Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT

PRESTRI SERVICII MEDICALE STOMATOLOGICE


I. PRILE CONTRACTANTE
Art.1. Prezentul contract se ncheie ntre:
CMI sau SC .........................................................................................., cu sediul
in ................................................................................................, cu Nr. de ordine in
registrul
comertului
..........................................,
Cod
Unic
de
Inregistrare ............................., reprezentat prin Dr. ..........................., denumit in
continuare medic,
i
__________________________________,
cu
domiciliul
in
_____________________________________, posesor al____, seria__________,
nr._______________,
eliberata
de______________________,
la
data
de_______________, CNP_________________________, denumit in continuare
pacient.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.2. Obiectul contractului l constituie prestarea de servicii medicale
stomatologice solicitate de pacient, astfel cu acestea sunt descrise in Anexa care face
parte integranta din prezentul contract.
III. PRETUL CONTRACTULUI SI MODALITI DE PLAT
Art.3. Pretul contractului este de_____________lei, putand fi modificat in cazul
unor solicitari ale pacientului pentru efectuarea unor servicii si lucrari suplimentare si
care se vor reflecta intr-o noua anexa la prezentul contract.
Plata se va face astfel:
Pacientul va achita medicului un avans in suma de________________la
data semnarii prezentului contract;
Diferenta de__________________din valoarea contractului se va achita de
pacient pana cel tarziu la data de_______________________.
Pentru fiecare zi de ntrziere a plii, fa de data menionat n contract, pacientul
va plti penaliti de 0, 5% pe fiecare zi de intarziere, cuantumul penalitatilor putand
depasi cuantumul debitului.
Art.4. Denuntarea prezentului contract de catre pacient nu mai este posibila dupa
plata avansului aratat la art. 3. In cazul in care prezentul contract inceteaza inainte de
indeplinirea obiectului sau, din cauze imputabile pacientului, acesta din urma va fi obligat
sa plateasca costurile suportate de medic cu tehnicianul dentar, eventualele lucrari
efectuate de medic sau de tehnicianul dentar in beneficiul pacientului, precum si orice
alte prejudicii. Pacientul va fi obligat sa plateasca medicului aceste costuri in termen de
cel mult ____zile de la simpla somare. In situatia in care pacientul nu va achita la
scadenta aceste costuri, se vor aplica penalitatile prevazute la art. 3.
IV. DURATA CONTRACTULUI
1

Art. 5. Prezentul contract se incheie pe o perioada determinata, respectiv de la data


de___________la data de___________, putand fi prelungit in urmatoarele situatii:
daca partile convin, de comun acord, prelungirea duratei prezentului
contract;
daca, din motive medicale, medicul se afla in imposibilitatea de a realiza in
termenul aratat mai sus obiectul prezentului contract;
in situatia in care obiectul prezentului contract nu poate fi realizat in
termenul aratat mai sus din motive imputabile pacientului.
V. OBLIGAIILE PRILOR
Art.6. Medicul se oblig:
a) sa efectueze serviciile medicale stomatologice prevazute in Anexa la prezentul
contract;
c) sa asigure executarea unor servicii competente, la standarde superioare, indeplinite cu
probitate profesionala si moralitate;
e) sa informeze pacientul despre orice impediment intervenit in realizarea obiectului
prezentului contract.
Art.7. Pacientul se oblig:
a) s asigure plata serviciilor prestate la termenul prevzut n contract;
b) s puna la dispozitia medicului toate informatiile necesare si esentiale despre starea de
sanatate si particularitatile necesare bunei ingrijiri, precum si sa respecte intocmai
recomandarile medicale primite de la medic, in alte conditii medicul declinandu-si
raspunderea;
d) s informeze medicul despre orice impediment ivit in realizarea obiectului prezentului
contract.
VI. CLAUZE SPECIALE
Art.8. Pacientul atesta exactitatea si sinceritatea informatiilor pe care le furnizeaza
medicului si isi exprima acordul ca demersurile facute de medic sa fie conform
infomatiilor pe care le-a furnizat. Pacientul atesta faptul ca, la momentul semnarii
prezentului contract, medicul i-a explicat pe intelesul acestuia atat diagnosticul, cat si
planul de tratament, astfel cum acestea sunt prevazute in Anexa la prezentul contract si
arata ca a inteles in mod expres care sunt efectele in situatia in care nu isi insuseste
intocmai tratamentele propuse de medic sau nu respecta intocmai indicatiile date de
medic. De asemenea, pacientul atesta faptul ca medicul i-a pus in vedere care sunt
eventualele riscuri, accidente si complicatii care pot interveni in cursul tratamentului si
dupa finalizarea aceastuia si arata ca, in deplina cunostinta de cauza, intelege sa si le
insuseasca in totalitate.
Art.9. Medicul este exonerat de orice raspundere in situatia in care pacientul nu
pune la dispozitia acestuia toate informatiile necesare in realizarea obiectului prezentului
contract, precum si in situatia in care pacientul nu respecta intocmai recomandarile
medicale, tratamentele propuse si indicatiile date de medic.
Art.10. Neplata pretului contractului in cuantumul si la termenele fixate potrivit
art.3 din contract dau dreptul medicului sa procedeze la rezilierea de plin drept a
prezentului contract fara nicio alta formalitate si fara nici o alta procedura judiciara sau
2

extrajudiciara. Prezentul pact comisoriu de gradul IV isi produce efecte de la data


scadentei obligatiei neexecutate.
Art.11. Orice fel de schimbari ale solutiilor tehnice sau ale materialelor folosite, in
ceea ce priveste calitatea, aspecte de design, etc., odata acceptate de catre pacient nu mai
pot fi modificate decat cu acceptul medicului si doar in situatia in care pacientul va achita
toate costurile suplimentare ce decurg din inlocuirea acestora, in termen de maxim
______zile de la convenirea acestor schimbari. In situatia in care pacientul nu va achita la
scadenta aceste costuri suplimentare, se vor aplica penalitatile prevazute la art. 3.
VII. LITIGII
Art.12. Litigiile aparute ntre parteneri n timpul derularii prezentului contract se
vor rezolva pe cale amiabila.
Daca partenerii nu ajung la o ntelegere amiabila, atunci litigiile vor fi naintate
spre rezolvare instantelor competente din judetul Hunedoara.
VIII. DISPOZITII FINALE
Art.13. Comunicarile intre parti vor fi valabil facute prin serviciile postale, de
curierat, fax, e-mail sau orice alt mijloc de comunicare care prezinta si posibilitatea
probarii primirii de catre destinatar, iar termenele din cuprinsul contractului vor fi
calculate de la data receptionarii comunicarii de catre destinatar.
Partile sunt obligate sa comunice una catre cealalta, in termen de 48 ore de la
producerea ei, orice schimbare de cont, adresa postala, electronica sau numar de telefon
sau fax. Orice schimbare neavizata celeilalte parti nu va produce nici un fel de efecte.
Art.14. Completarile si/sau modificarile la prezentul contract se vor face in scris si
vor produce efecte numai daca vor fi semnate de ambele parti contractante.
Art.15. Locul incheierii contractului se va considera ca fiind localitatea
Hunedoara, judetul Hunedoara, Romania.
Art.16. Prezentul contract a fost ntocmit n doua exemplare originale,
astazi_______, cate unul pentru fiecare parte contractanta si contine ________Anexe,
respectiv:
-________________;
-________________
-_________________.

MEDIC

PACIENT