Sunteți pe pagina 1din 25

e*n{imNt*l cadru

aE

$tudir.riq"}i ds femmhi{fltm{mf S*eq*m*ntaf iei de avixmrm m [ue r#ril*e"

SOCI TA TEA C{}R{ERCTIT',A

ds

ir"rtenvss"rtii

e. tVt t* rricipEul
Bstosarri,
71{}O6't
Catea lrtrationala rrr. 1O7, Elt-O1 , Slarter
(}23't * 5't4965
7'eIef@nlFax.
WW
W bWWM
Regt- Corrl- |
J(}7/'X {}A5l'1 993
wg&%w
Cocl FiscaX :
${ 49{3627{}
re%
Corat : $?Sl $RZEifa$$$C1(l6OOO(}532646
Rafffer-ser &af,k - Eletrsafti
s.R"L.
fin:n3l. EaEgten EEgr*rDluG; *rft- GaurMttder8alr;
arlr- !rylBgeal',tr188E3&s'*
,q.<fu'es

*sXffie

ffiffi
#t@mbri rerr{:da*ari:

PROIECT nr. a3a9/2O1O


FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE

FOTO ENERGIE
Producere energie regenerabila prin panouri
fotovoltaice in localitatea Varfu Campului

BENEFICIAR: PRIMARIA COMUNEI VARFU CAMPULUI

**ntirautul cadru

mtr

$tudf

n*ln"rl

ds fcaahilitmtmf d*eum*rrta{iei de avixane a Iumn&nil*r de intenv*mtEi

&. pgffi&ffi ffiffiffiE&ffi


t.t l

__

:;;;'2,-.)l:::

_'_..

L|".j

,i.' "_'

1. denumirea obiectivului de investilii:

2. amplasamentul (judelul, Iocalitatea, strada, numdrul);


3. titularul investiliei;

4. beneficiarul investiliei;
5. elaboratorul studiului.

lnformatii generale privind proiectul


'1.

situalia actuald gi informalii despre entitatea responsabild cu implementarea proiectului;

pESCRT EREA TNVESTTTTET

a)

concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investilii pe termen

lung (in cazul in care au fost elaborate in prealabil) privind situalia actuald, necesitatea

gi

oportunitatea promovdrii investitiei, precum 9i scenariul tehnico-economic selectat;


b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investilii pot fi atinse

(in cazul in care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu

de

prefezabilitate sau un plan detaliat de investilii pe termen lung):

./
,/
,/
./

scenarii propuse (minimum doui);


scenariul recomandat de citre elaborator;
avantajele scenariului recomandat;
descrierea constructivi, functionali gi tehnologicd, dupi caz;
* "":

a) zona 9i amplasamentul;
b) statutuljuridic al terenului care urmeazd sd fie ocupat;

c) situalia ocupdrilor definitive de teren: suprafala totald, reprezentdnd terenuri din


i

ntravi lan/extravi

la n

d) studii de teren:

- studii topografice cuprinz6nd planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste


repere in sistem de referin!5 national;

cu

Son{in'nutui eadru a} $tudiu*ui de femahiiitatm/ d*eumsnta{ie[ de awixane a Bucn$ril*r ds Enterventii

studiu geotehnic cuprinzdnd planuri cu amplasamentul forajelor, figelor complexe cu

rezultatele determindrilor

de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu

recomanddrile pentru fundare;


- alte studii de specialitate necesare, dupd caz;

e) caracteristicile principale ale construcliilor din cadrul obiectivului de investi{ii, specifice


domeniului de activitate, gi variantele constructive de realizare a investiliei, cu recomandarea

variantei optime pentru aprobare;


f) situatia existentd a utilitdlilor gi analiza de consum

./
,/
g)
F'r,..*s' r:l#Lr.

necesarul de utilitali pentru varianta propusd promovdrii

solulii tehnice de asigurare cu utilitdli

concluziile evaludrii impactului asupra mediului;


,.,

-$.i{

-;,i

';r'"

:
I

Costurile estimative ale investifiei

1.
2.

valoarea totald cu detalierea pe structura devizului general;


egalonarea costurilor corroborate cu graficul de realizare a investitiei.

Analiza cost-beneficiu

Sursele de finantare a investitiei


Estimdri privind forla de muncd ocupatd prin realizarea investifiei

./
,/

numdrul de locuri de muncd create in faza de execulie


numdrul de locuri de muncd create in faza de operare

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei


1. valoarea totald (lNV), inclusiv TVA (mii lei)

2.

egalonarea investitiei (lNV/C+M):

3. duratd de realizare (luni);

4. capacitdli (in unitdli fizice gi valorice);


5. alli indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizald
investilia, dupd caz.
Avize gi acorduri de principiu

e*ntinutul

madru m{ $tr.rdIutui de fmmabilitatel deeurmentatiei de avizare a

lucr{rilor de interuentli

DATE GENERALE

FOTO ENERGIE
Producere energie regenerabila prin panouri fotovoltaice
in localitatea Varfu Campului
1. Denumirea obiectivului de investitii:

2.

Amplasament: Judetul Botosani, localitatea Varfu Campului Flamanzi, comuna

Varfu campului
3. Titularul investitiei: PRIMARIACOMUNEI VARFU CAMPULUI

4. Beneficiarul

investitiei: PRIMARIA COMUNEI VARFU CAMPULUI

5. Elaboratorul studiului : S.C.,, PROIECT BOTOSAN!"

S. R. L.

#mn{imutul cadru al $tudiului de fexabi{fitateI dmcurut*ntmtfm[ de

aw6aane

a lucrf,rilor de interventii

INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

1. Situatia actuala gi informatii despre entitatea responsabild cu implementarea


proiectului
Amplasamentul este in instavilanul satuluiVarfu Campului, parcela cadastrala nr. 28013

Din punct de vedere climatic, amplasamentul se incadreaza in zona climatica

lll,

caracterizata prin 0e = - 18o C.

Teren aferent domeniului privat aflat in administrarea Consiliului Local al comunai Varfu

Campului

si zootehnie

parcela cadastrala nr. 28013, U.T.R.

- 5 ( SATUL NOU - Zona de mica industire

Comuna Varfu Campului se afla in Judetul Botosani, in zona nord-estica

teritoriului

romanesc, apartinand regiunii istorice a Moldovei, invecinandu-se la nord-vest cu Ucraina, la

nord-est si est cu Republica Moldova, la sud cu judetul lasi si Ia vest si sud-vest cu judetul
Suceava. Comuna se afla la o latitudine Nord 47"51'si o longitudine Est 26'20'.
Portiunea de teren vizala se gaseste la circa 280 m peste nivelul Marii Negre, incadrata intr-

o regiune de ses cu destinatie predominant agricola.


Este si acum caracterizata de prezenta unor structuri vechi in stare de degradare care vor
trebui sa fie inlaturate in timpul pregatirii zonei pentru instalarea statiei fotovoltaice.
Documentatia fotografica anexata prezinta si mai bine cele descrise mai sus.

Proiectul in cauza consta in realizarea unei instalatii fotovoltaice de putere nominala de circa

400 kWp de tipul grid-connected care va viza o zona de ses situata in Comuna Varfu
Campului, Judetul Botosani; energia produsa va fi revarsata in retea cu racord in tensiune
medie in modalitatea trifazica.

se refera la realizarea unei instalatii de generare electrica cu tehnologie


fotovoltaica, care se incadreaza in programul de finantare europeana numit "Program
lnterventia

- Cresterea Competitivitatii economice (POS CCE) Axa prioritara 4 (AP4)


eficientei si a securitatii furnizarii, in contextul combaterii schimbarilor climatice -

operativ sectorial

Cresterea

domeniul major de interventie (DMl) 2

Valorificarea resurselor regenerabile de energie prin

producerea de energie verde".


Obiectivul este producerea anuala de cantitati importante de energie, prin utilizarea
exclusiva a sursei regenerabile solare: aceasta energie va fi in intregime inclusa in reteaua
de distributie S.E.N. prin modalitatile si conditiile fixate

C*n{inutul *adrr.*

atr

Studf

r.;$ui

de ferabEtrfitatel d*cumentatiei de awlamre

de in{mnvemgii

m f umn&ri]mn

Descrierea investitiei

a.

Concluziile studiului de prefezabiltate, necesitatea si oportunitatea promovarii


investitiei, precum si scenariul tehnico-economic selectat

Anterior nu a fost intocmit un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investitii pe


termen lung.
Proiectul in cauza consta in realizarea unei instalatii fotovoltaice de putere nominala de circa

400 kWp de tipul grid-connected care va viza o zona de ses situata in Comuna Varfu
Campului, Judetul Botosani; energia produsa va fi revarsata in retea cu racord in tensiune
med ie in modalitatea trifazica.

se refera la

lnterventia

realizarea unei instalatii de generare electrica cu tehnologie

fotovoltaica, care se incadreaza


operativ sectorial

- Cresterea

in programul de finantare europeana numit "Program

Cresterea Competitivitatii economice (POS CCE) Axa prioritara 4 (AP4)

eficientei si a securitatii furnizarii, in contextul combaterii schimbarilor climatice

domeniul major de interventie (DMl) 2 -Yalori'ficarea resurselor regenerabile de energie prin


producerea de energie verde".
Obiectivul este producerea anuala de cantitati importante de energie, prin utilizarea
exclusiva a sursei regenerabile solare: aceasta energie va fi in intregime inclusa in reteaua
de distributie S.E.N. prin modalitatile si conditiile fixate

b.

Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului pot fi atinse.

Scenarii propuse
Prin studiul de fezabilitate, se propun doua variante pe doua amplasamente diferite

Varianta

Se propune amplasarea campului cu panouri fotovoltaice intr-o zona din incinta unei ferme
zootehnice

Terenul este proprietatea primariei Varfu campului cu destinatii diverse cu folosinta actuala
de zona agro-industriala

Suprafata terenului destinat centralei fotovoltaice ese

de 1,23 ha si nu este ocupat

de

constructii.

Accesul este asigurat din DN 29 C Botosani

beneficiari

- Siret . Aleea de incinta care deserveste si alti

ai spatiilor din vecinatate necesita o amenajare

corespunzatoare unui trafic

carosabil.

ln vecinatatea
zootehnic

amplasamentului

se afla LEA'100 KW care alimenta in trecut

sectorul

Co:r{inutul cadru af

Ste"xdir.*luI

de fesahilitate,i d*earroemtatEei de avEaare a lucr&rileir de

Capacitatea de 0,40 MW necesara comunei Varfu Campului poate


amplasarea

fi

Entmrvmnltii

asigurata prin

a 1820 panouri orientate SUD si cu o inclinare de 35o fata de orizontala

lnstalatia este constituita din doua generatoare fotovoltaice conectate la reteaua publica de
distributie electrica.

Prin amplasarea acestor panouri nu sunt deranjate vacinatatile


emanatii nocive si nu umbresc constructiile civile

nu produc zgomot

nstalatia fotovoltaica

Energii regenerabile sunt acele forme de energie generate de surse care prin caracterul lor

intrinsec se regenereaza sau nu sunt "epuizabile" pe scala de timpi "umani", si, prin
extensie, a caror utilizare nu prejudiciaza resursele naturale pentru viitoarele generatii; ele

reprezinta una dintre posibilitatile de

a promova o dezvoltare de sustinut,

constituind o

alternativa valida pentru sursele traditionale, atat in termeni economici si de aprovizionare,

cat si mai ales in termeni de poluare, intrucat nu dezvolta bioxid de carbon si nici alte
substante poluante, cum ar fi oxizii de azot si anhidrida sulfuroasa.
Energia electrica fotovoltaica, bazandu-se pe proprietatile unor materiale semiconductoare
(siliciu), tratate corespunzator, de a transforma direct radiatia solara in energie electrica, se
incadreaza deci pe deplin in aceasta categorie de "energii regenerabile", intrucat este in
masura de a se regenera printr-o sursa inepuizabila cum este cea solara.
Tehnologia fotovoltaica propusa prevede utilizarea de module din siliciu policristalin, legate

intre ele in benzi, care se vor pozitiona pe suporturi fixe; instalatia, de putere totala de I
MWp, va fi de tipul grid-connected, adica conectata in paralel la reteaua electrica publica si

proiectata pentru

introduce

in aceasta energia electrica produsa, adaptata in mod

corespunzator, cu ajutorul invertoarelor, la standardele retelei.

O asemenea solutie, care permite maximizarea productiei electrice pe durata de viata

instalatiei, este posibila datorita:


-Disponibilitatii sursei solare;
-Disponibilitatii spatiilor pe care sa se instaleze modulele;

-Factorilor morfologici si de mediu.


Proiectul propus a fost dezvoltat tinand cont de urmatoarele criterii de proiectare:

- Optimizarea productivitatii instalatiei, reducand in mod global la minim pierderile;

- Garantie de maxima productivitate chiar si in cazul unor eventuale defectiuni localizate ale
instalatiei;

- ldentificarea anomaliilor si/sau a defectiunilor localizate ale instalatiei;


- Garantie de maxima siguranta infaza de executie si de administrare a instalatiei;
- Garantie de maxima durabilitate a instalatiei.

So*$in'lNtul cadru af Studiului de fezahi$Etate/ dmcl:mentmtEei de avlaare a Iuer#rilor de Entenvmntii

Yarianta2
Cladirile scolilor din localitatea Varfu campului cu

o suprafata de 2000 mp pot asigura

amplasarea Ia o inclinatie de ---------- a unui numar de 1800 de panouri , dar cu modificarea


completa a sarpantelor si invelitorii . Orinentarea na va fi spre sud , avand o abatere de 30

- vest ceea ce ar duce la scaderea randamentului cu 15 % . Cabina generatorului

spre sud

(invertor ) si a transformatorului , vor fi amplasate in curtea scolii , ceea ce ar diminua


suprafata destinata elevilor .
Criteriile pentru alegerea variantei celei mai avantajoase
( se vor puncta cu note de la 1 - 10 )

V1

v2

Eficienta economica

Valoare de investitie

'10

Protectia emdiului

10

10

lmpact social

10

Avize, studii , acorduri

10

TOTAL

49

38

Criterii

Din punctajul obtinut , varianta 1 este mult mai avantajoasa

Varianta 2 care prin solutie prevede amplasarea panoului pe constructii existente , necesita
expertizarea constructiilor
cablurilor.

refacerea sarpantelor si

a invelitorii , o lungime mai mare a

Scenariul recomandat de catre elaborator


Proiectantul recomanda fara echivoc varianta 1
punctaj maxim

Avantajele scenariului recomandat:

o
o
.
o

Eficienta economica mai mare


Valoare de investitie mai mica
lmpact social mai mic

Avize , studii , acorduri mai putine

, care din analiza criteriilor a obtinut un

**n{inutul cadru a[ $te"ndiulu0 de feaabiiitatel dmcumentatlel de aviear* a luar&ninon de int*rven{ii


Descrierea constructiva, functionala si tehnologica
Scopul prezentului document este de a furniza o descriere tehnica a proiectului de realizare

a unei instalatii de generare electrica cu utilizarea sursei regenerabile solare, prin conversia
fotovoltaica.

Proiectul descrie realizarea unei instalatii fotovoltaice cu putere nominala egala cu 400,40

kWp numita

"V6rfu Cimpului",

nominala egala cu 110,88 kWp

compusa din doua generatoare fotovoltaice de putere

si 289,52 kWp, instalata pe un lot de pamant situat

in

vecinatatea strazii DC29C, cu scopul de a produce energie electrica care sa fie inclusa in
reteaua electrica nationala.

lnstalatia va fi de tipul grid connected si energia electrica produsa va fi revarsata in retea cu


racord la tensiune medie in modalitatea trifazata.

Ansamblul fotovoltaic total al celor doua generatoare va avea

productie de 445.000

kWh/an.

lnstalatia fotovoltaica

si

componentele sale vor

fi

realizate

in deplina conformitate cu

normele tehnice si de siguranta in vigoare.

NORMATIV TEHNIC DE REFERINTA


lnstalatiile fotovoltaice care fac obiectul prezentului raport vor fi realizate in conformitate cu
Legile/Normativele in vigoare, printre care urmatoarele principale:

.
.
.

CEI 0-2: Ghid pentru definirea documentatiei de proiect pentru instalatii electrice;
CEI 0-3: Ghid pentru completarea documentelor, dupa legea 46190;

CEI 11-20: lnstalatii de producere de energie electrica si grupuri de continuitate


conectate la retele de categoria I si ll;

CEI EN 60904-1: Dispozitive fotovoltaice Partea 1: Masurarea caracteristicilor curent-

tensiune ale dispozitivelor fotovoltaice;

CEI EN 60904-2: Dispozitive fotovoltaice

Partea a 2-a: Prescriptii pentru celulele

fotovoltaice de referinta;

CEI EN 60904-3: Dispozitive fotovoltaice

- Partea a 3-a: Principii de masurare

pentru

sisteme solare fotovoltaice de utilizare terestra si iradierea spectrala de referinta;

CEI EN 61727: Sisteme fotovoltaice (FV)


la retea;

Caracteristici ale interfetei de conectare

Conlinurtt*l cmdnu af $tudiului de fesahii[tatel dmmmrnenta{iei de

aviNmnm m Eq.imn&rilon

de 6nterven{ii

CEI EN 61215: Module fotovoltaice cu siliciu cristalin pentru aplicatii terestre.


Certificarea conceptiei si omologarea tipului;

.
.

CEI 20-19: Cabluri izolate cu cauciuc de tensiune nominala pana la 4501750V;

CEI 20-20: Cabluri izolate cu policlorura de vinil de tensiune nominala pana

la

450t750V;

CEI 64-8: lnstalatii electrice utilizatoare cu tensiuni pana la 1000 V curent alternativ si
1500V curent continuu;

.
.
.

CEI 81-1 : Protectia structurilor impotriva fulgerelor;

CEI EN 60099-1-2: Descarcatoare;

CEI EN 60439-1-2-3: Echipamente asamblate de protectie si manevra pentru joasa


tensiune;

. CEI EN 60445: ldentificarea

bornelor

si a

aparatelor

si a

extremitatilor

conductoarelor, marcaje si reguli generale pentru un sistem alfanumeric;

.
.

CEI EN 60529: Grade de protectie obtinute prin invelisuri (lndice lP);

CEI EN 61215: Module fotovoltaice cu siliciu cristalin pentru aplicatii terestre.


Certificarea conceptiei si omologarea tipului;

CEI EN 61646: Module fotovoltaice in straturi subtiri pentru aplicatii terestre.


Calificarea proiectului si aprobarea tipulu;

o
.

CEI 110-1, 110-6,110-8: pentru compatibilitatea electromagnetica (EMC);

CEI EN 61724: Monitorizarea performantelor sistemelor fotovoltaice. Recomandari


pentru masurarea, transferul si analiza datelor;

Norme UNI/lSO si DIN pentru studiul structurilor mecanice de suport si de ancorare


pentru mod ulele fotovoltaice.

Criterii de racordare a instalatiilor de productie la reteaua MT a E-ON.

CRITERII ADOPTATE PENTRU SELECTIILE PROIECTULUI

Realizarea unei instalatii fotovoltaice conectata la reteaua electrica de distributie are in


principal scopul de

a injecta energia produsa in retea, contribuind astfel la echilibrarea

absorbtiei energiei necesare cu nevoile electrice.


ln general, aplicarea tehnologiei fotovoltaice permite:

.
.
.

Producerea de energie electrica fara nici o emisie de substante poluante;

Economisireadecombustibilfosil;
Nici o poluare acustica;

10

Sontimc.iteil cm*{ru al $tudiuluri de femahiiitatel d*cur"nenta{lei de avlzmrm a

$ucr*ril*r de intenven'ltE!

Solutii de proiectare a sistemului compatibile cu exigentele de protectie arhitecturala


sau a mediului (ex. lmpactulVizual);

Posibila utilizare pentru instalarea dispozitivului

a unor suprafete

marginale

(acoperisuri, poduri, terase, terenuri etc)


Selectiile diferitelor solutii pe care s-a bazat proiectarea definitiva a instalatiei fotovoltaice
sunt urmatoarele:

.
.
.

Satisfacerea cerintelor de baza impuse de clientela;


Respectarea Legilor si a normativelor de buna tehnica in vigoare;

Obtinerea unor economii maxime de administrare

si de intretinere a

instalatiilor

proiectate;

Optimizarea raportului costuri/beneficii

si

utilizarea de materiale componente de

inalta calitate, eficienta, lunga durata si usor de gasit pe piata;

Reducerea pierderilor energetice legate de functionarea instalatiei cu scopul de a


mari cantitatea de energie electrica introdusa in retea.

lnstalatia fotovoltaica ce face obiectul prezentei,

a fost

proiectata facand trimitere la

materiale si/sau componente de la furnizori primari, dotate cu marca de calitate, cu stampila

sau autocertificarea Constructorului, atestand construirea lor cu respectarea

regulilor,

conform normativului tehnic si legislatiei in vigoare.

DEFINITII

a. O instalatie fotovoltaica este un sistem de producere de energie electrica prin


conversia directa a energiei radiatiei solare in electricitate (efectul fotovoltaic),
aceasta este constituita din generatorul fotovoltaic si din grupul convertor;

b.

Generatorul fotovoltaic al instalatiei este ansamblul modulelor fotovoltaice, conectate


in serie/in paralel pentru a obtine tensiunea/curentul dorit;

c.

Puterea nominala (sau maxima, sau de varf) a generatorului fotovoltaic este puterea
determinata de suma tuturor puterilor nominale (sau maxime, sau de varf) ale fiecarui

modul ce constituie generatorul fotovoltaic, masurate

in

conditiile standard de

referinta;

d.

Grupul convertor este echipamentul electronic care transforma curentul continuu


(furnizat de generatorul fotovoltaic) in curent alternativ pentru conectarea la retea;

e.

Distribuitorul este subiectul care presteaza serviciul de distributie


energiei electrice catre utilizatori

f.

si vanzare a

Utilizatorul este persoana fizica sau juridica titular al unui contract de furnizare de
energie electrica.

11

Omn{lnutu} cmdru

m{

$tudiuluE de

femmhi$frtmtml

d*eun:*srta{!ei de avizara a lursr&nilmn de EnterventEi

DATE DESPRE PROIECT


Odntraetant
Denumire sociala
Adresa
EG.EEIiiinsttleti.i
Adresa
Localitate
Date cadastrale
llti I izHfea cladi iiisa u a,'t-ie-$ii llU
Destinatia folosirii
Accesul Ia instalatie
Prescriptii speciale in materie de
siquranta
Generatorul FV
Putere nominala
Monofazic lTrifazic
Vout CA
Caracteristicile locului de
amplasare
Structura de suoort
lradiere solara
Conditii ale mediului de lucru
Durata medie de viata estimata
Diminuare performante

BT/MT

440,40 kwp
trifazic
400 Vca
Lot teren agricol
Structura din otel si aluminiu de tip fix
Caracteristica pentru locul in care dispozitivul este
instalat
Caracteristice pentru locul in care dispozitivul este
instalat
25 ani
Pana la 90% in primii 10 ani si pana la 80%o de la
al 11-lea pana la al 20-lea.
ln MT
TR cu izolatie de rasina conform CEI 14-12 - 400

Transformator nou

KVA

Hti$

TT

Functionare electrica

In

alafi'

Curent

tiica=A

de c.c. partea MT (in

amonte de transformator) (kA)


Curent de c.c. partea BT (in aval
de transformator) (kA)
Contributia generatorului
fotovoltaic partea BT (kA)
Starea ounctului neutru
Localizarea tabloului de camp
Localizarea tabloului de interfata

0,03 kA
9,6 kA
0,9 kA
La pamant, instalatie TN-S

ln

vecinatatea fiecarui rand de module (Vezi


Tabelele de Proiect)
ln interiorul incaperii tehnice identificata in faza de
inspectie la fata locului (Vezi Tabelele de Proiect)

e--=ditii=-*r6in5*ilatia.:fiib:ui'iri$ano.ata-f.unctio.na
Tmin=-41 "C. Tmax=+9s'C
Temo. operativa a modulelor
Tmin=-l 0 "C, Tmax=+s1'C
Temo. Functionare lnvertor
Tmin=-31 " C, Tmax=+45'C
Temp. externa
Cuprinsa intre 0%o si 100%
Umlditate relativa
Valoarea curentului de scurtcircuit al instalatiei in punctul de conexiune (kA):

lnstalatie P=0,400400 MVA

t2

*am{is'tutu$ *adru:

atr $tr"rd*uluE

d* ferahi$fitatm/ d*es.xmentatEei de arEiesr* a !uar&ri$mr de EnterventEi

lcc <0,012KA

(Vprim = 20.000V / Vsec = 400V)

DESGR/ER EA I N STA LAT I I LO R F O TOVO LTAI

CE

lnstalatia este constituita din sectiunile de: productie, conversie si transport. Producerea de
energie electrica are loc prin utilizarea unui generator fotovoltaic.
lnstalatia este constituita din doua generatoare fotovoltaice de putere totala de 400,40 kWp,

conectata in paralel Ia reteaua publica de distributie electrica prin grupuri de conversie


DC/AC modulare cu transmitere trifazica in MT.

Puterea totala a instalatiei fotovoltaice va reiesi ca fiind

de 400,40 kWp.

Racordarile

Ia

reteaua publica sunt efectuate in conformitate cu specificatia tehnica a E-ON.

ll

generatore fotovoltaico

d composto complessivamente da nr. 1.820 Pannelli in silicio

policristallino tipo RIELLO PFV 220, installati su opportuni sistemi fissi orientati a SUD con
un

tilt di 35' rispetto all'orizzontale.

Generatorul fotovoltaic este subimpartit

in 2

campuri fotovoltaice, fiecare dintre ele

alimentand urmaritorul solar MPPT ale fiecaruia dintre cele

doua invertoare prevazute.

Subimpartirea in campuri si benzi este realizata astfel incat sa garanteze perfecta echilibrare

fazelor

si este pe deplin reprezentata in schema electrica generala a instalatiei

FV

("Schema Electrica Generala").


Tabelul de recapitulare urmator ilustreaza puterea nominala
fotovoltaice ale fiecarui camp fotovoltaic prevazut in parte.

13

si numarul total de

module

f;en{imutnxl eadru

Nr.

atr $tr"ldiulmE

Nr. Module FV
(220 wp)

DENUMIRE

SUB-CAMP FV

125K

320K

d* t*sahEiifmtel docuntentatEe5 de awlaane a tucndnil*n de imterventii

504

.316

TIPOLOGIE

PUTERE INSTALATA

INSTALATIE

(kwp)

PE STRUCTURI
FIXE
AZIMUT: 0"SUD
INCLINARE: 35"

110,88

1.820

TOTAL

289,52

400.40

Transformarea energiei electrice din continua in alternativa lrifazata la 400 Vac se face cu
ajutorul a doua invertoare DC/AC de tip trifazat.lnvertoarele utilizate in proiect (Nr.2 AROS

SIRIO 125K e 320K) prevazute cu transformator de izolare, dotate cu dispozitive proprii de


sectionare si protectie, capabile sa atinga punctul de maxima putere al propriului camp

fotovoltaic pe curba l-V caracteristica (functia MPPT) si construiesc unda sinusoidala in


iesire cu tehnica PWM, astfel incat sa cuprinda amplitudinea armonicelor in limitele valorilor
stabilite de norme.
Linia AC in iesire la 400V va fi indicata pe tabloul de interfata retea QEG_BT_CA prevazut

cu dispozitive de sectionare si protectie si cu sistem de vizualizare si comunicare date


pentru telecontrol printr-un modem pe PC.

lntreaga productie neta de energie electrica (exclus autoconsumul) va fi revarsata in retea


cu racordare in MT la 20.000 V.
CARACTERISTICI LE GEN ERATORU LU! FOTOVOLTAIC
nr.
1.820
Modul FV din siliciu policristalin
RIELLO PFV 220
Putere Nominala Modul
220
W
Calculata in conditia STC
Numar Module

Putere

la

Nominala

KW

400,40

nr.

nr.

130

m'

2.936,934

1000wm' 25'c AM

1,5)

Generator

Convertoare

DC/AC

(lnvertor)
Numar Total Benzi

Suprafata Totala

lnvertor Trifazat AROS SIRIO 125K


si AROS S/R/O 320K
un nr.de 130 benzi pentru 14 module
FV
Suprafata neta

Modulelor

Orientare Module
lnclinare Module (TILT)
Fenomene de Umbrire

O'SUD
350

Pe structurifixe
Pe structuri fixe

Neqliiabile

Reprezentarea planimetrica a instalarii panourilor fotovoltaice si schemele electrice generale


sunt ilustrate detaliat in graficele elaborate in anexe.

t4

**::{[nnutu*l mmdru

om po ne nte

m]

Studiului d* fssahilitmt*l dmcmrn*nta(E*! de avixare a Fucr#ril*r d*

a Ie in

En{ervemgl!

stal ati ei fotov oltai ce

Arhitectura instalatiei fotovoltaice conectata

in

paralel

la retea este constituita din

urmatoarele com ponente:

.
o
.
o
.
.
.

Module fotovoltaice;
Structuri de sustinere a modulelor fotovoltaice;

Grup Convertor static Curent continuu

Curent alternativ;

Cablurile instalatiei electrice;


Tablou electric de interfata BT cu reteaua Societatii de distributie.
Grup de Masurare a energiei produse;
Cabina de Transformare MT/BT.

Modulele Fotovoltaice
Fiecare generator fotovoltaic va fi compus din module de 220 Wp fiecare dintre ele format

din

60 de celule din siliciu

policristalin. Modulele sunt realizate in montaj cu dubla izolatie

(clasa ll), echipate cu rama din aluminiu anodizat si cutie de jonctiune electrica in montaj
lP65 din material izolant cu diode de by-pass, dispusa inzona posterioara a panoului.

Modulele sunt construite dupa cum se specifica in normele in vigoare IEC 61215 la o data
(atestata de catre constructor) nu cu mai mult de 24 de luni mai devreme de data de predare

a lucrarilor. Modulele utilizate vor fi acoperite de o garantie de cel putin 20 de ani

care

trebuie sa asigure intretinerea performantelor de varf.

Protectia frontala este constituita dintr-o sticla

cu continut scazut de saruri

feroase,

temperata pentru a putea rezista fara stricaciuni la lovire si la grindina.


Celulele sunt inglobate intre doua folii de E.V.A. (etil vinil acetat), laminate in vacuum si la
temperatura ridicata; protectia posterioara a modulului este constituita dintr-o folie TEDLAR,
care permite o maxima rezistenta la agentii atmosferici si la razele ultraviolete.

PARAMETRI ELECTRICI
Putere de Varf
Tensiune la circuit deschis
Tensiune la outere maxima
Curent de scurtcircuit lsc
Curent la outere maxima lmo
SPECIFICATII TEHNICE
Voltai Maxim DC
Dimensiunile modulului
Greutate
COEFICI ENTI DE TEMPERATU RA

Wo
Vop
Vmp
A
A

V
mm
ko

15

220 (+l- 3%\


36,6
30,0
8,01

7,33

1 000
630x990x46

18

e**$$mNtul eadru

mtr

$tNdiuluE d* f*smhii$tmtel dceurnemtetfci de awiamrm


o/ol"C
o/ol"C
o/ol"C

Coeficient de variatie curent lsc


Coeficient de variatie voltai Voc
Coeficient de variatie outere Po

Structuri de sustrnere a modulelor fotovoltaice


STRUCTURA SUN123.

16

$ucr*rile:n de intmrv*r'ltEi

0,125
-0,335
-039

ffion{imNtN} cadru al Str*diula*i Se fmmmhi$fitmtmf

d*curnentafiei de avizane a Eqimn#rii*F" de interv*n{ii

Structura numita SUN123 a fost dezvoltata si studiata in asa fel incat sa respecte
urmatoarele criterii

.
.
.

im

portante:

Sa realizeze o constructie stabila si sigura;


Usor de montat si de mutat, cu costuri relativ scazute;

Adaptabilitate

la

conditiile terenului astfel incat

sa permita o mai

buna

introducere a structurii in contextul in care se doreste a fi instalata.

Sistemul de montare

a structurii SUN123 este foarte simplu si rapid. Montajul

se

articuleaza in mod esential in trei faze:

Faza 1:
Prima faza de lucru necesara pentru montajul structurii este pozitionarea si inserarea

bolturilor de fundatie, realizate din otel zincat, in teren, care cu ajutorul unui mic
vehicul pe senile vor fi introduse in pamant la o adancime care poate varia de la

metru la 1.65 m.

Atunci cand conditiile solului o cer, este posibil sa se realizeze si mici borduri din
ciment armat care sa mareasca stabilitatea structurii.

Faza 2:

O data fixate bolturile de fundatie se va continua cu montajul tuburilor verticale din


otel inoxAlSl 316.

Acestea vor

fi

introduse in cavitatea bolturilor astfel incat sa le permita o actiune

telescopica si prin urmare sa aiba posibilitatea de a modifica inclinarea structurii.


O data stabilita inclinarea, tuburile verticale vor fi fixate la baza bolturilor de fundatie
prin buloane din otel M16 si saibe corespunzatoare.

Faza 3:
A treia faza de lucru prevede montarea celor 3 profile inclinate, cel cu cele mai mari

dimensiuni care leaga de fapt cele doua profile verticale, si cele doua profile oblice
centrale care conecteaza celelalte trei elemente, prin benzi din otel zincat.
Structura este proiectata in conformitate cu normele DIN 1O55-Standard.

LI STA COMPON ENTE STRUCTU RA.

Bolturidefundatie din otelzincat la cald. (Vezi anexa grafic 1).


71

eor:{in"tutt"l{ madru al $tud}t*$t*i de fomabilitatel dosr.ll'nentatiei de av[zarm m ]*er&ri[*r de

interv*ntii

Tuburi din otel diametru 2". (Yezi anexa grafic2).

Profile unghiulare din otel. (Vezi anexa grafic 3).

Benzi din fier pentru fixarea tuburilor din otel. (Vezi anexa grafic 4)

Buloane, piulite si saibe pentru blocarea componentelor. (Vezi anexa grafic 5).

Rame de aluminiu pentru fixarea panourilor (Vezi anexa grafic 6).

Borne centrale si finale pentru legarea si blocarea panourilor intre ele. (Vezi anexa grafic
7).

Panouri fotovoltaice Riello cu putere nominala in STD de 220 Wp fiecare. (Vezi anexa
grafic B).

Grup Convertor
Grupul convertor este adecvat pentru transferul puterii de la generatorul fotovoltaic la

retea, in conformitate cu cerintele normative tehnice si de siguranta aplicabile.


Valorile tensiunii si ale curentului de intrare ale grupului convertor sunt compatibile
cu cele ale generatorului fotovoltaic, in timp ce valorile tensiunii si frecventei in iesire
sunt compatibile cu cele ale retelei la care este conectata instalatia. Grupul convertor

este bazat pe inveftoare cu comutatie fortata, cu tehnica PWM si este lipsit de clock
si/sau referinte interne, pentru a cuprinde amplitudinea armonicelor injectate in retea

in limita valorilor stabilite de norme, si este in stare sa functioneze in mod complet


automat si sa atinga punctul de maxima putere (MPPT) al generatorului fotovoltaic.
Dispozitivul de intedata, pe care actioneaza protectiile, este deja integrat in invertor.

lnvertorul, mai departe, este dotat cu un display care vizualizeaza cantitatea de


energie produsa de catre instalatie si respectivele ore de functionare.
Conectarea grupului convertor la reteaua electrica este efectuata pe panoul electric

de interfata care livreaza energia produsa printr-o linie dedicata, in mod adecvat
protejata, pe Panoul Electric de Livrare al Societatii de Distributie a energiei pentru a

o introduce direct in retea. Sunt, de asemenea, prevazute toate protectiile cerute de


normativul in vigoare.

OA=ilA= Rl*-qTffi-il ne oi rtiffrrat


,1irt,.r"rr=-

ftQ,, SlRl.il

DATE LA INTRARE
Putere de varf
Gama de tensiune MPP
Tensiune maxima la intrare
Curent maxim la intrare
DATE LA IESIRE
Putere nominala

lltp5l,{liL t"i.i

kwp

125
330-700
700
320

KW

100

Vdc

Vdc

18

rii,,

C*nt$n"nutr"ll cmdnu

a! Studit"l$ui de feaa[af

trf;tmt*l

d*eum*ntatiei de avizare a $ucn#rii*r Ue lr:tervemt*l

Putere maxima de iesire


Tensiunea de retea/frecventa

KW

110

V-Hz

360 - 440
49,7

DATE GENERALE
Randament Maxim
Randament Eurooean
Distorsiunea totala a curentului
Grad de protectie
Tem peratura de functionare
Dimensiuni
Greutate

ot
/o

GAB

ot
lo

95,7
94,2
<30h

IP

20

ot
to

oc

(HxLxP)

0-45

mm
kq

CTERI.$ilCi::trn,V,e,
l

iNr\-\-^\.=:=F=.

ReS

SlRi

DATE LA INTRARE
Putere de varf
Gama de tensiune MPP
Tensiune maxima la intrare
Curent maxim la intrare
DATE LA IESIRE
Putere nominala
Putere maxima de testre
Tensiunea de retea/frecventa

-50,3

900x800x800
720

f===F+ifazat

0l

rixii\\-N..:==

kwp
Vdc

320
330-700

Vdc

700

820

KW
KW

250
275

V-Hz

360

440

49,7 -50,3

DATE GENERALL
Randament Maxim
Randament European
Distorsiunea totala a curentului
Grad de orotectie
Tem peratura de functionare
Dimensiuni
Greutate

ot

95,7
94,4

fo
ol
fo
ot
lo

<3o/o

IP

20

oc

(HxLxP)

mm
kq

0-45
1

900x800x1 000
1 900

Cabluri electrice

Data fiind expunerea la exterior a sistemului electric fotovoltaic, alegerea cablurilor


instalatiei electrice a fost facuta pentru a prevenl imbatranirea precoce a izolatiei in
detrimentul sigurantei electrice si pentru a permite o inalta rezistenta la razele UV,
insotita de bune caracteristici mecanice.

t9

**n{ine,rtul *adru*

mf

Studiului ds fesahliltmtel dmeNm*ntat6e! de av8a*rs a tuea-&e'ilmr de intervemgii

Toate cablurile de distributie prevazute sunt de tipul care nu propaga flacara, in


conformitate cu normele CEI 20-22 (N07V-K daca sunt unipolare pentru cablajul

intern sau FG7(O)R sau FG1O(O)M1 pentru cablaj extern

si HO7RN-F

pentru

montare mobila si cablaj extern).

lnstalatiile electrice cu dispunere subterana sunt de tipul cu dubla izolatie FG7(O)R.


Alegerea sectiunii cablurilor a fost facuta in functie de debitul lor nominal (calculat pe

baza criteriilor de unificare si dimensionare prezentate in Tabelele CEI-UNEL), de


conditiile de expunere si temperatura, de limita admisa de catre Normele tehnice in

ceea ce priveste caderile de tensiune maxime admisibile (sub 4%)

si

de

caracteristicile de interventie ale protectiilor asa cum este prevazut in normele in

vigoare CER 64-8. Debitul cablurilor electrice va

fi

corespunzator puterii totale de

instalat.

Toate legaturile si derivatiile diferitelor circuite vor fi efectuate exclusiv in casete de


derivatie si prin borne transparente din material izolant si autoextinctor, cu strangere
a cablurilor printr-un singur surub in conformitate cu normele CEl.
Sectiu nea cond u ctoarelor de protectie

Conductorul de protectie are

o sectiune nu mai mica decat cea indicata in art.

543.1.1 al normei CEI 64-8 din care se deduce urmatoarea formula:

So=n[i-tx
unde:

Sp
I

sectiunea conductorului de protectie (mm');

valoarea eficace

curentului de defect care poate

sa

parcurga

conductorul de protectie pentru un defect de impedanta neglijabila


(A);

timpul de interventie al dispozitivului de protectie (s);

factor

carui valoare depinde de materialul conductorului de


protectie, de izolatie si de alte parti si de temperaturile initiale si

finale.

Norma CEI EN 60439-1 defineste

o metoda care permite sa se calculeze

rapid

sectiunea conductorului de protectie in functie de sectiunea conductoarelor active,


cu conditia sa fie utilizat acelasi material (cupru).
20

Con{imutul sadru al StundFulul de fermhilitatel S*cum*ntatiei de avixmr* a !ucntri{*r d* !ntmiventii

Sectiunea conductoarelor active

Sectiunea minima a PE

(mm2 )
S <= 16
16 <= S < 35
35 <=S <= 400
400 <= S <= 800
S <= 800

(mm2)
S

16

st2
200

st4

ln cazul specific, conductorul pentru conexiunile echipotentiale ale structurilor

de

fixare a modulelor fotovoltaice are o sectiune minima egala cu 6 mm2.


Refea de conducte metalice

lnstalarea cablurilor electrice care compun instalatia in cauza a fost prevazuta

in

retea de conducte (metalice sau din PVC) distincte sau in orice caz dotate cu
compartimente separatoare interne in ceea ce priveste urmatoarele tipologii:

.
.

Energia electrica produsa;


Linia de date auxiliara (semnalizare si telecontrol).

Caracteristicile dimensionale si traseele sunt prezentate in schemele planimetrice de


proiect. Diametrul intern al tuburilor va fi mai mare sau cel putin egal cu de 1,4 ori
diametrul cercului ce cuprinde fasciculul cablurilor continute in acesta, in orice caz
nu mai mic de 16 mm.

Cablurile vor avea posibilitatea de a fi introduse si scoase din tuburi cu usurinta; in


punctele de derivatie unde introducerea apare ca fiind dificila, vor fi instalate cutii de
derivatie, din metal sau PVC in functie de tipul de tuburi, echipate cu capac fixat prin
suruburi filetate.

Conexiuni

si

Derivatii

Toate derivatiile si jonctiunile cablurilor vor

fi efectuate in casete de derivatie

adecvate cu caracteristici adecvate pentru tipul de retea de conducte folosit.

ln instalatii vorfi utilizate:

Casete pentru exterior

cu dubla izolatie din

material izolant

autoextinctor (rezistent pana la 650" la proba cu fir incadescent CEI


23-19), cu marca de calitate, cu montaj 1P65, fixate la vedere pe perete

/ pe podea;
21

Com$in':utu* *aSrus aE Studiu$ui ds fezabi{fitatef d*euryrentatfmi de

avtaar* a lue n6ril*r d* lntervee.atii

Casete pentru exterior cu dubla izolatie din fibra de sticla, de forma


octogonala, cu montaj IP54 fixate la vedere in zone exterioare cabinei.

Toate casetele vor avea capac care poate

fi inlaturat doar prin utilizarea unui

instrument. Casetele vor fi de tip modular, cu inaltime si metoda de fixare uniforme.


Pentru toate conexiunile vor fi utilizate borne trefilate sau borne individuale cu surub
izolate la 500V.

Tablouri electrice
Tablourile electrice sunt dotate cu usa cu incuietoare pentru a impiedica manevrarea

de catre persoane straine de personalul autorizat si pentru a evita intrarea corpurilor


straine.

Tabloul de Camp si de CC Paralel


Tablourile sus-mentionate vor realiza sectionarea

si paralela benzilor de

module

fotovoltaice provenind de la diferitele campuri fotovoltaice. Tablourile vor fi dispuse in


pozitie inaltata pe un suporl adecvat, protejate de agresiunea agentilor atmosferici si
vor fi constituite dintr-un dulap din fibra de sticla, autoextinctor si rezistent la razele

UV dotat cu elemente componente pregaurite sau inchise, bare de sustinere pentru


echipamente, usa plina (fara lumina si fara aerisire) prevazuta cu incuietoare cu
cheie, panouri si garnituri de etansare.
Tabloul de intetrata BT(QEG

BT CAI

Tabloul electric de interfata a retelei va contine toate sistemele de protectie, atat in

rapod cu reteaua auto-producatoare cat si cu reteaua de distributie publica in


conformitate cu cele prevazute de norma CEI 11-20 cu referire Ia ceea ce se
prevede in specificatiile E-ON.

Pe tabloul de interfata va

fi instalat un dispozitiv general de protectie a campului

fotovoltaic asa cum este descris in sectiunea specifica (Masuri de protectie privind
racordarea la retea).
Tabloul electric de interfata va fi instalat in incaperea CC a cabinei, va

fi realizat

din

dulgherie metalica cu grad de protectie 1P65, rezistenta la razele UV la coroziune si


la atmosferele saline, dotat cu elemente componente pregaurite sau inchise, bare de

sustinere pentru echipamente, usa plina (fara lumina si fara aerisire) prevazuta cu
22

eon{in"tn*tr.*l

cadru

aE $tu*diLrEc..Bi

de fezabi{itmtef dmmumentafi*E

d*

av[xmrm a iucr&ri !*n

de interv*ntii

incuietoare cu cheie, panouri si garnitud de etansare. Tablou este echipat cu toate


echipamentele de protectie, comanda si control, asa cum reiese din graficele de
proiect elaborate.
Printre echipamentele principale care constituie tabloul de interfata sunt:

.
.
.

lntrerupatoare diferentiale magnetotermice;


Dispozitiv de intedata CEI 11-20;

Alte dispozitive de control si comanda.

Cabina de Transformare MT/BT

Instalatia fotovoltaica va

fi

conectata la reteaua de distributie E-ON in Tensiune

Medie la 20kV, cu ajutorul unei cabine proprii de transformare MT/BT de noua


generatie.

ln acest scop, vor fi realizate incaperi pentru transmiterea si pentru masurarea in MT,
conform dispozitiilor din partea E-ON.

Vor

fi adoptate variantele cabinei de transformare MT/BT prefabricata proiectata

dupa normativul in vigoare privind instalatiile si dupa normele in vigoare privind


masurile de prevenire a accidentelor.

Aceste structuri prefabricate din beton armat vibrat, sunt de asemenea conforme cu

norma CEI EN 61330 care reglementeaza realizarea substatiilor prefabricate de


inalta/joasa tensi une.
Mai precis, vor fi realizale urmatoarele incaperi:

lncapere Cabina E-ON: o incapere avand dimensiunile 3,06x2,30 m, cu acces


direct din strada publica pentru E-ON. lnstalatia de livrare va fi constituita din
echipamente de manevra si sectionare E-ON;

Incapere de Masurare E-ON: o incapere avand dimensiunile 1,20x2,30 m, cu

acces direct din strada publica pentru E-ON si cu acces pentru client, in care
sunt instalate grupurile de masura;

lncapere Consumator Tensiune Medie: o incapere cu acces direct din strada,

in care sunt instalate unitatile modulare in MT, echipate cu echipamente de


intrerupere in SF6, si 1 transformator MT/BT folosit pentru alimentarea retelei
BT de distributie si a tabloului de intedata al bateriei fotovoltaice instalate;

23

S*nt$nrutul cadru al $tudf uluE d* fesahilitatel do*unr*xtati*i de avie*re a luer&r$$$r de

imtenuremtEi

lncaperi Consumator Tablouri BT: o incapere cu acces direct din strada,

in

care sunt instalate tablourile de interfata BT si tablourile de alimentare


auxiliare;

Incapere Consumator

lnvertor Trifazat

incapere cu acces direct din

strada, in care sunt instalate grupurile convertoare (invertor) ale instalatiei FV;

lncaperi de Serviciu: un numar de

2 incaperi, cu acces direct din strada,

pentru sala de control si pentru depozitarea instrumentelor.

Caracteristicile detaliate

ale constructiei Cabinei de Transformare MT/BT cu

prezentarea aparatelor instalate sunt ilustrate in graficul de proiect anexat.


Energia electrica de alimentare, se prevede ca va avea urmatoarele caracteristici:

o
.
.
.
.
.

Tensiune nominala: 20 kV
Frecventa nominala:50 Hz

Sistem:Trifazic
Puterea presupusa a scurtcircuitului pe reteaua de alimentare: 250 MVA

Curent conventional de defect Ia pamant (presupus): lgmt=SOA


Timp de eliminare a defectului din partea societatii de distributie (presupus):
T=>10 sec

ln baza acestor caracteristici au fost proiectate instalatiile Consumatorului in aval de


alimentarea in MT.

Fiecare intrerupator de medie tensiune va

fi dotat cu un releu corespunzator

de

medie tensiune care va trebui sa asigure decuplarea intrerupatorului respectiv cu

protectiile indicate

in graficele realizate. Senzorii de temperatura prezenti

pe

transformatoare vor trebui sa provoace deschiderea circuitului in tensiunea medie de


referinta. Fiecare releu va fi dotat cu o interfata pentru telegestiune si telecontrol.
Va fi instalat un grup de continuitate absoluta pentru alimentarea de urgenta a tuturor

accesoriilor. Descrierea exacta

grupului de continuitate reiese din schemele

electrice anexate la proiect.

Transformator (cu izolatie de rasina)

1 transformator cu izolatie de rasina cu putere nominala de 400 kVA.


Transformatorul va fi trifazat cu doua infasurari cu izolatie de rasina, racit cu aer

Va fi instalat

calculat pentru o functionare continua.


24

si

**n{imutul *adru

mtr

$tud}uluE de fezabilitat*l dmmumentatfeil dc aviz*ne a !*er&ril*n dm Islterventfri

Un astfel de transformator va

fi

conform cu normele CEI 14-12 (si urmatoarele

actualizad) si va avea caracteristicile mecanice si electrice prezentate in continuare.

Caracteri sti ci me can i ce :

o
.
.

Structuri pe profile de otel dotate cu dispozitive antivibratii;


Racire naturala si izolatie din rasina;

Comutator primar cu trei pozitii (+l-

Zx

2,5o/o) manevrabil manual cand

transfo rmatoru I este deconectat;

o
o
o
.
o
.
.
o

Numar de infasurari secundare:

conectare: in triunghi

1;

- in stea (DYn 11 ) cu punctul neutru legat la pamant;

temperatura mediului de instalare: maxim 45"C;


borne primare: un numar de 3;

bornesecundare:3+N;
sasiu din profile de otel cu roti orientabile si dispozitiv de blocare a rotilor;
borne de impamantare;

echipamente

de ridicare si ancorare pentru ridicarea transformatorului in

intregime.

ln ceea ce priveste nivelul de zgomot al transformatoarelor se va avea cea mai mare

grija pentru ca acest nivel sa nu depaseasca cei 62 db, masurat conform normelor
DIN.

Cara cte ri sti ci

e Ie

ctri ce :

putere nominala pentru functionare continua: .....400 kVA

normala:
tensiune nominala primara:
frecventa

50 Hz
20.000 V

tensiune nominala secundara la mersul in gol: ...400 V


tensiune de cto

- cto:

...............6%

.......
B.T.: ........

infasurare M.T.:

triunghi

infasurare

stea cu punctul neutru readus

exterior

grup CEI:

.............

...... Dyn

25

11

in

S-ar putea să vă placă și