Sunteți pe pagina 1din 5

FIA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituia de nvmnt superior 1.2 Facultatea 1.3 Departamentul 1.

4 Domeniul de studii 1.5 Ciclul de studii 1.6 Programul de studiu / Calificarea Universitatea Babe-Bolyai Cluj-Napoca Facultatea de tiine Economice i Gestiunea Afacerilor Marketing
Economie i Afaceri Internaionale

Masterat Afaceri Internaionale

2. Date despre disciplin 2.1 Denumirea disciplinei Marketing internaional 2.2 Titularul activitilor de curs Prof. dr. Marius D. POP 2.3 Titularul activitilor de seminar Prof. dr. Marius D. POP 2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare EC 2.7 Regimul disciplinei Ob 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice) 3.1 Numr de ore pe sptmn 4 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 3.4 Total ore din planul de nvmnt 56 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator Distribuia fondului de timp: Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat Examinri Alte activiti: .................. 3.7 Total ore studiu individual 96 3.8 Total ore pe semestru 152 3.9 Numrul de credite 6 4. Precondiii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum Nu este cazul 4.2 de competene Nu este cazul 5. Condiii (acolo unde este cazul) 5.1 De desfurare a cursului 5.2 De desfurare a seminarului/laboratorului Pe parcursul cursului este obligatorie renuntarea la utilizarea telefoanelor mobile Este interzisa inregistrarea cursului Pentru realizarea proiectului, studentii trebuie s se reuneasc n grupe de maxim 2 studeni

2 28 ore 30 25 35 3 3

Termenul de predare a proiectului si respectiv de sustinere a


acestuia este stabilit de comun acord cu titularul de seminar. Pentru predarea cu intarziere a proiectului nota va fi diminuata cu O. 5 pct./zi de ntrziere

6. Competenele specifice acumulate Odat cu parcurgerea acestui curs, vei fi n msur s: Definii conceptul de marketing internaional nelegei utilitatea practicrii marketingului internaional Evideniai specificitile marketingului internaional Evideniai att factorii care stimuleaz internaionalizarea firmelor ct i riscurile internaionalizrii Evideniai impactul mediului de marketing asupra activitilor de marketing internaional Evieniai i s alegei o modalitate de implantare pe pieele strine Concepei o proccedur de selectare a pieelor strine Facei diagnosticul intern i extern necesar fundamentrii strategiilor de internaionalizare a firmei nelegei modul n care segmentarea pieei se aplic n marketingul internaional nelegei obiectivele, sfera de aplicabilitate i tipologia cercetrilor de marketing.internaional Definii componentele mixului de marketing internaional. Elaborai un plan al unei cercetri de marketing internaional S demonstreze preocupare pentru perfecionarea rezultatelor activitii profesionale prin asumarea de roluri ntr-o echip multidisciplinar de cercetare; S asume implicarea n activiti de cercetare, cum ar fi cercetarea documentar, dar i conceperea i realizarea unui proiect de marketing internaional. Identificarea oportunitilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de nvare pentru propria dezvoltare Competene profesionale

Competene transversale

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei 7.2 Obiectivele specifice S familiarizeze studentii cu principalele aspecte specific abordrii de marketing internaional S familiarizeze studenii cu conceptele, metodele i particularitile marketingului internaional; S dezvolte capacitatea de a analiza contextul de dezvoltare al afacerilor n mediul internaional i s identifice diferitele soluii metodologice pentru soluionarea acesteia.

8. Coninuturi 8.1 Curs Conceptul de marketing internaional Mediul de marketing internaional Factorii care stimuleaz internaionalizarea firmelor i riscurile internaionalizrii firmelor Fazele implicrii n marketingul internaional Forme de ptrundere pe pieele strine Diagnosticul i strategia de export Selectarea pieelor strine Segmentarea i marketingul internaional. Cercetarea n marketingul internaional. Produsul n marketingul internaional. Preul n marketingul internaional Distribuia n marketingul internaional Comunicarea n marketingul internaional Bibliografie

Metode de predare prelegere prelegere prelegere prelegere prelegere Prelegere Prelegere prelegere prelegere prelegere Prelegere Prelegere Prelegere

Observaii 1 prelegere 1 prelegere 1 prelegere 1 prelegere 2 prelegeri 1 prelegere 1 prelegere 1 prelegere 1 prelegere 1 prelegere 1 prelegere 1 prelegere 1 prelegere

1. Frank BRADLEY; Marketing internaional, Ed. Teora, Bucureti, 2001 2. Constantin FLORESCU, Petre MLCOMETE, Nicolae Al. POP, Marketing Dicionar explicativ, Ed. Economic, bucureti, 2003; 3. Marius D. POP, Marketing internaional, colecia marketing expressus, Ed. Alma Mater, Cluj-Napoca, 2004; 4. Marius D. POP, Marcel C. POP, Adrian G. POCOL, Mihai BCIL, Ovidiu MOISESCU Marketing studii de caz, colecia marketing expressus, Ed. Alma Mater, Cluj-Napoca, 2004. 5. Corinne PASCO-BERHO, Marketing international, ediia a 2-a, Ed. Dunod, Paris, 1997; 6. Jeffrey Edmund CURRY, Elemente de marketing internaional, Ed. Teora, Bucureti, 2001; 7. Philip R. CATEORA, International Marketing, ediia a 8-a, Ed. Richard D. Irwin Inc., S.U.A., 1993; 8. Philip KOTLER, Managementul marketingului, Ed. Teora, Bucureti 2000; 9. Jacques LENDREVIE, Denis LINDON, Mercator, ed. a 4 a, Ed. Dalloz, Paris, 1990; 10. Martine MASSABIE-FRANCOIS, Elizabeth POULAIN, Mercatique et techniques du commerce international, Ed. Hachette, Paris, 2000; 11. Nicolaie PAINA, Marius D. POP, Politici de marketing, Ed. Presa Universitar Clujean, Cluj-Napoca, 1998; 12. Stanley J. PALIWODA, International Marketing; Ed. Butterworth Heinemann, Oxford, 1991; 13. Allan PEASE, Limbajul Trupului, Ed. Polimark, Bucureti, 1997 14. Marius D. POP, Fie de marketing, colecia marketing expressus, Ed. Alma Mater, ClujNapoca, 2002; 15. Constantin SASU, Marketing internaional, Ed. Polirom, Iai, 1998. 8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaii Seminar destinat problemelor organizatorice; dezbatere 1 seminar prezentarea tematicii, a cerinelor i conceptelor folosite Abordarea de marketing internaional dezbatere 4 seminarii Redactarea i prezentarea rapoartelor de cercetare Activitate 9 seminarii individual/de grup Bibliografie 1. Frank BRADLEY; Marketing internaional, Ed. Teora, Bucureti, 2001 2. Constantin FLORESCU, Petre MLCOMETE, Nicolae Al. POP, Marketing Dicionar explicativ, Ed. Economic, bucureti, 2003; 3. Marius D. POP, Marketing internaional, colecia marketing expressus, Ed. Alma Mater, Cluj-Napoca, 2004; 4. Marius D. POP, Marcel C. POP, Adrian G. POCOL, Mihai BCIL, Ovidiu MOISESCU Marketing studii de caz, colecia marketing expressus, Ed. Alma Mater, Cluj-Napoca, 2004. 5. Corinne PASCO-BERHO, Marketing international, ediia a 2-a, Ed. Dunod, Paris, 1997; 6. Jeffrey Edmund CURRY, Elemente de marketing internaional, Ed. Teora, Bucureti, 2001; 7. Philip R. CATEORA, International Marketing, ediia a 8-a, Ed. Richard D. Irwin Inc., S.U.A., 1993; 8. Philip KOTLER, Managementul marketingului, Ed. Teora, Bucureti 2000; 9. Jacques LENDREVIE, Denis LINDON, Mercator, ed. a 4 a, Ed. Dalloz, Paris, 1990; 10. Martine MASSABIE-FRANCOIS, Elizabeth POULAIN, Mercatique et techniques du commerce international, Ed. Hachette, Paris, 2000; 11. Nicolaie PAINA, Marius D. POP, Politici de marketing, Ed. Presa Universitar Clujean, Cluj-Napoca, 1998; 12. Stanley J. PALIWODA, International Marketing; Ed. Butterworth Heinemann, Oxford, 1991; 13. Allan PEASE, Limbajul Trupului, Ed. Polimark, Bucureti, 1997 14. Marius D. POP, Fie de marketing, colecia marketing expressus, Ed. Alma Mater, ClujNapoca, 2002; 15. Constantin SASU, Marketing internaional, Ed. Polirom, Iai, 199

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Pentru a-i dezvolta activitatea, din ce in ce mai mult ntreprinderile trebuie s cunoasc mediul de marketing internaional i s stapneasc metodele i tehnicile de marketing care i permit accesul la pieele strine. 10. Evaluare Tip activitate 10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare Cunoaterea conceptelor, metodelor i tehnicilor specifice marketingului internaional. Capacitatea de utilizare adecvat a conceptelor i metodelor specifice marketingului internaional nsuirea i ntelegerea problematicii tratate la curs i seminar Capacitatea de a concepe i realiza un proiect de marketing internaional Examen scris. Accesul la examen este condiionat de predarea/prezentarea proiectului realizat pe parcursul semestrului. Pentru a lua n considerare, punctajul proiectului realizat, studentul trebuie s realizeze cel puin jumtate din punctajul aferent fiecrui capitol din examenul scris. Implicarea activ n derularea activitii de a seminar. Conceperea i realizarea unui proiect de marketing internaional. Prezentarea proiectului de cercetare

10.3 Pondere din nota final 70%

10.5 Seminar/laborator

30%

10.6 Standard minim de performan Buna cunoatere a contextului de derulare a abordrii de marketing internaional, stapnirea conceptelor specifice materiei i abilitatea de a le utiliza i pune n oper. Examenul scris conine mai multe seturi de ntrebri i o aplicaie. Pentru ca studentul s promoveze eamenul este necesar ca la fiecare seciune a examenului s realizeze jumtate din punctajul alocat fiecreia n parte. Data completrii 27 aug. 2012 Semntura titularului de curs prof. dr. Marius D. POP Semntura titularului de seminar prof. dr. Marius D. POP

Data avizrii n departament

Semntura directorului de departament

6 sept. 2012

Prof. dr. Ioan PLAIAS