
legătura cu Macrocosmosul. Acesta a fost punctul de plecare. Omul Spunem telepatie, înţelegem gândire. Telepatia este
a inventat cuvântul pentru a putea relaţiona cu semenii săi. Michael dependentă de puterea minţii. Cu cât capacitatea noastră de
şi Nathanael au 43 de ani. Sunt gemeni. Au avut o relaţie cu totul concentrare şi focalizare este mai mare, cu atât gândul emis de noi
specială încă din copilărie. Fiecare simţea ceea ce i se petrecea are şansa de a fi recepţionat de ceilalţi. De obicei, acest proces se
petrece la nivel inconştient. Când citim o persoană ca pe o carte
celuilalt. Chiar aflaţi la mii de kilometri distanţă, fără a lua legătura
în vreun fel, dacă unul suferea de o migrenă, celalalt trăia acut o deschisă, îi receptăm gândurile, chiar dacă nu facem eforturi
durere de cap inexplicabilă. Acest caz nu este singular. Cu toţii conştiente pentru asta.
suntem telepaţi. Doar că unii sunt mai înzestraţi decât alţii. În plan În general, în afara ideilor obsesive pe care toată lumea ni le
pur spiritual, toate fiinţele sunt interconectate între ele. Fragmente citeşte destul de uşor, gândurile noastre sunt inaccesibile majorităţii
din aceeaşi sursă divină infinită intră în legătură indiferent de oamenilor. Totuşi există anumite legături foarte apropiate care
Noiembrie 2009 75
sparg aceste tipare. Judith are 60 de ani. Iată cum descrie legătura gândurile tuturor. Un astfel de zgomot infernal ar duce la nebunie.
sa profundă cu fiii ei aflaţi la mare distanţă, cu care nu ţine o Telepatia abordată fără un antrenament adecvat conduce la
legătură foarte strânsă: „Îi simt pe fiecare dintre copiii mei. Când nebunie. De aceea nu avem acces imediat la această capacitate, la
unuia îi este rău, ştiu, simt... ca toţi copiii care au devenit adulţi, această putere paranormală care trebuie trezită gradat.
nici ei nu-mi aduc la cunoştinţă problemele prin care trec,
suferinţele cu care se confruntă, tocmai pentru ca să nu mă Cum să ne antrenăm
îngrijoreze şi să nu-mi dea motive de nelinişte. Dar nici nu e nevoie Pentru dezvoltarea capacităţilor noastre telepatice este
să-mi spună. Când unuia îi este rău, eu ştiu. Îmi apare chipul lui necesar să îndeplinim următoarele patru cerinţe:
atât de des în minte, încât ştiu că ceva nu e în regulă. Atunci îl sun - să ne putem opri la propria comanda mentală şuvoiul
şi aflu ce se petrece. Da, nu pot trăi eu viaţa în locul lor, dar este gândurilor, amplificând astfel liniştea interioara şi pacea inimii;
important pentru mine să-i susţin şi să le transmit puţin din - să învăţăm să disociem procesul de gândire de cel al
experienţa pe care încă o am de oferit. Această conexiune vorbirii, astfel încât gândurile noastre să fie în armonie cu ritmul
sufletească şi mentală este foarte preţioasă pentru mine. Am sferelor astrale;
impresia că nici timpul, nici spaţiul nu ne pot despărţi şi asta o - să ne amplificăm puterea de concentrare şi focalizare,
linişteşte pe mama din mine.” pentru a reuşi să ne concentram pe o singură voce dintre toate
vibraţiile percepute;
Conduce la revelarea adevărurilor sufletului - să ne controlăm proiecţia gândurilor în plan astral pană
Există peste 7000 de limbi vorbite de peste 7 miliarde de când mesajul nostru ajunge la persoana dorită.
oameni. Atâtea fiinţe apropiate şi totuşi atât de înstrăinate de Aşa cum ştim deja, exista o serie de bariere psihice
conflicte... Acestea se nasc din erorile de comunicare. prestabilite care previn pătrunderile intempestive în mentalul unei
Răstălmăceşti un cuvânt, o înţelegere, iar suferinţa care apare alte fiinţe. Accesul la gândurile unei alte fiinţe se face doar prin
alimentează conflictul. intermediul corpului astral şi nu e suficientă simpla cerinţa
Cuvântul, oricât de util se dovedeşte, are şi neajunsuri. Căci mentală. Proiecţia gândului din plan mental în plan mental nu
rareori are acelaşi înţeles pentru două persoane diferite. Fiecare om funcţionează. Gândurile se nasc în planul astral.
atribuie o nuanţă proprie vorbelor pe care le spune. Folosim cuvinte
nu doar pentru sensul lor, ci pentru imaginea sau emoţia pe care ne- Ai grijă ce gândeşti
o evocă. Aşa că atunci când cuvintele sunt utilizate în anumite A recepţiona şi a emite anumite gânduri implică asumarea
contexte afective, este foarte uşor să apară neînţelegeri. De câte ori unei responsabilităţi. Această capacitate paranormală trebuie
nu ai senzaţia că vorbele nu pot exprima anumite puncte de vedere folosită doar în bine, pentru a face bine. Un telepat are datoria de a
sau stări? Ele nu sunt decât indicii ale unor realităţi. Nu pot lăsa fiinţele să acţioneze conform liberului lor arbitru, chiar dacă
exprima decât cu aproximaţie ceea ce simte fiecare, pentru că nu are puterea de a le influenţa. Această etică trebuie clar avută în
pot cuprinde subtilitatea care hrăneşte sufletul. vedere. Din nefericire, există persoane care folosesc inconştient
Îşi au originea în materie. Sunt legate de corpul fizic. această capacitate trezită într-un grad destul de mare în fiinţa lor.
Cuvintele nu există în sferele mentale şi ale spiritului. În planurile Ele îşi impun voinţa şi domină în mod natural spiritele slabe, care
acelea se manifestă ca nişte corpuri energetice ce folosesc singurul se comportă ca şi cum ar fi hipnotizate. Dacă ne amplificăm voinţa,
limbaj universal, cel al energiei. Fiecare emoţie, senzaţie sau gând menţinem o stare de vigilenţă şi blocăm conexiunile cu aceste
ia forma unui impuls energetic care poartă un mesaj către receptori. spirite inconştiente, dar puternice, putem să ne ferim de acţiunea
Fiinţele superioare, marii înţelepţi, îngerii, Însuşi Dumnezeunu lor nefastă. Când vă gândiţi la cineva, omul respectiv se gândeşte
comunică decât în acest fel. Imaginaţi-vă o lume în care suntem de asemenea la voi. Cu cât va gândiţi mai intens la el, creşte
capabili să transmitem ceea ce dorim direct, fără a folosi cuvinte probabilitatea ca această fiinţa să vă caute. Dacă o căutaţi voi, este
sau formule fizice. Imaginaţi-vă pacea pe care o dobândim atunci – foarte posibil să vă spună: „A, tocmai mă gândeam la tine...” De
ea ne ajută să depăşim toate neînţelegerile. Aceasta este puterea aceea, pentru un telepat nu este dificil să determine o fiinţă să se
telepatiei. Un telepat are acces la corpurile superioare ale îndrăgostească de el. Îi va fi de ajuns să dorească aceasta suficient
mentalului nostru şi la adevărul sufletului nostru. Spiritul şi sufletul de puternic, un timp îndeajuns de îndelungat. Însă întotdeauna este
nu mint niciodată. Minciuna este folosită doar în lumea oamenilor un preţ de plătit, căci fiecare fiinţă trebuie lăsată să acţioneze
care folosesc vorbele ca paravan. A te ascunde în spatele gândurilor potrivit voinţei sale, potrivit liberului său arbitru.
nu este tot aşa de simplu, deoarece această intenţie formează un alt Acest talent special necesită un antrenament adecvat. Altfel
gând. Pentru a minţi este necesar să gândeşti minciuna. Acest gând poate deveni o povară. Spre exemplu, Karine, 47 de ani,
nu scapă niciodată unui telepat, de aceea a trişa o astfel de fiinţă nu povesteşte: „De mică puteam înţelege gândurile celorlalţi. La
este cea mai înţeleaptă alegere… început am crezut că este ceva firesc, că toţi oamenii percep ceea ce
eu percep. Apoi am văzut că lucrurile nu stau aşa. Atunci când
Precum în cer, aşa şi pe pământ oamenii de lângă mine aveau intenţii ascunse, le percepeam şi îmi
Fiecare fiinţă are un suflet – o replică temporară a Spiritului preveneam părinţii. La început nu m-au crezut, dar au verificat
care sălăşluieşte în lumea astrală. Fiecare spirit are o frecvenţă spusele mele şi s-au convins. Odată cu înaintarea în vârstă, aceasta
vibratorie precisă. Spiritul care locuieşte în trupul fizic permite capacitate s-a estompat, însă mai există momente în care, dacă trec
sintonizarea acestei frecvenţe particulare şi asigurarea comunicării prin apropierea unei fiinţe simt tot ceea ce simte şi ea: durerea de
între cele două dimensiuni existenţiale: cea fizica şi cea spirituală. cap sau de stomac... simt totul. Acum urmăresc să nu iau în seamă
Fiecare fiinţa este un aparat de radio spiritual cu o frecvenţă unică, aceste senzaţii, pentru că ele m-au făcut să mă izolez de ceilalţi.
Spiritualitate

cea a Sinelui profund (spiritul). Vreau să mă bucur, vreau să am surpriza de a-i descoperi pe
În practică, lucrurile sunt destul de simple. Uneori putem ceilalţi. Aceasta este magia vieţii.”
capta o altă frecvenţă diferită de a noastră şi atunci intram în
armonie de fază cu o altă persoană. În acel moment avem acces la Când paranormalul devine normal
altcineva, iar acea persoana are acces la noi, la gândurile noastre şi Avem experienţe telepatice zi de zi. Timpul ţese între noi
la sentimentele noastre... Aceste momente de armonie se numesc legături invizibile. Stabilim legături telepatice cu toţi oamenii care
comunicare telepatică. ne sunt dragi. Aprofundând această capacitate ne putem înţelege
Fiecare fiinţă reprezintă aşadar un aparat de radio. Ea fără cuvinte şi ne putem simţi de la orice distanţă. Ne putem
captează frecvenţa spirituală proprie a sufletului care sălăşluieşte în apropia inimile. Însă doar stăpânirea deplină a acestei capacităţi,
trup. Cât timp acest trup fizic este în viaţă este imposibil ca fiinţa antrenamentul serios al voinţei reuşesc să stabilească o conexiune
să capteze undele unui alt Sine profund pe de-a-ntregul. Există permanentă şi indestructibilă între toate fiinţele: aceea a iubirii
anumite blocaje înnăscute care fac să se petreacă aşa. Dacă nu ar fi universale.
aşa, am înnebuni. Imaginaţi-vă că aţi avea capacitatea să auziţi
76 Lohanul nr. 10
Optimismul este o concepţie despre om, viaţă,
bine, fericire, armonie, Dumnezeu, care afirmă
Optimismul ne permite să posibilitatea desăvârşirii spirituale a omului, atin-
gerea fericirii, îmbunătăţirea continuă a condiţiilor
descoperim fericirea sale de viaţă, progresul lăuntric psihic, mental şi
spiritual.
• Optimismul poate preveni apariţia cancerului de sân;
Crina Calek – Bucureşti • Gândirea pozitivă apără împotriva stresului, răcelilor şi
ajută la păstrarea sarcinii;
• Optimismul ne protejează împotriva depresiei, ne măreşte
Moto: „Viaţa este Optimism, care totodată este o nivelul de reuşită, ne îmbunătăţeşte sănătatea şi ne prelungeşte
expresie a sănătăţii sufletului, ce ne permite să descoperim viaţa;
o tainică lumină dumnezeiască acolo unde pesimiştii susţin • Optimismul reduce tensiunea arterială şi hormonii asociaţi
că nu este decât beznă.” cu stresul, stimulând în mod pozitiv sistemul imunitar şi sistemul
„Este foarte bine să fim întotdeauna optimişti, să cardiovascular.
avem credinţă de nezdruncinat în Dumnezeu, atât în faţa Dr. Steven Greer, director al spitalului Royal Masden din
unui viitor care se anunţă plăcut, cât şi în faţa unui viitor Londra, este de părere că optimiştii care nu accepta ca pe o
care se anunţă neliniştitor.” fatalitate ceea ce li se petrece şi continuă să-şi păstreze un spirit
benefic orientat, combativ, au mai multe şanse de ameliorare sau
ptimismul reprezintă acea concepţie bazată pe o mare
O încredere în Dumnezeuşi în viaţă care se concentrează
cu toată atenţia spre perfecţionarea prezentului prin
lupta împotriva vechiului care este greşit, a lipsurilor şi piedicilor
chiar de vindecare până şi în lupta cu cancerul.
Cercetători ai Universităţii din Pennsylvania, SUA, au
analizat cu atenţie un grup de 120 bărbaţi care suferiseră un prim
infarct. Opt ani mai târziu, un procent de 80% din cei pesimişti
de tot felul. decedaseră în urma unui al doilea infarct, faţă de numai 13% din
Omul optimist, nu este un visător pasiv, ci un angrenat activ cei optimişti.
atât pentru idealul fericirii personale cât şi a celorlalţi care aspiră la Psihologi americani de la Universitatea Utah au realizat un
aceasta. În acest sens, concepţiile optimismului constituie, un studiu amplu despre efectele optimismului şi pesimismului. Astfel,
puternic factor mobilizator, încrederea deplină în Dumnezeuşi în aceştia au arătat că oamenii încrezători în viitorul lor au, de regulă,
energiile sale benefice, armonioase, pozitive, atotputernice, o personalitate magnetică, ce atrage nu numai simpatia, dar şi
contribuind la dezvoltarea rapidă şi la afirmarea capacităţilor suportul necondiţionat al celor din jur. Involuntar, optimiştii îşi
creatoare ale omului, la formarea şi amplificarea unor trăsături stimulează prietenii şi rudele să le răspundă în acelaşi mod stenic,
morale pozitive. aceştia manifestându-şi mai mult afecţiunea şi sprijinul decât ar
Optimismul, ca trăsătură de caracter reprezintă: atitudinea face-o pentru o persoană cu o atitudine pesimistă. Optimiştii sunt
prin care individul evaluează cam tot ceea ce există în jurul său susţinuţi de cei dragi şi astfel rezistă mai uşor în faţa loviturilor
(fapte, persoane, activităţi, relaţii, situaţii etc.) ca pozitiv, într-o vieţii.
perspectivă de rezolvare eficient. Timothy Smith, coordonatorul studiului american, a precizat
În concluzie, optimismul este o concepţie morală şi o că optimiştii nu vor fi niciodată lipsiţi de prieteni, în timp ce
atitudine existenţială predominantă opusă pesimismului, care este pesimiştii au toate şansele să fie evitaţi chiar şi de oamenii
axată pe credinţa în posibilitatea nelimitată, legitimă a omului de a apropiaţi din cauza atitudinii lor depreciative atât faţă de propria
dobândi fericirea, sănătatea, evoluţia spirituală, mulţumirea de sine persoană, cât şi de tot ceea ce este în jurul lor.
şi împlinirea armonioasă a fiinţei sale, călăuzind prin eforturi Psihologul Vera Pfeiffer, autoarea lucrării „Strategies of
tenace şi adecvate meandrele destinului spre un deznodământ Optimism”, afirmă că, deşi este aproape evident pentru oricine că
conform cu năzuinţele şi aspiraţiile lui.” optimismul este benefic pentru sănătate, fericire, putere de muncă,
succes şi încredere în sine, datorită închistării, egoismului şi
Optimismul ca teorie filosofică inerţiei, oamenii se tem, în mod absurd, să fie optimişti.
În dicţionar, optimismul este definit astfel: o concepţie
filozofică potrivit căreia în lume binele precumpăneşte asupra Sfaturi practice pentru a fi cât mai optimişti în fiecare zi
răului; atitudine a omului care priveşte cu încredere viaţa şi Experienţele lăuntrice au demonstrat că optimismul poate fi
viitorul; tendinţă de a vedea latura bună, favorabilă a lucrurilor. învăţat. A fi optimist este o opţiune şi poate să devină o realitate
Continuând tradiţiile înţelepţilor antichităţii, care au chiar şi pentru cel mai îndărătnic pesimist. Cultivând imagini
promovat idei optimiste, teoriile optimismului au căpătat o mai pozitive, gânduri şi aspiraţii divine, sublime care ne pun în
largă recunoaştere în concepţiile gânditorilor Renaşterii precum şi rezonanţă cu energii subtile benefice din Macrocosmos, ne
la unii dintre reprezentanţii idealismului clasic german. În mod transformăm treptat modul greşit de a gândi.
deosebit, optimismul a fost dezvoltat ca teorie filosofică în opera O metodă practică eficientă pentru a amplificarea
lui G. Leibniz, care considera lumea existentă manifestată de optimismului este operarea cu sugestii şi autosugestii benefice şi
Dumnezeu drept „cea mai bună dintre toate lumile posibile”. creatoare.
Unele teorii idealiste recunosc existenţa binelui şi dreptăţii „Mă simt din ce în ce mai optimist şi plin de forţă benefică.
absolute, dar le consideră numai de domeniul „lumii de apoi”. Percep întotdeauna cu multă bucurie partea cea bună a lucrurilor şi
Filosofii creştini din Evul Mediu socoteau că, în cele din urmă, răul fiinţelor. Entuziasmul meu euforic mă ghidează mereu în direcţiile
este înlăturat, dar concepeau în mod greşit triumful binelui ca fiind optime şi îi impulsionează benefic pe ceilalţi.”
Spiritualitate

posibil numai în „paradis”. Aceştia credeau că în viaţa Dacă alegem să folosim această idee-forţă, vom repeta
pământească omul este destinat suferinţelor pentru păcatele pe care această afirmaţie de un număr suficient de ori pentru a ne impregna
le-a săvârşit. Un asemenea optimism este fals şi echivalent în mod adecvat subconştientul, cu o credinţă cât mai deplină în
pesimismului, întrucât se sprijină pe recunoaşterea imposibilităţii realitatea taincă a acestei sugestii benefice. În încheierea acestei
dezrădăcinării răului, a fatalităţii nefericirii omului în viaţa reală. repetări ne vom vizualiza, ca şi cum ne-am privi pe noi înşine din
afară, cât mai detaşaţi, debordând de optimism şi entuziasm.
Optimiştii sunt cei mai sănătoşi oameni Transfigurarea este o cheie esenţială care ne poate ajuta să
O serie de cercetări medicale au dovedit că optimismul are un ne amplificăm optimismul. Pentru a fi pe deplini optimişti, trebuie
impact benefic asupra stării noastre de sănătate. Iată câteva să învăţăm să privim întotdeauna lumea, pe cei din jur şi pe noi
concluzii ale acestor studii: înşine plini de transfigurare.
• Optimiştii se îmbolnăvesc mai rar decât pesimiştii şi trăiesc Credinţa în Dumnezeu, încrederea în sine şi optimismul
mai bine; sunt intim legate. Amplificându-ne credinţa şi încrederea ne vom
• Rata supravieţuirii bolnavilor de inimă este cu 30-50% mai amplifica şi optimismul.
mare pentru cei cu gândire pozitivă; O altă metodă eficientă în amplificarea optimismului este
Noiembrie 2009 77
cromoterapia cu albastru, roşu, portocaliu şi galben. Robert Collier
Simţul umorului şi veselia, stări care exprimă rezonanţe • „Optimistul trăieşte pe peninsula posibilităţilor infinite;
profund pozitive, ne vor ajuta să ne amplificăm optimismul sau, în pesimistul este naufragiat pe insula indeciziilor nesfârşite.” –
anumite cazuri, să ni-l redobândim. O modalitate eficientă şi foarte William Arthur Ward
simplă de a elimina din fiinţă influenţele unor entităţi malefice, • „În alergarea de cursă lungă se poate dovedi că pesimistul
demoniace sau satanice, care ne pervertesc şi ne întunecă viziunea are dreptate, dar optimistul obţine timpul cel mai bun.” – Daniel L.
asupra lumii, este chiar aceea de a râde de ele. Reardon
• „Optimistul nu vede spinii din cauza trandafirului, iar
Aforisme despre optimism pesimistul nu vede trandafirul din cauza spinilor.” - Kahlil Gibran
• „Este de o mie de ori mai bine să fii optimist şi să te înşeli, • „Pesimismul duce la slăbiciune, optimismul la putere.” –
decât să fii pesimist şi să ai dreptate.” – Jack Penn William James
• „Pesimistul vede în fiecare oportunitate o dificultate. • „În timp ce înţeleptul se descurcă până şi în Infern, prostul
Optimistul vede oportunitatea în fiecare dificultate.” – Winston suferă şi în Paradis”
Churchill • „Nu plânge pentru că s-a terminat, zâmbeşte pentru că s-a
• „Nu pot schimba direcţia vântului, dar pot schimba direcţia petrecut.” – Gabriel Garcia Marquez
velelor astfel încât să ajung întotdeauna la destinaţie” – Jimmy • „Un om nu este distrus atunci când este învins; e distrus
Dean atunci când renunţă.” – Richard Nixon
• „Cât de multe lucruri sunt considerate imposibile înainte de • „Puţine lucruri în această lume sunt mai puternice decât un
a fi realizate!” – Pliniu imbold pozitiv, un zâmbet, un cuvânt optimist şi plin de speranţă.”
• „Optimismul este credinţa care duce la îndeplinire. Nimic – Richard M. DeVos
nu poate fi realizat fără speranţă şi încredere.” – Helen Keller • „Nu pot să nu mă gândesc ca lumea ar fi un loc mai bun
• „Optimismul este fundaţia curajului.” – Nicholas Murray dacă am învăţa să vorbim mai mult despre ceea ce este bine şi nu
Butler despre ceea ce este rău.”
• „Optimistul este personificarea umană a primăverii.” – • „Nimeni nu poate să se întoarcă în timp şi să fabrice un nou
Susan J. Bissonette început, dar oricine poate începe azi şi să fabrice un nou sfârşit.” -
• „Pesimismul este doar numele pe care oamenii lipsiţi de Maria Robinson
îndrăzneală îl dau înţelepciunii.” – Mark Twain • „Un pesimist este cineva care, atunci când trebuie să
• „Optimist: Persoană care călătoreşte pe nimic, de nicăieri, aleagă dintre două rele, le alege pe amândouă.” – Oscar Wilde
către fericire.” – Mark Twain • „Diferenţa dintre optimist şi pesimist este nostimă.
• „Un optimist vede deja cicatricea de deasupra rănii. Optimistul vede gogoaşa, pesimistul gaura.” – Oscar Wilde
Pesimistul încă vede rana sub cicatrice.” – Ernst Schroder • „Optimismul este contagios, el este acela care face lumea
• „Optimistul râde să uite, pesimistul uită să râdă.” fericită şi oamenii care vor să fie fericiţi au nevoie de optimişti.” –
• „Poţi să realizezi orice gândeşti că poţi realiza. A ştii Mihail Ralea
aceasta este un dar divin, prin care poţi rezolva orice problemă • „Dacă plângi pentru că soarele a dispărut din viaţa ta,
omenească. Aceasta ar trebui să te facă un optimist incurabil.” – lacrimile te vor împiedica să vezi stelele.” – Rabindranath Tagore

ceea ce s-a petrecut acolo anticipează o cumplită eventualitate şi,


totodată, ne putem da seama că depinde de noi ca această profeţie
Cel de-al treilea secret revelat de zguduitoare să nu se împlinească niciodată. Acest lucru este de
Fecioara Maria la Fatima dezvăluit altminteri întotdeauna motivul pentru care Dumneyeune trimite,
prin intermediul profeţilor aceste avertismente cutremurătoare,
pentru a realiza înainte de a fi prea târziu prăpastia spre care ne
îndreptăm dacă vom continua să ne îndepărtăm de valorile divine şi
Vlad Iosif – Bucureşti să ne modificăm fundamental atitudinea, pentru că cei înţelepţi ştiu
întotdeauna că Dumnezeu doreşte îndreptarea păcătoşilor şi nu
n 1917 la Fatima, în Portugalia s-a produs cel mai mare distrugerea lor.

Î fenomen supranatural care s-a declanşat în ultimele sute de


ani pe această planetă. El a fost observat de zeci de mii de
oameni, mărturiile legate de acesta fiind atât de numeroase şi de
Primele apariţii ale Fecioarei Maria la Fatima
În primăvara lui 1916, în locul numit La Loca du Cabeco, din
similare încât contestarea producerii lui ar fi dincolo de cel mai Portugalia, Arhanghelul Mihail s-a arătat în faţa a trei copii care
elementar bun simţ. Acest fenomen supranatural anticipează un erau cu oile la păscut: Lucia de Santos, în vârstă de 10 ani şi cei doi
cumplit eveniment catastrofal care este foarte posibil să se producă veri ai săi, Jacinta, de 7 ani şi Francisco, de 10 ani, toţi trei
pe planeta Pământ, dacă fiinţele umane nu vor ieşi din starea de provenind dintr-o familie de ţărani sărmani şi analfabeţi. Conform
răutate, larvaritate, perversitate şi îndepărtare de Dumnezeuîn care spuselor lor, acest „înger al păcii” avea ca misiune să îi
se complac. Cel de-al treilea secret ce a fost dezvălui de către pregătească pentru venirea Fecioarei Maria.
Fecioara Maria la Fatima are o importanţă uriaşă pentru umanitate Anul următor a marcat începutul unei lungi serii de viziuni
şi poate fi considerat (pe bună dreptate) ca fiind una dintre cele mai dumnezeieşti, care s-a întins de pe 13 mai până pe 13 octombrie.
zguduitoare profeţii ce ne permit să intuim ce s-ar putea produce pe Duminică, 13 mai 1917, de sărbătoarea Înălţării, în timp ce aceşti
Spiritualitate

această planetă, fie în fatidicul an 2012, fie ulterior, în viitorul trei copii erau cu oile la păscut aproape de satul Fatima, situat în
apropiat. dioceza Leiria, privirile le-au fost atrase de strălucirea intensă care
La ora actuală există o mulţime de semne care arată cu lumina cerul. În faţa unui arbore se afla o „frumoasă Doamnă”,
claritate că, pe an ce trece, balanţa se înclină şi mai mult în direcţia înveşmântată într-o capă de un alb strălucitor şi ţinând mătăniile
răului. Fecioara Maria a urmărit cu o impresionantă consecvenţă să pentru rugăciune în mână. „Nu vă temeţi”, le-a spus ea, „sunt
ne arate că în viitorul apropiat ne vom confrunta, din nefericire şi coborâtă din Ceruri [...]. Am venit la voi ca să vă spun să veniţi
cu siguranţă, cu anumite evenimente înspăimântătoare, catastrofale aici şase luni la rând, în zilele de 13, la această oră. Mai târziu vă
care vor fi inevitabile şi care vor antrena nu numai umanitatea, ci şi voi spune cine sunt şi ce doresc”. Şi a adăugat: „Rugaţi-vă în
planeta Pământ pe un făgaş al distrugerii şi al durerii, care ne fiecare zi pentru pacea lumii şi pentru sfârşitul războiului”.
aşteaptă ca o consecinţă inevitabilă a relelor şi greşelilor grave ce După o lună, în ziua a treisprezecea, la ora stabilită, copiii au
au fost săvârşite aici pe Pământ de cei răi şi nesăbuiţi. venit în acelaşi loc, însoţiţi, de data aceasta, de aproximativ o sută
Analizând cu atenţie profeţia înspăimântătoare (cunoscută de ţărani. Către prânz, un mic nor luminos a coborât din cer şi a
sub numele de Cel de-al treilea secret de la Fatima) a Fecioarei plutit la o înălţime de câţiva metri. Dintre cei prezenţi, doar copiii
Maria şi privind retrospectiv fenomenul supranatural care a avut au putut s-o vadă pe Doamnă. Aceasta s-a adresat fetiţei cu numele
loc la Fatima în 1917, ne putem da seama în mod intuitiv că tot Lucia: „Îi voi lua în curând la cer pe Jacinta şi pe Francisco, însă
78 Lohanul nr. 10
tu vei mai rămâne o vreme aici. Iisus vrea să Îl serveşti, pentru ca Război Mondial, respectiv izbucnirea celui de-al Doilea. Profeţiile
oamenii să mă cunoască şi să mă iubească”. Profeţia s-a s-au adeverit întocmai:
îndeplinit, căci Francisco a murit la vârsta de zece ani, pe 4 aprilie 1) primul Război Mondial s-a terminat la scurt timp după
1919, iar Jacinta, pe 20 februarie 1920, la vârsta de nouă ani; Lucia aceea, în 1918, deşi la momentul respectiv se derula debarcarea
a trăit aproape o sută de ani, fiind cea care a făcut cunoscute aliaţilor, Europa fiind atunci în plin război;
ulterior profeţiile Fecioarei. 2) sub pontificatul lui Pius al XI-lea, a avut loc al Doilea
Război Mondial, care