Sunteți pe pagina 1din 5

Academia de Studii Economice din București

Facultatea de Relații Economice Internaționale

MANAGEMENT INTERNAȚIONAL – SEMINAR


2017-2018

I. Tematica seminariilor (în corespondenţă cu temele de la curs):

Nr.crt./
Curs Seminar
Săpt.
Curs introductiv:
Despre managementul Seminar introductiv:
1.
internațional (M.I.). Aspecte Prezentarea modalității de desfășurare și notare a seminariilor de M.I.
generale
Aplicație 1 seminar:
2. Internaționalizarea afacerilor (I)
Alegerea modalității optime de internaționalizare a afacerii
Aplicație 2 seminar:
3. Internaționalizarea afacerilor (II) Alegerea țării optime de internaționalizare a afacerii și aplicarea
analizei SWOT
Cultura națională și diferențele Aplicație 3 seminar:
4. culturale în managementul Prezentarea unui articol științific în domeniul M.I. – Idei principale și
internațional mod de realizare
Aplicație 4 seminar:
Cultura organizațională a
5. Soluționarea unui set de incidente critice pe baza diferențelor
companiilor internaționale
culturale
Planificarea în companiile Aplicație 5 seminar:
6.
internaționale Utilizarea stilurilor de management în companiile multinaţionale
Aplicație 6 seminar:
Organizarea în companiile
7. Aplicarea metodelor de decizie multicriterială în managementul
internaționale
internațional
Politica de resurse umane în
Aplicație 7 seminar:
companiile internaționale (I):
8. Rezolvarea unui studiu de caz de model – Etapele procesului
Recrutarea și selectarea
decizional
angajaților
Politica de resurse umane în
Aplicație 8 seminar:
companiile internaționale (II):
9. Studiu de caz – Expansiunea internaţională şi restructurarea
Pregătirea și motivarea
organizaţională în context intercultural
angajaților
Aplicație 9 seminar:
Controlul în companiile
10. Studiu de caz – Coordonarea resurselor umane în context
internaționale
internațional
Aplicație 10 seminar:
Decizia managerială în context
11. Studiu de caz – Aplicarea instrumentelor manageriale în context
internațional
internaţional
Comunicarea managerială în Proiect final:
12.
context internațional Pregătirea proiectului final şi analizarea structurii acestuia
Etica în managementul Proiect final:
13.
internațional Predarea şi prezentarea proiectului final (1)
Curs conclusiv: Proiect final:
14.
Recapitulare pentru examen Predarea şi prezentarea proiectului final (2)

1
II. Modalitatea de notare:

Formarea notei finale:


 40% – Activitatea de la seminar, din care:
25% – Cele 10 aplicații de seminar (săptămânile 2-11, scris + intervenţii orale)
15% – Proiectul final (predare şi prezentare în săptămânile 13-14)
 60% – Examenul final (scris).

III. Bibliografia obligatorie:

- Radu Filip, Irina-Eugenia Iamandi, Management internațional, Suport de curs, 2017


- Slide-urile de la curs (disponibile pe online.ase.ro)
- Materialele de la seminar (disponibile pe online.ase.ro)
- Materialele de pe site-ul disciplinei (www.mi.rei.ase.ro) și/sau de pe platforma online.ase.ro.

IV. Organizarea seminariilor:

1. Pentru aplicațiile de seminar din săptămânile 2-11:


Prealabil desfășurării seminarului, studenților li se pune la dispoziție materialul pe care îl au de citit şi
de pregătit acasă (informațional, sintetic și analitic) pentru buna derulare a viitorului seminar. Accentul
este pus pe implicarea individuală a fiecărui student. Se notează atât răspunsurile predate în scris, cât şi
intervenţiile orale.
Pentru aplicaţiile din săptămânile 2-7: În prima parte a seminarului, lucrând în echipe, studenții
elaborează în scris răspunsurile la cerințele aplicației respective; în a doua parte a seminarului,
răspunsurile formulate în scris sunt predate profesorului și se organizează dezbateri pe baza acestora.
Pentru aplicaţiile (studiile de caz) din săptămânile 8-11: Studiile de caz se rezolvă în echipe, în scris,
prealabil seminarului; la seminar, sunt organizate prezentări şi dezbateri pe baza acestora, iar rezolvările
scrise sunt predate profesorului. Etapele rezolvării unui studiu de caz sunt prezentate în continuare, la
punctul V. din prezentul document.

2. Pentru proiectul final cu predare în săptămânile 13-14:


Proiectul final se realizează în echipe (în prealabil), se predă şi se prezintă la ultimele două seminarii
(conform unei planificări stabilite de comun acord). Proiectul final urmărește planificarea, organizarea,
coordonarea (managementul resurselor umane) și controlul activităților unei companii care operează la
nivel inter/multi-naţional. Accentul este pus pe coordonarea eforturilor individuale cu cele de grup. Se
notează atât forma scrisă, cât şi prezentarea proiectului final. Vor primi notă pentru prezentare doar acei
membri ai echipei care prezintă efectiv. Structura detaliată a proiectului final şi cerinţele aferente
(ghidul) sunt prezentate la punctul VI. din prezentul document.

2
V. Etapele rezolvării studiilor de caz (săptămânile 8-11):

1. Prezentarea succintă a studiului de caz (Rezumat)


2. Identificarea problemei/problemelor, a cauzelor și a efectelor negative:
- Identificarea problemei/problemelor
- Identificarea cauzelor care au dus la apariția acestei/acestor probleme
- Identificarea potențialelor efecte negative care vor apărea în cazul în care problema
/problemele nu este/sunt soluționată/e.
3. Identificarea soluțiilor alternative pentru fiecare problemă identificată:
- Fiecare soluție trebuie prezentată exhaustiv cu avantajele și dezavantajele specifice.
4. Alegerea soluției optime:
- Trebuie selectată și precizată soluția optimă dintre cele prezentate anterior
- Trebuie demonstrat că soluția aleasă este cea optimă (compararea soluției optime cu
celelalte soluții alternative din perspectiva avantajelor și dezavantajelor; maximizarea
avantajelor și minimizarea dezavantajelor soluției optime)
- Trebuie prezentat cum sunt diminuate/eliminate dezavantajele soluției optime.
5. Implementarea soluției optime:
- Resursele necesare și acțiunile concrete care trebuie întreprinse pentru punerea în practică
a soluției optime (trebuie demonstrată viabilitatea și fezabilitatea soluției).

3
VI. Ghidul pentru elaborarea proiectului final (predarea şi
prezentarea în săptămânile 13-14):

Scopul proiectului:
Proiectul final vizează descrierea și analiza planificării, organizării, coordonării și controlului activităților
unei companii internaționale sau multinaționale.

I. Prezentarea generală a companiei:


- Compania ce urmează a fi prezentată/internaționalizată poate fi una reală sau una inventată.
- Informațiile nu trebuie să respecte strict realitatea.
- Compania aleasă: i. poate fi deja una internațională/multinațională,
ii. poate exista deja pe un număr de piețe externe și prin proiect să se
vizeze pătrunderea sa pe o nouă piață externă, sau
iii. poate fi o companie națională aflată la prima încercare de
internaționalizare prin implantare pe piața externă.
- În această secțiune se prezintă doar informațiile de ordin general legate de această companie.

II. Planificarea:
- Misiune; obiective, premise, valori, direcții de acțiune
- Scop strategic (stabilit la nivel de conducere a companiei)
- Planificare strategică (analiza SWOT și strategia aferentă, strategia la nivel de firmă și
strategia la nivel de produs – după Porter și după Miles & Snow; toate strategiile propuse/
evidențiate trebuie justificate)
- Scop tactic (stabilit la nivel de departament; se vor alege spre analiză un număr de departa-
mente egal cu numărul membrilor din echipă)
- Plan tactic (planul tactic trebuie să cuprindă: măsură-enunț; durată; resurse – materiale,
financiare și umane; responsabil)
- Scop operațional (stabilit la nivel de birou; se vor alege spre analiză un număr de birouri egal
cu numărul membrilor din echipă; în plus, fiecare birou trebuie ales din câte un departament
distinct, în concordanță cu departamentele alese pentru planificarea tactică)
- Plan operațional (planul operațional trebuie să cuprindă: măsură-enunț; durată; resurse –
materiale, financiare și umane; responsabil; trebuie precizat și tipul de plan operațional).

III. Organizarea:
- Structura organizatorică actuală a companiei SAU structura organizatorică a companiei
înainte și după internaționalizare (în funcţie de tipul de companie ales la punctul I.) – Schema
- Identificarea tipului de structură organizatorică
- Justificarea alegerii respectivei structuri organizatorice în contextul dat
- Împărțirea personalului (necesarului de personal) pe departamente (departamentalizare).

4
IV. Coordonarea (politica de resurse umane):
- Se aleg trei angajați-cheie din companie: managerul general, șeful unui departament (la
alegere, de specificat) și un lucrător operativ (la alegere, de specificat)
- Pentru managerul general: se propun și se justifică cele mai eficiente metode şi politici de
recrutare (sursa), selectare (metoda și criteriile de selecție), pregătire (tehnică și culturală) și
motivare (pachet de beneficii – propus conform unei teorii motivaționale)
- Pentru șeful de departament (clar identificat): se propun și se justifică cele mai eficiente
metode şi politici de recrutare (sursa), selectare (metoda și criteriile de selecție), pregătire
(tehnică și culturală) și motivare (pachet de beneficii – propus conform unei teorii
motivaționale)
- Pentru lucrătorul operativ (clar identificat): se propun și se justifică cele mai eficiente metode
şi politici de recrutare (sursa), selectare (metoda și criteriile de selecție), pregătire (tehnică și
culturală) și motivare (pachet de beneficii – propus conform unei teorii motivaționale).

V. Controlul:
- Se controlează performanțele financiare, de calitate și ale resurselor umane (prezentarea celor
trei performanțe în cadrul companiei)
- Pentru fiecare tip de performanță anterior prezentată, se propun cele mai adecvate metode de
control, conform celor două tipologii ale controlului (i. control direct sau indirect; ii. control
preventiv, curent sau de verificare), și se justifică alegerile făcute.