Sunteți pe pagina 1din 2

Inregistrat la Consiliul Local al comunei Horlesti

Judetul Iasi
Nr._________din____________________________

CONTRACT de ARENDA Nr._________/________________


CAPITOLUL I
Partile contractului
Art.1-Contractul de arendare se incheie si se executa in baza prevederilor Codului Civil 2009, republicat in 2011, art.
1836-1850.
Art.2-1. Societatea ComercialaAGRICOLA PRUT SRL, cu sediul in HARLAU, Str.Nicolina Nr. 12,C30, jud.
IASI,avand numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului J22/3165/19.12.2006, C.U.I. RO14294941,
reprezentata de domnul ZANINI GAETANO, denumit in continuare ARENDATOR si
2. SC HOLIWORK SRL , cu sediul in sat. VANATORI , com . POPRICANI jud . IASI , avand numarul de
inregistrare la Oficiul Registrului Comertului J22/1022/2011 , C.U.I RO 28534165 reprezentata de domnul ILINCA
TUDOR MIHAIL denumita in continuare ARENDAS, a intervenit prezentul contract de arendare
CAPITOLUL II
Obiectul contractului
Art.3 (1)-Obiectul contractului il constituie terenul in suprafata de 2,71 HA,situata in extravilanul localitatii
Horlesti, judetul Iasi asa cum este descrisa mai jos:
B.F. Sola/ P.C. Suprafata Vecinatati Categ.teren
Tarla NORD EST SUD VEST
492 1/25/5 10000 Arabil
498 1/2 17100 Arabil
(2)-Categoria de folosinta a terenului in suprafata de 2,71 HA care face obiectul contractului de arenda este 2,71
HA arabil si HA pasune
(3)La data incheierii prezentului contract ARENDATORUL a predat iar ARENDASUL recunoaste ca a primit
suprafata de 2,71 HA
CAPITOLUL III
Scopul arendarii.
Art.4-Terenul arendat va fi folosit de arendas doar in scopul exploatarii agricole.
CAPITOLUL IV
Durata contractului
Art.5 (1)-Prezentul contract de arendare se incheie pe o durata de 2 ani, incepand cu data de 10.02.2017 si pana la
data de 10.02.2019.
(2)-Contractul de arenda poate fi reinoit in conformitate cu prevederile art. 1848 din Codul Civil.
CAPITOLUL V
Nivelul arendei, modalitati si termene de plata
Art.6 (1)Nivelul arendei este de 600 KG de grau la hectar sau echivalentul in lei.
(2)Echivalentul in lei va fi platit in luna iulie a anului agricol
(3)-Plata arendei in natura se face imediat dupa recoltarea culturii, in termen de 45 zile de la recoltare si nu mai tarziu
Produsul livrat de catre arendator va corespunde din punct de vedere calitativ.
(4)-Plata arendei in bani se va face la pretul pietei. Plata se va face pana la 45 de zile de la recoltarea produsului respectiv.
Plata in bani se va face direct la sediul arendasului sau prin mandate postal la adresa arendatorului.
(5)-Contractele de arendare incheiate in scris si inregistrate la Consiliul Local constituie titluri executorii pentru plata
arendei la termenele si in modalitatile stabilite in contract.
(6)-Nivelul arendei nu poate fi modificat de arendas ca urmare a unor pierderi datorate unor factori naturali (calamitati).
Arendasul va acoperi pierderile prin asigurarea culturilor impotriva factorilor de risc.
(7)-Partile sunt obligate sa notifice Primariei in care a fost inregistrat contractul de arendare orice modificare a nivelului
arendei.
CAPITOLUL VI
Drepturile si obligatiile partilor
Drepturile si obligatiile ARENDATORULUI sunt urmatoarele:
a)Sa predea terenul agricol ARENDASULUI la termen si in conditiile stabilite de prezentul contract;
b)Sa il garanteze pe ARENDAS de evictiune totala sau partiala, precum si de viciile ascunse ale lucrului pe care il
arendeaza;
c)Sa nu ia nici o masura legata de exploatare/a terenului arendat de natura sa-l tulbure pe arendas;
d)Sa controleze oricand modul in care ARENDASUL expoateaza terenul arendat. Pe timpul controlului, arendatorul va fi
insotit de arendas sau de un imputernicit al acestuia. In caz de tulburari ale tertilor in exploatarea normala a terenului, sa
actioneze impreuna cu ARENDASUL, potrivit legii,pentru incetarea actelor de tulburare.
e)Sa notifice in scris pe ARENDAS de intentia sa de a reinnoi sau nu contractul de arenda cu cel putin un an inainte de
expirarea prezentului contract;
f)Sa primeasca la incetarea contractului terenul care a facut obiectul acestuia;
g)Proprietarul imputerniceste ARENDASUL sa ridice toate subventiile acordate pe HA sau pe produs comercializat;
h) Arendatorul are obligatia sa plateasca taxele si impozitele pentru terenurile arendate.
i) In conformitate cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr.
703 din 15 noiembrie 2013, impozitul pe venitul din arenda se va calcula prin retinere la sursa de catre arendas, la
momentul platii venitului, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net, impozitul fiind final.
j) In conformitate cu prevederile OUG 15/2012, prin care se modifica Legea 571/2003 privind Codul fiscal, se datoreaza si
se plateste CASS in cota de 5,5% asupra venitului net (venit brut - 25% cot forfetar de cheltuieli), acesta se va retine,
plati si declara prin retinere la sursa de catre arendas.
Art.(8)-Drepturile si obligatiile ARENDASULUI sunt urmatoarele:
a)Sa primeasca terenul arendat la termen si in conditiile stabilite de prezentul contract;
b)Sa intrebuinteze terenul pe care l-a arendat ca un bun proprietar, in conditiile stabilite prin contract;
c)Sa mentina potentialul de productie sis a nu degradeze terenul arendat;
d)Sa nu schimbe categoria de folosinta a terenului arendat fara acordul scris al ARENDATORULUI;
e)Sa plateasca arenda la termenul si in conditiile prevazute la cap.V;
f)Sa ceara acordul ARENDATORULUI pentru efectuarea eventualelor investitii pe teren;
g)Sa suporte taxele de redactare si inregistrare a contractului;
h)In vederea recuperarii daunelor provocate de calamitati naturale sa incheie contracte de asigurare a culturilor pe care le-a
arendat;
i)Sa comunice ARENDATORULUI si sa solicite acestuia sa intervina in cazurile in care este tulburat de terti in exploatarea
terenului arendat;
j)Sa il instiinteze in scris pe ARENDATOR de intentia de a reinnoi sau nu contractul de arenda cu cel putin un an inainte de
expirarea prezentului contract;
k)La incetarea contractului are obligatia de a restitui terenul in starea in care la primit de la ARENDATOR;
l)Sa plateasca impozitele datorate pe veniturile realizate din exploatarea terenului arendat;
m)Arendasul are dreptul de preemtiune in cazul instrainarii prin vanzare de catre ARENDATOR a terenului prevazut in
contract;

CAPITOLUL VII
Raspunderea
Art.9 (1)-In caz de neexecutare culpabila a obligatiilor de catre una dintre parti, contractul se considera reziliat de drept
fara interventia instantei;
CAPITOLUL VIII
Incetarea contractului
Art.10 (1)-Contractul inceteaza de drept la data expirarii termenului pentru care a fost arendat terenul;
(2)-In cazul mortii ARENDATORULUI sau ARENDASULUI, contractul va continua daca mostenitorii majori vor
comunica in scris intentiile lor si vor avea acordul scris al celeilalte parti in termen de 30 zile de la data decesului.
(3)-Contractul de arendare poate fi cesionat sotului/sotiei coparticipante la exploatarea terenului arendat sau descendentilor
lor care au implinit varsta majoratului conform art.1846 din Codul Civil.
CAPITOLUL IX
Alte clauze
Art.11 (1)-Cheltuielile cu redactarea , taxele de timbru si cele privind autentificarea prezentului contract se suporta de catre
arendas;
(2)-Comunicarile judiciare si extrajudiciare in legatura cu prezentul contract se vor face la domiciliul partilor;
(3)-Eventualele neintelegeri se vor rezolva pe cale amiabila,in caz contrar fiind supuse solutionarii instantelor de judecata;
(4)ARENDASUL este exonerat de la sine in cazul de forta majora (radiatii,razboi,cutremure devastatoare)care afecteaza
terenul arendat;
Incheiat astazi___________________________in 3 exemplare, din care unul la ARENDATOR,unul la ARENDAS, si
unul la Consiliul Local al comunei Horlesti unde a fost inregistrat contractul.

ARENDATOR ARENDAS
SC AGRICOLA PRUT SRL SC HOLIWORK SRL