Sunteți pe pagina 1din 5

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea
2. Date despre disciplin
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activitilor de curs
2.3 Titularul activitilor de seminar
2.4 An de studiu

III

2.5 Semestru

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai


Facultatea de Economie i Administrarea Afacerilor
Management, Marketing i Administrarea Afacerilor
Marketing
Licen
Marketing

MARKETING DIRECT
Conf.dr. Oana ugulea
Lect.dr. Patricia Berea
Asist. dr. Ioana-Alexandra Horodnic
1 2.6 Tip de evaluare
E
2.7 Regimul discipinei*

OB

* OB Obligatoriu / OP Opional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru i activiti didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
3
din care: 3.2
curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de nvmnt
42
din care: 3.5
curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuia fondului de timp
Studiu dup manual, suport de curs, bibliografie i altele
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti ...................................
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numr de credite
4. Precondiii (dac este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competene

1
14
ore
20
40
30
10
8
108
150
5

Marketing
Marketing

5. Condiii (dac este cazul)


5.1 De desfurare a cursului

Impliocarea studenilor n desfurarea cursurilor

5.2 De desfurare a seminarului/


laboratorului

Participare activ. Prezen notat.

transversaleCompetene profesionaleCompetene

6. Competene specifice acumulate

C1. Utilizarea adecvat a conceptelor, metodelor, tehnicilor i instrumentelor de marketing.


C2. Utilizarea tehnicilor de vnzare

general7.1 Obiectivul

Studentul va cunoate conceptul i noiunile specifice de marketing direct i va aprofunda metodele


teoretice i aplicative din domeniul studiat.

7.2 Obiectivele specifice

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenelor specifice acumulate)

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studentul:


va cunoate terminologia specific domeniului marketingului direct ;
va cunoate caracteristicile specifice marketingului direct ;
va cunoate tehnicile i metodele specifice marketingului direct;
va fi capabil s cunatifice eforturile i rezultatele aciunilor de marketing direct;
va fi capabil s calculeze valoarea unui client al firmei ;
va cunoate i va fi capabil s pun n practic programe de fidelizare a clientelei.;
va fi capabil s planifice o campanie de marketing direct ;
va fi o persoan onest, credibil, creativ, apreciativ fa de eforturile profesionale ale
celor din jur, capabil s se integreze i s lucreze n echip alaturi de persoane cu formaie
economic.

8. Coninut
8.1

Curs
MD: definiii, interpretri,caracteristici.

1.
2.

Baze de date n MD

Metode de predare

Observaii

curs interactiv PPT

2 ore; R1, S1

curs interactiv PPT

2 ore; R1, S1

(ore i referine bibliografice)

3.

Oferta. Alegerea produselor in MD

curs interactiv PPT

2 ore; R1, S1

curs interactiv PPT

2 ore; R1, S1

curs interactiv PPT

2 ore; R1, S1

curs interactiv PPT

2 ore; R1, S1

curs interactiv PPT

2 ore; R1, S1

curs interactiv PPT

2 ore; R1, S1

4.

Tipuri de media

5.

Mesaje n MD

6.

Campania de MD

7.

inte n MD. Fidelizarea clienilor

8.

Cercetarea de MD

9.

Ideile n MD. Gestionarea programelor


de MD.

curs interactiv PPT

2 ore; R1, S1

10.

Organizare curs posibilitatea de a


obine bonus 1 punct

concurs

2 ore; R1, S1

11.

Aplicaii specifice ale MD (cauze sociale,


colecte de fonduri, B2B, 1To1)

curs interactiv PPT

2 ore; R1, S1

12.

CRM

curs interactiv PPT

2 ore; R1, S1

13.

Aplicaii specifice MD

curs interactiv PPT

2 ore; R1, S1

14.

Prezentare proiect de curs.

prezentare

2 ore

Bibliografie
Referine principale:
R1. Adriana Zait, Oana Olaru, Oana Carmen Anton - Marketing direct, Editura SedcomLibris Iasi, 2006
Referine suplimentare:
S1. Bob Stone, Ron Jacobs - Metode de succes n marketingul direct, Editura Arc, 2004.
.
8.2
1.
2.

Seminar / Laborator
Discuii despre concepte de MD;
Discuii despre planul de proiect
Tehnici de creare i dezvoltare baze de
date n MD; crearea unui plan de baz
de date

Metode de predare

Observaii

Exemple, dezbateri

2 ore R1, S1

Exemple, aplicaii, studii de


caz

2 ore R1, S1

(ore i referine bibliografice)

3.

Idei de produse i oferte in MD

Exemple, dezbateri

2 ore R1, S1

4.

Analiza unei campanii de MD prin


pot/pot electronic; evaluare

Exemple, aplicaii, studii de


caz

2 ore R1, S1

5.

Crearea profilului de client B2B

Exemple, aplicaii, studii de


caz

2 ore R1, S1

6.

Metode de promovare n B2B

Exemple, aplicaii, studii de


caz

2 ore R1, S1

Prezentare campanie leaduri i predare


Exemple, aplicaii, studii de
2 ore R1, S1
scrisoare de vnzare
caz, lucru individual
Bibliografie
Referine principale:
R1. Suport de curs (pe portal)
R2. Adriana Zait, Oana Olaru, Oana Carmen Anton - Marketing direct, Editura SedcomLibris Iasi, 2006
7.

Referine suplimentare:
S1. Bob Stone, Ron Jacobs - Metode de succes n marketingul direct, Editura Arc, 2004. (sau variantele n
englez, respectiv francez).
S2. Articole recente din jurnale academice (furnizate la seminar).

9. Coroborarea coninutului disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii, asociaiilor


profesionale i angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Coninutul disciplinei este actualizat periodic n urma discuiilor avute cu actori din mediul de afaceri din
domeniul marketingului direct. Oameni de afaceri din domeniul marketingului direct sunt invitai la cursuri i
seminarii pentru a discuta cu studenii despre realitatea pieei.
Absolvenii specializrii sunt invititai s participe la studii dup finalizarea programului de licen, pentru a
determina msura n care coninutul disciplinei vine n ntmpinarea ateptrilor pieei.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare


Proiect-eveniment curs
(20%), teste fulger
neanunate (10%) i test
final n sesiune (30%)
Analiz mesaj de MD (10%)
individual
Crearea unei scrisori de MD
prin E-mail (10%)
Scrisoare B2B (10%) individual
Campanie de generare de
leaduri (10%) de echip
Prezena obligatorie

10.4 Curs

10.5 Seminar/ Laborator

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere n
nota final (%)

Prezentare pe grupe
Verificare scris

60%

Proiecte individuale,
proiecte de echip i
prezentare

40%

10.6 Nota examen scris 5


Nota final 4.40

Data completrii
1 octombrie 2015

Titular de curs
Conf. dr. Oana UGULEA

Data avizrii n departament

Titular de seminar
Lect.dr.Patricia BERTEA
Asist. dr. Ioana-Alexandra HORODNIC

Director de departament

Prof. Univ. Dr. Valentin Ni

S-ar putea să vă placă și