Sunteți pe pagina 1din 12

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu /
Calificarea

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei

Universitatea Babe-Bolyai
Facultatea de Teatru i Televiziune
de Teatru
Teatru
Licen
Artele spectacolului. Actorie/ Liceniat n Artele spectacolului,
Artele spectacolului. Regie/ Liceniat n Artele spectacolului,
Teatrologie. Jurnalism teatral/ Liceniat n Teatrologie

Teoria dramei

2.2 Titularul activitilor de curs


2.3 Titularul activitilor de seminar
2.4 Anul de studiu
2.5 Semestrul
I

Prof. Dr. Ion Vartic


Lector Dr. Anca Haiegan
1 i 2

2.6. Tipul de evaluare

2.7 Regimul disciplinei

Ob
F

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
Din care: 3.2 curs
3
2
3.4 Total ore din planul de nvmnt
Din care: 3.5 curs
Distribuia fondului de timp:
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti: ..................
3.7 Total ore studiu individual
14
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numrul de credite
EXEMPLU DE COMPLETARE:

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

1
ore

4
2
3
2
2
1

4. Precondiii (acolo unde este cazul


4.1 de curriculum
4.2 de competene

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1 De desfurare a cursului
5.2 De desfurare a
seminarului/cursului
practic/cursului practic individual

Sala de curs; cri, fotocopii


Sala de curs/seminar; proiector; computer; DVD-uri cu spectacole, cri

6. Competenele specifice acumulate

Selectarea i utilizarea adecvat a teoriilor i a conceptelor de baz, specifice dramaturgiei i


spectacologiei.
Colectarea de date referitoare la contextul socio-cultural aferent textelor dramatice i teoretice
analizate i sintetizarea lor ntr-o viziune unitar.

Argumentarea opiunilor de evaluare estetic i extraestetic, reflectate prin analiza critic


Competene
elaborat.
profesionale

Competene
transversale

Aplicarea de metode i de strategii specifice pentru dezvoltarea rolului educaional al teatrului n


societate.

Aplicarea unor strategii de munc riguroas, eficient i responsabil, de punctualitate i rspundere


personal fa de rezultat, pe baza principiilor, normelor i valorilor codului deontologic.
Identificarea rolurilor i responsabilitilor ntr-o echip plurispecializat i aplicarea de tehnici de
relaionare i munc eficient n cadrul echipei.

Identificarea oportunitilor de formare continu i valorificarea eficient a resurselor i a tehnicilor


de nvare pentru propria dezvoltare.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor acumulate)


7.1 Obiectivul general al
cunoaterea unor concepte fundamentale i a unor termeni funcionali n teoria i analiza
disciplinei
tragicului, comicului i dramaticului
7.2 Obiectivele specifice

nelegerea relaiilor i influenelor dintre speciile tragedie, comedie i dram, respectiv ntre
categoriile de tragic, comic i dramatic
nelegerea interdependenelor dintre forma analitic i forma epic a teatrului
abilitatea de a analiza i distinge piesa analitic de piesa sintetic
abilitatea de a analiza textele dramatice i performance-urile i a dezvolta un studiu de
comparaie ntre tragedie, comedie i dram pe scena contemporan

8. Coninuturi Semestrul 1
8.1 Curs
1. Discutarea metodelor de lucru; prezentarea bibliografiei

Metode de predare

prelegere ;

obligatorii, precum i a cerinelor de curs.

2.Categorii existeniale categorii dramatice (tragic, comic,


dramatic)
- curs

prelegere ; conversaie
euristic

Concepte de baz/cuvinte cheie:


categorie existenial
categorie dramatic
tragicul
comicul
dramaticul
Henri Gouhier, Le thtre et lexistence, Paris, J. Vrin, 1991, p. 80100
3. Micarea recunoaterii, nucleul situaiei dramatice
Micarea recunoaterii conform teoriei lui Hegel. Categoriile
existeniale - categorii . dramatice.
4. Tragedia sau nerecunoaterea absolut
Concepte de baz/cuvinte cheie:
micarea recunoaterii la Hegel
patosul tragic
eticul n tragedie
tragicul originar

prelegere ; conversaie
euristic
prelegere ; conversaie
euristic

Observaii

Ion Vartic, Ibsen i teatrul invizibil . Preludii la o teorie a


dramei, Ed. Didactic i Pedagogic, 1995, p. 93-97.

5. Antigona, modelul absolut al tragediei (Hegel, Hlderlin,


Camus, G. Steiner)

prelegere ; conversaie
euristic

Concepte de baz/cuvinte cheie:


micarea recunoaterii n tragedie
situaie dramatic
definiia aristotelic a tragediei
conceptul de catharsis
interpretri conflictuale ale catharsis-ului
purificare, purgare
patimi : mil i fric
6. Comedia sau recunoaterea simulat.
Concepte de baz/cuvinte cheie:
comedie
recunoatere simulat
Ion Vartic, Ibsen i teatrul invizibil . Preludii la o teorie a
dramei, Ed. Didactic i Pedagogic, 1995, 97-103.
7. Drama sau nevoia de recunoatere. Individul dramatic ca eucu-cellalt. Drama ca sfer a lui ntre.

prelegere ; conversaie
euristic

prelegere ; conversaie
euristic

Ion Vartic, Ibsen i teatrul invizibil . Preludii la o teorie a


dramei, Ed. Didactic i Pedagogic, 1995, 103-106.
8. Contiina-stpn i contiina-slug n dram. Ibsen i urmaii
si. Strindberg, Cehov, Pirandello, Hauptmann, Shaw, Gorki,
Sartre, Camil Petrescu.
Concepte de baz/cuvinte cheie:
contiina-stpn
contiina-slug

prelegere ; conversaie
euristic

Hegel, Fenomenologia spiritului, traducere de Virgil Bogdan, Ed.


Academiei RPR, 1965, p. 107-115.
9. Drama ca model al lumii relaiei interumane.

prelegere ; conversaie
euristic

10. Teatrul sintetic i teatrul analitic

prelegere ; conversaie
euristic

Concepte de baz/cuvinte cheie:


teatru sintetic
teatru analitic
Ion Vartic, Ibsen i teatrul invizibil . Preludii la o teorie a
dramei, Ed. Didactic i Pedagogic, 1995, p. 47- 51
11. Definiii ale celor dou forme dramatice.
Concepte de baz/cuvinte cheie:
recunoatere simulat n comedie
tragedie, dram, melodram
tragicul modern
destin tragic/ Istorie

prelegere ; conversaie
euristic

Ion Vartic, Ibsen i teatrul invizibil . Preludii la o teorie a


dramei, Ed. Didactic i Pedagogic, 1995, p. 53-57
12. Teatrul sintetic (model Shakespeare).
Concepte de baz/cuvinte cheie:
piesa sintetic la Shakespeare
prezentul dramatic/scenic

prelegere ; conversaie
euristic ; dezbatere ;
referate

Ion Vartic, Ibsen i teatrul invizibil . Preludii la o teorie a


dramei, Ed. Didactic i Pedagogic, 1995, p. 59-61
13. Teatrul analitic (model Ibsen)
de citit de ctre studeni piesele Rosmersholm, Casa cu ppui,
Hedda Gabler, Raa slbatic, de Henrik Ibsen
14.Concluzii

prelegere ; conversaie
euristic
prelegere ;

Bibliografie (selectiv)

Aristotel, Poetica. Studiu introductiv, traducere i comentarii de D. M. Pippidi, Ed. Academiei, 1965.
*** Arta teatrului. Studii teoretice i antologie de texte de Mihaela Tonitza-Iordache George Banu, Ed. Enciclopedic
Romn, 1975; ed. a II-a, Ed. Nemira, 2004. .
Wladyslaw Tatarkiewicz, Istoria esteticii, vol. I, Ed. Meridiane, 1978.
Hegel, Prelegeri de estetic, vol. II, Ed. Academiei, 1966 (cap. Principiul tragediei, comediei i al dramei, p. 593-604).
Camil Petrescu, Addenda la falsul tratat, n Comentarii i delimitri n teatru, Ediie, studiu introductiv i note de Florica
Ichim, Ed. Eminescu, 1983, p. 75, 82-89.
Radu Stanca, Resurecia tragicului, n Aquarium. Eseuri programatice, Cluj, Biblioteca Apostrof, 2000.
Albert Camus, Conferina inut la Atena despre viitorul tragediei, n Teatru, Ed. Univers, 1970, p. 309-319.
Diderot, Paradox despre actor, n Opere alese, vol. II, E.S.P.L.A., 1957.
G. B. Shaw, Pagini alese, Ed. Meridiane, 1971.
Luigi Pirandello, Scrieri despre teatru, n Teatru, E.L.U., 1967.
Eugne Ionesco, Note i contranote, Ed. Humanitas, 1992, p. 52-56, 187-194.
Ion Vartic, Ibsen i teatrul invizibil. Preludii la o teorie a dramei, Ed. Didactic i Pedagogic, 1995.
Adrian Marino, Dicionar de idei literare, I, Ed. Eminescu, 1973.
8.2 Seminar
Aristotel mimesis-ul
(Aristotel, Poetica. Studiu introductiv, traducere i comentarii de
D. M. Pippidi, Buc., Ed. Academiei, 1965, pp. 10-40.)
Catharsis-ul i definiia tragediei la Aristotel.
Relaia dintre istorie i ficiune n concepia lui Aristotel.
Concepia hegelian despre tragedie.
Hegel, Prelegeri de estetic, vol. II, Buc., Ed. Academiei, 1966
(cap. Principiul tragediei, comediei i al dramei, pp. 593-604)
Concepia hegelian despre comedie.
Concepia hegelian despre dram.
Comentariile lui Lessing pe marginea Poeticii lui Aristotel, a
definiiei tragediei, i concepia lui despre dram.
(G.E. Lessing, Dramaturgia de la Hamburg, n Opere, vol. I, n
romnete de Lucian Blaga, studiu introductiv de Paul Langfelder,
Bucureti, E.S.P.L.A, 1958, pp. 39-148.)

Metode de predare

Observaii

-conversaie euristic
-conversaie euristic
-conversaie euristic
-conversaie euristic
- conversaie euristic
-conversaie euristic
- conversaie euristic

Bibliografie:
Aristotel, Poetica. Studiu introductiv, traducere i comentarii de D. M. Pippidi, Buc., Ed. Academiei, 1965;
Hegel, Prelegeri de estetic, vol. II, Ed. Academiei, 1966 (cap. Principiul tragediei, comediei i al dramei, pp. 593604);
G.E. Lessing, Dramaturgia de la Hamburg, n Opere, vol. I, n romnete de Lucian Blaga, studiu introductiv de Paul

Langfelder, Bucureti, E.S.P.L.A, 1958, pp. 39-148.


8.3. Cursuri practice

Bibliografie

8. Coninuturi Semestrul II
8.1 Curs
1. Curs introductiv. Prezentarea bibliografiei pentru semestrul al

Metode de predare

prelegere ;

II-lea i a cerinelor generale.

2. Teatrul analitic i esena dramei. Conceptul de preistorie.


Schiller i analiza tragic. Goethe i teatrul invizibil.
Concepte de baz/cuvinte cheie:
teatrul analitic
teatrul invizibil

prelegere ; conversaie
euristic

Ion Vartic, Ibsen i teatrul invizibil . Preludii la o teorie a


dramei, p. 47-49
3. Aciunea dramatic pe de-a-ntregul trecut ca aciune pe de-antregul prezent. Drama ca ntmplare i ntmplat.
Concepte de baz/cuvinte cheie:
ntmplare
ntmplat
4. Orestia, primul epilog dramatic . Hamlet, forma analitic
virtual - curs
Concepte de baz/cuvinte cheie:
epilog dramatic

prelegere ; conversaie
euristic

prelegere ; conversaie
euristic

Observaii

form analitic virtual


Ion Vartic, Ibsen i teatrul invizibil . Preludii la o teorie a
dramei, p. 20-30
5. Model de dram sintetic i model de dram analitic
6. Dram retrospectiv Ibsen i Cehov curs
Concepte de baz/cuvinte cheie:
drama retrospectiv
trecutul dramatic
filosofarea la Cehov

prelegere ; conversaie
euristic
prelegere ; conversaie
euristic

Ion Vartic, Ibsen i teatrul invizibil . Preludii la o teorie a


dramei, p. 77-81
7. Triada Ibsen-Pirandello-Brecht. Modalitile distanrii
Concepte de baz/cuvinte cheie:
teatrul sintetic
teatrul analitic
actor imitator
luciditate vs. sensibilitate
talent
adevr vs. convenie
ficiune
8. Triada Ibsen-Pirandello-Brecht. Modalitile distanrii
(continuare)
Concepte de baz/cuvinte cheie:
distanare
9. Forma analitic a teatrului

i forma lui epic (Tabel

comparativ)
10. Teatrul deriziunii i critica teatrului analitic
Concepte de baz/cuvinte cheie:
teatrul deriziunii
teatrul analitic
teatrul absurdului

prelegere ; conversaie
euristic

prelegere ; conversaie
euristic

prelegere ; conversaie
euristic
prelegere ; conversaie
euristic

11. Ionesco i Beckett, reprezentani ai formei-limit de teatru


analitic
12. Sfritul dramei aristotelice i parodia teatrului analitic la
Ionesco.
Concepte de baz/cuvinte cheie:
teatrul poliist
parodie

prelegere ; conversaie
euristic
prelegere ; conversaie
euristic

Laura Pavel, Ionesco. Anti-lumea unui sceptic, Paralela 45, 2002,


p. 137-145
Ion Vartic, Ibsen i teatrul invizibil . Preludii la o teorie a
dramei, p. 81-87
13. Tabele comparative cu modele ale celor trei specii dramatice
tragedia, comedia, drama

prelegere ; conversaie
euristic

14. Tabele comparative cu modele ale celor trei specii dramatice


tragedia, comedia, drama (continuare)

prelegere ; conversaie
euristic

Concepte de baz/cuvinte cheie:


specie dramatic
tragedia vs. comedia vs. drama
Ion Vartic, Ibsen i teatrul invizibil . Preludii la o teorie a
dramei, p. 93-95, 97-11, 103-106
Bibliografie
1. Brecht, Bertolt, Scrieri despre teatru, Bucureti, Univers, 1977
2. Brecht, Bertolt, Teatru, Bucureti, ESPLA, 1956
3. Camus, Albert, Teatru, Bucureti, Ed. Univers, 1970
4. Cehov, A.P., Teatru, Bucureti, Univers, 1975
5. Diderot, Denis, Opere alese, vol. II, E.S.P.L.A., 1957
6. Hegel, G.W.F., Fenomenologia Spiritului, Ed. Academiei RPR, 1965
7. Hegel, G.W.F., Prelegeri de estetic, vol. II, Ed. Academiei, 1966
8. Ibsen, Henrik, Teatru, vol 2, 3, Bucureti, ELU, 1965
9. Petrescu, Camil, Comentarii i delimitri n teatru, Bucureti, Ed. Eminescu, 1983
10. Petrescu Camil, Jocul ielelor: teatru, Bucureti, Ed. Fundaiei Culturale Camil Petrescu, 2007
11. Pirandello, Luigi, Teatru, Bucureti, ELU, 1967
12. Schoeps, Karl H., Bertolt Brecht, New York, Frederick Ungar Publishing, 1977
13. Shaw, G.B., Pagini Alese, Bucureti, Ed. Meridiane, 1971.
14. Stanca, Radu, Aquarium. Eseuri programatice, Cluj, Bibilioteca Apostrof, 2000
15. Stanca, Radu, Teatru, Bucureti, Ed. Eminescu, 1985

8.2 Seminar
G. B. Shaw, Inovaia tehnic n piesele lui Ibsen (n vol. Pagini
alese, Bucureti, Ed. Meridiane, 1971.)
Diderot, Paradoxul despre actor . Anticiparea teoriei distanrii la
Diderot

Metode de predare

Observaii

-conversaie euristic
Idem.

Diderot, Paradox despre actor, n Opere alese, vol. II, E.S.P.L.A.,


1957
Conceptul de dram absolut la Camil Petrescu

Idem.

Camil Petrescu, Addenda la falsul tratat, n Comentarii i


delimitri n teatru, Ediie, studiu introductiv i note de Florica
Ichim, Ed. Eminescu, 1983, p. 75, 82-89
Disoluia dramei psihologice la L. Pirandello

Idem.

Prefaa autorului la ase personaje n cutarea unui autor; art.


Umorismul ; ase personaje n cutarea unui autor, n vol. Teatru,
Bucureti, ELU, 1967.
Erwin Piscator, capitolele Teatrul proletar i Satira epic.
Aventurile bravului soldat Svejk, n Teatrul politic, cuv. nainte de
Radu Beligan, Buc., Editura Politic, 1966.
O nou specie: farsa tragic
Romul Munteanu, Farsa tragic, Buc., Ed. Univers, 1970, pp. 67100.
Eugen Ionescu, Tragedia limbajului, n Note i contranote, Buc.,
Ed. Humanitas, 1992, pp. 52-56 (vezi notele despre Cntreaa
cheal).

Idem.

Idem.

Bibliografie
G. B. Shaw, Pagini alese, Buc., Ed. Meridiane, 1971.
Diderot, Paradox despre actor, n Opere alese, vol. II, Buc., E.S.P.L.A., 1957.
Camil Petrescu, Addenda la falsul tratat, n Comentarii i delimitri n teatru, ediie, studiu introductiv i note de
Florica Ichim, Buc., Ed. Eminescu, 1983, p. 75, 82-89.
Luigi Pirandello, Scrieri despre teatru, n Teatru, Buc., E.L.U., 1967.
Erwin Piscator, Teatrul proletar i Satira epic. Aventurile bravului soldat Svejk n Teatrul politic, cuv. nainte de
Radu Beligan, Buc., Editura Politic, 1966;
Eugen Ionescu, Note i contranote, Buc., Ed. Humanitas, 1992, pp. 52-56, 187-194.
Romul Munteanu, Farsa tragic, Buc., Ed. Univers, 1970, pp. 67-100.

8.3. Cursuri practice

Bibliografie

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din
domeniul aferent programului
Coninuturile disciplinei se reflect n proporie major n programele de studiu din instituiile de nvmnt de nivel
universitar de profil din strintate (UVA University of Amsterdam, Theaterwetenschappen, Institute for Performing
Arts Development, University of East London)
Tematica este elaborat pe baza bibliografiei de specialitate n domeniu
O parte din elementele componente ale cursului i ale seminarului au fost prezentate la conferine i prelegeri naionale i
internaionale relevante pentru domeniul Teatru

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

10.3 Pondere din nota


final

- cunoatere i nelegere
- capacitate de rspuns la nivel

Examen oral

25%

interactiv
- stpnirea, n sens operaional,
a limbajului de specialitate

10.5Seminar

Examen oral

25%

- abilitatea de explicare i
interpretare

Examen oral

25%

- rezolvarea complet i corect


a cerinelor

Examen oral

25%

10.6 curs practic

10.6 Standard minim de performan:


1. Studentul cunoate care sunt principalele concepte, momente, perspective, curente de istorie i teorie teatral, le recunoate i
le definete corect, adecvat.
2. Limbajul de specialitate este corect utilizat.
3. Minimum nota 5 la examinarea din tematicile de curs i seminar.
4. La seminar prezena este obligatorie la minim 5 din 7 ntlniri.

Data completrii

Semntura titularului de curs

Semntura titularului de seminar

25.09.2016

...............................

...................................

Data avizrii n departament


...........................................

Semntura directorului de departament


............................