Sunteți pe pagina 1din 202

ISBN 973-8377-04-8

9 789738 377042

Vechi locuri [i zidiri ie[ene

Editura TEHNOPRESS
Str. Pinului nr. 1A
700109 Ia[i Rom^nia
Tel./fax: 0232 260092
E-mail: tehnopress@yahoo.com
www.tehnopress.ro
ISBN: 973-8377-04-8

Imagini din colec]iile: Ion Mitican, Dumitru Grum\zescu,


Olga Rusu, Paul Zamfir, Biblioteca Mihai Eminescu, Victor
Macarie, Violeta Folescu, Carmen Dinescu, Drago[ Dimitriu,
Aurelia Ionescu, Arhivele Na]ionale - Filiala Ia[i.
Pentru sprijinul acordat la documentare, autorul mul]ume[te
cu recuno[tin]\: acad. Constantin Ciopraga, Prof. Aurica
Ichim - conservatorul Muzeului Unirii, cercet\torului
Neculai Ursu, cercet\torului Sorin Iftimi, Prof. Alexandru
Dan Todira[, Prof. Remus Z\stroiu, Prof. Finica Cristea,
colegului Constantin Ostap, ct [i personalului Bibliotecii
Mihai Eminescu [i aceluia al Filialei Ia[i a Arhivelor
Na]ionale.

Ion Mitican

Strada L\pu[neanu
de alt\dat\

plimbare nostalgic\

editura

Tehnopress
IA{I
3

Ion Mitican s-a n\scut la 11 aprilie 1931 n comuna D\ne[ti


jude]ul Vaslui, ntr-o familie de ]\rani. Dup\ absolvirea [colii
primare din localitatea natal\, a urmat cursurile Liceului
Na]ional din Ia[i, ntre anii 1942-1944 [i 1948-1950. ~ntre
1944-1948, din cauza refugiului [colii ie[ene, a studiat la
Liceul Mihail Kog\lniceanu din Vaslui. ~n 1954 a absolvit
Facultatea de Electrotehnic\ a Institutului Politehnic
Gheorghe Asachi din Ia[i. S-a angajat la E.A.C.S. (Uzina electric\) din Vaslui
pentru a putea realiza electrificarea satului s\u natal, prin mijloace locale, cu o
microcentral\, a[a cum `[i propusese din timpul studiilor. La sf^r[itul lunii august
1955 a reu[it s\ ob]in\ [i un aparat de proiec]ie cinematografic\ pentru C\minul
Cultural [i s\ realizeze o re]ea de radioficare, pentru cons\tenii lui, lipsi]i pe atunci
de radioreceptoare. Din toamna anului 1955 `ncepe s\ lucreze la ~ntreprinderea de
instala]ii CFR din Ia[i. Dup\ 1960 s-a ocupat de telecomunica]ii `n Regionala CFR
Ia[i. A devenit [ef al Biroului Telecomunica]ii [i profesor de Telegrafie [i
Radiocomunica]ii la Grupul [colar CFR. Impresionat de unele accidente feroviare
grave datorate lipsei unor comunica]ii `ntre impiega]i [i mecanicii de locomotiv\,
care circulau exclusiv pe baza semnalelor din parcurs [i care erau pu]in vizibile pe
vreme rea, propune, experimenteaz\ [i introduce nu f\r\ greut\]i sistemul de
radiotelefonie cu trenurile `n mers, mai `nt^i `n Regionala CFR Ia[i (1972-1973),
apoi extins n toat\ ]ara. Pentru documentarea [i instruirea personalului `n domeniul
acestor instala]ii, a scris [i publicat lucr\ri de radiocomunica]ii. Ini]iaz\ [i supravegherea
video la barierele CFR, pentru cre[terea siguran]ei. ~mpreun\ cu al]i colegi `nfiin]eaz\,
`n 1966, primului Club de turism pentru tineret din ]ar\, de dup\ r\zboi.
n paralel cu activitatea profesional\, Ion Mitican [i-a dedicat timpul liber studierii
istoriei Ia[ului: a cercetat prin ziare vechi [i documente din Arhivele Statului [i din
biblioteci [i a scos la iveal\ am\nunte interesante despre via]a ora[ului, ca [i despre
personalit\]ile care au locuit n acest ora[. ~n perioada anilor 80 epoca
moderniz\rii Ia[ului , su]ine o rubric\ s\pt\m^nal\, intitulat\ Vechi locuri [i
zidiri ie[ene, la ziarul Flac\ra Ia[ului, milit^nd pentru cunoa[terea [i conservarea
patrimoniului istoric [i cultural al ora[ului. ~n acela[i scop, public\ articole evocatoare
`n revistele Cronica [i Convorbiri literare. Prima lucrare istorico-literar\, Un
veac prin Gara Ia[i, a ap\rut la Editura Sport Turism din Bucure[ti (1983).
Dup\ ie[irea la pensie, n anul 1994, `[i p\streaz\ spiritul dinamic [i inovator:
organizeaz\ [i pred\ cursuri de utilizare a calculatoarelor la Clubul CFR Ia[i;
desf\[oar\ o sus]inut\ activitate publicistic\ edit^nd revista Pagini Feroviare [i
prin ample articole la ziarele Monitorul, Opinia, Lumina [i Curierul de
Ia[i; realizeaz\ interesante [i documentate emisiuni tv dedicate Ia[ului; public\
numeroase volume, `mbin^nd cu m\iestrie harul de povestitor cu tenacitatea
cercet\torului de arhive; este prezent `n spa]iul virtual cu blogurile Mitican romblog
[i Mitican weblog, precum [i `n cel real merg^nd sprinten, `ntodeauna pe jos, pe
str\zile pe care le evoc\ cu at^ta tandre]e, cercet^ndu-le tainele.
O list\ a lucr\rilor publicate este prezentat\ la sfr[itul acestui volum.
Editorul

P\[ind pe strada L\pu[neanu


... O prefa]\ pentru o nou\ carte scris\ de Ion Mitican, acest
cronicar contemporan al Ia[ului , mi s-a p\rut, n primul moment, u[oar\. Tr\iesc aici de [aptezeci de ani . Am fost martorul
attor evenimente [i ntmpl\ri de neuitat. Din noiembrie 1933,
cnd, venind din Ardeal, student la Universitate, am f\cut
cuno[tin]\ cu Teiul sfnt din Gr\dina Copou, care avea atunci o
coroan\ impresionant\, via]a mea s-a contopit n spa]iul de boem
al acestui ora[. Am cunoscut aici pe mae[trii mei de neuitat:
Garabet Ibr\ileanu, M. Sadoveanu, Iorgu Iordan [i George C\linescu.
M\ plimb, uneori, pe strada L\pu[neanu [i o v\d cum era
atunci, cu o cofet\rie celebr\ [i cu cea mai bun\ croitorie din
Ia[i, dar mai ales, cu libr\rii [i antic\rii cum nu se puteau ntlni
prin alte p\r]i. ~l v\d pe Ionel Teodoreanu gr\bit, aproape fugind
pe mijlocul str\zii, ca s\ nu-l opreasc\ cineva din mersul lui. ~l
v\d [i pe George Mihail Zamfirescu, discutnd cu P\storel.
De la o firm\ de ncadrat tablouri, plasat\ cam pe locul unde
se g\se[te ast\zi anticariatul lui Dumitru Grum\zescu [i
func]ionase mai nainte anticariatul lui Kuperman, am cump\rat
patru volume din Convorbiri literare cu primele poezii ale lui
Eminescu, ap\rute n revista Junimii: Venere [i madon\,
Epigonii, povestirea F\t Frumos din lacrim\ [i noti]a referitoare
la serbarea de la Putna, toate n anul al IV-lea al revistei (1870-1871).
Tot de la Kuperman am cump\rat primul volum de nuvele de
Ion Slavici, Novele din popor, ap\rut `n anul 1881 la editura
SOCEC, unde avea s\ apar\ doi ani mai trziu [i volumul de
Poezii al lui Eminescu.
Au func]ionat pe strada L\pu[nenu, mai multe anticariate,
att `nainte, c`t [i dup\ al doilea r\zboi mondial, de la care am
cump\rat o serie de c\r]i rare, printre ele frumoasa edi]ie a
poeziilor lui Alecsandri, ap\rut\ n patru volume, n anul 1875.
La intrarea `n gr\dina restaurantului Ia[ul, care depindea de
hotelul Traian, fa]\ n fa]\ cu cinematograful Trianon, [i avea
instalat anticariatul prietenul neuitat al studen]ilor, George
Pnzaru, pe care l-am evocat `ntr-un medalion (Studii [i
portrete, vol. II, Ia[i, 2003).
5

Pe strada L\pu[neanu a existat vestitul local Mu]u


Podgoreanu, din care putea fi v\zut, ie[ind adesea, P\storel
Teodoreanu. ~n acest local frecventat de cei mai cunoscu]i
scriitori ai vremii se g\sea, dup\ cum ne spune Mihail
Sadoveanu, cel mai bun vin din Ia[i: Ne-am ntlnit a doua zi
sara la Mu]u Podgoreanu. Unii ie[eni [i mai aduc poate aminte
de aceast\ cr[m\ modest\ de pe strada L\pu[neanu. O fleic\
bun\ la gr\tar se putea consuma [i n alt\ parte n b\trna capital\ a Moldovei, ns\ vin mai bun dect la Mu]u nu se putea g\si
nic\eri. (Fantazii r\s\ritene, 1946).
Mai jos, la cel\lalt cap\t al str\zii L\pu[neanu, ntr-o sal\ a
hotelului Traian se `ntlneau regulat [ahi[tii din Ia[i, fapt relatat
[i de Mihai Sadoveanu n volumul Soarele n balt\ sau Aventurile
[ahului, ap\rut `n anul 1933.
Cartea de fa]\ reface, pe baz\ de documente [i de fotografii,
ntreaga strad\ L\pu[neanu cu tot ce a fost semnificativ [i
vrednic de [tiut. Ea se ncadreaz\ ntr-o bibliografie bogat\ [i
extrem de instructiv\, ncepnd cu monografia Ora[ul Ia[i, a lui
N. A. Bogdan [i frumosul volum Ora[ul Amintirilor de Eugen
Herovanu, pn\ la cronicarii din vremea noastr\. Cunoa[terea
str\zii n toat\ intimitatea ei [i prezentarea ntr-o form\
deosebit\, ntr-un stil cuceritor, fac din volumul lui Ion Mitican
o carte pe care citind-o, nu te mai po]i desp\r]i de ea. Parcurgnd
aceast\ Cale a Victoriei a Ia[ului, te opre[ti cu autorul n fa]a
fiec\rei cl\diri n care au avut loc momente deosebite de istorie
[i de cultur\. Iat\ Muzeul Unirii unde s-a ad\postit regele
Ferdinand, n timpul r\zboiului cnd Ia[ul devenise capital\ a
]\rii. Pe atunci, n anul 1918, a murit scriitorul Barbu
Delavrancea `nmormntat la Eternitate. I s-a f\cut prohodul
cu slujba de pomenire n biserica Banu din strada L\pu[neanu.
Cuvntnd, profund ndurerat, profesorul Ion Petrovici a ncheiat
spunnd: Noapte bun\, nene Barbule.
Iat\ farmacia Konya de la intersec]ia str\zilor L\pu[neanu [i
Br\tianu, iat\ cofet\riile Georges [i Tuffli. Merg`nd spre cap\t,
l\s\m n st`nga Dom Polski casa culturii poloneze iar n
dreapta b\c\nia Smirnov. Dup\ Dom Polski urma, tot pe stnga,
6

cl\direa n care a func]ionat, mai t`rziu, restaurantul lui Mu]u


Podgoreanu, de care a vorbit Sadoveanu.
n sfr[it, tocmai sus, la col]ul dinspre P\curari al str\zii
L\pu[neanu, ne oprim la libr\ria-anticariat a fra]ilor {araga,
citind poate cel mai frumos capitol din aceast\ carte. Istoria
acestei libr\rii de care au beneficiat at]ia ie[eni este scris\ cu
inima, parc\.
Elias {araga a tip\rit c\r]i, a editat c\r]i po[tale ilustrate cu
vederi din Ia[i, a b\tut medalii inspirate din istoria neamului, a
popularizat n edi]ii ieftine literatura noastr\ [i numeroase opere
din literatura universal\. A colaborat cu unii dintre marii
c\rturari ai vremii, precum A. D. Xenopol, prin grija c\ruia au
ap\rut trei edi]ii din Poeziile lui Mihai Eminescu (1893, 1894 [i
1895), toate prefa]ate de el. Dar, mai presus de toate, {araga a
f\cut dona]ii importante de c\r]i unor institu]ii, precum
Academia, ca [i unora dintre cititorii care treceau zilnic prin
libr\ria lui. Prin anii 30 tocmai [i preg\tea lichidarea. Era n
vremea aceea cel mai nsemnat anticariat din Ia[i, de unde mi-am
procurat marele volum de Poezii populare al lui G. Dem.
Teodorescu, ap\rut n anul 1885. Nu spun c\ l-am cump\rat
fiindc\ de fapt, a fost mai mult o dona]ie. B\trnul anticar a
observat c\ la fiecare vizit\ a mea acolo, m\ `ndreptam spre un
anume raft pe care se g\sea cartea pe care doream s-o am, dar
n-o puteam cump\ra din moment ce pre]ul ei era exact o mie
de lei, mai mult dect bursa mea pe o lun\, care nu dep\[ea 700
de lei, costul cantinei [i al c\minului. B\tr`nul, `ns\, m\ urm\rea
n continuare; observase c\ aveam o carte rezervat\ [i m-a
`ntrebat despre ce e vorba.
Nu v\ pot spune c\ nu am o mie de lei, ca s-o pot cump\ra...
D\-mi un pre] simbolic, s\ ]i-o dau ca amintire.
{i am ob]inut-o doar cu o sut\ de lei.
Ion Mitican are meritul de a fi realizat cea mai frumoas\
evocare a str\zii [i a unui mare iubitor [i sprijinitor al literaturii
noastre na]ionale. Iubirii lui pentru limba [i literatura romn\,
pentru istoria noastr\, i s-a r\spuns cu iubire.
~n cartea lui, Ion Mitican nu urm\re[te numai dezgroparea
unor comori considerate pierdute; ea este n acela[i timp o
7

pledoarie pentru reconstruirea frumoasei str\zi de alt\dat\. S\


ur\m succes acestei ini]iative [i s\ oferim mna necesar\ de
ajutor pe care o merit\ nu numai autorul, sus]in\torii ideii, ci [i
trecutul cet\]ii cu care ne-am identificat, tr\ind aici. ~ndemnul
respectiv ne vine nu numai din amintirile proprii ci [i din
paginile de literatur\ [i de istorie dedicate Ia[ului.
Gavril Istrate
25 noiembrie 2004

Cteva cuvinte
Turismul a devenit n zilele noastre o preocupare mondial\,
cu mari implica]ii culturale [i economice. Sluje[te ca mijloc de
apropiere ntre popoare [i contribuie din plin, la educa]ia tinerei
genera]ii, mai pu]in supus\ canoanelor scolastice. Reprezentnd
o nsemnat\ surs\ de venituri [i contribuind la mbog\]irea
a[ez\rilor umane, este sus]inut cu deosebit\ aten]ie, de edilii
Europei. Din acest motiv marile ora[e occidentale, satele [i chiar
c\tunele ndep\rtate, caut\ [i g\sesc mijloace de atragere a
vizitatorilor de pe peste m\ri [i ]\ri. Se repar\ [i se rezidesc
monumentele istorice, se reabilitez\ vestigiile, vechile cl\diri
[i str\zi cap\t\ patin\ centenar\, se amenajeaz\ spa]ii de cazare
pentru toate preten]iile [i pungile, se pun n eviden]\
curiozit\]ile locale [i se trezesc din adormire frumoasele
obiceiuri ale str\bunilor.
Presim]ind parc\ aceste timpuri, str\mo[ii ne-au l\sat un
Ia[i cochet [i bogat n monumente, ctitorii, str\zi [i locuri cu
mare rezonan]\ istorico-cultural\ (peste 400), nu pe degeaba
numit, cndva, de str\ini: micul Paris ori Floren]a Romniei.
Bombele r\zboiului ns\ [i graba moderniz\rii din anii trecu]i,
l-au v\duvit de vechiul [i pre]iosul centru istoric, cu frumoasele
sale str\zi, nguste [i calde, pe care fiecare zidire avea
nsemn\tate, o poveste, o legend\ [i nenum\rate dragi amintiri
legate de existen]a nainta[ilor. Era o comoar\ istoric\ [i de
arhitectur\, un splendid muzeu n aer liber al Moldovei, al
Romniei [i al Europei - datorit\ leg\turilor sale interna]ionale
- cum l socotea profesorul Nicolae Iorga. Lipseau doar pl\cile
marmorate, de marcare, n fa]a c\rora c\l\torii lumii turi[tii se opresc, citesc cu aten]ie, fotografiaz\ [i nva]\ n cteva
minute istoria cet\]ilor. Acei care ajung la noi [i pentru care
[irurile de blocuri anoste n-au nici o relevan]\, cnd li se prezint\
valoroasele ctitorii medievale, ntreab\ adesea, nedumeri]i: Dar
unde-s vechile str\zi comerciale, unde-i centrul de odinioar\?
Socotind c\ un ora[ cultural cu tradi]ii de peste [ase sute de
ani, cum este Ia[ul, nu poate fi lipsit de dragile sale amintiri [i
podoabe, iar edilii mai boga]i ai viitorului nu vor ezita s\ le
9

rezideasc\ pe acele deosebite [i s\ redea aspectul istoric


vechilor str\zi, a[a cum se procedeaz\ n toat\ Europa, unde
r\zboiul a provocat de asemeni pierderi regretate [i prefaceri
nedorite, ideea preocup\ ast\zi pe mul]i dintre noi.
Reabilitarea str\zii L\pu[neanu fiind n aten]ia Prim\riei [i a
mai multor institu]ii culturale (Muzeul Unirii, Muzeul Literaturii
Romne, Casa Pogor, Galeriile Anticariat [i Asocia]ia Alexandru
L\pu[neanu, `nfiin]at\ `n aprilie 2003), cum poate unii nu-i
n]eleg sensul, am alc\tuit acest voluma[ manifest. l nchin\m
dragilor no[tri musafiri, concet\]enilor, arhitec]ilor,
proiectan]ilor, constructorilor [i tuturor celor care iubesc Ia[ul
[i vor s\-i cunoasc\ tr\irile. Evoc\ povestea Str\zii Amintirilor
sau a Veseliei, cum era numit\ cndva fosta Strad\ L\pu[neanu,
alfa [i omega Ia[ilor, pe care v\ invit\m la o plimbare
romantic\ [i nostalgic\: de la Jockey - Club la Ermacov.
nso]i]i-ne, [i nu o s\ v\ par\ r\u! Ve]i ntlni imagini inedite
[i personaje pitore[ti de mult trecute `n lumea uit\rii.

10

I. Pornim din Drumul Hrl\ului


...{i oprim la casa postelnicului Alecu Beldiman

Nu era cale mai simandicoas\ [i nici mai preumblat\ n


trgul Ie[ilor de la sfr[itul veacului nou\, dect partea de sus a
fostei Uli]e Mari, trecut\ pe numele domnitorului Alexandru
L\pu[neanu (pe la 1866), dar numit\ adesea [i Strada Veseliei.
Prin anii l870 - l900, aici fulgerau cele mai ochioase magazii
(magazine), de mar[and\rie [i lipsc\n\rie, vestite locante,
nentrecute croitorii [i luxoase pantof\rii pentru dame - unde
calapoadele erau turnate n gips, dup\ scumpele picioru[eale
onoratelor cliente, spre adnca pl\cere a tinerilor me[teri, ferici]i
s\ povesteasc\ apoi toat\ via]a cum au mngiat c\lciele cine
[tie c\rei vestit\ cucoan\ a Ie[ilor. Dr\g\lite de patroni iscusi]i
[i antreprenori, mereu pe ghimpi, din cauza concuren]ei turbate,
multe nu sufereau compara]ii, motiv pentru care aveau s\ intre
n istorie [i doar simpla lor pomenire strne[te [i acum unor

R\sp`ntia str\zilor Copou, P\curari [i L\pu[neanu. La st`nga casa Beldiman

11

str\bunici, nenum\rate reverii ori nostalgice aduceri aminte.


Ia[ul avea atunci nf\]i[are de ora[ occidental: via]\ luxoas\,
localuri de distrac]ie,vitrine bogate, pr\v\lii de bun gust majoritatea fran]uze[ti (Dr.N.Leon, Amintiri), multe n[irate
pe cea mai popular\ strad\ a urbei: L\pu[neanu...
Chiar n col]ul de unde porneau, ntins, P\curarii (cu num\rul 2) [i
se ridica piepti[ uli]a Podul Verde (botezat\ n 1866 Carol),
cam pe locul din coasta apusnic\ [i din fa]a Casei Studen]ilor,
de ast\zi, trona palatul Elencu Sturza-P\str\vanu, construit pe
fostele heiuri ale bisericii Sf. Neculai din Deal sau Sf. Neculai
cel S\rac, luate de nazirul po[telor (administratorul), polcovnicul
Manolache Bal[, epitropul bisericii - pe care o [i ref\cuse dup\
cutremurul din 1803. Loca[ul, n\l]at n marginea trgului de
atunci, p\zea Drumul Hrl\ului (cum se numea odinioar\ Uli]a
P\curarilor), prelungit cu Drumul S\rii (Uli]a din Afar\), care trecea
prin strada de azi, Conta, t\ia ograda Spitalului Sf. Spiridon [i
urmnd mersul uli]ei bisericii Sf.Teodori ajungea n S\r\rie.
Cam pe f\ga[ul str\zii L\pu[neanu cotigea, nainte de 1800,
o uli]\ zis\ Srbeasc\ - croit\ ntre Uli]a Goliei (azi Cuza -Vod\)
[i Podul Hagioaei (acum Bulevardul Independen]ei), trecnd pe
lng\ biserica Mitocul Maicilor - [i alta, numit\ Uli]a Lipscanilor
- n prelungire, pn\ la Sfntul Neculai S\racul. Numele li se
tr\gea de la neamul [i ocupa]ia tr\itorilor, aciua]i pe heiurile
povrnite [i mereu zdrelite, de rpa dinspre Soare Apune, zis\
Galben\, pentru malurile sale lutoase, peste care se aruncau
apele praielor tulburi [i gunoaiele trgului.
Drumul spre a[ezarea satului Muntenimea de Sus - aflat cam
pe locul Univesit\]ii de azi [i prins n cartierul Copou - se
[upurise printre marginile ]intirimului bisericii Sf. Voievozi
(nlocuit\ apoi de Sfnta Paraschiva - Prapadoamna) [i ale
]intirimului bisericii Sf. Neculai (C. Cihodaru, Istoria ora[ului
Ia[i). ~l croiser\ locuitorii satului pomenit, ca o scurt\tur\ c\tre
trg, dornici s\ taie ocoli[ul vechiului lor [leau (al Boto[anilor),
mnat odinioar\ prin strada Lasc\r Catargiu [i prin satul de
atunci, Muntenimea de Mijloc.
Astfel, se n\[tea Uli]a cea nou\, la nceput povrnit\, m\rginit\
de vii, lut\rii [i livezi, de unde [i numele Podul Verde - dup\
12

Harta Ia[ului din secolul XVII

ndreptare, netezire [i podire cu lungi loazbe de stejar. Unit\ cu


Uli]a Srbeasc\ [i aceea Boiereasc\ (dinspre Curtea Domneasc\),
alc\tuiau apoi faimoasa Uli]\ Mare, ntins\ pe vremea domnitorului
Mihail Sturza de sub zidul Cur]ii [i pn\ oleac\ mai sus de poarta
Gr\dinii Publice, plantat\ pe a[ez\tura dealului, unde se rnduise
[i o rohatc\. L\rgit\ [i, pe ici pe colo, ndreptat\ [i r\scroit\, prin
1845, o parte se pava cu calupuri de lemn, apoi cu piatr\, nlocuit\
[i ea prin 1852 cu granit de Tarc\u. nfiin]ndu-se prim\riile, n
martie 1864 [i botezndu-se fostele uli]e [i hudi]e (1866), cap\tului
din deal al Uli]ei Mari i se da numele regelui Carol I, iar por]iunii
din mijloc pe al domnitorului Alexandru L\pu[neanu - ca
recuno[tin]\ pentru aducerea [i statornicirea capitalei pe malul
Bahluiului, bogatul ru de alt\dat\, cu pe[te, mori [i ape limpezi,
izvorte din codrii Hrl\ului. Se l\sa neschimbat\ numirea p\r]ii
de jos (Strada Mare), dintre hanul lui Petrea Bacalu [i Curtea
13

Domneasc\ pn\ la marea s\rb\toare a dezvelirii statuii lui {tefan


cel Mare (5 iunie 1883), cnd [i aceasta se nfrupta din faima
eroului, lundu-i numele.
C\soaia lui Manolache Bal[ fiind zidit\ cu blagoslovirea
Mitropoliei (1804), polcovnicul trebuia s\ pl\teasc\ bisericii vreo
350 lei, bezmen, pe an. P\mntul cu o crcium\, o b\c\nie din
piatr\ - ruinate - [i mprejmuirea de 116 stnjeni, avea de vecini
poarta bisericii, podul (uli]a) P\curarilor, podul Copoului, locul
vornicului Grigore Ghica, locul lui Dumitrache Bal[ [i ]intirimul.
Autorul planurilor cl\dirii se considera tn\rul nv\]at
Gh.Asachi, ntors n 1804 de la Lemberg, unde [i f\cuse studiile
(1796 - 1804) [i luase doctoratul n Filosofie
[i diploma de inginer [i arhitect - doar la
17 ani. Chiar dac\ mai ncoace, unii se
ndoiau, socotindu-l prea crud pentru
asemenea lucrare, n-aveau ce face, c\ci a[a
m\rturisea s\vr[itorul n a sa Noti]ie
biografic\: ~ntorcndu-m\ la Ia[i, dup\
planul meu s-au construit casele principesei
Elena Sturza-P\str\vanu. Potrivit unui act
hotarnic (g\sit de cercet\torul Neculai
Ursu), pe la 20 iunie 1807, cnd acesta se
ntocmea, zidirea avea alura p\strat\ pn\ la demolare.
De la polcovnic, ntreaga a[ezare m\rginit\ de ziduri [i
nzestrat\ cu ci[mea, trecea drept zestre fiicei sale, Ecaterina,
c\s\torit\ cu Iordache Filipescu, iar de la ei prin cump\rare, in
22 noiemvrie 1812, venea banului Alecu Beldiman. El o st\pnea
[i prin 1819 cnd inginerul Bayardi ntocmea planul ora[ului,
marcnd locul cu numele fostului ban - devenit postelnicul
Beldiman. Era autorul de mai trziu al Jalnicei Tragedii epopoeea cu 4000 de versuri n care sunt descrise p\timirile
Ia[ilor pe vremea r\scoalei grece[ti, numit\ Eteria (1821).
Urm\rind lupt\torii pentru eliberarea Eladei ienicerii au trecut
prin sabie [i foc capitala Moldovei.
Mai departe gospod\ria o st\pinea biv-vel postelnicul Vasile
Beldiman - fiul lui Alecu -, de sub mna c\ruia, prin martie
1839, trecea la boierul Lupu Bal[.
14

Potrivit [tiin]ei lui Vasile Panopol, locul ar fi fost cump\rat


de Elena (Ilinca) Costandachi, a doua consoart\ a poetului
Beldiman - [i fiica boierului Gheorghe Costandachi nso]it cu
Maria, sora domnitorului Mihail Racovi]\, r\pit\ [i siluit\ de
Vasile Ceaurul, pe vremea n\valei n capital\ a c\pitanului Feren]
(1717). Nevasta de mai nainte a lui Beldiman fusese tot o Ilean\:
sora poetului Costache Conachi. Pe la 1845, locul l st\pnea
Elena Sturza, fata marelui logof\t Iordache Catargiu, m\ritat\
mai nti cu Iorgu Ghica [i apoi cu beizadea Gheorghe Sturza,
fiul domnitorului Ioni]\ Sturza. Casa avea dou\ rnduri, [apte
od\i [i dou\ saloane. Vndute la mezat, pentru achitarea zestrei
de 6000 de galbeni fiicei sale, Eufrosina, c\s\torit\ cu aga Teodor
Paladi, le-a cump\rat avocatul Vasile Sculy, care a tranformat
od\ile parterului, cu ferestre mici [i gratii, n pr\v\lii luminoase.

Aici, n calea voiajorilor, dintre }ara de Sus [i aceea de Jos,


prin octombrie l867 se instalase cu mare zarv\ noul Otel
dAngleterre, pus la cale de Iosif Hol[tein, fost, dup\ el
administrator la vechiul Otel Binder - de mai la vale - sau numai
chelner, dup\ anun]ul par[iv pe care Christian Virtu Pester,
mo[tenitorul [i conservatorul ultimului, `l d\duse gazetelor,
pentru a [ti clientela cu cine are de-a face. Neatins ctu[i de
pu]in de probozeala fostului st\pn, tn\rul s-a a[ezat binemerci n saloanele sturze[ti [i-n gospod\ria cu grajduri, [uri [i
15

o gr\din\ cochet\ pentru preumblarea vizitatorilor,


njum\t\]ind mu[teriii Binderului [i momind [i pe al]i negustori,
s\-i urmeze pilda, deschiznd dugheni. ~n gr\dina umbroas\ a
noului otel, oaspe]ii ascultau fanfara militar\ dirijat\ de
capelmaistrul Emil Lehr ([i de elevul s\u, micul copil de trup\,
I. Ivanovici, viitorul autor al celebrului vals Valurile Dun\rii)
sau de compozitorul George Scheletti.
Astfel, nu peste mult timp, vechea uli]\ m\rgina[\ cu gr\dini
[i case de drval\, vie]uite de locantieri, [ufari,coropcari ori
slujba[i domne[ti [i oplo[ite sub acoperi[uri de [indril\ putrezit\
deasupra c\rora se n\l]au, ici - colo, doar vreo dou\ mari c\soaie
boiere[ti, ncepea s\ devin\ o prea frumoas\ strad\ comercial\
a trgului, cu cl\diri nalte [i fa]ade evropiene[ti, ca la
Cracovia,Viena, Berlin sau Paris, pe unde umblaser\ st\pnii
lor. Majoritatea erau str\ini, unii pa[aportari sau sudi]i p\str\tori ai cet\]eniei ]\rilor de provenien]\, mai ales Austria veni]i n Moldova pentru a-[i rostui dumicatul ori s\ njghebe
vr-un c[tig. Datorit\ iscusin]ei [i feluritelor ndeletniciri ale
noilor locatari, pe la 1873 strada ajunsese cea mai vesel\ [i
atr\g\toare cale a Ia[ilor. Cochet\ [i pitoreasc\, avnd magazii,
oteluri, cofet\rii [i gr\dini de var\, pitite n umbra b\trnilor
nuci [i a vechilor palate, fosta Uli]\ Srbeasc\ clocotea de via]\
[i chema la petrecere pe to]i acei f\r\ de griji [i ierta]i de p\cate.
Pe caldarmul ei lucios, dup\ asfaltare de primarul Neculai Gane,
foia necontenit june]ea trgului, privind vitrinele noilor
magazine, pline de nout\]i ori bulucindu-se curioas\, la por]ile
celor vreo cinci gr\dini cu scene pentru spectacolele anun]ate
prin afi[e uria[e, viu colorate. (Cu Mihai Eminescu [i Ion
Creang\ prin Trgul Ie[ilor). Devenise strada poporului - locul
de ntlnire [i plimbare a fiilor [i fiicelor mahalalelor [i apoi al
ntregii tinere]i, Copoul, r\mnnd celor boga]i, cu tr\pa[i, surugii
[i luxoase echipaje, iar partea de jos a Uli]ei Mari vechilor negustori,
nchin\torilor Mitropoliei sau Trei Ierarhilor [i miilor de mpricina]i
ai celor vreo cinci tribunale din fosta Curte Domneasc\, pref\cut\
n Palat Administrativ [i apoi n Palat de Justi]ie.

16

Particip\m la un banchet junimist

~ntr-o sear\, din


toamna anului 1872
(21 octombrie), n fosta
locuin]\ a bardului
Beldiman se petrecea
Aniversarea cu tradi]ionalul banchet anual
al Societ\]ii literare
Junimea. Le organizase
Titu Maiorescu, n
persoan\. Participau
vreo 22 de junimi[ti,
partea
vesel\
sus]innd-o criticul,
secondat de Vasile
Pogor
[i
Iacob
Negruzzi. Poftirea
trimis\ prin po[t\ avea
titlul insinuant: Invita]ie la Botez [i un con]inut nu prea
academic. Venind falimentul hotelului (prin l873), saloanele
de la etaj primeau cu chirie faimosul Jockey-Club, iar la parter
se deschidea un luxos restaurant. Aici, n anul l876, junimi[tii
g\zduiau celebra Aniversare din 24 octombrie una din cele
mai vesele, dup\ spusele cronicarului Iacob Negruzzi,(Amintiri
de la Junimea). C\zut\ dela putere, huiduit\, dat\ judec\]ii etc...,
Junimea voia s\ se mngie de nenorocirile sale. Ha[deu o
p\c\lise cu acrostihul La noi..(e putred m\rul), publicat `n revista
Convorbiri literare, poetul bucovinean D. Petrino i arunca
insulte prin gazete, iar guvernul conservator al lui Lasc\r
Catargiu demisionase (`n aprilie 1876), locul lundu-l unul
liberal. Drept consecin]\, junimi[tii participan]i fuseser\
m\tura]i din posturile publice, unor fo[ti mini[tri chiar
preg\tindu-li-se dosare de judecat\ (Petru Mavrogheni, Titu
Maiorescu, N. Cretzulescu, P.P. Carp, Teodor Rosetti). P\r\siser\,
de asemeni, func]iile: Samson Bodn\rescu, Vasile Burl\, Neculai
17

Gane, Vasile Pogor, ct [i poetul Mihai Eminescu - suprimat din


postul de revizor [colar [i l\sat f\r\ mijloace de trai. Sub
influen]a acestui eveniment se ticluise [i invita]ia la s\rb\torire:
De[i paraponisi]i / Si din guvern izgoni]i,
Junimi[tii numero[i / Se adun\ to]i voio[i,
Pentru a l3-a oar\ / La a lor aniversar\.
Vin amice a[a dar, / S\ ne treac\ acest pahar,
Iar\ pofta ]i-o trimit : / Tot eu, cel obi[nuit ..
(Iacob Negruzzi)
Decep]ionat de pierderea rangului de ministru al Instruc]iunii
[i n jen\ financiar\, cum nota, la 18/30 octombrie (nici un
venit de la advocatur\), Titu Maiorescu a r\mas acas\,
manifestndu-[i prezen]a la festin doar printr-o telegram\,
semnat\ laolat\ cu al]i nc\ patru ostraciza]i:
Bucure[ti, 24 oct,76. Cinci pahare n s\n\tatea Junimei spre
ntinderea [i mbun\t\]irea rasei paraponisi]ilor: Teodor (Rosetti),
Nicolae (Burghele), Teodor (Nica), Ioan (Strat), Titus (Maiorescu).
Mai pu]in lovi]i de scrb\, benchetuitorii lua]i cu vinul de via]\ lung\,
cotn\resc [i cu snoave pip\rate, i-au ticluit, pe dat\, un r\spuns:
Junimea paraponisit\ / Si ]eap\n chef\luit\,
La a ei aniversar\ / Pentru a treisprezecea oar\,
Trimite ur\ri fr\]e[ti / Surorii din Bucure[ti.
Rosetti, Culianu, Gane / Trei Negru]e[ti, Verusi,
Naum, Vrgolici, Carp, / Eminescu, Burl\, Melic
Roiu, Ianov / Caracuda, of! of! Of!
Veselia era nebun\, n zadar scutura cu rvn\ talanga Vasile
Pogor, ca s\ cuvnteze oratorii. Unii citeau scrisorele satirice,
al]ii spuneau snoave [i mai to]i ciocneau paharele cu vin vechi
roznov\nesc, anume adus din hrubele Cotnarilor. Chiar [i
poetul Mihai Eminescu, de felul lui retras [i t\cut, ciocnea [i
se mbr\]i[a cu un junimist nou, necunoscut, c\ruia i
spunea:Poate s\ te cheme Brandraburg\, po]i chiar s\ n-ai nici
un nume, tot prieten `mi e[ti: s\ bem! Intrnd n competi]ie cu
Iacob Negruzi, care sfichiuise pe to]i fo[tii mah\ri: mini[tri [i
directori junimi[ti, trimi[i la plimbare cu tam-tam de noii
dreg\tori guvernamentali, poetul a rostit [i el o satir\:
18

Era odat - abia-i un an / C`nd Tit era puternic,


{i VAU,VAU,VAU cel [arlatan / Era smerit, cucernic.
Dar ah! acum s\rmanul Tit / La V\c\re[ti el e menit
O! jerum, jerum, jerum, / O! Quae mutatio rerum!
{i-atunci cnd mare Tit era / Sl\vit\ caracud\
La Trei -Sfetite con\cea, / Lipsit\ de orice trud\.
S\rmana caracud\ acum, / Cu traista calice[te-n drum
O! Jerum, jerum, jerum / O! Quae mutatio rerum!
(VAU era porecla istoricului V.A.Ureche, director n minister [i
potrivnicul junimi[tilor).
Nelipsit de la bairam, Ion Creang\ a citit, n hazul general
Povestea lui Ionic\ cel prost poreclit Irimiea (care se pref\cuse
c\ nu [tie s\ fac\ dragoste [i a prostit pe un cons\tean s\-[i
pun\ nevasta, s\-i arate). Cum nota pe ultima pagin\,
parascovenia, f\r\ perdea, era scris\ de Ion - V`ntur\-}ar\, n
Ia[i, la 22 octombrie1876 [i dedicat\ c\r\cudei din Junimea
mb\trnit\ n zile rele, la prilejul anivers\rii a treisprezecea,
num\rul dracului. Locanta o ]inea francezul Henry Launay,
mare maestru al banchetelor a la Lucullus, ajutat de so]ia sa,
nentrecut\ n arta culinar\. Prezen]i, adesea, la marile mese
servite distin[ilor oaspe]i ai Ia[ilor, n l889 cei doi so]i participau
[i la Expozi]ia Universal\ din Paris, culegnd laude pentru bucatele
romne[ti cu care s-ar fi nfruptat chiar pre[edintele Fran]ei.
Micul palat sturzesc, cum era numit, se nchiriase societ\]ii
Jockei-Club (1875), la Ia[i existnd curse de cai, periodice, nc\
din 1851, cu mult naintea Bucure[tiului (1875). De S\rb\tori [i
n zilele Carnavalului, saloanele fostului hotel g\zduiau mari
petreceri [i tradi]ionalele baluri ale Reuniunii Femeilor Romne.
Invitat\ la cel din 14 ianuarie 1884, participa [i Veronica Micle,
v\duv\ dup\ moartea so]ului, profesorul {tefan Micle (1879).
Retras\ pe un scaun, fosta animatoare a societ\]ii pentru
educarea fetelor s\race, privea nostalgic\ perechile zburnd
pe aripile valsului. Era nec\jit\ c\ nu putea s\-[i ajute fiica, pe
Valeria, talentat\ muzician\. Terminase studiile la Pensionatul
Normal ie[ean [i nu avea bani s\ le continuie la Bucure[ti sau n
alt\ parte. Lund cuno[tin]\ de ofurile ei, Elena Mrzescu, pre[edinta
19

Jockey-Club

societ\]ii [i Ecaterina Lep\datu, vicepre[edinta, i promiteau s\


intervin\ la Minister pentru un ajutor material. Publicnd cronica
balului, gazeta Curierul Foaia...din 18/30 ianuarie 1884 sus]inea
propunerea referistelor.

Ne ntlnim cu jochei[tii

Jockey (Jochei) - Clubul sau Societatea de ~ncurajare pentru


~mbun\t\]irea Rasei de Cai, ini]iat\ pe la l862, cu statute [i
sprijinul domnitorului Alexandru I. Cuza [i oficial recunoscut\
de stat n 1875, era o institu]ie nsemnat\. n jurul ei gravitau
membrii marilor familii boiere[ti ct [i proprietarii de cai,
participan]i la cursele organizate pe Hipodromul Ia[ilor, nc\
din vremea domnitorului Mihai Sturza. Prin Anaforaua nr. 51
din 1841, acesta ncuviin]ase nfiin]area dehipodromii la Ia[i,
Gala]i [i Folticeni. Pe la 1847 prin]ul Su]u publicase [i o c\r]ulie
despre hipodromii, organiznd concursuri pn\ prin 1857,
cnd n pu]ine locuri din Europa se ]ineau. ~n od\ile de la etaj,
ale clubului, cu marea sal\ de scrim\ [i saloane pentru jocuri
20

de c\r]i [i lungi taifasuri b\trne[ti - unde se ajungea prin


spatelele cl\dirii, urcnd cteva trepte pe sub o bolt\ de
trandafiri ag\]\tori -, se ticluiau ncruci[\ri [i schimburi de cai
[i se hot\rau marile curse anuale, cunoscute [i n Austro-Ungaria,
Polonia, Rusia. De acolo soseau concuren]i, negustori [i
spectatori, ntlnirile s\rb\torindu-se cu o mare petrecere
parisian\ [i o bun\ scutur\tur\ de galbeni, napoleoni, zlo]i,
ruble [i florini, la ruleta clubului, nu prea deosebit\ de cele
fran]uze[ti, de vreme ce [i localul, prin l885, purta firma: Maison
Jockey - Club grande restaurant de Paris. Participarea era
numeroas\ c\ci nici premiile nu p\reau de lep\dat. Potrivit revistei
ie[ene Bel[ugul, pentru alerg\rile din l4 [i 21 iunie l905 se pusese
la b\taie premiul Copoude l400 lei, Criste[ti-}utorade 3000
lei, Jockey -Clubde 5000 lei [i nc\ altele asem\n\toare.
Pe luciul parchetului s\lii de arme, nconjurat\ cu lungi
canapele ro[ii, - mncate de molii - [i mpodobit\ cu panoplii,
alternnd cu oglinzi n rame aurite [i picturi sportive (La
Medeleni), lng\ portrete, plastroane [i spadele unor jochei[ti
renumi]i, zvcneau floretele ofi]erilor [i potrivnicilor civili.
mpungeau v\zduhul, ntre flamb\ri [i flanc\ri, precedate de
strig\te precipitate: Touch!!! En garde!! urmate de lovituri
metalice seci. Aici [i f\cea antrenamentele [i Olgu]a, eroina
Medelenilor lui Ionel Teodoreanu, avndu-l ca profesor pe
colonelul Barb\ -Ro[ie, de la care nv\]ase [i arta echita]iei.
Sfidnd tradi]ia s\lii duelgiilor curajo[i, - rezervat\ b\rba]ilor [i
singura scutit\ de fumul trabucelor, ]ig\rilor ori al havanelor adversara colonelului mbr\cat\ n pantaloni de scrim\
b\rb\te[ti, pieptar [i masc\ bombat\, mnuia cu dexteritate floreta,
atacnd n stilul italian ori francez, nct p\rea un cavaler r\zboinic
venit din lumea medieval\, de unde [i porecla dArtagnanette, cu
care o dezmierdau amicii. Al\turi, ntr-un salon plin de fum, juca
c\r]i ori la rulet\ p\rintele ei Iorgu Deleanu.
La anumite s\rb\tori, marea sal\ pentru scrim\ era ocupat\
de cteva zeci de lupt\tori n zale [i armuri aurite, nviind
turniruri [i scene de asalt, tabere cu lupte cavalere[ti,
emo]ionnd privitorii scufunda]i n adncimea fotoliilor
21

purt\toare de semne heraldice. Unul, respectat cu sfin]enie,


apar]inea cuconului Cost\chel Boian - eroul romanului Iubim de
Octav Dessila -, nver[unat spadasin n tinere]e, ce constata la
b\trne]e, nainte de ultimul r\zboi, c\ Tinerilor de ast\zi nu le
mai place scrima, ruginind spadele [i floretele a[teptndu-i.
Pentru reconfortare [i discu]ii, lup\torii aveau la parter o
locant\ elegant\, unde se auzeau toate graiurile europene [i se
discutau cele mai felurite subiecte. Acolo, p\[eau, la nceput,
doar musafirii cu blazon, papion [i guler alb, purt\tori de mare
]inut\. Pentru ceilal]i era gr\dina de afar\, unde cntau fanfarele
sau orchestrele dirijate de talentatul muzician George Scheletti
(Curierul de Iassi, 27 iulie 1877)

Cunoa[tem pe vestitul nobil ie[ean: baronul de Vax...

P\[ind pisice[te printre ferici]iioaspe]i din local - fii [i


nepo]i de boieri veli]i ori prin]i rugini]i, tnjitori dup\ vremurile
scuturilor medievale [i titlurilor voievodale -, se strecura, cu
jobenul n mn\, [i voievodul ]iganilor, baronul de Vax: un
]ig\na[ m\run]el (Aurel Leon Landoul cu blazon). Scund [i
pric\jit, purta un fular alb aruncat
neglijent peste umeri,ghete de lac,
ghetre, m\nu[i albe, trandafir alb la
butoniera smochingului [i monoclu
cu [nur lat- ca faimosul [nur al
prin]ului de {agan. (Cezar Petrescu,
La Paradis General). Oferind flori [i
f\cnd plec\ciuni curtenitoare:
M\ria - voastr\ nu dori]i?(La
Medeleni) se oprea lng\ fiecare
mas\. Neobosit [i guraliv, vechiul
baron din anii 30, fiul unui lustragiu de unde [i particula de
Vax - ca [i urma[ul s\u de prin anii 50 ai veacului trecut colinda de obicei str\zile, cofet\riile [i restaurantele centrale.
Ducnd po[ta ntre consumatori, mbiia cu insisten]\ b\rba]ii
din L\pu[neanu s\-[i trateze prietena - fran]uzoaica - cu flori [i
22

s\-i u[ureze co[ul, mpodobit cu becule]e colorate de lantern\


(seara) [i dichisit ca o gr\dini]\: Flori mirositoare pentru duduci
costisitoare! Cump\ra]i, cump\ra]i, domni galan]i [i cavaleri
berban]i. Baronul de Vax v\ porunce[te s\ fi]i galan]i [i elegan]i,
dac\ vre]i s\ fi]i berban]i! Cnd nu avea succes `[i ncheia pledoaria,
zicndu-[i cu cu triste]e: aiurea, semn c\ spusele au fost o glum\,
ca [i titlul de noble]e luat pentru a face pl\cere b\trnilor cuconi
[i cona[i, nec\ji]i de tot mai ncet\]enitul apelativ: Domnule.
Schimbnd ofertele dup\ sezon [i sursele aprovizion\rii, mai
vindea [i alune (sau miez de nuc\ pr\jit\ [i chiar verde - adus
n borcane cu ap\, prin anul l950), ct [i ilustrate deochiate, pe
sub mas\ - comer] m\nos pe atunci, datorit\ mbr\c\mintei
lungi a femeilor. Iarna umbla [i cu ursul, ncepnd turneul tot
de la Clubul jockeilor, numit uneori [i Clubul tr\pa[ilordin cauza cal\re]ilor n costume fistichii -, iar alteori Clubul
rugini]ilorsau al reumatismului si astmei (Octav Dessila,
Iubim), din cauza nfoca]ilor suporteri, b\trni, la [taif [i trei
ace. Pensionari, unii din vechea protipendad\, al]ii fo[ti
politicieni de toate culorile, t\if\suiau, criticau, f\ceau [i
desf\ceau guvernele, punnd r\m\[aguri [i molf\nd ]igarete
de chihlimbar ori sorbind o cafelu]\, n gr\dina oleandrilor.
F\cndu-le pl\cerea s\ r\mn\ n mijlocul tinere]ii care curgea n
valuri-valuri pe caldarmul lustruit de nc\l]\ri al str\zii, cofetarul
nzestra vara trotuarul din fa]a locantei cu cteva duzine de
oleandri n ciubere. Prin plnia ct un trombon a unui gramafon
izbucnea n\valnic valsul Die Schone blaue Donnau(Dun\rea
albastr\) sau concurentul s\u: Valurile Dun\rii.
Ca orice impresar respectabil, baronul de Vax - locatar pe
malul Bahluiului, ntr-o bjglu]\, din strada Morilor nr.l6, unde
avea nevast\ [i copil - [i preg\tea [i vestea spectacolul cu ctva
timp mai nainte, ]innd lumea n suspens pn\ n ultima zi, cnd
dezlega toate tainele, ca la nceputul anului 1902 (de 1 ianuarie):
D-ra Mari]a [i baronul de Vax. Renumitul baron de Vax,
Michel Popazo face cunoscut onor Public c\ ncepnd din ast\
sear\, ca n to]i anii, va umbla cu ursul s\u poreclit d-ra Mari]a.
Veritabilul baron promite c\ n anul acesta, ca n to]i anii,va
distra publicul cu zicerile sale cele mai minunate [i hazlii cu
23

care se va produce eleganta Mari]a. Baronul va cnta anul acesta


dou\ cntece inedite care dup\ f\g\duin]a sa promit a desf\ta
publicul ntr-un chip neobi[nuit. Anun]\m c\ baronul va debuta
azi la 5, la cunoscuta cofet\rie Tuffli, furnizorul Cur]ii Regale.
Mult\ lume i-a dat ntlnire pentru a vedea jocul nentrecutei
ursoaice (~n blan\ aflndu-se so]ia sau feciorul).
Reclama, bine pl\tit\ gazetelor, era cu tlc, slujind att ursarul
ct [i cofet\ria, care la Cr\ciun [i Sfntul Vasile veghea cap\tul
str\zii, pustie [i uitat\, cu toat\ poleiala [i bog\]ia vitrinelor [i
galantarelor pline de peisaje montane, castele, palate [i p\duri
verzi din creme, [ocolat\, fistic, glazuri [i bomboane.
S\rb\torind cumin]ei, ie[enii, n papuci [i halat, st\teau de
obicei acas\, pe lng\ ursoaicele sobelor, trezind din clipoceal\
focul, probozind cu cle[tele brfitorii din t\ciuni, cetind evlavio[i
ntr-un ceaslov despre Na[terea Domnului sau jucnd Tabinet
[i Concina pe furate cu consoarta, pn\ cnd a]ipeau, mole[i]i
de c\ldur\ [i tic-tacul pendulului ce b\tea caden]a sfor\iturilor
motanului tol\nit n cotru]\. Doar ursul mai scotea la b\taia
Criv\]ului pe b\trnii r\ma[i n pustietatea vechilor c\soaie
princiare ori cu blazoane de boieri veli]i, singuri cu gndurile [i
amintirile copil\riei, cnd obiceiurile de iarn\ erau bucurii
emo]ionante. {i, unul cte unul, [i mbr\cau paltonul cu gulerul
impozant dintr-o vulpe sau un lup n\p`rlit, tr\geau pe cap
c\ciula r\sfrnt\ [i cu bastonul n mn\, tipa - tipa, porneau pe
oglinzile str\zilor de cle[tar s\ vad\ pe D-ra Mari]a - neprih\nita
ursulic\ n joben [i crinolin\ - tovar\[a de dans [i giumbu[lucuri
a Baronului faraonilor. Ascuns, ntr-un cojoc mi]os,ursarul
b\tea o tamburin\ [i cnta versuri de[ucheate, cu aluzii
[fichiuitoare la adresa M\riilor timpului :
Hopai hop! Hopai hop! / S\ ave]i parte de noroc
{i impozite de loc, / C\ci la fisc i ca la foc...
Nu e una, nu e dou\ dou\, / Ci [aptezeci [i nou\,
Pavoazate, parfumate, / Gata de-a fi ncasate
Ie[ind vorba c\ directorul finan]elor, cam crai, ncasa [i
impozite amoroase, n locul celor b\ne[ti, cuvenite statului,
la u[a lui p\zeaucrduri de cucoane, venite s\-[i scape so]iorii
de cele datorii...
24

Ascultnd versurile ursarului, uneori cam triviale, b\trneii


tortura]i de spaima d\jdiilor necru]\toare pentru cur]ile lor
p\r\ginite [i lua]i n r\sp\r pe la ghi[eele publice, rdeau cu
poft\ [i mare satisfac]ie. Ce alta puteau s\ mai fac\? Blazoanele
nu ]ineau loc de pitaci, iar cu sus-pu[ii vremii n-aveau cum se
pune. Imediat i-ar fi pndit un proces de insult\ sau de calomnie
- deschis [i din oficiu, de vr-un p\zitor al ordinei publice,
dintre sutele de avoca]i care foiau pe holurile institu]iilor ca la
tribunale, doritori s\ prind\ norocul de un picior [i ceva de
lucru. Radioul [i televiziunea nc\ nu ap\ruser\, pl\cile
gramafonului hriau de atta umbl\tur\, iar la teatru se ]ineau
balurile mascate, pentru cei tineri.
Fiind o figur\ original\ a fostului Ia[i, despre baron au
scris mai multe condeie, ntre care [i al cunoscutului caricaturist
ie[ean, Godell, retras n Israel, de unde a trimis, prin intermediul
editurii Sirius, o frumoas\ [i vesel\ carte (Via]a de caricaturist...).
Din ea am mprumutat figura eroului, creionat\ de
contemporanul s\u.

... n locanta confiserului Richard Tuffli...

Cnd cu ursul, cnd cu Jienii, Tuffli reu[ea s\-[i smoneasc\


clien]ii [i-n seara de dup\ Sfntul Vasile, cnd tot omul se
odihnea, trudit de zbuciumul Ajunului sau petrecerea la vreun
patron. Prin restul anului n-avea grija asta. Gemea cofet\ria de
mu[terii, trata]i cu delicioasele capodoperedin [ocolat\, fri[c\,
zahar, mirodenii [i f\in\ [apte zerouri, iar noaptea, dup\
spectacolele Teatrului, mbia]i cu gust\ri : Sandwich - Tee Room. Cofet\ria, bine garnisit\ [i cu b\uturi fine [i ceaiuri
fierbin]i, devenise [i stani[tea patinatorilor, n ea adunndu-se,
seara, nghe]a]i bocn\, zeci de iubitori ai datului pe ghea]\ cu
patinele, dup\ trei - patru ore de zbn]uial\, la patinoarul
njghebat iarna, undeva prin fa]a G\rii.
Sportul acesta ajunsese marea atrac]ie [i bucurie a iernilor.
~l ini]iaser\ func]ionarii austrieci ai G\rii, croind cu membrii
Clubului Patinorilor, un ghe]u[ lucios pe o bucat\ din mla[tina
25

Cofet\ria Richard Tuffli (Colec]ia D. Grum\zescu)

Bahluiului, ndat\ ce d\dea gerul. Evenimentul l notase Noul


Curier Romn , din 24 decembrie 1871: Lng\ palatul
drumului de feru, al\turea cu [inele nemi[c\toare, se ntinde o
minunat\ lespede de ghia]\... pe care balanseaz\ nisce fe]i
frumo[i cu lacrimi degerate [i sboar\ pe luciu mai repede dec`t
cu drumul de feru. Aici careva dintre me[terii ce veneau de la
Viena, cu felurite dr\covenii, aducea pe la 1873 [i un soare
electric (o lamp\ cu arc voltaic alimentat\ de un dinam).
Noutatea o d\dea Clubul Patinorilor prin gazeta Curierul de
Iasii, scriind c\ duminic\ 28 ianuarie 1873, avea loc o curs\
pe ghia]\ cu Ilumina]iune brilant\, de la 7 oare nainte [i
un soare elctric, focuri bengale, focuri de magneziu [i f\clii.
Participau dou\ bande muzicale: a Regimentului Ro[iorilor [i
a Regimentului de Infanterie.
Serile acelea erau fascinante. Fanfarele cntau pe un
postament, perechile de b\rba]i [i duduci, nc\l]ate cu ciubo]ele
[i patine, alunecau ca ni[te fantasme, n turniruri, valsnd pe
luciul ghe]ii, iar privitorii, veni]i ca la spectacol, se nc\lzeau
ciocnind c\nu]ele cu vin fiert sau ceai aromat [i se osp\tau
26

nfulecnd delicioase baclavale. Asemenea serb\ri cu jocuri de


lumini, artificii, muzic\ [i mult\ veselie, prinznd tradi]ii se
ticluiau iarna mai n fiecare duminic\, pn\ la ultimul r\zboi,
mutndu-se doar locul de la Vam\ [i Uzina Tramvaielor, prin
fa]a Teatrului [i la Strandul din spatele Palatului Administrativ, dup\ deschidere (1929). Prin 1887-1888, Societatea patinorilor,
numit\ Patinul, [i avea sediul chiar la cofet\ria lui Tuffli.
O vreme asociatul lui Georges, cel\lalt maestru n
bomboneturi al str\zii L\pu[neanu, la l septembrie l885 Tuffli
i l\sase acestuia vechiul local din vale [i se mutase la Jockey Club pentru a ferici ie[enii cu nc\ o cofet\rie de elit\, elve]ian\
(Noua revist\, 4/16 septembrie 1885). O anun]ase n toate
limbile la mod\ pe atunci (romn\, idi[, rus\, german\, armean\
[i francez\ - [tiute sau m\car ng\imate de mul]i dintre
trgove]ii timpului): Confiserie Richard Tuffli a Iassy. Je porte
a la connaissance de lhonorable Public qua partir de 1-er
septembre, jouvrirai une Confiserie a Jochey Club, maison
Sculy, et je prie lhonorable Public de Iassy et de la Province de
vouloir bien mhonorer comme dhabitude de ses commandes
que jexecuterai promptement et aux prix connu. Bogat\ [i
elegant\, avea s\ fie mult\ vreme locul de popas obligatoriu
pentru to]i voiajorii prin trgul Ie[ilor.
Lng\ mesele rotunde,sub]iri la talie [i umflate mai jos - din
cauza crinolinelor - cu cortele cu mner nalt [i dantelu]e, cu
p\l\rii nc\rcate cu fructe [i str\punse de ace lungi, de-a
curmezi[ul, [i cu voaluri r\sucite pn\ de-asupra nasuluiu ,
afar\ vara, se instalau [i cucoanele trgului. Cu m\nu[i lungi
pn\ la cot, n sus, [i-n jos pn\ la jum\tatea degetelor mncau
nghe]at\, ]innd degetul cel mic n sus [i lip\ind u[or ca pisicile,
strnind pofta trec\torilor ntre care [i a pu[tiului Ionel Teodoreanu
- Cocu]\ -, povestitorul scenei (Masa Umbrelor - Castanul de aur)
Pofta era mare c\ci nghe]ata se f\cea din fragi, smeur\, l\me,
portocale [i trandafiri, cu arome mbietoare.
Munca, neostenit\, a talentatului cofetar era r\spl\tit\ de la
1 ianuarie 189o [i cu brevetul de furnizor al Cur]ii Regale
(Curierul Foaia...,17/29 ianuarie 1890).
27

Murind ctitorul (l898), cofet\ria r\mnea o amintire duioas\


n paginile literare, de[i nici urma[ii s\i precum: Vl\descu (l929),
Zamfirescu (l932), Stinic\ (dup\ r\zboi), nu pu]in suflet iroseau
ca s\-i men]in\ faima, unii p\strndu-i [i vechea firm\, precum
Gustav A. Ulrich, prin l910.
Zidirea sturzeasc\, intrat\ n st\p`nirea Creditului Urban
(1900 - 1910), drept gaj pentru mprumuturile acordate lui
Vasile Sculy, fusese cump\rat\ de jochei[ti.
n preajma ultimului r\zboi la parter - unde func]ionase [i
cazinoul Bursa al lui S. Gafencu (mai 1882) - se instala
restaurantul Corso cu Jazz (Noutatea, decembrie 1937),
aducnd din alte p\r]i numele c\ii veselelor plimb\ri. La inaugurare
era cea mai elegant\ locant\ a Ia[ilor. Potrivit tot lui Octav Dessila,
spre prnz lucra cu toate cele trei u[i ale intr\rii n continu\
deschidere [i nchidere. Oricine trecea pe la orele amiezii, prin
dreptul localului intra [i de avea gndul s\ r\mn\ [i de nu-l avea.
Cucoanele mondene ale trgului la acea or\ erau prezente.
Discutau despre filme, spectacole [i mode, spuneau cancanuri [i
puneau la cale ghidu[ii pe seama b\rba]ilor. Nu dup\ mult timp la
Corso, ntr-un sfert de or\, se puteau vedea toate frumuse]ele
Ia[ului, fapt ce avea
s\-i aduc\ pierzania,
c\ci
unele
[i-o
vindeau
prin
mijlocirea chelnerilor
- stricnd faima
localului. Socotit
tractir, mai trziu
avea s\ fie ocolit de
lumea cea bun\...
Situarea numai
potrivit\ a cl\dirii, la
ntlnirea str\zilor
L\pu[neanu, Copou, P\curari, Conta [i Elisabeta, ce alc\tuiau
mica pia]\ de la Jockey-Club, i d\dea un vad stra[nic. Prin
dreptul ei se perindau seara nesfr[itele coloane ale tinere]ii.
Megeau pe strada L\pu[neanu ca ntr-o defilare a lumii noi
28

prin fa]a lumii vechi, ie[it\ n balconul de sus al cl\dirii. Tot


pe aici, diminea]a [i la prnz, treceau stolurile de [col\ri]e gure[e,
cu bascul [treng\re[te aplecat pe o partect [i t\cutele eleve
ale C\minului fiicelor de militari - situat oleac\ mai sus, unde-i
Palatul copiiilor -, multe orfane [i triste n pelerine monahale

Afl\m [i cum s-a pr\p\dit Tezaurul, pornind de la Tuffli

Societatea jochei[tilor disp\rnd dup\ anul l945 - zestrea


marilor propriet\]i [i hergheliile fiind decimate de r\zboi nc\perile cofet\riei se ocupau de Libr\ria Cartea rus\, etajul
revenind pentru ARLUS (Asocia]ia Rom\n\ pentru Leg\turile
cu Uniunea Sovietic\) [i bogata ei bibliotec\ cu tip\rituri de la
Moscova, n limba romn\, rus\ [i francez\, pu]in cunoscute
pn\ atunci. Libr\ria mai func]ionase la Palatul Cuza.
Precum se ntmpl\ adesea prin jocul istoriei, soarta dorise
parc\ s\ fac\ o anume leg\tur\... Pe vremea r\zboiului, n
toamna anului 1917, od\ile fostei cofet\rii g\zduiau tinerii
revolu]ionari ai armatei ruse din gara Socola - ntre care sosise,
din Petrograd, [i renumitul militant bol[evic Ro[al, fostul
cuceritor al fort\re]ei Kronstadt. De la ei, un prieten al
profesorului Nicolae Iorga afla c\ se punea la cale arestarea
generalului Scerbacev, comandantul armatei ruse (r\mas
credincios vechiului regim, ]arist) [i-i transmitea vestea.
Trecnd pe lng\ cofet\ria Tuffli, devenit\ cartier general rusesc,
unde se puteau vedea pe fereastr\ solda]i trnti]i, a[a mbr\ca]i
cum erau, pe canapelele [i sofalele sf[iate de pinteni, a v\zut
lumin\ [i a auzit zgomot de discu]ii... Intrnd s-a g\sit n fa]a
bol[evicilor de la Socola, ncuraja]i de schimbarea care d\duse,
la Petrograd, puterea n mna tovar\[ilor Lenin [i Tro]ki. Noul
venit, declarndu-li-se adept, a fost poftit s\ ia loc [i din
discu]iiile care continuar\ a putut afla c\ e vorba ca a doua zi,
la cutare ceas, un grup militar condus de [eful b\ie]ilor acelora
s\ se prezinte la Copou n casa generalului Scerbacev, [eful
suprem al frontului ruso-romn, Rumcerod, pentru a-l
aresta...Auzind despre ce era vorba profesorul Iorga l trimitea
29

la primul ministru Ionel Br\tianu [i astfel, cum avea s\ noteze


n amintirile sale: Seara, bol[evicii, cari p\trunseser\ n
re[edin]a generalului gata s\ trag\, au ntlnit pe vn\torii
colonelului (romn) Rasoviceanu, cari iau desarmat. ~n aceea[i
noapte, un camion s-a oprit la casa mea, chemnd la serviciu
comandat pe fiul meu Petru, sublocotenent n acela[i regiment
al lui Rasoviceanu. ~ntorcndu-se a doua zi seara am aflat de la
dnsul c\ a g\sit n camion pe [eful bol[evic, el nsu[i, care nu
era altul decit faimosul student Ro[al [i pe amanta lui o student\,
ambii celebrit\]i ale propagandei comuniste. I-a dus la marginile
Ia[ului [i [i-a urmat instruc]iile de a li mpiedeca orice comunica]ie.
Mai trziu am aflat c\ un ordin fals al Diviziei romne[ti i-a
dat n mna adversarilor lor monarhi[ti, cari i-au mpu[cat, n
marginea drumului. (Nicolae Iorga).
~ntmplarea se petrecea n seara zilei de 8/21 decembrie
1917, evenimentele succedndu-se apoi rapid: o [edin]\ de
guvern precipitat\, n toiul nop]ii, acas\ la primul ministru
liberal, Ionel Br\tianu, unde Take Ionescu ministrul conservatordemocrat demisiona, considernd atacarea ru[ilor - al\turi de
care se luptase mpotriva invadatorilor germano-austro-ungari,
ca un act catastrofal; luarea cu asalt, diminea]a, a taberei
revolu]ionare din Socola [i dezarmarea ocupan]ilor; lupte cu
trupele ruse trecute de partea Revolu]iei, la Gala]i, Pa[cani,
Sp\t\re[ti, Mih\ileni - pentru retragerea lor din ]ar\ - [i n final:
protestul guvernului din Petrograd. La 26 ianuarie 1918, dup\
intrarea unor trupe romne n Basarabia (pentru paza
depozitelor militare) - chemate de conducerea Republicii
Moldovene[ti format\ dup\ revolu]ie - [i ciocnirile cu unit\]i
ruse de acolo, guvernul sovietic nceta colaborarea cu Romnia,
]ara r\mnnd izolat\ de alia]i, singur\ n fa]a ocupan]ilor
Munteniei, Olteniei [i capitalei. O radiogram\ semnat\ de Tro]ki,
adjunctul lui Lenin, informa c\ rela]iile sunt rupte, tezaurul
Romniei nu mai putea fi ob]inut de oligarhia romn\, urmnd
a fi conservat [i remis n minile poporului romn. Totodat\
generalul Scerbacev era demis [i declarat du[man al poporului
rus. Semnatarul, Lev Davidovici Bron[tein, cu pseudonimul
revolu]ionar Lev (Leu) Tro]ki, cuno[tea bine Romnia [i Ia[ii, n
30

timpul R\zboiului Balcanic (1912 - 1913), fiind corespondent


de front al unei publica]ii din Kiev. Cu acest prilej publicase
mai multe pagini despre Romnia [i via]a ei social - politic\,
sus]innd c\ toate cele trei partide romne[ti sunt umbrite de
spiritul lui Ca]avencu [i al lui Farfuridi. Asociind piesa lui
Caragiale, O scrisoare pierdut\ cu Revizorul lui Gogol,
transmitea cititorilor gazetei Kievskaia Misl[i o anecdot\
bucure[tean\, iscat\ pe seama autorului spumoasei comedii.
Dup\ nscrierea lui Caragiale n Partidul Conservator Democrat,
condus de Tache Ionescu, pentru care ]inea discursuri laudative
prin trguri, rivalul s\u politic, P.P.Carp, conservator junimist,
ntlnindu-l i-ar fi zis : - Mi-a fost dat s\ tr\iesc s\ te v\d pe
tine, Caragiale, n rolul lui Ca]avencu.
- Ce vorbe[ti - a r\spus f\r\ s\ clipeasc\ marele Caragiale-,
Eu sunt Ca]avencu? Nu.. Glume[ti! Ca]avencu este respectabilul
meu [ef, Tache Ionescu. Eu sunt doar Farfuridi...(L.Tro]ki,
Romnia [i R\zboiul Balcanic). Marxist convins, Tro]ki avea
p\reri detestestabile despre politicieni, socotind c\ Balcanii se
pot lini[ti numai ntr-o confedera]ie a tuturor popoarelor din
zon\ - idee preluat\ de Stalin [i ncercat\ dup\ 1945.
Alt\ not\, din partea administra]iei bol[evice de la Odessa,
condus\ de doctorul Cristian Racovschi, militant socialist [i
cet\]ean bulgaro - romn (nchis pn\ la 1 mai 1917 la Ia[i), cerea, n
numele Sovietului Comisarilor din Petrograd, evacuarea Basarabiei,
extr\darea generalului Scerbacev [i a asasinilor tovar\[ului Ro[al.
De aceea b\trnii ie[eni (precum profesorul George B\ileanu,
stra[nic [tiutor al vechiului Ia[i), cnd treceau pe lnga casa
cucoanei Elencu spuneau: Iaca locul de unde a nceput
sup\rarea cu guvernul sovietic [i moartea Tezaurului! Dac\ nu
era ntmplarea cu Ro[al, poate c\, alta ar fi fost istoria! La Ia[i
se nfiin]ase un Partid al Muncii din diziden]ii liberali (dr. Lupu,
Iunian, Ioanid, Trancu - Ia[i). Condu[i de Georges Diamandy
erau dispu[i s\ duc\ tratative cu tab\ra din Socola pentru o
n]elegere, a[a cum se procedase [i n timpul verii, oprindu-se
o presupus\ lovitur\ antiregal\. Cum sus]ineau aderen]ii noului
partid, la nceput [i conducerea din Petrograd se ar\tase
conciliant\, permi]nd continuarea aprovizion\rii frontului
31

romnesc. Aproape de Cr\ciun, dup\ Revolu]ia din Octombrie


colonelul canadian Joe Boyle reu[ise chiar s\ aduc\ la Ia[i, cu
un vagon special, cteva milioane de lei n bancnote [i - potrivit
m\rturiilor sale - unele dintre bijuteriile reginei Maria, ridicate
din seifurile Kremlinului - unde fusese dus tezaurul Romniei,
de frica eventualei ocupa]ii germane. Primul transport cu
valorile B\ncii Na]ionale n vreo 2140 casete [i bijuteriile reginei
Maria n 7 casete - aduse din Bucure[ti n cl\direa Vamei Ia[i plecase prin februarie 1917, la sfatul reprezentan]ilor puterilor
aliate, iar al doilea transport n 15 august, pe vremea marilor
lupte da la M\r\[e[ti. nnebuni]i de zvonuri, guvernan]ii,
nencrez\tori n t\ria osta[ilor romni, se a[teptau la spargerea
frontului de ofensiva celebrului general Mackensen. ~n gara
Ia[i era mare fierbere. Pe o linie de garaj se aflau 20 de
vagoane nc\rcate cu bijuterii, bani [i alte valori ale Casei de
Depuneri, cu locomotiva sub presiune. ~nc\ nu plecau fiindc\
la fiecare ceas veneau ordine [i contraordine. Toata lumea [i
pierduse capul, iar la directorul Casei de Depuneri care dormea
n vagoane, ca s\ le p\zeasc\, soseau cu interven]ii de ultima
or\ diferite personalit\]i aducnd valize, pachete, l\zi cu bijuterii,
bl\nuri, tablouri, bani [i tot ce aveau mai scump fiecare. Nici
nu era timp de f\cut vreun inventar sau de dat chitan]\. Lucrurile
se aruncau pur [i simplu n vagoane, fiecare rugnd directorul
s\ accepte coletul pe ncredere, f\r\ nici o formaliate. Numai
s\-l ia cu dnsul. Singura condi]ie care se implora era ca trenul
s\ plece imediat spre a nu fi capturat de nem]i (I.M. Ia[i, Gara
Amintirilor). Odat\ cu el se duceau uria[ele comori ale
m\n\stirilor [i bisericilor romne[ti, adunate la Mitropolie:
splendide icoane, vechi evanghelii mbr\cate n aur [i argint,
mitre, cruci [i crje de aur, ve[minte mpodobite cu diamante,
m\rg\ritare [i safire, nenum\rate c\r]i, tablouri, manuscrise [i
cronici str\mo[esti.
Prin anii 50, unii cunosc\tori ai ntmpl\rii se gndeau la
a[ezarea unei pl\ci pe cl\dire, n amintirea trecerii lui Ro[al,
socotit erou al Revolu]iei Sovietice. Ideea ap\ruse, fiindc\ pe
atunci o parte din tezaurul artistic cu 1350 tablouri, 36533
monede [i medalii, 150 icoane vechi, 50 candele, cruci [i pocale
32

de aur [i faimoasa Clo[c\ cu puii de aur, fusese napoiat\ prin


hot\rrea guvernului sovietic din 11 iunie 1956. Unele l\zi cu
arhive reveniser\ mai nainte, iar tezaurul valutar al B\ncii
Na]ionale - dup\ financiarii ru[i - se presupunea compensat
prin ajutorul militar [i marile depozite ale armatei ruse, r\mase
pe teritoriul romnesc. Unul uria[ cu sute de vagoane de muni]ii
se afla n gara Socola. Din el, o parte s\reau n aer la 10 mai 1918,
provocnd un puternic cutemur de p\mnt [i sute de victime.
Pl\nuindu-se croirea unei pie]e largi, la r\scrucea celor patru
str\zi, pentru mbun\t\]irea circula]iei ma[inilor - se accepta
nimicirea cochetului palat, pe care fo[tii locatari, evacua]i n
prip\, l\saser\ firma libr\riei Cartea Rus\. Sf\rmate, str\vechile
ziduri erau ngropate pe [esul Bahluiului, n fa]a viitorului CUG,
unde se nfiin]ase marele cimitir al Ia[ului romantic.

Vechea cl\dire cu firma Cartea Rus\ (Colec]ia: D. Grum\zescu)

Din 12 februarie 1960 ncepea construc]ia Casei Tineretului,


dup\ proiectul arhitectului Ilie Costinescu. Se termina exact
peste doi ani, inaugurarea s\vr[indu-se la nceputul lunii
februarie 1962. S\p\turile sco]nd la iveal\ un str\vechi
mormnt acoperit cu pl\ci de piatr\ [i o cruce metalic\, din
fostul cimitir al Bisericii Sfntul Neculai cel S\rac - demolat\ [i
ea prin anul 1914, din lipsa banilor pentru repara]ii -, profesorul
33

Gh. Ungureanu, directorul Arhivelor de Stat, presupunea c\


apar]inuse vestitului erou Nicoar\ Potcoav\*.
Cl\dirile de vizavi,
rezistau nc\ [i-n
iunie 1967, nscriindu-se n vechiul
peisaj cu Casa
Tineretului, insolita
zidire comunist\,
cum i ziceau unii,
ciudo[i pentru d\rmarea Jockeiului, de[i
admirau marea sal\
Casa de Cultur\ a Studen]ilor n vechiul peisaj de spectacole [i
(Colec]ia: Prof. Alexandru Todira[) nc\perile luminoase
pentru cercurile tehnice. Lipsea doar luneta pe care un
astronom amator o instalase vis-a vis n Turnul Lunaticilor,
din casa rotund\ de pe col], plimbnd noaptea tinerii ndr\gosti]i
pe lun\ [i prin spa]iile siderale, iar dup\ zvoni[ti tr\gnd cu
coada ochilor ce se ntmpla prin locuin]ele Copoului.
Lipseau, de asemeni, micile locante n care studen]ii multor
genera]ii g\seau hran\ [i n]elegere pecuniar\. La cap\tul lor,
c\tre P\curari, se g\sea redac]ia gazetei Liberalul, unde lucrau
publici[tii N.A Bogdan, Emanoil Manoliu [i I.N.Roman (director),
vizita]i adesea de prietenul lor, poetul Mihai Eminescu. Era n anii
celei de a doua [ederi la Ia[i (1884-1886), cnd sufletul i se tulbura.
Mnca la cucoana Maria, birt\[i]a studen]ilor din mica locant\
de al\turi. Alt prieten, comisarul Dioghenide de la Circumscrip]ia
P\curari (aflat\ n fa]a bisericii Sfnta Paraschiva), l g\zduia pn\
[i revenea, cartiruindu-l ntr-o od\i]\ cu o veche canapea.
Cam pe locul unde strada L\pu[neanu f\cea un cot, cobornd
iute la vale, sub num\rul 2, func]iona renumita Cofet\rie
Comercial\ - venit\ de vizavi, de la num\rul 5 - cu cele mai
gustoase [i proaspete pl\cinte, mereu scoase din cuptoare [i
strudele cu mere, delicioase [i ieftine, numai potrivite pentru
* Cum [i amintea fostul [ef de [antier, inginerul Zilberman Norbert, la o
discu]ie, n ziua de duminic\, 30 iunie 2002

34

buzunarele goale ale studen]ilor. Prin anul l898 era slujit\ de


ambi]iosul cofetar [i franzelar George Klein - participant la
Expozi]ia Universal\ din Paris -, iar prin l926 de macedoneanul
Gheorghe Iani. ~naintea lor, acolo f\cuse faim\ magazia de
lampist\rie [i al\m\rie Gayda, de tavanul c\reia atrnau
felurite l\mpi [i candelabre str\lucitoare - unele aurite -, sub
care se n\l]au p\dure de sfe[nice, tricheluri [i l\mpi uria[e, ca
un felinar de strad\, cu picior nalt, din schij\, cu hogeag de 24
sau de 36 focuri [i abajururi din majolic\ ct ni[te cupole de
biseric\ pravoslavnic\.
Introducndu-se curentul electric, importan]a i sc\dea [i apoi
iubitul magazin al str\bunicilor disp\rea odat\ cu acei care i
trecuser\ pragul. Urma[ii lor foloseau becuri cump\rate din
pr\v\liile de electricale, ivite mai la vale.

G\sim editorul ilustratei Teiul lui Eminescu...

Al\turi, n acela[i imobil cu num\rul 2, pe strada


L\pu[neanu ([i num\rul 1 n P\curari), f\cea ultima halt\ ie[ean\,
ntre anii 1903 - 1932, [i vestita libr\rie a fra]ilor {araga (Elias
[i Samoil), trecut\, la urm\, pe numele Fanny {araga (so]ia). Purta
numele: Libr\ria {coalelor [i Antiquaria AUTORII ROMNI,
succesoarea Libr\riei Fra]ii {araga- Depozit permanent al
editurilor din ]ar\ [i din str\in\tate, Libr\rie german\ [i francez\,
Editur\ de c\r]i po[tale ilustrate, Editur\ de medalii.
~nfiin]at\ mai nti ca antic\rie ntr-o bolt\ din casele
comerciale, cu un rnd - Pa[canu (aflate odinioar\ pe locul
bustului lui Dimitrie Cantemir), se transforma prin 1877 n
libr\rie - antic\rie, ini]iind [i colec]ionarea vechilor timbre
moldovene[ti, cu capul de zimbru. Noua activitate o anun]a
Curierul Foaia... din 10 iunie 1877: Timbre po[tale, usate [i
neusate pentru colec]iuni sunt de vendare la Fra]ii {rag\r
(vechiul nume), n libr\ria - antiquar\ din strada B\ncii nr.7".
Pe atunci, prin 1886, strada se numea Golia [i avea num\rul
50. Mutat\ un timp, c\tre col], apoi pe strada {tefan cel Mare
28, [i-n Pia]a Uniri, la urm\ se stabilise pe L\pu[neanu. Din
1884 devenind editur\ - Libr\ria {coalelor - ncepuse a tip\ri
35

c\r]i [colare, procurnd vreo 40 de titluri [colilor primare [i


vreo 45 gimnaziilor. Pentru a nlesni cunoa[terea scriitorilor
romni [i accesul tinerilor la izvoarele culturii, prin 1893 a
nfiin]at Colec]ia de 1 leu tip\rind vreo 70 de titluri, cu pre]ul
fix de un leu, de[i c\rtile altor edituri se vindeau cu c]iva lei. A
urmat apoi Biblioteca de 25 bani, editoare a vreo 23 de c\r]i cu
apari]ie s\pt\mnal\, de la 1septembrie 1895. (~n acela[i an
ap\rea Biblioteca pentru To]i, la Bucure[ti). Multe dintre c\r]ile
scoase la Ia[i d\ruindu-le [colilor din provinciile romne[ti,
nstr\inate, Istoria Romnilor de A.D.Xenopol a trimis-o pn\ [i
solda]ilor romni din armata austro-ungare [i rus\. La
inaugurarea statuii c\rturarului Gh. Asachi (14 octombrie 1890),
editura i tip\rise Autobiografia n 5000 de exemplare, scriind
pe ea: Se mp\r]e[te gratuit.
Sub egida libr\riei s-au nfiin]at primele chio[curi de ziare,
s-au b\tut medalii aniversare, s-au
tip\rit ilustrate cu vreo sut\ de
imagini ie[ene, n albume sau n
colec]ii [i s-a nzestrat Academia
Romn\ cu sumedenie de hrisoave [i
rare documente istorice, cump\rate
de la fo[tii st\pni. Editura celor doi
fra]i [i apoi numai a lui Elias, dup\
pierderea lui Samoil (1906), a tip\rit
volumele lui Ion Creang\: Pove[ti
(1890) [i Amintiri din copil\rie (1892),
ngrijite de A.D.Xenopol. Ultimul,
avnd ilustra]ii de Teodor Buicliu,
lucr\rile fotografice s-au executat n
atelierul parizian Fernique. Din 1893
tip\rea, n 3 edi]ii, Poeziile (complete) ale lui Mihai Eminescu,
pentru ultima edi]ie, reu[ind s\ g\seasc\ chiar manuscrisele
poetului, trimise pentru publicare n Convorbiri literare. Le
p\strase, la Her]a, un fost culeg\tor la Tipografia Na]ional\,
unde ap\rea revista.
Poetul vizitase adesea mica libr\rie din bol]ile Pa[canu, iar
ca gazetar, n prima [edere la Ia[i (1874-1877), condamnase
36

modul neprincipial prin care tipograful Teodor Codrescu


rezolvase ni[te nen]elegeri cu cei doi fra]i anticari (Curierul
de Iassi, 29 septembrie 1876). Rentors, pentru convalescen]\
(1884-1886), dup\ boal\, uneori se oprea n dreptul vitrinei,
s\-[i priveasc\ volumul cu poezii tip\rit la Bucure[ti.
Odat\,cople[it de triste]e [i suferin]\,a intrat in pr\v\lie [i lund
o carte, a nceput s\-i rup\ foile.. (Rudolf Su]u).
Tot Libr\ria {araga editase [i volumele lui I.L.Caragiale:
Teatru [i Schi]e.
Spre a se face fa]\ cerin]elor de imprimare, editorul preluase
tipografia lui Gh. Asachi [i a lui Teodor Codrescu, dezvoltnd
marele stabiliment de arte grafice Miron Costin, din strada Golia
54 - cea mai modern\ tipografie din Moldova, de atunci, dotat\
cu motor [i lumin\ electric\ (mari nout\]i prin anul 1898).
Primul r\zboi mondial aducnd la Ia[i capitala Romniei
(noiembrie 1916 - noiembrie 1918), modesta libr\rie din cap\tul
str\zii L\pu[neanu devenise un punct de ntlnire al
intelectualilor din toat\ ]ara (bucure[teni, olteni, munteni,
ardeleni, bucovineni, basarabeni). Printre ilu[trii oaspe]i, venea
dup\ c\r]i [i vecina, regina Maria, locatar\ a palatului
cantacuzinesc din Copou - unde-i acum Palatul copiilor.
nduplecat de familie, ntr-o zi, b\trnul Elias, r\mas singur
la Ia[i, accepta s\ se mute n capital\, lng\ b\ie]ii s\i (Eugen
Herovanu), p\r\sind scaunul pe care se odihnea, seara, n fa]a
u[ii, muncit de gndurile b\trne]ii. La 1 aprile 1932 ziarelele
anun]au nchiderea libr\riei. Era chiar n Ziua Interna]ional\ a
C\r]ii. O fost\ cump\r\toare (E. Marghita) marca momentul
scriind: Tocmai azi n Ziua C\r]ii prea pu]in s\rb\torit\ la noi n
]ar\, ziarele ie[ene public\ [tirea... Acest anun] evoc\ dintr-odat\
copil\ria, [i adolescen]a pentru orice moldovean, pentru care slova
tip\rit\ nseamn\ ct de pu]in n via]\. Pentru acela a c\rui existen]\
e strns legat\ de lumea tiparului, libr\ria din col]ul str\zii
L\pu[neanu e ceva mai mult dec`t o icoan\ fugar\. Ea `nseamn\
desp\r]irea de un librar care era aproape un p\rinte pentru
clientela lui. ~n col]ul din strada L\pu[neanu se va instala
probabil o bodeg\... Libr\ria {araga nu va mai exista - dar va
r\m`ne o pioas\ amintire n inimile [i n min]ile tuturor care
37

[i-au mbog\]it spiritul n lumea c\r]ilor patronat\ de un bunic


cu suflet de adolescent.
Erau anii zilelor grele, lungite de foame, cu mii de oameni
r\ma[i f\r\ de lucru [i crduri de femei, multe mame nevoite s\
ias\ pe str\zi, pentru a-[i hr\ni copiii; cu trei curbe de
sacrificiu, care reduceau salariile [i a[a mici. Via]a cultural\,
strivit\ de s\r\cie, se destr\mase n cortegiul de nevoi,
nemul]umiri, greve [i tulbur\ri dureroase...
Pornind spre capital\, decanul librarilor din Romnia - cum
l numea o gazet\ - ducea cu dnsul durerea vr\jm\[iilor ivite
din s\r\cie dar [i dorul Ia[ilor, unde se n\scuse [i n\zuia s\ se
ntoarc\, n Gr\dina P\cii (Cimitirul Evreiesc), de pe dealul
P\curarilor. Acolo unde o mn\ pioas\, peste c]iva ani, avea s\
sape ntr-o piatr\ aspr\, cuvintele: Elias {araga, librar, editor,
anticar, n\scut la Ia[i n septembrie 1859 [i decedat la Bucure[ti
n 2 decembrie 1939. Anun]nd nhumarea, Opinia din 5
decembrie 1939 i aducea un scurt omagiu, amintindu-i lucr\rile
[i faptul c\ ncepuse editarea c\r]ilor la
vremea cnd aceast\ treab\ nsemna o
adev\rat\ jertf\ pecuniar\. Primise
drept recompens\ decora]iile: Serviciul
Credincios [i Meritul Cultural. Ultimele
c\r]i ale libr\riei `n lichidare, se vindeau
[i prin anul 1934 cu [tampila de
desp\r]ire (`[i aminte[te profesorul
Gavril Istrate). Ca amintire a uitatei libr\rii - aproape de ultimul
sediu, aflat cam n fa]a Casei de Cultur\ a Studen]ilor - n
rafturile Bibliotecii Universitare Centrale de la poalele Copoului,
se g\sesc unele c\r]i cu vechea sa emblem\ [i cteva imagini ale
fostului Ia[i. Alte ilustrate sunt prin colec]iile cartofili[tilor.
Una, deosebit\ [i marcat\ cu [tampila Po[tei din 30 iunie 1914,
are pe o fa]\ inscrip]ia:Teiul lui Eminescu din Gr\dina Copou,
iar pe alta o not\, scris\ caligrafic: ~n amintirea Anivers\rii de
25 ani de la moartea lui Eminescu, marele nostru geniu, al c\rui
admirator [i ncurajator am fost [i eu, editnd printre cei dinti
operele lui. Elias {araga. Se tip\rise n iunie 1914, cu prilejul
comemor\rii celor 25 de ani de la plecarea n neant a
38

Luceaf\rului (iunie 1889) [i


reprezint\ azi un document
important pentru istoria
literar\, ce autentific\ sfnta
leg\tur\ dintre poet [i dragul tei
al Copoului - socotit\ adesea un
mit ie[ean [i pus\ la ndoial\ de
unii litera]i. Mai nainte, n anul
1909, cu prilejul ceremoniilor
de la aniversarea celor 20 de ani,
Libr\ria editase o medalie
comemorativ\ avnd pe avers
chipul poetului, iar pe revers o
ramur\ de laur, o harf\, [i un
fragment din poezia La Steaua,
semnificativ pentru soarta
Teiul lui Eminescu
tragic\ a poetului:
din Gr\dina Copou
Icoana stelei ce-a murit, ncet
pe cer se suie.
Era pe cnd nu s-a z\rit, azi o vedem [i nu e.

39

La st`nga era Libr\ria {araga [i la dreapta


cofet\ria Tuffli

Tot cobornd, ntlnim [i pe unul


dintre editorii primelor ilustrate
colorate ie[ene

Dincolo de alte cteva dugheni,


pu]in [tiute, n preajma ultimului r\zboi,
la num\rul 4, se a[ezase cu mult vino
ncoacefaimoasa bodeg\ a lui Mu]u
Elias {araga `mpreun\ Podgoreanu, nseninnd, zilele
ntunecate ale trgove]ilor din anii
cu surugiul lui
cumplitelor dureri. De[i n-avea vechime
Cuza-Vod\
c\p\tase rapid vad, mplinind orice
poft\ de b\uturi locale ori str\ine - r\rite de r\zboi- cu cele
vreo cteva duzini de soiuri romne[ti, aduse din toate
podgoriile [i dosite n taini]ele catacombelor de sub pr\v\lie [i
strada bortelit\ mai ceva ca un mu[uroi de furnici. Slujit\ de
vreo doi vinologi talenta]i [i niciodat\ treji, nu-i era greu s\
nnobileze mesele abia geluite, cu licori ngere[ti, nemaiv\zute
40

[i nemaintlnite, ad-hoc botezate [i pe loc preparate prin


amestecuri divine n crama subteran\, cum brfeau clien]ii
consacra]i, sorbindu-le aroma cu gura [i nasul, pe ner\suflate.
La vremea aceea n hrubele adnci, suprapuse pe cteva rnduri,
spre toate punctele cardinale, pentru ca [i vinurile s\ mprumute
anumite calit\]i, se ascundeau uria[e comori viticole [i treb\luiau
pe ntrecute me[teri butnari, r\z\luind, nt\rind [i tocmind
poloboace, butii [i z\c\tori. Vinari pricepu]i, amestecau soiuri,
pref\cnd uneori [i cea mai proast\ po[irc\ n nectar
dumnezeiesc. La nevoie, cnd prin roada viilor d\dea iama: piatra,
mana sau gerul, acolo sub p\mnt departe de ochii b\nuitori ai
musafirilor - potrivit lui Sandu Teleajen, mare cunosc\tor al Ia[ului
subteran - chiar [i apa limpede din Ciric sau din Timi[e[ti cl\tit\
prin butoaie, vnturat\ cu ceva talaj de lemn de stejar de mna
unuidreg\tor de vinuri dreptcredincios ca apa de la Nunta CanaGalileei n vin blagoslovit se preschimba. (La Pavilion). Spre ora[ul
celor [apte coline curgeau, necontenit, licori ame]itoare, de la
nenum\ratele cepuri [i canele ascunse n cramele dealurilor Copou,
Moara de Vnt, Chetr\rie, Valea Adnc\, Galata, iar cnd acestea
secau, soseau n ajutor convoaie de care purtnd ca ni[te moa[te
mii de butelci cu mp\rt\[anie mp\r\teasc\, din dealul C\t\linei...
Imediat dup\ Podgoreanu urmau casele nalte, cu parter [i
dou\ caturi, numite Valter (nr.6), la etajul c\rora a func]ionat
atelierul me[terului croitor fran]uz Carol Valter (1880), a locuit
un timp istoricul A.D. Xenopol, dar [i profesorul Neculai Leon,
renumit pentru vizita sa voluntar\ pe lumea cealalt\, de unde
s-a ntors, ca s\ scrie o carte. La parter, n rnd cu celebrele
magazii fran]uze[ti de mobile, galanterie, parfumerie: Poiteven
[i Darmet (1880), se instalase nu mai pu]in renumita Libr\ria
D. P. Orn[tein. De[i activitatea i-a ncetat de mult, numele i persist\
peste veac, fiind editoarea, prin l900, a unor ginga[e ilustrate - cu
imagini desenate [i colorate - ce ncnt\ [i ast\zi ochii privitorilor
[i tulbur\ lini[tea cartofili[tilor poftitori s\ le aib\ n colec]iile de
rarit\]i. Bun\oar\Suvenir din Ia[i -Universitatea.

41

Sosise aici de la num\rul 2 unde [i anun]a adresa din iulie


1897 (Opinia). Existnd [i prin 1927 aprovizionase cu
trompete de hrtie trupa pictorului boem Ion Ion, din romanul
Turnul Milenei al lui Ionel Teodoreanu, pornit\ la o plimbare
triumfal\ pe strada tuturor libert\]ilor: L\pu[neanu.
Vadul l ntemeiase Haifler - librarul de naintea lui Orn[tein
- care atr\sese clientela prin reclame cu anun]ul incitant: La
libr\ria Haifler se leag\ toate c\r]ile, n mod gratuit. Lumea
venea buluc. {i cu adev\rat, nainte de a nmna clien]ilor c\r]ile
cump\rate, librarul le mpacheta elegant [i le lega cu sfoar\,
spunnd, zmbitor: Vede]i c\ m-am ]inut de cuvnt. V-am legat
c\r]ile, cu sfoar\, n mod cu totul gratuit. De[i ace[tia se a[teptau
la ni[te lucr\ri de cartonaj [i o leg\torie artistic\, primeau gluma
cu voio[ie [i-l vizitau n continuare. Al]ii veneau s\ se vad\ n
oglinzile schimonositoare (concave [i convexe), puse `n pere]ii
libr\riei pentru ademenirea curio[ilor [i care, vrnd- nevrnd,
cump\rau m\car un creion sau o peni]\. Tot el procura [i reviste
germane, ducndu-le abona]ilor acas\, fiind socotit primul
colportor (vnz\tor ambulant de acest gen), n Ia[i. (Rudolf Su]u,
Despre librarii [i libr\riile vechi din Ia[i).
42

Toate fiind trec\toare, deasupra acelora[i vitrine, l\rgite [i


preschim-bate, la
dorin]a st\pnilor
vremelnici, se ntindea, peste vreo 30 de
ani (prin l934), firma
noii libr\rii Cartea
Romneasc\ (condus\ de Mina Orn[tein [i Vasile L\z\rescu), furnizoarea ntre-gului
arsenal de scule pentru nv\]at, desenat [i scris, nclusiv
renumitele ma[ini Remington [i toate cele trebuitore meseriei
de dactilograf\ - visul domni[oarelor anilor premerg\tori
r\zboiului. Alte libr\rii, trec\toare, s-au numit Hachette [i
Moldova. Preluat\ de CNR n 1940, cladirea se repartiza CFRului pentru Sec]ia a III-a de Poduri CFR. Dup\ 1944, aici
func]iona o cantin\, un comitet PCR cu rol ceferist, urmat pu]in
timp de Serviciul Pa[apoartelor, motiv pentru care prin anii
50 cl\direa era asaltat\ de mul]imea candida]ilor la emigrare.
Prin[i de vntul plec\rilor n Palestina, fo[tii negustori - r\ma[i
f\r\ pr\v\liile na]ionalizate -, numero[ii finan]i[ti [i avoca]i - lipsi]i
de cabinetele [i procesele p\mntului cooperativizat ([i nlocuite
cu mp\ciuirile de la prim\riile s\te[ti) -, ba chiar [i unii dintre
intelectualii propov\duitori ai noului regim, umpleau str\zile
cu m\su]e - puse n fa]a locuin]elor - pe care n[irau: c\r]i, haine,
lenjerie, perne, plapume, oale, tacmuri [i felurite blide [i
tarhaturi, scoase la vnzare, pentru banii de drum. V\zndu-i
pe fo[tii dreg\tori [i activi[ti politici cucasele pe mese, acei
r\ma[i glumeau zicind: S\racii, dup\ ce ne- au adus fericirea,
acum pleac\!*
*Scriitorul Marius Mircu n cartea Ana Pauker [i epoca ei avea s\ explice
aderen]a n majoritate a intelectualilor evrei, la ideile socialismului: Victoria
Uniunii Sovietice impotrriva Germaniei hitleriste a nsemnat pentru evrei
salvarea vie]ii lor. {i n plus se spera c\ vor dispare inechit\]ile sociale...
(Minimum,Tel Aviv, februarie 2002)

43

Socotind c\ unii dintre candida]ii la emigra]ie se l\sau lua]i


de curent, adesea pe lng\ fo[tii tribuni de la coada
pa[apoartelor se opreau diferi]i trec\tori, s\ potoleasc\ elanul
plec\rilor - socotit [i d\un\tor intereselor na]ionale. Intrnd n
vorb\, le spuneau s\ nu plece, c\ci aici le este locul: {i cu
munc\ [i r\bdare, mpreun\, vom reface ora[ul, vom zidi case,
[coli, spitale, fabrici, uzine [i vor fi locuri de lucru [i de nv\]\tur\
pentru to]i copiii. Se vor alunga nedrept\]ile, s\racia, bolile,
mizeria, incultura, analfabetismul, du[m\nia dintre semeni [i
grija chinuitoare a zilei de mine! Erau fostele lor precepte,
nsu[ite cu cinste [i credin]\ de mul]i ie[eni.
Nici desp\r]irea de fo[tii colegi de munc\, a candida]ilor la
emigra]ie, nu era chiar simpl\. Pentru a sc\pa de ferchezuiala
a[teptat\ la depunerea carnetului de partid, n [edin]ele
organiza]iilor de baz\ anume convocate, unii se justificau
spunnd c\ merg s\ nt\reasc\ Partidul Comunist din Israel [i
s\ ajute la d\rmarea capitalismului, din interior.

II. Trecem pe lng\ un [ir de locante [i pr\v\lii,


cu ecouri literare
La Respect General

Vecin\, n umbra casei faimosului croitor Valter, c\tre


sud, la num\rul 8, se pitise crciumioara lui Moise Zingher,
inventatorul fleicii na]ionale pour sang sau al primei fleici
romne- cum se l\uda n gazeta Opinia (25 mai 1897) - [i al
formulei de primire a clien]ilor : V\ salut cu Respect General.
De unde [i firma La Respect General, ncercat\ prin l896-1897
(Evenimentul, 16 noiembrie 1896), lng\ Teatrul National pe strada C\pitan P\un (azi Agata Brsescu) nr 18 - [i transferat\
apoi ntr-o c\su]\ g\lbuie pe uli]a promenadelor (nr.8, cam
n dreptul Str\zii de Sus, azi Bulevardul Independen]ei). De
aici [i mprumuta titlul - dup\ mult\ documentatre, cu un
pahar de vin rubiniu n fa]\ - scriitorul Cezar Petrescu pentru
44

romanul ie[ean La Paradis General, cu ceva inspira]ie [i din


gr\dina numit\ Pavilion - aflat\ aproape, prin P\curari. L-a scris
n chilia p\rintelui Sngiorgian de la m\n\stirea Neam]. Busuiocul
de culoare cristalin\ al lui Zingher inspira pe oamenii politici,
pe scriitori, studen]i [i pe actori, - care-[i nv\]au rolul cu o ulcic\
n fa]\, a[teptnd ner\bd\tori faimoasa fleic\ a locantei [i renumitul
ca[caval la capac. Se sim]eau n mediul lor, c\ci pe lng\ vechea
firm\ locantierul mai atrnase una, de conjunctur\: La umbra lui
Hamlet (Rudolf Su]u, La respect general).

Aglomera]ie La Respect General

n pr\v\lia lui Moi[e frecventat\ de boema Ia[ilor poposeau,


ntr-un amurg de mai, Mihail Sadoveanu [i un amic: cobornd
din Copou cu ochii fierbin]i de entuziasm, c\ci v\zuser\c\tre
asfin]it, n pcle viorii, silueta b\trnului Ceahl\u. Era pe la
nceputul secolului trecut [i nso]eau pe Alexandre Lebrun un
c\l\tor fran]uz, care f\cea nconjorul lumii pe jos. ~l ntlniser\
n cap\tul str\zii L\pu[neanu, c\utnd un loc pentru mas\ si
odihn\. Aflat la ndemn\, intrau la Respect General. O tn\r\
evreic\ de vreo 16 ani tocmai aprindea lampa atrnat\ de tavan
45

[i sticlele cu b\uturi colorate lucir\ n geamuri. Cum se d\du


jos de pe scaun [i ne ntmpin\, ochii ei mari [i minuna]i se
a]intir\ asupra fran]uzului c-un fulger de veselie. Trecu dup\
tejghea [i m`ngie cu degetele fine p\rul ondulat [i f\cnd cu
mijlocul [i cu capul cteva gra]ii, c\ci se [tia frumoas\ ntreb\
clien]ii ce doresc [i apoi a servit musafirul, politicoas\, cu pu]in
pe[te, c-o bucat\ de brnz\, c-o felie de pine [i c-un pahar de vin.
Pe cnd l servea, fata vorbea cu el fran]uzeste repede,
uimindu-l c\ci la Ia[i mai to]i cei ntlni]i vorbeau franceza,
spre deosebire de al]i europeni, precum nem]ii, care nu o [tiau
[i a parcurs Germania [i Austria, foarte greu. (M. Sadoveanu,
Prieteni). Alt\dat\, vizitnd locanta, ca s\ guste un pahar de
vin vechi, ni[te jurnali[ti str\ini, hoinari prin Moldova, careva
[i-a dat cu p\rerea, n francez\ : Vinul e fain, dar cred c\
ovreicu]a de dup\ tejghea, nu-i prea sp\lat\. Imediat primea
riposta pe limba lui : Nu sunt ovreicu]\, ci romnc\, de religie
mozaic\, iar despre sp\lat, privi]i! Rapid [i-a sumes fusta,
punndu-i sub ochi picioarele albe [i cabrate ca la o artist\.
~ntorcndu-se, zmbind [i c\tre neam]ul, care-l aprobase, sorbind
tacticos luleaua, i-a zis [i acestuia, n german\ : Eu v-am ar\tat
pe ale mele [i ar fi drept, s\ le arate [i Dumnealui, ca s\ v\
convinge]i, care-s mai curate..!!. Scena a fost nemaipomenit\,
iar rsetul nest\vilit. Musafirii nu se mai ndurau s\ plece, fiecare
dorind s\ t\if\suiasc\ cu frumoasa fat\ de la tejghea, vorbitoare
a cteva limbi str\ine. Vinul ei devenise o licoare fermecat\, de
care nu se mai s\turau, comandnd ulcior dup\ ulcior.
Clien]i nelipsi]i la vremea cnd se desc\rca un butoi cu vin
proasp\t erau [i poetul Mihai Codreanu cu amicul s\u, Ioni]\
Fntnaru. Cnd n-aveau bani pentru plata consuma]iei - [i asta
se ntmpla des - notau datoria, cu cret\, pe o u[\, n vederea
socotelii mult a[teptat\...de locantier. Odat\, ntr-o toamn\,
privind prin geam, spre curte, Fntnaru observ\ c\ se desc\rca
un butoi mare cu vin [i-l intreb\ pe Codreanu : Da pe aista
cnd l-om mai bea, m\i Mihai? Tacticos sonetistul i-a r\spuns:
Cu r\bdare [i... pu]in\ cret\, l dovedim pn\ la urm\. (Radu
Constantinescu, Tem\ cu varia]iuni). Creditul lor era nelimitat
de[i pe un perete trona afi[ul clasic, scris cu litere de-o
46

[chioap\: Cui i dai pe datorie, / Nu-l mai vezi n pr\v\lie. Pierzi


averi, ba chiar [i bani / {i mai cape]i [i du[mani.
Datorit\ formulei de adresare, locantierul era poreclit [i
Respect general. Amatorii de gr\tar [i vinuri bune l cuno[teau
cu to]ii. Dar nu oricine putea fi consumatorul lui. Clientul trebuia
sa fie apreciat, considerat [i stimat. Altfel nu-l primea [i
spunea: Eu sunt Respect general. La mine nu vine oricine [i
nu venea oricine. Dar cine venea f\cea parte din familie [i plata
era lucru secundar..., scria un contemporan (gazetarul doctor
Blumenfeld).
Rezistnd [i cumplitelor zile ale Primului R\zboi Mondial a
hr\nit miile de refugia]i cu fasole, crupe [i mirozna ctorva
buc\]i de crna]i doar vntura]i prin oale, iar cnd nu mai g\sea
nici o boab\ le d\dea ceai cu m\m\lig\ fript\. Prin 1918, locanta
se transforma n magazin de b\uturi spirtoase [i bar. Mai la
urm\, n locul faimoasei crciumioare ap\rea pentru o vreme,
magazinul Radio-Telefunken al inginerului Gh. Iritz (1938),
plecat [i el apoi, n strada Academiei.

La Panii Moldovei

Dincolo de a[ezarea Respectului se ]inea ]\poi, pn\ prin


1977, - cnd a fost demolat\ - o veche zidire cu pere]i de cetate,
gro[i de aproape un metru, cu beciuri adnci [i suprapuse,cu
vreo cinci apartamente la etaj, n[irate de-a-lungul unui cerdac
[i vreo patru pr\v\lii boltite jos, de-a dreapta [i de-a stnga
bol]ii de intrare n curtea mare ct o arie sau ograda unui han dac\ nu a [i fost, cndva. Unul de sus l ocupa familia coaforului
Andrei Bur]ev*. Avea atelierul la parter. Alt apartament, dinspre
strad\ ad\postea birourile Comunit\]ii poloneze, de unde [i
numele casei: Dom Polski. n sala mare cu tribun\ [i steagul alb
[i ro[u al Poloniei lng\ tricolorul romnesc, se ]ineau conferin]e,
serb\ri [i se nfruntau seara, la un [ah [i o cafea, urma[ii
* A c\rui fiice, doamna Violeta Folescu [i doamna Carmen Dinescu, ne-au pus
la dispozi]ie unele fotografii [i- [i aminteau cum prin 1959 se demola magazinul
Smirnovilor, folosit drept sal\ de [edin]e a Sindicatului Corpului Didactic.
47

Strada L\pu[neanu
n anii 30

panilor, zbur\t\ci]i prin Moldova


dup\ mp\r]irea ]\rii lor [i r\ma[i aici
chiar [i dup\ eliberarea din 1918, fiind
prea b\trni s\-[i mai caute rosturile,
acas\. Bunicii lor se r\sculaser\ mai
nti n anul 183o [i apoi din nou la
22/23 ianuarie 1863. nvin[i de armata
ocupan]ilor austrieci [i ru[i, mul]i
dintre lupt\tori [i-au g\sit sc\parea n
Moldova, bucurndu-se de bun\voin]a
tacit\ a domnitorului Alexandru Ioan
Cuza. n]eleg\tor, tolerase [i tranzitul,
n grupuri mici, al voluntarilor pleca]i
din Istanbul, pentru lupte, n Polonia,
acceptnd organiz\rile lor discrete,
pentru a nu strni furia Rusiei [i a
Austriei, care i supravegheau
purt\rile. La Ia[i tr\ia un grup mare
de emigran]i, avnd n frunte pe
doctorii Otremba [i Gluck. Dintre ei
doctorul Gluck - medicul personal al
domnitorului

era
numit
reprezentantul Comitetului Na]ional
Polonez din Romnia [i al principelui
Czartoryscki - conduc\torul polonilor
din exil - (iulie 1863). Pentru a fi n
preajma lui Cuza [i la Bucure[ti a fost
mutat de la spitalul ie[ean al Eforiei, la
Spitalul Brncovenesc [i numit director
al Serviciului sanitar din capital\.
S\raci [i f\r\ nici un venit, mul]i
dintre fo[tii lupt\tori emigran]i - tineri
studen]i - erau nevoi]i s\ tr\iasc\ n
condi]ii precare, lipsi]i de locuin]e [i
adesea de hran\. Spre a fi ajuta]i, la Ia[i
se formase un Comitet de sprijin,
condus de Vasile Alecsandri, cerndu-se
48

[i concursul Domniei pentru numirea n servicii. Unii


deschideau ateliere (precum ceasornicarul Iulius Peszynski de
la num\rul 7 al str\zii), al]ii mergeau pe [antierele drumului
de fier ce se ntindea ntre Lemberg-Cern\u]i-Suceava-Pa[caniIa[i (ca func]ionari [i ingineri ai G\rii Ia[i), dar pe to]i i m\cina
dorul de acas\. Mai practic, un fost picolo, debarasor, chelner,
plin de idei, deschisese la parterul casei o crciumioar\ cu firma
La Panii Moldovei. Buc\t\rea mnc\ruri poloneze [i biftecuri,
cu tot felul de mirodenii - pe care ie[enii atunci cnd le vedeau
n farfurie, crude, ca ni[te movile de carne tocat\, pentru piftele,
ntorceau capul [i cereau s\ fie pr\jite, nec\jind preparatorul.
Tot el cnta la mandolin\ melodii triste, poloneze, povestea cu pasiune

Acas\. Folclor cracovian

despre frumoasa lui ]ar\ - p\r\sit\ luptnd, la 19 ani - [i cnd


afla c\ vr-un client mergea acolo l pov\]uia ca un ghid des\vr[it.
De aceea locanta ajunsese, cu timpul, un fel de agen]ie de voiaj
polonez\, n care poposeau cona]ionalii, voiajorii, dar mi[unau
[i agen]ii secre]i str\ini, curio[i s\ [tie ce se mai macin\ la
49

moara panilor. Mul]i ie[eni intrau doar s\ priveasc\ zecile de


tablouri cu peisaje fermec\toare - p\duri ntunecate, coline
misterioase [i lacuri cristaline -, a[ezate ca la expozi]ie, pe to]i
pere]ii, n jurul poetului Adam Mickiewicz, romancierului
Henrik Sienkiewicz [i cuvntul ACAS|. Al]ii veneau s\ bea o
bun\ bere brun\ [i s-asculte mazurci, polci, roman]e [i duioasele
cntece ale tarafului. Alc\tuit din vrstnici: profesori, doctori,
ingineri [i al]i intelectuali proscri[i, care se adunau seara n
jurul pianului, s\ plng\ pe coardele viorilor dorul nestins de
meleagurile natale, d\dea o not\ duioas\ str\zii Amintirilor...*
* Printre lupt\torii exila]i se aflase [i un fost student, a c\rui existen]\ devenea
public\ prin 1904. Nevoit s\-[i piard\ numele, tr\ia cu unul de mprumut,
departe de Ia[i, n satul D\ne[ti din ]inutul Vaslui. Ajutat de ie[eni, fusese
mai ntii primit secretar la o mo[ie, lng\ Cod\e[ti, n satul Ghergheleu
(proprietatea unchiului domnitorului) [i apoi mutat n satul r\z\[esc de peste
deal [i c\s\torit cu o tn\r\ ]\ranc\, v\duv\. De[i se adaptase la via]a
patriarhal\, rural\, [i p\stra religia catolic\ [i-[i boteza fiicele cu numele
surorilor r\mase n Polonia (Iosefina [i Eleonora). Se ocupa cu agricultura [i
albin\ritul, pref\cnd n [tiubeie uria[ele s\lcii g\unoase de pe [esuri, citea
c\r]i [i gazete franceze, germane [i ruse[ti [i urm\rea necontenit, evenimetele
din ]ara lui. Impresionat de un articol publicat de profesorul Nicolae Iorga,
la 17 mai 1904 i scria: Illustrissime Domine! Articolul D-voastr\ intitulat
Nebunul din Var[ovia m-a mi[cat pn\ la lacrimi! Sunt polonez stabilit n
Romnia de 4o de ani. Sunt pribegit, n aceast\ ospitalier\ ]ar\, fiindc\ miam f\cut datoria c\tre Patria mea, participnd n revolu]ia din 1863 [i 4. Ca
polonez vin repectuos, a v\ ar\ta mul]\mirea pentru simpatia c\tre nenorocita
Polonie. To]i istoricii moderni recunosc c\ desmembrarea Patriei mele este
cea mai mare crim\ politic\. Dumnnezeu s\ v\ binecuvnteze, s\ ave]i zile
multe [i fericite, c\ci cel ce apar\ pe asupri]i merit\ protec]iunea cereasc\!
Qui bien fera, bien trouvera! Primiti profunde respectele mele. Grigore
Kalinovici, Agricultor mic din comuna D\ne[ti - Vaslui. (I.E.Torou]iu, Studii
[i documente literare, vol X). Semna Grigore Kalinovici, dar probabil de drept,
se numea Iosif Kalinovschi ori Malinovschi sau cine [tie cum, c\ci secretul la luat cu el n mormnt (1910). Nu povestea nimic [i doar iarna la sfin]ii Trei
Ierarhi (Vasile Grigore [i Ioan), cnd casa i se umplea de ]\ranii veni]i s\-l
firitiseasc\ pe bunul lor prieten [i sfetniccuconul Grigore, care i ajuta la
ap\rarea r\ze[iilor jinduite de arenada[i, seara zicea so]iei frnt\ de munc\
[i primiri: Iart\-m\ soro, pentru oboseala ce ]i-o pricinuiesc c\ci singur miam f\cut-o, lundu-mi acest nume! Atunci cnd venea la Ia[i s\ ntlneasc\
fo[tii colegi [i prieteni c\rora le ducea dorul, exilat n satul dintre dealuri,
cump\ra [i cte o carte sau un tablou - o copie -, pe care l atrna n odaia lui.
Cele mai multe aveau imagini cracoviene [i erau a[ezate sub cuvntul
nostalgic: ACAS|, gravat pe o band\ curmezi[\ din lemn de tei.
50

Num\rul emigran]ilor cre[tea, dup\ ocuparea Poloniei de


germani, n septembrie 1939, mul]i dintre ei tr\ind zile nelini[tite,
fiindc\ [i ]ara gazd\ intrase n sfera Reichului. n 1950, o parte se
repatriau, iar dup\ 1957 Dom Polski se desfiin]a.

La Mo[ Berl

Pe sub balconul unei case mai mici cu num\rul 10/12, lipit\


de casa polonez\ st\pnit\ de Iohan [i de Iulia Kapucinschi - [i de
urma[ii lor -, cobora c\tre Rpa Galben\, stradela Gh. Lasc\r, croit\
cam n dreptul Str\zii de Sus, n zona numereleor 14 [i 16, prin
unele exproprieri (1906), pentru a scurta cobor[ul dinspre S\r\rie,
c\tre Esplanad\ [i Gar\. Tot aici se zb\tea ntr-o neostenit\
activitate vestitulPaul Petit, Coifeur Parfumeur, Strada
Lapu[neanu No.10, n fa]a hotelului Binder anun]nd, prin 11/23
decembrie 1887 c\: Se gr\be[te a aduce la cuno[tin]a onorabilei
sale clientele c-au rennoit [i sporit personalul lucr\torilor s\i,
aducnd de la Paris [i Viena doi coifeuri, pentru Doamne [i domni,
care au f\cut oper\ri, ca primi lucr\tori n cele mai mari case din
zisele ora[e. (Curierul Foaia Intereselor Generale)
Peste str\du]\ venea o cas\ impozant\ cu dughene c\l\toare,
la fiecare soroc de primenire a chiria[ilor: Sf. Gheorghe - 23
aprilie [i Sf. Dumitru - 26 octombrie. Statornic\ a r\mas un
timp sinagoga Beth Sloim de la fostul num\r 18 ce avea prin
1908 adres\ nou\ n strada Lasc\r nr 3. Nu rezista nici ea prea
mult c\ci p\mntul de sub strada L\pu[neanu era ca un [vai]er
imens, str\puns de pivni]e boltite peste alte pivni]e, adnci [i cotite,
care uneori se pr\bu[eau, tr\gnd n ele acareturile de deasupra.
Urm\toarele bol]i, de la numerele vechi 20 [i 22 /24, cu
hrubele pe dou\ rnduri, ntortochiate sub strad\ - alc\tuind
un alt ora[, subteran - apar]ineau Depozitului de vinuri al lui
David Bercu Finkelstein, numit ntre prieteni mo[ Berl. n od\ile
sale cu ve[nic miros de t\mioas\ [i buchet de busuioc, p\[eau
la ceasul amurgurilor trzii de odinioar\.. umbrele lui Eminescu,
Creang\ [i Caragiale. St\pnul era omul manierat care [tia
s\-[i atrag\ pe cei mai de seam\ ie[eni (Rudolf Su]u). Cl\direa
51

cu etaj, situat\ pe strada L\pu[neanu, numele din vechi


Srbeasc\, nscris\ la Nr.641, fusese cump\rat\ n octombrie
1873 pentru 1750 de galbeni zim]ati. Proprietarul o avea [i
el din 1854. Apar]inuse lui Costache Canan\u [i de]inea o vast\
re]ea de pivni]e, pe sub str\zile L\pu[neanu, Lasc\r [i casele
vecine (A.N. - Filiala Ia[i, Dosar 58/20/24). Prin od\ile ei
ntunecate, trec\torii z\reau ntr-un col], pe Mihai Eminescu,
singuratec (1874 - 1877), nsemnnd vis\tor, cu creionul, versuri
pe f\[ii de hrtie, nguste, pe care le avea gata t\iate n buzunare
[i apoi le arunca pe sub mas\ cnd nu-i pl\cea ce a scris, iar
mai trziu, (prin 1896 -1908), pe I. L.Caragiale, scriind de zor
articole. (Rudolf Su]u, Ia[ii de odinioar\).
Negustor omenos, stimat de scriitori, mo[ul g\zduia sub
bol]ile locantei sale ntrunirile vesele ale junimi[tilor, n
frunte cu Iacob Negruzzi [i Gh Panu, iar n cl\direa din col]ul
uli]elor Golia (Cuza Vod\) [i Vasile Alecsandri (ocupat\ pn\
recent de ADAS), ]inea tiparni]a Junimii. Caselor acestora, l\sa
o amintire vrednic\ [i Revista Fotografic\ - jurnal ilustrat
pentru fotografie, a c\rui dinti num\r se ivea la 31 ianuarie
1901, dndu- [i adresa, pe strada L\pu[neanu nr.22 etajul I. Cu
apari]ie lunar\, din aprilie, devenea organul Societ\]ii Amatorilor
de fotografie din Ia[i, n care activa profesorul Dragomir
Hurmuzescu - autorul primei radiografii a unei mni (1893) ct [i profesorul V. Bu]ureanu, cu magistra]ii I.Corjescu [i
Alexandru Lep\datu. Tehnica fotografic\ era cunoscut\ la Ia[i
din primile sale nceputuri. Doar la cteva s\pt\mni dup\ ce
francezul Dagere inventase transpunereea imaginilor pe t\bli]e
argintate Albina Romneasc\ a lui Gh. Asachi anun]a vestea
(la 16 februarie 1839). ~n anul urm\tor, Academia Mih\ilean\
f\cea [i ea probe asem\n\toare. Peste un an fiind nzestrat\ cu
aparate [i {coala de Arte [i Meserii (1841), aceasta deschidea
primul atelier de fotografiat pentru public, la Ia[i. Ap\rnd [i
calotipia - realizarea negativelor pe hrtie sensibilizat\ [i apoi
copiate, logof\tul Constantin Sturza-{cheianul mbr\]i[a noua
metod\, l\snd posterit\]ii un pachet cu pre]ioase fotografii
ntre care se afl\ [i figura lui Barbu L\utaru. Pe la 1851, Ioan [i
52

Nestor Heck deschiznd la cap\tul de sus al str\zii L\pu[neanu


un atelier fotografic, acesta r\mnea prin zon\ vreo 40 de ani.
Ad\postit n acelea[i case cu bol]i, la num\rul 24, din
L\pu[neanu, magazinul Romnia Muzical\ avea s\ produc\ [i
el bucurii, aducnd melomanilor cele mai noi instrumente [i
aparate muzicale din lume, cu plnie ct un trombon [i discuri
din ebonit\ sau din tabl\ sub]ire o]elit\ (Gramafoane,
Simfonioane), menite s\ nlocuiasc\ cilindrele de cear\, folosite
de b\trnul fonograf.
Al\turi, la num\rul 26, unde func]iona tipografia Trecerea
Mun]ilor Carpa]i sau Trecerea Carpa]ilor (1927), se tip\rea
prima revist\ de avangard\, ie[ean\: Prospect.* Ocupa locul
din 1897 al Agen]iei teatrale, furnizoarea biletelor pentru
spectacole, dar [i a reviselor La Confection, La Grande
Toilette des Dames, dup\ care se mbr\cau cucoanele trgului,
cnd mergeau la sindrofii (Opinia, 25 mai 1897). Folosind
telegraful mica agen]ie procura bilete de teatru (ct [i de tren)
chiar [i doritorilor de spectacole vieneze, berlineze sau parisiene.

La Cozma - unde a ap\rut cntecul Ce te legeni codrule...

Vizavi de Orn[tein, cam pe locul trotuarului blocului


Express de ast\zi, chiar la col] cu strada Conta (fost\ Sfntul
Neculai [i apoi Engels), la num\rul 1, exista prin 1886 Libr\ria
muzical\ Cosma - editoarea operelor compozitorilor ie[eni.
Trecnd pe L\pu[neanu, n fa]a micii ei vitrine se oprea uneori
[i Mihai Eminescu, cercetnd teancul partiturilor tip\rite. Urma
s\ apar\ [i poezia Ce te legeni codrule, pus\ pe muzic\ de George
Scheletti [i potrivit unui martor, poetului i pl\cea s-o asculte.
Cum scria Rudolf Su]u, proprietarul libr\riei era un ardelean
de caracter vesel [i foarte ndatoritor, motiv pentru care avea
[i o clientel\ bun\. Cu toate eforturile, c[tigurile libr\riei erau
mici [i prin 1892 a trebuit s\ trag\ obloanele, ducndu-se la
Ploie[ti, pentru a ncepe alt comer], mai b\nos. Melomanii se
mutau de la num\rul 1 ceva mai jos, la num\rul 7, unde pe la
*Semnalat\ de profesorul Victor Macarie
53

nceputul verii din anul 1897, [i anun]a prezen]a Magazinul


Conservatorului, condus de Solomon Kaufman (Opinia, 8
iunie 1897). Vecin, la num\rul 5, se instalase tn\rul cofetar
George Klein - cu brut\ria n uli]a Podul vechi (Costache Negri)

2
1

Intrarea str\zii L\pu[neanu dinspre Copou (la stnga Libr\ria Cosma - 1,


iar la dreapta Libr\ria {araga - 2 )

nr 37/39 -, lansnd prin 1879 celebrele sale franzoale, iar


peste c]iva ani sumedenie de bomboane, [ocolate (Suchard,
Maestrani, Marquis), torturi fantastice, cozonaci, babe, chifle
cu mac [i nuc\, pesme]i de cozonac, fel de fel de pr\jituri [i
nemaipomenitele Crafle imperiale(Curierul de luni, 1894).

La Smirnov [i La Academia Liber\...

P\[ind c]iva metri c\tre vale, ntr-o cas\ a lui Carol Konia
cu num\rul vechi 11 bis (apoi 13 /15) [i etajul ocupat de Cercul
didactic (1932-41), se ntlnea faimosul Consum Ermacov,
ntemeiat prin l871, pe Uli]a de Sus, (cam pe lng\ Muzeul de
Istorie Natural\), mutat n L\pu[neanu (duminic\ 8 decembrie
54

l874, potrivit Curierului de Iassi) [i l\sat n 1903 fra]ilor


Smirnov, locatari pn\ atunci peste drum n casa lui Valter, de
la num\rul 6. Timp de jum\tate de secol nu a fost ie[ean care
s\ nu p\[easc\ m\car o dat\ n pr\v\lia Smirnovilor - ca [i eroii
romanului La Paradis general -, dac\ nu s\ cumpere, cel pu]in
s\ miroase aerul aromat de cafeaua Martinica ce tocmai se

La dreapta Walter, la stnga Academia Liber\ , sus Ermacov (1) [i Smirnov (2)

pr\jea, de citrice, bomboneturi, ceaiuri ruse[ti [i felurite


condimente orientale ori delicatese pentru toate pungile
clientelei poftit\, adesea, prin poezioare ocazionale, ca acelea
adresate femeilor, n preajma Pa[telor din 2 aprilie 1906:
Gospodin\,gospodin\, / {tiu c\ ]i trebuie f\in\,
C\ci de mine ncepi s\ faci / Pasc\, babe,cozonaci.
Dac\ vrei gusto[i s\-]i ias\, / Cump\r\ f\in\ aleas\,
De la Smirnov, din pr\v\lie / Cu cea mai bun\ garan]ie,.
F\r\ s\ piard\ din vedere copiii, le scria [i lor :
Citind aceste rnduri / S\ nu sta]i, pe gnduri,
Ci spune]i: mam\, tat\, / Vreau ou de ciocalat\,
Dar numai din acele, / Legate cu cordele:
Albastre, ro[ii, mouve / De la fra]ii Smirnov .
(Evenimentul 28 martie 1906)
55

Adep]i convin[i ai vegetalelor, apar]innd sectei scopi]ilor,


ca [i Ioan Ermacov, [eful lor, nfruntau nver[una]i m\celarii,
grataragii [i locantierii, ndemnnd trgove]ii s\ consume cu
pl\cere - n loc de c\rnuri greoaie - delicioasele conserve de
legume {tirbei (1906), g\tite cu o]et [i ulei:
Iubita mea este frumoas\, / Cu ochii vii plini de scntei
C\ci ea consum\ la mas\ / Numai conservele {tirbei.
Doctorul X este, se [tie, / Apreciat cu mult temei
C\ci celor slabi el nu prescrie / Dect conservele {tirbei
(Evenimentul, 30 ianuarie 1906)
~ntre clien]ii obi[nui]i ai Consumului era [i scriitorul Ionel
Teodoreanu [i nu lipseau nici eroii s\i din La Medeleni : domnul
Iorgu Deleanu [i fiica, Olgu]a, ca n seara cnd tocmai ie[iser\
de la Jockey-Club. Smb\ta nsufle]ise Ia[ul, mai ales strada
L\pu[neanu: treceau parfumuri violente [i m\t\suri colorate
intens ca acadelele
din borcane. Z\ri]i
de peste drum, de
la Respect general,
vechiul prieten
Prahu le ie[ea
nainte
l\s`nd
mur\turile usturoiate, pastrama de
gsc\ [i vina]ul
acri[or al lui Moise
Zingher... pentru a
~n fa]\ la Smirnov [i ma[inile se opreau
gusta o ]uic\ la
Smirnov, servit\ n odaia aperetivelor - a doua dup\ pr\v\lie -,
unde tronau cteva galantare cu gust\ri, icre negre, p\str\muri,
mu[chiule] [i cele mai delicioase ca[cavaluri. Dup\ umplerea
unui paner cu sticle [i felurite pachete de bun\t\]i, Olgu]a [i
tat\l ei au plecat cu tr\sura spre cas\: Trotuarul str\zii Carol
era att de plin de pietonii smbetei nct p\rea funicular urcnd
spre Copou. Cum povestea scriitorul, n neuitatele sale amintiri,
din pr\v\lia lui Smirnov [i umplea tr\sura cu portocale,
smochine [i ro[cove, p\rintele s\u, avocatul Osvald Teodoreanu
56

atunci cnd vizita pe micii s\i feciori : P\storel, Ionel [i Puiu]u,


exila]i n Zlataust, la bunica.
St\pni absolu]i ai r\spntiei, n care rari rivali f\ceau purici,
Smirnovii [i apoi urma[ul P. Pogor (dup\ 1922), r\mneau f\r\
concuren]i pn\ ncepea s\-[i fac\ loc pr\v\lioara cu coloniale
[i vinuri alese, a[ezat\ al\turi n coasta lor, la numarul 11, de
b\canul Samoil.
Activ\ [i atr\g\toare, prin 1935
- 1936 i se sim]ea, din plin,
prezen]a cu mare dijmuial\ n
clientel\, c\ci Sami - cum l
dezmierdau musafirii casei - pe
lng\ licorile dumnezeie[ti, dibuite
prin beciurile Cotnarilor, Socolei [i
Uricanilor, avea [i ceea ce nu-i
trecuse prin minte lui Andrei [i Adrian Smirnov: O Academie.
Cu membri titulari [i destui candida]i, aceasta se a[ezase
temeinic n od\i]a din fundul b\c\niei, afi[nd pe u[\ firmuli]a
albastr\ cu litere aurite: ACADEMIA LIBER| (n vog\ prin anii
1937-1939).
Rezervat\ spiritelor [i schimbului de idei spontane, la un
pahar de vorb\, ntrunea n jurul meselor de brad, pe mul]i
dintre fo[tii clien]i ai Smirnovilor, animatorii artelor [i literaturii,
dispu[i s\ ncruci[eze floretele cu marii spadasini Mihai
Codreanu - pre[edinte [i P\storel Teodoreanu, rivalul s\u la
portofoliu. Locanta, frecventat\ de scriitorii vie]i[ti (de la Via]a
Romneasc\), de epigramistul Valentin Bude, profesorul
Constantin Georgescu, de pictorii Jean Cosmovici, Corneliu
Baba, Nicolae Tonitza (care prin iunie 1936 [i d\dea aici [i
adresa: la vremea aperitivului), nlocuia Bolta Rece a
junimi[tilor, mutat\ din strada Rece, pe strada Arcu, spre gar\
[i apoi c\zut\ n uitare.
Demolate prin 1959, lan]ul cl\dirilor celor dou\ b\c\nii vestite se
nlocuiau cu blocul Express, construit de ICCF Ia[i prin 1960, dar dat n
exploatare abia prin noiembrie 1961. Urma s\-l viziteze primul ministru
Gheorghe Gheorghiu-Dej, cu ocazia deplas\rii la Ia[i din 20 - 22
septembrie 1961. Condus mai nti la blocul Gulliver din capul
str\pungerii str\zii {tefan cel Mare, nu se ar\ta prea mul]umit de m\rimea

57

nc\perilor zicnd c\ la pu[c\ria unde a stat, od\ile erau mai largi. Speria]i,
de alte probozeli [i de eventuale consecin]e, edilii nu i-au mai ar\tat
Expressul, lucrat de ceferi[ti cu mult srg - ca model al noilor construc]ii
- [i dup\ plecarea musafirului d\deau cheile ferici]ilor locatari trecu]i pe
listele Sfatului.*

La Binder, unde I.L.Caragiale [i-a prezentat,


n premier\, O noapte furtunoas\...

Imediat, dup\ Smirnov [i o curticic\, peste acoperi[ul unor


incinte negustore[ti, la col]ul Str\zii de Sus (numit\ I.C.Br\tianu,
apoi Dimitrov, iar acum Independen]ei), se z\rea ca [i ast\zi,
careul zidirilor b\trnului han Binder (de care s-a lipit Expressul),
pref\cut apoi n stra[nic otel, cu bere Pilsen, buc\t\rie vienez\
[i cel mai bogat salon de citire a gazetelor evropiene[ti.
Ap\ruse prin anii 50 ai veacului Unirii cnd Iosef Ciolcin Binder,
me[ter butnar pe la 1845, adus ca profesor la {coala de Arte [i
Meserii, lund pilda faimosului locantier Conrad Regensburg
patronul osp\t\riei San Petersburg, - imortalizat\ de Mihail
Kog\lniceanu prin Fiziologia Provincialului n Ia[i (1844) - punea
pe picioare un han f\los, n calea po[talioanelor, dinspre }ara
de Sus, [i aceea de Jos ori dinspre mp\r\]ia austrieceasc\ [i
cealalt\ ruseasc\.
Firma b\tut\ n stlpul cu felinar nf\]i[a un impozant
po[talion - semn c\ la Binder se afla locul voiajorilor poposi]i
n capital\. Od\ile i erau largi [i nzestrate cu mobilier de
mahon, crivaturi [i oglinzi vene]iene, [urile n\p\dite de cupeuri
[i r\dvane, iar pe l`ng\ ieslele grajdurilor se n[irau crduri de
cai, de toate neamurile, t\if\suind n graiul lor cu gurile pline
de fn, sfor\ind [i cl\tinnd capetele, plini de mul]\mire.
Luxul [i bog\]ia hanului atr\gea pe cei mai simandico[i
c\l\tori [i nsemna]i dreg\tori ai cur]ilor din Viena, Var[ovia,
Kiev [i Sant Petersburg, trec\tori prin Ia[i [i poposi]i aici, nainte
de a urma [leaurile c\tre Bucure[ti, Istanbul, Sofia, Atena,
Belgrad ori de acolo napoi. Adesea numele lor putea fi citit n
rubrica c\l\torilor sosi]i din gazetele locale.
* ~ntre care se afla [i inginerul ceferist Gh. Popovici, povestitorul ntmpl\rii.
58

Fostul Han Binder (Foto: I. Mitican - 1980)


Binderul avnd n cafenea [i cel mai bogat salon de citire a
jurnalelor str\ine, fotoliile i erau ve[nic pline de studen]i, profesori
[i bancheri. Bucuro[i s\ afle ce mai este prin lume [i cum se
pre]eluiesc galbenii, r\sfoiau cu frenezie ultimile numere sosite
de la Paris,Viena sau Berlin [i mp\rt\[eau g\l\gio[i ve[tile [i sorbeau, pe ndelete, cafelele. Uneori, printre ei se afla [i poetul Mihai
Eminescu, gazetar laCurierul de Iassi (1876-1877), doritor s\
culeag\ [tiri din foile europene, pentru rubricile: Revista Extern\,
Diverse [i articolele de politic\ interna]ional\.
Gazd\ a tinerilor unioni[ti, sosi]i din toate ]inuturile Moldovei,
n zilele lui ianuarie 1859 r\suna de cntecele [i uralele cu care
erau ntmpina]i deputa]ii munteni veni]i s\ aduc\ actul alegerii
domnitorului Alexandru Ioan Cuza la Bucure[ti [i cartirui]i la
marele otel Binder. Evenimentul se s\rb\torea n seara de 28
ianuarie, cu un mare banchet dat n cinstea delega]ilor. Mii de
ie[eni asaltaser\ cerdacurile, ograda [i str\zile din jur, curio[i s\-i
vad\ pe fra]ii munteni , s\ le strng\ minile [i s\ strige mpreun\:
Tr\iasc\ Principatele Unite! Tr\iasc\ Romnia!
La Binder se instala primul Birou tehnic feroviar al Ia[ilor,
aici poposind inginerii Iulian Zaharievici, E. Kalcovski [i me[terii
c\ii ferate Lemberg-Suceava-Pa[cani-Ia[i (14 iunie 1868), pentru
a ncepe lucr\rile G\rii [i ale drumului ce avea s\ lege capitala
Moldovei de Viena [i ntreaga Europ\, la 1 iunie 1870 - cu doi
ani naintea Bucure[tilor.
59

Lundu-le exemplul, tot aici [i a[eza Centrul tehnic (1872)


[i antreprenorul Grigore Heliad, cu c]iva tineri ingineri romni,
hot\r]i s\ construiasc\ linia ferat\ Ia[i-Ungheni - prima cale
ferat\ realizat\ de romni, n principate, cu mijloace proprii [i
exploatat\ de stat, celelalte linii fiind concesionate de societ\]i
str\ine. Din acest motiv, prin 1984, c]iva feroviari inimo[i doreau
s\ bat\ ntr-un perete,o plac\ de amintire, spre neuitare, c\ aici au
fost birourile celui dint`i constructor de c\i ferate romne[ti.
Od\ile restaurantului, de la parterul hotelului, ad\posteau
cteva dintre cele mai nsemnate Anivers\ri ale Junimii. Neuitat\
r\mnea ns\ aceea de la jum\tatea lunii noiembrie 1878.
Participnd [i ini]iatorul societ\]ii Junimea, criticul Titu
Maiorescu nota n jurnalul s\u: Smb\t\ 11/23 noiembrie 1878,
plecat cu Eminescu, Caragiali, Slavici [i Ol\nescu la Ia[i, la a
15-a Aniversare a Junimii (cei dint`i 3 pe socoteala mea).
Duminec\ 12/24, s\rb\torit aceast\ Aniversare (eu cu grozave
dureri de gt [i catar). Slavici a citit Gura Satului, Caragiale via
lui comedie O noapte furtunoas\ de la no.9, apoi o humoreasc\
de tn\rul Beldiman. Apoi banchet, ca de obicei, pn\ pe la ora 4
diminea]a.. La ora 3 cu aceia[i domni nd\r\t [i mar]i ora 10
diminea]a sosit iar\[i aici..
~n restaurantul Binderului, n duminica aceea, se jucase un
important act al teatrului romnesc. Tn\rul dramaturg [i-a
f\cut ntia apari]ie la Junimea [i a prezentat, pentru prima
oar\ n public, spumoasa lui comedie O noapte furtunoas\,
citit\ cu cteva ore mai nainte, n locuin]a lui Iacob Negruzzi.
A interpretat-o, jucnd toate rolurile, ca ntr-un adev\rat
spectacol, cu atta succes, nct ascult\torii - cum scria Iacob
Negruzzi - s-au t\v\lit cu to]ii de rs, iar potrivit altui martor,
din cauza rsetelor [i a veseliei, chelnerii restaurantului, fura]i
de replici, se mpiedecau [i c\deau gr\mad\ cu t\vile pline de
pahare [i farfurii, provocnd pagub\ locantierului. Subiectul
era pe atunci de mare actualitate, parc\ luat [i din via]a Ia[ilor,
unde n cele cteva ceasuri libere de duminica [i n zilele de
s\rb\toare, cte un jupn Dumitrachi (Titirc\) [i Chiriac
tejghetarul , [motruiau la icserci], strpea b\rb\teasc\ din
trg (intelectual\), nscris\ obligatoriu n companiile legiunii a
60

XIII-a de Gard\ Civic\. Fusese nfiin]at\ prin martie 1866 - drept


Gard\ Or\[\neasc\ - [i nt\rit\ pe vremea r\zboiului din 1877,
pentru paza ordinii [i patrularea str\zilor. Chiar [i Titu
Maiorescu fusese somat de cteva ori s\ se prezinte la compania
ie[ean\, de[i tr\ia la Bucure[ti (scrisoarea din 10/22 octombrie
1877). Doritor s\ scape de [motruial\, autorul comediei se l\sase
v\muit de Gu]\ Cotoi, superiorul gardi[tilor din Mahalaua
Armeneasc\ a Ploie[tilor - unde locuia - pl\tindu-i cte un galben,
pentru scutire de icserci] (Baioneta intelegent\)...
Cum nici nu visase tn\rul dramaturg, ultima replic\ a fost
ntmpinat\ cu un tr\snet de aplauze [i o adev\rat\ canonad\
de artilerie [i pu[coaie... Binderul fiind Le seul depot pour
toute la Roumanie du fameux Champagne Cocritza) - numele
unui viticultor ie[ean - (Curierul de Iassi, 4 ianuarie 1876) se luase obiceiul insolit, dar avantajos locantierului, ca ultimul
cuv`nt al conferen]iarilor, ntruni]i pentru felurite sindrofiii, n
marea sal\ a restaurantului, s\ fie subliniat cu bubuitul zecilor
de sticle de [ampanie, odat\ destupate dentreg auditorul,
pentru cinstirea oratorului. Ca la marile festivit\]i na]ionale,
onorate de tunuri... Dup\ a[a o primire [i o plimbare prin
vestitele hrube medievale, cu vinuri c\m\[uite, [tiute de amicul
Mihai Eminescu, vechi cunosc\tor al trgului, nu se mai mira nimeni
c\ dramaturgul prindea dragoste de E[i. Aici urma s\ prezinte [i
O scrisoare pierdut\ (la Hotelul Traian) ct [i Cuconul Leonida fa]\
cu reac]iunea (la Hotelul Europa), f\cnd [i gazet\rie. Printr-o misiv\
trimis\ poetului ie[ean Rodion, m\rtusisea acest sentiment.

Tot La Binder, ascultnd vraja Luceaf\rului nemuritor

Smb\t\ 14/26 noiembrie 1881 avea loc a XVIII-a


Aniversare, tot la Binder (Curierul Foaia, 15/27 noiembrie
1881). Nu lipsea nici Titu Maiorescu, invitat [i la o [edin]\
politic\ a conservatorilor, n locuin]a senatorului Drossu, din
josul str\zii L\pu[neanu. Hotelul era animat, iar prin od\i adia
parfumul fin al celebrei actri]e Sarah Bernardt, de la Comedia
francez\. Sosise cu vreo 30 de nso]itori, nenum\rate bagaje,
61

decoruri [i celebrul pat cu dantelu]e al eroinei din La dame


aux Camelias de A. Dumas. ~n zilele de 9, 10 [i 11 noiembrie
d\duse spectacole pe scena Teatrului din Copou, aducnd Ia[ilor
o f\rm\ din via]a artistic\ a marelui Paris. Venea dinspre
Lemberg [i mergea la Odessa.
De[i avusese nen]elegeri cu administratorul ziarului
Curierul , pentru taxele anun]urilor publicitare, socotite prea
mari, actri]a ducea cu ea, spre Moscova [i Petersburg, amintirea
Ia[ului - unde d\duse trei spectacole, c\lduros primite, fa]\ de
numai dou\ la Odessa.
Restaurantului Binder i revenea [i a 19 - a aniversare, ]inut\
duminic\ 7/19 noiembrie 1882. Criticul aducea, pentru
s\rb\torire, capodopera eminescian\ Luceaf\rul, pe care poetul
o prezentase Junimii bucure[tene, n octombrie, unele
fragmente fiind [i [tiute. Sala se umpluse iar\[i de lume.
Junimi[tii ascultau, transfigura]i, versurile, ncercnd s\-i
deslu[easc\ n]elesurile, izvorte dup\ unii, din dragostea
poetului pentru Veronica Micle, tulburat\ de crailicul amicului
I. L. Caragiale. Autorul nu venise la Aniversare.
R\spndite, n trg [i copiate de la unul la altul, pn\ la tip\rire,
versurile r\mneau apoi ca un talisman sau o vraj\, ce se [optea
cu ging\[ie iubitelor, de tinerii ie[eni. Unele catrene se caligrafiau
cu slove aurite n carnetele de amintiri ale [col\ri]elor:
Cobori n jos luceafar bl`nd,/ Alunec`nd pe-o raz\,
P\trunde-n cas\ [i n g`nd / {i via]a-mi lumineaz\.
Ora[ul fiind vizitat de trupe artistice europene, cu actri]e [i
primadone celebre, aveau [i ele prilejul s\ le aud\, rostite, pe
sub ferestrele hotelurilor, la serenadele studen]ilor namora]i:
A fost odat\ ca-n pove[ti,/ A fost ca niciodat\,
Din rude mari `mp\r\te[ti, / O prea frumoas\ fat\.
{i era una la p\rin]i/ {i mndr\-n toate cele,
Cum e fecioara ntre sfin]i / {i luna ntre stele...
Aici se petrecea [i a XX-a Aniversare, s\rb\torit\ dou\ zile:
s`mbat\ [i duminic\, 26 si 27 octombrie 1883, cu deosebit\
pomp\, cum scria N. Gane [i nc\ odat\ n zilele de 5 [i 6
ianuarie 1884. Maiorescu venise direct de la Viena n 5 ianuarie.
62

Era iarn\ la Binder (Foto: I. Mitican)

Participau vreo 47 de junimi[ti, dar lipsea poetul Mihai


Eminescu, plecat pentru tratament la Viena, ct [i bunul s\u
prieten, Ion Creang\, bolnav acas\. De[i nu se afla de fa]\, din
acelea[i motive, [i manifestase prezen]a [i neast`mp\ratul
Faust, recte Bogdan P. Ha[deu, rivalul de pe vremuri al
junimi[tilor. Scuzndu-se c\ nu putuse participa la ntlnire, le
adresase c\lduroase ur\ri [i versurile prietene[ti :
R\scoapt\, ani de dou\zeci / {i-o zi pe an nebun\,
C\ci vrea s\ fie jun\-n veci ; / M\car o zi, dar jun\.
Bnd la Cotnar, mncnd pilav, / Croind la anecdote..
Veniam [i eu, dar sum bolnav, / Regret c\ nu se poate...
Strngere de mn\ cordial\, 3 ianuarie 1884".
Deschizndu-se noul hotel Traian, junimi[tii l ncercau joi
25 octombrie 1884, cnd aduceau de la Bucure[ti [i Scrisoarea
pierdut\, pachet cu autorul ei: I.L.Caragiele. Socotind c\ era
mai bun\ vechea gazd\, pentru banchetul (al XXII - lea), din 26
octombrie / 7 noiembrie 1885, se ntorceau la Binder. Constatau
ns\, c\ tot mai pu]ini junimi[ti r\spundeau la talanga lui Vasile
Pogor [i invita]iei amicale trimis\ de Neculai Gane, dup\
mutarea Convorbirilor[i a lui Iacob Negruzzi la Bucure[ti.
63

Participau Titu Maiorescu, Iacob Negruzzi, Vasile Pogor, Petre


Carp, Miron Pompiliu, Ion Creang\, V. A. Ureche [i ngndurat,
poetul Mihai Eminescu, Banchetul a fost vesel. S-au prezentat
p\pu[i de Vicleim, iar Pogor a spus poezii ru[inoase.
Sosind [i vremea celei de a XXIII-a Anivers\ri se s\rb\torea
[i aceasta, n acela[i local, dar era trist\. Lipseau, pentru
totdeauna, Vasile Conta, I. Melic [i Al. Lambrior, iar n ziua de
vineri 7 noiembrie 1886, diminea]a, cnd la Ia[i sosea pentru
banchet Titu Maiorescu,
poetul Mihai Eminescu,
grav bolnav [i nelini[tit,
era
condus
spre
M\n\stirea Neam]ului,
pentru tratament. Cu o
zi mai nainte, la
cererea prim-procurorului ora[ului, fusese
examinat de comisia
medicilor Iuliano [i
Bogdan ntrunit\ la
Circumscrip]ia
de
poli]ie P\curari, din
cap\tul de sus al str\zii
L\pu[neanu, unde se
afla. ~ntocmind procesul verbal din 6 noiembrie 1886, subscri-au c\ este neap\rata nevoie de a fi internat n
o cas\ special\.... Condus la gar\ de c]iva prieteni, - parcurgea
pentru ultima oar\ partea de sus a str\zii L\pu[neanu, mergnd
apoi prin Banu, c\tre Arcul Academiei.* Era frig [i umezeal\ de
toamna t`rzie. Ajungnd micul convoi n dreptul Arcului s-a nt`lnit
cu profesorul Vasile Burl\. V\znd ct de nepotrivite erau hainele
poetului mbr\cat ntr-un pardesiu sub]ire, vechiu [i h\rt\nit,
profesorul nl\crimat [i-a scos iute paltonul, punndu-l pe umerii
nec\jitului s\u prieten, care-l privea cu ochi str\ini, de pe alte t\rmuri
(Cu Mihai Eminescu [i Ion Creang\ prin trgul Ie[ilor).
* Pe atunci nu exista str\pungerea str\zii Banu [i nici Esplanada de la Rpa Galben\
64

Strada care l cunoscuse tn\r [i vis\tor, prin anii 1874-1876,


cercetndu-i cu ochii str\lucitori vitrinele [i afi[ele multicolore
anun]nd spectacolele celor vreo 5-6 locante cu gr\dini, `l
intilnise n ultimi ani (1884-1886), trist [i ngndurat, cu privirile
stinse, parcurgnd-osingur (Dan,Opinia, 6 iunie 1936).
Pl\cndu-i cafeaua [i compania prietenilor ardeleni, Miron
Pompiliu [i Ioan Paul, poetul intra cteodat\ cu ei [i-n cofet\ria
lui Iosiff Ballo, a[ezat\ pe rnd cu librarul Cosma.** Mai des
ns\ c\uta spi]\ria lui Konya pentru hapuri [i tincturi de oblojit
r\nile picioarelor. Despre acele zile avea s\ scrie Gh. Popa Radul:
Se plimba foarte des pe L\pu[neanu, apucnd n P\curari pn\
la cap\tul asfaltului, la r\spntia, unde cobora din P\curari,
strada Ciu[meaua Pacurari (O amintire din via]a lui Eminescu
n Arhiva, Ia[i,1900) Se l\sa mnat de nostalgicile doruri [i
duioasele aduceri aminte. Nu departe, n P\curari, dup\ biserica
Sf. Paraschiva, al\turi de casele familiei P. Carp, ntr-o cl\dire
cu od\i]e singulare pentru chiria[i, locuia Veronica Micle. Venise
acolo prin septembrie 1884, l\snd altora mai boga]i c\su]a ei
cu cerdac, fntn\ [i flori, de pe strada Butu (N.Gane).
Considerat local de elit\ al Ia[ilor [i dup\ 1900, la Hotelul
Binder erau g\zdui]i mul]i dintre universitarii Europei, sosi]i
pentru Jubilieul Universit\]ii ie[ene din septembrie 1911, n
cinstea lor dndu-se un bogat banchet.
Ctitorul, Iosef Ciolcin Binder, care i d\duse numele, se pierduse
din 1867 l\snd hotelul fostului s\u coleg de profesorat la {coala
de Arte, lui Christian Wirt Peister (Pester). De la acesta, prin mezat
(1868), a trecut sub st\pnirea diferi]ilor locantieri, pn\ n preajma
ultimului r\zboi cnd fostul han ad\postea {coala de Subingineri,
iar apoi Institutului de proiect\ri ISPOTA.
R\mas nefolosit, prin anii 50, betonat [i armat, se transforma
n locuin]\, cele vreo 25 de camere repartiz`ndu-se unor noroco[i,
din listele f\r\ sfr[it cu oameni f\r\ acoperi[. La strad\, `ntr-o vil\
cochet\ a fostului doctor Apter, sosea de la Palatul Culturii, n
g\zduire, Editura Junimea (1974), r\mnnd locatar\ doar pn\
cnd se preg\tea demolarea str\zii (1987) [i era trimis\ n Casa
Roznovanu, iar de acolo la Filarmonic\ [i apoi pe Copou...
** Reparndu-[i locuin]a la 20 octombrie 1870 Ballo ceruse aprobarea
Prim\riei s-o acopere cu drani]\, semn c\ strada mai p\stra vechile case.

65

Scos din anonimatul uit\rii [i prezentat publicului de autorul


acestor pagini, cu articolul Hanul Binder (Unirii), publicat de
gazeta Flac\ra Ia[ului n zilele cnd se cur\]a cap\tul str\zii
Dimitrov (23 aprilie 1989), dup\ acel din 9 decembrie 1984,
localul avea s\ reziste. R\mnea ns\ singur, n peisajul dezolant
al vecin\t\]ilor pustii, v\duvite de vechile zidiri dintre Pia]a
Sf. Spiridon [i blocul Express. Trziu, ncoace, pe un perete i se
instala o plac\ purt`nd inscrip]ia : ~n aceast\ cladire - monument
istoric, a fost hotelul Binder unde au avut loc parte din banchetele
Junimii (Maiorescu, Eminescu Creang\, Cargiale, Slavici etc).
Buna Vestire 1998... M.L.R. Ascuns\, sub sigla Muzeul Literaturii
Romne, se afla ini]iativa poetului Lucian Vasiliu, directorul
Muzeului [i a profesorul Constantin Liviu Rusu, adjunctul.

La Fortuna - spi]eria interna]ional\

Traversnd Strada de Sus - azi Bulevardul Independen]ei -,


pe care urca tramvaiul spre Copou [i P\curari, parcurgnd [i
partea din nord a str\zii L\pu[neanu, chiar pe col], la fostul
num\r 15-17, cam pe trotuarul din fa]a palatului cel nou al
Telefoanelor, se n\l]a, nc\ din anul l879, vestita spi]erie La
Fortuna - cu hrisov din 1839. ~nlocuia fosta farmacie Steaua
polar\ [i apar]inea chimi[tilor Samoil [i Carol Konya, renumi]i
farmaci[ti, cercet\tori, sus]in\tori ai apelor minerale din
Moldova (Sl\nic, Breazu, Strunga) [i inventatori de medicamente
premiate la expozi]iile interna]ionale. Renumita lor Dentalin\ pulbere vegetal\ pentru din]i - ct [i Esen]a pentru gur\,
primiser\ medalia de aur la Viena (1883), [i de bronz la Paris
(Curierul, 4/16 octombrie 1889), urmnd s\ mai ob]in\ alta,
de argint, la Paris, n 1890. Numele farmaciei fiind astfel
cunoscut peste grani]e, de la Ia[i plecau felurite doctorii [i
batalioane de sticle fumurii cu apa medicinal\, pentru ficat,
descoperit\ de aceia[i c\utatori, n Fntna lui mo[ Hurghi[,
din dealul Breazu (1887). Cercetndu-i calit\]ile, Samoil Konya
publicase un articol n Buletinul Societ\]ii Medicilor [i
Naturali[tilor, nr 4 din 1890, f\cnd-o cunoscut\ n toat\ Europa.
66

Cerndu-i-se peste grani]e [i sarea, un cazan instalat pe muchia


satului T\t\ru[ fierbea necontenit, cisterne cu ap\.
Membru activ al Juriului Expozi]iei Universale din Paris
(l889), Dr. Samoil Konya (n\scut n anul 1845 la Bra[ov [i profeor
la Universitate), fusese decorat cu Legiunea de Onoare francez\,
pentru activitatea de promovare [i sus]inere a produselor
romne[ti. Cu toate acestea comer]ul nu prea mergea, c\ci

Farmacia fra]ilor Konya

trgove]ii traditionali[ti evitau doftoriile. Spunnd n gnd


descntecul lui P\storel, scris pentru cr[mele situate vizavi de
cimitire [i farmacii : Orice ai spune / Orice ai fi, / Mai bine aici
/ Dect vizavi, treceau pu[c\ pe l`ng\ spi]\ria lui Konya [i intrau
veseli, peste drum la mo[ Berl.
Lovit\ [i de o bomb\, farmacia (de la vechiul num\r 15/17
sau 32 cel nou), aflat\ prin 1929 la familia Grozea, s-a pierdut
dup\ ultimul r\zboi. R\mneau ntregi, pn\ n 1989, cl\dirile
n care au tr\it, b\trnii farmaci[ti (ct [i urma[ul lor, Carol Koniajunior). Neobosi]i, inventau mereu hapuri, prafuri [i licori: de
la Apa Florilor pentru pelinci - uitatele turte b\trne[ti nsiropate
[i pres\rate cu miez de nuc\ - [i pn\ la cele mai t\m\duitoare
67

doctorii ori c\utate solu]ii pentru fotografii, fabricate n micile


lor laboratoare (l871). Casele acestea se n[irau dup\ farmacie,
la numerele schimbate: 30, fost 19 (Carol Konya -senior); 28,
fost 21 - casa cu Madone - (Samoil Konya) [i 26, fost 23 (Carol
Konya - junior), ultima cl\dire, mai modern\, avnd parter [i
doua etaje, fa]\ de celelalte cu numai un etaj.

Intrarea pe lng\ farmacie. (La stnga Fortuna, la dreapta Mo[ Berl)

Proprietarii
imobilelor
fiind
cunoscu]i, casele purtau numele lor.
G\sirea dup\ numere era mai dificil\.
Strada L\pu[neanu m\rginind dou\
desp\r]ituri, n registrele Prim\riei
cl\dirile f\r\ so] de pe partea Str\zii de
Sus ap\reau pe fila 337 din Desp\r]itura
a III -a, iar acele cu so], dinspre Gar\, pe
fila 58 din Desp\r]itura a II-a.

Dr. Samoil Konya


(Conia)

Zidirea de la num\rul 23 avnd trei localuri


de pr\v\lie la parter, n cel din mijloc prin
1985-1987 se plasase un magazin Aprozar cu
vitrinele n\p\dite de gru verde [i rafturile
nc\rcate de trufandalele bogatelor sere ie[ene
(Dancu [i Moara de Vnt). ~n toiul iernii vnznd

68

ro[ii [i castrave]i la pre]uri mici, acestea se cump\rau cu toptanul. Mai


trziu, locul s\u l lua magazinul IRIC, reprezentan]a Abatorului, unde
trgove]ii g\seau mezeluri, carne [i diferite bun\t\]i , r\rite prin alte
pr\v\lii din cauza exportului masiv al neuita]ilor ani 1986-1989, pentru
achitarea datoriilor c\tre b\ncile str\ine. Diminea]a [i seara, cnd sosea
marfa din Abator, localul era asaltat de clien]i. ~ngrijora]i c\ nu vor mai
ntlni degrab\ produsele dorite, cump\rau cu hurta, batoane ntregi de
salam, kilograme de pastram\ [i role de tob\, pustiind rafturile*.

la ville de Paris (Delpuech)

Cobornd, la num\rul actual 24, (fost 25), ocupat acum de


primul blocule] al str\zii (inaugurat n februarie 1960), se

Fostele magazine nlocuite acum de imobilul Romtelecom

* Pre]urile fiind cam 30-60 de lei kilogramul [i salariile n jur de 1500 de lei,
magazinele alimentare erau ve[nic br\cuite, iar frigiderele hapsnilor,
burdu[ite. Dup\ demolarea cl\dirii, se muta la parterul blocului al\turat,
unde a d\inuit, privatizat, pn\ n toamna anului 2001, cnd s-a nchis din
lips\ de cump\ratori pentru m\rfurile cu pre]uri peste suta de mii la salariile
de vreo 1,5 miloane [i chiar mai pu]in. De nevoie, unii dintre fo[tii cump\r\tori
au devenit foarte cump\ta]i, vegetarieni [i chiar nostalgici, privind
frigiderele, tot mai pustii cu fiecare an ce trece.
69

ntlnea odinioar\ casa D.D Mavrocordat (mai nti E.


Mavrocordat) - lovit\ de bombe chiar din primele zile ale
ultimului r\zboi (1941) - n care poposeau, cu pu]in sejour,
elegante magazii de galanterie, parfumerie [i p\l\rii. Printre
ele, pe vremea [ederii la Ia[i a lui Mihai Eminescu, fiin]a un
timp [i bogatul magazin de p\l\rii [i jobene A la Ville de Paris
(Delpuech sau Delpueche). Cnd avea bani l vizita [i poetul,
pentru a-[i alege una, sau m\car s-o chiteasc\, pl\cndu-i s\
poarte unsemijoben , iar la ocazii chiar jobenul elegan]ei.
Figura Veronic\i Micle i lumina sufletul [i-i st\pnea gndurile,
ndemnndu-l s\ fie ct mai chipe[ sau totdeauna spelcuit
(Ion Slavici, Eminescu - omul), n preajma ei : la Teatru, la
Bibliotec\, sau pe o banc\, a[teptnd-o, n gr\dina Copou.
Peste ani, un contemporan avea s\ scrie : Al\turi de cofet\ria
George era marele [i frumosul magazin al p\l\rierului francez
Delpeche, care avea [i o sucursal\ la Odessa. Cu ocaziunea
proclam\rii regatului nostru Delpeche [i-a pus o firm\ la pr\v\lia
sa, unde a scris: chaque citoyen du royaume nouveau, va porter
lun de mes chapeau [i publicul rznd [i f\cnd haz intra n
magazin [i cump\ra p\l\rii (Rudolf Su]u, Ia[ii de Odinioar\)
Din patriotism, cucoanele trgului, ntrunite n comitetele
pentru ajutorarea osta[ilor [i a r\ni]ilor, din R\zboiului
Independen]ei, p\r\siser\ moda capelelor
str\ine Pompadour,
Garde Franaise,
Directorat [i purtau,
mndre, p\l\riile
Doroban]ul
[i
Mihai Bravul, cu
pan\ de aur si
cocard\ tricolor\
(Curierul de Iassi,
27 ianuarie 1878). Se
confec]ionau din lutru, castor sau din bl\nuri negre [i brumarii
Astrahan, Tobolsc, Tiflis, Buhara, Saratoff. De aici [i cump\ra
mai trziu [i Veronica o p\l\rie Directoire anun]nd radioas\ pe
70

Mihai Eminescu, nstr\inat la Bucure[ti (1 iunie 1882). Boga]ia


magazinului era adesea l\udat\ de gazete, precum Curierul
Foaia..., din 26 septembrie 1879: Magazinul Ville de Paris. De
la deschiderea acelui magazin [i pn\ ast\zi d. Delpuech l-a
`nzestrat cu attea lucruri elegante [i trebuitoare toaletei ambelor
sexe, nct ne-ar veni greu s\ descriem frumuse]ea [i varietatea
diverselor articole... Ceea ce surprinde mai ales pe numero[ii
cump\r\tori care se ntlnesc n magazinul d-lui Delpuch, nu e
at`t fabulosul asortiment de p\l\rii b\rb\te[ti ncepnd de la cele
mai mici [i sfr[ind cu cele mai colosale; nu este nici varietatea
formelor [i culorilor care satisfac orice fantezii; ce surprinde
ns\ mai mult este persoana nsu[i a d-lui Delpuech, care numai
din o arunc\tur\ de ochi ghice[te nu numai m\sura capului
dar nc\ [i gustul [i chiar [i dispozi]iunea individual\ a fiec\ruie,
pentru cutare sau cutare form\ de p\l\rie... Dl. Delpuech voe[te
s\ nu fie nici o deosebire ntre Ia[ani [i Parisiani, ct prive[te
toaleta capului....

La Raiul lui Mo[ Cr\ciun

Soarta a vrut ca din septembrie 1992 blocule]ul, cu


num\rul actual tot 24, anonim, f\r\ nici un har, s\ devin\ Loca[
al Amintirilor fostului Ia[i [i al poetului Mihai Eminescu, prin
Galeriile Anticariat, deschise aici de vechiul colec]ionar de
antichit\]i Dumitru Grum\zescu. ~n pr\v\lia sa, buchinist\,
plin\ ochi, cu tot felul de lucruri, scule b\tr`ne[ti [i obiecte
nnobilate de anii trecu]i peste ele (tablouri, icoane, tip\rituri,
monede, timbre, ilustrate, medalii, s\bii, aparate foto, ma[ini
de c\lcat, patefoane, gramofoane...), r\sare, aproape din fiecare
col], o imagine, o revist\, o carte, o cadr\ sau o pagin\ care
aminte[te de poet [i vie]uirea sa n ora[ul Veronic\i, al
Convorbirilor [i al Junimii. P\strnd tradi]ia ospitalit\]ii str\zii
de odinioar\ [i a gazdelor junimiste, nc\perea Anticariatului [i sediul Academiei LibereP\storel (1978) - ad\poste[te
conferin]e, seminarii culturale, lans\ri de c\r]i, cenacluri [i
ntlniri ntre scriitori, muzicieni, pictori, epigrami[ti,
71

numisma]i, cartofili[ti, filateli[ti [i al]i pasiona]i. De[i spa]iul


comercial, nconjurat de rafturi, este plin de obiecte valoroase,
Negustorul de litere- cum i se mai zice -, l ofer\ jovial, crend
adesea [i momente de inspira]ie la un pahar de vorb\ cu
buchet de Uricani, Bucium, Socola sau Breazu...
Pe seama acestora, epigramistul George Petrone a ticluit [i
un catren, adresat poetului Mihai Eminescu, privitor, de la
n\l]imea unui tablou:
Nu te sup\ra, Luceaf\r blnd / C`nd pe sub chipu-]i trec, comete,
At]ia muritori de rnd / {i-at]ia muritori de sete...
Aluzie la cenacli[tii ner\bd\tori,s\ nceap\ odat\, partea a
doua a nt`lnirii, oferit\ de gazd\.
Dnd farmec deosebit str\zii, lipsit\ de anima]ie, uneori
aceste momente se petrec afar\, n fa]a magazinului, unde se
scoate o mas\ cu un plc de scaune [i se ncing discu]ii aprinse,
la care particip\ [i trec\torii doritori s\ cunoasc\ pe
contemporanii lor: condeierii - spadasini ai veacului
informatic, scriitorii : Dumitru Vacariu, Horia Zilieru, Ion Arhip,
George Petrone. Unii se opresc s\ fac\ o fotografie de amintire.
Cu ocazia unei asemenea ntlniri epigramistul le spusese:
V\ fericesc confra]i ai mei, / Gentili discre]i [i f\r\ fumuri.
Sunte]i chiar oameni de condei / De vreme ce-a]i ajuns pe drumuri.
Legndu-[i via]a, de strada L\pu[neanu, unii dintre
participan]i sau vizitatori, au [i locuin]a vizavi, la etajele blocului
cu num\rul 7 (Dumitru Vacariu, Horia Zilieru, Ioan Holban,
Lucian Vasiliu, Constantin Popa, Alexandru Zub...).
Parcurgnd gangul strmt [i ntunecos al vechii cl\diri ce
exista odinioar\ n partea din deal, se intra ntr-o curte
spa]ioas\, m\rginit\ de careul unor zidiri cu dou\ sau trei etaje
[i mici c\m\ru]e comerciale, pentru nchiriat, n[irate de-a lungul
cerdacurilor suprapuse. Prin ele, pe balcoanele [i sc\rile lor
n\p\diser\, spre sfr[itul veacului trecut (1890), pr\v\liile
marelui bazar La bunul gust (fost Bazarul Parisian adus
dinstrada Golia), cu un [irag de dughene pline de m\rfuri populare ,
dibuite prin magaziile Europei [i la pre]uri att de mici nct p\reau
poman\ [i pentru cei mai nevoia[i cump\r\tori. Iarna, n preajma
S\rb\torilor, aici era Raiul lui Mo[ Cr\ciun , iar culoarul ntunecos
72

ducea spre o lume de basm, ca de pe alte t\rmuri. Modestele


dughene spilcuite, mpodobite [i luminate s\rb\tore[te, ca [i
curtea n care se muta o p\dure de brazi, frem\tau seara de
lume. Zmbitori, negustorii mbr\ca]i n hainele lui mo[u,
ntmpinau pe micii clien]i cu turt\ dulce, alvi]\ [i batoane de
halva turceasc\ cu susan. Prin v\zduh se hrjoneau fulgii pufo[i,
ploile de rachete [i artificii str\fulgerau cerul [i pretutindeni
era veselie [i se auzea: La mul]i ani, mai pofti]i!! La mul]i ani, s\
tr\i]i !! La mul]i ani, mai veni]i!!

~ntlnire la Anticariat

Vizitnd Bazarul fermecat se nseninau [i cei mai nec\ji]i


tr\itori, spre bucuria micilor negustori - n majoritate evrei ce au nsufle]it strada L\pu[neanu pn\ n preajma ultimului
r\zboi, cnd s-au risipit [i nu s-au mai ntors, dughenile din
curte pref\c`ndu-se n locuin]e. Locatarii lor, ca [i mul]i al]ii,
din od\i]ele s\race ale Ia[ului, mbcsite de aburul le[iilor,
mirosul l\mpilor cu gaz [i fumul sobelor nfundate, preferau
s\ doarm\ vara afar\, pe cerdac. Trziu, dup\ ce nceta vuietul
plimbarisirilor, unii dintre ocupan]ii od\ilor din dos, f\r\ cerdac,
sufoca]i de n\du[eala zilelor toride, ducnd un ]olic [i o pern\,
73

ie[eau n strad\ [i se culcau t\cu]i pe trotuar, ca ntr-un elegant


dormitor. Aceasta era mica lor pl\cere, s\ doarm\ jos, mngia]i
de zefirul nop]ii ce adia de-a lungul asfaltului ncins, ntre Pia]a
Unirii [i r\spntia Jocheilor, ca pe un culoar, primenind aerul
ogr\zilor strmtorate de stivele cu lemne [i latrinele cumplite.
Uneori, somnul le era tulburat de zarva chefliilor ie[i]i din
cr[me cu gura mare sau de poli]aiii a]]a]i de gazete mpotriva
vagabonzilorcare stric\ aspectul str\zilor Ia[ului, c\ci
obiceiul era [i prin alte locuri. Obi[nuit, micii negustori [i
locatari s\raci ai unei biete od\ii din fundul dughenii, nghesuit\
de familia numeroas\, se aeriseau smb\ta seara, sco]nd scaune
n fa]a u[ii magazinului [i privind defilarea str\zii...

La Georges - cofet\ria duducilor [i duducu]elor

Ajungnd n fa]a casei de la num\rul 22 actual (sau 27, n


ordinea veche), unde se afla pn\ dup\ r\zboi o cofet\rie, urmat\
de Agen]ia CFR [i apoi de magazinul Gioconda, pe locul c\rora
din 1988 a r\mas pustiul, pe la l880 seara, mai ales vara, se
vedea mare `mbulzeal\. Deschiznd u[a cu feronerii aurite de
la intrarea od\ii plin\ de mobilier alb ca spuma laptelui [i oglinzi
uria[e din cristal, p\[eau plcuri de juni elegan]i, cu jobenele n
mn\, conducndu-[i partenerele - n rochii nfoiate, ori cu
turnur\ -, spre mesele de marmur\ nconjurate de canapele
stacojii. Al]i ferici]i, nso]i]i de garconi cu tablalele nc\rcate
de pahare [i cupe, se ndreptau mndri, c\tre plutonul tr\surilor
n[irate pn\ dincolo de casele vecine: Mavrocordat ori Konya.
R\mase n ad`ncimea pernelor moi, din cauza rochiilor Malacof,
ntinse pe c`te [apte cercuri rotate ct poloboacele sau a celor
cu Turnur\ - ce mpiedicau coborrea [i chiar intrarea pe u[a
cofet\riei, prea strmt\ pentru bogata lor toalet\ - duducu]e
bosumflate, vnturau ner\bd\toare evantaile, nghi]ind n sec,
numai gndindu-se la nghe]atele [i pr\jiturile Cofet\riei Georges
[i Tuffli, confiseri din Svi]era . Sosi]i pe malul Bahluiului, nu
se mai [tie prin ce `mprejurare - dar `n mod sigur pentru a se
hr\ni -, la 1 octombrie 1870 anun]au deschiderea n casele
74

Meyerhoffer peste drum de Cristina Strasshofer, a unei


confes\rii cu bomboane, fructe fripte n zaharuri, caramele,
torte [i nghe]ate, (Curierul de Iassi)
Cofet\ria Georges sau Jorj, cum i ziceau, familiar, ie[enii
dup\ mutarea lui Tuffli la Jockey-Club, fiind singura permis\
elevilor, duminica, nc\ de la prnz era asaltat\ de [colarii
internatelor ce-[i f\ceau apari]ia n uniforme str\lucitoare cu
bumbi auri]i, lampasuri late la pantaloni [i centiroane argintii.
A[ezndu-se la mese, emo]iona]i, tr\geau cu coada ochiului spre
b\trnii cofetari, care socoteau c\ fa]\ de tinerii lor oaspe]i aveau
datoria mai nalt\ dect s\ le vnd\ pr\jituri (N. Leon), s\-i
ajute n educa]ie [i cnd le observau stng\cia, s\-i d\sc\leasc\
p\rinte[te cum s\ foloseasc\ tacmurile [i cum s\ se poarte cu
partenerele lor, timide [col\ri]e, mbujorate. ~ntre vizitatoare
g\sindu-se uneori [i Veronica Micle cu cele dou\ fete, prin
apropiere se z\rea, desigur [i poetul Mihai Eminescu, ner\bd\tor
s\-i prind\ privirile [i s\ o salute emo]ionat (1874-1877).
Firma Georges, devenit\ o celebritate a Ia[ului, avea s\ fie
dus\ mai departe sub mna lui Anton Cuncic (l913) [i a fiului
s\u, Eugen, ultimii ei ngrijitori apar]innd familiei Stinic\ (1946).

La otelul Paris, de unde a plecat la Paris,


Hariclea Hartulari (Darcle)

Vizavi, mai sus, lng\ bogata flor\rie [i semin]\rie a lui


Gh. Zamfirescu [i salonul coaforului Cl\tinos (celebru prin anii
189o), pe locul caselor tot Kapucinski - din fa]a gr\dinii Tivoli -, la
num\rul 26, unde pe la l923 vis\torul [ef al g\rii Ia[i, Grigore
{tef\nescu nfiin]ase Tipografia Trecerea Mun]ilor Carpa]i, se
ridica n anul 1936 Palatul Societ\]ii de Telefoane (potrivit
autoriza]iei din 29 aprile 1936). ~l construia arhitectul Kleper,
angajat de Societatea Romn\ de Telefoane. Locul celor 600
de telefoane manuale, existente pn\ atunci n ora[ se lua de
vreo 5000 de telefoane, automate. Cu fast [i veselia invita]ilor,
inaugurarea noilor instala]ii se petrecuse n ziua de 22
decembrie 1936. Nu mai pomenea nimeni c\ pe aceste locuri
75

fusese vestita caret\[ie Kapucinschi, n curtea c\reia se


rnduiau, ca la o expozi]ie, cteva mari remize, pline de carete,
landouri, r\dvanuri, bri[ti, cabriolete [i felurite vehicule cu patru
sau dou\ ro]i, elegante, str\lucitoare [i rvnite de lumea bun\ a
fostei capitale. A[a ca [i sclipitorul magazin de sfe[nice [i l\mpi
cu gaz de mai sus, uitat - dup\ introducerea electricit\]ii - [i marele
depozit de tr\suri - unele importate, altele fabricate n vestitele
c\ret\[ii din P\curari - fusese p\r\sit de fo[tii s\i cump\ratori,
prin[i, iute, de boala otomobilelor, ce avea s\ trimit\ n istorie [i
pe elegan]ii birjari ai Ia[ului de alt\dat\. Sup\ra]i pentru ocuparea
locului magazinelor sclipitoare din strada Veseliei de o institu]ie
public\ anost\, ie[enii priveau cu n\duf zidirea cea nou\, cu toate
c\ st\pnii aduceau adesea la parter mici expozi]ii de aparate [i
nout\]i tehnico-electrice, atr\g\toare.
Strada Banu de atunci nu avea ie[ire direct\ n Copou [i f\cea
un cot spre L\pu[neanu. ~nainte de a ajunge la cap\t, venind
din drumul G\rii (strada Arcu), l\sa la stnga, spre Rpa Galben\,
gr\dina Teatrului de Var\ Tivoli cu scen\, restaurant, separeuri,
muzic\ [i petreceri fastuoase pentru acei cu bani mul]i. Frecventat\ mai nti de
trupele de oper\ italiene - mereu prezente
la Ia[i -, devenea cu
timpul scena Teatrului interna]ional,
aici oprindu-se, la
dus [i ntors, forma]ii
din Fran]a, Austria,
Italia,
Polonia,
Germania, pornite n
turneu c\tre marea
Rusie, [i de acolo altele c\l\torind spre Europa. F\r\ preten]ii,
jucau piese celebre pe scena luminat\ noaptea doar cu lumnari
ieftine [i fumegoase, de seu, c\ci arti[tii veni]i de la mii de
kilometri erau la fel de s\raci ca [i cei localnici. Spectatorii
nst\ri]i st\teau la mese, servi]i de chelneri cu b\uturi, gust\ri
[i pr\jituri delicioase, la vederea c\rora actorii de pe scen\
76

nghi]eau n sec, c\ci adesea, dup\ spectacole nu aveau nici


banii de hotel sau de drum, spre alt ora[ mai bogat. Un timp a
administrat-o faimosul locantier Adolf Buch, magicianul care
i-a dat avnt, transformind-o ntr-un loc de veselire, cultur\
muzical\ [i petrecere civilizat\ (1890).
Uitat\ sub scheletul hit al unui portic, v\duvit de geamuri,
la cap\tul str\du]ei Banului (nr.1), pe partea dreapt\, n fa]a
u[ii vechiului Palat al Telefoanelor, chiar pe col] cu L\pu[neanu,
al\turi de fosta cofet\rie F\get, a d\inuit pn\ prin octombre
1987, o u[\ de intrare singuratec\. Apar]inea caselor
Constantiniu, zise apoi Irimescu [i Rameder, (nlocuite acum
de blocul cu nr.7), dar de fapt vechiului Otel dEurope, numit
apoi Paris sau r\posatul Hillaire, cum i spunea Iacob
Negruzzi, amintindu-[i Aniversarea junimist\ din 1870, s\rb\torit\ la fostul hotel cu acest nume, instalat pe Uli]a Mare (Cuza
Vod\), cam vizavi de cl\direa CEC de ast\zi.

Aici era fostul Hotel DEurope (Foto: I. Mitican)

~n anul 1872, familia C.D. Constantiniu terminnd construirea


caselor, `n r`nd cu Strasshoffer, pe locul sterpdin col]ul str\zii
Banu, de la Sf. Dumitru, celebrul hotelier Hillaire Agnes [i muta
otelul DEurope `n acest local, fapt pentru care acel vechi, din
Uli]a Mare se reboteza Grande Hotel DEurope (Curierul de
77

Iassi, 29 octombrie 1872). ~ncercnd mai multe locante,


Aniversarea din 1877 junimi[tii o s\rb\toreau aici, la
restaurantul hotelului redenumit Paris (22 octombrie 1877).
Potrivit gazetei Curierul de Iassi din 23 octombrie 1877,
participa [i Titu Maiorescu. ~l a[teptase [i gazetarul Mihai
Eminescu. D\duse demisia de la foaia Curierul de Iassi [i se
preg\tea s\ plece n redac]ia ziarului Timpul din Bucure[ti,
unde l chemase Ioan Slavici.
Abia ajuns la Bucure[ti, n ziua banchetului trimitea o
telegram\ nostalgic\ secretarului perpetuu, Iacob Negruzzi :
Rog pe p\rintele Creang\ / Ca s\ sune din talang\,
Din talanga cea de boi / Ca s\ auzim [i noi
Doresc s\ petrece]i bine / S\ nu m\ uita]i pe mine.
O fi sunat sau nu p\rintele din talang\, e greu de aflat. Se
[tie ns\ c\ n toiul veseliei, Ion Creang\ a spus alt\ parascovenie,
pe uli]a mare, ntitulat\ Povestea pove[tilor - a unui ]\ran care
a sem\nat porumb [i p\c\tuind cu gura, pe strujeni a crescut
alte... daravele. Datat\ Smb\t\ 1877 Octombrie 22" [i 1878
Noemvrie 12 (Ion Creang\, Opere, edi]ia G. T. Kirileanu,1939), l\sa
astfel amintirea prezen]ei sigure a povestitorului [i n acest loc.
Pe atunci partea central\ a fostei Uli]ei Mari, numit\
L\pu[neanu, din 1866, se pref\cea intens, ocupat\ de tot mai
multe magazii (magazine), zidite n l\rgimea fostelor gr\dini,
pe terenuri cump\rate cu galbeni buni [i zim]a]i. Odat\ cu
deschiderea hotelului, din toamna anului 1872, gazetele
anun]au [i turnarea a vreo 60 metri de asfalt, oleac\ mai la
vale, n fa]a Gr\dinii Prim\riei. (Curierul de Iassi, 29 octombrie
1872). Intrat\ nfebra moderniz\rii [i asfalt\rii, n anul
urm\tor, strada avea s\ tr\iasc\ un co[mar, cu blesteme [i
boscorodeli la adresa primarului Neculai Gane, ini]iatorul
lucr\rilor. Potrivit contractului ncheiat cu societatea londonez\
W.Callender (mai 1873), se aliniau, ndreptau [i asfaltau toate
uli]ele centrale (vreo 200.000 metri p\tra]i). Drept consecin]\
strada se s\pa, unele trotuare se ridicau, altele se coborau,
silind proprietarii s\-[i fac\ sc\ri la intrarea pr\v\liilor sau s\
coboare pardoselile. Balcoanele construite pe st`lpi gro[i de
sus]inere, din sfnta precau]ie moldoveneasc\ ([i rar v\zute prin
78

alte p\r]i, potrivit me[terilor str\ini), r\mneau f\r\ ei - ca la


casa lui Mihalache Cantacuzino, unde locuise Alexandru Ioan
Cuza. Toamna treaba era gata. Dup\ o bun\ afum\tur\ a caselor,
cu cazanele lui Scaraoschi, n care fierbea smoala Iadului, Strada
Mare, str\zile Golia [i L\pu[neanu erau netede [i str\lucitoare,
la ploaie, ca oglinda, f\cnd trgove]ii s\ mearg\ tr[iind
picioarele, mamele s\ strige copiilor porni]i spre [coal\:Aten]ie
la asfalt, iar birjarii s\ ocoleasc\ centrul, de fric\ s\ nu se
dezghine caii. Ca s\ mearg\ de la Mitropolie la Palat, coborau
prin Langa [i Sfntul Andrei, dublnd pre]ul.

La dreapta, pe col], hotelul DEurope unde a locuit Hariclea Hartulari


(Ilustrat\ din 3 ianuarie 1908)

~ntr-un apartament al fostului Otel DEurope, r\sbotezat


Paris (casele Irimescu), situat deasupra bol]ii de pe col] (cu
num\rul 28) - ocupat\ prin 1987 de Cofet\ria F\get - [i cu vedere
spre terasa Cofet\riei Georges, de peste strad\, locuia de vreo
trei ani talentata cnt\rea]\ br\ileanc\ Hariclea Hartulari, so]ia
c\pitanului Gheorghe (Iorgu) Hartulari de la Regimentul 7
Ro[iori din Copou. Convins\ c\ trebuie s\-[i des\vr[easc\
studiile muzicale, efectuate la Conservatorul ie[ean, ntr-o zi
79

din aprilie 1886, aduna pu]inele ei economii [i pornea spre


marele Paris. Ambi]ioas\, prin munc\ titanic\ avea s\ ajung\
inegalabila Hariclea Darcle, La Diva Ilustra, Privighitoarea
Carpa]ilor, care, la nceputul lui decembrie 1888, debuta pe
scena Operei Mari din Paris. Anun]nd evenimentul, Vasile
Alecsandri, aflat acolo, scria unui amic din ]ar\: Inc\ o stea
romn\ pe cerul artelor. Vestea o d\dea [i gazeta Curierul
Foaia... sub titlul: O planet\ romn\ (4/18 decembrie 1888).
Au urmat marele teatre din Millano, Roma, Petersburg,
Madrid, Rio de Janeiro, Montevideo, New York, Moscova. A
cunoscut [i a colaborat cu vesti]ii compozitori Verdi, Mascagni,
Gomez, Giacomo Puccini - pentru care a [i devenit Floria Tosca.
Neuitnd ora[ul muzicii [i al Conservatorului unde [i cultivase
talentul sus]innd emo]ionante duete cu Margareta (Maria)
Iamandi (Nouvina) - alt\ ie[eanc\, celebritate european\ - sau
cu talentata profesoar\ de pian Zoe Miclescu de la
Conservatorul ie[ean (ca la 15 aprilie 1884 n sala Palatului
Roznovanu), de cte ori sosea n ]ar\ se ntorcea fericit\ la Ia[i.
Gazetele i vesteau sosirea precum Curierul din 1/13
septembrie 1889, care i anun]a prezen]a la Petersburg [i la
Odessa, de unde peste c`teva zile are a sosi la Ia[i. Joi 21
septembrie d\dea un Mare Concert la Teatrul Pastia, unica
sal\ de spectacole ie[ean\, dup\ arderea Teatrului Na]ional din
Copou, (17/18 februarie 1888). Fiind situat\ n curtea hotelului
Romnia (fostul han Petrea Bacalu), lumea care nu a nc\put n
sal\ a r\mas s\-l asculte afar\, prin ferestrele larg deschise,
pl\tind locantierului cel mai original tip de bilet din lume:
biletul de stat n ograd\.
Aici, n b\trnul trg, modest ca nf\ti[are fa]\ de metropolele
lumii, [i dorea lini[tea ultimilor ani, nu departe de Cotnari
unde avea o cas\ cu cerdac, gr\din\ [i o postat\ de vie. {i ce
s\rb\toare era n zilele ei muzicale, d\ruite Ia[ului?!?! Hotelul
era ascuns n p\duri de brazi, camera -locuin]\ se transforma
n ser\ de plante tropicale, iar n strad\, la scar\, o a[teptau
ova]ionnd, studen]ii. nso]ind-o cu bra]ele pline de flori, se
nhamau la tr\sur\, n locul cailor [i o purtau cntnd pe dragile
lor str\zi: Copou, L\pu[neanu, {tefan cel Mare. Concertele Divei
80

la Ia[i nu aveau nevoie de prezent\ri. Ajungea doar un anun] ca


acela din ianuarie 1896: Darcle la Ia[i publicat n Evenimentul .
Entuziasmul cuprinsese ora[ul. ~nt`lnirea cu celebra interpret\
fiind considerat\ o mare s\rb\toare, tineretul a luat hot\rrea de
a veni la teatru n ]inut\ de gal\. Spectacolul, opera [i interpreta
au fost sublime (Iulia D. Dinu, Sunetul era lumin\...)
Sosit\ pentru o cur\ de struguri, petrecea o parte din toamna
anului 1936 acas\, sus]innd activitatea Asocia]iei pentru
Prop\[irea Cotnarilor, la care a subscris. Seara, privighetoarea
Europei, septuagenar\ (1860-1939), cnta la pian spre bucuria
s\tenilor ce o ascultau ca pe o zeitate.

III. Ne plimb\m pe Strada Muzicii


Unde magazinele erau s\li muzicale, iar uli]a lui
Alexandru L\pu[neanu estrad\ de concerte

La fel de istoric\,
b\trna zidire urm\toare (nr.30/ 18),
de dup\ hotel, proprietatea lui Ioan
Strasshoffer (Curierul Foaia... 29
februarie, 1876),
ad\postea prin anii
l870 cea mai elegant\
cafenea a trgului,
Cafe
de
Paris,
diriguit\ de Ernest
Girardin, presupus
frate cu scriitorul
francez Emile de
Girardin [i el musafir
al Ia[ilor. Cu vreo zece
ani mai nainte, ntr-o

Partiturile Editurii N. Cosma din


L\pu[neanu

81

bolt\ se g\zduise Biroul Centralu pentru Moldova (Uli]a Mare,


casa Strasshofer No.663), a societ\]ii de asigurare Azienda
Assicuratrice din Triest, oferind moldovenilor, n premier\,
protec]ie contra incendiului, grindinei [i accidentelor din via]\
(Progresul, 17 aprilie 21863).
Vreme de peste o sut\ de ani sub bol]ile tavanelor rotunjite
a celor vreo trei pr\v\lii, ocupate naintea d\rm\rii (1987), de o
Libr\rie, o unitate CEC, de un atelier fotografic [i o Agen]ie
teatral\ -, au r\sunat nenum\rate piane, pianine [i tot felul de
cutii muzi-cale: aristoane, sim-fonioane, gramofoa-ne,
patefoane [i chiar primele magneto-foane (Tesla, prin anii
1970), ncercate n cochetele magazine muzicale ce s-au
perindat pe acolo. Unele aveau chiar mici cabine pentru
ascultarea ultimelor melodii nregistrate pe discuri metalice,
benzi de hrtie, sau pl\ci de patefon, spre marea bucurie a
tinerilor melomani [i a muzicienilor ie[eni care [i lansau
compozi]iile n magazinele str\zii L\pu[neanu: Lehr, Humpel,
pianista Kapucinska Renelt, Eduard Caudella, fra]ii Cirillo,
(bun\oar\ Antonio cu valsul Vis [i realitate, octombrie 1889),
E. Mezetti [i chiar istoricul A. D. Xenopl autorul unui Sonet [i a
melodiei Unde e[ti? (Evenimentul, 22 decembrie 1898). Aici
era prezent, cu toate c\ locuia la Boto[ani, [i Carol Decker,
capelmaistrul Muzicii militare a Regimentului 16 Doroban]i [i
autorul a vreo 400 de melodii. Moartea sa, n ianuarie1908,
provoca mare durere ie[enilor. Nu lipseau nici compozi]iile lui
George Enescu, ie[ean n perioada r\zboiului (1916-1918) [i
vizitator frecvent al magazinelor de instrumente muzicale.
Cl\direa nalt\ cu trei nivele (de la vechiul num\r 32, lng\
biserica Banu) - care disp\rea dup\ cutremurul din martie l977
l\snd locul gol pn\ prin l988 cnd se construia noul sediu al
Telefoanelor - p\strase amintirea lingvistului H. Tiktin (n\scut
la Breslau n 185o [i decedat la Berlin n 1936), autorul
Dic]ionarului romno-german [i al Gramaticii limbii romne,
redactor pentru partea literar\ al revistei ie[ene Arhiva,
profesor consacrat la Ia[i [i apoi la Berlin, unde a predat cursuri
de Limba Romn\ la Universitate [i a condus seminarul.
82

Colaborator pre]ios al dic]ionarului - cum m\rturisea autorul,


poetul Mihai Eminescu cunoscuse [i vizitase, deseori, fosta cas\
a lui Petrache Mavrogheni - o vreme, Hotel de Paris - vndut\
lui Christian Reinike prin 1847, iar de urma[ii acestuia trecut\
chiria[ului, Haymann Tiktin (l880) [i apoi lui Emil Max (locatar
n 1903). Reparat\ de M. Wachtel, proprietarul prin anul l907
al vechii zidiri, avea la parter cteva pr\v\lii luxoase, printre
care Magazinul Conservatorului, condus n timpul r\zboiului
[i dup\ primul r\zboi de doi ntreprinz\tori fra]i cehi: Iosef [i
Mihail Bra[cu (Blaska). Mai mult ca oriunde, n magazinul lor
str\luceau tot felul de instrumente muzicale: monumentalele
piane cu coad\, contrabasuri, violoncele [i al\muri, gramofoane,
teancuri de pl\ci [i partituri - unele din edi]ii proprii. ~n spate
avea [i un atelier de reparat instrumente muzicale, condus tot
de un ceh. Fiind un basist recunoscut, primul activa [i n
orchestra alc\tuit\ de George Enescu prin decembrie 1917. Cum
poveste[te Radu T. Constantinescu, fostul director al
Conservatorului ie[ean, la ndemnul lui Bra[cu n fiecare
duminic\ diminea]a mai mul]i instrumenti[ti se strngeau n
magazin [i cu l\mpile aprinse [i obloanele trase, f\ceau
muzic\ de camer\ [i de promenad\ (Tem\ cu varia]iuni).
Aceast\ activitate continu\ [i dup\ r\zboi, dar mai extins\, c\ci
n ]ar\ era mare s\r\cie [i amatorii de instrumente muzicale
tot mai pu]ini. Mul]i dintre tinerii instrumenti[ti se pierduser\
pe fronturi. De aceea trebuiau forma]i al]ii. Pentru a-i atrage,
n cuprinsul magazinului lui Iosef Bra[cu din strada L\pu[neanu
nr. 32, studen]ii puteau s\-[i exerseze temele, melomanii s\
ncerce noile instrumente [i partituri, duminica instrumenti[tii
ora[ului fiind chema]i s\ concerteze. Se deschideau u[ile [i
ferestrele astfel nct ascult\torii din strad\, unii a[eza]i pe
scaune aduse de acas\, ca ntr-o sal\ de concerte, s\ le poat\
auzi. Suitele lui Johann Sebastian Bach, Georg Friederich
Haendel... fiind uneori nso]ite de acompaniamentul clopotelor
bisericii Banu, sunate de un talentat muzician, concertele aveau
un farmec deosebit. Deseori se adunau at]ia instrumenti[ti
voluntari nct orchestra nu mai nc\pea n magazin [i ie[ea pe
trotuar, la ad\post r\mnnd doar pianele [i orga ce se auzeau
83

prin fereastr\. ~n duminicile acelea, dup\ amiaza, strada


Lapu[neanu devenea o uria[\ estrad\ muzical\, pe care r\sunau,
Suita apelor [i Foc de artificii ale lui Haendel dar [i crea]iile
compozitorilor locali. Urca]i pe un scaun erau prezenta]i
publicului, s\-i vad\ [i s\-i aplaude sutele de plimb\re]i, dispu[i
s\ asculte prezent\ri, biografii [i scurte ini]ieri muzicale.
Auzindu-le mereu, unii dintre ei, copilandri f\r\ educa]ie [i
orizont, crescu]i n lumea sordid\ a mahalalelor, sim]eau c\
muzica le cucere[te sufletul [i ncepeau a o dori. Cu to]ii,
muzicieni [i ascult\tori tr\iau clipe de mare bucurie ndemnnd
compozitorii s\ dea la iveal\ alte melodii pentru tinerii
ascult\tori, ce `ncepeau a purta o chitar\ de gt, ncntnd
partenerele cu mici serenade, cntate din mers. Pentru a-i
familiariza cu instrumentul rvnit, Bra[cu i aduna smbata seara
n ograda bisericii sau n fa]a magazinului, dndu-le scurte lec]ii
gratuite - pe care rivalii le socoteau reclam\, fiindc\ elevii i
deveneau clien]i...
Frumoasele melodii devenite populare, interpretate de
orchestra unei gr\dini, se reluau adesea din gur\ `n gur\ [i
ntreaga coloan\ de la Tuffli [i pn\ la Ermacov le fredona. Cu
timpul [i cele nc\ dou\
magazine muzicale de pe
aceea[i strad\ (Michelsohn [i
Chitara - 1926), nu mai
duceau lips\ de cump\r\tori
avnd [i ele mare dever la
corzile pentru chitare, viori,
cobze [i mandoline. Apreciind
ini]iativele, George Enescu
atunci cnd venea la Ia[i,
vizita pe Bra[cu [i prefera o
camer\ la un hotel din
L\pu[neanu, pe strada Muzicii.
Peste vreo 6 ani pierzinduse inimosul lor ini]iator,
dragele concerte r\m`neau o
amintire n noianul tulbu84

r\toarelor tr\iri ale str\zii L\pu[neanu, magazinul devenind o


simpl\ Agen]ie teatral\ sus]inut\ de Mili Bra[cu (1932). Mai
p\strau specificul magazinele Fotescu la nr. 29 si Romnia
Muzical\ la nr. 24 Aveau ns\ vad mai departe fotografii,
men]inndu-[i atelierele pentru a ntip\ri chipurile miilor de
plimb\re]i. Inventariindu-le, un ghid de prin 1932, g\sea aici
vreo cinci ateliere: Haberhauer, Gusti, Luvru, Paker [i Regal, cu
care concura celebrul Weiss din Pia]a Unirii. Mai `nainte, n anii
de glorie ai lui Bra[cu, func]ionaser\ vreo [ase : Foto Lux, Foto
Regal, Sigmund Packer, Foto Rembrand, Launay [i Nestor Heck
(C\l\uza ora[ului Ia[i,1923)

Ascult\m cu autorul Luceaf\rului: Ce te legeni codrule...

Od\ile parterului cl\dirii de la num\rul 32, p\strau tradi]ia


magazinelor muzicale de pe vremea cnd la Ia[i se afla poetul
Mihai Eminescu. Cumplita suferin]\ l\untric\ din a doua [edere
ie[ean\ (1884-1886) [i-o alina intrnd n magazinele muzicale
din casa lui Tiktin, La Cosma, pe col]ul str\zii L\pu[neanu cu
strada Sf. Neculai (Vasile Conta) ori n acele de pe strada Golia
(Cuza Vod\). Despre o astfel de vizit\ [i aducea aminte, mai
t`rziu, muzicianul I. Kaufman - Gala]i: Eminescu venea zilnic
la magazinul nostru de arte [i muzic\ din Ia[i, Vorbea mult
nem]e[te [i ve[nic despre poe]ii celebri germani.... Intr-o zi m\
g\se[te f\cnd corectura la o roman]\, ce o trimesesem la Lipsca,
la tipar. Se apropie [i cite[te titlul Yre roman]\, cuvinte de S.
Dorian (pseudominul meu). M\ roag\ s\-i cnt melodia cu vioara
pe c`nd el cetea cuvintele. Dup\ ce am terminat l intrebai :
Cum g\se[ti poezia maestre? Cu ve[nicul lui sur`s bl`nd, mi
r\spunde : Bun\, da-da, bun\. [i imediat ad\ug\ n nem]e[te
Wo der Geist der Altmeister sich spuren lasst - muss es gut sein!
(Acolo unde transpir\ spiritul mae[trilor clasici trebuie s\ fie bine).
M\rturisesc ast\zi c\ Yre era o reminiscen]\ din Goethe...
Era pe vremea cind ap\ruse Ce te legeni codrule , pe
muzica de nemuritorul George Scheletti. M\ aflam n magazinul
nostru de arte [i muzic\ din Ia[i unde marele poet venea zilnic.
85

(Magazinul a func]ionat n casa Tiktin din strada L\pu[neanu,


mai sus la num\rul 7, ct [i n strada Golia nr 42).. Melancolic
din fire, Eminescu vine spre mine ca niciodat\, foarte voios [i
m\ roag\ s\-i cnt din vioar\ Ce te legeni codrule . I l-am
cntat de mai multe ori de-a rndul f\r\ s\-[i dea vreo p\rere
asupra muzicii. ~ntr-una din zile, numai ce-l aud: Ce bine m-a
n]eles Skeletti, minunat\ poezie muzical\ (eine prachtige
musikalische Dichtkunst...). (C. Botez, Omagiu lui Mihai
Eminescu, Gala]i, 1909). Cntecul era n vog\. ~l cntau cu duio[ie,
b\trnilor, vioristul Gheorghe Borteanu [i chitaristul Ionic\
Barbu, vesti]ii l\utari ai gr\dinilor de var\ [i-l fredonau
melancolici mul]i dintre acei care `[i g\seau tr\irile transcrise
n nemuritoarele versuri:
- Ce te legeni codrule,/ F\r\ ploaie f\r\ v`nt,/ Cu crengile la p\m`nt?
- De ce nu m-a[ leg\na,/ Dac\ trece vremea mea!
Ziua scade, noptea cre[te / {i frunzi[ul mi-l r\re[te...
~n magazinul de instrumente muzicale g\sea n]elegere [i
atunci cnd cumplita lui suferin]\ l smulgea din realitate :
~ntr-o zi c`nd boala i se agravase, l v\d intrnd busna [i strignd:
Rettung, sie wollen
mich
umbringen!
(Ajutor, vor s\ m\
nimiceasc\). ~n adev\r o
mul]ime
de
in[i
sta]ionau
n
fa]a
magazinului din strada
L\pu[neanu [i discutau
cu aprindere cele
ntmplate. Ce era?
Bolnav fiind, avea
mania de a apuca
cucoanele de turnuri era moda turnurilor cu
toat\ partea lor de
ridicol. Poetul f\cea
aceasta incon[tient [i
ie[encile nu se sup\rau
86

pe dnsul; evitau ns\ pe ct le era cu putin]\ astfel de scene.


Tocmai avusese loc un asemenea incident [i so]ul str\in de ora[ [i
indignat, alergase dup\ poet, care s-a refugiat n
magazin. Dup\ pu]ine explica]ii str\inul [i-a cerut
scuze (Corneliu Botez, Omagiu...). ~n]elesese
suferin]a poetului. Trasul cucoanelor de turnur\
sau cioc\nitul cu crja n perni]ele sau cartoanele
ce le m\reau partea dorsal\ erau practicate de
mul]i. Dorin]a b\rba]ilor de a avea nevast\ gras\,
plin\, pentru a face copii s\n\to[i, - c\ci ftizia f\cea
ravagii - le determina pe unele dintre ele s\ adopte
moda cre[terii volumului cu tot felul de anexe
n[el\toare. Din acest motiv b\rba]ii erau
nemul]umi]i [i le nec\jeau [i ca s\ nu fie p\c\li]i cu
cine [tie ce f\c\tur\ nainte de cununie trimiteau
na[a s\ inspecteze aleasa [i s-o m\soare. Ziarele publicau adesea
scandaluri ivite chiar n noaptea nun]ii, cnd mirele g\sea n pat,
n loc de o fat\ tolo[can\, o biat\ sl\b\tur\. Era [i cerin]a r\mas\
pn\ mai ncoace : nevasta s\ fie gras\ [i frumoas\ [i devreme
acas\. Spre deosebire de fetele de la ]ar\, care lucrau n aer, la
cmp, acelea din ora[e, stnd mai mult n cas\ la lucru de mn\,
adesea se mboln\veau de ftizie (tuberculoz\).
Pe atunci [i carnea cea mai c\utat\ n m\cel\rii era aceea gras\.
Tot n cl\direa lui Tiktin a str\lucit, ntr-o vreme, [i magazia
Hirsch [i Finke cu articole muzicale, [i de papet\rie, iar mai la
urm\ cu mobile de art\, elegante, cum sunt acele furnizate.
pentru Teatrul Na]ional (1896). Prin firm\ se editau [i partiturile
muzicale, ale c`nt\re]ilor ie[eni, a[teptate cu ner\bdare de
duducu]e [i ncercate la pian, cu praie de lacrimi pe obraji, de
m\mu]ele lor, duducile. Apari]ia era anun]at\ prin gazetele
timpului, precum : Le deux amoreux- valse pour piano, Elisabethvalse, Hora Dima, Hora studen]ilor, Marien -valse, Artemise valse,
de Iosif Iacobtsitz sau Dorul -vals de Scheletti (Ap\ratorul legii,28
august 1875, Curierul Foaia.., 13 februarie 1875), Illusion de
Jeanne Kapucinska Renelt (Curierul Foaia..30 aprilie 1891)
Mare amatoare de muzic\, Veronica Micle ca [i alte duduci
ale timpului, vizita mereu magazinul, ncerca partiturile la
87

marele pian din mijlocul od\ii [i apoi


fericit\, zbura cu ele acas\ abia
a[teptnd pe Mihai (Eminescu), s\ i
le cnte, vis\toare, la lumina unei
lumnari, iar el transportat n
v\zduhul stelar, s\ le asculte cu b\rbia
ntr-o mn\. [i ]igara fumndu-se
singur\... ~n fericitele zile din prima
lui vie]uire ie[ean\ (1874-1877)...
Cu prilejul cutremurului din anul
l977 - care a dat mn\ liber\
sistematizatorilor - se pierdea [i c\su]a joas\ din coasta bisericii
Banu, retras\ de la strad\ [i purtnd num\rul vechi 34 (devenit
apoi 22), unde fotograful Siegmund Packer, folosind pl\ci [i
pelicule Agfa, Lumier, Veraxs, Mimosa, Kodak, imortalizaase
chipurile str\bunicilor pe vremea cnd erau tineri (l910 - l928)
[i ncrez\tori n viitorul nepo]ilor. Executa fotografii tip mignon,
m\rci, c\r]i po[tale [i-n m\rime natural\. Imobilul apar]inea
so]ilor Frantz Martin Kiesser [i Maria Kiesser. ~l cumparaser\
prin iunie 1893, de la Constantin N. Drossu (urma[ul fostului
senator N. Drossu), ca [i terenul al\turat cu num\rul 36 /24,
construind o cl\dire cu etaj dup\ proiectul arhitectului Reinike
(1895). Aici f\cea vlv\, pe la sf`r[itul anului l896, vechea Hal\
de Bere, unde cnta baritonul chitarist Ionic\ Barbu - urma[ul
lui Barbu Lautaru -: De-a[ mai trage ct am tras / Eu de tine nu
m\ las sau Foaie verde de n\ut / Vin boierii la b\ut / C\ n-au
alta de f\cut./.... Berea ][nea spumoas\ prin [irul canelelor, la
gura c\rora se a]ineau nseta]ii cu stacanele uscate [i pitacul
preg\tit s\-l vre n dr\covenia nem]easc\(un automat), ce
nghi]ea banii [i v\rsa o anume m\sur\. Printre ei trecea discret
Mutul de la Hala de Bere, un necajit, care-[i c[tiga existen]a
amintind berban]ilor naintea plec\rii acas\, c\ au [i neveste, pentru
care le oferea flori. P\mntul, primitor, ad\postise mai nainte,
Gr\dina Cofet\riei Passini [i restaurantul Buch cu fanfare [i
orchestre militare. Prin anii 30 cl\dirii i se zicea Po[ta Mic\, fiindc\
g\zduia o sucursal\ a Po[tei.
88

Socotind vadul prielnic, la nceputul lunii ianuarie 1943,


ntr-o odaie friguroas\, deschidea un Atelier Foto [i realiza
splendide cadre ofi]erul de avia]ie Gheorghe Chessler (18971982), renumit fotograf al Flotilei I de Informa]ii a Avia]iei.
Specializat n lucr\ri aeriene, luase din avion (de la 10-1500 m)
imaginile Ia[ului acoperit de ape n iunie 1932 (Opinia, 5 iulie
1832). Alc\tuind un album, l d\ruia regelui Carol [i fiului s\u
Mihai, musafiri ai Ia[ilor, la 2 iulie. Tot Chessler furnizase
editorilor de ilustrate vederi aeriene cu Palatulul Administrativ,
Gara, Strada {tefan cel Mare, Universitatea, {coala Normal\ [i
Pia]a Unirii, pe care colec]ionarii cartofili[ti le admir\ acum, cu
duio[ie, plngnd dispari]ia centrului istoric. La cererea
mitropolitului Nicodim fotografiase [i m\n\stirile din Moldova.
Pensionat din avia]ie, n anul 1942, s- a consacrat atelierului
din strada L\pu[neanu, ]inut pn\ la refugiu (martie 1944).
Preocuparile fotografice le mo[tenise de la tat\l s\u Max
Chessler, fost ucenic al vestitului artist Carol Pop de Szathmary.
O parte din bogatul s\u laborator se p\stra pe strada Ion
Creang\ num\rul 48, unde a tr\it pn\ n 21 ianuarie 1982 cnd
teancurile de cli[eie [i pl\ci (de sticl\), ct [i iubitele lui aparate
cu picioroange r\mneau orfane. Se salvau doar vreo 150 de
cli[eie depuse la Arhivele de Stat ie[ene, de fiul s\u Du[an
Chessler - octombrie 1983 - la `ndemnul autorului, care aflase
de activitatea p\rintelui, dar ajunsese prea trziu.

...{i-l auzim cntnd la Baro]i

Ca [i cum n-ar fi fost destule templele desf\t\rii din uli]a


Veseliei, cofetarul I. Barothy (Baro]i), deschidea [i el, la 5 mai
1877, unul din restaurantele cele mai bune din cte avem n
Ia[i(Curierul de Iassi, 13 mai 1877), a[ezndu-l pe la num\rul
31, n bol]ile joase de pe col]ul trec\torii spre Strada de Sus (pe
locul c\rora s-a ridicat prin 1986 modernul Centru de
Stomatologie Infantil\). Cutezan]a i era mare c\ci al\turi doar
la c]iva metri mai sus (nr. 27), se afla Cofet\ria Georges.
89

Frecventat de boema Ia[ului, adesea l c\uta [i poetul Mihai


Eminescu. Despre o asemenea vizit\ din anii (1885 - 1886)
poveste[te ziaristul [i actorul Emanoil Manoliu, prieten al
poetului : Luam obi[nuit masa, ca abonat, la restaurantul
Baro]i, din strada L\pu[neanu, peste drum de casa Tiktin [i de
biserica Banu. Clientela restaurantului era mai ales compus\
din profesori. Localul era un fel de loc de ntlnire al acestora,
c\ci ncepnd de pe la 6 seara, chiar cei cari nu luau masa acolo,
s-adunau, unul c`te unul, ca sa mai stea de vorb\, la un pahar
de Uricani ro[...

La dreapta, ber\ria Elyse (fost\ Bragadiru), n spate Baro]i


(cu firma Ifrim), iar la stnga casa Tiktin

Apoi ncepeau taclalele, cronica faptelor zilei [i lungile discu]ii


despre fel de fel de lucruri, care de care mai interesante. La
[ez\torile acestea unii nu d\deau gre[ aproape niciodat\. Dintre
ace[tia era Petru Novleanu, Ion Creang\, pe atunci nc\
institutor, Petru V. Grigoriu, supranumit Budu[c\.. Veneau mai
rar Paicu, Vrgolici [i al]ii, iar de obiceiu mai trziu ap\rea Mihai
90

Eminescu, la al c\rui Bine v-am g\sit i r\spundeam cu to]ii


plini de voie bun\ Bine ai venit, l\sndu-l s\ treac\ la locul
s\u de predilec]ie, lng\ una din ferestrele ce d\deau la strad\.
B\trnul Baro]i venea cu grij\ s\-i ieie comanda [i aproape ndat\
i punea dinainte sfertul de ro[ior... Dup\ ce sorbea tracticos
dou\-trei guri din pahar, Eminescu ncepea s\-[i spue impresiile
din acea zi, despre lucrurile v\zute ori auzite [i din ce mai citise
nou.. Din acestea mai ales, de foarte multe ori g\sea prilej de
discu]ii cu care atr\gea aten]ia [i interesarea celorlal]i. In felul
acesta [edin]ele de la restaurantul Baro]i deveneau interesante
mai ales prin prezen]a lui Eminescu [i prin felul deosebit cu
care influien]a discu]ia. Dac\ cumva anima]ia devenea mai
pronun]at\, cntul numaidect lua locul discu]iilor. Nu era
cnt\re] nimeni dintre noi, dar n surdin\ - fiindc\ eram cu localul
spre strad\ - mai to]i ne puneam vocile la contribu]ie [i cntam
totdeauna cntece populare [i vesele, c\ci Creang\ ndeosebi
era cu preferin]a lor. Eminescu cnta [i el cu destul entuziasn
chiar... Uneori cnta Ce te legeni codrule [i vocea lui de tenora[
secund vibra de o emo]ie cald\. El flutura din cap [i pletele lui
negre [i mari se cl\tinau n un feliu de ritm pe umerii s\i largi...
(Ora[ul nostru, nr.10, 1928).
Ducnd dorul amicilor, n 15 august 1885, cnd se afla la
tratament n sta]iunea Liman-Odessa, le scria prin Petru
Novleanu : Salut\ri, multe companiei calomnioase de la
Barothy, cuibul negru de suspiciuni asupra caracterului
c\lug\resc al celui ce semneaz\ cu toat\ afec]iunea.
al t\u M. Eminescu(Opere, volumul XVI)
Despre acele momente [i amintea [i N. A. Bogdan, povestind:
Uneori m\ ntlneam cu Eminescu la birtul lui Baro]i pe strada
L\pu[neanu. El venea acolo singur-singurel [i lua dejunul dus
pe gnduri. De melancolic ce era p\rea posac [i mohort [i numai
prietenii s\i adev\ra]i, Creang\ [i Miron Pompiliu [tiau s\-l mai
nsenineze. (Cteva evoc\ri eminesciene,Adev\rul, 17 iulie 1934)

91

Vizit\m Gr\dina Prim\riei - a teatrelor [i a fanfarelor

Peste drum de ctitoria Banului, mai jos de noua Policlinic\


Stomatologic\, vreme de vreo 40 de ani, pn\ prin anul l903,
unde-i acum Cinematograful Tineretului, existase faimoasa
Gr\dina Prim\riei, nfiin]at\ pe vremea primarului Dimitrie
Gusti (1865). Din ndemnul s\u, fostul cimitir p\r\sit al Bisericii
Banu, trasnsformat n maidan n\p\dit de gunoaile carelor [i
c\ru]elor din vechiul medean (pia]a) Sf. Spiridon, se planta cu
arbori [i flori. Prim\vara locul era de nerecunoscut, iar v\zduhul
nmiresmat de straturile cu flori, pe seama c\rora r\ut\cio[ii
scoseser\ vorba c\ le parfumeaz\ noaptea un om al primarului,
numai ca gr\dina s\ fie f\r\ seam\n. {tirea deschiderii o
d\deaGazeta de Iassi din 15 iunie 1867, constatnd buna ei
organizare, de[i nu era prea mare. L\rgit\ prin cump\rarea
locului hanului lui Gheorghe Coroi, din Uli]a de Sus (1868) [i
nzestrat\ cu b\nci, un chio[c pentru fanfara G\rzii Civice (1868)
[i cu o ber\rie, noua gr\din\ devenea un loc atr\g\tor. Seara
cntnd [i fanfara militar\, pustiul bntuia prin locantele Pie]ii
Sf`ntului Spiridon. Ie[enii cu mic cu mare, d\deau buzna la
Gr\din\, se instalau pe b\nci, t[tuiau hoardele de ]nci [i
rezema]i de speteze, ascultau interesa]i cntecele pe care capelmaistrul le nf\]i[a cu explica]ii despre game, chei semne [i alte
istorii muzicale, spre necazul locantierilor, nedumeri]i de unde
ap\ruse noua pasiune a dragilor iubitori de s\c\ric\. Agor\
pentru dezbateri publice [i salon de expozi]ii ale pictorilor,
fotografilor, sculptorilor, giuvaergiilor, ]es\torilor [i altor
n\scocitori, diminea]a vuia de aprige discu]ii, ncinse pe seama
operelor n[irate prin copaci, pe b\nci sau pe zaplazuri; dup\amiaza r\suna de tromboanele fanfarelor - care c`ntau un vals,
un cadril [i o uvertur\, iar noaptea clocotea de rsetele
trgove]ilor nghesui]i n fa]a scenei comedian]ilor (nlocuit\
acum de cinematograful Tineretului). Doritori s\ aib\ activitate
[i ntre stagiuni actorii Teatrului Na]ional organizau, pe atunci,
spectacole u[oare n gr\dinile de petrecere. A[a se ntmpla n
92

vara anului 1876 nfiin]`ndu-se dou\ teatre de var\: unul n


Gr\dina Chateau aux Fleurs din uli]a Golia, iar altul n Gr\dina
Prim\riei. Primite cu pl\cere de trgove]i, le frecventau ncnta]i s\
petreac\ cteva ceasuri vesele pe seama farselor, comediilor [i
vodevilurilor prezentate de cele dou\ trupe ale Na]ionalului ie[ean
conduse de actorii Alexandrescu [i Arceleanu.
Uneori, printre vizitatori se afla
[i poetul Mihai Eminescu, cronicar
artistic al gazetei Curierul de
Iassi. Asistnd la spectacolul din
24 august 1876 avea s\ scrie : Nu
ncepuse a nsera bine [i publicul
venea n Gr\dina Prim\riei spre a
ocupa mai de timpuriu locuri, astfel
c\ pe la 8 ceasuri nu se mai g\sea
un singur bilet. Precum vedem
Teatrul de var\ este mbr\]i[at de
publicul ie[ean, drept care
Alexandrescu [i pune toat\ [tiin]a
a-i satisface dorin]ele, iar acesta n
schimb a-i da tot concursul s\u. ~n
num\rul ziarului din 3 septembrie consemna alt spectacol.
Gazetarul ap\rea pe aleile gr\dinii nu numai la spectacolele
trupei de teatru, dar [i pentru a ntlni muza vie]ii sale, pe
Veronica Micle, veche cercet\toare, prin t`rg [i prin gr\din\,
a[a cum m\rturisea, n schi]a sa Plimbare de Maiu n Ia[i (2 mai
1872): ~ncep`ndu de la 6 ore spre 7 sera, o lume vesel\ inund\
cu valuri prin toate p\r]ile; pe cutare strad\ vedi o p\reche de
dame, cari departe de a fi lucsoase, - suntu ns\ foarte elegantu
mbr\cate... ~n gr\dina Prim\riei, care nzestrat\ de o music\
foarte bun\, e frequentat\ totdeauna de o lume numeroas\ dar
amestecat\, gustul [i elegan]a n mbr\c\minte [i n maniere nu
se poate bine distinge din cauza desimei. Plecndu spre strada
Copou, vedem unu lan]u de tr\suri, cari pe ntrecute se ndreapt\
spre [osea... Mai departe descria plimbarea cu tr\surile la
gr\dinele Pesther [i Copou, remarcnd o tr\sur\ cu o pereche,
unde dama e bine voalat\ mai departe una cu pocletul ridicat
93

[i suspin`nd : doi ferici]i se plimb\. ~ncheia f\cnd filozofia


plimb\rilor: {i ce este alta via]a aceasta, dect o o plimbare
continu\, a c\reia ]int\ este fericirea, care fiind pururea relativ\,
o tot c\ut\m [i dorimu. S\ ne plimb\m dar pn\ ne este cu putin]\,
c\ci adev\ru e, c\ :
~n toat\ via]a tainicu [i dulce/
Prin lumi de visuri c\l\torim
Odat\ ns\ lng\ o cruce, /
Pentru vecie noi ne oprim! Semnase: Corina
Povestind o nefericit\ ntmplare de dragoste, nuveleta
Rendez-vous semnat\ tot de Corina, n gazeta, din februarie
1872 m\rturisea c\ pu]ine ubiri
furi[ate prin Gr\dina Primariei scap\
a nu fi observate de mine. Pasiunea
[i-o marturisea [i n scrisoarea din
martie 1876, adresat\ prietenei
Eugenia Frangolea din Gotha: fac
zilnic o plimbare pe asfalt....de la
Copou pn\ la palat [i napoi, este ceea
ce fac f\r\ ntrerupere cnd este
vreme frumoas\. Plimbarea pe
Copou, L\pu[neanu [i {tefan cel Mare
nsemna o mngiere pentru Veronica,
nec\jit\ [i nstr\inat\ dup\ moartea
so]ului, Profesorul {tefan Micle (august 1879) [i mutarea
poetului la Bucure[ti. Aflat\ pe traseu, n 17 ianuarie 1880,
scria poetului c\ v\zuse arz`nd Palatul Cur]ii Domne[ti.
Peste c]iva ani ie[enii, aduna]i cu sutele n Gr\din\, prin
pomi pe case [i pe str\zile din jur, ascultau vr\ji]i valsul Valurile
Dun\rii prezentat de fanfara condus\ de c\pitanul Ioan
Ivanovici, fostul copil de trup\ [i elev al renumitului muzician
ie[ean Emil Lehr, cel care nfiin]ase fanfara Regimetului 2
Ro[iori, favorita ie[enilor. Pe la patru dup\ amiaz\ Gr\dina
Prim\riei nu mai nc\pea de lume... Spre surprinderea
capelmaistrului, emo]ionat, odat\ cu fanfara, ntreaga gr\dina
a prins s\ murmure [i apoi s\ cnte cu glas tare, valsul cel nou.
Melodia reluat\ de ascult\torii r\ma[i pe dinafar\, pe strada
94

Intrarea n fosta Gr\din\

L\pu[neanu, pe Strada de Sus, n balcoane, pe acoperi[uri [i-n


copacii din jur, zbura tot mai departe, pe b\trnele uli]e, ducnd
vestea frumosului vals al Dun\rii romne[ti...(Gr\dina Prim\riei).
Cochet\, cu rondouri de flori [i alei de castani, cnd mai
ngrijit\, cnd mai p\r\sit\, dup\ priceperea primarilor, se afla
de mult\ vreme `n ochii negustorilor [i locantierilor ce se

Coloseul Bragadiru, de pa locul Gr\dinii Prim\riei

95

nghesuiau spre noua zon\ central\ a trgului, p\r\sind pe aceea


din jurul Palatului domnesc (alc\tuit\ odinioar\ din Uli]a Mare,
Podul Vechi (C. Negri), Sfnta Vineri (Anastasie Panu), Uli]a de
Jos [i Gr. Ghica).
nceputul avea s\-l fac\, n vara anului 1905, patronul fabricii
Bragadiru ridicnd la strad\, un fastuos local cofet\rie - ber\rie
(Coloseul Bragadiru), ca
sucursal\ a fabricii sale.
Deschis la 9 iulie 1906, dup\
inaugurarea
din
ziua
precedent\ - cu aghiazm\ [i
o gustare copioas\, pentru
vreo 100 de invita]i, plus
orchestra celui mai mare
muzicant al vremii: Ghi]\
Borteanu - localul de la
num\rul 33- 35 ascundea n
spate [i o gr\din\ de var\,
nzestrat\ cu scen\ zidit\ [i
cabine. La intrare se n\l]a
portalul elegant ornamentat.
Spre lauda arhitectului
Virgil H\l\ceanu p\rintele
lucr\rii, cl\direa nu avea
asem\nare n ora[, r\mnnd
Ilustrat\ editat\ de Dacia
mult\ vreme o emblem\ a
(P. Iliescu [i D. Grosu)
str\zii L\pu[neanu. Anun]nd
evenimentul, ncntat, la 16 iulie trimisul gazetei Ecoul
Moldovei avea s\ scrie : Coloseul Bragadiru din Ia[i putem
spune c\ e unica cl\dire din ]ar\ prin stilul, decora]iunile
frumoase, mobilierul elegant, nconjurat de o teras\ admirabil\
[i o gr\din\ ce promite s\ fie minunat\.
Faima i cre[tea [i mai mult prin 1911, vara, cnd cineastul
Jaques Leibovici proiecta n gr\din\ filme, de la care ntr-o zi
se aprindea ghereta aparatelor, (construit\ dup\ aprobarea

96

Prim\riei, pe baza cererii sale din 12/27 aprilie 1911). Spa]iul


fiind preluat apoi de Societataea Cultul Eroilor (1919) se
deschidea aici cinematograful Mircea, dar n noaptea de 13/
14 mai 1920 lua foc [i acesta, tot de la cabina de proiec]ie,
p\l\l\ile ntnzindu-se pn\ la palatul Cuza, arznd [i mica
libr\rie I. V. Ionescu. Pentru a se ndep\rta focarul incendiilor
- celuloidul filmelor - planurile refacerii prevedeau separarea
celor trei cl\diri: ber\ria, cinematograful [i libr\ria.
Fiind ad\postit\ n locant\ [i redac]ia Via]a Romneasc\, cu
tipografia Dacia, n care ap\rea revista, focul le provocase
pierderi `nsemnate. Pentru revist\ era al doilea foc dup\ acel
din uli]a Golia produs n 1915. Aranjat\ la etaj, ntr-o sal\ mare,
redac]ia avea o fereastr\ c\tre trec\toarea Banu [i intrarea pe
din dos, pe o scar\ lung\ [i abrupt\, iar la mijloc legendara ei
mas\ larg\, cu fotolii [i scaune de jur -`mprejur , n care st\teau:
Garabet Ibr\ileanu, Mihai Sadoveanu, George Toprceanu, fra]ii
Teodoreanu, M. Sevastos [i celelalte umbre din c\r]ile
amintirilor. Prin 1922 cl\direa era ref\cut\, dup\ alt incediu
devastator din septembrie 1921, cnd redac]ia p\r\sea, definitiv,
localul cu ghinion [i se muta n casele lui Petre Carp din
P\curari 4, apoi n curtea Creditului Urban - unde locuia poetul
Mihai Codreanu - [i la urm\ n strada Vasile Alecsandri nr. 12,
la Tipografia Na]ional\ condus\ de I.S. Ionescu. (M. Sevastos,
Amintiri de la Via]a romneasc\).
Odat\ cu rezidirea cl\dirii, inginerul M\rculescu, noul
constructor, ridica al\turi, pe locul intr\rii la Gr\dina Prim\riei,
un blocule] n stil moldovenesc. Noua ber\rie se numea Astoria,

Plan de refacere a ber\riei, a cinematografului Mircea [i a libr\riei Ionescu,


dup\ incendii (Colec]ia: Prof. Aurica Ichim, prelucrare Paul Zamfir)

97

dar nu a rezistat nici ea dect pn\ n noaptea de 4 / 5 august


1926, cnd alt foc i-a pus cap\t. Din nou se ref\cea [i devenea
ber\ria Elysee (1927). Firma lui Bragadiru [i g\sise locul [i
norocul n Pia]a Unirii.
{irul de incendii nimicitoare iscase zvonul c\ p\mntul este
bntuit de duhurile celor nmormnta]i n vechiul cimitir
(existent de prin 1743). Revoltate mpotriva locantelor de
perzanie, oplo[ite pe locul lor de ngrop\ciune, le d\deau foc.
Lupta pentru p\strarea cimitirului se ducea nc\ de pe timpul
poetului Costache Conachi, av`nd aici gropni]a familiei. ~nainte
de Regulamentul Organic, biserica [i gropni]a erau la un loc,
vechea uli]a Srbeasc\ trecnd pe al\turi, spre biserica Mitocul
Maicilor [i biserica Sf. Ilie. Cu timpul croindu-se un drum direct
prin cimitirul dezgr\dit [i pu]in gospod\rit, partea sa dinspre
r\s\rit r\mnea n prad\, la marginea ogr\zii spatarului
Mihalache Pa[canu - abia a[ezat aici, prin cump\r\tura a[ez\rii
hatmanului Constantin Palade (1832). ~n timpul Regulamentului
Organic - prima legiuire de organizare n stil european [i
conducere unitar\ a celor dou\ principate, aplicat\ de la
1 ianuarie 1832 - generalul Kiseleff pre[edintele Divanurilor
(1829 -1834), lund mai multe m\suri de mbun\ta]ire a vie]ii
capitalei, cerea Ob[te[tei Adun\ri s\ nfiin]eze pie]e pentru
alimente spre a nu se mai vinde, la ntmplare, pe uli]e. Cu
acest prilej Sfatul Muni]ipal - institu]ia de administrare
or\[\neasc\ - nfiin]at din 1832 [i transformat n Eforie (din
martie 1833), propunea, drept pia]\, locul cimitirului p\r\sit [i
mburuienit, pe care se aruncau necur\]enii. Ideea nu era
displ\cut\ nici familiei sp\tarului Cantacuzino, doritoare s\
scape de vecin\tatea sinistr\. Se opunea ns\, aprig, logof\tul
[i poetul Costachi Conachi - fost membru al Comisiei de
alc\tuire a Regulamentului - motivnd c\ aici ngropase pe tat\l
s\u, Manolache Conachi (17 martie 1803), pe sora sa mai mare
Catinca Oboror\[eni]a (1827), [i pe so]ia sa, Smaranda - Zulnia
(13 octombrie 1831), fosta so]ie a lui Petrache Negri ([i mama
lui Costache Negri), cu care se c\s\torise dup\ moartea so]ului.
Sus]inut [i de episcopul Meletie, logof\tul Conachi ales [i
epitrop, reu[ea s\ scape cimitirul de pacostea Pie]ii, juruind
ngrijirea [i zidirea la strad\ a unor dugheni pentru folosul bisericii.
98

Decednd, la 1 februarie 1849 - [i odihnit o vreme lng\


Smaranda (Rudolf Su]u) - sarcina ap\r\rii cimitirului r\mnea
pe seama fiicei sale: Cocu]a, c\s\torit\ apoi cu prin]ul Neculai
Vogoride (caimacamul din 1857). Nemplinind dorin]a zidirii
dughenilor promise, epitropii o reclamau generalului Budberg,
comisarul Rusiei, numit pe[edintele Divanurilor Principatelor
(1854). Ca s\ se mntuie de bucluc Cocu]a mutase osemintele
familiei la }ig\ne[ti (Spicuitor n ogor vecin, ianuarie 1920).
Ie[ind vorba, dup\ r\zboi, c\ prin ]intirim umblau noaptea
stafiile, un locantier adus n pragul falimentului, de zvonuri,
s-a pus la pnd\. {i ntr-adev\r, pe la miezul nop]ii, a v\zut un
crd de ar\t\ri mbr\cate n alb [i cu obrajii v\rui]i, jucnd
]on]oroiul pe un fel de scen\ njghebat\ din mesele gr\dinii.
Recunoscnd printre n\luci pe angaja]ii ber\riei rivale, Luther,
din Pia]a Unirii, le-a ie[it n cale cu toporul. Speria]i, strigoii au
luat-o la fug\. De[i s-a rs, mult, de ntmplare, clientela n-a
mai dat ghes [i ber\ria devenea cinematograful Elysee (1929),
Roxi (1933), Capitol (1940) [i Tineretului dup\ 1948, nume sub
care exist\ [i ast\zi p\r\sit, pe vechiul loc plin de istorie,
revendicat de Epitropia bisericii Banu.
Din cauza deselor falimente, partea din spate a gr\dinii a
r\mas pustie pn\ prin anul 1925, cnd Casa Asigur\rilor
Meseria[ilor [i propunea ridicarea unui dispensar medical.
Prim\ria i cedase locul, pe care arhitectul C. Ionescu ncepea
s\ ridice Palatul Asigur\rilor Sociale cu cabinete, laboratoare,
centru radiologic [i un mic spital la etaj. Sc\pat de r\zboi [i de
sistematiz\ri, ad\poste[te Policlinica Stomatologic\ din bolt\
(1926), la care spre lauda slujitorilor ei n haine albe, g\sesc
n]elegere [i ajutor chiar [i nec\ji]ii f\r\ bani, chinui]i de cumplite
dureri dentare. ~nainte de a trece prin bolt\, n gr\dini]a Policlinicii,
dinspre strada L\pu[neanu, privirile trec\torilor ntlnesc un havuz
din font\, ruginit [i oropsit, dar mai nimeni nu se opre[te s\-l
admire. Prin anii 1970, `l cerceta, cu aten]ie, b\tr`nul profesor
universitar Gheorghe B\ileanu, erudit cunosc\tor al Ia[ilor,
socotindu-l singurul martor a uitatei gr\dini . Cndva, probabil,
n bazin susura apa, mnat\ de pompa adus\ de inginerului
Mathias Niciman (1867).
99

Separat de via]a cinematografului, blocule]ul arhitectului M\rculescu primea


mici magazine sezoniere [i
unele antic\rii. Printre
acestea, chiar lng\ micul
pasaj, spre curte, ntr-o
od\i]\ unde-i acum un Xerox,
dup\ ultimul r\zboi ap\ruse
antic\ria
cu
numele
Prometeu. O ]inea {tefan
Lungu, un b\rbat nalt [i
elegant, cunoscut n lumea
studen]ilor c\ci ini]iase [i
oarecare activitate editorial\, multiplicnd la
ma[ina de scris [i indigo,
cursurile universitare c\utate. Pere]ii pr\v\liei, larg\
doar de vreo doi metri, erau
c\ptu[i]i cu rafturi doldora de c\r]i la pre]ul unic: un leu bucata,
indiferent de con]inut [i de m\rime. O halb\ de bere costa cam
un leu [i jum\tate. Stabilise acest pre] ca s\ nu fie scit cu
negocieri [i ntrerupt de la activitatea editorial\- scrisul
dr\cesc, pe ma[in\. Fiindc\ n od\i]\ clien]ii se nghesuiau ca la
praznic, unii coco]indu-se pe sc\ri pn\ n tavan, s\ vad\ c\r]ile,
afar\ la o mas\ nvrfonat\ de tip\rituri oficia zmbitor alt
pasionat: George P`nzaru, c\l\uza mun]ilor, editor de reviste
umoristice - cu fratele s\u, poetul Costic\ P`nzaru - [i el mare
iubitor al cuv`ntului scris. Ca un veritabil buchinist cutreiera
cartierele, depista comorile de c\r]i ale podurilor b\trne[ti,
smonea de]in\torii s\ le valorifice [i le punea la ndem`na
bibliotecilor, elevilor [i studen]ilor.
Suplinind lipsa de manuale [colare din anii ultimului r\zboi
[i chiar pn\ prin 1950, cnd au ap\rut manualele unice distribuite gratuit - `n vacan]a mare vizita [colile, aduna c\r]ile
absolven]ilor, le cosea cu dragoste [i talent, pentru ca toamna
100

s\ bucure cu ele pe acei care le duceau dorul. Etern optimist,


totdeauna cu sursul pe buze [i niciodat\ materialist, [i
practica ndeletnicirea ntr-un stil cu totul personal- cum avea
s\-l caracterizeze fostul s\u tovar\[ de bran[\ (St. Lungu) -,
celor nevoia[i, ce nu se mai ndurau s\ se despart\ de o carte
dndu-le-o pe datorie, cu ncurajarea : Las\ c-ai s\ mi-o pl\te[ti
mata cnd ai s\ ai parale!! ~n timpul r\zboiului d\ruise mii de
c\r]i r\ni]ilor din spitale, ducnd la patul lor, valize pline cu
tip\rituri, pentru alegere. Imediat dup\ ultimul r\zboi, angajat
la Biroul de Turism Sindical, nfiin]at pe col]ul str\zilor Banu [i
L\pu[neanu - local ocupat mai trziu de cofet\ria F\get -, umbla
prin institu]ii [i fabrici poftind tinerii la excursiile gratuite, n
Mun]ii Ceahl\u sau Rar\u cu transportul
pl\tit de Consiliul Sindicatelor. Plecarea
se f\cea smb\ta dup\ amiaz\, din Gara
Mare, unde la peron a[tepta un tren sau
m\car un vagon special cu organizatorul
radios, pe scar\. La urcare, fiecare turist
primea - din partea Comisiei de Turism
a Sindicatelor - o pung\ cu hran\ rece
(ou\ fierte, brnz\, costi]\, ro[ii, ardei [i
o sticl\ de vin), urmnd ca la caban\ s\
fie o mas\ cald\. {i ce necajit era cnd la
Cmpulung r\mnea doar cu vreo
Neostenitul anticar [i
dou\zeci - treizeci de turi[ti, din cei vreo turist, George Pnzaru
100 urca]i n Gara Ia[i!!! Unii [mecheri,
veneau doar s\ ia pungile [i coborau pe cealalt\ u[\ a vagonului,
naintea plec\rii. Al]ii cu treburi pe parcurs, profitau de ocazie
[i ramneau pe la Pa[cani, Dolhasca, Suceava [i pe unde mai
oprea trenul... {tiind povestea, b\dia George alunga norii ce -i
ntunecau fa]a, zmbea iert\tor [i pe cei r\ma[i i corcolea [i-i
ndestula ca pe copiii s\i. Le culegea mure, zmeur\, afine, i ini]ia
n tainele vegeta]iei montane, nv\]ndu-i s\ cunoasc\ hribii [i bure]ii
comestibili, ca la ntors, s\ duc\ acas\ rucsacurile pline...
De[i ajunsese octogenar, participa la concursuri de Orientare
Turistic\ [i antrena la excursii clase ntregi de elevi, purtndu-i
pe c\r\rile ntortochiate ale Mun]ilor Ceahl\u, Rodnei, Bucegi
101

sau Piatra Craiului, ca pe marile bulevarde. Seara le organiza


focuri de tab\r\ [i concursuri, premiind c[tig\torii cu c\r]i
turistice [i dulciuri din rucsacul s\u, ve[nic greu De aceea, cnd
inima lui larg\ a ncetat s\ mai bat\, b\dia George, trecnd
anonim n lumea umbrelor (16 septembrie 2000), mul]i dintre
cunoscu]i au lacrimat, [optind : S-a mai dus un om dintre
marii no[tri contemporani!!
A[a cum [i amintea academicianul Constantin Ciopraga, n
volumul Caietele privitorului t\cut [i la o discu]ie, pe seama
str\zii Lapu[neanu (26 iunie 2002), zona avea din vechime
tradi]ia anticarilor. Mult timp n fa]a Gr\dinii Prim\riei [i apoi
a cinematografului, au oficiat b\trnii buchini[ti, a[ezndu-[i
pe trotuar micile lor dulapuri cu c\r]i str\vechi, n dreptul c\rora
se opreau c\rturarii, studen]ii [i eleviii, uitnd s\ mai plece.
Printre ei [i ncercase norocul [i anticarul Israel Cupperman, intrat
n schimburi de c\r]i cu parteneri din str\in\tate, pentru a aduce
la Ia[i tip\rituri ieftine din marile centre europene (1923).
Prin 1946, peste drum de cinematograf existase libr\ria
Pygmalion a lui Akerman, editoarea volumului Manual de
moral\ practic\ de Tudor Arghezi.

IV. Parcurgem strada MARILOR UNIRI


Povestind despre o cas\ de demult

Dep\[ind Gr\dina Prim\riei, ntr-o mic\ gheret\ a fostului


palat domnesc (cu num\rul 37), am fi g\sit, prin anii 1923,
Libr\ria Romneasc\ I. V. Ionescu, cu c\r]i po[tale ilustrate [i
timbre. Ochiosul comer] cu ilustrate fiind cam p\gubos, via]a
[i-o ]inea cu m\rcu]e, libr\ria aflndu-se la ndemna celor
ncurca]i n h\]i[urile societa]ii Creditul Urban. Ca orice institu]ie
bancar\ mprumuta bani, lund drept ipotec\ case [i felurite
imobile, dup\ care apoi `mpricina]ii oftau, f\r\ s\ le mai poat\
revedea, c\znd n s\r\cie. Din aceast\ cauz\, pe la nceputul
secolului trecut, majoritatea fostelor case boiere[ti se aflau sub
102

st\pnirea Creditului. Chiar [i sediul din strada L\pu[neanu [i-l


cump\rase tot pe seama unui mprumut f\cut de urma[ii Ecaterinei
Ghica, fosta proprietar\ a casei lui Mihalache Cantacuzino Pa[canu folosit\ ca Palat domnesc ntre anii 1859-1865.
Birourile Creditului instalndu-se la etaj, marile s\li ale
parterului primeau bogate [i elegante magazine precum libr\ria
Maugush, un luxos magazin de bijuterii [i libr\ria Ligii Culturale
n anii ultimului r\zboi, cnd deasupra Liga deschisese un muzeu
al Uniriii, adunnd m\rturii valoroase din vechile saloane boiere[ti.
Cl\direa aceasta avnd [i ea o poveste lung\, pe larg descris\
n volumul Palatul Marilor Uniri, publicat de autor n anul 2000,
merit\ a fi m\car par]ial, cunoscut\ prin cteva pagini...
Construit\ la nceputul veacului trecut, ntr-o cuprinz\toare
gr\din\, avea megie[i la r\s\rit: locul Bisericii Cuvioasa

Casa sp\tarului Mihalache Cantacuzino-Pa[canu.

Paraschiva, la nord: ]intirimul Bisericii Banu, la sud: acareturile


Consulatului Rosienesc cu uli]a ce cotigea pe lng\ el, spre
Biserica Sf. Spiridin, iar la apus: Uli]a Srbeasc\ n f\ga[ul c\reia
s-a [i pomenit dup\ ndreptarea [i l\rgirea acesteea.
Exista prin anul 1819, cnd inginerul hotarnic Joseph Bayardi
ntocmea planul ora[ului Ia[i, dnsul fiind socotit [i autorul
103

cl\dirii, ntre anii 18061808, pentru primul st\pn, Costache


Catargiu, mare logof\t pe vremea domnitorului Ioni]\ Sturza. De
la acesta, trecea hatmanului Constantin (Constantinic\) Palade.
Scoas\ la mezat (30 octombrie 1831), pentru nzestrarea
urma[ilor minori, zidirea s-a cump\rat n 1832 de sp\tarul
Mihalache Cantacuzino Pa[canu, pl\tind vreo 120.000 de lei..
nsurat cu Maria (Marghioli]a) Ghica, fiica lui Dimitrie Ghica
din Trife[ti i las\ acesteia casele ce le are n Ia[i n Uli]a Mare
(prin testamentul din 22 august 1851), trecnd n cele ve[nice
la nceputul anului 1857. Fiindc\ nici via]a Mariei Cantacuzino
nu era f\r\ sfr[it, d\ruia [i ea averea celor dou\ fete din prima
sa c\s\torie altele neavnd [i anume Ecaterinei Plagino,
c\s\torit\ Ghica [i Aglaiei Plagino, c\s\torit\ Moruzzi.
Ultima dintre fete, renun]nd la case, prin mp\r]eala din 4
ianuarie 1866, toat\ a[ezarea trecea n seama Ecaterinei (sau
Catrinei) Ghica (1867), m\ritat\ la 10 aprilie 1838, mam\ a patru
b\ie]i [i v\dan\ dup\ so]ul Nicolae (Nicu) Ghica Com\ne[ti, care
se sinucisese prin 1851, dup\ un aprig joc de c\r]i ce-i pierduse
mo[ia Com\ne[ti (de vreo 64.000 de f\lci sau 94.000 de hectare).
Cl\dirile din Ia[i, r\mase pustii - c\ci cucoana cea mare,
sp\t\reasa, tr\ia mai mult la mo[ia din Cepleni]a n alt\
hardughie, iar Catrina la Com\ne[ti - se nchiriau, n ianuarie
1859, pentru a servi de re[edin]\ domnitorului Alexandru Ioan
Cuza, fostul colonel [i hatman al oastei Moldovei, f\r\ domiciliu
personal n capital\ ...

Unde s-a `nfiin]at Societatea Unirea

Casa avea tradi]ii unioniste. Vorbind despre preg\tirile


pentru marele eveniment al Unirii, Nicolae Gane scrisese:
Centrele noastre de ntrunire [i consf\tuire erau n Ia[i la
r\posatul Mihalache Cantacuzin Pa[canu, n casele c\ruia s-a
subscris actul solemn al Unirii, iar n jude]ul Suceava, la
monastirea Slatina, unde era egumen r\posatul Calinic Miclescu,
ales n urm\ mitropolit primar al Romniei. (Amintiri din
timpurile Unirei).
104

Aduna]i n casa lui Pa[canu, se sf\tuiau unioni[tii, nc\ din


anii domnitorului Grigore Ghica Vod\, aici ]inndu-se [i ntlnirile
tinerilor c\rturari.
Una, de mare importan]\, se petrecea la 30 mai / 11 iunie
1856, participnd vreo 170 de ie[eni de vaz\, p\trun[i de
necesitatea ca moldovenii s\ n]eleag\ n acest moment despre
adev\ratele lor dorin]e [i
nevoi. ntre ei se aflau
politicieni, boieri, negustori [i
c\rturari precum: Vasile
Alecsandri, Costache Negri,
Mihail Kog\lniceanu, D. Ralet,
Grigore
Cuza,
Vasile
M\linescu, G. Sion, N. Ionescu,
Sc. Pastia
Cu to]ii, M\dulare de fa]\
ale societ\]ii, g\seau de
cuviin]\ ca lucr\rile s\ se
ncredin]eze unui comitet
diriguitor, semnnd astfel
actul nfiin]\rii Comitetului
Unirii (din 30 mai) sub titlul
Jurnal, cu leg\mntul :
Unirea principatelor sub un
Prin] str\in, dintre familiile
domnitoare n Europa, afar\
de dinastiile staturiloru
(Colec]ia D. Grum\zescu)
megie[ite [i Statornicirea
unei capitale noi n mijlocul ambelor ]\ri.
A doua zi, Steaua Dun\rii marca evenimentul scriind: Ieri,
s-au adunatu n casele D-sale Spat. Mihalache Cantacuzinu unu
num\ru de persoane unite n ideea de a constitui o societate
pentru l\]irea nc\ mai multu a opiniei: c\ numai prin Unirea
Domniiloru Moldovei [i a }\rii Romne[ti, sub unu singuru
domnitoriu st\pnu, se voru putea odat\ statornici aceste ]\ri
surori spre binele viitoriu al tuturoru.

105

Cu toate c\ mutarea capitalei de la Ia[i strnise unele


controverse, ac]iunile se extindeau, atr\gnd tot mai mul]i aderen]i.
Nest\vilit\, n anul urm\tor, ideea Unirii devenise un crez,
pornindu-se lupta nver[unat\ ntre sus]in\torii ei [i
conservatorii antiunioni[ti. Prin februarie 1857, se nfiin]a
Comitetul Electoral al Unirii, format din 10 membri. Pe scene
se juca P\cal\ [i Tndal\, dialogul politic ntre un june
unionist [i un b\trn giubeliu, publicat de Vasile Alecsandri
n Steaua Dun\rii (16 iunie 1856). Poezia Moldova n 1857,
scris\ de acela[i tribun se recita n toate saloanele intelectuale,
strofa din mijloc fiind pe toate buzele:
E scris\-n ceruri snta Unire / E scris\-n inim\ cu foc ceresc,
O! Romnie! La a ta m\rire / Lucreaz\ bra]ul dumnezeiesc.
Ca ripost\, ap\ruse [i poezia cu acela[i titlu, ticluit\ de
conservatorul Neculai Istrati -vecinul lui Mihalache Cantacuzin,
din casa ce avea s-o cumpere mai t`rziu Neculai Drosu-, pentru
a combate Unirea :
Scump\ Moldov\! Ce dile grele, / Ce dile triste ai mai ajuns?
To]i veneticii vipere rele / Iar s\ te piard\, f\]i[ s-au pus.
Cu ghib\cie aprind junimea, / Fac manifeste fac poezii,
Cu minciuni negre n[eal\ lumea / La viitorul de fantazii!
..

Nu suntem nc\ orbi]i cu totul / Ca a[a lesne s\ ne n[el\m,


nct pe basme s\ ne d\m votul / Scump\ Moldov\ s\-nmormnt\m.
Sf\tuim ns\ noi din durere / P\stra]i Moldova, iubi]i copii,
Fugi]i de intrigi s\ nu v\-n[ele / {-amar s\ plnge]i pe-ai vo[tri fii.
Sus]innd lupta moldovenilor, la 3 / 15 martie 1857, se
nfiin]a la Bucure[ti Comitetul Central al Unirii, cu program
asem\n\tor acelui din Ia[i.
Prin mutarea n casele Pa[canu, domnitorul aducea o
mul]umire Mariei Cantacuzino, femeie aplecat\ la durerile celor
din jur, ce sprijinise cu distinc]ie actele culturale [i patriotice.
Hulit\ de boierii conservatori la moartea bunului ei so], doar
de 67 de ani (1/13 ianuarie 1857), cnd toat\ a[ezarea
cantacuzineasc\ era n doliu [i nl\crimat\, iar preo]ii i slujeau
priveghiul ultimelor ceasuri de acas\, antiunioni[tii puseser\
la cale un bal cu lume mult\ [i l\utari, ce a ]inut toat\ noaptea
106

Casa postelnicului Neculai Istrati (Foto: Paul Zamfir)

n casa de peste drum a postelnicului Neculai Istrati. (Radu


Rosetti, Ce [tiu despre Unire). n timp ce toat\ societatea din
Ia[i, f\r\ distinc]ie de clas\, era reunit\ pentru a plnge un
partizan al Unirii, n casa vecin\ recent achizi]ionat\, muzica
militar\ cnta valsuri [i contradansuri, [i informa cititorii gazeta
Steaua Dun\riidin 16 februarie 1857, care publica necrologul
lui Mihalache Cantacuzino. Neomenia vecinului ar\ta [i lipsa de
recuno[tin]\ a acestuia pentru ajutorul primit de la defunct.
Postelnicul, [ef al partidei antiunioniste, fiind c\s\torit cu fata lui
Ionic\ Ciudin, fostul vechil al sp\tarului, cump\rase casa lui Iancu
Cantacuzino, cu banii [i ajutorul bunului boier Mihalache.
Deschiznd od\ile primei reuniuni patriotice, care a avut
loc la Ia[i n favoarea Unirii, cum scria gazeta, sp\tarul s\vr[ise
[i unirea de snge cu una din cele mai ilustre familii din
Valachia, primul poet valach contemporan, Ioan (Iancu)
V\c\rescu, ob]innd mna fiicei lui Mihalache Cantacuzino,
(Caterina, din prima sa c\s\torie). Fiind oprite cuvnt\rile
patriotice n biseric\, n-a putut mpiedica nimeni pe Dimitrie
Ralet, fostul ministru al lui Grigore Ghica, s\ nu [i ia adio, la
mormnt, din partea asisten]ei numeroase [i a familiei politice
107

a defunctului. Pe tot drumul, l-a condus o mul]ime imens\ de


oameni, (n trista zi de 3/15 ianuarie 1857), aducnd ultimul
oamgiu omului care traversase via]a f\r\ repro[uri, r\mnnd
prieten constant al poporului n practicarea binelui [i neobosit
ap\r\tor al drepturilor ]\rii.
Nicolae Istrati, fost ministru n c\im\c\nia lui Teodor Bal[ [i
prieten cu consulul austriac Godel Lannoy, nu-i putuse ierta faptul
c\ atunci cnd a scris bro[ura antiunionist\ Despre puterea
legislativ\ [i privilegiile principatelor Moldo-Romne Iassy,
Albina, 1856, devenit\ Chestia dilei, Mihalache Cantacuzino
publica n Steaua Dun\riidin 3 / 15 iulie 1856 cteva ntmpin\ri
asupra Chestiei dilei, demontnd n 21 de puncte sus]inerile
antipatriotice ale adversarului [i ap\rnd Unirea f\r\ nici o re]enire.
Victoria unioni[tilor [i a[ezarea domnitorului vizavi de
locuin]a sa l sufocase [i-l nver[unase [i mai mult pe Neculai
Istrati, retras la mo[ia sa din Rotop\ne[ti, unde ntrunea amicii,
punea la cale interven]ii la puterile str\ine [i ridicase chiar o
statuie n ograda bisericii, reprezentnd Moldova ndurerat\.

...S-a des\v`r[it Unirea principatelor

Casa Pa[canu, devenit\ Palat Domnesc, avea s\ g\zduiasc\


toate momentele nf\ptuirii concrete a Marii Uniri, n nc\perile
sale nfiripnduse planurile unific\rii pas cu pas, mai nti a
v\milor, armatelor, legilor [i, rnd pe rnd, toate celelalte. Aici,
domnitorul visa marile nf\ptuiri [i tr\ia deziluziile
nen]elegerilor dintre corifeii politici. Mutat\ n casa Ecaterinei
Ghica fiica Mariei Cantacuzino, (de fapt a Mariei Cantacuzino
pn\ n 1867), transformat\ provizoriu n re[edin]\ domneasc\,
Elena Cuza trebui s\ primeasc\ aici nalta societate a celor dou\
principate. (Lucia Bor[).
Aici soseau, la 29 ianuarie / 10 februarie 1859, delega]ii
Munteniei (Clement - Episcopul Arge[ului, Scarlat Cre]ulescu,
Alexandru Florescu, Barbu Sl\tineanu, Costache A. Rosetti [i
Nicolae Opranu), aducnd domnitorului Actul alegerii sale [i la
108

Bucure[ti, Coroana }\rii


Romne[ti [i inimile a dou\
milioane [i jum\tate de
romni.
ncnta]i
de
ntmpinarea entuziast\ a
ie[enilor cu zgomotoase
manifesta]ii unioniste, dup\
consulul austriac Godel,
antiunionist [i de ntlnirea
cu principele, deputatul C. A.
Rosetti avea s\ transmit\ prin
telegraf la Bucure[ti: Domnul
este ntru totul sublim!. Pe
lng\ primirea oficial\, urmat\
de un banchet n marele hotel
Binder - unde delega]ia era
g\zduit\ - se prev\zuse [i o
serat\ de gal\, n noul Palat
Alexandru Ioan Cuza, n anul 1859
Domnesc (2 februarie).
Din casa lui Mihalache Cantacuzino, pleca la 4 februarie
1859, emo]ionat, la prima ntlnire cu locuitorii Bucure[tiului,
care l aleseser\ f\r\ s\-l vad\, ntr-un sfnt impuls patriotic...
ntors acas\, la Ia[i, efectua conducerea celor dou\ ]\ri, f\cnd
naveta ntre capitale timp de trei ani [i folosind telegraful ca
mijloc principal de comunicare [i des\vr[ire a Unirii. Instala]ia
telegrafic\ Cern\u]i Ia[i, pus\ n func]ie nc\ din timpul domniei
lui Grigore Ghica la inaugurarea Biroului Central din Curtea
Domneasc\, participnd chiar domnitorul (14 februarie 1855) [i
extins\ pn\ la Foc[ani [i Gala]i, de unde printr-o alt\ linie s-a unit
cu aceea dintre Bucure[ti Br\ila, nlesnise primelor gnduri de
Unire s\ zboare pe firele sale [i s\ se transforme apoi n chem\ri,
ndemnuri, apeluri [i ac]iuni mobilizatoare.
Prea bine convins de importan]a acestor comunica]ii, cu ele
ncepea unificarea, numind n mai 1859 pe Cezar Librecht,
fostul [ef al Biroului telegrafic din Gala]i [i apoi director al
instala]iilor din Moldova, ca inspector general peste telegraful
ambelor principate. Prin firele sale sosise la Ia[i, [tirea
109

propunerii domnitorului Moldovei [i pentru scaunul }\rii


Romne[ti, nc\ naintea desf\[ur\rii alegerii, strnind emo]ii
printre dreg\torii cancelariilor din vechea Curte Domneasc\.
n tumultul acelor zile cu ve[ti bune, dar [i nenum\rate rele,
luni, 21 septembrie / 3 octombrie 1859, Alexandru Ioan Cuza
primea la Ia[i firmanul de investitur\, ca domnitor al Moldovei.
l aducea colonelul turc Semih Bei, n cinstea c\ruia, seara, se
d\dea o mas\ intim\, f\r\ festivit\]i. Era prima oar\ cnd pentru
asemenea act nu se pl\tea bac[i[. Imediat apoi, pleca [i la Bucure[ti
unde urma s\-i fie prezentat [i cel de investitur\, ca domnitor
separat, n Muntenia, - 26 septembrie / 8 octombrie 1859 adus
de colonelul Tahir, c\ci sultanul nc\ nu recuno[tea Unirea.
Pe lng\ clipele de fericire n palatul lui Mihalache Pa[canu,
alesul tr\ia [i nenum\ratele zile dureroase, ale deselor
schimb\ri de guvern, datorit\ luptelor politicianiste reflectate
n rndul popula]iei tot mai nemul]umite mai ales din
Bucure[ti. ntre 24 ianuarie 1859 [i 24 ianuarie 1862 urmau a
se schimba vreo 20 de guverne (9 n Moldova [i 11 n Muntenia),
la c\derea c\rora domnitorul suferea cumplit, cu tot sufletul [i
nu-[i g\sea lini[tea, zile [i nop]i de-a rndul cum spunea
D. Bolintineanu , pn\ nu investea altul, plin de speran]e.
La vremea aceea, pe ferestrele cl\dirii, spuneau b\tr`nii, la
etaj, se z\rea adesea figura ngndurat\ a domnitorului Al. I.
Cuza, iar la parter barbi[onul colonelului Pisoschi [i monoclul
ag\i Alecu Beldiman, urm\rind plimbarea duducilor (potrivit
lui Rudolf Su]u),
n timpul deselor plec\ri la Bucure[ti sau prin ]ar\, acas\
r\mnea doamna Elena Cuza, s\-l suplineasc\. Spre a men]ine
leg\tura cu popula]ia, dnsa a stabilit la Palatul Domnesc - cum
se numea de acum casa lui Mihalache Pa[canu ore de audien]e
[i primire, n fiecare luni, dnd ascultare tuturor celor care
doreau s\-i vorbeas-c\. Luase sub patronajul s\u [colile, potrivit
Decretului Domnesc din 30 octombrie 1859, se ocupa de
ajutorarea s\racilor [i de educarea copiilor n institute de
binefacere. (Monitorul oficial, 1 decembrie 1859).
Modest\, doamna participa la recep]ii, baluri, uneori
mpreun\ cu so]ul, cnd acesta era n Ia[i. Au petrecut Cr\ciunul
110

[i Anul Nou mpreun\, primind la Palat ur\tori din tot ora[ul,


mp\r]ind copiilor daruri [i pitaci, f\r\ a lipsi [i de la mesele ntinse
n marele salon, pentru prietenii, mini[trii [i nal]ii func]ionari,
veni]i s\-l felicite pe domnitor care, n ziua de Sf. Vasile, rnduia [i
o recep]ie oficial\ n Palatul Administrativ (Curtea Veche).
Amndoi au s\rb\torit prima Aniversare a Alegerii,
participnd la spectacolul organizat de ofi]erii garnizoanei [i
actorii ie[eni, pe scena Teatrului Na]ional din Copou, n seara
zilei de 5 ianuarie 1860. Sala, plin\ de public [i oficiali, i-a
ntmpinat cu nsufle]ire [i c\ldur\, cntnd mpreun\ cu fanfara
[i orchestra Imnul Na]ional: Azi e zi de s\rb\toare.
Pretutindeni str\fulgerau focuri bengale [i lumini. Dup\
spectacol au a[teptat musafirii, arti[tii [i spectatorii invita]i s\
viziteze cochetul Palat Domnesc, din fa]a bisericii Banu.
Ziua de 24 Ianuarie, urmnd s-o s\rb\toreasc\ n cealalt\
capital\, miercuri diminea]a, 20 ianuarie, domnitorul a pornit
la drum. (Monitorul oficial, 21 ianuarie 1860). La Ia[i
r\mnea Doamna.
Anun]at\ cu 101 lovituri de tun (la 5 ianuarie se tr\seser\
numai 21), slobozite n zori (ora 7), de pe esplanada Palatului
Administrativ (Curtea Veche), din Ia[i, s\rb\toarea dublei alegeri
ncepea cu un TeDeum la Mitropolie. Al\turi de membrii
guvernului, consulii str\ini, ofi]eri [i credincio[i, participa [i
doamna Elena. St\tea modest\ lnga tronul domnesc, ascultnd
n t\cere slujba. Era privit\ cu admira]ie de oficiali pentru
t\ria ei [i cu dragoste de popor\nii ce se nghesuiau s-o vad\.
Dup\ slujb\, n\l]imea Sa s-a dus la Palatul S\u [i acolo,
ncongiurat\ de Eks. Lor Domnii Mini[tri, au primit felicit\rile
unei mul]imi numeroase, ce avea n frunte pe Kliros, boierii,
nal]ii ofi]eri ai armei [i nal]ii func]ionari ai administra]iei
Mul]umindu-le, Elena Cuza a rostit o scurt\ cuvntare: Ziua
de ast\zi, Domnilor, n care Romnia a redobndit vechile ei
drepturi, fiind pentru tot romnul o zi de mare s\rb\toare, m\
simt prea norocit\ n lipsa Prea n\l]atului nostru Domn, a primi
ur\rile ce depune]i [i a v\ mul]\mi n numele n\l]imii Sale.
Deie Domnul A Tot Puternicul, ca factul s\vr[it n aceast\ mare
zi s\ aduc\ bune [i priincioase rezultate pentru ntreag\ ]ara
111

noastr\ Romn\! (Monitorul oficial, 25 ianuarie 1860). La


ora 1 prezenta felicit\rile [i Corpul Diplomatic.
Din ini]iativa lui Mihail Kog\lniceanu, pentru a se ndep\rta
orice umbr\ de separatism moldovenesc, ncepnd cu anul 1861,
se renun]a [i la s\rb\torirea
zilei de 5 ianuarie, considerndu-se absorbit\de 24
ianuarie. Spre a o ntmpina,
principele sosea la Bucure[ti
n 22 ianuarie. R\m\sese la
Ia[i pn\ n 19 ianuarie,
fiindc\ tocmai atunci c\zuse
guvernul [i trebuia numit altul.
Era o vreme cinoas\. Pe drum,
a nfruntat viscolul, haitele de
lupi fl\mnzi [i frigul
necru]\tor, dar a mers nainte.
Dup\ festivit\]i se ntorcea.
Semnnd o sumedenie de
acte [i decrete n domneasca
noastr\ re[edin]\, Ia[i,
primind
rapoarte
[i
transmi]nd ordine grabnice
prin acela[i telegraf, ajungea
n fericita zi de 11/23
decembrie 1861, cnd putea vesti popula]iei ambelor ]\ri
acceptarea unific\rii [i de c\tre nalta Poart\, prin Firmanul
din 20 noiembrie / 2 decembrie 1861.
Cu toate c\ articolul nr. 1 al Firmanului vedea Unirea numai
n timpul domniei lui Cuza [i cerea men]inerea frontierei ntre
Moldova [i Muntenia, domnitorul proclama UNIREA DEFINITIV|
A PRINCIPATELOR.
Dnd MAREA VESTE de mul]i socotit\ ncredibil\ - pentru
care trudise trei ani [i scrisese nenum\rate interven]ii [i memorii
la marile puteri garante [i prietene: Fran]a, Rusia, Anglia, Prusia,
Sardinia [i demontase intrigile ostile ale antiunioni[tilor
sus]inu]i de Turcia [i Austria, aplecat nop]i de-a rndul deasupra
112

biroului din Palatul Domnesc, semna MARELE ACT DE LA IA{I,


a[ezat la temelia ]\rii pentru totdeauna:
PROCLAMA}IA N|L}IMII SALE C|TRE POPORUL ROMN:
UNIREA ESTE NDEPLINIT|! NA}IONALITATEA ROMN| ESTE
NTEMEIAT|! Acest fact m\re], dorit de genera]iunile trecute,
aclamat
de
corpurile
legiuitoare, chemat cu c\ldur\
de noi, s-au recunoscut de
nalta Poart\, de puterile
garante [i s-au nscris la
datinile Na]iilor. Dumnezeul
p\rin]ilor no[tri a fost cu ]ara,
a fost cu noi. El au nt\rit
silin]ele
noastre
prin
n]elepciunea poporului [i au
condus na]iunea c\tre falnic
viitoriu. n zilele de 5 [i 24
ianuarie a]i depus toat\ a
voastr\ ncredere n alesul
Na]iei, a]i ntrunit speran]ele
voastre ntr-un singur Domn.
Alesul Vostru v\ d\ ast\zi o
singur\ Romnie. V\ iubi]i
Patria, ve]i [ti dar a o nt\ri.
S\ tr\iasc\ Romnia!
Alecsandru Ioan,
Ia[i, n 11 decembrie 1861.
Mai jos, subscriau cinci mini[tri din Guvernul Moldovei (n
frunte cu Alexandru Moruzzi) [i 7 din Guvernul Munteniei
(ncepnd cu Dimitrie Ghica). n aceea[i zi, prin mesajul adresat
Adun\rii Elective locale, rostea cuvintele care munceau de mult\
vreme cugetele multor ie[eni:
...V\ convoc, Domnilor, a v\ ntruni la Bucure[ti, mpreun\
cu Adunarea ]\rei surori n ziua de 24 ianuarie viitoriu.

113

...Dar s-a ncheiat [i via]a de capital\ a Ie[ilor

{tirea era de nsemn\tate uria[\ pentru ]ar\, dar dureroas\


multor moldoveni, c\ci nsemna mutarea capitalei, motiv
pentru care, spuneau unii, domnitorul a dorit s-o anun]e mai
nti din Ia[i, Leag\nul Unirii[i apoi s-o confirme n primul
Parlament al Principatelor Unite. Spiritul na]ional [i dorin]a de
Unire a tuturor romnilor ntr-o singur\ ]ar\ erau, ns\, dominante.
Trecnd peste durerea sf[etoare a multor sute de func]ionari
r\ma[i f\r\ serviciile guvernamentale, la aflarea ve[tii, tot ora[ul
a dat dovezile cele mai vii de bucurie a sa; toate uli]ele erau
iluminate, muzicile cntau pretutindeni [i o mul]ime de norodu
nconjura Palatul principelui, c\ruia romnii datorescu
regenera]ia loru, na]ional\ [i falnicul viitoru ce-i a[teapt\.
(Monitorul oficial, 12 ianuarie1862).
Problema capitalei se discutase mult timp n Comisia
Central\ de la Foc[ani [i, de[i unii considerau mai rezonabil\
a[ezarea ei pe malul Milcovului (n Foc[ani), cum se preconizase
nc\ din 1856, s-a ales ora[ul Bucure[ti, socotind situarea sa n
mijlocul viitoarei Romnii. La aceast\ hot\rre contribuise [i
dorin]a moldovenilor de a nu se strni [i valul antiunioni[tilor
munteni, opu[i schimb\rii capitalei.
Urmndu-[i cursul, Unirea nainta, pas cu pas.. Monitorul
oficial din 16 ianuarie 1862 publica Decretul domnitorului
semnat la 14 ianuarie, prin care ministrul finan]elor [i cel al
lucr\rilor publice erau n[tiin]a]i c\ merg cu noi la Bucure[ti.
Pn\ la mutarea definitiv\, mai r\mnnd la Ia[i unele cancelarii
n locul mini[trilor se numeau, pentru un timp m\rginit
directori ministeriali. La Curtea Veche se ]inuse ultima [edin]\
a Camerei Deputa]ilor Moldovei, n care unii dintre participan]i
nu s-au putut ab]ine s\ nu l\crimeze, lund cuvntul [i s\ cear\
domnului grij\ pentru soarta Moldovei.
Adnc tulburat, luni - 15 ianuarie, alesul Ia[ilor ncheia istoria
capitalei Moldovei, ie[ind ngndurat din Palatul din strada
L\pu[neanu [i p\[ind t\cut printre osta[ii de gard\, din toate
114

schimburile, veni]i s\-l petreac\. Urcndu-se n po[talionul pe


t\lpici, cu care pleca spre Bucure[ti, unde era a[teptat joi, 18
ianuarie, privea ntristat ca [i acei din jur coborrea steagului
de pe catargul re[edin]ei domne[ti. Abia pornit, [i pe casa lui
Neculai Istrati de vizavi, se ridica un mare stindard al Moldovei,
ndoliat cu o panglic\ neagr\. Strofe mustr\toare din poezia
Moldova n 1857, adresat\ de Vasile Alecsandri conservatorilor
antiunioni[ti, ap\ruser\ pe toate zidurile, mpotriva nf\ptuitorilor
Unirii, al\turi de afi[ele cu doliu ce blestemau pierderea capitalei
[i condamnarea pe vecie a Moldovei la s\r\cie:
Blestemul ]\rii curnd s\ cad\ / Pe capul vostru nelegiuit!
Blestem [i ur\!Lumea s\ vad\ / Ct r\u n jur a]i f\ptuit.
Fie-v\ via]a neagr\, amar\ / Copii s\ n-ave]i de s\rutat!
S\ n-ave]i nume, s\ n-ave]i ]ar\ / Aici, s\ n-ave]i loc
de-ngropat.
{i cnd pe calea de ve[nicie / Ve]i pleca sarbezi, tremur\tori,
Pe fruntea voastr\, moartea s\ scrie: / Du[mani ai ]\rii!
Cruzi tr\d\tori.
Cu toate smonirile [i deziluziile inerente, popula]ia Moldovei
era n]eleg\toare [i reformele [i urmau cursul firesc pentru
unificarea ]\rii [i concentrarea puterii la Bucure[ti.

Palatul r\mnea ns\, locuin]\ domneasc\...

Pentru a men]ine leg\tura cu ora[ul tinere]ii, intrat de la


1 februarie 1862 n rndul acelor de ]inut (provinciale), domnul
men]inuse nchiriat\ casa lui Mihalache Pa[canu, ca a doua
re[edin]\. Din cnd n cnd, el sau doamna Elena, urmau s\-l
locuiasc\. A[a avea s\ se ntmple n prim\vara anului 1862,
dnsul stnd aici vreo dou\ s\pt\mni, marcate prin semnarea
unui mare num\r de acte [i decrete (ntre 12 aprilie [i 3 mai
1862), pe unele notnd: datu-s-au n Domneasca noastr\
re[edin]\, n Ia[i.
Peste cteva luni sosea [i doamna Elena Cuza dup\ o c\l\torie
de aproape doi ani n Italia, Anglia, Sco]ia [i lungul sejur la
115

Paris. n marginrea districtului (jude]ului) Ia[i era ntmpinat\ de prefect [i


de mai mul]i oficiali care au condus-o
pn\ la bariera Socola, unde se adunaser\
grupuri de ie[eni, cu bra]ele pline de flori.
mpreun\ au parcurs drumul spre
Palatul cantacuzinesc printre crdurile
de trgove]i ie[i]i n cale [i lan]urile de
solda]i, n[ira]i pe marginea str\zilor.
Sosirea sa, n 20 august 1862, dup\ vreo
doi ani, provocase o adev\rat\ serbare
na]ional\. La cap\t, a[teptau
Preasfin]itul locotenent de mitropolit,
cu clerul, ministrul justi]iei, cavaleri [i
generali care au condus-o de la capul
de jos al sc\rii pn\ la salonul cel mare
Sc\rile Palatului ornate cu mii de ghivece
[i ghirlande de flori [i florile mpr\[tiate pe jos, formau un
pitoresc peisajiu, prin care a trecut M\ria Sa Doamna pn\ la
apartamentele sale. Dup\ o retragere de 10 minute, s-au deschis
u[ile saloanelor [i M\ria sa a primit binecuvnt\rile
Preasfin]itului [i omagiile celor prezen]i. Seara, la ora 6, urma

Scara Biruin]elor (n capul c\reia domnitorul Alexandru Ioan Cuza


a ntmpinat musafirii [i pe trimi[ii puterilor europene)

116

o mas\ de gal\, ora[ul tot iluminat r\sunnd de cntecele


fanfarelor. Modest\, Doamna a[tepta musafirii n capul Sc\rii
Biruin]elor, cum se numea de acum, maestoasa scara din lemn
de stejar lustruit, acoperit\ cu flori, pe care urcaser\ trimi[ii
Munteniei s-aduc\ Unirea, trimi[ii Turciei cu investitura primului
domn al Principatelor Unite [i consulii marilor puteri europene
s\ felicite [i s\ confirme marele act s\vr[it cu drzenie [i m`ndrie
de poporul romn.
ntre 29 martie [i 13 mai 1863, domnitorul efectund alt\
vizit\ n Moldova, Elena Cuza l nso]ea, ambii r\mnnd cteva
zile [i la Ia[i. Soseau n 7 aprilie la ora 7.15, seara, primi]i cu mare
bucurie la rohatca P\curarilor. Vizitaser\ castelul Ruginoasei,
cump\rat cu un an mai nainte de la urma[ii logof\tului Costache
Sturza, pentru a avea un loc de odihn\ aproape de Ia[i.
Ca de obicei, din P\curari tr\geau direct la Palatul din
viitoarea strad\ Lapu[neanu, pe care se ridica iar\[i steagul
re[edin]ei domne[ti. Oaspetele era fericit. Prima mare reform\,
secularizarea averilor m\n\stire[ti (trecerea acestora n
proprietatea Statului), efectuat\ prin legea propus\ de Mihail
Kog\lniceanu, votat\ de Camer\ la 13 / 25 decembrie 1863 [i
promulgat\ la 17 / 29 decembrie, fusese primit\ cu entuziasm.
Se st\vilea irosirea peste grani]e a marilor valori culturale
romne[ti: podoabe biserice[ti, c\r]i. Se ntorcea n proprietatea
]\rii o cincime din p\mntul s\u folosit pn\ atunci doar pentru
mbog\]irea unor institu]ii religioase de peste hotare, c\rora li se
nchinaser\ de vechii domnitori averi uria[e, terenuri [i loca[uri
de care acestea nu aveau nici o grij\, l\sndu-le n paragin\.
La Ia[i cei doi so]i g\seau clipele de lini[te dup\ care tnjeau
n Bucure[ti, unde unii politicieni conservatori [i liberali
formaser\ o coali]ie potrivnic\ domniei (ianuarie/februarie).
Afla]i la Ruginoasa pentru inaugurarea castelului, reparat
sub supravegherea doamnei Elena, [i s\rb\torirea Pa[telui, mar]i,
21 aprilie 1864, pe la ora 4 dup\-amiaza, M\riile lor, domnitorul
[i doamna soseau la Ia[i, saluta]i ca totdeauna, n rohatca
P\curarilor de un numeros public [i de toate autorit\]ile.
Escorta]i de l\ncieri [i urma]i de tr\surile oficialilor, erau
apoi condu[i pn\ la Palatul Domnesc, unde musafirul a trecut
117

n revist\ un batalion de infanterie, ce a[tepta n ]inut\ de gal\,


asistnd [i la defilarea trupelor. A doua zi, primea aici
autorit\]ile locale [i pe to]i acei doritori s\-i vorbeasc\. Era mhnit
c\ de[i locuitorii din Ia[i, mai mult dect to]i, au contribuit la
s\vr[irea Unirii Principatelor[i au f\cut mari sacrificii, Guvernul
nu avea posibilit\]i materiale s\-i ajute, dect oferindu-le zece
dintre mo[iile confiscate, cu veniturile c\rora s\ se gospod\reasc\.
Toamna (9 septembrie), venind din nou la Ruginoasa au fost
primi]i cu recuno[tin]\ de s\tenii ce-i nconjuraser\, s\-i
mul]umeasc\ domnitorului pentru p\mntul primit prin Legea
Rural\ din 14 / 26 august care f\cea din trei milioane de cl\ca[i,
trei milioane de proprietari. Dup\ o odihn\ de cteva zile
porneau iar spre Ia[i. Duceau n suflet emo]ia manifesta]iilor
de recuno[tin]\ cu care erau ntmpina]i de ]\rani, la tot pasul.
Pe tot drumul calea le era t\iat\ de locuitorii satelor, care doreau
s\-l vad\ pe Mntuitorul lor de neagra s\r\cie [i jugul umilin]ei
st\pnului [i al boierescului.
Mar]i, 15 septembrie 1864, la ora 3 dup\-amiaza, tr\sura
domneasc\, nso]it\ de o mic\ escort\, ajungea n bariera
P\curarilor. l a[teptau, ca de obicei, autorit\]ile, prefectul,
primarul [i ie[enii. Cobornd din tr\sur\, ntmpinat cu bucurie,
a ascultat cuvintele necate de emo]ie ale primarului: M\ria
Ta. Cu pine [i sare se primesc Domnii, acesta-i obiceiul ]\rei,
aceasta este [i bog\]ia p\mntului nostru. Comuna Ia[ilor pe
care ca Primariu am onoarea a o reprezenta n\l]imei Voastre,V\
ureaz\ bun\ sosire n mijlocul ei [i roag\ pe cel a Tot P\rinte
s\ V\ nt\reasc\ pe scaunul Domniei, ca bine s\ face]i ]\rei, ca
bine s\ face]i Ia[ului. S\ tr\i]i, M\ria Voastr\! (Progresul, 17
septembrie, 1864).Ca r\spuns, domnul a strigat: Tr\iasc\
ora[ul Ia[i. Gustnd din pinea [i sarea ce i s-au oferit, M. S.
au f\cut semnu reprezentan]ilor Comunei s\ se duc\ [i la M. S.
Doamna care era n tr\sura din urm\. Ca totdeauna, dnsa nu
voia s\ se afi[eze [i s\ beneficieze de onorurile so]ului. M.S.
Doamna a primitu, cu bun\tatea sa obicinuit\, prga ora[ului
[i a mul]umit cu gra]iozitate.
nso]i]i de garda militar\, au plecat spre Palatul lor. Ajung`nd,
M.S. s-a suit n apartamentele Sale de unde a ie[itu n balconul
118

Palatului [i de acolo a primitu defilarea trupelor n perfect\


]inut\ mar]ial\. M.S. Doamna, de asemeni, s-a ar\tat n balconu
[i salut\rile de bun\venire s-au terminatu. (Tribuna Romn\,
17 septembrie 1864). Vineri, pe 18 septembrie, domnitorul a
primit la Palat vizita tuturor func]ionarilor publici [i biserice[ti
pentru a discuta problemele zilei [i a l\muri actele din 2 mai [i
14 august, cernd, cu toat\ t\ria, aplicarea reformei
mpropriet\ririi ]\ranilor. Ca un profesor de la catedr\, a
explicat reforma din punct de vedere istoric, economic, politic
[i juridic, ar\tnd c\ f\r\ proprietate [i f\r\ popor nu poate fi o
na]iune [i subliniind c\ numai de ast\zi nainte, romnul nu
va mai fi ca o vit\. ncheind, le-a amintit ascult\torilor c\,
Ia[ul a fost Leag\nul Unirei [i a multor altor prop\[iri; Ia[ul
are dreptul la recuno[tin]a tuturor romnilor.
Venind iar la Ruginoasa, pentru cteva clipe de lini[te, n
prim\vara anului 1865,M\riile lor nu pierdeau prilejul de a
vizita [i Ia[ul, n drum spre Sole[ti. Era pentru ultima oar\,
cnd fostul colonel
mai vedea ora[ul
copil\riei [i al
tinere]ii, care i
d\duse
aripile
m\ririi [i-i s\dise n
cuget
gndurile
marilor prefaceri.
Peste
p\m`ntul
Moldovei fuseser\
mari inun-da]ii [i
pretutindeni se
ntindea durerea..
Pe la 3 [i jum\tate, luni, 19 aprilie, domnitorul ajungea n bariera
P\curarilor. l a[teptau primarul, prefectul, corpul negustorilor
[i un numeros public care l aclamau, strigndu-i numele.
Strada P\curari [i Uli]a Mare erau pline de privitori. De la
Penitenciarul central pn\ la Palatul Domnescu se aflau trupele
n[irate, M\ria Sa fu primit n Palat de c\tre toate autorit\]ile
ecleziastice, civile [i militare cu vii aclama]ii. Venise singur,
119

doamna Elena c\l\torind separat [i ajungnd mai trziu. Cu acest


prilej, avea ocazia s\ vad\ primul efect al Unirii. Ia[ul p\rea
str\in [i pustiu, de parc\ nu fusese niciodat\ capitala unei ]\ri
mndre de trecutul ei. Era ca un ora[ adormit, unde via]a public\
lipsea cu des\vr[ire, iar popula]ia st\tea nchis\ prin case, de
parc\ era mereu n stare de asediu. Societatea boiereasc\ se
vnturase [i se preschimbase n c]iva ani, plecat\ prin str\in\tate
sau la Bucure[ti...
C\tre sfr[itul lunii iunie, adnc tulburat de intrigile ce se
]eseau n jurul s\u, se retr\gea la Ruginoasa, unde n ziua de
30 semna mai multe decrete [i ordonan]e. Era obosit [i ngrijorat.
l impresionase moartea mamei suferind\, ca [i el, de astm. De
aici, mergea pentru un tratament la B\ile Ems, din Germania.
Rezolvnd n lini[te unele treburi din ]ar\, de la Ems a scris
primului ministru, N. Cre]ulescu ca din toamna acelui an
(Sf.Dumitru), s\ nu mai fie nchiriat\ casa din Ia[i, care servea
de re[edin]\fiind o cheltuial\ inutil\. Considera c\ pentru
vizite, s-ar putea preg\ti cteva camere n Palatul Administrativ
sau la vre una dintre m\n\stiri.
Cererea avea [i o justificare obiectiv\. Propriet\reasa,
Ecaterina Ghica, aflat\ mereu n conflict cu ]\ranii de pe mo[iile
Com\ne[tilor l punea n situa]ii dificile, profitnd de faptul c\
i nchiriase locuin]a. Astfel, la 1 august 1863, fiul ei, acuzat c\
a tras cu pu[ca n ]\rani a fost arestat de prefectul districtului
Bac\u, dar a trebuit s\ fie eliberat, la cererea domnitorului,
dup\ interven]ia mamei. Sup\rat, prefectul [i-a prezentat
demisia, dnd motiv opiniei publice s\-l implice [i pe domnitor.
Purtndu-se r\u cu ]\ranii, ace[tia cereau s\ li se napoieze
p\mnturile cuprinse de mo[ia cucoanei. {i conflictele continuau
mereu, cu interven]ii la Bucure[ti. Astfel, de la 26 octombrie
1865 se renun]a la re[edin]a domneasc\ din Ia[i.
Dup\ anularea contractului [i retragerea mobilierului folosit
de domnitorul Unirii, Palatul din strada L\pu[neanu, numit de
localnici [i Palatul Cuza sau chiar Palatul Unirii, r\mnea o
vreme gol [i pustiu, n folosin]a familiei Ecaterinei Ghica, c\reia
i revenise prin mp\r]eala cu sora sa, Aglaia. (4 iunie 1866).
120

Preg\tindu-l pentru cei patru b\ie]i: Dimitrie, Eugen,


Gheorghe [i Nicolae fata, Maria, m\ritndu-se n Bucure[ti cu
Alexandru {tirbei, fiu de domnitor n anul 1870 propriet\reasa
cerea Prim\riei autoriza]ie pentru repara]ii radicale. Ob]innd-o,
i se impunea s\ desfiin]eze stlpii de sus]inere ai balconului ce
mpiedicau circula]ia pe trotuar care s-a ngustat, deoarece sa ndreptat strada- potrivit raportului inginerului A. Bogus
c\tre primar (8 octombrie 1870). Cu acest prilej, fa]ada cl\dirii
c\p\ta alt\ nf\]i[are, cu motive pseudo-gotice [i ornamente, la
mod\, cerdacul fiind reconstruit [i marcat cu blazonul E.G.
(Ecaterina Ghica), existent [i ast\zi. Prin 1875 se [i extindea.
R\ma[i proprietari, din anul 1881, la 1 mai 1886 cei patru
feciori [i copiii defunctei surori, Maria {tirbei, ipotecau
mo[tenirea pentru o sum\ considerabil\, 240.000 de lei,
faimoasei societ\]i bancare Creditul Urban, care nghi]ea, rnd
pe rnd, multe dintre vechile a[ez\ri boiere[ti, mpov\rate de
datorii, impozite [i mprumuturi, f\r\ putin]\ de returnare dup\
mutarea capitalei la Bucure[ti. Creditul avea re[edin]a n casele
Coroi din strada Coroi (18811886).
Doar la o s\pt\mn\ o [i vindeau aceleia[i societ\]i de credit,
prin actul autentificat la 7 mai 1886 de Tribunalul Ia[i Sec]ia
a III-a. Noii st\pni porneau [i ei alte lucr\ri, dorind trasformarea
s\lilor parterului n spa]ii comerciale [i potrivirea etajului cu
necesit\]ile birourilor bancare. Parterul l nchiriau pentru
magazine simandicoase. Pentru a fi mai luminoase, `ntre
1902-1904, cu prilejul altor lucr\ri,efectuate sub conducerea
cunoscutului arhitect Julius Reinike ferestrele se l\rgeau,
nlocuindu-se bol]ile cu traverse de fier dublu T. Dnd semne
de b\trne]e [i sl\bire, dup\ modificarea pere]ilor interiori, prin
1910, se consolida [i parterul cu grinzi verticale [i orizontale
de sus]inere a plafonului, renun]ndu-se la bol]ii. Se coborau [i
pardoselile la nivelul trotuarului*.
* Mai multe informa]ii n lucrarea: Palatul Cuza-Vod\ din Ia[i. Proprietarii
[i restaur\rile sale n perioada 1827-1989 de profesor Aurica Ichim, n
Ioan Neculce - Buletinul de Istorie al Moldovei, nr.47, vol. IV-VII
(1998-2001)
121

Istoria ]inea s\ fie [i Palatul Marilor Uniri...

{ederea Creditului n Palatul Unirii nceta pentru o vreme,


n decembrie 1916. Fiindc\ la 23 noiembrie / 6 decembrie, n
acel an, armatele germano-austro-ungare ocupau Bucure[tii,
autorit\]ile [i Casa Regal\ s-au retras n Moldova - Ia[ii devenind
capitala Romniei ndoliate - cu Oltenia, Muntenia [i Dobrogea
pierdute. Ora[ul croit pentru vreo 100.000 de locuitori primea
n]eleg\tor, vreo 400.000 de musafiri, refugia]i din teritoriile
ocupate, mp\r]ind mpreun\ locuin]ele, pinea amar\ a
r\zboiului, alimentele tot mai rare [i durerea nfrngerii.
F\cnd etape de ajustare, mpreun\ cu Marele Cartier General
la Buz\u [i Brlad, regele Ferdinand se apropia de Ia[i. Familia
regal\, cu regina Maria, primise casa Comandamentului de
armat\ din Copou (azi Palatul Copiilor). Spa]iul fiind insuficient
pentru locuin]\ [i activit\]ile de conducere, regele preferase s\
stea la Comandamentul frontului, n Zorleni [i B`rlad, venind
uneori la Ia[i. Pentru a se curma aceasta situa]ie conducerea
armatei a rechizi]ionat fostul palat locuit de Cuza-Vod\, a[a
cum se procedase [i `n alte sute de cazuri, punndu-l la
dispozi]ia Suveranului din ianuarie 1917, cu unele amenaj\ri.
Readus\ la via]a domneasc\, cl\direa din strada L\pu[neanu
primea ca [i odinioar\ mini[tri, ofi]eri superiori, consulii ]\rilor
aliate (Rusia, Fran]a, Anglia, Belgia) cu alte chipuri [i uniforme,
ct [i nenum\ra]i emisari str\ini [i delega]i din ]inuturile asediate
de nevoi [i de pe fronturile pline de durere, nfrngeri [i snge.
Aici se ]ineau Consilii de Coroan\ [i [edin]e de Stat Major, la care
participa [i tn\rul principe Carol, viitorul rege Carol al II-lea.
B\trna zidire care auzise cuvntul UNIRE nc\ de pe cnd
era doar o [oapt\, la ntrunirile tinerilor c\rturari moldoveni,
din anii 1856 1857 [i apoi, ca un tunet, din gura domnitorului
Alexandru Ioan Cuza avea s\-l reaud\, deodat\, n prim\vara
anului 1918 Smb\t\, 31 martie / 13 aprilie, l aducea delega]ia
Sfatului }\rii [i a Guvernului din Chi[in\u, capitala Republicii
Democrate Moldova, nfiin]at\ dup\ victoria Revolu]iei din
122

Regina Maria

Regele Ferdinand

25 octombrie / 7 noiembrie 1917 la Petrograd [i proclamarea


de Lenin a dreptului la autodeterminare al popoarelor din
imperiul ]arist. Venise s\ prezinte Suveranului Romniei Actul
Unirii, votat la Chi[in\u, n ziua de 27 martie / 9 aprilie, de Sfatul
}\rii cu o majoritate de 86 de voturi pentru, 3 contra [i 36 de ab]ineri.
Era prima bucurie n [irul cumplitelor dureri, ab\tute asupra
Romniei cu trupul sfi[iat. La ora 1, cnd sosea trenul cu delega]ii
de peste Prut, gara [i pia]a sa nu mai nc\peau de lume. Invita]i
pentru prnz n re[edin]a regal\ (ora 13), dup\ slujba din
Catedrala Mitropolitan\ la care au participat al\turi de suverani
aduc\torii celei de-a II-a UNIRI, dup\ aceea din 1859, nal]ii
oaspe]i Ion Incule] [i Pantelimon Halipa, pre[edintele [i
vicepre[edintele Sfatului }\rii, cu Daniel Ciugureanu, primul
ministru, tr\iau momente de mare entuziasm.
Chema]i n balconul Palatului, primeau mul]umirile [i
recuno[tin]a miilor de ie[eni, bucure[teni [i ardeleni, aduna]i
n jurul str\vechii zidiri, pe strada L\pu[neanu [i-n Pia]a Unirii,
cu ramuri de brad, flori [i pancarte. Muzicile militare cntau
mar[uri patriotice, str\zile r\sunau de urale [i pretutindeni se
123

ntindeau horele
Unirii. Cobornd
din Palat, la ora
15, mpreun\ cu
principii Carol [i
Nicolae, principesele Elisabeta [i
Maria, se prindeau
[i ei laolalt\ cu manifestan]ii, ntr-o
uria[\ hor\ fr\]easc\.
Sub acela[i balcon, larg [i lumiBalconul Marilor Uniri. Din el au vorbit ie[enilor
nos, ca [i sufletul
domnitorul Al. I. Cuza [i regele Ferdinand
generos al Moldovei ce renun]ase la capital\ n favoarea marei n\zuin]e: Unirea,
se petrecuser\ [i primele momente ale Unirii Ardealulului cu
Patria mama, aduse de tinerii voluntari transilv\neni n neuitata
zi de 7/20 iunie, c`nd la ora 4 dup\ amiaz\ `n Gar\ a sosit
primul batalion de 1500 ardeleni [i bucovineni, din lag\rul de
la Darni]a - Kiev, nscri[i voluntari pentru frontul romnesc. A
doua zi, diminea]a, depuneau jur\mntul pe platoul de la Moara
de Vnt, iar dup\ mas\ participau la marea manifesta]ie din
Pia]a Unirii [i din strada L\pu[neanu. Defilnd prin fa]a Palatului
Unirii, tinerii osta[i erau saluta]i cu emo]ie de regele Ferdinand,
ie[it in balcon. Corul ost\[esc cnta S\ trecem Carpa]ii, n timp
ce miile de cet\]eni, de pe trotuare, strigau `ntr-un glas:
Tr\iasc\ Ardealul!
La Ia[i se aflau mai mul]i dintre tribunii p\mnturilor
str\mo[e[ti de peste mun]i, n frunte cu poetul Octavian Goga.
Aici sosea n noiembrie 1918 echipa celor cinci ardeleni trimi[i
cu scrisoarea lui Vaida Voievod, adresat\ lui I. I. Br\tianu, prin
care Consiliul Na]ional al Romnilor, cu sediile la Arad [i Dej,
cereau trecereagrabnic\ n Transilvania a trupelor romne[ti
pentru a ap\ra popula]ia de samavolniciile [oviniste. Alt delegat,
cu acelea[i dorin]e venea peste cteva zile, iar la 18 noiembrie,
chiar preotul N. B\lan, viitorul mitropolit al Sibiului cu c\pitanul
124

N. Precup, ultimul zburnd nc\ o dat\ cu avionul de la Blaj


(12/25 noiembrie), s-aduc\ cuvntul Adun\rii Romnilor, ce se
ntruneau la Alba Iulia (18 noiembrie / 1 decembrie), pentru a
consfin]i Unirea cea Mare a Ardealului cu Patria Mam\.
Vineri, 16 / 29 noiembrie, la ora 12.30, urcau solemni treptele
spre cabinetul regelui Ferdinand, I.P.S.S. mitropolitul Bucovinei,
Vasile Repta, Iancu Flondor - pre[edintele Consiliului Na]ional
Romn din Bucovina, Gh. {andru - primarul Cern\u]iului,
baronul Hurmuzachi, profesorul Ion Nistor [i al]i demnitari
bucovineni. Veniser\ diminea]a, ntr-un tren special, ntmpina]i
cu lacrimi de neosteni]ii locuitori ai Ia[ului. Participaser\ la
slujba de la Mitropolie, se ntlniser\ cu generalul Coand\,
primul ministru, [i cunoscuser\ sufletul cald [i primitor al
Ia[ului [i recuno[tin]a fiilor s\i ce alc\tuiau, pe str\zi, culuoare
din trupurile lor nfrigurate [i nfometate, dup\ trei ani de
r\zboi, lipsuri [i urgie.
Aduceau cu ei Unirea Bucovinei, - Leag\nul Moldovei n care
dorm ntemeietorii ei -,cu Patria, hot\rt\ la Adunarea
Consiliului Na]ional din 15/28 noiembrie 1918, la Cern\u]i.
Dup\ primirea [i nmnarea c\tre suveran a documentului, urma
un dejun regal n salonul fostului Palat al Unirii, devenit din
ziua aceea al Marilor Uniri. Toate se petreceau, atunci, iute [i
f\r\ z\bav\, c\ci armatele ocupante, nvinse, p\r\siser\
Bucure[tii, guvernul cu autorit\]ile centrale plecaser\, iar dup\
prnz, la ora 16, pornea spre Bucure[ti [i trenul special al
primului ministru, n care luau loc [i oaspe]ii bucovineni,
mpreun\ cu IPSS mitropolitul Moldovei [i IPSS mitropolitul
Chi[in\ului. Ziua urm\toare pleca [i suveranul pentru a fi
prezent la s\rb\toarea eliber\riii [i ntoarcerii triumfale n
capitala p\r\sit\ aproape trei ani ce se petrecea duminic\, 18
noiembrie. Seara, domnitorul trecea prin porti]a din fundul
cur]ii la biserica Mitocului Sf. Paraschiva s\ mul]umeasc\
Cerului pentru izbnda, aproape nesperat\, n anul precedent.
Acolo era locul s\u tainic de rug\ciune [i al nainta[ului
Alexandru Ioan Cuza (Opinia, 30 august 1936).
Smb\t\ 17 noiembrie, diminea]a, pe o vreme nnegurat\ de
ploaie moc\neasc\, vremelnicii locatari ai Palatului din strada
125

L\pu[neanu [i din
Copou,
ie[eau
emo]iona]i din
saloane [i se urcau
n automobilele
trase la scar\,
pornind cu strngeri de inim\ spre
gar\. i a[teptau
mii de oameni.
Primi]i cu c\lduGara amintirilor
r\ [i ve[nicile
uraleale locului, la ora 10.15 soseau, intrnd gr\bi]i n Sala de
Recep]ii, pentru desp\r]irea protocolar\ de gazde. Mul]umindule, regina Maria m\rturisea c\ iube[te mult ora[ul Ia[i pentru
suferin]ele tr\ite aici, al\turi de generoasa popula]ie, declarnd
c\ se va ntoarce curnd. La ora 10.30, trenul se punea n mi[care,
fanfarele cntau, iar mul]imea de pe peroane l\crima.
ncepind cu aceast\ zi ncetau, iar\[i, atribu]iile Ia[ului drept
capital\ a ]\rii (decembrie 1916 noiembrie 1918) [i se cobora
drapelul de pe modestul Palat al str\zii L\pu[neanu, l\sat ns\
la dispozi]ia familiei regale pn\ prin aprilie 1919. B\trnele
ziduri ntre care se petrecuse nc\ o etap\ glorioas\ din istoria
Romniei, r\mneau din nou n t\cere. Golite de mobilele regale,
marile od\i sunau iar a pustiu, pn\ ce Societatea de Credit
mutat\ pentru 2 ani [i 4 luni n Palatul Braun[tein din strada
Cuza Vod\ (unde-i acum filiala CEC), [i relua re[edin]a [i [i
reinstala birourile n cuprinsul c\rora aveau s\ se aud\ din
nou suspinele datornicilor sili]i adesea s\-[i p\r\seasc\ casele
sechestrate [i vndute la mezat, n contul mprumuturilor f\r\
sor]i de achitare. Nu ierta nici statul cu toate c\ se g\sea n
mare s\r\cie. Adres`ndu-se Comisiei Jude]ene sec]ia II-a se
plngea c\ la retragerea trupelor din Muntenia a fost silit f\r\
a se face vreo formalitate, a evcua palatul n care avea instalate
birourile sale, dimpreuna cu toti chiria[ii din apartamentele de
jos [i dependin]e pentru a se instala `n el Cartierul regal [i
locuin]a regelui. Avnd n vedere c\ aceasta ocupa]ie a nceput
126

la 26 decembrie 1916 [i a durat pn\ la 23 aprilie 1919 [i


Creditul a fost lipsit timp de 2 ani [i 4 luni de folosin]\ pretindea
mai multe desp\gubiri concretizate la vreo 112.423 lei pe care
Comisia le aprob\ in 5 iulie 1920. Faptul c\ mii de oameni i[i
pierduser\ via]a, casele, avuturile [i copii f\r\ s\ mai cear\ ceva,
pentru func]ionarii bancari din Credit nu avea nici o
importan]\... Bog\]iile se m\resc f\r\ sentimente.

...Acum Muzeul Unirii

Mai l\rgindu-se strada, n anul 1931, Creditul ref\cea


fa]ada cl\dirii, pe noua linie de aliniere, iar n spate, i mai
ad\uga un corp. Istorica a[ezare sc\pa de lacrimi [i suspine
abia n anul 1937, cnd Palatul lui Cuza cum se numea de

Palatul Unirii extins

popor\ni r\mas f\r\ o parte din gr\dina prin care se plimbau


Cuza, regele [i regina, vndut\ de Credit pentru Teatrul Trianon
(din 1928) - intra n proprietatea statului pentru neachitarea
de faimoasa banc\ a marilor sale datorii. Trecut Ministerului
Cultelor [i Artelor, acesta l ceda, pentru 10 ani, n folosin]a
Comisiei Monumentelor Istorice [i a Ligii pentru Unitatea
Cultural\ a Tuturor Romnilor, condus\ de profesorul Nicolae
127

Iorga, (Jurnalul Consiliului de mini[tri nr 479 din martie 1938).


La parterul cl\dirii se instala libr\ria Liga Cultural\ (1940), o
tipografie, ct [i Straja }\rii, etajul fiind l\sat pentru o bibliotec\
[i Muzeul Cuza Vod\, n care oficia, ca director, Rudolf Su]u,
alt iubitor [i cunosc\tor al Ia[ului. Pasionat, c\utase [i adunase
de la institu]ii [i de la marile familii sumedenie de obiecte,
tablouri [i relicve din vremea Unirii. Spre marea sa durere,
venind zilele amare ale refugiului din martie 1944, datorit\
apropierii frontului, multe se pierdeau. Printr-un decret semnat
n noiembrie 1943, de conduc\torul statului, cl\direa revenise
Prim\riei. Alt\
hot\rre din 1946
o declara monument istoric. Era [i
timpul c\ci peste
un an, n 20 aprilie
1947 ora 8 diminea]a, sosea la Ia[i,
cu trenul rapid,
chiar Domnitorul
Alexandru Ioan
Cuza. Str\mutate
Domnitorul Alexandru Ioan Cuza se ntoarce acas\ la Curtea de Arge[,
`n zilele cumplite
ale anului 1944,cnd Rugi-noasa intra n zona frontului, osemintele
sale puse `ntr-un sicriu de stejar se aduceau acas\. Le a[teptau,
cu adnc\ evlavie, mii de ie[eni n[ira]i de la gar\ pn\ la biserica
Trei Ierarhi, unde aveau s\[i g\seasc\ odihna. Ca [i cum eroul ar
fi fost n via]\, sicriul purtat n str\mo[escul car tras de dou\
perechi de boi era ntmpinat cu emo]ie [i ceremonii religioase n
gar\, manifesta]ii oficiale n Pia]a Unirii - aproape de fosta locuin]\
- [i defilare militar\ la Trei Ierarhi, naintea ntr\rii n biseric\.
Dup\ repara]iile din anii 1956 1958, zidirea catacuzineasc\
devenea Muzeul Unirii, inaugurat festiv n ziua de 23 ianuarie
1959, cnd se mplinea un secol de la Unire [i ntreaga ]ar\ se
preg\tea pentru Marea S\rb\toare. {colile [i universit\]ile
organizau simpozioane, teatrele prezentau spectacole cu
Povestea Unirii, c\minele culturale ]ineau conferin]e, iar ziarele
128

prezentau pagini evocatoare. Ia[ul, n special, tr\ia zile febrile.


Statuile f\uritorilor Unirii: Mihail Kogalniceanu, Vasile Alecsandri
[i Al. I. Cuza se reparau [i cur\]au, iar fostele lor case se grijeau [i
primeau pl\ci comemorative preg\tite a fi dezvelite n ziua
S\rb\torii, de fa]\ cu personalit\]ile [i conducera administrativ\ a
ora[ului. ~ndep\rtndu-se schimb\rile comerciale ale timpurilor,
frumoasele s\li, largi [i cuprinz\toare din vechiul palat, c\p\tau
mobilier de epoc\ [i pre]ioase relicve (oferite de alte muzee,
institu]ii [i persoane particulare). Sl\bit\ la cutremurul din martie
1977, b\trna zidire suporta unele repara]ii (1977-1979), intrnd
n ample lucr\ri de consolidare dup\ 1997*. A[teptndu-se
terminarea lor, uneori, printre schele, au loc mici serb\ri istorice,
cu momente de aduceri aminte. A[a s-a ntmplat la 6 august
1998, cnd n marele salon de la parter, nc\ netencuit, s-a petrecut
ntlnirea (inedit\), a arhitec]ilor restauratori [i a muzeografilor
din Romnia.

S-a deschis Muzeul Unirii - 24 ianuarie 1959

* Executate de Societatea de Construc]ii IASICON restauratoarea


ntregului Palat

129

Organizindu-se alt\ ac]iune, la fel de bogat\: Simpozionul


Monumentul tradi]ie [i viitor, ]inut\ n zilele de 811
septembrie 1999, restauratorii [i p\str\torii comorilor istorice
muzeografi [i custozi din toate centrele ]\rii vizitau [i ei
Palatul abia tencuit, tr\ind o scurt\ ntoarcere n timp, pe strada
L\pu[neanu de odinioar\. Spre surpriza [i satisfac]ia oaspe]ilor,
n balconul cl\dirii - numit pe vremuri al Marilor Uniri - a ie[it
Domnul Cuza Vod\ ntruchipat de actorul Sergiu Tudose - [i
a adresat cteva cuvinte mul]imei de privitori, rostind
Jur\mntul din blagoslovita zi de 5 ianuarie 1859. Ca [i n
timpurile sale de glorie, pe strad\ se plimbau duduci, duducu]e
[i cavaleri n straiele timpurilor trecute, iar o b\trn\ fla[net\,
ncerca s\-[i aminteasc\ o melodie uitat\. Guralivi, v`nz\torii
de gazete chemau trec\torii s\ r\sfoiasc\ vechiul jurnal
Curierul de Ia[i editat de poetul Mihai Eminescu prin anii
18761877 [i reeditat cu prilejul Simpozionului*.
Oleac\ mai sus, cealalt\ gazd\, Galeriile Anticariat, nf\]i[au
privitorilor o suit\ de vechi imagini ie[ene, mbiind musafirii
s\ guste, dup\ tradi]ia locului, o dulcea]\,o pl\cint\, o cafea
sau o bere, n amintirea str\zii L\pu[neanu de alt\dat\.
Pl\cut impresiona]i, mul]i dintre acei care au tr\it aceste
ceasuri aveau s\ dea dreptate cronicarului, spunnd: Slav\ celor
care nu uit\ faptele nainta[ilor [i fac din istorie un imbold de
via]\ [i priete[ug ntre oameni. Binecuvnta]i fie-le pa[ii!
Reeditat\, cu prilejul Simpozionului din anul 2000, ac]iunea
nlesnea musafirilor s\ cunoasc\ farmecul str\zii de odinioar\
n amurgul zilei de 19 octombrie. ~ncheind vizita monumentelor
ce se aflau n curs de repara]ii, condu[i de trei ghizi: profesorul
Ioan Capro[u, profesorul Gheoghe Macarie [i autorul, n amurg,
oaspe]ii intrau prin cap\tul de sus al str\zii Amintirilor.
Parcurgnd pas cu pas strada anilor 3o, nostalgic evocat\, la
urm\ poposeau pentru o vecernie n biserica Banului
Zmuncil\. Slujind drept loc de nchinare [i mngiere a tr\itorilor
din fosta breasl\ a calicilor- invalizilor din r\zboaie -, Biserica
Tuturor Sfin]ilor d\ruia s\rmanilor, drume]ilor [i celor afla]i `n
nevoie, ajutor, hran\ [i ad\post. De Pa[te, de Cr\ciun, la hram
*Intrat `n tradi]ia ora[ului, organiz`ndu-se `n fiecare toamn\

130

[i la alte zile nsemnate, prilejuia [i cte un osp\] comun, pentru


ca s\rb\toarea s\ bucure toate inimile. }innd seam\ de acest
str\vechi [i de folos obicei, p\rintele Dumitru Merticaru cu
arhitectul restaurator Ion Sasu [i vrednicii enoria[i ai bisericii,
dorind ca [i musafirii str\zii L\pu[neanu - drume]i de pe alte
meleaguri - s\ cunoasc\ legendarul loca[ (aflat n repara]ii),
i-au poftit s\-l viziteze. La sfr[it i a[tepta un str\mo[esc praznic
cu m\m\ligi aurii, aburind pe ntinsul fundurilor de lemn
proasp\t cioplite, str\chini cu sarmale n foi de vi]\ ori de varz\,
pilafuri [i pl\cinte. Blagoslovite printr-o rug\ciune, gustoasele
bucate aveau s\ bucure sufletele participan]ilor, din nou
impresiona]i de obiceiurile fostei str\zi L\pu[neanu, de
organizarea inimosului paroh [i a istoricilor ie[eni. Singurul
regret era acela c\, potrivit tradi]iei, la asemenea praznice se
bea numai ap\ aghezmuit\, din cofele rnduite n pridvor.
Disp\rea ns\ [i acesta, c\ci la plecare, musafirii primiau cte o
ulcic\ cu `ndemnul s\ treac\ [i pe la chelarul de afar\, care le
umplea cu apa de la Cana Galileei, adus\ n ni[te ulcioare
pntecoase. Pentru mul]i dintre invita]i nt`mplarea de la Banu
p\rea ivit\ din lumea viselor de[i localnicii i asigurau c\ aceasta
nu era prima isprav\ a p\rintelui [i a bravilor s\i enoria[i,
sus]in\torii osp\]ului. Doritor s\ redea loca[ului (cel mai vechi
locatar al str\ziii, de peste 300 de ani) importan]a cuvenit\ [i
s\ devin\ pentru ie[eni un puternic
[i atr\g\tor centru de cultur\ [i
educa]ie moral\, dup\ exemplul
multor loca[uri de cult europene,
parohul ad\postise aici lans\ri de
c\r]i, conferin]e, expozi]ii de art\
plastic\, recitaluri de poezie [i
concerte religioase. La 6 mai 2002
avea s\ prilejuiasc\ prezentarea, n
biserica Banu, chiar [i a unui spectacol de teatru inspirat din
condi]ia uman\ a Mntuitorului Iisus Hristos [i realizat de actorii
Teatrului Luceaf\rul dup\ volumul de versuri al lui Dumitru
Sp\taru. Socotind c\ [i subsolul bisericii poate fi pus la ndemna
educa]iei [i propune folosirea sa drept bibliotec\, muzeu [i
sal\ de conferin]e... (Evenimentul, 31 iulie 2002).
131

V. Cunoa[tem alte vechi [i uitate locuri [i ntmpl\ri


Pe L\pu[neanu se nfiin]a Filarmonica Moldova

Privind partea opus\, vizavi de fosta re[edin]\ domneasc\,


se observ\, p\strat pn\ ast\zi - fostul palat al lui Neculai Istrati
trecut n st\p`nirea senatorului [i ministrului N. Drosu - ridicat,
dup\ spusele b\trnilor rugini]i, dintre mujici. Invidio[i,
hlizitorii povesteau c\-[i pornise averea n palatul boierilor
cantacuzini, unde seara, pe mese se n[irau movilele de galbeni,
ale juc\torilor de c\r]i. Ca fecior de cas\, aducndu-le cafele,
dulce]uri [i b\uturi n pahare cu fundul lipicios, de acestea se
prindea, ntmpl\tor , cte o moned\, din gr\mezile f\r\ izvod.
Mare iubitoral vechilor zidiri boiere[ti, pe care le cump\ra
de la mezat [i le repara, cum f\cuse prin 1877 cu casa lui Costin
Catargiu din Copou (Curierul 20 noiembrie 1877), era [i
speran]a junimi[tilor bucure[teni.
Cnd ace[tia naveau cu ce pl\ti
tip\rirea gazetei
Timpul ori leafa
redactorului Mihai
Eminescu - care
continua a muri
de foame n Bucure[ti, cum scria
Titu Maiorescu lui
Strada L\pu[neanu din anii 30
Iacob Negruzzi, la
4 noiembrie 1877 - i cereau ajutorul, [tiind c\ mujicul
r\spundea cu n]elegere.(A.Z. Pop, Contribu]ii documentare la
biografia lui Mihai Eminescu). Fiind politician conservator [i
simpatizant al junimi[tilor - prezen]i n multe locuri ale str\zii
- adesea l vizitau Lasc\r Catargi [i Titu Maiorescu, veni]i la
ntrunirile electorale ad\postite n palatul s\u, din strada
L\pu[neanu. Una dintre aceste ntruniri avea s\ fie celebr\, c\ci
132

se ntmpla pe vreme cnd la Bucure[ti pornise o violent\


campanie mpotriva regelui Carol I - pe seama afacerii Strusberg
- aducndu-l n pragul abdic\rii. Socotind c\ este periclitat\
Unirea crescut\ n leag\nul Ia[ului [i cu sacrificiul s\u de
capital\, mai mul]i politiceni ie[eni s-au ntrunit n casa lui
Drossu [i au trimis o telegrama de aten]ionare a colegilor
bucure[teni (25 ianuarie 1871). Semnau: Vasile Pogor, N. Drossu,
Iacob Negruzzi, Grigore Sturza, N. Gane, Leon Negruzzi [i alte
personalit\]i. Onor`nd invita]ia lor [i la ndemnul lui Lasc\r
Catargi, primul ministru, prin]ul Carol [i so]ia, doamna
Elisabeta, soseau n 12/24 aprilie 1871, la Ia[i. Primi]i cu c\ldur\
[i g\zdui]i n palatul Roznovanu, r\mneau aici dou\ s\pt\mni,
declarnd la plecare am luat acum din nou curagiul a lucra cu
inim\ [i energie la frumoasa misiune ce Mi s-a ncredin]at
Mult timp dup\ aceea, cnd la Bucure[ti atmosfera s-a calmat,
conservatorii ie[eni aveau s\-[i aminteasc\ ntmplarea,
mndrindu-se c\ au contribuit la salvarea [i p\strarea Unirii.
Ca n toat\ strada, [i-n dughenile palatului lui Drossu (de la
num\rul vechi 4o, apoi 28 iar azi 7-9), reparat prin anii 1982 1983 pentru atelierele [i magazinele arti[tilor plastici, [i
g\siser\ loc cteva pr\v\lii celebre: Magazinul Ia[ilor (1914),
Banca Uniunea Romn\ (1922), Leonida (l928) cu automobile
(`n locul magaziei lui Hayec de hamuri), apoi Marmorosch Bank (1929), cofet\ria Paris, Andronik (1932) [i cine mai [tie ce
locante [i pr\v\lii sezoniere. Pe la 1874 ad\postise renumita
cofet\rie Passini, str\mutat\, dup\ ctva timp, mai sus (la num\rul
36), unde ]inea [i gr\din\ de teatru - pe terenul ocupat apoi de
c\minul Liceului Na]ional (folosit prin 1985 pentru ateliere).
Col]ul din vale al cl\dirii l ocupa, din anul 1957, filiala ie[ean\
a societ\]ii de turism ONT Carpa]i*. Pn\ atunci func]ionase ca Birou de primire - la peronul G\rii Ia[i, unde ntmpina miile
de turi[ti bucure[teni n trecere spre Uniunea Sovietic\ cu
Trenurile Prieteniei. Excursiile costnd la vremea aceea, foarte
pu]in, turismul n ]\rile socialiste era nfloritor, redus fiind doar
acela spre ]\rile apusene...
* Condus\ intre 1957-1962 de Vasile Ioni]\
133

~ntre casa r\mas\ Ortansei Drosu, v\duva senatorului (rec\s\torit\ Racovi]\), gazda multor sindrofii, concerte sau
petreceri muzicale - [i ntre casa Po[tei Mici, la num\rul vechi
38 sau 26 din 1936 (pe locul ocupat acum de Corso), se g\sea
zidirea cu dou\ etaje [i parter tot proprietate Drossu, v`ndut\
n mai 1891 de Constantin N. Drosso - mo[tenitorul senatorului
- lui Dimitrie D. Mavrocordat. Ocupat\ prin 1942, de
Conservatorul de Muzic\ [i Arte Dramatice - Academia de
muzic\ o amenaja, n ea n\sc`ndu-se Filarmonica Moldova. La
16 octombrie 1939 muzicienii Ia[ului hot\rser\ nfiin]area
Societ\]ii Simfonice din Ia[i, organiznd concerte periodice. De[i
condi]iile vremii de r\zboi (1941-1945) nu erau favorabile
pentru aprobarea organiz\rii Filarmonicii ie[ene, un raport
adresat Consiliului de Mini[tri, primind apostila Nu este
momentul (la 13 noiembrie 1941), ini]iatorii perseverau. Cu
data de 1 iunie 1942, dup\ alte interven]ii, Ministerul tutelar
accepta propunerea, prev\zndu-se o subven]ie pentru
orchestra Filarmonic\ din Ia[i. Un act semnat - probabil cu
nostalgie, n amintirea str\zii L\pu[neanu -, Liviu Rebreanu,
directorul general al Direc]iei Generale a Teatrelor, Operelor [i
Spectacolelor, aproba sala Teatrului Na]ional pentru concerte:
vineri seara, iar mar]i, miercuri, joi [i vineri diminea]a pentru
repeti]ii.Peste o lun\ se ncheia un proces-verbal istoric:
Subsemna]ii, adunndu-ne azi 8 iulie 1942, n localul Academiei
de Muzic\ din Ia[i, strada L\pu[neanu nr.26 [i lund n deliberare
adresa Ministerului Culturii Na]ionale, Cultelor [i Artelor cu
nr. 31457 din 6 iulie 1942 am hot\rt, n calitate de membri
fondatori, constituirea societ\]ii Filarmonica Moldova n Ia[i cu
sediul provizoriu n strada Lapu[neanu nr.26 Subscriau 23
de personalit\]i ale Ia[ului, preocupate de educarera tineretului.
Autorul ini]iativei era profesorul Radu Constantinescu numit
[i primul director al institu]iei, la 7 iunie 1942, odat\ cu
A.Ciolan, numit dirijor permanent (Mihail Cozmei, Filarmonica
Moldova Ia[i). Un cuvint hot\rtor avusese ministrul Ioan
Petrovici, care sprijinise [i nfiin]area la Ia[i a postului Radio
Moldova. Concertul festiv de inaugurare, programat vineri
9 octombrie 1942, `l dirija maestrul George Enescu, mul]umit
134

de tn\ra forma]ie. De[i avusese pu]in


timp de preg\tire, orchestra format\
din profesorii Conservatorului [i
muzicienii talenta]i ai ora[ului, se
ridica la nivelul acelor din Occident
(Prutul, 7 octombrie1942). Datorit\
entuzi-asmului,
muncii
[i
perseveren]ei unor oameni inimo[i,
Ia[ul intrase n rndul marilor centre
muzicale. Spre durerea melomanilor,
n vara anului 1944, imobilul abia
amenajat prin lucr\ri costisitoare
(cu o sal\ de 350 locuri,deschis\ n
13 februarie 1944), a fost lovit de Mo[ Geril\ peste drum
bombe [i apoi demolat. Pe locul gol de Muzeul Unirii, 1953
se instalau circuri [i Ora[ul copiilor,
numele cel nou al Raiului lui Mo[ Cr\ciun, r\sbotezat [i el
Mo[ Geril\ - pentru a fi drag tuturor copiilor, indiferent de
religie, cum se spunea pe atunci.

Filarmonica Moldova n anul 1943 (Colec]ia: Hristache Popescu)

135

~ntre pu]inele imagini ale orchestrei este aceea p\strat\ de


profesorul emerit Hristache Popescu (1898 - 1982), flautist,
solist al Orchestrei Simfonice din Cern\u]i, al orchestrei
Radiodifuziunii, [i profesor la Conservatorul ie[ean (1938 1949). Membru al Filarmonicii ie[ene de la `nfiin]are, se
fotografiase cu colegii in fa]a Galeriei Statuilor amplasat\ pn\
la r\zboi n curtea bisericii Sf. Paraschiva din P\curari [i apoi
mutat\ n gr\dina Casei Tineretului.
Precum se nt`mpl\, n casele bogate, dup\ moartea fostului
senator Drosu, marea avere rvnit\ de to]i mo[tenitorii, fusese
`mp\r]it\ cu tragere la sor]i, toat\ tevatura ncheindu-se prin
februarie 1896. Astfel Constantin a primit cele dou\ case de la
numerele 36 [i 38, Eugenia N. Drosu casele foste Mavrogheni
[i foste Costin Catargiu, N. N. Drosu un mare capital, iar Alisa
N. Drosu casele foste Istrate[i cteva mo[ii. ~n ultimele r\mnea
[i so]ia, Ortansa Drosu. Dnsa le repara prin 1906, folosind ca
plan o copie dup\ acel din 1857 f\cut de inginerul Fred Peytavin,
pe care ap\rea [i locuin]a lui Istrate.

Sfidnd istoria, n Gr\dina Palatului Domnesc


se ridica un cinematograf

~nchiriate, od\ile de jos ale Creditului Urban primeau de


asemeni, magazine moderne precum Bourne cu ma[ini de cusut
(1904), Michelson cu piane - n rate -, Libr\ria Liga Cultural\
(1938), pe locul fostei Libr\rii ~nv\]\torul Romn (din 1929) [i
tot felul de agen]ii ce nf\ti[au nout\]i tehnice, precum primul
pian construit la Ia[i, de Carol Gruchol, [i expus n vitrina
Libr\rii Maugsch. (Ecoul Moldovei, 13 ianuarie 1894). Ocupnd
ni[te od\i din curte, aici locuia [i poetul Mihai Codreanu.
Gr\dina Palatului Marilor Uniri, ce mai purta num\rul 37,
nc\put\ pe mna bancherilor se mic[ora n februarie l928
(Opinia, 31 martie), cnd antreprenorul Fr. Rechita, sfidnd
istoria, pornea ridicarea cinematografului Trianon (Republica)
- cu 1500 locuri, ventila]ie [i nc\lzire central\. Planurile erau
semnate de arhitectul I.Schreiber, iar banii apar]ineau doctorilor
136

Louis Mendel [i Mihael Haimovici (ultimul devenit cineast dup\


ce a observat c\ se ]ineau de el, scai, toate bolile pacien]ilor).
Creditul Urban, proprietarul fostului Palat domnesc, vnduse,
f\r\ mil\, Societa]ii Generale de Asigur\ri bucata din vale a
gr\dinii, prin care p\[ise ngndurat Cuza-Vod\, iar regele
Ferdinand cultivase straturi cu legume (1917-1918), ca s\ dea
impuls de via]\ concet\]enilor, fl\mnzi]i din cauza r\zboiului.
Cump\r\torul, neprimind avizul Prim\riei pentru construirea
unui bloc nalt de locuin]e - spre a nu umbri Palatul Unirilor
- trecuse terenul doctorilor. La 29 mai 1928, cinefilii ob]ineau
autoriza]ia de construc]ie nr. 13911, iar la 13 februarie 1929
Marele Teatru - Cinematograf se [i executase, proprietarii cernd
Serviciului Sanitar punerea la dispozi]ia publicului. Strada
c\p\tase un nou imobil, cu num\rul 37 bis [i apoi 39.
~naintea r\zboiului, ignorndu-se, deasemeni, istoria pe acel
loc func]ionase Ber\ria La Cuza Vod\, cu scen\ de teatru, cabine
[i garderob\ (n l904) [i Ber\ria Regal\ cu foro-plastic imperial proiec]ii - (n 1905) sau filmele lui Jaques Leibovici (n 1911).
Cu toate p\catele, cl\direa cinematografului era moder\
pentru spectacole [i adun\ri publice. Aici poposea, cu
predilec]ie, Constantin T\nase cu trupa sa [i ]ineau conferin]e
scriitorii [i publici[tii.
Supus, ca toate
din jur, vnturilor
trec\toare peste
]ar\, la inaugurare
se numea Trianon
[i prezenta filme
europene, multe
fran]uze[ti. Din
toamna anului
1940
proiecta
filme germane [i
italiene (numin-du-se scurt timp, Ajutorul Legio-nar), iar din
1944 devenind cinema-tograful Maxim Gorki aducea filme
sovietice. Schimbndu-se orientarea politic\, dup\ aprile 1964,se
numea Republica, sus]innd cinematografia romantic\,
137

romneasc\, pn\ n 1990, cnd au dat n\val\ filmele cu


mpu[caturi, din studiourile americane.
Ocupnd [i restul gr\dinii Creditului - chiar la mijlocul
trec\torii proiectat\ ntre strada L\pu[neanu [i strada de Sus,
pe lng\ Palat- fra]ii Max [i Jaques Damascher zideau [i ei un
local nou, tot cu num\rul 37, pentru gazeta Opinia (iulie l928
-februarie l929). F\r\ via]\ lung\, avea s\ fie [ubrezit la ultimul
r\zboi, Dumnezeu nel\s`nd parc\ s\ fie nghesuit\ vechea zidire
cantacuzineasc\ n care se s\vr[iser\ at`tea mari fapte. Lipsit
de persisten]\ se dovedea [i numele Regele Ferdinand atribuit
str\zii L\pu[neanu n anii r\zboiului (A.N, Filiala Ia[i, dosar
337/39), ca [i Strada Republicii din anii 50.

Dar disp\rea Troidl din Wollzeille... de pe L\pu[neanu

Ceva mai nainte se ocupase [i ultima buc\]ic\ din faimoasa


Gr\din\ de var\ (cu scen\), Madamme Alexandre aflat\ mai la
vale de cinematograful Trianon [i-n spatele s\u, ntr-o fost\ livad\
boiereasc\ cu vedere spre strada Lapu[neanu [i c\tre vechea Uli]\
Rusesc\ (Unirii) - care lega odinioar\, Uli]a Mare (L\pu[neanu) cu
Uli]a de Sus, a Sf`ntului Spiridon. O parte se situa cam pe locul
parc\rii actuale, dintre cinematograf [i cofet\ria Amandina. A
deschis-o Alexandra Sfetcovici, renumita confiseri]\, care-[i
revendica meritul r\coririi ie[enilor cu apa gazoas\ - Soda - nc\
din l867 [i `ndulcirea fo[tilor bonjuri[ti, deveni]i mari b\rba]i de
stat. La Cr\ciun, pe la 1870, vindea bomboane cu precizarea: din
fabrica mea (Curierul de Iassi, 20 decembrie 1870).
~mprumutnd ni[te galbeni, prin ianuarie l873 ridica [i un
local spa]ios, la strad\, compus din saloane mari la parter, vreo
cinci vitrine [i un [irag de od\i deasupra, pentru chiria[i.
Spectacolele, muzica, cafelele, bomboneturile [i `nghe]atele
celor mai talenta]i cofetari, strngeau atta lume n serile
c\lduroase nct mesele locantei se rev\rsau pe trotuar [i pe
uli]\, ajungnd pn\ peste drum, n ograda Ruxandei Sturza, pe
locul unde se ridica apoi hotelul Palace (1923) - aripa din anii 80
a hotelului Traian, devenit acum Hotel Astoria.
138

Potrivit amintirilor poetului Dimitrie Anghel seara n fa]a


cofetariei celebre M-me Alexandre tr\surile st\teau pe dou\
rnduri. Duducile [i duducu]ele, adic\ m\mu]ele [i fecioarele
lor, se ntorceau de la plimbarea Copoului: Evantaiurile prind
s\ bat\, cavalerii se ntrec care de care [i b\ie]ii din pr\v\lie vin
leg\nnd tablalale cu dulce]uri [i cu ingheta]e, slujind n tr\suri
cucoanele, care s\turate de luciu de lun\ [i cntec de l\utari [i
nviorate de aer curat m\nnc\ cu poft\, ]innd cu m\nu[atele
lor mni gra]ioase farfurioarele cu bun\t\]uri. Cavalerii `[i
servesc favoritele [i strecoar\ glume dulci, printre zaharicale.
Singuri vizitii [i lacheii de pe capre, stau gravi... (Dimitrie
Anghel, Fantome, 1911). Tot aici poposea si eroina nuveletei
Rendez-vous scris\ de Veronica Micle.
Venit acas\, pe scena de la Madame Alexandre ap\rea ntr-un
turneu [i marele actor Matei Millo, jucnd magistral n dou\
piese, total deosebite : Un poet romantic [i Cucoana Chiri]a la
Paris (18 august 1877). Cu acest prilej m\rturisise dorin]a de a
r\mne, pentru totdeauna, la Ia[i (Curierul de Iassi, 21 august
1877). Din ianuarie 1896 cofet\ria se transformase n Caffe
Chantant, pe scena ei poposind D-l [i D-na Riget de la varieteul
Eldorado din Paris, potrivit Curierului din 4 ianuarie 1896.
Comer]ul cu zaharicale [i cafele, `nso]it de fanfare [i trupe
actorice[ti atr\gea [i pe mul]i tineri studio[i, simpatizan]i ai
Clubului Studen]esc, nfiin]at n martie 1875 [i mutat aici, din
Hotelul Rusia (1 mai 1876). Cofet\ria devenise Troidl din
Wollzeille - celebra cafenea vienez\ a studen]ilor romni - cu
mult\ atrac]ie. Mesele elegantei cofet\rii la care soseau, pe
adresa Clubului, vreo 36 de publica]ii, adunau laolalt\ studen]i
[i profesori, actori [i gazetari - membri din oficiu ai clubului -.
Dintre ei nu lipsea nici poetul Mihai Eminescu de vreme ce
gazeta Curierul de Iassi , din 6 aprilie l877, la care era
redactor, publica nota Cofet\ria M-me Alexandre. Reputa]iunea
de care se bucur\ aceast\ cofet\rie, dup\ a noastr\ p\rere, este
binemeritat\. Elegant mobilat\, serviciul prompt, fac ca ea s\
fie un local pl\cut de lectur\ [i de petrecere, drept care cu drept
cuv`nt merit\ tot concursul publicului ie[ean ; ce n adec\ nici
nu-i lipse[te. Urm\rind via]a Clubului Studen]ilor din Ia[i, poetul
139

l dorea angajat n activit\]i majore ca [i surorile sale Romnia


Jun\ din Viena [i Arboroasa - Societatea Academic\ a Studen]ilor
Bucovineni, din Cern\u]i (Curierul de Iassi, 23aprilie 1877).

...Deasupra c\ruia locuise poetul Mihai Eminescu

Cum avea s\ povesteasc\ colegul s\u boto[\nean, Gh.


Bojeicu avocat, prin anul l875 poetul ndr\gostit de strada
L\pu[neanu locuise chiar la etaj n casele foste M-me
Alexandre (foste Lepadatu,
actuale Pollak).
De[i cl\direa cofet\resei,
din strada Veseliei era
convenabil\,
uscat\
[i
luminoas\, fiind una dintre
cele mai frumoase [i noi zidiri,
de pe strada L\pu[neanu,
noaptea sem\na cu un infern.
C`nd nu-[i ncercau vocile
[antezele aciuate n od\ile rnduite pe cerdacul lat de sus ori
nu bubuia fanfara Doroban]ilor instalat\ sub ferestre, trosnea
ca un tun toba cea mare a Ro[iorilor, speriind tigrii, momi]ele
[i leii din raiul numit Passini, unde [i ar\ta talentul fanfara
Regimentului de Cavalerie. A[a
cum s-a mai spus, prin[i de
aceea[i dorin]\, de ndulcire a
vie]ii ie[enilor, doi italieni
deschiseser\ [i ei o cofet\rie
napolitan\,
n
palatul
senatorului Drossu - sediul de
ast\zi al arti[tilor plastici nzestrnd-o cu tot tacmul :
gr\din\, scen\, arti[ti - de
variet\]i - fanfar\ sau orchestr\
[i ceva menajerie, plus
specialitatea casei: nghe]at\
140

napolitan\ [i bombe glace- o nghe]at\ sub form\ de praline.


~ntmpinnd musafirii nc\ de la intrare, o nimf\ zmbitoare i
conducea la mese [i la galantarele cu pr\jituri, poftindu-i s\ aleag\.
Trecnd cofet\ria fiului I. A. Sfetcovici, dup\ l875, Madame
Alexandre avea s\ r\mn\ chiria[\ la parterul propriei cl\dirii
(cu num\rul vechi 39). Scoas\ la mezat - pentru plata
`mprumutului luat de la avocatului C. Lep\datu, se vedea
nevoit\ s\ i-o vnd\. Acesta o l\sa fiului Emil C. Lep\datu (dup\
1900), urmat de Herman Polac, devenit proprietar. Imobilul cu
vreo 28 de camere, extins, avea 2 etaje la strad\ [i 3 n curte.
Intr-o odaie la etajul al III-lea din casele Lep\datu, strada
L\pu[neanu- cum se numea, de acum, cl\direa construit\ de
Alexandra Sfetcovici - era g\zduit n ianuarie l885 [i poetul
Mihai Eminescu, abia ie[it din spitalul Sf. Spiridon, unde `[i
vindecase piciorul fracturat, pe o scar\, la hotelul Romnia
din Pia]a Unirii. Descrierea nc\perii o l\sa posterit\]ii fosta sa
adoratoare (pe cnd era pedagog\ la {coala Central\), Maria
B\nulescu, so]ia doctorandului Gavrilescu, care i tratase
afec]iunea n bolni]a Sfintului Spiridon :

Cofet\ria Alexandre

Cum intrai n aceast\ od\i]\ te lovea simplicitatea ei. ~n fa]\


o oglind\ cu consol\, n mijlocul casei o mas\; la stnga od\ii, n
fund, un pat simplu de fier cu vergi, la cap\tul patului o m\su]\
n dreptul ferestrei [i dou\ scaune simple, nimic a[ternut pe
141

du[umea. Pe m\su]a de la cap un sfe[nic, o caraf\ cu ap\ [i un


teanc de sferturi de hrtie alb\, un condei [i o c\limar\. Pe jos [i
pe mese tot soiul de reviste, bro[uri, c\r]i,.....precum [i numeroase
buc\]i de hrtie cu versuri [i proz\ unele [terse, altele rupte [i
mototolite.(Mi[carea, 1 noiembrie 1925).
Nici de data aceasta nu sc\pase de vecini tulburen]i. Localul
cofet\riei M-me Alexandre ocupat, de b\c\lia Iby Successeur
[i trecut elve]ienilor Stocker [i Susse (Curierul, 2/14 ianuarie
1890; Rudolf Su]u, Ia[ii de odinioar\), avea printre chiria[ii de la
mansard\ [i o cnt\rea]\ englezoaic\, b\tr`n\ [i sentimental\,
domni[ora Dawson. St\tea n acela[i gang, u[\ n u[\cu poetul.
Acompaniindu-se la pian, cnta toata ziua. Dis de dimine]ile de
var\, mai ales, erau adev\rate chinuri pentru nefericitul poet.
R\mnnd mai mult n cas\ era silit s\ asculte vocalizele
b\tr`nei pianiste, care deschidea n zori ferestrele [i ncepea
exerci]iile, fredonnd [i repetnd fragmente din produc]iile sale:
Aaaaaa..aaaa...aaaa.!. Oooo...ooooo..oooo! Aoao. aoao
aoaoao...!Ar fi sc\pat, cum se povestea, dresnd un cine care
tr\ia [i el pe culoar, din mila locatarilor [i mria, disperat, cnd
auzea exerci]iile colocatarei. Dup\ un timp, atunci c`nd aceasta
ncepea s\ cnte cinele latra [i el, dup\ tactul muzicii. Schel\l\ia
bietul cine, c\-]i venea s\ apuci cmpii [i duetul dintre vocea de
contraalt\ a d-rei Dawson [i cinele tenor... putea dispera [i pe
cel mai profund wagnerian. Enervat\, d-ra Dawson nceta s\
cnte [i nchidea u[a disperat\, de nfior\toarele urlete ale
cinelui. La Sf. Gheorghe Eminescu a sc\pat de clasica sa vecin\
(Icoane, cuget\ri, [i fapte din via]a lui Eminescu, Corneliu Botez,
Omagiu, Gala]i 1909).
Dup\ 1916 cl\direa o administra Herman Pollak, c\ci n 1911
Constantin Lep\datu era de acum defunct (A.S.I, dosar 337/39).
Datorit\ a[ez\rii centrale, fosta gr\din\ M-me Alexandre
fusese nghi]it\, postat\ cu postat\, nc\ din l873, cnd ncepea
zidirea la strad\ a [iragului de cl\diri comerciale (43 - 53) r\mase pn\ dup\ ultimul r\zboi - astupndu-i vederea [i
`nghesuind cofet\ria de care se apropiase la urm\ [i Trianonul.
Pe ultima por]iune, de la strad\, (ce urma s\ capete num\rul 41,
cnd vechiul num\r 39 trecea cinematografului), se construise n
142

anii l904 - 1905 casa, tot cu un etaj, proprietatea lui Simon Gross.
Astfel disp\rut\, pentru a o localiza, prin 1925, Rudolf Su]u
scria:M-me Alexandre era proprietara casei [i a gr\dinei n fa]a
c\rora se afl\ ast\zi vechile case ale lui Simon Gross.
Sub acoperi[ul noii cl\diri se instala prin l912, magazinul
muzical Wein[tein, reprezentantul pentru Romnia al fabricilor
de orchestroane automate [i piane electrice, marca Patria ,
ce se puneau n func]ie cu o moned\ de 10 bani [i nlocuiau
orice orchestr\ sau fanfar\. De peretele nordic se lipise
cinematograful. Dup\ ultimul r\zboi, prin 1948, cl\direa ad\postea
Atelierul de Radio-repara]ii al inginerului Lenderhendler.

Cam vizavi func]ionase atelierul vestitului Nestor Heck

Dincolo, pe partea cealalt\ a str\zii, din jos de palatul lui


Drossu, exista casa Elenei Pastia - nlocuit\ acum de Gr\dina
restaurantului de var\. Cam pe unde-i buc\t\ria acestuia (la
vechiul num\r 42), se p\strase pn\ la ultimul r\zboi ghereta

vestitului fotograf Nestor Heck, prin munca [i talentul c\ruia


au r\mas pentru posteritate imaginile unor monumente
143

(precum Mitropolia restaurat\ - al c\rui album cu 50 fotografii


a fost premiat la Expozi]ia parisian\ din 1889), ct [i figurile
multor ie[eni. Erau fotografia]i n m\rime cabinet sau
natural\ (l907), cu aparatele mnuite [i prin anul l923 de
Salvador Scutari, urma[ul c\ruia i le l\sase n l9l2, c`nd deceda.
Mai `nainte, prin 1857, Ioan Heck - fondatorul atelierului n
anul 1850, cum scria pe emblema unor fotografii - imortalizase
figurile deputa]ilor Divanului Ad-Hoc Primind o copie Mihail
Kog\lniceanu a notat Temelia casei [i a d\ruit-o lui C. A. Rosetti,
p\strndu-se apoi la Academie (Constantin S\vulescu,
Cronologia ilustrat\ a fotografiei din Romnia).
Talentat maestru al artei [i tehnicii fotografice Nestor Heck
devenise o personalitate important\ a Ia[ilor. Atelierul s\u avnd
mare c\utare, [i-a adus ajutor pe Otto Flechner (1868). Pe atunci
fotograful [i f\cea singur solu]iile, hrtia sensibil\ [i pl\cile
din sticl\, pentru cli[ee, imaginile lundu-le la lumina zilei, motiv
pentru care atelierul avea acoperi[ul, jum\tate din sticl\. Orele
cu lumin\ natural\, prielnic\ pentru fotografiere, se anun]au
prin ziare, pn\ a ap\rut lumina artificial\, cu petromax,
magneziu, l\mpi electrice sau fulgere electronice (n zilele
noastre). Mai nainte, Heck [i ad\postise atelierul n vechile
bol]i existente cndva, pe locul unde este acum imobilul ocupat
de CEC, din strada Cuza Vod\ (fost\ Golia nr 83), ap\rnd n lista
atelierelor fotografice din ]ar\, publicat\ de Almanachul tipografic,
pentru anul 1901. (Constantin S\vulescu, Cronologia...).
Dup\ arderea caselor acestea, (1890) fotograful Heck s-a
mutat n strada L\pu[neanu, n casele d-nei Elena Pastia (Rudolf
Su]u). Pe L\pu[neanu atunci existau [i studiourile Franchette la
num\rul 44, H. Flaschner la 41 [i Chaland la 10. Vizavi de
ultimul, n cl\direa lui Konya, cu num\rul 13, func]ionase prin
1914 atelierul lui Alfred Launay. Cu toate acestea studioul Heck
nu avea rival, fiind considerat cel mai bun din ora[ul Ia[i att sub
raportul execu]iunei ct [i al artei(Ecoul Moldovei, 25 mai 1895).
Trecut lui Salvador Scutari la moartea nentrecutului artist
(iunie 1912) atelierul `[i p\stra numele [i prin 1921, pe fiecare

144

fotografie [tampilndu-se emblema : Nestor Heck, Atelier


fondat n 1850, cu diploma de onoare la Expozi]ia de la Paris,
1889 [i alte ateste de merite pentru lucr\ri artistice. Strada
L\pu[neanu No.42. Salvador Scutari, Proprietar, Ia[i*. Cu
aparatele sale n\zdr\vane, Heck imortalizase chipul Veronic\i
Micle, al lui I.L.Caragiale [i al poetului Mihai Eminescu.

Mihai Eminescu
Veronica Micle
Fotografii executate la Nestor Heck

*Colec]ia Victor Macarie

Ion Luca Caragiale

145

Fotografia autorului Lucef\rului are [i o mic\ istorie


povestit\ de profesorul A. C. Cuza: ntr-o zi profitnd de bunele
lui dispozi]ii, l-am luat de pe terasa otelului Traian mpreun\ cu
Wilhelm Humpel [i cu Petru V. Grigoriu, [i a[a mbr\cat n
costumul s\u alb de var\, cum era, ne-am dus cu to]ii la atelierul
de fotografie Nestor Heck, unde a consim]it a se fotografia, ns\
numai n grup, al\turea cu noi. Ne-am [i a[ezat mpreun\. Dup\
indica]iile noastre ns\, fotograful l-a scos numai pe dnsul, ceea
ce nu pu]in l-a sup\rat, mai apoi, v\zndu-se am\git, ca un copil..
Fotografia se p\streaz\ pn\ n zilele noastre [i e datat\ cu
anul 1884, ntmplarea petrecndu-se n vara acelui an.
I. L. Caragiale se fotografiase, mai nainte, cu prilejul unei
vizite la Ia[i, pe la nceputul lunii aprilie 1883. Colabora cu
Iacob Negruzzi [i Eduard Caudella la realizarea operetei
Hatmanul Baltag. Ob]innd serviciu la Craiova departe de Ia[i,
n ziua de 4/16 aprilie 1883 scria disperat amicului Petrache
Missir s\ scoat\ de la Heck cele 6 fotografii pl\tite [i s\ le `mpart\
a[a cum stabiliser\. Una probabil revenea Fridolinei Reinike, o
duducu]\ cu ochi alba[tri [i p\rul frizat, de care dramaturgul
se amorezase lulea [i nu mai putea de dorul ei. La plecarea din
Gara Ia[i chiar pl`nsese.
Casa Pastia [i cteva anexe, mai mici, ad\posteau n anii ultimului
r\zboi, Institutul de Cultur\ Italian\ cu o bogat\ bibliotec\ [i {coala
italian\ (dnd [i adresa strada L\pu[neanu nr. 28).

La Via]a Romneasc\ Mihail Sadoveanu, Ionel Teodoreanu


[i ceilal]i vie]i[ti d\deau autografe...

Locul liber dintre Casa Pastia [i hotelul Traian - pe care se


ntindeau odinioar\ mesele cofet\riei Alexandre, se instalau
circurile ori scaunele pentru teatrele de var\ (l916 - l9l8) [i
cinematografe (bun\oar\ Pathe freres), din mai 1923 se
ocupa de nalta cl\dire a hotelul ultramodern (cu calorifer),
numit Palace sau Regal. Era lipit de hotelului Traian, dar tr\ia
via]a str\zii muzicale, motiv pentru care George Enescu n
timpul vizitelor sale la Ia[i l c\uta. De[i era solicitat de
146

numeroase familii, prefera s\


stea la hotelscria Aurel Leon,
amintindu-[i tentativa de a-i lua
un interviu n octombrie 1934,
(la hotelul cel nou de pe strada
L\pu[neanu). ~i pl\cea s\
asculte, seara trziu, de la o
fereastr\, ecourile b\trnei
str\zi, n care se auzeau
cntecele ctorva orchestre,
zumzetul chitarelor studen]e[ti [i
trilurile priveghetorilor [i
graurilor prip\[i]i prin gr\dinile
vecine. Pe sub ferestre defila
june]ea ora[ului, glumind,
povestind [i visnd Ilene
Cosnziene [i Fe]i Frumo[i.
Parterul comercial al celor Farmacia Central\, la Traian
dou\ cl\diri primea diferite
pr\v\lii, adesea efemere. Printre ele, n col]ul Traianului,
poposise, cndva, flor\ria marelui gr\dinar Grabovenschi, apoi
vechea Farmacie Werner (Central\), magazinul de cafea Mocca,
parfumeria Palace, mai la urm\ instalndu-se Libr\ria societ\]ii
literareVia]a Romneasc\ (1926). Deschis\ mai `nti lng\
Administra]ia Financiar\ (restaurantul Select de ast\zi), [i apoi
mutat\ aici, pe strada L\pu[neanu la num\rul vechi 44,
ad\postea o comoar\ de tip\rituri [i ustensile [col\re[ti, albume,
dic]ionare, enciclopedii, c\r]i [tiin]ifice [i literare nelipsindu-i
lucr\rile editurii proprii, al\turi de care trecuser\ tipografiile
istorice ie[ene: Na]ionala lui I. S. Ionescu, Dacia lui P. Iliescu ct
[i editura bucure[tean\ Alcalay. Elegant\ [i luminoas\, avnd
vitrinele largi [i tavanele nalte, acoperite de podoabe, ramuri
de brad [i beteal\, la finele anului [i ntmpina vizitatorii n
zvon de clopo]ei oferind noi tip\rituri sub banderole cu La
Mul]i Ani!, anume preg\tite pentru d\ruire.
G\tit\ de s\rb\toare, b\trna strad\ L\pu[neanu tixit\ de
firme [i potopit\ de ghirlande [i reclame, n[irate de-a lungul [i
147

de-a latul, frem\ta de lume. Strignd [i cntnd, comercian]ii,


ambulan]ii [i coropcarii, `nso]i]i de gramofoane, fla[nete,
orchestre [i chiar vreo fanfar\, pofteau, insistent, onorata
clientel\ s\ le viziteze, magazinele, s\ se bucure de nout\]ile
tocmai sosite, s-asculte pl\cile de gramofon :Odeon, His
Masters Voice, Columbia [i Poliphon, ori s\ ncerce
n\stru[nicile cuf\ra[e cu un talger sau o trompe]ic\ cnt\toare.
Se numeau, la nceput, radiofoane, iar mai ncoace:
radioreceptoare. Cu timbru metalic, printre trosnete [i prituri
n ele criau greierii. Europei: posturile de radio Var[ovia,
Moscova, Viena... [i-[i ncerca glasul greiera[ul romnesc - Radio
Bucure[ti (1926 - 1927). ~ntr-una din zilele lui martie 1926,
acas\ la profesorul Ion Simionescu, pe S\r\rie, Mihail Sadoveanu
tr\ise prima audi]ie la radio, ascult`nd emo]ionat un glas de
departe rostind: Radio Wien (Radiofonia).

Aici d\deau autografe Mihail Sadoveanu, Ionel Teodoreanu, George


Toprceanu [i ceilal]i scriitori de la Via]a Romneasc\

Str\b\tnd puhoiul trec\torilor din strada Veseliei, aproape


de ceasurile amiezii, se ndreptau c\tre libr\rie scriitorii Mihail
Sadoveanu, Ionel Teodoreanu, George Toprceanu, P\storel
Teodoreanu, Mihai Codreanu, Demostene Botez [i ceilal]i adora]i
ai fostului Ia[i - ndr\gosti]i de cuvntul scris.
148

L`ng\ col]ul hotelului Traian, unde f\cea ultima halt\ iubita


libr\rie i ntmpinau voio[i plcuri de cititori cu ultimele apari]ii
- pentru S\rb\tori - n mn\, ferici]i de nt`lnire [i ncnta]i de
darurile Vie]ii Romne[ti. Era o tradi]ie, n Ia[ii de odinioar\,
ca de S\rb\tori, elevii [i studen]ii s\-[i d\ruiasc\ sau s\
primeasc\ m\car o carte, cu autograful autorilor, iar ace[tia
drepturile de autor cuvenite, din vnzarea trudei lor. {i ce
ferici]i erau cu to]ii !!
Mihail Sadoveanu rvnea chiar la o cas\ cu trei nivele, n
dricul trgului, pe strada L\pu[neanu, destinnd parterul [i
primul etaj activit\]ilor economice, iar etajul de sus pentru
loja francmason\ - pe care o conducea. De aceast\ cl\dire avea
a se ocupa fratele P\storel Teodoreanu, c\ruia `i adresa o
scrisoare, cu aceast\ sarcin\, n 4 iulie 1928.
Disp\rnd Via]a Romneasc\ , ca multe asemenea activit\]i
prin pr\v\liile cl\dirii, urmau s\ mai treac\ Libr\ria Hachete
(l932) [i cofet\ria Funiak - alt\ celebritate a anilor 1936, deschis\
[i ea la num\rul 44, cam peste drum de Cofet\ria Vl\descu
a[ezat\, pentru o vreme, la num\rul 47 (1935-1936). Tot pe
atunci n cap\tul de sus al str\zii, la num\rul 6, func]iona
cofet\ria Butuc, iar pe la
mijloc a lui Cameic
Eugen (nr. 27) [i
binen]eles, nu lipsea a
lui Iani de la num\rul 2,
astfel nct strada avea
5 cofet\rii, fiecare cu
pr\jiturele casei.
Pe acela[i col] al
hotelului Traian a poposit o vreme redac]ia ziarului
Evenimentul, cotidian cu apari]ie ndelungat\ (1896-1940), la
care au scris multe condeie talentate ale Ia[ului de odinioar\:
Rudolf Su]u, Petre Grigoriu (Budu[c\), fratele Ioan Grigoriu (Havas),
St.O Iosif, Eugen Herovanu [i un timp chiar I. L. Caragiale.
Cel\lalt col], cu num\rul 57, ad\postea un timp redac]ia Opiniei,
pe care ncerca s-o concureze Evenimentul Ia[ilor, instalat tocmai
sus, la num\rul 6, l`ng\ consumul Comer]ul Oriental.
149

VI. Ne amintim [i de Strada promenadelor,


a aperitivelor [i a gr\dinilor de var\
Consumul lui Ermacov

Dincolo de strad\, dup\ un [irag de pr\v\lii trec\toare pe


la fostele numere 43 - 53, chiar pe col], n Pia]a Unirii (num\rul 3)
se afla ca vecin fostul Consum - de coloniale [i aperitive - al lui
Ermacov- l\sat de mo[tenire fra]ilor Pogor. ~n vog\, prin anii
1900 avea mare c\utare numele aflndu-se pe r\bojul multor
ie[eni [i prin toate gazetele, precum revista Epigonii din 15
decembriee 1903: B\c\lia I. Ermacov - Ia[i, Pia]a Unirii. Recomand\
onor public toate articolele de calitate irepro[abil\ [i cu pre]uri ce
desfid orice concuren]\ loial\... Local separat pentru aperitive alese.
Mare depozit de excelente vinuri de mas\ din propriile vii
(renumitele podgorii Uricani), vin din anul trecut cu 60 bani litrul
alb [i 80 bani ro[; vin vechi 1 fr. alb [i 1,20 ro[... Cotnari, T\mios,
Pelin [i diverse b\uturi fine... S\n\tate, bucurie, / Nu cata]i la spi]erie
/ Cea mai bun\ doftorie / O g\si]i la b\c\lei.

Intrarea la Ermacov, pe col]

150

Despre ea Ionel Teodoreanu avea s\ scrie miros mai bun


dect al pragului acelei b\c\nii niciodat\ n-am s\ nt`lnesc
(Castanul de aur). De cum intrau, clien]ii credincio[i erau trata]i
cu cteva m\sline sau ni[te boabe de icre unse pe o felioar\ de
pine, nso]itoare unui pah\rel de vin. Dar ce vin? Licoare [i
balsam n stare s\ furnice trupurile nghe]ate, s\ lumineze
frun]ile ncruntate de greut\]ile traiului - ve[nic, tot mai r\u[i s\ deschid\ desagele cu amintiri din anii cnd ie[enii, afla]i
pe strada L\pu[neanu, nu [tiau unde s\ intre mai nti: ~n
Gr\dina Alexandre, unde cnta fanfara doroban]ilor, iar Matei
Millo juca cu frenezie Cucoana Chiri]a la Paris sau la Expozi]ia
din Paris (l877). ~n Gr\dina Passini s\ asculte fanfara Ro[iorilor
[i s\ vad\ comediile Doi mor]i vii [i P\durea de la Bordea
(l878)??? In Gr\dina Cuza-Vod\ s\ acompanieze orchestra, la
cntece de pahar ori n Gr\dina Prim\riei s\ rd\ copios pe seama
concet\]enilor lua]i n trbac\ de cupleti[tii Teatrului de var\.
La Gr\dina Teatrului Tivoli, din col]ul str\zii Banului, unde se
producea fanfara G\rzii Civice (1881) [i poposeau vestite trupe
str\ine, aflate n drum spre Odessa [i Kiev, iar uneori [i f\cea
loc [i Matei Millo (l883). ~n cap\tul str\zii, la Gr\dina Hotelului
Binder, cu taraf [i potcoave de trandafiri afuma]i, sfrind pe
gr\tarele nconjurate de crdul butoaielor cu bere proasp\t\
din P\curari sau n gr\dina cu orchestr\ [i pr\jituri de la Jockey
Club. Greu de r\spuns [i mare problem\ de rezolvat, fiindc\
printre ele mai erau [i micile cofet\rii, iar la tot pasul furau
ochii [i vitrinele celor mai luxoase magazine cu firme
ncnt\toare : Martin, Valter, Derigault, Her]og (croitorul) [i
Delpuech (p\l\rierul) - prin anii lui Eminescu-, urmate de: La
Cavalerul {ic, La Americanul Fasson, La magazinul Englez, La
Luxoria, La Triumf, La Cristian, La Mode Helen (vreo 7 pentru
manufactur\), La Violeta, La Deomni]a Ruxanda, La buchet
(pentru flori), - n anii scriitorilor vie]i[ti (1932) - [i multe, multe
altele, galanterii, parfumerii, drogherii, pantof\rii... Intre acestea
un loc aparte ocupa magazinul de la num\rul 32, locul de
ntlnire al high-lif-ului ie[ean. Apar]inea lui Cristian negustor
evreu de manufactur\ [i galanterie, dar pasionat `ndr\gostit
al documentelor vechi [i prieten al scriitorilor, cum l
151

caracteriza Aurel Leon, pomenindu-l n una din Umbrele sale


(vol.III). Cele mai fine c\m\[i, cele mai elegante cravate, aici
puteau fi g\site, iar arbitrul cochet\rei vestmintare era nsu[i
negustorul Cristian, b\rbat bine ras, bine hr\nit, bine dispuscu
zmbet ndatoritor [i comportare de om civilizat n toate
fibrele....Era nu numai manechinul reclam\ al magazinului
ci prieten sf\tuitor al clien]ilor s\i, printre care se num\rau
Mihai Codreanu, George Toprceanu, P\storel Teodoreanu pe
l`ng\ sumedenie de magistra]i, medici [i profesori... Uneori l
vizita [i Nicolae Iorga s\ cerceteze lucr\ri [i c\r]i rare (aduse de
negustorul de cravate, din antic\riile Europei) [i nu lipsea nici
Mihail Sadoveanu. Discutau despre vremea lui Vasile Lupu,
ticluind, se spunea - romanul Domni]a Rucsandra (Aurel Leon).
Cnd avea timp [i n-avea clien]i scria articole istorice, n 1935
publicnd volumul C\l\tori [i scriitori str\ini despre evreii din
Principate, conceput mpreun\ cu prietenul s\u Scarlat
Calimach. Povestind lui Grigore Ilisei despre Panait Istrati,
poetul George Lesnea [i amintea c\ entuziastul scriitor br\ilean
locuise la Cristian. Bolnav [i deprimat, prin iunie 1932, venise
la Ia[i, de unde pleca la M\n\stirea Neam] doritor s\ scrie Le
bureau de plassament.
Str\lucind un an, doi sau cteva luni, n vadul scump, din
L\pu[neanu, d\deau farmec str\zii ntlnirilor, a paradei modei
[i a promenadelor - faimoasele promenade de s`mb\t\ [i
duminic\ seara, la care participa toat\ tinere]ea trgului (n straie
festive), rev\rsat\, ca un imens [uvoi, pe crmpeiul de caldarm
dintre Tuffli [i Pia]a Unirii. De aici si titlul unor articole ap\rute
prin ziare: ~ntre Tuffli [i Pogor. Cur\]enia [i elegan]a erau
cerin]ele cu num\rul 1 n preocup\rile plimb\re]ilor. De
mbr\c\minte se ocupau cele vreo trei sp\l\torii rapide aciuate
prin ogr\zile Uli]ei de Sus sau pe Strada G\rii, unde n vr-un
ceas, ct clientul se mb\ia ori citea gazeta, dosit ntr-un cear[af,
cteva lucr\toare l dichiseau [i-l f\ceau ferche[. De `nc\l]\minte
aveau grij\ cei vreo 10-20 de lustragii, n[ira]i sub zidurile
hotelului Traian. ~nconjura]i cu sc\una[e, perii [i felurite cutii
galbene, str\lucitoare [i g\l\gio[i, nu l\sau nici cum s\ `ntre
vrun fl\c\u n strada L\pu[neanu nev\csuit sau m\car
152

neprobozit, dac\ se dovedea nd\ratnic [i surd la pofteala lor:


Ghete glan], ieftin [i degrab\! Cnd n-aveau de lucru, b\teau
toaca cu periile n sc\una[e, acostau trec\torii, iar pe cei mici i
nha]\u de pe strad\, aducndu-i la v\csuial\. Chiar dac\ pu[tii
n-aveau bani, le f\ceau papucii lun\, pe datorie - urmnd s-aduc\
francul - sau pe veresie - ca s\-i nn\deasc\.

Locul vederilor [i al primelor ntlniri

Vara, n anumite duminici pe la 1900 asocia]iile feministe


[i Prim\ria, organizau chiar zile de vedere ale tinerilor,
poftindu-i lao b\taie cu flori sau la r\pirea fecioarelor.
~ncolonate, sute de fete curajoase, din ora[ [i chiar de prin
satele megie[e, defilau voioase de la Traian pn\ la gr\dina
Copou, n cntecul fanfarelor, sub privirile fascinate ale
cavalerilor. ~ngrijit mbr\ca]i [i n[ira]i pe trotuare, cu bra]ele
pline de flori, ace[tia puteau s\ se apropie de aleasa c\zut\ cu
tronc, s\ se recomande politicos, s\-i ofere un buchet cu flori,
s\ o nso]easc\, mergnd al\turi, s\-i propun\ o ntlnire [i dac\
era acceptat, chiar s-o r\peasc\din coloan\. Fetele puteau,
de asemeni, s\ ntind\ o floare prin]ului c\zut cu tronc. Ca s\
fie [i haz, unii p\rin]i, mai glume]i sau dispera]i - nu se mai [tie
- [i urcau odraslele n carele cu boi, pline de covoare [i zestre,
al]ii scriau [i dota - n num\r de trusouri [i hectare - pe o
pancart\ mare, pus\ la vedere. Fiind S\rb\toarea Tinere]ii,
magazinele de ve[minte scoteau la defilare orchestre [i crduri
de manechine, mirese, miri [i nunta[i mbr\ca]i n cele mai
frumoase costume ale firmei, iar acele de cadouri umpleau
mesele cu pachete [i pache]ele str\lucitoare, preg\tite [i menite
pentru: prietene, logodnice, mirese, na[i, nunt\, cumetrie,
sup\rare, iertare [i mp\care.
Petrecerea se ncheia c-o vesel\ b\taie de flori , ntre fete [i
b\ie]i, dup\ care r\pitele, r\pitorii, p\rin]ii ct [i martorii t`rgove]ii veni]i la spectacol - asaltau cofet\riile [i locantele
str\zii. Anume preg\tite, aveau muzici, ringuri de dans [i
153

Salut\ri din Ia[i!

Ilustrat\ trimis\ la data de 3/6 iunie 1907


De re]inut nota: Ai fost la b\taia de flori?

154

vagoane de bere ieftin\, pentru s\rb\torirea celor nturluca]i[i


alungarea triste]ii celor nepricopsi]i, cum socotea cte un tat\
r\mas f\r\ gineric\, zic`nd nevestii, nainte de a ciocni halbele:
Las\, c\ mai este panaram\ [i la anul! Seara, toat\ lumea era
ncntat\, privind fascinat\ bogatul joc de artificii, candele [i
rachete din naltul cerului. Pretutindeni, se auzea doar :
Aaaaaaa!!!! La asemenea evenimente, florarii [i vindeau marfa
pentru tot anul; unii dintre p\rin]i sc\pau de grija pietrelor
din cas\; locantierii f\ceau mare ali[veri[, de[i vindeau cu
pre]uri anume sc\zute, iar tinerii petreceau minunat, ncnta]i
de cuno[tin]e. Primarul, foarte bucuros pentru ceasurile de
veselie aduse urbei [i bogatele ncas\ri, pl\nuia alt\ isprav\ [i
mai [i... Func]ionarii s\i, srguincio[i, plasa]i la capetele str\zii,
vnduser\ mald\re de bilete [i decoraser\ cu cocarde toat\
suflarea prezent\ la sindrofie, astfel c\ Ospelul avea bani pentru
pomeni, faceri de bine [i nzestr\ri nebugetare, vreo c`teva luni...
Asemenea b\t\lie extins\ `ntre Copou [i Pia]a Unirii descria gazeta
Mi[carea din 15 mai 1910. L\pu[neanu era pe atunci atrac]ia

ntregului tineret. Descriind mul]imea ie[it\ la plimbare, ntr-o


sear\ din vara anului1897, un gazetar tenden]ios de la Opinia
scria: Era o oard\, oarda mare, nesfr[it\, care venea, venea
din jos, venea gr\mad\, venea desordonat\, venea n haine de
s\rb\toare... {i erau perechi [i erau copii, erau calici, erau
vnz\tori de gazete, era mul]ime de norod... urcnd n deal,
urcnd f\r\ num\r... Venea de jos, de pe malurile Bahluiului,
ale Calcainei, ale Nicolinei, aducnd o atmosfer\ n\bu[itoare
n mirosul de s\pon, un aer de mizerie n aparentele haine de
s\rb\toare. {i am rev\zut Ia[ul un moment, cu toat\ trista lui
s\r\cie (Opinia, 13 iulie 1897). Era aici tot Ia[ul. Ia[ul celor
cteva mii de oameni cu oarecare stare, dar [i al zecilor de mii
de nevoia[i, din mahalalele s\r\c\cioase cu bordeie [i case
umede, din v\l\tuci, igrasioase, lipite cu lut pe jos drept
pardoseal\ [i pline de copiii subnutri]i, crescu]i din mila
Cerulului, pentru care ie[irea de smbat\ seara, pe strada
L\pu[neanu, reprezenta bucuria vie]ii. {i o serbau, ghilosinduse cu s\pun mirositor (Bob) [i mbr\cnd hainele de Pa[ti [i de
mare s\rb\toare.
155

Cuibul radiofoniei

Strada teatrelor de var\, a cinematografelor, a atelierelor


fotografice (patru - cinci pe cteva sute de metri), a magazinelor
muzicale ( trei prin 1926) - vestalele Conservatorului din
ulicioara Banului -, uimea t`rgove]ii deceniului al treilea cu noile
cutii cnt\toare, me[terite s\ prind\ muzica din cer, prin ni[te
srme. ~n\l]ate pe cte dou\ pr\[tine, numite antene, se ntindeau
de-a lungul a macar vreo trei mari magazine specializate n
articole tehnice, electrice [i radiofonice: Magazinul General
(nr. 35), Radio-electrice (nr.40), La Sportul Modern (nr.26), pe
l`ng\ care zbrniau [i altele mai mici, oplo[ite prin pasajele
cur]ilor interioare, ntre ateliere, vitrine, pr\v\lioare [i depozite
(1932), ca ntr-un Cuib al radiofoniei.
Dnd deoparte patefoanele, gramofoanele [i chiar
minifoanele - gramofoane de buzunar (cu diametrul de 12 cm.
[i n\l]imea de 4 cm), abia ap\rute -, n strmtoarea ngustelor
vitrine [i f\ceau loc un neam de cutioare ivite parc\ de pe alta
lume : Supradine, Tetradine, Superhetrodine (Philips, Standard,
Telefunken, Volvo) cu acumulatoare, baterii, lichtantene antene legate la priza electrica printr-un mic condensator - [i
cadre - singurele care p\reau mai p\mntene, sem\nnd cu
vrtelni]ele bunicelor. ~n jurul lor, pe to]i pere]ii, pancarte [i
afi[e cu litere de-o [chioap\ gl\suiau:
n 3 minute Europa `ntreag\ n vorbitor prin Lumophonun cuf\ra[ rotunjor la capete. Avea 3-4 butona[e [i o cr\p\tur\
triunghiular\ prin care se i]eau posturile scrise pe un disc rotitor.
Bateriile Cripton normale, anodice (de 90 Vol]i) [i de
negativare, se g\sesc la toate `ntreprinderile radiofonice. ~n lips\,
direct la fabrica Crypton R\d\u]i (l933).
Nu cump\ra]i la ntmplare ci alege]i de-a dreptul un electrodynamic Voce de aur Era un cuf\ra[ vertical avnd vrful
asem\n\tor c\ciulii turnului de la Sfntul Spiridon.
Cu o mic\ diferen]\ de pre] v\ schimb\m instala]ia D-vstr\, veche,
printr-un electrodinamic Voce de aur(1936).
156

Numai la magazinul Phoenix, din


L\pu[neanu no.44 g\si]i aparate
Blaupunct, Marconi, Orion, Columbia
ct [i pl\cile de patefon Odeon [i His
Masters Voice... (1937).
Aparatul de radio Braun, portabil,
cu l\mpi metalice, v\ aduce la picioare
ntreaga lume (1941). Era o valiz\
nem]easc\, lung\ de vreo 30 de
centimetri [i nalt\ de vreo 2o
centimetri, nzestrat\ cu o baterie
anodic\, de 90 vol]i [i alta pentru
filament de 1,25 vol]i. Nemaipomenit\,
putea cnta oriunde: pe mas\, pe
strad\, n tramvai. ~ntr-un cuvnt, era o adev\rata minune
german\ a anilor 40, urmat\ apoi de alta [i mai grozav\, cu
tranzistoare [i numai dou\ baterii, de 4,5 vol]i - crea]ie a Fabricii
Electronica din Bucure[ti (1965) - dup\ care venea cutiu]a ct o
tabacher\ a micului radio de buzunar Cora . Spre mndria
localnicilor, se fabrica la Tehnoton - Ia[i (1975), dup\ o licen]\
japonez\ [i se livra tuturor magazinelor din Europa r\s\ritean\,
inclusiv celor din Marele Berlin, unde le priveau ncntati [i le
cump\rau cu satisfac]ie turi[tii ie[eni afla]i n capitala RDG.

VII. Nu uit\m nici Strada inspira]iilor literare...


... Precum romanul Strada L\pu[neanu

Bog\]ia de evenimente, amintiri [i legende nchinate str\zii


L\pu[neanu oprise, un timp, sistematizatorii s-o potopeasc\.
Era strada, care cu vreo zece ani naintea suratei din Bucure[ti
- Calea Victoriei - inspirase [i un roman. Mihail Sadoveanu i
dedicase tulbur\toarea evocare: Strada L\pu[neanu - 1917,
(tip\rit\ n anul 1921). La nceput fusese o simpl\ Scrisoare
deschis\ domnului L\pu[neanu, adresat\ prin gazeta Romnia
(1918) de Mihail Sadoveanu refugia]ilor bucure[teni, ap\ru]i
157

pe draga strad\ a Ia[ilor, lipsi]i de


n]elegere [i de omenie. Romanul
nf\]i[a via]a ora[ului [i a str\zii din
vremea primului r\zboi. Cu toate
zilele de durere [i lacrimi, dup\
amiaza ~n strada L\pu[neanu, o
strad\ `ngust\, cotit\ [i scurt\ era
un vierm\t.. de lume... Erau mai
ales foarte multe femei tinere, n
toalete elegante [i vii. ~n jurul lor
foiau ofi]eri cu dolmane [i tineri cu
fe]ele rase, n corecte straie
engleze[ti - paltoane largi [i
pantaloni cu dung\ [i man[et\... Era
ntreg Bucure[tiul aici, toat\ Calea
Victoriei, vioae [i vesel\,
murmurnd, salutnd, observndu-se pe sub gene ncondeiate [i
Colec]ia Constantin Liviu Rusu prin monocluri cu luciri ciudate.
Pretutindeni mult fard pe fe]e si prea mult ro[u pe buze...
De[i `n jur se sim]ea r\zboiul din plin, pe str\zi trecnd c\ru]e
cu mor]i, automobile sanitare pline de r\ni]i, t\rgi cu bolnavii
acoperi]i peste obrazuri cu cergi negre, strada L\pu[neanu
ntortochiat\ ntre statuia lui Cuza [i cofet\ria Tuffli era numai
o expozi]ie de haine, zmbete [i frumuse]i... Automobilele treceau
ncolo [i ncoace... Nu mai departe dect n Strada de Sus, n
pia]a Sf`ntul Spiridon,st\teau schilozii r\zboiului, sup]i, boli]i,
n praguri de cr[me, -unii f\r\ mni, al]ii cu picioare de lemn...Pe
aici treceau convoaie de convalescen]i, albi ca ceara, obosi]i [i
cu gurile ntredeschise, mbr\ca]i cu m\nt\i informe, murd\rite
de snge, bo]ite [i scor]oase de aburii etuvelor. Aici st\teau, n
preajma pit\riilor mbulzi]i, copii cu nc\l]\ri rupte, uria[e [i
ncovoiate, n picioare, cu surtuce zdren]uite n spate [i femei groase
mbodolite n [aluri, tnguindu-se, bl\st\mnd [i a[teptnd pnea.
Un abur de amar\ triste]e plutea n vierm\tul mul]imii acestia.

158

Deseori, unele dintre nec\jitele f\pturi omene[ti p\r\seau


cozile interminabile [i intrau gr\bite n forfotul din strada
L\pu[neanu s\ citeasc\, cu infrigurare, listele celor uci[i pe
fronturi [i publicate n fa]a redac]iei gazeteiRomnia. Se edita
de Marele Cartier al Armatei, - de unde [i caracterul de publica]ie
oficial\ bine informat\ [i avea redac]ia la num\rul 33, n s\lile
fostei ber\rii Bragadiru [i al\turea. Se tip\rea la Institutul Versuri
[i Proz\, din strada {tefan cel Mare [i o conducea Mihail
Sadoveanu, la redactarea materialelor, citite de osta[ii
fronturilor [i de ie[eni, participnd aproape to]i scriitorii afla]i
n ora[, iar uneori chiar [i regina Maria. Despre activitate gazetei
aveau s\ povesteasc\ majoritatea martorilor vremii ntre care
[i George Lesnea [i Ion Minulescu, autorul romanului Ro[u,
galben [i albastru: E luna mai. La Ia[i a nflorit parc\ amintirea
trandafirilor de alt\ dat\. Armata noastr\ ref\cut\ a nceput s\
nlocuiasc\ pe front unit\]ile ruse[ti de care Comandamentul
Superior nu mai este sigur (ncepuse revolu]ia)... Pe strada
L\pu[neanu trec regimentele de vn\tori... Solda]ii cnt\ din gur\
[i din frunze. ~n capela fiec\ruia o alt\ frunz\ de stejar i nfr\te[te
parc\, cu p\durile din mijlocul c\rora s-au desprins...To]i sunt la
fel. Parc\ to]i n-ar fi dect acela[i ]\ran multiplicat n rndurile
regimentului ce parc\ nu se mai sfrse[te.. Redactorii de la ziarul
Marelui Cartier au ie[it pe trotuar ca s\-i aplaude...
Laolalt\ cu ntreg Ia[ul, n zilele ofensivei germane din iulieaugust 1917, redac]ia tr\ia groaza solu]iilor finale, propuse, n
cazul victoriei inamice. Armata se va retrage de pe front [i va
forma n jurul Ia[ilor un triunghi strategic, botezat Triunghiul
Mor]ii. ~n mijlocul lui regele, guvernul [i ultimii demnitari ai
statului aveau s\ repete gestul str\mo[escului Decebal [i al
ultimilor osta[i din Sarmizegetusa... sau Retragerea general\
peste Prut, peste Nistru, peste Nipru, peste Don,.... Toate
nsemnau sfr[itul Romniei. Opunndu-se cu drzenie, n marile
b\t\lii de la M\r\[e[ti, Oituz, Cire[oaia, oasta[ii romni
transformau uria[a ofensiv\ inamic\ ntr-o zdrobitoare
nfrngere... Dar cu cte sacrificii? ~n geamul redac]iei se publicau
diminea]a, nesfr[ite liste cu eroi pe care crduri de femei, mame,
fiice si so]ii ngrijorate [i nnegurate, venite din toate col]urile
159

Ia[ilor, din mahalale, sate [i c\tune, n cortegii nesfr[ite, le


parcurgeau tremurnd. Atunci, cnd g\seau numele celor dragi,
r\mneau ncremenite sau izbucneau n plnsete sf[ietoare,
sc\ldnd caldar`mul cu ploi de lacrimi.
~n acele dimine]i Strada Veseliei devenise Strada Marilor
Dureri. P\r\sit\ [i de cei mai nver[una]i plimb\re]i, era parcurs\
doar de sutele de femei n haine negre, cu obrajii p\mntii,
br\zda]i de [an]urile lacrimilor amare ale s\r\ciei [i durerii...
Cum scria acela[i Ion Minulescu, pe timpul r\zboiului Ia[ul
fusese transformat, ntr-un vast dormitor de seminar, n care
refugia]ii bucure[teni ca [i seminari[tii, nedesmetici]i din
vltoarea n care fuseser\ arunca]i, invocau pe Dumnezeu [i
pe Maica Domnului la fiecare pas.
Ca pretutindeni, n orasul ocupat de vreo 400.000 de
musafiri, [i-n cl\dirile str\zii L\pu[neanu se g\zduiser\ refugia]i,
mul]i din rndul marilor personalit\]i bucure[tene. Cum avea
s\ povesteasc\ profesorul N. Iorga (O via]\ de om...) de[i el locuia
pe strada Romn\, vizavi de primul ministru Ionel Br\tianu,
redac]ia gazetei sale, Neamul romnesc se aciuase n biroul
de vnzare a biletelor de teatru, al lui Maximovici (casa Tiktin).
Tipografia Iliescu se afla n fa]\. ~n aceea[i cl\dire central\,
guvernul adunase pe scriitorii al c\ror talent nu trebuia expus
gloan]elor [i le d\duse sarcina de a scoate marele ziar oficial
(Romnia) prin care s\ se preg\teasc\ [i s\ se men]in\ o
atmosfer\ moral\.... Profesorul fiind evacuat din casele
maiorului Bonciu, dup\ armisti]iu, l g\zduise preotul
Andriescu, ng\duindu-i s\ fac\ ziarul ntr-o odaie din c\su]a
sa de la Biserica Banu. Tipografia, rechezi]ionat\ de la Boto[ani,
[i-o instalase n ni[te od\i]e, din dosul Agen]iei lui Maximovici.
Primea apoi locuin]\ la Mitropolie. Fiindc\ tipografia avea o
ma[in\ manual\ pe care o hriau toat\ noaptea doi ]ig\nu[i,
iar la etajul cl\dirii, locuia Zizi Lambribo, amica principelui
Carol - viitorul rege Carol al II-lea -, se iscase [i o glum\. Sup\rat\
c\ tipografia tr\nc\nea cnd tocmai duduca se odihnea, a trimis
o servitoare s\-i spun\ profesorului c\ r[ni]a lui o deranja.
nfuriat, Iorga ar fi r\spuns: Spune-i cucoanei care te-a trimis,
160

c\ a mea o deranjeaz\ numai pe dnsa, pe cnd r[ni]a dumneaei


deranjeaz\ o ]ar\ ntreag\. (Aurel Leon, Umbre, vol I).
Al\turi, n casa Tiktin, locuia profesorul Iorgu Iordan, care a trebuit
s\-[i restrng\ si el spa]iul, pentru cazarea unui general (Memorii).
Pe strada L\pu[neanu, la Jockey- Club, [i petreceau via]a [i
unii dintre eroii romanului Landoul cu blazon scris de Aurel
Leon, ct [i ai romanului Concina pr\dat\ - cronica unui Ia[i de
la 1900, publicat de scriitorul Teodor Scor]escu. Cofetaria Tufli,
consumurile Smirnov [i Ermacov erau punctele de referin]\,
iar strada L\pu[neanu, calea de leg\tur\. Una dintre eroine,
Ra[ela, avea pasiunea str\zii L\pu[neanu, n fiecare zi, f]indu-se
macar de zece ori ntre Pia]a Unirii [i Tufli.
De aici nu lipseau nici Gabriel [i Dobrian, tinerii eroi ai
romanului Turnuri n ap\, scris de Sandu Teleajen (1934). Ie[ind
pe strad\, cei doi fac c]iva pa[i [i se amestec\ n furnicarul
mul]imii, care toce[te n fiecare sear\, trotuarul L\pu[neanului.
~naintea lor dou\ tinerele pline de nuri, cur\]el mbr\cate
sporov\esc de mama focului n limba lui Dostoievski De cum iau z\rit, ntorc capetele, clipesc cu [iretenie din ochi, rd vorbesc
[i iar rd. Asta, probabil ca s\ par\ interesante [i lor [i celor doi
juni sublocotenen]i de cavalerie, care merg n rnd cu ele, pe
lng\ trotuar, dar nu ndr\znesc s\ intre n vorb\. Iu]ind pasul,
Dobrian s-a prins din mers ntre ele [i, f\r\ s\ le cunoasc\, l-a
prezentat pe colegul s\u. Cei doi aflau c\ le chema Niura si
Zinicika [i veniser\ de peste Nistru, cu speran]a unui ad\post.
Potrivit uzan]elor str\zii - unde asemenea procedee erau
obi[nuite - [i continuau plimbarea, mpreun\.

...Schi]a Monopol, a lui I.L.Caragiale

~ntorcndu-se acas\, din str\in\tate, cu acceleratul Berlin


- Bucure[ti [i ajungnd la Pa[cani, n ziua de 24 mai 1907,
dramaturgul ntrerupea drumul [i lua trenul spre Ia[i, pentru
a merge la familia Ronetti Roman. A doua zi, vizita redac]ia
ziarului Opinia, aflat\ vizavi de Mitropolie, de unde, pe
str\zile inundate de o ploaie toren]ial\, pleca cu o tr\sur\ la
161

deal, spre Smirnov sau Ermacov. Amndoi erau imperfec]i


(fiind scape]i), dar aveau mare dever. La primul - a[ezat cu
pr\v\lia n cap\tul de sus al str\zii L\pu[neanu - mergea elita
Ia[ilor (parlamentarii colegiului I, din Senat [i Camer\), iar la al
doilea, aciuat n partea de jos a str\zii L\pu[neanu - cam pe
unde e acum cofet\ria Amandina - mergeau membrii colegiului
II intelectualii. Acolo oprea [i conu Iancu, notnd: Dugheana
e plin\ de amici, to]i func]ionari publici [i profesiuni liberale.
A[teapt\ aici de mult, s\ se opreasc\ potopul, [i, a[teptnd, ca s\
le par\ timpul mai scurt, iau aperitive, ]uic\, mastic\, pelin,
mi[ma[ [i gust\ mezeluri, salam ghiudem, ca[caval, m\sline...
Fericit c\ nu f\cuse o criz\ de dambla, cnd a intrat n pr\v\lie
[i a alunecat din cauza unor smburi de m\sline arunca]i pi
gios, s-a amestecat printre ceilal]i. Urmau : [i aperitive, [i
mezeluri, [i vorb\, [i discu]ie asupra situa]iunii dificile n care
se g\se[te ]ara n urma tristelor evenimente (r\scoala ]\ranilor
din martie 1907), ca s\ zicem a[a, [i-n fa]a attor reforme ce
aceast\ situa]iune le reclam\ imperios, dac\ ne putem pronun]a
astfel [i apoi asupra trecutului, prezentului [i viitorului, ideilor
[i programului fiec\rui ales [i fiec\rui candidat- [i dezbateri [i
vorb\, [i aperitive [i mezeluri [i arunc\m smburii pi gios!.
Ceasul aratnd ora unu [i jum\tate [i fiind a[teptat la dejun,
conu Iancu hot\ra c\ trebuie s\ plece. Voia s\-[i achite
consuma]ia, dar amicii nu-l l\sau c\ci era rndul amicului X
care a repurtat, la o ntrunire electoral\ un fenomenal succes.
Dup\ nc\ vreo dou\ rnduri amicul a pl\tit suma de 20, 20 lei
din care 3,15 lei pentru m\sline [i mezeluri [i 17,05 lei b\uturi
[i au plecat mpreun\, cu tr\sura ca o gondol\, pe uncanalettto,
spre cas\. naintea desp\r]irii amicul bine f\cut, m\rturisea
c-avea o ide de refom\...Nu mai mege, mon[\r, cu
]\ranii...Sbe]ivi!... Tebe un monopol al.. ac...(gondola se clatin\)
al...accololului!...
Seara la opt ceasuri [i trei sferturi, musafirul mpreun\ cu
gazda mergeau spre gar\.
Dup\ ce mul]umea pentru primire, declara nso]itorului c\
pleac\ la Bucure[ti [i cu o idee de reform\.
162

...Trebuie de nfiin]at numaidect un monopol al


accolulului....la sate!...pentru rurali!
G\sind bun\ ideea, conul Iancu scria schi]a Monopol... pe
care o trimitea colegilor de laOpinia. Ap\rea cu titlul Cronic\
n num\rul din 16 noiembrie 1907 [i apoi n volumul Schi]e
nou\ din anul 1910. Subiectul era la ordinea zilei, c\ci guvernul
avea pe tapet asemenea problem\. Ceva mai nainte, la 10
noiembrie 1907 Opinia publicase articolul Monopolul
crciumelor scriind : Printre reformele propuse de guvern
pentru rezolvarea chestiei ]\r\ne[ti se afl\ [i proiectul de lege
asupra monopolului crciumilor. Monopolul voie[te s\ curme
be]ia care demoralizeaz\, abrutizeaz\ [i s\r\ce[te pe s\tean, n
plus produce ra-vagii n s\n\tatea lor [i amenin]\ existen]a
neamu-lui. Legea
[i propunea s\
reduc\ num\rul
c`rciumelor, mai
ales s\te[ti. Acelea
din ora[e intrau
mai
pu]in
n
obiectiv, c\ci legiuitorii ar fi r\mas f\r\ aperitive. Schi]a
Monopol era de actualitate, ar\tnd [i originea, de la Ermacov, a
legii. Cum bun\t\]ile Ia[ului erau apetisante [i autorul le ducea
dorul, trimi]ind Cronica la 9/22 noiembrie 1907, i scria poetului
Rodion (A. Steuerman) ca din cei 50 de lei cuveni]i, ca drept de
autor, redac]ia s\ opreasc\ 4o de lei pentru abonamentul la
gazeta Opinia(ce-o primea la Berlin), iar din restul s\ se
cumpere de la Ermacov sau Smirnov icre tescuite prima de 5
lei [i m\sline mari si mici amestecatede 1 leu. Urmau s\-i fie
expediate ndat\, pl\tindu-se doi lei po[ta, iar din ceilal]i doi
s\ se bea aperitive pentru s\n\tatea sa.
~n aceea[i scrisoare declara eu cu sufletul sunt mai mult
ie[ean dect bucure[tean, de[i de fel sunt ploie[tean.

163

...Romanul Adam [i Eva

Parcurgnd strada L\pu[neanu, socotit\ [i de Iorgu Iordan


echivalentul monden al C\ii Victoriei din Bucure[ti, g\sea
inspira]ie [i eroina, Liviu Rebreanu pentru cea mai drag\ carte
a sa, romanul: Adam [i Eva. Cum avea s\ m\rturiseasc\ el singur
: Pretextul romanului Adam [i Eva e o
scen\ tr\it\ prin septembrie 1918 la Ia[i.
Pe strada L\pu[neanu, pe o r\p\ial\ de
ploaie, am ntlnit o femeie cu umbrel\.
Din dep\rtare m-au uimit ochii ei verzi,
mari, parc\ speria]i, care m\ priveau cu
o mirare ce sim]am c\ trebuie s\ fie [i n
ochii mei... Femeia mi se p\rea
cunoscut\, de[i mi d\deam perfect
seama c\ n-am mai v\zut-o niciodat\.
Din toat\ nf\]i[area ei n]elegeam c\ [i
ea avea acee[i impresie... Am trecut
privindu-ne cu bucurie [i curiozitate ca
[i cum ne-am fi rev\zut dup\ o vreme ndelungat\. Nu ne-am
oprit, de[i am fi dorit amndoi... Asta este scena... M\ sim]eam
fericit [i mi[cat. Pn\ ce am ajuns acas\ n strada P\curari am [i
botezat-o pe necunoscuta mea cu un nume roman]ios, iar din
ntlnirea cu ea am turnat repede o nuvel\ . Urma apoi romanul
despre care autorul avea sa scrie: In orice caz din tot ce am
scris pn\ acum, Adam si Eva mi-e cartea cea mai drag\ (Liviu
Rebreanu, Opere 6, Geneza romanului Adam [i Eva).
Remarc`nd noile aspecte ale Ia[ului, prins de r\zboi, Ionel
Teodoreanu, autorul romanului Bal mascat observa c\ ora[ul
str\b\tut de automobilele demnitarilor avea alt\ fizionomie.
Nici str\zile nu mai aveau aceea[i configura]ie. Strada
L\pu[neanu devenise de fapt Calea Victoriei, adus\ la Ia[i de
refugia]ii C\ii Victoriei bucure[tene. P\curarii [i S\r\rie
deveniser\ albiile prin care cu armonii grave de org\ [i mers
de fluvii toropite de nghe]ul iernii, veneau [i se duceau armatele
164

ruse[ti... {i toate str\zile umblate de al]i oameni [i toate casele


la ale c\ror ferestre ap\reau alte chipuri, contribuiau la nnoirea
Ia[ului, care nu mai vorbea evreie[te, ca nainte de r\zboi, cu
rare insule de grai moldovenesc, ci fran]uze[te, engleze[te,
ruse[te si muntene[te pe fantoma str\zii Lapu[neanu [i oltene[te,
muntene[te, basarabe[te n periferii.

Str\zii L\pu[neanu fiindu-i dat s\-l aud\ pe


mo[ Ion Creang\ citind Amintirile...

Pe strada Banu, paralel\ cu strada L\pu[neanu, aflndu-se


ntr-o vreme (14 octombrie 1876 - 23 aprilie 1877), [coli]a nr 2
P\curari, spre ea putea fi v\zut m\r[\luind cu bastonul n m`n\,
institutorul Ion Creang\. Venea de la Bojdeuc\, intra prin partea
de sus a str\zii Veseliei, cobora pn\ la fostul hotel Europe [i
p\[ea n str\du]a cu [coli]a de la num\rul 14. Acolo l vizita
odat\ prietenul Teodor Speran]ia. Era iarn\, era frig. Institutorul
a spus copiilor s\-[i pun\ c\ciulele pe cap [i a urmat lec]ia...
(Ion Creang\ la {coal\).
Evocnd alt\ nt`lnire, acela[i prieten scria: ntr-un dup\ prnz
veneam din P\curari, pe strada P\curari, apropiindu - m\ de
Jockey-Club. ~ncepuse a ploua nceti[or. Mergeam cu umbrela
deschis\, cnd deodat\ v\d venind la vale, dinspre Copou, pe
Ion Creang\. Vine la vale [i-mi iese, nainte...
Dar ce bine `mi pare c\ te `nt`lnesc, mi zice el. E[ti gr\bit?
Unde te duci??? Ai vre-o treab\ acum???
Dar ce e?
................................
... Uite ce e. Am scris aice mai pe larg [i mai am\nun]it ce
mi-am adus aminte de pe-acas\, din vremea copil\riei. {i dac\
e ceva a[ vrea s\ le tip\resc, dac\ nu, s\n\tate... Cu aceste vorbe
scoate din buzunar un caiet [i ncepe s\-mi citeasc\. Cite[te buc\]i
de ici de colo, de acas\ de la el, despre prietenii lui, de p\rintele
cutare.... Mergeam am`ndoi pe trotuar, pe strada P\curari cu
umbrelele deschise n ploaie, pe la poarta penitenciarului de la
165

Jockey-Club pn\ la vale, pe la casele lui Praja [i napoi. Noroc


c\ ploua [i nu prea era lume pe strad\ s\ se `mpedice de umbrele
noastre.... mergeam amndoi, el citind [i uitndu-se din cnd n
cnd la mine s\ vaz\ dac\ l ascult... Vre-o dou\ ceasuri m-a
plimbat prin ploaie, citindu-mi...
Pe strada L\pu[neanu era v\zut [i n ultima zi, nainte de a
trece n lumea umbrelor. ~l ntlnea profesorul {tefan Dr\ghici.
Intrase ntr-o franzel\rie [i cump\rase ni[te crafle, umplute cu
dulcea]\. A mncat cteva [i a cerut s\-i mpacheteze 20 de
crafle de Anul Nou, pl\tind 2 franci n monezi de argint. ~n
drum spre cas\, au cinstit un coniac - dou\, la o b\c\nie [i au
mers mpreun\ pn\ aproape de Bojdeuc\, unde s-au desp\r]it,
urndu- [i: La mul]i ani! Era n ziua de 31 decembrie 1889,
cnd n fiecare cerdac se auzeau clinchetele clopo]eilor [i vocile
copiilor rostind versurile str\mo[esti, ncheiate cu urarea : La
anul [i la mul]i ani.!.. Cei doi prieteni nu se mai nt`lneau, c\ci
autorul Amintirilor pornea spre alte t\rmuri... (I.Popescu
Sireteanu, Amintiri despre Ion Creang\)
Pe lng\ paginile literare, memorialistice ale scriitorilor,
ziarele ad\posteau [i ele nenum\rate articole [i reportaje, scrise
n diferite momente, dar cu acela[i subiect : Strada L\pu[neanu.
O gazet\ avea chiar un serial ntitulat De la Corso (Jockey-Club)
la Pogor. Reluarea lor necesitnd sute de pagini, amintim doar
dou\, publicate n zilele cumplite ale celui de al Doilea R\zboi
Mondial, de gazeta Prutul. Unul, scris la 21 februarie1941,
de Aurel Leon, are titlul : De la pia]\ la Copou. Turul obi[nuit
pe strada L\pu[neanu. De[i afar\ era `nc\ iarn\ [i caldarmul
necat de b\l]i, la ceasul amurgului strada se treze[te la via]\...
trotuarele devin ruri de culori mi[c\toare...trec grupuri g\l\gioase
comentnd moda [i filmele, la urm\ purtnd clasica discu]ie:
- Hai, drag\, acas\! E trziu.
~nc\ nu! Trebuie s\-mi fac turul! Acest tur este intrat n
obi[nuin]a ie[enilor ca tabietul cafelei sau ca ziarul. Duduia
care nu-[i face turul ntre pia]\ (Unirii) [i Corso nseamn\ c\ [i-a
rupt un picior sau nu are cu ce se expune. Ordonan]a de
nchidere a circula]iei pe str\zi, dup\ ora 9, din cauza r\zboiului,
166

provocase o adevarat\ nenorocire. Vrnd-nevrnd, pe la 8,3o,


ncepea retragerea spre tramvaie, asaltarea lor [i rentoarcerea
acas\ n bezna cartierelor camuflate, cu cine [tie ce necunoscut
sau necunoscut\, aruncat\ n bra]e, din cauza nghesuielii,
ntunericului din vagon [i a opririlor intempestive.
Alt articol, din ziarul zilei de 19 mai 1941, se numea Calea
L\pu[neanu [i-i ar\ta nsemn\tatea calea aceasta, nrudit\ prin
alur\ cu alta, a Victoriei, posed\ o via]\ proprie a ei cu obiceiuri
[i principii bine stabilite. ~n orice anotimp al anului ea str\luce[te
- cu mici intermiten]e [i schimb\ri orare - intre 11 [i jum\tate [i
unu, diminea]a [i seara, ntre orele [ase jum\tate [i opt... Este
`mpodobit\ ca o scen\ de oper\ cu figuri multicolore...
Cuno[tin]ele se fac simplu, ntinz`ndu-se minile, m\rturisind
reciproc, numele de familie [i tradi]ionalul : - Mi-a p\rut bine
[i continund turul. La el, primii apar [colarii [i micele [col\ri]e
mu[cate de dorul celor dinti idile, apoi un amalgam de tipuri:
servante cu p\r oxigenat doritoare s\ devina st\pne, cucoane
singure amatoare de o aventur\, eleve cu ochi de azur dornice
s\ prind\ tururile unor oameni serio[i, care s\ le conduc\ la o
cofet\rie, elevi studio[i si timizi, dornici s\ fac\ o cucerire de

Zile de r\zboi pe L\pu[neanu

167

mult a[teptat\, ofi]eri cu monoclu [i ghete de lac, poftitori de o


partid\ bun\, actori [i actri]e dornici s\ schimbe partenerul din
piesa vie]ii [i sumedenie de figuri ce parcurg strada n dou\
coloane cu sens de mers contrar, desp\r]i]i de linia netrasat\ a
mijlocului str\zii. La fiecare pas, chicote, izbucniri de veselie [i
de voie bun\, cu toate c\, n jur, zeul r\zboiului se preg\tea s\
mu[te sumedenie de trupuri tinere, iar pe altele s\ le ngroape
pentru vecie.
Strada avea tradi]ia ei care nu se putea curma, de[i dup\ 22
iunie 1941 becurile i se stingeau [i doar ici colo, cte unul, de
c`]iva zeci de wa]i, aruncau ni[te slabe raze, alb\strite de
camuflaj, deasupra lungilor convoaie de trec\tori.
Luptele din zona Ia[ilor, dintre martie 1944 [i pn\ n 20
august 1944 cnd frontul s-a sprijinit pe Ia[i iar mare parte
din popula]ia cre[tin\ s-a evacuat, au ntrerupt tradi]ia. ~n locul
coloanelor
de
tineri veseli, ie[i]i
la vedere, treceau
tancuri, tanchete [i
ma[ini militare,
mergnd n mare
vitez\ spre front
sau de acolo, pline
de r\ni]i, spre
unit\]ile [i spitalele din spate.
Deasupra str\zii,
cu marile cl\diri
preluate de unit\]i
germane, foiau
avioanele sovietice aruncndu-le bombe, fapt pen-tru care cteva cl\diri aveau
sa fie distruse - printre care Academia de Muzic\, situat\ l`nga
casa Drosu unde se instalase Comandamentul Garnizoanei
Germane (Povestea fostul [ef de gar\ Neculai Savinescu, n Gara
amintirilor). ~n ziua de duminic\ 20 august 1944, la ora 11, pe
168

strada L\pu[neanu coborau tancurile [i trupele sovietice, dup\


spargerea frontului la nord de Ia[i. Petrecndu-se lupte crncene,
la ceasul plimb\rilor de seara, strada r\mnea plin\ de ruine
cu mai toate geamurile sparte, unele case lovite de proiectile,
cu trupurile multor osta[i nsngera]i [i crispa]i de durere,
s\rutnd p\mntul str\- mo[esc pe care l-au ap\rat cu arma `n
m`n\, pn\ la ultima suflare, n\bu[it\ de gloan]e [i schije.
Cur\]at\ prin munc\ voluntar\, ini]iat\ de noua adminstra]ie
instalat\ cu asentimentul Comandamentului Sovietic, peste cteva
s\pt\m`ni, strada revenea la via]\. Seara, prin fa]a pr\v\liilor
redeschise, cu vitrinele b\tute n scnduri [i unii pere]i lipsi]i de
ferestre [i u[i, rnjind sinistru ca ni[te schelete, tinerii - majoritatea
evrei, c\ci parte din popula]ia cre[tin\ se evacuase, prin
martie 1944 - fete [i b\ie]i guralivincepeau iar s\ se plimbe,
n deal [i-n vale.
~ntr-una din serile acele ntunecate, n amurgul zilei de 15
septembrie 1944, dup\ repararea Uzinei Electrice (8
septembrie), sub copertina din fa]a cinematografului Trianon
(Republica), s-a aprins primul bec al str\zii. Era mic, doar de
40 de wa]i, dar lumina ct o o `ntreg\ instala]ie din timpurile
normale. ~n momentul aprinderii `ntreaga strad\ a strigat:
Uraaa! Era prima lumin\ dup\ patru ani de bezn\!

R\zboiul, ns\, i schimbase nf\]i[area

Venind de la Bucure[ti, pentru cteva zile, n dragul s\u


ora[, scriitorul Mihail Sadoveanu p\[ea nl\cr\mat printre ruine,
tr\ind ndurerat filmul neuitatelor amintiri [i ]intuind pe acei
care au hot\r`t ca frontul Moldovei s\ se sprijine pe Ia[i :Am
fost [i am v\zut Ia[ii. Mi-am cuprins tmplele n palme [i m-am
a[ezat desn\d\jduit ntre ruini....Ia[ul e un muzeu; n el se
cuprind mai multe monumente istorice dect n tot restul ]\rii...
Dup\ jafurile, prigonirile [i uciderile s\vr[ite de huligani, dup\
zdrobirea ora[ului, a r\mas aicea o popula]ie mizer\ [i
`nfrico[at\, p\str`nd n priviri viziuni de infern. Nu mai credeau
169

bie]ii oameni c\ vor suprave]ui [i acum privesc aceast\ nou\


prim\var\ cu nencredere nc\... Snt cei care au fl\mnzit, care
au tremurat n frigul iernii, care au a[teptat biruin]a [i
eliberarea, cei care au fost nevoi]i s\ ard\ parchetele [i mobilele
cl\dirilor lovite de bombe, cei care au r\mas p\r\si]i de
administra]ie, de ocrotirea fireasc\ a unei societ\]i constituite.
Snt cet\]enii mizeri care au r\mas n acest ora[... Acuma n-au
haine, n-au alimente, n-au ad\posturi. Un profesor universitar
tr\ie[te ca un schivnic, bie]i studen]i dorm pe rogojini, n camere
f\r\ ferestre. Apa nu mai curge n canale [i mireasma
trandafirilor [i liliecilor din gr\dini se amestec\ cu miasmele
putrezeciunii .
P\[ind pe strada L\pu[neanu, nso]it de mul]ime de figuri
palide, ce-l a]inteau mustr\tor de dincolo de via]\ [i lume se
ntreba : Unde-i Mu]u Podgoreanu - mic [i sprinten cu ochii
mari sc\p\rnd de intelegen]\ [i bun\tate s\-i ntmpine n
crciumioara-i modest\, urndu-le: Bun venit! [i, punndu-le
dinainte un ficat de gsc\ savuros [i un vin generos (cel mai
bun vin din lume!), s\ le declare cu voie bun\: Va urma!!... ~n
zadar l cauta. {i Mu]u Podgoreanu [i prietenul Beno [i mul]i
al]i tr\itori, care nsufle]iser\ b\trna uli]\ a fostului Ia[i, erau
pierdu]i... ~i amestecaser\ viforul cu frunzele anului 1941 [i cu
p\mntul acestei s\rmane ]\ri (Opere, vol 17). ~naintea plec\rii
spre Bucure[ti, adnc tulburat, l\sa `n folosin]a Facult\]ii de
Agronomie, casa [i gr\dina sa de la Copou, ducnd n suflet
imaginea ora[ului grav r\nit.

Venise prim\vara anului 1945...

Dar nc\ multe cl\diri st\teau n ruine, lovite de bombe,


cu pere]ii sfrteca]i [i acoperi[urile pr\bu[ite, precum: Palatul
Unirii, Hotelul Traian, Universitatea, Teatrul, {coala Notre
Dames (preluat\ apoi de Filarmonic\), cinematografele Sidoli
[i Phoenix, Spitalul Sf. Spiridon, Liceul Internat ct [i sute de
case din Copou, din P\curari, din strada G\rii, din L\pu[neanu,
din I. C. Br\tianu, din Cuza Vod\, din {tefan cel Mare, din Hal\,
170

Unele se reparau, n condi]ii foarte grele, lipsind materialele


iar altele complet distruse, se demolau, disp\rnd pentru vecie,
regretate de fo[tii proprietari (mul]i evrei), care nu-[i doreau
risipit\ averea imobiliar\ cu spa]ii comerciale [i o ap\rau,
invocnd, adesea, importan]a ei istoric\.
Urmau ns\ anii 60 ai marilor moderniz\ri, prinznd contur
ideea de l\rgire a b\trnei r\spntii (cu d\rmarea hanului Petrea
Bacalu - locul manifesta]iilor unioniste - urmat de Academia
Mih\ilean\), ncurajat\ de orgoliile unor speciali[ti doritori s\
le r\mn\ numele pe fruntea ora[ului.
~n loc s\ se
continuie plombarea, ici-colo, a
golurilor r\mase
de la r\zboi, [i
reabilitarea mahalalelor pline de
acareturi insalubre, pentru a
c[tiga experien]\
[i a scoate din
mizerii miile de oamenii nec\ji]i, - cum se proceda n vechile
ora[e europene,- se pornea cu d\rmarea centrului (1960-1963),
ridicndu-se blocuri liniare, criticate chiar de realizatori, precum
a fost cinematograful Victoria, ce a mai trebuit n\l]at cu un
cerdac pe acoperi[...
Pentru a face loc blocurilor sorocite s\ m\rgineasc\ Pia]a
cea nou\, cu trepte, dale marmorate [i mozaicuri, prin 1961 se
pulveriza col]ul Ermacov (preluat de fra]ii Pogor, prin care
trecuse Agen]ia Wagons-lits, Agen]ia TAROM, elegantul magazin
Romarta) - [i pe care i-ar fi stat bine o plac\ amintind de
I.L.Caragiale. Nu erau ocolite nici casa Xenopol de al\turi, nici
frumoasa ber\rie Bragadiru devenit\ 7 Noiembrie, nici str\du]\
Unirii, cu splendidul Teatru -circ- cinematograf Sidoli, construit
din anul 1889.
~nceputul fiind f\cut, urma demolarea, f\r\ nici o cru]are [i
a restului de cl\diri, pn\ n peretele cinematografului, odat\
171

B\c\nia Fra]ii Pogor (Colec]ia Olga C. Rusu)

cu el disp\rnd [i istorica zidire a cofet\rie M-me Alexandre pe care trebuia scris cu litere mari : Aici venea cu pl\cere [i a
locuit poetul Mihai Eminescu. Prin vechile zidiri cu stiluri variate,
nf\ti[are, prietenoas\ dar pr\v\lii modeste - ale vremurilor de
tranzi]ie - se ad\postiser\ o consigna]ie, un magazin cu ceva
piese electronice, un atelier de repara]ii pentru instrumente
muzicale [i altul de radio, mai sus, a[teptndu-se rentoarcerea
magazinelor elegante, demne de Strada Tinere]ii.
Unii dintre locatarii de la etaje, chiria[i, se mutau la blocuri
bucuro[i c\ sc\pau de od\ile, adesea ntunecoase (ca toate
zidirele vechi, economicoase cu nc\lzirea) [i mergeau n
apartamentele noi din Piata Unirii, cu baie [i nc\lzire central\.
Se construiau vreo 800. Al]ii ns\, erau nec\ji]i pentru viteza
cu care se facea evacuarea, sco]ndu-se lucrurile din case, f\r\
nici o grij\, n iure[ul lucr\torilor de pe [antiere.
P\r\sirea cl\dirilor devenea chiar dramatic\, pentru fo[tii
proprietari care [i vedeau cuibul spulberat, ca [i pentru cei
mai n v`rst\ ce purtau n suflet noianele de amintiri ale unei
ntregi vie]i.
~n fostele case Gross, lipit de peretele cinematografului se
g\sea Atelierul de radio -repara]ii al inginerului Lenderhendler,
172

cu od\ile pline de radioreceptoare vechi, vndute pe mai nimic


de fo[tii lor st\pni, trecu]i la aparatur\ ieftin\ [i modern\ - cu
l\mpi [i apoi tranzistoare - adus\ din Uniunea Sovietic\.
~ndr\gostit de m\rcile lor, odinioar\ celebre (Telefunken, Philips,
Blaupunct, AEG, Braun) [i socotind c\ n viitor - cnd vor fi
vremuri normale !- se vor c\uta sau se vor putea refolosi,
macar pentru piese, b\trnul inginer le primea dnd ofertan]ilor
c]iva zeci de lei, le privea cu nostalgie, amintindu-[i de anii
r\zboiului cnd le vnduse noi, [i apoi le clituia unul peste altul,
n [iragurile de lng\ pere]ii celor vreo dou\ od\i tip vagon. Ca
s\ nu-i fure careva marea lui bog\]ie, noaptea dormea, pe o
p\tur\, ntre ele. Ziua, a[ezat pe un scaun, afar\, mo]\ia
a[teptnd clien]ii care nu mai veneau, c\ci se duceau la mai
tn\rul comerciant Saul, responsabilul raionului de radio, din
magazinul de stat Ciocanul, deschis n fa]a Po[tei, de pe strada
Cuza-Vod\. Acolo soseau aparatele noii fabricii bucure[tene
Radio Popular . Nostalgic, b\trnul privea curios deverul ce l
mai avea me[terul de reparat stilouri - cu mare cautare pn\ la
apari]ia pixurilor - primit n pr\v\lia sa, tot mai goal\.
Se nviora n ziua demol\rii cl\dirii, ncercnd s\-i conving\
pe lucr\torii veni]i cu trn\coape [i lope]i, zicndu-le c\ ve[cile
fostelor aparate pr\fuite [i br\cuite de studen]ii angaja]i cu
ora la unele repara]ii, erau aparate scumpe: Philips,
AEG,Telefunken... }inndu-se de ei, i ndemna s\ nu le arunce
n basculantele cu moloz, ci s\ le ia acas\, c\civor veni timpuri
bune,cnd vor avea mare c\utare [i se vor putea repara, cu
piese originale.... B\trnul radiofonist nu putea n]elege c\
via]a aparatelor tinere]ii sale trecuse...
V\zndu-l att de ngrijorat de soarta hrburilor, [eful de
[antier a dat ordin s\ fie c\rate n camionul adus - ca de obicei
- pentru mutarea mobilei , ce a[tepta gol la u[a pr\v\liei. Cele
dou\ od\i, afar\ de aparate, un scaun [i o tejghea, nu mai
aveau nimic. Fostul patron vnduse tot mobilierul, ca s\ se
ntre]in\ [i s\ cumpere relicvele anilor 38-43, pentru care f\cuse
o pasiune...
Mutat cu ele ntr-o odaie pe strada {tefan cel Mare, st\tea
toat\ ziua pe prichiciul casei din fa]a bol]ii de intrare n curte,
173

rezemnd zidul [i a[teptnd clipocind, timpurile bune... aduse


de americani... care nu mai veneau.... De[i nu avea nici o
asigurare, a[a cum era obiceiul pe atunci, statul i f\cuse o
pensie din care [i ducea zilele.
Cu cteva s\pt\mni nainte de mutare [i demolare, vecinul
s\u, cu atelierul de reparat instrumente muzicale, vnduse
ultimul acordeon Hohner. Era micu], ro[u - sidefat [i cu 40 de
ba[i. Nu-l nstr\inase pn\ atunci, c\ci - zicea el - i amintea
magazinul de pe vremuri, cu articole muzicale. Uneori l punea
pe umeri, ngnnd o melodie.. de demult... {i mai avea un motiv,
ascuns n adncul, adncul sufletului... Auzise de mutare [i nu-i
f\cea probleme. Instrumentul r\mas, putea s\-l ia n spate [i s\
mearg\ la apartamentul ce urma s\ i se repartizeze, potrivit
uzan]elor timpului.
~ntr-o zi a intrat n dughean\ un tn\r student de la
Conservator. Avea fa]a alb\, fin\ [i distins\, de artist. V\znd
acordeonul lucitor [i stingher, pe tejghea, nconjurat cu mald\re
de partituri, nedeschise de ani, l-a luat n bra]e, l-a [ters de
ni[te urme de praf [i ncercndu-l, a nceput s\ cnte,
dumnezeie[te : Voci de prim\var\. Anotimpul rena[terii naturii
tocmai sosise. }ig\ncu[ele cutreierau str\zile, mbiind trec\torii
cu buche]ele de ghiocei, viorele [i topora[i. Stoluri de vr\bii
gure[e se fug\reau printre ramurile salcmului din col]ul str\zii,
iar razele soarelui, calde, mngiau molatec obrajii fetelor...
Auzind melodia, b\trnul octogenar, Domnul, jupnul sau
tovar\[ul Moise, Isac, Leon, Bercu, Leiba, Mendel, - nici el nu-[i
mai [tia numele [i-l accepta pe acel cu care i se adresau s\tenii
ce-i aduceau armonici la reparat [i voiau s\ par\ vechi cuno[tin]e
- a tres\rit, s-a ridicat iute de pe b\ncu]a pe care dormita cu
capul ntr-o mn\, a mers lng\ tn\r s\-l vad\ mai de aproape [i
a r\mas mpietrit. Parc\ avea n fa]\ pe Rubin, pe Mielu, b\iatul
lui...cuminte [i blnd ca un miel - de aceea vecinii i [i spuneau
Mielu, [i a[a i-a r\mas numele. Era student [i cnta la fel,
Strauss, cu micul acordeon... pn\ n ziua aceea de la sf`r[itul
lui iunie 1944, cnd n u[a pr\v\liei a ap\rut un cap disperat,
strigndu-i: Fugi!!! Mergi, IUTE!!! n strada I.C.Br\tianu, lng\
spital!! {i apoi a disp\rut. S-a dus cu sufletul la gur\ ...
174

Acolo, ntr-o balt\ de snge, pe caldarm, l-a g\sit pe Mielu.


Parc\ dormea.... Scuturndu-l, `nsp\imntat, b\iatul a deschis
ochii o clipit\ [i recunoscndu-l, a [optit, tot mai stins : Tat\,
tr\ie[ti! Ce bine! Ne era fric\...s\ nu fi p\]it ceva... n noaptea
asta!!!... De aceea veneam la mata...
Pe obrajii b\trnului, r\mas ca un sfinx n fa]a studentului,
au nceput s\ se rostogoleasc\ boabe de lacrimi, fierbin]i. Mielu
plecase de acas\, ngrijorat, s\ vin\ la el, la pr\v\lie, s\ vad\
dac\ nu i s-a ntmplat ceva n noaptea aceea de r\zboi, cnd n
cer [i pe p\m`nt, n loc de p\s\ri, zburau schijele [i gloan]ele.
Unul l-a lovit [i pe el...Doamne, unde ai fost n ceasul acela?Au
murmurat buzele b\trnului nl\crimat....
De aceea p\strase cu sfin]enie acordeonul. Cnd voia s\-l
aud\ pe Mielu, l deschidea, l mngia [i ncerca o frntur\ din
valsul lui Strauss...
Ne[tiind durerea din sufletul negustorului, tn\rul student
l-a ntrebat de pre]... B\trnul n-a r\spuns... Privea n ne[tire.
Baiatul a scos din
buzunar
ni[te
bum\[ti [i le-a pus
pe tejghea... Nu
era nici jum\tate
din ct ar fi
trebuit... Negustorul se uita mut [i
a ntins mna dup\
acordeon. Studentul s-a dat `napoi.
Zicnd c\ se duce
Ultima imagine, naintea demol\rii col]ului
acas\ s\ mai aduc\
Ermacov (Colec]ia Felicia Manciuc)
bani, a ntrebat:
Ct? V\zndu-l att de trist, b\tr`nul Moise, Isac, Leon,Bercu,
Leiba, Mendel, n-a spus nimic. A dat doar din cap, ca un Da! {i
l-a l\sat s\ se duc\, fericit, cu acordeonul n spate.
Dup\ plecarea ultimului s\u client, a privit n jur. Nu mai
avea nimic n dughean\. Doar n g \ l b e n i t e l e partituri. Dar
cui i trebuiau pe atunci [time de pian cnd radiofonia [i
175

televiziunea erau n gndul tuturor. {i vechile piane din fostele


case boiere[ti z\ceau n uitare sau se scoteau n strad\. Odat\
cu acordeonul plecase, pentru totdeauna... [i Mielu. A luat din
perete fotografia lui, a scos-o din ram\, a s\rutat-o plngnd,
punnd-o n sn, a c\utat n sertar cheia, a nchis u[a, a tras
ruloul de tabl\, duruitor, a[a cum nu mai f\cuse de mul]i ani [i
a plecat [i el. ~ncotro? N-a [tiut nimeni de[i autorul acestor
rnduri a f\cut cercet\ri, ntrebnd pe fo[tii vecini. Crec, la
Mielu, n cimitirul ovreiesc, din dealul P\curarilor lng\
mormntul c\ruia r\mnea, noaptea, adesea. Ce rost mai avea
el pe lume, f\r\ dragul lui b\iat, f\r\ acordeon [i f\r\ atelier...a
zis, ridicnd din umeri, fostul vecin, inginerul, martor la scena
ultimei vnz\ri. Nu peste mult timp, disp\rea [i mica pr\v\lie
muzical\ transformat\ n atelier -magazie - buc\t\rie - dormitor,
dup\ mutarea [i a so]iei lng\ b\iat [i p\r\sirea micei lor locuin]e,
din strada Vntu..
Ace[ti doi septuagenari erau, probabil, ultimii dintre sutele
de fo[ti negustori evrei ai str\zii L\pu[neanu de odinioar\, cnd
etnia lor reprezenta jum\tate din popula]ia ora[ului. Rezistaser\
pn\ la demolare fiindc\ naintea na]ionaliz\rii comer]ului - ca
[i radiofonistul Ilie Ilie, de lng\ Telefoane - nemaiavnd surse
de aprovizionare [i transformaser\ magazinele n ateliere de
repara]ii, tolerate de autorit\]i, nc\ mult\ vreme...

Plimb\rile totu[i continuau

Tradi]ia plimb\rilor pe fosta strada a Veseliei sau a


Tinere]iii - pe care seara ie[eau ntregi familii [i chiar b\trnii
tenta]i s\ retr\iasc\ anii cei uita]i - se p\stra pn\ ap\rea
Televiziunea, cu toate c\ strada se scurta mereu, demol`ndu-se
[i partea de sus pentru Casa Tineretului. Un articol cu titlul
Strada L\pu[neanu, semnat de vechiul profesor universitar Gh.
B\ileanu [i publicat de Flac\ra Ia[ului n 30 martie 1968,
f\cea un istoric romantic, al iubitei str\zi. Pomenind cofet\riile
Nicoletti, Alexandre, Georges, Funiak, evoca [i faimoasa locant\
a lui Tuffli, unde n anii s\i tineri, nt`lnise ofi]erii, sunnd
176

pintenii, feluir]i barbi[ona]i [i pom\dui]i cu m\nu[ile n mna


dreapt\, oameni chipe[i, elegan]i cu must\]i de foc\ - modele de
catalog pentru pictori [i caricaturi[ti. B\nuindu-i sfr[itul
apropiat, ncheia articolul, amintind edililor vremii c\ strada
L\pu[neanu nu era oarecare, ci o istorie a b\trnului Ia[i, plin\
de evenimente, amintiri [i legende...
~nmul]irea televizoarelor dup\ darea n func]ie a releului TV
de la Repedea - n noiembrie 1968, cnd s-a mbun\t\]it radical,
vizionarea programelor TV -, {tirile,Teleenciclopedia [i Variet\]ile de
smb\ta [i duminica seara, cu marii umori[ti [i cupleti[ti ai vremii* ,
strngeau n jurul ecranelor chiar [i pe cei mai nver[una]i plimb\re]i,
care n-ar fi p\r\sit strada L\pu[neanu pentru nimic pe lume. ~n zadar
se legau de ei unii gazetari, indigna]i c\ mul]i tineri nu mergeau la
posturile repartizate dup\ terminarea studiilor. Un articol, pe
asemenea tem\, din gazeta local\ avea chiar titlul Strada L\pu[neanu
nu poate fi un ideal, (Flac\ra Ia[ului, 5 noiembrie 1969). Reporterul
gazetei g\sise la hotelul Unirea pe
un [ef de promo]ie, de la Facultatea
de Filologie, f\cnd-o pe recep]ionerul cu un salar mic, n loc s\
mearg\ la catedra unde era
repartizat. {i cum mai erau [i
al]ispeciali[ti, care se descalificau, stnd n ora[, prin[i de
atrac]ia str\zii L\pu[neanu, [i a
dalelor marmorate din Pia]a
~i mai p\stra tradi]ia
Unirii, a dat sentin]a: Promenada
anticarul Gheorghe P`nzaru
pe strada L\pu[neanu nu poate fi
un ideal [i o profesie...
Ca [i cum articolul ar fi fost un cuv`nt de ordine, ncetul cu
incetul dulcea plimbare de s`mb\ta [i dumineca seara, pe strada
L\pu[neanu se uita, strada r\mnnd tot mai singur\. Vina o
purta ns\ Televiziunea.
*Mircea Cri[an, Vasile Tomazian, Gr.Vasiliu Birlic, Puiu C\linescu, Horia
C\ciulescu, Radu Zaharescu, {tefan B\nic\, Margareta Pslaru, Radu
Beligan, Virginia Tastaman, Toma Caragiu, Octavian Cotescu, Stela
Popescu, Dem Radulescu, {tefan Mih\ilescu - Br\ila, Amza Pelea, Luigi
Ionescu, Gic\ Petrescu, Doina Badea, Ioana Radu...
177

VIII. SALVA}I STRADA L|PU{NEANU


Prin anii 80 i se sim]ea lipsa

Tinerii nu mai aveau un loc public de nt`lnire, [i cteva


ceasuri de via]\ comun\. Smb\ta [i duminica - zile de turism str\zile centrale erau pustii, iar ora[ul r\m\sese lipsit de cartea
sa de vizit\ reprezentativ\. De aceea, prin anii 80 sim]indu-ise din plin lipsa, tot mai mul]i ie[eni discutau despre fosta
strad\ L\pu[neanu, cu dorin]a re`nvierii vie]ii de pe strada
Veseliei [i reluarea frumoaselor ei tradi]ii. Ap\ruse [i un motiv
justificativ. Turismul luase mare amploare, se modernizau
vechile sta]iuni, se construiau spa]ii moderne de cazare. La
Bucure[ti se ref\cea zona de la Curtea veche cu strada Lipscani,
lucrare de care unii edili ie[eni voiau s\ lege [i reconstruirea
str\zii L\pu[neanu. Problema se discuta ntr-un Consiliu
Jude]ean*. Dorindu-se [i introducerea Ia[ului n circuitul turistic
interna]ional, se propunea repararea [i refacerea cl\dirilor, n
stil de epoc\, cu multe inscrip]ii de amintire, cu firmele
atr\g\toare de odinioar\ [i particula La: La Ghemul de Aur, La
Soarele Electric, La Talpa de Fier.
Smonit, un tn\r arhitect** , de la ICPROM, schi]ase chiar profilul
vechii str\zi [i fostele fa]ade de odinioar\, pe o foaie lung\ de
calc, sus]inut prin evoc\rile publicate n gazeta Flac\ra Ia[ului ,
de veteranul scriitorilor ie[eni, Aurel Leon. ~l seconda autorul
acestor pagini scriind Strada L\p[neanu de odinioar\ (4 [i 11
noiembrie 1984), Vechi locuri cu chemare turistic\ (10 noiembrie
1985), Alte locuri cu atrac]ie turistic\ (24 noiembrie 1985), Via]a
Romneasc\ din strada L\pu[neanu (10 ianuarie 1988), O poveste
[i o cas\ de demult (6 septembrie 1987), din acela[i serial : Vechi
locuri [i zidiri ie[ene, sus]inut s\pt\m\nal la gazet\..
Ultimul, pl\nuit ntr-o plimbare cu maestrul Aurel Leon, avea
n vedere casa, trecut\ pe lista demol\rii, unde locuise Hariclea
Hartulari- Darcle, La Diva Ilustra, pentru care lumea muzical\
*ing. Ioan Rotaru
**Corneliu Dri[cu
178

Cap\tul de sus al str\zii L\pu[neanu

din ntreaga Europ\ are respect [i o nc\pere muzeal\ ar fi adus


Ia[ilor mul]i vizitatori. ~n finalul articolului se propunea:
Cl\direa aceasta mpreun\ cu bol]ile al\turate [i celelalte vechi
zidiri, din strada L\pu[neanu, la fel de importante dup\ cum sa aratat `n aceste pagini, `mbr\cate `n hainele de epoc\, ar da
Ia[ilor o strad\
plin\ de farmec [i
romantism, a[a
cum au toate
ora[ele de talia [i
vechimea ora[ului
nostru, spre care se
n-dreapt\ gndurile [i pa[ii tuturor romnilor.
Casa
n
care
func]iona cofet\ria
F\get, mpreun\ cu
cea al\turat\ erau
dintre pu]inele
Casa Hariclea Darcle (Colec]ia Olga C. Rusu)

179

imobile ale Ia[ilor care mai p\strau la parter vechile tavane cu


bol]i rari]\]i str\mo[e[ti. Propunerea a fost primit\ cu entuziasm
[i mul]i dintre ie[eni, telefonau sau scriau autorilor [i la gazet\,
visnd readucerea [iragului de bol]i la vechea lor nf\]isare,
iar strada dragilor promenade, preferata poetului Mihai
Eminescu, s\ devin\ cea mai atr\g\toare din trg. Impresionat,
careva dintre demnitarii timpului a dispus cercetarea
informa]iilor, un activist de la jude]ean\ a dat un telefon
semnatarului articolului, un consilier, autorul [i c]iva
proiectan]i de la ICPROM
- institu]ia care ntocmea
proiectele de sistematizare
a Ia[ilor - au ie[it pe teren
s\ analizeze dorin]ele. Prin
atelierele de proiectare au
inceput discu]ii febrile pe
aceast\ tem\. Cofet\ria
F\get ducea mai departe
tradi]ia fostei locante Caf
de Paris, cafeneaua literar\
a junimi[tilor, care, cu
pu]ine amenaj\ri, putea
deveni o locant\-muzeu,
cum snt multe pe str\zile
ora[elor istorice occidentale. Tot mai des se auzea:
Salva]i strada L\pu[neanu!!!
Dup\ o pledoarie pentru
stabilirea, pe L\pu[neanu,
a Gr\dinii Anticarilor, l`ng\
cinematograful Republica
Se demoleaz\ cofet\ria Georges
(4 septembrie 1988, o
(prima cl\dire dup\ bloc), octombrie
evocare lua ap\rarea
1988 (Foto: I. Mitican)
Hanului Binder. Prin
ianuarie 1989, sosise [i o echip\ de la revista Romnia
pitoreasc\, cu fotograf (Natalia Dumitru), reporter (Anda Raicu)
[i gazetarul, vestit pe atunci, Mihai Creang\ pentru un material
180

despre Ia[ii lui Eminescu. Vizitau muzee, biblioteci, se `nt`lneau


cu profesori [i cet\]eni doritori s\ le arate Ia[ul [i mpreun\ cu
autorul - recomandat de conducerea Bibliotecii Mihai Eminescu
- parcurgeau vechile uli]e, oprindu-se ndelung pe strada
L\pu[neanu plin\ de d\rm\turi, zaplaze [i [anturi nglodate.
Cele c`teva cl\diri din partea dreapt\, de sus , a str\zii (casele
Konya), r\mase, prin noiembrie 1988, nc\ n picioare, triste [i
nsingurate ca ni[te oameni h\itui]i, privind dispera]i, n toate
p\r]ile dup\ ajutor erau pulverizate. Numerele din martie [i
aprilie 1989 ale revistei publicau cte un articol sub titlul {apte
dealuri pentru Eminescu. Dar din p\cate cu prea pu]ine referiri la
Strada Amintirilor pentru care li se adresaser\ mai multe SOS uri. Spre finalul articolului din aprile se f\ceau cteva referiri.*
Pe atunci urma s\ apar\ volumul Cu Mihai Eminescu [i Ion
Creang\ prin T`rgul Ie[ilor-itinerar sentimental - ncredin]at
pentru tip\rire Editurii Sport Turism, cu prilejul Comemor\rii
poetului Mihai Eminescu (iunie 1989). Socotindu-se c\ amintirea
prezen]ei la Ia[i a poetului (1874-1877 [i 1884 - 1887), ar fi un
argument cump\nitor n lupta pentru p\strarea vechilor str\zi,
autorul urm\rea pa[ii poetului pe uli]ele ora[ului de odinioar\
(Strada Arcului, Bulevardul {tefan cel Mare, Strada L\pu[neanu,
Dealul Copoului, N. Gane, N. B\lcescu, P\curari, Cuza Vod\) [i
prin jurul Ia[ilor (Dulci peregrin\ri [i dragi amintiri). Era
redactat pe baza unui bogat suport documentar, din Arhivele
de Stat [i publicistica vremii. Neg\sindu-se un editor la Ia[i,
dispus s\ publice cartea, n anul 1988 s-a oferit Editurii pentru
Turism din Bucure[ti, unde ap\rea n 1990. Str\zii L\pu[neanu
i se nchinau 14 pagini din cele 190 ale volumului.
Ideea refacerii str\zii pitore[ti de odinioar\, pentru a deveni
atr\g\toare de turi[ti, ca acele din marile ora[e occidentale,
* Pentru lini[tirea spiritelor prea `ncinse, vizita se ncheia, peste pu]in
timp, cu o spargere la casa ghidului. ~ntorcindu-se de la serviciu, n
ziua de 10 februarie 1989, a g\sit locuin]a ntoars\ pe dos, c\r]ile din
bibliotec\ mpr\[tiate, dulapurile r\v\[ite [i vreo trei mili]ieni - chema]i
de familiea `ntoars\ de la lucru - fotografiind, cercet`nd, ntrebnd.
Aruncat pe un scaun, se afla uitat, un f[ albastru cu diferite chei in
buzunar. Ar\tat musafirilor, ace[tia l-au luat [i au pus punct cercet\rilor.
181

c\p\ta tot mai


mul]i adep]i. Unii
cititori scriau [i
telefonau
la
gazeta Flac\ra
Ia[ului, ai c\rei
redactori* sus]ineau - pe t\cute dorin]a p\str\rii
vechilor str\zi,
publicnd articole
[i provocnd ntlUltima fotografie a cl\dirii
niri ntre cititori,
Editurii Junimea (stnga) (Foto: I. Mitican)
gazetari [i proiectan]i (ca aceea din 25 martie1989). R\scolind dulapurile cu
amintiri, mul]i ie[eni c\utau fotografii vechi, f\ceau propuneri,
d\deau sugestii, pn\ ntr-o zi din noiembrie 1988, cnd... pe
nea[teptate... intrau n func]ie buldozerele [i.... ~n norii de praf
[i scr[net de [enile, sf\rmau, nendur\toare, ultimele zidiri din
cap\tul de sus al str\zii, - sc\pate la demolarea precedent\ zdrobind bol]i centenare [i pere]i de cetate peste care trecuser\
bombele ultimului r\zboi, n\me]i greoi, vijelii n\valnice [i
cutremure n\praznice, precum acele din anii 1940 [i 1977, dar
f\r\ s\ le clinteasc\. ~n loc s\ le consolideze [i reabiliteze, cum
se proceda n Bucure[ti cu vechile cl\diri din zona hanului
Manuc, ct [i n alte p\r]i, adep]ii moderniz\rii ora[ului prin
bol]i din beton armat hot\rau s\ demoleze [i s\ planteze ni[te
blocuri greoaie n peisajul romantic, plin de amintiri [i nnobilat
de pa[ii marilor nainta[i.
Consternat\, gazeta Flacara Ia[ului nregistra momentul
final prin articolul Lucr\rile de sistematizare a zonei Pia]a
Independen]ei - strada Banu (7 februarie 1989), scriind:

*Camil Grigora[, de la Sec]ia Agricol\, redactorul [ef Gheorghe Mihalache [i


redactorul Gheorghe Ghind\, ct [i profesor-pictor Radu Orac de la Liceul
Internat Costache Negruzzi care intervenea pe la toate autorit\]ile,
preocupat de aceast\ idee p`n\ la ultima suflare (21 iulie 2004). Articolele
despre vechiul Ia[i ocupau aproape jum\tate din mica foaie a ziarului de
atunci (cu patru pagini).
182

De c`teva zile este o mare concentrare de for]e umane [i


mecanice in zona Pia]a Independen]ei - strada Banu... Dup\
demolarea vechilor cl\diri situate de o parte [i alta a fostei str\zi
Gh. Dimitrov, s-a trecut la l\rgirea [i modernizarea acestei artere
de circula]ie care va avea, n final, o l\]ime de 21 de metri... De
o parte [i de cealalt\ a bulevardului Independen]ei se vor
construi mai multe blocuri (pe locul fostei cl\diri care a ad\postit,
la parter, farmacia [i magazinul de prezentare al CAP Ciurea,
a [i nceput s\parea funda]iei primului bloc), nsumnd aproape
300 de apartamente... ~n acela[i timp continu\ lucr\rile de
modernizare a str\zii Banu care-[i schimb\ traseul deviindu-se
spre dreapta cu aproximativ 50 metri. Aceast\ strad\ va avea
o l\]ime de 28 metri [i 4 benzi de circula]ie.. Se mai ar\ta c\ se
vor termina lucr\rile la noua central\ telefonic\, se va ncepe
un nou bloc la col]ul str\zii L\pu[neanu [i bulevardul
Independen]ei, iar de la col]ul str\zii Arcu urma a cobor `n
strada Uzinei, noul bulevard Petru Rare[... Con[tiincioase,
buldozerele ncheind lucrul, n ziarul din 26 martie se publica
schi]a de circula]ie prin noua pia]\, numit\ Mihai Eminescu.
Ap\rnd unele discu]ii [i mustr\ri de cuget, ac]iunea se justifica,
pe la jum\tatea lui aprilie, cnd o revist\ local\ publica o
dezbatere pe tema calit\]ii n arhitectur\. Redactorul,
moderator, ncercase s\ afle p\rerea celor implica]i n
prefacerile ora[ului, la discu]ii participnd [i un edil cu rang
nalt. De[i se recuno[tea c\ personalitatea cet\]ii se poate defini
doar prin diversitatea stilurilor, soarta b\trnelor zidiri reie[ea
din cuvintele participan]ilor porni]i de la ideea lansat\ chiar
de la `nceput: Inten]ion\m s\ aerisim [i s\ nverzim Ia[ul,
urmat\ de p\reri precum: ~n privin]a p\str\rii specificului vechi,
legat de tradi]ii, exist\ controverse; s-au mai adus acuze c\ am
d\rmat Ia[ul. Pu]ini ns\ [tiu c\ fondul vechi construit nu
putea fi men]inut datorit\ uzurii fizice naintate. Un exemplu: a
men]ine zona Cuza-Vod\ este un adev\rat pericol. O
recondi]ionare echivaleaz\ cu o reconstruire total\... Nostalgia
fa]\ de ce a reprezentat aceasta zon\ poate fi diminuat\ prin
faptul c\ este oricum modificat\, modernizat\. Regret\m cu
to]ii dup\ strada L\pu[neanu, dar dezafectarea ntregii zone
183

Dimitrov este salutar\. ~n]elegem s\ facem eforturi substan]iale


pentru casele memoriale, pentru monumente.... Fondul vechi
de construc]ii din Iasi este de proast\ calitate [i cu mic\ rezisten]\
`n timp... Actual\ este reevaluarea [i reintegrarea fondului
comercial [i cultural tradi]ional al str\zii L\pu[neanu zona `n
curs de proiectare [i execu]ie. Noi urm\rim prin redarea n
circuitul urban a acestei str\zi s\ aducem modernitatea [i
rafinamentul func]ional al societ\]ii noastre moderne n dialog
cu etapa de dezvoltare ce o reprezenta ini]ial strada. Astfel
vedem noi noua calitate `n arhitectur\! S\ exprim\m plastic,
volumetric, spa]ial, dialogul at`t de necesar cu trecutul. Se
vorbe[te mult despre nostalgia fa]\ de acest nceput de secol XX
al str\zii Lapu[neanu... Se aveau n vedere [i alte zone precum
T\t\ra[ii, cartierul Tudor Vladimirescu [i preconizatul bulevard,
Petru Rare[ propus s\ lege nordul Calea 23 august (Copou)
cu sudul, prin strada Banu potopind, probabil, [i cele ceva
cl\diri vechi din str\zile, Arcu, Gndu [i Petru Rare[.

Acestea erau casele Konya n octombrie 1988 (Foto: I. Mitican)

184

Vechile zidiri (f\r\ de care centrul fostei capitale ar fi un


cuartal de c\z\rmi [i hambare), nu mai aveau nici o
ap\rare...dect pe Dumnezeu...
De furia buldozerelor sc\pa blocul Express ridicat din anul
1960, fostul hotel Binder r\mas speriat ntr-o parte, [i primul
sediu al telefoanelor - avnd vizavi un gol pe care urma s\ se
ridice noul local Romte-lecom din metal [i sticl\, terminat n
decembrie 1999, iar
peste strada Banu nchis\ - alt pustiu,
sorocit blocului cu
patru etaje - din locul
fostului hotel DEurope.
Lng\ biserica Banu, la
finele anului 1989, se
inaugura
centrala
telefonica de 5000 de
linii cu echipament
romnesc pus\ `n exploatare la 9 decembrie. Inconjurat de
goluri, n stnga [i n dreapta, r\mnea singular [i primul blocplomb\ al str\zii, dat `n func]ie prin 1960 (Flac\ra Ia[ului
18 februarie 1960), la parterul c\ruia spre nord, f\cea mare
dever magazinul reprezentativ al Abatorului (IRIC), iar spre
sud se zb\tea, s\ dea oarecare farmec str\zii pustiite, magazinul
cu juc\rii Scufi]a Ro[ie. (Reprofilate, dup\ 1990, pe locul IRICului se instala o Sal\ de jocuri, iar din 1992 Galeriile Anticariat.
Alungate de pre]urile prohibitive, juc\riile, odinioar\ ieftine [i
la indemna tuturor copiilor, se nlocuiau cu movilele de carne,
ale unui nou magazin care avea s\ dispar\ [i el. Fapt curios,
rezist\ anticariatul, de unde se vede c\, la Ia[i, se m\nnc\ mai
pu]in, dar nc\ se mai cite[te mult [i se cump\r\ c\r]i*. Mai
sc\pase de moderniz\ri fostul cinematograf al Tineretului. Cu
pere]ii co[covi]i [i aproape ruinat, privea trist gr\dina de vizavi,
unde se f\ceau lucr\ri ample, pentru ber\rie.
*Lng\ biserica Banu mai este un chio[c de anticariat, altele vreo [apte
snt n Pia]a Unirii (mutate apoi l`ng\ Galerii), unul pe Copou [i altul pe
strada Cuza-Vod\. Pia]a Unirii are [i dou\ mari libr\rii.
185

Binen]eles, nu se legase nimeni de biserica Banu. Strmtorat\


[i nghesuit\ ntre blocul Telefoanelor [i ber\rie, slujea cu
pio[enie prohodul aceleea care a fost r\posata strad\
L\pu[neanu. Poart\ amintirea
primei ctitorii a boierului Savin
Zmuncil\ (din timpul lui
Dimitrie Cantemir), sfin]it\ la
15 iunie 1705, ars\ pe la 1747
[i ref\cut\ prin 1800, la
`ndemnul mitropolitului Iacob
Stamate, arhitect fiind
Leopold, iar pictor, Eusta]ie
Altini. ~n lunga ei existen]a
v\zuse cteva ocupa]ii str\ine,
cu lupte pe uli]e [i mar[uri
triumfale. V\zuse n\vala
ienicerilor turci pe urmele
tinerilor eteri[ti, n iunie 1821,
trecnd a[ezarea prin sabie [i
foc. Privise transformarea
fostei uli]e Srbeasc\, pr\foas\
[i glodoas\, pref\cut\ n strad\.
De straj\ pe strada L\pu[neanu,
Tr\ise r\zboiul din 1877 [i acel
peste 200 de ani
din 1916 1918, cu cortegiul
lor de lipsuri [i dureri. Asistase cutremurat\ la cumplitele
bombardamente ale avioanelor anglo-americane, n noaptea
de 5/6 iunie 1944 [i ale avioanelor sovietice - din martie [i pn\
n august 1944 - care ar fi putut face praf ora[ul situat la numai
20 de km de linia frontului. L-a ap\rat Dumnezeu sau poate
teama de El a celor din avioane, ocolind bisericile, cum avea s\
m\rturiseasc\ unul dintre fo[tii pilo]i veni]i prin anii 50, ca
turist. Sistematizarea ns\, nu iertase nimic...
Sporov\ind, noaptea t`rziu, despre Ia[ul de odinioar\, priveau
n jur cu spaim\, ca dou\ b\trne, vechile rivale: cl\direa
muzeului Unirii [i surata de peste strad\, casa boierului
antiunionist Neculai Istrate, trecut\ senatorului Neculai Drossu.
186

~n ultima, se instalase Uniunea Ari[tilor Plastici, cu magazine,


jos [i ateliere de crea]ie, sus, pe care nu a ndr\znit s\ le tulbure
nimeni. Locatarii n-ar fi `nghi]it afrontul [i careva dintre ei ar fi
sunat, cu mare zvon, la Cabinetul Unu sau Doi, cernd decapitarea
dreg\torilor locali, f\ra mil\ pentru trecutul cet\]ii lor...
Cinematograful Republica abia fusese reparat, a[a c\ r\mnea,
iar fostul hotel Palace intrase sub aripa marelui hotel turistic
Traian cu mare prestan]\ dup\ ce directorul Arhivelor de
Stat, profesorul Gh. Ungureanu, vestise to]i corifeii c\ se afla
sub blazonul firmei celebrului inginer Gustave Eiffel,
proiectantul lucr\rii.
Zestrea aceasta, prea s\rac\, se p\streaz\ [i n anii no[tri.
Cele cteva spa]ii comerciale din blocul cu num\rul 7, de pe
locul hotelului dEurope, primeau pe rnd un magazin de
Telemobile, altul de nc\l]aminte, `nlocuite apoi de un Club
Internet [i ni[te birouri. Doar lng\ bolta nc\ netermint\ - dup\
zece ani - spre u[a vechiului sediu al telefoanelor, s-a men]inut
statornic, magazinul elegant cu mbr\c\minte pentru femei.

S\ renviem strada L\pu[neanu

Socotind c\ nimic din ce-i p\m`ntesc nu-i imposibil, n


ultimii ani tot mai mul]i dintre concet\]enii no[tri, doritori ca
Ia[ii s\-[i recapete farmecul istoric, propun refacerea, cu r\bdare
- pe ct mai este cu putin]\ - a centrului istoric [i a vechilor
str\zi: Cuza -Vod\, {tefan cel Mare, Pia]a Unirii, strada
L\pu[neanu aflndu-se n fruntea listei. Unii dintre ei au [i
semnat ntr-un caiet deschis pentru acest scop (1999), la Muzeul
de Literatur\. Al]ii
[i-au nscris numele n paginile
aceluia nfiin]at la
Galeriile Anticariatului. Au ap\rut
[i primele propuneri concrete,
187

gazeta Monitorul din 7 martie 2001 publicnd articolul S\


renviem strada L\pu[neanu. De[i i lipse[te mult din ntinderea
de odinioar\, [i o parte din lungimea ei a fost ocupat\ de
institu]ii, lucrarea nu este prea dificil\. La Var[ovia, imediat
dup\ al doilea r\zboi s-a ref\cut centrul ora[ului vechi dup\
ilustrate [i tablouri. Fusese complet distrus. Noile cl\diri aveau
interioare moderne [i numai fa]adele c\p\tau vechiul stil, care
ncnt\ azi miile de turi[ti, n pia]a cu flori, pictori [i amintiri.
Prin 1996, centrul ora[ului Mnchen, nzestrat dup\ r\zboi cu
unele construc]ii moderne, afi[a un plan imens [i propuneri de
refacere n stil de epoc\, cerndu-se ajutorul popula]iei. Cam
tot pe atunci, parizienii demolau unele cl\diri n\ruite, din zona
G\rii de Est, p\strnd doar pere]ii fa]adelor pentru a placa noile
imobile ce se ridicau.. Idei exist\, iar fonduri se pot ob]ine prin
sponsoriz\ri, eforturi publice [i sprijinul neprecupe]it al
ie[enilor. Probabil c\ nu s-ar da napoi nici unii investitori dac\
ar ob]ine unele facilit\]i, urmnd s\ construiasc\ cl\diri moderne
cu exteriorul tratat n stilul de odinioar\.

A[a ncepea strada L\pu[neanu

188

Cunoscnd foarte bine zestrea vechii str\zi, nc\ de pe cnd


era elev la Liceul Na]ional (anii 40 din secolul trecut, cnd
dirigintele [i profesorul Emilian Gora[, un pasionat eminescolog
[i ducea micii lui elevi pe urmele marelui nainta[, oprindu-i
aproape la fiecare cl\dire din centru), semnatarul articolului [i
al acestor pagini socotea c\ se pot realiza unele modificari cu
efect benefic. Astfel, Cofet\ria Amandina ar putea s\ capete o
mic\ arip\ pe spa]iul liber din col], asem\natoare vechiului
Consum Pogor (fost Ermacov). Pe locul parc\rii al\tu-rate se poate
ridica o zidire cu fa]ada faimoasei cofet\rii Madame Alexandre.
Fostul hotel Palace [i cinematograful Republica ar relua unele
dintre vechile ornamente p\strate n ilustrate. Restul, ce a mai
r\mas din fosta Gr\din\ Cuza-Vod\ se poate nzestra cu un grup
de b\nci [i mese in
jurul c\rora s\ se
adune
pasiona]ii
colec]ionari (filateli[ti,
numisma]i, cartofili[ti,
anticari),
amenajndu-se un
pitoresc
spa]iu
cultural, a[a cum era
Anticarii din L\pu[neanu (Foto: I. Mitican)
odinioar\ n Gr\dina
Prim\riei [i exist\ acum n multe centre europene. Aici ar fi [i
locul potrivit al p`lcului de anticari adu[i pe terenul fostei
Cofet\rii Georges [i l\sa]i cu valoroasele tip\rituri `n b\taia
soarelui, a ploilor [i a vijeliilor.
Muzeul Unirii p\strnd destul de bine vechea alur\ nu pune
probleme. Ber\ria de vizavi ar trebui, poate, s\ devin\ mai
popular\, reinstalnd [i vechea Hal\ de Bere cu canele automate,
care s\ verse n paharele nseta]ilor o anume m\sur\ de bere,
potrivit cu moneda introdus\ n aparatul ncasator.
Blocule]ul [i cinematograful al\turat pot fi readuse la forma
originar\ cunoscut\ din splendidele ilustrate ale timpului.
Spa]iul liber de dup\ Centrul Stomatologic, permite a se
reconstrui faimoasa Cofet\rie Georges, n care un ntreprinz\tor
s\ readuc\ pe mese uitatele dulc\rii din vreme bunicilor:
189

sarailii, baclavale, nvrtite cu mere, cu nuc\, b\ltite n siropuri,


dulce]i [i peltele de trandafiri, de tei, sau de gut\i; rahat locum,
blamanje, zalatine [i cte alte bun\t\]i din cartea 200 de re]ete
cercate... de marii buc\tari Mihail Kog\lniceanu [i Costache Negruzzi.
Blocul Galeriilor Anticariat
Varianta primului
ar mbr\ca hainele fostului
proiect de
imobil Mavrocordat, urm`nd
reabilitare a str\zii
ca o cl\dire de col], adus\ de
L\pu[neanu
peste veac, n gr\dina localului vechi al telefoanelor, s\
rotunjeasc\ partea de sus a
str\zii. Alt grup de cl\diri
m\rginind strada Banu ar mai
rotunji Pia]a Mihai Eminescu
prea din larg croit\ [i departe
de alura vechiului ora[*. Pe o
latur\ a ei, al\turi de Casa
Tineretului s-ar putea rezidi [i
frumoasa cl\dire a JokeiClubului, n partea parcului,
dinspre espla-nad\, ridicnduse alte cteva zidiri scoase din
albumele cu ilustrate ale
b\tr`nului Ia[i.
Unele dintre aceste propuneri au fost cuprinse [i n procesul
- verbal ncheiat n ziua de 20 februarie 2002, la Muzeul Unirii,
unde c]iva pasiona]i de ideea refacerii str\zii au purtat o
discu]ie romantic\ privind teancul de ilustrate cu imaginile
str\ziii de odinioar\ [i la urm\, ntr-un impuls de entuziasm
[i-au scris pe o hrtie p\rerile, trimi]indu-le la Prim\rie**. Spre
*Strada nou\ avnd dou\ sensuri de mers, acel de urcare spre Copou, care
trece pe lng\ rondou, p\streaz\ f\ga[ul fostei str\zi.
** Le semnau: prof. Aurica Ichim - conservatorul Muzeului, Ioan Sasu - arhitectul proiectului de reparare al bisericii Banu, Dumitru Grum\zescu primarul str\zii - cum l numesc amicii pe diriguitorul Galeriilor Anticariat,
implicat n toate problemele str\zii L\pu[neanu - [i unul dintre trecutologii
trgului, povestitorul amintirilor de fa]\.

190

lauda ei, sensibil\ la propunere, conducerea Primariei* i-a dat


curs. A format un colectiv** de lucru cu mai mul]i arhitec]i, a
invitat pe sus]in\torii propunerii s\ se nt`lneasc\ n sala de
sedin]e a institu]iei, a editat un pliant cu titlul ini]ial Corso. proiect de reabilitare a zonei cuprins\ ntre B-dul Independentei,
Str G. Muzicescu [i esplanada Unirii. La 4 aprilie 2002 gazeta
Monitorul l [i prezenta publicului sub semn\tura arhitectului
[ef (Proiectul Corso), ar\tnd aderen]a cet\]enilor ntreba]i cu
privire la refacerea str\zii. Pe aceea[i tem\ au urmat [i alte
articole cu diferite idei [i propuneri. ~n unul din 6 iunie 2002,
cu titlul ~n c\utarea frumuse]ilor pierdute de acela[i autor se
ar\ta contrastul dintre strada prietenoas\, cald\ [i apropiat\
sufletelor cu cl\dirile n palete largi de culori, n tonuri deschise,
parcelate [i bine armonizate ce confer\ imaginii un aer de
poveste [i strada cu masele relativ mari ale blocurilor
moderne, imaginea cea nou\ a str\zii L\pu[neanu fiind intr-o
opozi]ie evident\ cu contextul istoric.

*Dr. Constantin Simirad - Primar, ec. Vasile Dumitriu - Viceprimar, [i prof.


Vasile Munteanu - Viceprimar.
**Arh. [ef Ionel Oancea, inspector coordonator proiect Lumini]a Nazare,
arh. Sorana Manca[, arh. Iulia Mor\ra[u, arh. Ana-Maria Trziu [i mul]i
speciali[ti [i iubitori ai str\zii L\pu[neanu.

191

Ziarul Monitorul din 19 iunie 2002 publica chiar [i un proiect


de refacere a str\zii: Cum va ar\ta centrul Ia[ului n 2010. Se
considera c\ proiectul acum numit Strada L\pu[neanu este cea
mai mare lucrare de sistematizare din ultimii 12 ani. P\c\tuia
totu[i, c\ci se discut\ de modernizare n loc de restaurare [i
readucerea str\zii la nf\ti[area str\veche, f\r\ super-market. Ca
s\ redea pitorescul centrului istoric din Praga, cehii au ref\cut,
fidel, vechile fa]ade, chiar dac\ n spate se aflau cl\diri noi.
F\cndu-se un sondaj printre trec\tori, se constat\ c\
majoritatea celor chestiona]i [i care au r\spuns, sus]in proiectul
refacerii, dorind ca strada s\ recapete str\lucirea de alt\dat\ [i
s\ redevin\ reprezentativ\, calea romantic\ a plimb\rilor de
smb\t\ [i duminic\ seara, a ntlnirii tinerilor, a visurilor, a
spectacolelor stradale [i a clipelor neuitate. Scoas\ de sub
circula]ia auto, de-a lungul ei s-ar putea afla buticuri cochete,
pe trotuare mesele [i scaunele micilor locante: cofet\rii, ber\rii,
cafenele, ce dau farmec vechilor str\zi turistice occidentale [i
pretutindeni o atmosfer\ pl\cut\, civilizat\ [i reconfortant\,
de care are atta nevoie lumea zilelor noastre, stresat\ de
neornduielile vie]ii. A[adar: S\ renviem strada L\pu[neau strada legendelor [i a neuitatelor amintiri!!!!
192

Mai trziu, mbr\cate n haine de epoc\ [i fa]adele cl\dirilor


din Pia]a Unirii [i pu]in ajustate acele din Cuza -Vod\ - strad\,
deasemeni, p\str\toare de legende [i nsemnate ntmpl\ri ora[ul ar avea o splendid\ Cale a Aducerilor Aminte, despre
care reporterii viitorului vor putea scrie evocnd bogata ei
istorie, sub titlul: De la Golia la Jockey Club.
10 august 2002

Epilog, la 24 decembrie 2004.


Ideea reabilit\rii str\zii atr\gnd tot mai mul]i aderen]i, n
aprilie 2004 se constituia Asocia]ia Alexandru L\pu[neanu
su]inut\ de manageri, oameni de afaceri [i reprezentan]i ai
institu]iilor [i ai unita]ilor comerciale [i de servicii din zona
Casa Tineretului - Restaurantul Select. Peste pu]in timp s-a
semnat Acordul de parteneriat ntre Prim\ria Municipiului Ia[i,
Asocia]ia Alexandru L\pu[neanu [i DAI-GRASP* privind
constituirea Zonei de Dezvoltare [i Afaceri Alexandru
L\pu[neanu (11 mai 2004). Parteneriatul public privat [i
propune s\ revitalizeze una dintre cele mai cunoscute artere
ale Ia[ului, transformnd-o ntr-o adev\rat\ atrac]ie turistic\ [i
193

comercial\
[i
redndu-i
importan]a de odinioar\. GRASP,
program finan]at de Agen]ia Statelor
Unite
pentru
Dezvoltare
Interna]ional\ (USAID) a acordat
asisten]\ public\ n vederea acestui
parteneriat [i va finan]a proiectul cu
suma de 50000 USD. Cu o sum\ cel
pu]in echivalent\ va participa [i
Prim\ria Municipului Ia[i

ntocmindu-se documenta]ia tehnic\, la 10 decembrie


2004 s-a ]inut licita]ia pentru
procurarea mobilierului stradal
(b\nci, ci[mele, care au [i
sosit)**, oprindu-se [i circula]ia
auto. Tot pe atunci a nceput [i
reconstruirea primei cl\diri din
suita celor pierdute n cursul
istoriei: Corpul de Gard\ al Palatului Domnesc (actual Muzeul
Unirii), ocupat de-a lungul
timpului de libr\rii [i antic\rii
cochete [i apoi demolat. Din var\
se lucreaz\ la refacerea pavimentului `n Pia]a Unirii.
Apropiindu-se zilele Craciunului,
strada s-a bucurat de o aten]ie
deosebit\
fiind
mpodobit\,
nzestrat\ cu c\su]e din lemn pentru
v`nzarea cadourilor [i cu un brad
drept pom plantat n fa]a
cinematografului Tineretului. La umbra lui s-a ridicat o scen\ pe care
evolueaz\ trupe de colind\tori [i
ur\tori, spre bucuria celor care [i fac
drum tot mai des, pe L\pu[neanu,
curio[i s\ vad\ ce mai pun la cale
vis\torii. Cu acest prilej s-a alc\tuit
un bogat Program al manifest\rilor
organizate n zona de Dezvoltare a

194

La Mul]i Ani!
2004-2005

Afacerilor Al. L\pu[neanu, n perioada S\rb\torilor de iarn\ (15 decembrie


2004 5 ianuarie 2005), sus]inut de Prim\ria Municipiului Ia[i, Muzeul
Unirii, Galeriile Anticariat, Palatul Copiilor, nspectoratul {colar, Asocia]iile
ASIM, ARTA, AFU, [i HOPE. Cuprinde expozi]ii ocazionale de icoane, de
m\[ti [i de cadouri, concerte (Fulgi de nea), colinde ( Colinde pe [apte coline),
lansarea volumului Cr\ciunul de alt\dat\ de profesorul Gavril Istrate la
Galeriile de Anticariat, ct [i un ciclu de spectacole cu datini [i obiceiuri de
Cr\ciun [i Anul Nou.

Ace[tia fiind doar primii pa[i, e natural c\ vor urma [i al]ii.


Nu ne r\m`ne dect s\ ur\m Succes sus]in\torilor ac]iunii:
Prim\riei Municipiului Ia[i***, Asocia]iei Al. L\pu[neanu**** [i
tuturor celor care vor contribui la renvierea legendarei str\zi,
redndu-i culoarea, aspectul [i patina istoric\.
* GRASP Guvernance Reform and Sustainable Partnerships
DAI Developemnet Alternatives Inc.
** C[tigat\ de firma TERMEX Bal[.
*** Primar: ec. Gh. Nichita, viceprimari: Const. Ad\sc\li]ei [i Const. Neculau,
arhitect [ef Iulian Vagner...
**** Consiliul Director: Pre[edinte: Prof Aurica Ichim [i vicepre[edin]i: Dumitru
Grum\zescu (Galeriile de Anticariat), Stelian Chiriac (Firma {tef), D\nu]
Pris\cariu (Complex Astoria), Ben]a Constantin (Grup. Select), Alexandru Bernic
(Consulting), Radu Popescu (Corso), Ilie Foia (Transmixt), Al. Grecu (Unirea),
Gineta Roman (Mica Industrie) [i nc\ al]i vreo 30 de membri, devota]i cauzei,
proprietari [i chiria[i din zona Str\zii L\pu[neanu [i din Pia]a Unirii.

195

Bd. Ca
rol

Str. P
\cura
ri

Jockey
Club

Libr\ria
{araga
Podgoreanu

Str. V. Conta
Cosma

Valter

Academia Liber\
Smirnov

Paradis
Dom Polski

Str

ada

Bol]ile Berl

Ban
Str.
Hotel dEurope
Strasshoffer

Hotel Binder
de
Su
Fortuna s (Bd
. In
Casa cu
dep
end
Madone
en]
e

i)

Georges

Tiktin
Baro]i

Biserica Banu

Gr\dina
Prim\riei
Palatul Cuza

N. Drossu
M-me Alexandre
Nestor Heck
Hotel Palace
Ermacov

Hotel Traian
Pia]a Unirii
Strada L\pu[neanu de odinioar\

196

CUPRINS
P\[ind pe strada L\pu[neanu................................................................ 5
Cteva cuvinte ........................................................................................... 9
I. Pornim din drumul Hrl\ului ..................................................................11
...{i oprim la casa postelnicului Alecu Beldiman ................................11
Particip\m la un banchet junimist ............................................................17
Ne ntlnim cu jochei[tii ..............................................................................20
Cunoa[tem pe vestitul nobil ie[ean baronul de Vax... ................ 22
...~n locanta confiserului Richard Tuffli... ...................................... 25
Afl\m cum s-a pr\p\dit Tezaurul, pornind de la Tuffli ................ 29
G\sim editorul ilustratei: Teiul lui Eminescu ................................... 35
Tot cobornd, ntlnim [i pe unul dintre editorii
primelor ilustrate colorate ie[ene .......................................................... 40
II. Trecem pe lng\ un [ir de locante [i pr\v\lii,
cu ecouri literare ................................................................................... 44
La Respect General .................................................................................. 44
La Panii Moldovei ................................................................................... 47
La Mo[ Berl .............................................................................................. 51
La Cozma - unde a ap\rut cntecul Ce te legeni codrule... ................ 53
La Smirnov [i La Academia Liber\ ........................................................ 54
La Binder, unde I.L. Caragiale [i-a prezentat, n premier\,
O Noapte furtunoas\ .............................................................................. 58
Tot La Binder, ascultnd vraja Luceaf\rului nemuritor ............... 61
La Fortuna - spi]eria interna]ional\ ....................................................... 66
la ville de Paris (Delpuech) ................................................................. 69
La Raiul lui Mo[ Cr\ciun ..................................................................... 71
La Georges - cofet\ria duducilor [i duducu]elor ................................ 74
La otel Paris, de unde a plecat la Paris,
Hariclea Hartulari (Darcle) ..................................................................... 75
III. Ne plimb\m pe Strada Muzicii ....................................................... 81
Unde magazinele erau s\li muzicale, iar uli]a lui
Alexandru L\pu[neanu estrad\ de concerte ...................................... 81
Ascultnd cu autorul Luceaf\rului Ce te legeni codrule... ................. 85
...{i-l auzim cntnd la Baro]i .................................................................. 89
Vizit\m Gr\dina Prim\riei - a teatrelor [i a fanfarelor ...................... 92
IV. Parcurgem strada MARILOR UNIRI ............................................. 102
Povestind despre o cas\ de demult ..................................................... 102
... Unde s-a nfiin]at Societatea Unirea ................................................. 104
... S-a des\vr[it Unirea principatelor .................................................. 108

197

...Dar s-a ncheiat [i via]a de capital\ a Ie[ilor .................................. 114


Palatul r\mnea ns\, locuin]\ domneasc\... ....................................... 115
Istoria ]inea s\ fie [i Palatul Marilor Uniri ........................................ 122
...Acum Muzeul Unirii ............................................................................. 127
V. Cunoa[tem alte vechi [i uitate locuri [i ntmpl\ri .................. 132
Pe L\pu[neanu se nfiin]a Filarmonica Moldova ................................ 132
Sfidnd istoria, `n Gr\dina Palatului Domnesc
se ridica un cinematograf ................................................................... 136
Dar disp\rea Troidl din Wollzeille... de pe L\pu[neanu .................. 138
...Deasupra c\ruia locuise poetul Mihai Eminescu ........................... 140
Cam vizavi func]ionase atelierul vestitului Nestor Heck ................. 143
La Via]a Romneasc\ Mihail Sadoveanu,
Ionel Teodoreanu [i ceilal]i vie]i[ti d\deau autografe ..................... 146
VI. Ne amintim [i de Strada promenadelor,
a aperitivelor [i a gr\dinilor de var\ ................................................ 150
Consumul lui Ermacov ........................................................................... 150
Locul vederilor [i al primelor ntlniri .............................................. 153
Cuibul radiofoniei ................................................................................... 156
VII. Nu uit\m nici strada inspira]iilor literare... ............................ 157
...Precum romanul Strada L\pu[neanu ................................................ 157
...Schi]a Monopol, a lui I.L. Caragiale .....................................................161
...Romanul Adam [i Eva ......................................................................... 164
Str\zii L\pu[neanu fiindu-i dat s\-l aud\ pe mo[ Ion Creang\
citind Amintirile... ...................................................................................... 165
R\zboiul, ns\, i schimbase nf\]i[area ................................................ 169
Venise prim\vara anului 1945 ............................................................... 170
Plimb\rile totu[i continuau .................................................................... 176
VIII. SALVA}I STRADA L|PU{NEANU ................................................ 178
Prin anii 80 i se sim]ea lipsa ................................................................ 178
S\ renviem strada L\pu[neanu ........................................................... 187
Epilog, la 24 decembrie 2004 ............................................................. 193

198

De acela[i autor:
Radiotelefoane principii, Editura M.T.Tc., Bucure[ti, 1973;
Radiotelefoane mobile, Editura M.T.Tc., Bucure[ti,1974;
Radiotelefoane portabile, Editura M.T.Tc, Bucure[ti 1974;
Noi echipamente telegrafice, Editura M.T.Tc., Bucure[ti, 1975;
Radiotelefoane. Func]ionare. Exploatare., Editura Tehnic\, Bucure[ti, 1979;
Un veac prin Gara Ia[i, Editura Sport-Turism, Bucure[ti, 1983;
Cu Mihai Eminescu [i Ion Creang\ prin T^rgul Ie[ilor,
Editura Sport-Turism, Bucure[ti, 1990;
Prin Ia[i cu Veronica Micle, Editura Cronica, Ia[i, 1996;
Ia[i, Gara Amintirilor, Editura Tehnopress, Ia[i, 2000;
Palatul Marilor Uniri, Muzeul Unirii, Ia[i, 2000;
~n colaborare: Constantin Ostap [i Ion Mitican:
Cu Ia[ii m^n\-n m^n\, vol. II, Editura Dosoftei, Ia[i, 1997;
Cu Ia[ii m^n\-n m^n\, vol. III, Editura Tehnopress, Ia[i, 1999;
Ia[ul `ntre adev\r [i legend\, Editura Tehnopress, Ia[i, 2000;
Prim\ria Municipului Ia[i. Pagini de istorie, evoc\ri [i legende,
Editura Tehnopress, Ia[i, 2001.
~n colaborare: Alexandru Dobrescu, Ion Lupu, Gabriel M\rgineanu:
Bun venit `n Moldova cu trenul (Welcome to Moldavia by train),
Mydo Center, Ia[i, 2000.
n colaborare: Olga Rusu, Dan Jumar\, Ion Mitican, {tefan Oprea,
Constantin Ostap, Liviu Papuc:
Caragiale n Ia[ii Junimii, Editura Timpul, 2002.

Tehnoredactor: Mircea Sechelea


Lector: prof. Paul Zamfir
Ap\rut: 2002. Retip\rit: 2003; 2004; 2006; 2008; 2009.
Editura Tehnopress, str. Pinului nr. 1A, 700109 Ia[i
Tel./fax: 0232 260092
email: tehnopress@yahoo..com
www.tehnopress.ro

ISBN 973-8377-04-8

9 789738 377042

S-ar putea să vă placă și