Sunteți pe pagina 1din 6

ANEXA nr.

3 la metodologie
FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/Calificarea

Universitatea Dunrea de Jos Galai


Facultatea de Arte Departamentul de Teatru, Muzic i Arte
Plastice
Teatru i artele spectacolului
Licen (ciclul I)
Artele spectacolului (actorie)

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei
Istoria teatrului universal i a artei spectacolului
2.2 Titularul activitilor de curs
Prof. univ. dr. Corneliu Dumitriu
2.3 Titularul activitilor de seminar
Prof. univ. dr. Corneliu Dumitriu
2.4 Anul de studiu
5,6 2.6 Tipul de
2.7 Regimul
III 2.5
V,E
Semestrul
evaluare
disciplinei
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn
2
din care: 3.2
1
3.3 seminar/laborator
curs
3.4 Total ore din planul de nvmnt
28
din care: 3.5
14
3.6 seminar/laborator
curs
Distribuia fondului de timp
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti...................................
56
3.7 Total ore studiu individual
84
3.9 Total ore pe semestru
3,3
3. 10 Numrul de credite
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

4.2 de competene

1
14
ore
20
10
10
10
6

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului

5.2. de desfurare a

seminarului/laboratorului

Tabl
Videoproiector, DVD player, DVD-uri

Competene
transversale

Competene
profesionale

6. Competenele specifice acumulate

C1 Selectarea si utilizarea adecvata a teoriilor si a conceptelor de baza


specifice artei actorului.
C5 Identificarea si interpretarea datelor referitoare la contextul socio-cultural
aferent rolului si sintetizarea lor ntr-o viziune unitara.
C6 Aplicarea de metode si de strategii specifice pentru dezvoltarea rolului
educational al teatrului n societate.
CT1 Aplicarea unor strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila, de
punctualitate si raspundere personala fata de rezultat, pe baza principiilor,
normelor si valorilor codului deontologic.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul
1. Formarea unui larg orizont cultural i profesional n domeniul literaturii dramatice,
general al
teoriei i artelor interpretative prin studierea operei unor creatori reprezentativi
disciplinei
(dramaturgi, teoreticieni), care au avut un rol hotrtor n evoluia istoriei teatrului
universal i a artei spectacolului.
7.2 Obiectivele
Cunoastere , intelegere, explicare si interpretare
specifice
Formarea unei baze teoretice minimale, completarea si consolidarea
cunotinelor de istoria teatrului universal.
Imbunatatirea cunostintelor in domeniul teatrului universal si a contributiei
unor mari dramaturgi.
Indentificarea unor teme doctrine si curente literare.
Analize pe texte de referin intrate n patrimoniul dramaturgiei universale
(dezbateri).
Analize pe marginea unor producii teatrale nregistrate pe DVD.
ntlniri cu regizori importani ai scenei teatrale.
Dezvoltarea capacitatii studenilor de evaluare a unor texte dramatice.
Promovarea unui sistem de valori culturale i morale in contextul analizei
istoriei universale a teatrului.
Crearea unor atitudini pozitive fata de idei, teme si principii referitoare la lume
si via aflate n continutul unor lucrari reprezentative ale literaturii dramatice
universale.
Constientizarea unor directii de dezvoltare profesionala in acord cu continuturi
de referinta ale unor momente reprezentative ale dezvoltrii teatrului universal.

8. Coninuturi
8. 1 Curs. Sem 5
Tema 1. Caracteristici ale teatrului contemporan (Introducere). 1ora
Tema 2. Luigi Pirandello. Teatrul dialectal Teatrul scurt (Analiza :Liola)
1ora
Tema 3. Luigi Pirandello. Teatrul de idei (Analiza: Sase personaje in
cautarea unui autor, Asta seara se improvizeaza) 1ora
Tema 4. Luigi Pirandello.Sa imbracam pe cei goi (Constructia
caracterelor) 1ora
Tema 5. Luigi Pirandello. Analiza: Voluptatea onoarei (Constructia
caracterelor) 1ora
Tema 6. B. Brecht. Doctrina literara. Opera dramatica. Noua directie in
regia de teatru 1ora
Tema 7. B. Brecht. Analiza: Cercul de creta caucazian 1ora
Tema 8. B. Brecht. Analiza: Omul cel bun din Sichuan si Mouter
courage) 1ora
Tema 9. Garcia Lorca. Viata si opera. Conceptia despre teatru.
Caracteristicile operei sale 1ora
Tema 10 . Garcia Lorca. Nunta insangerata 1ora
Tema 11. Garcia Lorca. Analiza: Casa Bernardei Alba si Yerma 1ora
Tema 12. Eugene Ionesco. Teatrul abstract. Teatrul scurt(Maestrul si
Nepoata stie) 1ora
Tema 13. Eugene Ionesco. Analiza: Lectia si Cantareata cheala
Rinocerii 1ora
Tema 14. Verificarea finala a cunostiintelor (Test scris) 1ora
Curs. Sem 6
Tema 15.Samuel Bechet. Viata si opera. Analiza:Astepandu-l pe Godot
1ora
Tema 16. Arthur Miller. Viata si opera. Anxietatea tragica (Moartea unui
comis voiajor) 1ora
Tema 17. Arthur Miller. Analiza: Toti fiii mei, Vedere de pe pod
1ora
Tema 18.Eugene ONeill. Viata si opera. Constructiile tragice. Piesele de
tinerete (intr-un act). 1ora
Tema 19. Eugene ONeill Sentiment de vinovatire si ispasire. Analiza:
Trilogia Din jale se intrupeaza Electra 1ora
Tema 20. Eugene ONeill. Cautarea scopului vietii .Analiza (Straniu
interludiu) 1ora
Tema 21. Eugene ONeill. Tagicul optimist. (Dincolo de zare, Patima
de sub ulmi) 1ora
Tema 22. Eugene ONeill. Analiza: Lungul drum al zilei catre noapte
1ora
Tema 23. Eugene ONeill. In contextul dramaturgiei americane. Locul si
rolul sau. 1ora
Tema 24. Tennessee Williams. Viata si opera. Lumea figurilor simbolice
1ora

Metode de predare
prelegerea,
conversaia euristic,
explicaia, dezbaterea,
problematizare,
metode de lucru n
grup, individual i
frontal, metode de
dezvoltare a gndirii
critice.

prelegerea,
conversaia euristic,
explicaia, dezbaterea,
problematizare,
metode de lucru n
grup, individual i
frontal, metode de
dezvoltare a gndirii
critice.

Obs

Tema 25. Tennessee Williams. Analiza. Un tramvai numit dorinta


1ora
Tema 26. Tennessee Williams. Analiza. Dulcea pasare a tineretii ,
Menajeria de sticla 1ora
Tema 27 Videoproiectie . Teatrul american urmata de analiza caracterelor
1ora
Tema 28. Evaluare finala a cunostiintelor (Test scris) 1ora
Bibliografie
Lecturi obligatorii
Luigi Pirandello. Liola; ase personaje n cutarea unui autor; S
mbrcm pe cei goi ; Ast sear se improvizeaz ; Voluptatea onoarei
.
Bertold Brecht. Contextul literar i social. Doctrina teatral. Omul cel bun
din Sciuan ; Mother Courage ; Cercul de cret caucazian .
Garcia Lorca. Nunta nsngerat ; Yerma ; Casa Berbardei Alba .
Eugen Ionesco. Maestrul ; Salonul auto ; Nepoata-soie ; Englezete
fr profesor ; Cntreaa cheal ; Lecia; Scaunele ; Rinocerii .
Samuel Beckett. Ateptndu-l pe Godot .
Arthur Miller. Moartea unui comis voiajor ; Vedere de pe pod ; Toi
fiii mei .
Eugene ONeill. Straniu interludiu ; Din jale se ntrupeaz Electra ;
Lungul drum al zilei ctre noapte .
Tennesse Williams. Un tramvai numit dorin ; Dulcea pasre a
tinereii ; Menajeria de sticl .
Bibliografie critic
Berlogea Ileana, Istoria universal a teatrului, Editura Didactic i
Pedagogic, Bucureti, 1981
Craig Gordon, Le theatre en marche, Ed. Gallimard
Drimba Ovidiu, Istoria universal a teatrului
Moussinac Leon, Le theatre des origines a nos jours, Ed. A Dumond, paris,
1957
Piquare Robert, Histoire du theatre, Paris, 1949
Zamfirescu Ion, Istoria universal a teatrului, vol. I-III, Bucureti, 1981
8. 2 Seminar/laborator
SEM 5
Luigi Pirandello. Liola; ase personaje n cutarea unui autor; S
mbrcm pe cei goi ; Ast sear se improvizeaz ; Voluptatea onoarei
.
Bertold Brecht. Contextul literar i social. Doctrina teatral. Omul cel bun
din Sciuan ; Mother Courage ; Cercul de cret caucazian .
Garcia Lorca. Nunta nsngerat ; Yerma ; Casa Berbardei Alba
Eugen Ionesco. Maestrul ; Salonul auto ; Nepoata-soie ; Englezete

Metode de predare
prelegerea,
conversaia euristic,
explicaia, dezbaterea,
problematizare,
metode de lucru n
grup, individual i
frontal, metode de

fr profesor ; Cntreaa cheal ; Lecia; Scaunele ; Rinocerii


14h
SEM 6
Samuel Beckett. Ateptndu-l pe Godot .
Arthur Miller. Moartea unui comis voiajor ; Vedere de pe pod ; Toi
fiii mei .
Eugene ONeill. Straniu interludiu ; Din jale se ntrupeaz Electra;
Lungul drum al zilei ctre noapte .
Tennesse Williams. Un tramvai numit dorin ; Dulcea pasre a
tinereii ; Menajeria de sticl .
14h

dezvoltare a gndirii
critice.
prelegerea,
conversaia euristic,
explicaia, dezbaterea,
problematizare,
metode de lucru n
grup, individual i
frontal, metode de
dezvoltare a gndirii
critice.

Bibliografie
Luigi Pirandello. Liola; ase personaje n cutarea unui autor; S
mbrcm pe cei goi ; Ast sear se improvizeaz ; Voluptatea onoarei
.
Bertold Brecht. Contextul literar i social. Doctrina teatral. Omul cel bun
din Sciuan ; Mother Courage ; Cercul de cret caucazian .
Garcia Lorca. Nunta nsngerat ; Yerma ; Casa Berbardei Alba .
Eugen Ionesco. Maestrul ; Salonul auto ; Nepoata-soie ; Englezete
fr profesor ; Cntreaa cheal ; Lecia; Scaunele ; Rinocerii .
Samuel Beckett. Ateptndu-l pe Godot .
Arthur Miller. Moartea unui comis voiajor ; Vedere de pe pod ; Toi
fiii mei .
Eugene ONeill. Straniu interludiu ; Din jale se ntrupeaz Electra ;
Lungul drum al zilei ctre noapte .
Tennesse Williams. Un tramvai numit dorin ; Dulcea pasre a
tinereii ; Menajeria de sticl .

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3
Pondere din
nota final

10.4 Curs

evaluare sumativ prin probe


scrise/orale;

pondere
50%

10.5 Seminar/laborator

evaluare continu prin metode


orale, teme de cas etc;

pondere
50%

10.6 Standard minim de performan

Susinerea a cte dou teste scrise i prezentarea a cte dou referate/semestru.

Participarea la cursuri i seminarii n proporie de 70%


Data completrii

Semntura titularului de curs

Semntura titularului de seminar

1.02.2013
.
Data avizrii n catedr

Semntura efului catedrei

8.02.2013