Sunteți pe pagina 1din 7

Tudor Ramona

Anul III Clasa K

Ingrijiri medicale si paliative la domiciliu


Legislatie

Reglementarile privind serviciile medicale de ingrijiri la domiciliu oferite de catre furnizorii de


servicii aflati in relatie contractuala cu Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti
(CASMB) sunt prevazute in Legea nr. 95/2006 privind reforma in sanatate, Hotararea de Guvern nr.
117/2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul
sistemului de asigurari sociale de sanatate si Ordinul MS/CNAS nr.423/191/2013 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru.
Dupa verificarea formala, cererile de acordare a serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu/
ingrijiri paleative la domiciliu, sunt introduse in sistemul informatic unic integrat (SIUI) si in urma
validarii pot apare suprapuneri ale perioadelor de efectuare a serviciilor. In acest sens va rugam sa
verificati zilnic lista cu dosarele acceptate/ refuzate.
Serviciile de ingrijiri medicale la domiciliu se acorda de catre furnizorii de ingrijiri medicale la
domiciliu care au incheiat contracte cu casele de asigurari de sanatate pentru servicii de ingrijiri
medicale la domiciliu.
Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu se face de catre
medicii de specialitate din ambulatoriu, inclusiv medicii de familie si de catre medicii de
specialitate din spitale la externarea asiguratilor, medici aflati in relatii contractuale cu casele de
asigurari de sanatate, in concordanta cu diagnosticul stabilit si in functie de patologia bolnavului
si statusul de performanta ECOG al acestuia cu precizarea activitatilor zilnice pe care asiguratul
nu le poate indeplini.
In functie de statusul de performanta ECOG, bolnavul poate fi:
incapabil sa desfasoare activitati casnice, este imobilizat in fotoliu sau pat peste 50% din
timpul zilei, necesita sprijin pentru ingrijirea de baza (igiena si/sau alimentatie si/sau
mobilizare) - statusul de performanta ECOG 3.
complet imobilizat la pat, dependent total de alta persoana pentru ingrijirea de baza
(igiena, alimentatie, mobilizare) - statusul de performanta ECOG 4
Medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate recomanda ingrijiri medicale la
domiciliu, numai ca o consecinta a consultatiei medicale raportate si validate de casa de
asigurari de sanatate.
Recomandarea pentru ingrijiri medicale la domiciliu se consemneaza de catre medicul curant al
pacientului in biletul de externare, la externarea acestuia, sau in registrul de consultatii si fisa de
observatie a pacientului, in ambulatoriu, asupra necesitatii efectuarii ingrijirilor medicale.
Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu se
stabileste de medicul care a facut recomandarea, cu obligativitatea precizarii

ritmicitatii/periodicitatii serviciilor, consemnate in formularul "Recomandare pentru ingrijiri


medicale la domiciliu", dar nu mai mult de 90 zile de ingrijiri/in ultimele 11 luni in una sau mai
multe etape (episoade de ingrijire).
Furnizorii de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu acorda servicii conform unui plan de
ingrijiri in conformitate cu recomandarile facute de catre medicii de specialitate din
ambulatoriul de specialitate si medicii de specialitate din spital, zilnic, inclusiv sambata,
duminica si in timpul sarbatorilor legale.
Serviciile de ingrijiri paliative la domiciliu se acorda de catre furnizorii de ingrijiri paliative la
domiciliu care au incheiat contracte cu casele de asigurari de sanatate pentru acordarea de
servicii de ingrijiri paliative la domiciliu.
Serviciile de ingrijiri paliative la domiciliu se acorda pe baza de recomandare pentru ingrijiri
paliative la domiciliu, asiguratilor eligibili. Sunt considerati eligibili, pacientii cu afectiuni
oncologice si cei cu HIV/SIDA, cu speranta limitata de viata si cu status de performanta ECOG
3 sau 4.
Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de ingrijiri paliative la domiciliu se face de catre
medicii de specialitate cu specialitati oncologie si boli infectioase, aflati in relatie contractuala
cu casele de asigurari de sanatate.
Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de ingrijiri paliative la domiciliu se
stabileste de catre medicul care a facut recomandarea, dar nu mai mult de 90 de zile de ingrijiri
paliative o singura data in viata. In situatia in care ingrijirile nu sunt acordate in zile
consecutive, la calcularea celor 90 de zile se iau in calcul numai zilele in care s-au acordat
ingrijirile paliative.
Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu se
stabileste de medicul care a facut recomandarea, cu obligativitatea precizarii
ritmicitatii/periodicitatii serviciilor, consemnate in formularul "Recomandare pentru ingrijiri
medicale la domiciliu", dar nu mai mult de 90 zile de ingrijiri/in ultimele 11 luni in mai multe
etape (episoade de ingrijire). Un episod de ingrijire este de maxim 30 de zile de ingrijiri
CUM BENEFICIEZ DE ACESTE SERVICII?
Asiguratii beneficiaza de ingrijiri medicale la domiciliu, respectiv, ingrijiri paliative la domiciliu
in baza recomandarii medicale. Recomandarea medicala se elibereaza in trei exemplare, din
care un exemplar ramane la medic. Un exemplar impreuna cu cererea de acordare de servicii de
ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu se depun de catre asigurat, de catre
unul dintre membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), de o persoana imputernicita legal in
acest sens sau de reprezentantul legal al acestuia la casa de asigurari de sanatate la care se afla
in evidenta asiguratul. Al treilea exemplar ramane la asigurat, urmand a fi predat furnizorului de
ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu care ii va acorda serviciile
respective, daca cererea a fost aprobata, impreuna cu decizia de acordare de ingrijiri medicale la
domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu.
Termenul de valabilitate a recomandarii pentru ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative
la domiciliu in vederea depunerii acesteia la casa de asigurari de sanatate este de 5 zile
calendaristice de la data emiterii recomandarii.
Pentru obtinerea deciziei de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu,
asiguratul, unul din membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), o persoana imputernicita legal
in acest sens sau reprezentantul legal al asiguratului depune o cerere la casa de asigurari de
sanatate in evidentele careia se afla asiguratul, insotita de un document justificativ care atesta
calitatea de asigurat, actul de identitate al asiguratului si al imputernicitului, dupa caz, (in
copie), codul numeric personal - CNP, recomandarea pentru ingrijiri medicale la

domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu, biletul de externare in copie, semnat si parafat de


medic, cu stampila unitatii sanitare in care a fost internat pacientul, si declaratia pe proprie
raspundere din care sa rezulte ca afectiunea nu a aparut in urma unei boli profesionale, a unui
accident de munca sau sportiv.
Pentru copiii in varsta de pana la 14 ani se ataseaza recomandarea medicala cu specificarea
domiciliului copilului si certificatul de nastere (in copie) cu codul numeric personal - CNP.
Copiile se vizeaza de casa de asigurari de sanatate pe baza originalelor.
Casa de asigurari de sanatate analizeaza cererea si recomandarea primita, intr-un interval de 2
zile lucratoare de la data depunerii, iar cererea este aprobata in limita sumei prevazute pentru
aceasta destinatie. Pentru o eficienta comunicare consultati lista dosarelor validate din punct de
vedere medical si formal. La analiza cererilor si recomandarilor primite, casa de asigurari de
sanatate va lua in considerare statusul de performanta ECOG al asiguratului si numarul de zile
de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu de care a beneficiat asiguratul in
anul respectiv, astfel incat sa nu depaseasca numarul de zile prevazut de lege.
Respingerea cererii de catre casa de asigurari de sanatate se face in scris si motivat, cu indicarea
temeiului legal.
In cazul acceptarii, cererea este supusa aprobarii si, respectiv, emiterii deciziei de ingrijiri
medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu, in limita sumei prevazute cu aceasta
destinatie.
Asiguratul, unul dintre membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), o persoana imputernicita
legal in acest sens sau reprezentantul legal, pe baza deciziei de ingrijiri medicale la
domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu emise de casa de asigurari de sanatate se adreseaza unui
furnizor de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu aflat in
relatii contractuale cu casa de asigurari de sanatate si care este inclus in lista de furnizori,
inscrisa pe versoul deciziei.
Casa de asigurari de sanatate elibereaza decizii pentru ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri
paliative care nu se suprapun ca perioada de timp in care sunt acordate de catre
furnizor/furnizori aceste servicii.
Pentru a beneficia din nou de ingrijiri medicale la domiciliu asiguratul reia procedura de
aprobare de catre casa de asigurari de sanatate a ingrijirilor medicale la domiciliu in limita
numarului de zile prevazut la alin. (3), din Norme.
Pentru a beneficia din nou de ingrijiri paliative, asiguratul reia procedura de aprobare de catre
casa de asigurari de sanatate a ingrijirilor paliative in limita numarului de zile prevazut la art. 5
alin. (3), cu exceptia situatiei in care intreruperea ingrijirilor paliative a survenit ca urmare a
internarii asiguratului, situatie in care se suspenda episodul de ingrijiri paliative fara a fi
necesara reluarea procedurii de aprobare de catre casa de asigurari de sanatate.
Furnizorul de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu
completeaza pentru fiecare asigurat caruia ii acorda servicii o fisa de ingrijire care contine
datele de identitate ale acestuia, tipul serviciilor de ingrijiri medicale/ingrijiri paliative acordate,
data si ora la care acestea au fost efectuate, durata, semnatura asiguratului, a unuia dintre
membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), a persoanei imputernicite legal in acest sens sau a
reprezentantului legal al acestuia, care confirma efectuarea acestor servicii, semnatura persoanei
care a furnizat serviciul medical, precum si evolutia starii de sanatate.
Pentru incadrarea in fondul aprobat pentru acordarea de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri
paliative la domiciliu si asigurarea accesului asiguratilor la aceste servicii, casele de asigurari de
sanatate vor analiza lunar numarul de cereri, respectiv numarul de decizii privind aprobarea
acordarii serviciilor emise in luna anterioara, alcatuind, dupa caz, liste de prioritate pentru
asigurati.

Criteriile de prioritate, precum si cele pentru solutionarea listelor de prioritate tin cont de data
inregistrarii cererilor la casa de asigurari de sanatate, de tipul si stadiul afectiunii pentru care a
fost efectuata recomandarea si de nivelul de dependenta al bolnavului, se stabilesc de catre
serviciul medical al casei de asigurari de sanatate, cu avizul Consliului de administratie, se
aproba prin decizie de catre presedinrtele-director general si se publica pe pagina web a
acesteia.
Termenul de valabilitate al deciziei pentru aprobarea acordarii de servicii de ingrijiri medicale la
domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu in vederea depunerii acesteia la furnizorul de ingrijiri
medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu este de 10 zile lucratoare de la data emiterii
acesteia de catre casele de asigurari de sanatate.
In situatia in care, un asigurat beneficiaza atat de ingrijiri medicale la domiciliu cat si de ingrijiri
paliative la domiciliu, numarul total de zile de ingrijire nu poate fi mai mare de 90 de zile in
ultimele 11 luni.
Obligatiile furnizorului de servicii de ingrijiri la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu
sa respecte criteriile de calitate a serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative
la domiciliu furnizate in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
sa informeze asiguratii cu privire la obligatiile furnizorului de servicii de ingrijiri medicale la
domiciliu si ingrijiri paliative si ale asiguratului referitoare la actul medical;
sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si
intimitatea si demnitatea acestora; sa asigure securitatea datelor cu caracter personal;
sa factureze lunar, in vederea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate, activitatea
realizata conform contractului de furnizare de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri
paliative la domiciliu; factura este insotita de documentele justificative privind activitatile
realizate, in mod distinct, conform prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordarii
asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013 - 2014,
aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 117/2013 si a Ordinului ministrului sanatatii si al
presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare in anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in
cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013 - 2014, atat pe suport hartie,
cat si in format electronic, in formatul solicitat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
pentru furnizorii care au semnatura electronica extinsa raportarea se poate face numai in format
electronic;
sa respecte dreptul la libera alegere de catre asigurat a furnizorului de servicii de ingrijiri
medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu;
sa raporteze caselor de asigurari de sanatate datele necesare pentru urmarirea desfasurarii
activitatii in asistenta de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu, potrivit
formularelor de raportare stabilite conform reglementarilor legale in vigoare; pentru furnizorii
care au semnatura electronica extinsa raportarea se poate face numai in format electronic;
sa acorde servicii conform unui plan de ingrijiri in conformitate cu recomandarile stabilite,
zilnic, inclusiv sambata, duminica si in timpul sarbatorilor legale;
sa anunte casa de asigurari de sanatate despre modificarea oricareia dintre conditiile care au stat
la baza incheierii contractului, in maximum 5 zile lucratoare de la data producerii modificarii si
sa indeplineasca in permanenta aceste conditii pe durata derularii contractului;
sa asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurarilor sociale
de sanatate;

sa asigure acordarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu


asiguratilor fara nicio discriminare;
sa afiseze intr-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurari de sanatate cu care se
afla in relatie contractuala, precum si datele de contact ale acesteia: adresa, telefon, fax, e-mail,
pagina web;
sa asigure acordarea de asistenta medicala necesara titularilor cardului european de asigurari
sociale de sanatate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spatiului
Economic European/Elvetia, in perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor
formularelor / documentelor europene emise in baza Regulamentului CE nr. 883/2004, in
aceleasi conditii ca si persoanelor asigurate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate
din Romania; sa acorde asistenta medicala pacientilor din alte state cu care Romania a incheiat
acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi in domeniul sanatatii,
in conditiile prevazute de respectivele documente internationale;
sa utilizeze platforma informatica din asigurarile de sanatate. in situatia in care se utilizeaza un
alt sistem informatic acesta trebuie sa fie compatibil cu sistemele informatice din platforma
informatica din asigurarile de sanatate, caz in care furnizorii sunt obligati sa asigure
confidentialitatea si securitatea in procesul de transmitere a datelor;
sa acorde asiguratilor servicii de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu
conform recomandarilor formulate de: medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate,
medicii de specialitate din spitale la externarea asiguratilor, medicii de familie aflati in relatii
contractuale cu casele de asigurari de sanatate, in conditiile stabilite prin Ordinul ministrului
sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. .............. pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractului-cadru privind
conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate
pentru anii 2013 - 2014. Modelul formularului de recomandare este prezentat in anexa nr. 27 C
respectiv anexa nr. 27 D la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de
Asigurari de Sanatate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a
Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de
asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013 - 2014.
Recomandarea pentru ingrijiri medicale la domiciliu si ingrijiri paliative se face in concordanta cu
diagnosticul stabilit si in functie de patologia bolnavului si statusul de performanta ECOG al acestuia,
cu precizarea activitatilor zilnice pe care asiguratul nu le poate indeplini, in conditiile stabilite prin
Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. ..............
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractului-cadru privind
conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii
2013 - 2014. Medicii care recomanda servicii de ingrijiri medicale la domiciliu si ingrijiri paliative nu
pot fi reprezentanti legali, angajati, asociati, administratori ai unui furnizor de servicii de ingrijiri
medicale la domiciliu si de ingrijiri paliative sau isi desfasoara activitatea intr-o forma legala la
furnizorul de ingrijiri medicale la domiciliu si de ingrijiri paliative;
sa nu modifice sau sa nu intrerupa din proprie initiativa schema de ingrijire recomandata pentru furnizorii de ingrijiri medicale la domiciliu;
sa comunice direct, in scris, atat medicului care a recomandat ingrijirile medicale la domiciliu si
ingrijirile paliative la domiciliu, cat si medicului de familie al asiguratului evolutia starii de
sanatate a acestuia;
sa tina evidenta serviciilor de ingrijiri medicale/ingrijiri paliative furnizate la domiciliul
asiguratului, in ceea ce priveste tipul serviciului acordat, data si ora acordarii, durata, evolutia
starii de sanatate;

sa urmareasca prezentarea la controlul medical a asiguratului pe care l-a ingrijit, in situatia in


care acest lucru a fost solicitat de medicul care a facut recomandarea, si sa nu depaseasca din
proprie initiativa perioada de ingrijire la domiciliu, care nu poate fi mai mare decat cea stabilita
prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.
.............. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractuluicadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de
sanatate pentru anii 2013 - 2014;
sa utilizeze sistemul de raportare in timp real incepand cu data la care acesta va fi pus in
functiune;
sa incaseze contravaloarea serviciilor medicale care nu se deconteaza de casele de asigurari de
sanatate din Fond, conform prevederilor legale in vigoare;
sa asigure acordarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu
prevazute in pachetul de servicii de baza;
sa reinnoiasca pe toata perioada de derulare a contractului, dovada de evaluare a furnizorului,
dovada asigurarii de raspundere civila in domeniul medical pentru furnizor, dovada asigurarii de
raspundere civila in domeniul medical pentru personalul care isi desfasoara activitatea la
furnizor;
sa respecte programul de lucru si sa il comunice casei de asigurari de sanatate, cu avizul
directiei de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti pentru repartizarea acestuia
pe zile si ore, conform modelului de formular prevazut in anexa nr. 39 B la Ordinul ministrului
sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii
asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013 - 2014,
program asumat prin prezentul contract si care se depune la casa de asigurari de sanatate la
dosarul de contractare; in situatia in care programul avizat de directia de sanatate publica este
diferit fata de cel prevazut in contractul incheiat cu casa de asigurari de sanatate, programul de
lucru prevazut in contract se modifica in consecinta.
programul de lucru va avea avizul directiei de sanatate publica judetene sau a municipiului
Bucuresti pentru repartizarea acestuia pe zile si ore, care se depune la casa de asigurari de
sanatate in termen de maximum 30 de zile de la data semnarii contractului.
sa solicite incepand cu data implementarii cardului national de asigurari sociale de sanatate,
acest document titularilor acestuia in vederea acordarii serviciilor medicale; serviciile medicale
acordate in alte conditii decat cele mentionate anterior nu se deconteaza furnizorilor de catre
casele de asigurari de sanatate.

Recomandarea pentru ingrijiri paleative se face numai de catre medicii de specialitate cu specialitati
oncologice si boli infectioase pentru pacientii cu afectiuni oncologice si cei cu HIV/SIDA cu speranta
limitata de viata si cu status de performanta ECOG3 / 4 (Art. 4 aliniat 3 si 5 Anexa 25 ).
Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de ingrijiri paleative la domiciliu se
stabileste de catre medicul care a facut recomandarea dar nu mai mult de 90 de zile de ingrijiri
paleative o singura data in viata. In situatia in care ingrijirile nu sunt acordate in zile consecutive
la calcularea celor 90 de zile se iau in calcul numai zilele in care s-au acordat ingrijirile paleative.
Orice modificare/completare se va realiza cu semnatura si parafa medicului care a facut
recomandarea fara stersaturi.

S-ar putea să vă placă și