Sunteți pe pagina 1din 20

i

.
Ll aceeaf data se scpate din valabilitate f,Normativul pentm
dpioiectarea
zcativ P 17-76 aprobat de ICCPDC cu decizia nr vuitoare" S
statiilor pentm electrocare si electrosti
,
.
7/7 VII 1976

PREEDINTELE BIROUUJI EXECUTIV ,

DIRECTOR. GENERAL,
Ing. VALERIU CRISTESCU
NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA
STAfllLOR DE INCARCARE A BATERHLOR
DE ACUMULATOARE PENTRU ELECTROYEHICULE
INDICATIV P17-85

Elaboral de:

INSTITUTUL DE PROJECTARI TEHNOLOGICE PENTRU


INDUSTRIA U OARA - IPIU

Director: dr. ing Q. Cojocaru


Sef colectiv: ing. D. Papaghiorghiu
Elaborator: ing. E. Hirsch
v
Responsabil din partea. ICCPDC; ing. A. Mosoia
i . \ 0

/
I

Decizia nr. 32 din H iunie 1985 privind completarea fi prelungirea


valabilitiVii Noi'melor tehuice provizbrii de folosire a matcrialelor hidro- INST1TUTUL CENTRAL DE CERCETARE,
izolatoare la rece pentru.lucrari de intrefinere ?i reparatii cnrente a hidro-' PROIECTARE ?! DIRECTIVARE IN
izolafiilor" indicativ NP 39-83. .
, 162 CONSTRUCTII

Instructiuni tehuice pentru utilizarea cenusilor provenite de la ! .


Biroul executiv
centrale termoelectrice la prepararea
'

betoanelor rutiere"
,
indicativ CD
147-85, aprobate de MTTc cu ordinul nr. 675 din 10 aprilie 1985 . . 171

liidrumator pentru tehnologia de executie a straturilbr de fundatie


din balast prin compactarea acestuia la umidita i cuprinse in domeniul
optim de umidita i de compactare" indicativ CI)
,
M8-85 , aprobat de
MTTc cu ordinul nr. 1127 din 17 iunie 1985 201 i

O Normativ departamental pentru folosirea directs, a nisipurilor bi-


tutninoase cu ?i fSra adaos de bitura dur la executarga la cald a straturilor
bituminoase rutiere" indicativ CD 42-85 aprobat de MTTc cu ordinul
nr. 1126 din 17 .iunie 1985
, ,

; 212
DECIZIA NR. 18/4.04.8S
.

9 Ordinul MEE nr. 133 din 8 februarie 1985 privind modificari ?i com- PENTRU APROBAREA. NORMATIVU LUI PRIVIND PRO-
pletiiri la Normativul pentru proiectarea ji execu ia retelelor de cabluri
" IECTAREA STATIILQR DE INCARCARE, A BATERIILOR
electrice , indicativ PE 107/81, aprobat cu ordinul MEE nr. 345/1981 ,
275
DE ACUMULATOARE PENTRU ELECTROVEHICULE",
Ordinul MEE nr, 132 din S februarie 1985 privind raodificSiri yi com-
pletari la INDICATIV P 17-85
'

Normativul de proiectare a retelelor electrice de distributie


publica", indicativ PE 132/83. aprobat cu ordinul MEE nr. 1322/1983 277

Biroul executiv al Consiliului stiin.|:ific al Institutuhii cen-


tral de cercetare, proiectare i directivare in constructii,
Avind in vede're prevederile art. 5, lit. d" din Decretul nr.
170/1976, cit 1 avizul CTE-ICCPDC nr. 411 din 18 iulie 1984,
i
.
In temeiul Decretului nr. 170/1976, modificat prin Decretul
nr. 31/1983, privind organizarea fi functibnarea Institutuhii
central de cercetare, proiectare si directivare in constructii, cit
i i Legea nr. 5/1978, emite urmatoarea
1

I
DECIZIE:

1
. Se aproba Norinativul privind proiectarea sta iilor de
"

incarcare a bateriilor de acumulatoare pentru electrovehicule


avind indicativul P 17-85.
2 Normativul de la pet. 1 intra in vigoare la data publicarii
.

in Buletinul construc iilor. Ei se va publica i in colectia de nor-


mative 51 instruct iuni.
3
I

Indicativ: P 17 85
-
Statiile'se impart, dupa numarul locurilor.de incarcare N3
fnlocuieste: P 17 -
76
in trei- categorii: '

categoria I. cind N este mai mare de 24;


- categoria II cind iV este cuprins intre 6 i 24;
,

categoria III. cind N este eel mult 5.


In cazul cind in statii se incarca i acumulatoare de capaci-
1
. OB1ECT tate mica (de ex. pentru antovehicule), la stabilirea categoriei,
,
DOMENIU DE APL1CARE TERMENI ,
se va constdera pentru aceste acumulatoare un numar conven-
DEFINIJII SPECIFICE
.

tional de locuri de incarcare detenninat pe baza de, echivalare a


capacita ii bateriilor.
1 1 2 2 Statiile vor cuprinde echipamentul pentru intre inerea
. Prevederile din prezentul normativ se vor
. . .

proiectarea statiilor de incarcare aplica la


si mtretinere a bateriilor $i incarcarea in conditii tehnice corespunzatoare a sursei de ener-
acumulatoare pentru electrovehicuie. de gie a vehiculelor, constituita din acumulatoare fie cu placi de
Nota- In cele de mai jos se iolosepte pentru eiectroveliic plumb (acide) fie cu placi de nichel - fier sau nicbel - cadmiu
autoveliiculelor) denumirea de vehicul; de asemenea ule (cu excepti a
(alcaline).
mulatoare
denuinirea de acumulatoare.
, ,pantru bateriile de acu- Se recomanda ca adapostirea vehiculelor sa sc faca in, sau
12
. Nu fac obiectul
. in apropierea sectiilor pe care le deservesc.
prezentului normativ
tru incarcarea acumulatoarelor instalatiile pen-
stationare $i acumulato
,
2 3 Statiile vor fi amplasate, pe cit posibil, in centrul zo-
. .

se incarca in subteran' Jn intreprinderi


j"">
,
inueri mi niere.
miniere
are lor ce nei de deservire, astfel incit drumurile parcurse de vehicule de
, .. .

la static pina la locurile de exploatare sa fie cit mai sciirt'e.


se In cazul intreprinderilor (unita|ilor) intinse ca spatiu i/sau
cu trafic intens de transport in incinta, se vor prevedea mai mul-
te pancte de incarcare.
2 2 4 La amplasarea statiilor i-punctelor de incarcare se vor
. CLASIFICAREA SPATIILOR, CONDITII DE AMPLA
. .

avea in vedere urmatoarele:


-

SARE
- sa nu fie in imediata apropiere a cladirilor in care se
produc mari concentratii de praf sau de noxe;
2
*1: Statiile de Jncarcare de intretinere a acumulato - sa fie astfel orientate incit sa se evite patrunderea pra-
pentru electrovehicuie se vor construi dot arelor
a in functie de capa-
fului i noxelor, luindu-se in con&iderare directia vinturilor pre-
citatea lor, exprimata prin numarul locurilor (posturilor) de dominante; ' |
incarcare. - sEi se poata ventila in mod corespunzator pe cale naturala
i mecanica;
- sa fie usGate fara pericol de irigbet, sa nu fie expuse la
r

Elaborai de:
variatii mari de temperatura, la razele solare (de preferin|a vor
S SS -oGIcE Aprobat de ICCPDC
cu decizia nr
din: 4 rv. 1985
.
. 18
avea prientarea spre nord);
~-

sa nu dea direct spre caile pub 1 ice);


...
sa fie amplasate spre curte (se recomanda ca ferestrele
- sa fie u or accesibile pentru transportul bateriilor si cir-
6 culatiei electrovehiculelpr, evitindu-se caile de acces in panta;

7
!
-

sa fie lipsite de trepida ii; toarelor, depozitarea electrolitului, atelierul de repara ii a acu-
- sa permits amenajarea in fa a statiei a unei suprafete (plat-
forme) pentru circulatie i/sau pentru parcarea vehiculelor mulatoarelor, pe cele doua tipuri de acumulatbare.
5 2 . Statiile de incarcare vor fi instalate de regula tn cora-
.

Electrolitul si apa distilata se vor pastra in ambalaje sigi-


late, asezate pe gratare de lemn cu ochiuri dese.
.

, ,

partimente separate, plasate in cadrul cladirilor industrial e


Dotatia de manipulare i de turnare a electrolitului i a
anexelor inglobate cu respectarea conditiilor prevazute la art
5 1
.
; .
.
.

apei distilate se vor tine in depozitul pentru electrolit fi apa dis-


Statiile de incarcare de cate tilata.
independeiite goria I pot
pe baza unor justificari fi amplasate in cladiri
tehnico-economice
, 32 . .
Incarcarea acumulatoarelor se va face pe postamente
1
Statiile pot fi instalate in cladiri cu alte destinatii numai (scoase de pe vehicule) sau pe vehicule.
.

la parter in urmatoarele condifii:


, Incarcarea acumulatoarelor scoase de pe vehicule se va pre-
- incaperea de incarcare a acumulatoarelor de categoria I vedea atunci cind regimul de Itlcru al vehiculelor nu perraite
.

sau II nu va avea legaturi directe sau goluri catre incaperile de sta ionarea acestora pentru incarcare, iar majorarea parcului ar
care este alipita; conduce la cheltuieli mai mari decil celc necesare pentru asigura-
- cladirea sa fie eel pufin de gradul II de rezistenta la foe;
,
rea conditiilor de la art. 3.3.
- partea din constructie ,
amenajata pentru incaperea dc 3 3 In cazul cind acumulatoarelq se scot de pe vehicule pen-
incarcare sa nu fie etajata
. .

, .
tru incarcare, se va prevedea Un numar de acumulatoare de re-
i
2 6.
Acumulatoarele vehiculelor pot fi incarcate 51 in puncte
.

zerva, stabilit in func ie de gradul de utilizare a vehiculelor. In


de incarcare plasate in hale (hale industriale depozite de mate- acest caz, incaperea in care se incarca acumulatoarele va fi pre-
vazuta cu mijloace de ridicare i transport a acumulatoarelor, de
,

riale incombustibile etc.) in cazul cind numarul locurilor de


,

incarcare este mai mic de 5 i daca se satisfac conditiile preva- , la locul de demontare de pe vehicul la postamentele pe care se
zute la art 4.4. .

a eaza in timpul iucarcarii.


2 7.
Se'admite incarcarea acumulatoarelor vehiculelor si in
.

Capacitatea de ridicare a mijloacelor fplosite se va stab ili in


exterior sub copertine oprpane, in urmatoarele cazuri; , functie de greutatea acumulatoarelor, cu care sint ech ipate ve-
- cind vehiculele sint utilizate numai in hiculele.
anului, cind temperatura perioada calda a
este suficient de ridicata pentru a nu
diminua capacitatea acumulatoarelor i durata lor de serviciu:
34 . . Reparatiile vehiculelor fi motoarelor electrice se vor
face in atelierele de intre inere ale intreprinderii.
- in cazul unui pare redus de vehicule (maximum 10)
unui coeficient mic de utilizare a acestora cind durata de incar- ,
sau Pentru repararea acumulatoarelor se va prevedea o incapere
,
anume destinata, respectiv doua incaperi, daca se utilizeaza acu-
i .
care a acumulatoarelor poate sa creasca de la 8 la 24 ore .

mulatoare cu placi de plumb fi alcaline, pentru a asigura ca scu-


i
lele, vasele, aparatele de masura fi in general toate piesele care
vin in contact cu electrolitul folosite la incarcarea fi descarcarea
,

3 .
TEHNOLOGIA acumulatoarelor alcaline, pe de 0 pafte.fi
*
a pelor cu plumb, pe
de alta parte, sa fie complet separate.
i I V
3 1.
Se recomanda ca intr-o intreprindere sa se foloseascii
.

un spgur tip de acumulatoare; aciimulatoare cu placi de plumb


,
35 . .
Lista de dotari tehnologice a statiei de incarcare fi in-
tretinere a acumulatoarelor este data in anexa 2 .

sau acumulatoare alcaline .


. . ' " 3 6 In cazul in care continutul de electrolit a tuturor acu-
. .

In cazul in care aceasta recomandare nu se poate respecta ,


mulatoarelor de tractiune este sub 500 kg, incaperea pentru elec-
se
vor prevedea incaperi separate pentru incarcarea acumula -
trolit poate lipsi. .
if
1

8 . 9

I
i 1
I

j J. Cantitatile de electrolit $i apa disUlata care se vor de- Atelierul. de reparatii pentru acumulatoare poate fi instalat
pozita vor corespunde necesarului pe 10 z-ile .

Jntr-o incapere in afara statiei (unui singur pentru intreaga in-


re daca in intreprinde-
nu.exista un alt depozit. tn cazul existen ei
,
.

tral spatiul de depozitare unui de cinta).


,
din sta ie va corespunde pozit cen- Grupul sanitar se va prevedea numai dapa stasia are personal
zilnic necesarului
permanent si daca nu poate fi deservit de.un grup sanitar din
.

3 8. Umplerea acumulatoarelor cu electrolit se fac


.

apropiere, in conditiile prevazute in STAS 1478.


torul unui vas special rezistent la acid. e cu aju- 4 4 . . Se admite incarcarea acumulatoarelor in halele de pro-
3 9.
Placile de rezerva pentru acumulatoare acum
.

ductie sau depozite (vezi art. 2.6.) in urmatoarele conditii:


rele de rezerva rieformate ori ?ncarcate ulatoa-
tiscat se vor depozita - nuraarul locurilor de incarcare sa fie sub 5;
Int -o niagazie a mtreprinderii, intr-nn loc
r
se
,
,

loc degajari de vapori daunatovi acestor placi. parat, unde nu au - hala in care se amplaseaza punctul de incarcare sa fie
bine ventilata, procesul de productie sa fie de categoria de in-
cendiu D sau E", volumul lialei sa fie de eel putin 5 000 m3;
"

r- punctul de incarcare sa Tie plasat antr-un loc retras al


-

4.
COMPONENTA STATU LOR halei, sa fie ingradit cu plasa de strma; in acest spa iu se vor
instala si redresoarele racordate la prizele1 instalatiei de forta;
4 1
- intre o parte a vehiculului pe latura lunga i plasa de
,
.

. Cladirea stafiei va cuprinde, dupa caz, urmatoarele m- sirma se va prevedea \\n culoar de 1 m latime;
caperi (vezi plansa 1): - acumulatoarele sa fie protejate contra patrunderilor cor-
incaperea de incarcare a acumulatoarelor;
-

purilpr straine (praf, picaturi de apa) si a gazelor vatamatoare,


- incaperea In special amoniacul;
.

instalajiiei de forta ;
- depozitul pentru electrolit si apa distilata (conform art - temperatura mediului ambiant iiu va cobori sub 10oC .

3 7:); In cazul halelor de categoria C" pericol de incendiu, punctul


.
.

- atelierul de reparatii pentru acumulatoare (unui sin


,
de incarcare se va separa in mod corespunzator, prin elemente
pentru intreaga incinta); gur rezistente la foe.
- grupul sanitar (conf. prevederilor STAS 1478) .
1

Prin solutia de plan a cladirii se vor asigura legaturile


diferitele' mcaperi sau mtre
de principiu din plansaservicii ale sta iei 5 CLADIREA-STATIEI
conform indica iilor
.

1
,

.
V '

4.2.4.1.
.

la art Statiile de categoria I vor avea toate incaperile aratate


.
5 1 . .
Cu exceptia cazurilor menjionate, in articolele 2.7. $i
43 44 cladirea statiei va fi o constmctie incliisa i va trebui sa
. Statiile de categoria a
.

Il-a i a Ill-a vor cuprinde:


. .,

corespunda gradului I sau II de rezistenta la foe.


- incaperea de incarcare a acumulatoarelor; Nivelul pardoselii interioare va fi la 6- i0cm deasupra
- incaperea instala iei de fort a. . solului. 1
Depozitul pentru electrolit si apa distilata La proiectarea si realizarea construc iei privind protectia
intr-o magazie a mtreprinderii, sepaiat pentru poate f i amenajat
electrolit ii celor ' impotriva incendiilor, stabilirea graduluiide rezistenta la foe,
. :
doua tipviri de acumulatoare (cu placi de categofiei i clasei de pericol de incendiu, realizarea elementelor
caline) . plumb, respectiv al- -
de constructie, a cailor de evacuare, stabilirea zonei de explozie,
10 11

il
1
l

f
i

respectiv incadrarea gazelor vaporilor in grupe de explozie (in


cazurile in care incaperea de incarcare a bateriilor de acumula- 53 . .
Inaltimea incapefii se va stabili dupa caz in functie de;
toare este d categoria A pericol de incendiu) se vor respecta
" - inaltimea vehiculelor folosite;
! prevederile unnatoarelor prescriptii telmice:

-
mijloacele mecanizate pentru ridicarea i transportarea
acamulatoarelor final imea la cirlig va. fi de eel putin 2,50 m
:

Norme generale de protectie impotriva incendiilor a


-
.

bate prin Decretul Consiliului de Stat nr 290/I6.VIII.1977pro- deasupra pardoselii).


.

- Norme tehnice de proiectare $i realizare a constructiilor


.
.
inaltimea incaperii va fi conform prevederilor N.R.P.M.
privind protec ia la actiunea focului - P 118 54 .
In fata incaperii, in exteriorul cladirii, se va prevedeao
platforma pentru accesul vehiculelor, cu panta u or ascendenta
.

. Normativul M I Ch. - I D 17 . .
.

- Normelc M E E - P E 009 (1 20 spre cladire.


...

La statiile comasate cu cladiri industriale, accesele


. . .
. .

STAS 6877/1 $1 10, STAS 9954/1 55 , ..

dintre aceasta incapere si incaperile de care este alipita vor res-


.

sus De prevederile prescriptiilor tehnice i standardelor de mai


se va tine seama atit la proiectarea i realizarea constructi
,
pecta prevederile art. 2.5. alineatele 4 i 5. |
Tavanul va fi pe cit posibil neted, fara compartimentari
-

lilor i incaperilor invecinate cladirii statiei de incarcare


cit i 56 . .

a amplasarea stati si va avea de preferinta o panta u oara ascendenta spre partea


,

ilor in cadrul unor cladiri industriale.


.

unde sint plasate gurile de evacuare ale ventilatiei naturale *

Incaperea de incarcare a acumulatoarelor I or ganizate


mzate a incaperii
a mccipcui. . ,
.

In cazul tavanelor compartimentate se vor prevedea orificii


in tayan sau/fi in' elementele de constructii de compartimentare,
I
5 2.
Dimensionarea incaperii se va face dupa caz tinind
.

ale tavanului, in pereti (grinzile de sustinere ale acoperisului),


seama de tehnologia adoptata, acordind prioritate solutiei cu
,

care sa asigure evacuareahidrogenului, prin ventila ia naturala


scoaterea bateriilor de pe electrovehicule in functie de: 1
organizata i prin tubulatura instalatiei iie ventilare, din toate
- numarul de schimburi de lucru; compartimentele, la nivelul eel mai de sus. . j
Tavanul, precum fi peretii din beton pot sa ramina neten-
.

- numarul si tipul electrovehiculelor din schimbiil I.


Incarcarea bateriilor pe electrovehicule se admite numai cuiti, dar se vOr netezi.
pe baza de calcui tehnico-economic .
Rosturile trebuiesc matate fi suprafetele rec.tificate. iment.
Marimea usilor de circulatie va fi determinata potrivit gaba- Peretii din zidarie se vor tencui cu mortar din var-c tui
ritelor vehiculelor folosite Racordurile fi rosturile de dilatatie din pereti se vor.ros
cu materiale care ramin elastice sau plastice f i sint rezistente la
.

Spa iile minime libere in juml vehiculelor $i postamentelor ;


.

pentru acumulatoare se vor stabili potrivit indicatiilor di electroli i.


plan a 2.
n
Se recomanda ca tavanul fi peretii sa iie vopsiti cu vopsea
tii
'

Se va evita instalarea acumulatoarelor in imediata apropie- rezistenta la electrolit. Vopseaua nu trebuie sa produca emana
re a ferestrelor Manevrarea ferestrelor trebuie sa fie posibila din i daunatoare acumulatoarelor.
Pardoseala se va executa din materiale care sa reziste,
.

coridoarele de acces dintre acumulatoare iar in pozitia deschis 5 7


functie de acumulatoarele iutrebuintate, la acid sau soluble al-
. .

ele nu trebuie sa se gaseasca deasupra elementelor.


In cazul in care incaperea este de categoria A pericol de calina, fi sa nu produca emanatii daunatoare acumulatoarelor;
se recomanda pardoseala din asfalt turnat cu filer marunt, gre-s
"

incendiu se vor lasa in peretii exteriori sau in acoperi supra-


..

sie antiacida, mase de fpaclu-din materiale plastice etc.


,

fete pentru decomprimare confo , ,

rm prevederilor art 11 si 12 din


normele generale aprobate prin Decretul nr. 290 !ji punctul 7.22
.
Stratul de pardoseala si postamentele nu vor prezenta peri-
din Normele tehnice P 118 col de rupere sau de fisurare. Rosturile se vor umple cu materiale
.

care ramin elastice sau plastice.


I

12 13
1

Eventualele guri de scurgere si conductele respective precum Incaperea ihstalatiei de forta


i legaturile lor cu stratul de pardoseala trebuie sa fie rezistcnte
, i

la electroiit .
,

5 11. Pentru instalatia de forta se-va prevedea o mcapere


.
.

Se recomanda asezarea sub pardoseala finita a unei folii de !


separata care-sa nu serveasca la trecerea intre alte incaperi.'
butarom. Stratul de butarom se va aplica pe pereti eel Dimensionarea incaperii se va face in funcfie de gabaritele
pina la marginea superioara a postamentttlui. putin redresoarelor, tablourilor de ca. i in func ie de, spa iul necesar
Pardqseala va avea o panta de I 1 5% pentru scurgerea ...
,
deservirii in bune conditii a acestora.
la sifoanele de pardoseala a apelor provenite din spalarea pardo- 5 12. Incaperea va fi ferita de patrunderea umezelii 51 a va-
selii, a licliidelor provenite de la acurmilatoare si de la recipient
.

tul cu care se transports electiolitul. porilor acizi, in care scop nu va avea legaturi directe cu inca-
In cazul -incaperilor de categoria
,

perile in care se pot degaja asemenea substante.


A
"

pericol de incendiu Depozitul de electroiit i de apa distilata


atul de uzura al pardoselilor se va executa rospectindu-se pre-
str ,

vederile normelor generale aprobate prin Decretnl nr. .290, pre- 5 .


13. La dimensionarea depozitului se vor lavea in .vedere
cum punctul 7 23 din normele tehnice P 118
.
cele aratate la articolele 3.7.- 3.9.
14. Depozitul va avea acces direct din exterior precum $i
.

5 8. 5
.
Usile incaperii de incarcare se vor deschide spre ex- .

terior .

Latimea u lor va fi eel putin cu 0 50 m mai mare decit legatura prin SAS cu incaperea dfe incarcare a acumulatoarelor.
5 15. Tavanul, peretii, pardoseala se vor executa conform
,

latimea celui mai lat vehicul folosit . .

Inalfimea nsilor va fi cu eel pujin 0,25 m mai mare decit indicatiilor date pentru incaperea de incarcare a acumulatoarelor.
eel mai inalt vehicul folosit .
Atelierul de reparajii pentru acumulatoare
La statiile de categoria I se vor prevedea minimum 2 u$i. 5 16. Atelierul se va dimensiona in functie de numarul de
.

pentru circulatia vehiculelor. acumulatoare prevazute a se repara simultan.


Ferestrele incaperilor de incarcat acumulatoare usor accesi- 5 .
17. Atelierul va avea pe cit posibil, legatura printr-un SAS
bile din afara de ex. spre drumuri publice se vor proteja din
,
. cu incaperey. de incarcare a acumulatoarelor.
afara cu plasa de sirma cu ocliiuri manmte vopsite antiacid, sau , 5 18. Pardoseala incaperii va trebui sa indeplineasca condi -

se vor prevedea geamuri armate


.

tiile prevazute la art. 5.7.


Geamurile ferestrelor acestor mcaperi se vor vopsi in culoare 19. In functie de necesita i, se vor prevedea instalatii
alba, in strat subtire : 5
daca orientarea lor nu este spre nord
.
'

,
.

f pentru ridicarea i manipularea acumulatoarelor .

In incaperile de categoria A pericol de incendiu, tirapla-


;
" .

ria i sistemele de ac ionare ale acestora trebuie astfel concepute f


i realizate incit la lovire i/sau manevrare sa nu pfoduca scintei Grupul sanitar
capabile s5 initieze aprinderea amestecurilor explozive
.

1
5 9. Se va evita pe cit ppsibil, folosirea metalelor la usi
20. Grupul sanitar se va prevedea mimai clnd statia are
.

f
ferestre ,
5
suporturi etc. - .

posibila utilizarea unui grup


,

In cazul in care se impune folosirea confectiilor personal permanent i nu estebiecte sanitare se va face conform
'
metalice, sanitar apropiat. Dotarea cu o
suprafetele lor vor fi protejate cu vopsea antiacida (STAS 10.128
prev ederilor S iAS H78.
' '

?i STAS 10.702/2).
La dimensionare nu se vor lua in considerare conducatorii
10. Inal imea postamentelor pe care se aseaza acumulatoa-
5.

vehiculelor, care vor folosi grupurile sanitare aferente sectiilor


rele pentru incarcare va fi astfel aleasa incit limita superioara
a acumulatoarelor sa fie de 800
,

900 mm de la pardoseala
...
.
i la care sint repartiz-ate vehiculele.
15
14
!

\
f .
pi 1 !

6 .
AMENAJARI PENTRU SPALAREA ELECTRO-
Tabelul 1
VEHICULELOR

6.1. Pentm spalarea electrovehiculelor se vor Volosi pe cit ,


!

posibil,. platformele exterioare de spalare ale autotorismelor,


camioanelor etc. Incadrarea orieutativu, a incapevilor din puuctul de vedere al mediului
'

$i al catejoriei de pericol de incendiu.


:

7 . INSTALATIL ELECTRICE
Incadrare

Aliraentarea consumatorilor Nr.


Denaniirea mc3.perii Mediu Icon-
i crt form lior-
Categoria
mativ
de pericol
7 1 Consumatorii de energie electrica din static vor fi ali-
, .
I 7-78
de incendiu
'

mentati din re eaua uzinala de joasa tensiune a i ntreprinderii.


; Tabloul de distributie va fi instalat in mcaperea instalatiei
de forta. 1 inc&perea de incarcare a acumulatoarelor U2-K D-C-A

Racordul se va proiecta i executa in confonnitate cu preve- 2 Inctiperca instalatiei de forta EE E

derile prescrip iilor tehnice i a standardelor in vigoare asigu- ,


3 Depozihtl de electrolit ?i apa distilatd U2-K E
rindu-se conditiile tehnico-economice optime de racordare .

i 4 Atelierul de reparatii acumulato.are K D

Instalajia electrica de forta


r 5 SAS de acces la incaperea de incarcare
a acumulatoareloi' U2-K D-A

72
. .
Tabloul de distribute, coloanele i circuitele de dis-
tributie, aparatajul electric de pornire si protectie se vor proiec-
ta fi executa respectindu-se prevederile prescriptiilor tehnice fi NOTA:
standardelor in vigoare in conditiile corespunzitoare incadrurii
,
v

incaperilor in functie de mediu fi categoria de pericol de incendiu - Incaperea de la nr crt. 1 este de categoria:
- tabelul 1
.

. s
-
D ,
In cazurile in care concentratia de hidrogen, calculata cu relatifl. 3,
atinge valori egale sau mai mici de 2,5%, respectiv 3,8% (a se vedea art.
r 8 3), iar sarcina termica, pe m3 de pardoseala, este inferioarS. cifrei de
.
. Instalafia electrica pentru incarcarea bateriilor de acumula- .

toare 63 MJ/m2 (norme tehnice P US, tabelul 4);


oa mai sus, dar sarcina termica depa ejte valoarea de 63 MJ/m ;
'

-
C ,

73 - A in cazurile in care concentratia de hidrogen depaseste cifra de 2,5%


Instala ia pentru incarcarea acumulatoarelor cuprinde
. . ,

redresoarele individuale sau/fi comune pentru mai multe prize respectiy, 3,8%.
fi circuitele de alimentare a prizelor de ex. -
iuc5perea de la nr. crt. 5 este de categoria D in cazurile; in care cea de la nr.
crt. I este de categoria D sau C.
-

16 I
17
:

i
I
1

are, legaturile flexibile, etc, vor fi de .tip omologat, corespun -

Dimensionarea redresoarelor se va face inind seama de ten- zator categoriei mediului, conform prevederilor normativului .
siunea necesara la incarcare de curentul de incarcare corespun- '

j
I 7 si categoriei de pericol de incendiu, conform prevederilor
zator numarului naxim de acumulatoare care se incarca siraultan .
normativului I D-17. -

7A. Redresoarele se vor instala in incaperea instaiatiei de La traversarea peretilor $i plan eelor cu conducte electrice
forta. montate lite sau in tuburi cu cordoane sau cabluri electrice,
75 .
Se va realiza un blocaj intre pornirea instaiatiei de ven- '
.
} se vor respecta, de la caz la caz, prevederile punctelor 5.6., 6.19
tilare mecanica sursele de curent continuu astfel'ca acestea,
$i 7.16 din Normele tehnice P 118.
sa nu poata fi alimentate decit dupa intrarea in functiune a insta- Pentru categoila A" pericol de incendiu sectiunea minima
iatiei de ventilare. Oprirea instaiatiei de ventilare va fi semnali- a conductelor de aluminiu va fi de:
zata la incaperea instaiatiei de for a in cazul in care aceasta
, - 4 mm2 ,
la conducte AFY;
incapere are personal permanent de deservire sau la distanta, la
, - 16 mm2, ill cazul cablurilor.
locul stabilit in proiect. 2
Conductele de cupru vor avea sectiunea. minima de 1,5 mm .

Alimentarea redresoarelor va fi intrerupta automat la opri- i 7 8 Se recomanda ca incarcarea acumulatoarelor sa se faca


rea :oricaruia dintre ventilatoare -
,
. .

cu reglaj . automat al: tensiunii i curentului.


.
.

Oprirea automata a alimentarii se va realiza i in cazul in 7 9: Pentru legaturile dintre prizele de curent continuu si.
care debitul sau presiunea din conducta de refulpxe scade sub
.
.

valoarea calculata prin intermediul'traductoarelor de debit sau acumulatoare se vor utilize coordoane in manta de cauciuc, exe-
ciitie grea - MCCG ~ sau cu izolatie-de PVC - MYYG -.
,

de presiune. i
7 6 Prizele bipolare pentru incarcarea acumulatoarelor se Cordonul .va- fi prevaziit la un capat cu fi a.care se introduce in
priza, iar la celalalt capat cu dispozitivul ce se leaga la bornele
. .

vor monta in interiorul sau in afara incaperii de incarcare {in bateriei de acumulatoare.
incaperea instaiatiei de forfa in exteriorul statiei sau in alte
,

incaperi adiacente incaperii de incarcare) .


Circuitul de alimentare iiu va fi pus in functiune,1 decit
Cind prizele se monteaza in incaperea pentru incarcarea acu- dupa introducerea fi ei cordonului in priza .respectiva si legarea
celuilalt capat al cablului la bornele bateriei de acumulatoare.
.

mulatoarelor ele vor fi de tip omologat pentru mediu umed si I


coroziv. Pe fiecare priza se va marca semnul -f i - i tensiunea
Prizele se vor monta la inaltime situata cu minimum 10 cm de serviciu.
sub cota capacelor de inchidere ale acumulatoarelor Aceasta .
I 7 .
10. Pentru fiecare tip de baterie de \ acumulatoare se vor
afisa instructiunile de incarcare si intretinere, conform indica-
.

inaltime nu va depa i 0 7 m deasuprs cotei pardoselii.


'

de
Nu se vor monta prize in incaperi de categoria A" pericol
incendiu.
I .
iilor intreprinderii furnizoare.
7 7 Alimentarea prizelor pentru incarcarea acumulatoarelor
. .

se va face, pe cit posibil din exteriorul camerei de incarcare, Ihstalatia electrica de iluminat
,

prin strapungerea peretilor in dreptul prizelor utilizindu-se in 1 .

acest caz cabluri de aluminiu sau conducte FY , protejate impo- 11. Toate incaperile statiei vor fi prevazute cu iluminat
7 .
'

triva coroziunii.
electric general.
Materialele folosite la executarea coloanelor si circuitelor
electrice, fitingurile, dozele execu ia etansarilor la traversarea
,
F Nivelele de iluminat recomandate, conform anexelor din
normativul PE 136-80J sint urmatoarele:
perefilor, in sistemul de |evi de protectie, compundul de etan-
.
f, *
" ! 19
10
f:-
I
1

In incaperile de categoria A" pericol de incendiu se vor lua


Nr.,
Denumirea incaperii Anexa
Nivelnl masuri privind eliminarea pendularii tijelor de suspendarea cor-
crt. de ilu-
purilor de iluminat, daca cle au lungimi peste 0,4 m.
I
minare
1 Alegerea corpurilor de iluminat se va face conform prevede-
rilor STAS 6877/1-10, i a nonnativului I D 17.
1
Incaperea de incarcare a acumalatoarelor (afeiente
mijloacelor mobile) I - 30
2 Incapefea instala iei de forta ' VII 150
0 .
3 Depozitul pentru electrolit 51 apa distilata VII 30

Instalatia de curenti slabi
4
Atelierul de repara ii pentru acumulatoare . X 200
f 5 Grupul sanitar XI 20
7 15. In incaperea pentru incarcarea acumulatoarelor se va
6 Vesiiar .
XI 20
7 Degajament (SAS tampon) prevedea, din dotare, indiferent de categoria sta iei, un ceas me-
I
.

, XI 20
canic instalat intr-o ni a etana, spre a fi ferit de vapori corozivi.
L I 7 . 16. In cazul. intreprinderilor (unitatilor) dotate cu cen-
trala de semnalizare a incendiilor, statiile de incarcare a acumu-
I 7 .
12. In incaperea pentru incarcarea acumulatoarelor
caperea instalatiei de forta incaperea pentru depozitarea electro-
,
,
in- latoarelor de categoria I si II vor f i prevazute cu unu sau mai
multe butoane de semnalizare a incendiilor montate in exteriorui
litului i atelierul de reparatii acumulatoare se va prevedea sau/ i in interiorul statiei. ,
iluminat de siguranta (avarie) pentru a permite deconectarea La realizarea. acestei instalatii se vor respecta prevederile
mtrerupatoareior de pe tablourile de distributie deconectarea
f acumulatoarelor in curs de indircare $i pentru a se evita acci-
dente la manipularea agentilor chimici
,

.
,

;
cap. VIII din normele generale de protectie impotriva incendi-
ilor, precum i cele din Normativul I 18.
7 17. Instalatiile de curenti slabi se vor proiecta i executa
.< . 13. In atelierul pentru repararea acumulatoarelor ijsi inca-
7 .
f -
.

in conformitate cu condi iile corespunzatoare categoriei incape-


perea instalatiei de ventilare se vor prevedea prize bipolare de r
rilor respective, |;mind seama de prevederile rt. 7.1.
curent alternativ cu tensiune redusa si prize la tensiunea retelei
. -.

pentru uneltele de mina, care vor fi prevazute cu contact de pro-


tect ie.
I Instalatii de pTotectie|contra traznetului.|
7 .
18. La statiile de incarcare se vor executa instalatii de
7 .
14. Instalatia electrica de iluminat se va proiecta i exe-
protectie contra trasnetului in conformitate cu prevederile Nor-
mativului I 20. i
I cuta corespunzator categoriei fiecarei incaperi in parte, folosin- i
du-se materiale, aparataj ?i corpuri de iluminat omologate pen-
tru mediul i categoria de pericol de incendiu respectiv. Dozele
vor fi instalate pe cit posibil, in- exteriorui incaperii de incar-
,

care si a SAS-ului (tamponului) care comunica cu statia de in-


,
f 8.
INSTALATII DE VENTILARE

i carcare. In calzul montarii lor in incaperile de mai sus


vor mnple cu compund .
,
ele se 8 1 Incaperea pentru incarcarea acumulatoarelor va f i preva-
. .

zuta cu o instalatie de ventilare mecanica in depresiune, cu inlro-


Corpurile de iluminat din camera de incarcare acumulatoare
vor fi montate la eel putin 1 0 m distanta de acumulatoare i la
0,5 m de la tavan.
,
i .
ducere i evacuare, tinind seama de degajarile de gaze i vapori,
ce au loc in timoul incarcarii bateriilor de acumulatoare i anmne:
hidrogen i oxigen, atit la bateriile cu piaci de plumb
I I -

Corpurile de iluminat i circuitele aferente se vor amplasa : [ cit fi la cele alcaline;


i pe cit posibil deasupra culoarelor dintre acumulatoare.
.

vapori de acid sulfuric, la bateriile cu placi de plumb.


20 . 21
;

r
i 1 i
r

\
8 2.
.

Instalatia de ventilare me
canica va fi astfel conce 6 schimburi orare, asigurindu-se in acest fel diluarea cetii de '
I; Sncit sa men ina depresiunea din incapere puta acid sub valoarea concentratiei volumetrice admise de 1,5 mg/m3
in timpul functionarii
.

debitul de aer evacuat fiii? d


.

cu 10- 15% mai mare decit eel de


,
Se vor efectua verificari, privind respectarea acestei concentratii,
aer proaspS t introdus cu sprijinul unitu ilor competente din cadrul Ministerului Munc.ii.
.

, .

Solatia exemplificativa de realizare a ventilatiei S4. . Evacuarea aerului se va face in proportie de 1/3 din
or naturals zona superioara a incaperii si 2/3 din zona inferioara.
ganizate si a instala|iei de ventilave- mecanica este redata in Nu se. admite recircularea aerului. *
plan a 3.
83
. Debitul de aer proaspat care trebuie introdus in inca-
.
85. . Printr-o dispozitie corespunzatoare a gurilor de intro-
perea pentru incarcarea acumulatoarelor se va determina cu for- ducere $i de- evacuare a aerului, respectarea condi|iilor preva-
zute la art. 5.6. se va asigura o buna ventilare a intregii incaperi
'

mula:
si in special a spa iilor din zona superioara, care prezinta pericol
V =0 07xlincxn
, (ms/h) de acumulate a' hidrogenului.
in care: Se precizeaza ca, in cazul in care nu se asigura, prin ventilatie
naturala, evacuarea continua a hidrogenului,degajat [fara a se
V
cantitatea de aer necesara in m jh ; , .
lua in considerare func|ionarea ventilatiei mecanice), este posibil
I
ca degaj&rile de hidrog gn acumulate la partea superioara a inca-
'

inc curentul maxim de incarcare, in amperi;


n = numarul de elemente. perii sa atinga repede concentratii situate in domeniul de explo-
zie (superioare limitei de explozie de 3,8%)
'

Degajarea orara de hidrogen, la' incarcarea simultana a Aerul proaspat trebuie sa circule, pe cit posibil, d easupr
'

mai multor baterii formate din %t n ...nA elemente


.

curenjii 1 parcurse de
I tuturor acumulatoarelor, printre acumulatoare, in spa iul dintre
,
2 ,

I3... respectiv / , este data de relatia; pereti i acumulatoare, precum i in zona prizelor de incarcare a
acumulatoarelor. . ...
(2) H =0,000418 H-Va + .. m3
.

In cazul cind tavanul incaperii este inclinat, instalatia de


Concentratia procentuala a amestecului de H in aer este ventilare va trebui sa asigure evacuarea hidrogenului din partea
data de relatia:
r mai inalta a incaperii. f
-

8 6 Aerul va fi evacuat deasupra acoperi ului, la o inal-


(3) H % = 0-0004l8(,h +n2r2...+nnrn) x loo, v
. .

time suficienta si in locuri astfel alese incit sa nu existe efecte


V
.
defavorabile asupra vecinatatilor.
unde: V este volumul iixcaperii in m3. Se considera, de regula, ca amplasarea |golului dc evacuare
Valoarea lui 1% se ia egala cu cea a curentului nominal al
i la 1 m deasupra acoperi ului corespunde.
sursei de curent continuu cu numarul de ordine 8 7 Canalele de ventilare se vor executa din materiale in-
. .

Incaperea nu se fricadreaza in categoria A pericol de in- ff


f combustibile, rezistente la coroziune si la umi ditate, iar in lipsa
'

cendiu in cazul in care rezulta:


acestora se vor lua masuri de protejarea ambelor fe e ale cariaielor
impotriva corodarii.
-

< 2,5 la incap'eri fara ferestre sau dispozitive d e ? La trecerea canalelor prin pereti i plan ee se vor respecta,
evacuare continuS a hidrogenului degajat; de la caz la caz, prevederile pun-ctelor 5.6., 6.19 i 7.16. din Nor-
%
.

- (J?)% < 3,8 pentru celelalte incaperi .


mele tehnice P 118.
Indiferent de rezultatele calculelor de mai sus debitul de Golurile : de ventilate se protejeaza . contra precipitatiilor
aer proaspat introdus trebuie sa asigure un mimar de minimum
,

% atmosferice. 1 . :

22 .
.

.
23
I .

&

.I -

i
.

Ml.
I

I 1

88 . .
Daca exista pericolul introducerii unci cantitati de 9.
INSTALATII DE INCALZIRE
praf daunatoare, odata cu aerul de ventilate, se vor lua masuri
pentru purificarea aerului proaspat. ;
Instala iile de ventilare ale incaperii de incarcat acumula- 9 1
. . Prin instalatiile de incalzire se vor asigura, in incape-
toare nu vor fi in legatura cu cele ale altor cladiri .
rile componente ale statiei, urmatoarele temperaturi (conf. STAS
Sc excepteaza de la aceasta interdictie camerele tampon si 1907);
depozitul de electrolit (art. 8 12). . - incaperea pentru incarcarea acumulatoarelor -MOT
89
Ventilatoarele de introducere i evacuare se vor monta
. .
~

depozitul de electrolit i apa distilata +5T


r in exterior. Bateria de incalzire se va monta in interior! - atelierul de repara ii pentru acumulatoare -f-150C
Ventilatoarele de evacuarea aerului vor fi rezistente' la umi- - grupul sanitar +150C'
i - vestiar H 180C;
ditate i coroziune. Aceste ventilatoare vpr'avea rotorul construit
-

i .
dintr-un material care nu se incarca electrostatic i care nu pro- .
V -

9.2. In cazul incalzirii incaperii de incarcare a acumula-


.

duce scintei in timpul functionarii (bronz alama, aluminiu, toarelor cu corpuri de incalzire statice, acestea vor fi in executie
11iV
,

etc.). complet sudat&fi nu vor fi prevazute cu flange i ventile, acestea


8 .
10. In incaperea instalatiei de forta se va prevede ventila -
montindu-se in afar a incaperii.
rea pe cale naturala iar daca acest lucrii nu este posibil venti- Corpurile de incalzire vor f i rezistente la uniiditate i electro-
i 1 ,
,

lit, iar temperatura lor superficiala nu va depasi -f200T.


larea mecanica, astfel incit sa nu se depa easca temperatura de
calcul de -HOT. Instalafia de-ventilare va fi astfel concepnta
i
La dispunerea corpurilor de incalzire, se va unnari incalzi-
i incit sa se satisfaca conditiile indicate in art 5.12.
,
rea cit mai uniforma a acumulatoarelor.
.

I 8 .
11. Camerele tampon $i depozitul de electrolit se vor pre- V Distan a minima intre acumulatoare i corpurile de incal-
vedea cu o ventilare naturala sau mecanica dupa caz. Se reco- zire va trebui sa fie de eel putin 0,80 m.
,
In cazul incalzirii cu aer cald, ventilatorul 51 bateria (aero-
| manda ca scbimbul orar de aer sa reprezinte de circa trei ori
volumul incaperii. Ventilarea acestor incaperi se va realiza prin terma) se vor monta in afara incaperii de incarcare a acumula-
toarelor.
i:
racordare la instalatia de ventilare a incaperii de incarcare a 93 Se interzice instalarea radiatoarelor electrice in inca-
acumulatoarelor. Se excepteaza cazul in care incaperea de incar -
. .

care este de categoria A cind tamponul se va ventila indepen-"

,
perea pentru incarcarea acumulatoarelor i in depozitul de electro-
dent. ; / -

lit, precum i in camera tampon dintre ele.


Cind exista instala ie mecanica ea va fi realizata astfel:
,
9 4 La traversarea (trecerea) pere ilor i plan eelor cu con-
. .

- in depresiune in camera acumulatoarelor si in depozitul ducte de incalzire, se vor respecta prevederile punctelor 5.6 *
?

de electrolit; 6. 19., respectiv 7.16. din Normele tehnice P 118.


- in suprapresiune in camera tampon. 1
8 12. Atelierul pentru repararea acumulatoarelor va fi pre-
.

vazut cu urmatoarele instalatii: 10. INSTALATII DE APA CANALIZARE ,


- o instalatie de aspiratie locala a gazelor, la masa pe care INSTALATII SANITARE; . .
se demonteaza i se remonteaza elementele bateriilor de acumu-
latoare;
- o instalatie de absorbtie locala a gazelor la recipientul ,
1;
10.1. Statiile de incarcat acumulatoare vor fi prevazute cu
de topire a plastifian ilor .
gfupuri sanitare proprii, in cazul cind nu pot fi folosite - In
Vitezele in orificiile de absorbtie vor fi astfel alese incit sa conditiile prescrisc prin riormativele in vigoare - alte grupuri
! pi asigure absorbtia degajarilor de gaze . 1
sanitare apropiate.
1 f
,

! 24 1
25
I t v

*
I
i

Instalatiile sanitare din statii ,


cind smt necesare, se vor 11.2. !n apropierea incaperii de incarcat acumulatoare i
<
proiecta i dimensiona in conformitate cu normativele dispozi- depozitul de electrolit, pe cit posibil in SAS-ul dintre ele se ,

tiile in vigoare, tinind seama de numarul de muricitori care lu-


'
va monta o chiuveta $i un robinet de apa racordat la retea sau
ereaza In static, exciusiv conducatorii vehiculelor (5.20 al- 2).
.

la un rezervor. Chiuvetele. i robinetele de apa se pot monta i


10.2. Numarul obiectelor sanitare se va prevedea conform
STAS 1478, in func ie de numarul de persoane afectat statiei
f in cele doua incaperi mentionate. '
In atelierul de reparatii acumulatoare se va prevede eel pu-
Sntr-un schimb, prevazindu-se insa eel putin un du flexibil si.o
chiuveta, chiar daca statia nu se doteaza cu grup sanitar propriu.
.
De la caz la caz se vor monta chiuvete din fonta emailata
f in o chiuveta i un robinet de apa.
11.3. Se vor prevedea truse medicale conform ane'xei 2.
,

Pentru interven ii urgente, in cazul stropirii pielii cu electro-


(sau din material antiacid) in incaperile de incarcat acumula-
if toare, depozitul de electrolit, SAS-ul dintre incaperi $i tn ate-
lierul de reparat acumulatoare.
I lit, va exista in camera tampon un antidot adecvat de exemplu
solutie de borax 2,5% contra electrolitului acid, sau/ 'i solutie
de acid boric,
,

contra electrolitului alcalin. 1


,

10.3. Pentru canalizarea apelor provenite din spalarea par-


}
.

doselilor eventualelor scurgeri de lichide, in incaperea de incar- 11.4. Se vor prevedea indicatoarele de securitate cuprinse
care acumulatoare, depozitul de electrolit i atelierul de reparatii in anexa 4, notate cu 1.1., 2.1. la 2.5*. $i 3.1. montate linga,

se vor prevedea colectoare prin sifoane de pardoseala (din plumb locurile de munca corespunzatoare specificuliii acestor locuri .

sau gresie ceramica antiacida) a scurgerilor catre un recipient cu Indicatorul de informare, cu numerele posturilor telefonice

!
1!
depozit plasat in exterior.
Recipientul va avea protectie antiacida. La acest recipient
vor fi legate i conductele de canalizare-de la chiuvete..Conduc-
de prima urgenta, se va afisa in mai multe puncte dupa nece-
sitati. i
,

ted de colectare vor fi de bazalt artificial, PVC sau gresie cera-


mica antiacida. Tehnica securitatii
Apele reziduale vor fi tratate local in recipientul cu depozit
pentru nputralizarea scurgerilor acide, inainte de evacuarea lor I -

11.5. Incaperea de incarcat acumulatoare depozitul de ,

in re|eaua de canalizare. Neutralizarea apelor alcaline se va electrolit- i SAS-ul dintre ele sint din punct de vedere al peri-
prevedea cind condi iile de exploatare o impun. colului de electroc utare,
'

incaperi foarte periculoase.


10.4. 'Dotarea cu hidranti interiori se va face conform preve-
derilor normelor de dotare ale organului titular al beneficiarului. 11.6. Protectia impotriva electrocutarilor prin atingerea
directa i a electrocutarilor prin atingerea indirecta se va realiza
in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice i standar-
delor in vigoare, avindu-se in vedere' i categoria incaperilor
11. IGIENA MUNCH, TEH NIC A SECURITATII, MASURI zonelor, in functie de caracteristicile mediului ambiant. .
TEHNICE DE PREVENIRE $1 STINGERE A INCENDIILOR J . c 11.7.'-Utilizarea echipamentului de protec|ie i de lucru ,
'
mentionat la articolul 11.1., este obligatorie .

Igiena muncii 11.8'. In coridoarele.de acces dintre postamentele acumula-


toarelor se vor prevedea gratare izolante. 1
li.l. Personalul de deservire a statiilor (punctelor) de in- 11.9; La bateriile'de acumulatoare care au o tensiune de
carcare va fi dotat cu echipament de protectie 1 echipament de func ionare de 24 V $i mai mare, este interzis a se pune mina ,

v
lucru, dupa specificul locului de munca, conform prevedenlor ..

fara miinu a de cauciuc pe bornele acestora. Acela i luc.ru este


,

normativului republican pentru acordarea acestor echipamente. val'abil $i pentru cazul a doua b aterii invecinate.
.

26 . 27

m
>

h
i
In cazul bateriilor avind capacul dembntat, pentru reparatii,
dar aflate sub.tensiune pentru verificare, masura de mai sus se
aplica 51 pentru placile din cuve.
11.10. Se vor monta indicatOcirele de securitate din anexa4,
i
I
staudardele indicate in articolul 5.1.
la articolul 7.6. si 7.7.
t
, precum i precizarile facute

11.15. Instalatia de ventilare mecanica va functiona 1/4 de


ora dupa terminarea incarcarii acuraulatoarelor .

notate cu 1.2., 1.5 si 3.1., la locurile de munca, respectiv/si m 11.16. Schema de distributie electrica 51 de interblocarea
incaperile unde se impune afisarea lor. I
1
-

instalatiei electrice de incarcare a acumulatoarelor cu instalatia


de ventilare mecanica, se vor afifa in incaperea instalatiei de
I: forta. '
Masuri tehnice de prevenire 1 stingere a ineendiilor 5 Se va verifica zilnic, la intrarea in fiecare schimb , func io-
narea corecta a instalatiei de interblocare. In cazul defectarii ei
11.11. La proiectarea, executarea 51 exploatarea (intreti- i nu se permite incarcarea acumulatoarelor.
it; nerea) inc2,perilor componente ale sta.tiei si a instalatiilor pre- 11.17. Se interzice obturarea sau diminuarea sectiunii gu-
.

vazute, se vor respecta indicatiile date in capitolele normati- , rilor si a tubulaturii de aspiratie i de evacuare a aerului.

! t
vului, articolele i aliniatele care au tangenta cu masurile de
protectie contra ineendiilor si exploziilor. Acela i lucru este va- 1 Defectele pe partea mecanica a instalatiei de ventilare (la
.

curele de antrenare, lagare, rotorul ventilatoriilui etc.) vor fi


labil i in ceea ce privesc prevederile prescriptiilor tehnice si evitate pe baza unei reyizir saptaminale obligatorii.
standardelor mentionate in articolele prezentului normativ si
in cele cuprinse in anexa 3. ; i -
Curatirea periodica i ung rea lagarelor rotoarelor se va
efectua conform unui grafic intocmit.
,

11.12. Se va afi a numarul maxim de elemente $icurentul Organele de exploatare trebuie sa ia toate masurile organi- .

maxim de incarcare, pentru care a lost calculat debitul deaer zatorice necesare pentru instruirea personalului :de deservire in ,

t al instalatiei de ventilare, prin care se elimina pericolul formarii vederca exploatarii-corecte a instalatiei de ventilatie mecanica.
unui amestec exploziv de aer - hidrogen. . 11.18. Pe u?ile incapcrii de incarcat acumulatoare se vor
In cazul in care in incaperea pentru incarcarea acumulatoa- monta indicatoare de securitate de interzicere ,
notate cu.
1.3.
relor se vor incarca acumulatoare cu alte caracteristici decit In interiorul acestor incaperi se vor monta indicatoare de
cele pentru care s-a proiectat initial instalatia de ventilatie,
r ,

interzicere notate cu 14
I
i . .

obligator in se va recalcula debitul de aer necesar i se va. adapta 11.19. Se vor prevedea dotarile PSI ,
conform anexei 5.
- la nevoie - instalatia de ventilare sau regimul de incarcare. E
11.13. In incaperile de incarcare a acumulatoarelor inca- . ? I.
drate in categoria A" pericbl de explozie, este interzisa insta- s Observatii cu caracter general
larea de aparataj sau activitati care ar produce scintei. Aceasta
-
!
_

interdictie este valabila i in ceea ce priyefte introducerea


electrovehiculelor in incaperea de incarcare prin intermediul '
I
11.20. Unitaiile dptate cu statii de incarcare si intretinere a
: |; bateriilor de acumulatoare pentru electrovehicble sint obligate
surselor proprii de tractare, utilizindu-se controlere sau alte I |: sa elaboreze instructiuni detaliate de exploatare a acestor statii
.

comenzi care produc scintei. ; ||: (si a punctelor de incarcare), care sa cUprinda toate masurile de
In acest caz maneta controlerului se va bloca in pozi ia 0", I igiena muncii, tehnica securitatii 51 de prevenirea ineendiilor.
'

;! .

inainte de a se introduce electrovehicblul in incaperea de incar- I Prevederile instructiunilor trebuiesc respectate |cu stricte e.
care. Instructiunile vor fi afi ate in statii si in puncte de incarcare,
I amplasate astfel incit sa fie usor lizibile.
f 11.14. In cazul in care pirizele se monteaza in incaperea de
incarcare, se vojr respecta prevederile din prescriptiile tehirice i
:

ir " De aceasta masura raspunde eful statiei.


: 28
i I. 29

\ .
r h
:
i
il:
[v

h
11.21. Masurile de igiena muncii, tehnica securitatii de
prevenirea i stingerea incendiilor, precum i conditiile de ex- ANEXA 1
ploatare cuprinse m instructiunile mtreprinderilor furnizoare de
acumulatoare, redresoare, echipamente clectrice, ventilatoare,
electrolit, stingatoare de incenddu, echipament de lucru si de pro-
i)
"

'
! teose, etc. se vor afia in apropierea locurilor de exploatare ale
i
.

acestora, in zone in care degradarea lor sa nu fie posibila. TERMENI, DEFINIf II SPECIFICE
11.22. Statia va fi deservita de personal calif icat care va fi
instruit periodic de persoanele desemnate de conducerea mtre-
- Bateriile
prinderii (unitatii). ,

mente de acumulatoare
in sensul prescriptiilor, siut compnse din inai multe ele-
11.23. vSe interzice efectuarea de lucrari improvizate. legate intre ele in serie.
_

Eventualele completari. sau mqdificari ce s-ar aduce insta- - Bateriile de schimb sint baterii pentru trac iune, care se scot de pe
vehicu], in scopul incarc3.rii.
la iilor existente se vor executa cu respectarea tuturor masurilor - Iiic&perile de incarcare a bateriilor de acumulatoare sint incilperi in
mentionate in acest normativ.
care se aduc bateriile numai in scopul inc&rc&rii. Instala ia de incarcare este
11.24. Se vor efectua toate probele, incercarile verifica- despa-rjiita de aceastS. incapere, fiind niontat3, in incaperea instala iei dfe fbr a .

rile menfionate in prezentul normativ i cele aratate In prescrip- - Post de incrcare este locul unde se incarca bateria ujiui electroveMcul
,

tiile tehnice $i standardele la care se fac trimiteri in aiiexa 3, (corespunzator unci prize). Numaxul de posturi caracteuzeaz& capacitatea punc-
telor 51 sta iilor de inca,rcare.
precum i instruct iunile de exploatare ale furnizorilor, cu res- - Punct de incSxcare este locul unde se incarca de la 1 pin . la 5 baterii
pectarea termenelor indicate.
De orice defectiune aparuta, sau modificarea parametrilor
t de electrovehicule amplasat in zona de exploatare1 a acestora.
,

- Static de inc&rcare este locul de incarcare centralizat i integrat in


tehnici sau/ i de .microclimat, fata de. prevederile din prezentul f;
" toate functiunile aferente inc&rcilrii ?i intre]:inerii bateriilor de. electrovehicule .

normativ, i se aduce imediat la cunostinta efului statiei si per-


'

Punctele $i sta iile de incS-rcare cuprind amenajS-rile constructive i insta-


1

i-
soanei (persoanelor) indicate de prevederile normelor organelor
tutelare. Nu se va continua exploatarea instalatiilor defecte decit i la iile aferente acestora.
Nota. In prezentul- normativ s-au folosit urmatoarele moduri de indicare
dupa remedierea defectiunii.
11.25. Obligatiile i raspunderile pentru realizarea si res-
f a gradului de obligativitate a prevederilor con inute in el:
- trebuie", este necesar", urmeaza" indica obligativitatea stricta

a respectarii prevederilor in cauzS;


pectarea masurilor PSI, se reglementeaza prin angajamente pro-
'

,
- de regula" indica faptul ca- prevederea respectiva trebuie sa fie apli-

cese verbale, decizii, etc. scrise. catS. in majoritatea cazurilor; nerespectarea unei astfel de prevederi trebuie
justificata intotdeauna prin proiect;
se recomanda.
" "
- , pe cit posibil indica o rezolvare preferabjla, care
'

trebuie avuta in vedere la alegerea solu iei, dar care nu este obligatorie;
"
-* jj
se admite indica o solu ionare satisfacatoare care poate fi aplicata.
,

h in situa(:ii particulare fiind obligatorie justificarea ei in proiect.


,

I -

*
r

}
i
I
ii>'
m n;.i'
i

ANKXA 2
0 1 2 3

DOTARI tehnologtce de materiale i aparate de mAsura auxi- vase, tuburi gradate,


LIARE PENTRU STATU DE iNCARCARE ?! INTRETINERE A BATER11L0R eprubetCj pipete, ate.
DE ACUMULATOARE PENTRU ELECTROVEHICULE. trusa de reactivi;

Nr. Obs. trusa medicaia.


Incaperea Dotarea
at .

2 3
0 1 4 Reperatii - recipient cu incalzire
baterii electrica pentru mastic
densimetru cu pipeta; - in ca:;ul inc&rcarii ba-
1 Inc&rcare -
.

teriilor demontate de - arzator cu butelie si


baterii voltmetru cu' rezistcn-
-

pe electrovehicule, se regulator pentru gaze


t 'ji bee; prev d mijloace de ri- lichef iate;
termometre; dicat si transportat
- ciocan de lipit elec-
- '

pentru bateri'i. . <

i - cordoane cu fija;

- trusa medicalJi ;
tric ;

- ampermetru; .

r voltmetru cu rezisten-
-

-
megohmmetru;
fa bee;
lampa portativa cu
I - busola pentru scurt-

I
'
sursi proprie; circuite;

1 - baie captujita cu
plumb;

r
2 Instalatie
de for a
- redresoare corespun-
zatoare caracteristici
lor bateriilor care se
Jncarca;
-

i - trusa scule;

- foarfeca manual
masa cu
'

pirghie;
- masina de gaurit elec
de
>
-
1

j ; .'
: .
'

3 Depozit - carucior de transpor-


i trica portativa;
- masa de lucru;
II electrolit tat butoaiele cu elec-
trolit ;
- lampa portativa cu
sursa proprie. i -

i - carucior de transpor-
tat ji basculat recipi-
enti cu electroli i;
I '

NOTA: I
1 Dotarea se face in raport cu marimea sta iei.
- aparat de distilare; 1 '
; 2
.

. Pentru punctele de incarcare din hale se vor prevedea dotirile de la nr 1 i 2. .

3 . J,ampile portative cu sursa proprie vor fi in execute antiexploziva rezis-


, ,

dispozitiv pneumatic tehte la umiditate electrolit, prevSzute cu co? de protec ie.


i
-

de transvazare;

I
Se vor prevedea materiale specifice de rezerva in conformitate cu indicatiile
,

intreprinderilor furnizoare de acumulatoare redresoare, aparataj electric,


- densimetru cu pipeta; ,

electromotoare, ventilatoare ,
etc.
5 Pentru scule specifice ji curente se va consulla fija tehnologica FS-7b M.E.E.
- termometre; .
, ,

-i
~

ICEM.ENERG-1978, care se va adapta dupa necesitafi .

1 33
i i P
.

32

; I: Iv
- I 13-79 Normativ pentru proiectarea i eixecutarea iristalatiilor de

Incalzire" (vezi si modificarile din 1983 ?i 1984).


ANEXA 3
- I 5-79 Normativ pentru proiectarea
exccutarea instalatiilor de ven-
tilare" (vezi 5! modificarile din 198-4) ;
- I 9-82 Normativ-praitra proiectarea i exccutarea instalatiilor sani-
..

tare" {vezi $i modificarile din 1984);


- C 170-83 lnstructiuni. telmice pentru ptotectia. elementelor din beton
'

H
"
armat 51 beton precompriroat in medii agresivL naturale 51 industriale .

FWNOPjuJB* PRESCRIPTU P SmS 1'EGATE CAP1T0LEI'E


[2. Standarde

- 297/1-80 I Indicator de securitate Indicatii telmice'de calitate;


.

1 Prescrip'tii tehnice: i
, ~

297/2-80 Indicator, de securitate. !Reprezent&ri;i


i
.

444/1-79, 444/2-=-5-74, 444/5-75, 445/1-2-75, 446-69 446/2-79, 89-36-82, pri-


,

Norme generale
- de pro*ect;ie impotriva incendiilor
'

la proiectarea s-
Decretul Consiliuluii
'
vind bateriile de acnmulatoare si acumulatoarele pentru auto-
-
.j

ealizarea constructiilor i instalatiilor


"

,
aprobate prin vehicule i trac tiune; .

i
\
de Stat nr. 290/16.08.1977; .

- 6877/1-73 Echipamente electrice pentru atmosfera exploziva Conditii


P 118-S3 Norme tehnice de proiectare i realizare a constructiilor
.

-
tehnice generale de calitate {inlocuiete partial STAS 6877-68);
"

privind protecjria la acfiunea focului ; - 6877-10/77 Echipamente electrice pentru atmosfera exploziva Incadrarea .

Normativ privind proiectarea $i exccutarea mstalafiilor elec-


I 7-78 gazelor ?i vaporilor in grupe de explozie.
trice la consumatori, cu tensiuni pinS. la 1000 V (vezi si niodific&rile din 1983
-
"

- 9954/1-74 Instalatii ?i echipamente electrice in zone cu pericol de explozie ,

datorita, gazelor i lichidelor inflEimabile. Prescriptii dfe pro-


instala ii eJectrice
M I Ch-ID 17-7 3 j.Normativ departamental pcntvu iectare i montaj. .
'

-
. .

m medii cu pericol de. explozxe" ; - E 11398-80 Echipamente electrice pentru atmosfera explozivS Verificari.
PE 009-81 Norme de prevenire- $i stingers energiei
.

MEE a ineendiilor si
eJectrice
r inainte si dupa reparatii planificate. Prescriptii:
dotare impotriva incendiilor in unita ile din ramura
-
~ .
. .

norme de - 6119-7S , 6616-78, .4102-80, 2612-82, privind protectia impotriva electrocu-


si termice
"
;
tarilor.

' -
M.E.E. -PE 112-83 Normativ pentru proiectarea instalatiilor de cu- "
- 10954-77 Redresoare cu semicon ductoare.
'

Conditii tehnice generale de


rent continuu din centrale i statii electrice ; calitate.

-
M.E.E. -PE 116-81 Normativ de incercari $i masuratori la echipa- - 1478-84 '

Alimentarea cu apS. la constructiile civile i industriale (obiecte


meute si instalafii electrice"; sanitare, inc. debite).
- M.E.E. - PE 119-82 J,Norme de protectia .inuncii pentru instalatiile - 1907/2-80 Instalatii de incalzire Calculul necesarului de caldur3.. Tempe-
.

" raturi interioare conventionale de calcul,


electrice ;
MEE Normativ republican privind folosirea rationalS.
PE 136-8 0 " - 10128-75 10702/2-80 Protectia contra coroziunii a constructiilor supraterane
artificial, precum i in utilizarile casnice
-
- ,

la iluminatul
.
. . .

din otel.
a energiei electrice
(vezi $i modificurile din 1984);
M E E -PE 501-77 Normativ privind proiectarea instalatiilor de
-

protecfie prirv relee 51


. . .

automatizare"; I -

NOTA:

- M E E -Tmstul Electromontaj ,JFia telmologica FS 7-82. Montarea


. , .

"

bateriilor de acumulatoajre; - la fiecare prescript ie 51 STAS se vor avea in vedere prevederile ultimelor
'

I 20-79 Normativ privind proiectarea(vezi


-
51 exccutarea
51 modt f
instalatiilor de
icarile din 1982); "
editii, completari fi revizuiri ficute; .

protectie contra trasnetului a constructiiloi: - se vor respecta i prevederile prescriptiilor tehnice 51 standardelor la care se '

M.M. Normativ republican


-

de lucru"
pentru
- 1975
acordarea
;
ech ipamentului de pro-
m
fac trimiteri in prescriptiile tehnice si standardele enumerate mai sns.
tecf ie si a echipamentului tie a muncii - 1975
"
,

M M 51 M.S., ..Norme republicane de protec '

'

ile din 1977);


- .
.

vezi ji modificar 35

34

'
.
!
1
f
If
.
;[ 1

ANEXA i
E ANEXA 5

1 DOTARI P.S I
u
. .

j I INDICATOARE DE SECURITATE
-

STAS 297-1 fi 2/80 ~


I Nr.
crt.
,
Denumirea
Jucaperii
G,
Stingator portativ;
Cu C02 Cu ptfif ?i
C02-P6
Lada cu
nisip cu
2 lopeti

1 Incarcat 1 I
1 . Interzicere (culoare rosie): , acumulatoare
inc&pere inca-pere
1 1 INTERZIS A MiNCA $1 A BEA

i
. .

-I
12
. .
NU ATINGE PERICOL DE ELECTROCUTARE
2 For i-sursa 1 1
1 3 NU INTRA CU FOC
. .

de c.c.
14
. .
FUMATUL 51 FOCUL DESCHIS STRICT INTERZIS incipere incilpere
I 1 5
. .
INTERZISA FOL03IREA. APEI PE.NTRU STINGEREA INCENDIILOR
2 Avertizare (culoare galbenS): 3 Atelier de re- 1
. 1 IX 1 rrfi
parat acumu-
2 1 . . SUBSTANCE CAUSTICE latoare
100 m2 100 in3 200 m2
22 . .
ACID SULFURIC $1 PLUMB
2 3 ELECTROUT ACID
2 4
.

.
.

.
ELECTROLIT ALCALIN i .
4 Depozit
electrolit
1* 1X m3

25 . .
OTRAVA 100 m2 100 nis

I
3 . Obligativitate (culoare albastril cu cere): *
Se vor prevedea minimum 2 stiugatoare
LUCRAfX NUMAI CU ECHIPAMENT DE PROTECTIEl
.

[ S I . .

4 . Informare (culoare albastril):


4 1 . .
NUMERELE POSTURILOR TELEFONICE DE PRIMA URGENjA .
(coniun4 pentru toate puactele de interventie 51 de anuntare legate de acest
capitol). I

I 1

NOTA: i

i -
Dot&rUe de mai sus smt valabile pentru statiile de incarcare de categcria I
La .statiile de Incarcare de categoria II se va putea isuprima stingatorul G3
sau G6 , dac3, suprafa a afectata redresoarelor este sub 10 m2 .
'
; -

La statiile de incarcare de categoria III se va suprima i un stingator pc,


montindu-se unul conmn in SAS pentru incaperile de la nr. crt. 1 ?i 4.
i r . s
36
37
i

-
PLANS A 1 i GABARITE DE AMPLASAREA VEHICULELOR 51
- MESELOR PENTRU BATERI1
1*10 np:o 2

SCHEMA ORGAN! 2ARII DE D

PRINCIPIU A PLANULUL '


r
STATE CATEGORIA f
I u

\
. INCAPERE

I
INSTALATII DE
'

PORTA
LJ

DEPOZIT 5>
SAS
= >ELECTROUTAPA
D1STILATA
I 4 .

'
INCAPERE
DE
incarcare
I INCARCARE
.
MIXTA

a
lege
'

Lungimea vehiculului
n'da

b Lalimea vehiculului

19111 p Lungimeq postamenlului


n Latjmea poslameiptului
6RUP VESTIAR ; P
_
'
Fb tament .
SANITAR i Vehicul
I o
000 1
R Raza de giralie a vehiculului-

I o D Cota-minima de viraj a.whiajlului

REPARATIl
ACUMULATORI
i N 07 A

I " ,
b ; R *i D variazd
"
Colele
,'

p 60 a
22 )

dupa. 1ipul vehiculului.


-
M.arimile trecule-smi date fa -cm
LEGENDA -
Prizele de incarcare se'\cr putea
monta Tn ihcaperea instalatiei
> ACCES OBLiGATORIU de lorta-
53
- In zona de des vire a acumula'
.

> ACCES RECOMANDftBIL \


toarelo'r montate pe postamente
se prevdd gratare.de lemn.
E ME E E
; CALE D E ACCES
.

I ?5|,bl >.P5l,M?gibJ
f
Plansa 3
I
INSTALATIE DE VENTILARE "

j SCHEMA DE EVACUAREA NOXELOR


nrimrp ramo cu pjoso
.

de slrmo 4
"

7" 0 7

i
INGAPEREA
, DE
INCARCARE

i
.

tncapehi
NO
-

TA Aerul proaspat se produce m partea de jas a


de Incarcarea acumulatoarelor

OJ to
S" w P* r
V 5 O '"J
ill og ,
S.s. o;.<;

5
|?Ar 5 a a.a I g & s
p
S A J g 2. K- r
o

a :
a O 3 p < as a
S <2. # * S 2 EL'S P
Its: u

n
| 8o- -a-
'
? &. I g S "

P a o - 3 o

S g 3 3
.

p S "
g: l a p

. i3 2|i a s
8 -
3
p -w
I
,
"a > S a p
o

" 13 3 W X ll I -

c 3 E
lis' .
% | p

O SO . a 2 Si .

*
cr
E I* a
c

S" S v
S -

5 X
.
3: p u
o
a

3
S .
V '

"
J. w Ui O) Ci 03 tO lO to to p. .w4 i_
o o ~0 O . .
to

'