Sunteți pe pagina 1din 37

iltIililll]tilil1ilil!

Ill

Acest manuat reailzeaza tntllerea rn oomentut prezenrantor mutflmcota, Torosrno


aplicafia Microsoft PowerPoint 2010. Manualul este realizat in conformlt.ltc cu cea
mai noud versiune a programei ECDL, respectiv programa analitic5 versiunr:a 5.0 gi a
respectat standardele de calitate impuse de ECDL ROMANIA, obtin6nd acreditarea
ECDL,

oblini certificarea ECDL,


privati
publicS,
sau
ci este functionar
indiferent cd este angajat intr-o companie
public, profesor sau este angajat in orice alt domeniu de activitate. Lecliile sunt
Acest manual este util oricirei persoane care doregte sd

prezentate intr-un format atractiv 5i permit at6t utilizarea sa ca suport de curs pentru
cursuri organizate la salS cu traineri profesionigti, c6t gi pentru studiul individual.

I,eclia
tl

tilizarea aplicafiei Microsoft PowerPoint

Aplica[ia Microsoft Office PowerPoint 2010 este o componenti a suitei de


eplicalii Microsoft Office 201-0, permi!6nd crearea de prezentiri - diapozitive cu
r orr!inut multimedia (texte, imagini, elemente audio-video, animatii) ce pot fi
vlrlonate pe un videoproiector sau pe monitorul calculatorului.

t.1 Deschiderea gi inchiderea aplicaliei PowerPoint


r Desehiderea apliealiei

Vi dorim mult succes!

Pentru deschiderea aplicatiei Microsoft Office PowerPoint 2010 se apasd

Editura Euroaptitudini

(start) din bara de aplicalii, apoi opliunea All Programs (Toate


hutonul &
rrplicaliile) gi din directorul (folder-ul) Microsoft Office se selecteazd aplica!ia
Mlcrosoft Office PowerPoint 2010.

Directorul cu
aplicalii

..fr; Mirrosoft Office

Microsoft office

ffi

Microsoft Access2010

lS

MicroEoft Excel2010

ffi

Microsoft OneNote 2010

i&.1 Microsoft

0utlook

2010

fi*l

Microsoft Publisher

ffi

Microsoft Word ]010

2fl 10

,,S Microsoft Office2010 Tools

Back

t/:n rr0rjltni-i
I )Ef

-,-'td ilrgS

in sistemul de operare Windows 7, un fi5ier sau o aplicaJie se poate deschide


lolosind c6mpul de ciutare (Search), disponibil in meniul Start. Astfel, se apasi
gi se tasteazd numele aplicaliei in c6mpul de cautare. Rezultatele
butonul &
cdutirii sunt afigate in timp real, in funclie de caracterele introduse. Se executi click
st6nga pe rezultatul Microsoft PowerPoint 2010 pentru a deschide aplicatia.

afigeazi numele prezentirii curent deschise


Quick Access Toolbar (Bara de instrumente Acces rapid) - o bard standard de
instrumente care apare pe panglic; 5i oferi acces la comenzile cele mai
Bara de titlu

P I Mrcrorolt PowcrPoi-r*

Irlt,s ill

l0l

uzua le.

Ribbon (Panglici) - zona din partea de sus a ferestrei ce conline grupuri de


comenzi.

Fereastra de lucru - contine in partea stdngS lista diapozitivelor prezentdrii,


iar in partea dreaptd diapozitivul aflat in lucru.
Status bar (Bara de stare) - bara din partea de jos a ferestrei programului,
care afigeazS diverse informatii de stare 5i include butoane pentru
modificarea vizualizSrii.

Daci pe ecranul de lucru (desktop) se gaseste scurtdtura cdtre apricalia


Microsoft PowerPoint 2010, dublu click st6nga pe aceasti pictogramd,
FowerPoint
deschide, de asemenea, aplicalia.
$ls
ln acest moment pe ecran apare afi$atd fereastra aplicaliei PowerPoint, ce
contine o prezentare nou5, numit5 implicit presentationl.
Elementele principale din interfala Powerpoint 2010 sunt:

. inchiderea a plicatiei
t)entru a inchide aplicaJia, se apasi butonul File (FiSier) $ise selecteazi optiunea

ffi rnu din partea de jos a meniului derulant. O alti optiune constd In
ffi din dreapta sus al ferestrei.
r.xr.r utarea unui click pe butonul
txtt (tegire)

Presentatinnl
H,ri1lr I In!ert

eli61n

Effi

h,iicrosaft FarverF*int

Traniitions Animationl

:l-

'',/iew Add-In!

Slide 5h0w

t:

r*r nffi

l.'2. Deschiderea

::

S.JIJ

{i-,

_n

,ilt

li

o alti variantd de inchidere a aplicaliei o constituie apdsarea butonului


rlltrl din st6nga sus al ecranului gi alegerea op!iunii Close (inchidere).
!r*r ( omb'flolia de taste AIt + F4 inchide fereastra aplicaliei active.

[U

$r

inchiderea unei prezentAri

existente

A"a

O prezentare sau un figier PowerPoint existent pe discul calculatorului sau pe un

ParnEriph

spon

L*y'
,rlt rlispozitiv de stocare a datelor se poate deschide apds6nd butonul
(trr',,t-hidere) existent in meniul File (FiSier). in fereastra Open (Deschidere) se
n,rvrliheazd p6ni la figierul dorit. Deschiderea_p1g1ggflii se face prin dublu-click
,.t;1rt.la pe fisier sau prin apisarea butonului LAp* _!IJ (Deschidere), dupd ce in

Diapozitiv
aflat in lucru

grr

Click to add rtotnr;


Slidelol 1

I
I

'Oftlil Th.m.'

dirr

Enollrh

(U,S,)

rH:uB Lrr

n,,ro de stare

tr

26%

,- ]

+ ffi

r.,rlabil prezentarea a fost selectatS.

ltr'urr
Im*

ma

D(rlh

nftn[N

rilrt.ilnilr

Ae.ll.hlr l.hli.t.r.trd

l)o( Llnents library

tPlMic,ddr Powap(

j,

ui:l

ur o*" sou""t
Outtook

ru!il!il

FitEs

lac [s

&r

1,n.ph

lF.m.,

t.moht.r

M,

rL^ troh
o.i,ig

TemDletet

(ar!6dar
..if,:l;l.,

.;ffl

oesiennid..

oiaeEm,

R.rum.r.nd

S+ad(|.,

cri,i.

Eefi

Hcmes,oup

"r' I6t

o(r.e.r04

P/4a
hmoldr.!

Ae.nd'i

rulu'i.

iE Pidure!
ffi viaeor
r$

81..&
pra.nr,rion

vrfr

' +, ,Lfl {[sf,

i F.vorit.t
]
tr D!'Hop
O Downlo.di r
. I Re.ent ptace,

lfrtrq

ro,,r

nrrr,l, , I i,r -

Ir l!dc,] I [](irr.n!

u{.thilq

li.'n.r

l*"" .:l

' ..Lt

[-.nr.:'.]

' :'..r]

O prezentare PowerPoint poate fi deschisd gi cu combina[ia de taste Ctrl +


O.

1.3. Crearea unei

Prezentarea nou creati va contine un singur diapozitiv de

tip Title

Slide

(l)i,rpozitiv de tip titlu).

prezentiri noi

r{*'l O prezentare nouS poate

fi creatd gi prin apdsarea simultand a tastelor Ctrl+N.

La deschiderea aplicafiei PowerPoint, se creeazd implicit o noud prezentare,


numitd sugestiv Presentationl. Dacd aplicalia este deja deschisd gi se doregte

1.4. Salvarea unei

crearea unei noi prezentdri, se apasd butonul ,J s* '


1Nou1 din meniul File
(Figier). Pe ecran va apdrea o fereastrd din care selectati opliunea
doritd:

O prezentare nou creatS este stocati temporar in memoria de lucru a


r,rlt:ulatorului. Pentru pSstrarea permanenti pe discul sistemului de calcul, se

;i-t L;

Pentru a crea o noui prezentare executa!i click pe butonul n.ffl5,on (prezentare


necompletatd).

Pentru

procedeazd
(t

-u1

butonul

m din

M"*'* '"

bara de acces rapid

Bara de acces rapid (Quick


Access Toolbar)

H0me

5s poate folosi 5i combinatia de taste Ctrl+S.


in fereastra Save As (Salvare ca) se completeazS numele prezentirii (File Name)
directorul (folderul) unde se stocheazd prezentarea.

t:ra,'1

ii

12

apeleazd

)trick Access Toolbar).

prezentare pe baza unui gablon existent pe calculatorul


dumneavoastrS, a legeli optiunea sample Templates (gabloane egantion).
o Daci sunteti conectat la lnternet, puteli vizualiza gi gabloanele disponibile pe
Microsoft office online. Ele sunt impdrlite pe categorii, in funclie de necesitd[i.

butonul nd, (creare) din partea

Ia salvarea prezentdrii. Astfel, se

(\,rlvare) din meniul File (FiSier) sau se apasd butonul

a crea o

Dupd alegerea modelului dorit, se apasi


dreaptd a ferestrei.

prezentiri

13

lf '||rtrAr

(r;

) llihoiis l

Organize

P]

ltlew folder

Dcturnenk iibrary

Mirroroft FowPoint,1
-i

i' Fivodrts
lE oe*tcp

l!arne

,3

ne<at Placr

Libranie

Campul File name


(Nume fisier)

Dare

|l.:

Fcider

nrocifieC

source

M.2i11?;1i i'lrl

i. O'ut{eok Flls
{] premtarapptx

l,trl011 7r:'-.1 Fi*


;','lltll11 l.i,.i tll

'9] *dirta"ppix

lt:lii0i!

1[;

&: Sodnioads

i;

Arr*nte

ir.lrd.ri I kfatisnt

'I
.1
.

Do(umeotl

' t

t.{y Oata

..... ... . .........,:-.

l$.9

Pl"i

',.rlv,rrca unei prezentiri in alt format se realizeazi cu ajutorul cAmpului Save as


type (t rp figier) disponibil tn fereastra Save As (Salvare ca). Tipurile de fi5iere se
H;1,,r..,{ lr lista derulanti asociatd c6mpului Save as type (Tip fiSier). Se selecteazd

rll

fi5ier, se completeazi dupS caz numele fiSierului, directorul


':,rlvr..rr,i 1i se apasd butonul Save (Salvare).

l;rrrl

portrpoidPB$tatiqn

fi*tlr+riR*hca

.a HideFddffi

se

T!,pe

lijt bi
f!i. lii

test.pptu

l'1i.iNf

l,litrc:

Presentatisn f.pphJ

,ti...
PowerPoint Macro-Enabled Template
PowerPoint 9?-10flf Template l*.potl

statistiri,pptor

5aw astJps

in care

{t pBr}

Butonul Save
Ii-rsj

Acld

tn!tr

(Salvare)

T@lE -

Salvarea propiu-zis5 are loc cAnd se apasA butonul 1 *I3f**.j (Salvare) din

.pntnrJ

) l)r(.zentare salvat5 anterior pe discul calculatorului poate fi salvatS sub alt

h.r
si{

saocrs

'

rrurrr., r rciindu-se astfel o nouA prezentare. se apasd butonul


lsrlrrr"
,,r) rlin rn(.niul File (Fi5ier). Se completeazi c6mpul File name (Nume figier) cu noul

Irrlnr,, ,,(' selecteazd dupi caz directorul pentru stocarea prezentirii 5i se apasi
lrullrrrrl Save (Salvare).

fereastra Save As. Dupd salvarea prezent5rii, numele acesteia va fi afigat automat in
bara de titlu a ferestrei PowerPoint.

1.5. Salvarea prezentirilor sub alt nume sau in alt


format
O prezentare PowerPoint 2010 se salveaz5 implicit cu extensia .pptx. Se pot
salva, totu$i, mai multe tipuri de figiere. Dintre cele mai uzuale, amintim:
. .ppt - prezentare PowerPoint care poate fi deschisd $i editat; cu versiuni
anterioare ale aplicatiei PowerPoint 2010 (de la PowerPoint 97 p6nd la

.
o

PowerPoint 2003).
.potx - figier gablon care poate fi utilizat pentru formatarea prezentSrilor
viitoare.

.pot

figier $ablon, folosit pentru formatarea prezent5rilor create cu


versiuni anterioare (PowerPoint 97 -PowerPoint 2003).
.htm; .html - paginS web; salvarea unei prezentSri ca pagin; web va
duce la crearea unui director ce conline toate elementele din prezentare
- imagini, figiere audio-video, astfelinc6t prezentarea sE fie afigatS corect
intr-un browser web.
.git, .jpg, .bmp, .png, .tif - folosirea acestor extensii permite salvarea
diapozitivelor unei prezentiri sub formi de imagini sau poze.
.rtf - figier care salveazd doar textul dintr-o prezentare.

, rrrrr rrrt rit;;;;\


{l.lulrr,lr,,icr)

Fire name;

test.pptx

lsaveastype

l,(r. (lomutarea intre mai multe prezentiri deschise


lrr,rtt. prezentSrile deschise la un moment dat sunt reprezentate prin butoane in
lr,rr,r rlr,,rctivitS!i (Taskbar), pozitionatd in partea de jos a ecranului. in mod implicit,
Wtrtrlow,, grupeazi automat figierele de acelagi tip intr-un singur buton pe bara de

ml

lvit;iti. lndic6nd spre butonul *J din bara de activitSli, se deschide o listi


rlerrrl,rrrt.i cu figierele continute in grupul respectiv, de unde se selecteazi figierul
,r'

rlnt ll

Taskbar (bara de
aplicalii)

Figiere grupate in Taskbar

l)r.(rsemenea, comutarea dintr-o prezentare in alta se realizeazi cu ajutorul


h'
lrltnrrului .,,;lllll, lComutare ferestre) disponibilin tab-ul View (Vizualizare), grupul de
lrlI r r,rrrc Window (Fereastri).

l)upd tastarea cuvintelor cheie in cAmpul Search (Ciutare) se apasi tasta Enter

'fl

Search

-.

Rezultatele gisite sunt afigate sub forma unei liste de


linkutr. Linkul contin6nd infomatiile dorite se deschide cu click stSnga pe titlul
t,rrr lrutonul

W]ndqs Ifiia*iardWhit
:*ary

{alBil$*yt(*1.

w,.jrr, 3

[4oyr 5p]it

F'.ttlia.

!lr

LalGoE

5witdl
WifidDwJ

l.ll F'uncfia de modificare a dimensiunii de vizualizare

llind!si

a paginii pe ecran

Prin apdsarea butonuluiswitch Windows (Comutare ferestre) se deruleazi o lis


cu prezentdrile deschise, din care se selecteazd prezentarea doritd.
Dacd nu doriti sd grupafi butoanele de pe bara de
activitSli, aceastd op!iune se poate dezactiva.
;e:$l6j:sd,-

1,. Executali click dreapta pe taskbar


op[iunea Properties (Proprietdti).

9i alegeli

2. in fila Taskbar, din meniul Taskbar buttons


(Butoane Taskbar), selectali Never combine (Nu se
combind niciodati) Si apoi apdsali OK pentru
inchiderea ferestrei.

in

o prezentare PowerPoint se deschide in modul de lucru normal (Normal View).


t,',1
Ar
mod afigeazd in panoul din stSnga diapozitivele prezentdrii in dimensiune
rerlrr,,;i, iar tn panoul din dreapta, diapozitivul care se aflS in lucru.

acest caz, fiecare fereastrd deschisi va fi

di*!,Sh . Nir86ft

:-1ffitule

!rh!$ons

sA
pDF
-il
^0
' _'-*_-'
::t::
..,., ''
3{

Pnd$Print

slid.sho0 Rrdir

,;.

1&lffinffi

Modul de
Ijfu#tftdtuwDh

*'I:/d;-

rdrr n0
l

vizualizare Normal

,.@e@vSbB
rMr
d tue.@qbem*elfrDbh
hBl&ffidddhl&.

reprezentatd in taskbar printr-un buton separat. pentru


a comuta de la o fereastrd la alta, executa!i un simplu
click pe butonul de pe bara de activitdfi asociat ei.

Panou cu

diapozitivele
prezenti rii
lnstrumente de modificare
dimensiunii de vizualizare

Tastele Alt+Tab apdsate simultan permit navigarea prin ferestrele deschise gi


seleclia unei aplica[ii. Pentru un efect tridimensional se apasi simultan tastele rffi
(Windows)+Tab.1

1.7. Funclia Help


Un instrument utilin lucrul cu aplicafia Microsot Powerpoint 2010 este funclia de
ajutor (Help), ce oferi informa[ii gi explica(ii despre comenzile gi opliunile aplicaliei.

Se poate apela prin apdsarea butonului O existent in partea din dreapta sus
a
ferestreide lucru, sub butonulde inchidere, sau prin apdsarea tasteifunc(ionale F1.
in fereastra Powerpoint Help se poate accesa
t& rr*-r**Fr "- .,, ;xt ]ir S
I una dintre categoriile de informalii propuse,
sau se pot tasta cuvinte cheie in cimpul
Search (Ciutare) pentru gisirea unor informa{ii specifice.

a diapozitivului aflat in lucru poate fi il.( lLl


nrit ll,i sau micgoratS, dup5 preferinle. in acest scop, se folosesc room niio
lrrrlrr,rrrele de redimensionare din grupul de butoane Zoom (Panoramare) .,,L,loo*
l)rrnensiunea de vizualizare

rr

,rlu,rte in tab-ul View (Vizualizare).


Itrttonul Zoom (Panoramare) deschide fereastra cu acela5i nume,

in care se pot
t:elrrl,l diferite dimensiuni prestabilite, sau se poate completa cdmpul Percent
(l'ror r.nt) cu o valoare doritS, dupS care se apasd butonul OK.

to

in fereastrd) redimensioneazi automat


fie afigat in intregime in fereastra de lucru.
Irrstrumente de redimensionare a diapozitivelor se gdsesc, de asemenea, in
lrarlr',r din dreapta a bareide stare a aplicatieiPowerPoint. Astfel, cu butonulst6ng al
lltttonul Fit

Window (Potrivire

rlt,rporitivul, astfel incSt

sd

nluu,,(' ului aplsat continuu, se poate deplasa cursorul "il


rllrrrr,rr.,iune mai mic5, sau la dreapta pentru o dimensiune
I rr I or rrrl u i procentaj deschide fereastra Zoom ( Pa noramare).
r

la stdnga pentru

mai mare. Apisarea

Cultoirlize the Qui(k A{(ess Taolbal


(ustomi:e Quick Aat.st Toolbrr
For rll docum.ntt (dcfaultl

tn
I

ry-Y|ElfEffiUtffirui

,u*,

c"n.
rryr<r
]fx rntmstionstvt*
u{l
.& Erfg
FoNnrd
8riflg FoNard
r.+
a,instor,ont
i,[ BringroFronr
j$1 rnrrii'on

O,"orr-to"l",

.ritriloilen

@dimensiuniidevizualizareadiapozitivelornumodific5
grafice etc)'
dimensiunea reale a continutului (texte, imagini,

1.9 Modificarea barelor de instrumente

:=

Bu0ets

copv

]g
ia'
]S

cut

i[f,

I .L

-alibri (HEadinE!

- +'r ' A* ,f

ti

B, u q $*$I'A"' A.//

i.,1

--.llii1- --- +=
l="
ll.

='=\==

==- F-l:

F3rnqraph

Grup de
butoane

L-;;t;'l
,- ioo,Jf

i
I

D.ai.ar.Font slr.
oraurrbtc

I.*

Drs]vv.trl.al

Butoanele Add
(Adiugare) 9i Remove
(Eliminare)

Box

DuDil.ateSeted.dStrdcs

f ---:--L

Iuu

tt

Grup de

r=_=_

C'bb.".,

I.

butoane

t)!rd
.J Latout

1'

llr'!

tr.

Dl!,on

6"n51;

rrarsillon,

lHcldingr

Arln'allors

":44 " A.

B,rIIs&11'A""

a-

tlide

ShDn Reyilv,

/'-'-

;ta

:=.1=.

S,

=11*l=

Yiew

1=-

T,r"!-:.
th-

:.1-

'.r

Shnoct
j

EE"

Pirairaph

',-,

..F?1. .

-]r
'l

, :ly'f.--i ,b
/ cr-

Atrana. Q!ick

.- Strtar'-'
iri*:ino

Jq''"0
l*^.p,n,.
{lel.tl'
ldfrtri

csitsi4Qui<kA'{$rr@rba'

0p en

rr,,u,.

Tran!ilians Animatlon!

Slide Show

E'Bail

Quirk Print
de titlu. Apisarea sdgelii din dreapta barei de acces rapid
Print Frevirw 3nd Prinl
comenzi
de
permite
adSugarea
deschide o listS derulantS ce
Spelling
Print
(Deschidere),
Quick
unoo
(Nou),
Open
New
sunt:
ldi
cum
frecvente
n.ao
1y',
commands
More
comenzii
accesarea
(Tipirire rapidS) etc, sau
Slide 5hgw From B.oinning
comenzile
toate
cu
fereastra
afi$eaze
ce
comenzi)
open Re.ent
multe
iwtai
Fale

din PowerPoint.
5howBerowtheRrbbon
Mai int6i se selecteazS o categorie de butoane din cSmpul
dorit din lista
butonul
selecteaz|
se
Choose commands from (Alegere comenzi din),
bara de acces
in
afigati, dupS care se apas5 butonul Add (AdSugare) pentru adSugare
[4ort Commandt.

rapid.

i
I
i

t-rr: 'L-fji[r'

=,,

Aceste tab-uri nu pot fi personalizate prin adlugarea de noi


butoane, a$a cum era posibil in versiunea Powerpoint 2003, de
exemplu. in schimb, se pot adiuga butoane noi in bara de acces
rapid (Quick Access Toolbar) localizati in partea st6ngi a barei

'

E.oo

l,r,rrtru eliminarea unui buton din bara de acces rapid se selectez5 optiunea
la
frprrr,ve from euick Access Toolbar (Eliminare din bara de acces rapid) ce apare
cu
fereastra
(Eliminare)
din
r ltr l. rlroapta pe buton sau se foloseSte butonul Remove
l1 rItr rr rr l'owerPoint.
de
It,rrrtla de butoane (Ribbon) poate fi minimizatS, in scopul miririi spatiului

shou

='i='

r!li:!,.!:}JL-

glida

i ri!
t'-'l

su
in aplicalia Microsoft PowerPoint 2010, instrumentele (butoanele) de lucru
partea
d
din
lucru
de
zonS
organizate in grupuri logice numite tab-uri (file), intr-o
sus a ferestrei aplicaliei, numitS Ribbon (Panglici)'

Trtsnsition5 Animations

"L:1

S*c
,qt
4 unao

.rrprrrtor,
.\Adroh

^rrilrr0e

Mtrrrrrrizarea se realizeaz5 prin mai multe metode:

A localizatin partea din dreapta sus a ecranului.


,rp,isarea butonului
prin dublu click pe numele tab-ului dorit.
;xirr combina[ia de taste Ctrl $i F1.

mai sus.
l{r..rlr1,rrtla ribbon-ului se realizeazi prin repetarea operatiilor de

1.10 Modificarea optriunilor de bazi


ale aplicaliei
Butonul 1] options (optiuni) din meniul

File (Figier) deschide fereastra


opfiunile aplica[iei. pentru personalizarea
aplica(iei cu un nume de utilizator dorit,
apasd butonut .-. f.:.:',1
din st6nga ferestrei gi se completeazd
c6mpul User
(Nume utilizator).

l,ccl iit 2
(, r'r.ir t'ea

J,l Motlul

de vizualizare al

prezentirilor

l| !rr'/Cntare PowerPoint se deschide in modul normal de lucru (Normal View).

At*"'l't r"'t0 tipul de vizualizare cel mai des folosit gi prezinti urmdtoarele
elemente
-lr!r lfi( r,

Ferson*fire lrqsr **py of Microsoft


SfIuce

U5er name:

ltr D'ttlca din stSnga a ferestrei aplicaliei se gisegte panoul cu diapozitivele


lrt.zcrttdrii afi5ate la dimensiune redusS. Se folosegte la editarea diapozitivelor
(,rrliirrli.rre de noi diapozitive,
stergere, copiere, mutare, etc) gi a continutului
It'xt. in partea de sus a acestui panou apar2etichete:
r slides (Diapozitive) - afigeazd diapozitivele in ordine, cu intregul lor
r onlinut (text, imagini, grafice, tabele, etc)
r' outline (schifi) - afigeazd doar textere din diapozitive,

!nitials:

Formatul de figier si directorur de stocare


care vor fi serectate automat
unei prezentdri se stabilesc in fereastra

(Salvare).

rezentirilor

deschisi cu butonul

ra sarva

rnyE

Srve pre.sentations

ltt lr'trtca din dreapta a ferestrei aplicatriei se gdse5te panoul


cu diapozitivul aflat
Irr ltrr ru. Aici se poate edita confinutul diapozitivului.
ltr lr'rtlt'a de jos a ferestreiaplicalieise aflS panoulin care pot
fi introduse diferite
Irrlorrnatii (note) ata5ate diapozitivului aflat in Iucru.

Formatul de figier

ffi

Pu

*dinln,E!& .Mi.Drotipcw.rpooi

tr lt

ffiry

tnlrft

Olriln

Trinrtifir

irlr

,lE:' " r i "


!r,.:l:i.{.rr '..i.....l

rrt llr,

llfulpr
l l tl,r l rlr il tvr,)
ri

l,ri:li., . ''
I :l':f r.' . rr
L.
rlil1 r.ril - i' ,

Inmahdn!

" i.

Sl

d! ,r.r,

Rru.h

Addfnr

.. ii;

pOF

r,',lr .i,

","
, nu*on*',,,''
' #.,,;*

ModulNormal
View (Normal)

"

ill:l,$l,:,,!r.rrr.t.,.r'.r...,r.r....,.,.,.,.l,.iii..ii,i;lt,-'''

lillllnc

l:r lrl(a)

::.'ti

,:: ,;.:

Panoul cu

diapozitivul
aflat in lucru

. .:'

. ., ..rr t ..: .,i .i .:i..


. r - i.
.
1.':':
:.'r :t,t' ''. '."..,1..t..
::1::,j
,
:.
.1

I l',,,,o,

t:t:..t)
.:1,t.
r-li,tt:llr'i:.t'tl
;l
)i: : | ..'.::., t.1 .:.,,.. :...',.

.,

lrli,rpozitive

-i:
lr.li,.i . ;:,.r1:-.-'; r'r'il
lrli .rr':: t-,..,,i.t.,.r:
r:-1
.,. :,: -'.......:.,.r);,
: t.'
.,,rll
l-:::-i.t:.l.tr::

ir Clickto add notes


,rd.

r or

onrc{rhnft

.1

{_ .. lll,iLt r-..1

:..--i:- ; r:..::.,:,1..:;.;.r...,,r.,.,.,:.iif

,E.E-F:fl:-li;.'].

:ll.S

Motiul de lucru Slide Sorter (sortare diapozitive) afigeazi succesiv


intr-o fereastri

[tltrr lD'rlii toate diapozitivele prezentSrii. Este modul care oferd o vedere de
'ttr"'rtrrlrlu asupra prezentdrii gi care permite aplicarea facilS de comenzi de editare
l,rpt.rt', mutare, $tergere, ascundere, dupricare, etc) asupra diapozitiveror,

lfl kl *r' o t?
lmn hodr rnrcrr

rgode,pptx " Mica@ft PowsPorot

Oefl!0 lrnnrtp Afiimak 5lid"sl!,

Rsi#

!'res ,4dd-ht

Et3
ror * $)

rtrmiltor constl

re-.t tl

in

utilizarea grupului de butoane Slldes (Diapozitive)

dlr;rlttllrlk' in tab-ul Home (Pornire).

tlle
.

audientei.
Comutarea intre modurile de lucru se realizeazd cu ajutorul butoanelor di
grupul de butoane Presentation Views (Moduri de vizualizare a prezentirii), a
tab-ului View (Vizualizare).
Butoane pentru comutarea
intre modurile de lucru

st rll'-url

:-iI:i-:l

il

rrlI

'-rlt{!
lleu

$lnesrt

Stide. J

SediDn

apasi

Partea

sttgereazi conlinutul acesteia.

r
o

Tltle and Content (Titlu 9i conlinut) - conline substituienti pentru titlul


rliapozitivului gi pentru conlinut (text, imagine, tabel, grafic, mediaclip)'
Title Only (Doar titlu) - prezintd doar un substituient pentru titlul
diapozitivului'

Blank (FirE conlinut)

- nu prezintd niciun

texte, imagini, grafice etc.

Slidr Notes Reading


sorter Paqe Vrew
Prrsentalicn \,'irr:

iHormali

Pentru a schimba modurile de lucru intre ele mai pot fi folosite gi butoa
localizate in dreapta barei de stare a aplicatiei.

Title 5lide

2.2 Diapozitive
Addugarea unui diapozitiv nou cu format predefinit

22

ca

Comparison (Comparalie) - prezinti substituienli pentru titlul


rli;rpozitivului, 5i doi substituienti identici in care se pot compara dou5

I"11

Pentru a introduce un nou diapozitivin prezentare, se executd click st6nga pe


diapozitivul sub care se doregte introdus noul diapozitiv.

substituient, urm6nd

trtilizatorul sd introducd casete de text, imagini, grafice, etc'

S ri g $

'

Grupul de butoane Slides


(Diapozitive)

superioari a butonului New Slide (Diapozitiv nou) se


Apdsarea p5rtrii
llrrEr r,,r/,1 rttt diapozitiv cu format identic cu diapozitivul anterior.
lnlErkr.rrr. ,r butonului New Slide (Diapozitiv nou) permite selectia 5i inserarea unui
rllegrurlllv r tt lormat specific'
(diapozitive ce
Apltt ,r(i,r powerPoint contine cateva diapozitive predefinite
se introduce continut lttErl6til r,t\t.te dreptunghiulare, numite substituienli, in care
mention5m:
importante,
mai
cele
lErl, l1t,lp.t1(,, grafic, poz5, videoclip, etc). Dintre
o Tltle Slide (Diapozitiv de tip titlu) - prezintS substituienli pentru titlul 5i
r,ubtitlul prezent5rii. Este de obicei primul diapozitiv al prezentirii, care
Itar j1 ,,r.

in modul de lucru Notes Page (PaginS cu note) se pot edita foarte usor informa
(note) ata$ate diapozitivelor. Aceste note nu sunt vizibile la rularea (expu
prezentirii pe un videoproiector sau pe ecranul calculatorului. Tipdri
diapozitivelor in acest mod poate ajuta oratorul in susfinerea prezentSrii.
Modul de lucru Reading View (Vizualizare citire) prezintl foliile intr-un form
c6t tot ecranul, insi oferind acces $i la Taskbar pentru a comuta usor in alte ferestre.
Modul de lucru Slide Show (Expunere diapozitive) este modul utilizat la afiga
prezentirii pe un videoproiector sau pe ecranul calculatorului. Prin succeda
manualS sau automatl a diapozitivelor, intregul con[inut al prezent5rii este a

Hsmr lnstrt oas


1 3 LuYout "
., i lr^

i:ii,
Iwo fontrnt

23

{ri

alw

l:1"

lia

butonul '' localizatin partea


(Formatare
rlirr rlrr,,rpta jos a grupului de butoane. in fereastra Format Background
color
butonului
asociatS
culori
lrrrill,rl) ,,r,bifeaz5 opliunea solid Fill, iar din paleta de
lrr pirupulde butoane Background (Fundal)se apasS

o Modificarea formatului unui diapozitiv


Formatul sau aspectul unui diapozitiv selectat poate

fi

modificat

cu

butonului ]4taloulli (Aspect), disponibil in grupul de butoane Slides (Diapozitive)


tab-ul Home (Pornire). De asemenea, comanda Layout (Aspect) este disponibilS
click dreapta executat pe un diapozitiv in panoul cu diapozitive,

ll tthr,rtr')se alege nuanla doritS.

Fill

I$rari

Butonul
Layout

Darign

_Tela'tiDf.r!

ililur"* .:

fuilmatimr

liida lhtss

..... -...:-::-,-:-

Prcfure Correctlons

Fill
,9, Solid fll

P[ture Color

il

qradientfll

l-r

PictJre or

Artisbc

Efleds

O{fielfirffi
Slide

textire fill

-., Pattern fill

li-l

"

Eide background graPhics

FillCols

coror
Titk and

Coot.nt

Saat;on

l5-l

Iransparen(Yl

H&dtr

Formate sau aspecte

_*l

disponibile

realizeazd
prezentiri se Iedrrzedzd
unei prezenlarl
diaPozitivelor unel
tuturor diapozittvelor
Alrllr,rrt.a unei culOri de fundaltuturor

ril;rliltrrrtrl butonulul [
Pid!r. rith
aartion

curent este evidentiat printr-un fundal


click-st5 nga pe noul format, pentru a-l a

*pdvmru l(Se aplici la toate) din fereastra Format

Frr lSround (Formatare fundal).


FormatBarkgrounel"'(Formatare fundal) este disponibild 5i la click
r ,,rrr,rrrtl.r U

rlrialrl,r l)t' ttll diapozitiv.

I,,l llt llizarea formatelor implicite


o Schimbarea culorii fundalului unui diapozitiv sau

tutu

diapozitivelor unei prezentdri


Personalizarea diapozitivelor unei prezentiri se poate realiza cu ajutorul grupul
de butoane Background (Fundal) din tab-ul Design (Proiectare).

ffi

ryl

. a*"r.

. o*,nn lm,!m'

. Aiy:i11i:.. . s!:.:1"1 .1auy ...Yi:*

#;d mlE=-lmnffiffiffi
wuE oct4arol'
P.n: ti[p

Grupul de
butoane
Background
(Fundal)

th.qii:

in primul rdnd, se selecteazS, din panoul cu diapozitive, diapozitivele pentru


se aplicd un nou fundal. in cazul in care diapozitive sunt consecutive, se selecteazi
click-st6nga primul diapozitiv, se tine apSsatS continuu tasta Shift gi se selecteazi
click-st6nga ultimul diapozitiv ce face parte din selectia doritS. Pentru diapoziti
care nu sunt consecutive, se [ine tasta Ctrl apisat5 continuu, gi se selecteazi pe
cu click-stdnga, diapozitivele dorite, dupS care se elibereazi tasta Ctrl.

Alegerea unuiformat imPlicit

llrr l{}ilrt,lt implicit se referS la o temS prestabilitS sau creatS de utilizator' ce


temi conline o schemi de culori aplicate
;13i1rrtlr'lrr,rrgnalizarea unei prezentbri' O
De
Iglrlalrrllt tli,rpozitivelor, textelor din titlu, subtitlu, casetelor de text, etc'
EiF|lrE!|lr,.r, () tcmd conline 5i o schemi de

fonturi utilizate pentru texte 9i o serie de

le ;rpltr,tlt' obiectelor din prezentare'


Themes
lerrrillr.pot fi selectate $i modificate cu ajutorul grupului de butoane
Ilcnrr,), rli'.lrotribil in tab-ul Design (Proiectare)'

cfuir

Jr*,.
lr
"'

:.=. :,'.:

n,r.rl

'

1. {rr

lldnrlllonl

Anlfiillon'

slidt

Show

Rtvi'w

!l'w

Pentru vizualizarea tuturor temelor, se apasd sdgeata din dreapta listei cu tem
La deplasarea cursorului peste temele propuse, se poate vizualiza in

timp real

aplicSrii acestora asupra prezentSrii,

Pentru a aplica o tem5, se executS click-dreapta pe aceasta gi se sele


optiunea doritS: Apply to All Slides (Se aplicd la toate diapozitivele) sau Apply
Selected Slides (Se aplicd diapozitivelor selectate).
in continuare, tema aplicatS poate fi particularizati prin alegerea unei scheme

culori cu ajutorului butonului iMc*1o'111 (culori), a fonturilor pentru texte


butonul rffi ronts 'i (ronturi) gi altor efecte, folosind butonul lffi r,tterts - (Efecte).
Pentru a aplica prezentdrii un format existent pe discul computerului, se ap

sigeata din dreapta listei cu teme. Din lista derulantS, se alege

com
Erorru:elsrThemes"'
[$
(Rdsfoire teme). in fereastra afigati se localizeazi fo
cdutat gi apoi se apasd butonulApply (Se aplici).

$d;*t*i.i!ls$-;*lir;d;*j;il|lil$llil|1iirii:lf1llrl|t
m
/'/'.,- :r
*r\*l

Organiae-

Lr"*' t

l;r...-:

D*."t'-;-

!::- l, &

l,,lewfol.der

G;.;;;,"-",,;,

Documents library

,qrrnflg.

l,liiudrir : lctrtic,i.
,-i- Favorite!

lS

Date

bri

F.lclet -

nr.dil;ed

TlFu

oeslcop

gt Downloads

$1
1'

'.11 Recent Places


I

i.

l*4y Data

Sourrer

1,,i,,lrjrii l:5S

OutlookFils

l'.4'..ril1

r,lj

F,i\!

:.i:lr:ari1 1rnl

{l
s;;;;;.p"r -'

i.l-1,i.itl1 tr,r: !t

;:ii:;trii,ii

Pt,!
1

pia

l,liirc:nil

til;.r+iirt

sa:l

Ho-.9,oup
File

name dE ign.pok

1o"p'

l'rlnrrrl r oortlonator se nume5te SIide Master gi controleazS modificSrile aplicate


Irrlltrrr ll;rrrrrlot rle diapozitive din prezentare.

Irr r lrrltlru,rrc sunt afiga[i coordonatorii ce controleazi un anumit tip de


lltle Slide (diapozitiv de tip titlu), Title and Content Layout (diapozitiv de
lllr llllu il r orrIinut), etc. De exemplu, dacd se doregte modificarea culorii titlurilor
,Ir.11 1ss,111rrr rli,rpozitivele Title Slide (diapozitiv de tip titlu), se modifici culoarea
+lt,l1r,rrlllv

Itllnlrrt rllrr r oorrkrnatorul Title SIide, urmSnd ca aceastd modificare sd se aplice doar
rltsluilllvr.lrrr rk. tip titlu.

,rli rcalizat modificErile dorite, pentru a pirdsi vizualizarea


Marler \lltlr. (( oordonator de diapozitiv), apisali butonul Close Master
Ulpw (ltrr lrirlrttt. vizualizare coordonator) din tab-ul Slide Master l,,larier Vies
ll l,ll,'n,rlor (li,rpozitive)sau alegetidin tab-ulView (Vizualizare)optiunea Normal.
Itrr1r,1 r r,

Pt".1

qf, preenta.e,ppk
sedinta.ppbr

.,; Librariet
i.i Documents
!i Mrsic
kl Pi.turee
ffi videos
af,!

J,

.lillrtI rlr
t lrttrlrlt,tlntl
tl*, rll,rll,rlllvr,

- fon..ir"*."ir111go-l
- ;affry-j- '_S=.1l

2.4 Master Slide (Coordonatorul de diapozitive)


coordonatorul de diapozitive (Master slide) se prezintd ca un diapozitiv ale ci
modificiri (inserarea unei imagini, schimbarea culorii de fundal, etc) sunt apli
tuturor diapozitivelor pe care le controleazS.
Accesul la coordonatorul de diapozitive se realizeazd cu ajutorul butonului
(Coordonator diapozitive) din tab-ul View (Vizualizare).
ln continuare este afigati fereastra cu coordonatorii de diapozitive, localizali
panoul cu diapozitivc.

lntroducerea, $tergerea

(r

oordonatorul de diapozitive)

unei imagini, obiect in Master

Slide

I'r,rrlru ,r tn',('r(r o imagine care s5 fie afigatd in toate diapozitivele prezentdrii, se


el r.5r,,rr,1 rrrorlrrl rk. vizualizare Slide Master (Coordonator diapozitive). Se selecteazd
ptlnrrtl r uurrlon,rlr)r 5i se apeleazl tab-ul lnsert (lnserare) - comanda Picture

llrlnHlne)

'i,1r ',1r11r111r17:i

imaginea doritd gise apasi butonul ,.

fry F (lnserare).

r.jhnrr ll?lun

(i'.,'l

I rtri,r,

(rgrnrt. ]

Ne^

l.P,] Micrclofr

.t)

r.kt.,

pow.rpc

lilllil;1llo*,
lg

libraries

W --if

.', Darumcntl

O: Music

fil

tl.id{r

rlr.i,i,rt',r lrulotrttltri
. Mai int6i
bif
Footer (subsol), dupd care
,r,,1*r r,rr,rrrrrrrrrit. in nArta2 rra i^-se r^-:1-":::"ti
se
d",,'
^
,
H"-"'d",""ffi:'#:il;?i'li
::i:;,1",':,:, ll;l':i
j
::
I I ; i l" i i l: : :
I
:
:,:1i:,:'::^
:]',
" "
o,',, o*, r"
" i,l ;i, ll,
"'
I
I I .1,:', ;:
\'rrrLs( i'r )uusul,l
:'. I I : : : :'
alrltr,1),
ffi exlstai Ibutonul
J i:lu, Apply
1, " ir,.rltir,,tz,i
A p p, y (Se
I'
Se
informatiile.t",r.
;l:,'#,?f : j;:,..;:^,1:::F
r,^-^
^Ar (,,r,,rlrrrr,i,:'#,T"';::1'
butonur
5i
Appry
toate) ::'lT-:i]1vele;uren,'"r".1.,"
rlt<ll'
Tf
L:,,i:,,,1,::;,.
r;ll lvr.lr. ;'y,'1i;1,"Ii1",
fflJ:
1y1 t,zt,ntdrii.
,.,u,,,",

re EETET

D.ltiop

S oo*ntonds
,r, B*st Plars

,.r

i#,

'

l(o.,.

viaeor

;:

l'

.t;3E

, tbi;;

#l; ';:il'::
il [,,ff
:::: Ij::T:lt
:f

r"';;;i
:il:i;
;
;fi
ffif
i:l':j,l]
1,1!",-*
;';;:;ffi"i: :".ffii;[:
ffi ffi
=;;#:,:;:
'

.;

.il;;

':il::i1'

filcname tigltthou!.
I

lr,r,lrr lrrLl I ocrtet

lmaginea e afigatd implicit


in centrul
zond
se rearizeazs

0,,;-;;;;;1il:;$iil"?::ff,.rea imasinii in a
il: H:,1'j ;iff :,',"#ffi j[:;;;' ; i " d ; ; ;' ffi;; :: :,'.H ::'ffiil::
ff
J, r,n.ti.

Se revine la modul n.rrmar

lvrzuarizare).
imaginea apare afigat;
l:r*,
pu
toJ.*
modul normatJ" rr.rr.
0."il;J#"1'lllcestei
9':t"zitivele si nu se poate $terse
im agi i,,"',.'
ded ia poz itivi (il:fi
,t[,]

butonr,;;,","

de pe

fi:'ff[1"a
rastarurd.

va selecta

j-m;r;i",-.XtfiI

o"irirr*
i TJ ##il

lffiHiHWl Hnme h,ed

o,,,unei prezentiri
p r e z e n ti r
i se
se rea
il, i,:: :ent
: :, H
ill::;X?t'rtiveror
",
tab-uluir lnsert
(lnserare).

De:isn

--l ) ," -o,* EF


Trble Pi(ture atin ,-*"."^-lrp 5.rien!hot _" ]"
.

I,rl'1,

i[]a]r,

phnto

llbum.

i:t l
;i'i., I )

J"

Shap

e 5

Grupul de
butoane Text
(Text)

l,q

-l

il

Ied
Eox

llir5ir-!t,.ci

Subsolul reprezintd
". texte, dare qior" o secliune aflatd
rfisa
rr,

;;;;;,; j,::':

iterierr:

ir

rlL'"
3astra Header

r i

zeaz

28

1'.rrlr rrf)

.lrucuresti
l)on't sl]oil on tide slide

Adiugarea automatd a numerelor


diapozitivelor pentru un
diapozitiv

r.ru pentru toate diapozitivele

/\f r;i,.,rrr,,r

-J/dl;
\i/ot

iltrd 0nt.
"
\Time

I
\-rJ

i6 ll

tgl

SlidE Obi{d

se

butonulu, ,:,,1j (*rrndr diapozitiv)


din grupul de butoane Text,
fnrrrt (lrrrr.rare) deschide fereastra
tab_ul
H""T"r
rnU
Footer (Antet gi subsol).
l.rrr!t,r \lklr. number (Numdr
Se
bifeazd
diapozitiv).

lJumbel

partea de jos o
a dia
o'"oozitivurui, ce poa
"=

and Footer

';|ile number
"/ I ooter

Vierv

_Hea.Jer
(rloter

'':
;,;";:;,,;,##
sd apara in
,i,i?,?ixil,_"
subsolul diapozitivelor

rextur ca,."
ooter (subsor) ain

,i?

I ilrlr11l
)rttll.l

l/

Iran5ition

_- r..

Ltntr and time

n#ilij:l

o Addugarea textului
in subsolul unui diapozitiv
sau in toate
:
intermediut
l'::1,t"ffi.',1l,i
gruputui

IrrIIleonslide

eS

i^ r..-.

ffi
r ::;: nil ilTiil{+ i i. ili ffi J ff" :J"":, :::il: i:, : x ;
'"'i':,'1",1;i:1":':::::y'lm[i#i#::,il(coordonato'ai'po'iti*i'-'

apdsa

Fereastra Header and


Footer (Antet $i subsol)

ir

(Anter,irror",i1,ji::::l

,:T:;

opliunea tfiO" *.U".


I (Numdr
diapozitiv)
[

ln continuare, prin apisarea butonului Apply (Se aplici), numirul de diapozi


este afigat doar pe diapozitivele selectate, in timp ce apdsarea butonului Apply to
(Se aplici pentru toate) afigeazd numdrul de diapozitiv pe intreaga prezentare.
Pentru a ascunde numdrul de diapozitiv in diapozitivele de tip titlu, se activeazi
prealabil opliunea Don't show on title slide (Nu se afigeazd la diapozitivul titlu).

l,Fr'1trr il
Itttt'tttir l iu'c text, tabele gi

t I lfrlrorltrt'trcir
r

o Adiugarea automati a datei calendaristice pentru un diapozitiv

$r

imagini

formatarea textului

Arl.lu8area textului tntr-un diapozitiv

pentru toate diapozitivele

lnforma[ii despre datd gi ori pot fi afi5ate pe diapozitive cu ajutorul butonul

Inlr rrrr rll,rporrtiv sc poate stoca conlinut de tip text, imagine, audio, video, etc.
lrl rrl itr r'1r. l){r,rlr, f i introdus conJinut este semnalizat printr-un substituient. Un
+rtfrtllltllrtrl '.t'lrtlzirttii sub forma unei casete dreptunghiulare in Care apare un text

loatd gi ord), din grupul de butoane Text, tab-ul rnsert (rnserare). in ferea

re lrrrl[ it liprrl rlr,r rlrr[inut ce se poate introduce.

-:i.li

.Y-J"

Header and Footer (Antet gi subsol), se bifeazd opliunea doritS:


o Update automatically (se actualizeazS automat) - afigarea datei gi/sa
orei cu actualizare automatd (la deschiderea prezentSrii, sunt afigate
gi ora curente)

Fixed (Fixate) - afiqarea unei date/ore fixe prin tastarea unei date/ore
cSmpul corespunzdtor.
Pentru actualizarea automatS, existd doud opliuni suplimentare: format (stabi
din lista derulantb existenti sub textul Update automatically (Actualizare au
gi limba de afigarea a datei/orei (din lista derulantd Language (Limbi)).

',r

1,,

tlr,.lll rtlltrl
r,trrr llllrr

Substituient pentru
text sau obiecte
(tabel, grafic, obiect
SmartArt, imagine,
obiect ClipArt,
mediaclip)

Indude on slide

mig;ie -"d
,,i[,

ImEi

Update autonlati

l8iuzfl11

Opliuni pentru

datS/ori fixd

:. irlrlr il i,:;i

lvl
-r-

;*:r'r

A,,ll:,1. ',r' grozt(iorteazi punctul de insertrie

intr-un substituient de text (se apasi

! ,,1Jn;1ir r u nrousc ul in zona indicatd de textele - CIick to add title sau Click to
adrl lsxl) it .,r,t,rrtcazi textul dorit. in momentul in care se ajunge la capitul
:ltt

ontinui automat pe 16ndul urmitor.


textul introdus in casetele de text s5 fie concis, sd nu
rfe;rigr',r'.r,i lr,rltu r irrci linii gi si fie numerotat sau marcat pentru evidenliere facilS.
llc q*,rncrrr',r,',('r(.comandd ca fiecare folie sd aibd un titlu unic gi reprezentativ.
ftrrnlut lrrlrurlucrtrca unui text in altd zond dec6t un substituient de text, se
irr!rin',rr;l rrr,rt rnl,ii o caseti de text cu
r

3nrlrrlrrl, r ut.,nt rrl

'<rr ter unr,rtrrl,i r.ir

Data $i/sau ora pot fiafigate doar pe diapozitivele selectate cu ajutorul butonu
Apply (Se aplici) sau in intreaga prezentare, cu ajutorul butonului Apply to All (
aplicS pentru toate). Ascunderea datei/orei pe diapozitivele de tip titlu se face
activarea in prealabil a optiunii Don't show on title slide (Nu se afigeazi
diapozitivul titlu).

<lrrl,rll lrrrl,rrulrri ,it,'l 1crr",; text) din


lalr rrl lrrlorl (lrr.,r'r,rrc). Se pozitioneazS
r ut qlt ul nuu,,r, trlrri in diapozitiv gi cu
lrrrlnnrrl '.l,tnl: ,rp,is,rL continuu se
rk;rl'r',:,rr,i ntou,,r, trl pini c6nd caseta de
lFrl .lluullr. l,r lrrrtcrrsiunile dorite, dupi
r

Crearea unei casete text

htlill r rlrlr.r Irrl rr'.,pr,r tiv 1i .rpoi st. insr,rr,,t/,i corrrcrrt;rriul.

care se elibereazi butonul mouse-ului.


in interiorul casetei text nou-create, apare punctul de inscrlic (o barii verticalS
clipegte intermintent), dupi care se scrie textul dorit'

lnserarea
diapozitiv

lrlll,rtr',t tttttti tomentariu existent se realizeazJ cu ajutorul 5u16nu1,Ji


rlll,rt.
r ontlnl,uitr) din grupul de butoane Comments (Comentarii), tab-ul Review
ll
lhn rtr,'lr') ',,1t ( u op{iunea Edit Comment (Editare comentariu) disponibild in mcnigl
; *trtlrtlt,rl rlr.,,t lris r u click-dreapta pe comentariu.
,.'1,,1J1.,,,

gi editarea notelor de subsol 9i comentariilor intr

Pentru diapozitivele dintr-o prezentare, pot fi inserate note ajutdtoare pen


orator, in panoul cu note aflat in partea de jos a ferestrei aplica{iei' Panoul de n
este semnalizat prin textul click to add notes (se face click pentru adSugare note).
se pozilioneazS punctul de inselie prin click-stSnga in panou 9i se introduce
dorit.
Notele inserate nu vor fi vizibile in modul de expunere a diapozitivelor (
c6nd prezentarea este afigati pe un videoproiector sau pe ecranul calculatorul
insi ele pot fi tiPirite.

t_J
D let

lrfrrr!rlron! Anrmnlioni

'

9lidfShow

I lJnerele'

Review Vicw Addlnj


I conrpare , ,,, ,,
,

thow
Hew
Fdil
t\4nrkuo (omment Comnrent gJl l,lext

Yq

t
i$i

;;l;

($tergere) din
!lrirtlr.r r,,r rrrrrri comentariu are loc la apisarea butonului
+r,lrtil 11tttp rk'llttttx,tne Comments (Comentarii), sau prin selectarea comenzii Delete
I lumrrrarl (',,lr,r1,,r.rc comentariu) din meniul contextual.

rnrlrrtl rlr.

lrl|ll,lltr.

t5

I lrmrrtrrrrrlr

,7

"-i;:llllllllill"li

!:l ii

a,'--:i

:,,1

-,i

I
:,',).

nz, ll

rl

naluo

"
-rr""l').:

,i

r:t"|lt:rt:

".i-

r,
._

-1;l

.,.',

8/26/20rr

Caseta unui

comentariu

Anularea gi refacerea comenzilor

plhJ4.ur

,i ,rlr cf cr.tuat o gregealS, putefi anula


llltnr,r r onr,rrtrlii aplicati (de exemplu,
lr,rr

:t*:A:

^Con"o*ro"

r i$

fngHhlutriledSht.:,

pen'
Spre deosebire de note, comentariile se introduc pentru diapozitive sau
etc)
tabel,
imagine,
obiectele din diapozitive (substituienIi pentru titlu, text,
pentru
a atr
reprezintd un instrument de recenzie (un comentariu poate fi inserat

atentia asupra unor obiecte, informalii, c6nd prezentarea este editatd de un


utilizator).
Pentru a introduce un comentariu unui diapozitiv, se selecteazS mai i
diapozitivul din panoul cu diapozitive, dupd care din tab-ul Review (Recenzie)
apasi butonul New Comment (Comentariu Nou). in partea din stdnga-sus
diapozitivului apare o caseti cu numele 5i iniliala utilizatorului, in care se tast
textul dorit. Pentru comentarii aplicate obiectelor din diapozitiv, se selecteazi
32

iilrrr,rl,rrr.,r utrui text, deplasarea unui obiect,


;ler grrr',r unrri diapozitiv, etc) prin apelarea
l+llrrrrulrrl 4 ', Undo (Anulare), existent

in

ltth

-E i,,

Ar r r.rr

bara

Toolbar (Bari de acces rapid).

lolosi si combinalia de taste Ctrl+Z


trFrrltu .rrrrrl,trr,,r trltimci operafii.
gr,r,rtr.

IHI 'n""''n''"'
r,rnrr,l
4;;g

\/

larrrl

,:

,.,,r,rn,,,,,^,
I\lodrlr 1[r6t
i)ht",.l

Selectarea mai
multor comenzi. ce
urneaue se fie
anulate

. ottrrt
l rlrL,t lr..u r,
rlr

Refacea ultimei comenzi anulate se realizeazi cu ajutorulr; 6u1enulLl1


(Refacere) din bara Quick Access Toolbar (Bari de acces rapid).

IW

nd*" (Text Shadow

= umbrd aplicatd textului)

afigeazd

umbrS in

spatele textului selectat.

r ilm (Change case = modificare dupi caz)* permite modificarea textului,

Se poate folosi gi combinalia de taste Ctrt+Y pentru refacerea

anulate.

rstfe l:

{$&ffiff (Caz propozifie) - transfomi prima titeri


a primului cuv6nt ?n majusculS, restul literelor r5m6n6nd mici.

11i$}r}*1*&lil,ffi&&{&,.

Formatarea textului

Formatarea textului dintr-o prezentare se referd la modificarea as


acestuia (schimbarea culorii, dimensiunii, fontului, efectelor aplicate, etc). in
sens, se utilizeazi grupul de butoane Font, aferent tab-ului Home (Pornire).
Orice comandd de formatare trebuie precedatS de selectarea textului ce
sd fie formatat. Pentru a formata intregul text dintr-un substituient sau caseti
se poate selecta cu click-st6nga marginea acestuia.
Marginea
su bstituientulu

-----+----

---'lr--

't

Cele mai vizitate

af iSea

Maj uscu le)

tra nsformE textu I

z5 text u I

se

ectat cu

litere mici.
ryr&*WF.

&t6&$tffiiir$l1!il/

"

in itere
I

mari.
:trli*i&s$fit.$

&fftW8$s. (caz tittu)

transformi prima titeri

fiec5rui cuv6nt in majusculS.

muzee I

Pentru a selecta un singur cuvdnt dintr-o linie de text se executd dub


st6nga pe acel cuv6nt. Seleclia unui paragraf intreg se realizeazd astfel:
pozilioneaz5 cursorul mouse-ului inaintea textului ce urmeazd a fi selectat, se
apisat continuu butonul st6ng al mouse-ului 5i se deplaseazi mouse-ul peste
dupd care se elibereaz5 butonul mouse-ului. Textul selectat va ap6rea evi

e)

iij$t!1!!d,8!,,$i&{*!qilililitr{*ts!r,' ( M i n u scu

- tra nsformi maj uscu lele


in minuscule 9i invers.
. Al* (Font color = culoare font) - coloreazd textul selectat. Apdsdnd
rlgeata din dreapta butonului, se deschide o paletd de culori disponibile.
i

itiitrn*W.Sr:.f$*9il*:ttr*fnll (Caz com uta re)

de formatare a textului sunt disponibile gi in meniul contextual ce

ellck dreapta pe text.

un fond de culoare albastru-deschis.

mai vizitate muree

Selectarea textului

ate muzee

Cele

I
DupS selectare, textul se
Ea*ihri tFigedi$Er
fl -*l

':

formata folosind butoanele:


(Font)

modificS fontul pentru textul selectat.

. il1t*J:-i (size = dimensiune) - modificd dimensiunea textului selectat.


. M (Grow font = mdrire font)- miregte dimensiunea textului
. ffi (Shrink font = mic5orare font) - micgoreazi dimensiunea textului
. S& (Bold = aldin, ingrogat) - ingroagd textul selectat.
o s#ts (ltalic = cursiv, inclinat) - inclinE textul selectat.
. ffi* (Underline = subliniere) - subliniaz6 textul selectaU sigeata
dreapta butonului deschide o listi cu mai multe stilurl de sublinere.
*

/arrlLa+rarrah

Allnlerea textului

+Xiara

ar r a

linia\

r{lcaerl

n llnla

nacta

!ubstituient de text, liniile de text pot fi aliniate cu ajutorul grupului de


hntraph (Paragraf), aferent tab-ului Home (Pornire), dup5 ce tn prealabil,
ttxt gu fost selectate prin una dintre modalitdlile expuse mai sus.

letini.re la st6nga) afigeaz6 liniile de text la stSnga substituientului

ffi

dc text, butonul
lRliniere la centru) centreazd liniile de text, butonul
(Rliniere
la dreapta) afigeazi liniile de text la dreapta, iar butonul
ptr) afl$eaze liniile de text at6t la marginea din st6nga, c6t gi la marginea
I rubstltuientului de text.

'*i

dc poz$onqre a textului pe verticald se gdsesc in lista deschisS


butonulut

llil'

lnttnt.re text).

prin

;= - 1;= +=. ltir


r ;:#
;::_-:r-I*=

=l+!=

t.l
t
Lr-t
T]\
,:

==-

Aliniere

Mrrrlllk,trr',t ';p.t(ittlui clcasupra/sub paragraf sc realizeazl in fereastra paragraph


lFaralref) rh",t lti',J t:u cornanda Line Spacing Options (Op!iuni interlinie) din butonul
lltta tlrer lng (lrrtcrlirric), sau cu comanda Paragraph (Paragraf) din meniul contextual,
dcl lrlt lr r ltr k rlrr,,rllta pe paragraful/paragrafele selectate.
Irr r,rrilrrrr,r('| s(r completeazd c6mpul Before (inainte) gi/sau c6mpul After
llfrrlrnf r u v.rhrul. rlorite, exprimate in puncte de imagine gi se apasi butonul oK.

verticalS

Farm$raph

Alinierea liniilor de text mai poate fi efectuatd prin intermediul c5m


Alignment (Aliniere) din fereastra paragraph (Paragraf), deschisd cu click-dr

executat pe paragrafele selectate.


Paragrafele dintr-un substituient sau casetd de text pot fi afigate pe mat
niveluri. lmplicit, ele se introduc pe primul nivel. Afigarea pe un nivel inferior
realizeazS cu butonul tF lvarire indent) disponibil in grupul de butoane
(Paragraf) sau cu tasta Tab,-Un paragraf aflat pe un nivel inferior poate
fi adus pe

Fereastra
Paragraph

lmgnph
ll.,,t"

7\.rrrr

and spacrng
al

Ahqrnn.nt:

nivel superior cu butonut iEii lvticgorare indent) sau combinafia de taste Tab+Shift.

ffiillI

lrxi.ntaion

l,.fq. tExt: 0 cm

@uN
j'
Al doilea nivel

I r1r,r1llt r.

qxdall

i,

Li1e

(noneJ

[]

',ld(lno

I ttlrltrrrrt rlt,

Nafional de ArtS al Romsniei

Primul nivel

L!.kr.:
AltEr:

pt

pt

Spacjns: sinole

[_] _*,

:r

Galerii
hl,,...

Galeria Nalional*

o Schimbarea spaliului intre paragrafe

Aplleirrea marcatorilor

Mitt r ,tlntll (lrtrllcts) sunt simboluri introduse inaintea paragrafelor pentru


Evl,ltilltlFlr'*t,tt t",toril in cadrul unei liste. Pentru aplicarea marcatorilor, se selecteazi

Evidentierea paragrafelor de text se poate realiza prin modificarea spaliuluiin


liniile de text gi/sau a spa!iului aflat deasupra gi sub paragraf.
Mai int6i se selecteazd paragrafur/paragrafele gi se apasi butonul [ine
(lnterlinie) din tab-ul Home (Pornire). Din lista afigati se stabilegte spaliul intre
lini
de text.

trardHr,rf*,lr

it

,,r,,rP.rsd butonul

i-i-

lvarcatori) din tab-ul Home (pornire) sau din


rrr,illrrl rnrrlr.xirr,rl dcschis cu click dreapta pe paragrafe. powerpoint va aplica
trBr{HltleLrr Irlltrnrrl rnarcator utilizat.

Irrtr,rlucc un alt tip de marcator, se apasr sigeata,* din dreapta


kulnrrrrlnl l= ,l)rrr lista afigati se selecteazi marcatorul dorit. De asemenea, existd
ptfillrllllate,t rlr',t (]roa un nou marcator prin selectarea opliunii Bullets and
f,Umhlrlng (M,ttt,ttrtri 9i numerotare) - Customize (Particularizare). pe ecran va
apitea felt',1',1,,r Symbol (Simbol)ce oferd acces la diferite simboluri. pentru afigarea
frer

Valori predefinite ale


spatiuluiintre liniile de text
(1 linie, 1",5 linii, 2 linii, etc)

[sL:@]

illtrt

tit

rt

.l

chrrlrrrllltl n()t .,t. folose5te c6mpul Font.

]E

3,fl

!ine Sparing 0ptinnl,,,

Fereastra Symbol

i ltlxrl

I Bttt;rrrl
I

llgnt

]I
Illnrh,,lrl

, ''(ttrltnnl lrxl)

_l_l_r

ll '1,

l"l

LI

11.I"

'l"l'

Sgbset: General Punctuaton

l-El

s3

Duptr selectarea unui simbol se apasl butonul OK. ln continuarc., sir-rrbolul

t{r

fi formatat prin

alegerea unei alte dimensiuni raportate la text (din ciimpul


(Dimensiune)) gi a unei culori (din c6mpul Color (Culoare)). Apisarea butonului
determini aplicarea noului marcator.

'

(r

opicrt.) disporribil in

1,,rr"rpttl

dt' butclitnt' Cllpboard, t'xistrlnl in tab

,e,

Butonul Cut

&< (Decupare)
J) _t,-\Butonul
pastei.er

- I lcopy

None

.-.

ul

(l'lt nltr,)

r:Lt1Jlt1'i---:

--.

I
I

t{9ryf,

]A
r E-

n,

Opliuni legate de

fE: ffi

dimensiunea gi
culoarea marcatorului

ep*

lj&:

'rl travtFtlrr,,tz,l pini in locul unde urmeazi si fie lipit textul (un substituent sau
rareli lrxq1,,.,,,rpirs5 butonul st6ng al mouse-ului astfel inc6t sd apari punctul de

+
+

In*irtlp (l) it ',,' ,rp;rs5 butonul Paste (Lipire).

:i_t; %otlext
I

Fereastra Bullets and Numbering (Marcatori gi numerotare) mai contine


t----"-"-------.l

Erctre"' - 1 (lmagine)

ce oferS posibilitatea folosirii unei imagini


paragrafelor.
$tergerea sau inlSturarea unui marcator se realizeazd prin deselectarea butonul

butonul

ma rca rea

;-=

lfuarcatori), dupi ce paragrafele cu marcatori au fost selectate.


in funclie de necesitdti, in loc de marcatori, pot fi folosite diferite tipuri
numere. Aplicarea numerelor pentru marcarea paragrafelor se realizeazS

butonului i- lruumerotare) din grupul de butoane Paragraph (Pa


tab-ul Home (Pornire) sau din meniul contextual deschis cu click dreapta
paragrafe. Alte tipuride numere se gSsescin lista ce se deschide prin apdsarea
apSsarea

"

din dreapta butonului 'i=-l. in fereastra Bullets and Numbering (Marcatori


numerotare) se poate stabili numirul cu care incepe numerotarea paragrafelor, c6t
opliuni de culoare gi dimensiune a numerelor.
$tergerea sau inlSturarea numerotdrii se realizeazi prin deselectarea butonu
*.=:ltrtrrn"rotare), dupi ce paragrafele numerotate au fost selectate.

3.2 Copierea $i mutarea textului


Copierea unui text intr-un prezentare sau intre prezentdri diferite se referd
crearea unuiduplicat altextului gi lipirea acestuia intr-o zond diferit5 a diapozitivu
Mai intSi se selecteazd textul (prin metodele de selectie enuntate mai sus) 5i se apa

38

l,pntrrr rrrtrrlrrzile Copy (Copiere) / Paste (Lipire) se pot folosi 5i combina[iile de


te-trr I lrlt( pr,rrtru copiere 5iCtrl+V pentru lipire.
llp ;r..rnrr,nr';r, meniul contextual ce apare la click dreapta pe textul selectat oferd
rrlrllrrtl ;rnrrlr rr r opierea gi lipirea textului.
Apltr ,r!i,r l,owerPoint 2010 oferl utilizatorilor o noui optiune: Paste Preview,
;rrtrr r,rtr. ,rr r,ilia pot vizualiza in timp real efectele copierii sau mutirii textului,

1*:llr rr ,r ,rlr,1ir, varianta optimS. Astfel, pentru lipirea textului, se executi click
rlr,,rIl,r tn{)u,,(,5i din meniul contextual se apasi unul din butoanele aflate sub
trlrliur,,r l,.rltc Options (OpJiuni Lipire).
'/ Use Destination Theme (Folosire temi destinalie) - aceastd
op[iune modifici formatarea astfel inc6t si corespundi cu
formatarea textul ui inconjurStor.
,/ Keep Souce Formatting (Se pdstreazd formatarea sursei) aceasti opliune pistreazS formatarea textului original.
. ,/ Keep text only (Se pistreazd numai textul) - aceasti optiune
elimini intreaga formatare initialS a textului.
Itar ,l lr,rrrrtc de a apSsa unul din cele 3 butoane, tineti cdteva secunde mouse-ul
grr, rrnrrl rlitr r,lr., aplicatia vi va arita rezultatul optiunii de lipire. Astfel, mut6ndu-vi
.lF l,r iln lrill(,n la altul, putetri vizualiza variantele de lipire a textului 5i puteli alege
vatl.ilrl,1 rlrrrtl,i.

',prr rlrrr,,r'bire de copiere, unde existi doui texte identice, operatia de mutare
:r,rr,lr,r,i la schimbarea pozilieiin care se g5se$te un text. Primul pas const5 in

ll lll

tsrr.,r lr.xtului gi apisarea butonului S (Decupare), iar pasul al doilea este


Irrlrr,rr.trt,rt rk'seleclia zonei in care urmeazi s5 fie lipit textul gi apdsarea butonului
tsr;lr,r

|re

llrrl rrtiliza gi comezile din meniul contextual sau combinatiile de taste Ctrl+X

lrrrrrllrt rlr,r rrp,rrc $i Ctrl+V pentru lipire.

39

O altl modalitate de copiere/mutare - lipirc, consttr in opcra[ia drag&d


(tragere gi eliberare). Se selecteazd textul ce urmeazJ si fie copiat/mutat,
pozilioneazd cursorul

pe text gi se trage textul cu butonul stdng al mouse-u


apisat continuu, p6nd la pozilia doritS, dupS care se elibereazi butonul mouse-u
in acest mod, textul selectat se mut5.
Pentru copierea textului, inainte de a se trage de text cu butonul st6nga
mouse-ului, se tine ap5sati gi tasta Ctrl.
Pentru a copia elementele de formatare ale unui text, se selecteazd textul
cdrui elemente de formatare se doresc copiate gi se apasi butonul S (Descri
de formate) din tab-ul Home (Pornire). lndicatorul mouse-ului se transformi intr
cursor cu formi de bard l6ngi care apare imaginea unei pensule. Se selecteazi
cdruia i se va aplica formatarea, dupd care se elibereazd butonul mouse-ului.

!'n lniert table (lnserilro tabel) se stabllc$te numarul de coloane $l


lpe r arr rlv,r ,rvca tabclul 5i se apastr butonul OK.
lfur rrlrler t rlr, tip t,rbel se poate introduce in orice diapozitiv gi cu ajutorul

*1

!4rJ

lar

(l,rlrcl) din tab-ul lnsert (lnserare). ln lista afigati prin

bgllrrrrlrrt

optiuni pentru crearea tabelelor:


Hllufirtlrrl
in
, ll lrrlnr,l v-lrl,rtttii t.unstl folosirea unei matrice pentru stabilirea
rrunrilrrrlul rk' rlinduri gi coloane ale tabelului. Se deplaseazd
lrcrlrrtl grr.',ll tt.lule gi c6nd se ajunge la numirul dorit de rAnduri
;l r lhratrt., ',r, ,rJt,tsi butonul st6ng al mouse-ului.
',n g,1',r,',r rrr,ri rnulte

r Hrrl,*rrl EI

apdsarea

3rZ Tlbfc

rable,,, (lnserare tabel) deschide o


lpreetlr ,1 r r. r ottline cdmpuri pentru stabilirea numirului
rlp r u[ r.rtrl ir I Jinduri.
fr prawTable (Desenare tabel) afigeazi
Inrcrt

r H,l,rrrrl

3.3 $tergerea textului

rlrhrr rrl ,,ttlr Iorma unui creion

Un text selectat intr-un document se Sterge prin apdsarea tastei De!1 sau ta

cu ajutorul cdruia se traseazi tabelul,

l rrElrFr llv olo,rno 5i rSnduri.

Backspace2.

3.4 Tabele

lntroducerea gi editarea infomatiilorintr-un tabel

llltlrlur r.rr,,r tonlinutului intr-un tabel se face in locul semnalizat de punctul de


Ilinrltr: (l) ltr,ntru deplasarea punctului de inserlie in altS celulS se poate folosi

Crearea tabelelor

Tabelele sunt instrumente utile pentru structurarea informaliilor. intrdiapozitiv de tip titlu gi conlinut (Title and Content), un tabel se insereazi cu aj
butonului lnsert table (lnserare tabel) disponibil in grupul de butoane aflat in cen

*rrrrrr rtl llnu',r, ttltti, sau tastele:


lab pt'ntru mutarea cursorului dintr-o celulS in alta, pe 16nduri, de sus in
l,r',;

\hlft+Tab pentru mutarea cursorului dintr-o celulS tn alta, pe r6nduri, de

diapozitivului.

jo,, in sus;

t , I,
r

ltr r,t

+, +,. o.n,r,

mutarea cursorului

in celula indicatd

de

[ia sigetii;

tabel se editeazi cu ajutorul butoanelor din tab-ul


(l'unrtrr,),
|letnr
1i dupi caz, tab-ul Format. De asemenea, pot fi folosite 5i op[iunile
d6;lrlllrlll rrr rrrt,rriul contextual, deschis cu click dreapta pe continutul selectat.
I unltnrrtrrl r:clulelor unui

o 5alcctarea elementelortabelului
lrrrlnr

l,rrr,,r clcmentelor unui tabel (celul5, 16nd, coloanE) se poate face prin
tlFIldE,ilc,r r rrr.,orului, tinand apdsat butonulst6ng al mouse-ului. Se mai poate utiliza
l\l

1
2

Iltlmrrrl "'"'' (\r,lcctare) disponibi! in grupul de butoane Table (Tabel), din tab-ul
lrynut (A..pr.r t). Dacd tab-urile Design (Proiectare)gi Layout (Aspect) nu sunt afigate,
ts ngr r!,ri1r ,,,r ,,r, pozilioneze punctul de insetie (l) intr-o celuld a tabelului sau si se

Pe unele sisteme de calcul apare tasta Delete.


Tasta Backspace apare cu simbolul

40

47

selectczc tabclul. O ccluli sc selecleazil prin simplir pclzilionirrt'a punctului


inserlie in interiorul celulei. Opliunea LtI stltst column (Selectare coloa

selecteazi coloana in care se gisegte pozilionat punctul de inser!ie, coma


ffi Selectflow (Selectare 16nd) permite selectarea 16ndului ce conline punctul
inser{ie, iar optriunea

ffi

Se}ed

rahle

Lrlr rlr l,rlrr.l rL,;,r r tt,,rl sc pot introduce oric6nd noi celule, coloane gi 16nduri. in
llupll 113r lrulrr,rrrr, llows & Columns (R6nduri gi coloane) din tab-ul Layout (Aspect)
IrE e;,,1 ,, r,tnrl lrrrrrr lrrl dc inser[ie se aflS in tabel), se gdsesc butoane sugestive
pErrlrl lllrlrlur,rr,,r l,rr ilii a noi coloane gi 16nduri.

(Selectare tabel) selecteazd intregul tabel.

Formatarea tabelelor

,--l -S; d [nrert Eelow


ir\l
i rl *JL]
l
insert Left Delete Insed
Inied F.ight
Abov.

Designul unui tabel construit poate fi modificat prin aplicarea unui stil de
propus de aplicatia Microsoft PowerPoint 2010. Astfel, se selecteazE tabelul gi
alege unul dintre stilurile propuse in grupul de butoane Table Styles (Stiluri
aferent tab-ului Design (Proiectare). Toate stilurile de formatare pot fi afigate
apdsarea sSgetii din dreapta grupului de stiluri.
ssrsc*r& ***.**** -, i&

ftovrir &

Tihl* 5Lilei

Elementele unui tabel pot fi in continuare personalizate cu ajutorul butoan

*d * - pentru colorarea fundalului, Borders (Bordup;1


chenarelor unui tabel gi Effects (Efecte) *j * - efecte de umbri
l',.

Shading (Umplere)

i.:,:

pentru formatarea
tridimensionale. Se selecteazd elementul dorit, dupd care se apasE unul
butoanele mai sus.
lnstrumente suplimentare pentru formatarea chenarelor se regdsesc in grupul
butoane Draw Borders (Desenare borduri).
:;'d
- *r.1
- "'
1pi,
Or,rlv
gi Fen Color * Tibte

lnstrumente pentru

formatarea chenarelor

Erarer

['r,,r E' r Jcti

se stabilegte

cu butonul . lpt

ajutorul butonului i.lFencoror*i (Culoare creion). Dupi selec!ie, aceste atribuite


aplici prin tragerea cursorului fl peste chenare. gtergerea unui chenar este pos
prin selectarea butonului

u'-"'

(Radierd).

16nduri gi coloane

f,tlunnr

Atllr,l, lrrrtorrrrl lnsert Above (lnserare deasupra) introduce un 16nd nou deasupra
rilrlrrlrrr ..r,lr.r l,rl ,,,ru randului in care se gSseste punctul de insertie. Butonul lnsert
lclnw (lrrlr,rlrrrlrt.sub) insereazd un r6nd nou sub r6ndul selectat sau sub cel cu
pulrlrrl rll trr',r,r(ic. lntroducerea unei noi coloane la st6nga coloanei selectate se
re+lil,,rii lrrrrr ,rpiisarea butonului lnsert Left (lntroducere la st6nga), iar butonul
Ittrerl lllglrt (lrrlroducere la dreapta) insereazd o noui coloand la dreapta coloanei
=el*,r

lrtl!,

l'r,trtrr irrlrorlucerea mai multor 16nduri sau coloanein acelagi timp, se selecteaz5
tl;lr,,rl,rlrtl rrrlrr,irul de 16nduri sau coloane dorit gi se apasi pe unul dintre butoanele
*lc nr,ri ',tt,

|,rrtri'n,,rlr,tlc inserare 16nduri/coloane se pot utiliza gi din meniul contextual,


'lr=.,r lrl', r rlr lrr li dreapta.
it,.rt1,'r,,,r rclulelor se va realiza cu ajutorul butonului Delete ($tergere) existent
r,i Fnrt,rrl rlr, lrrrtoane Rows & Columns (R6nduri gi coloane), tab-ul Layout (Aspect).
tiir lt'.t,r l' ,rllare prin apdsarea butonului se alege comanda Delete Columns
lr,tr.rpr'ql r olo,rne)gi respectiv Delete Rows ($tergere randuri).

.> q.l
Al
--!J
nlete

(Grosime creion), iar culoarea se aplici

Butoane pentru
introducerea de

-Hl

Butoane de

formatare
tabelului

lrrlrorlrrr t.rca 5i SterBerea 16ndurilor gi coloanelor

-t-l-1 ed Insert Below


.l -*r,-.-..,-,.

, In!ed

Abovr ;fl" tnserq'..


Comenzi de

$tergere

-is
N

Deletu

Ro*,

coloane/r6nduri

Drtele Tatrte

L'rrr,n,/ile de 5tergere coloane/r6nduri pot fi utilizate gidin meniulcontextual.


Alrrrltr.l Ap.isarea butonului Del de pe tastaturd gterge doar conlinutul dintr-un tabel
, r,llr l.tl

42

43

o Modificarea lSfimil coloanelor $lindltlmll

lll'l'ul crr inlilgitti

rAndurllor

Grupul de butoane Cell Size (Dimensiune celulS), din tab-ul Layout (A


con!ine instrumente de redimensionare a tabelului, respectiv a coloanelor
16ndurilor.

llnr ltt. rh, trprrl dc diapozitiv folosit, o imagine se poate insera folosind butonul
lfttg;t Fltrrro lrom File (lnserare imagine din figier) din grupul de butoane aferent
hr

Stabilirea precisi gi separatd pentru indltimea unui rSnd se realizeazd

ajutorului butonului

lnu,r,rrea imaginilor

i'l

r'o:

rm I

fn5ltime). Astfel, se selecteazi

ttfhelll ulrrrrl ttlttl rk, t oltIinut.


16ndul

rSndurile ce urmeazd s5 fie redimensionate, se stabile$te valoarea doritS in c


Height (in5llime) gi se apasd tasta Enter pentru aplicare. Se pot folosi 9i sdgelile
dreapta butonului Height (indltime).

continut
llrrlrrrr Irltttru
llr',r.r,r (, rlc imagini

+'sr rm

in

lucrul cu tabelele sunt gi butoanele

dT

Substituient
de text 9i

Lalimea unei coloane se stabilegte cu ajutorul butonului ffi


(LStime). Dimensiunea coloanei se scrie in cAmpul Width (15!ime) gi se apasi t
Enter pentru aplicare. Se pot folosi gi sdgelile din dreapta butonului Width (Ldtime),
De asemenea, utile

Clickt0 add text

(Distr

16nduri) ce afigeazi 16ndurile unui tabel selectat la aceeagiindllime gi rJJ (Oist


coloane) ce seteazd coloanele unui tabel selectat la aceeagi l51ime, in functie

dimensiunele tabelului.
Coloanele gi rSndurile mai pot fi redimensionate cu ajutorul functiei
in acest sens, se pozilioneazd cursorului pe marginea unui rAnd sau a unei coloa
iar c6nd cursorul apare sub formd de sSgeti opuse, se trage de mouse, [in6nd
st6ng apdsat continuu.

lt,rr

rlt,rlrnzrtivul selectat nu contine un buton de inserare a unei imagini sau


I

Lid

ql rlrrrr,ilc inserarea unei noi

imaginl, atunci se folose5te butonul Pidure


ltrlagtrtr| [ rr ,rliz,rt in tab-ul lnsert (lnserare). in fereastra lnsert Picture (lnserare
ilragtnr,) ',r. lor,rlizci-tz5 imaginea doritS, apoi se selecteazd imaginea gi se apasd
hrllrrll lrrlrrl (lrr,,r'rare).

dq+

t'llrrnPiaurr

__.*
... /
. r,.r.i''-,"ii-pr.rr-".I*'*?

().
'.iili"'r.

Ncr ,clde,

r,l M,('ororrpoo.#c

".
:

r.vo,d.r

$ Doonlo.ds ,l
fi.(rnl

Dimensiunile tabelului se pot stabili in c6mpurile Height (inilfime) gi


(LSjime), aferente grupului de butoane Table Size (Dimensiune tabel).
optiunii Lock aspect ratio (Blocare raport aspect) pistreazS raportul intre lStime
iniltime c6nd dimensiunea tabelului se modificS.

tibrrier
' Docummt!

ff
ol

Pl.c.5

picttlres liblaryr
:lirIft, !l,rtrri1.

re

lr;nir

b.

Fcli{ "

w!triw
ieltyfi5hjpg

Chrysinth:mom.
iF9

ffijflffi

v,acos

Kaalaipg

Butonul lnsert
(lnserare)

ttonrrgroup
[il

n.m* Lrghthc*rjpg

introdusi implicit pe centrul diapozitivului.


I'u 1;1,'t,'' rnragini, se pot introduce gi miniaturi (Clip Art). Acestea sunt mici
rleqrnr,. Lrr ,rlrz,rtc in galeria cu miniaturi, disponibile pentru intreaga suiti Office.
lnr,,rglrrr',r v,r ti

44

45

Gareria cu miniaturi apare la activarea butonului

ffi

Valorl preclse pentru Inlltlmea, respectlv

ldllmea oblectulul, pot fl setate - .tn


ctmpurile Helght (lndltime) 5i Wldth

,*tn,r,urr) din grupul

al unui diapozitiv sau grupul lllustrations (llustralii) din


(Miniaturl
partea dreaptd a ferestrei de lucru apare panoul CIip Art
tf nr"i.*t. in

butoane

tab-ul

pentru cSutarea miniaturilor dintr-o anumitS categorie, se poate completa c6mp


care se apas6 butonul Go
search for (cSutare) cu diferite cuvinte cheie, dupS
pe un obiect pentru insera
tasta Enter. Din rezultatele g5site, se apasS click stSnga
acestuia in diaPozitiv.

(o[:1t]:lt]
(Ll!ime) disponibile in grupul de-butoane :l*
Size and Posltlon
aferent tab-ului formai sau in fereastra
cu comanda
deschide
(Dimensiune 9i pozitie) ce se
Poritlon," (Dimensiune gi pozilie) din *.1]r, contextual' Se introduc
I t*. and
stabilirea
doul cimpuri, sau-se folosesc sigelile ffi'il o"n"'

dorite in cele
butonul OK'
illorf f gi se apasd tasta Enter sau
sau lalimii este opliunea Lock apect ratlo
indllimii
lmportant6 in modificarea
raportul intre cele doue
raport aspect), care odatd activata, pdstreaz5

[lorile
o

Copierea 9i mutarea imaginilor

Acest
orice obiect stocat intr-un diapozitiv se selecteazS cu click stanga'

esteSemnalizatprinapariliaunorcercurigipStrateincolturileSi
obiectului.

pe

latu

pot aplica optiuni


Clipboard, afere
butoane
editare folosind grupul de
tab-ului Home (Pornire) 5i opliuni de formata
CAnd obiectul este selectat, se

lllocare
filrlmi,astfelinc6tobiectulsSfieafi5atcorect'Dezactivareaacesteiopliuniducela
llllarea deformati a imaginil'
folosi 9i opliunea Scale (Scard) pentru
In fereastra Size (Dimensiune) se poate
a in5ltrimiljl-lilimii unei imagini' raportatl la
$ablllrea valorii procentuale
Butonull.l"-s#; afiSeazi obiectul la dimensiunlle
llmensiunea normali a acesteia.

disponibile in tab-ul Format.

lnltlale.

Q3 lCopiere) disponibilS

Itckspace de

Copierea unei imagini se realizeazi cu ajutorul

in grupul de butoane Clipboard sa


un duplicat
in meniul contextual deschis cu click dreapta pe obiect. in acest fel,
continuare
in
calcul'
de
obiectului este plasat in memoria temporarS a sistemului
imaginii se reali
selecteazl diapozitivul unde se va plasa copia imaginii' Lipirea
sau din meniul contextu
cu comanda Paste (Lipire) din grupul de butoane clipboard
pozitie
ca in diapozitivul sursS
deschis cu click dreapta. lmaginea va fi lipitS in aceeaSi
pentru lipire'
@ Se pot folosi gi combinaliile de taste Ctrl+C pentru copiere 9i Ctrl+V

$tergereaunuiobiectselectatserealizeazdprinap5sareatasteiDelsautastel
Pe

tastatu16'

S
pentru mutarea unei imagini in alt diapozitiv, se alege comanda 1D"t'p""
selecteazS dia
din grupul de butoane clipboard, sau meniul contextual, se
sau d
Jortl si'se apas5 butonul Paste (Lipire) din grupul de butoane Clipboard
meniul contextual.
6 S" pot folosi gi combinaliile de taste Ctrl+X pentru mutare 9i Ctrl+V pentru lipire'

o Redimensionareaimaginilor
cercurilor
imagine selectatS poate fi redimensionatS prin deplasarea
pozilioneazS
se
Astfel,
pStratelor aflate in collurile sau pe laturile obiectului.
se trage de mou
pe un cerc sau p6trat, ie line apisat butonul st6ng al mouse-ului 5i
mouse-ului'
p6n5 la dimensiunea dorit5, dupS care se elibereazS butonul

47
46

fp ett to,,t irrlrodusc toitttt valorilt', sc ir.tcltitft. rt,gistrtil tle c;tlcul tabnlar.
tln,rllr,rrr.,r gr,tlit:ului, prin sclccttrca lui cu un sirnplu click sting.t,
I I'rllrrt[, t orrtr.xlualc Design (Proie'etare), Layout (Aspcr:t) 5i Format ,
lllllvrr -.r, l!tirrrrr tlt' ;lcrsonalizare a graficului.

Leclia 4
Grafice gi scheme organizatorice
4.1 Utilizarea graficelor gi a diagramelor

I'ab-rrri contoxtualo

o lntroducerea 9i modificarea datelor pentru diferite tipuri

llG

de grafice

Graficele reprezinti instrumente de analizd care pot evidentia ugor evo


anumitor date. Se pot introduce in diapozitivele cu substituient de continut

ajutorul butonului W 1,rr"rrre diagrami) din grupul de butoane aflat in cen


diapozitivului. Pentru celelalte tipuri de diapozitive sau pentru inserarea unui

grafic, se folosegte butonul fhart din grupul de butoane lllustrations (llustra[ii), t


ul lnsert (lnserare).
Pe ecran apare fereastra lnsert Chart (lnserare diagrami) ce afigeazi in pa
st6ngd tipurile de grafice disponibile, iar in partea dreapti subtipurile de
aferente. DupS selectarea subtipului de grafic dorit, se apasS butonul OK.
Incri

Fereastra lnsert Chart

Chart

I..1

!!-!,.,

,f

ll,ii'r

FEttlrrr !tu!,rtt,1, ,,r.,,t,lcctcazi graficul din diapozitiv. in grupul de butoane Type (Tip)

.[lii?i. lwoOificare tip diagramd) sau


ldE +elertr',rr,i rrrrrr,rnda cu acelagi nume din meniul contextual, ce apare la clickfieapt< I'r'|lr,rlir
bc .ril,r tr',u,i o r.ategorie de diagrame, respectiv un subtip gi se apasd pe OK

lltah

ulrrt lterttgrr (l'roiectare), se apasd butonul

l llrilr

nr.lt r'.
Cltottlypr

Subtipuri
de grafice

1'rl

|',t'l,rlr',

rlr

Pe ecran apare un registru de calcul tabelar ce conline datele afigate in

(diagramS). lmplicit sunt afigate trei serii de date Series 1, Series 2, etc, 9i pa
categorii Category 1, Category 2, Category 3, etc. Se selecteazd celulele curente 5i
tasteazd datele noi. Pe misura introducerii datelor in foaia de calcul, graficul d
diapozitiv este actualizat automat. Modificarea zonei de date repezentate
diagramd se realizeazi cu ajutorului chenarului de culoare albastrS. Astfel,

pozilioneazS cursorul mouse-ului in coltrul din dreapta-jos al chenarului,


deplaseazS mouse-ul, dupi caz, astfel inc6t sd includS sau si excludd celule.

ir|il txl i

Line

E.

E
. ,

., rller l

rlrl
tlt
ll -l
Pie

ill

{t

1,,,

l.

1,," rul r rrrl

fehruarie

4387

345S

icategory3

3,5

to

: -tcategory4

4.5

2.8

Chenar pentru delimitarea


zonei de celule reprezentati in

-el

*]
I

t:l:rrlet:Etl

l.

grafic

tl

48

E*l
lr:lel's lr;wl *-*l
Er I lm
I w I t:@ I GF I f@ I r.l@l co,r

tr'l,l'1,

.8cl

ianuarie

-l

,1..1
4l w'l
*-l g-E

Ear

9i

Jclwl w

l"'

:muzeul enti
rrnuzeul satu

h$

Morllllc.rrea tipului de grafic

3
3
f-

tl rl

...]

iE ;rn,rtr, .,r lrrrrrlr,r oric6nd tipul de reprezentare graficS. Astfel, daci diagrama
!!le trrl' flrrrr,'i rlr,roloane, se poate schimba in bare, linii, structurd radialS, etc.

liEnlr

Irr I

5(.

c(r

49

-E.J

l-.!q'Fr*]

lrr rlr. lornr,rl,rrt.,rlt'tillrrlrri sc p1ii.,t.sr irr lr,lt,,rllr,r Format Chart Tltle


f,l, llllrr rll,r;ir,rrrrii), ,rfil,rt.i l.r st'lt'r-t,u(!.r (rorn(!n/ii More Title Options (M,ri

Modificarea datelor unuigrafic

Pentru a deschide registrul de calcultabelar ce contine datele afigate in grafic,


.+,1

*il
graficul gi se apasS butonul 5l*

leOitare date) din grupul de butoane


(Date), tab-ul Design (Proiectare), sau se alege comanda Edit Data (Editare date
disponibilS in meniul contextual, deschis cu click-dreapta pe grafic. Se edi
celulele cu noi date, dupd care se inchide registrul de calcul tabelar.

selecteazd

lvlrlltlt',lr,.r lrllrrlru rrrrui gr;rtic se re;rlizeirzd prin selectare.r casetei de titlu 1i


Hlg*lrl rn,,l rlnttltti llxt.
ltllul rrnui lir,rlrr ,,r, 1t(,rll(! cu comanda None (Fdri), disponibili in lista derulantii
F+tata lrrrtlrrrrlrri Chart Title (Titlu diagrami) sau prin apdsarea tastei Delete, dupi
Efur Frr,irl,rlril r,r',r,l,r rlr.titlu a graficului a fost selectatS.

ll
*, it:i

Vizitatori trim.1

Butonul '"-li3 lSelectare date) din tab-ul Design (Proiectare) deschide


Select Data Source (selectare sursS de date), ce afigeazd optiuni complexe de edita
a seriilor de date. Astfel, o serie de date poate fi editatS cu butonul Edit (Editare
poate fi eliminati cu butonul Remove ($tergere), iar o noui serie poate fi inseratd
butonul Add (AdSugare). Ordinea de afigare a seriilor in grafic poate fi schimbati
butoanelei

tEr,a,ttr'tr"

" ,[1].

Titlul
diapozitivului

IT

I r\ nrr ',r,r orrIunda titluldiapozitivuluicu titlulgraficului.

Chart data

Grupul de celule
afigat in grafic

ranger r =sheet1l9A51r$DS5

Arl,lrrgarea etichetelor unui grafic

Optiunide
editare a
seriilor de
date

I fu'",,ar**li"r*
Entries

I tir

lx,tr'lr, rrrrrri 6lraflc reprezintd mici casete cu diferite informati i, afigate

Horizontal gategory} Axis LabelE

{gerieEJ

jgsl

=ra;ul

r..1rl1r,11rr ,,r'riile

rlatel rlrrr

[-s-:]

ig{ss3r{!uvs*:
o Addugarea, modificarea

gi gtergerea

titlului unui grafic

Explicarea valoriilor afigate intr-un grafic se poate realiza cu ajutorul unui


:*-l

titl

reprezentativ. Acesta se insereazS cu ajutorul butonului ;nt (Titlu diagrami


disponibil in grupul de butoane Labels (Etichete), aferent tab-ului Layout
Apdsarea butonului permite alegerea afigirii unui titlu pe grafic, centrat (opliun
Center Overlay Title = centrat peste grafic) sau deasupra graficului (optiunea
Chart = deasupra graficului). Dupi selectarea unei optiuni, pe grafic apare caseta
titlu, cu textul Chart Title (Titlu diagramd). Se selecteazi textul gi se tasteazS n
titlu.
50

cu

1,ru1rrrl

de date. Se insereazd cu ajutorul 5u19nu;u1

1"1'.li-l

(Etichete de

dc butoane Labels (Etichete), tab-ul Layout (Aspect).

Sunt

:lt=F,rrtl,tl' nr,rr rrrulte op!iuni de afigare a etichetelor pe elementele graficului (pc


rEntlr lr ilrl.r'rrrrr irr partea de sus, in interiorin partea de jos, in afara elementelor).
11r tiv,rr,,,r rn(,i optiuni afigeazi implicit etichete cu valorile seriilor de datc.
Ail;ar*,,r,rll,r r,trrlrtte se realizeazi in fereastra Format Data Labels (Formatare
Ell+lreti, rlr rl,rlr,) rc se deschide cu optiunea More Data Labels Options (Mai multe
Hpllunl r,l h lrr.lr, tlr' riate).
A,,tlr,l rrr ;r,rrlt,ir stdngi a ferestrei Format Data Labels (Formatare etichete de
*late1 .,r, 1i,r.,r,,.lr'butonul Label options (Optiuni etichete) ce permite afigarea
Ellrlrel',1,,r r il nilrncle seriilor, categoriilor gi valorile seriilor de date, c6t gi optiuni de
FH.lltll,l r, .r r.ltt ltolor de date.
hr fr,rr.,r'.lr,r Format Data Labels (Formatare etichete de date) se mai gdsesc
hrtll,lt' I r! ,lr,r,r ,rr ces la formatarea numerelor gi etichetelor.
Flllrtrr.lr,,r .lit hetelor dintr-un grafic se realizeazd prin deselectarea optiunilor
rlin l"rr',r'.lr.r lormat Data Labels (Formatare etichete de date) sau prin alegerea
e;r[tlnl Nrrrrr. (l,ir,i) din lista derulantd asociatS butonului Data Labels (Etichete de
rlal

51

FomrutOrta labclr

|il.

{-abelOptions
LabelesfitEins

Ftunfier

Butoane cu

optiuni de
formatare

gerlestlame

Ffl

ffi]

Bsrder Eelgr

ffi trategsytntmre
ffi gal.re

Bsrder SSes

Cilrttrr*

'

t.B*ffir*hd.{#

fundal a unel serll de date poate fl reallzatl cu aJutorul


comenzll Format Data Serles (Formatare serii de date)
dln meniul contextual. Tn continuare, se apeleazE
eticheta Flll (Umplere) 9i apoi din paleta de culori
asociate comenzii Solid color se alege nuanta doritS.
Selectarea unui singur punct dintr-o serie de date
(de exemplu, doar o coloane) se realizeazd execut6nd
click stinga pe coloan6, fdc6nd o scurti pauzS 9i apoi
executand iar click st6nga pe coloana respectivS.

Shadocu
Lahel Fosition

5$ Fsmat
Alignrnent

m
ffi
ffi

gentsr

&

queiaeala

InsldeEnd
tn*ideeacE

tl mutarea graficului

Opffinide
pozi!ionare

,Ui trtflc ln alt diapozitiv sau in altd prezentare se realizeazd prin

etichetelor

;l apelarea functiilor Copy (pentru copiere) 9i Paste (pentru


ln trb-ul Home (Pornire).
fl comblnatiile de taste Ctrl+C (pentru copiere) 9i Ctrl+V (pentru

Ufi

Modificarea culorii de fundal a unuigrafic

Fundalul unui grafic reprezint5 intreaga suprafaf| a obiectului, unde sunt a


toate elementele graficului. Se identificd prin Chart Area (Suprafa!5 diagrami).
Selectarea acesteia se realizeazi cu ajutorul butonului Chart Elements (
butoane current selection (seleclie cu
diagramS) din grupul

tnflc in alt diapozitiv

sau in alt5 prezentare se realizeazd prin


funcliilor
Cut (pentru decupare) gi Paste (pentru
apelarea
;l
(Pornire).
ln trb-ul Home
il Comblnatlile de taste Ctrl+X (pentru decupare) gi Ctr!+V (pentru

de

ttergerea gi deplasarea graficelor

tab-ul Layout (AsPect).


Din lista derulantd a butonului Chart Elements

selecteaze Chart Area (Supr


diagramd) Si se apase butonul Format Sel

fi+art Area

r5,

diagrami)

Format

S Reset to
r' '-'::

se

(Formatare seleclie).

rr'

ri

in

fereastra Format Chart Area

suprafat5 diagramS) se selecteazd optiunea Solid


se stabileste o culoare de fundal de la butonul Color (Culoare). Fereastra

tiltf fl rcdlmensionat prin deplasarea zonelor punctate aflate in


lfturth oblectului, Astfel, se selecteazd graficul prin executarea unui
ll potltloneazl cursorul pe una din zonele punctate, se tine apisat
ll

moutt-ulul gl se trage de mouse pAnE la dimensiunea doritd, dupS


butonul mouse-ului.

Chart Area (Formatare suprafali diagrami) se mai poate deschide din

contextual ce apare la click-dreapta pe suprafata graficului.

Modificarea culorii elementelor graficului

Elementele graficului care se doresc a fi formatate se selecteaz!


derulanti Chart Elements (Elemente diagrami), grupul de butoane Current
(seleclie curentS), tab-ul Layout (Aspect), dupS care se apas5 butonul
Selection (Formatare selectie).
Opliunile de formatare a elementelor mai pot fi aplicate 5i cu ajutorului menl
contextual, afiSat la click dreapta pe un element. De exemplu, modificarea culo

a
I

t
t
t
0

Grt{orvr clt{ory2

Clt(tory4

.,:,*on,

EGffI ,1

r10il1

r:l

r ZoU

Deplasarea graflculul in alttr parte a dlapozltlvulul se reallzeazl prln


mouse-ului oriunde pe grafic gi tragerea lui cu mouse-ul pAnI in noua pozilie
Pentru a qterge graficul, este necesar sE il selectali gi apoi si ap5sali tasta

Click to add

flf"M

title

4.2 Scheme organizatorice (organigrame)


Organigrami

Crearea unei scheme organizatorice

O scheml organizatorici este un obiect util pentru reprezentarea r


influentelor intre elementele unui grup. Se insereaza intr-un diapozitiv

'%
e=?-l

substituient de continut cu ajutorul butonului


ltnserare ilustra[ie Smart
grupul de butoane din centrul diapozitivului, sau din grupul lllustrations (

tab-ul lnsert (lnserare).


in fereastra Choose a SmartArt Graphic (Alegeli o ilustralie Sma
selecteazS categoria Hierarchy (lerarhie) 5i se alege un model de organigramS,
care se apasd butonul OK pentru confirmare,

dp rtructura organigramei, pot fi inserate 5i alte casete de text


,-l
lUtenuluti#l. (nOareare formi) din tab-ul Design (Proiectare). Astfel,

5p'fo$hrptAntr

cu

(Adiugare formd dupS) adaugd o casetS, la acelagi

dupf, caseta selectatS,

lddshrptEefo:c (Adiugare formd inainte) insereazS o noui

casetS,

hlvrl, ltttt cllat inaintea celei selectate,

Hffi
m
WS

lE

AddshrptAbout (Addugare form5 deasupra) introduce o

fflrttrtA,
'urpl

organigrame pot

fi

promovate pe un nivel superior cu butonul

(ffrornovare) gi retrogradate pe un nivel inferior cu ajutorul butonulul

:*::::l::x*::::s::::::]-]d

il stfi

caset6

Uf, htvel rupcrior casetei selectate,


E Adrl Shapt Etlouu lo6rugare formi dedesubt) insereazS o caset5 noue
lFfsrlor,
rB AddArrlrhnt (Addugare asistent) afi5eazi o caseti ca asistent pentru

l;,,,!*il;l

in cadrul diapozitivului va apirea schema organizatoricS. Textele se


direct in casete de text sau se pot edita in panoul de text afigat implicit in st6
organigramei.

(Reltogradare), disponibile in grupul de butoane Create Graphic (Creare

ftrr3orea casetelor unei scheme organizatorice


a flFrf{n o caseti dintr-o organigramS, mai int6i se selecteazi caseta cu
epir,rt pe marginea acesteia. $tergerea casetei are loc c6nd se apasi

'tdilr

BlUl ltr
l
54

ll

t:are

structura unei organigrame a fost modificatd prin mutarea


1

[l{)ittu reveni la structura inilial5 cu ajutorul butonului

&
Rclct

rstsphit'(Resetare

grafic) dlsponibil in grupul de butoane Reset (Resetare), aferent tab-ulul


(Proiectare).

lErea obiectelor
Copierea 9i mutarea uneischeme organizatorice

Copierea unei scheme organizatorice se realizeazi cu comanda Copy (Copie


apelatS din tab-ul Home (Pornire) sau din meniul contextual deschis cu click-drea
pe marginea organigrameisau cu combinatia de taste Ctrl+C'
in continuare, se selecteazd diapozitivul in care va fi lipitd organigrama gi
executS comanda de lipire cu butonul Paste (Lipire) din tab-ul Home (Pornire),
meniul contexual sau cu tastele Ctrl+V.

IOlltlrcil obiectelor

Adlulrrca dlferltelor tipuri de obiecte intr-un diapozitiv

tnlo",(Forme

automate) din grupul de butoane lllustrations


fl tdb ului lnsert (lnserare) pot fi introduse intr-un diapozitiv mai multe
bletlp ticsenate: linii, forme rectangulare, sigeli tip bloc, forme stelate $i

lgtgrrrl butonului

Pentru mutarea organigramei in alt diapozitiv se utilizeazS comanda


(Decupare) apelati din tab-ul Home (Pornire) sau din meniul contextual deschis

rlr,

click-dreapta pe marginea organigramei sau cu combinatia de taste Ctrl+X.


Lipirea organigramei se executS cu butonul Paste (Lipire) din tab-ul
(Pornire), din meniul contexual sau cu tastele Ctrl+V.

Desenarea
unei forme

automate

Mai int6i se selecteazd diapozitivul gi


apoi se apasi butonul Shapes (Forme
automate). Pe ecran va fi afi5atd o listi
derulanti de categorii, din care se

selecteazi forma doritd. Execut6nd apoi un simplu click


st6nga de mouse in interiorul diapozitivului se va crea
forma respectivS, cu dimensiuni implicite.
mpl(,(lll constl in plasarea indicatorul mouse-ului (in formd de cruce) in
ilR lta1g,, sus al regiunii unde se deseneazi forma respectivS, apoi tragerea
ntouu, ului pe diagonalS in jos 5i la dreapta. Pentru a finaliza desenarea
pllllet
r,;tzd butonul mouse-ului.
u
obiectului grafic, acesta poate fi personalizat cu ajutorul
tntrnrtu(:(-!rea
tUFl
tab-ul Format, afigat la selectarea obiectului (prin click
in
U;llot rltlporrlbile

pr uhler t).

tlltl

lrriltn

lrahilllon,

f(

Culoarea, grosimea, tipul

rl

liniei Si stilul de inceput


sf6rgit pentru sigeti

gi

lntroducerea textuluiin interiorul unui obiect grafic

automate, puteli introduce text in


se selecteazi forma automatS, dupe
aceasta,
l(il, lrr,rrtru
tlrlper,l tt'xtul dorit. Se mai poate apela 5i comanda Edit Text

lUPl rearr',t formelor

l!

t:xl) rlin meniul

contextual deschis cu click-dreapta pe

ttltlBr lului.
56

57

Ci I cut
43: gopv

i&;

Eustt
Edit Text

fl apol formatate cu ajutorul b


formatare din grupurile de butoane Font gi Paragraph (Paragraf), aferente
Home (Pornire).
Textele dln formele automate pot

unul obl.ct lntr-un dhporltlv

poate fi pozillonat precis in cadrul unui diapozitiv cu ajutorul


dlsponibile in butonul Allgn (Aliniere) existent in grupul de butoane
), tab-ul Format.

Rotirea sau afigarea ln oglindd a unui obiect

Formele automate, miniaturile gi imaginile dintr-un diapozitiv pot fi


afigate in oglindi cu ajutorul grupului de butoane Arrange (Aranjare) aferent
Format, ce se activeazd la selectarea obiectului.
Pentru rotirea unui obiect, mai int6i se selecteazi obiectul, dupi care se

butonul l. kryW** (Rotire). in lista derulanti sunt disponibite opliuni de ro


90" la st6nga gi la dreapta. Setarea unei valori precise a gradului de
stabilegte in fereastra Size and Position (Dimensiune gi pozitie), deschisi cu
More Rotation Options (Mai multe optiuni de rotire).
Rotation (Rotire)
cu valoarea doritd gi se apasd butonul
oK.
Se completeazS c6mpul

ffi

*iieot's'iO*
lucru ce trebuie verificat se referi la activarea opliunii
dlapozitiv), astfel incSt alinierea sd se raporteze la marginile diapozitivului.
se pot folosi comenzi de aliniere in plan orizontal (la st6nga, la centru,
c0t gi opliuni de aliniere in plan vertical (sus, la mijloc, jos).
zd obiectul 5i, dupd caz, din lista derulantl a butonuluiAlign (Aliniere)
optiunile dorite.

l*,
Opliunide
aliniere in plan
orizontal

Atisnlett

& , Aliqn center


l

lrsht .

I .Alis:
iEi r l.rignlop

{+ , Align Middle

'!t
o0.
* I

Optiunide
aliniere in plan
vertical

lllg'9:I:1
Distribute Eorizontally

Distribute Yertically
Align to Slidr
.allgn. $el,ilrd

TotodatS, rotirea unui obiect se poate efectua cu ajutorul


butonului de rotire ce apare sub forma unui cerc verde pozilionat
obiectului. Se plaseazi cursorul pe acest cerc. CSnd indicatorul mouse-ului a
sdgeat6 curb5, se !ine apisat butonul st6ng al mouse-ului gi se deplaseazd
dreapta, in funclie de pozitia doritS, dupi care se elibereazd butonul mouse-ului.
Afigarea

in oglindS a unui obiect se poate

Astfel, se selecteazi obiectul gi se apeleazd din


r:t

realiza

in plan orizontal

butonul[*F,***f,:,

gi

(Rotire)

(R6sturnare verticalS) pentru afigarea obiectului ?n oglindi tn

vertical sau comano6 r$&llF,llg:&grsq$t$$|l (Rdsturnare orizontald) pentru


obiectuluiin oglindd in plan orizontal.

!hr*itr

VlEw Gridlin?I

r Gruparea

gi degruparea

Erto srtttngr.,,

obiectelor grafice

lUn lnstrumeint util in lucrul cu mai multe obiecte grafice il reprezintd butonul
I lCrupare) din tab-ul Format. Avantajul constd in faptul cd obiectele
devin un singur obiect, plstrtndu-gi astfel pozifiile stabilite, iar manipularea
a (mutare, copiere)se realizeaztr intr-o manierd maifacilS.
funtru a crea un grup de oblecte, mai intSi se selecteazi obiectele respective cu
ga gi tasta Ctrl aplsatl continuu. Dupd selectarea obiectelor, se apeleaz6
Group (Grupare) asoclatd butonului
, ca pentru un singur oblect,

59

Este afi5at un chenar de

unul oblect graflc

tlsretrrrt poate fi redimensionat folosind c6mpurile i"il z'ocm :


I 1l Wldth (L5time) din grupul de butoane Size fr;J+.zcm :

ul Format,
llll oblactul, se introduc valorile dorite in cdmpurile de
3l re apas6 tasta Enter.

tlb

UngrouP
Obiecte grupate pot fi degrupate cu ajutorul comenzii
grupare) asociati tot butonului lBefyf'::j'
optriuniledegrupare/degruparepotfiapelateSidinmeniu|contextualce
la click-dreapta pe obiectul/obiectele selectate'

Pozitionarea obiectelor in diverse planuri

pe mai multe
Obiectele desenate intr-un diapozitiv sunt stocate
Un nou
(straturi). Acest lucru se poate observa c6nd obiectele sunt suprapuse'
desenat este afi$at in Prim-Plan.
Pozilionarea obiectelor in diferite planuri se realizeazd Prin
plan aProPiat)
& erinE For$rard - (Aducere in
optiunilor
& geno Barkward *lTrimitere plan indepSrat), disponibile in grupul de
Arrange (Aranjare), tab-ul Format sau in meniul contextual'
subop[iunile
Sutonul & nring Fonuard - (Aducere in plan apropiat) conline

Guftorul mouse-ului pe un cerc sau pdtrat, se !ine apdsat butonul st6ng


fl re deplaseazd pAnd la dimensiunea doritS, dupd care se elibereazi
uhrl,

I Clilrrtr 1l mutarea obiectelor grafice


Goph qrru riluto un obiect grafic in alti folie a prezentdrii sau in alt5
Yl trphul str lucrafi cu funcliile Copy - Paste (Copiere - Lipire] (pentru
- Prrta (Decupare - tipire) (pentru mutare).

;lCUt

Jlrr;rrca oblectelor

grafice

ttttrrl otriect grafic se realizeazS prin selectarea lui gi apisarea tastelor

utr Drlate.

plan).

plan 9i se
Astfel, se selecteazd obiectul ce urmeazS sd fie mutat in alt
dupd caz, oPliunea doritS'

Save a5 Picturr,,,
Set ar

Selault ShaPe

EiIt and Position.,,


Format 5haDe,

Cllibri{8.,18 'lA^

B r -El=i*i=

Jl'

60

,.,l

rolntlvl poate fi stabiliti gi cu ajutorul cercurilor gi pitratelor


llltUftle 1l pn laturile obiectului, afigate la selectarea acestuia. Astfel, se

Forward(Aducereinplanapropiat)giBringtofront(Aducereinprim
i&senoEackward'lTrimitere plan indepSrat) oferS acces la subc
butonul
back (Trimitere in
send Backward (Trimitere in plan indepSrat) 9i send to

i"ll
&,

si:e

6L

Leclla 6
Efecte aplicate diapozitivelor

nu aparr cfcctul dorlt, aplsatl unul dln


ce oferl mal multe anlmatll ln flecare
llstel,
fOlul

6.1 Animalia textului gi a imaginilor unui diapoziti


Animalia este o metodi grozavd de a vd concentra pe punctele importa
prezent5rii, de a controla fluxul de informalii gi de a spori interesul audienfei,
posibilitatea sd aplicali efecte pe text sau pe obiecte (imagini, grafice, tabele),
Existd patru tipuri diferite de animaliiin PowerPoint 2010:

Efectele de intrare. De exemplu, este posibil sd faceli un obiect


estompeze, si traverseze diapozitivul venind dintr-o parte sau sd
diapozitiv.
. Efectele de iegire. Printre aceste efecte se numdrd iesirea unui obiect
diapozitiv, disparilia din diapozitiv sau sd facd o spiralS in
diapozitivului.
Efectele de evidenliere. Printre exemplele acestor efecte se
micgorarea sau mdrirea in dimensiune, modificarea culorii sau
jurul axei obiectului respectiv. rti,,
. Efecte de migcare. Este posibil si utilizati aceste efecte pentru a
obiect in sus sau in jos, la st6nga sau la dreapta sau conform unui
circular sau in stea (printre alte efecte).
Este posibil si utilizati orice tip de animalie in mod de sine stdtStor
combinali mai multe efecte.
Pentru a aplica o animafie, selectali obiectul pe care dorili sd il animali gi a
butonul ,].-i Oin tab-ul Animation (Animalii). Se va deschide lista cu ani
disponibile, structurate pe cele 4 categorii, din care alegeli animalia doritS.

ltr mlE Rmn


I Morlurmfi!t1r.1.,,,
a Mor.q[tnlril,,,
* UorrMotlon!rhi,,.

Duptr ce aplicati o animafie unui obiect sau unui text,


elementele animate sunt etichetate pe diapozitiv cu o etichetd
numerotatd ce nu se imprimS, afigati l6ngd text sau obiect.
Acest numlr va arita ordinea de aparitie a obiectelor animate.

n)
Eftrrt

animaliilor, acestea pot fi particularizate. Astfel, butonul 0ptions *


) oferd opliuni legate de direclia animaliei. Secfiunea Timing
ofort urmdtoarele op[iuni :
I Stertr ion {li{t *r . Erorderlniffitlon
(Pornlre) - alegeti c6nd doriti Sd inCeapi O Duratiofr 0o.T .: ' MweEarlitt
ii}oetay lm.m ;,' vMwrtaler

la un click de mouse

optiunea On Click

(La click)

r]

odati cu precedentul obiect animat - optiunea With Previous

la un anumit interval de timp dupi precedentul obiect animat

(Cu

precedentul)

optiunea After Previous (Dupd precedentul)


(Durati) - setali durata reddrii animaliei prin introducerea numirul
la rcunde dorit in caseta corespunzitoare.
hhy (lnt6rziere) - setali int6rzierea inainte de inceputul unei animalii prin
lfitfoducerea numdrul de secunde dorit in caseta corespunzdtoare.
hOrdrr Animation (Reordonare animalie) - modificali ordinea animaliilor
Move Earlier (Mutare mai devreme)- mutd o animalie inaintea altei
animalii
Move Later (Mutare mait6rziu) - mutd o animalie dup6 alti animafie

o
o
0

fffi:1
t

'olilii*'''''1

,fo

A,ppE3r

Wipe

|l]l

;}|$tr
Zoon

Fade

*
5hape

!wivel

:*
fly In

Float In

ik
+';r

s+1

Random Bars

Grow & Turn

Wheel

Bounce

efectele de animalie aplicate, apisali butonul Preview

) '*l*.
modifica gi alte optiuni ale efectelor de animalie

tnlrarrc

.'*

vlz ualiza

tf"

,""*
'lf"

butonul'ftAnimationPant. Se deschide Animation


Animalie) care oferi informa[ii despre ordinea,
z;t rite u seainta
lUrrta animatiilor. Apdsarea butonului Play (Redare)
s$ scracsru
animaliile in ordinea apariliei lor. Executarea
dreapta pe un efect de animafie oferi opliuni
tlncronizarea efectelor.
a gterge un efect animat executali click dreapta
pe care dorili si il gtergeli 5i alegeli opfiunea Remove (Eliminare).

6.2 Tranzilia diapozitivelor

a7

fHt I rt'il

Tranzifiile intre diapozitive sunt efectele de animalie care au loc in


Slide Show (Expunere diapozitive) atunci c6nd vi deplasafi de la un diapozitiv la
in timpul prezentirii. Aveli posibilitatea sd controlaliviteza, si adiugali sunet gi ch
sd particulariza!i proprietSlile efectelor de tranzi[ie.

Pentru a ad5uga un efect de tranzifie,

butonul

--

in fila Transitions (Tranzi]ii),

t&t@t IiE t

l::::'::::-..,YYY:,..=,Y

l.j,,li.i
... L;;lJ.

Pser ;iffit
-_,
Fnde
Purh

*dil.

;-_-,YIr*,..:

{Ft
&rl

w
Cut

CgE,

Fla5h

tslinds

ffi
flrck

PSF

i1
Wips

[lltl
\*9
5rl,t

tundnm Ears

plrul
-

{4_

tel

ttFl

..+Ir

Dilsatv!

ChE*erboard

RipplE

ffi

in mod implicit, acesta este apl


diapozitivului selectat. Daci dorili ca acest efect sd fie aplicat intregii prezen
Din lista derulanti se selecteazi efectul dorit.

apisali butonul Apply to All (Se aplici pentru toate) i*SApplvToAll dupi

ce

selectat efectul dorit.


Exist5 anumite optiuni care pot
diapozitivelor. Aceste optiuni sunt:

fi particularizate

ffil1nrl,,r

q_]

lr

,r;rrtorul butonului o".'"'lii""- (Orientare diapozitiv), disponibil in grupul


JE krrl,r.r,,,. lr.rB(. Setup (lni[ializare pagini).

p;1l6al

rFf'

ElllrF

Eft{.t

*sllttti+<i

-',

Stabilirea direcliei tranziliei - prin apisarea butonului Options . (opli


efecte)
Ad!"r!. Slidr
i{, sound: INo Soundl
Aplicarea unui sunet care sd insoleascd
rS Duration: 01..10
;3 0n Molxr {ti(t
tranzitia
rii} Appb-ro All
l] *tter; ooreo.00
Stabilirea duratei tranzitiei
Tisli*$
Modul de rulare a diapozitivelor
- la un click de mouse - optiunea On mouse click (C6nd se fa

-,11

de
+-

*ifFcrrl"

Pentru

mod automat dupi un numdr de secunde (pe

tn
/',
Hal|t,,1

lllueI

flrlrrlrrr

rr

realizeaz6 aleg6nd din lista de tranzilii

varianta #

None (FErE).
64

h!'n

r;fade

;l.ffit
Pun

Notes,
Inches

hild0u&

& oudine

igr Pqlbait

slides from:

i-:

Op{iunide
orientare ale
diapozitivelor

fandscape

+1

lr

o;tierea, mutarea, $tergerea diapozitivelor unei prezentdri


rr,,rliza diferite operalii cu diapozitivele unei prezentiri se recomandi
ullltr* r',r vl r r r, I tz, i r ii Slide Sorter View (Sorta re diapozitive).
Arllrl. lrr,rrlrrr copiere, se selecteazd diapozitivele dorite 5i se apeleazd comanda
Fapy {r,grir.rr,) rlin tab-ul Home (Pornire) sau meniul contextual deschis cu clickdles;rt,r lrn rll,r;rozitivul/diapozitivele selectate sau combinatia de taste Ctrl+C. Apoi,
r

D$rsn

ffi

,iqittandscape

Inches

Feltlr,r

(Examinare) fr"uo".

$tergerea efectelor de tranzilie se

lle0trt:

care

introduceti dumneavoastri) - opfiunea After (Dupd)


vizualiza efectele de tranzitie alese, apisati butonul

t i Eorbait

Wrllh:

click cu mausul)

- in

rrr

cu privire la tranzi[ia ap
!l

fereastra Page Setup (lnilializare pagind), cu ajutorul cAmpului


(Numerotare
de la), se poate stabili numdrul cu care sd inceapi
Ifibar rlftlor lrom
iUffilgt rrl rn,,r r ll,tl rttritivelor.
ltilerrlilt,,r rlr,rpozitivelor (tip vedere sau tip portret) se stabilegte cu ajutorul
rltrr ,,r.r Iiunea Orientation {Orientare) a ferestrei Page Setup (lni}ializare
Hc dqri1rr.1r,,r,

tu(il*
;:ii:i,l

ilebllirr.ir formatului unui diapozitiv

Hlellr;lllvr.lr.un(.t prczentdri pot fi setate pentru afi5are optimS, pe mai multe


ffHtt*,tl gl rrr'rltl ('( r(rne de diferite rapoarte - 4:3, 16:9, L6:10, h6rtie 44, letter,
folii transparente pentru proiector (overhead), etc.
tfia*tltr,, rlr l'r nun,
,,r'
rt.alizeazi apelSnd tab-ul Design (Proiectare) - comanda Page
A+erlr, :r,t.iri
Ibi ltltItrrltr.lr, u.rgind) - c6mpul Slides sized for (Diapozitive dimensionate

!rE,ll

*Br
!_-3

ffiffi

s$]

ufrio6

Stia$e

Add-trf,s

rezenti rii

lrr':t diaPozitivelor

Fr ogal

,.

::::-:::::i:::l:,::-:::l

S
lMp.
-!

trar,r rlr,rpgzitivul dupd care vor fi lipite diapozitivele copiate 9i se apeleazi


FHrldnrl,r l'orlr. (l rpire) printr-o modalitate cunoscutS.
!E

eplrrr

65

Mutarea diapozitivelor se realizeazd prin acccagi paqi, doar cll

t,r Spelllng (Corcetar<'ortografic.l), cflmpul Not ln Dlctlonary (NrJ \o atla

se

hrlrrr) ,rllir,,rrii r.uvintc scrise incorccl sau carc nu sc gi.lst:st in elic!ionarul


lEl l,Ftllrrr trrlor.uirca unui cuviint sc poate sele'cta sugestia corc'cti din cimpul
(',rrgr,,,lii) sau se poate tasta cuv6ntul corect in c6mpul Change to

comanda Cut (Decupare)in loc de Copy (Copiere).

Mutarea diapozitivelor in cadrul aceleia5i prezentiri se poate executa gi


funclia drag&drop (tragere gi eliberare).
$tergerea unui diapozitiv se realizeazS cu tasta Delete de pe tastaturd sau
comanda Delete slide ($tergere diapozitiv) disponibilS in meniul contextual d
cu click-dreapta pe diapozitivul selectat.

o Corectarea erorilor gramaticale'


inainte de verificarea ortografici a prezentdrii, va trebui si vd alegeli
diclionarului, respectiv cea in care realizati corectarea ortograficS.
Se apeleazi functia Language (Limbi) - Set Proofing Language
(Setare Iimbd de verificare) existentd in tab-ul Review (Revizuire).
Apelarea acestei functii va conduce la deschiderea ferestrei
Language (Limb5) din care vi putefi alege limba doritS.

li

lr

ln}

hr6,rrlr=,r ,,r.po.rtt'face automat in intreaga prezentare daci se apasi butonul


Lnfr All (M,rrltlrr,rrc peste tot) sau doar pentru aparilia selectati (butonul Change

plftr,rru))
: lgt,,,rr,r,,r

fi realizati doar pentru textul selectat (butonul

5p6e

toati

rrrrrri r.uv6nt poate


llgrr,r,rrr,)) sau automat in

EEfufl
prreat

prezentarea (butonul lgnore All = Ignorare

unrrrv,intselectatpoatefi adiugatindiclionarcuajutorul butonuluiAdd

CuvSnt incorect sau care nu se


afld in dictionar
lirl Ir llk lloncryi
t

lr*rur

Butoane de

modificare sau
ignorare

tor

hruornllons:
[!ark leleEted text asr

f:.l'_:l
Ll*rLl
fD.F"il,
L)

The speils
available.

Do

tot

iltsmatiffilly usei diclionaries Df the

selecned

languqe.

? I ltttltt'lttlilrea

if

dreck spellinq

t,a tuturor operaliilor necesare inaintea imprimirii, puteti trece la


liltFtlm,l*,,r t,lr,r tivi a prezentirii. Pentru aceasta, apelali comanda File - Print (Figier
I

Se apasS

butonul Default (lmplicit), care va avea ca efect afigarea unei casete

mesaj.

,ffi,

ff"",lrtt

S"'S,lfffi;Jig$*iiiir"e

t-*:*l
i.las this

presbtion ild

l-tn

an

tubre presenbtiore'

Do

ye

want to

t1gr,1 r,,,rlru,u

hrrprtrnarr.) ,,,ru apisali simultan tastele Ctrl 5i P. Tn fila Print (lmprimare),


pHpll:.l,1lllr. trrrprimantei implicite apar automat in prima secliune, iar examinarea
$Bpertltvrrlrrl ,rp,rre automat in a doua sectiune. Pentru a reveni in document, se

f$E!l lrrtlrttrrl Flle (FiSier).

i.:,1

lnfprnatff hdrfu I

Se apasd butonul Yes (Da) pentru confirmarea limbii alese gi apoi butonul
pentru a inchide fereastra Language (Limbd).
Corectarea erorilor de ortografie se realizeazd cu ajutorul funcliei Spell
(Corectare ortografici). Acesta se apeleazE prin aplsarea tastei F7 sau a
AS&

d,

5pitrins

(Corectare ortograficS) disponibil in tab-ul Review (Recenzie).

'in acest exemplu s-a folosit corectarea gramaticalS pentru limba englezS.

66

67

I-*{f-_--fq:L
L rr.

Ul

tM^,

"rI!1.

,ld

._DIl6 ^'firil lllllrr- litr


(op,.n

si

Ualli fl

tf

J chr.
pde
,

lsd

{16n*r;

Recd

to

ond6t.ft10
Prrnel:uttdi.:

Mwl

m
E$ffim

Examinarea

ffin$

diapozitivulul

,3::::::.:.Y
$d&

H.lp

!ulp!g. r.cn

-i , Frntr lr.r,of'r"
-. . Cohd
l.l,

Ek

i i**

tastel F5 exlstenta Pe tastatura


existent pe bara de jos a apllcatlei'
trutonului
rllapozitivelor se poate face manual (la apdsarea butonului st6ng al
trtu ,rulomat (dacI a fost stabilit un timp de afi5are). Derularea inainte a
I p(t.tre fi realizatl cu comanda Next (Urmdtorul) disponibilS in meniul
I ! rtl*1rrf la click-dreapta pe ecran. Derularea inapoi a diapozitivelor se
Eg; cu eotttanda Previous (Anteriorul) din meniul contextual.
pe
l|1mpne,r lc poate naviga la un anumit diapozitiv, executdnd click-dreapta
lbllntt r omanda Go to Slide (Salt la diapozitivul).

ldiarE{{-g&

y' I

oferi acces la urmitoarele optiuni:


(lmprimanti)
permite selectarea
CAmpul Printer

o
o

insta late.
C6mpul Copies (Copii) stabile5te cate exemplare sd fie tipdrite
Sectiunea Settings (Setdri):

Fereastra Print (lmprimare)

Comanda

All

hluzeul l,lational de

? G,alBria

unei

Arti

dt arta turoP*ana

3 Mureul NationBl.
4

Inueltitii

Vizitatori tritn,l

d,e

Artii at Romi4n

, 6 *rurtura

Slides (Toate diapozitivele) impt

diapozitivele prezentd rii.

o
o

Comanda Selection (Selectie) tipdregte doar un text selectat.

Comanda Current slide (Diapozitiv curent) imprimd

diapozitivul curent.
Comanda Custom Range (lnterval particularizat de diapozit
imprimi un numdr specificat de diapozitive
oC6mpul Ful! Page SIides (Diapozitive pagind intreagi) permite impri
prezentirii sub formd de diapozitive, pagini de note (Notes Page),
(Outline) 9i broguri (Handouts). in cazul brogurilor, se poate stabili
de diapozitive ce vor fi tipdrite pe o paginS.
Dupd stabilirea optiunilor de imprimare se apasi butonul Print (lmprimare).

nroclul de expunere a prezentSrii se realizeazi prin apisarea tastei Esc


,ll End Show din meniul contextual.

rlll

lfi grrercntare aveli anumite diapozitive pe care nu doriti si le afiSali in

pflUllirll,

atunci in tab-ul Slide Show (Expunere diapozitive), secliunea Set


]l&,
l+r
I

ftnfi1rrr*r,')

apSsali

butonul

Hidr

stide (Ascundere diapozitiv).

pentru diapozitiv ascuns El

,,

intr-un final, diapozitivele unei prezentSri vor fi rulate pe videoproiector

sau

ecranul calculatorului. Afigarea prezentdrii se poate realiza prin:


- apelarea tab-ului Slide Show (Expunere diapozitive), secliunea Start Slide
(Pornire expunere diapozitive)
incepere rulare prezentare de
la primul diapozitiv

"f.r..:]:

;ihi
t*

Beginning Current SlidE

68

acest moment,

apdrea 16ng5 diapozitiv,

g r a rll,tpozitivul sd reapard in afigarea prezentirii, va trebui


fttttr:Ile.

lErttf

7.3 Susginerea prezenterii

in

69

cu numlrul

si

apelati din

UIhRE'POWEHPTIINT$llcrtlr

pentru prezentlrlglcreatl o prezentare noul.

tffbUfi sI conllnl numaititlul. Selectali un format potrivit pentru

acest

cnlyl,
IUlnflc companlei Royal Supermorket ca titlu in prima folie.
fontulul folosit pentru textul Royal Supermarket in Tahoma.
fontului folosit pentru textul Royol Supermorket in portocaliu.
lOrml predefinitl (Shape) de tip Sdgeatd Bloc la Stflnga (Lefi Block
tltlului.
tutomate un efect de umplere (fill efect) de culoare galbenS.
tffttntlrll o a doua folie cu titlul ORA$E. lntroduceti ora5ele in care
foloslnd o listi cu marcatori:

folia 2 9i aplicali-io umbri.


intre rEndurile din listd la 2 linii.
Euloarea marcatorilor din listd in albastru.
ORASE din

foliei 2 inseralio imagine din galeria de imagini (clipart).


Hi chenar de culoare rogie, cu o linie punctati de grosime 1,5 puncte
la punctul anterior.
ln prlma folie a prezentirii o notd cu textul ,,Apelali cu incredere la
tl nu veti regreto" .
I trela folie prezentarii de tip titlu 5i conlinut (title and content) 9l

dfrrptl

Tarffe.

urmltorultabel:
Destinatii

Pre|

Paris

400

Londra

350

Atena

300

Madrid

320
7L

70

I/.

sEntmollt l||ntrrultrlrrulur'iln'rfugt tBuEtmciluttol u mtru elntet


18. Adlugall un efect de animalle textulul dln Utlul foltel 1.
19. Aplicati un efect de tranzitie ?ntregii prezentlri.
20.Salvali prezentarea su b n u mele Orage. pptx.

un trlunghl sub llnla dcsenatt tl pozltlonatl-l pe mlJlocul

Ia

func;le speciall, modiflcatl culoarea titlulul dln folllle prezentlrii in

prezent{ri o culoare de fundal (background) la alegere,


Ui rfcct de tranzitie tuturor foliilor prezent5rii.
la o imprimant5 disponibild astfel incSt toate cele 3 folii
I

- [-

sd

L. Deschideliaplicalia pentru prezentirigi crea(i o prezentare nou5.

2. Prima folie trebuie sd contini un grafic cu coloane. Selectali un format


pentru acest tip de folie (title ond contentl.
3. lntroducetitextul Bilete ca titlu in prima folie.

rea sub numele Cinema.pptx,

4. lntroduceti un grafic cu coloane, bazat pe urmitoarele date:

Bilet

Prel

Normal

4A

Redus

25

Premierd

60

Matineu

35

pf tzenta rea powe rpoi

ntT.pptxl
euloarea fontului textului ,,divizia comerciold" din folia L in albastru
dln folia

subliniat.

tltlului din folia 3 un comentariu cu urmStorul text: ,,Aratd un istoric ol


ll la tnliintare gi pdnd in prezent,,.
albastru de dimensiune 2 imaginii leului din folia 3.
(a 4-a).
folie
noul
lmrglnea leului din folia 3 in folia 4.
o imagine in Master Slide in partea dreaptd sus a diapozitivului astfel
Un chenar

5. Schimbafi tipul graficuluiin grafic de tip cilindru.

6. Modificati culoarea seriilor graficului intr-o culoare la alegere.


7. Modifica[i culoarea de fundal a graficuluiin galben deschis.
corespunz5toare.

f. in folia 1, adiugali urmdtoarea notd: "Vdnzdrile de bitete


primele 3 luni ale onului curent".
10. Aplicati efect de anima[ie de dizolvare graficului din folia 1.

apari doar pe diapozitivele de tip titlu.


p.ntru folia 2 un aspect (layout) potrivit (title and contentl.
prezentSrii un format gablon (design theme) la alegere.
nurfierotare paginilor intregii prezenti ri.
spatierea inaintea marcatorilor din folia 3 la 18 puncte.
un efect de animalie imaginiidin folia 4.
in subsolul tuturor foliilor data curentS, actualizati automat.
prezentarea ?n vizualizarea schi15 (outline view) la o imprimantH
sd

8. Afi5ati pe coloanele graficului etichetele de date (data lobels) cu valorile

ou

crescut cu

11. Adiugati a doua folie prezentdrii care va conline o organigram6 pentru

programatori. lntroduceli Radu loan in vdrful organigramei gi trei persoa


Andrei, G. Costin 5i B. Cdlin care-i raporteaz6 lui Radu toan.lntroduceti ca
folia 3 texlul,,Echipa de programotori".
12. lntroduceti o noud folie care sE contind numai titlul. Selectali un format
pentru acest tip de folie (title only),
13. lntroduceti textul Desen ca titlu al foliei.
14. Desenati o linie de culoare portocalie gi grosime de 3 puncte sub titlu.

i ultima folie din prezentare.

3la 130% fatd de text.


intregii prezentiri.
prezentarea in format gablon (template) sub numele powerpointT.potx
prezentarea gi toate aplicaliile deschise.
i dimensiunea marcatorilor din folia

verificarea ortografici

gi gramaticalS a

de lucru pot fi descircate de la adresa www.euroaptitudini.ro

72

73

tv.

dtn

foilr

5,

ICDL dln Master Sllde,

1. Deschideti prezentarea powerpoint2.pptx


2. Salvali prezentarea sub numele Muzicd.pptx

3. Modificali dimensiunea vizualiz5rii foliilor prezentdrii la75% in vizualizarea


diapozitive (slide sorter view).

4.Aplicali prezentSrii formatul Sablon (design theme) apple.potx

loca

directorul de lucru.
5. $tergeli ultima folie a prezentdrii.
6. Anulali operalia efectuatS la punctul anterior.
7. Modificali titlul din folia 3 in majuscule.
8. Aplicati titlului din folia 3 culoarea rogie.
9. Copiali textul din folia L (aflat in st6nga imaginii)in folia 2, in partea dreaptS'
L0. Schimbali mlrimea fontului textului ,,Mego Music" din folia 1 la 40 puncte.
11. in organigrama din folia 3, ad5ugali un subordonat pentru Mihai Dan

follllor dln vedere (Landscape) tn portet (Portralt).


lJltra Sottln subsolul tuturor foliilor, excepttnd folllle de tip titlu,
pfllcul dln folla 6lntr'un graflc de tip bar;'
dln folla 6 tltlul Sltuatle 2006.
cl3eta PoPa Sorln.
fAllf I e prezenterii o notl cu textul ,,Obiectivele pentru urmatorll 3
de tranzitie intregii prezentirii.
3,

I frtfel incAt aceasta si devinE ultima folie din prezentare.


in modul de vizualizare schilS (outline view) la o imprimant5
gl

inchideti aplicatiile deschise.

Petrescu Alina.
12. Stergetri caseta cu numele Dinu George.
13. in folia 2 desenali o formd ondulati.

il

14. lntroduceliin interiorul formei ondulate textul Mego Music.


L5. Rotiti obiectul la 50 de grade.
16. Redimensionali obiectul la 4 cm

inillime

dall click pentru a rula o prezentare (slide show)?

5i 5 cm l51ime.

17. Aplicali un efect de tranzitie foliilor prezentdrii.

18. Tipirili intreaga prezentare de 4 folii intr-o singurfi pagind la

o impri

disponibilS.
19. Salvali prezentarea in format

rtl (rich text format) sub numele Ultrd SoIt.rtI

20. inchideti prezentarea gi toate aplicaliile deschise.

-v1. Deschideli prezentarea powerpoint3,pptx


2. Stergetri lextul Prezentare din partea de jos a foliei 1.
3. Copialiformatultitluluidin folia 2 5i aplicali-ltitlului din folia 4-

4. Aliniati la centru titlul din folia 3.

in folia 4, redimensionali imaginea la L1 cm inillime 5i 1-0 cm l51ime.


6. Aplicali tabelului din folia 3 o culoare de fundal la alegere.
7. in folia 5, aduceli triunghiul verde in fata formei ondulate albastre.
5.

75

Lrcbuio s,i d.rIi

r.lic.l<

porrtru,r',,tlv,r o J)r(,/(,rtl,rr(,r)

ltr.lrrrrr, ,,,i rl,r(i

r lir.l<

pr,tttrtt ,t ,tttttl,t ttllittt,t .tt (ittrtt'(rrrotlifi<,rlt')/

tr,lrrrie sd dali click pentru a deschide funclia de ajutor (Help)?


3. Unde trebuie sA dati click pentru a schimba informafiile implicite ale utilizatori

cste modul de vizualizare cel mai potrivit pentru a aplica acela$i format
t oate textele dintr-o prezentare?
Vizualizare de rulare a prezentirii (Slide show view)
Vizualizare normali (Normal view)
Vizualizare in modul de sortare a diapozitivelor (Slide sorter view)
Vizualizare de tip schi15 (Outline view)
77

o
o
r
o

ptilizarea unor llste numerotate'


Utilizarea frazelor lungi.

Utilizalea efectelor sonore pentru fiecare folie.


Utilizarea mai multor fonturi diferite.

8. Pe ce tab trrebuie sE dali click pentru a porni aplicalia de corectare


(Spelling)?

Pentru comenzi contactati-ne la:


Tel. : 02 1-31 L.39.3O /02L-3 16.99.33
Fax: 021-3 11 .39.30 I 021-3 16.99.33

Email: office@euroaptitudini.ro
78

79