Sunteți pe pagina 1din 71

ADMINISTRATIA CASSEI BISERI

................

IsTA
DE

Persoanele cari au dreptul de vot la alegerea Consi-


storiului Superior Bisericesc in cursul anului

1. 9 I e_

Tipografia Cartilor Biserice0i.

www.dacoromanica.ro
AIINISTERUL CULTELOR BSI INSTRUCTIUNII
41
ADMINISTRATIA CASSEI BISERICII

LIST A_
De persoanele cari au drept de vot la alegerea Consistoriului Superior
Bisericesc In cursul anului 1916.

Profesorii Facultatii de Teologie.


1) D. dr. Drag. Demetrescu 5) Pr. Icon. Const. Nazarie
2) Badea Cirepanu 6) D. dr. loan Mihalcescu
.3) 11
Const. Chiricescu
7, 7) Pr. loan Popescu-Malde0
4) )7 D. G. Boroianu 8) Arh. Vartolomeu St. Bacaoanu
Profesorii Seminarului Central" din Bucuresti.
1) D. dr. loan N. Dianu 9) Pr. Icon. C. I. Popescu
2) 11 P. Garboviceanu 10) D. Al. I. Vantul
3) Pr. 1. lordachescu 11) Tincu loan
4) D. R. Dobrescu 12) , Dicescu Toma
5) C. Statescu 13) , Negsoescu Cristu
6) D. Teodorescu 14) , Galbenu M.
7) 1. P. Popescu-Pasarea 15) C. Nicule-cu-Slavea
8) , G. I. Gorciu 16) Arhimandritul I. Scriban
Seminarul Veniamin" din Iasi.
1) D. G. Gr. Gheorghiu 9) D. S. Halita
2) C. V. Praja 10) 1. luga
3) Diac. T. V. Stupcanu 11) , P. Popescu
4) Icon. I. Andreescu 12) Lucian Roiu
.5) Pr. 1. Gotcu 13) D. Dimitriu
6) D. V. Oiaga 14) Pr Icon. D. lordachescu
7) , N. Mazare 15) D. llie Burgheiea
.8) D. M. Cadere 16) Pr. Econom P. Savin
Seminarul Sf. Nicolae" din Ramn!cu-Valcea
1) D. Eliodor Constantinescu 3) C. Mateescu
:2) Popian Constantin 4) ,. I. C. Sgondea

www.dacoromanica.ro
4
Seminarul Sf. Andrei" din Galati.
1 D. Petrovici G 3) Metaxa Eftimie
2) , Zaharia Alexandru
Seminarul din Buzau.
1) D. Tomulescu I. Constantin 4) C. N. Chiritescu
2) Vladescu Teodor B. 5) Traian Vulpescu
3) , Teodorescu D. I.

LIST A
Dc numele ,st Fromm:de superiorilor de mlinlistiri din eparlaile: Cugro-Vlahiei,.
Argesului, Ramnicului-Noului-Severin Si Buzaului ce vor forma colegiul electoral
pentru alegerea unui reprezentant in Consistorut Superior Bisericesc.

1) P. Cuv. Visarion lonescu Superiorul M-rei Cernica


2) Dositeiu Georgescu
11 ,, Ciolanul
3) , Grigore Georgescu f7 11Cheia-Teleajen
4) ,, , Jason Constantinescu I) Ghighiu 11

5) , Nicandru Manu Stanisoara


6) , Ambrosie Tanasescu 1) Turnu
7) , Dionisie Simionescu Sinaia
8) 77
Serafim Georgescu
11
Predeal 17

9) , lanuarie Popescu 7f Tismana


Superiorii din Eparhiile Moldovei si Sucevei si Dunarii-de-jos.
1) P. Cuv. Evghenie Ungureanu Superiorul NIanastirei Neamtu
2) , Teofan lonescu Durau 71

3) Protos. Meletie Nichita a Babei Rasca


4) Prea Cuv. Protosincel Vasian Bucovineanu, Superior al mana-
stirei Slatina, Suceava.
5) Prea Cuviosul Arhimandrit Grigore Popa, Superiorul manAstirii
Vorona, BotoSani.
6) Prea Cuviosul Protosincel Vladimir Farcasanu, Superiorul ma-
nastirii Gorovoiu, Dorohoiu.
7) Prea Cuviosul Roman Sorescu, Superiorul manastirei Cocos.
8) Nifon lonita Cetatuia
11

9) If Damian Lascar, Dobrovatu


10) 71Pimen Gheorghiu 1 Horaita
I I) Ghenadie Caraza Bistrita-N.
11 f

12) Protos. Ilarion Balaita Secu din ju--


77

detul Neamtu.

xxo

www.dacoromanica.ro
LISTA DEFINITIVA
be Preotii si Diaconii din intreaga lark cari constituese Colegiul Electoral pentru
alegerea reprezentantilor Clerului mirean in Consistoriul Superior Bisericesc,
PE ANUS 1916.

z NUMELE $i PRONUMELE PARONIA FILIALA


u

Plasa de jos a Capita lei

1 Arhim. Grigore Nicolau Sf. Mitropolie


2 Pr. I. Florescu-Dambovita Radu-Voda
3 , Petre Popescu Alexe
4 G. Zamfirescu dArbaloscu-Vechi
5 R. Cordeanu
6 Vasile Georgescu Sf. Nicola"e Brosteni
7 Econ. Gheorghe CNN Sf. Gheorghe-Capra
8 Pr. N. Marinescu tI
9 loan lonescu Ceaus-Radu
10 Nicolae Popescu Crucea-de-Pia tr5
11 Radii Marinescu Delea-Veche
12 C. Popescu Frglilesti Delea-NouN
13 loan CMIgnescu
141Econ. Atanasie Protopopescu Domnila BMasa
15 Gheorghe Gibescu II
16 Gheorghe Voicu II
17 Macon Boscu Boiu IP

18 Panteleimon Opran
19 G. Gheorghiu Dobroteala
20 Pr. Stefan Georgescu Apostolu
21 lordan Stoenescu SI. Ecaterina
22 Nicolae Botescu FIgmanda
23 Hrislache Atanasiu Fotsorul
241 Alexandru Luca
25 Ghilg lonescu Tarca
26 Econ. Mihail Popescu SI. Gheorghe -Vechi
27 Anton lonescu
28I Pr. Dimitrie Popescu l-lagiu
29 Teodor PArvulescu
30 the Mescu Iancu -Nou
31 loan Constantinescu SI. Die (calea Rah)
32 Eflimie Niculescu
33, ,, Nicolae Popescu-F8urei
34 Ion Niculescu SI. Ion (gura pielei)
35 C. SAndulescu svorul Nou
36, Econ. I. lord5chescu Lucaci
37 Pr. Marin Popa
38 Dimitrie lonescu Udricani

www.dacoromanica.ro
6 PLASA DE JOS DIN CAPITALA

611 NUMELE st PRONUMELE PAROHIA FILIALA

39 Pr. lordache Dumitrescu ManuCavafu


40 Pr. C. Constantinescu
41 Econ. Vasile Constantinescu Mantu"leasa
42 Pr. Alexandru Popescu Oborul-Nou
Petre Popescu Olari
44 Gheorghe Pascal I Oborul-Vechiu
45 Econ. Teodor Georgescu St. Nicolae-Sarbi
46 Pr. Petre Radulescu Bradu-Staicu
47 G. Po'nrib Sf. Pantelelmon
48 Econ. loan Georgescu Popa-Nan
49 Dimilrie Popescu Rosiori Popa-Soare
5 Theodor Crejescu Slobozia
51 Hie Opran
52 Grigore Georgescu
5 loan Oprescu Sf. "Spiridon-Nou
54 Pr. 1 Gheorghiu
5 Diacon Stefan Popescu
56;Econ. Stefan Tkiasescu Si. Stefan Carast
571Pr. Dimitrie Zamfirescu
5 Econ I. Constantinescu-Lucaci Sf. Vineri-Herasca
59 Paraschiv Popescu
60 Pr. N. Runceanu
61 Diac. Atanaste Popescu
62 Pr. Gheorghe Popescu-Pietrile Sf. Mina-Vergu
63 Econ. Marin Popescu Sf. Nicolae-VIklica
64 Pr. Cristache Popovici I/
65 Stafan lorachescu
66 lordache Popescu Radu-voM
67 N. G. Popescu lancu-Vechi
68 , Hie Popescu BklAtescu-Nou
63' , Oh. I. Pkinescu Cbrgmidari-de-jos
70 , Vasile E. Bkenaru
71 Diacon V. Hadarag Slobozia

Plasa de sus a Capita lei


1 Econ. George Rklulescu AIM-Victoria
2 Marin Tacian
3 Stefan lonescu lovarl
4Pr. Dimitrie M. Teodorescu
5 Econ. Nicolae lonescu IV Arnim
6,Pr. N. Sachelarie Schitul-Maicilor
Econ. Hie Teodorescu Amza
g Pr, Sach. Paraschiv Georgescu Brezoianu
g Teodor lorachescu Sf. Treime-Teiu
10 Stefan Georgescu Sf. Dim. (Colentina)
11 Econ. Dr. Const. Popescu Coltea
12 Diacon Vasile Melicescu
13 Econ. 1. Popescu-M51testi Coiroceni
14 Pr. George Dumitrescu
15 Diacon N. M. Popescu OP

16 Pr. Simion Popescu Capela azilului


171 , Teodor Popescu Cuibu- cu -BarzN
181 Mihail Niculescu SI. Constantin
19 Econ. D. Georgescu Dusumea
20 Pr. Ion Crislescu
21 Marin Rklulescu lent
22Econ. George Negulescu Batistea
23 Pr. D. Protopopescu Bradu-Boteanu

www.dacoromanica.ro
PLASA DE SITS DIN CAPITAL/ 7
...,

z'4 NUMELE $t PRONUMELE PAROHIA FILIALA


C.)

24 Pr. Dobre Enescu Sf. Elefterie


25 Econ. D. Vasilescu Ghencea
26 C. 1. Georgescu II
27 Econ. C. Dumitrescu Icoana
28 Mihail lonescu II
29 Diacon I. Maleescu It
30 Econ. N. Abramescu Crelulescu
31 Pr. I. Dobrescu PI

32 Econ. Radu lliescu Manea-Brutaru


33 Dobre C. Mgldgrgscu Mavrogheni
34 Pr. Alexandru lonescu Mavrogheni Capela Spilalului
35 Econ. Ovidiu Musceleanu Mihai-Vodg
36 Pr. Teodor Vasilescu Mihai-Vodg
37 N. Mihgescu Mihai-Vodg Sf. Apostoli
38 Toma lonescu Sf loan-Mosi
39 Econ. Gheorghe Poslovaru Oletari
40 Pr. C. Florescu Sfiniii
41 Econ. Alexandru Bocancea Pitar-Mosu
42 Antipa Florescu Precupejii-Noi
43 Pr. Sach. C. Busuioc Precupejii-Noi
44 Econ. N. Popian Precupelii-Vechi
45 Pr. D. Alexandrescu Precupeji-Vechl
46 Econ. D. Popescu-Mosoaia Popa -Chilu
47 Pr. Anton Mihgescu Popa-Chilu Popa-Rusu
48 Econ. loan lonescu Popa -Talu
49 G. D. $erban Schifu-Magureanu
50 Pr. Teodor Antohie Selari
51 ,Hie lonescu $elari
52 Econ. loan Petrescu Sf. Gheorghe-Nou
53 Pr. C. C. Stgnescu $elari Curfea-Veche
541 Econ. Chiriac Bidolanu Silivestru
55 .
G. Georgescu Silivestru
56 Petre Popescu Spirea-Noug
57 Pr. Pefre Petrescu Spirea-Noug
58 Econ. D. lonianu Spirea-Veche
59 Pr. loan lonescu Spirea-Veche
60 Econ. Pefre Niculescu Stejaru
61 . I. Lgcureanu Tabacu
62 N. I. Rgdulescu Dichiu-Tirchilesti
63, Radu Negulescu DichiuTirchilesti
64 Vasile Marian Sf. Vasile
65 Tralan Vinfilescu SI. Vineri-Noug
66 Gheorghe Popescu Sf. Vinerl-Noug
67 Pr. Mihail Dumitrescu Si. Visarion
68Econ. V. Pocifan St. Voevozi
69 Pr. I. Burch Sf. Voevozi
70 Radu Cristescu ZIglari
71 Econ. C. Nazarie Zlatari Stavropoleos
72 Pr, C. Niculescu ZIglari Si. Dumitru
73 Gheorghe Popescu Isvorul-Tgmgduirii
74- Macon Marin Vulpescu Crelulescu
75 Pr. Petrescu loan St Visarion
76 Gh. V. Cglin Selari Doamnei
77 Teodor Leontescu Mavrogheni

JUD. ARGE
1Econ. V. Predeanu St. Episcopie Curfea-de-Arge§
I. Rizescu /1 II
3 Platon Ciosu IP

www.dacoromanica.ro
8 JUDETUL ARGE$
.E.
z0 0/I. NUMELE $i PRONUMELE PAROHIA COMUNA
U
4 Diacon C. D. Sendreanu Sf. Episcopie Cuttea-de-Arges
5 N. Oancea
6 Pr. Oh. Badea Mgngsiirea-Vgleni $uici
7 Pr. N. Valcescu 11 11

8 Diacon I. Fl. Rudeanu 11

9 Pr. $t. 1. Dumitrescu Domneasca Curtea-de-Arges


10 N. Preturian 11 11

11 1. Ngstgsescu 11

12 Gavril Cristescu Druzesti


13 Petre Rudeanu II
14i N. lliescu Flgmanzesti
15 Econ. Dobre R. Popescu Si. Gheorghe Pitesti
16 Econ. M. D. Preolescu 11

17 Diacon 1. Postelnicescu 11

18 Econ. D. Anghelescu Sf. Nicolae


19 Rizea Dobrescu Si. Die 11.

20 loan Dragnea 11

21 Pr. D. Georgianu 11

22 Oh. Melcescu Si. loan 11

23 $1. Teodorescu 11

24 Econ. Radu Budescu Maica-Precista 11

25 loan Panturescu Greci 11

26 loan SgIcescu Mavrodolu 11

27 Th. Bgjenaru 11 11

28 1. Becescu Sf. Vinerl 11

29 Pr. Merin Urzicg


30 N. loanitescu Alba Olanu
31 Oh. Duseanu Alberti-Ungureni Albesti
32 Stefan Alboteanu Albota de Sus Albota
33 1. Popescu Bgbana Grosi
3 Marin Ionescu Bgiculesti Bgiculesti
35 Gh. Rgdulescu Bgrbglesti Richilelele -de -Sus
36 Vasile Bgrbulescu Barlogu Barlogu
37 D. Bestea Blidari Blidari
$t. Diaconescu
11 Bohari Mghtreni
39 Mina Zgrnescu
11 11

40 Oprea Popescu Boisoara Boisoara


41 Andrei Bumbescu
11 11 11

42 Marin Dumitrescu Brad u-d e-Sus Bradurile


4 Stefan lonescu
11 11

44 Stefan Tomescu
/1 Bratia-din-Deal Cremenari
45 11 1. BrAtescu Brgdetu Brgdetu
46 M. 1. Popescu Brglieni Brglieni
47 11 G. 1. Vega Bratesti Albesti
4 Stefan Dragomirescu Brosteni Brosfeni
4 11 Marin Popescu 11

50 , Gh. C. Corbeanu Bucsenesti Cortieni


51 It Petre Rozeanu
5 1. C. Sglcescu Budeasca-Mare Budeasca
5 , Eustatiu Marinescu Budesti 13udesti
54 C. Cosmescu Bunesti Bunesti
55 Oh. Diaconescu Cacaleli arneVi
5 I. Stroescu Cacaleli
5 M. Pelculescu Cacaleli-de-los Gruiu
5 C. Salcescu Calotesti Valea-Mgrulul
5 I. Mihgilescu Carpenis $uici
66 11
Gh. Canini Cgineni Cgineni
61 I. Negoescu
6 I. Popescu Cerinrent Cerlitt rent
6 ,, C. Anastasescu

www.dacoromanica.ro
JUDETIIL ARGE$ 9

zo NUMELE si PRONUMELE PARONIA COMUNA

64Pr. Roman lonescu Ceausesit Oarja


65 loan Valescu Ciocanesti Gest'
66 Badea Banta Ciobani Martalogi
67 Marin Postelnicescu Ciocarigi Mosoaia
68 Florea Popescu 11

69 Stancu Marinescu Ciornagesti Giomggesti


7 Stefan Gibescu Ciutesti Ciutesti
71 loan Creangg Cochinestii de Jos Faliani
7 N. *t. Popescu Collu Ungheni
73 Radu Popescu Corbi Corbi
74 D. Ghifulescu
75 IP 1. Visinescu Costesti I Costesti
76 Gh Ittescu Costesti 11 Stroesti
77 The Cicgnescu Crampolani Valcelele
781 Oh. lordgchescu 11

79 V. Posielnicescu Curgiurile Mooala


80 ,, Ilie Mihgilescu
81 Drgghici C. Popescu Deagu -de -Sus Deagurile
82 IP Sid n Popescu Deagurile
83 11 D. Diaconescu Dgesti: Bgbuesti
84 V. 1. Arsenescu Dealu -Mare Richifelede-Jos
85 Gh. Vasilescu 11

86 D. Diaconescu Degerafii-Pepelesfi Sapala-de-Sus


87 Gh. Turlescu Dedulesti Dedulesti
88 D. Pefrescu 11 Dedulesti
89 11 D. Gheordunescu 11

90 Oh. S. Popescu Dobrogostea Dobrogostea


91 IP C. M. Drgganeanu Drtganu-Olteni Drgganu
92 11 Oprea Niculescu
93 Marin Zamtirescu Drggulesti Sapuunari
94 rg Ilie Marinescu 11

1 95 11 1. T. Vasilescu
96 C. Ciofrangeanu Duculesti Ciofrangeni
97 D. N. lonescu 11 PI

98 C. Fruzing 11 ,,
99 Atanasiu Ion Fedelesoiu Fedelesoiu
100 11 Oh. Minculescu Gales BrAtieni
101 11 V. Pefrescu Gglicea Gglicea
102 11 Sima Alexescu Gglasesti Tufulesti
103 Gh Dobrescu Ggvana Ggvana
104 11 Florea Baiotescu 11

105 Cons,. Verdeanu Giurgiuveni Giurgiuveni


106 ry Barbu Marinescu Glambocu Bascovu-Flesti
107 Zamfir Stgnescu Gliganu Gliganu
108 Marin Bargscu Grajdurile Bascovele
109 11 loan Ciorgscu 11 11

110 1. Bglgsescu PP

111 11 V. Ghilescu Grosi Grosi


112 loan Stgnescu ., ..
113 11 Oh. Mgldgrescu ligrsestli-de-jos Hgrsesti
114 , Cons!. lonescu Humele Humele
115 Marin lonescu loanicesti Poenari
116 Pr. Gh Dedulescu loanicesli
117 D. Tomsanu lonesti lonesti
118 D. StAnescu Isbgsesti Milcoiu
119 L Ciogescu Isbgsesti .,
120 I. Bgduiescu Isvorul lsvorul-de-Sus
121 the Cuceanu Lgunele-de-jos Lgunele-de-los
122 Marin Popescu Linia-Dgnicei Mice'
1231 1. Vasilescu Linia-Hanului BgIcesti

www.dacoromanica.ro
10 JUDETUL ARGES

I z NUMELE gi PRONUMELE PAROHIA COMUNA

124 Pr. Radu Comgnescu Linia -Mare CO CU


125 the Bggescu Linia-Mare ID

1261 loan Pielescu Littlest' Bascoavele


127 Sima Predescu Lunca Corbului Lunca
12 Marin N. Popescu Bgloiu Stoilesti
1291 Teodor 1. Popescu Mares Mares
13 C. StInescu Mares
131 , C. Morgrescu Macai Micgi
13 I. C. Venescu Marghia-de-Sus MArghia
1331 ., Cristea Cristescu Marghia-de-Sus 11

134 ,, Oh. M3riescu Marjesli Sgpala-deos


135 Marin MihAilescu Miercani Uda-de-Sus
136 loan Petrulescu Mihailesti Dgnicei
137 .. Anastase Dgnescu Mijlocu Cremenari
138 S. Popescu
1 Misei Mozacent
139 loan Muzicescu Mozgcenii de Jos 11

140 Gh. D. Popescu Mozgcenii de jos 99

141 Gh. Dobrinescu Morgresti Dedulesli


142 Oh. Galeseanu Musetesti Musetesti
143 D. Georgescu Negrasi Negrasi
144 loan Marian Nilulesti Barsoiu
145 Fl. Barsan Nitulesti
146 loan Georgescu Oarja Oarja
147 Const. lonescu Oeslii-Pgmanteni Oesti
148 N. Silveanu Pgdureli Pgdureli
1491 , Constantin Venescu Pgcluroiu-din-Vale Pgduroiu
150 I. Feteanu Perisani Perisani
151 Oh. Perisanu Perisani Perisani
152 Th. Craioveanu Plesoiu Stgnceni
153 Lazar Nicolescu Podeni Buzoesti
154 Marin Tomescu Podu Brosteni
155 . I. Dumilrescu Poenari Corbeni
155 ., St. Gherghinoiu Poenari Corbeni
157 Petre Bestea Poienita Golesti
158 loan Georgescu Poienit3 09

159 I. Preolescu Poiana Lacului Poiana-Lacului


160 St. Teodorescu Poiana-Lacului
161 $t. Deleanu Poiana-Lacului Poiana-Lacului
162 Stoica Gheorghe Poiana-Lacului 11

163 . N. Fannescu Popartesti- Corbesti Falfani


164 Marin Vintilescu Popesti Caleasca
165 Gh. Stoicescu Popesti-Turcesti Sgpata-de-Sus
166 .. Tudorache Niculescu PopestiTurcesti ID

167 , Gh. Turlescu ProdgnestiiVegesti Bleici


168 , Gh. Dimescu Racovila Racovila
169 Chiril Serafimescu Racovila Racovila
170 , I. Nicolescu Rgdgcinesti Dangesti
171 , Pavel Conslantinescu Rgscgeli Rgscgeli
172 ., Alexandru Crinteanu Recea -de -Jos Recea
173 ., Voicu Dumitrescu Recea-de-jos Recea
174 1. I Eltimie Robaia Musetesti
175 V. Grigorescu Rociu Rociu
17 1. Popescu Albota Rotulesti Bradurile
177 Radu Poienaru Ruda Percioiu
178 N. Rizescu Runcu Runcu
179 .. I. Preotescu Salgtrucelu Berisltvesti
180 , Radu Popescu SalStrucu-de-Jos Sglgtrucu
1181 , D. Herescu Scgueni Berislgveti
182) . Marin Boncea Silistea I Poienari
1183 , N. 1. Popescu Silistea II SilisIeni

www.dacoromanica.ro
,TUDETITL ARGES 11

0 e.
z NUMELE si PRONUMELE PAROH1A COMUNA
U
184 llte Predescu Silistea 111 Gruiu
185 1. Poslelnicescu SIgtioarele Sigtioarele
186 Dumitru Receanu Slobozia Slobozia
187 Gh. Popescu StAnislgvesti Oarja
1 1. Stgnescu Stoiceni Piesoiu
18 Gh Marinescu Stoilesli-Popesti Stoilesti
19 1. Filipescu Stolnici Stolnici
191 Soare Boncescu Strgmbeni Suseni
192 0 N. Stroian Stroesti Stroiesti
193 Die Enescu Surdesti Hinlesti
194 D. Mazilescu Surdesti Hinlesti
195 Gh. $erbeanu Serbgnesli liblea
196 , $t. Grigorescu $erbgnesti-delos Serbgnesti
197 1. Serboianu Serboieni Serboeni
1981 , Fl. Rudeanu $uici Suici
199 Const. Grigorescu Suici Suici
200 Voicu Popescu Teiu .de -jos Teiu
201 Gh. Podoleanu Teiu-de-Sus Teiu
202 Badea Neacsu 'Telesti Costesti
203 Gh. lonescu Jeodoresti Lgunele-de-Sus
2041 Ike C. Popescu Tigreni Rgtesti
205 N. Topologeanu Tigveni Tigveni
206 T. Demetrescu Tigveni Tigveni
207 Paraschiv Radu Titesti Titesti
208 Sava Costinescu Tutana Tutana
209 $1. Costinescu Tutana
210 Dobre Ghinescu Ungheni Ungheni
211 loan Runceanu Urluesti Urtuesti
212 Cons!. Dinulescu Valea-Cocu Cocu
213 Toma iliescu Valea-Danului Valea-Danulul
214 1. C. Pantureartu Valea-Enache Tutana
215 Sandu Mateescu Valea-Enache Tutana
216 Stefan Bradu Valea-Satului Samara
217 Petre Sgmgrescu Valea-Satului Samara
218 Nicolae Necsulescu Valea-Scheiu Scheiu
219 Vasile Mateescu Valsgnesti Valsgnesti
220 Gh. 1. Fejeanu Vernesti Valea-Danului
221 0 Teodor Visinescu Vulpesti Cornglelu
222 Marin Pungoci Zggoneni Bgiculesti
223 $tefan Rudeanu Rudeni Suici
224 N. P. Bocrescu Sf. Gheorghe Pitesti
225 loan Panjurescu Greci Pitesti
226 Dim. Visinescu Cersani-de-Sus Susan
227 Vlad Ncourescu Corngjelu Corngielu
228 Petre R. lonescu Serboeni Serboieni
229 loan C. Bostinescu Vitomiresti-Coslesti Treptuni

JUD. BACAU
1 Sack Theodor Zola Precista Bacgu
2 Econ. Oh. V Crivgj Sf. Nicolae
3 Econ. loan Enea Buna-Vesfire 11

4 Diaconul Alex. Apostol Si. Nicolae


5 Econ. Savel Sujescu Sf. loan .
6 Econ. Oh. G. Tudorache Precista Tg.-Ocna
71Econ. Grig. Goagg Buna-Veslire Tg.-Ocna
&Pr. Vas. Diaconescu 11 .
9Sach. Sandu Stoian .Sf. Treime
10 Icon. Gh. Bantu Agas Agas
11 Ec. 1. Procopie Ardloani . Ardloani

www.dacoromanica.ro
12 JUDETUL E A CX

` NUMELE si PRONUMELE PAROH1A COMUNA


0
12 Econ. N. Popovici Asau Asau
131Econ. 1. 1. Comanescu Bahnaseni Bahnaseni
14 T. Dospinescu Basasti Basasti
15 V, Luncanu Berbinceni Sacueni
16 1. V. Luncanu Serest' I Beresti-Bisfrila
17 Pr. Gh. Dospinescu Beresti-Tazlau Beresti-Tazlgu
18 Pr. Cons!. Nourescu Berzunl Berzunl
19 Pr. loachim I-Allmon Blagesti Blagesti
20 Pr. Andrei Marza BogdanestiOiluz Bogdanesti-Oituz
21 Pr. Alex. Paraschivescu Boodanesti-Sires Traian
22 C. Pavel Borzesti Bogdana
23 1. lonescu Bosoleni Enachesti
24 V. luncu Bratila Bratila
25 Gh. Hanganu Brusturoasa Brusturoasa
26 1. Ciosu Bucsesti Bucsesti
27 , N. Ghervescu Buhociu Buhociu
28 Econ. loan Paslariu Casin Casin
29 Pr. 1. loanilescu Casin Casin
30 Orig. Conslantinescu Cali!! Cain'
31 Gh. Comanescu Calugara Cglugara
32 I. Hanganu Campeni Basest'
33 Econ. Gh. Hoisescu Ciumasi Ciumasi
34 Pr. Gh. Hanganu Comanesti Comanesti
35 Econ. Manase Dumbrava Darmanesli Darmanesti
36 Pr. Cons!. Popescu DealulNou Letea-Noug
37 Econ. loan Climescu Dofteana Doff eana
38 1. lonescu Dragugesti Heligiu
39 Econ. Alex. Tabacariu Fantanelele Fantanelele
40 Sach. Th. Davidescu Fruntesti Filipeni
41 Sach. Oh. Gruia Fundu-Racaciuni Racaciuni
42 Pr. 1. Gervescu Garleni Garleni
43 Pr. V. Giuncu Gropile Gropile
44 1. Tudorache Grozesti Grozesfi
45 Pr. N. Ponta Marla Harja
46 N. Hanganu levreni jevreni
471 Gh. Var!olomei Dofteana Dofteana
48 I. Tiron Leca Leca
49 V. Arhip Ardioani Ardioani
50 1. Nistor Vasicesti Vasicesti
51 Sach. loan Vlgdeanu Letea I Letea-Veche
521 Alex Anlohi Moines!' Lucgceni
53 Pr. Gh. Chirilg Lunca Filipeni
54 C. Crival Luncani Luncani
55 Ion Grosulescu Margineni Mai gineni
56 Dimitrie Popescu Milesti Parincea
57 Gh. Antohi Moinesti Moinesti
58 Sach. Const. Merica Nadisa Nadisa
591 I. Popoviciu Nanesti Parincea
60 Ion Stiubei Obarsia Obarsia
61 Pr. Cons!. Popescu Odobesti Odobesti
62 Pr. Gh. Suruianu Onesti Onesti
63 Sach. N. T. lonescu Orasa-Mare Targu-Valea-Rea
64, Pr. Const. Curpan Pancesti Pancesti
651 , Teodor Melisani Parincea Parincea
66 , Cons!. Rezolea Petresti Horgesti
67 Ion Dascalescu Petricica Podurile
68 Theodor Dascalescu Podurile Podurile
691Sach. Ion Craciun Poeana Targu-Valea-Rea
70 Pr. Gh. Holba Prajesti Prajesti
71 Sach. Gh. Ghioldum Racaul Onesti

www.dacoromanica.ro
JUDETTL BACAU 13

z"2,, NUMELE si PRONUMELE PAROH1A COMUNA

72 Pr.N. Tudorache Radeana Bogdana


73 Gh. Arghir Saucesti Saucestf
74 , V. Iordachescu Schineni Serbesti
75 Sach. 1. Theodorescu Scorfeni Scorjeni
76 Pr. Ion Banu Sacueni Sacueni
7 , Ion Comanescu Solon] Solonj
78 Const. Marza Serbesii Serbesti
79 Eugen Podoleanu Tamasi Geoseni
80 Const. Arhip Tazlau Luacesti
81 Econ. Vasile Tijariu Targul-Gloduri Obarsia
82 Econ. Oh. Lupescu Targul-Trotus Targul-Trotus
83 Sach. Dumitru Cojan Valea-Arinilor Lucacesti
84 Pr. D. Capra Valea-lui-lon Valea-lui-Ion
85 , Dimitrie Grosu Valea-Seaca Valea Seaca
86 Econ. D. N. Patrichie Valea-Sosei ,Podurile
87 Pr. loan C Nalboc Valcelele JValcelele
88 Alex. Vasiliu Vasiesti Vasiesti
89 Gh. Ciosu Barsanesti Barsanesli
JUD. BOTOANI
1 Econ. Al. H. Simionescu Popauji Botosani
2 V. Pavelescu Uspenia
3 P. Tanasiade Uspenia 11

4 Pr. D. lonescu Uspenia It


5 Diacon. I. Alexandrescu Uspenia el

6,Econ. C. Sbarnea St. Ilie It


71 C. Vasiliu Si. Gheorghe IP

8 Oh. Rugescu Rosef IP

9 H. Manoilescu Si. Voevozi It


10 G. Dein, Sf. Spiridon
11 Gh Manolescu Si. loan
121Econ. Oh. Nepotescu Trei lerarhi If
1341Pr. H. Murdrasu Vovidenia
14 C. Possa St. Nicolae IP

151 I. Gafencu Duminica-Mare


16jEcon. C. Constantinescu Sf. Gheorghe HArlau
17Econ. G. Maxim Sf. Nicolae
18 V. Bul jureanu Baluseni Baluseni
19, C. Gherasim Bhnoasa Lunca
20 Pr. Gr. Vasiliu Bobulestt Romanesti
21 , Gh. Raileanu Brateni Mihalasent
22 Econ. Gh. Harlescu Brehuesii Vladeni
2 , V. lonescu Bucegea-Sat Bucegea
24 Pr. Al. Rasca Burdujeni-Sat Burdujent
25 I. Popovici Burdujeni-Tarct
26 , Al. TazIaoanu ,Burlesti Vanatori
27 D. Aposiin Buzeni Baluseni
28j loan D. Grigorat JCalinesti Cucoseni
29j Econ. M. lApupeanu Cherchejeni Dracsani
30Pr. C. Dron Cernesii Lunca
31 Econ. C. Galinescu Chiscovata Poiana
3 Pr. D. Chiioveanu Chijoveni Flamanzi
33 Pr. Alex. Bancila Ciornohal Calarasi
341 C. Constantinescu Copalau Cosula
35 V. Diaconescu Gorocaesli Fantanele
36 , loan Arhip ostesti Popauji
371 C. Robu Cosula Cosula
38j Gh. Groza Cotargaci Leorda
391. I. Gaspar Cristesti Cristesti

www.dacoromanica.ro
1-1- ,TUDETUL BOTO.SANI

21; NUMELE st PRONUMELE PAROHIA COMUNA

40 otacon Gh. Carpen j Crtstesti Cristzsit


41 Pr. C. Siminiceanu I Curtest' Curtesti
42 , I. Grigoras Dobarceni Bacsanesti
43 Econ. A. Moisiu Dolina Leorda
44 Pr. V. Soescu Dracsini Baluseni
45 Gh. Crudu
9, Dracsani Dracsani
46 , Gh. Chinon Durnesti Barsanesti
47 , D. Moisiu Epureni Ungurent
48 V. liutupasu Fantanele Fantanele
49 G. Barlipa Feredieni Radeni
50 Em. Dragan Flamanzi Flamanzi
51 M. Zghgrescu Gorbanesti Vangtori
52 Lazar Vasiliu Hlipiceni Todireni
53 Econ. Anghel Boiez Hulub Dangeni
54 Pr. Gh. Vasiliu lacobeni 1111

55 C. Hulupasu lcusani Poiana


56 N. Costinescu lonaseni Trusesti
57 D. Stefanescu Joldesti Tudora
58 ,, Alex. Simionescu Lehnesti Movila-Ruptg
59 Econ. I Popovici Leorda Leorda
60 Pr. D. Dragan Maxut Deleri
61 Ananie Teodorescu Mandresti Vladeni
62 Sachet. Oh. Constantinescu Mihalaseni Mihglaseni
63 Econ. D. Arbore Necsani Necsani
64, N. Gaspar Ostopceni Romanesti
651 D. Neagu Plopeni Salcea
66 V. Mares Poiana-Lungg Poiana
67 Pr. M. Calugarerm Prgjeni Radeni
68 Gh. Gaspar Rachili Popauli
69 Gh. Sarghi2 Rauseni Comandaresti
70 N. Nechita Ringhilesti Calarasi
71 Gh, Bart Ripiceni Movila-Ruptg
72 loan Grigoriu Roscani Fantanele
73 Th. Maxim
,. Salcea Salcea
74 Econ. Gr. Stefanescu Sf. Maria Calarasi
75 Pr. Conache Manoliu Slobozia-Secatura S'oborta-Secatura
76 M. Troteanu Siminicea-Miclescu Siminicea
77 Econ. D. Lucnescu Starosilla Vilorani
78 Pr. I. Romanescu Stanceni Popauti
79 ,, V. Gaspar Stanca Sstefanesti
80 Econ. I. Sandovici Stances!' Stancesti
81 Pr. C. Angelescu Storesti Frumusica
82 , Oh. Bergza Stroiesti Ltinca
83 V. Mircea Satul-SteIgnesti $telanesti
84 Ad. Leontinescu Targu-Stefanesti
85 Econ. Oh Chiriac Targu-Sulila Sulila
86 Oh. Nichiforescu Todireni Todireni
87 Pr. D. Teodorescu Trusesti Trusesti
88 Sach. V. Crudu Tudora Tudora
89 Econ. I. Diaconescu Unfeni Manastireni
90 Pr. Toma Sgvescu Urziceni Flamanzi
91 Econ. N. Hip Malec Dumbraveni
9) Pr. 1. Gavriliu Vladeni Vigdent
93 I. Bancilg Corni Corni
94 Econ. V. Gheorghiu Dumbraveni Dumbrgveni
95 Pr. Const. Clasniuc Basnoasa Luica

Jun. BRAILA
1 Pr. Consf. Avramescu SI. Nicolae Braila

www.dacoromanica.ro
JUDETUL BRAILA. 15

z6.8 NUMELE 5r PRONUMELE PAROHIA COMUNA

2 Pr. Marin Corbu SI. Nicolae Brgila


3 , Anghel Constantinescu S-ta Parascsiva
4 , loan Constantinescu IP

5 ,Ilie Merosanu Sf. Spiridon


6 , Ghijg Ghcorghe
7 Grigore Balaban S-iii Im" pgrali
8 . Gh. Engceanu
9 Teodor Popescu Sf. Hie"
10 ,Nicolae Donescu It
11 ,Titu Ciocgrlan Sf: Gheorghe
12 ,Nicolae Rgdulescu
13 ,Radu Ionescu Sf. loan Botezgtorul
14 ,Hie Didicescu Adormirea
15 ,loan Nicolau
16 ,Stclan Barzgnescu Sill Apostoli
17 ,Mihail B,Iranescu
18 , Bejan Engchescu SI. Die"
19 Diacon loan 1. Perianu Sf. Nicolae
20 Pr. Gh. Antohe T. Vladimirescu
21 Stan Apostol Movila-Miresii
22 Nicolae Bucur Bordei Verde
23 Neagu Balaban Ostnanu
24 ,. Gh. Balaban Slobozia-Ciresu
25 Die Bgrbulescu Stgncula
26 Gh. Berdan Ruselu
27 loan Bertesteanu Chiscani
28 Oh. Borcea Golgseii-Noui
29 , Radu Cervis Scorjanii-Vechi
30 C. Constantinescu Sulesti
31 Petre Epureanu
32 loan Chiorpec Romanul
33 Dumitru Daniilescu Gemenele
34 St. Dumitrescu Dudescu
35 loan Doniga Tglaru
36 Vasile Engcearm Islaz
37 C. Ggnescu
38 Oprea Epure Chichinetu
39 ' M. Georgescu Viziru-de-Sus
40 pima lonescu
41 $erban lonilg Slujitori-Albotesti
42 It Nicolae Mate; Urleasca
43 C. Mandescu Rosiori
44 Gh. Mihalcea Filiu
45 Teodor Micu Mihai-Bravu
46 Dobre Nestorescu Valea-Canepei
47 Drgghici Nestorescu Silistrzru
48 Matei Oprisgnescu Cotulung
49 Stroe Oprisgnescu Traian
50 It Anastase Nun Bertestii-dedos
51 loan Perianu Viziru- de Jos
52 Zaharia Popescu Strambu
53 loan Rgdulescu Gropeni
54 loan Rgdulescu Ciocile
55 Dobre Simionescu Cazasu
56 Ene Stgnculeanu Ceacaru
57 loan Todescu Filipesti
58 Vasile Trifulescu Insurglei
59 loan Vasilescu Ulmu
60' Maid Visgneanu Perisoru
611 Badea Vizireanu Dedulesti

www.dacoromanica.ro
16 JUDETUL BUZAU

zz NUMELE si PRONUMELE PAR0111A COMUNA

62 Pr. Stale Voicuiescu Tichilesti


63 Spiridon Bors Vgdeni
64 Th. Mihalcescu lanca

JUD. BUZAU
1 Pr. Constantin Popescu Gura-Dgmieniu Gura.Dgmieniu
2 11 Joachim Slanescu Gavanesli Gavanesti
3 11 loan 1. lonescu Maracineni Maracineni
4 1/ Dim. Posmagiu Niculesti Niculesti
.5 11 Stefan Bratulescu Alberti Albestt
6 11 Gh. lonescu Cernatesti Cernatesti
7 11 Anghel Seicarescu Amaru Amaru
8 11 Ghila lonescu Barash Cislau
9 Oh. Alexandrescu Lagos Buda-Lapos
10 Nic. 1. Negulescu Begu Pgnalau
11 11 Diamandi Nicolae Blatant Blatant
12 11 loan Theodorescu Bradeanu Brgdeanu
13 IP Gh. Georgescu Balanesfi Balanesti
14 11 Stefan lonescu Bozioru Bozioru
15 Oh. Brgisteanu Brgesti Braesti
16 OP
Grigore Popescu Baba-Ana Baba-Ana
17 11 loan Negufu Beceni Beceni
18 17
loan lonescu Beciu Beciu
19, Zaharia Theodorescu Soldesti Boldesii
2C Voicu lonescu Beilic Sageata
21 /1 Dimitrie Constanlinescu Calvini Calvmi
22 11 Moise D. Popescu Casoca Nehoias
22 11
ttristache Anghelescu Cgtina Carina
24 It Dimitrie Popescu Cislau Cislau
25 11 Gheorghe Uruc Corbu Cana
26 Nicolae Popescu Cochirleanca Cochirleanca
27 1t Const. Tomosoiu Caragiale Caragiale
28 11 Stan Coman Ca'daresti CaIdgresti
29 11 loan lonescu 1 Cernatesti Cerngtesti
30 loan lonescu 11 11

31 Nicolae Negrilg Cilibi' Cilibia


32 1/ Petre V. Popescu Cioranca Cioranca
33 11 Vasile lonescu
34 Teodor Leonfe Gotu-Ciorli Cofu-Ciorii
35 Dohre Marinescu Colorca Glod-Silisf ea
36 Const. Dobrescu Canesti Cgnesti
37 11 Grigore lonescu Undesti Undesti
38 /1 loan Negufu Cgrpinistea Carpinistea
39 11 A. Mgrculescu Clondiru Clondiru
40 11 loan Theodor Chiojd Chiojd
41 11 Rgducan Nicolae Dara Dara
42 11 Nic. Ghtzdeanu Fundeni Fundeni
4 11 Dim. Popescu Florica Mihailesii
C. Georgianu Gura-Teghii GuraTechii
45 Theodor Stefan Gavgnesti Gavanesti
$f. Comgnescu Gheraseni Ghergseni
471 Dim. lonescu
48 Marin Angelescu GlodSilistea Glod".-Silistea
49 Gh. Tangsescu Glod.-Carlig Glod.-Carlig.
Mantu Popescu Glod.Sgrat Glod.-Sarat
51' IP Nicolae lonescu Gura Aninoasel Tarcov
52 Petre lonescu Grajdana Grajdana
5 loan CosIescu Gura Niscovulut Gura-Niscovului
5 It loan lonescu Gura Sarall Gura-Sgralii

www.dacoromanica.ro
JUDETIT BUZAU 17

z0 to NUMELE gi PRONUMELE PAROH1A COMUNA

55 Pr. Consf. Bocgnescu Basceni CdIvini


52 Hie lonescu Gageni-Vinlileanca Gageni-Vintileanca
57 Rgclucanu Georgescu Greceanca Breaza
58 Dim. lugureanu Gura-Vadului Tohani
59 Oh, Jugureanu lugureni lugureni
60 loan loncscu Largu Largu
61 Nicole D. Popescu Litchi Lucia
62 Lie loncscu Li.ja Lipia
63 Mc. R. Signescu Lopg:ari Lopgfari
64 Vasile lonescu Mgrunlisu Mgruntisu
65 Morse loan Magura M:gura
6 Gh. Moisescu Nusceln Corti
67 Dome Vladescu Nit feleu Meteleu
68 Cossai he Popescu
69 Mafei Sioicescu Maxenu Maxenu
7C oma Carapalea Mgrchlesh BglgriPsit
71 Consf. lonila N1thailesti Miht flesh
7, loom lonescu NI, r.:i Merel
73 $t. TLodo7cscu Mont oru Monteoru
74 loan GnJatu vIgnesh M. W117.81,20
75 Stern Zorn lan Manzal:sti Manzglcsti
76 Nicola Popescu Naeni Mon
77 13an lonescu Waite Odgile
78 Dim. Stoica ?thineni Painni.ni
79 loan Dragornirescu Palarlagele Pgiar ageie
80, Raducatni lorgu Pstiatna Padina
81 Sava Conslanonescu PogoJnele Pcgoanele
82 St Teodorescu
83 Costa(he Popescu 'aclele loseni
84 Consf. Dr,Nomtrescu ?arscov Parscov
85 Vergu Mono lescu
6 Consf. Sthtsscu .
8. Dim. Popcscu a
88 Mihad Siariciuleszu ?lescoiu Plescoiu
89 Nicolae lingolu PolLiori Policiori
90 Dim. St<ian Poloceni Maracineni
91 Atex Po:)esL u Piopeasa Pohciori
92 Nic. $.rpotanu )it froasa-de los Pietroasele
93 Toina Popescu Sibi:iu Sfbictu
94 loan N gitIcscu ..

95 Nic. Duml,escu ibiciu de -Jos Pangfati'


95 Nec. Eiri in. scu Sggcala Sggc ata
97 Miron Pop scu .. ..
98 Tcodor Nis Sew listi Scuilesfi
99 Cons'. Georgescu .Sineeni Sineeni
100 Luca Lupascu
Spiridcn Popescu Smardan Brgthanu
10
01
102 Neculai Popescu Sialp Sta p
10? Consf. N,gulescu Simileasca Simile; sca
104 Gh oighr Popescu Saranga $branga
105 Consf. SIgnescu Sgrulesti . Sgrulesti
106 Gh Tangscscu 11-abgresti Tabgresli
107, Marn Negoila .

10F , Teodor Vasilescu Trcslia Trcslia


109 tltiatea Vladescu Tisau 1 Tisgu
111: Pe rich- Porcscu II
111 Dint. Rgdulkscu Trestioara Trestioara
112 Corsi. il:t sat Tintcsti 'J'ittle; ti
113 Nicoiae Vasilescu Unguroiu t4figura
114 Grigore loncscu 'Valca VII Palgrl; gels
2

www.dacoromanica.ro
18 JUDETU1L BUZAU
'a I
2,1' I NUMELE Si PRONUMELE PAROHIA COMUNA
c..)

115 Pr. loan lonescu Viperesti Viperesti


116 loan Gurila Vadu Past Scurtesti
117 ., loan Fan Vadu-Soresti Vadu-Soresti
118 Mares Angel scu V. Iancului V.- lancului
119 loan Serbanescu Valea-Soli Oura-Sgafil
120 IP Andrei Zburlan Zilisleanca Zilisteanca
I

121 Voicu Constantinescu Zilisteanca


122 Gh. Popescu Biserica Ghenoaica Tohani
123 Cons, Stanila Monastirea Rates!'
124 ,. Mandache Alexandrescu Sf. Episcopie Buzau
125 Dim. Petrovici PI

126 Grigore Popescu IP

127 Diac. Tudosie Popescu


128 Pr. A'exe Movileanu St. Ingeri
129 Icon. loan Teodorescu .
130 Pr. Anion Siefanescu
131 Nic. Tanasescu Banu" IP

132 Costache Seicarescu


133 Marin Serbanescu Negulatori
134 Consl. Angelescu Brosteni Bros1eni
133 fife Jugureanu Sf. Nicolae Buzau
13_ lordan Popescu
137 Dim. Popescu Ador. Maicii Domn Mizil
13E Grigore Stanciu
13. Mihail Preotescu St. loan Mizil
JUD. CALIACRA
1Econ. loan G. Popescu Bazargic 11
2Pr. Lazar Branza Ba.cic 11
Vasi'ios Vlasachis Balcic iii
4 Nicolae Paiazisa Abdulo
5 Stefan Dumitrescu 3ei-Bunar
t N. Provineanu Ghelengic
Al. P. Ivanof Musu-Bei Carol
8 Ch.ru Pop. Slavru Teche Teche
E Econ. N. Gheorgiu, roman 3azargic I
10 Pr. Alexandru Toncov, bulgar 3azargic II
11 Pr. loan Voda, roman Balcic I Transilvanean
12 , loqn Urumof, gagaut Cavarna II

13 , Mihail Pop Stefan, bulgar .. I


14 Petcu Coicischi, bulgar Carasulov
15 Boian Doicev, bulgar
IP 3azaurd Enidge
16 It Stefan Popov, bulgar Armutlia
17 Pavel Alanasov. bulgar Ezibei
18 ft Ion Miluset, bulgar Gargalac
191 Dimitrie Cernaef, bulgar Corali 1
20 Gheorghe Dimu, bulgar
, Alexandria Hardal
21 , Vasi:e Valcev, bulgar Vlachmirovo
22 Tani Gheorghief, bulgar Cuinngic Sabla
23 Vasile Ivanov, bulgar
IP Serniz All
24, Petre Lazar, bulgar
, Ac-Bunar
25 Grigore Boiagief, bulgar
, Vali-Faca
26 It Gheorghe lane!, bulgar Cadiefo
27 loan Milusef, bulgar
IP Gargalac
28 Nicolai Tilov Sabla
29 X Alexandru Vasiliu, grec Gheaur-Suiunciuc
30 Panaite Cazpazanov, grec Duran Cular-Corop.
31 Atanase Carwurov, grec
IP Spasova
32 loan Sava, roman, Bagdaili-Ciamurli Transilvanean

www.dacoromanica.ro
JUDETUL CONSTANTA 19
I6 NUMELE si PRONUMELE PAROHIA
1Z8 I COMUNA

JUD. CONSTANTA
1 Pr. Toma D. Protopopescu Adormirea Constanla
2' Niculae V. Paveliu
3 Gheorghe Radulescu Sfinlii Apostoli 11

4 loan Origorescu 11 11

5 11 Dumilru Popescu 11

6 11 Cristache Georgescu Medgidia


7 11 loan Ctocan CernaVocla
Vasile Vasilescu Harsova
9 1/ loan Rosculel Mangalia
10 loan Badasca Ostrovu
11 11 Stefan Popescu
12 11 Gheorghe Preolescu Adamclisi
13 11 ParasLhiv Popescu Aliman
14 11 Gheorghe Vasilescu Almalau
15 11 Nicolae lconomof
16 a Gheorghe Nedelcovici As arlai
17 11 Banica Rosescu Arabagi
18 11 Petre Polifronescu 3eilic
19 Oprisan Popescu 3iulbiul
20 11 loan Talulescu 3oascic
21 n Stan Marinescu Caceamac
22 loan Popescu aniia
23 11 Atanasie Mitef
24{ Nicolae Pufulescu Carancicula
25 11 Alex. Moroianu Caramurat
26 Const. lipescu Caranasuf
27 Radu Banica Carol I
28 Anton Popescu Cartalu
29 7/ loan Dumitrescu Casapchioi
30 Stefan Niculescu Cavaciar
31 It Marin Mosoianu Cazilmurat
32 11 Stefan Basnula Ceamurile de-jos
33 11 Andrei Popescu Ciobanu
34 11 loan Skiednu Cerchezchioi
35 Marin Marculescu Chiorcismea
36 Stefan Dobrescu Chioseler
37 le loan P. loachim Cochirleni
3.9 loan Consiantinescu Cogealac
32 lo Const. Vasilescu Cuzgun
40 11 Const. Vasilescu Dobromir
41 IV Teodor Marlinescu Docuzolu
42 loan Popescu Dorobanlu
43 Siancu Georgescu Dulgheru
44 1/ Belizare Popescu Engimahale
45 It Gheorghe Popescu Eschisek
46 Const. Georgianu Ezechioiu
47 Crtstu Dief Garlita
48 Niculae Popescu Garliciu
49 loan Sandulescu Gherengic
50 loan Radulescu Ghiuvenlia
51 11
Radu Bulaceanu Hairanchioi
52 11
loan Stefanescti It
53 Gheorghe $aramatescu Lipnila
5A Niculae Popescu Mar:eanu
5E Marin Popescu Mihai-Viteazu
5; Nita Trandafirescu Osmanfaca
5' Vasile Illescu Parachioi
5t Epaminonda Mihailescu Pazarlia
52 Pavel Rolaru Pestera

www.dacoromanica.ro
20 JUDETUL CONSTANTA

A' at NUMELE si PRONUMELE I PAROHIA COMUNA


C.) I

60 i'r. loan Perianu Polur


61 Alexe Rgdulescu Saragea
6? 11 Const. Cernescu Saraiu
63 , Teodor Butuliga Safischiof
64 11 Const. Sadeanu Anadalchioi
65 11 Anastase Popescu Murfat ar
66 11 loan Steftinescu Satu-Nou
67 Vasile Popescu Seimeni
68 11 Nizulae Vasilescu Tichilesti
69 , Gheorghe Oprescu Topalu
70 , Manca Paraschiv Topraisar
71 . Ghs.orghe Stanescu Tortomanu
72 , loan loanovict Valala
73 , Gheorghe Antim Ga rlicu
JUD. COVURLUI
1 Econ. Gh. Popescu Si. Nicolae Galaji
2 Gh. Tuinea Episcopala
-
-.,-
Gngore Costea SI ,,
4 4rhid. Durnitru Gr. Popescu PI

5 Econ. Nicolae Gh. Gadei Buna"-Vestire


6 Sachelar Aurel Pipos
7 Econ. Ludovic Cosma Sfinlii Imparali pf

8 , St. fan Arsic II ,1

9 Constantin Caciuc Stir* Aposloli II

10 Gheorghe Costin Intrarea in Biserica


11 loan SieNnescu Mavramol IS

12 Alexandru Vartosu Trei lerarhi .


13 Econ. loan Severn, pensionar IS

14 Stefan Vargolici .
15 David Popescu Sf. Vineri
16 Pr. Anion Veliche Precesta .
17 Dumitru Popescu Cuv. Paraschiva st

18 Stefan lonescu Precesta IS

19 Alexandru Stefanescu
20 Econ. Mihail Tigan Sf Sofia IP

21 Gabriel Stancescu Si. liaralambie .


22 Vasile Rozei Intrarea in Biserica
23 Constantin Perju lsyorui Mated Dom.
24 Pr. loan Ceraman Sf Dumitru ..
25 Econ. Alexandru Tihan Sf. loan Botezatorin IP

26 Sach. loan Grigoriu . ,.


27 Pr. Nicolae Ursache Sf. Apostol ,.
28 Sach. Grigore Dobroveanu Ncnp. Maici Dornn.
29 Econ. li.e Gherghisanu Sf. Gheorghe-Mod .
30 V. A rtirnescu, pensionar II
31 Nicolae Tarabula, pens. It
32 Hie Babes, pensionar II

33 Constantin Patriche Targu Bujor Targu-Bujor


34 . Constantin Tebeica Costachi-Negri Lascar-Catargi
35 Sach. Grigore V. Sarbu ISmardan Smaidan
36 Pr. Atanasie Bogatu Balintesti Balintesti
37 Constantin Sarbu
pp Branistea Branistea
381 loan Doc ?n Targu.Bujor Targu-Bujor
Cristea Goga Merit Men'
40 Dumitru Mihailescu
pp PI

41 Gh. Burghelea Baneasa Baneasa


42 Nicolae Popescu II SI

43 Dumitrie Bejan
pp Cuca Oasele
44 Ion Lungulescu i Cudalbi ICu ialbi

www.dacoromanica.ro
JUDETUL CO VURLUI 21
I.
00
Z NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA

45 Pr. Nicolae Gatuiescu Cudalbi CUO0101


461 Teodor !Wale Cudalbi 11-a
47 Teodor Dobrea Chirilesti Rogojeni
48 Vasile Trenchea Cavadinesti 1-a Cavadinesti
49 , loan Popovici 11-a
50 Nicolae Ionescu Corni Corni
51 Dediu Dodu Filesti Filesti
52 , Niculae Zugravu Follesli Follesii
53 , Teodor Perju Frumusila Frumusita
54 loan $1. Ougoasg Fartgruzsti Farlanesti
55 Ion lorga Ognesli 1-a Ganesti
56 , Gr. Georgescu
57 , Oh. Gadd Ggnesti 11-a
5t3 , Cons?. lonescu Independenta Inclependenta
59 , Ion Caluian
60 , Gh. Savin jorastin 1000
61 , C. Beldie
62 , N. Rgscanu
63 Petru IstraIe Lupesti Lupesti
64 Gh. Podasca Mastacani Mastacani
65 Teodor Mgricg
66 , Vasile Popovici
67 Econ. loan Fibula Mglustem Mglustem
68 loan B,.j]n Moscu Targu-Bujor
69 Lazgr Lgcusta OdaiaManolache Odaia-Manolachc
70 Sach. Marin Muscg Oasele Oasele
' 71 Econ. Vasile Popescu Pechea Pcchea
72 Pr. Panait Musca Pisc Pisc
73 Alex. Dobrea Puluchioaia Targu-Bujor
74 Sach. Gh. Lazgr Oancea Oancea
75 Pr. Teodor Patrice Prodanesli Slivna
76 ,, G. Goga
77 g loan 1-lagiu Rogojeni Rogojent
78 g Gh. Buluc Slobozia-Conache Slobozia-Conache
79 Cons?. Popovici
80 Ion Talpan Smardan Smardan
81 loan Bufunoiu *multi I-a Smulti
' 82 Timoteiu Rap Smulli
83 Dianirru Rapa Small II-a Smulli
84 Gh. Cojocaru Scanteesti Frumusita
85 Cons?. Silvneanu Slivna Slivna
86 Stefan Bogalu SaluBeresli TarguBeresti
871 Ion Teodor
88 g Onufrie Zugravu $ipeni Tulcani
89 loan Stratulat Swila Sivita
90 ,, G. Gheorpec
91 loan Tascg Targu-Dragusent Targu-Dr8gueni
92 Stefan Neat Tulucesli Tulucoli
93 Teodor Manoliu TarguBeresti Targu Bere§ti
94 Constantin Leu Tulcani Tulcani
95 Coslin I. Popa Urlesti UrleVi
96 Const. Gheorpec Vli deli Vlgde*Ii
97 Gh. Cheorpec
I 98i Econ. V. G. Vargolici Varlezi 1-a Varlezi
99Sach. Temislocli Vargolici Varlezi 11-a

JUD. DAMBOVITA
i 1 Pr. Atanasie Nicolaescu DragomireO Dragomiresti
2 Alexandru Popescu Curtea-Domneasc5 Targoviste

www.dacoromanica.ro
22 JUDETUL DAMBOV1TA
"a.

zzL, NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA

3 Pr. Atexandru Popescu Frasinu Frasinu


4 Andrei Marinescu Isvoarele Isvoarele
5 Andrei Cristescu M/nastioara lugureni
6 ID Al. Nicolaescu Runcu Runcu
7 Al. Popescu Slobozia Corn5telu
E Anton Popescu G6esti Gaesti
9 Bucur M. Popescu Podu-Rizi Branistea
10 Const. Mateescu Mahalaua Viforala
11 Cons!. Gheorghe Manga Pietrari
12 Consf. lonescu PloP1 Thu
13 Cristea Georgescu Pietrari Pietrari
14 C. I. Popescu Gura-$uli Gura-Suli
15. IP Cristea Constantinescu Schitu-Cobia Cobia
16 Const. Radulescu Brosteni Brosteni
17 D. Cruceru Gherghesti-lonesti Gherghestilonesfi
18 If Dumitru ZIMeanu Baldana Baldana
19 Dumitru Tanasescu BlentiSarbi BAleni
20 Pr Dumitru T6rAsescu Frbsinet Cobia
21 Dumitru Popescu Glambocata Glambocata
22 It Dumitru losifescu Gemenea Gemenea .

23 It Dumitru Popescu Laculele Glodeni


24 Dumitru Popescu Mol5eni Mopeni
25 Dumitru Teodorescu Poiana-de-tos Poenite
26 Dumitru Sorescu Potlogi Potlogi
27 Dumitru Popescu R5zvadu-de-los Razvad
28 Fitt p Pgrvulescu Lazuri Lazuri
29 Florea Dinu Sf. the Gaesti
30 Florea Georgescu Socet Bilciuresti
31 Gh. BAlusel Buciumeni Buciumeni
32 Oh. Popescu telesti Telesti
33 G. I. Popescu Dragidana Dragidana
341 Gh. Manolescu Aninoasa Aninoasa
35 Gh. Popescu BNIenti-Romani B8leni
36 Gh. Elberg Costestif-din-Vale Cosiesli
37 Gh. Mihailescu 1Cojocaru Cojocaru
38 Gh. S. Popescu Grecii-Bolesti Botesti
39 Oh. Popescu Grecii Oren
40 Gh. Teodorescu Glambocata Glambocata
41 Oh. Popescu Gura-Ocnitei Gura-Ocnitei
42 Gh. Popescu Ludesfi Ludesti
43 Gh. Cernescu Mogosesti Lucieni
44 Gh. Popescu Moroeni Moroeni
45 Gh. Popescu Motaeni Mol8eni
46 Gh. lonescu PMfroata PAIroaia
47 Gh. Simionescu Pietrosila Pietrosila
48 Gh. Diaconescu
49 Gh. Popescu Raul Alb BSrbulcl
50 Gh. Radulescu Bogali Bogali
51 Gh. Anasfasescu Lungulet Lungulet
52 Gh. lonescu Visinesti Visine§ii
53 Gr. Petrescu Sf. Nifon Targoviste
54 H. Oprescu Sturzeni Priboeni
55 loan Popescu Milropolia Targoviste
56 Ille Aldescu Stelea
57 loan Popescu-BArbulel II II
58 loan Constanfinescu Cu rfea-Dom neasca 1

59 loan StAncescu IP

60 loan M. BMnicS Frtsinei Cobla


61 loan Brezoianu Brezoaele Brezoaele
62 Loan Diaconescu ofesfi Bolesit

www.dacoromanica.ro
JIJDETUL DA MBOV1TA 23
2 g NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA

63 Pr. loan Sgpuneanu Bucsani Bucsam


64 loan lacobescu Barbulell Barbuleli
65 loan lonescu Bela Bela
66 lacob Popescu Bezdean Bezdean
67 loan D. Popescu Branesti Branesti
68 loan Popescu Cornet Cornet
69 loan D. Tomescu Cobia Cobia
70 loan PEntazianu Cazaci Cazaci
71 loan Panaitescu Candesti Candesti
72 loan Alexandrescu Conies,' Coniesti
73 loan Popescu Cucuteni Valcana
74 losif Voiculescu Dragodanesti Candesti
75 loan Constantinescu Doicesti Doicesti
76 loan Marinescu Greci Greci
77 losif Popcscu Gheboeni lanesti
78 loan Georgescu Gorgoia Rasvadu
79 loan Cofenescu Isvoarele Isvoarele
80 life Stoenescu Morten' Morteni
81 loan Popescu Marcesti Marcesti
82 loan Popescu Minoru Minoru Picior-de-Munte
83 loan Popescu Majoru Puntea-de-Greci Puntea-de-Greci
84 loan Diaconescu Serbanesti Serbanesti
85 Die Podurizeanu Raciu Radii
86 loan Mircescu Raul-Alb Barbulet
87 loan Ratescu Serdanu Serdanu
88i Hie C. Popescu Slobozia Moara Slobozia
89 "
loan Popescu Scheiu Scheiu
90 Hie Tomescu Strambu Huhibesti
91 Ilie Negoescu Tomsani Tomsani
92 loan Savulescu Tatarani Tattrani
93 Hie Georgian Pietresti Uliesti
94 loan Mircescu Vgaresti-de-Rgs. vacare0
95 loan lordanescu Cocos Cocos
96 1. M. Popescu Matasaru
97 I. St. Popescu Sf. Nicolae Targoviste
98 M. Stefgnescu Baloteasa Pat roata
99 Mihail Pavelescu Balteni Balteni
103 Marin lonescu Bezdead Bezdead
101 Mihail Constantinescu Crovu Crovu
102 Marin Constantinescu Cranguri Cranguri
103 Marin Conignestu Romanesti Romanesti
104 Marin Doicescu Piersinari Piersinari
105 Mihail Popescu Podu-Barbierului Podu Barbierului
106 Mihail Serbanescu Serbanesti Puc'oasa
107 Mihail Georgescu Razvadu-de-Jos Rasvadu
los Marin Popescu Sperieleni Sperieteni
109 Marin Dumitrescu Vulcana-Pandele Vulcana Pandele
110 Marin Popescu Razvadu-de-Sus Rgzvadu-de-Sus
111 M. A Swescu Cuparu Dragodana
112 Nae Parvu Simuleasca Targoviste
113 N. Popescu-Taig Mitropolia
114 N. Gr. Amnia Stelea
115 Pr. N. Colfescu Sf. Treime Ggesti
116 Nislor N. Popescu Candestl-din -Deal Candesti-din-Deal
117 N. I. Popescu ,Glodeni Glodeni
118 N. Ivanescu Bolovani Bolovani
119 Nicg Popescu iCosiestii-din-Vale Cosiest'
120 N. Popescu Cornisari Comisari
121 N. C. Popescu Gemenea Gemenea
122 N. V. Popescu I Calunu Cgtunu

www.dacoromanica.ro
24 JCDETUL DAM1-10V1TA

0 NUMELE si PRONUMELE PAR01-11A COMUNA


z 5,
U
123 Pr. N. (..rcei Staili.,;11 Baltent
124 N. Popescu I t45nesti MIlnesti
125 N. Golgea M?hataua Viforilta
126 ., N. lonescu Nucet C-z?ci
127 N. M loilescu Poi'ogi Poilogi
128 N. Diaconescu Cr3riguri Risvdd
129 N. Anastasescu TIttrani T6filrani
130 N. Georgescu S3cueni Sacueni
131 N. Popesec Suseni Bog3tt
132 ., Negolt6 Dumitrescu Sotanga SolfIng9
133 Nhculae Sian Ursciu Visinesti
134 N. MilAilescu VacAresti Vac5resti
135 N. Popescu Valea Caselor VAtle-Unite
136 N. Popescu Viforata VtforSta
137 N. G. Popescm Colibasi Coltbai
138 Pefre Malache Bnita Frtisinu
139 Petre Popescu Butwu Butotu
140 pp Procopie Pooescu Candesti Cartdcsli
141 ,, Panait Georgescu Debra IDobra
142 Petre Popescu SI3n2sti StA.testi
143 Petre Gherase Morteni Mortcni
144 Petre Georgescu Ocnita Ocnila
145 Petre Pooescu Tftla "Pita
146 Radu Popescu Sf. Gheorghe Targovisfe
147 Radu Petrescu Lucteni Lucieni
148 Radu 1. Brezeanu T8Inroi TAttroi
149 Scarlat Popescu Mitropolia Targoviste
150 Serban Popescu Brezoaiele Brezoaiele
151 Stefan Cercei M-rea Vilorlta Vilor;ta
159 Stan Pooescu BAdulesti 13.dulesfi
'53 Stefan Udr.'scu Bog all Bogati
154 Sian Popescu Cornet Cornet
155 Stefan Negocscu Ungureni Nlnesti
15 Serghie Constanfinescu Pocurile-de-Sus Pucioasa
157 Scartat Popescu
158 Stefan Dumitrescu Suta Sup
159 Sandu Alkxandrescu Titu Non Thu
160 Simon Grigorescu
161 Stefan lonescu Odobesti 6dohesli
162 Telemac Manea Curtea DomneaseN TArgovisie
163 Toma Popescu Gheboaia Gheboaia
164 T. Maleescu Tint Targoviste
165 Vasile Alexe Sf. Gheorghe .
166 Voinea Popescu 1-lulubesli Hulubesli
167 Vasile 0.1eanu Luceni Lucieni
168 Vasile Popescu Mogosani Mogosani
16.9 Vasilo Dumitrescu Vulcana -de -Jos Vulcana
170 Vasile T. Popescu Poiana-de-Sus Poenile

JUD. DOLJ
1 Pr. Chiriacescu loan BAsica Craiova
7 Cosoveanu Nicolae PosIelnicu-Fir
3 DrAghici Paraschiv MadonaDudu
4 Dumiirescu Die MAntuleasa PI

5 , Constanfinescu Sf. Cons!. Belivaca


e PArscoveanu Oh. Oata
7 Popescu F. loan Petri BOZI
8 lonescu Constantin Obedeanu 1,1

9 lonescu Safir Sf. Treime

www.dacoromanica.ro
JUDETUL DOLT 23
z
z0 t. NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA

10 Pr. Lupg utesk.0 urmihre Maciona-Dudu Craiova


11 Marinescu Ilie Dorobantia
12 Marinescu Marin SI Ilie
13 Mihallescu Gheorghe Madona-Duelu 19

14 Papinian Ion Sf. Soiridon


15 Plevianu Ion SI. Gheorghe-Vechi
16 Popescu D. loan SI. Itie
17 Porumb Nicolae Sf. Nic.-Ungureni
18 Sgvulescu Romulus Magi -Enus
19 Gronea Maim Si. loan -Hera
20 PI Mafeescu loan ISIiniii Apostoli
21 Popescu Consl.- Orodel Sf. Gheorghe-Nou
22 Popescu Grig. Breasta Siintii Arhangheii .
23 lonescu Stefan ,Xclormirea Cal:fat
24 Almajanu Ion Sopot Sopot
25 Amarascu Nicolae Velest. VcIesti
26 Amzulescu Mihai Afumati Afumati
27 Andreescu Dturntru Cgpreni Cgprent
28 Anghelcscu loan Dcsa De.sa
29 Baculescu Alex. Barca Barca
30 Bgdiceanu Nic. lsvoru Isvoru
31 Kilisteanu Stefan Negoiu Negoiu
32 13:.rbulescu Stefan Seca Tangrg Saca
33 Bars4tescu G. Ion Gigera Gigera
34 Barzeanu Nicolae Zaval Zaval
35 Bobei Gheorghe Gogosiu Gogosiu
36 Bouleanu Gh. Fratostila Fratostila
37 Brabcveanu Constantin Brabova Brabova
38 Braviceanu Marin Urzica -Mare Urzica-Mare
39 Bracii;.teanu Gh. Brgclesti Brgdesti
40 BrOnisteanu Pktre Castrele-Traian Plenita
41 Colunceanu Nicolae Plesoiu Ple.som
42 Caluggrescu Nicolae Manesti Melinesti
43 Constantineanu loan Ghercesti Ghercesti
44 Cioroianu Constantin Cioroiu-Nou Crorotasu
45 Combiescu Petre Vela Vela
46 Covetanu Marin Olubega Giubega
47 IP Danielescu Marin Giurgila-Curmgtura Giurgila
48 Dinescu Irani Piscu-de-Camp Pis,:u-de-Camp
49 PP Dobreanu Gheorghe Sfinlii Voevozi Poiana Mare
50 Drggusin Dumitru Palilula Bucovatu
51 Dolea Radu R. Orodelu Orodelu
52 Dobrotescu Toma Nedea Nedea
53 Doiculescu Petre Ghicea -Mic Ghicea-Micg
54 Dumitrescu Ilie Behet Behet
55 Dumitrescu Nistor Maglavit Maglavit
56 Dumitrescu Marin Mgracine Tencangu
57 Dumitrescu loan Marsani-Ciunei Marsant
58 Dumitrescu Ilie Podari Podari
59 Devesel loan Mgcesu-de-Sus Macesu-de-Sus
60 Dutescu Mihai Floresti Floresti
61 Elian loan Godeni Godeni
62 Florescu Gheorghe Catanele Catanele
63 Florescu loan Ghindeni Ghindeni
64 Galicescu Mafei GaliceaMare Galicea-Mare
65 Georgescu Constantin Talpasiu Talpasiu
66 - Georgescu Petre Mierea-Birnici
67 Georgescu Smarandache Milesti Milesti
661 Goescu Mihai Goesli Goesti
6 Gavrilescu Hie Preajba-Malu-Mare Malu-Mare

www.dacoromanica.ro
26 JUDETUL DOLJ

z6 s.," NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA

70 Pr. Gavrilzscu Nicolae Argetoata Argetuia


71 Ghi la Dumitru Cosovenii-de-Sus Cosoveniide-Sus
72 Grigorian Gheorghe Isalnila Isalnita
73 lacobescu loan Gogosita Gogosita
74 lliescu Dumitru Grindeni Grindern
75 lliescu loan Ostravent
76 lonita Vasile Urzicula Urzicula
77 11 Isvoreanu Constantin Dobridor Dobridor
78 lliescu Pavel aciulatesti Cactulatesti
79 lonescu Anghel Verbita Verbila
80 lonescu Constantin St. Nicolae Bnle0i
1

; 81 lonescu Stefan Wad Mitod


82 Leoveanti Constantin Glod Glod
83 IP Lipoveanu loan Lipov Lipov
84 Locus eqnu Gheorghe Bunesti Locusteni
85 Locusteanu loan Branesti ..

86 Mano lache D. loan Simnic Simnic


87 Marinscu Constantin Balla-Verde Balla-Verde
89 Marinescu Marin Moreni Fantana-Banului
80 Marinescu Pavel Padea Padea
90 Mihaescu loan Paisani Stoiana
91 Milculescu Dumitru Cruset Mirea-Birnici
9? Milculescu Nicolae Poiana-de-Sus Poiana -de -Sus
93 Mitrescu loan Mischii Mischii
94 Morcanu Ion iiunia Hunia
95 Moloceanu Constantin Balota Balota
96 Molateanu loan Motalei Motatei
97 Murgasanu Nicolae Murgasu Murgasu
98 Neagoe R. The Popesti Marsani
99 Nicolaescu loan aciulatest, adulates,'
100 Nicolescu Nicolae Gangiova Gangiova
101j Nitescu Vasile Hurezu-Poenari Hurezu-Poenari
102 11 Oprescu Constantin PiscuSadova Sadova
103 , Papazotescu loan Basarabi Basarabi
104 Pauniu Gheorghe Predesti Predesti
105 , Pauniu loan Filiasu Filiasu
106 , Paunescu Hie Ceratu Ceratu
17 Pelculescu Gheorghe Ciuperceni-Noui CiuperceniNoui
108 Petrecu loan SI. Nicolae Priana-Mare
109 Petrescu Petre Coveiu Coveiu
110 Pleniceanti loan Poiana-Plenita Poiana-Plcnita
111 ft Popescu Nicolae Tunari Tunari
112 , Popescu loan Bulzesti Bulzesti
113 Popescu Nicolae Ciorani Slotana
114 Pooescu Cosma Macesu-dedos Macesu-de-Ios
115 Popescu Constantin Almaitu Alm*
116 Popescu Alexandru Adoimirea Bai lest'
117 Popescu Mihai Rasnicu Rasntcu
118 Po pescu Savin Cernatesti Cernatesti
119 Popescu.Gheorghe Bodaesti Bodaesti
120 Popescu Fi lip Carpenu Carpenu
121 Popescu Mihai Cernelele Cernelele
122 Popescu Gavril Cetatea I Cetatea
123 Popescu Pecre Cioroiasu Cioroiasu
124 PI Popescu Atanasie Ciuperceni-Vecht Ctuperceni-Vechi
125 Popescu loan Gangiova Gangiova
126 , Popescu V. Stefan Goicea-Mare Goicea-Mare
127 , Popescu Stefan rat-sant Pilesti
128, Popescu Alexe Perisor Perisor
129, Popescu Marin Sadova Sadova

www.dacoromanica.ro
JUDETUL DOLJ 27
o NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA
Z

130 Pr. Popescu Dumitru Leu Scurusiu Locustcni


131 Popescu Alexandra Caraula Carcoula
132 Popescu Virgiliu Sacui Sgcui
133 Popescu Dumitru Terpezita Terpezita
134 Pgdureanu Petre Saca-de-Camp Saca-de-Camp
135 Pascu Gheorghe Plosca Plosca
136 Popilian Constantin Amgrtsti Amgrgsti
137 Predescu Anastasie Ghidiciu Ghidiciu
138 Popescu Constantin Ciutura Ciutura
139' Predescu Nicolae Comosteni Comostent
140 Pretorian Nicolaz Tgnlareni Tandgreni
141 Pretorian Constantin Damian Damian
142 Pretorian Marin Barza Barza
143 Pretorian Hie Segarcea Segarcea
144 Pretorian loan GiurgitaCioromela Giurgita
145 Pretorian Trandalir Rgchita Brabova
146 Fufureanu Nicolae Puturi Gioroca-Mare
147 Rgdu'escu Nicolae Petroaia Belot
148 Risipileanu Nicolae Risipili Risipiti
149 Rudgreanu loan Rudari Rudari
150 Sandulian Gheorghe Mosna-Stiubei Umtata
151 Sgvulescu Gheorghe Bralostila Bralostila
152 Surgianu Dumitru Mihaila Mihaila
153 SAndulescu M. loan Cgciulat aciulat
154 Scaesteanu loan Scgesti Scgesti
155 Simionescu Constantin Radovan Radovan
156 Simionescu Stefan Boereni Boereni
157 Slavuteand loan SIgvula Sigvuta
158 Soare Constantin Golenti Golenti
159 Stanescu Grigore Bunesti Marsani
160 Signescu Petre Cglgrasu Cglgrasu
161 Stoereicu Mihal Carna Carna
162 Slrgchiscu loan Plenita Plenita
163 Tacoi loan
164 Tgnasoiu Constantin Bucovglu Bucovglu
165 Ticulescu Alexe Mgrigsliricea Mgngsfiricea
166 Turcu Pie Rasta Rasta
167 Urziceanu Marin Bistretu Bistrefu
168 Vucgnescu Dumitru Pielesti Pielesti
169 Vladimirescu Constantin Adancafa Adancata
170 Voiculescu Dumitru Galichrica Galfcluica
171 Voinescu Nicolae Drgnic Drgnic
172 ZamPrescu Nicolae Negoesti Negoesti
173 Dumitrescu Hie Locusteni Locusteni
174 Dumilrescu loan Srnardan Smardan
175 Dumitrescu loan AdunatiGeormani Adunali-Geormani
17 Popescu Alexandra Valea-Stanciului Barza
17 Popescu Dumitru Carcea Carcea

JUD. DOROHOI
1 , Icon. Dr. D. Grigorescu Grig. GhicaVodg Dorohoi
2 ,, Constantin Ciocolu Vargolici
3 1. Enescu Stefan-eel-Mare
4 Mac. C. Sandovici Grig. Ghica-Vodg
5 Icon. N. Alexandrescu Miliaileni Mihgilenl
6 Pr. I. Hadarcg Berta Berta
7 Icon. Cosma Pelrovici Pomarla Pomarla
8 Pr. Sp. Vasillu
9 Al. Seriteanu Adancafa Adan"cafa

www.dacoromanica.ro
2S JUDETUL DOROH01

z° NUMELE si PRONUMELE PARONIA COMUNA

10Pr. Gh. Dimurtu Alna Hudesti


11 V. Teodorescu Avrtneni Avrameni
12 Icon. Gh. Mironescu Braesh Brae; ti
13 Pr. Gh. lonescu Busuiocent ,,
14 N. Teodoriu Balinesti Gramesti
15 Gh. Hadarca
11 Bagiura Darabani
16 Gh. Popescu &vet Bivol
17 Grigore Costica
91 Crislinesti 1bannsfi
18 11 Ilie Filipeanu Cojusca Cojusca
19 11 V. Socianu Hudesti Mari Hudesti
20 Gh Niculea Dimacheni Corlateni
21 I Teodoru Tureatca Tureatca
22 11 1. Gheorghiu Dumeni Durneni
23 1. Leftcr Dobrovanauji V.-Campului
24 11 Gh. T. Carausu Dealu Zvorastea
25 C Cosleanu Darabani Darabani
26 C Daranga Draguseni Draguseni
27 Icon. N. Tamajiu Gramesti Gramesti
28 Pr. 1. Stefanescu Havarna Havarna
29 Gh. M5zareanu Hanlesti Hanjesti
30 N. Stelanescu Hiliseu Pomaria
31 Aristotel Popescu horodistea Hotodistea
32 Icon. Victor Mironescu Hudesti-Mici Miorcani
33 Grigore Ralleanu lbanesti Ibanestt
34 Anton Dubau Molnija Lunca
35 D. GhPrasim Mogosesti Buda
36 N. Luca Mileanca Mileanca
37 N. Tatarasanu Mitocu Mitocu
38 C. Silveanu Manoleasca Manoleasa
39 C. Urzica Orofteana Lunca
40 N. Sandovici Probotesti Tarnauca
41 T. Panaitescu Maul' Radauji
42 Al Dumitriu Smilau Mamornila
43 Gh. Dumitriu Suharlu Suh6rau
44 C. Zamfirescu Saveni Saveni
45 V. Steianescu Sarbi V16sinesli
46 Octav Isaceanu Sendriceni Cangngu $endriceni
47 C. Balanescu $erbanesti Zvoriste
48 Adr. Popovici Stubieni Stiubieni
49 N. Sandovici Trestiana Broscauji
50 D. $tefanescu Tarnauca Tarnauca
51 1. Axinte Talaraseni Mileanca
52 1. Moga Vaculesti Vaculesti
53 V. Enache V.-Campului V.-Campului
54 At. Salusi Unesii Kanesti
55' 1. lonescu Vorniceni Vorniceni
56 V. Macarescu Zvoristea Zvoristea
57 , 1. Macarescu Zamostea Zamostea
58 , M. Mandrescu Lisna Suharau
59 D. Branzei Pilipauli Lunca
60 M. Gherasim Buda Buda
61 D. Botez Condareri Dumeni
62 C. Ratteanu Mamornila Mamornila
63 Al Sandovici
, Broscauji Broscatni
64 Gh. N. Stefanescu Candesti Dersca
65 Pr. T. Tomajiu Paltinisu Paltinisu
66 V. Gheorghiu
, Serpenili Manoleasa
67 1. Teodorescu Cornesti-Teioasa PAItinisu
6 Pr. Botezatu 1. Adrian Corlateni Corlateni
6 Grigore Botez Liveni Sofian Dumeni

www.dacoromanica.ro
JUDETUL DUROSTOR 29
I NUMELE si PRONUMELE PARON1A COMUNA

70 Pr. Vasile Rugescu Hrealca Buda


71 C. Filipeanu Lozna Lozna

JUD. DUROSTOR
1 Pr. Dimilr!e Sloianof Ccrcovna Acadanlar
2 Grigore Arnandof Aidemir Aidernir
3 Toniti Stand Babuc Babuc
4 Dimilrie Sicof Calipetrovo Calipetrovo
5 RAu Dimof Cainargeaua Mare Cainargeaua-Mare
6 Anghel Iv. Ofcearoff Cainargeaua Mica Cainargeaua-Mica
7 Dimitrie Economof Caraorman Caraorman
8 Constantin Hrislof Cocina Cocina
9 Ilie Benof Cmomur
10 Istrati Mefodie Doirnuslar Doimuslz r
11 Teodor Popa Dimitrof Bu'garschi-Corni Dolni Rahova
12 Stefan Tudorof Garvan Garvan
13 Vasile Cazasof Aschioi Aschioi
14 Boris C. Buiclief Cadichioi Cadichioi
15 Vasrle Dicof Cranova Kiose-Aidin
16 Nedelciu lvanof Popina Popina
17 Pompiliu Predovici SarsAnlar SarsAnlar
18 Enachi Gheorghicf Srebarna SrebArna
19 Velicu Druind Starosele Starosele
20 Icon. VasilP S iveanu Silistra Silistra
21 Pr. Carol Voinea
22 Hristu BrLter Turlucaia Turlucaia
JUD FALCIU
1 Icon. Eremia Hagiu Sf. Nizolae-Husi
2 Gh Axinte
3 Diac. lordgche MAsca
4 Iron. Const. Vd:i iu Sf. Inallare-Husi
5 Sach. Pelru Hanganu It
6 Diac. Neculau Manoliu
7 Icon. loan Toderascu Sf Gheorghe-Husi
8 Gh Codreanu SI. Dimiirte-Husi
9 Pr. Irimia R4du
10 Icon. Petro Vasiliu Sf Voivozi Husi
11 Diac. N. Murt,anu
12 Icon. Comae Vasilescu Sf. loan-Husi
13 Corsi. Isgcescu Sf. Episcopie Husi
14 Diac. V. Onu VI

15 Icon. Savu Ciocgrlan Atbesfi


16 Sachelarul Gh. Lupu -Irsura
17 icon Dimitrie CiocArlan Bazga
18 Std. CioL oiu Bohotin
19 Gh Andr ula dradicesti
20 (con. loan Nacu Brine; ti
21 Sachelar Sterian Oulu Basasti
2? Icon. Haratamb Sarbu Cornis Alberti
23 Pr. loan Popa Cotu-Ghermanesti
24 Cons! Ghcorghiu Covasna
25 Alex. Munleanu Cozmesti
261 Sava Dimitriu Cretestii de los
27 Sachelar N. Pavlov Creiestii de Sus
28 Pr. Vasile Cazgnescu Crgsnaseni
29 Grigore Ionescu 11

' 30 Icon. Cons!. Ursgcescu I Curteni

www.dacoromanica.ro
30 JUDETUL F ALCIU

gw NUMELE SI PRONUMELE PAROHIA COMUNA


U
31 1,on. Vasiie Cotae Luittm
32 Sachelar loan Casu Carligall
33 Icon. Teodor Males Arhire Davidesti
34 Sachelar D. Mihailescu Deleni
35 Pr. V Lisievici Dodesti
36 N. Obreja
37 Icon. V. Ursacescu Dolhesti
38 Sachelar Peire lonescu Duda
39 Pr. Petre Panciu Epureni
40 Icon. V. Motet Falciu I
41 . V. lonescu Faictu II
42 loan Lovin Ghtrmanesti
43 Icon. Stefan Focsa Grumezoala
44 Pr. Gavril Dascalescu 6 1351 la'
45 V. Nastasiu Gages!'
46 loan Alislar Hurdugt
47 Icon Oh. I. Vasilache Idrici
48 Pr. Gh. Dumiirescu Isaia
49 Sachelar Stefan Bularda Jigaha
50 Pr. Vistle Man
51 loan Iorciachescu Lunca
52 icon. Stet. Andreescu Mosna
53 Icon. Pavel Profir
54 Sach. Petru Males Oltenesti
55 Pr. Petru Sarbu Poganesti
56 Const. Ardent Rosiest!
57 loan Cozma
58Sach. Cons,. Raseanu Ranceni
59 Pr. Alex. Chirica Rasesti
60 Stefan Graner Scoposeni
61 Icon. N. Sevescu Stroesti
62 Pr. Const. Males Staltnesti
6 Gavril Racovila Schiopeni
64 Sach. loan Paveliu jiscani
65 Pr. Cons!. Culu Suielea
66 loan Tighe! Tamaseni
67 Icon. T. Manoliu Tabalaesti
68 Pr. loan Cojan Tatarani
69 Sach. M. kascanu Ill
70 Pr. loan Filip Tarzli
711 Vasile Lascar Udall
7 Pavel Cordova Vetrisoaia
73 Grigore Stoica Vicoleni
74 Gh. Chitic Vinetesti
75 Peiru Serban Viltotesti
76 Icon. Gh. Hamagea Vulcan! I
77 Gh. Varlotomet Vulcani 11
78 Pr. loan Revent Vulcani II
79 Gh. Nestian Tupilali Vulcani
JUD. GORJ
1 Pr. Albeanu loan Rasova Baiesti
Aposleanu Grigore Balla Balla
31 Baculescu loan Celeiu Celeiu
Bardan Dumitru Sf. Voivozi Targudiu
Bardan Grigore Benghioi Lelesli
Bardan loan Balcesti Balcesli
Bardan Lazar Horezu Schela
Motu Serban Legresti-Birnicl Legresti-Birnici

www.dacoromanica.ro
JUDETITL 0011J 31

zo NUMELE si PRONUMELE I PAROHIA COMUNA

91Pr. Baian loan Stoiojani Stroesti


10 Balanescu loan Rugu Radinesti
11 Barbuiescu lacov Gavanosti Cornesii
12 Balteanu loan Balteni Balteni
13 Berculescu loan Rovinari Rovinari
14 Berindei Thimotei Var lu 13alacesti
15 Beuran Adam Stegaroi Budieni
1 Brancus loan Mamiroiu Bradieni
17 Bumbescu Vasile Bumbestiide-liu Bumbestii-de-liu
1 Bunescu Gheorghe Alberti Birnici Albeni
19 Burlanescu loan Poenari Poenari
Buse Constantin Telesti-Mosneni Somariesli
21 Calapereanu Constantin Bolboasa Bolbosi
22 Calniceanu Loan Barbonesfi Calnicu
23 Carstoiu Gheorghe Pesteana-Vulcan Pesleana-Vulcan
24 Cernalanu Constantin Arcani Arcani
25 Chirionescu loan Polovragi Polovragi
26 Ciocanescu Gheorghe Vgdeni Vadeni
27 Ciocanescu llie Barcaciu Musetestl
28 Ctocoiu DLIMIITU Corbeni-Barsesti Barsesti
29 Cornanescu Filimon Hirisesti Novaci
30 Constantinescu Nicolae Pociovalistea Pociovalistea
31 Constantinescu loan Branesti Branesti
3 Constanfinescu Matei Pocruia Pocruia
3 Copaceanu loan Pojogeni Pojogeni
Cornescu Grigore Balesfi Balesti
35 Cruceru loan Urechesti Urechesti
36 Cureleanu lacov Si. Apostoli Targu-iiu
37 Cureleanu Luca Caineni Caineni
38 , Danielescu Grigore Sipotu Sipotu
3C Davitoiu loan Stroesti Stroesti
40 Davitoiu loan Temisani Rosia-de-Sus
41 Davi low Vasile Te lesti Birnici Somanesti
42 Danau Vasile Car(iu Turcinesti
4'3 Danciuloiu Constantin Ceplea Brosteni
44 Diaconescu Constantin Copacioasa Copacioasa
45 Diaconescu Nicolae Peiresiii-de. jos Petrestii-de-los
4E Diaconescu Radu Fotnetesti Ciuperceni
47 Dobrescu loan Mischii Godinesti
48 Dodescu Gheorghe Rosia de Sus Rosia de-Sus
49 Draganescu loan Scoria Scoarla
50 Durnitrescu Constantin Ionesti lonestt
51 Fa cea Toma Cartiu Turcinesti
52 Filipescu Dumitru St. Apostoli Tamil liu
53 Florescu Dumitru Turcenii-de-Jos Turcenii-deos
54 Framuseanu Constantin Atarnali Frumusei
55 Georgescu Mihail Corsoru Alimpesti
56 Giurescu Dumitru Cazanesti Parau
57 Gurean Teodor B3rosteni Pertisani
5s Homescu loan Pinoasa Ste leri
59 Horhoianu Simion lupanesti lupanesti
60 lonifescu Gheorghe Rosia-de-Jos Rosia -de -Amara die
61 lonescu Florea Muse testi Musetesti
62 lonescu Gheorghe Valeni Ciarbov
63 loan Pr. Dumitru Bainegi Giodent
Lianu Dumitru Hotini Turbali
65 Magherescu Oh. Magheresti Magheresli
66 , Manolescu lordache Borascu Borgscu
67 , Malgescu loan St. Voivozi Targuliu
68 Mgrculescu loan Mogosani Bobu

www.dacoromanica.ro
32 JUDETUL GORJ
e;
zO NUMELE sl PRONUMELE PAROHIA FILIALA
U
69 Pr. Marg,neatiu Florea Ibibe.,tt Ribes!! I.

70 It Mragiu Pzlre Petcana- deSus Pe steana-de-Sus


71 11 Murarel Dumitru Urdarli-de-Sus Urdattide-Sus
72 Negrescu Jacob Preajba-Dragoeni PeIrestii-Varsaturi
73 Negrescu Vasile M6Id3resti Romartesti
74 11 Oprisescu Dumitru Sainbotinu SarnboIinu
75 Opt isescu Gheorghe Pircit Bumb -Pilicu
76 Parvulescu Scvaslian Cernadia Cerrqi'dia
77 Panoiu Petre Preaiba-Dr8goeni Pettestil-Vt rsMura
78' 11 Past rezmu Alt xandru VlEduleni VIaduleni
71: .. Plirascoiu lordache Cornetu SL hela
so Paratanu Petre Versant Versant
81 11 Perzscu loan Pojaru de-Sus Pojaru
82 ., Petrescu Constantin 'Aninisu din Vale Anini.1
83 ,. Popcscu Alexandru And reesti Andreesti
F4 Popescu D. Gheorghe Co te.sti Coltesti
85 Popescu Gheorghe Frblestti-Birnicl Lelesti
86 Popcscu Constantin Priporia Prigori i
87 Popcscu Coslache Berlesli Scrada
88 11
Popescu Coslache Si. Imparati Targulin
89 .. Popescu Pantelimon 11

90 /1 Popescu N Gheorghe Mc sculesli Musculesli


91 11
Popcscu Grigore Bola Dobr la
92 11 Popescu Grigore Stanesti Sianesti
93 Pepescii loan Ciocddia Ciocadia
941 11
Popescu loan Co !' basii-Purceleni Bobu
95 0 Popescu Maid Tismana Tismana
96 Popescu Stefan Valani Valani
97 Popilian Constantin Turco nil -de Sus Turcvnii-de Sus
98 Predescu loan Pctrestii-de Sus PoIres dt -Sus
99 Racl,)e scu Constantin Balla Balm
100 .1 Raducan Nicolae Caimonu Cordesli
101 Radulescu DurtnIru Brawia Bratuia
102 1/
Rosoga Lie Val. a Calului Turbutza
103 1/ Rosoga Grigore Valea-cuapa Farcasesti
104 /1
Rovenla P. ire hodoreasca Siejeri
1051 Ruitcanu Constantin Runcu Runcu
106 Say...descri Vasile Tismana Tismana
10? Sburlea Gh orghe Bar balesli Barbatestl
108 11
Scracicann Petre CArbunesti CSibunesIi
10e Sfenes:u loan Tascti 13616nesti
110 St5vulcant, Petre Aninoasa Aninoasa
111 Smantanescu Craciun Romanesti Romancsti
112 11
Stanescu loin Capu-Dealului Branesti
113 Stoichiloiu Constantin Ceauru Ceauru
114 ft Mau Anghel Baltnesti B6ftesti
115 11
Tomescu loan Parau Valea-lui-Caine
116 Tomescu Constantin Barosi Sarbzsti
117 Ticleanu Gheorghe Rasina Rasina
118 11
Udr slow Simion Dtnesli Danesti
119 11
Vanvu Cheorghe S8 celu saceiti
120 Visan Grigore Ilurezanii-de-Sus Hurezani
121 Spalaru Gheorghe Aiimpesti Alimpesti
JUD. 1ALOMITA
1 Pr. loan I. Ciolea Ciulnila Ciulnila
2 4 V Iliescu Dichiseni Dichiseni
3 4 Oh. Maleescu FrgIllesli Fr
4 Econ. Dumitru Dobre Sf. Nicolae ICalarasi

www.dacoromanica.ro
JUDETUL 1ALOMITA 33

z
zO
; NUMELE si PRONUMELE PAR01-11A COMUNA

5 Pr. Marin Dumitrescu Sachel. St. Nicolae Cg lgrasi


6 Mac. Al. Th. Dobrescu
;
Pr. Dumitru Drggan
0 , V. Nanculescu Sachet
II
.
Sf. Impgrali
9 Econ. N. Alexandrescu 1,
Id I. Popescu Ggliceanu Sachet Sf. loan
11 Sofie Popescu Sachel.
12 Neagu Negulescu Amara Amara
13 Al. Negoescu Alberti Alberti
141 Teodor Siroescu Andrasesti Andrg$e§li
15 Gh. Mihaiu Axintele Axintele
1 lacob Negulescu Sach. Alexeni Alexeni
17 Nifg Popescu Arlari Ar fart
1 loan $121anescu Balaciu-de-Sus Balaciu
19 Costache Stelanescu Bora Bora
20 Stefan I. Popescu Bordusani Bordusani
21 loan Neagu II
2 loan Rgdulescu Borduselele Borduselele
23 Manole M. Poenaru Buesti Alberti
2 Micu Mihail Bucu Bucu
25 Stefan Tgngsescu Borgnesti Borgnesti
26 Anghel Teodorescu Brostenii-Noi Brosteni
27 Gh. Marinescu Sachet Ceacu Cuza-Vocig
28 Vasile R. Popescu Ciocgnesti-Margini Cioanesti
29 Radu Dumitrescu Ciocgnesti Sgrbi /I
30 Radu Niculescu Cocargeaua Cocargeaua
31 Marin Visan Cgzgnesti Cazgriesti
32 Gh. Pgnculescu Cegani Cegani
33 Stefan Giripescu Calarasi-Vechi Cglgrasi-Vechi
34 1. M. Popescu Ciochina Ciochina
35 flte Rgducanu Colelia Cole lia
36 Nicolae Copuzanu Copuzu Copuzu
37 Andrei I. Rosiu Cocora Cocora
38 Marin I. Radulescu Cosgmbesti Cosambesti
39 Gh. Popescu Co sereni Cosereni
40 Econ. Vasile Popescu Chioara Chioara
41 Pr. Ghifg Constantinescu Dichiseni Dichiseni
42 Econ. Cons! $tefgnescu Eliza-Stoenesti Eliza-Sloenesti
43 Oh. Rgdulescu Fauret Ulmu
44 1. Constantinescu Sach. Fetesti Fetesli
45 N. Mihgescu Gglia Fgcgeni
46 Nicolae Nedelcu Guralalomilei Luciu
47 Gh Dinulescu Sachet. GArbovi Garbovi
48 Econ Dumitru VIgdescu Grindu Grindu
49 Dobre Constantinescu Grind.* Grindasi
50 loan Teodorescu Grivtla Grivila
51 Toma Alexandrescu Gheorghe Lazgr Bucu
52 D. Teodorescu liagieni Hagieni
53 loan Brgcgcescu tvgnesli loan Chica
54 Andrei Pe Ire lazu lazu
55 Manea Georgescu II ,,
56 Nil Teodorescu Pala jegalia
57 I. Micunescu Jilavele lilavele
58 Marin Vulpescu Lupanu Lup$anu
59 Barbu $teignescu Lehliu Lehhu
60 Dimitrie Z. Popescu Sachel, Mini-Viteazul Miliai-Viteazul
61 loan Popescu MgrculeVi KIrculeg
62 Al. Vasilescu Sachet. Marsileni Marsileni
63 Gh. Stoenescu MI cr e§fi q
64 Oh. T. Vasilescu Malu Malu
3

www.dacoromanica.ro
34 JUDET UL IALOMIITA

za NUMELE si PRONUMELE PAROH1A COMUNA

65 Pr. N. Dobrescu Sachel. Manasia Manasia


6 loan Popescu Ograda Ograda
67 0 Mateescu Fra IOW Fralilesti
6 C. Nilulescu Sachelarie Petroiu Petrotu
6 llarion Fierea Plevna Plevna
7 Costache Dumitrescu Ma-Pieta PivaPietri
71 loan Dumilrescu n
72 , Alexandru tefgnescu Poiana Poiana
73 Constantin Nicolescu Pripegi Pripegi
74 , Voicu lonescu Rasa Rasa
75 loan I. Ceggneanu Sf. Nicolae Resell
76 , Ion Dusa 11

77 , the lonescu to 11

781 Alexe A. Butu Rosetti-Volnast Rosetti-Volnasi


79 Marin Georgescu Rani Rani
80 lordache Anghelescu Reviga Reviga
81 , Stelian R. Popescu Socoalele Dragon -Vodg
82 , loan Bercus Slobozia -Noug Bora
83 Marin tiara !amble Slobozia Urba-Slobozia
84 , C. 5erbgnescu Sachel. Smirna Smirna
85 , Anghel P. Bliteanu Stelnica Mallezi
861 David Davidescu Sach. Sudili Sudili
87 , Petre Buceleanu Sgpunari Lehhu
86 Chirc Chirilescu Speteni Barcgnesti
89 , Voicu Sthnescu Sigtioarele lilavele
90 , Simion 1. Ceggneanu onea Tonea
91 , Zamfir Ionescu Sachet. Tralart Smirna
92 , Chirulescu Stan Tgndgrei Pndgrei
93 , Enache Petrescu Radu-Negru Radu-Negru
941 , Teodor Dobrescu Sachelarie Ulmu Ulmu
95 , Enache Duhovnicu
96 , loan Panaitescu Ulesti Eliza-$1efgnescu
97 , Nicolae V. Furnicg Sachel. Urziceni Urba-Urziceni
98 , C6 lui Georgescu 11

99 Andrei Buican Mexeni Alexeni

JUD. IAI
1 Pr. lordgchescu Cicerone Bgrboiu Bgrboiu
2 lordgchescu Valeriu Golia Golia
3 Ec. C. Stiubeiu pensionar Iasi
4 Oh. Popescu pension. 11

5 Econ. Agapi Gheorghe 40 Mucenici 1/

6 Econ. Agapi Nicolai Sf. Voevozi 11

7 Alexandrescu $lefan Sf. Dumitru Misail


8 Andreescu loan Banu
961 Andre Apolon Buna-Vestire
1 Arion Alexandru Barnovschi 11

11 Bobulescu Constantin Sf. Trei-lerarhi 11

12 Borcea Dimitrie Sf. Sava 11

13 Carp Gheorghe Sf. Nicolae-de-Sus


1 Constantinescu Nicolae Sf. Nicolae-Socola
15 Constantinescu Mihail Barnovschi 11

16 Dinescu Constantin Nicorila 11

17 Florescu Gh. Golia 11

18 Golcu loan Sf. Spiridon 11

19 Golan Gheorghe Sf. Treime


20 Gun D. Constantin Sf. Vasile-Tgtgrasi
21 Hanganu Vasile Frumoasa
2 lonescu loan oma Cozma

www.dacoromanica.ro
J UDETUL IASI 35
.41 NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA
U ,

23 Econ. Ionescu Vasile Sf. Spiridon 0


24 lonescu Constantin
, Sf. Neculai-de-Sus
2T) lordgchescu Dumitru Banc .,
2 , Leonte Constantin Ziva Cruci ,,
27 Mitescu loan SI. Neculai (Domn)
2 Mitru Constantin Sf. Mitropolie ,,
Nicolau Chiriac St. Spiridon 1/

,, Niculescu Gheorghe Sf. Nicolae-Ciurchi


31 Popescu loan Ziva Crucii 11

3 , Posa Gheorghe ,,
3 Pgun Constantin Barnovschi ,,
34 Pr. Rosescu Constantin Sf. Atanasie ,,
35, Econ. Savin Pavel SI. Mitropolie u
36 , Stamate Constantin Sf. Hata lamb. II
37 Tincoca P. loan Talpalari 1/
3 , tuchel Romul Si. Ion Gurg-de-Aur
39 . Vasile Alexandru Talpalari ,,
40 Diac. Buznea Zamfir '40 de Mucenici 11

41 Arhim. Martian Vasile Sf. Mitropolie


42 Diac. Olteanu Vasile Sf. Neculai (Domn)
43 Oprisan Theodor Gotta
44 Stvulescu Stefan Sf. Trei- Ierarhi
45 Simionescu Dumitru Talpalari ,,
46 Slupcanu Theodor Sf. Spiridon
47 Vgrignescu Pavel (coma Cozma ,,
48 Sachet. Florescu loan 'Andrieseni An drieseni
49 Pr. Mereuta loan 1/ .
50 Sachet. Varlic Nicolai Arama Coarnele-Caprei
51 Pr. Livezeanu Neculai /1
52 Gherasimescu Oh. Bgdeni Scobinli
53 Sachet. Nita scu Alex. Bgrnova Bucium
54 Econ. Movilescu Gh. Belcesti Belcesti
55 Pr. Popescu Oh. loan
56 Econ. Vranceanu Oh. Bivoiari Bivolari
57 Sach. StAncescu Dumitru Bogdgnesti Cucuteni
5 Econ. Popovici Alexandru Borsa VIgdeni
5 Pr. Beligan loan Bosia Ungheni
60 Popescu Anion Bucium Bucium
61 Bosie Gheorghe . Buhalnita Ceplenija
62 D. Popoviciu Buznea Buznea
63 Dumitru Constantin Carjoaia Bgiceni
6d , Munteanu Grigore Ceplenija Ceplenija
65 Econ. Popovici Neculai Ciurea Ciurea
66 Pr. Oang Constantin Comma Poeni
67 Tug ulea Gheorghe Costuleni Costuleni
6; Bulgu Panait Cotnari Cotnari
69 Maxim Dimitrie Cucuteni Bgiceni
70 , Dargngg I. Neculai Cuv. Paraschiva Targu-Frumos
71 Diac. Bejan Dimitrie . Targu-Frumos
7., Pr. Popovici Gheorghe Crucea Lungani
73 Simionescu loan Erbiceni Erbiceni
7, Cglinescu Dumitru Focuri Focuri
7 Ursache Gheorghe Gropnija Gropnila
76 Beligan Adam Golgesti Golgesti
7 Bernardin Gheorghe Hermeziu Hermeziu
7 Mgnjescu loan Holboca Holboca
79 Ruging Teodor lacobeni Vlgdeni
80 Lazgr Gheorghe Larga Movileni
81 Lucianu Gheorghe Luceni Sculeni
82 Dimitriu D. Lungani Voinesti

www.dacoromanica.ro
36 JIMETUL IASI
61 NUMELE si PRONUMELE PAROH1A COMUNA

83 Pr. Patron Vasile Modarjesti Modarjesti


84 lgnat Pefru Manjesti Mogosesti
85 Bombea Mihail Mogosesti
86 Ursache loan °nest' Plugari
87 Arhir Panaite Opriseni Tutova
88 Misirliu D.
IP Osoiu Tomesti
89 Pralea Vasile Pau$esti Dimes!'
90; Hanganu Hari. Piciorul Lupului Ciurea
91 Mihgilescu Mih. Pogorarea Sf. Duh. Targu- Frumos
92 Lazgrescu Gh.
. Podul-lloaei Podullloaei
93 Pr. Gheorghiu Gh. Poeni Poeni
94 Butescu I. Neculai
PI
Popesti Popesti
95 Minea loan
, Prigoreni Brgesti
96 Gheorghiu Al. Prisgcani Prisgcani
97 Stoian Hristea Probota Tiggnasi
98 Baltag Dimitrie.
, Rediu-lui Tatar Copou
99 Voicu loan
IP
Sf. Neculai Targu-Frumos
100 Ursu loan Sipple $1pote
101 Costgchescu Oh. Sinesfi Sinesti
102 Darlu $lefan Socola Bucium
103 lonescu Gh. Spineni Andriesent
104 Vasilescu Victor
IP
Tabgra Bivolari
105 Pa frascu Neculai Tomesti Tomesti
106 Harlaeanu Th. Totoesti Totoesti
107 Botez Gh. Tiggnasi Tiggnasi
108 Moga loan
IV
Ulmi Belcesfi
109 It Soficu Al. Voinesti Voinesti
110 Corbu Anion Vorovesti Uricani
111 Ir. Sceveanu Vasile Zaharna 1Rediul.Mitropoliei
112 Pr. Belenariu loan Zaboloteni 1Hermeziu
113 IP lurascu Gh. Tomesti Tomesti
114 Popa Dimitrie SI. Spiridon SI. Spiridon
115 Sava Popoviciu Fantanele Fantanele
JUD. ILFOV
1 Pr. Al. Popescu Balgsoent Ogrezeni- Balgsoent
2 Haralembie Tgtaru Copgceni-Mog os. Copaceni-Mogos.
31 Gh. B. Petrescu Frumusani Frumusani
4 Gh. Aposlolescu Petrachioaia Creafa Leslie
5 loan Gh. Popescu Tanganu Cernica-Tanganu
6 loan Niculescu Afumali Afumali
7 Mihail lonescu Aprozi Aprozi
8 I/ C. Georgescu Luica
9 Const. lonescu Bucoveni Atarnali
10 11
Andrei Popescu Balotesfi Balotesti
11 Niculaz Tomescu Balaceanca Bobesti-Bglaceanca
12 C. Antonescu Bgneasa Baneasa-Hergstrau
13 IP loan Nucsoreanu .,
14 r. Const Popescu Balteni Cocioc
15 $tefan P. Sachelarie Bolintinul din Deal Bolinfinul-din-Deal
16 Nicolae lonescu
17 Nicolae Oprescu Bolintinul-Mosteni Bolintinul-din-Vale
18 Marin Anastasescu
19 ilie lonescu Bragadiru Bragadiru
20 Arsenie Popescu Brag. Streinii -Dobr Slreinii-Dobreni
21 Teodor Draghicescu 'Branesti Branesti
22 Marin Castris
2-3 IP Nicolae Popescu Brezoaia Brezoaia
24 ti Const. Theodorescu Chitila Bucoveni

www.dacoromanica.ro
JUDETUL ILFOV 37

zo <6,
NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA

251 Pr. Ion Dumitrescu Chitila Bucoveni


26 Ion Popescu Budu Buda-Cornet
2 Gr. Bgjenaru Caciulall Cgclulali
2 Nae Paunescu Caluggru Ti rIgse§ti
2 Const. Popescu 11

30 IP Marin Mihgilescu Cgscioarele Cgscioarele


31 Ion Niculescu Cgtrune§ti Cgtrun.Mgineasca
3 Alexandru Popescu Cernica Cernica-Tanganu
3 , Niculae Popescu Ciolpani Tiggnesti
3 , Gh. Angelescu Ciorogarla Darvari-Ciorogarla
3 11 Anghel Magureanu 11

3. II Atanasie Popescu Chiajna Chiajna


37 , Hie Petrescu
, Moise Bgrbgtescu Chirnogi Chirnogi
3 ,, Florea Ion PI .,
41 Niculae Stgnescu Chiroiu Chiroiu-Rosiori
41 Gheorghe Velicu Chiselet Ghiselet
44 Niculae Teodorescu Clinceni Slobozia-Clinceni
4 Andrei N. Teodorescu ,. .,
Anghel Bujoreanu Cocioc Cocioc
4 Teodor Leontescu Coconi Monasfiru
Dobre t. Tocilg Cucni lsvo rele
4 Tema Popescu Colibasi Colibasi-Gostinari
Gheorghe Popescu 11

4 N. Gr. Sachelarie CopAcenii-de-Sus Copgceni Mogosoia


5 Anghel Popescu Copgceni- Mangstir. IP

51 Pe Ire Popescu
52 11
loan Popescu
5 Marin Popescu Cosoba- Golescu Cosoba
5 Badea Oh. Popescu Crejulesti-Fglcoian Crejulesti
55 , Tgnase Marinescu Crelesti Crelestii-Sinfes11
56 , Niculae Enachescu Crevedia Crevedia
5 , Gh. Poenaru Cornelu-din-Vale Buda-Cornet
5 Niculae Popescu Crivgju Crivalu
5 Radu Duhovnicu Curglesil Tgriceni
6 Ion M. Popescu Curcani Curcani
61 Marin Popescu Dgrgsti Dgrgsti
6 Grigore Davidescu 11

6 , Ste lian Popescu Deleni Cosoba -


64 Petre Marinescu
6 Dim. vai. Sachelarie Dogreni Dogreni-Campurile
6. Neculae lonescu Dobroseti Lipia-Bojdani
6 Marin Teodorescu
6: Marcu Georgescu Domnestil-de-Sus Domnefi
691 Constantin Andrescu 11

70 Dim. Rgdulescu
71. , Radu Costescu Dragom.-din-Deal Pope§li-Dragomir.
72 I. T. Comgnescu Drggoesti Dragoe0
73 Mihail Popescu Dridu-Movilg Dridu-SgrIndar
74 , Const. Preojescu Dudesti Dudesti-Cioplea
75 , Alex. Donescu Fierbinlii-de-Sus Fierbinji
76 Mincu Popescu Fierbinlii-Targ 11

77 Radu lonescu Fierbinjii-de-Sus


78 Atanasie Duhovnicu Flore§ti Stoene§ti-Floresli
11 Oh. Rad ulescu Fri sinet Frasinet
8° /I Hie Voineag Fundeni-Gherase Fund.-Frunzgnesti
81 C. 1. Alanasiu Fundulea Grangu-Fundulea
82 $1efan Popian Fundoaia Hotaru
83 Florea T. Sachelarie Ggneasa Moara-Domneascg
84 Grigore Aposlolescu Giulesti-Sarbt Chiajna

www.dacoromanica.ro
38 JUDETUL 1LFOV

zog NUMELE §i PRONUMELE PAROHIA COMUNA

85 Pr Panait Nilulescu Gostilele Grangu-Fundulea


Filimon Voiniceanu Gosfinari-Vgcgre§ti Colibasi-Gostinari
8 Petre M. Sachelarie GrAdistea Mic§unele-Grgdi§t.
8 Teodor P. Sachelarie Greci-de-Jos .

8 Hie Andreescu Greaca Greaca


90 Dim. Ghermgnescu Gruiu Lipia-Bojdani
91 Alex. Velescu Gurbgne§t1 Gurbgne§ti Preasna
92 I. Cristescu . Herg§ft Herg§ti
9 pj Dimitrie lordgchescu Hoiaru Hotaru
9 Ion lzgcescu Ileana-Papadopulo Ileana
95 pp Sima P. Ion lsvoarele Isvoarele
96 Nicolae Sachelarie playa Playa
9 Florea lonescu ..
98 Gh. Marinescu Jolla Jolla
99, loan Popescu Leslie Creala-Le§ile
100 N. Al. Sachelarie Lipia-Bojdan Lipia-Bojdan
101 Barbu Scgrlgtescu Mafia Mafia
102 Chiriac Georgescu
10 Dimitrie Trandaffrescu Malu-Spart Bolintinu din-Vale
1 Stefan Popescu Mari* Hagie§ti-Mariula
105 Bardu VIldescu Mggurele-Oteteli§. Mggurele
106 pp Radu Dgscglescu
137 pp Niculae lonescu Meri-Pett Merl -Petki
108 Nichifor Popescu Micsune§tii-Mari Fierbinji
10 loan Dumitrescu Militari Militari
11 Vasile Ggiseanu . .,
111 pp loan Teodorescu Mitreni Milreni
11 Stoian Dumifrescu Monastirea Monastirea
11 pp Const. Ceggneanu Nana Nana
11 pp Cristache M. Mirodot Obile§til-Noi Obi le§ti
115 loan Negulescu Obilestii-Vechi
116 Aposfol Duhovnicu Oltenija-Ruralg 011enija-Ruralg
11 loan Mihgilescu
11 C. 1. Mihgilescu Ogrizeni Ogrizeni-Bglg§oeni
11 Niculae lonescu Org§te $tubeu-Org§te
1 p, Const. Popescu Pantelimon Panfelim. Dobroesti
121 Marin Dumifrescu
1 Mihail lonescu Piteasca Plteascal,asgre
123 pp Toma lacobescu Par lita Parlifa-Sgrulesli
124 Mihail Plgtgreanu Renasterea Cucueli-Plgtgre§ti
125 Const Duhovnicu
12 Costache Sachelarie Plumbuila Colentina-Fundeni
127 Const. Popescu Poenari-Enujg Poenari-Ulmi
12 Ion Dumitrescu ,.
1291 Stefan Buescu Poenari-Vulpesti Poenari-Vulpe§ti
130 N. V. Otopeanu Progresu $erban-Vodg
131 Barbu lonescu Sohatu
13 pp Macarie Mihgilescu Radovanu Radovanu
13 Emanoil I. Datcu Rgdule§ti-Filitis Rgdule§li-Resimn
1 Const. P. Bglieanu Ro§u Ro§u
13 C. N;culescu Sgrule§ti Par lita
136 Mihail Popescu Parlita-Sgrule§11
137 Stefan Ghinescu Sgrindaru-de-Sus Dridu-Sgrindar
138 Gheorghe Grecescu .. ,.
139 Cons!. Gr. Popescu Sohatu Sohatu
146 Alex. Anastasiu Sinte§li Creje§ti-Sinle§ti
1411 pp Gh. Signescu S pa njov Spanjov
14 Dimitrie Stanescu SteIgne§ti Stet gne§ti
14 Anastase Bucure§teanu IP

1441 Marin Moisescu Stupinele Chirnogi

www.dacoromanica.ro
JUDETUL ILFO V 39
O IL
Z NUMELE sl PRONUMELE PAR0111A COMUNA
C.J

145 Pr. Gheorghe lonescu Stupinele Chirnogi


146 Sterie P. Sachelarie Stoenesti-Palanca Stoenesti-Floresti
147 fon Corpaciu Tamasi Corbeanca
1 Gh. Stefgnescu Tgmgdgu Tgmgdau
149 Marin I. Sachelarie Tantava Tantava
150 Milos 1. Clinceanu Tunari Tunari
1511 Gheorghe Ion Turbali Turbali
152 Toma P. Snagoveanu 1/

153 Alex. Popescu Bolintinu-d TiOnlea


154 Nicolae Popescu Ulmeni-Pgmanteni Ulmeni
155 11 Vasile Popescu 11

156 Toma N. Sachelarie Urziceanca Ciocgriesti


157 /I Marin Negulescu Vasi lati Vasilaii-Popestl
15 Constantin Sachelarie Valea-Dragului Valea-Dragului
159 Radu Calcan
1 loan Oh. Bucur Vgrgsti DascOlu-Creata
161 Grigore Popescu VOrgsti-Obedeni Vgrgsti-Obedeni
162 Mihail Popescu
16 Dobre Iliescu 11

1 loan Anastasiu Varieju VartejuNefliu


165 Const. Duhovnicu
166 Dimitrie Mariceanu Ciaiceni Tancalcesti
167 Alexandru Popescu Pantelimon Pantelim. Dobroesti
168 Gh. Pgunescu Sachelarie Popesti-Conduratu Popesti-Leordeni
169; loan S. lonescu Olteniia-Urbang Oltenila-Urbang
170 Dimitrie Marinescu
171 Petre lonescu teiul-Doamnei Cotentin' a-Fundeni
172 Stefan Dumitrescu
17 Alex. Popescu Bglgsoeni Ogrizeni-13gIgsoen1
17 C. Z. Berceanu Berceni Berceni-Doareni
175 Stefan Basilescu M-rea-Ciorogarla Darvari-Ciorogarla
176 11 Const. C. Popescu M-rea-Pasgrea Piteasca-Pasgrea
1771 I/ loniig Puchianu M-rek-Tiggnesti Tiggnesti
17 lordache Enescu
17 Radu Popescu
1 Diac. Ion Popescu
181 D. A. Baleanu Be lu Serban-Vodg

JUD. MEHEDINTI
1 Ec. 1. V. Raiculescu Sf. loan Botezglorul Turnu-Severin
2 . Gh. lonescu
B. Catuneanu
V. Durac Adormirea
5 Pr. Eust. Aringsescu Si. Adormire //
Dem. Teodorescu
Ei Adormirea
7 P. Munteanu Sf. loan Botezgtorul
8 the Popescu Sf. Gheorghe
9 , M. Carsiea Sf. Treime Cerneti i
10 . 1. Predescu Baia-de-Aramg
11 . Die Popescu Bis. Part. Carle'
12 I. Papiu Albulesti
1 1. Boboiceanu Bahna
1 1. Lacrellanu BglOcila
lb I/ I. Popescu Balsa
16 N. Pahnutescu Balta-Verde
17 I/ M. Cioculescu Ballag.dedos
18 C. Semenescu Btsesti
19 I. Danubianu Bislrita
20 11 V. Chindoc Baltanele

www.dacoromanica.ro
40 JUDETUL MEHEDINTI

NUMELE Si PRONUMELE PAROH1A COMUNA

21 Pr. I. Parvuleseu Balvane§ti


22 Oh. loviliu Bobaila
23 , Gh. Fortuneanu Bolosesti
24 , Oh. Puscasanu Branistea
25 , V. Nicolgescu Bradelu
26 , Ch. P. Buzatu Breznita-de-Ocol
27 D. Paleacu Broscart
28 , C. Pozdarescu Brostoni
29 , D. Viadimirescu Bucura
30 I. Burileanu . Burila-Mare
31 , C. Scgungsescu Burila-Micg
3 , N D. Tudor Busesti
33 , Th. Stoenescu Busu
34 , N. Manescu Cacoti
35 Hie Piciorusescu Cgzanesti
36 I. Cerngianu Cernaia
37 , Gh. Bulucg Cearangu
38 , R. Popescu Ciochiula
39 , Gh. Parvulescu Ciresu
40 , Oh. Cleanoreanu Cleanovu
41 , C. Baloescu Closani
42 P. Popescu Cojnignesti
43 N. Orzescu Comanesti
44 N. Ulan Covrigi
45 , C. Fusescu Craguesti
46 , I. Giurescu Crainici
47 V. Ulescu Crivina
48 Ilie Popescu Cujmiru
49 D. Parvulescu Danciu
50 M. Florescu Dedovila
51 ' Gh. I. Petrescu Degerali
52 , C. lonascu Deveselu
53 , I. Marinchescu Dalbocita
54 , 1. Diaconu Darvari
55 , V. Pgunescu Draghesli
56 , Gh. Sevoiu , Dragotesti
57 , D. Grecescu Fant.-Domneasca
58 Gh. Zorilg Fantanele-Neagoe
59 ' Gh. Patuleanu Flamanda
60 , N. Andrian Floresti
61 , 1. Paunescu Glagova
62 Gh. Constanlinescu
63 SI. Gh. Popescu Gogosi
64 , P. Staiculescu Gornenli
65 N. Ba lu Govodarva
66 1. Mgnescu Greci
67 , C. P. Popescu Gruia
68 Gh. Mgncanu Oulu
69 , P. Manescu
70 I. Honovescu Hinova
71 , C. Cernaianu Horgsit
72 M. Tangsescu Husnicioara
73 , Gh. Blujdescu lablanila
74] '
I. Croicescu igiroasa
75 , Gh. Popescu Itovatu
76 1. Nicolaescu Izimsa
77 , R. Popescu Isverna
73 , 1. Isvoreanu Isvoarele
79 , Durnitru loan Isvorglu
80 '
Const. Smeu Arneslilor

www.dacoromanica.ro
,TUDETUL ME1TFDINTI 41

NUMELE si PRONUMELE PAR01-11A COMUNA

81 Pr. Oh. Lazgroiu Isvorul Barzu


82 I. Taciulescu jiana-Mare
83 I. Boboiceanu
, lidostila
84 V. Gheorghijescu
, Itrovu
85 1. Istrajoiu
, It
86 C. Lupoianu
, Lupoaia
87 V. Popescu Lupsa-de-Sus
83 V. Sfetcu
: Malovalu
89 C. Pgrvulescu Marga
90 G. Bunceanu
, Mgrasesti
91 Achim. Vladulescu
, M tasari
92 P. Miligilescu
, Menjii-din-dos
93 I. Milotenescu
, Merisu
94 1. Runcanu
, Miculesli
95 P. Dobrovicescu
, Negoesti
96 V 1. Topisteanu Negomir
9? P. Popescu
, Noaptesa
98 ,, M. Strechescu Obarsia
99, V. Drgggnescu
. Ohaba
100 I. Oprisoreanu
. Oprisoru
101 1. Hotgranu
, Orevija
102 P. Craciunescu
, Orzesti
10 ., D. Mgnescu PadinaMare
1 . V. Vintilescu Pgdina-Micg
105 Gh. Ionescu
. Patulele I
106 n the Georgescu Pgiulele 11
107 ,, M. Eceanu Perfa
1081 . I. Papinescu Piria
109 1. Bodeanu Plopi
1101 C. Albisoreanu Plostina
111 ,, D. Nicolau Pluta
112 1. Baltescit Podeni
113 Mochie Teodorescu Ponoarele
114 I. Marghescu PoroinaMare
115 ,, Gh. Enasescu Prejma
116 I. Corlaleanu Prisloalele
117 C. Popescu Rgtezu
118 F. Mihulescu Rocsorenii
liq C. Isvoranu Rogova
1 ' Gr. Rosiejeanu Rosiuja
121 St. Sgandar Rudina
122 . D. Diaconescu Runcurelu
123 ,, 1. Oh. Bgleanu Ruptura
124 ,, D. Strechescu Rosiori
125 ,, V. Pelrescu Salcia
126 I. Balica Samarinesti
12 l ., C. Puicea Salgtrucu
1 Oh. lonescu Scapau
12 Gh. Oprea Schela-Gladovei
1 Gavril Mateescu Secu
131 C. Severineanu Severinesli
132 Spiridon Dgnciulescu Slasona
1 Gr. lorgulescu Smadovija
13 Gh. Prundeanu Sleicu
135 C. Bglanescu Slignija
136 ., 1. Paulian Stangggeaua-de-Jos
137 , Al. Strehgescu Slangggeaua de Sus
138, . Al. BaltIceanu Strehaia
1391 , I. Ardeescu Slramplu
140 , N. Florescu Simian

www.dacoromanica.ro
42 JUDETUL MEMEDINTI
6 NUMELE §i PRONUMELE PAR01-11A COMUNA

141 Pr. C. lonescu Stsesitede -jos


14 , Gr. Roatg Sovarna-de-los
14 , M. Boboiceanu Sovarna-de-Sus
14 N. Bordescu Tamna
14 1. $telgnescu Traian
146 Al. Dobrescu Titerle0
147 AL Armg§escu Valea-Boereascg
148 I. Dgscalescu Vggiule§ti
14 Gh. Popescu Vangtori
15 St. lonescu Vanjuletu
151 D. Zgvadescu
15 St. Parligras Vanju-Mare
153 Gh. Pitulescu Varciorova
15 I. Danubianu Vigdaia
155 Gh. Milosteanu Voloiacu
156 M. lonescu
1571 C. Cozanescu Corlitelul Corlgtelul
15 1. M. Presurg Zegaia
15 D. Plo$tineanu Zegujani
16 I. Predescu Gvardinita Gvardinita

JUD. MUSCEL
1 Pr, loan loneanu Bughea-de-Sus Campulung
Ch. Moisescu Malu
1. Popescu 11

Econ. P. Dragomirescu Scheiu-Vi§olu 11

5 I. Bgrbulescu Domneasca
6 I. Rizescu 11 11

7 C. Stanciulescu
N. Sain 11 11

N. Isbg$escu Negru-Vodg
101 N. Georgescu Albe§ti AlbeVi
11 T. Isbgwiu
loan P. Arini Alexandria Cor7)1
131 Teodor Popescu Aninoasa Aninoasa
14 11 loan G. losifescu Badeni-Pgmgnteni Stoene0
15 Mihai Cofenescu
16 I. Corngteanu Bgdeni-Ungureni 11

17 11 1. Serafimescu Bade0 Bgde0


18 Gh. Isb4escu Berevoe§li-Pgmant. Berevoe0
19 11 Andrei Dumitrescu .. 11

2 ry Bucur Nicg Berevoe§ti-Ungur. 11

21 1. Samo,lescu Baje0 Bgje0i


22 Daniil Bglilescu Balile§ti Bg lesti
2 N. C. Nitescu Boteni Boteni
2 11 C. Crelu Budi§leni BudiVeni
25 Al. Dragomirescu Capul-Piscului Capul-Pisculului
2 11 1. Purnichescu Cetglenii-din-Vale Cetgleni
27 Gh. Corbeanu Corbi Corbi
2 1. Lupescu Corbpri Corb§ori
2 11 Gh. Bgngleanu Cole§li Cote0i
3 11 P. Olteanu Coliba0 Colibasi
31 Oh. lonescu Co$e$ti Coe*ti
3 11 I. A. Sumedrea Ciume0 Ciume0
3 11 Dima Dragomirescu Ciulnila Ciulnita
C. lonescu Dgrnigne§ti Dgrmane§fi
35 N. Musceleanu 1/

3 1. Moisescu Domne§ti-de-Sus Domtie0


371 1/ N. lonescu Domne0-de-los

www.dacoromanica.ro
JUDETUL IvfUSOEL 43
."4
z0 w NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA

3 Pr. Oh7Samodescu Domnesti-de-Jos Domnesti


39 I. Predoiu Dragoslavele Dragoslavele
4 St. Georgescu
11 Drgghici Draghici
41 11 I. Dumitrachescu Dobresti Dobresti
4 C. Godescu Godeni Godeni
4 N. Proca Go lesti-Bratia Vlgdesli
11 V. Golesteanu Golesti-Podgoria Golesti-Podgoria
45 C. 1. Stanescu Gorganu -de -Jos Gorganu
46 Grigore N. Popescu Gorganu-de-Mijloc
47 Ion P. Tomescu Glambocel Glambocel
4 11 Oh Negurescu Hartiestl Hardest'
4 P. $lefanescu fugur Jugur
5I I. Marinescu jupanesti jupanesti
51 I. Bucurescu 11

5 11 I. Dragomirescu Lazgresti Schitu-Gotesti


5 I. Scheauc Leresti Leresti
5 11 I. Pgcescu Leicesti Leicesti
55 1. Adrian Leordeni Leordeni
M. Busuiocescu 11

57 Gh. Muselescu Mg jail Mg tau


I. Ionescu
5 C. Nicolescu Micesti Micesti
6 I 11 Jacob Constantinescu Mihgesti Mihgesti
61 N. Capgjang Mioveni Mioveni
6 M. Selgrescu
11 Negrestl Be leli
6 Oh. Zgriptescu
64 11 T. Arnaujoiu Nucsoara Nucsoara
65 Petre Pgcescu Pacioiu Cosesti
66 1. Pefrescu
11 Piefrosani Pietrosani
67 N. Negreanu Piscani Piscani
68 C. Predescu ..
69 D. Nijescu Poenari Poenari
70 M. Rosescu Priboenii-de-Jos Priboeni
71 11 Radu Popescu Pucheni Pucheni
72 Gh. Fuiorescu Purcareni Purcareni
73 Oh. Georgescu Racovija Racovija
74 Toma Popescu Retevoesti Retevoesti
75 1. Barbulescu
76 Bucur lonescu Rgdesti Rgdesti
77 N. Musetescu Ructru-de-Mijloc Rucgr
78 G. Arnguiescu
79 D. Anaslasescu Rucgru"-de-Jos II

80 1. Lungeanu IP

81 11 C. Leonte Runceasa Malu-cu-Flori


82 N. Proca Slanic Slanic
83 11 Oh. Crinu Stanesti Stanesti
84 11 Enache Rgdulescu SIalpeni Stalpeni
85 I. Andreescu Schitu-Golesti Schitu-Golesfi
86 I. Ojelescu Steignesti Stanesti
87 Teodor $fefgnescu Targu-Dealului .
88 Mirea Popescu Topoloveni Topo loveni
89 I. losifescu Tifesti TWO
90 11 Gh. Dumiirescu Tig5neti Tiggnesti
91 Gh. Gh. Moisescu Valea-Mare Narnaesti
92 1. Dujeanu Vgcarea Valea-Popei
93] 11 Oh. Nicolaescu Valea-Popei 11

94 11 B. Adrian Valea-Silistei Aninoasa


95 11 I. Diaconescu Barzesti Barzestf
96 I/ N. Limberea Vg 'Qui! 11 Vg lend de Podgoria
97 Oh. Gheorghian
11 Vladesti Vladesti

www.dacoromanica.ro
44 JUDETUL MUSCEL
11
Z :) NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA
C.5

98 Pr. N. Alexandrescu Vitichesti Caline0


99 Gh. Negulescu Voinesti Voine0
100 N. Dragomirescu
11

101 N. Stangescu Vrgnesti Vrgne§fi


102 I/ I Lgzarescu Vulturesti Vullure§ti
103 I/ I. Mgrgescu
104 Stefan Podgoreanu Zgriplesti Beleji
105 I. Tgnase II II
106 G. Rosescu
11
BOO II
107 N. Tomescu Davidesti Davidesti
108 the Cercel Priboeni-de-Sus Priboeni-de-Sus
109 i. Cercel Dobresti Dobrestt
110 N. B. lonescu Livezeni Livezeni
111 Victor Popescu Prislop VIgdesti
112 Gh. Stroian Negru-Vodg Campulung
113 N. Mgnescu Apa-Sarafg 11

114 N. Proca Sf. Nicolae


115 Em. lorgulescu Vglent-din-Deal Vglen"i I

JUD. NEAMTU
1 Econ. Gh. Popovici SI. loan Domnesc Piatra-Neamlu
2 Diacon D. Irimescu
3 Econ. Gh. Gervescu Mgrglei
4 Pr. V. I. Constantinescu II
5 Econ. C. Gheorghiu PreCista II
6 Econ. V. Sacerdolescu II

7 Diacon. C. Grinfescu II
8 Econ. N. Rosescu Sf. Gheorghe
9 Diacon V. Ionescu Adormirea
10 Pr. C. Vasiliu II
11 Econ. V. Engchescu Sf. Nicolae II
12 Econ. 1. Posa II
13 Econ. Haralambie Marcoci Pomelea 11

14 Econ. N. Gheorghiu Agapia Filloara


15 Pr. I. Pantescu Andia Hangu
16 Pr. Oh. Podoleanu Balcani
17 Gavril Engchescu 1361litesti Bgllitesti
18 Pavel Capsa Barcgnesti Socea-Candesti
19 I. N. Teofgnescu Bgrggoani Bgrggoani
20 Pr. V. Gheorghiu Barjoveni Silisfea
21 D. Romanescu
22, C. Alexandrescu Bistricioara Bistricioara
23 Econ. C. Matasg Precisfa Piatra-Neamtu
24 Pr. Toma Scobal Blebea Petricani
25 Pr. M. Vasiliu Boboestl Pipirig
26 1. Maris Bodestii-de-Jos Bodestii-Precistei
27 Econ. Oh. Bglotu Bodestii-de-Sus
28 Pr. N. Bicleanu Boistea Petricani
29 I. Nemlanu II 11

30 Gh Borcescu
31 Scarlat Ngdelde Boriestil-de-Jos Borlestii
32 G. Gherasim Borlestii-de-Sus
33 V. Mircea Bozieni Bozieni
34 V. Radu
35 1 Chird Chirilescu Buhalnita Buhalnila
36 C. Mironescu Budestii-Ohicgt Budeslii-Ghicgi
37 Pr. 1. Trifan Cgctulestit I Cgciulesti
38 I. Rosescu Calu Mastacau
39 V. Damascan Candesli Socea-Candesti

www.dacoromanica.ro
JUDETIIL NEAMTU 45
'E;! NUMELE gi PRONUMELE PAROHIA COMUNA

40 Pr. I. Petrescu Carol Cgluggreni


41 V. Dimitriu Costisa Cost*
42 I. StAcescu Crgcgoani Crgcgoani
43 C. Vasiliu Cracgu-Negru
44 ., Oh. Mironescu Cutu Dum;rava-Rorie
45 Econ. I. Constanlinescu Dgnesti Girov
46 V V. Davie Dobreni Dobreni
47 Gh. Si ndulescu Dragomiresfi Dragomiresti
48 Pr. P. Gavril Dreptu Galu
49 I. Tifescu Galu Galu
50 Econ. T. Teofgnescu Ggrcina Ggrcina
51 . Gh. Teodorescu .,
52Pr. Gh. Preda Ghelgesti Bgrggoani
5311 $t. Maris Ghigoesti $erbesii
54 D. Marin Ghindgoanii-de-Jos Ghindgoani
55 Gh. Gheorghlu
ip Girov Girov
56 Alex. Romanescu
pp Grinties Bistricioara
57 V. Sgvinescu Grumgzesti Grumgzesti
58 Gh. Crgciun
59 V. losifescu
op Gura-Largului Cglugireni
60 C. Gheorghiu Hangu, Hangu
61 C. Popescu Hoisesti Mgrgineni
62 , I. Teodorescu Lunca Vangtorii-Neamtu
63 = Gh. Popovici 11

64 D. Calapgr
pp Negresti Dobreni
65 I. Pascal Oglinzi Rgucesti
66 V. Coroarng Pgriggrali Panggrali
67 V. Alanasiu
pp Pgstraveni Pgstrgveni
68 I. Vasiliu Pipirig Pipirig
69 nI. Alexandrescu Podoleni Podoleni
70 nD. Matasg Rgpciunea Hangu
71 Gh. Filipescu Serbesti Serbesti
72 C. Barsan Schitu -Hangu Hangu
73 S. Ungureanu Secu Buhalnila
74 . Al. Gervescu Slobozia Roznov
75 D. lonescu Silistea Silistea
76 N. lonescu
77 T. Bors Talpa Ta 1pa
78 , N. Sfamate Tarpesti Petricani
79 Econ. I. Corijescu Tasca Bicaz
80 Pr. N. Dobre Tazlau Tazlgu
81 n Al. Corbu Tbucani PastrAveni
82 n Gh. Antisiescu Timisesti Timisesti
83 V. Hizan Urecheni Urecheni
84 Gh. Gherasim Uscali Rgzb.-Valea-Albg
85 Oh. BgIgnescu Vaduri Vaduri
86 Gh. Gavrilescu
87 I. Preutescu Valea-Seacg Bghilesti
88 It T. Lascar Socea Socea-Candesli
89 Gh Barliba Vangtoril-Neamlu Vangtorii-Neamtu
95 1. Marin
911 N. Parvu Zgnesti Zgnesti
92 ,, C. Casiliu Mangsfirea-Vgralic Filioara
93 1. Bufescu Mgngstirea-Agapia
94 Pantel. Zugrgvescu
95 Sachelar C. Gervescu Roznov Roznov
96 Victor Gervescu
97 ,, Gh. Toplicescu Filioara Filioara
98 Vasile Focsa Humulesti Targu-Nearnju
99 N. Mizonescu Micsunesti BudeVii-Chicai

www.dacoromanica.ro
46 JUDETIIL NEAMTU
41IMMI0,
cit
Z '' NUMELE i PRONUMELE PAR01-11A COMUNA
V
100 Pr.En.11 Lascar Rediu Rediu
101 , D. Stamate Raucesti Raucesli
10 Oh. Andreescu Dochia Dochia

JUD. OLT
1 Econ. C. A. Popescu Ador. Maicii Domn. Slafina
2 Pr. Gh. Turturescu II
3 Econ. N. lonescu Signta lielme
4 N. Pretorian
I. Marinescu Sf. Gheorghe-Iona§
6 N. Bucicg II
C. Milcoveanu Sf. Gheorghe II
Alex. Constantinescu Sf. Gheorghe-lonas II
Pr. G. Pleoianu
91 Sf. Nicolae Obroc
191 Gh. Rnulescu Sf. Imp. Const $i Elena
Constantin Albulescu Albe§ti Albesii
1 M. Teodorescu
13 1. Barbelianu Alimanesli Alimgnesti
1 N. Aluneanu Alunisu Alunisu
1 St. Popescu
1 Gh. Tuineanu Bacea Tampeni
171 C. Pgunescu Baignesti Manes!'
18 N. Mgicaneanu BglIeni Bglteni
19 Toma Nicolescu BA half Mali
26 I. Buzescu II
21 Die Marinescu
22 Anasf. Constantinescu Barhti-de-Cepfuri Bar'isti-de-Cepturi
23 Stan Dumilru
24 Radu Popescu Bgrasti-de-Vede BgrgstiL-Vede
25 ,, Stan Bargscu
26 Neacti Dumitrescu
27 ,, Marin Popescu Barcanesti Barcgn4ii
28 Stan BArdnescu
29 Stefan Dumitrescu 0
30 ,, 1. Teodorian Beria Opgrelu
31 ,, N. Birci Birci Birci
32 ,, Alex. Mateescu Brebeni Brebeni
33 ,, loan Popescu Buze0i Buze0i
34 Gh. Raduiescu II
35 Anast. Dumitrescu 0
36 Ca Iota Marinescu II
37 ,, loan Bercan Casa-Veche Casa-Veche
38 Dumitru Branitescu Campu-Mare Campu-Mare
39 Dumitru Leulescu Chilia Chilia
40 ., C. Pefrescu Cionigge0 Ciornage0
41 Zamfir Volmar Cirea§ov Cirea§ov
42 ,, 1. Neculescu Colone0 Colone0
43 Dumitru Mthailescu Comanita De lent
44 Const. Stoicgnescu Constantine0 Constantine§ti
45 Marin Forjeanu Corn* lul-din-Vale Albe0i
46 ,, Dumitru Cofeanu Coteana Coteana
47 ,, loan Crgmpoescu Crampoaia Crgmpoaia
48 Pefre Popescu Crele§fl Base0
49 I. Nitulescu Cucueli Cucueti
50 Al. Georgescu I Wilma Dgneasa
51 Al. Georgescu II II
52 N. Pefrescu Deje§li Daje§ti
53 N. Marinescu Dobroteasa Dobroteasa
5 Vasile Leulescu China Chilia

www.dacoromanica.ro
JUDETUL OLT 4'7
.' NUMELE si PRONUMELE PAROIIIA
z6 *),
= COMUNA
U
55 Pr. I. loanovici Dobrotinel Dobrotinel
56 Th. Paladian DrOggnesti-dedos DrOganesti
57 Gh. Nicolescu Dragoesti
58 1. Mihgescu Dumitresli Dumitrestl
5 1. Sloicescu Fata Isvoru
60 Gh. CApalaneanu FOgglel FOgOtel
61 1. Sthnculescu FOlcoent Polcoava
62 N. Caracaleanu Frunzaru Frunzaru
63 1. Marinescu GeamOna Dragoestl
6, V. StOnescu Greci BArcOnesti
65 I. Mateescu Gura-Boului GuraBoului
66 D. Gustaveleanu Gustavat Gustavgl
67 Gh. Constantinescu lbgnesti Urluiasca
68 ,, Marin Popescu Icoana Floru
69 Gr. Coteanu . Ipotesti Coteana
70 V. Smaragdion Isvoarele Isvoarele
71 I. Vergulescu .. IP

72 Pavel Constantinescu Isvoru lsvoru


73 Paraschiv Mateescu II
74 1. Zamfirescu Jugaru Optasi
75 Panu Iliescu Maldgru MaldOru
76 I. Coteanu MOrunfelu Viisoara
77 N. Cioriceanu Mereni Profa
78 D. Profeanu V
79 D. Brumusescu Mierlesti Mierlesti
80 I. BOlOceanu .
81 I. lonescu /I
82 Stancu Salceanu Mihlesti-de-Jos Mihaestit-de dos
83 Hie Baldescu II Mihgestii-de-Sus
84 Toma Vitgnescu Milhov Miihov
85 Dumitru Sfgrlogeanu Mircesti Mircesti
86 . C. Ceroianu Mogosesti Mogosesti
87 Dumitru Popescu Negreni Negreni
88 Ilie Gorilg IP

89 Alex. Marinescu Oplasi Opiasi


9 Constantin lonescu It II
91 Constantin Gogiulescu Otesti-de-Sus °testi
92 St. Simionescu POrosi POrosi
93 Ilie Macau . Perieli Peri,*
94 loan Serbgnescu Poboru Poboru
95 Vasile Sebescu ,,
96 ,. Stefan lonescu Poiana Poiana
97 Matei Popescu . ..
98 Anast. Marinescu Potcoava Potcoava
99 Mann Parvulescu Priseaca Priseaca
100 N. Spineanu: Profa Profa
101 Vlase Profeanu I/
10 Oh. Onescu ROdesti Oparelu
103 loan Preotescu R.-Vierosi RazIelu
10- Cons'. Mateescu II
105 , loan Predgleanu Samburesti Samburesti
106 N. Mgnescu Spineni Spinescu
10 C. lonescu StoicAnesti Stoicanesti
1s: I. Angelescu SerbOnesti-de-Jos $erbOnesti
10 I. Olteanu Suica Suica
11t I. I. Costachescu TOtgret Scornicesli
111 V. Constantinescu Tgtulesti Tgtulesti
11,, I. Tatulescu ,, .
11 M. Conignescu II I/
11, M. Drachicescu Tampeni Tampeni

www.dacoromanica.ro
48 .TI7DETUL OLT

7.2 NUMELE si PRONUMELE PAROIIIA COMUNA


Zz
115 Pr. Pavel Eirimescu Tesluiu 1 esluiu
116 I. Preforian
IP

117 I. Turie
PI Turia Turia
118 Badea Marinescu
IP

119 I. Stanescu Urluiasca Utiuiasca


120 D. Popescu Ursi Ursi
121 I. Toianu Valea-Merflor Sines11
122 D. Popescu-Grosi Valea-Ungurei Valea-Ungurei
123 IP V. Dobrescu IP IP

124 I. Costachescu \lap Vala


125 Dumitru Savulescu
126 IP Vasile Parvulescu Vtheni Vtheni
127 Loan lonescu
PI Verguleasa Dumitre0
128 C. Sovgnescu Vineti-de-Sus Spineni
129 C. Cristescu
19 Vlaici Colonesti
130 Pt V. lonescu IP

131 IP Stan lonescu Vulturesti Vulturesti


132 Sandu Grigorescu Vulturesti
133 PP Stefan lonescu Colonesti Colonesti
134 IP loan Popescu Comani Comani
135 Gr. Sloichirescu Coteana Coteana
136 Barba Ceausescu
PP Dobroteasa Dobroteasa
137 Pandele Popescu Duda Beciu
138 Durnitru Mihgilescu Comanita Deleni
139 loan I. Popa Jugaru 01314
140 I. Nicolescu Mgruntu Viisoara
JUD. PRAHOVA
I Pr. Alexandru Nicolescu Filip Vgleni de-Munte
2 , Alexandru.Popescu Mggureni Mggureni
3 , Alexandru Popescu Valea-Stapanului 01Ieni
4 , Alexandru Popescu Sfrejnicu Sfrejnicu
5 Alexandru Popescu Ciumati Ciumati
6 Alexe Mateescu Vadu-Sgpat Vadu-Sapat
7 , Alexe Melicescu Provila-de-Sus Provila -de -Sus
8 , Anastase Oprescu Gura-Vgei Valea-Caluggreasca
9 , Anastase Teodorescu Sipol Boldest'
10 , Andrei Mihgescu Val-de-El Vai de-El
11 Andrei Popescu Colceag Colceag
12 , Andrei Sfgnescu Gornet-Cufb Gornet-Cuib
13 , Anghel Burada Sf. Vasile Ploesti
14 , Anton Dumilrescu Berceni Berceni
15 , Anion Ionescu Nedelea Nedelea
16 , Apostol Mainescu Poenari-Ralf Poenari-Rali .

17 , Atanase Georgescu Sf. Treime Ploesti


18 , Atanasie Popescu Marginenii-de los Mgrginenii-de-Jos
19 , Atanasie Petrescu Sf. loan (Prajani) Slgnic
20 , Atanasie Zamlirescu Bordeni-Mari Bordeni
21 , Avram Eulrosin Valea Ani Starchiojd
22 , Avram lonescu irarlestl Tarlesti
23 , Avram Teodorescu Valea-Plopului Posesti
24 Badea Predescu Sf. Filoffeia Ploesti
25 , Barbu Popescu Cocorasti-Coll Cocorgsli-Colt
26 , Baziliu Rgdulescu Cornu-de-Jos Cornu-de los
27 , Chiriac Dobreanu Sf. Mara lambie Ploesti
28 . Chirita Nicolescu Ghirdoveni Glurdoveni
29 3, Christul Daniil Si. Pantelimon Ploesti
30 , Christea Georgescu Targsoru-Nou Targsoru-Nou
31 Constantin Apostolescu Sf. Ecaterina Ploesti

www.dacoromanica.ro
JUDETIZTL PRAHOVA 49
'4 NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA

3 Pr. Constantin Aposlolescu Caluggreni Caiuggreni


3 Constantin Franculescu Malgesti Malgesti
Constantin Grigorescu Magula Tomsani
35 Constantin Grigorescu Pietrosani Pietrosani
36 , Constantin Ionescu Sf. Stefan Ploesti
3.1 I/ Constantin lonescu $otrile Sotrile
3 I/ Constantin Ngescu Vitioara Opgrijii
39 11
Constantin D. Popescu Bgtrani Batrani
40 Constantin N. Popescu Coada-lzvorului Manestl
41 Constantin Predeleanu Predealul-Sgrari Predealul-Sgrari
4 Constan in Provincianu Sf. Voivozi Campina
431 Constantin Vasilescu Val-de-El Udresti
4 Constantin Voicescu Teisani Teisani
45 11
David Popescu Breaza-de-Sus I Breaza- de-Sus
46 11
Diamandi Popescu 1-laimanalele Haimanalele
47 Dobre Miulescu Darmariesti Darmanesti
48 11
Dumitru Athanasiu Azuga Azuga
49 Dumitru Bglasoiu Chijdeanca Chijdeanca
50 // Dumitru Constanlinescu Liliesti Tintea
51 /I Dumitru Dumitrescu Drajna de-Sus Drajna-de-Sus
52 Dumitru Dumitrescu Poznari-Burghi Poenari-Burghi
53' 11Dumitru Franculescu B. rlea II Bet tea
54 Dumitru Grigorescu Isvoarele Isvoarele
55 11 Dumitru lirisiodorescu Parepa Parepa
56 11 Dumitru lvgnceanu Sf. Spiridon Ploesti
57 11 Dumitru Medianu Drajna-de Sus Drajna-de Sus
58 // Dumitru Moisescu Maneciu Parnanteni tvQneciu Pamanteni
59 11
Dumitru Popescu Pacureti Pacureli
60 11
Dumitru Popescu Balla-Doamnci Balta-Doamnei
61 11 Dumitru Popescu Tesila Tesiia
62 /I Dumitru Radulescu Sf. Dumitru Ploesti
63 11 Dumitru $tcfanescu Nucsoara-de-jos Rancezi
64 Dumitru Savulescu Buslenari Buslenari
65 11 Dumitru Gh. Sachelare Gherghija Gherghija
66 11
Dumitru Vintilcscu Moretti Moreni
67 Dumitru Zaharescu lordacheanu lordacheanu
63 Dumitru $teignescu Sf. Nicolae-Vechiu Ploesti
6) Eneno 11 lonescu Sf. Vineri 11

70 Ene Dumitrescu Sf. Pantelimon 11

71 Eremia lonescu Breaza de -Jos Breaza- de-Jos


721 11
Filip Marcoviceanu MaicaPrecista Ploesti
73 Gheorghe Bobes Tataru Tgtaru
.
7 11 Gheorghe Brebeanu Brebu- Monastiri Brebu
751 11 Gheorghe Chtricg Si. loan Ploesti
76 Gheorghe Costgchescu Atesti-Muru Alberti -Muru
7 Gheorghe Diaconescu viadeni Vladeni
Gheorghe Dumitrescu Sf. Gheorghe-Vechi Ploesti
79 Gheorghe Eufrosin Pantesti Drajna-de-Sus
80 Gheorghe Gherghijeanu Ceptura Ceptura
81 Gheorghe Grigorescu Maica-Precista Ploesti
8 11 Gheorghe Ionescu Chiojdanca Chiojdanca
8 Gheorghe lonescu Cornu-de-jos Cornu-de-los
Gheorghe lonescu Gherghija Gherghila
85' Gheorghe lonescu Harsa Harsa
86 Gheorghe Ionescu Colofgnesfi Malgesti
87 Gheorghe Ionescu Netoji Netoji
88 Gheorghe loanilescu Valea-Nicovani Valea-Caluggreascg
89 Gheorghe Istratescu Bertea I Bertea
4

www.dacoromanica.ro
50 JUDETUL PRAHOVA

zOat NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA

so Pr. Gheorghe 'alba Conduratu Conduratu


91 Gheorghe Lungeanu Popesli I Negoesti
92 Gheorghe Mihailescu Bgicoiu Baicoiu
93 Gheorghe Negoescu Scorleni Scorleni
94 Gheorghe Niculescu Sf. Vineri Ploesti
95 Gheorghe Popescu Udall
96 Gheorghe Popescu Sf. Voivozi Varbila-Harsa
97 Gheorghe Popescu Aricestii-de dos Aricestii-de dos
98 Gheorghe Popescu-Gornet SI. Vasil Ploesti
G. Popescu Clot anii-de-losI Cioranii-de dos
1 1% Gheorghe Popescu Puchenii-Moreni Puchenli-Morent
101 Gheorghe Rgdulescu Podu-Vadului Podu-Vadului
102 Gheorghe Stefanescu Bughea-de-Jos Bughiile
103 Grigore lonescu I Barcanesti Barcanesti
104 Grigore Moisescu Puchenii-Mari Puchenii-Mari
105 Grigore Popescu Provila-de-los Provita-de-los
106 Grigore Popescu Tariceni Tgriceni
107 Grigore Teodorescu Sinaia Sinaia
106 Haratambie Popescu Starchiojd I Starghiojd
I` Ilie Dumitrescu Nucsoara-de-Jos Rancezi
11" Inocentiu Stefanescu Sf. Haralambie Ploesti
111 loan Alexandrescu $oimari Soimari
112 loan Antonescu Poiana-de-Vgrbilgu Poiana-de-Varbilau
113 loan Banica Goruna Cocorasiii-Misli
114 loan Buzeleanu Secaria Comarnic
115 loan A. Chitin Si. Treime Campina
116 loan Constantinescu Pucheni-Mari Pucheni-Mari
11 loan Costeanu Homoriciu Homoriciu
118 loan Davidescu Lunca-Mare Schrile .

119 loan Dumitrescu Sf. Voivozi Ploesti


120 loan Georgescu Floresti Floresti
121 loan Georgescu Rafovu Rafovu
122 loan Grigorescu Poiana-de-Campina Poiana
123 loan D. Mihai Carbunesti Carbunesti
124 Andrei Popescu Comarnic Comarnic
125 Ion Dumitrescu Tesila Tesila
126 Peire Popescu I Maica-Precista Ploesli
127 loan lonescu Trastieni Tesila
128 loan Miricescu Gura- Vilioarei Gura-Vilioarei
12 loan Moisescu Maneciu-Ungurent Maneciu-Ungurent
130 loan Nicolau Sf. Gheorghe-Nou Ploesti
131 loan Nicolescu Goslegi Goslegi
132 loan Nicolescu Habudu Habudu
133 , loan Nicolescu Mtgureni Magureni
134 , loan Oprescu Petrosani Petrosani
135 loan Petrici anu Petriceana Brebu
136 , loan Popp Brazi Brazi
137 , loan Georgescu $irna Tariceni
138 loan Popescu Boldest! Boldesti
139 loan Popescu-Gorgola Sf. Durnitru Ploesti
140 loan N. Popescu Slobozia Campina
141 loan Rgdulescu Alberti-Paleologu Alberti-Paleologu
142 loan Stanculescu Livada Livada
143 loan Tanasescu Podeni-Noui Podeni-Noui
144 loan Vgleanu Sf. Vineri Ploesti
145 , loan Voiculescu Banesti Bgnesti
146 loan Voiculescu Comarnic Comarnic
147 , loan Zinculescu Telega I Telega

www.dacoromanica.ro
JUDETUL PRAHOVA
.
zU w NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNX

148 Pr. lordan Niculescu Mangsfirea Zamfira Magurelele


14 losif Georgescu Sf. Ecaterina Ploesti
15 losif Popescu Talea Talea
151 Isaia Popescu Valea-Lungg Valea-Lungg
152 , Marin Martinescu Adormirea Campina
153 , Marin Popescu Goruna Cocorgsti-Misli
154 . Mihail Apostoliceanu Sf. (file) Nic.-Vechi Ploesti
155 Mihail Constantinescu Mggurele Mggurele
156 Mihail Marinescu Trenu Chiojdeanca
157 Mihail Popescu Sf. loan Vgleni-de-Munte
158 Mihail Popescu Filipesti-de-Pgdure Filipesti-dePgdure
159 Mihail Rapeanu Starchiojd I Starghiojd
160 Mihail Tangsescu Draggnesti Drgganesii
161 , Mihail Tomescu Adormirea Udall
162 Milliad Tgriceanu Sf. Spiridon Ploesti
163 Nicolae Antonescu Valea-Popi Valea-Caluggreasca
164 . Nicolae Dumitrescu Scurfesti Stefe0
165 Nicolae C. Dumitrescu Nast. Maicii Domn SIgnic
166 Nicoiae Engchescu Drajna- de -]os Drajna-de-Jos
167 Nicolae Georgescu Scgeni Scteni
168 Nicolae lonescu Ceptura Ceptura
169 Nicolae Z. lonescu Cornetu-Cricov Cornetu-Cricov
170 Nicolae Nicolescu Fulga-deSus Fulga
171 Nicolae Popescu Buda-Palanca Buda-Palanca
172, Nicolae Popescu Crivina Crivina
173' Nicolae Preojescu Manesti Mgnesfi
17 Nicolae Stoicescu Cioranii-de-Sus Cioranii-de-Sus
175 Nicolae Stefgnescu lonesti lonesti
176 ., Nicolae Vasilescu Sf. loan Ploesti
17 Nicoiae Popescu Tintea Tintea
17 Panait Crgciunescu Ploestiori Ploestiori
17 Panait Gheorghiu Fantanelele Fantanelele
1 Panait Stglescu Pautesti Paulesti
181 Pancu Dumitrescu Ogretinu Ogretmu
182 Pavel Rgdulescu Gura-Vgiei Valea-Cgluggreascg
183 Petre Georgescu Sf. Trei-Erarhi SIgnic
184 . Petre Niculescu Sglciile Sglciile
185 . Petre Provian Bucov Bucov
186 ., Petre $1gnescu Sf. Treime Ploesti
187 , Preda Hristescu Sf. Voevozi ..
188 , Radu Arsenescu Gorgola Gorgota
189 , Radu Eufrosin Posesti Posesti
190 Radu Poenaru Crivina Crivina
191 . afael Mateescu BAllesti Bgljesti
192 . Ruse Maleescu Sf Gheorghe-Vechi Ploesti
193 Samson Popescu Breaza-de-Sus I Breaza-de-Sus
19 , Savu lonescu Podenii-Vechi Podertii-Vechi
195 /I Spiru Stefgnescu Fulga de los Fulga
196 // Slancu Marinescu Cosmina de los Cosminele
197 Stelian Popescu Si ngeru-de-Jos Sangeru
198' Stefan Goruneanu Dilesti Dilegti
1991 Stefan lordgnescu Sf. Impgraji Ploesti
200 Stefan Popescu lsvoarele lsvoarele
201 Stefan Popescu Telega II Telega
202 Stefan Tomescu Mgghla Tomsani
203 , Stefan Zola SI. Sava Ploesti
204 Teodor Georgescu Popesti 11 Podenii-Nof
205 Teodor Grigorescu Sf. Treime Ploesti

www.dacoromanica.ro
52 JUDETUL PRAHOVA

zO tv NUMELE §i PRONUMELE PAROHIA COMUNA


tf,

206 Pr. Toma Georgescu Monastiri Valenir-de-Munte


20 Vasile Durnitrescu Sf. Dumitru Ploesti
208 Vasile Georgescu Podenii-Noi Podenti-Noi
209 Vasile Ghica Mati la PAcuresti
21% Vasile Mateescu Mgngstirea-Zamfira Mggurele
211 o Vasile Nicoescu Brebu Monastiri Brebu
21 Vasile Nicolescu Adancata Adancata
21 Vasile Nicolescu Targsoru-Vechi Targsoru-Vechi
21 If Vasile Popescu Alunisu Stramb.-de-Munte
215 Vasile Popescu Drgggnescu Drgggnescu
216 Victor Popescu Varbilgu Varbilgu
217 Zaharia Popescu Coloiu Bgicoi
218 ,, Zaharia Popescu Edera Edera
JUD. PUTNA
1 Pr. Alexandru Andoniu Ruginesti Ruginesti
2 IPAlexandru Mgrgscu Mircesti Mircesti
3 Alexandru Plopeanu Adorm. Maici Dom. Focsani
Alexe Vasilescu Nast. Sf. Ion Botez.
5 Anastase Curcg Vitgnesti Gggesli
6 Anastase Stoinesr.0 Parava Parava
7 Andrei Munteanu Sf. Cruce Odobesti
8 s Andrei Veliscu Copgcesti-Anghel. Copgcesti
9 Apostol Hornea Sarbi Tifesti
10 PtCg lin Orman Sf. Mina Focsani
11 Icon. Climent Bon lea Nast. SI. Ion Botez
12 Constantin Andrei Capatanul Mera
13 s Constantin Obreja Sascut Sascut
14 Constantin Taftg Vizantea Vizantea
15 Icon. Constantin Teodosiu Vullur Vultur
16 Coman And ronescu Campuri Campuri
17 Coman Purdel Pgdureni Pgdureni
18 , Costache Diaconescu Chicerea Crucea-de-Sus
19 Costache Florescu Fgurei Mire'
PI Costache lonescu Sf. Mina Focsani
21 IS Dimitrie Grigoras Valea-Babei Campuri
22 PP Dimitrie Marinescu Pgncesti Pgn -esti
23 Dimitrie Popescu Mangstioara Mgnastioara
24 Dimitrie Popovici }Mica- Cotofgnesti Balca-Colofgnesti
25 Dimitrie Rgdulescu Tufele Tufele
26 Dimitrie Serbgnescu Vidra Vidra
27 Dimitrie Vasiliu Biliesti Bi liesti
28 Dimitrie VIgclescu Panticesti Campineanca
29 PO
Emanoil Popescu Ng moloasa Namoloasa
30 Enache Horeanga "rifest' Tifesti
31 Gheorghe Araostol Mgrg§e§li I Marasesti 1
32 It Gheorghe Atanasiu Strgoane-de-Jos Strgoanede-Ids
33 Gheorghe Chicioarea Nereju-Mare Nerejui
34 Gheorghe Corpaciu Adjudu-Nou Adjud
35 Gheorghe Fgcgoanu Mines!' Bglinesti
36 Gheorghe Palaghila Orbeni Orbeni
37 Gheorghe Popescu SI. Apostoli Panciu
38 Gheorghe Popescu Satu-Nou Crncea -de -Jos
39 Gheorghe Ralescu Prof. Sam. Focsani
40 PI
Gheorghe Tomescu Nast. Maicii Damn.
41 Gheorghe Tutuveanu Caliman Vidra
421 Grigore Mazgre Pau le§ti Pgule§ti

www.dacoromanica.ro
JITDETUL PITTNA 53
z65 NUMELE si PRONUMELE PAR01-11A COMUNA
U
4 Pr. Grigore Nicolau Mgrasesti II Marasesit
4 , Grigore Roman Valea-Seacg Valea-Seacg
45 , llie Tuchet Ciuslea Ciuslea
46 , lorgu Arghir Soveja Soveja
47 lordache lonescu Pgunesti-Bou Pgunesti
4 loan Bglgnescu Rastoaca Rgsloaca
4 loan BAnju Urechesti Urechesti
5I loan Baznuja Colacu Colacu
51 loan Ciornet Ivancesti Bolotesti
5 , loan Darlis Nistoresti Nistoresti
5 loan Dartlis
,
Spinesti Spinesti
54 loan Dimitrescu Nast. Sf. loan Botez. Focsani
55 loan Gavriloiu Soveja Soveja
56, loan Georgescu
, Targu-Ngmoloasa Ngmoloasa
57 loan Grosu
, Gaud Gguri
5 loan Harlescu Cuv. Paraschiva Focsani
5 loan Lgzgrescu Suraia Suraia
If loan Macarie Tulnici Tulnici
61 loan Miron Drag useni Drgguseni
loan Nedelcu Varsatura Vgrsgtura
6 loan Pgtrgscanu Domnesti Domnesti
Ion Enache Popa Na§I. Maicii Dom- Odobesti
65 Ion Popescu Lucova Cucova
66 loan Popescu Dealul-Neicului Crucea-de-Sus
67 loan Puscg Crucea-de-Jos Crucea-delos
68 loan Radulescu Cuv. Paras. (Dorm-) Focsani
6 loan Serban Racoasa Racoasa
7 loan Tase Ngnesti Ngnesti
71 loan Ursache Mandrisca Mandrisca
72 loan Vasiliu Diocheji Diocheji
73 Mihail Diea Sf. Cruce Odobesti
74 Icon. Mihail Popescu Clipicesti Clipicesti
75 Pr. Nicoarg Enache Barsanesti t3arstnesti
76 Nicolae Agalon Bolotesh Bolotestt
77 icon. Nicolae Alanasiu Ador. Match Donut- Focsani
7: Icon. Nicolae Costgchescu Lalieni Cglieni
7% Pr. Nicolae Diaconescu Movilija Movilija
Icon. Nicolae Gerea Ador. Maicii Domn. Focsani
81 Pr. Nicolae Mehedinji P3unesti Pgunesti
8 Nicolae Mihail Ngruja Ngruja
Nicolae Mihgilescu Balcuja Sascut
84 Nicolae Mircea
IP
Pance01 PAncesti
85 Nicolae Moldoveanu Fitionesti I Fi Honest!
8 Nicolae Dimas lrestii- de-Sus Iresti
87 Nicolae Popa Bojarlgu Vultur
88, Nicolae Postolache Iresti fresh
8 Nicolae $usu
,
Partin Paltin
90 Pascal Ciofu
,
Pietroasa Gggesti
91 lonc. Panlilim. Romanescu Ador. Maicii Domn. Focsani
9 Pr. Petre Dimitriu Jaristea 11 Jaristea
9 . Petre Dragomirescu Botesti Pgjesti
, Petre Nicolau Adjudu-Vechi Adjudu-Vechi
95 Raicu Mihgescu Jorasti Jorgsti
' , Spiridon Arghir Nast. Maicii Domn, Odobestl
9 Stefan Andronescu Dumbravila Suraia
Icon. Stefan Bazgan Sf. Apostoll Focsani
Icon. Stefan Radvan aristea 1 laristea
1 Pr. Stotca Christea . PP

www.dacoromanica.ro
54- J UDETIIL PUTNA

ii V
NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA

101 Pr. Teodor Macovei Nereju -Mic Nereiu


10 Teodor Nicolau Pufesti Pules!'
10 Icon. Toma Petrescu Sf. Gheorghe (Nord) Focsani
1 Pr. Traian Adronescu Scurta Scurta
105 Icon. Vasile Banu Gggesti Oggesti
106 Icon. Victor Banu Nast. Maicii Domn. Focsani
10 Pr. Vasile Botez Floresti Pglesti
1 Vasile Catang Beresti Beresti
1 Vasile !gnat Ciorani Pufesti
11 . Vasile Tana Negrilesti Negrilesti
111 ,. Vasile Tutoveanu Serbesti Iresti
11 Nicolae Andronache Muncel Strgoane-de-Sus
11 Alexandra Ralescu Sf. Voivozi Focsani
114 Nicoiae Atanasiu Strgoane-de-Sus Strgoane-de-Sus
115 M. Nichifor Muncel /I

RAMNICU-SARAT
1 Icon. N. Damian Cuv. Paraschiva Ramnicu-Sgrat
2 Pr. C. Drugescu ,, 11

3 Diac. A. Tgngsescu ,,
4 con. C. lliescu Sf. Niculae ,,
51con. Lazar Nicolescu Ador. Maicii Domn. ,,
'Pr. Serban Popescu II II
7 Icon. C. Paulescu II
Sach. M. Comanescu Sf. Voevozi 11

9,Sach. Stefan Sburlan Sf. Dumitru 11

10 Sach. Stefan Dicescu 19 II


11 Pr. G. Tarulescu /I I,
14 . Matei Popescu Amara Amara
13 Radu Stoicescu Bisoca Bisoca
1, lordache Popescu Bicesti-de-Jos Dumitrestl
15 Sofronie Popescu Buda Buda
16 loan Damian Buda
1 Stefan Anghelescu 146ehi Bgbeni
1: Coman A. Negoescu Bogza Bogza
P C. 1. Popescu ,, ,,
Panait Rgdulescu Budestl Budesti
21 loan Botez Blidarile Carligele
Stefan Georgescu Beciu Vartescoiu
Gr. Tarulescu Bliesti Bglesti
24 Neagu lonescu Bulboaca Maicanesti
25 loan Negulescu II II
2. loan Georgescu Costandolu LacBaban
2 Stanciu Georgescu Cotes11 Cotesti
2: D. S. Rosescu Bgitall Matt
...! D. Constantinescu Balta-Albg Balta-Albg
I D. D Petrescu Balgceanu 1351gceanu
31 Matei Petrescu Cotatcu lideni
3, Pavel Zamfirescu Carligile Carligele
3 Al. Tgnasescu Ciorasti Ciorgsti
Ghilg Gavrilescu
35 Petrea Bordeanu Cor'imi Corbu
3 Marin M. lonescu Cosfienii-Mari Costieni I
N. (liescu Costienii-de-)os II
Gh. M. Popescu Dumitresti Dumilresti
loan Moisescu Dediulesti Dediulesti
40 Hie Marosin Dalhautu Dglhgutu

www.dacoromanica.ro
JUDETUL R.-SARAT 55

Z NUMELE st PRONUMELE PAROHIA I COMUNA


V
41 Pr Hristea Popescu Domnila Domnila
42 " G. Tignescu Drogu Drogu
43 0 V. Iliescu-Buzglanu Grebgnul Grebgnul
44 Mihail Dobrescu Gugesti Plaginesti
45 C. Rgdulescu Golesti Golesti
46 lordache P. Tudorache Gologanu Gologanu
47 Petre lonescu Gulianca Gulianca
48 ,,. Teodor lonescu Ghergheasa Ghergheasa
49 ,, Petru Georgescu Grgdistea-de-Sus Oradistea
50 pp Radu Vasilescu Galbenu Galbenu
51 pp Stefan Alexandrescu Hergsti Grebgnul
52 ,, loan Mgnescu Hangulesti Hangulesti
53 Anghelescu St. Radu !Ida', Iirlau
54 C. CrAciunescu Mgrggritesti Mgrggritesti
55 0 Drggan Vasilescu Murgesti Valea-Ratet
56 ,. D. Tolescu Mandresti Mandresti
57 0 loan Chirilg Marlines(' Martinelli
58 0 D. Georgescu .. ID

5 0 Radu Stoicescu Macrina Macrina


60l . Voicu, Anghelescu MosesliVechi Nisipurile
611 go Dragu lonescu Nicolesti Nicolesti
621 Mihalcea Dilescu IP ,,
63' Stan Popescu IS II
64 Grigore Popescu Nisipurile Nisipurile
65 Matei Benescu Orafia Jideni
66 Ion Drugescu II II
671 I, G. StAnescu Obilesti °Hest'
6 $tefan Drugescu Obidili °Will
691 Al. Stoicescu Plesesti Cgnulesti
701 $erban Rgdulescu Pardosi ValeaRatei
711 Ch. $t. Popescu Popesti Popesti
72 loan Popescu Peletic Lacu-Baban
73 Dumitru lonescu Puesti Puesti
74 Stefan Georgescu Piscu Domnila
751 Teodor Popescu Risipili Mandresti
71 Marin lonescu $tiubeiu $tiubeiu
7 Mihaiu lonescu
,, Salcioara Salcioara
78 $lefan Nicolae Socariciu Socariciu
79 n lordache Nicolae II
0 Miron Popescu Stgvirgsll Cgineni
811 Voicu lonescu Slobozia-Galbenu SloboziaGalbenu
821 Vasile Grigorescu Sthlele Sihlele
83 0 Teodor Budescu Sgarcilli Sgarcifif
84 . Dumitru loan
85 Atjnase Macedon Slobozia-Clorgsti Slobozia-Ciorgsti
86 Dumitru Popescu Slimnicul Slimnicul
87 Crisfea Mihailescu Slobozia-Mihglceni SloboziaMihglceni
88 ,, D. Alexandrescu Tamboesti Tgmboesti
8 Dumitru Zaharia
. Stan B. Nicolau
19+01 Targu-Cucului Plgginesti
911 P. Manolescu
92 lacob Ooleanu Urechestf Urecitesti
9 0 Anton Constantinescu
94 Mihalache Grigore
941n
Valea-SgIclei Valeau-SSIciei
951 Ion Moraru Voefinul Voefinul
96 Panait Plopeanu Valcelile Valcelile
971 . Hristea Rizescu Visani Visani
. Dumitru Petrescu Zoila Costieni

www.dacoromanica.ro
56 JITDETUL R.-SARAT

z0. NUMELE si PRONUMELE PARONIA COMUNA


U
9 Pr. Petru Popescu Racoviia Racovila
1OC Petru Stoicescu Racovileni Racovileni
101 IP Dragan Teodorescu Grebbnul Grebtnul
10 loan lonescu Slobozia Slobozia
10 loan Anghelescu Co testi Cotesti
104 Sian Saragea

JUD. ROMAN
1 Pr. Petru Popa DagAla Dagata
4 , Gh. Cusmuliuc Muncelu-de-Sus Mogosesti
3 Gh. lonescu Poenile-de-Jos Rosiori
Icon. Gh. Manoliu Sf. Episcopie Roman
5 Icon. Slay. Ilie Gavrilescu
6 Icon. Slay. loan Vornicel
7 Icon. loan Grosu Precista-Mare
8 Pr. Gheorghe Costea II

9 Icon. Slay. Th. Teodorescu Sf. Gheorghe


10 Icon. TStAsescu Dobrota St. Voevozi
11 Pr. Gheorghe Nifu Precista-Mica Roman
12 Sach. Gheorghe Climescu
13,Sach. Melhisedec Marza SI. Nicolae
14 Sach. Neculae Nistor SI. Nicolae
15 lc. Stavr. I. Const. pension.
16 Icon. Gheorghe Platon Averesti Averesti
17 Icon. Sach. loan Andrei Bahna Bahna
18 Icon Haralamb Pilaf Bara Bara
19 lc. Sach. Gheorghe Ghidu BAiranesti Spiridonesti
Icon. Vasile Versescu Barjoveni Butn8resti
21 Icon. Petru Didilescu 3 oghicea Boghicea
22 Icon. loan Anghel Bogzesti Bumgresti
23 Icon. Sach. Vasile Cocea Bozieni Bozieni
2 Icon. Vasile Pascal Br8testi Brtteanu
25 Icon. loan Tomscu BrMnisteni Brtnistent
261Icon. Sach. Ion Dimitriu Brosteni Bahna
27 Icon. Vasile lonescu Carol 1 Carol I
28 lc. Sach. loan Traistariu Carligul Dulcesti
29 lc. Sach. loan Mircea Carligi Carligi
30 Icon. Dim. Castravete Ciuturesti Rostov'
31 Icon. Vasile Monariu Cordun Simione§ti
32 Pr. Constantin lorga Cotu-Vames Cotu-Vame§
33 Gheorghe Popescu Crivesfi Strunga
34i Sach. Vasile Savin Dgmienesti Darmenesti
35 Icon. Slay. Al. Vasilescu Doljesti Doljesti
36 Sach. loan Georgescu Dulcesti . Dulcesti
37 Sach. Mihai Popovici Elisabela Elisabela
3 Icon. loan NAsturas Galbeni Galbeni
39 Sach. loan lonescu Gadinti Mint'
40 Pr. Stefan Popa Giurgeni Giurgeni
41 Gavril Popovici Helesteni Helesteni
4 Icon. Vasile Chiriac Ho ciungi Porcesti
4 Pr. Dimilrie Procopie Luisesii Aniceni
44 Icon. Alexe Laur Miclgusani Miclgu§ani
45 Icon. Cons'. MihNilescu
4. Pr. Anastasiu Agapie Mogosesti Mogosesti
47 Sach. Em. Zalomir Aniceni Aniceni
Pr. Em. Simionescu Aniscani Aniscani
4' Sach. Dim Grigoriu Pancesti P.Incesti

www.dacoromanica.ro
JITDETIM ROMAN 57
z0
NUMELE $i PRONUMELE PAROHIA COMUN'A

50 Sach. Gh. Gheorghiescu Pgncesti Pancesti


51 Sach. loan Filip
52 Icon. Grigore Drggan Porcestt Porcesti
53 Sach. Vasile Apostoleanu Rediu Doljesti
54 Pr. Neculai Voicu Rosiori Rosiori
55 Sach. Const. Dabija Sagna Sagna
56 Icon. loan Manoliu Secueni Secueni
57 Sach. Nicolae Petrovan Sofrgcesti Trilesti
58 Pr. Gh. Simionescu Strunga Strunga
59 Sach. Gh. Popovici Tritest' Trifesti
60 Pr. loan Focsa Tu pita ti Tupilati
61 Sach. loan Toma Vgleni Vgleni

JUD. ROMANATI
1 Pr. Filip A. Dumitru Dobrunu Dobrunu
2 Dumilrie Cunescu Enosesti Enosesti
3 I/ Gh. Popescu Oboga-de-Sus Oboga
4 loan Popescu Preajba Preajba
5 Constantin Stefgnescu Radomir Radomir
6 Toma Popescu Intrarea In Bisericg Caracal
7 loan Betulescu Sf. Apostoli
8 Mihail Teodorescu Sf. Nicolae
9 Icon. I. Florescu Ador. Maicii Domn.
101 Niculae Popescu Buna-Vestire
111 Em. Mgrculescu Sfanta-Treime Corabia
12 Pr. Alex. N. Popescu
13 Hie C. Popescu Si. loan Caracal
14{ jj Const. Gheorghiu Si. Loan Botezgtorul Corabia
15 Florea Ionescu Arrigrgstii-de-los Arnargstii-de-Jos
1 Marin Popescu 31

1 Teodor Nitulescu
Hie Nitescu Amgrgstii-de-Sus Amgrgslii-de-Sus
1 D. Papazolescu Apele-Vii Apele-Vii
2C Oprea Vasile
21 Florea Marinescu
1. Conslanlinescu Arcesti Arcesti
23 D. Coroieleanu Boldoviresti Boldoviresti
2 Grig. Mihgescu Bals I &Is
25 Stefan Bazilescu Bals II
26 loan Zamfirescu Bgleasa Bileasa
27 Mih. Georgescu Barza Bgrza
28 Ilse Atanasescu Barza
2 Constantin Becheleanu Bechet Bechet
Corvin Vigclotanu Bosoteni Bosotent
31 Spiridon lonescu Vlgdila Vlgdila
3 Nicolae Abramescu Brancoveanu Brancoveanu
3 Haralamb Iliescu Bucinis Bucinis
Mih. Popescu Cacalett Cacaleli
35 llie Georgescu
Filip Popescu Cgluiu Cgluiu
3 Dumttru Pompiliu Celar Celar
3 loan Mgrculescu
3 Mih. Dgclescu Celeiu Celeiu
4 Vasile Constantinescu Cepari Cepari
41 Const. Stoiculescu Cezieni Cezieni
4 Nicolae Popescu Cilieni Cilieni
4 Arislide Popescu Cioroiu Cioroiu

www.dacoromanica.ro
58 JUDE.I.UL ROMANATI

z,:,13. NUMELE §i PRONUMELE PAROHIA COMUNA


t..)

44 Pr. Stefdn Ba ianescu Clorolu Ciorolu


Dumitru Popescu Colib Coliba
21 Stefan Petrulian Corbeni Vartina
4 . Tudor Dumbrgvescu Cru§ov Crusov
48 Marin Stanescu ..
4 9 ., loan Mafeescu Dabuleni I Dgbuleni
50 . Gh. Dgbuleanu Dgbuleni II v
51 T. Gr. Popescu Dgbuleni III II
52 Gh. Sfefaniu Dio§li Dio$1i
5 M. Pretorian
54 Mih. Popescu Dobrosloveni Dobrosloveni
55 Const. Petrescu DobrofeVi Dobrote0
56 Marin Constantinescu Dranovgj Dranovgf
57 Marin lonescu Drgghicent DrIghiceni
58 loan P. Dumitrescu Falcoiu FNIcolu
59 Ilie Popilian Farcasele-de-Jos Fgrcaul
Vasile Georgescu Ganeasa Ggneasa
61 loan Agrariu Ghizave§11 Ghizdgvesti
62 D. Lupgncescu ..
63 Dumitru Popescu Gitivgrg§fi GiuvAr411
64 Simeon Marinescu Carcov Carcov
65 Stefan Popiu Golfinu Golfinu
Dumitru Visgnescu Gosiavgl Gosfavgl
sii Petre 0. Popescu Grgdinele Grgdinele
68 loan Popescu Grecii Grecit
691 Hrisfache Florescu Grojdibod Grojdibod
7 Stefan Florescu Gropsani Gropsani
71 Christ. Marinescu GuraPadini Gura-Padini
7 Dumitru Ftrcgsanu Hottrani Hotgrani
7 Const. Marinescu Horez Gropsani
74 Gh. Pgrscoveanu lanca lanca
75 Const. Popescu Isbiceni Isbiceni
76 loan Delcescu IzIaz I IzIaz
77 Pant. Procopiescu II
78 Vasile Procopiescu v III IzIaz
79 Mihail Brgtuianu Jieni Jieni
80 Dumitru Silescu Leu I Leu I
81 Marcu Popescu
821 Anfonie Pgunescu Leu II Leu II
Dumitru SIgnculescu v
84
831 Constantin Papugescu Leote0 Leote§11
85 Ilie Preojeanu Mamura Mamura
86 loan Mazilescu Marofinu-de-Jos Marotinu-de-Jos
87 G. Grecescu Marotinu-de-Sus Marotinu-de-Sus
85 Grigore Della Moldoveni Moldoveni
89 Vasile Ciuforoianu Morune0 Morunesti
90 Roman Popescu Morunglav Morunglav
91 Oprea Rusgnescu Obar§ia Obarsia
9 Constantin Orleanu Orlea Orlea
9 Calistral BAIgnescu Osica -de -Jos Osica-de Jos
Andrei Popescu Osica-de-Sus Osica-de-Sus
Sm. Protopopescu ..
Petre Cunescu Pgr$covani Pgr§covani
9 Dumitru lordgnescu Piatra Piafra
Petre Marinescu Potlogeni Potlogeni
loan Marineanu Potel Potel
1 Oh. Triscu Racovila Racovija
101 Stefan Dumitrescu Redea-de-Apus Redea-de-Apus

www.dacoromanica.ro
JUDETUL ROMANATI 59
..,
z6 t..)t: NUMELE sl PRONUMELE PAROHIA COMUNA

10 Pr. loan Negoescu Redea-de-Bpus Redea-de-Apus


10 loan Dumitrescu Redea-de-ligsgrit Redea-de-Rgsgrit
10, Anastasia Popescu Resca Resca
10 loan lonescu Robanesfii-de-los Robanestii-de-los
106 Dumitru Popescu Rotunda Rotunda
107 loan G. Cerbulescu Rusanestif-de-Pad. Rusanestil-de-Pad.
10" Gr. M. Berbescu Rusanestii-de-jos Rusanestii-de-los
10' loan Constanlinescu Scarisoara Scarisoara
11 Anastasia Badescu Slatioara Slatioara
111 Mihail Lupancescu Soreni Soreni
11 loan Voiculescu Stoenesti Stoenesti
11 Constantin S. Mihaile9nu Strejestii-de-los StrejeVii-de-Jos
11, Dumitru Badescu Strejestii-de-Sus Strejestii-de-Sus
11 Vasile Pooescu Studina Studina
11: Dimitrie Petrescu
11 Alexe Florescu $opnarlila Soparlila
11: loan Predescu Stirbel Stirbei
11' Stefan Popescu . II
I I Consvintin Parvulescu "Pri' Prig
121 Matei Paslaru Urzica Urzica
12. loan Vadastreanu Vadasfra VadasIra
12 loan Vadastreanu Vadastrila Vadastrila
12, Hie Ionescu Vilsoara Viisoara
12 Constantin liergscu Vulpeni Vulpeni
121 loan Popescu Zanoaga Zanoaga
127 Anlonie lonescu Zvorsca Zvorsca
1 : Nicolae Ricman Visina Visina
12' M. Dumitrescu Dobriceni Dobriceni

JUD. SUCEAVA
1 Pr. V. Mihailescu Baia Baia
2 Gh. lonescu Boroaia Boroaia
3 ,, Mih. Zaharescu Bogata Baia
4 Mih. Carlanescu Bogdgnesti Bogdanesti
5 , Grig. Lainescu Borca Borca
5 ,, Gh. Scobat Blagestii-Vechl Pascani
7 I. Mlhailescu Boureni Cristesti
81 , Gh. Todicescu Bradatel Horodniceni
losif Lupescu Brusturi Polana
1 N. Dascalescu Budeni Lespezile
11 Gh. Filipescu Ciumulestl Clumulesti
12 , Grig. Popescu Ciohoreni Miroslavesti
1 C. Popescu ,,
1 V. 1-frusca Corn( Dolhasca
1 P. Balgnescu Colargas . Brosteni
1 Gavril Danielescu Crapaturi Farcasa
17 Teodor Petianu Cristesti CrIstesti
1 St. Dimitrescu ,: ,,
1 C. Mitocariu Crucea Crucea
T. Marian Dolhasca Dolhasca
21 Gh. Manoliu Dolhestii-Mari Dolhesti
,, Gh. Teodorescu Dolhestii-Mica II
2 1. Orlanu Dorna Dorrta
2 D. Malinescu Draceni Fainesti
25 Oh. Stefanescu Drgganesti Draganesti
26 , Oh Mihailescu Drgguseni Drgguseni

www.dacoromanica.ro
60 JUDETUL S MEM
NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA

27 Pr. N. Varganici Fantana-Mare Fantgna-Mare


2 V. Lupascu
2 Gh. Ionescu Ggstesli-Topile Valea-§eacg
30 Gavril Tomovici Giurgesti Valea-Glodului
31 Mih. Pienescu Hartoape Lespezile
3 N. Oniceanu Flecui Lespezile
33 Alex. Posmosanu Holda Brosieni
N. lordlchescu LamAseni Rgclasent
35 D. Solronie Lespezile Lespezile
36 V. Ti i Liteni Liteni
37 N. Teodorescu Lunca Pascani
38 P. Rosescu Madeni Mgdeni
3 Grig. Niculescu Mglini Malini
4 V. Manoliu Miroslavesti Miroslgvesti
41 T. lonescu Moisa Borsoaia
4 G. lordgchescu Mojca Cristesti
4 V. Marcoci Neagra-Sarulul Neagra-Sarului
44 Gh. Grigoriu Oniceni Forgsti
45 1. lonescu Opriseni Opriseni
46 Alex. Peirescu Ortesti Drgggnesti
47 Victor lonescu Sgvesti Poiana
48 1. Paliineanu Pailfuls Pgliinis
49 , C. Fiorescu Pascani Pascani
50 , C. Nicolau Pietrisurile Costesti
51 V. Plesoianu Plesesti Plesesii
5 C. Matasg Preutesti-Centru Preutesti
53 I. Balan Preutesti-Husi
54 P. Stupcanu Probota Dolhasca
55 Miron Teodoriu Rgclaseni Rgdgseni
56 1. Grigorescu Rasca Bogdgnesti
5 H. Teodoriu Rotopgnesti Rotopgnesti
5: Gh. Popovici Ruginoasa Ruginoasa
5 I. Solian $arul-Dornet Sault-Dome'
6 , I. Cojan $asca $asca
61 , N. Zahgrescu Sirefel Stolniceni- Ghlfescu
62 , D. lordgchescu Sodomeni Pascani
63 , Grig. Zgharescu $oldanesti Soldgnesli
64 p I. Oavrilescu Stolniceni- Ghtlescu Stolniceni- Ghilescu
65 , V. Rusu Stolniceni-Prgjescu Stolniceni-Prgjescu
66 , Alex. lordgchescu Stolnicent- Prgjescu
67 1. Versescu Stroesti-ilaiu Stroesti
6 , D. Constantinescu Tgtgrus Tgtarus
6 Mih. Grigoras Tolesti Uidesti
7 2, Gh Costgchescu Uncesti Plesesti
71 , 1. Partenie Valea-Glodului Valea-Glodului
72 , Mih. Vulpe Valea-Seacg Valea-Seacg
73 ,
I. Sglggeanu Vgleni-Stanisoara Malini
7 , V. Petrovici Vascani Vascani
75 C. Zghgrescu Adormirea FAIticeni
76 , V. Chirilescu SI. the 91

77 Diac. L. Bancilg Adormirea


78 Gh. Gheorghiu Farcasa FarCasa

www.dacoromanica.ro
JUDETUL TECUCI 61
.Z
NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA

JUD TECUCI
1 Ec. Slay. N. Conduratu Sf. Gheorghe Tecuci
2 Pr. Th. Gh. Braescu Barcea Barcea
3 Gh. Th. Pohrib Tiganesti-Vechi Ungureni
4 Econ. Slay. loan Vasilesctt Sf. Gheorghe Tecuci
5 Diac. Dimitrie Budescu 11

6 Pr. loan Diaconescu Ador". Maicil Domn. to

7 loan Cristescu
8 Grigorie Colodeanu
9 Gheorghe Ozoc SI. Volvo"zi-Vechl 11

10 Gheorghe Man 11

11 Theodor Panaifescu SI. Ion 13ofezatorul


12 Gheorghe Ariton Sf. Apostoll 11

13 ., loan Zaharia Barboasa Oncesfi


14 Sachelar loan D. Nazarie Benesti Mohorafi
15 Pr. Theodor Dorin Boghesli Boghesli
16 Nicolae Vascan BrahasesIii-de-Sus Brahasestf
17 Econ. Constantin Pavel Bucesti Bucesti
18 Sach. Oh. Alexandrescu
19 Pr. Toma Dimi1rescu Buciumeni Buciumeni
Gheorghe Gh. Popescu Buda Buda
21 Alexandru Maas Burdusaci Burdusaci
22 loan Decuseara Calmaneasa Valea-Rea
23 Grigore Dimoftache Coasta Lupei Nicoresti
24 loan Neghina Maldaresti Negulesti
25 Vasile Zialis Corbasca Corbasca
26 Filip Nicolau Corni Corni
27 Sach. loan Bordea Corod I Corod
28 Sach. Consf. Pricopescu
29 Pr. Nicolae Bogatu Corod II
30 Econ. Vasile Botez Craesli Mohorafi
31 Pr. loan Damaceanu Cosmesfi Cosmesti
32 Econ. Stefan Lungu Diecheni Bucesti
33 Pr. Nicolae Teodorescu Cobrinesti Nicores11
34 Gheorghe Popovici Draganesti Barcea
35 Vasile Lambrino Faruanelele Nicoresti
36 Nicolae Crivaf Fundeni Fundeni
37 loan $endrea Gaiesli Huruesti
38 Dimitrie Rau Gherdana Condrachesti.
39 Spiriclon Focsaneanu Giurgioana Giurgioana
40 Dimitrie Nacu Glavanesti Glavariesti
41 Nicolae Cherciu Godinesti Godinesti
42 Vasile Tuchel Gohor Gohor
43 loan Chirvasufa Gohor 11

44 loan Nichita Grivila Calmalui


45 Strafulal Frunza Homocea Homocea
46 Constantin Pamfile Huruesti Huruesti
47 Die Sevastri lonasesti Nicoresti
48 Econ Slay. Alex. Crisfea Targu-IvestI Ivesti
49 . Dimitrie Viad Lchacea Giurgioana
50 Econ. Stefan Ciuntu Liesti Liesti
51 Pr. Theodor Pohrib Matca MaIca
5 Nicolae Munteanu Movileni Movilent
5 g loan Mandru Nartesti Nartesti
5 g loan Costin Negrilesti Negrilesti
55 g Constantin Effimie Nicoresli Nicoresti

www.dacoromanica.ro
62 JUDETIIL TECTOCI

zofz NUMELE si PRONUMELE PAR01-11A I COMUNA


U
56 Pr. Vasile Spiridon Ocheni Condrachesti
57 Econ. Peru Mironescu Oprisesti Oprisesti
58 Sachelar loan Telibasa Podul-Turcului Podul-Turcului
59 Sach. Gheorghe Gallon Puleni Pujeni
60 Pr. Gheorghe Brgescu Rgchitoasa Rgchiloasa
61 Gheorghe Micu Scgrisoara Corbasca
62 Gheorghe Chiricg Silistea Umbrgresti
63 loan Silivesiru Slobozia-de-jos SIgnisesti
6 Toma Cioarlan Spria-de-Sus Colonesti
65 Alexandru Gheorghiu Stgnisesti Stgnisesti
66 Lazgr Tincoaca Serbgnestl Serbgnesti
67 loan Nicolau .
68 Econ. Filip Costea . Corbija
69 Sach. Gheorghe Rarinca orcesti Umbrgresti
70 Pr. Constantin Negru udor Vladimirescu Tudor Vladimirescu
71 Andrei Boghiu
IP opaia Mohorali
7 Gheorghe Donici
PI epu Tema
7 It Dimitrie Simionescu
7 Vasile Hancu Umbrgresti Umbrgresti
75 11 Ion losipescu Ursu Burdusaci
76 11
Alexandru Barcan Valea-SgIciei Godinesti
77 loan Lupascu tzuresti Buciumeni
JUD. TELEORMAN
1 Pr. Alexandru Ghelican Cuv. Paraschiva Alexandria
2 Alexandru Bleescu Sf. Teodor Ro 5iorit-de-Vede
sl 0 Anton Popescu Cervenia Cervenia
4 Anghel Bangrescu
, Lgceni Lgceni
5 Alexandru Miculescu Licuriciu Licuriciu
6 Alex. T. Marinescu Lisa Lisa
7 Alex. Popescu Mggurent Mggureni
8 Alex Popescu Scrioastea Scrioastea
9 Alex. Nilulescu Nenciulesti Nenciulestl
Alex. Popescu Calomfiresti iOne§ri
11?! Anastase R Pieleanu Or beasca-de-Sus Orbeasca -de-Sus
12 Anastase Popescu Piatra Piatra
13 Andrei V. Popescu Segarcea-din-Deal Segarcea-din-Deal
14 Barbu Dimgnescu St. Nicolae Peretu
15 Botez lonescu Buiculesti Buiculesti
16 Cons!. Ghinescu Ciocesti Ciocesti
17 Const. Popescu Dracea Dracea
18 Const. lliescu Mavrodin Mavrodin
19 Const. Popescu Srorobgneasa Storobgneasa
20 0 Const. Mihgescu Vodg Carol Vocla Carol
21 o. Cristea M. Popescu Plosca Plosca
22 Cristache lonescu Buzescu Buzescu
23 Dimitrie Dimitrescu BAcglesi Bgcglesti
24 Dragne Stanescu Bragadiru Bragadiru
25 Dimitrie Popescu Cioignesti-din-Deal Ciolgnesti-din-Deal
26 Dimitrie I. Popescu Cuv. Paraschiva Belitori
27 Drgghici Florea Princip. Ferdinand Ferdinand
28 David Cglinescu Ggrdesti Ggrdesti
29 Dan Tufeanu Dobrotesti Dobrotesti
30 Dimitrie Constanlinescu DrAcseni Drgcsent
31 Dimitrie Voinescu Fantanele Fantanele
32 Dragne Anghelescu Frumoasa Frumoasa
33 Dimitrie Brgnceanu Gguriciu Gguriciu

www.dacoromanica.ro
JUDETUL TELEORMAN 63
4g NUMELE sl PRONUMELE PAROHIA COMUNA

Pr. Dimitrie Dumitrescu Gumesti Gumesti


341
25 11 Dobre lonescu Mirosi Mirosti
36 11 Dimitrie Sandulescu Netoli Netoli
37 Dimitrie Banarescu Orbeasca-de-Sus Orbeasca-de-Sus
38 II Dimitrie Zamfirescu Strambeni Strambeni
3 11 Dimitrie Popescu Vanatori Vartatori
4 /I Dimitrie Dragusanescu Urlueni Urlueni
41 11 Dimitrie Georgescu Zlotesti Zlotesti
42 Eustaliu Popescu Zambreasca Zambreasca
43 Emilian Bunescu Suhala Suhaia
4 Ghi la Georgescu Sf. Apostoli Alexandria
45 Gh. N. Siena Adormirea Rosiori
46 Gh. Soflanescu Caldararu Caldararu
47 Gh. Constantinescu Contesti Coniesti
4 Grigore Ungurelu Merisani Merisani
4 Oh. N. Pungoci Poroschia Poroschia
50 Gh. Radulescu 11 IV

51 II Gh Rizescu Papa Papa


52 VI Gh. Cilianu Pleasovu Plea sovu
5 Gh. 1. Popescu Necsesti Necsesti
54 II Grigore lonescu Parlita Parlita
55 11 Haralamb. Constantinescu Sf. Haralambie Turnu-Magurele
56 VI
Hrislache Zamfir Slavesti Slavesti
57 11
loan M. lonescu Sf. Apostoli Alexandria
58 loan Moisescu Adormirea 11

59 11
Ilie Badescu Sf. Alexandru
60 11
loan 1. Ancu Sf. Haralambie Turn'it-Magurele
61 11
loan Eftimiu Cuv. Paraschiva II V/

62 Ilie lonescu 1 11 ,
6 11
loan Voiculescu Sf.Imparail Zimnicea
6 77
Ilie Voicescu Harlesti Harlesii
65' VP loan Popescu Odaia Odaia
66 11
loan D. Anca Lila Lila
67 11
loan 1. Popescu Baneasa Baneasa
68 11
loan Teodor Barla Balla
6 loan Ionescu
70 II loan Gureanu Sf. Gheorghe Belitori
71 11
loan Colleanu Beuca Beuca
72 If loan Bivolaru Caravanesti Caravanesti
73 11
loan Mares Ciocesti-Mandra Ciocesti-Mandra
74 loan Stoiculescu Crangeni Crangeni
75 11
loan Popescu Flamanda Flarnanda
76 Ilie Alexandrescu Furculesti Furculesti
77 11 loan Popescu Garagau Garagau
78 . loan Barbulescu Mozaceni Mozaceni
79 loan Popescu Nanov Nanov
80 11
loan P. Ulmeanu Ologi Ologi
81 loan Mocanu Raca Raca
82 PI loan Marinescu Radoesti Radoesti
83 II loan Popescu Salcia Salcia
84 01 loan Voicescu Slobozia-Traznefu Slobozia-Traznetu
85 11
loan M. Oprescu Socetu Socetu
86 11 loan Popescu Spatarei Spalarei
87 11
loan Mateescu Tiggnoti Tiganesti
88 11
loan Popescu Urlueni Urlueni
89 II Ilie Popescu Vartoapele-de-Sus Vartoapele-de-Sus
90 11
life Mnescu Sagarcea-din-Vale Sagarcea-din-Vale

www.dacoromanica.ro
64 JUDETUL TEL EORMA N
`c
zO LI 1
NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA
U
91 Pr. the N. Constantinescu Pielea Pielea
92 Marin Albulescu Sf. ImpMrafi Alexandria
93 Mihail Popescu Cuv. Paraschiva Rosiori
94 Matache Marin Sf. Apostoli Zimnicza
95 19 Marin Iliescu Atknali Atarnali
96 11
Marin Bunescu Basal' Basal'
97 11
Mihail Marinescu Ciolanestii-din-Deal Ciolgnestil-din-Deal
98 11
Marin Orbescu Orbeasca -de -Jos Orbeasca-de-los
99 Marin Popescu Meri-Goala Meri-Goala
100 Marin Georgescu $torobaneasa $lorobaneasa
101 Marin Negulescu Tufeni Tufeni
102 Marin Popescu Uda-Ciocociov Uda-Ciocociov
103 Marin Mirodot Viisoara Viisoara
104 Marin Popescu Voivoda Voivoda
105 Marin D. Popescu Strambeni Strambeni
106, Nicolae Teodorescu Sf. Alexandru Alexandria
107 Nedelea Georgescu Si. Nicolae PI

108 Nae Buscu Sf. Ilia Rosiori


109 p, Nicolae Ban Branceni Branceni
110 Nicolae Angelescu Magurele Magurele
111 Nicolae 1. Popescu Tomes!' Urlueni
112 Nicolae RAdulescu alines!' Calinesti
113, Petra Ralcu Baltafi 135110
1141 Nun Ghinescu
1/
Oiocesti Malu
115 " Paraschiv Radulescu Alberti Albesti
116 Radu Paunescu
11
011eni 011eni
117 Ruse Iliescu
11
Smardioasa Smardioasa
118 Sandu Nenciulescu
11
Bacovu Bacovu
119 Stan Marinescu ecuci-Kalinderu Tecuci-Kalinderu
1 Tache Sfetcu Sf. Imparafi Alexandria
121 Teodor PrisAceanu
11
Slobozia-Mandra Slobozia-Mandra
122 Teodor Marinescu
1/
Maldarescu Maldarescu
123 Teodor Popescu Tecuci-Kalinderu Tecuci-Kalinderu
124 Trandafir Penescu Raioasa Raioasa
125 Stefan Radulescu Sfinfesti Sfinfesti
126 0 Vasile Dragne Bivolila Bivolila
127 Vasile Marinescu Dudesti Dudesti
128 Vasile Urluianu
11
Mirosi Mirosi
129 Voicu Popescu Stoborgsti StoborNsti
130 I/ Victor I. Ulmdanu Pialra Pialra
131 Zamfir Popescu
IP
TaIarastii-de-Sus Taigrgstiide-Sus
132 Zisu lordanescu Udupu Udupu
133 lordache Cahn Varioapele-de-los Vartoapele-de dos
134 Mihail Popescu Balaci Balaci
135 loan M. Zoescu Dorobanfi Dorobanfi
136 Marin Bradu
11
Suran1 Pilca

JUD. TULCEA
1 II Atanase Popescu Domnifa-Maria Domnifa-Maria
2 Atanase Popescu Topologu Topologu
3 Artemie Taischi liancearca Hancearca
4 Andrei Onofrei Casia Casia
5 Bucur lonescu Calla Calla
6 Costache Palade Tulcea Tulcea
7 Constantin Crislea Aghighiol Aghighiol
8 Constantin Profirescu Cuciuchioi Cuciuchioi

www.dacoromanica.ro
SUDETII T 1.11,CE 65
o;a NUMELE $i PRONUMELE I PAROH1A COMUNA

9 Pr. Lorisidnfin Stefan scu Sangeorge


it rt Constaniin Ghinescu Maw'
11 Consfarnin Gherghisan
1 Dimitrie Popescu Besfepe
1 Dobre Chiorpec Babadag
14 Emanoil Bogatu Tuicca
15 Eremia Trofinescu IP
16 a Emilian Savenco Hag lar
17 Fotie Simionov Morughiol
1: Gheorghe Chiorpec Curia
1 Gheorghe Dimitriu Congaz
20 Gheorghe lordgchescu Mendanchioi
21 a Gheorghe Dimitrescu Nicolilei
22 Grigore Golcu Mahmudia
23 life Popescu Rahman
2 loan Brudui Vgcgreni
25 loan Catang Somova
2 loan Teodorescu Picineaga
27 a loan Poprin Fgggras
2: a loan Mania Greci
29 loan Clobanu Mahmudia
301 Marin Comgnescu M.-V(3dg
31 Ma rin Popescu Tata
32 Manea Furtung Ramnicu-de-jos
3 a Mihail Vasiliu Dorobanfu
341 Mihail Gheorghilg Turcoaia
35 a Mihail Tarbsov Lelea
36 a Mitrofan Titorenco Parlita
37 Nicolae Papadimo Tulcea
381 Nicolae R3snovean Beidaud
39 Nicolae Popescu Canlabugeac
40 Nicolae Avram Enisala
41 loan Tolan Dueran
42 Nicolae Morozov Tulcea
43 , Nicolae Golescu Parden
44 Polopce Lebidev Tulcea
45 , Paul Popescu Balabancea
46 Petre Ianculcscu Sarighiol Tulcea
47 , Petre loanceanu
48 , Petre N. loancencu Posta
49, Pefre Arbore Sarinasul
Petre Crgciunescu lsaccea
51 a Radu lonescu Regele Carol I Regele Carol I
52 Radu Constantinescu Luncavila
53 P Sava Popa Rachel
54 , Simion Morazov Zebil
55 Toma Turcan Camena
56 Teodor Stgnescu M. Cogglniceanu
57 Vasile lonescu Corugea
58 Vasile Aftene Calica
591 II Zaharia Popescu Tulcea
60+ Zinovie Livovschi
61 " Zaharia Popoiu Casimcea
62 Zaharia Dumitru Garvam

JUD TUTOVA
1 Pr. Econ. loan Antonovici Capela Spiialului Barlad
2 Econ. Vasile Mitru
3, Pr. Sach. loan Gadeiu Domneasca
4 Econ. Gh. Patriciu
5 Milia Igescu Sf. Dumitru
6 Econ. Nicolae Enache
7 Econ. Gh. Barbu Sf. loan
www.dacoromanica.ro 5.
66 JUDETUL TUTOVA
e:E+
4 5 NUMELE si PRONUMELE PAROIIIA COMUNA
L
8 Pr. Econ. I. Arfertie SI. loan Bali id
9 Econ. Nicolae lance SI. II le
1,, Sach. Th. Rascann
11 Econ. Oirn. Blanatin
12 Sach. Th. Novac SI. N. Tin_ hila
13 Econ. Oh. Pa lade
14 Econ. Nicolai Pain SI. Mina
IL Teodor Pirrlitie
16 Sach. loan Costila SI. Voevozi
17 Diacon Nicol. Me SI. Spiridon
18 **Man Mattolescu Adam Adam
19 Econ. Pavel Taivan
20 Econ. N. Arghircscit
21 Sack M. Balaban
22 1Irisf. Roiariu
23 Diacon Ap. Vasile
24 Sack Grig. Pascal Armasesti Attnasesli
25 Econ. Enache Telibasa Banca Banca
26 Sach. C. Chirilescu Blagesii Blagesli
27 N. Alanasiti
28 Econ. Ch. Ciorgscu Bogdana Bogdana
2s C. Savinescu Bogdatiesli Bogdancsti
30 1. Vasilescu Bogclatuta Bogrignifd
31 Sach. Th. Fe lea Bradesli Bradesli
32 Grig. Pogoceanu Buda Buda
33 P. Cahn Barialesii Eptircni
34 Sach. Th. Balaban 136Iabanqti Balabanes li
35 C. Vargoliciti I,I
3b N. Sioian Balasesii esli
37 Grig. Pave lianu Barfalusi Puiesli
38 Grig. Balanariu Bogesli Pogatta
39 Econ. Gh. Popescu Cabesii CJbe§li
40 Enache Vas( Hu ,.
41 Dim. Draganescu Carapcesli Carapcesfi
42 Sach. Th. Totolicin Cert5s11 Certasti
43 Alexe losil Chilieni Mireni
44 1. C Dragu Coroesfi Coroesfi
45 Econ. C. Dragu /I II
46 Sach. 1. Comota Coforoava Coforoaea
47 Sach. V. Panailiu Corodesli Corodesti
48 , T. Nacu Calimanesli Lalesli
49. , Dim. Nestor Docani Docari
50 Sach. I. Dumbrava Dragomiresli Dragoinii esli
51 Sach. N. Colescu Epureni Epureni
52 Dim. Codreanu ..
53 Econ. C. Anfonovici Floresfi Floresli
54 Econ. C. Tudoranu Frunliseni Frunfiseni
55 Gh. Var lan Fundianu Fundianu
56 V. Gavrtlescu Faritaciunia Sendresfi
57 C. Lepadafu Ghermanesii Banca
58 C. Buiuc Grivita Grivila
59 , Pavel Dediu Ghidigeni Ghidigeni
60 Econ. Nicolai Buta liraniceni Carta
61 Gh. Vasiltu
62 Econ. Pavl. Sfrafulescu Itaniseni Murgeni
6? Zaharia Nasie ..
64 V, Gheorghiu II
65 Econ. 1. Spiridonescu Haliiresfi lialiresti
66 Econ. Gh. Rebegea lbanesti lbanesli
67 Oh. Vasiliu Ives fi Ivesli
68 1. Pichiu Liesfi Llesti
69 Pan. Andronache Lungesti Balabanesli
70 Sach. 1. Aposfol La !esti I
Lalesfi
71 Sach. C. Corciova Micesfi Micesti
www.dacoromanica.ro
.TUDETIM TEJTOVA 67
NUMELE si PRONUMFLE PAROIIIA COMUNA

74 Pi. Oh. Olin Cosksti Cosiest'


7; Pavel Chiriculg Odaia Bursucani OdaiaBursucain
74 Enache Tull Orgolesli Orgoiesli
75 Nichila Nistor Obarseni Obarseni
7t Sach. V. Felea Popeni Popeni
77 Sach. Pan. Corciova Ptinli§eni Punliseni
7- Gh. Teodorescu ,P
7c Stefan Popescu Plopana Plopana
80 loan NO Polocinul Pogonesti
81 Econ. Nicol. lacorni Priponesti Priponesti
8% Die Petre Plena Ob'arsent
8: Haat. Dumbravg Ranzgsti Ranzgsti
84 Gavril lacomi Rgclesli Rgdesti
85 Gh. Popescu Ruseni Plopana
86 Gh. Popovici Sarbi Sarbi
87 Econ. 1. A. Dumbravg Sgrgleni Schineni
8E Sach. N. Dumbravg ..
82 Sach. V. Pascanu ,.
90 Econ. Gh. Palade Sendresli Sendresfi
91 Dim. Oorisan Ti hgcesti Prisccani
92 Sach. Gh. Negrea UnIesti Untesfi
93 loan Bombariu Vinderei Vinderei
94 Gh. Nichitescu Voinesti Popesti
95 Econ. Const. Tenea Zorleni Zorleni
96 Loan Carp Voivozi Barlad

JUD. V ALCEA
1 Pr. Gh. V. Niculescu Sf. Episcopie RamnicuValcea
2 ,Pelre Partenie
3 ,Diac. Nicolae Mateescu
4 ,Diac. Gh. Sacerdoleanu
5 , Grigore Predescu Buna-yes tire
6 , Gheorghe Dimitriu Toll sfinlii
7 , Anastasie Marinescu Buna-Vestire
8 , Dirnilrie Bgnescu
9 , loan Panaitescu 'loll SHIM;
10 , Stefan Constantinescu Trgistari Ocnele-'Mari
11 , Maid Teodorescu Adormirea
12 Nicolae Constantinescu Tifireciu
13 , Gheorghe Sachelarie Adormirea Drgggsani
14 , Simeon Stgnescu
15 , Nicolae $tefgnescu
1 , Gheorghe Diculescu Si. Niculae
17 , Constantin Petrulian Mgnastirea Horezu Costesli
lE Nicolae Teodorescu M rca DinIr'unlemn $irinesca
lc , Petru Demetrescu Alunu Alunu
20 , Dimitrie 1. Mgrggrifescu Amargsti Nemoiu
21 loan Pglggeanu Anh'oasa Glgvile
22 Toma Stefgnescu Bgbeni Bgbeni-Bisfrila
23 Dumitru Pictraru Barbglestii BgrbgfesIii
24 N. Georgescu Bgrbgtestii
25 Constantin Bgescu Bgestii Bgesti
2t- Vasile Georgescu Barseli azgnesti
27 Nicolae Popescu Bodesti Bodestii
28 Nicolae lon?scu Brezoiu Brezoiu
29 l'ie Popescu BrosIeni Brostenii
30 loan Tgnasescu Budele-Sgscioara Sgscioara
31 Gheorghe Folescu Cgluia Prudent
32 Gheorghe Prunescu C linesti Cglinesfi
33 loan Popescu Cheia Cheia
34 ,, loan Pgunescu Cacova Smeuresti
35 Ion Z. N. Popzscu Momotesli Drgggsani
36 Nic. D. Piefraru www.dacoromanica.ro
Micolesti 1361b5te0
68 JUDETOL VALCEA

f NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA

37 Pr. Vasile Popescu Crapgturile CrApaturile


38 Nicolae Dumitrescu Ciumagit Ciumagii
39 Pavel Popescu Cermegestii Boestii
40, N. Sacerdolianu Costes fit Costesfii
41 D. Nicolgescu Crelenii Crelenii
42 loan Petroniu Collestil Alunu
43 Marin Rgdoiu Cuenii Roestii Roestii
4 loan Ceauseanu DiculesIii Cgbeni-011eni
Nicolae Nicolgescu Dobricenil Dobricenil
46 1. Coiculescu Drgganu Bglgsanii
47 Dimitrie Veruleanu Dozestii DozesIii
4 Teodor Popescu Fiscglia Fiscglia
4 Constantin Gibescu Frances lif Genunenii
501 Nicolae lordanescu
51 Die Georgescu Frgli la Fralila
52 Gheorghe Demelrescu Folestii-de-Sus Folestii de-Sus
53 Gheorghe Nilulescu Folestiidelos Folestii de-los
54 Florea Ceauseanu Fguresfii Fgurestii
5 Dimitrie Rgdulescu Fometestii Govora
55 Dimitrie Mateescu Gorunestii Gorunesfii
57 Constantin Mgrggritescu Glavile Glavile
53 Alexandru Marinescu Gusoeni Gusoeni
59 llie Nicoigescu Gan la Lalosu
Nicolae Tomescu Giulestii Giulestii
6°1 Dimitrie Popescu Ganestii-Locuste Lgcustent
62 Joachim Nicolacscu Govora Govora
6 Pavel lonescu lonesIlif-Minculul lonesti
6 Nicolae Popescu 1 VI
65 llie Chiri la Isvoru Crefeni
66 Pefru Stgnescu Lungesiii Fumurenii
67 Constantin Popescu 1.5pusata Lgpusata
68 Vasile lonescu Mitrofani Verdea
69 loan Mihallescu Mgrigstirenj MAngstireni
70 loan Predescu Mgdularii-Cernis. Mgdularii-Cernis.
71 Sandu Marinescu madularii-Beica Mgdularii-Beica
72 Constantin Popescu Mgdularii-Modoia Armgsesti
73 Ion Andreescu Mgciuca Bosca MOciuca
74 D. I. Andreescu Mgciuca-Popestt If
'25 Constantin Rrundeanu Marcea Marcea
;6 Gheorghe Popescu Milosfea Greci
I. Mggereanu Mgrginent Balgsani
-Eit71) Vasile Codreanu Mafeesti M3tee§ti
79 Florea Plesann Malaia Malaia
80 Nicolae Marinescu Muereascade-Sus Mu( resfile
81 Gheorghe Chicioreanu Muereasca-delos
821 P. Nicolgescu Lgdesti Li desti
83 Anghel Chiceanu Mgidgresliide-Sus MgIdgresfi
84 Me C. Barbu Nemoiu Nemoiu
85 Constantin lonescu Olteanca Glavile
861 Mihail Obislgvranu Obis lav Obislav
87 Marin Constantinescu Orlesti Orlesli
88 Gheorghe Popescu Piefrarti-de los Pietrarele
89 C. Constantinescu
9 Oh. Nicolgescu Piefrarii de-Sus
91 D. Popescu Smeureanu Pgusestii-Maglasi Pguseslii-Maglast
9% Nicolae Preolescu Pgusestii-Otbsau Pgusestii Otgsgu
9 D milrie C. Roman Paraeni-Veaca Paraeni
9 I. Pietrosanu Pietroasa Piefroasa
95 Toma Nicolgescu Pesfeana Pesteana
96 Ion Mihailescu Pieireni Cosiest,
97 M. Ursescu Pogogi Siroesti
9E Cons!. M. Popescu Valea-Bisericii Orlesti
9.C. Gh. Popescu Caineni Caineni
100 loan lonescu Garlesti Dozesti
www.dacoromanica.ro
JUDETQL VALCEA 69
2 NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA

i 01 Pr AI. f=scit Prundeni Prundeni


02 N. Romanescu
03 Gh. Diacones:u Popesti Deli
04 I. lonescu Racovila Racovila
OE loachim Iliescu Recea I9

OE Petru Margliescu Rostile Bosnia


0? Grigore Lascu Rusgnesti Gluiest'
OE Filimon Angelescu Rgmeslii-de-Horez Romani
10e Mafei Aureliu
1C Hie Bglasa Ramestii-011 Rameslii-011
11 Nicolae Dgescu $erineasa $erineasa
12 Alanasie Peirescu Serbgn est ii-Cernele Pausestil-Ofgsgu
13 Gh. lliescu Sigtioara SIglioara
14 I. SIgtioreanu
15 Arhip Vasilescii Scuncill Scundu
16 Gh. DemeIrescu
17 lodn D. Fartal SerbgnesIii-Teloitt TM:1'u
18 Theodor Bglgsel Stefgnesfi Slefgnesli
19 Grigore Marinescu SIgvesli Sinesli
20 loan Smeureanu Stoenesti Sfoenestf
21 Constantin Hergscrt Stirbesii Slirbesfi
22 , Dimifrie lonescu Stroesti Stroesti
23 , M. Sacerdolianu Sufesti Sulesti
24 , Ica E.Jrlogeanu Titireciu-Bunesti Bunesli
25 , Colstantin Roman Tina Tina
26 Coman Mihailescu Targu-Horezu Horezu
27 Nicolae Lgzgrescu Urgii CarsIgnesli
28 Ilie Nilulescu Usureii Susanii
29 Gh. Constanfincscu Vigdesli VIgdesti
30 Nicolae Dima IVIgdiceni PausesIii- Mgglas
31 Adam Stefgnescu Vaideeni
32 Grigore Signilescu Vaideeni-Ursani Vaideeni
33 Dimifrie Bgescu .
34 D. Nisipescu Varleni Varleni
35 Fiorea Popescu Voicesti Voicesti
36 I. Didicescri n
37 Grigore $t fgncscu Zgfreni Zglreni
38 Toma lonescu Zgvideni Zgvideni
39 Nicolae Popescu . .
JUD. VASLUI
1 Pr. Econ. 1. A. Grigoriu St. loan Bolezgforul
2 " A. Arsenie Adormirea
3 19 C. A. Ulea Sf. Tretme
4 ". Ilarion Barbu, pensionar
5 IP Diacon Gh. Chilic Sf.loan Bolezglorul
6 If Diacon M. Calmuschi Adormirea
7 , loan Cehan Armgsoaia
8 PI Ilie Leuslean Bahnari
9 IP I. Dimilriu Mien'
10 , 1. Blanaru Benesti
11 , 1. Savaslru Borgsli
12 , C. Scanfeianu 91

13 , C. Popovici
14 PI St. Mandrea Brodoc
15 , I. Bglgulg 'Buda
16 , 1. Gheorghiescu Buhgesli
17 91 loan Mare Burghelesli
18 Gh. Gav-rilulg azanesIi
19 1. Ursgcescu Chifoc
20 C. Luntraru Ciortesti
21 ,, N. Patrascu Codgesti
22 IP Pavel Luca Cosmesti
www.dacoromanica.ro
70 JUDETUL VA SLUT
Z.
NUMELL si PRONUMELE PAR01-11A COMUNA

23 Pr. (AMY Nd1111 Lursa,li


24 Gh. Patrichi Delenii-de-los
25 D. Rogojina Dobrovaj-Moldov.
26 1. C. Popescu Doagele
27 T. Ciubotaru Draguseni
28 1. Haulica Dumbravrni
2F Gh Rezmerila Durnesti
30 M. Laptes Feresti
31 Pay. Manoilescrr Fastaci
32 C. Dorofle &attest!
38 C. Stelanescu Garceni
34 D. Galaclion Laza
35 loan Marcu Lipovat
36 C. Manoilescu Marasani
37 T. Pandelea Miclesti
38 I. Bogos Mircesti
M. Manole Mironeasa
40 Gh. Galusca Mantesti
41 V. Rotaru Muntenii-de-Sus
42 Gh. Mogos Negrestr
43 V. Mihailescrt Oprisila
44 ., loan Topala Pocreaca
45 D. Cornanescu Poiana
46 V. Comancscu Portari
4? N. Luca Poenesti
48 Sim. Bradianu Pribesti
49 V, Starnate Pungesti
50 loan Anghel Scheia
51 Gh. Chirica Schitu-Ducai
52 loan Mocanu Suhulet
53 1. Vasilache Stioborani
54 Gh. Enachescu Sovonesti
5: Evd. Dimitriu Tacula
5t loan Sbera Tansa
5? C. lonesc u Tatomiresti
5E loan 1 Sbera Tibanestii-Buh'ea
59 D. Mironescu Trohan
60 Gh. Vasiliu Tufesti
61 Panaite Toma Valea Rea
62 Teodor Mera Vultures!'
63 Nic. Moisiu Zapadeni
64 Gh. Cogalniceanu Ghergheleu
65 N. Bombea pensionar Grajduri
66 St. Mihailescu pensionar Rafaila

JUD. VLACA
1 Pr, Popescu Grigore Adorm. Maicii Dorn. Gini Diu
2 Radulescu Gheorghe
Pantelimon Peire
4 Grama Georgescu loan Sf. Gheo'r'ghe
5 Gcorgescu Teodor
C Popescu Zamfir
7 Popescu Marin Sf. Nicolae
r 8 Burilescu Stefan Sf. Treime
Popescu 1. Nicolae Si. Treime
1", Dragne Alexandru
Popescu loan Alex. Lahovari A'ex. Lahovari
I ...'
12' Copacineanu T. Adunatii-Copaceni Adunatii-Copaceni
13 ,,,. opescu Teodor Arsache Arsache
14 .,, opescu Nicolae
2151 Sandulescu Constantin Babele Babele
16i Papaianu Durnitru
1 Tartisescu Hie Bac'iu-Posta Blejesti
www.dacoromanica.ro
71
111 JUDI-7UL L

.46 NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA

18 ri M7rinescu Nisloi Liiibgifa Bg bai (a


19 Dithovnicii Ptlte
201 . Bostiggiami Mai iii figlgria Bglgria
21 . Popescu I. Ngdejdea Lignedsa Bgneasa
22 Tecucianu Dumilru Bascoveni BA scoveni
2.51 Mitigescu Maria ., GAM ern
Zell Castris Gliew glie Bila Hila
26 . /Woks -it Marin Bh.11416.1 Braiii0ea
20 . M usg fea nu Dumilru Brgnistai Brg nista ri
. Gtorgescii Dunn fru Bucsani Bucsaiii
2c . Popescu Alcx. Bujora Bujoi
2 Dimilescii Ion Bulbucata Buibtica la
3U Iliescu Chi' ii tif ea sca-de jo Buteasca
31 Chirifescu Sian Cacalcii Ca ca le ii
3, . Moldoveanrt Marin Ca meant Radu-Vod5
33 , Sachelai le Pure Cgluggi Qui Calugg Feld
34 , D. Iced Cglin Cgluggi FIgniglida
35 . codorescu Nicolae Cgmineasca Cginin ca c a
36 . Tgngsescu Dumitrii Cascloarele Cgscioarele
37 , Trandatirescri Marin Cariojani tojani
38 , Popescu SIdlICU Chiriacu Chiriacti
Bgdescu Nicolae Ciolanii-Panggl Ci ola nu
40 . Enescu Anaslase Clejani Clejani
41 , Fopescu Vasile Lefea Noun
42 . Mihlaru Gheorghe Comana Comma
43 . Niculescu loan Comana
44 . Copgcearni Duinitru Copaciu Ghimpali
45 Stgnescu Nicolae Corbii-Mari Corbii-Mari
4o Cosmescu Andrei Cosnlesli
47 SIgnulescu loan Cosoaia Crevenicu
48 , Mandreanu Dumilru Crevedia-Mare Crevedia-Mare
49 , SIgnulescu Teodor Crevenicu-Mare Crevenicu-Mare
50 Dobrescu Constantin Crevenicu Rgdulesti Crevenicu Rgdulesti
51 Bofeanu G. Ion Cucuruzu Cucuruzu
52 Georgescu Manea ,
53 . Sfoenescu Dumilru Dadiiov Mihai-Bravu
54 , Popescu R. Dumilru Dlita Dgila
55 Minculescu Dumilru Dgrgsfi Dgrgsti
56 , Paraschivescu loan Drgggnesfi Drgggnesti
37 Paraschivescu Radu II
58 , Dumifrescu Teodor Epuresli Epuresli
59 Zambg Teodor Epuresli If
60 , lonescu Marin Flamanda Flgrna nd a
61 , Popescu Gh. Frasin Frasin
62 , Culur Sian Frgsinef Frgsinef
63 , Duiniircscu ion Frglesfi Frgles1i
64 , Raicescu Ion Gale! eiu Ga le teiu
65 , Stgnculescu Hie
66 , Petculescu Mincg 11

67 Urseanu Mihail Ggstesti Gastesti


68 . Pant elimon Ion Ggujani Ggujani
69 , Hristescu Badea Ghizdaru Ghizdaru
7c) , Minculescu Nicolae Glavacioc Glavacioc
71 , Popescu Vasile Gogosarii-Vechi Gogosarii
72 , SIgncescu Marin Gogosarii-Noi
73 , Teodorescu loan Gorneni Gorneni
74 Stanculescu loan Goslinu Gosfinu
75 Popescu loan Gratia-Mare Grafia-Mare
76 Popescu Gh. Grgdistea Gredistea
77 Popescu Nicolae Grgdisfea Comana
78 , Rgdulescu Gh. Grosu Grosu
79' flartofilax Badea Lefea -Veche Leica -Veche
, Popescu life Hodivoia Hodivoia
811 Popescu life Malu Malu
www.dacoromanica.ro
72 JUDETIM VIA$CA.

z NUMELE sl PRONUMELE PAR01-11A COMUNA

82 Pr. Georgescu Dragomir Magura Magma


Musatescu Andrei Moreni-de-Jos Mereni-de-Jos
f83314 Stmescu Nicolae Mereni-de-Sus Merenii-de-Sus
85 lonescu Avram Mihailesti Mihailesti
86 Georgescu loan Naipu Naipu
87 Bratescu Stan Nigreni Nigreni
88 It Niculescu loan
8 Predescu loan Novaci Novaci
90 Slanculescu Neacsii Obedenl Obedenl
91 Visanescu loan Oinac Braniste
92 Duhovnicu Nica PeIresti Petresti
93 Popescu Nlcolae Pangalesti Parigales11
94 lordache Stan
95 Sandulescu Gil. Pieltile Pielrile
96 Marinescu Constantin
97 Popescu Pletrosani PieCrosaiii
98 Nicolae Marin
99 Balaceanu Ion Poeni Poem
1 Dragomirescu D. Popesti Popes!'
101 Popescu Petre Purani Purant
102 ,, Collan D. R. Putineiu Putineiu
103, lonescu Florea
1041 Sorescu Radu Rasucenii-de-Jos Ras'u. ceni
105' Radulescu Stefan Rasuceniide-Sus Rasuceni
106 Vladescu Ion Roala Roata
107 Constanfinescu I. Sarbeni Sarbeni
108 Badescu loan Scurtu-Slavesti Scurlu
109 lonescu Ilie Singureni Singu rent
11C1 Stanescu Dumitru Singureni Singureni
111 Paunescu Mihal Slobozia Slobozia
1121 Petrescu Siancu Slobozia
113 Tamasescu loan Stanesli StAttesti
114 Popescu Vasile
115 Mireanu Hie Stanesti-Chirculesti Chirculesli
116 Ta palaga Florea StoeneVi Stoenesli
117 Slancescu Siancu
118 Popescu Toma Stramba Strarnba
119 Sima Stanciu
120 Marinescu Lazar Tamasesli 1.11114e§li
121 Anghel Radu
122 Popescu Radu Tarnava-de-los Tarnava
123 Anculescu loan Tarnava de-Sus Tarnavele
124 Georgescu N. Vasile Talpa Trivalea Talpa
125 Adamosfeanu ton Soparu Soparu
126 Preotesiu Ion TresIeni-de-Sus Rasmiresti
127 Balanescu Stoica 1Turbalu Balanoaia
128 Badulescu Dumitru
129 Radulescu Radu Uzum Calugareni
130 Stanescu Barbu Vanatorii-Mari Vanatorii-Mari
131 Smarandescu Radu Vida Carlojani Videle
132 Dobrescu Sian Vida Furculesti
133 Popescu Ion Visina Visina
134 Stanescu Ene II
135 Dumitrescu Vasile
136 Abalufa Badea Magura Grdsu
137) Dumilrescu Constantin Crangurile
130 Lazarescu Marin Dracestii-Scurfu OrNce§Iii-Scurtu

www.dacoromanica.ro

S-ar putea să vă placă și