Sunteți pe pagina 1din 65

Tema 2.

CONTABILITATEA
INVESTIȚIILOR IMOBILIARE

2.1 Clasificarea și caracteristica investițiilor imobiliare


2.2 Contabilitatea intrării investițiilor imobiliare
2.3. Contabilitatea operațiunilor de transfer a
investițiilor imobiliare
2.4. Contabilitatea ieșirii investițiilor imobiliare
2.5 Prezentarea informației privind investițiile
imobiliare în situațiile financiare
2.1 CLASIFICAREA ȘI CARACTERISTICA INVESTIȚIILOR
IMOBILIARE
De aceea se spune că, de fapt, nu există investitii „bune” sau „proaste”, ci doar
investitori pricepuţi sau nepricepuţi în domeniul respectiv.

În prezent există o tendință generală pe termen lung de creștere a prețurilor la


imobile și terenuri, deaceea în practică este important să se facă distincția între
obiectivele pentru care este deținut activul imobilizat.
O problemă în acest context, este cea a imobilelor și terenurilor, care pot fi
deținute pentru scopuri diferite, inclusiv din care reiese conceptul de “investiții
imobiliare”.
Indiferent dacă ne referim la investițiile imobiliare sau la alte
tipuri de investiții, unul din cele mai importante aspecte este
gradul de risc. În acest context investițiile imobiliare sunt supuse
la un număr limitat de riscuri, principalele fiind cele ce ar putea
duce la distrugerea lor: cutremur, incendiu, inundație, alunecări
de teren, etc. Însă, marele avantaj este că aceste evenimente
sunt rare, dar și faptul că e posibil să ne putem asigura pentru
ele.
Motivul pentru care mulți cred că investițiile imobiliare sunt
“sigure”, este datorită comparației cu bursele de acțiuni. Cu
excepția riscurilor catastrofale, care ar duce la distrugerea lor,
proprietățile imobiliare vor continua să dețină o anumită
valoare indiferent de condițiile economice particulare, deci nu
vor ajunge niciodată chiar la zero. Aceasta nu înseamnă că nu
sunt afectate de ciclurile economice.
În prezent, în Republica Moldova piața imobiliară este în creștere și
dezvoltare, fiind atractivă ca obiect al investirii. În situația în care
cererea este în creștere, scopul investitorilor poate fi menținerea
investițiilor imobiliare și/sau acordarea acestora în locațiune/leasing.

În rezultat, aceste tranzacții impun aplicarea reglementărilor contabile


pentru asigurarea gestionării eficiente a investițiilor imobiliare și
raportării acestora.

Reglementarea contabilă a investițiilor imobiliare stabilită de


Standardul Național de Contabilitate „Investiții imobiliare”, în
aplicare începînd cu 1 ianuarie 2014, a fost elaborată în baza
Directivelor Europene și IAS 40 „Investiții imobiliare”.
Conform SNC „Investiții imobiliare”, investiția
imobiliară reprezintă proprietatea imobiliară deținută
(de proprietar sau locatar în baza unui contract de
leasing financiar), mai degrabă în scopul închirierii
și/sau pentru creșterea valorii acesteia, decît pentru
a fi:

- utilizată în producție, pentru furnizarea de bunuri,


prestarea serviciilor sau în scopuri administrative;
- vîndută în procesul desfășurării normale a activității.

Dacă examinăm în comparație în ambele reglementări


(naționale și internaționale) au același tratament asupra
definirii investițiilor imobiliare.
creșterii valorii

pentru a fi Scopurile pentru pentru a fi


utilizate în viitor care sunt deținute transmise în leasing
într-un mod încă operațional
nedeterminatat investițiile
imobiliare.

în baza unui
contract de leasing
financiar și
transmise în leasing
operațional
Nu se atribuie la investiții imobiliare următoarele proprietăți, prezentate în
figura 2 Proprietățile ce nu se includ în componența investițiilor imobiliare

Proprietățile ce nu se atribuie la investiții imobiliare

Proprietățile imobiliare deținute pentru a fi vîndute în procesul


desfășurării normale a activității (SNC „Stocuri” , IAS 2)

Proprietățile imobiliare care sunt construite sau modernizate în


numele unor terțe părți (SNC „Contracte de construcții” , IAS 11)

Proprietățile imobiliare utilizate de posesor (SNC „Imobilizări necorporale și


corporale” , IAS 16)

Proprietățile imobiliare transmise unei alte entități în cadrul unui


contract de leasing financiar (SNC „Contracte de leasing” , IAS 17)

Resursele naturale neregenerabile (SNC „Imobilizări necorporale și


corporale” , IAS 16)
Deci, investițiile imobiliare se deosebesc de proprietățile
imobiliare utilizate de posesor prin faptul că sunt deținute
pentru obținerea veniturilor din chirii, majorarea capitalului
sau ambele, iar cele din urmă sunt deținute pentru a fi utilizate
la producerea sau furnizarea de bunuri, servicii, în scopuri
administrative sau pentru vînzare în cursul normal al
activității.

Din definiția de investiții imobiliare, se consideră necesar de


examinat esența termenului de proprietate imobiliară care
reprezintă terenuri, clădiri și/sau parte a acestora, deținute de
proprietar sau de locatar în baza unui contract de leasing
financiar.
Investiții
imobiliare

Clădiri Terenuri

aflate în
proprietatea libere, deținute deținute în
entității sau pentru a fi scopul creșterii deținute pentru
deținute în închiriate în pe termen lung o utilizare
baza unui bază de a valorii viitoare încă
contract de leasing
capitalului nedeterminată
leasing operațional
financiar
În dependență de posibilitatea utilizării investițiilor
imobiliare se disting:

Investiții imobiliare
Proprietăți imobiliare deținute pentru utilizare conform definiției
de investiții imobiliare

Proprietăți imobiliare în curs de construire sau amenajare


în scopul utilizării viitoare ca investiții imobiliare
Structura investițiilor imobiliare, în funcție de
diferite criterii se prezintă în tabel 2.1.

Tabelul 2.1. Clasificarea investițiilor imobiliare


Nr. Criteriul Tipul investiției imobiliare
1. Conținut Terenuri, conform destinației: deținute pentru majorarea
ul valorii capitalului
economi pentru a fi utilizate în viitor
c într-un mod încă nedeterminat
Clădiri deținute în proprietate și
transmise în leasing operațional
deținute în leasing financiar și
transmise în leasing operațional
Proprietăți imobiliare în curs de
construcție sau amenajare cu scopul
folosirii viitoare ca investiție
imobiliară
2. Scopul II pentru obținerea veniturilor din
deținerii chirii
II pentru majorarea valorii capitalului
II deținute pentru a fi utilizate în
viitorul încă nedeterminat
3. Surs II construite în regie proprie
a de în antrepriză
intrar II achiziționate prin procurare
e prin schimb
II primite în baza de leasing
financiar
II primite cu titlu gratuit
II primite ca aport la capitalul social
4. Term II deținute pe perioada majorării
enul valorii capitalului
dețin II deținute pe perioada contractului
erii de leasing
II deținute pe perioada determinării
destinației
În cazul în care o proprietate imobiliară include două părți – una
deținută pentru a fi transmisă în leasing operațional sau cu scopul
creșterii valorii acesteia, iar altă parte pentru a produce bunuri,
prestarea serviciilor sau în scopuri administrative, clasificarea se
efectuează astfel:

dacă fiecare din aceste părți poate fi vîndută sau transmisă în


leasing financiar, entitatea înregistrează fiecare parte separat –
ca investiție imobiliară și ca proprietate imobiliară utilizată de
posesor;

dacă fiecare din aceste părți nu poate fi vîndută în mod separat,


atunci proprietatea imobiliară se consideră drept investiție
imobiliară în cazul în care partea deținută pentru a fi utilizată în
producție, pentru furnizarea de bunuri, prestări servicii sau în
scopuri administrative este nesemnificativă.
Pragul de semnificație privind delimitarea investiției
imobiliare de proprietatea imobiliară utilizată de posesor
se stabilește în politicile contabile ale entității.

În acest sens, SNC „Politici contabile, modificări ale


estimărilor contabile, erori și evenimente ulterioare”,
stabilește următoarea definire pentru pragul de
semnificație, reprezintă criteriul prestabilit de către
entitate pentru determinarea necesității de a prezenta
sau corecta informații în situațiile financiare, luînd în
considerare posibilitatea influenței acestor prezentări
sau corectări assupra deciziilor economice ale
utilizatorilor.
Se consideră că în practica contabilă se pot determina probleme la stabilirea
părții semnificative versus părții nesemnificative a proprietăților imobiliare
pentru a delimita investițiile imobiliare de proprietățile imobiliare utilizate de
posesor. În acest scop e necesar de examinat diferit următoarele categorii de
proprietate imobiliară:

proprietatea imobiliară deținută de proprietar sau


de locatar în baza unui contract de leasing
financiar în scopul închirierii și/sau pentru
creșterea valorii acesteia;

proprietatea imobiliră utilizată de posesor –


deținută de proprietar sau de locatar în baza unui
contract de leasing financiar, pentru a fi utilizată în
producție, pentru furnizarea de bunuri, prestarea
serviciilor sau în scopuri administrative.
Spre exemplu: Entitatea deține o clădire cu suprafața de 1 000 metri pătrați, fiind
utilizată după cum urmează: 800 metri² – sunt transmiși în leasing operațional și 200
metri²i –utilizați în activitatea administrativă. Părțile clădirii nu pot fi vîndute separat.
În politicile contabile ale entității, cu privire la investițiile imobiliare este stabilit
pragul de semnificație al suprafeței utilizate de posesor în totalul suprafeței în mărime
de 25%.
De stabilit dacă clădirea va fi investiție imobiliară sau nu, cu argumentările
corespunzătoare.

-------------------------------------------------------------------------------------

Spre exemplu: Entitatea deține o clădire transmisă în leasing operațional, în care sunt
amplasate spații comerciale. Valoarea anuală a contractelor de leasing constituie 1 000
000 lei.
Locatorul s-a angajat pe parcursul anului 201N să furnizeze locatarilor servicii de
pază și întreținere a clădirii care constituie 100 000 lei anual.
Pragul de semnificație stabilit în politicile contabile a entității constituie 20% din
valoarea totală a contractului.
De stabilit dacă clădirea va fi investiție imobiliară sau nu, cu argumentările
corespunzătoare.
Proprietățile imobiliare Recunoașterea
Indicatorul Investiție Proprietate proprietății imobiliare
imobiliară imobiliară
utilizată de
posesor
Valoarea < 10 % > 90 % Proprietate
contabilă a imobiliară utilizată de
proprietății posesor
imobiliare > 90 % < 10 % Investiție imobiliară

Venitul generat < 10 % > 90 % Proprietate


aferent imobiliară utilizată de
proprietății posesor
imobiliare > 90 % < 10 % Investiție imobiliară
În anumite cazuri, o entitate poate avea o
proprietate imobiliară care este închiriată
de entitatea-mamă sau de entitatea-fiică, în
acest caz, proprietatea imobiliară nu
îndeplinește condițiile unei investiții
imobiliare în situațiile financiare
consolidate, deoarece proprietatea
imobiliară în cauză este, din punct de
vedere al grupului, o proprietate imobiliară
utilizată de posesor.
Cu toate acestea, din punct de vedere al
entității care o deține, proprietatea
imobiliară este o investiție imobiliară dacă
corespunde definiției.
2.2. Contabilitatea intrării
investițiilor imobiliare
Conform prevederilor SNC „Investiții imobiliare”, investițiile
imobiliare sunt recunoscute ca activ la respectarea simultană a
următoarelor condiții:

este probabil că entitatea va obține avantaje


economice viitoare din deținerea investiției imobiliare;

costul de intrare a investiției imobiliare poate fi evaluat în


mod credibil.
Cerințele prezentate se regăsesc la recunoașterea activelor, fiind
considerate cerințe generale și corespund pe deplin cu cerințele
prevăzute de IAS 40 „Investiții imobiliare”.
În raport de momentul când se efectuează evaluarea se aplică două forme
de evaluare: evaluarea iniţială şi evaluarea ulterioară (figura 2.2.1).
Figura 2.2.1. Evaluarea investițiilor imobiliare

Evaluarea inițială a
Evaluarea investițiilor investițiilor imobiliare se Cost de intrare
imobiliare este procesul realizează concomitent cu
prin care se determină recunoașterea acestora
valorile monetare la care
investițiile imobiliare, ca
elemente ale situaţiilor valoarea justă
financiare, vor fi
Evaluarea ulterioară a
recunoscute şi înregistrate
investițiilor imobiliare se
în bilanţ.
efectuează la data raportării cost
La recunoașterea în componența investițiilor imobiliare, se evaluează inițial la cost de
intrare care va depinde de sursa de intrare a investiției imobiliare avînd diferite
componente.
Nr. Sursa de intrare a Evaluarea la cost de intrare
crt. investiției imobiliare
1. Procurare Costul de intrare va include: valoarea de procurare și costurile de achiziție direct
atribuibile, cum ar fi: comisionul agenției imobiliare, plățile pentru serviciile notariale,
costul serviciilor juridice, taxele de stat și alte costuri de tranzacționare.
Investițiile imobiliare a căror valoare de procurare este exprimată în valută și/sau
unități convenționale, se evaluează în monedă națională prin recalcularea
valutei/unităților convenționale la data recunoașterii inițiale conform regulilor generale
stabilite de SNC „Diferențe de curs valutar și de sumă”.
2. Primite în schimbul Se tratează ca două operațiuni separate: ieșirea activului transmis în schimb și intrarea
altor active investiției imobiliare. Costul de intrare fiind determinat similar procurării.
3. Primite cu titlu Costul de intrare se evaluează la valoarea stabilită în documentele primare, cu
gratuit includerea în valoarea acestora, după caz, a costurilor direct atribuibile. Dacă în
documentele primare de însoțire nu este indicată valoarea obiectului primit, aceasta se
determină prin expertiză.
4. Primite ca aport la Costul de intrare se evaluează în conformitate cu legislația în vigoare, la valoarea
capitalul social aprobată prin decizia organului de conducere împuternicit al entității, cu includerea în
valoarea acestora, după caz, a costurilor direct atribuibile.
Costul de intrare al investițiilor imobiliare nu se modifică după recunoașterea inițială a acestora.
În cazul capitalizării costurilor ulterioare sau ajustării valorii la valoarea justă, se determină costul
corectat al investiției imobiliare care substituie costul de intrare.
Pentru evidența investițiilor imobiliare se utilizează contul de
activ 151 „Investiții imobiliare” destinat generalizării
informației privind existența și mișcarea investițiilor
imobiliare temporar neutilizate, transmise în leasing
operațional și altor investiții imobiliare.

În debitul acestui cont se înregistrează intrarea și


majorarea valorii investițiilor imobiliare;

În creditul contului se înregistreazăieșirea și


diminuarea valorii investițiilor imobiliare.

Soldul contului este debitor și reprezintă valoarea


investițiilor imobiliare determinată la finele perioadei de
gestiune.
Investiții imobiliare intrate din exteriorul entității
1 Achiziționate:
- II sub formă de clădiri
Debit 151„Investiții imobiliare”
Debit 534 „Datorii față de buget” - TVA
Credit 521 „Datorii comerciale curente”, 522 „Datorii curente față de părți afiliate”
- II sub formă de terenuri
Debit 151„Investiții imobiliare”
Credit 521 „Datorii comerciale curente”, 522 „Datorii curente față de părți afiliate”
2 Primite cu titlu gratuit:
Debit 151„Investiții imobiliare”
Credit 424„Venituri anticipate pe termen lung”,cu decontarea ulterioară 622 „Venituri financiare”,
3 Procurate în leasing financiar:
Debit 151„Investiții imobiliare”
Debit 232 „Creanțe preliminate” - TVA
Credit 413 „Datorii pe termen lung privind leasingul financiar”
4 Primite ca aport la capitalul social:
a) la înființarea entității:
Debit 151„Investiții imobiliare”
Credit 313 „Capital nevărsat”
a) la majorarea capitalului social:
Debit 151„Investiții imobiliare”
Credit 314 „Capital neînregistrat”
5 Create de către entitate:
a) cu forțe proprii:
Debit 151„Investiții imobiliare”
Credit 121 „Imobilizări corporale în curs de execuție”
a) în antrepriză:
Debit 151„Investiții imobiliare”
Debit 534 „Datorii față de buget” - TVA
Credit 544 „Alte datorii curente”
6 La primirea II în rezultatul schimbului.
Aceste tranzacții se tratează în contabilitate ca două operațiuni separate: ieșirea
activului transmis în schimb și intrarea II. Ulterior fiind decontată creanța pe seama
datoriei, iar diferența fiind încasată/achitată.

7 Costurile de achiziție direct atribuibile investițiilor imobiliare (comisionul agenției


imobiliare, plățile pentru serviciile notariale, costul serviciilor juridice, taxele de
stat, etc.):
Debit 151„Investiții imobiliare”
Debit 534 „Datorii față de buget” – pentru serviciile impuse cu TVA
Credit 544 „Alte datorii curente”
Organizarea contabilității investițiilor
imobiliare la entitate va depinde de
modalitatea de evaluare ulterioară aplicată
de entitate. Ținem să menționăm că
metoda de evaluare ulterioară se indică în
politicile contabile ale entității și se aplică
tuturor investițiilor imobiliare.
Conform prevederilor SNC „Investiții
imobiliare”, punctul 20, evaluarea ulterioară
a investițiilor imobiliare se efectuează la
data raportării conform metodei bazate pe
valoarea justă sau cost.
Metodele de evaluare ulterioară a investițiilor imobiliare - se utilizează o singură metodă pentru toate investițiile imobiliare ale
entității și se menționează în politicile contabile
Metoda bazată pe valoarea justă Metoda bazată pe cost
Se aplică dacă valoarea justă poate fi determinată în mod credibil. Se aplică dacă valoarea justă nu poate fi determinată în mod
credibil.
Valoarea justă a investiției imobiliare poate fi stabilită de către entitate de Entitatea trebuie să determine durata de utilizare a ivestițiilor
sine stătător sau de un evaluator independent. imobiliare și metoda de amortizare a acestora ce trebuie
indicată în politicile contabile.

Valoarea justă a investiției imobiliare se determină, de regulă, în baza Evaluarea se efectuează la costul de intrare diminuat cu
valorii de piață la data raportării stabilite pe o piață activă pentru proprietăți suma amortizării și deprecierii acumulate.
imobiliare similare, aflate în aceeași locație și stare, care fac obiectul unor
contracte similare de vînzare, leasing sau altă natură.

În lipsa unor prețuri curente pe o piață activă, valoarea justă a investiției Calculează suma amortizării investițiilor imobiliare conform
imobiliare poate fi stabilită în baza informațiilor din diverse surse, inclusiv: regulilor generale stabilite de SNC „Imobilizări necorporale
1. prețurile curente pe o piață activă pentru alte investiții imobiliare și corporale”
diferite ca natură, stare sau amplasament, ajustate astfel încît să Debit 711 „Costul vînzărilor” – dacă sunt transmise în
reflecte diferențele în cauză; locațiune/arendă operațională
2. prețurile recente ale investițiilor imobiliare similare de pe piețe mai
Debit 714 „Alte cheltuieli din activitatea operațională”
puțin active, cu ajustări care să reflecte orcie modificări ale condițiilor
economice survenite de la data tranzacțiilor care au fost efectuate la Credit 152 „Amortizarea și deprecierea investițiilor
acele prețuri. imobiliare”
La determinarea valorii just a investițiilor imobiliare entitatea poate
evalua în ansamblu proprietățile imobiliare, chiar dacă ele au fost În acest caz, valoarea reziduală a investiției imobiliare va fi
recunoscute anterior ca obiecte de evidență distincte, spre exemplu: lifturi egală cu zero (conform punctului 27 al SNC „Investiții
și aparate de aer condiționat ca parte integrantă a clădirii transmise în imobiliare”)
leasing operațional și de aceea, ele sunt incluse în valoarea justă a
investiției imobiliare, dar nu sunt recunoscute separat ca imobilizări
corporale; încăperea transmisă în leasing operațional împreună cu
mobilierul de oficiu.
Entitatea este obligată să continue Contabilizează pierderile din depreciere conform SNC „Deprecierea
evaluarea investiției imobiliare evaluate activelor”
anterior la valoarea justă, pînă la Dt 721 "Cheltuieli cu activele imobilizate" subcontul 7217 "Pierderi din
momentul ieșirii sau transferării ei, chiar deprecierea activelor imobilizate"
dacă tranzacțiile de piață devin mai puțin Credit 151„Investiții imobiliare” – la utilizarea metodei directe de
frecvente sau informațiile privind prețurile contabilizare a pierderilor din depreciere
mai puțin accesibile. Credit 152 „Amortizarea și deprecierea investițiilor imobiliare” - în
cazul utilizării metodei indirecte de contabilizare a pierderilor din
depreciere
Nu calculează amortizarea investițiilor Se supun reevaluării (fiind efectuată conform prevederrilor Standardelor
imobiliare Internaționale de Raportare Financiară):
Diferențele de valoare care apar în urma În cazul cînd reevaluarea se efectuează la valoarea contabilă, pînă
modificării valorii juste a investiției la înregistrarea reevaluării e necesar de contabilizat eliminarea
imobiliare se contabilizează astfel: amortizarii cumulate a acestora prin decontare:
1. la diferența aferentă creșterii valorii: Debit 152 „Amortizarea și deprecierea investiții lor imobiliare”
Debit 151„Investiții imobiliare” Credit 151 „Investiții imobiliare”
Credit 621 „Venituri din operațiuni cu În cazul cînd reevaluarea investițiilor imobiliare se efectuează la
active imoilizate” costul de intrare, atunci concomitent cu majorarea din reevaluare a
1. la diferența aferentă micșorării costului de intrare este recalculată proporțional și majorarea
valorii: amortizării acumulate a acestora, fiind întocmită formula contabilă:
Debit 721 „Celtuieli din operațiuni cu Debit 151 „Investiții imobiliare”
active imoilizate” Credit 152 „Amortizarea și deprecierea investițiilor imobiliare”
Credit 151„Investiții imobiliare” Credit 343 „Alte elemente de capital propriu”
Nu testează la depreciere investițiile  Surplusul din reevaluare se înregistrează:
imobiliare Dt 151 „Investiții imobiliare”
Nu se supun reevaluării investițiile Ct 343 „Alte elemente de capital propriu
Nu se supun reevaluării investițiile  dacă a fost anterior investiția imobiliară
imobiliare depreciată, atunci creșterea valorii acesteea în
rezultatul reevaluării se va înregistra:
Debit 151 „Investiții imobiliare” - în cazul utilizării
metodei directe de contabilizare a pierderilor din
depreciere
Debit 152 „Amortizarea și deprecierea investițiilor
imobiliare” - în cazul utilizării metodei indirecte de
contabilizare a pierderilor din depreciere
Credit 621 „Venituri din operațiuni cu active imobilizate”
 la deprecierea activelor imobilizate, ce au înregistrat
anterior un surplus din reevaluare:
Debit 343 „Alte elemente de capital propriu” subcontul
„Surplus din reevaluarea activelor imobilizate”
Credit 151 „Investiții imobiliare” – în cazul utilizării
metodei directe de contabilizare a pierderilor din
depreciere
Credit 152 „Amortizarea și deprecierea investițiilor
imobiliare” - în cazul utilizării metodei indirecte de
contabilizare a pierderilor din depreciere
Problema fundamentală fiind procesul
determinării valorii juste.
După cum se observă din cele prezentate, metoda de
evaluare ulterioară a investițiilor imobiliare va determina
modul de organizare al contabilității acestora. Dacă sub
aspect contabil metoda bazată pe valoarea justă e mai
simplă în aplicare, neajunsul este posibilitatea stabilirii
valorii juste pe o piață activă la fiecare dată de raportare.
Metoda bazată pe cost e mai simplă de aplicat sub
aspectul valorii, deoarece se bazează pe valorile calculate
de contabilitate, însă ca tratament contabil este mai
complicată deoarece se calculează amortizarea acestora,
se testează la depreciere, se supune reevaluării. Însă,
scopul final este prezentarea informațiilor utile și reale
utilizatorilor de informații, iar conducerea entității la
selectarea metodei se va baza pe interesul așteptat.
Exemplu: Entitatea “Ama” achiziționează în februarie 201N un imobil
destinat închirierii către terți ca spații de depozitare. Prețul de
achiziție al imobilului este de 1,2 mln. lei, TVA 20%.
Condițiile de achiziție conform contractului de vînzare cumpărare
fiind respectate și prevedeau: achitarea unui avans în luna ianuarie
201N de 30% din valoarea contractuală, achitarea a 30% din
valoarea contractuală în luna februarie (luna achiziției) și cîte 20%
din valoarea contractuală în lunile aprilie și mai ale anului 201N.
Conform politicilor contabile ale entității investițiile imobiliare se țin
conform metodei bazate pe cost.
Durata de utilizare a imobilului fiind stabilită de 50 ani, metoda de
calcul a amortizării - liniară.
Din luna aprilie 201N entitatea “Ama”, transmite în locațiune
operațională entității “Eta”pe un termen de 2 ani, etajul întîi al
imobilului achiziționat, rata lunară de locațiune fiind de 16 000 lei,
TVA 20%.
De contabilizat tranzacțiile de achiziție a imobilului și transmitere în
locațiune pentru anul 201N.
Ulterior dobândirii unui obiect de investiții
imobiliare, entitatea poate suporta diverse
costuri legate de obiectul în cauză.

Conform prevederilor SNC “Investiții


imobiliare” costurile ulterioare aferente
investițiilor imobiliare se prezintă în figura
2.2.2.
Figura 2.2.2. Structura
costurilor ulterioare
aferente investițiilor
imobiliare.
Astfel din punct de vedere contabil costurile de întreținere trebuie
recunoscute drept cheltuieli în perioada în care sunt efectuate, iar
dacă depășesc pragul de semnificație stabilit de entitate, sunt
raportate la cheltuieli anticipate (în astfel de situații entitatea va
utiliza contul 171/261 “Cheltuieli anticipate pe termen lung/curente”),
cu includerea ulterioară în componența cheltuielilor curente în
modul stabilit de politicile contabile.
Figura 2.2.3. Structura costurilor de întreținere a investițiilor imobiliare
La fel înregistrările contabile vor depinde de modul de efectuare al lucrărilor de
întreținere al investițiilor imobiliare prezentate în figura 2.2.4:
Contabilitatea costurilor ulterioare aferente întreţinerii
investițiilor imobiliare pentru menţinerea lor în stare funcțională,
se înregistrează în debitul conturilor de evidenţă a cheltuielilor
(aceleaşi conturi în care se înregistrează amortizarea calculată
acestor investiții imobiliare) în funcție de scopul deținerii
investițiilor imobiliare.
Astfel, contul debitor va fi fie 711 “Costul vînzărilor” – în cazul
transmiterii în locațiune/arendă operațională, fie 714 “Alte
Cheltuieli operaționale” – în cazul deținerii pentru creșterea
valorii.

Efectuarea prin antrepriză a lucrărilor întreținere a


investițiilor imobiliare necesită iniţial selectarea
antreprenorului, negocierea condiţiilor şi a preţului şi
încheierea contractului. La finalizarea lucrărilor de
reparaţie antreprenorul întocmeşte şi prezintă
Contabilitatea costurilor de întreținere a investițiilor imobiliare
Dacă nu depășesc pragul de Dacă depășesc pragul de semnificație stabilit de politicile
semnificație stabilit de politicile contabile ale entității
contabile ale entității
Efectuate cu forțele proprii ale entității
1 La suportarea costurilor 1 La suportarea costurilor:
Debit 711 “Costul vînzărilor” – în Debit 261 “Cheltuieli anticipate curente”
cazul transmiterii în Credit 211 “Materiale”
locațiune/arendă operațională sau Credit 213 “OMVSD”
Debit 714 “Alte Cheltuieli Credit 214 “Uzura OMVSD”
operaționale” Credit 531 “Datorii faţă de personal privind retribuirea
Credit 211 “Materiale” muncii”
Credit 213 “OMVSD” Credit 533 “Datorii privind asigurările sociale și
Credit 214 “Uzura OMVSD” medicale”
Credit 531 “Datorii faţă de personal Credit 812 “Activități auxiliare”, etc.
privind retribuirea muncii” 2 La repartizarea costurilor
Credit 533 “Datorii privind Debit 711 “Costul vînzărilor” – în cazul transmiterii în
asigurările sociale și medicale” locațiune/arendă operațională sau
Credit 812 “Activități auxiliare”, Debit 714 “Alte Cheltuieli operaționale”Credit 261
etc. “Cheltuieli anticipate curente”
Efectuate în antrepriză

1 La suportarea costurilor 1 La suportarea costurilor:


Debit 711 “Costul vînzărilor” – Debit 261 “Cheltuieli anticipate curente”
în cazul transmiterii în Debit 534 “Datorii față de buget” - TVA
locațiune/arendă operațională Credit 521 “Datorii comerciale curente” sau
sau 544 „Alte datorii curente”
Debit 714 “Alte Cheltuieli
operaționale””
Debit 534 “Datorii față de
buget” - TVA 2 La repartizarea costurilor
Credit 521 “Datorii comerciale Debit 711 “Costul vînzărilor” – în cazul
curente” sau 544 „Alte datorii transmiterii în locațiune/arendă operațională
curente” sau
Debit 714 “Alte Cheltuieli operaționale”
Credit 261 “Cheltuieli anticipate curente”
Exemplu: De contabilizat operațiile economice privind întreținerea investițiilor
imobiliare transmise în locațiune operațională. În luna curentă au avut loc lucrări de
reparaţie pentru menținerea în stare funcțională a investițiilor imobiliare – clădirii,
transmise în locațiune operațională. La reparaţia a fost efectuată cu forțele propriiale
entității, fiind înregistrate următoarele costuri:

materiale de construcție – 22 000 lei;

inventar cu prețul unitar pînă la 1/6 din plafon – 2 300 lei;

inventar cu prețul unitar peste 1/6 din plafon – 7 202 lei;

serviciile organizaţiei terţe – 6 200 lei, TVA – 20 %;

costuri ale secţiei de reparaţii – 3 600 lei;

salariile calculate lucrătorilor – 9 500 lei;

contribuții de asigurări sociale și prime de asigurare medicală - ?


Exemplu: Entitatea deține un teren în scopul
creșterii valorii. Costul serviciilor de întreținere
a terenului prestate de o entitate terță
specializătă în luna octombrie 201N constituie
8 700 lei, TVA 20%. Conform contractului 50%
din valoarea contractuală a fost achitată în
avans în luna septembrie, iar 50% după
prestarea serviciului.
De contabilizat operațiile economice privind
întreținerea terenului.
Costurile de modernizare a investiției imobiliare se înregistrează atunci cînd
contribuie la majorarea beneficiilor economice așteptate din utilizarea obiectului de
investiții imobiliare.
În asemenea situații costurile de modernizare se capitalizează, prin adăugarea
acestora la valoarea investiției imobiliare. În acest caz entitatea trebuie să
documenteze şi să demonstreze caracterul justificat al capitalizării. Capitalizarea
este justificată dacă entitatea poate demonstra obţinerea de beneficii economice
viitoare suplimentare celor estimate iniţial ca urmare a efectuării activităţilor care
au generat costuri ulterioare.
În particular, majorarea beneficiilor economice poate să rezulte din:
prelungirea duratei de utilizare a obiectului, creşterea suprafeţei sau
altor caracteristici ale obiectului, reducerea semnificativă a costurilor de
exploatare prevăzute iniţial etc.
La fel, costurile de modernizare la înregistrarea în contabilitate vor depinde de
modul de efectuare, și se prezintă:
Contabilitatea costurilor de modernizare a investițiilor imobiliare
Efectuate cu forțele proprii ale entității Efectuate în antrepriză

1 La suportarea costurilor 1 La suportarea costurilor:


Debit 121 “Imobilizări corporale în curs de Debit 151“Investiții imobiliare”
execuție” Debit 534 “Datorii față de buget” -
Credit 124 “Amortizarea mijloacelor fixe” TVA
Credit 211 “Materiale” Credit 521 “Datorii comerciale curente”
Credit 213 “OMVSD” sau 544 „Alte datorii curente”
Credit 214 “Uzura OMVSD”
Credit 531 “Datorii faţă de personal
privind retribuirea muncii”
Credit 533 “Datorii privind asigurările
sociale și medicale”
Credit 812 “Activități auxiliare”, etc.
La finalizarea modernizării 2
2 Debit 151“Investiții imobiliare”
Debit 121 “Imobilizări corporale în curs de
execuție”
2.3. Contabilitatea operațiunilor de
transfer a investițiilor imobiliare
Transferul proprietăților imobiliare în/din categoria investițiilor imobiliare se efectuează
în cazul:
Transferul proprietăților imobiliare în Transferul proprietăților imobiliare din
categoria investițiilor imobiliare categoria investițiilor imobiliare
C Încetării utilizării de către posesor a C Începerii utilizării: în scopuri comerciale,
imobilizărilor corporale și deținerea acestora administrative, de producție, etc., de
în continuare cu scopul creșterii valorii sau către posesor a investițiilor imobiliare,
A transmiterii în leasing operațional, ceea ce A ceea ce conduce la transferul acestora din
conduce la transferul imobilizărilor corporale categoria investițiilor imobiliare în
în categoria investițiilor imobiliare; categoria imobilizărilor corporale;
U Transmiterii în leasing operațional a U Începerii procesului de pregătire:
proprietăților imobiliare destinate vînzării, amenajare, reconstruire, etc., a
ceea ce conduce la transferul acestora din investițiilor imobiliare pentru vînzare,
Z categoria stocurilor în categoria investițiilor Z ceea ce conduce la transferul lor din
imobiliare; categoria investițiilor imobiliare în
categoria stocurilor;
E Altor modificări a destinației proprietăților E Altor modificări a destinației
imobiliare. proprietăților imobiliare.
Transferul proprietăților imobiliare în/din categoria investițiilor imobiliare se efectuează la
valoarea contabilă a obiectului transferat.
În conformitate cu politicile contabile ale entității, operațiunile de transfer a investițiilor
imobiliare pot fi contabilizate și în conformitate cu prevederile IAS 40 “Investiții imobiliare”
În cazul în care entitatea decide ca o investiție
imobiliară să fie vîndută fără o pregătire
prealabilă, atunci continuă să recunoască
acest obiect ca investiție imobiliară pînă la
ieșirea acestuia.
Dacă entitatea decide pregătirea: reconstruirea,
reamenajarea, etc., unei investiții imobiliare
existente pentru a fi deținută și în viitor ca
investiție imobiliară, atunci acest obiect rămîne în
componența investițiilor imobiliare.
Contabilitatea tranzacțiilor de transfer a
proprietăților imobiliare în categoria investițiilor
imobiliare se va efectua prin următoarele
înregistrări contabile:
Investiții imobiliare intrate prin transfer din interiorul entității

1 Proprietatea imobiliară utilizată de către posesor este transferată la investiții imobiliare (nu mai
sunt utilizate de posesor și sunt destinate inchirierii de terți):
a) valoarea contabilă a proprietății transferate la investiții imobiliare:
Debit 151„Investiții imobiliare”
Credit 121 „Imobilizări corporale în curs de execuție”,
Credit 122 „Terenuri”,
Credit 123 „Mijloace fixe”
a) concomitent se decontează amortizarea mijloacelor fixe
Debit 124 „Amortizarea mijloacelor fixe”
Credit 123„Mijloace fixe”
a) decontarea pierderilor din depreciere acumulate aferente proprietății imobiliare transferate (în
cazul cînd conform prevederilor politicilor contabile evidența deprecierii se înregistrează în
cont separat de depreciere și ca corectare a costului de intare a activului imobilizat):
- pentru imobilizările corporale în curs de execuție:
Debit 127„Deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuție”
Credit 121 „Imobilizări corporale în curs de execuție”
- pentru terenuri:
Debit 128 „Deprecierea terenurilor”
Credit 122 „Terenuri”
- pentru mijloace fixe:
Debit 129 „Deprecierea mijloacelor fixe”
Credit 123 „Mijloace fixe”
2 Este transferată la investiții imobiliare din categoria stocurilor la valoarea
contabilă a acestora (sunt achiziționate în vederea revînzării, apoi închiriate
terților):
Debit 151„Investiții imobiliare”
Credit 217 „Mărfuri”
3 În cazul cînd investițiile imobiliare sunt evaluate la valoarea justă se
înregistrează diferența (+,-) dintre: valoarea justă și valoarea contabilă a
proprietății imobiliare transferate de la stocuri la investiții imobiliare; valoarea
contabilă a investițiilor imobiliare construite, reconstruite sau amenajate în
cadrul entității și valoarea justă a acestora:
a) Creșterea
Debit 151„Investiții imobiliare”
Credit 621 „Venituri din operațiuni cu active imobilizate”
a) Reducerea
Debit 721 „Cheltuieli cu active imobilizate”
Credit 151„Investiții imobiliare”
Exemplu 2.3.1: Entitatea a construit un nou complex de oficii, destinate
pentru a fi transmise în leasing operațional. La data de 31.12.201N au
fost suportate costuri de construcție în valoare de 1 260 000 lei.
Construcția pe parcursul anului 201N+1a suportat următoarele costuri:
materiale – 50 000 lei;

salarii calculate – 96 000 lei;

plăți antreprenorilor – 39 960 lei, inclusiv TVA 20%;

servicii prestate de secția auxiliară a entității – 23 040 lei.

Construcția a fost finalizată la 30.06.201N+1. Entitatea în luna iulie a


primit rezultatele privind valoarea justă a construcției de 1 504 000 lei,
efectuată de un evaluator independent conform unui onorariu de 18 720
lei, inclusiv TVA 20%. Din 01.07.201N+1 construcția este transmisă în
leasing operațional.
Conform politicilor contabile entitatea evaluează investițiile imobiliarea
conform metodei bazate pe valoarea justă.
De contabilizat tranzacțiile de intrare a investiției imobiliare în
patrimoniul entității.
Exemplu 2.3.2: Entitatea “Ama”demarează în luna ianuarie 201N lucrările
de construcție în regie proprie a unei clădiri destinate închirierii ca spații
pentru birouri cu trei etaje. Costurile determinate de lucrările de construcție
suportate fiind: costul proiectului 36 000 lei, inclusiv TVA 20%, perfectat de
o entitate specializată în proiectare, costuri de materiale – 600 000 lei,
amortizarea mijloacelor fixe utilizate la construcție – 20 000 lei, salarii
calculate – 430 000 lei, servicii prestate de secția auxiliară a entității – 30
000 lei. Clădirea este dată în funcțiune la 01.12.201N.
Conform politicilor contabile ale entității evidența investițiilor imobiliare se
ține conform metodei bazate pe cost, iar pragul de semnificație fiind stabilit
de 15%. Durata de utilizare a imobilului construit fiind stabilită de 50 ani, iar
metoda de calcul a amortizării – liniară. Conform deciziei entității 1/3 din
etajul trei al clădirii va fi utilizat pentru activitatea administrativă, iar 2/3 din
etajul trei și etajele unu și doi sunt pntru a fi transmise în chirie.
Începînd cu data de 01.01.201N+1 clădirea este transmisă în chirie terților
pe o perioadă de 3 ani. Plata lunară de chirie fiind de 30 000 lei, TVA 20%.
De contabilizat tranzacțiile de construcție a imobilului și de transmitere în
chirie, de argumentat recunoașterea acestuia ca investiție imobiliară.
Exemplu: Enitatea deține un teren în componența
activelor imobilizate la costul de intrare de 15 mln. lei.
Entitatea decide să transfere terenul în categoria
investițiilor imobiliare. Pentru a fi transmis în arendă
operațională sunt necesare costuri de amenajare ce vor
fi efectuate de un antreprenor la valoarea de 960 000 lei,
TVA 20%.
De contabilizat operațiunea de transfer a terenului în
categoria investițiilor imobiliare, ținîndu-se cont că
entitatea utilizează:
a) metoda de evaluare a investițiilor imobiliare bazată
pe cost;
b) metoda bazată pe valoarea justă, care la
momentul transferului constituie I – 17 mln. lei; II- 15,5
mln. lei.
Exemplu: Entitatea a utilizat o clădire în scopuri
de producție pînă la 31.07.201N. conform deciziei
administrației din 01.08.201N clădirea este
eliberată și supusă renovării pentru a fi transmisă
în locațiune operațională începînd cu 01.10.201N.
La 31.07.201N clădirea are costul de intrare 13,2
mln. lei, amortizarea acumulată de 4,8 mln. lei.
Costurile de renovare efectuate de antreprenor
au constituit 480 000 lei, TVA 20%.
Conform prevederilor politicilor contabile ale
entității investițiile imobiliare se contabilizează
conform metodei bazate pe valoarea justă.
Valoarea justă a clădirii la 01.10.201N a fost
stabilită de 9,5 mln.lei.
Contabilitatea tranzacțiilor de transfer a proprietăților imobiliare
din categoria investițiilor imobiliare se va efectua prin următoarele
înregistrări contabile:
Transferul investițiilor imobiliare în componența imobilizărilor corporale sau a stocurilor
1 Proprietatea imobiliară este transferată de la investiții imobiliare (va fi utilizată de posesor și nu destinată
inchirierii de terți):
a) valoarea contabilă a proprietății transferate la investiții imobiliare:
Debit 121 „Imobilizări corporale în curs de execuție” – în cazul necesității reconstrucției și reamenajării
Debit 122 „Terenuri”,
Debit 123 „Mijloace fixe”
Credit 151„Investiții imobiliare”
În cazul aplicării de către entitate a metodei bazate pe cost pentru evaluarea investițiilor ulterioare, la
transferul din investiții imobiliare se decontează amortizarea acumulată și pierderile din deprecierea investițiilor
imobiliare transferate, întocmindu-se înregistrarea contabilă:
Debit 152 „Amortizarea și deprecierea investițiilor imobiliare”, subconturile corespunzătoare
Credit 151 „Investiții imobiliare”
De la data transferului proprietatea imobiliară va fi contabilizată conform prevederilor SNC „Imobilizări
necorporale și corporale”
2 Este transferată de la investiții imobiliare în categoria stocurilor (cînd are loc începerea procesului de pregătire
prin reamenajare, reconstruire, etc.):
Debit 217 „Mărfuri”
Credit 151„Investiții imobiliare”
La fel, în cazul aplicării de către entitate a metodei bazate pe cost pentru evaluarea investițiilor ulterioare, la
transferul din investiții imobiliare se decontează amortizarea acumulată și pierderile din deprecierea investițiilor
imobiliare transferate.
De la data transferului proprietatea imobiliară va fi contabilizată conform prevederilor SNC „Stocuri”
Exemplu:
Conform politicilor contabile entitatea aplică metoda de evaluare a
investițiilor imobiliare bazată pe valoarea justă.
Entitatea decide să efectueze în anul 201N următoarele transferuri de
proprietăți imobiliare:
- o clădire la costul de intrare de 5 mln. lei și amortizarea
acumulată de 800 000 lei, nu va fi utilizată în activitatea entității și se
transmite în locațiune operațională unei terțe etități din 01.01.201N.
valoarea justă stabilită la momentul transferului de 4 mln. lei.
- un teren cu valoarea justă de 800 000 lei transmis pînă în
01.10.201N în arendă operațională este supus amenajării pentru a fi
comercializat. Costurile de amenajare efectuate de către secția auxiliară
a entității au constituit 73 000 lei;
- o clădire cu valoarea justă de 9 mln. lei aflată în locațiune
operațională pînă la 31.08.201N, va fi utilizată în activitatea de
producere din 01.10.201N.
- un teren deținut pentru comercializare, cu costul de intrare de 3
mln. lei, conform deciziei administrației din 31.08.201N va fi deținut în
scopul creșterii valorii, valoarea justă la momentul transferului 3,3 mln.
lei, la 31.12.201N – 3,5 mln. lei.
De contabilizat tranzacțiile de transfer în/din categoria invetițiilor
2.4. Contabilitatea ieșirii
investițiilor imobiliare

O investiție imobiliară trebuie derecunoscută în momentul ieșirii sau cînd este


retrasă din folosință și nu se mai preconizează apariția de beneficii economice
viitoare din ieșirea ei.
La ieșirea investiției imobiliare sunt eliminate din poziția financiară a entității.
Înregistrările contabile întocmite la ieșirea din patrimoniu a investițiilor
imobiliare depind de:

cauza ieșirii

metoda de evaluare a investițiilor imobiliare utilizată de entitate


(bazată pe cost sau la valoare justă).
Ieșirea investițiilor imobiliare din patrimoniul entității
poate fi în rezultatul:

casării (lichidării);

vînzării;

transmiterii ca aport la capitalul social al altor entități;

transmiterii cu titlu gratuit;

transmiterii în leasing financiar;

altor operațiuni de ieșire: distrugerii în rezultatul calamităților naturale,


lipsuri înregistrate la inventariere, expropriere.
În continuare se vor prezenta înregistrările contabile întocmite la ieșirea
din patrimoniu a investițiilor imobiliare:
Nr. Cauza Metoda de evaluare bazată pe Metoda de evaluare bazată pe cost
crt. ieșirii valoarea justă
1 L Decontarea valorii juste: Decontarea costului de intrare:
I Debit 721 “Cheltuieli cu active Debit 721 “Cheltuieli cu active imobilizate” – la valoarea contabilă
C imobilizate” Debit 152 “Amortizarea și deprecierea investițiilor imobiliare” –la amortizarea
H Credit 151 “Investiții imobiliare” acumulată și la suma deprecierii în cazul evidenței deprecierii separate
I
Credit 151 “Investiții imobiliare” –la costul de intrare
D
Decontarea surplusului din reevaluare
A
Debit 343 „Alte elemente de capital propriu” subcontul „Surplus din
R
reevaluarea activelor imobilizate”
E
Credit 332 „Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți”
La suportarea cheltuielilor de lichidare:
- suportate cu forțe proprii ale entității:
Debit 721 “Cheltuieli cu active imobilizate”
Credit 211 “Materiale”
Credit 531 “Datorii față de personal privind retribuirea muncii”
Credit 533 “Datorii privind asigurările sociale și medicale”
Credit 812 “Activități auxiliare”
- prestate de terți:
Debit 721 “Cheltuieli cu active imobilizate”
Debit 534 “Datorii față de buget” - TVA
Credit 544 “Alte datorii curente”
În cazul obținerii din lichidarea investițiilor imobiliare a materialelor utilizabile (materiale de construcție):
Debit 211 “Materiale”
Credit 621 “Venituri din operațiuni cu active imobilizate”
2 V Decontarea valorii juste: Decontarea costului de intrare:
Î Debit 721 “Cheltuieli cu active Debit 721 “Cheltuieli cu active imobilizate” –
N imobilizate” la valoarea contabilă
Z Credit 151 “Investiții Debit 152 “Amortizarea și deprecierea
A imobiliare” investițiilor imobiliare” –la amortizarea
R acumulată și la suma deprecierii în cazul
E evidenței deprecierii separate
Credit 151 “Investiții imobiliare” –la costul de
intrare
Înregistrarea venitului din vînzarea investiției imobiliare:
Debit 234 “Alte creanțe curente”
Credit 621 “Venituri din operațiuni cu active imobilizate”
Credit 534 “Datorii față de buget” – TVA
Încasarea numerarului:
Debit 242 “Conturi curente în monedă națională”
Debit 243 “Conturi curente în valută străină”
Credit 234 “Alte creanțe curente”
3 Transmiterii ca Decontarea valorii juste: Decontarea costului de intrare:
aport la Debit 714 “Alte Cheltuieli operaționale” Debit 714 “Cheltuieli cu active imobilizate” – la valoarea
capitalul social Credit 151 “Investiții imobiliare” contabilă
Debit 152 “Amortizarea și deprecierea investițiilor imobiliare”
–la amortizarea acumulată și la suma deprecierii în cazul
evidenței deprecierii separate
Credit 151 “Investiții imobiliare” –la costul de intrare
Înregistrarea venitului din vînzarea investiției imobiliare:
Debit 234 “Alte creanțe curente”
Credit 621 “Venituri din operațiuni cu active imobilizate”
Credit 534 “Datorii față de buget” – TVA
Înregistrarea investiției financiare:
Debit 141 “Învestiții financiare pe termen lung în părți neafiliate”
Debit 142 “Învestiții financiare pe termen lung în părți afiliate”
Debit 251 “Învestiții financiare curente în părți neafiliate”
Debit 252 “Învestiții financiare curente în părți afiliate”
Credit 234 “Alte creanțe curente”
4 Transmiterii cu Decontarea valorii juste: Decontarea costului de intrare:
titlu gratuit Debit 722 “ Cheltuieli financiare” Debit 722 “ Cheltuieli financiare”– la valoarea contabilă
Credit 151 “Investiții imobiliare” Debit 152 “Amortizarea și deprecierea investițiilor imobiliare”
–la amortizarea acumulată și la suma deprecierii în cazul
evidenței deprecierii separate
Credit 151 “Investiții imobiliare” –la costul de intrare
5 Transmiterii în Vor fi examinate în cadrul temei Contabilitatea operațiiilor de leasing
leasing
financiar
6 Distrugerii în Decontarea valorii juste: Decontarea costului de intrare:
rezultatul Debit 723 “Cheltuieli Debit 723 “Cheltuieli excepționale”
calamităților excepționale” – la valoarea contabilă
naturale Credit 151 “Investiții Debit 152 “Amortizarea și
imobiliare” deprecierea investițiilor imobiliare”
–la amortizarea acumulată și la
suma deprecierii în cazul evidenței
deprecierii separate
Credit 151 “Investiții imobiliare” –
la costul de intrare
La suma compensării pentru distrugerea în rezultatul
calamităților naturale:
Debit 233 “Creanțe privind asigurările”
Credit 621 “Venituri excepționale”
Informația privind investițiile imobiliare
existente la entitate se include în rândul
090 din Bilanț, cu aceeași denumire,
doar că în cazul evaluării ulterioare
conform metodei bazate pe valoare justă
se va include soldul debitor al contului
contabil 151 „Investiții imobiliare”, iar
dacă se utilizează metoda bazată pe cost
se va include diferența dintre soldul
deitor al contului 151 „Investiții
imobiliare” și soldul creditor al contului
152 „Amortizarea și deprecierea
Exemplu:
conform situației financaire precare înregistrate în perioada de
gestiune, entitatea a decis comercializarea unui teren deținut în scopul
creșterii valorii. Conform condițiilor contractului de vînzare-cumpărare,
s-a stabilit prețul de vînzare de 200 000 lei.
Conform politicilor contabile și datelor contabilității sunt cunoscute
următoarele informații:
a) metota de evaluare ulterioară fiind bazată pe valoarea justă, și la
01.01. anul curent a constituit 180 000 lei;
b) metoda de evaluare ulterioară fiind bazată pe cost, și costul de intrare
a fost de 195 000 lei, fiind testat la depreciere conform metodei de
înregistrare a deprecieii în cont separat cu suma de 15 000 lei.
De contabilizat tranzacțiile de comercializare a investiției imobiliare.
Exemplu:
entitatea a decis să depună în capitalul social al entității nou
constituite, clădirea deținută pentru transmitere în locațiune
operațională.
Cota deținută în entitatea nou formată este de 35%, iar
valoarea nominală a aportului fiind evaluată la 470 000 lei.
Conform politicilor contabile ale entității pentru evaluarea
ulterioară a investițiilor imobiliare se utilizează metoda bazată
pe valoarea justă, iar clădirea la 01.01. anul curent avea
valoarea de 500 000 lei.
Valoarea clădirii negociată cu administrația entității constituie
520 000 lei, iar diferența dintre valoarea aportului și valoarea
bunului se achită la contul curent.
De contabilizat operațiile de depunere a investiției imobiliare
ca aport la capitalul social.
2.5 Prezentarea informației privind
investițiile imobiliare în situațiile
financiare
Conform prevederilor SNC „Investiții imobiliare”, în situațiile
financiare ale entității e necesar să fie prezentate următoarele
informații privind investițiile imobiliare:
Informații privind investițiile imobiliare conținute în situațiile financiare
Informaţii cu caracter general:
a) metoda de evaluare folosită: bazată pe valoarea justă sau pe cost;
b criteriile aplicate pentru a delimita investiţiile imobiliare de
) proprietăţile imobiliare utilizate de posesor;
c) metodele şi bazele folosite la determinarea valorii juste precum şi o
declaraţie prin care se afirmă că calculul valorii juste s-a bazat pe
preţurile de piaţă sau pe alţi factori;
d subiectul care a stabilit valoarea justă: un evaluator independent sau
) altă persoană care deţine experienţă în acest domeniu;
e) transferurile din/în componenţa stocurilor şi proprietăţii imobiliare
utilizate de posesor;
f) indicatorii incluşi în situaţia de profit şi pierdere:
- veniturile din leasingul investiţiilor imobiliare;
- costurile directe de exploatare rezultate din investiţiile imobiliare.
Informaţii privind investiţiile Informaţii privind investiţiile imobiliare
imobiliare evaluate conform evaluate conform metodei bazate pe cost:
metodei bazate pe valoarea justă:
a) sporurile din achiziţii, a metodele de amortizare utilizate;
modernizare sau combinări de )
întreprinderi;
b) diferenţele de valoare b durata de viaţă utilă sau cotele de
provenite din ajustările valorii ) amortizare folosite;
juste;
c) transferurile din/în c costul iniţial, amortizarea acumulată şi
componenţa stocurilor şi ) pierderile acumulate din depreciere la
proprietăţii imobiliare începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune;
utilizate de posesor; şi
d) alte modificări. d modificările valorii contabile a investiţiei
) imobiliare la sfîrşitul perioadei de raportare
financiară rezultate din:
- sporurile din achiziţii, modernizare sau combinări
de întreprinderi;
- amortizarea calculată şi pierderile din depreciere
recunoscute şi reluate în perioada de gestiune;
- transferurile către şi de la stocuri şi proprietăţi
utilizate de posesor.