Sunteți pe pagina 1din 5

Revista Informatica Economica, nr.

2 (22)/2002 25

Magazinul virtual

Prof.dr. Bogdan GHILIC-MICU


Catedra de Informatica Economica, A.S.E. Bucuresti

Virtual shops were the first expression forms of the virtual communities. They were born and
developed at the same time with Internet and brought benefits to the organizations that had
intelligence to use them in their current activities. The success of such shop is a natural
consequence of the Internet using for quickly, easy and faithful access to the products and
services of the company.
Keywords: Internet, online communities, virtual shop, Web site.

M agazinul virtual si comunitatile


online
O comunitate virtuala (online) se refera la
pentru fiecare pozitie din catalog. Aceste
descrieri sunt gestionate în general de un
SGBD care se va ocupa cu stocarea si
un sistem, eventual bazat pe tehnologia in- manipularea datelor si cu oferirea posibili-
formatiei si comunicatiilor, compus din en- tatilor de acces la date. Varianta medie a
titati distincte care interactioneaza, comu- unui magazin electronic contine facilitati
nica si conlucreaza prin intermediul meca- pentru preluarea comenzilor (prin e-mail
nismelor oferite de mediu. Un element sau formulare interactive pe care le vor
cheie este entitatea. Conceptul este impor- completa clientii), iar varianta extinsa
tant deoarece defineste un corespondent cuprinde si posibilitatea efectuarii online a
virtual a unei entitati reale care utilizeaza platii (prin carti de credit sau alte variante
sistemul, putând fi un operator uman, o electronice).
aplicatie software, un aparat etc. Un magazin virtual este un mod viabil de a
Magazinul virtual este un tip de comunitate prezenta o firma pe piata electronica cu un
online si reprezinta corespondentul virtual minimum de efort. În functie de genul de
al entitatii reale care asigura desfacerea magazin virtual care se alege, informatiile
produselor si serviciilor, precum si interac- oferite pot fi sub forma de text, imagini,
tiunea dintre ofertant si client. Magazinul sunete, clipuri video, animatie etc. În ciuda
virtual a cunoscut o dezvoltare rapida înca potentialului magazinelor virtuale, cea mai
de la aparitia conceptului si a reusit, în mare parte a firmelor nu profita la maxim
scurt timp, sa penetreze întreaga piata de de acestea.
desfacere de bunuri si servicii. Dezvoltarea Exista trei obiective fundamentale care tre-
în paralel a tehnologiilor care permit buie luate în considerare atunci când se a-
securizarea tranzactiilor pe Internet a facut lege si se creeaza un magazin virtual
ca acest tip de comunitate virtuala sa fie eficient:
din ce în ce mai populara. Magazinul virtual trebuie sa ras-
Un magazin virtual reprezinta orice locatie punda unei necesitati concrete. El ar tre-
fixa în Internet unde pot fi etalate in- bui sa aiba un scop precis, care sa sprijine
formatii despre o anumita companie si ofe- misiunea generala a firmei, prin:
rite în scop comercial mostre ale produ- costuri de marketing mai scazute: tri-
selor sau serviciilor respectivei companii. miterea informatiilor printr- un magazin
Un magazin electronic se implementeaza virtual este mult mai putin costisitoare de-
prin intermediul unui sit web administrat cât tiparirea si trimiterea acestora prin
de companie, pentru marketingul si vânza- posta sau angajarea unei persoane care sa
rile propriilor produse si servicii. Varianta le ofere prin telefon;
minimala contine catalogul de produse sau distribuirea mai rapida a informatii-
servicii cu descrieri tehnice si comerciale lor: într-un magazin virtual informatiile se
26 Revista Informatica Economica, nr. 2 (22)/2002

pot actualiza permanent, mult mai repede urmarirea comenzii: posibilitatea de a


decât în cazul retiparirii brosurilor sau le permite clientilor sau angajatilor care se
cataloagelor; ocupa de vânzari sa controleze inventarul
servirea mai buna a clientilor: un si sa descopere daca un anumit lucru se
magazin virtual ofera clientilor acces la afla sau nu în stoc. Multumita usurintei de
informatii si servicii 24h pe zi, 7 zile pe a actualiza informatiile dintr-un magazin
saptamâna, facilitând plasarea comenzilor, virtual, aceste servicii se afla la îndemâna
verificarea stadiului în care se afla comen- clientilor sau angajatilor, pentru a fi folo-
zile, rasfoirea unui catalog online, iar cli- site în orice moment;
entii având mai mult control asupra tim- estimari sau rapoarte instantanee,
pului si locului în care fac o cumparatura; prin punerea la dispozitie a unui formular
cresterea vânzarilor: cu un magazin în care clientii pot sa specifice anumite
virtual accesibil la nivel global pot fi pre- lucruri pe care le comanda si apoi sa obtina
zentate produsele sau serviciile pe noile un pret estimativ sau o pagina care arata
piete, la care ar fi prea costisitor sa se pretul la zi al anumitor produse. Cel mai
ajunga în alte moduri. eficient mod de a aduce un avantaj unic
Oferirea unui avantaj unic, pro- magazinului virtual este de a analiza servi-
priu fiecarui magazin virtual. Pentru a ciile sau caracteristicile firmei care o fac sa
avea succes, magazinul virtual trebuie sa aiba succes offline si apoi sa se foloseasca
ofere un avantaj unic care sa îi atraga pe puterea Internet-ului pentru a mari profitul.
clienti. Multe magazine virtuale din Inter- Magazinul virtual trebuie sa fie
net sunt simple preluari ale unei brosuri vizibil si accesibil pentru publicul tinta.
tiparite, ale unui catalog sau anunt publici- Chiar si cel mai bine realizat magazin vir-
tar. Printre avantajele oferite se numara: tual din lume va esua daca clientii nu l- au
cunostinte de specialitate si informatii: remarcat sau nu îl pot accesa. Un alt
costul scazut al publicarii informatiilor în- element care trebuie luat în considerare
tr-un magazin virtual permite furnizarea atunci când se alege o locatie pentru un
mai multor informatii decât prin interme- magazin virtual este sa se asigure de faptul
diul tiparului. Se pot oferi instructiuni ca potentialii clienti pot ajunge la el. Un
detaliate pentru utilizarea produselor, ana- bun mijloc de a face cunoscut magazinul
lize ale tendintelor care îi afecteaza pe con- virtual (si pentru ca acesta sa poata fi
sumatori, fisiere directoare referitoare la accesat cât mai usor posibil) este oferirea
sursele de informatii de care au nevoie în gratuita a unui CD cu software, cu care
mod regulat clientii, liste cu întrebarile pu- clientii sa poata ajunge online doar cu
se în mod frecvent (FAQ) si alte tipuri de câteva clicuri de mouse. Daca firma
informatii. Având toate informatiile de lucreaza cu un furnizor local de servicii
care au nevoie clientii într-un loc convena- Internet, aceasta poate distribui un kit de
bil, magazinul virtual devine mai degraba acces Internet cu un browser World Wide
o resursa decât un simplu loc în care se Web preconfigurat, pentru a deschide di-
vând bunuri si servicii; rect pagina principala a companiei, de fie-
comunicarea: gazduind un avizier care data când clientii se vor conecta.
pentru mesaje sau oferind legaturi de e- Odata ce s-a ales genul de magazin virtual
mail angajatilor cheie ai companiei, se care este cel mai accesibil clientilor sau
poate oferi cadrul pentru discutii despre angajatilor, trebuie sa se planifice modul
produse, se pot pune întrebari si obtine de promovare. Ca o componenta a planului
raspunsuri. Un avizier de mesaje creeaza o destinat magazinului virtual, se dezvolta un
comunitate virtuala în care oamenii care plan promotional care sa- i aduca vizibili-
folosesc produsele sau serviciile se pot tate. Ideal ar fi ca situl sa fie promovat si
întâlni pentru a discuta despre experientele software-ul de acces liber sa fie oferit si în
lor; magazine offline sau prin intermediul co-
Revista Informatica Economica, nr. 2 (22)/2002 27

respondentei directe, ca si prin alte metode conceptia sau proiectarea în colaborare).


traditionale de publicitate. Câstigurile provin din managementul plat-
formei (taxa de membru sau taxa de utili-
Modele de magazine virtuale zare) si din vânzarile de instrumente speci-
Exista cel putin sapte tipuri de magazine alizate (pentru proiectare, fluxul de docu-
virtuale: mente si gestiunea de documente).
magazinul electronic universal (e- brokerajul de informatii si alte ser-
mall) este o colectie de magazine electro- vicii cuprinde cataloage de clienti clasifi-
nice reunite într-o organizare comuna si cati pe profil, vânzarea de oportunitati de
care, în general, accepta aceleasi metode afaceri, consultanta în domenii specializa-
de plata. te. O categorie speciala o constituie
aprovizionarea electronica (e-pro- serviciile de încredere furnizate de autori-
curement) este necesara pentru procurarea tatile de certificare sau de notariatele elec-
bunurilor si serviciilor de catre marile tronice.
companii si autoritati publice, prin organi- Magazinele virtuale se pot clasifica si dupa
zarea de licitatii. Prin publicarea pe Web a modul în care îsi desfasoara activitatea,
specificatiilor ofertei, scad atât timpul cât adica dupa modul în care îsi pun în vânzare
si costul de transmisie, marindu-se numa- produsele sau serviciile. În acest sens se
rul de firme care iau parte la licitatie, cres- disting urmatoarele modele pentru vânza-
când concurenta si scazând pretul. rea de continut:
piata unui tert (3rd party market-place) vânzarea pe baza de subscriere, fo-
se manifesta printr-o interfata utili- zator losit în special pentru vânzarea revistelor si
pentru catalogul de produse ale com- a programelor televiziunilor prin cablu,
paniei, interfata care apartine unui tert (în este principalul model utilizat de serviciile
general, furnizor de servicii Internet sau o comerciale online. Se poate subscrie la
banca). Aceasta metoda are avantajul ca servicii online precum MSN (Microsoft
interfata este unica pentru mai multi pro- Network ) sau AOL (America OnLine), la
ducatori, utilizatorii fiind familiarizati cu publicatii online precum USA Today sau
folosirea ei. Wall Street Journal, sau chiar la jocuri
comunitatile virtuale (virtual com- online, cum ar fi celebrul Meridian 59,
munities), în care valoarea cea mai impor- produs de 3DO.
tanta este data de membrii sai (clienti sau vânzarea la nivel de obiect (pay-per-
parteneri), care adauga informatii proprii view) reprezinta o alternativa viabila la
pe un mediu de baza furnizat de companie. vânzarea pe baza de subscriere si se refera
Fiecare membru poate oferi spre vânzare la vânzarea anumitor informatii la bucata.
sau poate adresa cereri de cumparare a În functie de necesitatile clientului, acesta
unor produse sau servicii. Calitatea de poate decide sa cumpere un anumit articol
membru al unei comunitati virtuale presu- dintr- un ziar, un anumit capitol dintr-o
pune plata unei taxe. carte, un joc sau chiar o simpla interogare
furnizorii de servicii cu valoare a- într-o baza de date. Modelul pay-per-view
daugata (value chain service provider) este în continua testare. Deocamdata, el se
sunt specializati pe functii specifice: asigu- confrunta cu probleme precum lipsa unei
rarea logisticii, plata electronica, expertiza certitudini pentru client ca informatia pe
în managementul productiei si a stocurilor. care doreste sa o cumpere merita banii. De
Plata acestor servicii se face pe baza unor asemenea, pentru vânzatori, plata prin
tarife sau a unei cote procentuale. carte de credit pentru tranzactii de valoare
platformele de colaborare cuprind un foarte mica nu poate fi acceptata. Acest
set de instrumente si un mediu informa- obstacol poate fi trecut o data cu aparitia
tional pentru colaborarea între companii, microplatilor.
putând avea functii specifice (de exemplu
28 Revista Informatica Economica, nr. 2 (22)/2002

vânzarea de continut prin publicitate listate în homepage ar trebui sa fie


este modelul cu cel mai mare succes în descriptive si, daca este posibil, ar trebui sa
ceea ce priveste vânzarea de continut. În fie suficient de evocatoare pentru ca
topul siturilor cu cele mai mari venituri din oamenii sa doreasca sa le viziteze. Atunci
publicitate se afla motoarele de cautare când produsele sunt prezentate într-un
precum Yahoo sau Infoseek si mai putin catalog si se doreste includerea unui ele-
siturile de continut. Întrucât serviciile de ment de legatura cu formularul de coman-
cautare sunt esentiale pentru gasirea in- da, este bine sa se foloseasca o denumire
formatiilor relevante pe Web, companiile relevanta.
sunt dispuse sa plateasca pentru bannere, Rapiditatea. Timpul este foarte pre-
care sunt reclame pe care clientii pot apasa tios pentru cel ce practica navigarea pe
pentru a ajunge pe situl companiei respec- Internet. Magazinul virtual ar trebui sa
tive. livreze informatiile cât mai repede, deoare-
Caracteristicile unui magazin virtual ce este neplacut ca vizitatorul sa petreaca
Prima impresie este cea care conteaza si, minute în sir în fata calculatorului pâna se
de aceea, pentru garantarea succesului, un încarca graficele si textul. Daca se foloses-
magazin virtual trebuie sa prezinte câteva te multa grafica, trebuie sa se asigure ca
caracteristici de baza, fara de care ramâne exista si text în fiecare pagina. În acest fel,
doar o adresa de web, accesata întâmplator. textul va fi încarcat mai repede, iar
Printre aceste caracteristici se pot enumera: utilizatorii vor avea la ce sa se uite în timp
Designul. Simplul fapt de a avea un ce asteapta sa se încarce grafica pe aceeasi
magazin virtual pe Internet nu reprezinta o pagina. Imaginile grafice care au mai mult
garantie a succesului. O multime de maga- de 10K trebuie evitate, cu exceptia cazului
zine virtuale existente nu fac altceva decât în care sunt absolut necesare pentru pre-
sa îi îndeparteze pe clienti în loc sa îi zentare. Daca imaginile grafice de mari
atraga, pentru ca nu ofera nimic folositor dimensiuni sunt necesare, ar fi indicat sa se
ori pentru ca informatiile sunt greu de prezinte versiuni mai mici ale acestora si
obtinut. Un bun design al unui magazin apoi sa fie oferita vizitatorilor optiunea de
virtual accentueaza identitatea firmei, ofera a vedea versiunile mai mari. Imaginile mai
informatii utile într-un mod convenabil si mici se încarca mai repede decât cele mari
încurajeaza vizitele ulterioare. si vizitatorul economiseste timp atunci
Claritatea. Multe magazine virtuale când informatiile sunt fragmentate.
creeaza confuzie din cauza paginii de Atractivitatea. Textul este metoda
deschidere pentru ca nu specifica la ce se principala de exprimare într-un magazin
refera magazinul. În mod tipic, magazinele virtual, însa un volum prea mare de cuvinte
virtuale care creeaza confuzie au numai atrage plictiseala vizitatorilor. Exista o
denumirea companiei (cu exceptia cazului multime de modalitati pentru a face din vi-
în care denumirea companiei este un cu- zitarea magazinului virtual o experienta
vânt semnificativ), logo-ul acesteia sau o unica. Se recomanda folosirea cuvintelor
grafica de mari dimensiuni, care apare evocatoare, orientate catre oameni, pentru
atunci când vizitatorii navigheaza. Fiecare a descrie compania, magazinul si departa-
pagina principala a unui magazin virtual ar mentele acestuia, folosirea imaginilor gra-
trebui sa fie ca o vitrina a unui magazin fice de mici dimensiuni pentru a fragmenta
care vinde marfuri cu amanuntul. Este bine paginile vizual si a crea o anumita dispo-
ca magazinele virtuale sa contina atât zitie, folosirea unui stil si a unei identitati
elemente grafice, cât si text pentru o mai globale pentru magazin care sa se potri-
buna evidentiere a continutului. veasca cu identitatea companiei. Designul
Simplitatea. Organizarea magazi- trebuie sa fie destinat vizitelor repetate,
nului virtual ar trebui sa fie logica si evi- pentru ca repetitia este cheia mentinerii
denta în sine. Denumirile departamentelor identitatii online. Încurajarea vizitelor re-
Revista Informatica Economica, nr. 2 (22)/2002 29

petate în magazin edifica expunerea repe- Concluzii


tata a numelui si mesajului companiei. Cel Magazinul virtual este un tip de afacere
mai bun mod de a încuraja vizitele repetate care ofera facilitati atât clientilor cât si
este sa existe cel putin un element al ofertantilor. El asigura accesul la bunuri si
magazinului virtual care sa se schimbe în servicii indiferent de locatia geografica
mod frecvent si sa se asigure ca si clientii fiind disponibil 24 de ore din 24. În functie
vor afla despre asta imediat, prima data de modul în care este construit si mentinut
când viziteaza siteul. Schimbarile ar putea magazinul virtual, beneficiile aduse firmei
fi de tipul: actualizare saptamânala a care furnizeaza bunurile sau presteaza
stirilor din domeniu; o informatie sau o serviciile sunt semnificative fata de efortul
lectie saptamânala despre produsul sau prestat pentru actualizarea si întretinerea
serviciul oferit; un grup de discutii în care acestuia.
vizitatorii sa lase mesaje.
Securitatea. Clientul trebuie sa se Bibliografie
simta cât mai confortabil în magazinul & Jamsa, K., Cope, K., Programarea
virtual. Comanda prin posta clasica este o aplicatiilor Internet, Ed. ALL , Bucuresti,
afacere imensa la nivel mondial, dar vân- 1998
zarile prin Internet reprezinta doar câteva & Wiggins, R.W. The internet for
procente din aceste sume. Cumpararea si everyone: A Guide for Users and
vânzarea prin intermediul retelelor repre- Providers, Ed. McGraw-Hill Inc., 1995.
zinta o experienta noua si nelinistitoare ÿ http://www.dotcom.ro
pentru cea mai mare parte a oamenilor. ÿ http://www.cordis.lu/esprit/src/ecom
Pentru a mari confortul clientului în com.htm)
magazinul virtual, pot fi folosite modalitati
referitoare la desfiintarea mitului insecuri-
tatii, oferirea de garantii care sa nu dea loc
la neîntelegeri, explicarea procesului de
comandare a marfii, imaginea firmei sa
para ceva tangibil, utilizarea marturiilor de
la clienti.