Sunteți pe pagina 1din 235

COALA SUPERIOARA DE ARHIVISTICA I PALEOGRAFIE

CURSUL DE DIPLOMATICA
VIII

MARTA ANDRONESCU

REPERTOR1UL DOCUMENTELOR
TARII-ROMANESTI
PUBL1CATE PANA AZ1

1290-1508
CU 0 PREFATA DE
PROF. A. SACERDOTEANU

BUCUREyTI

www.digibuc.ro
$COALA SUPEItIOARA DE ARHIVISTICA SI PALE0RAVIV
CURSUL DE DIPLOMATICA
VIII

MARTA ANDRONESCU

REPERTORIUL DOCUMENTELOR
TARII-ROMANESTI
PUBLICATE PANA AZI
I.

1290-1508
CU 0 PREFATA DE
PROF. A. SACERDOTEANU

eor

BUCURESTI
1937

www.digibuc.ro
Extras din
,Buletinul Comisiei Istorice a Ronfaniei`
XVI (1937).

www.digibuc.ro
PREP AT A
Unul din tinerii, cu coald bund, de cari incep scl producd
noastre ce nu mai sdnt, ca pad, ieri, adesea o pepinierd de
slugoi pentru dasca vanito0 i 1ene0 unul dintre acefti tineri fi-ar
cdoiga un merit fatd de Itiinta istoricd, deind o tabld analiticd a
acestor documente, ce sat, fcird de un asemenea ajutor, foarte greu de
gdsit la Limp 0 de intrebuintat inteo cercetare de amdnunte", scria incei
de mult d. prof. lorga S'a exprimat astf el o dorintd care nici pcind
astdzi n'a fost implinitd, cu toate cd se simtia din ce in ce mai mult
nevoia unei astf el de table analitke. i s'a inkirziat pe de-oparte fiindcd
o astfel de lucrare numai in aparentd este upard, iar pe de alta,
Universittile urmdrind un program mai inalt, s'ar fi putut mai greu
consacra directivelor necesare unei astf el de culegeri.
De mai bine de zece ani lucrul acesta il incearcd $coala superioar
de arhivistic i paleografie, 4are- pregdtefte speciali0i toctpai pentru
munca aridd dar utild a stiinteibr ajutcitoare istoriei. i acolo .s'ar putea
face mai mult. Autoritatea golard insd nu numai cd n'o ajiUd, ci mai
degrabd ii impiedic acti9Alia r4uzdndu-i orice ajutor, nit in ce pri-
vete salariile pro f esonilor i cari ii implinesc dq3ria in. mod cu totul
gratuit, ci pentru materialat7edegir lucrului-practic Cu toate acestea
acolo se lucreazd incet fi serios, ci numai din causa totalei lipie de
sprijin din partea of icialitdi i nu se poate publica aproape nimic din
toatei truda pro fesorilor elevilor Dacd a continuat lucrul inceput,
s'a fdcut numai spre a se crea un drept de recunoavere din partea
celor cari ar putea set inteleaget ci ar cti sd pretuiascd aceastd trudd.
Poate un ministru al coalelor intelegdtor 0 al rostului acestei coale,
ajutat de un cdt mai intelegdtor director general al inveitmiintului superior,

N. lorga, Note critke asupra culegerilor de documente interne romanqa, Bo-


cure4ti 1903, p. 4.

www.digibuc.ro
4 Repertnriui chwumentelor Tarii-Romanwi publicate pana azi

va binevoi cat mai repede scl o sprijine cum trebuie, owl cum sat spri-
finite in strainatate roalele similare.
Dar despre aceasta, am vorbit destul.

De mai multii vreme, la cursul nostru de diplomaticd, am cautat sd


formim cercetatori devotafi ai docutnentului istoric. Putem spune cd, in
parte, am fi izbutit. Elnii din elevii no ftri s'au impus chiar de la in-
taiele lor cercetclri
De data aceasta, urrnand un plan pe care I-am formulat de multa
vrerne in lecriile noastre privitoare la punerea la indemand a izvoarelor
diplomatice ale istoriei rominegi, d-ra Marta Andronescu, presintii
acum cea d'intaiu lucrare in acest sens.
Gandul nostru a fost sd dam urmdtoarele repertorii de toate docu-
mentele :
1. externe, in care se vorbefte despre Romani ;
2, externe, care se referd la pamantul romcinesc, de fi nu sunt a-
anume Romanii ;
3. interne, ref eritoare la istoria Transilvaniei, oricare ar fi emitentul
local sau nationalitatea destinatarului ;
4. interne, referitoare la istoria Tetra Ronuinefti; qi.
5. interne, ref eritoare la istoria Moldovei.

' E destul sa amintim lucrarile d-lui Damian P. Bogdan, Originea clausei,


11p8,44AHKil AA li*CT" din documentele slavo-muntene, in Rev. 1st. Rom., III,
1933, pp. 269-270 ; Termenii UPHXA i A4KOME in documentele moldovenefti,
ib., pp. 378-379 ; Contribuguni la studiul diplomaticei vechi nioldovenefti, ib., IV,
1934, pp. 92-140 ; Despre cancelaria slavd a Voevodului muntean Mircea-cel-Bcitriin,
extras din Rev sta Societatii Tinerimea Romeind, 1934, la care se adaoga si pre,
ioasa traducere din ruseste dupa A. J. Sobolevildj, Ceva despre cronologia slavo-
usa, in Arhivele Olteniei, XI, 1932, p. 55 60. (Cf ce spune N. Iorga, in Rev. ht.,
XX, 1934, p 283, si XXI, 1935, pp. 168-169). Apoi ale d. Em. C. Lazarescu,
Nota despre docurentele Terii Bcirsei i Cavalerii Teutoni, Brasov 1934 ; Cavalea
Teutoni fl Tara Bcirsei, ib., 1934 ; i Despre lupta din 1330 a cui Basarab Voevod
cu Carol Robert. in Res,. 1st , XXI, 1935, pp., 241-246 (cf. N. Iorga, in Rev. 1st.,
XX, 1934, p. 285 : d. Em. C. Lazarescu di un model de analisa diplmnatica
nalisind actele privitoare la Cavalerii Teutoni in Tara Birsei... E imposibil sa
e presinte o argumentatie de mai strinsa logice ; cf. si ib., pp. 400-401 si xxr,
1935, p. 179 : un model de analisa calma i patrunzitoare. De asemeni se
adaoga, documentele edit.te de Const. Velichi Documente ineditc de la Btefan
cel-Mare la leremia Movila, in Rev. 1st., XX, 1934. pp. 239-268 si de loana R.
Rosetti, Un document de la Gheorghe Ghica, Domnul Terii Romanevi, ibid., XXI
1935, p, 195-197.

www.digibuc.ro
Prefat 5

Perioada pe care am avut-o in vedere, s'ar intinde (le la cele mai


vechi piese diplomatice respective, pand la anul 1831 cand, nucleul in
jurul cdruia se vor strange toate terile romneti, capita o forma de-o-
sebitei de conducere. Dindu-ne sama ca lucrul acesta depamte puterile
unuia singur, speram set ducem la bun sfarit gandul ce ne-am impus,
daccl ni se vor addogi a jutoare in a cdror munc sci avem toata
increderea.
In repertoriul de poi presintat ca lucrare de diploma la sectia de
arhivistic fi paleogra fie, cursul de diplomatica, se adund la un loc
toate documentele T erii Romnelti emise pana la moartea lui Radu-cel-
Mare. E posibil ca acest inceput s aibe multe lipsuri. Poate ca sunt
documente publicate care nu figureazd aici. Se poate iardfi sa fi scapat
unele ediiii sau intrebuinteiri anterioare edifiaor. Noi am fi foarte bu-
curofi ca toate acestea sci ne fie semnalate bona fide spre a le
pune la locul lor in fasciculeld pe care sperchn sa le dcim in conti-
nuare i. Deasemeni munca noastrd ne-ar fi enorm de mult ufuratd
dacii ni s'ar trimite cate un exemplar din publicatiile de documente, fie
separat, fie in reviste sau stdii.
Incheiem aceste cuvinte lamuritoare multmind domnului prof esor N.
lorga, pentru deosebitcf bunavointei cu care D sa a primit ca lucrarea
de PO sa apard in Buletinul Comisiunei Istorice a Romniei.
Aurelian Sacerdoteanu.

' Spre a cunoate toate aceste insemnari e de dofit sa ni se comunice in scris


locul unde s'a fault indreptarea sau complectarea, sau sa ni se trimita publicatia
ins4i. Vom semnala cu contiintiozitate i odce iriformatie care Ili 'ar aducc
chiar pe cale particulara,

www.digibuc.ro
DOMNII TARII-ROMANESTI

Litovoiu, ante 1247-1273. [Domni teritoriali : loan i Farca in


Oltenia, Seneslau in Muntenia, la 1247.]
Bgrbat, ca. 1273 ca. 1290.
Tugomir (Ivanco, lancu Tihomir, Tocomerius), ca. 1290ca. 1314.
[Dupg traditie in aceastg vreme se fixeazg i desclecatul
lui Negru-Vodg.]
Basarab I ccl-Mare, ca. 1314-1352.
Nicolae Alexandru I, 1352-16 Nov, 1364.
Vladislav I sau Vlaicu, I364ca. 1377.
Radu I, ca. 1377ca. 1384.
Dan I, ca. 1384-1386.
Mircea-cel-Mare, 1386-31 Ian. 1918.
Vlad I, 1394-1397.
Mihail I, 1418-1420.
Radu II Praznaglava, 1420 1423, 1426-1427.
Dan II, 1423 - 1426, 1427Iunie 1431.
Alexandru II Aldea, ante 14 lunie 1431-1435.
Vlad II Dracial sau Draculea, 1435 Dec. 1446.
Vladislav II, 1447-22 August 1455
Vlad III Tepes, 1456 Aug. 1462 ; Nov.Dec. 1476.
Radu III cel-Frumos, 1462inceputul an. 1474.
Basarab II Laiotg. 24 Nov.-23 Dec. 1473, 1474-1477 (t 1480).
Basarab III Tepelu, 1477-1482.
Mircea II, 1481.
Vlad IV Cgluggrul, 1482-1495.
Radu IV cel-Mare, 1495 Sept.-Oct.Mart.-April 1508.

www.digibuc.ro
INTRO DUCERE
Lucrarea de fafa este o incercare de a strange Intr'un repertoriu
cronologic toate documentele interne $i externe, ate au fost
scrise pe parnantul Terii-RomAne$ti, atat in Cancelaria domneasca
sau de catre dregatori, cat $i particulare, cate s'au publicat pang
azi. Despoiarea pe care am rfAcut-o, cuprinde documentele emise
de la inceputul Terii-Romane$ti pan la 1508, sfanAtul Domniei lui
Radu-cel-Mare, fie a au fost publicate In intregime, fie numai
fragmente sau In resumat, In limba originalului sau in traducere
inteo limbI oarecare, atat In colecfii speciale de documente, cat $i
In studii sau periodice. Alcatuirea acestui repertoriu nu are alt scop
deck sa serveasca acelor ce urmaresc diferite chestii din confinutul
documentelor $i sa upreze lucrul pentru colectia completa ce
va trebui sa se alcatuiasca $i pentru documentele pril-Romane$ti,
in care va fi nevoie sA se indice $i toate locurile unde au fost
editate cele de pang acum.
AfarA de cele cateva colecfii speciale de documente in care se
poate gasi mai u$or materialul diplomatic, un numar foarte mare
de acte au fost publicate intampltor In studii speciale de istorie,
drept, etc. Acest lucru ingreuiazA foarte mult munca cercetatorilor
care apeleaza la informafiile documentelor, cum $i a acelora call
ar vroi sA alcAtuiasca repertorii. De acestea ni-am dat sama noi
in$ine.
Ni-am impus ca normA de lucru sA resumam, une ori s reges-
tam" documentele, finnd sama de data documentului, locul emiterii
lui, numele actului, al emitentului, al destinatarului $i cuprinsul
textului. Am insemnat totdeauna $i elementele mai deosebite din
document ca : mattori, numele diacului $i altele ce am crezut de
cuviing cI este necesar sa se $tie far a mai merge la edifie.
Aceste elemente k-arri gtks in special din doumentele publig*

www.digibuc.ro
8 Marta Andronescu

integral; in casul and regestul s'a facut dupa resumate sau frag-
mente, este evident c'd lipsesc multe elemente interesante care
poate a exist in actul original.
In ceia ce privevte data, am pastrat toate elementele de datare,
dupa cum era casul : anul de la Facerea Lumii, indictionul, ziva
lunii, a saptamanii, serbatozirea, etc. Toate datele au fost ins
transformate In anii de la liristos, pentru o mai bun orientare.
Caul un document se gasevte publicat supt mai multe date, am
admis pe aceia care ni-a inspirat mai mult incredere sau am propus
noi alta. and diferenta de data era prea mare, atunci s'a facut o
trimetere special . Am amintit insa In parentese toate datele edl-
torilor. La documentele fag data, cand nu li s'a putut fixa una,
s'a pus epoca emitentului. Odce indreptare sau discirtie se gasevte
la locul respectiv In notele vi literatura regestelor.
Numele actului e scos din document, fie ca e un substantiv :
micovtink, fie a e un verb, pe care 1-am transformat In sub-
stantiv : IIHUIET, deci este vorba de o scrisoare".
Voevodului i se da vi numele sau potecla cu care e cunoscut
In istorie (Mircea-cel-Batrn, Vlad Tepev, Basarab Laiota, etc.), iar
titlul s'a resumat in formula : Vv. Terii-Romanevti", spre a nu
repeta prea des aceleavi vorbe.
Destinatarul s'a insemnat totdeauna, fie ca e o persoana, fie ca
e o institutie. Dad e vorba de un boier, nu s'a specificat aceasta,
vi nici dregatoria. In daniile ori intaririle fcute manstirilor sau par-
ticularilor, pentru sate, movii vi altele, nu s'a specificat dad satul
era jumatate, sau numai parti de movie ; de asemenea nu s'a
trecut nici suma banilor din vanzari sau cumparari, dar s'a aratat
moneta lintrebuintata. Nu s'au invirat numele martorilor, ci s'a facut
numai indicafia a sant.
In ce privevte trimeterile editoriale, ele s'au facut in ur-
matoarea ordine : I. editiile in care textul original e publicat in
intregime; 2. textul e insotit de traducer; de obiceiu romaneasca ;
3. publicat numai In fragment ; 4. numai in traducere ; 5. numai
resumat sau citat ; vi 6. facsimile. La fiecare din aceste gave edi-
tiile s'au trecut de obiceiu in ordine cronologica. Pentru textele pu-
blicate integral, fragmentele vi resumatele nu se dau dealt dad

I De oil& : 1399 Maiu 11 i Venelin, 18-19 i cf. 1409 Wu 11 i Mdeta-Arra,


329 -?31,

www.digibuc.ro
Repertoriul documentelor Tgr1I-Romneti publicate plug azi 9

sant anterioare acestora. Cnd regestul e %cut dupa resumate,


atunci s'a ales cel mai complet, si, daca acesta era si cel mai
vechiu, s'a Milt numai o trimetere ; la regestele compuse cu ele-
mente din diferite resumate incomplete, In ordine cronologica,
s'a facut trimeterea la toate resumatele intrebuintate.
La sfarsit urmeaza literatura documentelor, unde se dau trimeteri
pentru discutiile care privesc data, autenticitatea, sau alte elemente
importante ale documentului.
In afara de documentele cunoscute si publicate pia acum, mai
said unele a caror emitere e sigura, dal nu li se cunoaste origi-
nalul; luam Ins cunostinta de ele numai din mentiunile aflate in
documentele posterioare. In mai toate hrisoavele de danie si In.,
Wire ale Voevozilor, pe lng dania cea nota, Voevodul Intareste
si daniile stramosilor lui, insirndu-se anume ce a dat fiecare
predecesor. Aceasta inseamna el la facerea actului Voevodul a
vazut si actele predecesorilor sai si, dad noua nu ni-a limas ori-
ginalul acelor acte, nu trebuie sa ne indoim de existenta lui. De
aceia, in asemenea casuri, li s'a dat deplin individualitate, si s'au
trecut ca acte independente toate cele intalnite In documentele
emise pia 1a 1508, cu toate ca originalul nu stim sa se fi pas-
trat. Ace Iasi lucru 1-am facut si pentru acte care, de si nu ni se
amintesc anume, este totusi casul sa credem cg au existat. Astfel,
din scrisoarea patriarhala din Maiu 1359, se vede ca Nicolae Ale-
xandru Voevocl a cerut nu numai odat, ci adesea prin scrisorile
sale" sa fie .supt judecata Patriarhiei ; In alta parte se vorbeste
de serisorile domniel tale". Din aceste informatii resulta neindoios
ca inaintea acestei date Voevodul muntean purlase o corespon-
dent cu Patriarhia din Constantinopole si, fiind vorba de scri-
sod", avem tot dreptul sa le socotim piese diplomatice care tre-
buie sa figureze in repertoriul nostru. Dar din aceast constatare
mai resulta un lucru. Tot de la Nicolae Alexandru Voevod se mai
cunoaste si existenta vestitului hrisov al Bdestilor, a carui auten-
ticitate a fost mult discutata. Poate a altele vor fi conclusiile
asupra lui daca tinem sama de faptul ca acest Voevod a avut o
cancelarie organisata.
Un alt cas este acela al daniei lui Radu I catre manstirea
Tismana, care este Maria apoi de toti Voevozii cari au fcut
danii acesteia. Pentru ptima data dania lui Radu este aratata In
hrisovul lui Dan I, din 1385, Octombre 3, cleci al urrnasului imecliat

www.digibuc.ro
10 Marta Andronend

al emitentului, lucru care ne face sa credem a in niciun cas n'a


putut lipsi actul original al lui Radu I. Din acest hrisov a fost
scos ca act independent si s'a trecut supt presupusii ani de
Domnie ai lui Radu 1 (1377-1384). Poate au mai existat acte si
atunci cnd se mentioneaza in documente vnzari sau cumparari
savrsite supt alt Voevod, sau and se vorbeste de mosiile do-.
bandite de un boier pentru slujba facuta pe vremea predecesorilor
celui care emite actul ce cunoaOctn. Tot asa si in ceia ce pri-
veste daniile Mute de boeri pentru manstiri, despre care se in-
tlnesc dese mentiuni In documente. Poate a si acestea presu-
pun existenta unui act, dar, nefcndu-se niciun fel de alusie la
o forma oarecare diplomatica, am crezut de cuviinta ca nu e
casul sa extragein aceste informatii, intru cat donatiile au putut fi
Mute si pr1n viu graiu. Totusi a fost considerat ca act indepen-
dent dania fratilor Craiovesti pentru mnastirea Bistrita, cuprinsa
in intrirea lui Vlad-Vod Calugrul din 1494, tulle 22. Aici avem
'MA o justificare, pentru ca de la acesti boied se mai gsesc si
alte acte de acelasi fel, amintite precis in hrisoave.
Poate tot despre un act e vorba in cearta dintre Stefan de He-
derfaja si Sasi pentru ghinda din tinutul Amlasului, asupra careia
cel d'intiu spune a are tinutul, cu aceste drepturi, de la Vlad-
Voevod. Actul arnintitor e din 1464. Dar precisarea persoanei lui
Vlad este greu de fcut 1.
In ce priveste vechimea cancelariei muntene, daca s'ar admite
c este autentic actul lui Nicolae Alexandru Voevod pentru BA-
destii dati mnstirii Cnipulung, atunci acesta ar fi cel mai vechiu
act onoscut. Sint ins indicii care ne fac sa credem ca Voevozii
Terii-Romnesti au avut, Inca de la intemeiere, o cancelarie, mai
mult sau mai putin organisata. Astfel in cronica Terii-Romanqti
atribuit lui Stoica Ludescu se vede ca primul Voevod, cunoscut
de traditie supt numele de Negru-Vod sau Radu-Negru, are chiar
un titlu. Si aceast mentiune este o pies diplomatica, de oare ce
se spline ca : Acesta iaste titulusul tuturor Domnilor, de atuncea
incepandu-se, Ora acum, precum sa vede a iaste scris la toate
hrisoavele".
Deci in 1290, noi socotim mai bine : de la intemeiere, oricnd
P ,St -
I Hasdeu, 1st. crit . 2, I 24, si N. Iorga, Studii i doc., III. p. LXVIII, il atribuie lui
Vlad Dracul ; Onciul, ridul lui Mircal, p. 228, rede c4 e vorba de Vlad H Tepeq.

www.digibuc.ro
RepIrtodul documentelor Tdi-Romneti publicate Oa azt 11

va fi fost ea, putea s fie o cancelarie muntean emitent de acte,


in care Voevodul a aib acest titlu. Pentru aceste motive, nu
presupunnd c`i e vorba de un act aparte, dar admitnd el s'ar fi
putut da acte supt legendarul Radu Negru, titulupl" acesta a fost
pus in fruntea colectiei.
0 cancelarie trebuie s fi existat 0 in vremea lui Basarab I,
de 0 nu avem niciun act de la el. Cu toate acestea, dintr'o cro-
nid ungureasd se poate deduce aceast existenta. Anume,
in vremea memorabilului rzboiu din 1330, se vede cA, dup
ce regele Carol-Robert a cucerit Severinul, Voevodul mun-
tean i-a trimis soli ', care sl-i spun c va plti 7.000 mrci de
argint .drept despgubire de rzboiu, c admite s pastreze Se-
verinul cucerit, c-i va plti i un tribut anual 0-i va da un fiu
ostatec, dar s nu mai Inainteze In ark c va fi In mare primejdie 2.
Aceasta a infuriat pe regele 1ingariei, care a rspuns solilor cu
cuvinte ofenstoare. Ins nobilul Donch caut s-i potoleascl mnia
i s-I determine a trimite rspuns favorabil prin scrisorile sale :
Domine, cum magna humilitate vobis et ad honorem vestrum
ipse Bazarad loquitur : idcirco regiae benignitatis favorem et
plenam dilectionem gratiae sibi velitis per vestras &eras reman-
dare" 8. Dad nobilul cere regelui sd scrie Voevodului muntean,
aceasta nu inseamn c, i dad nu exista o cancelarie In care
si se scrie acte domne0i, nu putea fi, la Curtea muntean, cel
putin cinema car'e a poat ceti scrisorile venite din alte prti 4.

1 Din text nu result ca solii ar fi adus o scrisoare din partea Domnului lor.
' Marci Cbronica de gestis Hungarorum... e codice Vindob. picto, ed. F. Toldy,
Pesta, 1867, p. CX1TI . .Quo facto Bazarad Regi sic mandavit nuncios per honestos :
Quia vos domine mi rex, laborastis in convocatione exercitus, laborem vestrum
reconpensabo VII milibus marcarum argenti ; ipsam etiam Zeurym Cum suis
attinentiis, quae nunc habetis prae manibus per potentiam, pacifice vobis tra-
dam ; insuper censurn, quo tenelr vestrae coronae, fldeliter persolvi faciam
omni anno, et nichilominus unum ex filiis meis vestrae curiae ad serviendum
deputabo cum meis pecunlis et expensis, tantummodo revertimini in pace vestra
et personarum periculis praecavete ; quia, si veneritis niterius, periculis minime
evadetis",
6 Ibid.
V De altfel 0 scrisoarea Papei loan XXII scrisa lui Basarab (dilecto filio no-
bili viro Bazaras Wayvode Transalpine, Hurmuzaki, P, pp. 600-601) lauclin-
du-i zelul pentru biserici, cum 0 aceia a lui Clement VI din 1345 ctre Alexander
Bassarati' (ibid., pp. 697-8), certifica aceasta.

www.digibuc.ro
12 Marta Andronescu

Deci cu aceste cateva dovezi putem presupune o cancelarie


muntean Inca de la ntemeierea Statului.
Tot materialul adunat In aceast lucrare Lisa ramane sa fie stu-
diat In amanunte pentru a se putea face unele precisari. Verifi-
carile de data sau de onomastica si toponimie nu se vor
mai putea face deck pornind de la originale, fapt care ramane
exclusiv In sarcina viitorului editor al corpului documentelor mun-
tene, care trebuie s apeleze numai la originale, cand acestea
exist Ina In casul and data ar lipsi chiar din acestea, se vor
gasi unele elemente interne sau externe dupa care s se poata
pune una cat mai precisk
Mai avem de adaugat ca, lipsindu-ni textul, se poate intampla
ca unele din resumatele puse separat supt aceiasi data, sa se re-
dud la un singur original real. De asemenea e posibil ca si unele
diferente de datare de la un editor la altul sa fi putut duce la
confusii, and nu am avut textul pentru un control cat mai serios,
asa Meat acelasi document sa fie trecut de doug ori.
In ce priveste alcatuirea bibliografiei, dat fiind numrul destul
de mare al cartilor sau revistelor folosite si mai cu sama varietatea
lor, s'a fcut urmtoarea submprtire : J. Colectii de documente,
In care 'infra toate .colectiile al caror scop este sa publice do-
cumente integral, partial sau resumat; 2. Opere generale, de
pilda cronici, istorii, etc.; 3. Studii speciale, adeci toate studiile
care privesc anumite chestiuni istorice sau de alt ordin, cum si
toate monografiile speciale care au la basa documente, fie ca sant
publicate deosebit, fie in periodice ; 4. Periodice, toate revistele
sau anuarele care, obisnuit sau intamplator, publica atat docu-
mente, cat si studii ce Intrebuinteaza documentele.
Numrul mare de documente pe care-I cuprinde acest reper-
toriu, cum si modul In care au fost editate, in cele mai multe
casttri imperfect, vor fi facut sa se strecoare probabil o serie de
greseli, mai mult sau mai putin grave, pe care nu le putem banui.
Apoi, cu toata grija deosebit si cu toata munca ce am depus
pentru a nu trece cu vederea niciun studiu care, alcatuit pe basa
de documente, ar putea avea publicate sau amintite In continut
documente inedite, banuim ca tot ni-au mai scapat unele neob-
servate.
In afara d e operele aratate In bibliografia acestei lucrAri, sant
cateva studii si colectii strine, care, fie pentru dificultatea limbii,

www.digibuc.ro
kepartorlui documentelor tatii-komSneti publicate pSnA azi 1

fie a nu le-am gAsit In bibliotecile 'in care am lucrat, nu au fost


cercetate direct. Am tinut insA sA dau toate trimiterile ap cum
au fost fAcute de cei cari le citeag '. Dintre periodicele i co-
lectiile romnef,Iti, cAteva, cele mai insemnate, au fost cercetate in
ntregime '. Pentru toate celelalte au fost controlate numai trime-
terile aflate la altii.
Toate aceste lipsuri socotim totu0 cA nu vor fi atAt de grave
IncAt sA iniAture utilitatea acestui repertoriu.

1 Spre ex. 1. Archiv fiir sieb. Landeskunde, Neue Poke, XXI, 2. Mon. Medii
aevi bist Pol. ill., V, 3. Seivert, Akten 'und Daten. 4. Engel, Walachey:. 5. Acta,
praesertim graecct, Rossici in monte Athos monasterii. 6. Byzantino chronica. 7. Us-,
pensky, Novyj vostok christijansky. 8. Gobellini, Pii 11 Commentarii. 9. Kmeny, In
Kurz, Magazin far Gesch. 10. Inventariul din Cracovia tip de Rykaczewski sau
Jablonovski, Zridla dziejove. 11. Pray, Dissertationes. 12. Dogiel, Codex diplo-
maticus. 13. Fejr. 14. Trausch, Diplomatarium etc.
a Spre ex: 1. An. Acad. Rom. 2. Cresc. Col. 3. Anuar 1st. Nat., Cluj. 4. Ar-
hiva, laai. 5. Arb 1st. 6. Arb. Ott. 7. Bucurefti. 8. Bul. Com. 1st. 9. Bul. Com,
Mon. 1st. 10. Cercet. 1st. 11. Columna lui Traian. 12. Cony. Lit. 13. Foaia Soc.
Romnismul. 14. Hurmuzaki. 15. Magaz. ist. 16. Rev. Arb. 17. Rev. p. 1st.
Arb. Fil. 18. Iorga, Studii fi doe. 19. Ghibinescu, Surete 0 izvoade. 20. Tinerimea
Romna. 21, Uricariul.

www.digibuc.ro
PRESCURTAiRi

Acad. Rom. = Academia Romni.


an. = anul doc. sau ed.
Arh. Br. = Arhiva Brwvului.
Arh. St. = Arhivele Statului.
cit. = citat.
doc. -- document.
Ed. editie sau editor.
Facs. = facsimil.
Frag. = fragment Se mentioneazi din doc. numai frag. in orig.
sau in trad.
germ. = german. Orig. sau trad. germ.
grec. = grecesc. Orig. sau trad. grec.
lat. latinesc. Orig. sau trad. lat.
Lit. = literatura doc.
rn-re = mnstire.
n. = nota.
Not. = notanda. Lmuririle alctuitorului acestui repertoriu.
Orig. = original. Doc. este reprodus dupa orig.
Res. = resumat.
rom. = romnesc. Orig. sau trad. rom.
sl. = slavon. Orig. sau trad. sl.
Text. = textul dui:a orig. in diferite limbi.
Trad. . traducere dupi orig.
ung. = unguresc. Orig. sau trad. ung.
Vv. = Voevod.
* = arata doc. bnuite.
** . arati doc. false.

www.digibuc.ro
itEPERTORILIL DOCUMENTELOA

1.
1290 [6798].
In cronicile muntene se aminte;te titlul Domnilor Tarii-Roma-
ne;ti Iar titulu;u1 Domnulut s'au Mcut inteacesta chip : Intru
Hristos Domnul Dumnezeu, bun credinciosul iubitorul de
1

Hristos i singur biruitor Io Radul Negru Voevod, cu mila lui


Dumnezeu Domn a toed Tara-Romaneasca, dintru Ungurie des..
calecat, de Alma; qi de Fagara; herteg. Acesta iaste titulu;u1
tuturor Domnilor, de-atuncea incepandu-se pana acum, precum
sa vede a iaste scris la toate hrisoavele tarii".
Ed. St. Ludescu, 1st. Tdrii Rom., ed. Magazin ist., INr, 232 ; ed.
Ioanid, II, 2-3 ; ed. St. Nicolaescu, 106. Text sl. Ioanid, 2. Lit.
Hasdeu, Ist. cnt.' I, 121. Onciul, Titlul lui Mircea, 717. Idem, Radu
Negru, 821.
Not. Reproducem textul din ed. St. Nicolaescu; variante in ce.le,
lalte ed.
2.
1330 Sept.-Nov.
So Ili lui Basarab I Vv. Tarii-Romane;ti duc vorba Domnului
lor catre regele Ungariei Carol-Robert, care cucerise Severinul,
la care nobilul Donch il sfatuie;te sa dea raspuns favorabil :
Regiae benignitatis favorem et plenam dilectionem gratiae sibi
velitis per vestras literas remandare".
Not. Amintire in Marci Chronica de Gestis Hungaroruin... e co-
i alte ed.
dice vindob. picto, ed, F. Toldy, Pesta, 1867, p. cxvi ;

3.
1342.
Cf. post 1369 [Doc. No. 12].

www.digibuc.ro
16 Marta Andicnieku

4.
1352 [6860].
Hrisovul lui Nicolae Vv. Basarab cel d'intaiu, sin Alexandru
Vv. Basarab, feciorul Negrului Vv. Basarab, prin care cla mo0a
Bade 0i manastirii din Campulung.
Res. St. D. Greceanu, Scrierile lui Radu, 232. Const. Cantacuzino
Stol., Cronol. tabelard, 20 (no. 7). Lit. Hasdeu, 1st. crit.2, I, 136.
Onciul, Oiig. Princip., 184. Xenopol, 1st. Rorn. 3, III, 14 n. 7. Onciul,
Anul ?um tii Marelui Basarab, 104. V. Drighiceanu, Curtea Dom-
neascci, 28. C. Giurescu, Vechirnea rumniei, 484-485. St. Nicolaescu.
Negru-Vocki ci urmc,cii scii, 450. C. C. Giurescu, Organizarea fi-
nanciard, 7 n. 2.
Not. St. D. Greceanu, o. c., 578, Const. Cantacuzino, o. c., 19
(no. 3), scriu : si cum ca si Radul Vv, Negru au fost Basarab ;
dintru care 1-am adevarat dintr'un hrisovol mnstirii Cmpulun-
gului, de mosia Badesti",
5.
1358 (6866), Dec. 11.
Cf. 1386-1418, Dec. 11 [Doc. no, 34].
6.
[Ante Maiu 1359.]
Din actul sinodal prin care Iachint de Victim e numit exarh
patriarhal in Tara-Romaneasca, se vede c Marele Vv. 0 Domn
a toata Tara-Romaneasca Alexandru Vv., a cerut, nu numai
odata, ci adesea, prin scrisorile sale", sa fie sub judecata Patriarhiei
din Constantinopol.
Ed. Text. gr. Miklosich-Mller, 383-286 (no. ccimu). Text si trad.
Hurmuzaki, XIV, 1-4. Frag. Erbiceanu, Material, 122.
7.
[Ante Maiu 1359].
In scrisoarea Patriarhului [Calist I] catre Alexandru-Nicolae
Vv. Domn a toata Tara-Romaneasca, cu privire la numirea
lui lachint ca Mitropolit, se vorbe0e de scrisorile Domniei
Tale 0 din cele dela inceput 0 din cele din urma".
Ed. Text gr. Miklosich-Mller, 386-388 (no. II). Text si trad.
Hurmuzaki, XIV, 4-6.
8.
1362 (6870). Tan. 7. Ind. 15.
Cf. 1392 (6900), Ianuarie 8, ind. 15. [Doc, no, 59],

www.digibuc.ro
Repertoriul documentelor Tarii-Romanesti pubilcate ping azi 47

9.
1368, Ian. 20 (in vigilia Sancte Agnetis virginis martyris).
Privilegiul lui yladislav Vv. transalpin, prin care acorda Bra-
pvenilor sd plateasca vamd pentru marfurile duse afara din tars,
la ducere 0 la intoarcere, la ampulung 0 la Dundre ; pe dru-
mul Brdilei la intoarcere, in Campulung. Pentru comertul in lard
ran:Lane vama veche ; cea de la Slatina se desfiinteaza.
Ed. Text lat. Fejr, IX, 4, p. 148. Hurmuzaki, I, 2, pp. 144-145;
XV, 1, pp. 1-2. Zimmermann, II, 306-307 (no. 908). Trad. Mitili-
neu, Tratate i conventiuni, 1-2. Rez. lat. Transilvania, a. 1872, p.
43. Lit Hasdeu, Negru Vod, p. L, i CCXXII. Onciul, Titlul lui
Mircea, 1014 n. 2.

10.
1369 Nov. 25. (In festo beatae Catharinae virginis et martyris),
A rges.
Scrisoarea prin care Vladislav I Vv. Tdrii Romane0i vestete
catolicifor din lard venirea episcopului Demetrius, sufraganul
episcopului Transilvaniei, pentru a sfinli biserici catolice, a spo-,
vedi, etc. Se cere a-1 primi cu cinste.
Ed. Text lat. Fejr, IX, 4, p. 210. Battyanyi, Leges exlesidsticae,
III, 217. Trans ivania, 1872, pp. 54-55. Hurmuzaki, I, 2, pp. 148-
149. Zimmermann, II, 334 (no. 934).
11.
1369.
Hrisovul prin care Vladislav I Vv. Tdrii Romdne01 se hotard0e
sa rezideascd m-rea Cutlumuz de la Sf. Munte, uncle era egumen
Hariton, devenind astfel al doilea ctitor.
Res. P. Lemerle, A propos de la fondation du monastre de
Koutloumous, 229. A. Sacerdoteanu, Un brisov de la Vlaicu, 240.
Lit. A. Sacerdoteanu, Ctitorii mnstirii Cutlumuz, 255-259. ldem.,
Mitropolitul klariton, 9.
12.
[post 1369].
Aezamantul (ormsususi) prin care Vladislav Vv. Tara Ro-
mane0i, la indemnul lui Nicodim, zide0e 1 zugrdve0e mandstirea
Vodita, a Sfantului Antonie, dandu-i un tetraevanghel, ferecat in
argint t aur, cadelnita de argint, vase sfinte, odajdii de mdtase,
2

www.digibuc.ro
18 Marta Andronescu

catapeteasma de damasca, etc., si satul jido9tita, scutit de dad


oaste, satele Costeni pana la Topolnita, 010 de bucate, 8
varsii pe Dunare, valtoarea din mifloc, Dunarea de la Cataracta
Nucului la podul de Sus, la Rusava Vodita Mare, pe ambele
laturi cu nuci i Iivezi, Tecovdtul, cu silistea Bahnei.4,La praznicul
Sfantului Anton, din casa domneasca da 1.000 perperi, 300 pervert
pentru saracl, 12 burdufuri de branza, casuri, haine, inca1t4minte,
patud i o maja de ceara. La moartea lui Nicodim aleaga
singura staretul,
Ed. Text. Venelin, 4-5 [supt an. 1342]. Text sl. i trad. A $te-
fulescu, Tisinana 3 46-49 [supt an. 1364-1373]. Trad. G. Enkeanu,
Mcindstirea Ape le, 626-627. Frag. Hasdeu, Negrd, Vocki CCXXV
[supt -an. I 364-1373]. Res. $tef. leromonahul, Viata sfantuluiNicodim
45-46. L Brezoianu, Institutide Romania, 229. Facs. Hasdeu, Negru
Voda, no 1. Lit. Hasdeu, 1st. Crit. I, 140 [supt an. 1360-1370];
N. lorga, 1st. bis. rom.2 I, 42. Cf. an. 1385 (6894), Oct. 3. [Doc. No.
271; 1381 (6895), Iun. 27 [Doc. no. 461; 1392 (6900), ind. 15 [Doc.
no. 601 ; 1386-1418 [Doc. no. 43]; 1424 (6932) Aug. 5, iml. 2.
[Doc. no. 1111; 1439 (6947),nAug. 2, ind. 2. [Doc. no. 218].
13.
[Ante Aug. 1370].
Pitacul (nrsraxcov) Mitropolitultil Ungrovlahiel chir Iachint catre
Patriarh, prin care isi cere lertare ca n'a putut veni sa se
inchine, fiind oprit de Vv. Se plange de saatate, de parile
indurate la Domn si de Mvinuirile ce i se aduc. Fratele sti,
dikatophylaxur, va veni acolo, spre a fi bnecuvantat arhie--
reu al Ungrovlahiel.
Ed. Text. Miklosich-Miiller, `1, 533-534. Text grec i trad.
Hurmuzaki, XIV, 1, pp. 7-8. Lit. Dobrescu, tntemeierea Mitrop.,
50-52.
14.
[1370] Aug., ind. 8.
Scrisoarea pdn care Daniil-Antim Critopul, dikaiophylaxul,
numit ea al doilea Mitropolit al Tarii-Romanesti, face marturisirea
ca nu va lucra impotriva Mitropolitului trii numit mai nainte,
si tad nu vs atata irnpotriva lu pe Voevod.
Ed. Text grec. Miklosich-Miiller, I, 532-533. (no. CCLXXVIII).
Text. Trad. Hurmuzaki, XIV, 1, pp. 6-7. Lit. Dobrescu, tntemeicrea
Mitrop,, 49-50.

www.digibuc.ro
Repertorlul doeumentelor TAril-Romnesti publicate pAnA azi 19

15.
1372 Julie 15. [In die divisionis Apostolorum proxime pra-
eterito], Arges.
Hrisovul prin care Vladislav I Vv. Tarii Romaneti daruete
rudei sale, Ladislau flul lui Iano Meister de Doboca, satul $er-
caia, din Tara Fagaraplui de langa Olt, cu impreiurimile, Ventea
Caciulata, satul care se numete Apa Calda, Doboka cu imprejuri-
mile, cate le-au avut fiii lui Varnav ; pentruca Vv. a ridicat
oaste contra Turcilor imparatului din Tarnova, in care a luptat
Ladislau, cere regelui Ludovic sa intareasca aceasta danie. La
moartea lui Ladislau mostenete Nicolae.
Ed. text. lat. Fejr, IX, 4, p. 477. Fridvaldszky, Reges Mariani,
16, 80-84. Zimmermann, II, 386-387, [no. 987]. Hasdeu, Negru-Vodci,
CCLXXIX-LXXX. I. Puscariu, Frag:nente istorice, IV, 32-35. Traci.
Sincai, Chronica, I, 542-544,] an. 1372]. Frag. Katona, Hist. crit.,
X, 540 [an. 1372]. Benk, Milcovia, 287. T. 2. Transilvania, 1872,
67-68 (1374). Res. id., 67. Lit. Hasdeu, 1st. Crit. 2, I, 19-21. Id.,
Negru Vodci, CCXII-IiI. Onciul, Originea Principatelor, 197-8.
16.
[1374-1384].
Document de la Radu Vv. pentru Raoveni: Se amintete
Tarul Alexandru".
Cf. an. 1424-1427 (Doc. no. 118).
17.
[1377-1384.]
Hrlsovul prin care Radu I Vv. Tarii Romaneti da manastirii
Tismana, satul Vadul Cumanilor cu Toporna, Balta Bistritei de la
Toplita la Garla Repede, mai sus de Covaeita, cu satul Hrisomui-
nti i Tismana rigdrasca i ruseasca, sl 400 010 de grau pe
an din judetul
Cf. an 1385 (6894) Oct. 3 (Doc. no. 27) ; 1387 (6895) lun. 27.
(Doc. no. 46) ; 1392 (6900) ind. 15. [Doc. no. 60] ; 1386-1418
[Doc. no, 43] ; 1386-1418 [Doc. no. 62] ; 1424 (6932) Aug. 5
ind. 2 [Doc. no. 111]; 1439 (6947) Aug. 2 ind. 2 [Doc. no. 218].
18.
[1378], Sept., incl. 2.
Hariton, Mitropolitul Ungrovlahiei i Protosul Athonului, da o
hotarire pentru o moara in litigiu intre manastirile Zograful
Chilandariu.

www.digibuc.ro
20 Marta And escti

Ed. Text grec. Regel-Kurtz-Karablev, pp. 107-112 (no. XLVII1).


Rez. Hurmuzaki, mv. 1, p. 10.
19.
1379.
Cf. an. 1418, Martie 18 (Doc. no. 95).
Not. In orig. numele lui Radu este scris peste cel al lui Mihail Vv.
20,
** 1379 (6921) (sic).
Hrisovul prin care Mitropolitul muntean Eftmie ar fi inMrlt
egumenului Ghenadie 0 SI. Stefan de la Meteore inchinarea de-,
getulul Sf. loan Botezatorul 0 capul Sf. Haralambie. Se pomenesc
boeri.
Rez. Iorga. Fundatiile religioase, 868.
21.
1381 Dec.
Document dela Dan I.
Cit. N. Iorga, Studii f i doc., III, p. IV, ca probabil.
22.
1382.
Calugarul Grigore, episcopul Severinului i al partflor Trans--
alpine sfinte0e preot pe loan fiul lu Valentin din Krtispatak, in
biserica catolica din Campulung.
Ed. Text lat. Tudornnyos Gyjtentny, 1835, IV, 116. Szab6,
Szkely Oklevltdr, I, 78. T ransilv. tnia, 1872, 103-104. Hurmuzaki, I,
2, p. 276.
23.
1382.
Cf. an. 1392, ind. 15. (Doc. no. 60)
Not. An. 1382 are ind, 5.
24.
*1383 (6891) Fevr. 7.
D mia lut Radu-Voda Negru, Marele Herteg, Dome, pentru
biserica cu hramul Sfintei Paraschiva : mosie, in cimpul de jos,
din calia Costeului, in sus, in strimtu, jumatate de spre padure
a bisericii jumatate popilor".
Ed. Trad. N. lorga, Scrisori fi inscrip(ii ardelene 229-31. V. Pi-
card, Rdsinctrii, 42 43. Frag. lat. Hasdeu Negru Vodet, p. CCLXIV.

www.digibuc.ro
Repertoriul documentelor Tarii-Romnesti publicate pAna azi 21

Not. Frag. aflat pe dosul diplomei din 1488 a lui Matias Corvinuf,
prin care intireste hotarele vechi ale satului
25.
[1384-1386].
Cf. an. 1420-24 (Doc. no. 96).
26.
[1384-1386], Dec. 12.
Dan Vv. da manastirei Cozia 310 &Map de Tigani.
Res. Const. Cantacuzino Stolnicul. Cronol. tabelara, 21, (no. 12.)
[Supt an. 1392 (6900) Dec. 12.1
Not. A cetit gresit C. Cantacuzino numele emitentului sau data ?
Credem mai degrabi ultima ipotesi. Este insi al lui Dan II ? [cf.
doc. 12 Dec. 1421, supt no. 102].
27.
1385 (6894), Oct. 3, in.d. 9, Arges.
Hrisovul prin care Dan I Vv. Tarii Romanesti, terminand cti-
toria lut Radu Vv., manastirea Tismana, ii da : nucii de la Dabace0i
pe jalq, 10 burduF de branza, 10 caFavaluri, 10 qternuturi,
10 haine, 10 postavuri, 10 perechi incaltaminte, miere i ceara ;
intare0e dania lui Radu Vv. (v. supra doc. no. 17) i dania lui
Vladislav Vv. pentru Sf. Antonle dela Vodila (v. supra doc. no.
12), if da i moara in Sistrta 0 40 &Map de Tigani. Satele sant
scutte de mund. Sa se pastreze cinul lui Nicodim.
Ed. Text sl. Trad. Hasdeu, Originile Craiovei, 343-345. A. $te-
fulescu, Tismana 3, 167-171. Trad. Hasdeu, Ist. crit.2, I, 127-128.
Res. Const. Cantacuzino Stolnicul, Cronol. tabelarci, 21 (no. 9).
tef. Ieromonahul, Viata Sf. Nicodim, 63-64. 1. Brezoianu, Institutiile
Rornciniei, 230.
Cf. an. 1387 (6895) lun. 27 (Doc. no. 46); 1392 (6900) ind. 15
(Doc. no. 60); 1392-1406 (Doc. no. 62).
28.
1386.
Hasdeu, NegruNodci, p. )(Ix, citeazi dup D. Fotino un hrisov
dela Dan Vv. fratele lui Mircea-cel-Bitrin, pentru Tismana, in
care tatil lor este numit Radu-Vocli Negru.
29.
[1386-1414], Oct.
Mircea-eel-13atrAn Vv. 'farii-Romanesti hotdrqte infrdliNa

www.digibuc.ro
22 Marta Andronescu

Stan cu Valcul peste ocinile lor, copiii lul Stan s fie al lui Valcul,
si al acestula, dacd ii va avea, sd fie i. ai lul Stan. Sop lui
Stan sail ia sot in afard de ocine.
Ed. Text sl. Trad. D. Anion, Hrisouvele lui Mircea. no. XX [c.
1394-96]. Res. Minea-Boga, Mogenirea moOilor, 3, p. 91. D. Bogdan,
Cancelaria lui Mircea, 8.
30.
[1386-1414].
Pe o veche Condca a Coziei, Radu Balaceanu, flu! lu Const.
biv Vel Stolnic, in 1776, Nov., a scos tituluful" lui Mircea-cel-
&Ilan dupd un hrlsov al mdndstirii Brancoveni de peste Olt.
Cit. I. Minea, Politica orientald, 104 n. 2.
31.
[1386-1414].
Document nedatat de la Mircea-cel-Bitrin. Frag. D. Onciul,
Titlul lui Mircea, 1012 n. 3. Altele? Id., ib. 1013 n. 1; 1029 n. 1.
31.
[1386-1414].
Hrisovul (XpicosSa) lul Mircea-cel-Batrin Vv. pril Romanqti,
pentru mndstirea cu hramul Sf. Troite (Cozia) 0 staretului chir...
prin care scute0e carele mandstirei de varnd in toatd. tara.
Ed. Text Militie-Agura, 328. Text sl. Trad. D. Anion, Hrisoa-
vele lui Mircea, no. XXI.
33.
[1386-1414].
Radu, Banul din vremea lui Mircea Vv. cel Bdtran, dd mands-
tirii Glavadoc satul Mirceti la Teleorman.
Res. Minea-Boga, Mogenirea nuliilor, 2, p. 177.
34.
[1386-1418], Dec. 11.
Document de la MIrcea-cel-Bdtrin Vv. prii-Romane0i, prin
care intdrqte mAndstiril Nucet (Cozia) satele : CAllmnestl, jablea,
Brddiceni, Seaca, la Ramnlc satul Hinotqti, scutite de bir.
Res. Const. Cantacuzino Stolnicul, Cronol, tabelard, 20 (no. 8).
[supt an. 1358 (6866)],

www.digibuc.ro
Repertoriul docurnentelor TArit-RotnAneqti publicate pAnA azi 23

35.
[1386-14181
Dania lui Mircea-cel-Batran Vv. Tarii Romanesti pentru biserica
cu hramul Sfintei Paraschiva : ...din jos de calia Costeiului, alta
peste riu din gura VA cu piatrA rAtundA, precum merge vArsd-
tura pin riu pe langa merii popa Oprea PAtrulu, pe Lang stu-
pia, pin Calla Costeiului [Dar cea din jos de Calla Costeiului"
e data de Mircea-Voda Basarab].
Ed. Frag. lat. Hasdeu, Negru Vocle, CCLXIV. Trad. N. Iorga,
Studii fi doc., XII, 229-231. V. Pcal, Relfinarii" 42-43.
Not. Frag. aflat pe dosul diplomei din 1488 a lui Matias Col--
vinul, prin care intreste hotarele vechi ale satului Rsinari.
36.
[1386-1418.]
Al. Vasilescu, Urinali lui Miicea", 6 n. 4, citeazA doua
documente nedatate de la Mircea-cel-Batran in care mentioneaza
mai multi fii.
37.
[1386-1418.]
Hrisovul (XpicosSA) lui Mircea-cel-Batran Vv. Tarii Romanesti
prin care intareste fiilor lui Batea mosia Mociuritele, lui Coman
si Nan 2 pall si lui Stanciu si Batea a treia parte. Mosia lui
Neagotin jumatate lui Coman si Nan si jurnAtate fillor lu Nea-
gotin, nepotii lu Coman. Scutite de : vama oilor, ramatorilor,
vama griului, vinAriciu, albinarit, gloabe, de care, podvoade ; sA
facd doar oaste. Martori.
Ed. Text sl. Trad. St. Nicolaescu Doc. de la Mircea", 324-326
Res. D. Bogdan, Cancelaria lui Mircea, 10.
38.
[1386-1418].
Hrisovul lui Mircea-eel-Batran Vv. TAM. Romanesti, prin care
da Sasilor din Cisnadie privilegiul de a-si paste vitele in muntil
TArii Romanesti si de a tat in pace.
Not Hrisov cuprins in inarirea facut de Mihail Vv. in 1418
Iun. 5. [Cf. Doc. no. 91].
39.
[1386-1418.]
Mircea-ca-Batran Vv. Tarli Romanesti da manastirii Nucet

www.digibuc.ro
24 Marta Andronescu

(Cozia) i staretului Sofronie satele la Dunare : Micluevetul, Curila.


Gardanovetul, mo01 ohabnice.
Ed. Text sl. Trad. St. Nicolaescu Doc. dela Mircea", 331-333.
Res. C. Giurescu Despre Rumini", 225.

40.
[1386-1418.]
Mircea-cel-Batrin Vv. Tarii Romane0i poruncepe ca oamenii
din satele boiere0i cad vor sa Se mute in satul (Carareni) al
manastirii Cozia, sa fie scutiti de dijme i neimpiedecall sa mearga.
Res. C. C. Giurescu Organizarea financiare, 57.
41.
[1386-1418.]
Hrsovul (Kpucossii) lui Mircea-cel-Batrin Vv. Tarli Romane0
prin care intare0e manastirilor Cozia 1 Cotmeana i egumenului
Sofronie un loc la apa Prahovei, cu biserlca, moara i metoh.
Ed. Text sl. Tract. St. Nicolaescu, Doc. dela Mircea, 328-30.

42.
[1386-1418.]
Porunca (wpismo) lui Mircea-cel-Batrin Vv. Tarii Romane0i
catre staretul Sofronie dela manastirea Cozia, ca sa aiba dreptul de
a primi &nil dela oricine: boler, sluga, cneaz sau orn zis sarac,
fara amestecul rudelor acestora. Daniile lui Anghel dela Ocna
sa nu le strice rudele.
Ed. Text sl. Trad. St. Nicolaescu, Doc. dela Mircea, 327-28
Res. I. Bogdan, Cnelli Romni, 33-4.
43.
[1386-1418.]
Mircea-cel-Batrn Vv. Tarii Romariesti da manastiril Glavacioc
satcle : Calugarenif la Neajlov 1 Calugarenii la Teleorman.
In hrisovul lui Radu-cel-Mare din 1507 (7015), Iul. 20. [Cf.
Doc. no. 796.]
44.
[1386-1418.]
I. Bogdan, Un hrisov al lui Mircea, 4. n., citeaza un document
deld Mirced Vv. pentru man4stirea 5nagov. Martori,

www.digibuc.ro
Repertoriul documentelor prii-RomAnesti publicate pang azi 25

45.
[1386-1418.]
Cartea lui Mircea-cel-BAtran pentru mosia Varful Vladului a
manastiril Tismana.
Citata in intarirea lui Radu-cel-Mare din 1499, Oct. 31 [Doc.
no. 708].
46.
1387 (6895), Iun. 27, Ind. 10, Arge.
Mircea-cet-Batran Vv. Tarii Romanesti intareste manastirii Tis-
mana, etitoria lui Radu Vv., danille acestuia (v. supra doc. no. 17),
dania lui Dan Vv. (v. supra doc. no. 27) a poi : satul jarcovti
cu silistea Stancisoru pe balta Bistrita la Bdealu, unde a fost
satul Bresnita, ambele Varonice, Prilepetu, Petrovita 0 Verbita ;
intareste si dania lui Vladislav Vv. pentru Sf. Antonie la Vodita
(v. supra doc. no. 12). Marginal, dania lui Dumitrie Dabacescu
din Dabacest la moartea lui.
Ed. Text sl. Venelin, 13. Text. Trad., Arh. 1st. III, 191-193. C.
Anion, Hrisoavele lui Mircea, 7 i 97-98. Res. Const. Cantacuzino
Stolnicul, Cronol. tabelard, 21 (no. 10). I. Brezoianu, Institutiile
Romciniei, 230. Cit. tef. Ieromonahul, Viap Sf. Nicodim, 65. Lit.
Hasdeu, 1st. OW, I. 127. D. Bogdan, 0:malaria lui Mircea, 4.
47.
[1387].
Cf. an. 1406 Dec. 261410. [Doc. no. 75]
48.
1388 (6896), Maiu 20, ind. 11.
Hrisovul lui Mircea-cel-Batrin Vv. Tarii Romnesti, peatru
claclirea manastirii Nucet (Cozia) pe locul Calimanesti la Olt, fost
satul lu Nanu Udoba, prin care ii da satul : Orlesti la Olt fost
al lui Cazan, Cricovul al lui Stan Halgasu, o moara in hotarul
Pitestilor, satul Cursia la moartea lu Stanciu Turcu, mosie cu
vie la Arges data de Stanciul Balcovu, care o cumparase dela
tefan Taco, locul dat de Dude din porunca lui Dan Vv., locul
din hotarul lui Stanciu Vranu, dat de Vlad ; 4 vii, una in hotarul
Calinestilor, 2 locuri la hotarul lui Voico, altul la Stanislav Ore-
ova, moara la Ramnic data de Dan Vv., via data de Buda cu
voia lui Radu Vv., inetohul Hinatescilor dat de Tatul : toate

www.digibuc.ro
26 Marta Andronescu

scutite de dari ; se da mertic domnesc din : 220 [010 de grau,


10 buti de yin, 10 burduse de branza, 20 cascavale, 10 vedre
de miere, 10 bulgari de ceara, 12 bucati aba si 300 salase de
Tigani ; manastirea Cotmeana sa fie supt stapanirea manastirei
Nucet, cu toate ale ei, dupa asezamintul popei Gavril. Libertatea
alegerii staretului.
Ed. Traci. Foaia Soc. Rom., II, 1871, 29-30. Hasdeu, 1st. Crit.s, I,
129-131. Res. Aricescu, Indice, II, 111 (no. 2274), si 108 (no. 2251).
Not, D. Bogdan, Cancelaria lui Mircea, 10, ceteste hid. 10".
49.
1388.
D. Onciul, Titlul lui Mircea, p, 1013, n. 1, citeaz un document
dela Mircea din Condica Coziei, f. 25, 26 si 137.
50.
1389, Mart 26 [Feria sexta post diem conceptionis beate Marie
Virginis], Radom.
Tratatul incheiat de trimesii lui Mircea cel Batrin Vv. Tarii
Romanesti : banii Manea si Roman Herascu si de Dragoi spatarul
lu Petru Vv. Moldovei cu Vladislav regele Poloniei, prin care
se hotaraste sa se ajute reciproc contra regelui Ungariei, a va-
salilor acestuia si a altor dusmani. La mijlocul Paresimelor apro-
piate sau opt zile mai tarziu, ambii contractanti sa-si trimeata
scrisori de intarire.
Ed. Text lat. Dogiel Codex dipl., I, 2, 597. Fejr, X, 8, p. 297.
Hurmuzaki I, 2, 315-316. Text. lat. Trad. Magazin ist.. I, 329-331.
D. Anion, Hrisoavele lui Mircea, no. IV. Trad. Sincai, Chronica, I,
564-65 (a. 1389) Mitilineu, Tratate si convenriuni, 2-3. Frag. Ulja-
nicki, 3-4.
51.
1389 (-6898), Sept. 4, hid. 13, Rmnic.
Hrisovul (Kpacon6a) lui Mircea-cel-Batran Vv. Tait Romanesti,
prin care a manastirii Cozia un loc din satul Plea, de la Priboaia
pana in varful muntelui Cozia si din sus de Olt Oita in Carlig,
luat dela boierii : Stanciul, Costea, Valcul, Albu si Radomir, carora
li intareste satul jiblea scutit de : oierit, gostinarit, dijma graului,
vinariciu, gloabe de care, podvoade si orice slujbe si li da satul
Orlesti la Olt al manastirii Cotmeana. Martori.

www.digibuc.ro
Repertorlul documentelor pri1-RomAnest1 publicate pAnA azi 27

Ed. Text. Trad. St. Nicolaescu, Doc. de la Mircea, 302-304 (an.


1390). Res. Const. Cantacuzino Stolnicul, Crono/. tabelarci, 21 (no.
11). N. Docan, Elemente cronologice, 384. C. Giurescu, Despre boieri,
22. C. C. Giurescu, Organisarea financiarci, 56.
52.
[1389-1418].
Hrisovul (XpncogSA) lid Mrcea-cel-BAtrin Vv. Tarn Romaneqti,
prin care da vole negustorilor din Tara lid Vladislav regele Po-.
loniel si a principelui Vito ld, sa faca comert in tara dela schelele
de pe Dunare pina la Poll le de fier, cu mice mad& pltind
vama numai la Targoviste ; unde vamile sant arendate, sa se
treaca in socoteala Vv.
Ed. Text sl. Traci. Mb. istoricci, I, 1, 3-4. D. Anion, Hrisoavele
lui Mircea, no. XXII. Text. sl. Trad. pol. Kaluiniacki, Documenta.
Moldawskie i Multanskie, 8-9. Traci. Mitilineu, Tratate 0 conven0uni,
10-11. Facs. Kaluiniacki, 1. c, Lit. I. Minea, Politica orientald, 108-9
si n. 3.
53.
1390, Ian. 20 [In vigilia Sancte Agnetis virginis gloriose], Lublin.
Mircea-cel-Batran, Vv. Taril Romanesti, impreuna cu boierii,
incheie tratat de alianta cu Vladislav regele Poloniei pentru a
se ajuta reciproc in luptele contra regelui Ungariei sau a altor
diqmani.
Ed. Text. Dogiel, Codex dipl., 1, 2, 598. Fej.r, X, 1, 652; ibid.,
X, 8, 309. Hurmuzaki, I, 2, 322. Text lat. Trad. Magazinul ist.,
I, 332-334. D. Arion, Hrisoavele lui Mircea, no. V. Trad. Sincai,
Monica I. 569, [1390.] Mitilineu, Tratate si conven(iuni, 3-4. Frag.
Uljanicki, 4-5. Transilvania 1872, 128. Facs. Hurmuzaki, I, 2, tab. I.
54.
1390, Mart 17 [In festo beate Gertrudis virginis), Suceava.
Tratatul inchelat intre Roman Herescu si Radu Gadchi, sold lui
Mircea, cu soli! regelui Vladislav al Poloniei : Guervassius de
Dalewiez si Benko de Zabekruc, prin care se hotarqte ca regele
Polonlei sa nu inceapa razboiu cu Ungaria fdra a vesti pe Mircea;
Vlaclislav sA recunoascA alianla ce ar face-o Mircea cu Ungaria ;
sa tina alianta fAcuta, in serbatoarea fericitului loan Botezatorul
sa se intalneasca la Suceava pentru a intari tratatul.

www.digibuc.ro
28 Marta Andronescu

Ed. Text. lat. Dogiel, Codex. dipl., I, 2, 598. Fejr, X, 1, 657 ;


ibid., X, 8. 310. Hurmuzaki, I, 2, 323-324. Text. lat. Trad. Maga-
zinul ist., 334-7. D. Anion Hrisoavele lui klircea, no. VI. Frag. Ulja-
nicki, 5-6. Uricariul, XI, 20-22. Trad. Mitilineu, Tratate i conventii,
55.
** 1591 Nicopole [an. Hegirei 805, luna lui
Tratatul dintre Mircea I Domnul Tarii Romanesti i Sultanul
Baiezid Ilderim prin care se stabileste : I. autoritatea Vv. in condu-
cerea Statului ; 2. crestinii trecup la mohamedanism i necrestinali
sd nu fie asupriti ; 3. Valahilor trecu0 in impAratia turceascd sd
nu li se ia haraciu. 4. Vv. sd fie alesi de Mitropolit I boleri. 5.
Tara sa plateasc 3.000 bani rosii locali in 300 lei argint ai vis-
tieriei turcesti. Act trecut in chiutucurile" (condicele) imparate0i.
Ed. tract. rom. 0 franc. D. Sturdza si C. Vartic, Acte si Doc.,
I, 1-2; Trad. rom. Dionisie Fotino, I, III, 216. Res. N. Docan,
Numismatica Tara Romcinefti 517-518. Lit. D. Onciul, Din ist. ?pm.,
56. N. Iorga, Geschichte, II, 76. C. Giurescu, Capitulafiile, 25-26.
C. Litzica, Mss. gr. la noi, 330-7.
Not. Rebi-ul-evel 805, corespunde cu Oct. 1372 dela Cr.
56.
[1391-1400] Iun. 10, Tirgovite.
Mircea-cel-Bdtran Vv. pill Romane0i intareste lui Ion, Burcea,
si Callan satul : Branistea Urdsiei, Vadul Sercaii qi stana din
muntele Lerestilor, scutite de dijma de oi, porci, grau, vinariciu,
stupi, vad, apa s. a. Martori.
Ed. Trad. rom. 0 germ. I. Puscariu, Fragmente istorice, IV, 45-49
Lit. Al. Vasilescu, Urmafii lui Mircea, 7 I. Minea, Politica orientala
.

158, n. 2.
57.
1391 lul. 6 [In octava beatorum Petri et Pauli Apostolorum]
Lemberg.
Mircea-cel-Batran Vv. Tali Romanesti inoieste aliana facuta
cu regele Poloniei Vladislav, de a se ajuta reciproc, contra re-.
gelui Ungariei, vasalilor lu i altor dupani. inoie0e vechile
tratate de alianta.
Ed. Text. Dogiel, Codex. dipl., 599. Fejr, X, 8, 340. Hurmu-
zaki, I, 2, 334-5. Text lat. Trad. Magazinul ist. I, 338-339. D. Anion
Hrisoavele lui Mircea, no. VII. Frag. Uljanicki, 6. (.1,icariul, XI, 22,

www.digibuc.ro
Repertorlul documentelor Trii-Romneti publicate p6n azi 20

Transilvania, 1872, p. 150. Trad. incai, Chronica I, p. 573 [an. 1391],


Mitilineu, Tratate si conventiuni, 7-8.
58.
1.391 (6900) Dec. 27 Arges.
Cartea (literae) lui MirceacelBatran Vv. Tarii Romanesti, prin
care da egumenului Stanciul si fratelui sau, Cann, satul Scoreiul
din Tara Pagarasului, scutit de &rile pentru oi, porci, albine, vin,
djma de pescuit, posta 0 orice slujba. Mihail Vv. intareste lotare
care incep de la Olt de langa Cetate, (inutul Calla apa Valea
Apatului, Platra Ob la, apa Rivului, Laiota, muntele) Cacumen",
Scoreiul cel Batran, Valea Viczonilor" Unghiul cu Frasini, Pe
role", Valea Szerecsi", Czolfa Tunsului, Apa Tunsului, pan in
virful muntelui. Martori.
Ed. Trad. lat. Transilvania, 1872. 151-152 [supt an. 1392]. Hur-
muzaki, I, 2, 341-342. I. Puscariu, Fragmente istorice, 38-41 (supt an.
1392]. Tract. lat. si rom. D. Arion, Hrisoavele lui Mircea, no. VIII.
Lit. I. Minea, Politica /mp. Sigismund, 158 n. 2.
59.
1392 (6900) Ian. 8 incl. 15.
Hrisovul (X1licets8ii) lui MirceacelBatran Vv. Tarim Romanesti,
prin care intreste manastiri Cozia, la locul Calimanesti pe Olt,
mertic din : 300 galeli de grau pe an, 10 caratoare de yin, 12
burduse de branza, 12 cascavale, 12 bucati postav de zeghii, dij
maritul din jud. Valcea, miere 0 ceara ; mai da : balta, Mamina
la Orlea, satele Ciresovul, mai sus de Slatina 0 altul la Dunare,
Porointa, o moara la Ramnic, alta la Catalui la Giurgiu, satul,
Luncavat, Bucurestii, satele Bogdanesti si Lunceani la Olt, Sapatul
pana la gura ialomitii si Carare, 300 salase de pgani, ulita de la
Ramnic pe Olt, satul inate0i OM la Trojan si. Ramnic si satul
Bujorani, la Catalut. Martori. Scrie Filos logofat.
Ed. Text sl. Trad. St, Nicolaescu, Doc. dela Mircea, 309-313.
Res. Lesviodax, 390-4 [supt an. 1362 (6870) Ian. 7 intl. 15]. N.
Docan, Elemente cronologice, 884-88. St. Nicolaescu, Alexandru V.
Aldea, 6. C. C. Giurescu, Organisarea financiarii, 9. D. Anion,
Hrisoavele lui Mircea, 22. Lit. Hasdeu, 1st, Crit.2 I, 126, n. 12-13.
Onciul, Titlul lui Mircea. I. Minea, Urmasii lui Vladislav, 14 n.
60.
1392 (6900), hid. 15.
Mircea-cel-Batran Vv. Tarim Romanesti intare0e manastiril Tismana

www.digibuc.ro
30 Marta Andronescu

ctitoria lui Radu Vv., danille acestuia (v. supra doc. no. 17),
dania lui Dan Vv. (v. supra doc. no. 27) apoi de la Vv. satul
jarcovti, silistea Salcisoara la balta Bistretului a lui Stanciu Vra-
nina, Sus Ita pe Topolnita, Sogorino", Pesticevo, venitul de la carele
lui Op Hanos la Bratila ; intareste I moara la Bistrita a lui Basea
data de doamna Calinichia, Dabacestii de la Dumitru Dabacescu,
dania lui Vladislav Vv. pentru Sf. Antonie la Vodita (v. supra
doc. no. 12). Se intareste cinul lui Nicoditn, libera alegere a
staretului.
Ed. Text sl. Venelin, 9-12 [sub an. 1382]. Text. Trad. D. Anion,
Hrisoavele lui Mircca, no. IX [sub. an. 14.4 St. Nicolaescu, Doc.
dela Mircea, 305-309. Trad. G. Eniceanu, Monastirea Apele, 629-
630. Lit. D. Bogdan, Cancelaria lui Mircea, 4. P. P. Panaitescu,
Minele de aramci ale lui Mircea, 154-155, in Cronica numismaticci i
arh., XI, 1935, n. 103-104.
61.
1392 (6900) Dec. 12.
Cf. an. [1384-1386] Dec. 12 Doc. (no. 26).
62.
[1392-1408.]
Mircea-cel-Batran Vv. Tarii R oraanesti intareste manastirii Tismana
ctitora lu Radu Vv., daniile acestula (v. supra doc. no. 17) 0
dania lui Dan Vv. (v. supra doc. no. 27), de la Vv., satul jarcovat
cu paraul, Pesticevo, Sagorino luat schimb de Nicodim pe Po
ri:Anita, satul Saghevet cutnparat de Nicodim sub Dan Vv. Grosanii,
mosia la Poeni a lui Tatomir, Voico si Radoslav, jalesul dat de
Dimitrie Dabacescu, Aninis pe jiu, satul de la balta Salcisoara,
zeciuiala de la carele tut Ciophan la Bratila, moara la Bistrita a
lui Basea, data de Doamna Calinichia, intareste dania lui Vladislav
Vv. pentru Sf. Antonie la Vodita (v. supra doc. no. 12) Satele
scuffle de dart Alegerea staretului dupa oranduiala lui Nicodim.
Ed. Text sl. Trad. St. Ncolaescu, Doc. dela Mircea, 337-341.
Frag. Id., Alexandru V. Aldea, 2 n. Lit. P. P. Panaitescu, Minele
de aramii ale lui Mircea, 154-155, in Cronica numismaticci si arh.,
XI, 1935, no. 103-104.
63.
1395 (-6902).
D. Fotino, Istoria gen. a Daciei", trad. G. Sion, III, 216 n. 1,
da dupa o insemnare veche a boierului Serdar Const. Chitoreanu,

www.digibuc.ro
Repertoriul documentelor TAtii-Romneii publicate pAnd azi 81

facuta dupa un hrisov a lui Mircea din 6901, titlul cel mare al
acestuia, cpre sfarseste astfel : si domn cetatii Drastorului si al
tuturor Tarilor O. oraselor pana iii hotarul Adrianopolei".
Lit. Hasdeu, Ist. Crit.2, I, 30. Onciul, Mircea cel B6itriin, 185. I.
Minea, Politica orientald 104. n 2, i 124 Al. Vasilescu, N. Iorga,
Venetia la Marea Neagrd, in Cony. Lit., XLIX., 444.
64.
1395, Mart 7. [In Dominica reminiscere] Brasov.
Mircea-cel-Batran Vv. Tarii Romanesti fagadueste regelui Sigis-
mund al Ungariei, care 1-a ajutat contra Turcilor : 1. sa-1 inso-
teasca personal, sau sa trimeata numai oaste, daca regele nu merge
in persoana, contra Turcilor ; 2. sa inlesneasca armatelor ungu-
resti trecerea si hrana ; 3. sa ramana el sau armata, dupa cum
ramane Sigismund sau nuinai armata acestuia, in locurile cucerite.
4. sa poat concedia armata ; 5. sa-i treaca peste Dunare ; 6. sa
ajute aprovisionarea.
Ed. Text. Fejr, X, 2, 270. Hurmuzaki, I, 2, 359-361. Text. lat.
Trad. D. Anion, Hrisoavele lui Mircea, no. XI. Frag. Pray, Disserta-
tiones, VII, 144. Ti ansilvania, 1872, 163. Trad. $incai, Chronica, I
578-582. [A. 13951 Mitilineu, Tratate li Converuiuni, 8-10.
65.
1396, Maiu 28 [Ipso die sancte et individue Trinitatis], Arges.
Vlad Vv. Basarabiei si comitete Severinului se inchina lu
Vladislav, regele Poloniei, st solid acestuia, Hedviga, mostenitoarea
Ungariei, care ii intarisera voevodatul Basarabiei si tinuturile din
Tara Ungureasca (Amlasul si Fagarasul) fagaduind sa fie credin-
dos s1 sa-i ajute in lupte.
Ed. Text. lat. Dogiel, Codex dipl., I, 2, 623. Fejr, X, 8, 414.
Hurmuzaki, I, 2, 374-375. Uricarul, XI, 23-25. Trad. 8incai, Chro-
nica, I, 584-85. Hasdeu, 1st. Grit. 73. Frag. Uljanicki, 9-11. Lit.
Hasdeu, o. c., 73-76, unde se citeaza discutiile anterioare.
66.
[1398 (-6907)], Nov. 21, Ind. 7.
jupan Aldea da manatirii Sf. Nicolae din Cutulmuz, la Sfantul
Munte, satul Ciresovul de la Olt pentru pomenirea lui Mircea
Vv. si a sa, cu familia. Da carte (micanif) egumenului Ieremia.
Martori. Tabisa scrie. Cambanarit."

www.digibuc.ro
82 Marta Andronescu

Ed. Text sl. Trad. St. Nicolaescu, Alexandru V. Aldea, 15-16,


Lit. St. Nicolaescu, Mcincistirea Cutlumusul, in Universul", 1913,
Aprilie 30. N. Iorga, Muntele Athos, 18 [supt an 14141 I. Minea,
Vlad Dracul, 41 n. 1,
67.
1399 (-6907), Maiu II, ind. 3, Giurgiu.
Cf. 1409 Maiu 11 incl. 3. [Doc no. 77].
Not. 1399 are ind. 7.
68.
1400 (6908) Mart. 23, Gherghita.
Hrisovul lui Mircea-cel-B atran Vv. Tali Romanesti, prin care
intareste manastirii Snagov mosia Valea, cu moara de pe Neajlov si
vama de la Prahova.
Res. Const. Cantacuzino Stolnicul, Cronol. tabelard, 21-22 (no.
13). Ionescu-Gion, Bucurescii panci la 1500, 189.
69.
1403 (-6908) Iul. 20, Arges.
Mircea-cel-Batrin Vv. Tarii-Romanesti da boierilor : Micul si
Stoia satul Mandra din Tara Fagarasulu, scutt de : oedt, gost1-
nart, djma de miere, vinariciu, moat* etc. Martori.
Ed. Traci. ung. I. Puscariu, Fragmente istorice, IV, 43-45. Lit. I.
Minea, Politica orientald, 158, n. 2.
Not. Acelasi doc. a fost ed. in traducere ung. si rom. de Gr.
Tocilescu, Cetatea Bucurefti, 18-21, cu data : 1410 Julie 20 [Anni a
creatione mundi 6060 octavo centisimo quinquagesimo octavo]
Bucuresti. ** D. Onciul, Titlul lui Mircea, 1031-1032, n. 2.
70.
1401. Cetatea Bucurestilor.
Ionnescu Gion, Bucurescii, 189; cteaza un hrisov de la Mircea-
cel-Batran despre dania facuta unui Roman din Tara Fagarasului.
Fara data (1386-1418) e pomenita Intr'un act de la tribunalul din
Fagaras, cu data 1511 August 26, dana lu Mrcea Vv. pentru
boterul Costea anume : Vistea-de-jos, Vstea,-cle-sus 0 Arpasul.
N. Densusianu, Istoria Feigdrafului, 8; Hurmuzaki, II, 90.
Not. Ionnescu-Gion, Ibid., p. 187 mai citeaz un doc. de la Mircea
din 1401, Bucuresti.

www.digibuc.ro
Rupertoriul docurnentelor TArli-Romttnesd publicate pAnA az1 33

71.
[c 1402-14161 Aug. 10 Giurgiu.
Mircea-cel-Batran Vv. Tarii-Romane0i scrie regelui Vladislav
al Polonlei, ruda sa, a nu el a spus Ungurtlor ca Vladislav vrea
a se uni cu Tura contra lor, ci poate chlar sat polont trecand
prin Ungarla.
Ed. Text. sl. Trad. lat. Hurmuzaki, I, 2, 825-26 [a. 1383-1419].
Text sl. Trad. D. Anion, Hrisoavele lui Mircea, no. XVI. St. Nico-
laescu, Doc. de la Mircea, 342-344. Text. sl. Uljanicki, 14-15. Ohi-
enko, Dvi gramaty voevody, 419-420 (fari an).
72.
1402-1418.
Hrisovul (1(pHCOH8A) WI Mircea-cel-Batran Vv. Tarli-Romace0i,
prin care dd mc,stiril de la Nucet (Cozia) ballile de la Sapatul la
gura Ialomitei, pe Dunare, cu veniturile : gloabe, dupgubine, de
la stupi ;. a. Tampa, care, cu gida Sapatul, s'a 1nchinat staretului
Sofroole 0 manastirii, saii la vama de la aceasta gada ; restul il
va lua statul. Porunce0e slugilor sale 1 capeteniilor Darstorului sa
nu ta drepturile nandstirii. Marginal 6895, adecd 1387.
Ed. Text. Miletie--Agura, 327-328. Text sl. Trad. T. Cipariu,
Archivu, 77 [supt an. 13871. D. Anion, Hrisoavele lui Mircea, no. III.
St. Nicolaescu, Doc. de la Mircea, 314-317. Res. Const. Cantacuzino
Stolnicul, Cronol. tabelarci, 20, (no. 5). St. Greceanu, Scrierile lui Radu
log. chronicarul, II, 251 [supt an. 68101 Brezoianu, Instituriile Ro.-
miiniei, 230-231 [supt an. 13871 Facs. Miletie-Agura, I. c. St. Ni-
colaescu, o. c., 315. I t. pentru datare. Hasdeu, Ist. Crit. 2, 130
[supt an. 1387 (6895)]. Id., Negru-Vocici, CCLXIII, il crede din 1387,
pentru ea la 8 Mani 1388 e staret Gavriil. Onciul Orig. Princip.,
arati 6 Gavriil era staretul Cotmanei unite cu Cozia si ca So-
fronie continu sa existe pin in 1415. Id, Titlul lui Mircea, 1011.
Id. Mircea cel Beitrrin, 176. I. Miinea, Pierderea Amlafului, 17-19 n.
dupa titlu si staretul Sofronie, il crede posterior a. 1402-3. St.
Nicolaescu, I. c. cu data c. 1392-94.
23.
1403 Sept. 16 (Dominica post sanctum Matheum et secundum
rossicum calendarium dominica post venerabilis crucis exaltationem),
Giurgiu.
Cartea [Ancrom(x)] lui Mircea-cel-Batran Vv. Tarif-Romanqti,
prin care inole0e tratatele de alianta cu Vladislav, regele Poloniei.
3

www.digibuc.ro
34 Marta Andronescu

Ed. Text. Uljanicki, 13-14. Ohienco, Dvi gramoty, 422. Text sl.
Trad. lat. Hurmuzaki, I, 2, 824-825 ; si Trad. D. Anion, Hrisoavele lui
Mircea, no. XVII [1413]. In saptamana dupa Sf. Matei si pe ruseste
dupe inaltarea cinstitului Hristos".
Not. Dumineca dup evanghelistul Matei cade la 23 Sept. iar
Duminica dupa Inltarea Crucii la 16 Sept. Probabil ca s'a ficut o
greseala : in loc de Dumineci inainte de Sf. Matei sau Duminica
dupci Inaltarea Crucii, s'au pus amandoui datele dupc1 sarbitorile
respective. Credem ca trebuie sa conteze ca data exacta 16 Sept.
1403.
74.
1406 (-6915) Nov. 23, ind. 15, Tismana.
Porunca (noswk His) lui Mircea-cel-Batran Vv. Tarii-Romanest
catre popa Nicodim de la Tismana pentru ca sa aiba manastrea
dreptul de a pescui in Tsmana s de a avea mas intre satul Tismana
munt. Hotarnic : Bratu, fost dregator al jtiluL.Intalnrea cu craiul
(Sigismund) la Severn.
Ed. Text. Venelin, 22-23. Mileti&Agura 329. [sub. an. 1471 Trad.
Hasdeu, Arch. ist. I, 1, 98-99 [i. e. Tagoriil. Text sl. Trad. A. Ste-
fulescu, Doc. slavo-romne, 11-12. Res. I. Brezoianu, Institu(iile Ro-
mniei, 231 [supt an. 1406 Septembre 241. Facs. Miletie-Agura, I. c.
75.
1406 Dec. 26-1410.
Scrisoarea lui Mrcea-cel-Batran Vv. Tatii-Romanesti
catre satele manastire Tsmana care nu pot f ocna, ohabnce
vre unul cneaz sau boer, sant scutte de slujbe, dijdi, straja, gdeata
de grau, cosnita de poame, gloaba si desugubina. Sa fie supt
ascultarea lu chir Agathon.
Ed. Text. Venelin, 26-27 [supt an. 1387]. Text sl. Trad. A. $te-
fulescu, Doc. slavo-romne, 13 -14. Res. $tef. Ieromonahul Via fa Sf.
Nicodim, 82. Facs. Venelin, 1. c. Lit. Al. $tefulescu, I. c. I. Bogdan,
Despre cnejii rornni, 33.
Not. Se poate data dupcl moartea lui Nicodim.
76.
[1408-1418].
Mircea-cel-Batran Vv. Tarn Romanesti intareste manastrl Tis-
mana ctitoria lu Radu Vv. daniile acestua (v. supra doc. no. 17,
cf. no. 27) de la Vv. satele : Trufest, Piatra, Obedn, Ceaur, Un-
gurei, Dusest, Plostna, jarcovat, Varovnicul, Susta cu Novoseltii,
Pesticevul pe Blatnita, dat de Doamna Calnchla, Sagoina dat de

www.digibuc.ro
Repertoriul documentelor Thil-Romne0 pub:Icate pAn azi 35

Lucaci, Bistrita cu Tarina Savovatul cumparate de popa NI-,


i
codim de la Dan Vv., moara in Bistrita, data de mama Vv. In-
tareste dania lui Vladislav Vv. pentru SI. Antonie la Vodita (v.
supra doc. no. 12), intargte 0 zeciuiala de la carele logofatului
Hanus la Bratila. Sa se pastreze cinul lui Nicodirn.
Ed. Text sl. Trad. St. Nicolaescu, Doc. de la Mircea, 334-536.
Frag. Id., Alexandru V. Aldea, 2 n. Lit. P. P. Panaitescu, Mine le
de a/v="1 ale lui Mircea, 154-155. in Cronica numismaticii li arch.,
XI, no. 103-104. Cf. 1439 (6)47) Aug. 2, ind. 2 (Doc. no. 218);
1505 (7013) Mart. 26 (Doc. no. 773).
77.
1409 (-6917) Mai 11 incl. 3 Giurgiu.
Hrlsovul (Kplicott$A) lui Mircea-cel-Batran Vv. Tarn Romane0i
prin care, dupa cererea boierilor : Baldovin, erban si Radu al
lui Stan, elibereaza satul Polcautii dat manastirii Strugalea de jupan
Gal, de dari : boierit, gostina, albinarit, galetarit, vinariciu, gloabe,
de care, podvoade ; scutit si de a pescui trei zile moruni pentru
domn ; ii mai da 15 galeti si 2 caratoare de vin pe an. Martori.
Scrie Mihail.
Ed. Text. Venelin, 10-19 [supt an. 1399 (6907), Miletie.Agura,
329-331]. Text sl. I'm& D. Anion, Hrisoavele lui Mircea", no. XIII.
St. Nicolaescu, Dx. de la Mircea, 317-319. Trad. Arh. ist. 1. 1. 97
[supt an. 1399.] Facs. Miletie-Agura, l. c. St. Nicolaescu, o. c. 318.
Not. Ind. nu corespunde. Pentru an. 1409 (6917) trebuie ind. 2.
78.
1409. Arges.
Mircea-cel-Batran Vv. Tarii Romanesti, da voie negustorilor
din Lemberg sd faca liberi .negot in Ora cu orice marfuri afara
de argint.
Ed. Text lat. Kaluiniacki, Doc. Moldawskie i ntultanskic, 22-23
Res. N. Docan Numistnatica Trii-Romemefti", 518.
79.
1411 Maiu 17 [In Dominica vocem jucunditatis], Giurgiu.
Legamintul facut de Mircea-cel-Batran Vv. Tarii Romnep 0
boierii sin, cu Vladislav, regde Poloniei, de a se ajuta reciproc, in
basa rudeniei lor, contra regelui Ungariei si vasalilor acestuia.
Se inoiesc vechile legaminte.

www.digibuc.ro
36 Marta Andronescu

Ed. Text. Fejr, X, 5. 130, Dogiel, Codex dipl. 1, 2. 600. Hur-


muzaki, I, 2, 472-473. Uricariul, XI, 30-31. Text. lat. Trad. Ma-
gazinul ist., I, 340-342. D. Arion, Hrisoavele lui Mircea, XIV. Trad.
Mitilineu, Tratate 0 Convenfiuni, 11-12. Frag. Uljanicki, 19-20.
Res. $incai, Cbronica, 597, (an. 1411.)

80.
1413 (-6921) Aug. 6. ind. 6, Cimpulung.
Hrisovul (KpicosSA) lui Mircea.-cel-Batran Vv. Tarii Romane0i,
prin care intareste Brapvenilor privilegiul de vama avut dela
strgmo0i lui, anume sa plateasca vama intre Brapv 0 Braila la
Targovi0e, Tarmor, Dambovita 0 Bran. La venirea lui Felentin,
Martin si Crlq. Martori. Scrie Baldovin logofat.
Ed. Text sl. Miletie, 47-48. Text sl. Trad. I. Bogdan, Re la(iile 2,
I, 3-6. G. Tocilescu, 534 Doc. istorice. 4-6. D. Anion, Hrisoavele
lui Mircea, No. XV. Trad. I. Bogdan, Relariile 1. 3-5.
Not. Arch. Br. no. 779.
81.
1413, Aug. 25. (Feria sexta post festum sancti Bartholomaei
apostoli), Cmpulung.
Mircea-Tel-Batran Vv. Tarii-Romane0i, la venirea lu Felentin
(Valentin), Crus 0 Martin din Rapov cu scrisori dela Stibor Vv.
0 Mihail Salomon de Nadasd, comitete Secuilor, impreuna cu
boerii, intare0e vechile apzaminte pentru vama dela : Rucar,
Dambovita, Braila, Targovi0e, TarRor; opre0e zalogirile de
oameni 0 marfuri.
Hrisov intercalat intr'un act de confirmare al lui Dan II din
1431 Ianuarie 28 [Dominica proxima ante festum purificationis]
Trgovite. Cf. Miletie, Sbornic, 16-17, p. 503-504. Ed. Text lat. I.
Bogdan, RelaOile2 I, 36-33. Hurmuzaki, XV, 1, 8-10.

82.
1413 [6921].
Dintr'un document posterior acestei date, St. Nicolaescu, Doc.
slavo-romne, 217, di un fragment, in care emitentul spune : 4i am
vizut i cetit Domnia Mea brisovul rposatului Mircea Vv. pentru
mcwenire, decind a fost cursul anilor 6921" (1413).

www.digibuc.ro
Repertoriul documentelor prii-RomAnetdi publicate Ora azi 37

83.
1414 (12) Nov. 21, Ind. 7.
Hrisovul lui Mrcea Vv. care dupa cererea calugarului lerernia,
venit in Ora, da Sf. Nicolae din Cutlumuz clopotnitei, cam-
banarlei", satul Cresovul, pentru pomenrea sa si a parintilor,
pentru ca este a noastra manastire".
Ed. St. Nicolaescu, Universul", 30 Aprilie 1913. Res. N. Iorga,
Muntele Athos", p. 465.
Not. Ind. 7 corespunde an. 1413 (6922).
84.
[c. 1414-1415.1
Hrisovul (xpicogoira) lui Mircea-cel-Batran Vv. Tarii-Roma-
nest1, prn care intareste lui popa Lazar de la Snagov satul
Cti Inita de pe Buzau, dat de fratele sau Stan mangstirel, scutt
de: vama oilor, a ramatorilor, albinart, galetarit, vnarci, gloaba,
de care, podvoade, de an, de :casarit, de dusugubina s altele
afara de serviciul de oaste.
Ed. Text. sl. Trad. St. Nicolaescu, Vechimea Mneistirei Snagov
109-111. Res. Id. Alexandru V. Aldea, 11 n.

85.
141546923) Mart. 28, ind. 8, Ministirea Cozia.
Hrsovul (XpncogSa) lu Mircea-cel-,Batran Vv. Taili-Romanesti
prin care da manastirei Cozia qi egumenului Sofronie vama de
la Genune (Caneni). Martori. Scre Milian logofat.
Ed. Text sl. Trad. St. Nicolaescu, Doc. de la Mircea, 320-321.
Res. Cantacuzino Const. Stolnicul, Cronol. Tabelard, 22 (no. 14).
I. Brezoianu, Institurille Romniei, 231. Aricescu, Indice II, p. 111
(no. 2271). I. Bogdan, Un hrisov al lui Mircea, 110.

86.
1415 (-6923) Iunie 10, Ind. 8, Arges.
Hrisovul (xmico ESA) lul Mircea-cel-Batran Vv. Taril-Romanesti
prn care da lu Vlad cu nepotii: Sisa, Bua si Stanla cu frapi,
satul Beata si PrIslopul scutite de: oerit, gosling, albnarit, ga-,
letarlt, vinarici, gloabe, de care, podvoade s orice slujbe. Dau
Domnului cal si cup. Martori. Venirea lui Mustafa Celapie.
Mihail gramatic scre.

www.digibuc.ro
38 marta Andronescu

Ed. Text. sl. Trad. I. Bogdan. Un hrisov al lui Mircea, 112-115.


D. Anion, Hrisoavele lui klircea, no. XVIII. St. Nicolaescu, Doc. de
la Mircea, 322-323. Facs. St. Nicolaescu, o. c., 322.

87.
[c. 1415, 31 Ian. 1418].
Porunca (wpusso) lui Mihail Vv. TariiRomanesti prin care
hotarAste in ce chip isi va scoate orice orn din Tare datorille
de la Brasoveni.
Ed. Text. Miletie, 48. Text. sl. Trad. I. Bogdan, Relariile 1, L
7-8. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 67. Trad. I. Bogdan, Rela(iile ',
6-7. Not. Arh. Br., no. 217.
88.
[c. 1415, 31 Ian. 1418.]
Scrisoarea (muff) lui Mihail I Vv. TeriiRomnesti, atre va
mesii de la Dambovita, Rucar si Bran, pentru vama ce au sA
la Brasovenilor.
Ed. Text. Miletie, 48. Text sl. Trad. I. Bogdan, Rela(iile2, I,
6-7. Gr. Tocilescu, .534 Doc. istorice, 7-8. Trad. I. Bogdan, Relatiile ',
6. Not. Arh. Br., no. 216.
89.
1417. lun. 10, Tirgoviste.
Cf. [1391-1400] lun. 10 (Doc. no. 56).
90.
[Ante 1418.]
Mihail I Vv. TariiRomangti dArueste cu vola pArintelui sAu"
mAnAstirilor Cozia si Cotmeana de ocia si ohabA, 10 case de
oameni, din casa s1 orasul lui, scutiti de dajclii si slujbe si fAcuti
slobozi.
Res. C. Giurescu, Despre Rumcini, 195. I. Minea, Politica Orien-
tal, 159. Lit. Hasdeu, 1st. Crit.', I, 132, n. 2 si AI. Vasilescu,
Urmaiii lui Mircea, 8, n. 1, explica confusia acut cu doc. din
1418, Iunie 22.
91.
1418 Iun. 5 [Dominica Octavorurn corporis Christi] Arges.
Mihail I Vv. TariiRoma.nesti intdreste Sasilor din Cisnddia

www.digibuc.ro
Repzrtorlul documente1or prii-Romnestilpublicate pdnd a z1 39

(Heltha) dupa rugamintea trimisilor : Iacob Armeanul si Christel,


privilegiul dat de Mircea Vv., de a-si paste vitele in muntil
Tarii-Romanesti. In cas de razboiu sa traiasca in pace si sa le
trimeata un boer cu o sageata de oaste.
Ed. Text. lat. Engel, Geschichte der Wallachey, 1, 164. Transilvania,
1872, 220-221. Hurmuzaki, I, 2, 502. Trad. Arh. ist., I, I, 117-119.
Lit. Onciul, Titlul lui Mircea, 214. Id. Mircea cel-Bcitrem, 189, n. 3.
I. Minea, Politica orientald, 159.
92.
1417 (-6926) lun. 22, ind. 11, Targovite.
Porunca (wpiamo) lul Mihail Vv. Tarii-Romanesti pentru ma-
nastirea Cozia, unde odihneste parintele sau, si Cotmeana, ca sd
fie scutite satele de ori ce dare, ocinile, dobitoacele si oamenil
lor, de vinarieni; morarit, cisla.
Ed. Text sl. Miletie-Agura, 331-332. Res. I. Brezoianu, Institutiile Ra-
metniei, 232. Lit. HaFleu. 1st. Crit, ',I, 132. n. 1. lorga, Rev. 1st.
IX, 1923, p. 194.
93.
1418 (6926), lul. 10.
Hrisov de la Mihail I. Vv. Tarii-Romanesti pentru Chiojdul
mosnenilor din Stall Chiojd.
Frag. D. Onciul, Mircea-cel-BeitranA 186, no. 1. Res.vCantacu-
zino Const. Stolnicul, Cronol. tabelard, 22, (no. 15). Lit. I. Minea,
Politica orientald, 163. M. Onciul, Titlu lui Mircea, 224, n I.

94.
1418 (-6926), Arges.
Mihail I, Vv., Prii Romanesti da boierilor : Coman si Nan
mosia Rodultul, Piscul si jilistea.
Res. Cantacuzino Const. Stolnicul, Cronol. tabelard, 22, (no. 15.)
95.
1419 Mart.-18.
Mihall I, Vv. Tdrii-Romnqti, cdtrelmdndstirea cu hramul sfintei
Trelmi (Cozia) si staretul Sofronie pentru scutirea de varna a ca-
relor manastirei.
Ed. Text sl Trad., Hasdeu, Negru VoLld, CCLXI-II, sub an. 1379.
Res. I. Brezoianu, Institutiile Romiiniei, 232-233. Aricescu, Indice, 11,

www.digibuc.ro
40 Marta Andronescu

111 (no. 2272.) Frag. St. Nicolaescu Alexandru V. Aldea". 6-7 si


n. 1. Facs. Hasdeu, op. c., no. II. Lit. Onciul, Originile principatelor,
203-205, Id., Tit lul lui Mircea, 23 si 223. Id., Mircea-cel-Bcitrein,
187, n. 1. Al. Vasilescu Urma Oi lui Mircea, 9. I. Minea, Politica
Orientalct 146 si 162.
Not. Data e pusi de traducitorul Gh. Pesacov la Arh. St. Bu-
curesti. La Hasdeu, 1. c. si I. Brezoianu 1. c. Radu" ; s'a constatat
ins 1 e dedesupt a fost scris Mihail.
96.
1420-1424.
Porunca (wpitxmo) lui Dan II, Vv. TeriiRomanesti catre Tar
govistenii, pe care it scuteste de alte vami afara de cea veche
de la Targoviste.
Ed. Text. Miletie, 55. Text sl. Trad. I. Bogdan Re latiile2, 28.
Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 4 [sub an. 1384-1386]. Res. I. Bog-.
dan, Relatiile 1, 24-25.
Not. Arh. Br. no. 3,
97.
1421 (6829) Mai 17, incl. 14.
Radu II, Praznaglava Vv. Tarii-Romanesti faggduieste Brasove
nilor pace, ajutor reciproc, libertatea comertului. Se prevede :
judecarea saracilor (cupaum) de Vv. sau de ei pentru al lor si sa
nu adaposteasca unii vrajmasil celuilalt.
Text Militie, 52. Ed. Text sl. Traci. I. Bogdan, Relatiile 2, 8-10.
Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 8-9. Res. Onciul, Originea Princi-
patelor, 202, I. Bogdan, Relatiile ', 7-8.
Not. Arh. Br. no. 776.
98.
1421. (6929) Jun. 1. Crugul soarelui 14, Crugul lunei 12.
Hrisovul lu Radu II, Prasnaglava Vv. TariiRomanesti prin
care intareste manastirei Nucet (Cozia) baltile de la Sapatul la
varsarea Ialomitel in Dunare, balta Sapatul data de Tampa in
vremea lui Mircea Vv. si a staretului Sofronie 0 vama de la
stupi. Martori.
Frag. Onciul, Titlul lui Mircea, 223. Res. N. Docan Elementente
Cronologice, 387. St. Greceanu, Genealogiile documentale, 345. St. Ni-
colaescu, Alexandu V. Aldea 1 n. 5.
Not. N. Docan, 1. c., arati ca crugurile 14 i 12 sint pentru
anul 7042 ; pentru 6929 ar fi 13,

www.digibuc.ro
Repertoriul documentelor Tril-Romneti publicate pad. azi 41

99.
1.421 Iun 19, Creata.
Hrisovul lui Radu II, Prasnaglava Vv., TariiRomane0i pentru
mo01le jiblea, Callmane0i, etc... ale manastirei Cozia. Martori.
Res. I. Brezoianu, Institu(iile Romniei 234 sub an. 1437. St. N. Ni-
colaescu, Doc. slavo-romne, 220. C. Giurescu. Dopre boeri, 22-23.
Not. Al. Vasilescu, Urmasii lui Mircea, 19, n. 3, 21, n. 5. Crede
ca anul 6945 (1437) este o adlogire posterioar.

100.
1421 (6930) Sept. 10, Ind. 7, Arges.
Hrisovul lu Dan H Vv. pril Romane0i pentru intarirea
donatiilor manastirel Tismana, Martorl.
Res. I. Bresoianu, Institufiile Rometniei, 232. Lit. St. Nicolaescu,
Doc. slavo-romne, 19, n. I. Bogdan, Rela(iile, ', 251 n. (doc. si data).
Not. St. Greceanu, Genealogiile documentate, I, 262 n., cu aceias
dat mentioneazi un hrisov dat : mai multora sa le fie mosie
ohavnic (indescifrabil). Ind. nu corespunde ; pentru 1421 Sept.
trebue ind. 15.
101.
1421 (6939) Nov. 21, Ind. 15, Targoviste.
Hrlsovul (xpucogsa) lui Radu II Praznaglava Vv. prii Rorra-
neVi prin care intareste Brasovenilor vechile qezaminte de vama
pentru drumul Brailei, la Bran, Targovi0e 0 Dambovila. Facut
la venirea lu Hands Rvel 0 Carstea din RaMov. Martori.
Scrie Gherghina.
Ed. Text. Miletie. 52. 53. Text sl. trad. I. Bogdan, Rela(iile 2, 1,
11-13. G. Tocilescu, 534. Doc. istorice, 10-11. Res. Onciul, Originile
Principatelor, 202. I. Bogdan, Relatiile '. 9-10.
Not. Arh. Br. no. 771.
102.
1421 Dec. 12.
Al. Vasilescu in Urmafii lui Mircea, 150, citeazi un document
de la Dan II. Martori : Albul.
103.
1422 (= 6931) Sept. 1.6, Arges.
I. Brezoianu, Institutiile Romniei, 233, citeaza un hrisov al lui
Dan Vv., fiul lui Dan,

www.digibuc.ro
42 Marta Androneseu

104.
1422 (6931) Oct. 23, in..I. 1, Tirgoviste.
Hrisovul (XpncoR8A) lui Dan II Vv. Tait Romane01 dat Brap-.
venilor pentru intarirea qezamantului de vama avut de la
inainta0i lui. Martorl. Coico logofat scrle.
Ed. Text. Miletid, Sbornik, XVI-XVII, 500. Text sl. Trad. I.
Bogdan, Relatiile, I, 15-17. G. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 13-15.
Trad. I. Bogdan, Re la(iile 1. Facs. Mileti, 1. c.
Not. I. Minea, Politica orientalci, 171, crede 6 e din 1423
Arh. Br. no. 71.
105.
[1422 post Oct. 23.]
Porunca (wfuismo) lui Dan II. Vv. Tarii Rornane0 catre Brap
ven1 pentru qezamantul de vama dat de Mircea Vv.. Veste0e
vame01 de la Cetatea Dambovilii 0 Rucar.
Ed. Text. Mileti, 58-59. Text sl. Trad. I. Bogdan, Rda(iile
17-19. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 15 16. Trad, I. Bogdan,
Rela(iile1, 13. 14.
Not. Arh. Br. no. 9.
106.
[1422.]
Scrisoarea (na tuff) lu Dan II. Vv. Tarii Romane0i, prin care
veste0e vamesilor din Prahova ca a intarit Brasovenilor, privile
gile de vama date de Mircea Vv.
Ed. Text. Miletie. 57. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile 2, 19-21'
Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice 16-17. Trad. I. Bogdan, Relafille 1.
14-15.
Not. Arh. Br. no. 7.
107.
[1423-1426 142744311
I. Bogdan in Rela(iilo, I, 251 Vv. citeazi un document nedatat
de la Dan II pentru Tismana.
108.
1423.
Tunusli, 1st. polit. i geog. a Teirii Rom., trad. Sion, p. 130, spune
ca este un document de la Dan Vv. pentru satul Biiifoara din Lovif-
tea in jud. Argesului.
Lit, Onciul, Radu-Negru, 44 n. 2. I. Minea, Urmaii lui Vladislav, 21.

www.digibuc.ro
Repertoriul documentclor pril-Romnoti publicate pAn azi 43

109.

1424 (6932) Febr. 28. ind. 2. Targoviste.


Dan II Vv. Tdrii Romanestl intareste nadnastirilor COZia si
Cotmeana stapanire peste 10 case de oameni din Targoviste,
ohaba, scutite de darI, oerit. gc:Itindrit, etc., Martori.
Res. Cantacuzino Const. Stolnicul Cronol. tabelard 22 no. 16.
N. Docan, Elemente Cronologice 387. St. Greceanu, Geneologiile
documentate, I, 344. C. Giurescu, Despre r mcini, 195.

110.
1424 Aug. 3.
I. Brezoianu, Institu(iile Romniei, 233, si St. Greceanu, Genealo-
guile documentate, 1, 344, citeazi un hrisov de la Dan Vv.

1424 (-6932) Aug. 5, ind. 2.


Dan II Vv. Tarii-Romnesti intareste manastirel Tismana da-,
nille ctitorului ei, Radu Vv. (v. supra doc. no. 17; cf. si no. 27
si 34), cumparaturile lui chir Agaton de la Stanclul flul lui
Macher pe un cal, 2 pahare, 2 linguri 0 un brau de argint, apoi
Leurda, Cireselul, Turcinestii, si dania lui Vladislav Vv. pentru
Sf. Antoine la Vodita (v. supra doc. no. 12). Sate le sunt :scutite
de slujbe. Alegerea staretului dupe oranduiala lui Nicodim.
Ed. Text. sl. Trad., Arh. ist., L 19-21. Trad. G. Enaceanu, Ma-
ncistirea Ape le, 755-757. Res. I. Brezoianu, 1nstituriile Romdniei, 233.
St. Nicolaescu, Alexandru V. Aldea, 3 (dau August 3) Lit. $tef.
Ieromonahul, Viata Sf. Nicodim, 65 (id.)
112.
1424 Nov. 10, TIrgoviste.
Hrisovul (xpueeigt;A) lui Dan 11 Vv. Tarii-Roinanesti, prin care,
pentruca Sigismund 1-a lasat sa-si faca haraghie (monetarie),
fixeaza Brasovenilor platirea varnei de la Rucar la Braila, la Bran,
Targsor, Targoviste, Dambovita si Vadul Dundrii. Martori.
Ed. Text. sl. Trad. I. Bogdan, Re la(iile', I, 21-24. Gr. Tocilescu,
534 Doc. istorice, 18-120. Trad. I. Bogdan, Relafiile', 15-17. Lit,
St. Nicolaescu, Alexandru V. Aldea, 10-11, n. 4.
Not. Aril. Br., no. 780.

www.digibuc.ro
44 Marta Andronescu

113.
1424 Nov. 10 (Feria sexta proxima in vigilia Sancti Martini
episcopi et confessonis) Targoviste.
Dan Vv. Tarii-aomanqti, fiindca regele Sigismund ia ingaduit
sa faca haraghie (monetarie), stabllqte vama de pltit pentru Bra-
pveni $ cei din Tara Ungureasca la : Bran, Braila, Tarmor,
Targul Nou, Targovite, Dambovita, Dunare $ Rucar. Martori :
Valentin, Iohan Crispa, Martinus judele Rapovului etc.
Ed. Text lat. I. Bogdan, Relatii10, L 24-27. Hurmuzaki, XV, 1,
pp. 12-13 [sub an. 1423].
Not. Arh. Br., no. 774.
114.
1424.
St. Nicolaescu in Alexandru V. Aldea, 11 n. i I. Minea, Wad.
Dracut, 31, citeaza, un document de la Dan fiul lui Mircea.
115.
1424.
2, p. 169, n. 3, citeazi un do-
Minea-Boga, Monenirea monitor,
cument de la Dan II, Vv. in care birnicul" . strcIngtor de dcijdii.
116.
1424.
Scrisoarea (nHuirr) lui Dan II, Vv, prit-Romne0, cdtre va-
mep da la Cetatea Dambovitei $ Rucar pentru vama ce au sa
ia de la Brapveni.
Ed. Text Miletie, 56. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relatiite , I 27-23
Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 21-22. Trad. I. Bogdan, Relatiilel
18. Lit. St. Nicolaescu, Alexandru V. Aldea, 11-11. n. 4.
Not. Arh. Br., no. 5.
117.
c. 1424 1427.
Scrisoarea (muff) lui Radu II. Prasnaglava Vv. Tarii-Romanqti,
prin care scutqte pe Brapveni, ca in vremea lu Mircea, de vama
de la Campulung.
Ed. Text. Miletie, 53. Text sl. Trad. I. Bogdan, Rela(iile 2, I, 13.
14. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 11-12. Traci. I. Bogdan, 10-11-
Not. Arh. Br., no. 227.

www.digibuc.ro
Repertodul documentelor Trli-Romlnest1 publicate Ord azi 45

118.
[c 1424-1427].
Porunca (wpasmo) lui Radu II. Prasnaglava Vv. TArli Romne01
pentru privileglile comerciale date Brapvenilor, Rqnovenilor 0
Taril Band 0 ca vamesii Tarului Alexandru, de la Rucar si
Dambovita sd nu calce aceste prIvilegii.
Ed. Text. Miletie, 47 [sub an. 1375-1380]. Text sl. Trad. Has-
deu, Negru Voli, CCXLI-1I. [sub an. c. 1374] I. Bogdan Relafiile`,
I, 14-15. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 12-13, Lit Hasdeu, 1. c.
Onciul Originea principatelor, 201-202. Id. Titlul lui Mircea 23. VII
St. Nicolaescu Doc. slavo-romeine, 217-218 n. Id. Alexandru V. Al-
dea, 13. jiredek, Archiv f. sl. Phil. XIX, 609 Alex. Lipedadu, 0 nouol
publicatie, 34.
Not. Arh, Br. no. 299.
119.

1425 (-6933) Iul. 17, zi la Sf. Marina.


Testamentul boerului Petru Man prin care lass manastire
Cozia toata averea : 2 vil, o morard . a .Martori.
Ed. Text sl. Trad. St. Nicolaescu, Doc. slavo-romcine, 219 n.

120.

1425 (-6933) Dec. 12, Md. 33.


Dan II Vv. Tarli-Romnesti intAreste mandstirei Cozia satele :
Cdlimane01, jiblea, BrAcluten, Seaca, Bogdnest, Lunceni, Dina-
testi, etc. si 300 salase de tigani.
Res. N. Docan, Elemente cronologice, 388. Lit. N. Docan, 1. c.
A. Vasilescu, Urmasii lui Mircea, 25, n. 3.

121.

1426 Mart. 24, Duminica Floriilor, Arges.


Dan II Vv. Tarii-RomAnesti intareste mndstirei Tismana da-,
niile facute de Radul Vv. ctitorul ei s de Dan Vv. 0 ii intre0e
morile de la Tg. jiu, fScute de popa Agaton cu fralii pe locul
dat de Stanciul si Miclatq. Martori. Coico scrie.
Ed. Text sl. Trad. A. Stefulescu, 1st. Thrguliului, 333-35
[1420-311. Lit. A. Vasilescu, Urmafii lui Mircea, 28 n. [1426 Mart. 24].

www.digibuc.ro
46 Marta Andronescu

122.
1426.
Se aminteste un tratat intre Sigismund regele Ungarie1 si ran
Vv. Tarli-Romanest1.
Ed. Fejr, X, 8, P. 607. Hurmuzaki, 1, 2, p. 534 (Extras).
123.
[1427 Apr.-Mai]
Scrsoarea (nninET) lu Dan !I Vv. Tarii-Romanesti, catre Bra-
soveni pentru inapoierea avutului lu Stoica. Se vesteste pacea
incheata.
Ed. Text. Militie, 59. Text. sl. Trad. I. Bogdan, Rela(iile 1% 29-30.
Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 22. Trad. I. Bogdan, Relariile ', 10.
Lit. St. Nicolaescu. Alexandru V. Aldea, 10.-11.
Not. Arh. Br., no. 2.
124.
[1427 1431.1
Scrisoarea (nniuE r) lui Dan II Vv. Tarii-Roma' nqt atre Bra-
soveni pentru desfiintarea varnii de la Bran si despagubirea
celor Ira multi.
Ed. Text. Militie, 55. Text. sl. Trad. I. Bogdan, Relafiile ', I,
30-31. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 17-18. Trad. I. Bogd4n,
Relariile 1, 19-20.
Not. Arh. Br., no. I.
125.
[c. 1427-31], Arges.
Scrisoarea (mull) ltn Dan II Vv. Tarii-Romnesti, care Bra-
soveni pentru nedrept6ti1e varneOlor de la Bran.
Ed. Text. Miletie, 55. Text. sl. Trad. I. Bogdan, Relariile ', I,
31. Gr. Toci:escu, 534 Doc. istorice, 22-2 '. Trad. I. Bogdan, Re-
latiile', 20.
Not. Arh. Br., no. 4.
126.
[1428] Mai 25, Arges.
Dan II Vv. Tatit-Romanesti intareste lui Stroe, David si Mares
cu fratii $ l nepotli, stapanire peste Modruzqti i Crdpesti. Martori.
Res. Al. Vasilescu, Urrnafii lui Mircea, 34, n. 10 si 44.

www.digibuc.ro
Repertorlul docun'entelor Tarii-Romanwi publicate pAn ail 47

127.

1428 (-6936) Sep. 10, Ind. 7, Arges.


Dan II Vv. Tarii-Romane0i intareste lui Peteu, Bratia, Dragoi,
Manea 1 Neagoe mo0i1e Valea si Calugarul ocine si ohabnice.
Martori.
Res. Al, Vasilescu, Urmasii lui Mircea, 35 n. 1. St. Nicolaescu,
Alexandru V. Aldea, 11 n.
128.
1428 (-6937) Sept. 10, ind. 7, Arges.
Dan II Vv. Tar11--Romane0i intArqte lu Peteu, Bratea, Dragol,
Manea 1 Neagoe, o movie scutita de dad. Martori.
Res. N. Docan, Elemente cronologice, 388. C. Giurescu, Despre
boieri, 24.
Not. In condica minastirii Tismana, an. 6930, rectificat de
Onciul in 6937. Este vorba de acelasi doc. cu precedentul ?
129.
1428, Oct. 7.
Hrisovul lui Dan II Vv. Tarii-Romane0I prin care intare0e
manastirei Snagov: bAltile cu locurile 0 satele : Trenghisest,
Turbali i Vrae0i, pentru ca si-a adus aminte de dania lu
Mircea Vv.
Frag. St. Nicolaescu, Alexandru V. Aldea, 11 n. Id. Mcincistirea
Snagov, 111 n. N. lorga, Studii si doc., XVIII, 70-71. Res. G. Flo
rescu, Divane domnesti, I, 64. Lit. A. Vasilescu, Urmasii ltd Mircea, 156.
Not. Acesta e probabil si doc. amintit de I. Brezoianu, Insti-
tu(iile Romciniei, 233.
130.
1428 (6937) Oct. 27.
Dan II. Vv. Tarli-Romanesti danie pentru manastirea Snagov.
Cit. Gh. Ghibnescu, Iliad Calugdrul, 142.
131.
1429 (6937). Tirgov4te.
Dan II. Vv. prii-Romanqt intArqte manAstirei Snagov sta-
panrea mosie StucIa.

www.digibuc.ro
98 Marta Andronescu

Res. Cantacuzino Const. Stolnicul, Cronol. tabelarci, 23, (no. 18).


Lit. St. Nicolaescu, Alexandru V. Aldea 11 n. I. Minea, Vlad
Dracul, 29-31 n. 3. St. Nicolaescu, Mdncistirea Snagov, 11 l n.

132.
1429 (6937).
Hrlsov de la Dan Vv. fiul lu MIrcea Vv.
Cit. Cantacuzino Const. Stolnicul. Cronol. Tabelard, 22, (no. 16).
Lit. A. Vasilescu, Urmasii lui Mircea, 151, crede ca e in sensul
de fiu sufletesc dar ca e tot Dan II fiul lui Dan I.
133.
1430 (6939), Sep. 16, incl. 9.
Hrlsovul (youcos84) lui Dan Vv. Tar11--Romanesti prin care da
lui : Stoica, Dumitru, Vlacsan, Mihail, Petru 0 i0nan satele :
Ciurile0i, Amarul, Dambova, Turcine0i 0 Balomire0i, mo0i ohabnice
scutite de : oerit, pescarit, albinarit, galetarit, vindrici, djme,
gloabe, cost de fan, carat, podvezi 0 altele. Birnic. Martori.
Ed. Text sl. Trad. Arh. ist., 1 2, 13. 73. Gh. Ghibnescu, Surete
si Izvoade,' I, 280-283. A. $tefulescu, Doc. slavo-romeine, 15-16.
Trad. Foaia Soc. Rom., II. (1871), 32-33. Res. Brezoianu, Institutiile
Romciniei, 233.
134.
[1430].
loannes Alb1 domn muntean face inchinare omagiala regelui
polon Vladislav in forma in care Meuse 0 mai inainte.
Res. Arh. ist, 112 pp. 51-52. Hurmuzaki, III, supl II, 280. N.
Iorga, Studii fi doc., III, p. XIV [sub an. 14031 Id. Chilia si Ceta-
tea Albci. 74. I. Minea, Vlad Dracul, 41. Al. Vasilescu, Urmasii
lui Mircea, 40 n. 10, citeaza. : Rukaczewski, lnventarium omnium et
singularium priviligio rum litterarum, diplomatum serviplarum et monu-
mentorum, quaecumque in archiva regni in Arce Cracoviensis Conti-
nentur, 134 ; Lewicki, Index actorum saeculi XV ad res publicas
Poloniae spectantium, in Monumenta m.zdii aevi historica res gestas
Poloniae illustrantia, XI, p. 38 si 50.
Lit. P. P. Panaitescu, Rev. Arh. Il (918-1929), no. 35. p. 443,
pentru greselile de transcriere din registrele Poloniei.
Not. Ioannes, Albi, este probabil numele, gresit transcris, al
unui Voevod muntean, poate Aldea, si atunci data e de discutat;
poate Mircea, in care caz 1403 ar fi mai potriviti.

www.digibuc.ro
Repertorlul documentelor TAdi-RomAneti publicate pAnA az1 49

135.
1430 (6938).
Dintr'un document posterior, St. Nicolaescu, Doc. slavo-romne,
217, d un fragment in care emitentul spune ca a vzut : brisovul
rciposatului Dan Vv. atunci a f ost cursul anilor 6938 (1430).

136.
[1430 Dec. Ian. 14311
Scrisoarea (rniuuT) lui Vlad Dracul Vv. 1ari1-Romane0i prin
care acusa pe Brasoveni ca ii asupresc slugile inainte de plecarea
sa la craiul, care il pusese sa pazeasca aceasta margine de TarA.
Recomanda pe Voloder.
Ed. Text. Miletie, 62. Text. sl. Trad. I. Bogdan, Reiatiile', I,
54-55. Gr, Tocilescu, 534 Doc. istorice, 39-40. Trad. I. Bogdan,
Relatiile 1, 35.
Not. Ark Br. no, 168.
137.
1431 ( 6939) Ian. 39, ind. 9, TArgoviste.
Dan II Vv. Tar1l-Romane0i reinvoie0e l intareste Brapvenilor,
la vergrea lui Hana Hopandei, cu hrisovul lui Mircea Vv. fAcuta
cu voia craiului 0 a lul Stibor Vv. si Mihail Solomon Sacuiul,
privilegiul de vama cuprins in acest hrisov. Martori. Scrie Nicula.
Ed. Text Miletie. 54-55. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relariile', I,
32-35. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 23-25. frad. I. Bogdan,
RelaPile ', 20-23. Lit. St. Nicolaescu, Alexandru V. Aldea, 10-11.
I. Bogdan, Relatide ', 220. Koglniceanu ; O geneologie, 1270.
Not. Arh. Br. no. 768.
138.
1431 ( 69 9) Ian. 30 ind. Tirgoviste.
9.

Dan II. Vv. Tarii Romane0i reinvo1e0e 1 intareste Brasovenilor,


hrisovul lui Mircea Vv. pentru apzarnantul vamilor. Oprete
zalogirile de oameni i marfuri. La venirea lui Hana Hopandei
cu hrisovul lui Mircea Vv. facut cu voia craiului, a lui Stibor
Vv. i Mihail Solomon Sacuiul. Martori. Scrie Nicula.
Ed. Text. Miletie 57-58. Text sl. trad. I. Bogdan, Relatiile2 I,
35-36. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 26
4

www.digibuc.ro
50 Marta Andronescu

Nor. La sarsitul acestui act I. Bogdan, 1. c., di privilegiul lui


Mircea din 1413 August 25., intercalat intr'un act lat de confirmare
al lui Dan Vv. 1431 Ian. 28 [Dominica proxima ante festum
purificationis] Tairgovite.
Cf. Miletie, Sbornic, 16-17, pp.503-504.

139.
1431 post 30 Ian.
Scrisoarea (mum') lui Coico Logofat ate $uli Gheorghe )11-
detul Brapvului pentru cartea facuta. Se plange contra lui Hana
si cantilarisul Linard.
Ed. Text. sl. Traci. I. Bogdan, Re lafiile 2, 1, 247-248. Gr. Tocilescu
534 Doc. istorice, 376. Text. Miletie, 71. Tract. I. Bogdan ; Relatiile,
199.
Not. Arh. Br., no. 526.
140.
1431 (-6939) Febr. 8 Nrnberg.
Diploma lid Vlad Dracui Vv. Tarii-Romanesti data de la Curtea
regelui Sigismund, ur de se afla pentru afaceri importante, ca-
lugarilor Minoriti, carora le fagaduieste ajutor si libertatea de a
propaga credinta catolica fara a fi suparati de nimeni, in partile
Transalpine.
Ed. Text. lat. Kernny, in Kurz, Magazin fiir Geschiche Sieben-
brgens, II, 44-45. Transilvania, 1873, pp. 101-102. Hurmuzaki, I,
2, pp. 749-50.
Not. Diploma lui Vlad e transcrisi in 1448 Iul. 9 de notarul
public din Oradia.
141.
1431. lan.-Iun.
Scrierea (nuiurr) lui Vlad Dracul Vv Tarii-Romanesti catre Bra-
soveni pentru ca sa nu mai dea arama lui Aldea si Albul c;
dupa cum a spus spanul lui Petru sa o dea carnarii Chezarului ;
Ionas, Stanislav si Nanes sa adune arama gasita. Sa aresteze pe
Moldovenii de la ei pna se vor intoarce solii din Moldova.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile', I, 57-58. Gr. Tocilescu ;
534 Doc. istorice, 41-42. Trad. J. Bogdan, Din relatiile cu Brasovul,
884-885. Res. Id. Relatiile1, 38-39.
Not. Arh. Br. no. 152.

www.digibuc.ro
Repertodul documentelor Tdd1-Romdne0i publicate pAnd azi 51

142.
[1431. lan.-Iuni.
Scrisoarea (nimuT) lui Vlad Dracul Vv. Tdr1i-Romane0i cdtre
Brapveni la care trimete pe Ionq Romnul.
Ed. Text. Miletie, 79 (utribuit lui Vlad Tepe). Text sl. Trad.
I. Bogdan, Relatiile 2, I, 59. Gh. Tocilescu, 534, Doc. Istorice, 47.
Traci. I. Bogdan. Ein Relaiile cu Brapvul, 885-886. Id. Rela(iile1, 39
143.
1431. (-6989) [lan-lun.].
Dan Vv. (II) Tdrii-Romdne0i d mo0a Fdne0i a lu Gurban

Res. Cantacuzino Const. Stolnicul, Cronol. Tabelarci, 23, no. 19.


144.
[1431 lan.-Iun.].
Scrlsoarea (nnuuT) lui Dan II Vv. Tdrit-Romdne01 catre : Cam-,
pulungeni, Argeeni, Tdrgovi0eni, Targpreni, Sdculeni, Gher-,
ghiceni, Brdileni, Buzoieni I Floceni, cdrora le veste0e libertatea
comerlului cu Brapvul i reinoirea qezdrnAntului de vamd din
vremea lu Mircea.
Ed. Text. MiletiC, 56-57. Text sl. Trad. I. Bogdan, Rela(iile', I,
38-39. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 27-28. Res. I. Bogdan, Re-
lafiile1, 23-24.
145.
1431 Iun. 14. (Feria quinta proxima ante festum beatorum Titi
et Modesti martirum), Trgovi0e.
Alexandru Aldea Vv. Tdrii-Romdnesti veste0e autoritatilor
gale fuga grecului Femiano cu visqeria Tdrii. La care sa ajute
pe loan, fiul lui Gaspar din Campulung, la care grecul avea
datorii, sd-1 princla.
Ed. Text lat. I. Bogdan, Rela(iile, I, 311. Hurmuzaki XV, 1, p.
15. St. Nicolaescu, Alexandru V. Aldea, 19-20.

146.
1431 (-6940) Nov. 17, incl. 11, Tirgovi0e.
Hrisovul (pnicoutin) tut Alexandru Aldea Vv. prii-Romdne01
prin care da Mdndstirii din Deal cu hramul Sf. Nicolae satele ;

www.digibuc.ro
52 Marta Andronescu

Alexeni la Ialomita si Razvadul supt Deal, ocina 0 ohabnice,


pantru pomenirea lui Mircea Vv. scutite de : vama oieritului, de
vnatori, de stuparit, de vInariciu, de galeti ohabnice, de lemne,
de cosit de fan, de gloat* de posade, de carute de podvoade
0 mice slulbe 0 dajdli. Martori. Sale Calciul.
Ed. Text sl. Trad. St. Nicolaescu, Doc. slavo-rometne, 209-212.
Alexandru V. Aldea, 20-23. Res. Cantacuzino Const. Stolnicul, Cro-
nol. Tabelard, 23, no. 20. I. Brezoianu, Instituliile Romeiniei, 234.
Not. An. 6940 are ind. 10.
147.
[1431, la sfrsit Sighisoaral
Scrisoarea (nmurr) lui Vlad Dracul Vv. Tar1i-Romane0i prin
care cere Brapvenilor alutor sa intre in Tara-Romaneasca unde
murea Aldea.
Ed. Text. Miletie, 63. Text. sl. Trad. I. Bogdan, Relariile2, I, 57.
Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 45. Fragm. St. Nicolaescu, Doc.
slavo-romdne, 218 [sub an. 1435]. Res. I. Bogdan, Relatiile v, 36-37.

148.
[1431, la sfirsit poate Sighisoara].
Scrisoarea (nalurr) lul Vlad Dracul Vv. Tarii-Romane0i prin
care veste0e Brasovenilor sa nu mai foloseasca ducatii, lepadati
0 de Sibieni, sa nu facia pace cu Romanii sa-4 trimeata carele
la Cohalm, unde le va plati Anton Carnarapl.
Ed. Text. Miletie, 62-63. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile 2, I, 56
Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 45-46. Res. I. Bogdan, Relatiile1.7
Not. Arh. Br. no. 169.
149.
[1431].
Voica cere Brapvenilor o uba de postav.
Ed. Text. Miletie, 71. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile' I, 248,
Gr. Tocilescu, 554 Doc. Istorice, 377. Trad. I. I3ogdan, Relatiile ', 200.
Not. Arh. Br. no 530.
150.
[1431-33 Aprilie 2].
Scrisoarea lui Albert, vornicul catre Brapveni, pentru pace qi
prietenie.

www.digibuc.ro
Reportoriul documentelor Taril-Romaneatl publicate pang azt 53

Ed. Text. Miletie, 70. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relagile ', I, 149.
Gr. Tocilescu 534 Doc. istorice, 377-378. Trad. I. Bogdan, Rela(iile j,
200-201, N. Iorga Scrisori de boeri fi de clorruii, 11.
Not. Arh. Br. no, 510.

151.
[14314433].
Scrisoarea (mum') lui Alexandru Aldea. Vv. Taril.-Romanesti
catre Bratu al lui Sumarin, ca sa inapieze calul lui Lalu.
Ed. Text. sl, Trad. I. Bogdan, RelaOile 2, I, 49. St. Nicolaescu,
Alexandru V. Aldea, 40-41. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice. 29,

152.
[1431-33].
Scrisoarea lui Albert vornizul catre Brasoveni in care it asigura
de prietenie si. le cere sa-i trimeata pe omul lor Vlad.
Ed. Text. Miletie, 69. Text. sl. Trad. I. Bogdan, Relafiile 2, I,
249-250. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 378. Trad. I. Bogdan, Re-
lafiile 1, 201.
Not. Arh. Br. 468.

153.
[14314433].
Scrisoarea lui Albul vornicul catre Brasoveni prin care le ves-
teste apropiata Were a lu Draculea care pleaca la Poarta. Cere
sa nu fie dull cei ce trec pe la Teleajen si Prahova si sa fie
slobode drumurile.
Ed. Text. MiletiC., 69. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relaffile2, I, 250-
251. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 378-379. Trad. I. Bogdan. Re-
latiile ', 201-202. N. Iorga, Scrisori de boieri fi domni, 11-12.
Not. Arh. Br. no. 463.
154.
[1431-1433].
Scrisoarea (nuiniT) lui Alexandru Aldea Vv. Tarli.-Romanqti
in care cere Brasovenilor o calausa spre Oradea pentru Petru
Man.

www.digibuc.ro
54 Marta Andronescu

Ed. Text. Miletie, 50. Text. sl. Trad. I. Bogdan, Relaliile 2, I, 48.
St. Nicolaescu, Alexandru V. Aldea, 35-36. Gr. Tocilescu, 534 Doc.
istorice, 36-37. Trad. I. Bogdan, Re lafiile 1, 31.
Not. Arh. Br. no. 301.
155.
[1431-1433].
Scrsoarea (nmurr) lui Alexandru Aldea Vv. Tar1i-Romanqt,
luat ca fiu de suflet de care Cralul, cere Brapvenilor sa- ex-
trgdeze pe vr4mapl sau (Vlad), sau se va plange Craiului. Re-
comandg pe Dimitru.
Ed. Text. Miletie, 49. Text. sl.Trad. I. Bogdan, Relariile 1, I, 47-48.
Trad. I. Bogdan, Relariile 1, 29.
Not. no. Arh. 308.
156.
[1431-1433].
Scrisoarea (nHweT) lui Alexandru Aldea Vv. Prii-RomaneVi,
prin care cere Brapvenilor s trinnita in Ora pe boierul Antonie
pe care il fertase.
Ed. Text Miletie, 51. Text sl. Traci. I. Bogdan, Relafiile ', 47.
St. Nicolaescu, Alexandru V. Aldea, 37-38. Gr. Tocilescu, 534 Doc.
istorice, 37. Tract. I. Bogdan, Relatiile 1, 28.
Not. Arh. Br. no. 310.
157.
[1431-2434
Scrsoarea (nillurr) lu Alexandru Aldea Vv. Tarli-RomAnqt
ate Brapven pentru a se face dreptate oamenlor sl trtni0
cu Neagoe.
Ed. Text. Miletie, 50. Text. sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile 9, I, 46.
St. Nicolaescu. Alexandru V. A Idea, 36-37. Gr. Tocilescu, 534 Doc.
istorice, 35-36. Trad. I. Bogdan, Relatiile 28,
Not. Arh. Br. no. 307.
158.
[1431-2434
Scrsoarea (muff) lui Alexandru Aldea Vv. Tari1-Romne01
prin care poruncqte Boruanilor sg asculte de jupgn Vocu, sta-
panul lor,

www.digibuc.ro
Repertoriul documentelor Tril-Romlue01 publicata pAns azi 55

Ed. Text. sl. Trad. 1. Bogdan, Relatiiie I, 54. St. Nicolaescu,


Alexandru V. Aldea, 41. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 38-39-
Not. Arh. Br. no. 309.
159.
[1431-1433].
lui Alexandru Aldea Vv. Tara Rorndne0,
Scrisoarea (nEnueT)
prin care recomandd Braovenilor pe sluga sa
Ed. Text. sl. Trad. I. Bogdan, Relati;le I, 53. St. Nicolaescu,
Alexandra V. Aldea, 34-35 [sub anul 1434]. Gr. Tocilescu, 534 Doc.
istorice, 39.
Not. Arh. Br. no. 300.
160.
[1431-132] Sighioara (poate).
Scrisoarea (nmuET) lu Vlad Dracul Vv. Tarii-Romdnestt pentru
Brapveni, ca sa nu treacd nimeni in Tara Romdneascd fart in-,
voirea lui Ioanq Viteazul, care poate prinde pe cei vinovat1 ii
mustrd pentru cd nu 0-au tnut cuvantul fatd Hanq Lcarul.
Ed. Text. Miietie, 65. Text. sl. Trad. I. Bogdan, Relatiiile 2, I, 61-
62. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 47-48. Trad. I. Bogdan, Rela-
tide 1, 40.
Not. Arh. Br. no. 180.
161.
[1431-32.]
Scrisoarea (nnmET) lui Vlad Dracul Vv. Tdr11-Romdne01 prin
care cere Braovenilor sd lase pe sluga sa Vlad sa prade pe Mol-
dovenli care-i prddaserd slugile qi daduserd averea lui Aldea
Albu.
Ed. Text. Miletie, 64. Text. sl. Trad. I. Bogdan, Relatiilel, 1, 43-44
Res. I. Bogdan, Relatiile L, 37-38.
Not. Arh. Br. no. 177.
162.
[1431 1433. ]
Scrisoarea (ranurr) lul Vlad Dracul Vv. Tdril-Romnest1 cdtre
Brasoveni la care trimte pe Sin.

www.digibuc.ro
56 Marta Andronescu

Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Re lariilo, I, 65. Gr. Tocilescu, 534
Doc. istorice, 48-49. Trad. I. Bogdan, IRelafiile ', 41.
Not. Arh. Br., no. 183.
163.
[1431-331
Vlad Dracut Vv. Tar11-Rornane0i permite Brapvenilor sa faca
negot cu ducatii vechi in Ungaria 0 Tara-Romaneasca, in Barsa
nu. Sa nu trimtd arama in tara.
Ed. Text. sl. Traci. I. Bogdan, Relafiile ', I, 64. Gr. Tocilescu, 534
Doc. istorice, 42-43. Res. I. Bogdan, Relariile ', 41,
Not. Arh. Br. no. 191. j

164.
[1431-1433 sau 1436-1437.]
Scrisoarea (nHiner) lui Vlad Dracut Vv. pr1i-Romane0i prin
care vestqte Brapvenilor cd pot face comert cu Moldoveniii 0
Romanii pana ii va vesti el, dar sa nu clued bani rai sau aramd".
la ei. Soli Grey Petru i Iacov.
Ed. Text. Miletie, 62. Text. sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile ,, I, 67.
Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 50. Res. I. Bogdan Relariile ', 47-48.
Not. Arh. Br. no. 167.
165.
1432 (-6940) Ian. 15.
Hrlsovul lul Alexandru Aldea Vv. Taril-Rornane0i pentru satul
Gole0i dat ca metoh calugaresc mdnastirei Cozia, ohabnic, scutit
de vama : de oi, rdmatori, stupi, galetarit, vindrici, dilmd gloabe,
cosit de fan, de cara, podvezi, slujbe 0 dari. Martort.
Ed. Trad, St. Nicolaescu, Alexandru V. Aldea, 28-29.

166.
1432 ( 6940) Ian. 21. Targovlste.
Cf. : 1437-1439 Ian. 20.... Doc. no. 198 bis.

167.
[1432 Mai-lun.]
Scrisoarea (nHwrr) lui Alexandru Aldea Vv. Tarii-Romane01
prin care veste0e Brapvenilor i saracilor Tarn Barsei a 4 o0t,

www.digibuc.ro
Repertodul documentelor TAril-Romlnet1 publicate Oa. azi 57

turcqti sant la Darstor pe Dunare cu : Feriz-beg, Azbuga Caracea--


beg 0 Balaban-beg 1 alta la Turnul cu impratul Arnurat beg.
Cere sa-1 dea ajutor.
Ed. Text. sl. Trad. I. Bogdan Relatiile 2, 40-41. St. Nicolaescu,
Alexandru V. Aide.; 23-2 t. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 30,
Trad. Hasdeu, Doc. istorice romcine. 9-10. Lit. I. Minea, Vlad Dracul ;
44 n. 1, il crede din 1431.

168.

[1432] Buzau.
Alexandra Aldea Vv. Tar1i-Rornane0i veste0e nadorspanului i
lui Razgon I0van, panulu1 de Tindsoara venirea Turdlor cu 74.000
oament cu care va vent i el sau japan Alblul, dar el va incerca
irnpreuna cu begul Rumeliei 0 Hatnza sa treaca la Cealapie pe
care sa-1 trirnita cu oaste. Amintit: drumurile Vv. la Murat Im-
parat, Turcli cer copii, atitudinea Moldovenilor fata de cral.
Ed. Text. sl. Trad. I. Bogdan, Rela(iile 2, I, 49-53. St. Nicolaescu,
Doc. slavo-romane, 213-217. Id. Alexandru V. Aldea, 2932. Gr. To-
cilescu, 334 doc. istorice, 33-35. Trad. I. Bogdan, Rela(iile', 32-33.
Id. Din Rtlariile cu Brafovul 880-882, N. lorga, Scrisori de boieri
de fi domni, 158-160.Lit. I. Minea, Vlad Dracul, 44 n. 1, di data 1431.
Not. Arh. Br. no. 512.

1.69.

1432 (6941.)
Document de la Alexandru Aldea Vv. Tatii-Romane01.
Res. Cantacuzino Const. Stolnicul, Cronol. tabelarcl, 23 (no. 20).

170.
[1432]
Scrisoarea (niunrr) lu Alexandra Aldea Vv. Tarit-Romne0i
catre Sibieni asigurandu-1 ca e supus Cralului 0 nu a trecut la
Turd. M'a trimis domnul meu Cratul in Tara-Romaneasca,
in ocina mea".
Ed. Text. Militie, 50-51. Text sl. Trad. I. Bogdan, nelatiiio, I,
43-44. St. Nicolaescu, Alexandru V. Aldea, 27-28. Gr. Tocilescu,
534 Doc. istorice, 32-33. Trad. I. Bogdan, Relatiile ', 27.

www.digibuc.ro
58 Marta Andronescu

171.
[1432]
Scrisoarea (OH WIT) lui Alexandru Aldea Vv. Tarii-Romangti
prin care veste0e Brapovenilor cd 1-au venit 4 steaguri de
Moldovenl dupd porunca cralulul 0 le cere arme.
Ed. Text. Militia, 50. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile ', 42-43.
St. Nicolaescu, Alexandru V. Aldea, 24-25. Gr. Tocilescu, 534 Doc.
istorice, 32. Trad. I. Bogdan, Relatiile1, 26.
Not. Arh. Br., no. 305.
172.
[1432]
Scrisoarea (111111161) lui Alexandru Aldea Vv. Taril-Romdne0i
min care porunce0e Brapvenilor sa-1 dea ajutor Imedlat contra
Turcilor.
Ed. Text. Militk, 49. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relatille ', L
42. St. Nicolaescu, Alexandru V. Aldea, 25, Gr. Tocilescu, 534 Doc.
istorice, 24-31. Trad. I. Bogdan, Relatiile1, 26.
Not. Arh. Br., no, 206.
173.
[1432]
Scrisoarea (iiHuirr) lui Alexandru Aldea Vv. Tarii-Romne01
catre Brapveni vestindu-le venirea Turcilor la Dundre 0 cerand
alutor grabnic.
Ed. Text. Miletie, 49. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile I, I,
41. St. Nicolaescu, Alexandru V. Aldea, 25-26. Gr. Tocilescu. 534
Doc. istorice, 31.
Not. Arh. Br., no. 304.
174.
[1432-1433 post- lunie-lulie].
Scrisoarea (mum) lu Alexandru Aldea Vv. Tdrii-Romdne0i
prin care cere Brapvenilor sd.-1 inapoieze pe : Stan sptarul,
Todor, Stanclul, Tatul, Vasil i Ulan refuglati la el, pentru ca 0
el raloce0e la Nicopole pentru robli lor.
Ed. Text, Miletie, 51. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile ', I,
44-45. St. Nicolaescu, Alexandru V. Aldea, 38-39. Gr. Tocilescu,
534 Doc. istorice, 37-38. Trad. I. Bogdan ', 29-30.
Not. Arh. Br., no. 303.

www.digibuc.ro
R.wertoriul documentelor TAri1.-Romnestl puvlicate pSnl azi 59

175.
[1432.-33].
Scrisoarea (muff) lui Vlad Dracul Vv. TariiRomanqti prin
care vestqte Brapvenilor ca Aldea s'a dus la Turci s vie cu
oaste contra lor; le cere 100 pusti, arcurl, sgeti, scuturi si oameni
contra la Recomandd pe Carstea.
Ed. Text. Miletie, 61. Text sl. Tract. I. Bogdan, Re lafiile 2, I,
62-63. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 44. Trad. I. Bogdan, Re-
latiile , 42.
Not. Arh. Br., no. 164.
176.
[1432-33].
Scrisoarea (nnuirr) lui Vlad Dracul Vv. prii--Romanesti prin
care cere Brasovenilor sd nu impiedice pe sulgile sale de a prda
pe Moldoveni, cu care nu e prieten.
Ed. Text sl. Tract. L Bogdan, Relafiile, I, 63-64. Gr. Tocilescu,
534 Doc. istorice, 46-47. Tract I. Bogdan, Rela(iile1, 41-42.
Not. Arh. Br., no. 181.

177.
[1432-37]. Inainte de suirea sa pe tron.
0 scrisoare de la Vlad (Dracul) in care se vorbeste de trimiterea
boerului Aldea la Turci spre a cere ajutor la atacarea Brasovului.
Citat de N. lorga, Stuclii li doc.. III, p. XIV.
178.
[1432-37.]
Scrlsoarea (OMIT) lui Vlad Dracut Vv. TriiRomnesti prin
care cere Brasovenilor sa,--i dea fier si altele pentru haraghle.
Fgadueste ajutor pe lang.A imparat si carstosi (crucialli).
Ed. Text. Miletie, 67-68. Text. sl. Trad. I. Bogdan, Relariile I, I,
69-70. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 40-41, Trad. I. Bogdan,
Reiatiile', 46-47.
Not. Arh. Br., 163.
179.
[1432-1446.]
Scrisoarea (IIHMET) lui Vlad Dracul Vv. TariiRomnesti atre
Brasoveni la care trimete pe Radul.

www.digibuc.ro
60 Marta Andronescu

Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile, I, 85. Gr. Tocilescu, 534
Doc. istorice, 53.
Not. I. Bogdan, I. c., crede ca e de la inceputul domniei.
180.
[1432-1446.]
Scrisoarea (nauirr) lul Vlad Dracul Vv. pril-Romanesti catre
Brasoven ca sA lase pe femela lul Boico sA la niste scule ale sale.
Ed. Text. Miletie, p. 79 (la Vlad Tepes). Text sl. Traci. I. Bog-
dan, Relatiile ', I, 84-85. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 52-53.
Not. I. Bogdan, 1. c., o crede de la inceputul domniei. Arh.
Br. no. dupa Bogdan, 147, dupa Militie 174.
181.
1433 (6941) Febr. 9, incl. I.
Hrlsovul (Xnee.g8n) lui Alexandru Aldea Vv. prii-Romanesti
prin care da MAnAstirei Zografu din Sf. Munte cu hramul Sf.
Gheorghe, 3000 asprii pentru pomenire, li venirea lui Kir Moisi,
Iosif si popa Ervasie in Targoviste.
Ed. Text sl. Trad. St. Nicolaescu, Alexandru V. Aldea, 32-34.
Citeazi 0: Byzantina Hronica, Actes de L'Athos IV, ed. Regel, Kurtz
et B. Korablev, Petersburg 1907, doc. VI, acte slovenesti, 174-175.
Res. Milklovich, Slovischi Bibleothek, 173. St. Nicolaescu, Ajutoare
bemesti la Sf. Munte., 959, citeazi: Novyj vostok christijanskij ep
Porfirie Uspensky, Petersburg 1892.
Not. N. Docan, Elemente Cronologice, 389, crede c e ind. 11,
care in adevr corespunde acestui an.
182.
1433 ( 6941) Mart 15. Tirgoviste.
Hrisovul lul Alexandru Aldea Vv., urmasul domnilor Basara,-
besti al Taril-Romanesti, pentru manastirea Sf. Nicolae (manastirea
Mihai-Vocid).
Res. I. Brezoianu, Institutiile Romciniei, 234. St. Nicolaescu,
Alexandru V. Aldea, 34.
183.
1433 ( 6941) Mart 15, Tirgoviste.
Alexandru Aldea Vv. Trii-Romanesti scuteste mandstirea
Bolintin de vinaricl.

www.digibuc.ro
Repertodul documentelor Trii-RomAnestl publicate pnd azi 61

Res. Cantacuzino Const. Stolnicul, 0 onol. tabelard, 23, (no. 21).


St. Nicolaescu, Alexandru V. Aldea, 47.

184.
[1433-1437].
Scrisoarea (munrr) lui Vlad Dracul. Vv. TariiRomanesti, catre
Brasoveni pentru ca sd opreascd la ei pe Surva venit acolo cu
averea luii Stanciul si Constantin, pe care sa o inapoieze prin
omul trimis de el, dupa conventia Mcutd.
Ed. Text. Miletie, 66. Text sl. Trad. I. Bogan, Relafide 2, I, 70-71.
Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 56-57. Trad. I. Bogdan, Relatiile ', 51.
Not. Arh. Br., no. 186.
185.
[c. 1433-37].
Stanciul vistierul lui Vlad Dracul si fratele sau Constantin cer
13rasovenilor sa le inapoie7e averea ramasa la Surva, pentru
care s'a marturisit in fata lui Hanas si pargarilor din Targoviste,
recunoscut si de femiea lui Surva si Gales.
Ed. Text. Miletie, 71. Text. sl. Traci. I Bogdan, Relafiile ', I,
251-252. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 379-380. Res. I. Bogdan,
Relafiile', 289.
Not. Arh. Br., no. 523.
186.
[1433-1457].
Scrisoarea (nmulT) lui Vlad Dracul Vv. Tarli--Romanesti catre
Brasoveni pentru ca sa plateasca datoria de 100 florinti jupanu-
lui Sarandino.
Ed. Text. sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile ', I, 6R. Gr. Tocilescu,
534 Doc. istorice, 55-66. Text. Miletie, 65. Trad. I. Bogdan, Re-
la(iile ', 45,
Not. Arh. Br., no. 178.
187.
0.433-37].
Scrisoarea (muff) lu Vlad Dracul Vv. TarilRomanestl catre
Brasoveni, ca sa plateasca Patai fulls datoria lull Sarandino prn
Hopantel Hana.

www.digibuc.ro
62 Marta Andronescu

Ed. Text Miletie, 65. Text sl. Trad. I. Bogdan, RelaOile', I, 69.
Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 56. Res. I. Bogdan, Re la(iile', 46.
Not. Arh. Br., no. 179.

188.
1433-38.]
Scrisoarea (mum) lui Vlad Dracul Vv. TarilRomane0i catre
Brapveni vestindui ca a trimis pe Dragomir sa ridice 200.000
aspri luali de Neagoe sluga lui Albul si du0 la Ranov la Carstia
Madrarnen i Mihul Bulgarul. Razrnirita.
Ed. Text. Miletie, 64. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relariile ,, I, 74.
Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 59-60. Res. I. Bogdan, Relatiile ',
50-51.
Not. Arh. Br. no. 176.

190.
[1433-1440].
Scrisoarea (niuurr) lui Vlad Dracul Vv. TariiRomanepti, catre
Brapveni pentru ca sa inapoieze lu Martin averea sa 0 cea
de la Petal Ianq. Recomanda pe Voloder 0 Martin.
Ed. Text. Miletie, 66. Text. sl. Trad. I Bogdan, Rela(iile ', I, 75.
Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 52. Trad. I. Bogdan, Rela(iile', 58.
Not. Arh. Br. no. 184.

191.
[c. 1433-1440.]
Antonie veste0e pe Brapveni ca Sighkorenii il roaga sa nu
mute haraghia de la ei la Brapv, fagaduind sa--i faca tot dupa
voe. El va starui pe langa Vv. pentru Brapveni. Ducatar.
Ed. Text. sl. Trad. I. Bogdan, Relaiiile, I, 259-260. Gr. Tocilescu,
534 Doc. istorice, 385-386. Trad. I. Bogdan, Relariile 1, 202-201.
Not. Arh. Br., no. 548.

192.
[1433-1446].
Scrisoarea (nuuteT) lui Vlad Dracul Vv. Tar11--Romane0i pentru
trimiterea lui Spanopol la Brapveni.

www.digibuc.ro
Repertoriul documentoor Trii-RomAnesti publicate IAA azi 63

Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relafiile ', I, 84. Gr. Tocilescu,
534 Doc. istorice, 51. Trad. I. Bogdan, Relariile `, 57. Lit. I. Bogdan,
1. c., o crede de la inceputul domniei.
Not. Arh. Br., no. 185.
193.
[1433-1446].
Scrisoarea (nHiurr) lui Vlad Dracul Vv. TariiRomanesti, catre
Stoica Harsean 0 boeril Olteni ca sa prirneasca pe negustoril
din Tara Ungureasca, dar sa nui lase sail duca marfurile ina poi.
Ed. Text Miletie, 66. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relcifide 2, I,
83-84. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 59. Trad. I. Bogdan, Relatiile', 58.
Not. Arh. Br., no. 187,
194.
[1452-1437] Dec. 29. [A cincea zi dupa nasterea Dornnului Durn-
nezeului si Mintuitorului nostru Iisus Hristos], Pojon.
Petru Ur% prin logofatul stefan, scrie Brarvenilor ca lea tri
mis scrisoare printr'un orn din Pojon care a dat-o unui orn din
Sibiu, T1rv1;, me0erul din Feldioara ; vorbe0e de scrisoarea Bra-.
rvenilor catre crai.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile 2, I, 252-254. Gr. Tocilescu,
534 Doc. istorice, 380-381.
Not. Arh. Br., no., 564.
195.
[1433-1446].
Scrisoarea (nuiniT) lui Vlad Dracul Vv. Taril Roma1Le01 prin
care cere Brarvenilor sa opreasca pe eel trecuti la ei fara carte,
ca sa nu fie si furatori de cal cu ei.
Ed. Text. Miletie, 61. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile 2, I, 83.
Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 58-59. Trad. I. Bogdan, Relatiile1, 578.
Not. Arch. Br., no. 165.
196.
[1433-1446],
Scrisoarea (mail) lui Vlad Dracul Vv. Tart Romane0i atre
Brarveni pentru a desvinovati pe un orn al sau. Recornanda
pe Mihail.

www.digibuc.ro
64 Marta Andronescu

Ed. Text. Miletk, 66-67. Text sl. Trad. I. Bogdan, Rela(iile I, I,


82-83. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 63. Trad. I. Bogdan, Re-
latiile ', 56-57.
Not. Arh. Br., No. 188.
197.
1433 (6941) Aug. 23. Tirgoviste.
Hrlsov de la Vlad Dracul Vv. TAM Romane01.
Citat de I. Brezoianu, Instituriile Romciniei, 234. Lit. Al. Vasilescu,
Urma0i lui Mircea, 52, n. 14, il crede post 1347. I. Minea, Vlad
Dracul, 81 n. 1, crede a e copie gresita dupa cel din 1437. Aug.
23. [cf. doc. no. 209].

198.
1434 (6942) lun. 25, mud. 12.
Hrisovul (XpicosSA) lui Alexandru Aldea Vv. Tacit Rorranqt1
prin care intare0e manastirei Cozia satele : Calimane0i, jiblea,
Brodateni, Seaca, Bogdane01, Lunceni, Ilinatesti, Bucurest, Baju
reni, Olteni, Vadastrita, Micleusevatul, Cararea, Curila, Garda
novatul, Ciocane0i i Stance0i, de ocina ohabnica 0 300 de
tlgani dajnici manastirei ; moara 0 biserica pe apa Prahovei, vama
de la Genune, balta Maminii, baltile 0 garlele de la Orlea in
sus, Mille de la Sapatul la gura Ialomitei, cu satele Carareni,
Lumineni, Cornul din jigov, moara la Catalui cu satul, adaogata
de Mircea Vv. De toate s nu se atinga : judecatoru, globap,
dvornicu, vamep, biraru, vinriceru, galetaru, vamep de albine,
de ramatori, magarar sau fanar. Martor : Scrie Calciu.
Ed. Text sl. Trad. St. Nicolaescu, Alexandru V. Aldea, 42-46.
Lad. Res. N. Docan, Elemente cronologice, 389. Lit. pentru data.
N. Docan, I. c. ; Al. Vasilescu, Urmcqii lui Mircea, 54, n. 1 crede
ca incl. c 14. An, 1436.

199.
[1434] Oct. 7. Merghindeal.
Scrisoarea (rnimET) lui Vlad Dracul Vv. Tara Romane0i catre
Brapveni carora le comuninica prin Ianq Viteazul ve0i de la
imparat 0 le cere ajutor.

www.digibuc.ro
Reportorial documentelor Tarli-Rombeati publicate pn azi 65

Ed. Text sl. Tract. I. Bogdan, Re lariile 2, I, 65-66 Gr. Tocilescu,


534 Doc. istorice, 49. Trad. I. Bogdan, Re latide 1, 43-44. Id., Din Re-
lafiile cu Brapvul, 886-887. Res. Id., Vlad Tepef, 40 n. I si 59 (atri-
buit lui Vlad Tepe4
Not. Arh. Br., no. 189.
200.
1436 Iul. 16 [Feria secunda post festum divisionis apostolorum],
Fgaras.
Scrisoarea lui Vlad Dracul Vv. Tar it Romane01 catre Braso-.
veni, dupa primirea soliei lui Dumitru spatar, stefan logofat,
Kaica Hauspanopolus Iohan, le fagadule0e respectare intele-
gerilor i prietenie.
Ed. Text. lat. I. Bogdan, Relafiile 2, j, 312. Hurmuzaki, XV, 1, pp.
22-23.
201.
1436 Aug. 2.
Citat de I. Minea, Vlad Dracul, 113, cu martori: Serban vistier.
Coico proto-vistier.

202.
1436 Sept 5. [Feria quarta proxima ante festum nativitatis vir-
ginis gloriose]. Tabira de la Roya.
Vlad Dracul Vv. Tarii Romanesti trimlte la Brasoveni pe Iohannes.
Ed. Text lat. I. Bogdan, Re la(iile 2, 1, 312-313. Hurmuzaki, XV, I,
pp. 22-23 [Roya = Boya]. Lit I. Minea, Vlad Dracut, 82 n. 4 crede.
ca. Boya e Boisa, atunci in Am las.

203.
1437 (-6945) April 8 ind 14, Tirgoviste.
Hrisovul (Kmicox8n) lui Vlad Dracul Vv. TS, Romanesti prin
care inoieste Brasovenilor asezamantul de vama avut de la stra.-
most pentru drumul Brasov-Braila. Facut la venirea decanasulul
burgarului Mehel 0 a lui Andreq, judetul din Rajnov. Martori.
Scrie Mihail.
Ed. Text. Miletie, 59-60. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relagile2, I,
71-74. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 53-55. Res. I. Bogdan, Re-
laiile1, 49-50.
5

www.digibuc.ro
66 Marta Andronescu

Not. Arh. Br., no. 770. I. Bogdan 1. c : in text e KA in loc de


AY ; ind. 14 corespunde lui 1436, pentru 1437 e 15. In Miletie
1. c. di gresit K zile ind. K.
204.
1437 (-6945) April 23 (-21) Dumineci dupi Pasti.
Cartea lui Vlad Dracul Vv. Tarii Romanesti prin care da lui
Stan Clulmoenescu cu Ill : Maloru cu fii : Aldea, Moraru si flea
sa Stanca ; Stoica cu fii : 5erban, Coman si Mihail, Vied si Mi
hail : locul din satul Voila, intre Cacacea si Raul Sec de la apa
morii la matca si din calea satului la Olt, din Olt pe Raul Sec
la Gruiul Flatelor, de aici peste dumbrava, camp, dealuri pana
la Ludisor si Olt ; le mai da : muntele jneapanu din vrful Pa-
rat:1W pana la Olt, loc de moara pe Olt in Voila, apa morii de
2 roate, libertatea pescuitului, a morilor, vartopurilor si drstelor
intre Voivodeani si Olt. Boeri slobozi. Se da 15 Tigant si Inca :
Ciorsu in Tara Romneascd, Mislea, Plopenii, Cocoreastii. si Moe
nestii. Scutiti de oerit, albinarit, gostinarit, galeata, vinarici dijma,
din samanaturi, livezi, panet, gloaba si vama domneasca. Birari.
Martori.
Ed. Trad. N. Iorga, Studii f i doc., XII (1906), 276-278. Frag. I.
Minea, Pierderea Amlafului, 19-20.
205.
1437 (6345) lunie 19.
Cf. 1421 Iunie 19 [doc. no. 99].
206.
1437 (6945) lul. 18, Trgoviste.
Hrisovul lui Vlad Dracut Vv. Taft Romnesti pentru Stan fiul
lui Tatul, Ursu, Radu, Stan fiul lui Bara si Godea sa stapaneasca
satul Margineni cu vein& moara, pamant de aratura, de cosit,
cu padurea si munti. Scutire de gostina, darea de oi, vinarici,
albine, gloaba, faneata, polana, peste si orice slujba. Birnici.
Martori.
Ed. Trad. rom. si ung. I. Puscariu ; Fragmente istorice, IV, 55-59.
Res. Id., Familiile nobile, I, 170 si II, 123. Lit. I. Minea, Pierderea
Amlafului, 19 n. 31 si p. 35. Id., Vlad Dracul, 8.

www.digibuc.ro
Reportarlul documentelor TAril-Romgm ol publicate ODA 37i 67

207.
1437 (6945) Aug. 10. Tirgoviste.
Porunca (nosmigait) lui Vlad Dracu Vv. Tarit Romane0i catre
Stoila, Ra du, Petru, Bratul, Radu, Neagul, Bucur, erban si Stan,
intarindu-le stapanire in Luciani scutit de dart : vama oilor, ra-
matori, dijmarit, vinarici, galeata, dijrna, gloaba, ceara, podvoade,
cositul fanului si alte slujbe. judeli. globnici, birari, Martori.
Badea scrie.
Frag. N. Iorga, Studi fi doc., VII (1904), 46-47 si Res. ibidem.
208.
1458 (6945) Aug. 13. Tirgoviste.
Hrisovul (oHcoRS4) lui Vlad Dracul Vv. Tara Romane0i pentru
Voinea, Radu, Dragomir, Albu, Vlacsan si Vlaicu ca sa stapa-
neasca : Lanjestii de la Argesul-de-Sus, Aninoasa, Rangul, Babo-
testii st G_urenit scutite de toate vamile 0 darile, vama oilor,
ramatori, albine, galeata, vial-id, dijrna, cosit de fan, slujbe.
judeli, globnici birari. Mosie ocina si ohaba. Martori. Scrie Coico.
Ed. Text sl. Venelin, 78-80. Mileti, 332-333. Trad. Foaia Soc.
Romnismutu, 1870, pp. 294-295.

209.
1437 (6945) Aug. 23 Tirgoviste.
Hrisovul lui VIacl Dracul Vv. Tarn Romane0i prin care in-
tare0e lul Bodin cu fii satul Vladesti scutit de : oerit, go0inarit,
albnarit, galetart, vinarici, djme, cosit de fan, lemne, adusul
fanului podvoade, slujbe. Tudeii, globnici, biari. Martori. Scrie Coica.
Ed. Trad. Foaia Soc. Rordinismulu, 1780, pp. 295-296.
Not. Cf. 1433 Aug. 23 [doc. no. 197].

210.
1437 (6945) Aug. 23. Tirgoviste.
Vlad Dracul Vv. Tali Romanest1 da mosia Bolintin m.Nnastirei
Bolintin.
Res. Cantacuzino Const. Stolnicul, Cronol. Tabelarci, 24, (no. 22).

www.digibuc.ro
fg Marta Ardronescu

211.
1437 (6945).
Basarab Vv. Tarn Romanesti intareste manastirei Cotlumuz
dania facuta de Mircea Vv., satul Ciresovul.
Res. N. Iorga, Muntele Athos, 465. citeazi Hurmuzaki, XIV, 40
(no. LXXXII) unde este cel din 144 7 (695 7) sau 145 7 (696 7) (dupa
Langlois, 93).

212.
1437 (6945).
Vlad Dracul Vv. Tarii Romanesti pentru mosia Ratesti din
Sud Saac.
Res. Cantacuzino Const. Stolnicul, Cronol. Tabe lard, 24 (no. 22).

213.
[1437].
Gherghe L scar cere Brasovenilor sai sloboada, dupa invoiala
facuta fata de Albul, sa \rancid ceara, ca sa se cumpere marfa
ceruta pe care sa io trimeata impreuna cu aranm de la Ivan,
care e dator lu Martin. Sai trimeata pe Martin fugit cu 7500
florini.
Ed. Text sl. Trad., I. Bogdan, Re lariile 2, I, pp. 257-258. Gr. To-
cilescu, 534 Doc. istorice, pp. 333-384. Trad. I. Bogdan, Relatiile j, 204.
Not. Arh. Br., no. 545.
214.
[1437].
Gherghe Lascar, camarasul lu Vlad Dracul catre Brasoveni
pentru intoarcerea lui Martin trimis cu 1000 fiorini pentru cum,
piiraturi ; Hanes cenusarul i stuparul rectorului sa inapoieze
sau marfa cumpAratd.
Ed. Text. Miletie, 70-71. Text. sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile2, I,
254-257. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 382. Res. I. Bogdan,
Relatiile', 205-206.
Not. Arh. Br., no. 486.

www.digibuc.ro
Repertoriul documentelor TArit-RomAnesti publicate pAnA azi 69

215.
[c. 1437-39] Ian. 20, Targoviste.
Vlad Dracul *Vv. Tarii-Romanesti intareste lul Roman, nepotul
lui Stanciu Boerul satele : Voivodeni, Sasciorii-Lovistei si Sam.-
bata-de-Sus a lui Vlad siBalcu, muntele Mosul si apa FAgAraplul.
Scuteste pe Mircea si VMd din Tara Oltului de: carausie, dijrnd
de oi, porci, stupi, vinariciu, dare de fan, cal de post& galeata
etc. Martori.
Ed. Trad. ung. Transilvania,1873, 5-6 [sub an. 1432]. Hurmuzaki,
12, 573-574 [id.] Puscariu, Fragmente istorice, IV, 50-53. Res.
Eder, Exercitationes diplomaticae, fol. lat. 2242, p. 11 (lat.) I. Puscariu,
Date istorice, 1, 155 [sub an 1430.] Benk, Milkovia, II, 283. Lit.
I. Minea, Pierderea Antlaului, 19, n. 35. AI. Vasilescu, Urmcifii
lui Mircea, 45. Crede ca e din 1438.

216.
[1438-1444.]
Scrisoarea (mum-) lui Vlad Dracul Vv. Tarii-Romanesti catre
Brasoven, care sa nu-i asupreasca saracii la Bran. Libertate a
comertului cu ceara. Recomanda pe Lenart.
Ed. Text sl. Miletie, 63. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile 2, I,
78-79. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 60-61. Trad. I. Bogdan,
Relagile ', 43.
Not. Arch. Br., no. 171.
217.
[1438-1446.]
Scrisoarea (rauarr) lui Vlad Dracul Vv. Tarii-Romnesti catre
Brasoveni si Tara-Barsei pentru ca sa-1 extradeze pe omoritorii
lui Zanvel de la Targovlste, de la care luasera florini, asprii,
perperi, sabia, hainele, spada etc., altfel it ameninta cu foc.
Ed. Text. Miletie, 60-61. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relafiile2,
I, 81-82. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 57-58. Res. I. Bogdan,
Rela(iile1, 55-56.
Not. Arh. Br., no. 154.
218.
1439 (-6947) Aug. 2, ind. 2, Arges.
Hrisovul lu Vlad Dracul Vv. prii-Romdnqt1 prin care inta-
reste manastirei Tismana daniile lui Radu Vv. ctitorul ei (v.

www.digibuc.ro
70 Marta A ndronescu

supra doc. no. 17. cf. s no. 27) dank lui Mircea Vv. (v. supra
doc. no. 76) si dank lui Vladislav Vv. pentru Sf. Antonie la
Vodita (v. supra doe. no. 12). Scutite de dari. Libertatea alegerii
staretului. Martori. Coico scrie.
Ed. Trad. A. Stefulescu, Tismana 2, 181-183 Frag. St. Nicola-
escu, Alexandru V. Aldea, 3 n. 235 (sub an. 1437). Res. Cantacu-
zino Const. Stolnicul, Cronol. tabelar, 24 (no. 23). I. Brezoianu,
Instituiile Romciniei, ? Cit. St. Ieromonahul, Viata Sf. Nicodim, 65.
Lit. N. Docan, Elemente cronologice, 389-390. I. Minea, Note i
interpretri in Cerc. ist. an. XVIII-IX, no. 2, 214.
cf. 1464 (-6972) Iul. 10 (Doc. no. 307).
219.
1439 (-6948) Sept. 8, sais in Tirgoviste i dat in Arges.
Hrisovul (ypitcogyaz) lui Vlad Dracul Vv. Tarii-Romanesti dat
targovetilor din Leopole : Martin Hmil si Stanislav Diona i celor
din Cracovia, din Ora polona, Galitia si Moldova, pentru fiber-
tate comertului in Tara platind Irma la Ramnic. Martori. Scrie

Ed. Text sl. Trad. Arh. ist., 12, 84-85. Text. sl. Trad. pol.
niacki, Dok. moldawskie i multanskie, 28-31. Text. Miletie-Agura,
332, n. I. I. Minea, Vlad Dracu, 88 n. 3. Citeazi ca ed. si :
Mon. medii aevi hist. Pol. il., V, p. 361-362.
Facs. Kaluiniacki, I. c.

220.
1439 (-6948) Sept. 16.
Hrisovul lui Vkd Dracut Vv. Tarii-Rornanesti prin care inta--
reste ieromonahului Doroteu mop Lieura unde Vv. ridica
manastire L sase vli cumparate pe vedre de vin.
Res. I. Brezoianu, Instituiile Romniei, 235. Aricescu. Indice, II,
97 (no. 2208). Ibid. 117 (no. 2324) [sub an. 1440).

221.
1441 (-6949) Mai 14, rargoviste.
Hrisovul lui Vlad Dracul Vv. Tarli-Romanesti prin care da
manastirel Glavacev satele: Neajlov, ocina lui Berila, la Butesti
ocina lui Micul Bancul i Mircestii la Teleorman, partea banului

www.digibuc.ro
Rapertodul documentelor Trii-Romne01 publicate pn azi 71

Radu. Din Bute 01 0 Mircesti galetiile ohabnice. Scutire de : vam a


oilor, porcilor, albinarit, dijme, gloabe, posade, transporturi, de
care, si ori ce slujbe. Martori.
Ed. Trad. I. Museteanu, Mcincistirea Glavacioc, 43-44. Res. I
Brezoianu, Institutiile Romdniei, 235. I. Minea, Vlad Dracut, 116-117

222.
1441 fun. 30, Tirgoviste.
lirisovul lu Vlad Dracul Vv. prii-Romane0i prin care inta-
re;te manastrei Snagov 0 egumenului popa Domentian, satul
Trenghimti, silktea la Ratine, dealul Flereni la Preanopea, Turbatii,
Dobruse0i1, Ghermane01, Izvorani, Brase0ii cu locuintele la Bibarse,
muntii: Garbovi, Macsine01, locul de la Stucia cu sipolete 0 15
salase de tigani dati de Stan. Martori. Adaos Marginal : cnegi
de la Izvorani : Neagoe, Oancea Nan si Trandafir sa plateasca
bir ca 0 saracii.
Ed. Text sl. Venelin, 87-89.

223.
1441. (-6949) lul. 30.
Vlad Dracul Vv. Tarii-Romane0i pentru mop Radica a ma-
nastirei Snagov.
Res. Cantacuzino Const. Stolnicul, Cronol. tabelard, 24 (no. 24)

224.
[441-1442.] lulie 3.
Porunca (wpiamo) lui Vlad Dracut Vv. Tarii-Romane0i catre
Brapveni pentru libertatea comertului. Se opre0e aducerea
ducatilor, argintului, amnia i florinilor. Deasemenea Romanii sd
nu duca ducati. Ii va vesti de iesirea ducatilor noi. Pargari :
ontumtk, Petru Dapol 0 Patai Anq.
Ed. Text. Miletie, 67. Text. sl. Trad. I. Bogdan, Relafiile 2, I, 75-
77. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 50-51. Res. I. Bogdan, Re-
lafiile 1, 52.
Not. Arh. Br., no. 12.

www.digibuc.ro
72 Marta Andronescu

225.
1441 (6949).
Hrisovul lui Vlad Dracul Vv. Tarii-Romanesti pentru mosiia
si via de la Ciocane0i 0 Blrbate0i ale manastirei Cotmeana.
Res. I. Brezoianu, InstituOile Romaniei, 235.

226.
1441.
N. Iorga, Studii fi doc., III, p. LXVII. Citeazi din Eder-Vol, VI
Analecte (Museul National Buda-Pesta fol germ. 288 VI) resumatul
latin al unui document de la Wad Dracul, Vv. Valabiei pentru
boerul Teodor i doi frati ai lui. Autograful cu cirilice.

227.
[1441 1444].
Vlad Dracul Vv. Tarii-Romanesti cere Vv. Ardealului, Secuilor
si spanulul de Timisoara, Ianas Vv. ca slugile acestula de la
Bran, sd nu mai nedreptatiascd pe supuOi sai.
Ed. Text. Miletie, 63-64. Text. sl. Trad. L Bogdan, Relartile 2, I,
77-78. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 61-62. Trad. I. Bogdan,
Relafiae 1, 53.
Not. Arh. Br., no. 173.
228.
1442 (6950) Mart 23, Gherghita,
Hrisovul lui Basarab Vv. pentru Mosia Franchisani, Izvorani si a.
Res. 1. Brezoianu, Institutiae Romciniei, 236. Lit. St. Grecianu,
Genealogille documentate, 1, 263. 1. Minea, Vlad Dracul. 126 n. crede
ca e regest dupa documentul din 23 Mart 1482 de la Basarab-
cel-Tinir [cf. doc. No. 4921.

229.
1442 Mart 23. Gherghita.
Basarab Vv. da m-rei Snagov morile din Drid ca in vremea
lui Vlad Vv.
Res. Cantacusino Const, Stolnicul, Cronol tabelarci, 24 (no. 25.)
Cit. Gh. Ghibinescu, Vlad Cedugetrul, 142 [13 Mart]. Lit. St.
Grecianu, Genealogiae documentate, 1, 263, di si regestul lui I.

www.digibuc.ro
Repertodul documentelor Tarii-Romne0 publicate OM azi 73

Brezoianu [cf. doc. no. 224] si arat ca e acelas document. I. Minea,


Wad Di acul, 126 n. crede ca e regest dupa documentul din 1482
Mart 23, de la Basarab-cel-Tinr. Lapedatu, Vlad Ccilugrul, 27-28.

230.
[1442] April 23. Lunia inainte de santul Gheorghe, Sibiiu.
Nanul 1 stefan logorat catre Brgovent dupa venrea lu
Butolomei 11 LIttq Galpar pentru solia Braovenilor la Sibiu.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relcuiile', L 261-262. Gr. Tocilescu,
534 Doc. istorice, 386-387. Trad. I. Bogdan, Relafiile ', 206. Lit.
I. Minea, Wad Dracul, 119 n, 1, crede ca doc. e din 1437 ante
23 April.
Not. Arh. Br., no. 534.

231.
1442 (6950).
inteun document din condicl e meniionat Macarie I ca Mitro-
polit al TarliRomane0.
Lesviodacs, p. 397.

232.
[1442-1451].
Hrisovul lui Basarab Vv. TariiRomAnqt1 pentru manastirea
Cotlurnuz.
Res. Miklosich, Slavische bibliotek, 173. V. Langlois, Le Mont
Athos. 93. Cipariu, Arhivu, 199. Hurmuzaki, XIV 1, 40 [sub an 144 ?
(695 ?)1.

233.
1443Tirgovige.
Basarab Vv. intgrqte manastirel Cutulmupl satele : Giurgiu,
Prislopul, balIlle de la Svistov pe Calma/ui, Comanca, Laiovul
lui Stroe, Danqt1i cu hotarul... de la Llibanqti sa ia calugaril
zeduiala, Cirepvul la Olt, Harate01 pe Argqel, ocina lui Bucur
de la Strunga Hratestilor. Martori. Calciu scri.e.
Res. St, Nicolaescu, Alexandru V. Aldea, 12 n.

www.digibuc.ro
74 Marta Andronescu

234.
1443. Ian. 9, Arges.
Basarab Vv. Tarii-Romanesti intare0e manaqirei Cozia satele :
Calimanesti, jiblea, Braduteni, Seaca, Bogdanest1, Lunceni, Hina-
testi, Bucuresti, Vadastriia, Micleusul, Cararea, Curila, Gardanul,
Ciocanestii, Stancestii, 50 salap de ligani, loc de moara la
Prahova si biserica, vama la Genune, balta Marnina de la Orlea
de sus, Sapatul, Cabalul, Paperagul, Poduia, Buceciul, tiganii de
la ulita din Ramnic, satele : Bania, Carareni, Lumineni, Cornul,
moara de la Catalul 0 satul. Scrie Calota.
Res. St. Nicolaescu, Alexandru V. Aldea, 12. n. Cit. Id., Doc.
slavo-romeine, 9.

235.
1444 (6953).
I. Brezoianul, Instituriile Romniei, 236, citeazi un document de
la Vlad Mircea sau Dracu.

236.
1444 Aug. 7, Tirgoviste.
Vlad Dracul Vv. Tarii-Romanesti vesteste Brasovenilor si celor
din Tara Barsei si Transilvania ea, desi parcalabil de la Bran nu
au respectat tratatul de pace facut de Mircea Vv. pentru negotul
dintre cele dotia tari, totusi, pentruca a incheiat pace cu loan
de Huniade, reinoieste acest tratat.
Ed. Text. lat. I. Bogdan, Rela (iile 2, 1, 313-4. Hurmuzaki, xv, 1, 31-32.

237.
1445 (-6953).
Gh. Ghibinescu, Vlad Ccilugrul, 125, citeazi un document
de la Vlad (Dracul).
238.
[1445 Oct.-Dec.I.
Scrisoarea (ninurr) lull Vlad Dracut Vv. Tarii-Romanesti catre
Brasoveni, vestindu-le al a caqtigat cetatea" (Giurgiul) si ce-
rand arme si silitra pentru a o intarii si apara. Recomanda pe
Dragomir.

www.digibuc.ro
Redertoriul cbeumentelor TArii-RomAnw1 publicate pAnA azi 75

Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Re latiile 2, I, 80. Gr. Tocilescu,


534 Doc. istorice, 62. Trad. I. Bogdan, Relatiile t, 54. N. Iorga,
Scrisori de boerici de domni, 161-162. Res. I. Bogdan. Vlad Tepq,
19 (atribuit lui Vlad Tep0.
Not. Arh. Br., no. 174.
239.
1446 (-6954) Aug. 7, ind. 14, Tirgov4te.
Vladislav II Vv. Tarii-Romanest1 intrqte indnastrel Cozia
satele : Calimanesti, jiblea, Braduten, Seaca, Bogdanesti q. a.
Res. N. Docan, Elemente Cronologice, 390. Lit. N. Docan, 1. c.:
ind. 14 nu corespunde lui 6954.
Not. = ind. 9.
240.
1447 ( 6955) A ug. 18, Tirgoviqte.
Porunca lui Vlad Dracut Vv. Tarii-Romanesti pentru Tacincos,
Stan 0 Coltea ca sa aibe satul Coteana, peste care s'au infratit
pe bucata, dobitoace, ocine, ligani i altele. Hotarul din piscul lung,
la Cornatel, pana la lacul Fatacinii, Scovarda, vdlceaua Sechirei-
lor, poiana Targului, Calea Topolovului, drumul Slatinei, piscul
obarsia Milovanului dealul Oltului. Ocina ohabnica.
Martori.
Ed. Suret din 1683. Gh. Ghibanescu: T. Codrescu. a. 11, no. 9,
129. Res. N. Iorga, Studii i doc., V, 169 [data Aug. 8]. Lit. N.
Iorga, op. c., 638. I. Minea, Pierderea Amlmutui, 27. Id., Vlad Dracut,
113, n. 3 (poate Viad Tepeq]. MineaBoga, Moftenirea mo0ilor,
11, 185, n. 1.

241.
1448 Oct. 31. [In vigilia omnium sanctorum], Tirgoviste.
Scrisoarea lui Vladislav II Vv. pril-Romnqti catre Brasoven1,
prin care raspunde la intrebarea lui Nicolae de Vizakna, daca
vine in Ardeal cat timp Ioan de Huniade e in razboiu, ca, stiind
de la Naipul din Nicopole (venit la 29 Oct.) ca soarta luptei
nu e slgura pentru Huniade i ca a fost batut de Amurat, se
teme de Turd i nu vine acum, ei va incheia pace dupa intoar,-
cerea din lupta.

www.digibuc.ro
76 Marta Andronescu

Ed. Text lat. I. Bogdan, Relafiile g, I, 314-315. Hurmuzaki, XV,


1, 35. Frag. I. Bogdan, Vlad Tepef, 67. Trad. N. lorga, Scrisori
de boieri fi domni, 162-3. Lit. N. lorga, Studii si doc., III, p. xXVII1.

242.
1450 (-6958).
Vladislav II Dan Vv. Tarii-Romnesti intareste mnastirei
Cotlumus dania lui Mircea Vv., satul Ciresovul si privilegii.
Res. Hurmuzaki, XIV, 1, 40.
243.
1450 (sau 1455) mud 13 (sau 3).
Vladislav II Vv. Tarli-Romnesti da un hrisov manAstIrei Cozia.
Martori : Manea Udriste etc..,
Cit. I. Bogdan, Relatiile 2, 1, 264, n.

244.
1451 (-6959) Mart. 28.
Vladislav II Vv. Trft-RomAne0i intareste manAstirei Dealul
mostile : jugureni, Ciresani, Maicanesti, munl1 Ciresani si Br-
teiul. Martori.
Res. I. C. Filitti, Arh. Cantacuzino, 16, n. 5. G. Florescu, Div.
domnegi, I, 78-79.

245.
1451 (-6959) ltd. 14.
Vladislav II Vv. pri1-Rornne0i dd manastirei Dealul satul
jugureni.
Res. Cantacuzino Const. Stolnicul, Cronol. Tabelarci, 24-25, (no. 26).

246.
1451 lul.
Vladislav II Vv. prii-Romanesti intareste tut Dragomir Ruhat
cu fii : Ion 0 Vlcul cu nepotii: Dragomir si Tatul cu fui O. lui
Micul cu fa s1 lui Bora cu fil, mai multe sate scutite de dart
Res. C. Giurescu, Despre boieri, 28.

www.digibuc.ro
gepertoriul documentelor Trii-gomSne01 publicnte pAra azi 77

247.
1451 (-6959) Aug. 1, incl. 14, Tirgoviste.
Vladislav II Vv. TariiRomnesti int5reste lui Mihail cu fiul
&Au Stan stapanirea satelor : Rusii, Voidnevul, RacovitA, Tatarei
Silistea de la Amara. Scuffle de: vama oilor, rmatorilor, al-
bnelor, galetarit, vinrici, djmd, cost de fn,lemne i podvoade.
SA nu fie supdrali de judecAtori sau globasi. Martori. Sale Coca.
Res. Cantacuzino Const. Stolnicul, Cronol. Tabelard, 24-25 (no.
26) [sub an. ]. I. Docan, Elemente cronologice, 390. I. C. Filitti,
Arb. Cantacuzino, 16. Lit. St. Greceanu, Genealogiae documentate,
I, 259.

248.
1451 (-6959) Aug. 5, incl. 14, Trgoviste.
Hrisovul (oncoissit) lu Vladislav Vv. priiRomnesti, intArind
lui Barbul cu fii si nepotul sau : mosia in MrAsa, Othaba sub
munte, Pestisen, Gdvnestil, Roata, Llestil de la Dmbrovnic,
Llestii. de la Btcov i Polcestii de la Cotmeana.
Ed. Text. sl. Miletie-Agura, 333-334. Res. Aricescu, Indice de
doc., I, 84 (no. 1085).

249.
1451 (6959) Aug. 7. Ind. 14, Thrgoviste.
Vladislav I Vv. TdrifRomanqti seutege mAnAstirea Cozia
cArulele acestea de plata vAmii si a vadurilor intre Severin
Braila.
Res. Cantacuzino Const. Stolnicul, Cronol. Tabelard 25-26 (no. 26)
N. Docan, Elemente cronologice, 390-91.

50.
1451 (6960) Sept. 30, Gherghita.
Hrisovul lui Vladislav II Vv. TarliRomnesti dat lui Dragomr,
Serbu, Coman s Stan pentru mosia Negoesti cumpAratA, de la
Tudora, Badea i Iovicea pe aspri. Martor.
Res. I. C. Filitti, Arh. Cantacuzino, 15 n. 5. N. Docan, Numis-
matica Trii-Romnegi, 525. G. Florescu, Divane domnegi, I, 80.

www.digibuc.ro
78 Marta Andronegcli

251.
1451-1452.
Scrisoarea (nmurr) lui Vladislav II Vv. Tarii-Romane0i, in care,
dupa venirea lui Gaspar i Tej, le spune ca pastreaza invoiala
facuta 0 ca e nemullumit ca, de0 el e credincios, Ionq Vv. vrea
sa-i ia ocina mea adevarata i teripara mea" : Fagarapl 0
Amlapl.
Ed. Text. Miletie, 74-75. Text. sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile,' I,
85-87. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 63-64. Trad. I. Bogdan, Din
Relatiile cu Brafovul 889-890. Id., Relatiile ', 60-61. Lit. I. Minea :
Pierderea AmIcqului, 24, n. 45.
Not. Arh. Br., no. 28.

252.
[1451-56.]
Scrisoarea (nimuT) lu Vladislav II Vv. prii-Romanesti catre
Brqoveni pentru slobozirea lui Radul Neanciu, trimis sa aduca
nite scuturi, sa nu i se ia sama, sa spuna daca vor sa-i mai
vanda arme.
Ed. Text. Miletie, 72. Text sl. Trad. I. Bogdan, Retatiile 2, I, 88-
89. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 65-66. Trad. I. Bogdan, Re-
Iatille ', 61.
Not. Arh. Br., no. 127.

253.
[1451-1454
Scrisoarea (nHinET) lu Vladislav II Vv. prii-Romane01 catre
Brapveni 0 pargarii din TO i Rajnov pentru Carstea pus sa
aranieze procesul cu oile luate de la Dragoslave 0 Rucar.
Ed. Text. Miletie, 72. Text sl. Tract. I. Bogdan, RelOile , I, 89-
91. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 66-67.
Not. I. Bogdan 1. c. nu menrioneazi pe Mi1eti6. Arh. Br., no. 127

254.
1452 (-6960) Ian. 2. ind. 13.
Vladislav II. Vv. Tarii Romane0i intare0e manastirei Cozia
moara data de Cazan logofat i fratele sau Radu.

www.digibuc.ro
Repertoriul documentelor Tril-RomAnesti publicate pAna azi 7

Res. N. Docan, Elemente Cronologice, 391. G. Florescu, Divane


domnegi, I, 81. Lit. N. Docan i. c. ind. 13 pentru 6958 ; pentru
6960 e. ind. 15.

255.

1452 Aug. 5.
I. Bogdan, Un hrisov al lui klircea 4. n., citeazi un document
din Arh. St. Buc.

256.
1452 Sep. 24. [Die dominica ante festum beati Michaelis Ar-
changeli], Tirgovite.
Vlachs lav II Vv. Tarii-Romanesti cere Brasovenilor s pastreze
pace, sa nu tina la ei pe dusmanii sai, dintre care Cernica Valahul,
refugiat la ei cu 1000 de vite furate de la oaste, sta la Cod lea
cu tovarasii si i a1ii in Tara Barsei. Cere sa-i ia vitele si sa-i
ttimita in Tara. Recomanda pe Mihail i Cristea.
Ed. Text lat. I. Bogdan, Re lariile g , I, 400. Hurmuzaki, XV, 1, 38,
Res. Hadeu, Trei lune peste munfi, 126. Id., 1st. &it., 26 citeazi:
Trausch. Diplomatariutn Saxonicum, Ms. t 2, ad an. 1452. I. Bog-
dan, Vlad Tepq, 63.
257.
1452 (6960) Sept. 30.
I. C. Filitti, Arh. Cantacuzino, 16 n. 5. Citeazi un hrisov de
la Vladislav II. Vv. cu martori.
258.
[1452] Dec. 17.
Scrsoarea (nuuirr) lui Vladislav II Vv. Tarii-Romanesti catre
Brasoveni prin care hotaraste dupa venirea lui Carstea Tams
sa dea 400 asprii pentru niste porci luati; libertatea comertului,
drumul Prahovei deschis, sa se observe tratatele.
Ed. Text. Miletie, 72-72. Text. sl. Trad. I. Bogdan, Rela(iile 2, I,
87-88. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 65, Tract. I. Bogdan, Re-
lafide ', 59-60.
Not. Arh. Br., no. 25.

www.digibuc.ro
80 Marta Andronescu

259.
1452 (-6960) Sf. Gheorghe, Tirgoviste.
Vlad Tepes Vv. TariiRomanesti intareste lui Stanciul Mai lat
Dejanul, fratilor 0 fiilor lui, Dragomir si Oprea, satul Dejanul
cu muntii Priseaca, Isvorul si Zarna scutite de dijma de boi,
cal, oi, ramatori, stupi etc. Birnici. Hotare : in sat la rasarit, Wita
mica cu moara, iazu morii, gradinile de 300 care de fan, in jos
de la fantana ; In sus, valea pana la Paraul hotarului Recea, 100
galeti si de semanaturg, la paraul Hotarului, de la fanaturi la
Teleki Recha la Groapa. Martori.
Ed. Trad. Cipariu, Arhiv., 432-434. I. Puscariu, Fragmente istorice
IV, 59-62.
260.
1453 April 1.1 [Feria quarta proxima post dominicam quasi
modo genitil Tirgoviste.
Vladislav II Vv. TariiRomane0i, scrie Brasovenilor prin Stoyea
Ghizalovat ca cetatea Chilia a lui Huniade cere arme. De teama
Turcilor, sa trimita armele pe ascuns la Targoviste de unde le
va duce Stoica la Chilia pe drumul Brailei.
Ed. Text lat. I. Bogdan, Relatiile 7, I, 315. Hurmuzaki, XV2, 38-39.
Res. I. Bogdan, Vlad Tepes, 64.

261.
1453 (-6961) April 29, Tirgoviste.
Hrisovul lui Vladislav II Vv. TariiRomanesti dat manastirei
Bolintin pentru mo0a Bolintin.
Res. Cantacuzino Const. Stolnicul, Cronol. Tabelard, 25, no. 27.
I. Brezoianu, Instituttiile Romdniei, 236.

262.
1453 Aug. 2.
Vladislav II Vv. TariiRomanesti cla hrisov lu Stan 0 fratelui
sau Vladimir, fiului sau Utmq si lui Radu pentru Zatrenii a lui
Vlad, Stoica 0 Dan cumparali sub Basarab Vv. caruia iau dat,
cal domnesc, 0 Paumtii, V1adimire0ii, Fole0ii, Cclenii 0 Co
prozit scutite de dari.
Res. Onciul, Basarab-cel-Tdnr, 711. C. Giurescu, Despre Boeri,
28. G. Florescu, Divane domnesti, I, 83, n. 1.

www.digibuc.ro
kapertodul documentelor prii-RomAniti publicate pAnA az1 81

263.
1453 Aug. 5.
I. Bogdan in Vlad Tepes, 69 si G. Florescu in Divane domnesti,
I, 78, citeazA un document de la Vladislav II.
264.
1456 (-6964) April 15, Tirgoviste.
Dania (AagaT) lu Vladislav II Vv. Tarii-Romanesti pentru
Mogos cu fil, anume : Corvii de jos, Corbii de piatra, Micestii
cu vaduri de moara si Malurenii pe Arges. Martorl.
Ed. Text sl. Trad. Arh. ist., I, 142. Res. I. Brezoianu, Institutiile
Romniei, 237. Aricescu, Inclice, I, 61, (no. 8000).

265.
1456 Sept. 6, Tirgoviste.
Vlad Tepes Vv. Tarii-Romanesti scria Sasilor din Brasov si
Tara Brsei ca asemanator lui Mircea Vv. si a altor lnaintasi al
sal care au fost credinciosi regelu Ungariei si au ajutat biserica
catolicA, se inchina lu Ladislau regele Ungariei pentru a avea
un refugiu la el, cand din causa Turcilor sau a altor dusmani
va trebui sd plece din Tara ; in schimb va lupta contra Turcilor
altora, va da libertatea comerlulul, nu va lua tribut etc.
Ed. Text lat. Bogdan, Relatiile2, I, 316-317. Hurmuzaki, XV, 1,
45. Res. lat. si Frag. I. Bogdan, Vlad Tepes, 10, n. 3 si 58.
266.
1456 Sept. 10 [Feria sexta proxima post festum nativitatis
Marie], Tirgoviste.
Vlad Tepes Vv. Tarff-Romanesti cdtre Brasoveni despre ve-
nirea unui sol turc, despre pacea de incheiat cu Turcil care it
cer sd treaca pe la el spre al prada, de aceia cere ajutor de
200, 100 sau 50 oameni, ca sd vadd Turcli puterea Ungariei,
pana la hotarkile regelui.
Ed. Text lat. I. Bogdan, Relafiilo, I, 317-318. Hurmuzaki, XV
1, 45-46. Tract. N. Iorga, Scrisori de boleti domni 164-165.

267.
[1456-1458].
Scrisoarea (nfflurr) lut Vlad Tepes Vv. Tarii-Romanesti catre
6

www.digibuc.ro
82 Marta Andronescu

Brasoveni, recomanda pe Ivan Polvar s cere extradarea lu


Mihail logofatul sl Pardo.
Ed. Text sl. Miletie, 61-62. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile =,
I, 90-91. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 67-68. Trad. I. Bogdan,
Re1aiiile1, 55 (la Vlad Dracul).
Not. Arh. Br. no. 166.
268.
[1456-1459].
Scrsoarea (mmirr) ltd Vlad Tepe; Vv. Trii-Romanqt1 care
Brapven pentru niste boi si vad trmse, cere carte de prmire.
Ed. Text. sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile', 1, 92-93. Gr. Toci-
lescu, 534 Doc. istorice, 98-99. Trad. I. Bogdan, Rela(ii1e1, 63.
Not. Arh. Br. no. 208.

269.
[1456-1439].
Scrsoarea (muurr) lui Vlad Tepq Vv. Tarii-Romanesti catre
Brasoven pentru judecarea dreapta a procesului dintre Stoica
Armasul s Chever Paul pentru niste marM.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile ', 1, 92. Gr. Tocilescu,
534 Doc. istorice, 90-100.
Not. Arh. Br. no. 190.

270.
[c. 1456-1459].
Scrisoarea (nmurr) lu Vlad Tepes Vv. Tarii-Romane0i atre
Brasoven pentru trmisul Mu, Stoica Armasul.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relatiilet, I, 91. Gr. Tocilescu, 534
Doc. istorice, 99. Trad. I. Bogdan, Relcqiile ', 62-63.
Not. Arh. Br., no. 162.

271.
[1456-1462], Dec. 8.
Scrisoarea (nniurr) lu VIad Tep vv: prii-Romane0i catre
Brasoven pentru a se inapoa lu Dimitru ducalii sau olelul
cumpdrat.

www.digibuc.ro
Repertoriul documentelor Tadi-RomAnesti publicate pn azi 83

Ed. Text. sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile 2, I, 94. Gr. Tocilescu, 534
Doc. isto; ice, 69. Res: I. Bogdan, Relatiile ', 63-64.
Not. Arh, Br., no. 210.

272.
[1456-1462].
Scrisoarea (nalurr) lui Vlad Tepes Vv. Taril-Romanesti, ca sa
mearga un varnes de la Rucar la Brasov sa spuna ca vestea
despre Turd e falsa si ca ii pot trinalte sol.
Ed. Text. sl. Trad. I. Bogdan, Relariile , I, 94-95. Gr. Tocilescu,
534 Doc. istorice, 69-70. Trad, I. Bogdan, Relatiile ',...
Not. Arh. Br., no. 175.

273.
1457. Mart. 14. [Feria secunda proxima post festurn beatii
Gregorii papel Tirgoviste.
Vlad Tepes Vv. Tarti-Rornanqti cdtre Brapveni invinuindu-i
ca tin la ei pe un Apa romanesc care se da drept flu de domn
si a fagaduit lui Peterman vama de la Rucar si Braila ; Consiliu
si lohan Gereb de Wyngarth si Nicolae de Wizaccona au hotdrat
sd-i prinza la Gyod ; cu void lor, Vlad Calugarul s'a asezat in
Amlas. SA-1 raspunda daca isi mai tin fagddulala.
Ed. Text. lat I. Bogdan, Rela(iile ', I, 318-319.Hurmuzaki, XV, 1,
47-48 (Feb. 14). Res. Hasdeu, Trei lune peste munti, 126. I. Bogdan,
Wad Tepes, 12, 13, 58 citeaza: Arhiv fiir sieb. Landeskunde. Neue
Folge, XXI, (1887) 351. Lit. A. Lipedatu, Vlad Clugatrul, 426-27.

274.
1.457 (6965) April .6 ind. 5. Tirgoviste.
Hrlsovul hit Vlad Tepes Vv. Tdril-RomaneVi prin care intd-,
reste manastirei Cozia mosia Trolenesti pe Olt, cumpAratd de la
Dragoi fiul lui Dragoe. Se da cal domnesc.
Res. Cantacuzino Const. Stolnicul, Cronol. Tabelard, 25. 1.
Brezoianu, Insitutiile Romeiniei, 237. Aricescu, Indice II 8 (no.
2210), id (no. 2214.)

www.digibuc.ro
84 Marta Andronescu

275.
1457 (6965) lun. 12.
Vlad Tepq Vv. Taril--Roranesti dA 4.000 a. mandstirei lui
Filoteht de la Athos.
Res. Hurmuzaki, XIV, 1, 40.

276.
1457 (6963) lun. 12.
Vlad Tepes Vv. prii-Romanest1 da privilegll manatirel SI'.
Pantehmon de la Athos.
Res. Hurmuzaki, XIV, 1, 40.

277.
1457 (6963) lun. 12. Tirgoviste.
Daniile lui Vlad Tepes la maastirea Rossikon.
Cit. Miklosich, Slavische bibliotek, 174. V. Langlois , Le Mont
Athos, .82. Cipariu, Arhivu, 198. Hurmuzaki XIV, 1, 40.

278.
1458 (-6966) Mart. 5, ind. 6, Tismana.
Porunca (n013111tHHI) lui Vlad Tepes Vv. Tarli-Romanesti in-
tareste rnanastirei Tismana danlile lui Vlad Vv. : sate, bAltile
Bistrelului o a , liganii, morile, hotarele vitile etc. SA nu.-1 supere
slujbasii domnest. Martori. Scrie Radu.
Not. Text sl. Venelin, 91-92.
Not. Minea-Boga, Mostenirea mosiilor, 135 n. 2. Citeazi un
document din 1458 Mart 15. Stoica Pahrnic.
279.
1458 Mai 25 [Feria quinta proxima ante solempnitatem Spiritus
Dominil, Gheghio.
Vlad Tepes Vv. Tali- Romne0 cere lui Gaspar subjudele
Brasovului sa garanteze plata lucrului sl libera intoarcere, mto-
terAor chemati de el.
Ed. Text lat. I. Bogdan, Relatiile,, I, 319-320. Hurmuzaki, XV, 1, 49

www.digibuc.ro
Repertodul documentelor prilRomAnqti publIcatc pAnA azi 85

280.
1458. Jun. 13. Lngl apa Dimbovitei. (Feria tercia proxima post
octavas Corporis Christi.)
Vlad Tepes Vv. Tarii-Romanesti trimite pe Petru Sor cu solie
la Brasoveni.
Ed. Text lat. I. Bogdan, Re lafiile ', I, 320 Hurmuzaki, XV, 1, 49.

281.
[1458-59]. Dec. 1, Rucir.
Scrisoarea (nmurr) lui Vlad Tepq Vv. Tarli-Romanesti catre
Brasoveni si Barsen1 vestindu-i ca dupa porunca lui Mihal Siladi
cat sant in pace, pot face negot liber intre ei.
Ed. Text. sl. Miletie, 67 (la Vlad Dracu). Text. sl. Trad. I.
Bogdan, Re laiile 2, I, 93-94. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 68.
Trad. I. Bogdan, Rela(iile ', 62.
Not. Arh. Br., no. 193.

282.
[1459 Febr. 17-1460 Mart 2.]
Dan pretendentul Vv. cere Brasovenilor bani pentru a trimite
soli la craiul; le fauadueste sprijin.
Ed. Text. Miletk, 69. [Sub an. 1439-1452]. Text sl. Trad. I.
Bogdan, Rela(iile, 2,I, WO. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 70-71.
Trad. I. Bogdan, Relatiile ', 67, [sub an, 1456-1459. Lit. Onciul,
Titlul lui Mircea, 229, n. 1.
Not. Arh. Br., no. 12.
283.
1453 April 2. (Feria secunda proxima post dominicam Quasi-
modo geniti), Feldioara.
Lui Dan Vv. pariilor Transalpine venit in Ora Barsei cu voia
regelui Mathei, i s'au plans pargarii si reprezentaniii Brasovului
si Tarii Barsel, ca Dracul (Vlad Tepes) Vv. Tarii transalpine s'a
inchinat Turcilor, a prins pe neguiatorii brosoveni, le-a luat aye--
rea si i-a tras in tespd, a ars 300 barbaii 0 tined ce erau in
Tara Trans ilpina si-a chiemat pe asiuns oameni sai de la Brasov

www.digibuc.ro
86 Marta Androriescu

Dan cu boerli sai hotaraste sa se la pentru totdeauna marfurile


negutatorilor romani din Brasov, drept despagubire.
Ed. Text. lat. Bogdan, Re Wile 2, I, 324-325. Hurmuzaki, XV,1, 50.

284.
[1459] April 5.
Ltd Dan pretendentul Vv. Tar li Ungrovlahlei trimis de craiul
Mat las In Tara Barsei i se plang pargarii din Brasov si Barsa ca
Draculea (Tepes) a trecut la Turci a oprit avutul negustorilor si
i-a tras In teapa sau 1-a pus pe foc. Averea negustorilor din
Tara Romaneasca ramasa la Brasov o opreste ca despagubire.
Ed. Text Miletie, 68-69. Text sl. Traci. 1. Bogdan, Re latiile 2, I,
101. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 71-72. Trad. I. Bogdan, Re-
latiile ', 68-69.
Not. Arh. Br., no. 11.
285.
1459 [6968] Sept. 20.
Hrisov de la Vlad Vv., Domnul Tarii-Romanesti.
Cit. A. R. Cresc. Col., 1908, p. 125.
286.
1460 Ian. 21. [Feria in festo sancte Agnetis]. Un sat lingi
Sighisoara.
Basarab Lalota Vv. Transalpin catre Brasoveni pentru vestile
trimise prin Cresta, ofera un ajutor de 5-600 oameni, contra
Tarii-Romanesti. Recomanda pe Zlaw de Fagaras.
Ed. Text lat. I. Bogdan, Relatiile 2, 1, 330-331. Hurmuzaki, XV, 1,
50 [sub an. 1459].
287.
1460 Mart 2 [Datum Sabbato proximo ante Dominicam qua
canitur Invocavit me].
Dan pretendentul Vv. Transalpin impreuna cu boerli hotaraste
ca : pentru ea Vlad Tepes le-a facut atat rau sa dea Brasovenilor
si celor din Tara Barsel care I-au ajutat si adapostit pe el, toate
marfurile negustorilor din Tara Romaneasca, aflate b ei, pentru
care sa nu-i asupreasca niciodatd,

www.digibuc.ro
Rtpertoriul documentelor Trii-RomAn01 pubicate pAnA azi 87

Ed. Text. I Bogdan, Relatiile', I, 325-326. Hurmuzaki XV, 1,


53-54. Text lat. Trad. N. Iorga, Vlad Tepes, 149-150 si 158,
Res. Hasdeu, Trei lune peste mun(i, 126. Lit. I. Bogdan, Relafiile ' I.
276 n. 1.
288,
1460 lun. 4. [Feria quarta Quatuor temporum Penthecostes
Domini], Cetatea Dimbovitei.
Vlad Tepes Vv. Tarii Romanesti trimite la Brasoveni pe Voicu
Dobrita sa aduca pe pribegi, cei ce se opun sa fie fortati de ei
sl Cristian.
Ed. Text lat. I. Bogdan, Relafiile', I, 320-321. Hurmuzaki, XV,
1, 56. Res. I. Bogdan, Vlad. Tepes, 58.

289.
1460 lul. 26. [Sabbato proximo post festum beati lacobi Apostoli.]
Vlad Tepq Vv. Tarii-Romanesti cere Brasovenilor sa nu asu-
preasca pe oameni din Fagaras, dar nici sa-i ocroteasca daca
fug la ei.
Ed. Text lat. Bogdan, Relariile', I, 231. Hurmuzaki XV, 1, 56.

20.
1460 Aug. 10. [Dominica in die beati Laurencii martinis], Ce-
tatea Dimbovitei.
Vlad Teoes Vv. Tanii-Romanesti cere Brasovenilor sa judece
procesul unui supus al sat pentru niste porci cu 12 oameni
juratori. Ii indeamna sa faca judecata dreapta oamenilor lui.
Ed. Text. lat. I. Bogdan, Relatiile 1, I, 322. Hurmuzaki, XV, 1,57.
291.
[1460].
Scrisoarea (rimer) lui Dan Vv. (pretendentul) print si domn
al Taril Ungrovlahiei catre Brasoveni, vestindu-i ca craiul si
nemesii i-au dat Ardealul, Barsa si Sacuimea ca ajutor pentru
all relua Tara. Cere ajutor, vesti despre Draculea (Tepes) si
fagaduieste sprijin.
Ed. Text. MiletiC, 68. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relafiile', 1,
102. Gr. Tocilescu, 534 Doc, isorice, 72-73. Trad. I, Bogdan, Re-
lafiile', 68,

www.digibuc.ro
88 Marta Andronescu

292.
* 1460 (-872).
Tratatul dintre Vlad Tepq Vv. Tarii-Romane0i 1 Sultanul
Mahomet H prin care se hotarqte : 1) Sa nu vie decat un trimis
turc pentru tributul de 10.000 galbeni sultanini de al visteriei
romane0i, care sa fie numarati la plecare la Giurgiu l Rusciuc.
2) Autoritate domnului la el in Tara ; 3) libertatea creOinilor
turciti 1 necreVinat ; 4) Romnilor trecutl in Turcia sa nu li se
ia haraciu ; 5) Alegerea Domnului de Mitropolit, episcopi i boeri;
6) judecata intre un turc i crepin sa se faca in legea terii ; 7)
Supravegherea negotului turcesc in Tara ; 8. Negustorii sa nu
ia servitori romani sa nu Mb loc de inchinare in Tara ; 9)
sa nu se dee firman pentru niciun reclamat, sau sa fie luat
din Tara.
Ed. D. Sturdza C. Vartic, Acte i Doc., I, p. 2-3. Tunusli, Istoria,
68. D. Fotino, Istoria, II, 30, si HI, 218. Trad. francesd D. Sturdza,
op. cit., 3-4. Mitilineu, Tratate i conven(iuni, pp. 18-19 [Adrianopole].
Cit. C. Litzica, Cciteva mss. gr. de la noi, C. L. XXXII, (1898-9),
p. 335.

293.
1461 Febr. 10.
I. Bogdan, Relariile!, 1, 278, n. Citeaza un document de la
Vlad Tepes Vv. Tirii-Romnesti intre martori e si Cazan logoat.

294.
1462 Febr. 11, Giurgiu.
Vlad Tepq Vv. pril-Romanesti catre regele Matei Corvin
vestindu-1 ca in schimbul pc, Turcii au cerut sa strice intele-
gerea cu Ungurii i casatoria (cu sora regelui), neprimind, a fost
trimis contra lui Hanza beg, la Giurgiu dar 1-a batut 0 a de-.
vastat de la Olizica i Novazel pana la Rahoma, Zemont, Gini
Bodon dar se teme de venirea Turcilor pe Dunare cu flota
de la Galipoll si Constantinopol ; cere ajutor pana la Sf. Gregori
(12 Martie), din Transilvania i Secuime. Recomanda pe Radiu
Farma. Sale Radu.
Locurile distruse : Olislea, Novazok, Drekchtar, Cartari, Dri-
potrom, Orzava, Rahava, Turkama, Maroteu i Prigos, Batin,
Nougrad, Finston, Zomonid, Giugne i Oratoua. Prin0 ; Hanika

www.digibuc.ro
Repertodul documentelor TArli-RomAnesti publicate pAnA ail 89

beg, Zabas de Nicopol fiul lui Phirnebeg etc... NumArul 1110r-


thlor nemAsurat.
Ed. Text. lat. I. Bogdan, Vlad Tepq, 76-82.

295.
** 1462 Nov. 8, Rothel.
Vlad Tepes Vv. Valahiei scrie Sultanului cerand iertare, il
roaga sa-i trimita soli si pentru a-si rascumpara greseala, el cu-,
noscand bine Transilvania si Ungaria, va putea sa i-o dea pe
cea d'intal, fiind apol mai usor sA cucereascA $ i Ungaria.
Ed. Trad. A. D. Xenopol, 1st. Rom., IV, 30-31, citeaza : Gobel-
linii (secretarul papei Piu II, 1458-64) Pii II pontificis maximi
cornentarii rerum memorabilium, quae ternporibus suis contigerunt, 1584,
Roma, 1614 Frankfurt, Lib. LII, 294. N. lorga, Studii f i doc., III,
p. XXXI. Res. I. Bogdan, V lad repq, 59.

296.
1462 (-6970).
I. Brezoianu, InstituOile Romciniei, 237. Citeaza un document de
la Vlad Vladu.
297.
1462 ( 6970).
Radu cel Frumos Vv. Tarii-Romanesti porunceste sa nu pa-
suneze nimeni vitele pe muntii manAstirei Tismana: Parangul,
Soarbele, Boul si Oslea (God) sau altfel sa dea dare manAstirei,
dupA obiceiul Trii.
Res. A. *tefulescu, Tismana 2, 189-90.
Not. Ct. 1465 Iul. 28 [Doc. No. 3 l4].
298.
[1462.:14631.
Scrisoarea (npiturr) lui Radu cel Frumos Vv. TArii-Romanesti
pentru boerii: Mihail, Stan, Mircea, Stoica si Manzea pe care
sA-i lase sA vie in Ora sau sa-i trimita ei, cu avutul lor. SA
opreasca pe femeia lui Oprea logofatul refugiata acolo cu ave.-
rea TArii.
Ed. Text. sl. Trad. J. Bogdan, Relafiile2, I, 105-106. Gr. Toci-
lescu, 534 Doc. istorice, 73.74. Res. I. Bogdan, Relatiile ', 70-71.
Not. Arh. Br., no. 223.

www.digibuc.ro
90 Marta Andronescu

299.
[1462-1472].
Scrisoarea (ninurr) lu Radu cel Frumos Vv. Tarii-Romanesti
catre vamesii Brasovulu sa nu ia vama lu Francu trms dupa
cumpgraturi.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relafiile I, I, 109-110. Gr. Toci-
lescu, 534 Doc. istorice, 74-75.
Not. Arh. Br., no. 220.

300.
[1462-1473].
Radu cel Frumos Vv. Taril-Romanesti da lui Iarcul mosle
in Osca.
Res. A. R., Cresc. Col., 1919, p. 234.

301.
[1462-14741
Scrsoarea (f1HIllfT) lui Radu cel Frumos Vv. prii-Romanesti
catre Sblenii ca sa trimita familia averea boerilor Radul
1

VIalcu, iertali de el.


Ed. Text sl. Trad. G. Dragomir, Relaiile cu Sibiiul, 13.

302.
[1462-1474].
Scrsoarea (milurr) lu Radu cel Frumos Vv. Tarii-Romanesti
care Sbien, pentru ca Martin Renzel care a luat marfa de la
un Turc cu chezasia lui Ciurca s Dumitru dn Targovste sa st-o
plateasca.
Ed. Text sl. Trad. St. Dragomir, Rela(ige cu 12-13.

303.
[August 1462-1474] [c 1536-1537].
Scrsoarea (nHiurr) lui Radu cel Frumos Vv. Tarii Rorndrie01
catre Sbien plangandu-se de nedreptatile vamesulu Giurcau,
din a carui causa nu mat pot trece negustorii la el. Libertatea
negolulu la Targovste.

www.digibuc.ro
Repertoriul documentelor Trii-RomAnest1 publicnte pn azi 91

Ed. Text. sl. Tract. St. Nicolaescu, Doc. slavo-lomeine, 68-69. Gr.
Tocilescu, 534, Doc. istorice, 79-80. Lit. St. Nicolaescu. op. c., 364
rectifici data A. Lipedatu, O noud publicarie de doc., 15 [data, I467.]
304.
[1463-1470] Febr. 19.
Scrisoarea (nningT) lui Radu cel Frumos Vv. priiRomdnesti
awe Brasoveni pentru ea sd pldteased restul din datoria de 15.000
florini, pentru a le lisa negolul fiber. Recomanda pe Constandin
Gramatic.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relariile', I, 106-107. Gr. Tocilescu,
534 Doc. istorice, 75-76. Trad. I. Bogdan, Relafiile 71-72.
Not. Arh. Br., no. 292,

305.
1463. Nov. 12.
Carted lui Radu cel Frumos catre Radoslav, Stanciul ficele
lui Radoslav, Marina si Staia, pentru amestecul ocinilor lui Radoslav,
Sub Coasta i Dedlqti a lui Stanciul. Preadallca.
Res. A. R., Cresc. Col., 1910, 263. Minea-Boga, Mostenirea tno-
Oilor, 3, 104.

306.
1464. (6972) Mai 30, Ind. 12, Bucuresti.
Radu cel Frumos Vv. TdriiRomnesti intdreste indridstirei Cozia
satul Sevestreni cumparat cu asprii de la Soldea i Stoica. Martori.
Res. Aricescu, Indice II. 98, (no. 2213). Ionescu-Gion, Bucurescii
pind la 1500, 190, N. Docan, Elemente Cronologice, 91. Id., Numis-
matica Trii Romdnesti, 526.
307.
1464 (6972) lul. 10, Bucuresti.
Radu cel Frumos Vv. Tdrii Romanesti intareqte manastirei
Tismana satele i moii1e ca si tatal sau Vlad Dracu prin hrisovul
din 1439 August 2. Domnia doamuei Calinichia ; Sagoiul dat de
Vladislav Vv.. Martori. Coico scrie.
Res. A. Stefulescu, Tismana 2, 190. St. Grecianu, Genealogiile,
documentate, I, 348.

www.digibuc.ro
92 Marta Andronescu

308.
1464 (6962) lul. 20.
L Brezoianu, Institutiile Romniei, 237-238. Citeazi un document
de la Radu cel Frumos.
309.
1464 (6972) Aug. 12, Bucuresti.
Hrisovul (oHcox8a) lu Radu cel Frumos Vv. TriiRomdnesti
dat lu Tudor, Nicule, Stan, Mircea 0 lu Neancul, Radul s
miculu Nicule pentru satul Iasi din Curten, Bulgarea, si lui...
Tatul 0 Badul le da Bdlenii, ocnd 0 ohabd scutte de : vama
de oi, de porc, de albndrit, Gdletdrt, dijme, vindriciu, faneatd,
WA posade, podvoade, cardturi. judet, globire, birar. Martori.
Constandin scre.
Ed. Text. sl. Trad. Gh. Ghibanescu, T. Codrescu a. I. No. 10,
145-147. Res. St. Grecianu, Genealogiile documentate, I, 347.
310.
1464. Oct. 28, Bucuresti.
Radu cel Frumos Vv. TrRomdnesti intdreste mandstirei
Snagov s lu popa Visan satele Dobrosesti, Izvoran, Turbatl
etc., care sd pldteascd bir s sa facd oaste. Martorl.
Res. Ionescu Gion, Bucurescii piin la 1500, 190. LApedatu, Wad
Cciluscirul, 38. MineaBoga, Mostenirea mosiilor 2, 169-70.
311.
[1464-1474
Scrsoarea (ninurr) lu Radu cel Frumos Vv. TdrilRomAnest
cdtre Brasoven1 pentru everea jupdnte Preia, sora vorncului
Dragomr, mdritatd cu Nan, de la Chver Paul.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile, I, 111-112. Gr. Tocilescu,
534 Doc. istorice, 77-78. Res. I. Bogdan, RelaOile ', 257 (la Radu
cel Mare).
Not Arh. Br., no. 219.
312.
1464 (6972).
Radu cel Frumos Vv. TdriiRomnest intdreste mandstre Tis...
mana dariiile lui Mrcea Vv., mo0a jarcovu.

www.digibuc.ro
Repertotiul documentelor Trii-RomAneti publicate pn azi 93

Res. Cantacusino Const. Stolnicul, Cronol. tabelard, 25. (no. 30).


Not. cf. 1464 Iu lie 10 [Doc. No. 307].

313.
1.465 (6973) April 28.
Radu cel Frumos Vv. Tarit-Romne01 intrqte mdastirei
Snagov mo0ile Ru0i i Izvorani.
Res. Cantacuzino Const. Stolnicul, Cronol. tabelard, 25-26 (no. 31.)

314.
1465 lulie 28.
Radu cel Frumos Vv. pril-Romne0i intArqte mAnstlrei Tis--
mana munlii : Paringul, Oslea, Varbilau1 0 Bout, pentru a caror
stdpanire sA nu se amestece nici boer njci cneaz nici srman. Cei
care vor pa0e aid vitele sd plateasa calugarilor ce este obi--
ceiul romnesc".
Res. I. Bogdan, Cnejii Romdni, 34.
Not. cf. 1470 Iul. 28. [Doc. no. 339].

315.
1465 Oct. 14. Bucuresti.
Radu cel Frumos Vv. Taril--Romne01 scute0e mnstirea
Cozia de vinrici i alte ad 3 ii &I sarea de la Telega ca ajutor.
Res. Aricescu, Indice, II, 108. (no. 252). Ionescu-Gion, Bucurescii
peind la 1500, 190. St. Grecianu, Genealog. documentate. I, 347.

316.
1465 (6973) Oct. 28.
Lesviodax, 397 ; I. Brezoianu, Institutiile Romciniei, 238 citeazi un
document in care e mentionat in divan : losef mitropolitul.
317.

1465. Nov. 5.
Hrisov de la Radu cel Frumos Vv. Tari1-Romne0i. Martorl.
Cit. I. C. Filitti, Arb. Cantacuzino, p. 17 no. 3. Cota : A. R.
12:4-XII.

www.digibuc.ro
94 Marta Androneseu

318.
1465 Nov. 5. Bucuresti.
Radu cel Frumos Vv. Prii-Romanesti intareste lui Vrabet
fratilor sii Dragomir, Nicula, Gherghie I Maria mosia din
Padesul de Sus.
Res. A. R. Cresc. col., 1910, 263. Cota : 12.-CXXXIV.
319.
1465 (6973) Bucuresti.
Radu cel Frumos Vv. Tarii-ROmanesti intdreste mndatirei
Cozia satele : jiblea si SerbAnesti.
Res. Cantacuzino Const. Stolnicul, Cronol. tabelard, 26 (no. 31).
St. Grecianu, Genealogide documentate, I, 347.
320.
1466 (6974) April. 14. Bucuresti.
Radu cel Frumos Vv. -ornanesti scuteste carde manAstirei
Cozia de am& (varnA).
Res. Cantacuzino Const. Stolnicul, Cronol. tabelard, 26 (no 32).
Aricescu, Indice, II, 111 (no. 2275).
321.
1466 (6974) Oct. 14, Bucurest.
Porunca (noun* lui Radu cel Frumos Vv. prii.-Romnesti
pentru mAnAstirea Cozia i egumenul Simon sti fie slcbod a
avea doti ...?... pentru a face negustorie i sA cumpere sare sc1 nu
dea vamd nici de la vin, nici de la peste, ca s'a' se hraneasci
calugarii. Scrie Latco.
Ed. Text. sl. Miletie-Agura, 334-335 (no. 8).
322.
1466 (697g) Dec. 12.
Hrisov de la Radu cel Frumos Vv. Tall Romanesti.
Cit. I. Brezoianu, Institutide Ronuiniei, 238.
323
1467 (6975) Ian. 15 ind. 8, Bucuresti.
Radu cel Frumos Vv. prii-Romanesti pentru manAstirea Cozia

www.digibuc.ro
Repertoriul documentolor TArii-RomAnqti publicate pAnA azi 95

si staretul Sima, sa albe balta sapatul la Dunare si la gura


Ialomite care le are de la Dragoa si Gurire de la Facaent si
Guresa de la Fralllesti si Petra Porgar de la Floci.
Ed. Text. sl. Miletie-Agura, 335. Res. Aricescu, Indice. 107
(no. 2247).

321.
1.467. lun. 11. [Feria quinta in festo beati Barnabae apostoli],
Bucuresti.
Scrisoarea lui Radu cel Frumos Vv. TArli-RomAne01 cAtre
Sibleni vestindu-1 ca a luat in serviciul sari pe Mancea cArula
1-a dat 7 sate rAsplat. SA fie liber sa mearga in cetatea lor.
Ed. Text. lat. I. Bogdan, Re latiile 2, I, 327-328. Hurmuzaki, XV, 1, 64.

325.
[1467-1470] 29 lul. Didrih.
Scrsoarea (miwgT...) lui Radu cel Frumos Vv. Taril-Romanest.
catre autoritatile celor sapte judete, pentru libertatea oamenilor
lor de a veni in tara sa platindu-0 numai daidla.
Ed. Text. sl. Trad. S. Dragomir, Relagile cu Sibiiul, 11. Lit. Arb.
104. N. lorga, Studii f i doc., IV, p. CCLXXI. Id., ed. Filipescu
ist., I,
Const. Cap., Istoriile, 135. Hurmuzaki, XV, 1, 214, n. 1.

326.
1468 ( 6976) Mai 18, Bucuresti.
Radu cel Frumos Vv. Tarii-Romanest intareste lui Dan, Dra-.
gol, Dobromir 0 Neagoe, Cincul cumparat de la Tarlut cu asprii.
Res. A. Stefulescu, Gorjul istoric, 373.

327.
1468 (-6976) Mai 18, Bucuresti.
Porunca (nosinttifi) lui Radu cel Frumos Vv. Tarii-Romanesti
catre Dalban cu fil pentru stapanirea muntelul Andrlanu cum-.
parat pe asprii de la jitian. Cal domnesz. Martori. Latco scrle.
Ed. Text. sl. Trad. A. Stefulescu, Doinnia lui Vlad Ccilugcirul,
376-377. Id., Gorjul istoric, XVII. Id., Doc. slavo-rorneine, 18-19. G.
Ghibnescu, Surete i izvoade, 1, 283-284.

www.digibuc.ro
96 Marta Androneseu

328.
1468 Jul. 20 [Beate Margarethe Virginis et Martyrist Cohalt.n.
Scrisoarea lui Radu cel Frumos Vv. TariiRomanesti, si a altor
juzi din Cohalm catre Sibieni pentru a nu fi pagubiti loan cu
prietenii si fratii sai de Ladislau Hoen pentru niste datorii.
Ed. Text lat. Hurmuzaki, XV, 1, 68.

329.
1468 (.6977) Oct. 2, Bucuresti.
Radu cel Frurnos Vv. TariiRomanesti intareste lui Mihail ot
Rusi, fiului sau Stan si lui Chirtop satele : Ruii, Musatestii,
Hilestii, Racovita, Tataraii de langa Conceag, silistea de la Amza,
silistea Sintestilor si Grecii cumparati de la Vv., iar pentru un
cal domnesc, Sturzenii, Brana 1 Rusii din Targoviste iganii
cumparati de la jupanita Voica Parciulovoaie pe florinti ungu
resti. Scutite de oierit, vama targului, dijmrit, stupi, ramatort,
mertice, conace, cal de olac, vinarici, podvoade, vacl grase,
ceara domneasca, miere i altele. Parcalabii i vamesii sa nu a
vama vorniceasca sau camanarci.
Res. L C. Filitti, Arb. Cantacuzino, 16-17, Crede ci poate fi
cel din 6976 din Cantacuzino Const. Stolnicul, Cronol. tabelarii,
26 (no. 33).
Not. Filitti, 1. c., ne spune ca in traducere era anul 6947 (1439)
cind nu domneste Radu ; cf. doc. no. 330, si no. 334.

330.
1468 (.6976), Bucuresti.
Radu cel Frumos Vv. TariiRomanesti intareste Jul Mihail
musia Rusi (dinteacestia se trag boerii Baleni).
Res. Cantacuzino Const. Stolnicul, Cronol. tabelard, 26 (no. 33).

331.
1469 Ian. 7.
Radu cel Frumos Vv. Tarii--Romanesti intareste Infratirea facuta
de Opris intre Stanciul, Dusrnan Badea peste ocina VMopi.
Pradalica.

www.digibuc.ro
Repertoriut documentelor Trii-Romnesti publicate pril azi 97

Res. A. R. Cresc. Col., 1908, 126 (VArloni). Minea-Boga, Mooe-


nirea MoOilor, 3, p. 85.

332.
1469 Febr. 4 [Die Sabbato proximo post festum purificationis
beatae Mariae virginis] Bucuresti.
Scrisoarea lui Radu cel Frumos Vv. Tarii-Romanesti catre
Sibient pcntru a da un insolitor, sau sa arate drumul hit Mihail,
sol la loan Pongracz de Denkelegh Vv. Transilvaniei.
Ed. Text lat. I. Bogdan, Rela(iile ', I, 338. Hurmuzaki, XV, I, 70.
333.
1469 (-6977) Iun. 28, Bucuresti,
Porunca (n.astmolif) lut Radu cel Frumos Vv. Tarii-Romanesti
catre : Dragul, Bogdan, stefan, Radul, Dobrota, Stan, Ivan si
Hasan lui Fatul, Botcu, Radei, Dragota, Radu, erbu cu fil Stan,
&Anna 0 Canda prin care le da sti;tele: Murtasesti, Meianii,
Barbosii de la )11tH, Beciu si Rad[esel]ul ocina si obabnica.
Ed. Text. sl. Trad. Arh. Olteniei, II, 301-302. Facs. Ibidem., 301.

334.

1469 (-6977) Aug. 25, incl. 2, Bucuresti.


Radu eel Frumos Vv. Tarii-Romanesti intareste lul Mihal ot
Rusi fiului sau Stan si. lui Chirtop, mosiile cumparate cu cal
turcesti, cat domnest si ughll, scuttte de : oerit, vama targului,
djmarit, haraciu, podvoade, vaci grase, ceara domneasca, inhere
si altele Parcalabil st vamesii domnesti sa nu ia vama vornt-
ceasca Mel caminarit. Martort Serte Stan.
Res. N. Iorga, ed. Filipescu Const. Cap. Istoriile, 24-25, n. 2.,Cit.
Cipariu, Arhivu, 35.
335.

1469 Nov. 8 [Feria quarta proxima ante festum beati Martini


episcopi et confessoris], Bucuresti.
Neagu Vornicul lui Radu cel Frumos scrie Sibienilor despre
procesul dintre stefan literatul din Brasov si 4 greci, judecat in
MO judecatorilor Costa SpInchel 0 Kriaco a lui Iohan 0 Paul
7

www.digibuc.ro
98 Marta Andronescu

KeNVer )uclecatorli 13rasovului, pentru scrisoared itallanului Casparo


data Grecilor, despre niste piper vandut de Stefan. Neagu jude.-
cand ii gaseste nevinovat.
Ed. Text. lat. I. Bogdan, Re lariile 2, I, 359-356. Hurmuzaki,
XV, 1, 73.

336.
1469.
Scrisoarea (ninny') lui Radu cel Frumos Vv. Tarl1-Romanest1
catre Siblenii care sa trimeata un orn cu Mihai la Craiul, sa se
planga de presenta in Tara-UngureascA a lui Stoica al lu Laiota,
venit de la Moldoveni. Varna de la Turnu.
Ed. Text sl. Trad. S. Dragornir, Relafide cu Sibiu!, 11.12.

337.
1470 Febr. 28 [In die beati translacionis beati Augustini], BuzAu.
Radu cel Frumos Vv. Tarii-Romanesti catre Brasoveni pentru
solia lu Nicolae Plucht, se plange ca, desi regele nu are pace
cu Moldovenil, ei au si le trimit arme prhnesc pe oamenil
lor ; daca nu inceteaza va trimite solle la rege.
Ed. Text. lat. I. Bogdan, Relafiile 9, I, 328-329, Hurmuzaki, XV, 1,
75-76. Cit. N. lorga, $tefan cel Mare, 128 si n. 109.
338.
(6978) Mart 6. Ind. 3, Bucuresti.
1470
Scrisoarea (ninnir) lu Radu cel Frumos Vv. Taril-Romanesti
catre Brasoveni despre o carte pecetluita (ictitirt) de libertatea
comertultn, in 25 zile cere una la fel. Sa fie !asap sa mearga la
Varadin.
Ed. Text. sl. Miletk, p. 80. Text. sl. Trad. I. Bogdan, Rela(iile 2, I,
107-109. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 76-77. Res. I. Bogdan,
Relafiile 1, 72-73.
Not. Arh. Br., *no. 236.

339.
1470 (6978) lul. 28, Didrih.
Porunca (nogin-kini) lui Radu cel Frumuos Vv. Tarii-Romanesti
catre manastirea Tismane si egumenul el pentru stapanirea mun-

www.digibuc.ro
Repertoriul docuntentelor Tarn Romanest1 publicate AA. azt 09

ttlor : Boul, Osle, Parang 0 Sabele de care sa nu se atinga,


boer, mopean sau carman. Cei care vor pasuna pe ace01 munpi,
sA dea calugatilor ce este legea romaneasca.".
Ed. Text. sl. Trad. A. $tefulescu, Doc. slavo-romne, 19-20. G.
Ghibinescu, Surete si lzvoade, I, 284-285. Res. I. Brezoianu, Insti-
tuOile Romniei, 238. A, $tefulescu, Tismana, 190-191.
Not. cf. doc. no. 314.
340.
1471 (6979) Ian. 15, Gherghio.
Radu cel Frumos Vv. pr1tRomne0 intArete lu On cu fii :
Stan, Vlaesan, Stancul nepotii, Nan, Tatul 0 erbu mosiile
1

Ghergheu 1 Unghent ale lui Stan $ Maxim, pentru ea lea


cuparat cu asprti, de la Lepadat fiul lui Maxim si de la Vladul
0 Vlaicul fil lu Stan, dand 0 cal domnesc. Martort.
Ed. Text sl. Venelin, 95-96.

341.
1472 (6980) April 3, Bucuresti.
Basarab cel Tartar Vv. Taril-Romanesti intare0e lui Craciun
din Slatina, cu fii lui, Manea cu trap 0 lu Petru cu fit, partea
lui Neagomir si Oancea din Striharei, cumparate de ei. Martori.
Ed. Text. sl. Venelin, 111-112.

312.

1472 (6980) lun. 12, Bucuresti.


Radu cel Frumos Vv. TarliRomanesti intare$e lui Baico i
altora ocind la Dumt, Martori.
Res. N. Iorga, Studii si doc., VII, 21-22.

343
[1472.1
Scrsoarea (ntiwrr) lui Radu cel Frumos Vv. TariiRomane01
catre Brapveni pentru pribegi cere : 1) sa le inapoeze cele luate,
2) sA dea call luatt pentru ni;te oi luate de Laiota, 3) sa dea pe
l'Aptap unu omor sau ,?dtqegubna". REcomanda pe Dracea.

www.digibuc.ro
loO Marta Androriescu

Ed. Text. sl. Trad. I. Bogdan, Re lariile , I, 110-111. Gr. Tnci-


lescu, 534 Doc. istorice, 78-79. Trad. I. Bogdan, Re latiile 1, 74-75.
Not. Arh. Br., no. 245.
344.
1472. Inteo Duminia. Din Tabr.
Radu cel Frumos Vv. Tarii-Romanesti fagadueste prietenie
Brasovenilor si ce cere sa-i spuna prin loan : daca regele va
inchea pace si unde cu Cazimir, despre Pongracz Vv. Transit-
vaniel, despre venirea lui Stefan Vv. cu Laiota si daca Secuii
scaunelor : Odwarhel, Cykh sl altele dau djma lui Stefan. Vv.
Ed. Text lat. L Bogdan, Rela(iile ,, I, 329-330. Hurmuzaki XV, 1,
78-79.

345.

1472 (6980) lul. 16. Gherghio.


Cartea lui Radu cel Frumos Vv. Tarii-Romanesti pentru satele
Murcestii si Domnestii din Wit ale lui Mihul cu fraiii : Craciun,
Dan si Manea.
Res. Aricescu, lndice, 98. (no. 1224). Lit. Ibidem, p. III.

346.

1472. lul. 25. Gherghita.


Radu cel Frumos, Vv. Tarii-Romanesti intareste lui Voislav cu
fil si curnnatul sau Stan, Corcova, cumparati de la Petru diaconul
lui Radu Vv. pe asprii. Iertati de cal. Martori.
Res. N. lorga, Studii li doc., VII, '269.

347.
1473. Sept. 16. Bucuresti.
Radu cel Frumos Vv. Tarii-RomAriesti intareste boerului Mihail
fiului &ILI Stani lui Chirtop, ocina in Bacovei langa Colceac
curnparata de la Vv. pe un cal turcesc, Cocosanii si Cucutenii
scutite de dijma.
Res. G. Florescu, Divane domnqii, I, 91 citeaza res. lui I. C.
Rini din Arh. Cantacuzino. 17, unde nu este.

www.digibuc.ro
Repertoriul documnetehr prii-Romnesti publicate pn azi 101

348.
1473.
$tefan Ieromonahul in, Viata preacuviosului Nicodim, 89 spline :
se adevereaz.4 din hrisovul zisului Domn Basarab cel Tinr, carii
scrie ca s'a dat mnistirei Tismana cetatea Bucuresti".

319.

[1474 Ian.]
Scrsoarea (nHiurr) lu Basarab Laiot3 Vv. TarkRomanesti catre
Braoven, dupd venrea lu Frncu i Todor Paul, hotdraste s
rdmnd acelas asezamnt pentru negot, add cearta intAmplatd,
cere alutor de voinic ca Impreund cit $tefan Vv., care trmsese
pe Vutpa logofatul, sd se apere de Turd i vrqmaV. Recomanda
pe Francu s Bunea.
Ed. Text. sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile 9, 1, 112-119. Gr, Toci-
lescu, 534 Doc. istorice, 80-82. Trad. I. Bogdan, Rela(ale ', 75-76.
Not. Arh. Br., no. 64.

350.
[1474]. Febr. 8.
Scrsoarea (ninurr) lu Basarab Laiot Vv. si Tacit Romnesti
cdtre Brasoven, dupd venirea solului lor Lornt, trimite la Batar
Istvan s la ei pe Dimtru postelncul.
Ed. Text. s1. Trad. I. Bogdan, I, 114-115. Gr Toci-
lescu, 534 Doc. istorice, 82. Trad. I. Bogdan, Relariile 1, 76-77.
Not. Arh. Br., no. 35.

351.

[1474] lun. 26.


Scrisoarea (nawyr) lui Basarab Laiotd Vv. Tarii-Romnest cdtre
Brasoven dupa ce a mers la Turd de a fdcut pace. Recomanda
pe Cdrstian portarul.
Ed. Text. sl. Trad. I. Bogdan, Rela(iile ', I, 115-116. Gr. Toci-
lescu, 534 Doc. istorice, 83. Trad. I. Bogdan, 7$,
Not, Arh. Br no, 60,

www.digibuc.ro
102 Marta Andronescu

352.
1474 lul. 4, Gherghita.
Document de la Basarab fitil lui Dan.
Cit. Cipariu, Arhivu, 35 ; din diplomatariu lui B. Popu.
353.

[1474 Aug.-Sept.]
Scrlsoarea (na tuff) tut Basarab Lalota Vv. 'farii-Romanesti catre
Brapven, prin care IV meta cererea de a 1 se inapola solul
oprit de ei, cum altii nu o fac. Amintita solid lut stefan la Turci.
Ed. Text sl. Traci. I. Bogdan, Relatide 2, I, 116-118. Gr. Toci-
lescu, 534 Doc. istorice, 83-84. Trad. I. Bogdan, Relatide I, 77-78.
Not. Dupai mentiunea din text ,,se duc acum solii lui Stefan
Vv." etc... D-I Prof. A. Sacerdoteanu dateazi documentul cu sfdr-
situ1 lui August, inceputul lui Septembrie.
Arh. Br., no. 70.
354.
1474 (-6983) Sept. 4.
Hrlsov de la Basarab Vv. Tarii-Romane0, fiul lui Dan Vv.
Cit. I. Brezoianu, Institu(ide Romdnici, 238. St. Grecianu, Genea-
logiile documentate, I, 264-265.
355.
[1474] (Oct.-Noembrie).
Scr1soarea lu Basarab Laiota Vv. Tarii-Romne0 catre Bra.-
pveni 0 Seculme, cerand de acum inainte sa-si scrie vitele 0
sa plateasca gopina cum platesc 1 oamenli lui la ei, la Turd 0
la Moldoveni, pentru ca sa se vada a Tara are domn.
Ed. Trad. I. Bogdan, Rela(iile ', 79-80.
356.
[1474.]
Basarab Laiota Vv. Tarii-Romnqti cere Brapvenilor sa lase
pe vointci" sa slujeasca cratului fara sa-1 prade.
Ed. Text. sl. Trad. I. Bogdan, Relaride 2, I, 131-132. Gr. Toci-
lescu, 534 Doc. istorice, 103. Trad. I. Bogdan, ReIafiile ', 88,
Nor. Arh, 13r, no..55,

www.digibuc.ro
Reprtoriul documentelor pri1-RomAnet1 p blkate pAnA a zi 103

357.
[14741
Scrisoarea lu Dragomr al lu Manea catre Brasoven, ca sa
trimeata oameni in Tara-RomAneascA, sa vada Turcii cA sant
uniti. SA vie si popa din Scheiu. Oastea turceascA e gata. SA nu
asculte de Stefan Vv.
Ed. Text. sl. Trad. I. Bogdan, Re la(iile ', I, 262-263. Gr. Tocilescu,
537 Doc. istorice, 387. Traci. I. Bogdan, Relcuiile', 217.
Not. Arh. Br., no. 513.
358.
[1.474.]
Scrisoarea (rumwr) lui Basarab LaiotA Vv. Tarii-Romanesti
care Sibieni vestIndu-i ca sunt liberi sa faca negol panA and
vor merge solii la rege, dupa cum a spus Batar Istvan. Trimite
pe alma lui Marin, aura si Mihnea sA cumpere arcuri, scu-.
turf, postav si altele.
Ed. Text. sl. Trad. S. Dragomir, Relafiile cu Sibiul, 14-15.

359.
[c. 1474-75.]
Scrisoarea lui Basarab LaiotA Vv. TArii-Romanesti, care Bra-.
soveni, dupa solia lui Hanas si aurgea, le spune ca nu-i poate
lasa sA vanclA peste pentru ca ar pagubi pe localnici. Targuri
libere la : Targoviste, Tatgsor si Campulung i daca vor permite
negotul in orasele Craiului: Oradea, Cluj, Timisoara, Rajnov,
Tara Barsei... va da libertatea comerlului in orIce oras din Tara.
Ed. Trad. I. Bogdan, Relatiile1, 80-82.
360.
[1474-1476.1
Scrisoarea (nimirr) lu Basarab Laiota Vv. Tarii-Romanesti
cAtre Brasoveni pentru ca sA nu ia vamA lui Proica trimis sa
cumpere scuturi, arcuri si altele.
Ed. Text. Miletie, p. 85. Text. sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile 2, I,
121. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 85. Trad. I. Bogdan, Relafiile', 84,
Not, Arh. 13r, no, 65,

www.digibuc.ro
104 Marta Anironescu

361.
[1474-1476.]
Scrisoarea (ruiturr) lut Basarab Laiota Vv. Tarii-Romnesti care
Brapveni pentru ca sa inapoieze parcalabii de la Bran 200 ba-
gasi luate saracilor Neaqul Ilie.
Ed. Text. sl. Traci I. Bogdan, Relcuiile 2, I, 121-122. Gr. Toci-
lescu, 534 Doc. istorice, 85-86. Res. I. Bogdan, 243.
Not. Arh. Br., no. 53.
362.
[1474-1.476.]
Scrisoarea (nwurr) lui Basarab Laiota Vv. Tarti-Romane0i catre
Brapveni, recomanda pe Iorga.
Ed. Text. sl. Trad. I. Bogdan, Relariile 122. Gr. Tocilescu,
534 Doc. istorice, 86. Res. I. Bogdan, Relatiile1, 243.
Not. Arh. Br., no. 56.

363.
[1474-1476.]
Scrisoarea (nalurr) lu Bassrab Laiot Vv. Tarii-Romanesti,
cdtre Brapveni, vestindu-i ca a venit un negustor turc in Bucu-
re01 cu marfa buna i sa trimeata i ei oameni pentru a cum-,
para fr grije.
Ed. Text. sl. Trad. L Bogdan, Relatii1e2, 123-124. Gr. Vasilescu,
594 ; Doc. istorice, 90-91.
Not. Arh. Br., no. 61.

364.
[1474'1476.]
Scrisoarea (rumET) lui Basarab Laiota Vv. Tari1-Romane0i catre
Brapveni, pentru popa Costea, care ii sluje0e
Ed. Text. sl. Trad. I. Bogdan, Rela(iile I, 123. Gr. Tocilescu,
534 Doc. istorice, 92-93. Trad. I. Bogdan, Din Relafiile cu Brafovul,
885-886.
Not. Arh. Br.? no. 43,

www.digibuc.ro
Repertoriul documentelor Prii-Romanegi publicate pn azi 105

365.
[1479-1477.]
Scrsoarea (nnuarr) lui Basarab I.91ota Vv. TarliRomanestl,
catre Brasoven recomandand pe sol Badea vorncul i Dra.
ghici spatarul.
Ed. Text. sl. Trad. I. Bogdan, I, 131. Gr. Tocilescu.
534 Doc. istorice, 87. Res. I. Bogdan, Relafiile1, 244.
Not. Arh. Br., no. 123.

366.
[1475] Febr. 1.
Scrisoarea (rninuT) lu Basarab Laiota Vv. TarRomanesti atre
Brasoven, recomandand pd Negrea vstierul, sol la ei.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile ', I, 119-120. Gr, Toci-
lescu, 534 Doc. istorice, 89. Res. I. Bogdan, Rela(iilel, 243-244.
Not. Arh. Br., no. 54.

367.
1475 (-6983) tun.
Basarab Laiota Vv. laritRomanesti da lui Standu cu fii, s lu
Badea, Musetestii de mostenre s cumparatura de la Carapcu s
Dragomr, si da lu Badea satul Fagete:u1 cumparat sub Radu
Vv. Aspri. Cal Domnesc. Martori. Scre Tudor.
Res, I. Brezoianu, Instituiile Romniei, 238. I. Bogdan, Relcniile 2,
263, 272. N. Docan, Numismatica Tdrii-Rominegi, 526 527. C.
Giurescu, Despre boieri, 29. 1. Minea, Vlad Dracu, 30 n.

368.
1475 (-6983) lun. 5, ind. 8, Bucuresti.
Porunca (nosEsyknit) lu Basarab Lalota Vv. l'arliRornaneVi, prn
care initrqte fiilor lui Ion, Radu, Iuga, Radomr i Mcul cu Hut
sau Radu satele Cergeni s Comanest.
Ed. Text. sl. Trad. Gh. Ghibnescu, Surete i hvoade, VI, 162-163.
Res. A. $tefulescu, Gorjul istoric, 329. N. Docan, Elemente crono-
logice, 392.

www.digibuc.ro
106 Marta Andronescu

369.

1475, lul. 1.
I. Bogdan in Relatia e 2, I, 278 n. citeaz un document, intre
martori fiind i Cazan Sahacov.

370.
1475 (-6983) Iul. 8.
Basarab Lalota Vv. Tarii-Romane0i intarepe lui Calciu cu fil
1 lui Badea cu fill satul Fagetelul.
Res. Cantacuzino Const. Stolnicul, Cronol. tabelard, 26, (no. 34.)

1.475 (-6983) Iul. 11, Trgoviste.


Basarab Laiota Vv. Tara-Romane0i fagaduie0e Brapvenilor
sa pastreze aezarnantul veal din vremea lu Dan Vv. 0 a altor
domnil, pentru libertatea negotului, sa faca dreptate, sa-i apere
de Turd.
Ed. Text. Miletie, 81. Text. sl. Trad. I. Bogdan, Relafiile 2, I,
118-119. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 87-88. Res. I. Bogdan,
Relatiile1, 82-83.
Not. Arh. Br., no. 769.

372.
1475 (-6983) lul. 15, Ind. 8, Tirgoviste.
Basarab Lalota Vv. Tarli--Romane01 da manastird Cozia
staretului Macarie satele.: jiblea, erbanesti, Bad Will, Giurgeanil
cumparat de la Dragol pe un cal sl flornli, Sevestrenli cum-
1)6/.0 de la Solda Stoica l Carstea pe aspril, Luminenil i Pe-
penii cumparati pe aspril, de la Neagul Taurul. Martori. Sale
Calolan.
Res. N. Docan, Elemente cronologce, 392. Id. Numismatica Trii-
Romariegi, 527. Minea-Boga, Mogenirealmofiilor, 3, 125, no. 2.

373,

1475 Aug. 4 [Feria sexta proxima post festum inventionis dex-


trae beati Stephani protomartyris] Arghis.

www.digibuc.ro
Repertorlul documentelor prii-Romluesti publicate pAnA azi 107

Vlad Tepes Vv. prii-Romaneti recomana Brasovenilor pe


Christian parcalabul trimis sa-i faca 'o casa.
Ed. Text. lat. I. Bogdan, Re lariile2, I, 322-323. Hurmuzaki, XV, 1,
84-85. Cit. I. Bogdan, Vlad Tepef, 32 si 59 cu data 8 Aug.
374
1475 Oct. 13 [In festo Colomani martyrs], Bolhaci (BAlcaciu).
Vlad Tepes Vv. prid-Romnqti recunoaste ca a primit de la
Sbieni 1 Brasoveni prin Thomas Altemberger, 200 florinp un-
guresti, dap dupa porunca regelui.
Ed. Text. lat. I. Bogdan, Relciliile 2, I, 323. Hurmuzaki, XV, 1, 86.
Res. Hasdeu, Trei lune peste munti, 127 (Vlad Dracul). I. Bogdan,
Vlad repq, 83.
375
[1475-1476].
Scrisoarea (muff) lui Basarab Laiota Vv. Tarii-Romanesti
catre Brasoveni, dupa prmrea artilor i a-- craiului si despre
lucrul lu Oprea ; ii invinueste ca nu se poarta bine ca Sibienii.
Ed. Text. sl. Trad. I. Bogdan, Relcgiile', I, 125-126. Gr. Toci-
lescu, 534 Doc. istorice, 93. Trad. I. Bogdan, Relartile !, 85.
Not. Arh. Br., no. 69.
376
[1475-1476].
Scrsoarea (mi tuff) lu Basarab Laiota Vv. Tarii-Romanesti catre
Brasoveni, ca sa nu i-a vama de la Cernat si Bucur trimisi sa
ia fier 0 arme de la ei. Se plange ca ii opresc oamenii sd la
fier si arme, cand el lasa negotul liber ; va lua altfel, fier de la
Turd.
Ed. Text. sl. Trad. I. Bogdan, Relafiile 1% I, 124-125. Gr. Toci-
lescu, 534 Doc. istorice, 91-92.
Not. Arh. Br., no. 62.
377
[14754476].
Scrisoarea [mitirrr] lui Basarab Laiota Vv. Tarli-Romanesti catre
Brasoveni, ca sa-4 trimita pe pribegi, pe unii la bucatele lor, pe
alp sd-i slujeascd, sau sd meargd la Craiul.

www.digibuc.ro
108 Marta Andronescu

Ed. Text A. Trad. I. Bogan, Relatiile', I, 120. Gr. Tocilescu,


.534 Doc. istorice, 89-90. Trad. I. Bogdan, Relatiile `, 84.
Not. Arh. Br., no. 57.
378
[14754477].
Hrisovul lui Vlad Calugarul Vv. Trii-Romanest cu fii Radu
qi Mircea prn care, dupa rugamintea misionarilor Gherman 0
tefan de la Sf. Munte, da 4.000 asprli pe an In-rei Filotea. In
pomelnic : Vlad Vv., monahia Eupraxia, Vlad Vv. cu fil i Radu
Vlad, Mircea.
Frag. St. Nicolaescu, Doc. slavo-romne, 51-52. Res. rus. Uspenski,
Istoria Athona, III, 335, rom. St. Nicolaescu, Ajutoare bcinesti date la
Sf. Munte, 959. Lit. A. Lipedatu, Vlad Ccilugrul, 1154, no. 29. C.
Koglniceanu, Mircea II, 882, no. 1.

379.
1476. Febr. 22. [In festo cathedrae Petri Apostoli] Gherghio.
Scrisoarea lui Basarab Laota Vv. Tarli-Romanest1 catre Sibieni
mustrandu-1 a nu 1-au trimis Mste maestrii caretas.
Ed. Text lat.-I. Bogdan, Relatiile', I, 331. Hurmuzaki, XV, 1, 87.
(Ian, 16). Res. I. Bogdan, Vlad Tepes, 59.

380
1476. Febr. 25. [Die dominico in Carnisprevia] Gherghita.
Basarab Laiota Vv. TAM Romanesti se plange Sbienilor a ii
asupresc oamenil in Fdgilras, 11 inchid luandu-le bani pentru
rascurnparare, il opresc la Turnu Rosu. Arnentnta ca se va razbuna.
Ed. Text lat. L Bogdan, Relatiile ', I, 331-332. Hurmuzaki, XV, 1,
87-88. Cit. N. lorga, $tefan-cel-Mare, 333, n. 194 (data : 3 Martie).

381

[1476] Febr. 28.


Scrisoarea (nil memo) lu Basarah Lalota Vv. Tarli-Romanesti
cdtre Brasoveni acusandu-i cd adapostcsc pe vrajmqii lui. Cere
sa pedepseasca Batar stefan pe Sacuii intrati in Tara Romaneasca,
Recomanda pe Piper Stolnicul.

www.digibuc.ro
Reprtoriul documentelor Tarii-kom5nt tl publicate pn azi 109

Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relariile', I, 126-127. Gr. Tocilescu,


534 doc. istorice, 128-129 [la Basarab cel Tinar]. Res. I. Bogdan,
Relatiile1, 83.
Not. Arh. Br., no. 37.

382.

1476, April 15 [secundo die Pasce], Cetatea Noui.


Basarab Laiota Vv. Tdrii-Romdnqti catre Brapveni, plangdn-,
du-se cd tin pe vrairnap lui la ei, cere sd-i extrddese pe Horia.
Ed. Text lat., I. Bogdan, Rela(iile2, 1, 332, Hurmuzaki, XV, 1, 89.

383.

1476 [6984], Maiu 8, Bucuresti.


Basarab Laiota V v. Tarii-Romanesti intdreste boerulul din Tara
Pagarasului Serban cu fratele sau Aldea satul Sinca.
Res. A. R. Cresc. Col. 1910, 263-4.

384.

1476, Maiu 9. [Feria quinta post apparicionis sancti Michaelis


archangeli], Cetatea Nola.
Scrlsoarea lui Basarab Laiota Vv. Tdrii-Romdnqti prin care se
plange Brasovenilor ca adapostesc pe pribegii ce fac rau taril : Oprea
logofat, Voicul Tatul i altii. Cere sa pastreze inlelegerea fdcutd,
recomanda pe Zidradin socrul sdu.
Ed. Text lat. I. Bogdan, Relatiilo, I, p. 333. Hurmuzaki, XV, 1,
89. Res. N. Iorga, 5tefan-cel-Mare, 175, n. 194. A. Lipedatu, Vlad
Cdlugrul, 15, Dimbovita. N. lorga, $tefan-cel-Mare, 1. c., Novo-
Castro.Gherghita.

:385

1476. Maiu 30. Gherghio. [In octava assensionis Domini].


Basarab Laiota Vv. Tarii-Romanesti trimite pe Proyka si Tu-
doran sd cumpere provis0 si arme, cere Brasovenilor scutire de
varnA pentru acestea.
Ed. TeNt lat. Bogdan, Relariile', I, 333-4.

www.digibuc.ro
110 Marta Andronescu

386.
1476 lun. 14. [Secundo die sactatissimi borporis Christi], Cetatea
Noui.
Basarab La iota Vv. Tarii-Romnesti se plnge BrasovenIlor ca
au oprit averea lu Dumitru 0 a tovarasilor lui. Cere sA se res-
pecte. intelegerea fAcuta altfel oamenii nu vor mal trece dintr'o
Ora in alta.
Ed. Text lat., I. Bogdan, Rela(iile2, I, 334. Hurmuzaki, XV, 1, 191-92.

387.
1476 [6984] lul. 4. Gherghio.
Porunca (noun-but) lu Basarab Laota Vv. Tar-Romanest
pentru Ona cu fili Stan Stancul, ca sa aiba in Barcanesti, partea
de mosie tinuta de Corlat si Nan, cumparat de ei. Cal dom-
nesc. Martori.
Ed. Text sl. Venelin, 118-119.
388.
1476 Ante Aug. Cipu.
Vlad Draculea (Tepes) cere autoritatilor ungare liber trecere
pentru Sebastian si sluga sa trimil in solie la Brasoveni.
Ed. Text lat. I. Bogdan, Relatiile 2, 1, 324. Hurmuzaki, XV, 1, 94.
389.
1476, Aug. 1, Gherghio.
N. Iorga in $tefan-cel-Mare, 333, n. 194, citeazd o scrisoare
de la Basarab Lalot.
390.
1476 Aug. 7.
Relatia lui Ladislau, sluga lui Vlad Tepes, despre stabilfrea Tur-
cilor la Roman pe Sret, retragerea lu stefan Vv. la Neamt, s-
tuata proast a animalelor din causa foametel i intalnlrea lui
Tepes cu tefan Bathory, la Medlq.
Ed. Text ital. Monumenta Hungariae, Acta extera, II, 319-321. A.
Veress, Acta et Epistolae, 21-22. I. Bogdan, Vlad repef, 34, n. 4
si 60. Lit. N. Iorga, tcfan-cel-Mare, 181, n. 198, 334.

www.digibuc.ro
Repertoriul documeatelor TArii-RomAnesi publicate pd. azi III

391.
1476 [.-6985] Oct. 7, temelia 4. Brasov.
Porunca (nomi-kmie) lui Vlad Tepes Vv. Taril-Romanesti prin
care intargte Brasovenilor asezamantul (smcolS) de vama din
vremea lui Mircea Vv. si Vlad Vv., pentru negotul fara scala
(mina), libera cumparare a cerii si vamA ca in vremea primei
lu Domnii.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relafiile!, I, 95-97. Gr. Tocilescu,
534 Doc. istorice, 95-97. Trad. I. Bogdan, Relafiile 1, 64-66. Res. Id.,
Vlad Tepes, 33-35. Gr, Conduratu, Relariile cu Ungurii, 162. Lit.,
N. Docan, Elemente cronologice, 392 : Temelia 4 e pentru 6984 ; 15
pentru 6985.
Not. Arch. no. 773.
392.
[1476] Nov. 8. Targoviste.
Scrsoarea (muurr) lui Vlad Tepq Vv. Tarit-Romanesti catre
Brasoveni vestindu-le ca Laiot invins fugind la Turd, pot veni
cu marfa. Recomanda pe Ratundul.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile 2, I, 97-98. Gr. Tocilescu,
534 Doc. istorice, 97. Trad. I. Bogdan, Relariile1, 66. Res. Id. Vlad
Tepef, 35.
Not. Arh. Br., no. 145.
393.
1476 Nov. 17. klominica proximal, Tirgoviste.
Crlstian prcalabul de Targoviste vesteste pe Brasoveni ca
Sambata (in 16 Noembrie) s'au luat Bucurestii si ca boierii au
trecut de partea lui Vlad Vv., cere dol dulgheri cu trei alutoare
pentr o casa la TargovWe.
Ed. Text. lat. I. Bogdan, Rela(iile', 1, 357-358. Hurmuzaki, XV, 1,
95. Trad. N. Iorga, Scrisori de boieri si Domni, 13-14.

391.
[1476 Nov.-Dec].
Scrisoarea (ninurr) lui Vlad Tepes Vv. Tarii Romanesti catre
Brasoveni si locuitorii Tara Brsei vestind, supunerea Tarii si a
boierilor ; pot face negol pe la Rucar, Prahova, Telealen si Buzau.

www.digibuc.ro
112 Marta Andronescu

Ed. Text sl. Trad. L Bogdan, Relariile2, I, 98. Gr. Tocilescu, 534
Doc. istorice, 97-98. Trad. I. Bogdan, Rela(iile1, 66-67.
Not, Arh. Br., no. 172.
395.
1476, Dec. 4.
Un doc. in care Bucurestii castrum fortissimum illius terrae.
Dep. Col. Esarcu. Cit. Xenopol, Ist. Rom., II, 355. lonnescu
Gion, Bucurescii, 193. An. Acad. Rom. S. IL IXX, Mem. Sect. Ist.,
1897-9a
396.
[1476].
Scrisoarea (miwyr) lu Basarab Laiota Vv. Taril-Romanesti care
Brasoveni acusandu-4 ca nu pastreaza invoiala pentru libertatea
negotului. Constantin, sluga lui Dumitru de la Cetate, sa aduca
niste scuturi arvunite.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile ', I, 128-129. Gr. Tocilescu,
534 Doc. istorice, 94-95.
397.
[1476-1477].
Scrisoarea (niutuT) lui Vlad Tepes Vv. Tarii-Romanesti, catre
Brasoveni pentru voinicii" unguri, sacui, romani care vor sa
vie in slujba la el fara leaf& doar pe hrana si ingrijire.
Ed. Text. Miletk, 77. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relaride 2, I, 99.
Gr. Tocilescu 534 Doc. istorice, 100. Res. I. Bogdan, Relatiile ', 118-19
(Vlad, Calugrul).
Not. Arch. Br., no. 159.
398.
[1476-1477, poate pe la 1477 Nov.].
Dragomir al lid Manea asigura pe Brasoveni de prietenie, cere
iertare ca n'a putut merge la Bata'. Istfn si la ei, ii sfatueste sa
inchee pace cu Vv. sau, pentru c raul vine de la stefan Vv.
Ed. Text sl. Trad. L Bogdan, Relariilo, I, 264-65. Gr. Tocilescu,
534 Doc. istorice, 388. Trad. I. Bogdan, Relatiile ', 218-219. N. Iorga,
Scrisori de boieri 0 Domni, 12-13.
Not. Arh. Br., no. 479.

www.digibuc.ro
Repertoriu1 documentelor tAiii-komAnet1 publicate pAnA azi 113

399.

[1477 Febr.].
Scrisoarea boierilor : Dragomir al lui Manea, Neagoe al lui Radul
Stanila Vornicul i Balea paharnicul, catre Brapvt ni ca sa facia
pace cu domnul lor pana o va face 0 craiul, reincepand comer.-
tut intre cele doua Sari.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relcuiile 2, I, 267-268. Gr. Tocilescu,
534 doc. istorice, 391. Trad. I. Bogdan, Relariile ', 208.
Not. Arh. Br., no. 568.
100.
[1477] Mart 13, Vasluiu.
Basarab Laiota Vv. Tarii-Romane0i catre Crastea Rclu 0 biraul
Brapvului, incredintandu-1 de prietenia sa; spera sa-si reia tam
Recomanda pe CrAstea, sluga sa.
Ed. Text. Mileti, no. 121 [atribuit lui Matei Basarab]. Text.
sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile ', I, 133-134. Gr. Tocilescu, 534 doc.
istorice, 133-134. Trad. I. Bogdan, Relatiile `, 87-87.
Not. Arh. Br., no. 112.
401..

1477. April 5, Bucuresti.


Basarab Laiota Vv. Tarii-Romane01 da manastirii Tismana
dreptul de a vana pe raul Tismana.
Res. lonescu-Gion, Bucurescu pad la 1500, 192.

432.

1477 April 8 (III-a die Pasche), Cetatea Noui.


Basarab Laota Vv. Tarii-Romane0i cere Brapvenilor sa lase
pe popa Costea din Schei sa vie nesuparat la el.
Ed. Text. lat. Bogdan, Relcuiile', I, 334-5.

153.
[1477] lun. 12.
Sctisoarea (man.) lui Basarab Laiota Vv. Tari1-Romane0i cdtre
Brapveni, multumind pentru prietenia lor. A trimis soli la Batik.
I0van .1 craiu. Recomanda pe Dan.
8

www.digibuc.ro
114 Marta Andtonescu

Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Re latiile I, 129-130. Gr. Tocilescu,


534 Doc. istorice, 126-127 (la Basarab cel Tnir). Trad. I. Bogdan,
Relatiile ', 85-86.
'Not. Arh. Br., no. 46.

104.

1477 lul. 15. [Feria tercia in festo duodecim apostholorum]


Floresti.
Basarab Laiota Vv. Tarii-Romaneri pentru misiunea lu loan
de Rarlov trimis de Brapven. Le cere alt orn de incredere.
Ed. Text lat. I. Bogdan, Relatiile', I, 335. Hurmuzaki XV, 1, 97.
(April 30).
405.
1477 Aug. 9. Ploesti.
Scrisoarea lui Basarab Laiota Vv. Tatt-Rotnanet catre Bra-
oveni, cerandu-le sa nu tina la ei pe durnanii lu i sa-i inso-
teased in contra sa, ci sa-i goneasca din Fagarq i Cohalm
sau sa il lase sa-i goneasca el.
Ed. Text. Lat. I. Bogdan, Relafiile2, I, 336. Hurmuzaki, XV, 1, 98.
Res. N. lorga, Indreptciri i intregiri la ist. Rom. In An. Acad. Rom.
Ist. XXVII, 1904-5, 117.
106.

**1477 [6986) Nov. Tirgoviste.


Hrisovul (Xplice.aSn) lui Vlad Tepq Vv. Tarii-Romaneri pentru
cnejii Teodor si loan Bal veniti din parnantul sarbesc peste Du-
nare, unde aveau pamanturi. intareste pamanturi alci, t fiber-
tatea de a face targ pentru a sunt recomandati de Imparatul
Frederic al Ill-lea si de dogele Venetiei. Martori. Ceukut scrie.
Ed. Trad. **Gh. Ghibinescu : T. Codrescu, a II, no. 11, 16i-162.

407.
[1477 Nov.-Dec. sau 1478 la inceput.]
Scrisoarea (nnturr) lui Basarab cel Tanar Vv. Tarii-Romaneri
catre Brapveni asigurAndu-i a ii va apara de Turci o a stint
liberi sa faca comer; ; recomanda pe Vlad 0 le cere un sol.

www.digibuc.ro
Repertorlul documentelor Tarii-Rornanegti publicate pAn azi 115

Ed. Text sl. Mileti6, 86. Text sl. Trad. I. 13ogdan, Re 1atiile 2,1,
134-135. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 104-105. Trad. I. Bogdan,
Din relariile cu Bralovul, 885. Id. Rela(iile1, 88-89.
Not. Arh. Br., no. 76.

408.
[1478] Ian. 9. Bucuresti.
Hrisovul lu Basarab cel Tanar Vv. Tarii-Romanest prin care
intareste manastri Cozia o moara la Ramnc.
Res. Ionescu-Gion, Bucurescii peind la 1500, 193.

109.

1478 [6986] April 3. Bucurest.


Hrsovul (piteosSa) lu Basarab cel Tamar Vv. Tarli-Romanesti
prn care intareste lui Craciun ot Slatina, lu Manea s lui Petru
cu fil lor ocnele in Streharet a lui Neagomr 0 Oancea cumpa-
rate cu aspri. Cal domnesc. Martor.
Ed. Text. sl. Venelin, 111 [sub an 1472 (6980)]. Lit. L Bogdan,
Relariile , I, 131-132.

410.
1478 Iun. 8.
Basarab cel Tanar Vv. Tarli-Rorranesti intareste lu Sale si
fiului sau erban... mosia : jugurul 0 Zavdeni, marturlsite de
doisprezece boieri. Domnul o vinde cu 700 aspri. Pradalica.
Res. Minea-Boga, Moftenirea Mofillor, 3, 159.

411.
1478 Iun. 19 [die Prothasil], Tirgoviste.
Scrsoarea lui Basarab cel Tan& Vv. Tarii-Romanesti catre
Braroveni prin care le spune ca oamenii sai s'au intors cu soliile
de la Rege s Sultan, care is vor trmite ambasadori pentru pace
si ii roaga la venirea acestor ambasadori sa lea ceara Amlapl
0 Fagarapl tot pentru el.
Ed. Text lat. I. Bogdan, Relatiile 2, I, 337 ; Hurmuzaki, XV,
1, 99.

www.digibuc.ro
116 Marta Andronescu

412.
1478 [6987] Sept. 9, Novigrad.
Basarab cel Tan& Vv. Tarii-Romne0i intareste marldstirli Cozia
satele : Giurgeanti cumparatt pe florinti 0 un cal, Sevestreanli
pe aspri, Plesoil, ulita de la Rmnic, Pepenii, alte bunuri 0
scutiri de dad.
Frag. A. D. Xenopol, Drculegii i Ddneftii, 216. Rez. N. Docan,
Numismatica Tdrii-Romdnefti, 528.
Not. In Cantacuzino Const. Stolnicul, Cronol. Tabelard, 26 [no.
35] [sub an. 6987] Basarab cel 'rink. 6. mnistirei Cozia mosia
Tiblea *; poate s fie tot acelas.

413.
[1478] Sept. 1.3.
Scrisoarea (rititurr) lui Basaraba cel Tartar' Vv. pril-Romanesti
care Brapveni prin care le spune cA a plecat solul craiului si
ca le-a Mails in solie pe Vintila stolnicul.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, RelaOile2 I, 138-139, Gr. Tocilescu,
534 Doc. istorice, 127-128. Rez. I. Bogdan, llelariile 1, 224 [la Laioti
Basarab].
Not. Arh. Br., no. 122.
414.
1478.
Basarab cel Tandr Vv. Tril-Romne01 vinde dou sate, mo0e
domneascA pe un cal bun de 800 aspri".
Rez. I. Vlidescu, Birul, 32, no. 24.

415.
[1478].
Scrsoarea (mourr) lu Basarab cel TAnAr Vv. Tarli-Romnest1
care Brapven carora dupa cererea lor le da carte (Km's)
pentru libertatea negotulul si le cere 0 el asemenea.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Rela(iile ' I, 137-138, Gr. Tocilescu,
534 Doc. istorice, 106-107. Kez. I. Bogdan, Rela(iile ', 246.
Not. Arh. Br., no. 97.

www.digibuc.ro
ReDertoriul documentelor prii-RomAneti publicate pAna azi 117

416.
[1478].
Scrisoarea (Minn') lut Basarab cel Tartar Vv. Tarit-Romanesti
catre Brasoveni prin care it instiinteaza ca pot merge nestanjenitt
cu marfa in tara lui i cere i pentru oamenit lui acelas lucru.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile ' I, 136-137, Gr. Toci-
lescu, 534 Doc. istorice, 105-106. Rez. I. Bogdan, Relaftile 1, 248.
Not. Arh. Br., no. 75.
417.

[1478].
Stan Cortoflest Carja, trimist la Stefan Bathory, vestesc lut
Basarab cel Tartar despre solia kit stefan Bathory la Crai, despre
soli! acestuta : Bantfi Miclu i Cnej Paul, trimisi pentru pace.
Recomanda pe Mogo Vlaicul.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile2 I, 269-270. Gr. Tocilescu,
534 doc. istorice, 392. Rez I. Bogdan, Relatiile ', 222.
Not. Arh. Br., no. 322.
418.
[1478].
Scrisoarea (niturr) lui Basarab cel Tartar Vv. prti-Romanesti,
catre Brasovent prin care le anunta ca a trimis la crat pe boerit
Neagu si Stanciul in solie si le cere sa trimeata i un orn de al
lor sa altmge pe vrajmasit lui de la ei st-to anunta ca sultanul
a luat toata tara" aceia si trei cetati: cetatea Crui (tcpSit) Drevos
(mittoc), Les (MI11) si jabitac (wasinatc).
Ed. Text sl. Miletie 90. Text sl. Trad. I. Bogdan, Rela(iile 2 I,
139-140, Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 107-108. Trad I. Bogdan,
Relatiiie 95-96.
Not. Arh. Br., no. 93.
419.
[1478].
Scrisoarea (nuturr) lu Basarab cel Tamar Vv. Tarit-Romanestt
catre jupan Hanas Cretul si Paul carora le cere sa indeparteze
pe vrajmasit lul de la d, le anunta ca impiratul a luat Schen-

www.digibuc.ro
118 Marta Andronescu

deria, a Mcut doud cetat1 langd ea, sl incd a luat Crui, Drevos,
Les cu cetatea jabliac. Le cere sd-1 anunte clacd boerli lui au
legdturi cu vrajmasii.
Ed. Text sl. Mileti 82-83. Text sl. Trad. I. Bogdan, Re la(iile '
1, 141-142, Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 132-133. Trad. I. Bog-
dan, Re lapile ', 94-95.
Not. Arh. Br., no. 95.
-120.

[1478].
Scrisoarea (rmurr) lui Basarab cel Tandr Vv. priiRomanesti,
catre Brasoveni, prin care it asigurd cd solul lor poate veni in
pace. Le recomanda pe Turc Ian( 11.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Re latiile " I, 135436, Gr. Toci-
lescu, 534 Doc. istorice, 103-104. Trad. I. Bogdan, Relatiile 1, 104-105.

421.
[1.478].
Scrisoarea (nulurr) lull Basarab cel Tandr Vv. prii Romanesti
calre Sibienil cdrora le vesteste cd el qi Brasovenil au trimis
oameni la cratul st sd tritutt si ei. Le recomandd pe upon Petru.
Ed. Text sl. Trad. S. Dragomir, Relafiile cu Sibiul, 15.
-122.

[1478-1479].
Scrisoarea (mum') lu Basarab cel Tan& Vv. priiRomanesti
cdtre Brasoven1 vestindule a a trimis la ei st la vicevoevo
pe Oprea GI-Amalie.
Ed. Text sl. Mileti 86. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile 2
143-144, Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 130. Rez. I. Bogdan,
Relatiile1, 249.
Not. Arh. Br., no. 77. In I.' Bogdan, op. cit., nu e mentionat
Mileti6.
123.

[1478-79].
Scrisoarea lui Dragomir al lui Manea catre Brasoveni prin care
se plange cd Neagu, spunand cd ii este dator pentru niste berbeei,
i-au dat piperttl ce-i ave4 el 14 el,

www.digibuc.ro
Repertoriul documentelor prii-Romneti publIcate On& ail 119

Ed: Text sl. letie 92. Text sl. Trad.. I. Bogdan, Relatiile 9 I,
265-266, Gr. Tocilescu, 334 Doc. istorice, 389. Rez. I. Bogdan,
Relafiile 1.
Not. Arh. Br., no. 457.
124.

[1478-79].
Scrisoarea (f114111EMO) lui Basarab cel ran& Vv. Tarii-Romanefti
ate Brapveni prin care le spune ca nu poate sa trimeata orn
cu al lor la Batar I0fan pentru ca au vrajrna0; ornul lor sa-1
aduca carte de incredintare pentru oamenii lui ; le recomanda
pe Gap:3r.
Ed. Text sl. Trad 1. Bogdan, Rela(iile ' I, 144-145, Gr. Toci-
lescu, 534 Doc. istorice, 108-109. Rez. I. Bogdan, Re1arii1e1, 245.
Not. Arh. Br., no. 87.
125.

[1478-1479].
Basarab cel ran& Vv. prii-Romanqti in0iinleazd pe Batar
Istvan Vv. Ardealului c& negustorli lui pot face negot in tam
sa cere i pentru ai sat acelq lucru i indepartarea vrajrna01or.
Ed. Text sl. Miletie 90. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relariile ' I,
145-146. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 109-119. Trad. I. Bogdan,
Rela(iile ', 99-100.
Not. Arh. Br., no. 105.
126.

[1478-79].
Scrlsoare (rfiwiT) lui Basarab cel Tanr Vv. Tarii-Romane01
catre Brapveni prin care le rccorn.nda pe jupAn Neagu.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relafiile' I, 144 Gr. Tocilescu,
534 Doc. istorice, 131. Trad. I. Bogdan, Rela(iile 1, 247.
Not. Arh. Br., no. 98.
497.

[1478-1479].
Scrisoarea (OMIT) Basarab cel Tamar Vv. Tarii-ROmanesti
catre Brapveni cerandu-le oatnent pentru se intelege.

www.digibuc.ro
120 Marta Andronesm

Ed. Text sl. Traci; I. Bogdan, Rela(iile 2 I, 142-143, Gr. Tociiescu,


534 Doc. istorice, 131-132. Rez. I. Bogdan, Re lariile ', 247.
Not. Arh. Br., no. 82.
128.

[1478-1479].
Scrlsoarea (muff) lui Basarab cel Tandr Vv. Tdrii-RornAnqtt
catre Brasoveni prin care muliumeste cd au prins n4te facdtori
de rele, holdrqte sd li se tale capetele si le cere sa inapoleze
call sdracilor.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Rela(iile 2 I, 146-147, Gr. Toci-
lescu, 534 Doc. istorice, 160 161. Rez. I. Bogdan, Re lariile 1, 250.
Not. Arh. Br., no. 81.
129.

[1478-1482].
Scrisoarea (naturr) lui Basarab cel Thar Vv. Tarii-Romanesti
ct.tre Brasoveni prin care le recomanda pe Ivan.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Re latiile ' I, 173-174, Gr. Tocilescu,
534 Doc. istorice. 137. Rez. I. Bogdan, Rela(iile ', 249.
Not. Arh. Br., no. 78.
130.

[1478-1482].
Scrisoarea (al-miff) lui Basarab cel Tanar Vv. Tarii-Romanesti
catre Brasoveni prin care le recomanda pe o slug a sa.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile2 I, 174, Gr. Tocilescu,
534 Doc. istorice, 136. Rez. I. Bogdan, Relcqiile ', 250.
Not. Arh. Br., no. 79.
131.

[1478-1482].
Scrisoarea (muff) lui Basarab cel Tamar Vv. Tarii-Romanesti
catre Brasoveni carora le recomanda pe Dan si Valcea.
Ed. Text sl. Trad I. Bogdan, Relcifiile ' I, 174-175, Gr. Tocilescu,
534 Doc. istorice, 136. Rez. I. Bogdan; Relariile 1, q5Q.
Not. Arh, Br., no, 60,

www.digibuc.ro
Repertoriul documentelar Tarii-Romaneqti publicate pana azi 121

132.

[1478-82].
Scrisoarea (mart') lu Basarab cel Tartar Vv. Tarii-Romane0
catre Brapven1 carora le recomanda pe jupan Staico.
Ed. Text sl. Miletie 85. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relaaile 2 1,
175, Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 135. Rez. I. Bogdan, Re la-
(iile ' 248.
Not. Arh. Br., no. 73.
133

[1478-82].
Scrisoarea (nuutiT) lui Basarab cel Tan& Vv. Tarit-RomaneVi
catre Brasoveni carora li se plange ea nu platesc la soroc" rnarfa
negustorilor lui care ej o platesc Turd lor, ca le nimicqte
marfa ce nu le place, ea au marit vamile. Hot& 4te sa cumpere
marfa la hotar, sa dea &ma in Ora 0 la Turd iar el sa dea
Ungurilor.
Ed. Text sl. MIletie 89. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relcifiile 2 I,
175-177. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 134-135. Trad. I. Bogdan,
', 102-103.
Not, Arh. Br., no. 90.
431.
[1478.82].
Scrisoarea (rmaigT) lui Basarab cel Tamar Vv. TAM- Rornanesti
catre Brapvent carora le cere un zidar pntru a lucra caramida
scobita i altul pentru a face o manastire de piatra i caramida.
Ii asigura de plata, recomanda pc Balata.
Ed. Text sl. Mtletie 85. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile ' I,
177. Gr. Tocilescu, 534 Doc. isterice, 129-130. Trad. I. Bogdan,
Relaiile ', 104.
Not. Arh. Br., no. 72.
135.

[14784482].
Scrisoarea (muff) lui Basarab cel Tanar Vv. Tarii-Romane0
catre Sibieni, recomandand pe Achim.
Ed. Text sl. Traci S. Dragomir, Rlatiile cu Sibiul 20-21,

www.digibuc.ro
122 Marta Andronescu

436.

[1478-82].
Scrisoarea (ruiwirr) lui Basarab cel Tanar Vv. Taril-Romnesti
catre Sbien carora le cere sa se facd dreptate lui Durnitru
care s-a lasat marfa la femea lu Paul sl vandut-o.
Ed. Text sl. Trad. S. Dragomir, Re latiile cu Sibiul, :9-20.

437.
[1478-Apr.-lun. 1482].
Scrisoare catre Brasoven prin care Domnul (poate Basarab
cel Tana') spune ca Bratul, Voico i Fi lce trimis pentru afacerea
hltenilor (XHATEHH) ce le-a alungat cu Turcii, sa la averea acestora.
Ed. Text sl. Miletie 95. Text sl. Trad. Gr. Tocilescu, 534 Doc.
istorice, 102.
Not. Arh. Br., no. 467.
138.

[1478 sou 1480-811 Sept. 11.


'Scrisoarea (muurr) lu Ba.sarab cel Tdnar, Vv. Tarii-Romanest
catre Brasoven prin care cere sa se vanza doua league s
zece mese de lemn rotunde.
Ed. Text sl. Miletie 90-91. Text sl. Trad. I Bogdan, Relatiile 2 I,
170, Gr. Tocilescu, 534 Doc. Istorice 140, Trad. I. Bogdan, Re-
lafiile I, 100.
Not. Arh. Br., no. 103.
439.
1479, la inceput, Luni, Sibiu.
Basarab cel Batrn Vv. TariiiRomnesti cere Bra.ov( nilor sa
inapoleze slugilor sale oile i cali adusi din Tara-Romneasca
unde nu au pace cu Tepelus care i prada mereu.
Ed. Text lat. I. Bogdan, Rela(iile I, 336-337, Hurmuzaki XV ', 100

440.

[1479 (6988) Sept. 12].


Basarab cel TAnar Vv. Tarii-Romane01, M-rel Tismana pentru
vinAriclul de la Tismana.

www.digibuc.ro
Repertoriul documentelor Tarii-RomAneti publicati ;Ana azi 128

Rez Cantacuzino Const. Stolnicul, Cronol. Tabelarci, 26-27, no. 36.


Not. In I. Brezoianu, Institutiile Rometniel, 239, se mentioneazi
un hrisov al lui Basarab cel Tnr cu acesti dad; poate fi acelas.

441.
[1479, Sept.-Oct.].
Scrisoarea (mintimo) lui Basarab cel Tndr Vv. Tdrii-Romnesti
catre Brasoveni cdrora le spune cd el a indepdrtat de doud ori
pe Ali-beg, care venea contra lor c i ei sd goneascd pe
vrdimasii lui de la ei. Negustorii sunt liberi.
Ed. Text sl. MiletiC, 87-88. Text sl. Trad. 1. Bogdan, Releitiiie
I, 147-149, Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 111-112. Trad. I. Bogdan,
Relaiile 1, 89-90.
Not. Arh. Br., no. 86.
442.

11479 Oct.-Dec.].
Scrisoarea (ruilurr) lui Basarab cel Tan& Vv. Tdrit-RomAnesti
cdtre Sibieni vestindu-le, dupd intoarcerea lu Vintild logofdtul de
la Sultanul, c acesta se pregdteste de rdzboi i va pleca din
Constantinopol cu patru zile inainte de CrAciun. Cere sd fie
vestit Batar Stefan si sd i se dea scrisoare de jurdmnt ca si
altor domni romni.
Ed. Text sl. Trad. S. Dragomir, Relatiile cu Sibiul, 16-17.

413.
1479 Oct. 27. Bucuresti.
Basarab cel Tndr Vv. Tarii-RomAnesti scrie Brasovenilor cd
pot vent cu negot in tar& cd e asuprit si legat de Turci, cd rdul
ce s'a fdcut e din cauza lui Laiotd sl ca el vrea sd fie pace si
nu va ldsa pe Turci sd-si facd drum prin tara sa ; le cere sa
ntervind pe Mug Bathory sd primeascd solia lui pentru pace.
Ed. Text lat. Bogdan, 337-338, Hurmuzaki XV 104.

444.
1479 (6988) Nov. 17. Bucuresti.
Porunca (nocentiiii) lui Basarab cel TanAr Vv. Tdrii-Romanesti

www.digibuc.ro
124 Marta Andranescu

catre egurnenul eromonah kir Matei l M-rea Tismana peraru


intarirea a 3 salase de ligani date de cumnatul su Stanch' cu
sop sa Ana.
Ed. Text sl. Miletie-Agura 337. Text sl. Trad. A. $tefulescu,
Tismana, 191-192.
445.
1479 Der. 21.
D. Onciul, FiliaPunea lui Basarab cel Tncir, 710, citeaza un
document de la Basarab Laiota.

[1479 Dec.].
Scrisoarea (nmutmo) lu Basarab cel Tan& Vv. TarilRomanesti
catre Brasoveni acuzandui a adapostesc pe vrajmasii lui care
au ridicat pe Turci contra unui Vv. sau a Ungurilor. Cere sa
fie pedepsiti de Batar Istfan si s i se inapoieze solii.
Ed. Text sl. Miletie 84-85. Text sl. Trad. I. Bogdan, RelaPile'
I, 149-151, Gr. Tocilescu, 334 Doc. istorice, 112-114. Trad. I Bog-
dan, RelaPile ', 90-91.
417.
[1479 Dec. sau inceputul lui 1480].
Scrisoarea (nauleT) lui Basarab cel Tamar Vv. Tarii Romanesti
catre Brasoveni carora le cere sai dea visteria luata de vraj-
masii lui. Cere sai libereze pe popa din Zarnesti i pe fil la
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, RelaPile ' I, 151-152, Gr. Toci-
lescu, 534 Doc. istorice, 114-115. Trad. I. Bogdan, RelaPile ' 91-92.
Not. Arh. Br., no. 101.
148.

11479 Dec. sau inceputul lui 14801


Scrisoarea (naiurr) sau cartea (KaarS) lui Basarab cel Tamar
Vv. Taril-Romanesti catre faluocii, gaburil i saracii din Tara
Barsei prin care le fagadueste pacea cu Turcil daca ii vor inapoia
averea i femeile duse de Laiota la Brasoveni.
Ed. Text sl. Miletie 88-89. Text sl. Trad. I. Bogdan, RelaPile '
I, 152-154, Gr. Tocilescu, 534 Doc. Istorice, 115-117. Rez. I. Bog-
dan, 1?elaPile I 93-94.
Not. Arh. Br., no. 88.

www.digibuc.ro
Repertoriul documentelor Tarii-Romanegb publicata pad azi 125

449.
[1479-1480].
Scrisoarea (rumwr) lui Basarab cel Tanar catre Brasoveni,
pentru siguranta s libertatea comertulu.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Re latiile 2 I, 156-157, Gr. Tocilescu,
534 Doc. istorice, 119-120. Rez. I. Bogdan, Relatiile ' 250.
Not. Arh. Br., no. 104.
139.

[1479-1480].
Scrsoarea (Eimer) lu Basarab cel Tanar Vv. Tar-Romanest
catre Brasoven, vestndu- cd a oprit pe Ali-beg sd-i prade ;
prn darur cere sa-i trimeat cativa pargar; recomanda pe Leuca.
Ed. Text sl, Trad. I. Bogdan, Relatiile ' I, 154-155, Gr. Toci-
lescu, 534 Doc. istorice, 117-118. Rez. I. Bogdan, Relatiile ' 244-243.
Not. Arh. Br., no. 100.
151.

[1479 Dec.-1480 Febr.].


Neagu vornc, Vlad vornc 0 Cazan vstier cer Brasoveni1or
sa inapoeze Vv. lor vstera taril 0 acele suflete", luate de
Laibta cand solff erau la Batar stefan.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relaiii1e2 I, 270-571, Gr. Toci-
lescu, 534 Doc. istorice, 392-394. Trad. I. Bogdan, Relariik ' 209-211.
Not. Arh. Br. no. 570.
132.

[1479 Dec. 1480 Ian.].


Scrsoarea (ruiuirr) lu Basarab cel Tamar Vv. Tarli-Romanesti
catre Brasoven carora le cere sa lbereze 0 sa Inapoeze averea
pope Ivan si fillor lu, caci altfel nu va erta Zarnest 0 Tohanul.
Ed, Text sl. Trad, I. Bogdan, Relariile ' I, 156. Gr. Tocilescu,
534 Doc. istorice, 118-119. Rez. I. Bogdan, Relatiile 'I 247.
Not. Arh. Br., no. 83.
133.

1480 Ian. 18, Bucureqti.


Basarab cel Tan& Vv. Tarii-Romanesti intareste lui : Avram,

www.digibuc.ro
126 Marta Androneacu

Bran, Radul si Petru satele: Banea, Gilort, Polovragi, Spineni,


Budoni, Praiani, Scurta Strambataii, Canesti, Braasti si Curtea
lui Va lean, apoi: Mogosanii si Turita cumparate de Avram de
la Maga cu florini. Ticuct (= Avram) si fratii schimba Tut. 1ta cu
popa din Satcel pentru tefanesti si Valarii. Li se mai intdre0e :
satul Baranii, cumparat de la Semeneasa cu fill pe aspri, Cep
turtle si Golestii a lui Cajae cumparati cu florini partca lui Manciul
din Braasi, Braestii, Turcinepl de la Albanita mop datellui Ticuci
0 sotiei sale Dobrei, zestre de la domn. Micul da lui Timid si
fratilor sdi : VAlesdne0ii, Bisa cu fii da Stambdtati din Gane0i si
Dinu. Dan 0 Oprea dau ocina lor : Catetii. Fratii cumpard de la
feciorii lui Stae, Mail.* cu aspri si familii de tigani (nume)._Pra-
dalica.
Rez. N. Docan : Numismatica Tdrii-Romcineti, 528-529. I. Minea,
Informafnle romeinefti ale cronicei lui Dlugosz, p. 64-65. Minea-Boga,
Movenirea moOilor, 3, 128-129 si 217.
45 I.

1480 (6988) April 3, Lunea luminati. Bucuresti.


Porunca (nountitio) lut Basarab cel Tamar Vv. Tarii-Romane0i
ate Popa Kir Matei de la Tismana, ca numai calugarii sa pes-
cuiasca in Tismana, sa pascd vitele de aid i din Stalpul Scurtului
pAnd in munii. Strainii sd plateasca dijrnA, sd nu sape 0 usuce
pometurile M-rei.
Ed. Text sl. Miletk-Agura, 336. Text sl. Trad. A. $tefulescu,
Doc. slavo-romeme, 20.
455.
1480 (6988) April 3. Bucuresti.
Porunca (noimykuu) lui Basarab cel Tanar Vv. TariiRomanepi
catre popa Kir Matei i Mrea Tismana, ca sa aibe Mrea, Vama
de la Calafat cu targul, balta Bistrdu cu vama, BaltaAlbA, jldul,
Platetul, Cotlovul 0 Cali0e, date de strdmo0i lui. Pentru visterie
sd se la vama doar la jiu. Boerii, curtenii 0o vor plti pentru
sarea, oile, dobitoacele vAndute. Cdlugdrii sd dea Vv. catastive
cu eel ce n'au plAtit.
Ed. Text sl. Venelin, 121-123, Miletk-Agura 336-337. Text sl.
Trad. A. $tefulescu, Tismana ', 192-194. Frag. A. $tefulescu, Istoria
Tcirgu Jiului, 28.

www.digibuc.ro
gepertoriut documentelor Vril-Romaneti publicata pn ail 12/

Not lit Iragmentul citat in Stefulescu I. c., se spune gresit ca


M-rea sa ia vama de la Jiu.

156.

1480' (69881 Sept. 12.


Basarab cel Tanar Vv. TaraRomanest inchna Mrei Tismana
$i vnaridul de la Tismana.
Rez. Cantacuzino Const. Stolnicul, Cronol. tabelard, 26 [no. 36].

457.
1480 (6988) Nov. 17.
Basarab cel Tan& Vv. TarliRomanesti. pentru M-rea Tsmana
0 staretul Mate, sa albe 3 salase de pgan
Ed. Text sl. Miletie-Agura, 337.

158.

[1480 Nov.].
Scrsoarea (runurr) lu Basarab cel Tanar Vv. TarliRomanesti
catre Brasoveni ca sa Indeparteze pe vrajmasi lu ; vesteste 0
lu Batar Stefan a Turc au batut pe Ungurl la Smederevo sl
a oastea ungureasca e la Bosna.
Ed. Text sl. Miletie 84. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relafiile I I,
162-163, Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 144. Trad. I. Bogdan,
Rela(iile ', 100-101.
Not. Arh. Br., no. 99.
459.
114801 la inceput.
Scrisoarea (ninurr) lu Basarab cel Tanar Vv. TariiRomanest
ate Batar Istvan si Brasoven, carora lea trrns catastih pentru
visterie 0 liberat oamenl inchisi, jar el nui Inapolaza sopa decat
pe banl ; va nterven prin Vv. Stefan. Va inapoa pe fata lu
Laiota 0 pe Ioana In schlmbul celeilalte feme.
Ed. Text sl. Miletie 83-84. Text sl. Trad. I. Bogdan, Rela(iile ' I,
157-159. Gr. Tocilescu, 534 Doc. Istorice, 120-122. Rez. I. Bogdan,
Relatiile ', 97-99.
Not. Arh. Br., no. 107.

www.digibuc.ro
128 Marta Andronesch

160.

1480 (6988) Ind. 15. Gherghio.


Basarab-cel-Tanar Vv. Tarii-Romanesti da M-rei Snagov unde
e egumen Eftimie, jumatate de la motile de pe Nea1lov, vama
Prahovii, sate de Vlahi scutite de bir, 2 mori la Ditrih, Trill-
ghisestii, Izvoranii, Tancabestii, Germanestii, Popestii, Dobronestii,
Turbatii, olbestii, Saracinestii, Nimirestii, Spantov, Brasestii,
Straostii, Cracimar, Gradista i Muntii Garbova si Florelul. Martori.
Ed. Text sl. Miletie-Agura, 338-339.
Not. ind. 13.

461.

[14801.
Scrisoarea (ramIET) lui Basarab cel Tanar Vv. Tarii-RomAnesti
catre doamna Maria careia if recomanda pe luga si Most
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile ' I, 161, Gr. Tocilescu,
534 Doc, istorice, 124. Rez. 1. Bogdan, Relatiile ', 246.
Not. Arh. Br., no. 92.

162.

[1480].
Scrsoarea (ranurr) lu Basarab cel Tan& Vv. Tarii-Romanesti
catre doamna Maria carela LI recomanda pe Dragomir.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relariile 2 I, 162, Gr. Tocilescu,
534 Doc. istorice, 123. Rez. I. Bogdan, Rela(iile ', 246.
Not. Arh. Br., no. 94.

163.

[1480].
Scrsoarea (nmulT) lu Basarab cel Tamar Vv. Tarii-Romnesti
ogre doamna Maria, carei il recomanda pe Petru.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile ', 162, Gr. Tocilescui 534
Doc. istorice, 124. Rez. I. Bogdan, Relatiile ', 124.
Not. Arh. Br., no. 58.

www.digibuc.ro
Repertoriul docummtelor TArli-RomAnesti publicate pAnA azi i29

464.
[1480].
Scrisoarea (nrunrr) lilt Basarab cel Tandr Vv. Tarii--Rom4ne0i
cdtre Brapveni cdrora le spune cd a trimis la Batar I0van pe
RAtundul far pe Dragomir la el sd-i cumpere hamuri pentru 40
de cai sd le ducd la Poartd. Cere sd 1 se 1napoleze averea. Re
comandd pe Dragomir.
Ed. Text sl. Miletie 87. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile ' 1,
164-165. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 142-143. Trad. I. Bogdan,
Relatiile ', 96-97.
Not. Aril. Br., no. 84.
465.
[1480].
Scrlsoarea lui chir Macarie mitropolitul Ungrovlablei cdtre
Brapveni prin care le recomandd pe Dragomir.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile 2 /, 281, Gr, Tocilescu,
534 Doc. istorice, 372. Rez. I. Bogdan, Relatiile ', 306.
Not. Arh. Br., no. 464.
466.

[14801.
Scrisoarea lui chic. Macarie Mitropolitul Ungrovlahiei cdtre
Batar Stefan, Vv. al Ardealului 0 Span al SAcuilor prin care
muliume0e cd e in pace cu Basarab cel Tandr, II felicitd pentru
izbanda contra Turcilor 0 il mg sa Inapoieze pe doamna $i
sal Vv.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile ' 1, 279-281, Gr. Toci-
lescu, 534 Doc. istorice, 371-372. Trad. Bogdan. Relatiile ', I, 235.
Not. Arh. Br., no. 544.
467
[1480].
Scrisoarea lui VIntild logofdt cAtre doamna Marla prin care 11
spune cd a prirnit pe trimisul ei Petru 0 cd impreund cu Vv.
incearcd pe langd Batar I0van sd o libereze.
9

www.digibuc.ro
130 Marta Andronescu

Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relegate' I, 278-279, Gr. Tocilescu,


534 Doc. istorice, 398. Trad. I. Bogdan, Relegate I, 216.
Not. Arh. Br., no. 535.
468.
[1480].
Scrisoarea boerilor Cazan Vistier si Stoica Comis catre doarnna
Maria prin care ii spune ca au auzit cd a scapat din mdinile
vrdjmaplui 0 o a0eaptd in tar&
Ed. Text sI. Trad. I. Bogdan, Relegate 2 I, 277-278, Gr. Toci-
lescu, 534 Doc. istorice, 397. Trad. I. Bogdan, Relegate `, 214.
Not. Arh. Br., no. 461.
469.
[1480] Bucuresti.
Scrisoarea (nu caX) lui Neagu fost vornic catre Brasoveni acu-
zandu-i ca nu fac nimic pentru liberarea doamnelor si averii
luate de Laiota si provoaca mereu certuri ca in vremea lui Vlad
Tepes and au ridicat pe Dan (pretendentul) in timp ce Vv. sau
incearca sa faca pace cu Turcii care ii ameninia.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, RelaOile ' I, Gr. Tocilescu, 534
Doc. istorice, 394 395. Trad. I. Bogdan, Relegate ', 211-213.
Not. Arh. Br no. 575.
470.
[1480] a doua jumitate a anului.
Scrisoarea (muff) lui Basarab cel Tanar, V v. Taril-Romanesti
catre doamna Maria careia ii spune ca e scapata de vrajmasi
datorita lu Ba tar $tefan caruia ii trimite un dar ca din parted
ei si sa-1 roage sa-i dea drumul. li trimite pe Petru.
Ed. Text sl. Miletie 82. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relcgale ' I,
159-161, Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 122-123. Trad. I. Bogdan,
Relatiile ', 101-102.
Not. Arh. Br., no. 106.
471.
1480 (6988) Bucuresti.
Basarab cel Tanar Vv. Tarii-Romanesti scuteste M-rea Bolintin de
plata vamii la : Braila, Drastor, Giurgiov, Sfistov, Nicopole si Timbru.

www.digibuc.ro
kepertoriut documentelor Trii-RomAneti publicate NO. azi 131

Rez. Cantacuzino Const. Stolnicul, Cronol. Tabelaret, 26-27 (no.


36). Cit. Gr. Tocilescu, Cetatea Bucuresci, 21, no. 1.

472.
(1481-1481) (1503-1508) (?).
Gherghina parcalabul cere Sibienilor si-i libereze vames11 un
cal eumpArat.
Ed. Text sl. Trad. St. Nicolaescu, Doc. slavo-romcitte, 8-9. Lit.
A. Lipedatu, 0 noud publicatic de doc., 19.

473.
[1480-82] Mai 14, Poiana Jiului.
Scrisoarea (EIHIIIET) ll li Io Basarab cel Thar, Vv. Tarii-Ro-
manepl" catre Brapveni carora le recomanda pe jupan Albu.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Rela(iile, 171, Gr. Tocilescu, 534
Doc. istorice, 139. Rez. Relariile ', 247.
Not. Arh. Br., no. 91.
474.
[1480-1482].
Scrisoarea (muurr) lui Basarab cel Tamar Vv. Tarli-Romaneri
catre Brapveni prin care cere sa 1 se inapoieze lul Petrila de la
Targovkte, daca nu le e dator, marfa ce i-a luat Dimitru al
lul Buer.
Ed. Text. sl. Miletie, 85-86. Text sl. Trad. I. Bogdan, Rela(iile ',
I, 171-172. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 138-139. Kez. I. Bogdan,
Rela(iile j, 249.
Not. Arch. Br., no. 74.
475.
[1480821.
Scrtsoarea (tuunimo) lui Basarab cel Tan& Vv. TArii-Romanqt1
cAtre Brapveni carora le spune ol mutind Petritd, cei 300
de florini de la Paul sd--i plateased Andrea ginerele lui, i domnul
va rascumpara sculele de la Clq Mehel. Recomanda pe Andrea.
Ed. Miletie, 87. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relafiile2 I, 172-173, Gr.
Tocilescu, 534 Doc. istorice, 137-138. Rez. I. Bogdan, Relafiile T. 248.
Not. Arh. Br., no. 85.

www.digibuc.ro
132 Marta Andronescu

476.
[1480-14821.
Scrisoarea lui Cazan mare vornic catre Brasoveni prin care le
cere sd deschidd pe langd cele 2 cdi, st Prahova s Teleajenul.
Le recomandd pe StoIca.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile', I, 286-287. Gr. Tocilescu
534 Doc. istorice, 400-401, Trad. I. Bogdan, Re Wide 1, 215.
Not. Arh. Br., no. 484.
177.

[1481 Febr.-Mart].
Scrisoarea (nutHET) lui Basarab cel Tan& Vv. Tarii-Romdnesti
cdtre Brasoveni, vestindu-i cd a fdcut pace cu impratul care
1-a dat si aril, de aceia sd-i inapoieze averea si sd gdseascd pe
vrjmasti lui jar el it va apdra de Turd.
Ed. Text sl. Tract. I. Bogdan, Re latiilel, I, 165-166. Gr. Toci-
lescu, 534 Doc. istorice, 141-142. Rez. I. Bogdan, Re la(iile , 245-246.
Not. Arh. Br., no. 759 ; in I. Bogdan, Rel ', no. e 795.
478.
1481 Duminici, Arges.
Scrisoarea lul Basarab cel Tamar Vv. Tdril-Romdnesti catre Bra-
soveni pentru libertatea negotului sl pace.
Ed. Text lat. I. Bogdan, Relatiile , I, 339, Hurmuzaki XV 1, 108
(Februarie).
179.

1481, Durninici, Arges.


Scrisoarea lui Basarab cel Thar Vv. Tdrit-Romdnesti cdtre
Brasoveni, vestindu-i cd trimete pe Tudor sol la Stefan Bathory
sl sd trimeatd si et dot oameni pentru a explica intdrzierea.
Ed. Text lat. I. Bogdan, Relatiile', I, 338-339, Hurmuzaki XV ',
108 (Februarie).
430.
[1481 Mart].
Scrisoarea boerilor brailen, a cnejilor st a rumdmilor cdtre stefan
Vv. domnul moldovenesc, prin care 11 vestesc cd ei au domn pe
Basarab Vv. i nu vor sd stie de altul.

www.digibuc.ro
Repertorlul documentelor pril-Romgne01 publicate pkg azi 133

Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Rela0ile !, I, 282-284, Gr. Toci-


lescu, 534 Doc. istorice, 399. Lit. N. C. Bejenaru, Mircea II, 114,
C. Kogalniceanu, Mircea II, 875 sqq. Id. 0 genealogie, 1266.
Not. Arh. Br., no. 447.
481.
(1481 Martie).
Scrisoarea (nuunno) boerilor buzoieni, ramniceni, a cnezilor si
rumnilor catre Stefan Vv. domnul moldovenesc, prin care ii
spun ca au de domn pe Basarab Vv. si nu vor sa stie de altul.
Edit. Text sl. Trad. I. Bogdan, Rela(iile ', I, 284-285, Gr. Toci-
lescu, 534 Doc. istorice, 400. Lit. N. C. Bejenaru, Mircea II, 114.
C. Kogilniceanu, Mircea II, 875 sqq. Id. 0 genealogic, 1266.
Not. Arh. Br., no. 448.
189.

[1481].
Scrisoarea (limn') lu Cazan mare vornic catre Mihail, &area
si Oprea prin care le cere sa lase pe Sasii de la Brasov sa
mearga la casele lor pe Prahova sau Teleajen, sa fie drumurile
libere, sa vie indata la cetatea Craciunei si sa fie prudenti cu Sasii.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relaliile 1, I, 286, Gr. Tocilescu,
534 Doc. istorice, 401-402. Trad. I. Bogdan, Rela(iile`, 215-216.
Not. Arh. Br., no. 503.
483.
[1481].
Scrisoarea (aNutavr) unui Turc catre Brasoveni prin care le
spune ca pentru 40 florini s'a in volt sa aduca lui terca din
FagArq, femeia de la Nicopol lac daca nu sa-si la banii de la
Talaba care ii este dator. RAdild nu-1 este dator cu nitnic.
Ed. Text sl. Miletie 93. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile ', I,
285-286. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 458-459.
Not. Arh. Br., no. 482.
484.
[1481 Mart sau April].
Scrisoarea (mituiro) lui Io Basarab cel Tanar Vv. Tarii-Roma-
nesti catre Toma burghermesterul din Sibiu, caruia ii spune a

www.digibuc.ro
134 Marta Andronescu

imparatul il va lasa sa facA pace cu Unguili dar tie de la stefan


Vv. a Unguril yin spre Bosnia, prin Ardeal 0 pe la vadul
Ungurilor sa-i prade tara. Se plange a stefan Vv. nu a a vut
pace nici cu Radul VodA, niel cu Basarab cel Bdtr An, nici cu el.
Negustorii au voie sil mearga liberi. Le recomandA pe Marcu.
Cere sA fie vestit Bat Ar stefan Vv.
Ed. Text sl. Trad. S. Dragomir, Relafiile cu Sibiul, 17.19.

485.
[1481] 14 April, Bucuresti.
Scrisoarea (nmurr) lui Basarab cel Tan& Vv. priiRomAne0i
atre Brapveni prin care cere sA se redea averea. lui Radii& SA
vie un orn de al lor la judecata cu Turcul.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, RelaPile2, I, 169-170, Gr. Toci-
lescu, 534 Doc. istorice, 140-141. Rez. Re lapile 1, 248-249.
Not. Arh. Br., no. 96.
486.
[1481 Julie].
Scrisoarea (nmurr) lui Io Mircea Vv. TAriiRornne0i catre
Brapveni cArora le veste0e a a dobandit scaunul tatAlui meu
Vlad Vv." i le fAgAdue0e a vor avea pace ca supt Radul Vv.
fratele Mu. Le cer sa trimeat un orn pentru a face pace, sA nu
Vila pe vrAjrna0 la el. 0 sA respecte avutul 0 jupAnitele boierilor
pe care el ia iertat.
Ed. Text sl. Miletie, no. 117 (Mircea Ciobanul]. Text sl. Trad.
I. Bogdan, RelaPile2, I, 178-179. Trad. I. Bogdan, Din relaPile cu
Brafovul, 890-891. Id. Re lapile1, 107-108.
Not. Arh. Br., no. 20.
487.
[1481 lulie-August].
Scrisoarea (nmurr) lui Vlad Calugarul Vv. priiRomane0i
catre Brapveni arora le veste0e cA. despre r epeltq nu se tie
nimic, ca tara i boierii i se inchinA, a Alibeg ia cerut la
Poartd steag, eA pribegii de peste DunAre s'au intors si afteaptA
pe Hadar 0 Sucal,

www.digibuc.ro
Repertodul documentelor TAr11-RomAneat1 publicate pAnA azi 136

Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relafiile 2, I, 181-182, Gr. Toci-


lescu, 534 Doc. istorice, 146-147. Traci. I. Bogdan, 111-112.
Not. Arh. Br., no. 204.
488.
11481 Julie-August], Tirgoviste.
Scrsoarea (nuturr) lu Vlad Calugarul Vv. TriiRomngti
catre Brasoveni carora le vesteste ca vrafmasul a trecut Dunarea,
a o0lle lui sant la Severin; pomeneste de certurile intre frasi la
Turci, cere sA vesteascA pe Batar Istvan 0 sa trimeata un om
pentru a se in/elege ql pe jtipanilele rArnase acolo.
Ed. I. Bogdan, Relafiile I, 180-181. Gr, Tocilescu, 534 Doc.
storice, 145-146. Rez. I. Bogdan, 113.
Not. Arh. Br., no. 200.

489.
1481. (6989) August 6, Pitesti.
Basarab cel Tan& Vv. TariiRomanesti intareste lui Roman
cu fil si froth' : Dan, Radul, Mlcul si Musat, Ulitestil cumpArati
de la Zamare pe aspri un cal 0 2 boll i Mice0li lu Gane de
la fiul lui din Bailie pe asprii, 2 cai i o vaca. Cal domnesc.
Martori.
Ed. Text sl. Miletie-Agura 340. Lit. G. Ghibinescu: Vlad Cci-
lugiirul 135. N. Iorga : $tefan cel Mare, 339 si no. 251. Facs. Gen.
Nsturel, Nova plantatio, 30.

490.
11481 Septembre-Decembre].
Scrisoarea (runurr) lui Basarab cel Tan& Vv. Tarii- Romanesti
cAtre Brapveni prin care le veste0e cA a fAcut pace cu craiul,
le cere sA la de la Vintila logofat I Caloean 60.000 aspri dati
pentru a cumpara camhe i hazdee i lucruri de argint ; sa in
departeze pe vrafmasul lui, pentru a el ia scapat de Allbeg.
Recomanda pe Oprea.
Ed. Text sl. Trad I. Bogdan, Relafiile 2, I, 167-169. Gr. Tocilescu,
534 Doc. istorice, 125-126. Rez. I. Boylan, Relafiile 105-106,
Not. Arh. Br., no. 89,

www.digibuc.ro
136 Marta Andronescu

491.
1481 Novembre 16. [Feria sexta proxima post festum beati Martini
episcopi]. Bucuresti.
Basarab cel Tana Vv. Taril-Romanesti recomanda Brasovenilor
pe trimisul lor Tudor.
Ed. Text lat. I. Bogdan, Re latiile 2, I, 338. Hurmuzaki, XV I, 116.
492.
1482 (6990) Mart. 23 Md. 15. M-rea Gherghio.
Hrisovul (wicoaSit) lui Basarab cel Tamar Vv. Tarii-Romanesti
dat M-rei Snagov pentru mosia Velea cu moara Neajlov, vama
Prahovei, satele din judetul V lahovu, vama Elvovului 8 010
de grau si 8 de orz din 8 sate ale judetului Prahova, 4 mori la
Dridu, vama Prahovel, Lopateni, Frenghisesti, Izvorani, Tana--
besti, Ghermanesti, Popesti, Dobosesti, Turbati, Solbesti, Saracl--
nesti, Niruiresti, Spantov, Brasesti, Straosti, Craciumari, Gradistea,
Velea si : Garbovi, Floreiul Minea vama de la jil. II
da birul luat de birari de la rumani, pentru lucrul villor. Gb-
birea sa o faca vornicii pentru M-re. Martori.
Ed. Text sl. Mileti-Agura, 338-339 [sub an. 1480]. Trad. N.
Iorga : Studii si doc., XVIII, 71-73. Rez. Lesviodax, 390. I. Bre-
zoianu, Institufiile Romeiniei, 239. St. Nicolaescu, Snagovul, 111-112
[sub an. 1480]. Lit. A. Lapedatu ; Vlad Cdlugclrul, 516-517. N.
Docan, Elemente cronologice, 392.
493.
[1482 Aprilie-Iunie].
Scrisoarea (naiurr) lui Io Vlad Calugarul Vv. Taril-Romanesti
catre Brasoven1 carora le vesteste ca vrajmasul comun a fost
omorit de Mehedinleni la satul Glogova. Le recomanda pe
Florea i Danciul si cere sa fie vestit I Batar stefan.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relariile7, 1, 182-183. Gr. Toci-
lescu, 534 Doc. istorice, 147. Trad. I. Bogdan, Relatiile ', 113-114.
Not. Arh. Br., no. 158.
491.
1482 Itdie 3, Tirgoviste.
Gr. Conduratu, cu Ungaria, 188 no. 1 si 203 ? citeaLa
documerit de la Vlad CalugArul.

www.digibuc.ro
Repertorlui documentelor Trli-RomAneftl publicate pad. azi 137

195.

[1482 lulie 13], Tirgoviste.


Vlad Calugarul Vv. Taril-Romanesti intareste lui Roman cu
kalif: Dan, Radul, Micul, Musat s Stoica, mopa Mice0 a lu
Sn, Vanjea Curcea si VIalcul, data pradalica domneasca de 12
hooted, fosta a lu Stoica (care o da lu Roman etc.) si Llltest1
cumparati de la Zamore cu asprii.
Rez. A. Lapedatu ; Vlad Ccilugcirul no. 1, 1148, N. Docan,
Numismatica Tetrii-Romneft, 529. Minea-Boga, Mostenirea mofii1or,
3, 159.

196.

[1482] Novembre 15.


lo Vlad Calugarul Vv. Tarii-Romanesti instinteaza parcalabl,
pargari s vamesi din tara ca dup cerinta Brasovenilor intdrqte
(3TapsAu4u) vechiul asezamant din vremea altor domn si a lui
Radul Vv. fratelu lu, pentru libertatea negotului s vama veche.
Ed. Text sl. Trad. L Bogdan, Rela(ide ', I, 183-184. Gr. Toci-
lescu, 534 Doc. istorice, 152. Trad. 1. Bogdan, Relariile ', 116-117.
Not. Arh. Br., no. 143.
497.
[1482] Novembre 20. Tirgoviste.
Scrsoarea (niuutmo) lu Vlad Clugarul Vv. Tarli-Romanesti
catre Brasoven carora le vesteste ca Ali-beg, care nu mai are
oaste, cere mpacarea. Ii roaga sa-i faca un leagan. Le recomanda
pe Capota.
Ed. Text sl. Miletie, 77 (la Vlad 'rem). Text sl. Trad. I. Bogdan,
Re1aiile2, 1, 184-185, Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 153. Trad.
I. Bogdan, Relaiiile ', 112.
Not. Arh. Br., no. 149.
498.
1482 (6990).
Vlad Calugarul Vv. prii-Romanest intareqte lui Mihat Sptar
mo0a RuO.
Rez, Cantacuzino Const, Stolnicul, Cronol. Tabelard, 27 (no. 37).

www.digibuc.ro
138 Marta Andronescu

499.
[1482].
Scrisoarea lui Dragomir a lui Manea catre Lerint, ca sa-i tri-
mild prin Cadrea sacii i sculele lasate la el de Neacqa i slui-
nica Ilca.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan ; Re1aii1e I, I, 266-267. Gr. Toci-
lescu, 534 Doc. istorice, 390. Rez. I. Bogdan, Relafiile 1, 291.

500.
[1482].
Scrisoarea (taniwr) lui Vlad Calugarul Vv. Tarii-Romne0i
catre Brapveni carora le spune, dup venirea lui CArstea 0 Ha.-
n4, ca. au pace cu craiul, cu ei, cu BArsa 1 cu Sacuii I ca ei
sAnt liberi sa faca ori ce fel de negot : cu yin, pe0e, etc.
Ed. Text sl. Miletie 78-79 (la Vlad Tepes). Text sl. Trad. I.
Bogdan, Rela(iile 2, I, 185-186, Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 154.
Trad. I. Bogdan, Relatiile1, 114-115.
Not. Arh. Br., nib. 136.
501.
[1482].
Scrisoarea (nawrr) lu Io Vlad Calugarul Vv. Tarii-Romne01
catte Brasoveni care, ascultand de Barbat si Coman, au napastuit
pe Radila din Cmpulung, care nu a fost chezq ci gazda Tur-
cului, de aceia sau sa i se inapoieze cei 40 de florini salt sa
vie Sasul la judecata cu Radila i Turcul. Daca nu intorc banii
lui Radila il va despagubi de la altul.
Ed. Text sl. Miletk. 76-77 (la Vlad Tepes). Text sl. Trad.'I.
Bogdan, Relatiile', I, 187-188. Gr. Tocilescu, .534 Doc. istorice, 148-
149. Trad. I. Bogdan, Rela(iile 1, 115-116.
Not. Arh. Br., no. 156.
502.
[post 1482].
Hrisovul lui Vladislav Vv. domn i sta pan a toatA Ungrovlahia
prin care impreuna cu nepotul sau Dragomir marele vornic d
Sf. Manastiri de la Meteore a Sf. tefan, capul Sf. liaralamb

www.digibuc.ro
Repertoriul documentelor prii-Romnest1 publlcate pn 84 139

un deget de la mania dreapta a Sf. loan Botezatorul Ina trite Mer-


gatorul.
Rez. Hurmuzaki XV ', 41.
503.
[1482] in a doua jumitate.
Scrisoarea (nmurr) lui lo Vlad Calugarul Vv. Tari-Romanest1
catre Sibierii prin care le vesteste c a fost chemat de imparatul
turcesc la Poarta i ca s'a dus dand 0 dajda. If asigura de
prietenie.
Ed. Text sl. Trad. St. Nicolaescu, Doc. slavo-romeme, 1-2 (Aprilie
1482 - Maiu 1496). Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 175-176. Lit. A.
Lpedatu, Vlad Cciluguirul, 34-35. Id. 0 nouci publicatie de doc., 19.

504.
[1482-1483] Pulie 10. Tirgoviste.
Scrisoarea (nHuitmo) lui Vlad Calugarul Vv. Tarii-Rornanqti
catre Brapveni pentru solia lid Paul 0 Simon judetul Rajnovului.
Libertatea negoluhii de la TarRor la Dunare.
Ed. Text sl. Miletie 78 (la Vlad Tepes). Text sl. Trad. I. Bogdan,.
Relariile2, I, 188-189. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 149-150.
Trad. I. Bogdan, Relatiile', 117-118.
Not. Arh. Br., no. 130.
505.
[14824483].
Scrisoarea (mull') lid Dragomir Lidriste catre Brasoveni prin
care ii asigura ca Sinaclin n'a fost la Turd sub Basarab (Mlad)
cl ascuns intr'o manastire.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Re1atii1e2, I, 290-291. Gr. Toci-
lescu, 534 Doc. istorice, 404. Trad. I. Bogdan, Relaale ', 219.
Not. Arh. Br., no. 470.
506.
[1482-1483].
Scrisoarea 1111 Sinadin al Capitanului catre Brapveni, prin care
11 asigura c pot trimite un (mu al lor fara teama la voevod
impreuna cu Hrus,

www.digibuc.ro
140 Marta Andronescu

Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Re latiile 2, I, 287-289, Gr. Toci-


lescu, 534 Doc. istorice, 402-403. Rez. I. Bogdan, Re1a(ii1e1, 291.
Not. Arh. Br., no. 497.
507.
[1482-1483].
Scrisoarea (muff) lui Vlad Calugarul Vv. Tarli-Romanesti catre
Sibieni despre trimterea lui Simon ca sa intAlneasca solii craiului
si pe ce turcesti la ei sau la Brasov.
Ed. Text sl. Trad. S. Dragomir, Re1aii1e cu Sibiul, 21.

508.
14.. (69..) [1482-1485 Martie 9] Tirgov4te.
Vlad Calugarul Vv. Tarll-Romanesti intareste lui Mihai fratelui
sal loan verilor sai Mihai i Balea cu fli : Rusii partea cumparata
pe aspri de la Macn, iertat de cal domnesc i partea daM de
Vv. Mop sa ramna in neam. Martori. Scrie Car fig.
Rez. I. C. Filitti, Arb. Cantacuzino, 17-18. Cit. Cipariu, Arhivu, 35.
Not. In Cantacuzino Const. Stolnicul, Cronol. Tabelar, 27, no.
37 [sub an 6990] este poate

503.
[1482-1487].
Scrisoarea (ntiturr) lu Vlad Calugarul Vv. Tarii-RomAnesti catre
Brasoveni carora le cere sa pedepseasca pe Tatal Duvalma din
Rainov si Secara care impreuna cu al robi au omorit pe gnerele
lui Voina din Buzau s doi Turd s au pradat multe feme in
muntele mare. Dupa cum negustoril lor merg liber pana la
Braila si Floci tot asa sa fie si ai lui sa meargd Jibed la ei. Le
recomanda pe Neagu paharncul.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relafiile 2, I, 191-193, Gr. Toci-
lescu, 534 Doc. istorice, 157. Trad. I. Bogdan, Re 122-123.
Not. Arh. Br., no. 141.
510.
[1482-1492].
Scrsoarea lu Dragomr Udriste catre Brasoveni prin care le

www.digibuc.ro
Repertorlui clocurnentelor TAr11- RotnAnOti publicate pAnA azi 141

vesteste c pe Cosata l-au prins Romanii 0 le recomanda pe


Stoica i Talmaclu.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile 2, I, 294. Gr. Tocilescu,
534 Doc. istorice, 405-406. Rez. I. Bogdan, Rela(iile ', 292.
Not. Arh. Br., no. 477.
511
[1482-1492].
Scrsoarea lui Dragomr Udriste catre Brasovenl prin care le
cere sa-i lase plperul 1 cateva bogasil, in pace, daca nu vor sa
scuteasca de vama. Le recomanda pe Mihail Gramatic
Baico.
Ed. Text sl. Tract. I. Bogdan, Relariile 2, I, 294-295, Gr. Toci-
lescu, 534 Doc. istorice, 406-407. Rez. I. Bogdan, Relafiile 1, 293.
Not. Arh. Br no. 533.
512
[1482-1.492].
Scr1soarea lu Dragomr LIdrWe catre Brasovenl prin care cere
sa la sculele furate de la biserica din Bucov i pe hot sa-1 o-
moare.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, RelczOile2, I, 295-297. Gr. Toci-
lescu, 534 Doc. istorice, 408. Rez. I. Bogdan, Rela(iile 2, 293.
Not. Arh. Br., no. 539.
513.

[1482-1492].
Scrsoarea lu Udriste catre Brasoveni cerandu-le sa deschida
drumurile pentru a le putea mat usor trimite vesti despre Turd.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relcifiile 2, I, 297. Gr. Tocilescu,
534 Doc. istorice, 409.
Not. Arh. Br. no. 506.
514.

[1482-1492].
Dragomr Udripe cere Brasovenilor sa faca dreptate lui Bobu,
pradat in vremea lul Tepelus de Capota care a calauzit pe Turci
in Ardeal.

www.digibuc.ro
142 Marta Androneku

Ed. Text sl. Miletie 92-93. Text sl. Traci. I. Bogdan, Re latiilel,
I, 293. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 407. Rez. I. Bogdan, Re-
latiile 1, 220.
Not. Arh. Br., no. 458.
515.
[1482-1495].
Scrisoarea (rmuuT) lui Vlad Calugarul Vv. Tarii-Romangti catre
Brgoveni pentru ca saracul Stroe sd.-0 poatd lua calul de la Igi
Ong din Satcele.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile 1, 1, 209. Gr. Tocilescu,
534 Doc. istorice, 150-151. Rez. I. Bogdan, Relatiile 1, 251.
Not. Arh. Br., no. 182.
516.
[1482-1495].
Cartea lui Vlad Cdiugdrul pentru mosia Vrful Viadului a
M-rei Tismana.
Citati in intirirea lui Radu cel Mare din 1499. Octombre 31
[cf. doc. no. 708].
517.
[1482-1495].
Vlad Calugaru Vv. Tarii-Romangti da M-rei Rdnaciovul :
vindriciul din Cdrstieni, galetile ohabnice de grAu 0 orz din ju-
detul Padure1, satele : Iacove0i i Dohogti, venitul din grdu si
orz din judelul Vlasca satele: Bangti, Dobringti, Vatdigti, Gae01
0 Stragti.
Document scos din confirmarea lui Radu cel Mare cu data
1498 Iulie 19, Tirgoviste (cf. doc. no. 699).

518.

[1482-1495].
Porunca lui Vlad Calugarul Vv. Tarii-Romangti catre Milea,
Vlad 0 Nan cu hi pentru Cincul 0 Sipot mo0a lui Mile 0 hilor
lui Vlad.
Ed. Trad. A. tefulescu ; Domnia lui Vlad Ccilugrul, 377,

www.digibuc.ro
Repertonul cbcumentelor TArll-RomAnesti publicate pAnA azi 143

519.
[1482-1495].
Scrisoarea (rumeT) lui Vlad Calugarul Vv. TariiRomane01 catre
Brapveni carora le recomanda pe simon.
Ed. Text sl. Trid. I. Bogdan, Re latiile 2, I, 198. Gr. Tocilescu,
534 Doc. istorice, 162-163. Trad. I. Bogdan, Re Wile ', 120.
Not. Arh. Br., no. 199.

520.
[1482-1495].
Scrisoarea (mum') lui Vlad Calugarul Vv. Tari1Romne0i catre
Brapven carora l cere ca Ana femeea lui Jima 0 Marghit a
lui Caliman, sa plAteaseA datoria de ducapi lui Dimitru a lui
Volata, prin omul trimis.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile1, I, 196-197. Gr. Tocilescu,
534 Doc. istorice, 161. 'Traci. I. Bogdan, Relatiile ', 123-124.
Not. Arh. Br., no. 139.

521.
[1482-1495].
Scrisoarea (rIHum') lui Vlad Calugarul Vv. Tarii-RomaneVi
env Brapveni carora le cere sa judece 0 ei pe lancau husarul
care la Sacele a luat 16 florini de la popa Vlaicu Ilie din Buzau
0 Dusrnan, zicand paralabului din Bran, ca i s'au luat 50 florini
la Gherghita.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile 2, I, 199-200. Gr. Toci-
lescu, 534 Doc. istorice, 163-164. Trad. I. Bogdan, Relatiile ' 124-125.
Not. Arh. Br., no. 129.

522
[1412-14951.
Scrisoarea (nHuirr) lui Vlad Calugarul Vv. TariiRomane01 catre
Braoveni, despre Andriq din Dalnic caruia fugindu-1 oierii, a
napastuit pe Crastea qi Micul care au cheza0 la ei pe Jima i
Matiiaq. Andriiq 41 luase insA oile prin Laslau sluga lui Dami
anfi de la j. Draghici.

www.digibuc.ro
144 Marta Androndscu

Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relariile I, I, 202-203. Gr. Tocilescu,


534 Doc. istorice, 166. Trad. I. Bogdan, Relaiiile ', 125.
Not. Arh. Br., no. 206.
523
[1482-1495].
Scrisoarea (Hilturr) lui Vlad Calugarul Vv. Tari1-Romane01 catre
Brasoven1 carora le spune a s'au dat indarat cele luate de oa-
menii lui si ca 0 ei sa inapoeze lui Micul calul ce-1 are la
lianas Cretul.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, RelaOile ?, I, 203-204. Gr. Toci-
lescu, 534 Doc. istorice, 167. Trad. I. Bogdan, Relariile ' 126.
Not. Arh. Br., no. 160.
524
[1482-1495].
Scrisoarea (nalurr) lui Vlad Calugarul Vv. Tar11--Romitnesti
catre Brasoveni carora le cere sa achite Sasii marfa cumparata
de la Anghel.
Ed. Text sl. Tract. I. Bogdan, Rela(iile v, I, 204. Gr. Tocilescu,
534 Doc. istorice, 168. Traci. I. Bogdan, Relatiile ', 126-127.
Not. Arh. Br., no. 138.
525
[1482-1495].
Scrsoarea (numer) lui Vlad Calugarul Vv. Tarli-Romanestl
catre Brasoveni pentru un sarac care a fost pedepsit sa dea vama
150 oi si 6 florini : Tatul din RAjnov (diac).
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Rela(iile ', 1, 205. Gr. Tocilescu,
534 Doc. istorice, 168-169. Trad. I. Bogdan, Rela(iile ', 127.
Not. Arh. Br., no. 195.
520
[1482-1495].
Scrisoarea (ninurr) lul Vlad Calugarul Vv. Tarii-Romnest1
catre Brasoveni carora le cere sa facia dreptate negustorilor :
Nicula o Manglavit care au cumparat de la Moldoveni ; la Bretcu

www.digibuc.ro
Repertorlui documentelor l'ArE-RomAneti publicate pSnd azi i45

0 Budila, 450 berbeci i cu toata asigurarea data de Albert din


Budila, la Drajna, 22 oameni le-au luat one. Trimite pe 4tvan
cu et.
Ed. Text sl. Miletie 76 (la Vlad Tep4. Text sl. Trad. I. Bogdan,
Relapile ', I, 205-207. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 169-170. Trad.
I. Bogdan, Relariile ', 129.
Not. Arh. Br., no. 134.
527.
[1482-1495].
Scrsoarea (nimirr) lui Vlad Calugarul Vv. si domn pat-
Romdnest1 catre Brapveni pentru a da dreptatea lui. Bobul din
Sarata pradat de Capota.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relapile I, I, 207. Gr. Tocilescu,
534 Doc. istorice, 170-171. Tract. I. Bogdan, RelaPile ', 129.
Not. Arh. Br., no. 205.
528.
[1482-1494
Scrsoarea (mum) lu Vlad Calugarul Vv. Tar11-Romanesti
catre Rajnoveni earora le cere sd plateasca omorirea unui ne pot
al lu Mihail.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relapile , I, 201. Gr. Tocilescu,
534 Doc. istorice, 165. Trad. I. Bogdan, Relapile ', 129-130.
Not. Arh. Br., no. 207.
529
[1482-1495].
Scrsoarea (nmurr) lui 'Wad Cdlugdrul Vv. Tdrit-Romanesti
cdtre Brasoveni pe care it roagd ca meVerul trimes &Ili poatd
cumpAra in liniste cele necesare.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relapile 11, I, 208-209. Gr. Toci-
lescu, 534 Doc. istorice, 172, Rez. I. Bogdan, Relapile', 251.
Not. Arh. Br., no. 151.
530
[1482-1494
Scrisoarea (naiurr) lui Iliad Cdlugdrul Vv. Tdrii-Romdn2sti cdtre
10

www.digibuc.ro
146 Marta Andronescti

Brapveni cdrora le cere sa lase pe popa Coman 0 pe Radul sd


vie cu pace in tard.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile ',1, 207-208. Gr. Toci-
lescu, 534 Doc. istorice, 171-172. Rez. I. Bogdan, Relatiile `, 25.
Not. Arh. Br., no. 194.
531.
[1482-1495].
Scrisoarea (nHuirr) lui Vlad Calugarul Vv. prii-Romnqti care
Brapveni pentru call i sculele lui Man/ea luate de lancdu.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile 2, I, 200-201. Gr. Toci-
lescu, 534 Doc. istorice, 164-163. Rez. I. Bogdan, Relatiile 1, 251.
Not. Arh. Br., no. 197.
532
[1482-1495].
Scrisoarea (ninnIT) lu Vlad alugdrul Vv. Tdrii-Romane01 cdtre
Brqoveni prin care-1 vestqte a a inteles cele spuse 0 le reco-
manda pe Hands falnagiul (4snstiou) de la Rdjnov.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relatii1e2, L 210. Gr. Tocilescu,
534 Doc. istorice, 173. Rez. I. Bogdan, Re1atii1e1, 252.
Not. Arh. Br., no. 203.
533.
[1482-1495].
Scrisoarea (mull) lui Vlad Calugarul Vv. Tar11-Romane01 cdtre
Brqoveni pentru achitarea datoriei lui Dumitru Volata.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile 2, I, 197-198. Gr. Toci-
lescu, 534 Doc. istorice, 162. Rez, I. Bogdan, Relatiile 1, 252.
Not. Arh. Br., 213.
5134.

[1482-1495].
Scrisoarea (ninurr) lui Vlad Cilugdrul Vv. pri1-Romne0i catre
Brqoveni despre solia lui Iacob.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relatii1e1, I, 210411. Gr. Toci--
lescu, 534 Doc. istorice, 173-174.
Not. Arh. Br., no. 209.

www.digibuc.ro
Repertoriul documentelor TArti-Romariesti publicate Ora azi 147

535.
[1482-1495].
Scrsoarea (muff) lui Vlad Calugarul Vv. Tarii-Romane0i
catre Sibieni, recomandand pe Oprea.
Ed. Text sl. Trad. S. Dragomir, Reta(iile cu Sibiu!, 25-26.

536.
(1482-95).
Scrisoarea (mum') lui Vlad Calugarul Vv. Taril-Romanesti
catre Sibieni prin care le cere sa nu ramale pagubti Frncu,
Badea o Deatco carora li s'au furat caii de oameni din Gainari
0 Colun 0 s'au vandut la alcau.
Ed. Text sl. Trad. S. Dragomir, Re la(iile cu Sibiul, 24-25.

537.
[1482 April-1495 Mai].
Serisoarea (muff) lui Vlad Calugarul Vv. Tarli-Romanesti
catre Brasoveni prin care ii veste0e a a trlmis pe I0van Pitarul
cu 1000 aspri sa cumpere sageli 0 tolbe pentru openi, 0 e in solie,
pentru a
Ed. Text sl. Trad. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 151.
Not. Arh. Br., no. 132.
538
[1482 April-1495 Mai].
Sersoarea (nnwrr) lui Vlad Calugarul Vv. Tarii-Romane0i
catre schilerii din Dragoslave carora le cere sa inapoieze omului
lui covorul luat, pe care il trimetea judetuhii Brapvului.
Ed. Text sl. Trad. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 174.
Not. Arh. Br., 198.
539
[1482-1495].
St. Nicolaescu in Doc. slavo-roincine, 9 n. citeazi un doc. de la
Vlad Cilugirul pircilab fiind Gherghina, din Arh. Statului M-rea
Valea pach. 16, no. 2.

www.digibuc.ro
fis Marta Andronescti

540
[1482-1507].
Scrlsoarea lui Stoica legofat cdtre Brapveni prin care cere sd
sa se facd dreptate lui Neagoe din Mdgurenii, care pierzdnduii
pecetea pentru marfd i florinti a fost amendat la vamd cu 3

Ed. Text sl. Miletie 91. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile 1, I,
300-301. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 411-412. Rez. I. Bogdan,
1, 293.
Not. Arh. Br., no. 475.
511
[1482-1507].
Scrisoarea lui Stoica logofgt -prin care roagd pe Brarveni-isa-1
trimeatd pe un meeter de boll de picioare cu omul sau Nanciul.
Ed. Text sl. Traci. I. Bogdan, Relatii1e2, I, 301-302. Gr. Tocilescu,
534 Doc. istorice, 410-411. Rez. I. Bogdan, Rela(iilej, 294.
Not. Arh. Br., no. 528.
542.
1483 (6991) Ian. 1.
Cf. 1483 (6991) Iun. 1 (cf. doc. no. 545) in Not.

543.
1483 (6991) Ian. 27. Tirgovisie.
Vlad Calugarul Vv. TdriiRonadne0i intarepe lui Bratie, Dragul,
Doltornir, Dragul, Radul i Danciul moiile : CoqlOita, Dragoted,
CervenitaGora Lubnic, moVile curnparate de la Mupta pe aspril:
Criva din Mehedinti, Bucure0ii I Rusdne0ii. Cal domnesc. Martori.
Rez. A. Lipedatu, Had Ccilugrul, 1148, no. 3. N. Docan,
Numismatica Tdrii-Romiinefti, 529.

5.44

1483 (6991) Mai 12. Tirgoviste.


Vlad Calugarul Vv. prIlRomaneVi intarqte lu Dragomir un
..s610; de ligani -clumpdrati de la Basarab cel Tandr cu 2 cal.
Rez. A. Lapedatu, Vlad Ccilugcirul, 1148 [no. 4].

www.digibuc.ro
Repertorlul documentelor prii-Romineti pubilcate pd. azi 149

545
1483 (6991) lun. 1 incl. 1. Tirgoviste.
Hrisovul (.xnicwaotras) lui Vlad Calugarul Vv. Tarii-Romanesti
dat egumenului ieromonah Matei de la M-rea Tismana pentru
ocina Tismana pe malurile raului, Poemia, Godine0ii, Sat-1)10)11i
si Ohalba cumparate de Vintila logofat de la Stanciul Cortifles
pe florini. De la Vv. partile lui Dobrovoe, Dragomir 0 scutire de
vama oilor, porcilor, de galeatd, albine, dijrnarit, yinarici, cosit
de fan, caraturi, olace. Martori.
Ed. Text sl. Venelin 124-126 [lulie ?]. Text sl. Trad. A. Ste-
1

fulescu, Tismana ', 195-196. Lit. A. Lipedatu, Vlad Ceilugrul, 1148


Not. A. Lipedatu 1. c., crede ca n-le 2 si 5 sunt acelas docu-
ment cum si cel mentionat in Cantacuzino Const. Stolnicul, Cro-
nologia Tabelard, 27, no. 38 [sub data 1483 (6991) Ian. ll.
546
1483 (6991) lun. 5. Tirgoviste.
Porunca (nostAttu) lui Vlad Calugarul Vv. Tarii-Romanesti,
intarind lui Mihail cu fii 0 nepotul sau Mihail satul Tope0i anga
Tismana cumparat de la Maned fiul lui Barbu pe asprii. Cpl
domnesc. Mosia sa ramana in neam. Martori. Cencul scrie.
Ed. Text sl. Miletie-Agura, 340. Text sl. Trad. Ark ist., I, 1,
37. G. Ghibinescu: Surete fi lzvoade, I, 1906, 285-286. Al. $te-
fulescu, Doc. slavo-romine, 23-24.
547.
1483 Jun. 11. Tirgoviste.
I. Brezoianu, Istiturille Romdniei, 239, citeazd un document de la
Vlad Cilug5rul pentru Tismana.
548.
1483 lun. 25. Tirgoviste.
I. Brezoianu, Instituriile Romniei, 239,citeazi un document de
la Vlad Cilugrul pentru Tismana.
549.
1483 (6991).
Intr'un document din condici este meniionat IVIacarie al 1I-Jea
ca Mitropolit al pr1i.Roma1e0i.
Edit. Lesviodacs p. 397.

www.digibuc.ro
150 Marta Andronescu

550
1483 (6991).
VMd Calugarul Vv. TarilRomanest intareste M-rei Tismana
satul Ceaurul.
Rez. A. $tefulescu, Gorjul istoric, 261.
551.
1483 (6991), Trgoviste,
VMd Calugarul Vv. TariiRomanesti intareste lui Manea, Ion,
Radul si Stanciul cu fii proprietatea mosiilor : Toplita, Teleapi,
Titulatii.
Rez. A. Upedatu, Iliad Ccilugcirul, 1148-1149, no. 7.
552
11483-841
Scrisoarea (sHiusT) lui Vlad Calugarul Vv. Tarii--Romne0i
catre Brasoveni carora le cere saI lase a la arme: sageti, arcuri,
sabii, scuturi si fier, cum si ei iau ce vor de la el din Ora.
Ed. Text sl. Miletie 78 (la Vlad Tepes). Text sl. Trad. I. Bogdan,
RelOile, I, 18g-190. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 155. Trad.
1. Bogdan, Relatiile ', 118.
Not. Arh. Br., no. 155.
553
1484 (69)2) April 24. Tirgoviste.
Porunca (nosenttfil) lui Vlad Calugarul Vv. Tarii-Romane0i
cetre Ivul cu fii, Arcs fiul lui Ara 0 sora sa Elena inMrindu-le:
Clocadia, Tupsa, Polana si munlii: Paraginosul, Plepoaia 0 Poiana
Muerii, mo0i ohabnice.
Ed. Text sl. Trad. Gh. Ghibinescu, Surete 0 izvoade, I, 287.
A. $tefulescu, Doc. slavo-romdne, 25.
554.
1484 (6992) Iulie 3. Tirgoviste.
Porunca lui Io VMd Calugarul Vv. TariiRomanesti, prin care
intarete lui Neanciu Vornie cu fii : Stan, Stoica 0 Neag cu Hi
stSpanirea a jurnAtate din Gantuesti cumparata de la Vialcu at
asprii si dand cal domnesc. Martor.
Ed. Traci. I. Rautescu, Acte muscelene, 10$

www.digibuc.ro
Repertoilul documentelor TAni-Romnesti publicate pn azi 151

555.
(1484) Oct. 30. Tirgoviste.
Scrisoarea (nnwrr) lui Vlad Calugarul Vv. Tarli-Romane01
catre Brappveni ca sa faca dreptatea lu Sinadiu i Mihnea pentru
ni0e pdnzd.
Ed. Text sl. Tract. I. Bogdan, Rela(iile , 1, 190-191. Gr. Tocilescu,
334 Doc. istorice, 156. Trad. I. Bogdan, Re la(iile j, 119-120.
Not. Arh. Br., no. 153.
556.
(1484-1485) Aug. 20. Tirgoviste.
Scrisoarea lu Dragomir Udri0e catre Revel Petru prin care
Ii cere sd-1 facd judecatd pentru ali lua avutul i ni0e carp de
la Mihai, Chirca 0 Carstea Ropul 0 sd nu-1 trimeatd la Bur-
garme0eru1 Sibilului pentru judecata.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relafiile 2, I, 291-292. Gr. Toci-
lescu, 534 Doc. istorice, 404-405. Rez. I. Bogdan, Relatiile1, 292.
Not. Arh. Br., no. 519.
557.
(1484-1485). Sibiiu.
Cole cere lui Reval Petru sa-i trimeata carte la Targovi0e,
daca se Invoie0e pentru marfa.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Re la(ii1e 2, 4 289-290. Gr. Tocilescu,
334 Doc. istorice, 459. Rez. I. Bogdan, Relariile ', 290.

558.
1485 (6993) April 5. Tirgoviste.
Porunca (nogen*HE) lui Vlad Calugarul Vv. Tari1-Romane01
catre Danciul, Marcu, 0 Lalcu cu fii pentru satul lap cumparat
de la Su0nan din Curte cu florini ungure01 0 un caftan de
postav. Scutire de cal domnesc, ohaba. Martori. Preda scrie.
Ed. Text sl. Trad. G. Ghibriescu, Surete i lzvoade, I, 1906.
288-289. A. *tefulescu, Doc. slavo-romeine, 26-27.

559.
1486 (6994) April 23. Glavacioc.
Porunca (nostivknui) lui Vlad Calugarul Vv. Tarii-Romane0i

www.digibuc.ro
152 Marta Andronescu

catre Slav cu fii : Stoica, Ivan 0 Bogdan, nepotul sau Manea fiul
lul Mareq, ca sa albe Ulra0a la Bratllov, pentru care s'au judecat
cu Lupaq, Dobru, T&rf i Radu, ca0ig'and cu 12 boeri. Banid
GhIzdav l Deatca sa-i apere de uzurpatori. Intareqte dania lul
Slav pentru Stalt l Fieat i proprietatile lui Slav ql Mareq : &Het,
Neacmti, Strimtul, Stintelul lui Prate, Strlmtiprul pentru care
adusesera martori. Hatalm. Marior.
Ed. Text sl. Trad. Columna lui Traian, VII, 1876, 468. Rez. I.
Brezoianu. Romciniei, 239.

560.
1486 (6994) Iun. 30. Bucurwi.
Porunca (nountuTI) lu Vlad Calugarul Vv. Tarli-Romane0i
care : Roman cu fii : Dan, Deatcu Suban i litlan cu fratii : Patru,
Vlcul, Radul cu fil i veril : Albul Craciun 1 Stanciu, carora le
intareqte : Romane0i pe Pu, Balomire0i, Budienii, Izvoarele, Ciasna,
Giosanii (Cojanii) jupane0ii lui Nicula al Blidel, Albenli pe
Gilotru, Prigoria i Razleul. Ohaba, s ramana in neam.
Ed. Text sl. Trad. Gh. Ghibinescu, Surete i izvoade, I, 1906
289-90, A Stefulescu, Doc. slavo-romne. Kez. tefinescu, Gorjul
istoric, 363-4.
361.
1486.
Act domnesc... M-rea Huhurezi".
Dep. Arh. Stat. Hurezi, I, 1.
Trad. lit. N. Iorga, St. fi doc. XIV, p. I, no. 1.

562.
1487 (6995) Iun. 18. Tirgov4te.
Hrisovul (Xplicon) lui Vlad Calugaul Vv. Tari1-Romane0i
prin care intarete m-rel Russicon cu bramul Sf. Pantelimon,
6000 aspri pe an pentru pomenlrea lui, a parintilor l fil lor lui
Radu i Vlad. Scrie Dragol.
Ed. Text sl. Trad. Miklosich. Slavische Biblcothek, 174. Rez. Lan-
glois V, Le mont Athos, 82. Cipariu : Arhivu, 198. Gh. Ghibnescu,
Surete i lzvoade, XVIII, 81-83 (dupa : Acta praesertim Graeca, Rusici in
monte Athos monasterii. Kiev 1873, 437. (fluvrxi Pyccicaro Ha
CEE/iTOMA eu MOH4CTKIpa,

www.digibuc.ro
Repertoriul documentelor prii-RomAnesti publIcate Oa. azt 153

553.
1487 (6995) lid. 31. Bucuresti.
Vlad Calugarul Vv. Tarii-Romanesti intArqte rn-rei Snagov
vinariciul din Cernautestii vama jutelului Braila si calul ce se
cuvenia Vv. la moartea fie carui cneaz. Martori.
Rez. Cantacuzino Const. Stolnicul Cronol tabelard, 27 no. 39,
(din Mai 31). lonescu-Gion, Bucurescii prindi la 1500, 194. A.
Lapedatu, Wad Ciaugeirul, 1149, no. 10. L Bogdan, Cnejii romcini, 34.

564.
1487 (6996) Nov. 27. Bucuresti.
Porunca (noagairuni) lui Vlad Calugarul Vv. Tarli-Romanesti
pentru stefan, Ion si N?agul, sa aibe mosia Lelesti si mnntele
Coarnele cumparat de la Procopie pe 2 cal bun! si aspri. Cal
domnesc. Ohaba, mosia sa nu se vncia. Martori; scrie Radu.
Ed. Text sl. Trad. A. Stefulescu, Gorjul Istoric, 156. G. Ghib-
nescu., Surete .i lzvoade, I, 1906, 291-292. A. tefulascu, Doc.
slavo-romcine, 28-30.
565.
148746995). Tirgoviste.
Vlad Calugarul Vv. Tdrii-Romnesti int6reste rn-rei Cricov
satul Plopeni, un vad de rnoara pe Teleaien curnparat de Dr6-
ghici Staicovici de la Cioara, cu aspri si dand cal domnesc.
Rez. N. Docan, Numismatica Tcirii-Romdneoi, 530.

566.
1488 (6996) Febr. 4. Bucuresti.
Vlad CAlugarul Vv. Tarii-Romanesti intareste rn-rei Govora,
HMO cumparata de la Stanciul fiul Voinei de la Ocne si de la
Dan si Valcul din Glod pe aspri. Martori. Scrie Ianas.
Rez. Ionescu Gion, Bucurescii pad la 1500, 194. A. Lipedatu,
Wad Ccilugeirul, 1149, no. 11. N. Docan, Numismatica Tara.-
Rometnefti, 531.
5.)7.
1488 (6996) April. 10.
Vlad Calugarul Vv. Tarii-Romanesti intareste lui Neagul si

www.digibuc.ro
154 Marta Andronescu

Vlad satele Neagra o Urlande01, ce 0-au intarit intre ei la in-


fratire. Pradalica. Martorl.
Rez, I. Brezoianu, Instituriile Romeiniei, 240. A. Lipedatu, Vlad
Ccilugcirul, 1149, no. 12. Minea-Boga, Moltenirea Mofiilor 2, 195.
Lit. G. Florescu, Divane domnelti, I, 106-107.

568.
1488 (6996) April 17. Bucurqti.
Vlad Calugarul Vv. Tarii-RornaneVi intare0e rn-rei Cozia satele
jiblea, erbane0i, Bradupni, Seaca, Calimane0I, Lunciani, Bog-,
daneti, Bucure01, Giurgenii cumparati de la Dragoi pe florinti
0 un cal, Savestrenli de la Solda, Stoica qi arstea pe aspri,
Salatrucul de la Magdalina, Coman Fagarapnul, Neaga 0 Pipera
pe fkirinti, Pepenii de la Gane Taurul pe aspril 0 alte bunuri.
Rez. Ionescu-Gion, Bucureltii pdnei la 1500, 194. A. Lipedatu
Vlad Ccilugdrul, 1149, no. 13. N. Docan, Numismatica Tarii-
Romcinefri, 531.
569.
1488 Mai 10. Bucureti.
I-Irisovul lui Vlad Calugarul Vv. Tari1-Rornne0i prin care
cla rn-rei Glavacioc rno0a Neagra 0 Urlandesci.
Rez. Ionescu-Gion, Bucurevii pcinci la 1500, 194.

570.
1489 Ian. 4. Tirgov4te.
Vlad Calugarul Vv. Tarii-Romane0i intare0e rn-rei Codmeana
moara sub Podgorie, data de Stoica logofat cu Caplea 0 fil bor.
Martori.
Rez. Upedatu, Vlad Ccilugcirul, 1149, no. 14.

571.
1489 April 21.
Vlad Calugarul Vv. Tarii Romane0i intare0e lui Draghict al
lui Stoica, fiului sau Stoica *1 flicelor sale Neacp 0 Chera,
nepotilor : Vintila 0 Radu, stapanirea in Corneni al lui Danciu
pzntru schimbul facut cu Draghici care a dat Blagodqtii partea

www.digibuc.ro
Repertorlul documentelor prii-RomAneati publicate pAnt1 az1 155

Lups Anent 1 Stroieni, parted lui Ivan a Pardosului 0 Raclule0i1


de la Ca !nail.
Rez. G. Florescu, Divane d nnnesti, I, 109, si II, 368, 371.

572.
1489. Mai 22. Bucuresti.
Vlad Caluggrul Vv. Tar1i-Romane0i intarepe lu Bolea Ion si
flilor si satul PlAcioiul. Martori.
Rez. Ionescu-Gion, Bucurescii pcincl la 1500. 150. A. Lpedatu,
Wad Ccaugcirul, 150, no. 15. Lit. G. Florescu, Divane domnefti, I,
109, crede c documentul e de la Vlad Vintil (1532-1536).

573.
1489 (6997) Aug. 9.
Vlad Calugarul Vv. prii-Romnqti da lui Stanislav cu fii
qi fratilor sai Neagu 0 Ion cu fii, Gr1di0ea qi Runtea.
Rez. A. R. Cresc. Col. 1908 p. 126.

574.
1489 (6998) Sept 11, incl. 8. Bucuresti.
Vlad Calugarul Vv. prii-Romne0i intare0e rn-rei Govora
0 starelului Dorotei satele : Nanise0i la Gura Topolovului al lui
Milea, partea cumparata de Vv. de la Bilea pe aspri, a lui
Straoa, Mirilep ai lui Sprintiu cumparali de la Radu din Baie0i
0 via lui popa Alexe i a lui popa tefan. Martori.
Ed. Text sl. Mileti&Agura, 341-343 (1490). Rez. Cantacuzino
Const. Stolnicul, Cronol. tabelara, 27, no. 40.

575.
1489 (6998) Oct. 2. Bucuresti.
Vlad Calugrul Vv. prii-Rornnesti intareste rn-rei Tismana
satul FarcAmti 0 moara cumparata de la Dan cu aspri. Martori.
Rez. Ionescu-Gion, Bucurescii pcinc't /a 1500, 194. A. Lipedatu,
Vlad Cdlugclrul, 1150, no, 17, N. Docan, Numismatica Prii-
Romanefti, 532,

www.digibuc.ro
156 Marta Androneieu

576.
1489. Bucuresti.
Hrisovul lui Vlad Calugarul Vv. Tarii-Romanept prin care
intare0e lui Lates satul Tapesei.
Rez. IonescuGion, Bucurescii peinci la 1500, 194.

517.
[1489-1490 (6997-198)] April 12. Bucuresti.
Vlad Calugarul Vv. Tarii-Romanesti intargte lui Dragomir 0
iilor sat satul Parpnii cumpArat de la Milea flu! lui Nearni cu
aspri 0 dand cal domnesc. Martori.
Rez. N. Docan, Numismatica Tcirii-Romdnegi, 531.

578.
[1490-1495].
Scrisoarea (nuwgT) lui Vlad CAlugarul Vv. Taril-Romanesti
catre Sibieni cerand sa \rind Nicola Marinov st Bogdan fiul
Neanciului pentru a le face dreptate.
Ed. Text sl. Trad, St. Nicolaescu, Doc. slavo-romeine, 6-7. Gr.
Tocilescu, 534 Doc. istorice, 174 175. Lit. A. Lipedatu, 0 nouci
publicatie de doc. 19 [ante 1490].

579.
1490 (6998) Febr. 7.
Hrisovul lui Vlad Calugarul Vv. Tarii-Romane0i pentru m-rea
Tismana 0 popa Kir Mate!, intarind stapanirea satulut Ceauri pentru
care se judecase cu Patru care cu marturia a 12 boeri la hota-
rul din vale 0 apoi staretul jurand cu 24 dobandeste hotarul de
la Rugina, din Polaga /Jana la Iiu. Martori. Sale Stan.
Ed. Trad. Magazinu Istoric, I, 1845, 210, (gresit data) Arb.
1st. 1 1, 66.
580.
1490 (6998) Mart 24. Bucuresti.
Vlad Calugarul V v. Tarii-Romane0i intare0e m-rei Dochiariu
din Sf. Munte cu hramul Sf. Arhangheli Mihail i Gavriil ajutor
anual de 3000 aspri.
Rez. N. Docan, N umismatica T arii-Romcinegi, 532.

www.digibuc.ro
Repertmiul documentelor TArli-RomAneti publicate pAnA azi 157

I.
1490 (6998) April 12. Bucure0i.
Vlad Calugarul Vv. Tarii-Romane0i intare0e m-rei Govora
.0 egumenului Doroteiu balta Pirotul, Li0eava 0 Gar la Or lov
(cuibul Vulturilor).
Ed. Miletie-Agura, 341.
582.
1490 Iul. 26. Bucure0i.
lonescu-Gion in Bucurescii pemii /a 1500, 194 citeazi un hrisov
al lui Vlad alugarul pentru m-rea Tismana.

583.
1490 [6998) Iu lie 26. Bucuresti.
Hrisovul (Xpicoo8n) lu Vlad Calugarul Vv. Tarii-Romane0i
pentru Latcu, Andrian i Lupu carora le intare0e, Ohaba langa
Tismana, Petrenii 0 Topepii schimbati intre Stanislav 0 Stan
pentru Mihaile0i supt Radu Vv. cumparati de la Latcu de la
Manea flu! lui Barbu pe aspri. Cal dornnesc. Latcu 1nfrate0e
pe Adrian 0 Lupu peste Ohaba, Petrenli i Tope0ii. Is4o0i scutite
de : vama oilor, porcilor, albinarit, galetrit, zecinae, vinarici,
gloabe, caraturi, olace. judeti, birari globnici. Pradalica. Martori.
Corlat scrie. (Mo0a sa ramana in neam).
Ed. Text sl. Trad. Arh. 1st, I t, 5-7. G. Ghibinescu, Surete fi
lzvoade, I, 1906, 292-296. A. refulescu, Doc. slavo-romcine, 30-34.

584.
1491 (7 '00) Sept. 3. ind. 10. Bucure0i.
Hrsovul "(Xplicc.R8n) lui Vlad Calugarul Vv. Tarii-Romane0i
prin care intArqte ra-rei Tismana satele: Babina, Petrovita,
P1o0ina, Farcasepi i Brae0i1 ale lui Vintila supt Radu Vv. Cele
luate de Turci 1 Unguri nu se ma! pot Inapola. Cei ce stapanesc
mop, morl, livezi, vaduri de mod de ale rn-rel, sa se adune,
la Tisrnana in fata banilor : Deatco, Dediul, Dieu! 0 Dragomir.
Martori. Oancea scrie.
Ed. Text sl. Venelin, 129-130. A. tefulescu, Gorjul istoric, 208-
209 [sub 1491. Sept. 10]. Trad. Id. ib.

www.digibuc.ro
08 Marta Anclronescu

585.
1491 Sept. 7.
Vlad Plugarul Vv. Tar1i-Romane0i intare0e lui Stan Macrea
cu Meek 0 nepotul lui Martin 0 Stan, lui Stoica cu fil 0 fratele
sau Neaqul cu fii i cu nepotul Neagul 0 Bra i Bratul i
nepotul lui de fata Oprea i varul sau Stan 0 Goria, satul
Mihoveni al lui Dragomir 0 Zlatco inchiriat lui Drachici Stolcov
inaintea lui Radu Vv., fratele lui Vlad Calugarul, Draghici il
vinde lui Stan Macrea 0 Stoica cu 600 aspri, un cal bun de
300 aspri i 'J2 din ril-rea Mihoveni. Stan Macrea infrate0e pe
fiicele sale Mica 0 Neaga cu nepolii sal Martin 0 Stan.
Rez. Minea Boga, Moftenirea mofiilor I, 192.

586.
1149144921
Serisoarea (muurr) lui Vlad Calugarul Vv. Tarii-Romane0i
catre Brapvenii carora li se plange ca asuprise pe negustorii lui,
au luat saracilor oile din Sacuime spunand ca le feu parcalabil
de la Bran 0 Sacuii. Se va plange lui Batar l0fan.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile 2, I, 193-195. Gr. Tocilescu,
534 Doc. istorice, 158-160. Trad. I. Bogdan, Relatiile ', 120-122.
Not. Arh. Br., no. 214.

587.
[1491-1492] 7000.
Insemnare de daniile facute de Barbu banul Craiovescu in-rei
Bistrita : Vadastra cumparata de la Vlad cu 15.003 aspri.
Rez. N. Docan. Numismatica Tiirii-Romnefti, 533.

588.
1492 (7000) Ian. 10.
Hrisovul lui Mihnea Voda, parintelui Episcopului Mihail Ra(m)--
niceanul pentru partea ce i se cuvenia a stapani in mo0a Oltenii
din sud Valcea s. c. I., (vezi cond. episcopil Rarnnicului pentru
mopi qt altele).
Ed. Lesviodacs, pp. 431-432. [Doc. e fr indoial de mai tarziu].

www.digibuc.ro
Repertoriul documentelor TArli-RomAnet1 publicate plinA azi 159

589.
1492 Ian. 18. [Feria quarta proxima post festum beati Autharii
Confessoris]. Bucurqti.
Vlad Calugarul Vv. Tarii-Romane0i catre Sibieni pentru un
me0er trimis sa dreaga un candelabru la Cozia. Sa se socoteasca
cu Chirka.
Ed. Text lat. I. Bogdan, Rela(iile2. Rez. A. Lipedatu, Vlad
Ccilugeirul, 1151, no. 25.

590.
1492. April 1.
Vlad Calugarul Vv. Tarl1-Romane0i intare0e lui Barbu, Preda,
Danciul (Craiove0ii) mo0ile 3 Potelu, Garlele 0 Cumita. Martori.
Rez. Ionescu Gion, Boerii Craiovelti, 75. A. Lipedatu Wad
Ccilugeirul, 1150, no. 22.

591.
1492 Apia 1. Bucure4ti.
Cf. 1494. April I. Bucurepi [v. doc. no. 620].

592.
1492 (7000) April 10.
Istrcea Vv. Tarii-Romane0i da carte pentru mo0a Mihae0ii.
Rez. St. Grecianu, Genecdog. documentate, I, p. 352.

593.
1492 (7000) April 29.
Vlad Calugarul Vv. Tari1-Romane0i 'la Schitului Sf. Ilie de la
Sf. Muntele Athos, facut de parintele sau Cosma protos al Sf.
Munte, 10.000 aspri.
Rez. Miklosichi, Slavische bibleotek, 174. V. Langlois, Le mont
Athos, 93. Cipariu Arhivu, 199.

1492 (7000) Mai 6. Bucumti.


Vlad Calugarul Vv. Tar1i-Romane0i intargte lui Bran, Radul

www.digibuc.ro
160 Marta Ardroneseu

si Petru satul Bdilesti al lui To lea, cdstigat de Dan Otesanul sub


Vladislav Vv. din Cosova, dupg mdrturia a 12 boeri. Martori.
Frag. St, Nicolaescu, Doc. slavo-romdne, 237-238. Rez. A. Lipe-
clatu, Vlad Ccilugirul, 1150-1151, no. 24.

595.
[1492]. Iun. 23. Trgoviste.
Scrisoared ful Stoica logofdt cdtre Brasoveni prin care le
vesteste cd omul trimis la Nicopole i-a spus a lui All-beg i s'a dat
Sangeacul Nicopolei, cd Impdratu se apropie de Sofia, a basalarii"
au plecat cu ostile pe Dundre spre Smedorova si cd Ali-beg
vrea sd-1 prade trecnd peste Tara Romaneascd. Cere sd-i dea
un orn de al tor pentru a-1 putea vesti.
Ed. Text sl. Miletid 91. Text sl. Trad. I. Bogdan, Re lagile 2, 1,
299-230. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 409-410. Trad. I. Bogdan,
Re lagile f, 220-221.
Not. Arh. Br., no. 476.

596.
1492 lul. 9.
Document de la Vlad Cdlugdrul Vv. Tdrii-Romdnesti. Parvu
Mare Vornic.
CA. N. Iorga ed. Filipescu Const. Cap. Istoriile, 31, no. 1.

597.
1492 (7001) Sept. 8. Tirgoviste.
Porunca (110HEA*HHE) lui Radu cel Mare Vv. pr1i-Romdne01,
cdtre m-rea Govora qi egumenul Kir Macarie pentry satul Ilinta
cumpdrat cu asprii de la Stanciul fiul lui Voina si o parte de
Stoica. logofdt de la Dan 0 arstea din Glog. Ocind 0 ohabd.
Martori. Radu clucer scrie.
Ed. Text. sl. Trad. St. Nicolaescu, Doc. slavo-romdne, 240-241.

598.
1492 (1701) Oct. 9. Bucuresti.
Vlad Cdlugdrul Vv. Tdr1i-Romdne0i pentru Staicul si allii

www.digibuc.ro
Repertoriut documentelor lir1tRomAne0 publicate ;Aril azi 161

pentru Cornatel si Descuperesti cumparate de la Stanca si Cherata


Si de la Stanciul Ceapa din Grozavesti. Martori.
Ed. Text sl. Miletie-Agura, 344-345.

539.
1492 (7001) Mart. Bucuresti.
Vlad Calugarul, Vv. Tarii-Romanesti, intareste mrii Hilandarul
din Sf. Munte un ajutor de 5.000 aspri si 500 aspri cheltueli de
drum pentru fratit veniti sa la ajutorul.
Rez. N. Docan, Numismatica Trii Romnesti, 534.

(i)J.
1.492 Dec. 30. [Dominica proxima ante festum Sancti Silvestri
Papae], Bucuresti.
Scrisoarea lu Vlad Calugarul Vv. partilor Transalpine prin care
scrie Siblenilor despre planul Turcilor de a rupe pacea cu regele,
ii vesteste ca Sultanul a dat voevodatul de Semendria rudel sale
Ali-bek i pe cel de Vic:1in unui Malcoci-oglu ; crede ca Turcii
vor a taca pe la Hateg pentru a intra in Ungaria. Le cere pe
ascuns sa se dea scrisoarea lui Stefan Bathory.
Ed. Text lat. I. Bogdan, Relatiile 1, 340. Hurmuzaki, XV 134.
Rez. Transilvania, 1874, 28.
Not. Gh. Ghiblnescu, Vlad Clugrul, citeazi i pe Engel, Wal-
lahen, 183.
601.
1492 (7000). Tirgoviste.
Vlad Calugarul, Vv. Tarit-Romanest, intareste lu Chirtop cu
coplii, satele : Rusii, Sturzeni, Racovita, Musatesti, Tatulesti ot
Cernatesti, ocina S1ntestilor Nana pentru care judecan du-se
Dobrita cu Chirtop, ramane de lege. Martor. arstan.
Rez. I. C. Filitti, Arch. Cantacuzino, 18.

64)2.

[1492 (7001)1.
Insemnare de cumparari si danit in mosia Grosani a M-rei
Tismana In zilele lui Io Vlad Vv., fiul marelui Via d. Vv., a
11

www.digibuc.ro
162 Marta Androriescd

cumparat Nicola cel mare din Gropni mosle de la Neagoe


de la luvan cu 1350 aspri and-a 1%-rei Tismana ; Popa Agaton
cumpara un loc cu 50 aspri, si de la Dobrole cu 250 aspri, si...
de la Mihail un loc cu 250 aspri. Mardarie cumpara un loc cu
1000 aspri. Eg. Matei cumpara o mosie de la Mihail cu 700
aspri, qi de la Dobrole cu 1000 aspri. Neagoe i luvan vand
partea lor cu 1300 aspri, l Dobrole cu 1800 aspti lui papa
Agaton in anul 7001.
Rez. N. Docan, Numismatica Tdrii-Rorncinefti, 533.

[1492-14951
Scrisoarea (mum) lui Io Vlad CAlugarul, Vv. prii-Romane0i,
catre Sibieni prin care le cere sa se plateasca lui lupan Mihnea
de la Targovi0e datoria 1 restul sa se dea la biserica.
Ed. Text sl. Trad. S. Dragomir, Relatiile cu Sibiul, 23.24.

11)4.

1493 Ian. 15. Bulesti.


I. Brezoianu Institutiile Romdniei 240, citeazi un document
de la Vlad Clugrul.
605.
1493 (7001) April 10. Bucuresti.
Porunca (nowit lui Vlad Calugarul, Vv. Tarii-Romane0i,
catre m-rea Tismana Kir loanichie intarind Silistea Bahnei
Varful Vladului 'Ana in Brebonel, de la stramosii Vv.
recunoscute de 4 boed batrani din Meheditti de 12 adus de
egumenul din Cosu0ea, 0 de 21 adu0 de egumenul Tismanei.
Martori.
Ed. Text sl. Trad. A. Stefulescu, Tismanc0, 198-199. Rez. A.
Lapedatu, Vlad Ccilugcirul, 1151, no. 29.
Not. In Cantacuzino Const. Stolnicul, Cronol. Tabelard, 27, no. 41,
[sub anul 1492 (7000)] Vlad Vv. pentru Tismana-satul Bahna.
Poate este acelasi document.

www.digibuc.ro
Repertorlui docurnentelor pril-fRomneati publicate Ora azi 163

Wa.
1493 April 10.
Vlad Calugarul, Vv. Tar1i-Romane0i, intargte m-rei Tismana
mo0a Gropni inchinata de Mare; la moartea sa. Martori.
Rez. Lipedatu, Vlad ailugclrul, 1151, no. 30.

:1.17.

1493 April 29. [Feria secunda proxima ante festum sanctorum


Philipi et Iacobi apostolorum], Bucure0i.
Scrisoarea lui Vlad CaIugarul, Vv. partilor Transalpine, catre
Brapveni prin care se plange de hotiile facute de Caste-
lanii din Bran pentru care inchide drumul i if ameninta ca va
vesti pe regele Wladislav pa Vv. Transilvaniei tine hot]. la Bran
nu ca Std. Bathory.
Edt. Text lat. I. Bogdan, Relafiile', I, 340-341. Hurmuzaki XV, 135.

3)8.
1493 (7001) Mai 30.
Porunca lui Vlad Calugarul, Vv. Taril-Romane0i, catre Dan,
Dragoi, Neagoe 0 Dohanis carora le intare0e: Cincul cumparat
sub Radu Vv. de la Stanciu Farlut (Fra lut) 0 muntele Andrianu
de la jitian pe aspri 0 un cal. Martori. Scrie Dragoi,
Ed. Trad. A. $tefulescu, Domnia lui Vlad ailugclrul, 378. G.
Ghibinescu, Surete 0 Izvoade, I, 1906, 297. A. $tefulescu, Doc.
slavo-romeme, 34-35.

P09.
1493 (7001) lun. 3. Bucure0i.
Porunca (nount W) lui Vlad Calugarul, Vv. Tarii-Romane011,
care m-rea Tismana i egumenul Ioanichie pentru judecata
dintre acesta 0 Rosca cu fil lu Rasipa, intargte m-rei : Vodita
mare cu Sili0ea Bahnei pana in Racitel, Varful Vladului 0 Stiu-
beiul date i intarite de stramop Vv. i recunoscute de 24 boeri.
Martorl. Cencut sale.
Ed. Text. sl. Trad. Al. $tefulescu, Tismana 3, 200-202. Rez. A.
Lipedatu, Vlad allugdrul, 1152, no. 33.

www.digibuc.ro
i64 Marta Andronescu

610.
1493 Iun. 10.
Barbu banul In vremea lui Vlad Calugarul.
Cit. A. D. Xenopol Drculegi # Dcinegi, p. 239.

611.
1493 (7001) lun. 15. Bucuresti.
Porunca (EINKErkillE) lui Vlacl Calugarul, Vv. Tarii-Romanesti,
catre Hranitul, sotia sa Maria si fii Stanila si Stan sa aiba Balestii
pe jiu st Budienti lui Albu pentru satele Poernia si Godinesti
luate de Radu Vv. si date m-rei Tismana si cetatii (rplA). Bu-
dienii cumparati de Carstea de la Joan Capola din Fantanele pe
9 [IMO de grau. Tatomir, Ursea si Bogdan, care au falsificat
c5rtile facand din Balesti Ursesti, sa nu aiba amestec. Martori.
Ed. Text sl. Mileti6 Agura, 343-344. Text sl. Trad. A. Stefulescu,
Doc. slavo-romeme, 35-37, Frag. Id. Istoria Targujiului, 28-29.

612.
1493 (7001) Iun. 16. Bucuresti.
Vlad Calugarul, Vv. Taril-Romanesti, da m-rii Glavacioc si
egumenului Sava satul Izvorani al lui Deatco si Radu paharnicii,
carora le-a dat in schirnb balta cu vinariciul domnesc pe care
sa-1 ia numai de la vecinii lor nu si in tara, si doua salase de
tigani. Martori. Scrie Cencut.
Ed. Text sl. Mileti6-Agura (345 adnotare). Trad. I. Museteanu,
M-rea Glavacioc, 45-46.

613.
1493 (7001) Iun. 19.
Vlad Calugarul, Vv. Tarii-Romanesti, scuteste de slujbe rumanii
mosiei Potelul a Craiovestilor.
Rez. A. Lipedatu, Vlad Ccilugetrul, 1152, no. 36.

614.
1493. lun. 17. [Feria quinta proxima ante festum sancti Petri
et Pauli apostolorumj, Bucuresti.

www.digibuc.ro
Repertorlul document,lor prii-Rornneati publicate Nina azi 165

Vlad Calugarul, Vv. prii-Romanesti, roaga pe Brasoveni ca


sa intervina sa nu plateasca vigesima" pentru niste postav ce
avea sa-1 cumpere de acolo, pentru ca niel la el nu se la.
Ed. Text. lat. Bogdan, Re la(iile 2, I, 341.

615.
1493 (7002) Sept. 10.
Vlad CAlugArul, Vv. TArii-Romanesti, intare0e lui Neagoe
grAmAtic 0 fiicelor sale : Stana, Maria cu fili, mosia BarzAstii
cumpAratA de la Stoica Corman si Stolca, fiul lui Buzea, pentru 112
din mosia Suharna. Neagu mai are 3 pArti in BrAzestii din
Mostiste, un loc la Targovi0e unde mai cumpArA altul cu florini
ung., de la Stefan, 2 pogoane vie in Targovi0e, cumparate cu
florini ung., de la fiicele pop Valcul, la CAlugareni. Neagu y
infiaza fetele ea feciori. DA cal. Pradalica. Martori.
Rez. Aricescu, Indice de doc., 64, no. 847. A. Lpedatu, Wad
Ccilugrul, 1152, no. 37. G. Florescu, Divane domnesti, 120. N.
Docan, Numismatica Trii-Romcinesti, 534. Minea-Boga, Moftenirea
mofiilor, 108-109.
616.
1494. Feb. 10. Bucurqti.
Document de la Vlad, flu! lul Vlad.
Cit. Cipariu, Arhivu, 35 din diplomatariul lui B. Popu.

617.
1494 (7002) Febr. 16. Bucuresti.
Vlad CalugArul, Vv. prii-Romanesti, intare0e lui Vlad, fratelui
sAu Fucea cu fiii lor, unchiului lor Gorga cu fiica sa Stana :
BAdenii partea lui Gorga care a infrAtit pe nepolii sai Vlad 0
Fucea cu filca sa Stana ; dupA moartea lui Gorga \Mad si Fucea
sa aiba o jumAtate, Stana cealalt. Se dA cal domnesc. Martori.
Rez. I. C. Filitti, Arh. G. Gr. Cantacuzino, 201.

618.
Ante 1494 [7002] Mart 16.
Barbu Craiovescu cu fratii : Parvul, Danciul si Radu, dau m-rei
Bistrita, ctitoria lor, satele : PlAviceanii, gura Soaplui cu hotarul,

www.digibuc.ro
166 Marta Andronescu

viile si vinariciul, Brancovenii, Gandeni (Ohiudenii) Vadastra,


Potelul, Balta Alba, Malurenii dat de Hamza, Bogdanqti langa
Cotmeana tiganii (nurniti) qi vie la Cazanesti data de Stoica logofat,
satele scutite de darea din grau, vin, albine, gloabe, dupa lege
m-rea sa ia tot de la sate, sa dea bir 0 sa faca oaste. Act de
danie scos din intarirea si dania lui Vlad Calugarul din 1494
[7002] Mart 16. Bucuresti, cf. doc. no. 610.

619.
1494 [7002] Mart. 16. Bucuresti.
Vlad Calugarul, Vv. Tarii-Romanesti, intareste m-rei Bistrita
ctitoria tut Barbu Craiovescu cu fralii, dania de sate si a acestora
[a. 1494 (7002) Mart 16, cf. doc. 60] 0 ii da qi el : carninaritul
ludetului Valcea, vama din Secui la jiu. Satele scutite de toate
darile afara de bir si de oaste. Sulgbasii domne0i. Martori,
Scrie Kisarie.
Ed. Trad. Foaia Soc. Romcinismului, I, 1870, 156-157. Rez. I.
Brezoianu, Institufiile Romiitziei, 240.
Not. G. Tocilescu in Foaia Soc, Rom. 1. c. crede ea documentul
e de la Vlad Tepes.

620.
1494 (7002) April 1. Bucuresti.
Vlad Calugarul intareste rn rei Govora satul Ione0i cu Silistea
Corbilor (Corbenilor) cumparate de la cop lui Tit. jitian. Martori.
Rez. Ionescu Gion, Bucurescii peinci la 1500 [sub an 1492], 194
A. Lipedatu, Vlad Ccaugcirtil, 1153, n. 40. N. Docan, Numismatica
Trii-Romemegi, 534.
621.

1494 lul. 1. [Feria tertia proxima ante festum visitationis beatae


Mariae virginis], Tirgoviste.
Vlad Calugarul, Vv. Tarii-Rornane01, Cate Brasoveni despre
taierea nasului unui om ce se da drept fiu de domn, servea pe
Mihnea 0 ducea scrisori ale acestuia, boerilor. A trim is oameni
pe langa Manchora sa-1 prinda si s-1 pedepseasca.
Ed. Text. lat. I. Bogdan, Relatiile 2, I, 342. flurmuzaki XV ', 141,

www.digibuc.ro
Repertoriul documentelor Tar1l-RomAnet1 publicate pAnA az 167

692.
1494 (7002) Jul. 15. Tirgoviste.
Vlad Calugarul, Vv. Taril-Romnestl, intareste lu Radu, Dragu
0 Rosca Precena de Sus, ocina pentru care a marturist Ckstian
ca:au marturist inaintea lu 12 boeri a e de la stramos.Pradalca.
Rez. A. R. Cresc. Col. 1910, 264. Minea-Boga Mostenirea mosiilor,
3, 162.
623.
1494 (7002) Iul. 22. Tirgoviste.
Vlad Calugarul, Vv. Tarl-Rornnest, intareste rn-re Govora
satele 3 Pirotul, Iazerul Pirotulu, Gar la s Listeavul inchinate de
Albu spatar. Martor.
Rez. A. Lpedatu, Vlad Ccaugclrul, 1153, no. 42.

624.
1494 Sept. 13. Tirgoviste.
Radu cel Mare Vv., ca asocat al tatalui sat], intareste lui Radu
0 Badea mosia Fintest cumparata cu aspri de la Voicu, Mrcestil
sl Petrestli ai lui Radoslav unchiul lor care ii infralise, s un ligan :
Ouricla cu cop cumparat de la fecodi lu Standul Furduescul,
cu aspr. Radu s Badea dau ocina lor Mare film lu Radu,
dupa a caret moarte neavind urma0 sA o mosteneasca Stana
sora lu Radu s Badea. Scutt de cal. Pradalca.
Rez. A. Lpedatu, Iliad Ccilugrul, 611. n. 1. $t. Grecianu,
Genealogide, II, 352. N. Docan, Numismatica Tdrii-Romcinegi, 534-
35. Minea-Boga, Mostenirea molilor, 116 [data 15 Sept].

625.
1494 Nov. 26. [Feria quarta proxima post festum sancte Kathe-
rine virginis], Targoviste.
Scrsoarea lui Vlad Calugarul, Vv. Tar-Romnesti, catre Bravo-
venl prn care se plange ca au oprt la e nste negustori s
averea lor sl-4 arnennta ca daca nu-1 libereaza va Inchde
drumurile.
Ed. I. Bogdan, Rela(iile 2, 1, 342. Hurmuzaki. XV i 142. Rez. A.
Lapedatu, Odd ailugrul, 1152, [cu ziva Feb. 19].

www.digibuc.ro
168 Marta Andronescu

626.
[1494].
Scrisoarea (ritiwyr..) lui Io Vlad Calugatul, v. Tdrii-R om an elti,
catre Sibient pentru ca Mihnea i Valcan salt achite datoritle.
Se spune ca Serban a luat averea 0 marfa cumparata din Slattna
0 lut Stoica 0 a trecut Dunarea pentru care va part la Poarta.
It astgura de buna inlelegere.
Ed. Text sl. Trad. S. Dragomir, Relatiile cu Sibiiul, 23.

627.
1495 Ian. 5. Tirgoviste.
Scrtsoarea lui Vlad Calugarul, Vv. Tarit-Romane0i, care se
plange ca la Bran Castelanul 0 a. i-au oprit pe Walkan fratele
lut Mihnea. It amentnla ca le va inchide drumurile 0 va cum-
para postav t fier din Turcla sau Moldova. Le recomanda pe
Benedictus.
Ed. I. Bogdan, Relafiile 2, I, 343. Hurmuzaki, XV 1 143.

628.
1495 (7003) Febr. 20.
Document de la Mircea Vv.
C1t. St. Grecianu, Genealog. documentate, II, 352. Id. 5irul Voe-
vozilor, 6. N. Docan, Numismatica Trii-Romcinegi, 535.

629.
1495 April 19. Targoviste.
Vlad Calugarul, Vv. 1arii-Romane0i, intareste lut Stoica, flied
sale Vadaia cu fiti stapantrea in Lunca0 t Par, ale tut Stotca.
Infrapre cu Neap. Martorl.
Rez. I. Brezoianu, InstituOile Romniei, 240. A LApedatu, Vlad
Ccilugclrul, 1153. no. 43.

630.
1495 (7003) lun. 1, Bucuresti.
Mircea Vv. intareste m-ret Bistrita zicitta de &alit Cratovest :
Barbul banul, Parvul vel dvornic, Danciul vel armq 0 Radul,

www.digibuc.ro
Repertoriul documentelor Trii-RomAne$1 publIcate pn azi 169

daniile primite : Plavicenii si Soasul si... Vadastra cumparatA de


la Vladul cu asprii si... Cealeaiul si Silistioara, cumparata cu
aspri si 300 ol, 6 bol si 2 cai alte danii o vie din Vulpeani
cumparata de calugari cu aspri.
Rez. St. Grecianu, Genealog. documentate, I, 352. A. Lipedatu,
Wad allugrul, 1054 [cu data Iul. 1]. A. Grecianu, 5irul Voevozi-
lor, 6. N. Docan, Numismatica Thrii-Romcinefti, 535.

631.
1495 Iun. 4.
Hrisovul lui Radu cel Mare, Vv. Tarii-Romanesti, prin care &A
voie Calugarilor de la Sragov sa-si adune rumanii pe mosia
Popesti si sa fie slobozi 4 ani de slujbe si dajdii marl si mici
Rez. C. Giurescu, Vechimea rumciniei, 490.

632.
1495 (7003) lun. Targoviste.
Porunca (noKtataiF) lui Vlad Calugarul, Vv. prii-Romanesti,
intarind lui Stanciul via cumparata pe fiorini de la fil lui Mladin
0 Letea, pometul de la Valcul, Borcea si Radu pe fiorini si
aspri, via de la Dan si fil Radinite din Daia 0 Stanislay. Cal
domnesc. Martori. Carlig scre.
Ed. Text sl. Trad. G. Ghibinescu, Surete li lzvoade, I, 1906,
298-299. A *tefulescu, Doc. slavo-romcine, 37-38.

633.
1495 lul. 1.
Act de la Mircea, fiul lui Vlad Calugarul.
Cit. A. Upedatu, Vlad Cdlugrul, 1054.

634.
1495 (7003) lul. 8.
Radu cel Mare, Vv. prii-Romne0, m-rei Snagov careia ii
inchina rumanit ot Pope0i.
Rez. Cantacuzino Const. Stolnicul, Crow!. Tabelarcl, 27, no. 42,

www.digibuc.ro
170 Maria Andronescu

635.
[1495] Iul. 18.
Scrisoarea (nuiurr) lu Vlad Ca1ugaru1, Vv. Tarii-Romanesti,
care Brasoveni unde trimite sol pe Tudor logofat.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Re lariile 2, I, 195-196. Gr. Tod-
lescu, 534, Doc. istorice, 160. Rez. I. Bogdan, Relatiile 1, pp. VI si
LXX, A. Lipedatu, Vlad Cdlugdrul, 1153, no. 44.

636.
1.495 lul. 22.
Document cu martori. Draghici vornic.
Cit. Minea-Boga, Moftenirea mofiilor, 3, 136 noti.

637.
1495 (7004) Sept. 4. Glavacioc.
Vlad Calugarul, Vv. Tarii-Romanesti, da in-rei Glavacioc s1
egumenului Visarion branistea de la Slatina, cine va intra in ea
sa p1ateasca m-rei. Vataf Tatul din Hintepi pentru paza bran4tei
si albinelor ; set strige tn arg cartea Vv.
Ed. Trad. I. Museteanu, M-rea Glavacioc, 46-47. Rez. A. Lape-
datu, Had Ccaugdrul, 1153, no. 45.

638.
1495 (7004) Sept. 8.
Vlad Calugarul, Vv. Tarii-Romane0i, intareste boerului Stan-
du! Dahoret, ocina in Carbe0, partite lu popa Toader, Stoe, a
tut Stroe cumparata pe florini, a lui. Cazan, Dumitru, Radu si
loan. Cal domnesc,
Rez. A. Lipedatu, Wad Cdlugrul, 1153, no. 47, [supt dati 1496
Aprilie 20] N. Docan, Numismatica Tdrii-Romeinefti, 535. G. Flo-
rescu Divan domnelti, I, 123 si II, 370. Lit A. Lipedatu, Radu
cd Mare, 192, no. 1. Minea-Boga, Mostenirea moiilor, 136 nod.
Not. Data pusi de A. Lapedatu 1. c., este cea din Cond. veche
a Tismanei vol. I, no. 42, f. 504. Arh. St. B. Supt no. 46 Lipe.-
datu di rezumatul unui document in care arbestii sint dati
Tismanei tot la 1495 (7004) Septembrie 8 [cf. doc. no. 638].

www.digibuc.ro
Repertoriul documentelor Trii-Romnesti publicate AA azi 171

639.

1495 (7004) Sept. 8.


Hrisovul lu Vied Calugarul, Vv. Tarii-Romaner, relativ la
mo0a Carbe0i (M-rea Tismana).
Rez. I. Brezoianu, InstituOile Romniei, 240. A. Lpedatu, Wad
Cdlugdrul, 1153, no. 46.

640.

1496 (7004) Ian. 18. M-rea Glavacioc.


Radu cel Mare, Vv. Tarli-Romane0i, intare0e rn-rei Govora
pe Tiganul Nicula cu copiii cumparat de Vv. de la feciorii lul
tefan pe aspri.
Rez. A. Lipedatu Iliad ailugdrul, 622, n. 1. N. Docan, Nu-
mismatica Trii.-Romnefti, 536.

641.

1496 (7004) Ian. 31. Craiova.


Radii cel Mare, Vv. Tarii-Romane0i, pentru jupan Hamza sa
aiba Calugare0ii cu morile si Poiana mare care ii sant ocina
batrana.
Ed. Text sl. Miletie-Agura, 347. Trad. G. Ghibnescu, Vlad Ca-
lugrul, 138. I. Brezoianu, Institutiile Romniei 241. Aricescu, In-
dice, II, 116, no. 2321.

642.

1496 April 14.


Radu cel Mare, Vv. Tari1-Rornane0i, Intarepe rn-rei Govora,
inoita de el, satul Ione 0i cu silipea Corbentlor cumparata de la
Bordea i solia sa Anca, fiica lui jitian i de la fill Miculul pe
florini ungureoi i via de la hotarul Copacel cu vinariciul dom-
nesc i boeresc, curnprata de la Oprea, Ivaco 0 Radu pe aspri.
Martorl.
Rez. N. Docan, Numismatica Tarii-Romnesti 536, Lit. A. Lpe-
datu, Vlad Ccilugarui, 622, n. 1.

www.digibuc.ro
172 Maria Andronescu

643.
1496 April. 20.
Cf. 1495 Sept. 8 [doc. no. 6381.

614.
1496 (7004) Aug. 1. Tirgov4te.
Radu cel Mare, Vv. Tarii-Romane0i, intare0e rn-rei Govora
0 egurnenului ei Kir Dorotei, satele Nanamti 0 moara de la
Gura Topolovului cumparate pe aspri de tatal sau, vad de
moara la Topolov, Ione 0i, Hintea cumparate pe aspri, Rahnic,
Stoicenii finti zestre a mamii sale, rascumparat de la VIalcul
fratele lui Albu pe aspri, via in Copacel, alta cumparata de el,
alta la Ocne, medic in fiecare an... Sate le scuffle de dari. Un
salas de tigani. Martori.
Ed. Text sl. Miletie Agura, 345-347. Cit. Cipariu, Arhivu, 1867, 35.

615.
1496 (7005) Oct. 6.
Radu cel Mare, Vv. Tarii-Romane0i, intare0e infrMirea dintre
Stand 1 sora sa Maria cu fii 0 nice peste : Tatarii, Razvadul,
cumparat de la Stan i Ivancea, ville de la Targovi0e i 2 fa-
milli de tigani, care va fi ale Mariei la moartea Stanei : La moar-
tea Martel va fi ale flilor Stanei : Deatco fiul lui Deatco. La moar-
tea acestora sa nu fie pradalica, sa mo0eneasca surorile Stand :
Neacp i Voica cu coplil.
Ed. Trad. N. lorga, Doc. privitoare la I. Norocea, 95-97 [firi an].
Rez. G. Florescu, Div. domnelti, II, 21. I. C. Filitti, Predalica, 340,
n. 3 [sub an 1499]. Minea-Boga, Movenirea moOilor, 2, 196-197.

646.
1496 (7004) ziva 30.
Radu cel Mare, Vv. Tar1l-Romane0i, da m-rei Rusicul de la
Sf.--Munte, 3000 aspri pe an 0 400 pentru calugarii veniti sa-i
ia. Pomelnic : Vlad Vv., monahia Eupraxia, Pahomie monahul,
Simonida monahia, Radu Vv. cu doamna Catalina 0 fralii: Vlad
1 Mircea.

www.digibuc.ro
Repertodul documentelor prii-Romaneati publIcate pAnA azi 173

Rez. Miklosich, Slavische bibliotek. V. Langlois, Le Mont Athos,


82. Cipariu : Arhivu 198. Uspenski 337. St. Nicolaescu, A jutoare
bnegi la Sf. Munte, 960. Id. Doc. slavo-romdne 51, n. si N. Docan,
Numismatica Tarii-Romeinefti, 537 citeazi si Acta praesertim Graeca,
Rossici in Monte Athos monasteri, 438, Kiev, 1873)

647.
[1496].
Scrisoarea (nnuirr) lui Radul cel Mare, Vv. Tarii--Romanevi,
catre Brapveni, prin care 11 asgura de prletenia lui, il mega sa-i
caute un cal buestru sau iute de picioare, armasar sau jugan de
100 florini si sa-I dea prin Benedec.
Dep. Arh. no. 251.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile2, I, 211-213. Rez. Id.,
Relaftile ' 252.
Not. Arh. no. 51.

648.
1496 (7004).
Vlad Calugarul, Vv. Tarii-Romanep, intarepe moVa Rtqii lui
sa trag boerii Baleni.
Mihail. Dinteacestia
Rez. St. Grecianu, Genealog. documentate I, 259. I. C. Filitti,
Arh. Cantacuzino 18.
649
[1496, 1497].
Scrisoarea (nnwgT...) lui Radul cel Mare, Vv. Tarii-RomaneVI,
catre Brapveni, pe care it asigura ca pot trimite sol in pace i
sa se judece relele facute.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile 2, I, 213-214. Gr. Toci-
lescu, 534 Doc. istorice, 177-178. Rez. I. Bogdan, Relariile1, 252-253.
Not. Arh. no. 257.
650.
[1496-1507 (la inceput)].
Scrisoarea (nnwrr...) lui Radul cel Mare, Vv. Tari-Romanepi,
catre Brapveni carora le recornanda pe Badea,

www.digibuc.ro
174 Mafia AndrOneseu

Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Re laOile' I, 229-230. Gr. Toci-


lescu, 534 Doc. istorice 189. Rez. I. Bogdan, Re latiile 1, 254.
Not. Arh, no. 268.
651.
[1496-1507].
Gherghina parcalabul se plinge Sibienllor pentru un armasar
oprIt de vamqi.
Ed. Text sl. Trad. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 413-414. St.
Nicolaescu, Doc. slavo-romne, 6.

652.
(1496-1507) fan. 31. Targoviste.
Scrisoarea (nHuirr...) lul Radul cel Mare, Vv. Tarli-Romanqd,
catre Brapverd carora le cere sa dea drumul oamenilor prin0
la podurile de la Ora! li pentru ca n'au facut nid un rau.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relafii1e', I, 227-228. Rez. Id. Re-
lariile ', 253.
Not. Arh. no. 266.
653.
[1496-1507].
Scrisoarea lui Gherghina parcalabul prin care roaga pe Bra-
pveni sA ntv-i la vama pentru n4te cutite cumparate de Hanq.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Re latiile 2, I, 304. Gr. Tocilescu,
534 Doc. istorice 413. Rez. 1. Bogdan Rela(iile ', 295.
Not. Arh. no487.
654.
c. [1496-1507].
Scrisoarea lui Cirsdan vornicul catre Brqoveni, pentru fiul lul
Marco pe care II luase Stanislav sa-I invele limba, dar care fu-
gise la Turci peste Dunare la Harsova, de unde nu vrea sa se
intorca, cu toate cd Turcii nu-1 opresc.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile ^, I, 302-303. Gr. Toci-
lescu, 534 Doc. istorice, 412-413. Rez. I. Bogdan, Relafiile ', 294.
Not. Arh. no. 531.

www.digibuc.ro
llepertoriut doeumentelor TArli-RomAneti publicate pAnA ati 175

655.
[1496-1506].
Scrisoarea lui Radu cel Mare, Vv. Tdrii-Romanest, cdtre Bra-,
soveni cdrora le cere sd dea drumul omului, unchiului lui Gher-,
ghina pdrcalabul, pentru cd nu e vinovat de falsificarea unor
aspri".
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Re latii1e2 I, 232-233. St. Nico-
laescu, Doc. slavo-romeine, 229-231. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice,
191-192. Trad. I. Bogdan, Re latiile 1, 133.
Not. Arh. no. 293.
656.
[1496-1507].
Scrisoarea (minim.) lui Radu cel Mare, Vv. pril-Romdnesti,
care Brasoveni cdror le cere sd pldteascd urmasii lui Bliume Ha-
nds datoria fiului lui Hacicu de la Ramnic, care a platit si el
Evreului.
Ed. Text sl. Miletie, 80 (la Radu cel Frumos). Text sl. Trad. I.
Bogdan, Relafiile 2, I, 234-235. Gr. Tocilescu, .534 Doc. istorice, 192-
193. Trad. I. Bogdan, Relatiile ', 136-137.
Not. Arh. no. 264.
657.
[1.496-1507].
Scrisoarea (nmurr...) lui Radu cel Mare, Vv. Tdrit-Romnesti,
ate Brasoveni pentru un Neagoe care avusese cloud sotii, una
in tar& alta la ei i care murind averea i-a luat-o fratele su.
Legea pentru bigamie.
Ed. Text sl. Trad. L Bogdan, Relatiile2, I, 235-236, Gr. Toci-
lescu, 534 Doc. istorice, 193-194. Trad. I. Bogdan, Relariile ', 137-138.
Not. Arh. no. 255.

658.
[1496 1507].
Scrisoarea (nHnuT...) lui Radu cel Mare, Vv. Tdrii-Romnesti,
catre judelul sl pArgarii din Brasov cdrora le cere sd se inapoieze
lui Dragomir calul fi sculele luate.

www.digibuc.ro
176 Maria Andronekii

Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Re Wide 2, I, 237-238. Gr. Toci-


lescu, 534 Doc. istorice 195. Rez. I. Bogdan, Relariile 1, 254.
Not. Arh. no. 224.

659.
[1496-1507].
Scrisoarea (muff...) lui Radu cel Mare, Vv. Tarii-Romaneoi,
catre Brapveni despre Stanislav, care nu e vinovat ca sluga
luata de la ei s'a turcit cu toate ca subap de Harpva i-a dat
voe sd se intoarca.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Re latide 2 1, 229. Gr. Tocilescu,
534 Doc. Istorice, 188-189. Rez. I. Bogdan, Relariile ', 254.
Not. Arh. no. 229.

G60.

[1496-1507].
Ssrisoarea (nHunT...) lui Radu cel Mare, Vv. Tarii-Romanepi,
calre Brapveni carora le cere sA i se inapoleze lui Costea de
la Targov4te fierul cumparat i oprit la Bran.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relariile2 I, 241-242. Gr. Tocilescu,
534 Doc. istorice, 199. Rez. I. Bogdan, Relatiile ', 255.
Not. Arh. no. 283.

66.1.

[1496-1507].
Scrisoarea (miwgT...) lui Radu cel Mare, Vv. Tarii-Rornaneti,
catre Bran, peniru a Inapoia caii furali de la Mihail ; holii, unul
a fost spanzurat, celalalt s'a platit.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relariile 2 1, 236-237. Gr, Toci-
lescu, 334 Doc. istorice, 194-195. Rez. I. Bogdan, Relariile 1, 256.
Not. Arh. no. 221.

:2132.

[1496-1507].
Scrivoarea (miturr...) lui Radu cel Mare, Vv. Tarii-Roinanepi,

www.digibuc.ro
Repertoriul documentelor Tfiril-Rominetiti pubilcate pang nal 177

catre Brapvenl, carora 11 spune ca pentru oamenli ce le-au


omorit va lua deugubina 0 averea luata o va implini de la oa-
menll lor.
Ed. Text sl. Tract. I. Bogdan, Relariile ' I, 239-240. Gr. Tod-
lescu, 534 Doc. istorice, 197-198. Rez. I. Bogdan, Relatiile', 256-257.
Not. Arh. no. 231.

663.
[1495-1507].
Scrisoarea (mum) lul Radu cel Mare, Vv. Tarii-Romane01,
pen care cere Brapvenilor sa faca dreptate unui sarac, caruia
i s'a luat de vame01 de la Sibitu un cal cumparat in regula de
la Brapv. Pentru Nichifor de la Argeq i marfa de la Campu-
lung apeapta ordinul lor.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relafiile I, 238-239. Gr. Toci-
lescu, 534 Doc. istorice, 196-197. Rez. I. Bogdan, Relafiile L, 257.
Not. Arh. no. 233.

664.
[1495-1507].
Scrisoarea (minim.) lui Radu cel Mare, Vv. Taril-Romanerl,
catre Brapvenl, la cad trimite dupa v epi i pentru a cumpara
cojoace ;1 postav, pe jupan Alexi, caruia sa nu-i ia vama.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile , I, 242-243. Gr. Toci-
lescu, 534 Doc. istorice, 199-200. Rez. I. Bogdan, Relatiile ', 258.
Not. Arh. no. 239.

665.
[1495-1507].
Scrisoarea (minim.) lui Radu cel Mare, Vv. Tar1i-Romane0i,
catre Brapveni unde trimite pe Albu sa cumpere cule de On-
drila 0 cuie de late pentru care sa nu-i la yarn&
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, RelOile2, I, 243-244. Gr. Toci-
leseu, 534 Doc. istorice, 200. Rez. I. Bogdan, Relafiile1, 358
Not. Arh. no. 242.
12

www.digibuc.ro
118 Marta Anclroneseu

666.
[1495-1507].
Scrisoarea (muff) lui Radu cel Mare, Vv. Tarii-Romanesti,
catre Brapven1, carora le cere un mester sticlar pentru nlste
ferestre la biserica. Sa nu 1 se ia vama pentru cumparaturl.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Rilariile ' L 240-241. Gr. Toci-
lescu, 534 Doc. istorice 198. Rez. I. Bogdan, Relafide ', 258, Lit. G.
Florescu, Divane domnefti, 11, 363, nota.
Not. Arh. no. 243.
667.
[1495-15071
Scrisoarea (nnuirr...) lui Radu cel Mare, Vv. Taril-Rominesti,
catre Brasoveni unde trimite pe Oncea sa cumpere 5 bucati sa-
pun de 4 florin1 si alte 5 de 3 florini.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile 2 I, 244. Gr. Tocilescu.
334 Doc. istorice, 201. Rez. I. Bogdan, Relaiiile i, 258-259.
Not. Arh. no. 250.
668.
[1495 1507].
Scrisoarea (mum) lui Radu cel Mare, Vv. TarIL-Romanesti,
catre Brapven, carora le recomanda pe Vlalcul.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile , I, 230-231. Gr. Toci-
lescu, 534 Doc. istorice, 190.
Not. Arh. no. 240.
669.
[1495-15071
Scrisoarea (rumor...) lui Radu cel Mare, Vv. Taril-Romanesti,
catre Bulgarii din Brasov carora, dupa cererea lu Lemca slugea-
rul le da voie si faca negol in tara numai si nu sfujeasca Zi
gareanului.
Ed. Text sl. Miletie, 79 (la Radu cel Frumos). Text sl. Trad.
I. Bogdan, Relatiile 2, I, 231-232. Gr. Tocilescu, 534. Doc. istorice,
190-191.
Not. Arh. no, 248.

www.digibuc.ro
Repertoriul documentelor TArti-RomAne0 publicate 0[4 azi 170

670.
[1495-1507].
Scrisoarea (nuturr...) lui Radu cel Mare, Vv. Tarii-Romanefti,
catre Sibieni, carora le recomasda pe Badea.
Ed. Text sl. Trad. S. Dragomir, Relaiiile cu Sibiul, 27.

671.
[1495-1507].
Scrisoarea (niunrr...) lui Radu cel Mare, Vv. Tarii-Romaneri,
catre Sibieni carora le recomanda pe Manea.
Ed. Text sl. Trad. S. Dragomir, Rdaii1e cu Sibiul, 28.
672.
[Mai, 1496 April 15081 Ian. 30. Trgoviste.
Scrisoarea (nutuimo) lui Radu cel Mare, Vv. Tarn Romanefti,
catre Brapveni, carora le cere ca Serbu vornicul sa fie despa,-,
gubit de cei 13.000 aspri 0 70 florini ce-I are la sotia lui Vasie
in Schei.
Ed. Text sL Trad. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice 205-206.
Not. Arh. no. 270.
673
[Mai_1496 April. 1508].
Scrsoarea (mniwr..,) lui Radu cel Mare, Vv. Tari1-Romane0i,
catre Brapveni pentru un cal dat zalog pentru niqte oi, unei
slug! a lui, careia sa i se reintoarca avutul.
Ed.. Text sl. Trad. Gr. Tocileseu, 534 Doc. istorice, 203-204.
Not. Arh, no. 286.
674.
[Mai 1496 April 1508].
Scrsorea lu Radu cel Mare Vv. Taril-Romne01
catre Brapveni, unde trimite pe Giurgiu cu velti de la el, its-
puns celor primite de la el.
Ed. Text sl. Trad. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 204.
Not. Arh. no. 226.

www.digibuc.ro
180 Marta Androttescu

675.
[Mai 1496 April 15081.
Scrisoarea (nuturr...) lui Radu cel Mare, Vv. prii-Romanefti,
catre Brafoveni, cdrora le cere sd aducd pnd la Rucdr pe fa-
milia diacului sdu.
Ed. Text sl. Trad. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice 205.
Not Aril. no. 254.
676.
[Mai 1496 April 1508].
Scrisoarea (nuturr...) lui Radu cel Mare, Vv. Tariii-Romangti,
catre Brafovenl, prin care le cere sd-i fie prieteni ca 0 el 0
sd-i cumpere un cal vdndt, mare 0 frumos, cu aproape 100 flo-
rin!, pe care sd-1 trimeatd prin Berude solul lui la el.
Ed. Text sl. Trad. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 166-177.
Not. Arh. no. 251.
677.
[Mai 1496 April 15081.
Scrisoarea (mum.) lui Radu cel Mare, Vv. Tdrii-Romdne01,
ate Brapveni unde a trimis pe Triful qi Clocan, pentru ca 5d-1
facd un car ferecat cu obesi marl de o majd.
Ed. Text sl. Trad. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 202-203
Not. Arh. no. 285.
678.
[Mai 1496 April 1508].
Scrisoarea (nusurr...) lui Radu cel Mare, Vv. Tdrii-Romane0i,
cdtre Braqoveni, ca sd nu la vamd de la Hars trimis pentru cum-
pardturi.
Ed. Text sl. Trad. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 207-208.
Not. Arh. no. 232.
679.
[Mai 1496 April 1508].
Scrisoarea (minim.) lui Radu cel Mare, Vv. pri1-Rorndne01,

www.digibuc.ro
Repertoriul documentelor Trii-Romnesti publicate pAnl azi 181

catre Braoveni prin care le cere un maestru pentru halatae i


sulinare.
Ed. Text sl. Trad. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 208.
Not. Arh. no. 218.
680
[1496-1507] April. 6.
Radu cel Mare, Vv. Tarli-Romaneti, pentru satele m-rei Tis-
mana: Tismana, Ceaurii, Corbil, Podenii, Plotina 0 Clicevatul,
scutite de dad 1 neurrnarite de dregatorli domneti ; mal da
m-rei 12 galeti grail, 12 podvoade ale Motrului in afara de sa,-
tele avute.
Rez. I. Minea, Note li interpretciri, in Cerc. 1st. VIII-IX, 2, 205.
(Prima slobozie"].

681,
[Mai 1496 April. 1508] Nov. 29.
Scrisoarea (minlimo...) lui Radu cel Mare, Vv. prii-Romaneti,
catre Brooveni, carora le vestete pacea 0 steagul ce i le-a dat
Imparatul de la Porta, prin solul sAtt Radu.
Ed. Text sl. Traci. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 206.
Not. Arh. no. 279.
682.
[1496-1588].
1485 (6994) Sept. 27.
In zilele lui Radu Voda fiul lui Vlad Vv. Insemnarea eg. Iosif
Govoreanul pentru cumpararea unui loc de la Hijul din ora de
la Palca, cu 2110 aspri. Martor1 : Oancea, Marciul, Bercea sale.
Rez. N. Docan, Numismatica Teirii-Romnefti, 530.

683.
1497 (7005) Ian. 9. Tirgoviste.
Porunca (noun-kw) lui Radu cel Mare, Vv. pr11-Romane01,
cetre m-re4 Tisrnana Intarindu-i : Carberii partea luf Cazan i

www.digibuc.ro
182 Malta Andronescu

Dohoret, schlmbati de rn-re cu Sto1ca Dohoret qi fratli, and


Corbii i Vv. dand 30 florini ungure01. Martori ; scrie Ban.
Ed. Text sl. Miletie Agura, 347. Text sl. tad. A. Stefulescu,
Doc. slavo-romne, 39-41.

684.
1497 (7005) Mart. TArgoviste.
Radu cel Mare Vv. Tarii-Romane0i, intare0e m-rei Hilandarul
din Sf. Munte ajutor anual de 5.000 aspri hotarlti de Vlad Vv.
0 500 asprl, cheltuelile fratilor veniti sa ia ajutortil.
Rez. N. Docan, Numismatica Teirii-Rotnaesti, 538.

685.
1497 (7005) Mart. 21, [Lunea mare din post.] nrgoviste.
Radul cel Mare Vv. Tarii-Romane01, vazind hrisovul parintelui
sau, intareste rn-rei Dochiaru din Sf. Munte ajutor anual de 3.000
aspri i 400 aspri pentru calugarii veniti sa ia bard!.
Rez. N. Docan, Numismatica Tdrii-Romcinegi, 537.

686.
1497 (7005) Mart. 22. [Miercurea cea Mare,] Targoviste.
Radu cel Mare Vv. Tarii-Romanesti cu doamna Catalina i
fratii sai Mircea, Vladul 0 Vlad intarepe rn-rei Govora mertic
anual 3.000 aspri, sare, satul Stoiciani cumparat de la Vlaicul
fratele lui Albu pe aspri, Stolnicianii de pe Olt, de la Bratian
flu! lui Lalo, Curtrrul lui Stanislav de la Cerlat Gramaticul.
Rez. N. Docan, Numismatica Tdrii-Romeinefti, 537-538. St. Gre-
ceanu, Genealog. documentate, I, 536.

687.
1497 (7005) April. 1. Tirgoviste.
Radul cel Mare Vv. Tarit-Romane0i Intargte lui Lumota qi
Cerna schirnbul cu calugarii din Tutana, Alboteanii 0 Huhurezul
pentru Mice0i 0 partea lui Mogorl cu irinile (campiile) 1 iazul
de moard.

www.digibuc.ro
Repertorlul documentelor TArli-Romnegd publicate pAn azi 183

Cer de la Vv. intdrirea ocinilor cumprate de la Tarseni sub


Basarab cel Tanr 1 dau cal si mrturisesc cu 12 boeri.
Rez. N. Docan; Numismatica Tdrii-Romdnesti 538. Minea-Boga;
Mostenirea Mosiilor 3, 160.
Not. Cf. i 1567 April 1. Tirgov4te [Doc. nb. 793]

688.
1497 (7005) lul. 29.
Porunca (nogmbia) lui Radu cel Mare, Vv. prii-Romanesti,
catre m-rea Tismana si egumenul chic loanichie prin care le cl
309 verde vin din jud. Mehedinp sau (tutu) din jud. jiului de
sus si 2 care de sare de la ocnele din Ritnnic din venitul dorm-
nesc. Scrie Korlat si Sit.
Ed. Text sl. Trad. A. *tefulescu, Tismana, 204-205.

689.
1497 Nov. 10. Bucuresti.
Radu cel Mare Vv. Tarii-Romanesti intreste m-rel Govora
200 vedre vin din ville de la Ramnic pe Olt.
Rez. lonescu-Gion, Bucurescii pad la 1500, 195.

tsw.
1497 (7005) TArgov4te.
Document de la Radu flu! lui Vlad.
Cit. Cipariu, Arhivu, 35, din diplomatariul lui B. Popu.

col.
1497 (7005).
Radu cel Mare Vv. Trii-Romanesti cla rn-rel Tismana morile
Dodnesti si Flcanesti.
Rez. Cantacuzino Const. Stolnicul, Cronol. Tabelard, 27, no. 43.

C92.

[1497-1502].
Scrisoarea lul Radu cel Mare, Vv. Trii-Romanesti, prin care

www.digibuc.ro
1,84 Marta Andronescu

indeparteaza pe Vialcu din satul Stoiceni, dat de el mamei sale


calugarile, fost al ei de zestre. Satul sa nu fie supgrat pe judeii,
birari, podvonicari, slugile dvornicului sau boeri.
Rez. G. Florescu, Divane domnefti, II, 369. Minea-Boga : Moge-
nirea moliilor, 3, 179.

1498 (7006) Ian. 9. Tirgov4te.


Radu cel Mare, Vv. Tarii-Romane0i, scute0e satele Bahna,
Varful Vladului i ClicevMul, ale m-rii Tismana, de slujbe de:
hranit cal, de luat cal, de podvezi, olace, lucru domnesc la ce-
tate, la mori, la paduri, sa nu dea gloabe, ugubine ; ci numal la
oaste sa vina. Nimeni sa nu le la vre-o dare. Ruminii pot merge
In satele m-rii platind galeata parcalabilor.
Frag. A. tefulescu, Tismana 2 206.

694.
1498 Febr. 16.
Radu cel Mare, Vv. 1arii-Romane0i, intarepe h&c lui Draghici
vornicul : Stoican, Neagoe 0 Draghici l nepotilor : Vintila pa-
harnic, Radul postelnic, satul Nicavanl fost al lui Draghici. Martori.
Rez. G. Florescu, Divane Domnefti, II, 371, qi I, 123, no. 3.

C95.
1498 (7006) April 15.
Radu cel Mare, Vv. prii-Romnepi, intarete m-rii Govora
livedia din hotarul Vladicai cumparata cu aspri de egumenul
Doroteiu de la popa Buncea 0 livezile 0 prunil de la Vladul
Slatinei 0 Trqtioara. Martori.
Ed. Text sl. Miletici-Agura, 348.

696.
1498 (7006) April 19. Bucureqti.
Radu cel Mare, Vv. Tarli-Romane01, confirma rn-ril Hilan-
darul din Sf. Munte alutor antral de 5.00Q aspri acordat de Vlad

www.digibuc.ro
Repertorlul documentelor Tdri1-Rombest1 publicate Ong az1 185

Vv. qi 500 aspr1 pentru cheltuelile de drum ale cilugrilor ve-


niti sA ia ajutorul.
Rez. N. Docan, Numismatica T cirii-Romcineoi, 538.

697.
[1498 April ].
Scrisoarea (mum...) lui Radu cel Mare, Vv. Tdril-Romangtf,
dare Brapven1 cdrora li spune ed a inchis drumurile pentru
ed vrdjmaqul lul Mihnea e la ei; cere sa fie indeprtat. it anunt
cA Turcii sunt la Darstor 0 merg in alutorul lui stefan Vv. De
la BrAila la Severin el ap.Nr.5 Dundrea, Mesit-bap e la Brlla.
Le recomandd pe Bdea.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile 2, I, 215-217. Gr. Toci-
lescu, 534 Doc. istorice, 178-180. Trad. T. Bogdan, Relatiile t, 130-131.
Not. Arh. no. 272.
698.
1498 (7006) Iun. 26.
Radu cel Mare, Vv. Tdr11-Romane01, intargte hit Serban parte
din Streharet cumpArat de la Balea cu aspri. Scutire de cal
domnesc. 5erban i0 infrate0e fill cu ai lui Neagoe Pilea. Pre-
dalica.
Rez. Aricescu, Indice, I, 45, no. 578. N. Docan, Numismatica
Teirii-Romelnegi, 538. Minea-Boga, Moftenirea mofiilor, 3, 190.

699.
1498 Iul. 19. Targovi0e.
Radu cel Mare intAre;te m-rii Rncaciov dania lul Vlad Vv.
Cdlugrul (1482-1495, cf. doc. no. 516). Martori.
Rez. C. Giurescu: Despre rumelni, 219, no. 1. G. Florescu, Di-
vane domne6, II, 372-373.
700.
1498 Sept. 12. Dilga. [Feria quarta ante festum exaltationis
sancte crucis].
Radu cel Mare, Vv. prii-RomAne0i, scrie Sibienilor a cearta
s'a inceput din eauza lul Gereb 0 a episcopului (Transilvaniel)

www.digibuc.ro
186 Marta Andronescu

1 ci daca acestia vor despagubl pe supusii sai atunei va despa-,


gubi si el pe acei al regelui s1 episcopului. II asigura de pride-
nie si ca nu va permite Turcilor sa treaca spre el.
Ed. Text lat. Bodgan, Re !agile 2, I, 343-344 ; Hurmuzaki, XV, 1,
149. Rez. Hasdeu, Trei luni peste mun(i, 128. C. Conduratu ; Re-
latiile cu Ungaria, 213.

701.
1498 (7006).
Radu cel Mare, Vv. Tarii-Romanesti, di mosia Dodanest1 m-rei
Tismana.
Rez. Cantacuzino Const. Stolnicul, Cronol. Tabelard, 28, no. 44.

702.
1499 (7007) Ian. 9. Bucuresti.
Porunea lui Radu cel Mare, Vv. Tiril-Romanesti, citre m-rea,
Govora pentru stapanirea satului Nevoia dat de Tudor vistier.
Egumenul Dorotei sa insemne hotarul. Ispravnic Parvul.
Ed. Trad. I. Ionascu, Biserici din Olt, 200. Rez. Cr. Florescu,
Divane domnefti, II, 376.

703.
1499 Ian. 25. Tirgoviste.
Radu cel Mare, Vv. Tarii-Romanesti, intireste rn-Tei Govora
si egumenulul Kir Dorotel satul Glodul cumparat de Vv. de la
Carstea sl nepolii lui pe aspri. Scutire de dart. Martori.
Rez. N. Docan, Numismatica Tarii-Romeinelti, 538-539.

704.
1499 Febr. 18, Trgoviste.
Radu cel Mare, Vv. Tirl-Rommnestl, serie Sibienilor pentru
neintelegerea dintre Gherghina qi Tom Olaz pe care autorita-
tile nu il silesc sa despagubeasca pe Gherghina, zicind ca lo-,
cueste acum in Cluj, dar e tot supusul regelui. Daca nu se va
face dreptate, 11 va despagubi el luand de la altul.
Ed. L Bogdan, Relatiile 2, I, 344-345, Hurmuzaki, XV, 1, 151.

www.digibuc.ro
Repertorlul documentelor pr11-Romnet1 publicate pAnA azi 187

705.
1499 [7007] lul. 13. M-rea Glavacioc.
Porunca lui Radu cel Mare, Vv. Tarii-Romanevti, prin care in-
ta evte rn-rei Govora vi egurnenului Dorotel satul Poiana cu ho-
tarul Nevoia, dat de Tudor vlstierul, de la Vv. ocina in Poeni
cu hotarul de la valea Coracii, Vitelul, apa Vedea, calea Topanei
spre Pitevti pana in apa Corical. Martori.
Ed. Trad. I. lonascu ; Bicerici din Olt, 209. Rez. G. Florescu, Di-
vane Domnefti, II, 378.

706.
1499 (7007) lul. 15. Tirgoviste.
Radu cel Mare, Vv. Tarii-Romanevti, intarevte boerului sari
Chicov cu copili : Stanca, Viva vi Rada, satele : Fantanele, Vernevtil,
Plaroi, Gutevtii, Cornu, Cerih vi Milevti vi tiganii de movtenire,
pentru ca Chico nu a avut fii. Martori.
Ed. Text. sl. Venelin, 133-134.

707.
1499 (7008) Sept. 21.
Porunca lui Radu cel Mare, Vv. Taril-Rornanevti, catre Stan cq
fii, intarind movia cumparata de la Neagomir cu aspri sub Vlad
Vv. zis Tepev, din Slemea Hintii pre fata Cornului vi din hotarul
Glodului papa in hotarul Bunevtilor la Malureni vi varfut Page-
telului pana in hotarul Bunevtilor la varful Teiosulu. Movia ohab-
nica sa ramana in nearn. Martori.
Ed. Trad. T. Bulat ; Contributii documentare, 14. Rez. Aricescu ;
Indice, I, 89, no. 1135, [sub an 1500 (7008) Ghenarie 21].
Not. G. Florescu, Divane Domnegi, II, 378-379 crede 6 e de la
Radu de la Afumati (1522-) dar boerii din divan : Barbul, mare
ban al Craiovei, Pirvul Craiovescu ... sunt intilniti si in alte do-
cumente de la Radu (ex. 1496 Octombrie 6, 1500 (7008) Fe-
bruarie etc.).

708.

[1499 Oct. 311.


Radu cel Mare, Vv. Tari1-Romanqd, intargte ra-rei Tismanae

www.digibuc.ro
188 Maria Androneseu

Vdrful Vladulul, dupd ce vazuse calk lul Mircea Vv. 0 Vlad


V. Calugarul, pentru care m-rea avea judecatd cu Nicula. Martor.
Rez. Minea-Boga, Magenirea moiilor, 3, 161.

709.
1499.
Document de la Ra du cel Mare. Martorl : Cirstlan...
Cit. I. Bodgan, Relafide 2, 1, 303.

710.
1499 (7007).
I. Brezoianu, Institutiile Rouldniei, 241, rezurni un hrisov al lu
Radu cel Mare pentru mosia Turceni.
Not. Poate e Cmpul Turcilor din documentul urmtor. [Cf.
Doc. no. 711].
711.
1499 (7007).
Porunea (noun-bat) lui Radu cel Mare, Vv. Tarli-Romdne01,
cdtre Valcul cu fratit : Dadul, Lumat, Ion i Dan cu fill lui Std.,
nila cu frapi : Stanciul, Radul, Stan, Patru, Dragornir 0 Stanild,
lui Slav cu fratil I Stan 0 Patru, 0 lu Manea 0 Stoian sa alba
Trestioara din Bradet pentru care a jurat cu 12 boer, Gura PI,-
tulu din ampul Turclor. Mo0a sa rarnand in neam. Pradalica.
Martor. Scrie Stanciu.
Ed. Text sl. Trad. G. Ghibnescu, Surete si izvoade, I, 1906.
299-301. A. $tefulescu, Doc. slavo-rometne, 41-42.

712.
1499-1500 (7008).
Radu eel Mare, Vv. Tar11-Romne01, rid unel m-ri de la Sf.
Munte 8.000 de aspr.
Rez. Hurmuzaki, XIV, 1, 42.
713.
1500 (7008) Ian. 1. Tirgoviste.
Porunca lu Radu cel Mare, Vv. Tar11-Romane01, catre Cdrstea

www.digibuc.ro
Repertorall doeumentelor Taril-Romanelti publicate pawl azi 180

0 fill sai: Stanil Vlaicu l catre Stoian, Stan, Stoica i Car-


stian t catre Cartian frate cu Carstea cu fiicele : Mica Stana
din Cacova pentru partea lui Stan Nebuneica l Bucur, din Bu-
ne01, a lui Nan l Carstea din Cacova, plaiul Govora qi Piatra
a lui Cartea I Caprareata a lui arstian ale carei fiice se infra-
Ilse cu fill lui arstea. Pradalica. Cal domnesc. Martori.
Ed. Trad. T. Bulat : Contriburiuni documentare, 12. Rez. Aricescu :
Indice, I, 89, no. 1134. G. Florescu, Divane domnelti, II, 379-380.
Minea-Boga: Motenirea moiilor, 3, 109-110,
Not. Minea-Boga O. cit. 163, mentioneaz i un document din
11 Ianuarie.

714.
1500 (7008) Ian 31.
Radu eel Mare, Vv. Tar1i--Romane0i, da m-ril Sf. Nicolae din
Careia, Muntele Athos, ajutor anual de 3.000 aspri, 300 aspri
cheltuelile fratilor veniti dupa ajutor.
Rez. N. Docan, Numismatica Prii-Romiineti, 539.

715.
1500 April. 12. [Proxima dominica ante resurrectionem Dot
Tirgoviste.
Radul cel Mare, Vv. Tarii-Romane01, scrie Sibienilor despre pro-
cesul lui Mihnea, cu vaduva lui Nicolae Prol, pentru care Chirca
MIhnea, George Grecul i Avedic marturisesc ca Nicolae Prol
tined la el 31.000 cutite 0 3 cantayr" de piper ale lui Mihnea,
care ii datora 281 florini. Trimite pe Chirca I Dragota din Ar-
ge; sa marturiseasca pentru Mihnea, pe care nu-I va lasa in pa-
guba. Se plinge ca t altil au pierdut bani la et.
Ed. Text lat. I. Bogdan, Relatiile 2, I, 345-346. Hurmuzaki, XV
152-153.

716.
1500, April 12. [Proxima dominica ante resurrectionern Do-
mini]. Tirgoviqte.
Radu cel Mare, Vv. Taril-Romane0i, scrie Sibienilor despre pro-
cesul lui Mihnea fratele lui Anghel cu vacluva lui Nicolai Prol,

www.digibuc.ro
tO Marta Androneseu

pentru care Chirca, Mihnea, George Grecul i Avedie marturi


sesc ca Nicolae Prol, tine la el 31.000 cutite l 3 ,cantayr" de
piper ale lui Mihnea care ii datora 281 florin!. Trimite pe Chirca
Dragota din Argq sa marturiseasca prntru Mihnea pe care
nu-1 va lasa in paguba. Se plinge cd i OH au pierdut bani la
ei. Le recomandd pe Latcu postelnicul.
Ed. Text lat. I. Bogdan, Re latiile 2, 1, 346-347. Hurmuzaki, XVI,
153-154.
717.
1500 (7008) April. 23. Tirgoviste.
Porunca (nosintsis) lu Radu cel Mare, Vv. TarilRomane0i,
intarind lui Roman cu fill i surorile sale : Maria 0 Marga care
sd aiba Corcolatii la moartea lui Roman 0 averea mVatoare qi
nemiratoare. Pradalica. Cal domnesc. Martori. Stanciul scrie.
Ed. Text sl. Trad. G. Ghibnescu, Surete i isvoade, I, 1906.
301-303. A. $refulescu, Doc. slavo-romne, 42-44.

718.
1500 (7008) April. 26, ind. 3, temelia 29. Tirgovi*te.
Radu cel Mare, Vv. TariiRomane0i, da schitului de maid
Ostrov 2.000 aspri i mertic din veniturile in naturd ale Jude
tului Olt.
Rez. Aricescu, Indice, I, 87, no. 1117. N. Docan, Elemente CTO"
nologice, 393. Id. Numismatica Tdrii-Romdinefti, 539.

719.
1500 (7008) Mai 30. Thrgoviste.
Radu cel Mare, Vv. TdriiRomneqti, da m-rei Govora mo0a
Curtiqoara, luata pentru o dcqugubind de la fill popii Varlan din
Curtipara, data apoi lui Corlat, de la care o rascumpard Vv. cu
5.000 aspri. Marton'.
Rez. N. Docan, Numismatica Tdrii-Romdnesti, 539. C. Giurescu,
Des pre boeri, 57. Minea-Boga, Mostenirea mosiilor, 3, 141. Not. Mi.-
nea-Boga, 1. c. pentru pradalica.

www.digibuc.ro
Repertoriul documentelor TArii-Romneti publioate 0111 azi 191

720.
1100 Mai 31 [Die dominica ante festum Pentecostem] Tirgo,-
v4te.
Scrlsoarea lui Radu cel Mare, Vv. Tarii-Romane0, catre Si-,
bleni prin care cere ca in judecata dintre doamna Elisabeta va-
duva (?) lui Nicolaie Prol i Mihnea, fratele lui Anghel din Tar,-
goviVe, pentru n4te bani, sa aiba ei grija sa 1 se plateasca lu
Mihnea datoria, incepind de la ziva Sf. Fecioare Ecaterina.
Ecl. Text lat. I. Bogdan, Relafiile 2, I, 348. Hurmuzaki, XV 1,
154-155.
721.
1500 Mai 31. [Dominica ante Pentecostem] Tirgov4te.
Radu cel Mare, Vv. Tari1-Romane0, scrie Sibienilor pentru so,-
lia trirneasa prin Marcu prin care le raspunde.
Ed. Text lat. Hurmuzaki, VIII, 32.
722.
1500 (7008) lun. 1.7.
Radu eel Mare Vv. Tarii-Romne0catre m-rea Snagov pentru
moVa Raspopi.
Rez. Cantacuzino Const. Stolnicul, Cronol. Tabelarci, 2$, no. 45.
Not. Cf. 1500 (7008) Iulie 17 pentru Rispopi [doc. no. 723].
723.
1.530 (7003) lul. 17. Tirgov4te.
Radu cel Mare, Vv. prii-Romanqti, intarqte lui Toader, Val-
cul, Stanclul i Nor lor, moVa Raspopi a lui Ulea i Nartea
cumparata pe aspri.
Rez I. Brezoianu, Instituriile Romaniei, 241. N. Docan. Numis-
matica Tdrii- Romdnesti, 539.
Not. In rezumate e : Vlad fiul lui Vlad Vv. Cf. 1500 (7008) Iun.
17, pentru Rispopi [doc. no. 722].
724.

1500 [7008] lul. 23.


Hrisovul lui Radu cel Mare, Vv. Tarii-RomAne0i, prin care da
m-rei Kapriulev (Capriuleu) la Muntele Athos 3.000 aspri.

www.digibuc.ro
i2 Maria Andronescu

Rez. Miklosich, Slavische Bibliotek, 175. V. Langlois, Le Mont


Athos, p. 92. Cipariu, Arhivu, 198.

725.

1500 (7009) Dec. 13, incl. 4, temelia 29. Tirgovite.


Radu cel Mare, Vv. TarlI-Romine01, intare0e ca-rel Govora
in Barse01, Aril curnparate de la Neagoe pe aspri, mop Pie.-
pnei de la Stan flul CArpitului, vama Runcultn 0 face scutire
de dad Martori.
Rez. N. Docan, Elemente Cronologice, 395. Id. Numismatica Tc irii-
Romanefti, 539-540. Lit. N. Docan, Elemente, temelia 29 pentru 7008.

726.
Sec. XV. poate I
Monahla Magdalina scrle pentru Mice01. Alarnan ot Cara-.
cal ot DarmAne0i, Varnava... Vlalcul Stolnic ot Stane01".
Ed. N. Iorga, Studii ,Fi Doc., V, p. 117.

727.

1501 (70[9) Ian. Tirgovi0e.


Radii cel Mare, Vv. Tarli-Romaneiti, intareqte m-Tii Cotiomuu
din Sf. Munte, ajutor anual de 2.000 aspri 0 200 asprl pentru
frall veniii sa-1 ia.
Rez. N. Docan, Numismatica Tdrii-Romnefti, 540.

728.

1501 (7009) Ian. 28.


Barbu Crainvescu cu frail!: Parvu, Danciu 0 Radu dau m-ril
Sf. Pavel de la Sf. Munte un *tor de 2.000 asprii 0 100 pentru
cheltuelile calugarilor veniti sa-i la la 6 Ianuarie. Pomelnic.
Scrie stefan.
Rez. Miklosich, Slavische Bibliotek, 175. Cit. Cipariu, Arhivu,
200. St. Nicolaescu, Doc. slavo-romane, 39, citeazi: Lub. Stojano-
vie : Spomenik, 54.

www.digibuc.ro
Oepertodul documentelor tAril-Romineati publkate Om azi 14i

729.
1501 (7009) April. 19. Tirgovite.
Radul cel Mare, Vv. Tarii-Romane0i, intare0e m-ril Bistrita
mertic anual de 5.000 aspri.
Rez. N. Docan, Numismatica Tcirii-Romdnefti, 540.

730.
1501 (7009) Mai 21. Tirgoviste.
Cartea lui Radu cel Mare, Vv. Tari1-Romane01, catre mrrea
Ezerul i egumenul Agaton ca sd la 3 cable de bucate pe an
din jud. Romanati; intareste stapanirea lucrurilor miratoare I
odakiii etc... date de Agaton. Martori. Scrie Stan Gramatic.
Ed. Text sl. Miletie-Agura, 349-350 (fil divan). Rez. Aricescu,
Indice, I, 104, no. 1276. St. Grecianu, ,Firt41 voevozilor, 1-2.

731.
1501 (7009) Mai 24. Tirgoviste.
Hrisovul lui Radu cel Mare, Vv. Tari1-Romane01, pentru m-rea
Cozia i egumenul Simeon sA aibe satele: jiblea, erbane01, Bra-
deteni, Seaca Calimane01, Pate0i, Lunceni, Bogdane01, Buell-
re0i, Stroe0i 0 jurgeanii cumparati de la Dragoe pe un cal 0
florinti, Savestrenii, de la joldea, Stoica 0 Carstea pe aspri, Sa-
latrucul raposatei Magdalina de la Coman Fagarapnu pe flo-
rinti. Scutite de dari. Martori. Scrie Sin.
Ed. Text sl. Miletie-Agura, 350-352. Rez. Aricescu, Indice, I,
97, no. 2207.

732.

1501 (7009) lun. 10.


Vlad sin Vlad, intare0e lui Dragoi 0 fratelui Mu Stanislav cu
fii lor 1/4 din Zacra, plaiul Bucila 0 Zvajoi, 0-au infratit fii 0
au dat cal domnesc.
Rez. N. Docan, Numismatica Thrii-Romcinegi 540,
Not. ',tad sin Vlad, lectura gresiti pentru Radu sin Vlad?

13

www.digibuc.ro
194 Marta Andronesdu

733.
1501 (7009) lul. 1.
Radu cel Mare, Vv. Tarii-Romane01, 1ntare0e m-Tei Cotmeana
satele : Prislopul, Cacaletii f i 01ane0ii cumparate de Bogdan de
la Stanciu.
Rez. A. Lpedatu, Viad CcIlugrul, 1055. N, bocan, Numisma-
tica Tdrii-Romeinegi, 540-541 [Vlad fiul lui Vlad].

734.
1501 (7009) lul. 9. Tirgovite.
Poruuca (1101{EAHE) lui Radu cel Mare, Vv. Tarii-Romane0i,
intarind Jul Manea cu fii : Stan, Dan 0 Radu I Dode0ii cumpa.
rap de Maned de la Nean cu florini ungure0i 0 de Vv. de la
imon. Martori.
Ed Text sl. Trad. G. Ghibinescu, Surete 0 Izvoade, I, 1906,
303. Rez. N. lorga, Studii 0 doc., VI, 455.

735.
1501 Sept. 1. Tirgovite.
Hrisovul lui Radu cel Mare, Vv. Taril-Romane0i, prin care
intare0e lui Badea ot Suici : Comarnicul din plaiul Plemtilor 0
Cioreacul din plaiul Voice0ilor, pentru care au avut Ora cu Dan
al Scurtului.
Rez. St. Grecianu, $irid voevozilor, 2

736.
1501 (7009) Dec. 13. Tirgoviste.
Document de la Radu fiul lui Vied.
Cit. Cipariu, Arhivu, 35 din diplotariul lui B. Popu.

737.
1501 Dec. 15.
Radu cel Mare, Vv. Tarii-Romne0i, da m-rei Cozia (Nucet)
satele : Tompni cu morile, Topolovenii cu vinariciu, Micvne0ii,
Ga1ase0i cu morile, Bade0ii cu motile, BudeVii cu motile, Mi-
1e0ii cu morile 0 30 &Cap de pgani dap de Gherghina.

www.digibuc.ro
Rapertodul documentebr t Aril-Romngti publicate pang azi 10

Rez. St. Nicolaescu, Doc. slavo-rornne, 9, n. St. Grecianu, Ge-


nealogiile documentate, I, 260. Id. .$irul voevozilor, 1-2. Minea-Boga,
Mogenirea mofiilor, 2, 176.
738
1502 (7010) Fein. 18 Ind. 5, crugul soarelui 10, crugul luni1
18, temelia 25. Tirgov4te.
Ra du cel Mare, Vv. 1ar11-Romane01, intareste rn-rei Ruslcu
(Sf. Pantelimon) de la Sf. Munte ajutorul anual de 4000 aspri 0
400 pentru cheltuelile calugarilor veniti sa-i la.
Rez. Miklosich, Slavische Bibliotek, 175. V. Langlois, Le Mont
Athos, 92 i urm. Cipariu, Arhivu, 198. Uspenski, 337. Hurmuzaki,
XIV. 42. N. Docan, Elemente cronologice, 393. Id. Numismatica Teirii-
Romemegi, 541.
Not. In Hurmuzaki, 1. c. e 21 Febr. in Langlois 1. c. ind. 10,
N. Docan, 1. c. Temelia trebue sl fie 22, nu 25.
739
1502 (7010) Mart. 9. Targovite.
Hrisovul (oucoaSn) lui Radu cel Mare, Vv. Tarii-Romane0i,
intarind lui Radu Petru satele i Polovragi, Racovita cu rnuntli:
Micaia, Ivahna, Soldu, Piscul lui Stroe cu muntil : Paraginosul,
Stefane0ii, Valarii cu muntii : tefanul, Curtea, Valeanulul, Budo,
cu rauntil, Terenje, Valcane0ii, Spinenii, Papalanii, Scurta, Ca-
ne0ii, Brae0i, Draganul, Strambatatii, Tiganii, Brumalnul, Ca-
tetii, Campul lul Dinu 0 Ciobane0ii, Pluru cu rnuntele Crai.
niu data lor de Valsan 1 Martin, Ungurelul de la Neagul Be-
rindei, Ro0a sumparata pe 230 oi de la Vlad juga 'i Moga 0
pe aspri de la Dragota 0 Neagomir, ladoll de la Vlad 0 Mir-
cea pe 70 oi, un cal i doi boi, Novacii al Sorel, Goborapii,
Turburea a Sorel vandut de ea lui Radu l Petru, Ba1e0il dap
de Tabarta Baletii lui Cluchiu, Barse0il, Ba benil 0 a lul Dan-,
clul i Radu la moartea lor, Barse0ii i Negoe0ii la moartea lui
Neagoe, vinariciul domnesc, cumparat de la Vlad Vv. cu 3 cal
0 mai multi tigani (nurniti). Scutiri de vama de oi, porci, al-
binarit, galetarit, vinarici, zecime, vami, cosit de fan de talpi, ca-
raturi, olace 0 a. Martori Stan scrie,
Ed. Text sl. Trad. G. Ghibinescu, Surete fi Izvoade. I, 1906,
305-309. A Stefulescu, Doc. slavo-romne, 46-53,

www.digibuc.ro
106 Marla Androneku

740.
1502 (7010) April. 3). Tirgovi0e.
Radu cel Mare, Vv. Tarii-Romane0i, intare0e m-rii Tismana
Vama de la Calafat, Balta Bistrelu, Balta Alba, PIatelu, Comani,
bllile dintre Blatnita 1 Severin aratandu-se ce vami trebue sa
se la. Martori. Scrie Stanciu.
Rez. A. Stefulescu, Tismana 2, 206-207. G. Florescu, Divane dom-
nesti, I, 124.

741.
1502 Mai 3. Tirgovite.
Radu cel Mare, Vv. Tarii-Romane0i, intare0e m-rii Govora
gatele :Barse01 ai m-rei, schimbali de Vv. cu Neagoe pentru
Curtiprul I kucar ; Glodul cumparat de Vv. de la Carstea pe
aspri, Hinteva de la Carstea Stoica, Nanap0ii cumparatii de
Vlad Calugarul 0 de Vv. de la Bilei, Strasa Spintes din Preu-
te0i ; mo0a Urfilor, Ione0ii i sili0ea Corbane0i1or de la Bon-
dea i Anca flica lui jitlan, Strolcanii fo0i zestre a mamei sale,
rascumparati de la Vlaicu, Plavicenii, moara lui Vlad Vv. via cum-
parata de Vv. de la Oprea din Ribnic, via lui Stepan cumpa-
rata) de calugari 0 via popei Alexe. Scutiri de dari, medic de
3000 aspri de la Coma, Tigani intre care 0 Nicula inchinali de
Stefan de mortea sa, cumparaii de Vv. de la fii lui Stefan. Mar-
tori. Stan logofat scrie.
Rez. St. Grecianu, $iru1 voevozilor, 3-5. N. Docan, Numismaaca
Prii-Romdnesti, 541-542.

742.
1502 Mai 3. Tirgovite.
Hrisovul lui Radii cel Mare, Vv. Tard-Romane0i, prin care
intare0e lui Lulea Paharnicul 7 pogoane vie cumparate de la
jupanita Maria cu aspri. Martori. Scrie Sin.
Rez. St. Grecianu, $irul voevozilor, 3-5.
Not. Cipariu in : Arhivu, 35, cu aceiasi data si loc citeazi un do-
cument de la Radu.

www.digibuc.ro
Repertoriul documentelor Tarli-RomAneti publicate pAnA azi 197

743.
1502 (7010) Iun. 17. Bucuresti.
Hrisovul lui Mircea Vv. catre Danciul vi altii pentru stapini-
rea moviei Muvu vi a.
Rez. Aricescu, Indice, I, 74 [no. 993]. lit. St. Grecianu, Put
voevozilor, 6.
744.
1502 (7010) Iun. 19. Tirgoviste.
Radu cel Mare, Vv. prii-Romanevti, intareste lui Mogov cu
fratele sau Nenciul vi fiilor lor, movie in StAnevti, a lui Alaman,
redoblndita prin 1.000 de aspri deli Jul' Manea Vulparul in zi-
lele lui Vlad V. Calugarul. Dau cal domnesc. Martori. Sale Mano.
Rez. St. Grecianu, Sirul voevozilor, 3-5, N. Docan, Numismatica
Trii-Romcinefti, 542.

745.
1502 Iul. 19. [Feria 3-a ante festum sancte Elie prophete] Tit.-
goviste.
Radu cel Mare, 1 v. Tarii-Romanesti, comanda Bravovenilor
nivte oale de arania de diferite mArimi, in total 11 oale qi 111(.4
2 brae de cate 30 cop 0 2 aparAtoare. Trimite o parte din pret
prin Todor vi-i roaga sa,-1 vesteasa clod va fi gata.
Ed. Text lat. I. Bogdan, Relagile 2, I, 348-349, Hurmuzaki, XV,
1, 159.
746.
1502 Aug. 30.
Document de la Radu cel Mare, Vv Tarii-Romanevti.
Pomenite : Blatuita, Severin.
Cit. I. Donat, Judgul de Bethel, 13.

747.
1502 Nov. 16. [Feria quarta ante festum S. Elisabette]. Tir-
goviste.
Din partea regelui Poloniei i se cere regelui Ungariei sa dea
lui Radu cel Mare Vv. Transalpin : Amlavul, Fagaravul vf Rodna
pentrq care Vv. fagaduere credinta si ajutor la nevoie,

www.digibuc.ro
198 Marta Andronescu

Dupa cele scrise de Nicolau, vexilliferum si capitanul Craco.-


yid, Radul Vv. fagadueste $ i el credinta lui Vladislav regele
Ungariel ca lui lohan Albert regele Poloniei in schimbul duce-
telor Fagaras, Am las si Rodna.
Ed. Text lat. Ulianitchi, 240-241. Hurmuzaki, 112, 509-510. I.
Pucariu, Fragmente istorice, IV, 72-74.

748.
1501 (7010).
Hrisovul lui Radu cel Mare, Vv. Tarii-Romanesti, catre m-rea
Nucet, facuta de pircalabul Ghergbina de la satul... in zilele lui
Vlad Vv. teal lui Radu, cu hramul Sf. Gheorghie, careia i-a dat
mosia Nucet, cu osebite numiri si trupuri si Badesti.
Rez. St. Grecianu, 5irul voevozilor, 16. Id. Genealog. documentate,
I, 356.
Not. Cf. doc. no. 750.

749.
1502.
Radu cel Mare, Vv. prii-Romanesti, da m-rei Rusicu 4.000
asprl prin Prada Grigorie Cozma,
Rez. St. Nicolaescu, Ajutoare beinefti la Sf. Munte, 960.
Not. Cf. doc. no. 738.
750.
1502 (7010).
Hrisovul lu Radii cel Mare, V v. Tad i-Romanesti, intarind
m-rei Nucet ctitoria unchiului sau Gherghina parcalabul. unde e
egumen Elarion, satele : Topoloveni partea de la Neaga sofia lui
Gherghina si parted cumparata de Gherghina, cu care a fost res-
cumparat Milea fiul lui Tatul Voico inchis la cetatea Poenarilor
pentru ca uneltise contra lu Vlad Calugarul, sa fie ohabrilc cu
vinariciul boeresc, Micsunestii cumparat parte de la Puica din
Raslmnici pe aspri, 4 pardosi domnesti, 4 cai domnesti, si o pe-
reche de nasturi de 1.000 aspri, parte de la Mamociuk pe aspri,
satul Galesesti schimbat de Gherghina cu Vlaicu din Dragomi-
resti pentru Crastienesti VIalcului si 5.00Q aspri, Budestii si Mir.

www.digibuc.ro
Repertoriul documentelor TArli-RomAnet1 publicate pAnA azi 199

lepii, Bade 0ii eumparat de Gherghina din averea lui Vlad Vor-
nicul omorit ca tradator al lui Vlad Calugarul, tiganii jupanesei
Neaga cu salqele lor (nurniti), Tiganii luati de Gherghina pentru
o datorie de la Macine01, dati rn-Tei la moartea lui, Draghiei,
0 alte 30 &Map de tigani (nurniti). Martori. Stan serie.
Ed. Trad. St. Nicolaescu, Doc. slavo-romeme, 9-10. Rez. Etym-
mag. III, 3032, (1893). A. Lipedatu, Vlad allugrul, 1051-1053.

751.
1503 (7011) April. 11.
Radu cel Mare, Vv. Tarii-Rornane01, mila de sate m-rei 'Ds-
mana.
Rez. Cantacuzino Const. Stolnicul, Cronol. Tabelard, 28, no. 46.

752.
1583 (7011) April. 18. Targovi0e.
Fagaduinta (wstwauut) lui Radu eel Mare, Vv. Tarii-Roma-
ne0i, de a da rn-rei Tismana 0 egumenului Kir loaniehie, 800
bolovani sere pe an. Staneiu serie.
Ed. Text. sL Miletie-Agura, 352-353. Text sl. Trad. G. Ghi-
bnescu, Surete fi izvoade, I, 313-315. A. Stefulescu, Doc. slavo-
romcine, 53-55.

753.
1503 (7011) April. 19. Tirgoviste.
Radu cel Mare, Vv. Tari1-Romane0i, eatre Stoka cu fii lui 1

fika sa Vlada la eu fii ei 0 nepoata lui Stanca cu fii, pentru sa-


tul Lumapl 0 Peaul. Stoka infrate0e pe Vladaia 0 Stanea
peste Lumq 0 Pear. La rnoartea lui Stoica sa stapaneasea Via-
daia, daea n'au mo0enitori rarnane Stanca. Cal domnese. Pra-,
&lie& Martori. Serie Standu.
Rez. I. Brezoianu, Instituriile Rumdniei, 241, St. Grecianu, $irul
voevozilor, 8. Minea-Boga, Movenirea Mofiilor, 3, 88.

754.
1503 (7011) Iun. 11. Trgoviqte.
Radu cel Mare, Vv. Tarii-RomAne0i, intarefte Mufei de la

www.digibuc.ro
200 Marta Andronescu

Corbi satul Corbil de PiatrA, mo0ile cumpArate de la Rados lav


0 Badea fill SpAnului, pe aspri i satul MAlureni cu sAlap de 11-
gani. Martori. Sale Sin.
Rez. Aricescu, Indice, II, 61, no. 801. $t. Grecianu, $irul voevo-
zilor, 8. N. Docan, Numismatica Tclrii-Rorndnefti, 543.

755.
1503 (7012) Sept. 20. Tirgovite.
Basarab Vv., fiul lui Basarab Vv., IntAre0e lui erban Sp Ata-
rul stApAnlrea mo0ei &devil.
ket. A. R. Cresc. Col., 1910, p. 191.
756.
115031
Scrisoarea (rnnurr.) lui Radul cel Mare, Vv. TAri1-RomAne0i,
catre Brapvenl cArora le cere sa i se inapoleze florinii (7) lui
Stanciul din Narnae0i, care i s'au luat mergind la Brapv prin
Bran 0 i s'a spinzurat qi tovarqul.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Re latiile 2, I, 217-218. Gr. Toci-
lescu, 534 Doc. istorice, 180-181.
Not. Arh. no. 271.
757.
11503-15081
Scrisoarea (mum.) lui Radu cel Mare, Vv. TArii-aomAne0i,
catre Brapveni pentru A face dreptate lui RAdilA din CAmpulung,
cAruia sasul Blaj din Brapv nu vrea sa-i plAteasa datoria de
18.000 cutite, 0 11 chlarni la cele apte Scaune (cm eronons).
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relariile 2, I, 221-223. Gr. Toci-
lescu, 534 Doc, istorice, 183-184. Rez I. Bogdan, Relafiile to 255.

758.
1504 Iun. 12
Cartea tut Radu cel Mare, Vv. pr1i-RomAne01, prin care in-
tdrete lui Dragomir 0 altora plalul 0 muntele Val-de ei. Martori.
Rez Aricescu, Indice, II, 82, no, 2083. t. Grecianu, $irul voevo-
zilor) 10,

www.digibuc.ro
Repertoriul documentelor Trii-Romnesti publicate pira azi 201

759.
1504 (7012) Iun. 15. Tirgovite.
Porunca (noxtivkah) lul Radu cel Mare, Vv. Tarli-Romane01,
Intarind lui Ion cu fiul sau Ivan 0 filca Stanca cu fii, satul Pe-
pe care si-a infrallt copii. Scutire de cal. Mova sa ramana
in neam. Prdalica. Martori.
Ed. Text sl. Miletie, 353. Text sl. Trad. A. Stefulescu, Doc.
slavo-romdne, 56-57.
Not. Minea-Boga. Movenirea mofiilor, 3, citat cu data 1504. Sep-
tembrie 13.
760.
1504 lun. 15.
Radu cel Mare, Vv. Tarii-Romane0i, intare0e lui Dragota,
Roman, Stan, Barbul, lui popa Stanclul, Valcul, Stanciul, Mihnea,
cu fratele lul Nanclul fiilor lor: plaiul Vaideel, pentru care
s'au judecat cu Maldare0ii i Candenii, aducand Intal 24 boeri
juratori l apoi 50, cu hotarnicul Radul Bradescu care arata ho-
tarul intre crucile Dragoslav dvaeatele toate i Fras!netul.
Martori.
Rez Aricescu, Indice, II, 82, no. 2084. St. Grecianu, $irul voevo-
zilor, 10. C. Giurescu, Despre boeri, 48-49, n. 2. Minea-Boga, Moi-
tenirea moiilor, 3, 206.

761.
1504 (7013) IuI. 21. Bucurqti.
Radu cel Mare, V v. Tarli-Romanesti, intare0e lu Radu Co-
mis i Patru Spter stapanirea mo0ei Corbl.
Rez. A. R. Cresc. Col. 1913 p. 168.

762.
1504 Iul. 18. [Feria quinta ante festum sancti Eliae prophetae]
Thrgov4te.
Radu cel Mare, Vv. Tarii-Romane0i, prin Dan Spatar, pof-
te0e pe Siblen1 la casatoria nepotului sat' Parvul Comis, fiul lui
Staicu Logofat cu fiica lui Demetru laxici i ii roaga sa vie cu
3 zile inainte de 15 August la Targovi0e.

www.digibuc.ro
202 Marta Andronesca

Ed. Text lat I. Bogdan, Relatiik 2, 349 Hurmuzaki, XV 2, 164-


.165. Rez. HaKleu, Trei lune peste munti, 128. G. Conduratu, Rela-
tiile Cti Ungaria, 214.

763.
1504 Oct. 22. [Feria 3-a in die sancti SeVerini episcopi et con-
fesoris] Tirgovite.
Radu cel Mare, Vv. 1ari1-Romane0i, scrie Brapvenilor rritil-
tumindu-le pentru ve0ile trimise din Tara lor 0 bucurindu-se
de sanatatea regelui dupa a carui moarte tie cd vor urma
multe certuri.
Ed. Text lat. I. Bogdan, Relatiile2, I, 350. Hurmuzaki, XV 1 168.

764
1504 Nov. 21. Trgovi0e.
Hrisovul lui Radu cel Mare. Vv. rarii-Romangti, prIn care da
m-rei Glavacfoc satul Zemnicele de la balli ;i de la uscat, dat
de boierul Ivan Clucerul pentru a i se face Marita liturghie.
Scrie Oancea Diacu.
Rez. St. Grecianu, $irul voevozilor, 10.

765.
1504 (7013) Nov. Tirgovi0e.
Porunca (neaceattat) lui Radu cel Mare, Vv. Tari1-Romane0l,
pentru m-rea Cozia careia ii intare0i 3 0/0 din vama de la vadul
Oltului la Genune, data de strdmosll lui. Martori.
Ed. Text sl. Miletie-Agura, 354-355 (-1505).
Not. I. Brezoianu in Institutiile Romemiei, 242 rezurni sub anul
7013 un document cu acelaq continut, neprecizat Genune, care
poate e acela cu acesta sau cu cel din 1505 Ian. [cf. doc. no. 772].

766.
115041
Scrisorea (miturr..) lui Radu cel Mare, Vv. Tari1-Romane0i,
catre Brapveni cdrora le spune ca a fost bine primit la
Poarta imparateasca. Trimite la el pe Drasomir Marele Stolnic
i pe Mihailcu vesti bune,

www.digibuc.ro
Repertoriul documentelor TArii-Rornne01 publicate pana azi 203

Ed. Text sl. Tract L Bogdan, Relatide2, 218-219. Gr. Tocilescu,


534 Doc. istorice, 181 182. Rez I. Bogdan, Re latidel, 256.
Not Arh. no. 228.

767.
C. 11504-15071
Scrisoarea (minim.) lui Radu cel Mare, Vv. Tarii-Romane0i,
catre Sibleni, carora le spune ca le.-a Willis OH prin sluga lor
Dumitru 0 ca oamenli lor pagubiti vor fi despagubill.
Ed. Text sl. Trad. S. Dragomir, Re latide cu Sibiut, 28-29.

768.
C. 1504-1507.
Scrisoarea (nattier.) lui Radu cel Mare, Vv. Tari1-Romane01,
catre Brapveni, arora le cere sa nu i se la vara, nici la Bran,
lui Alexis trimis sd cumpere cinci cara.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Re latiitel, I, 220-221. Gr. Toci-
lescu, 534 Doc. istorice, 202, Rez I. Bogdan, Relatide ', 257.
Not. Arh. no. 244.

769.
C. 1504-1507.
Scrisoarea (nnunT..) lui Radu cel Mare, Vv. pri1-Romne0i,
care Brasoveni, la care trimite pe Alexi sa-i cumpere 2 cara
marl, ferecate 0 cu copri qi 6 blani de vulpe i jder. .
Ed. Text sl. Miletie, 81 (la Radu cel Frumos). I. Bogdan, Re-
I. 219-220. Gr. Tocilescu, 534 Doc. istorice, 182-183. Trad.
lariile a,
I. Bogdan, Relatide t, 131-133.
Not Arh. no. 230.
770.
1505 Ian. 11.. Tigoviste.
Radu cel Mare, Vv. Tarii-RomAne01, intare0e rn-rei Cozia,
satele :. Cardreni 0 Lumineani. Martori. Scrie Stan.
Rez. A. Upedatu, Vlad Ccilugeirul, 624 n, 1. St, Grecianu, $irul
mvozilor, li,

www.digibuc.ro
204 Marta Andronescu

771.
1505 Ian.
Hrisovul lui Radu cel Mare, Vv. Tdrii-Romanesti, prin care
da m-rei Cozia, dreptul de a lua 3 /0 \Tama la vadul Oltulul.
Rez. Aricescu, Indice, II, 108, no. 2253. St. Grecianu, $irul voe-
vozilor, 11.
772.
1505 (7013) Mart. 5.
Radu cel Mare, Vv. Tdrii-Romdnesti, intdreste rn-rei Tisrnana,
jumatate din satul Topeo, ddruit de Latcu din vial& cealaltd
jumdtate fiind lasata flului sari Radu.
Rez. A. Stefulescu, Tismana ', 209.

773.
1505 (7013) Mart. 26 Bucuresti.
Radu cel Mare, Vv. Tdrii-Rorndnesti, intreste rn-rei Tismana
si egumenului Misail, silistfle : Pesticevul, Toporna, Sagoiul, balta
Bistrita in fata Tibrel, 2 sate numite Calugreni, Bistrita cu silisti,
livezi si vii si dania lui Mircea Vv. (V. supra).
Frag. sl. Tract A Stefulescu, Tismana 2, 208-209. Rez. St. Gre-
cianu, ,Sirul voevozilor, 11.

774.
1505 Mart. 26. Bucuresti.
Radu cel Mare, Vv. Trii-Romnesti, intdreste lui Radu fiul
la Latco, satul Topesti si. dania lu Mircea cel BdtrAn : silistea
Sagoino. Martori. Serie Cazan.
Rez St. Grecianu, 5irul voevozilor, 11. Minea-Boga, Moltenirea
mofiilor, 177, n. 2.

775.
1505 Mart. 27.
Radu cel Mare, Vv. Tdrii-Romdnesti, c1d voe calugdrilor m-rii
Tismana sd-si inpoporeze - mosia Popesti si vecfnii de aid sd
fie scutiti de toate ddrile i nurnai de bir" 0 de oaste mare" nu,
Dregatoril domnesti sa nu-i supere ; sdrit slobozi,

www.digibuc.ro
Oapertorlul documentelor gril-Romneatt publicate !Anti azi ki8

Rez. C. Giurescu, Vechimea Rumemiei, 490 [mosia Topesti nu


Popesti]. I. Minea, Note interpretdri, C. I. a VIII-IX, na. 2, p. 204-
205 [Prima slobozie..."].

776.

1505 lun. 15. Bucuresti.


Radu cel Mare, Vv. Tarii-Romane0i, intargte lui popa Fran-
cul cu fii sai, Tudor gramatic 0 Stanciul cu fit lor : Susenil cum-
parati de la Petru cu aspri, tot de la el 4 pamanturi, de la Si-
bi0eanu, de la Darnitru 0 nepotul sau Radu, 9 pamanturi de la
Dumitru 0 Radu, tot de la ei 8 parnanturi, balta 0 13 parnan-
turi de la Paul. Popa Francu da 250 aspri, a1ddmq inaintea par-
garilor din Ramnic. Martori. Scrie Oancea Gramatic.
Rez. Aricescu, Indice, I, 100, no. 1234. St. Grecianu, Sirul voe-
vozilor, 12. N. Docan, Numismatica Tdrii-Romnesti, 543. Minea-
Boga, Moftenirea moiilor, 3. 214-215.

777.

1505 (7013) lun. 21. Bucuresti.


Porunca (nomirkuit) lui Radu cel Mare, Vv. prit-Romane01,
intarind lui Padu 0 Retru cu fit, satul Corbi a lui Balica 0 Mu-
at care H infrdie0e. Cal domnesc de la Petru. Mo0a sa ra-
mana in neam. Martori. Tudor scrie.
Ed. Text sl. Traci' G. Ghibinescu, Surete ,Fi izvoade, I, 1906,
216-317. A. Steffilescu, Doc. slavo-romdne, 57.59.

778

1505 (7017) Iun. Tirgoviste.


Hrsovul (Xmicogsn) lui Radu cel Mare, Vv. Tarii-Romane01,
prin care da m-rei Cozia, vama de la vadul Oltului la Genune
sa ia 3 'if() din marfuri, dat de Mircea Vv. 0 intarita de Vlad
Calugarul, Dregatoril sau curtenll sd nu la vama ra-ret. Vv. sa
plateasca deasemenea, cdlugdrii s5 ia cartile anterioare de scu-
tire de vamd intatite cu pace tea mare, mica sau Mel domnesa,
Cainenii de la Vad 0 Lotrenii sa asculte de vameul pus de
egumenul Kir Simian, care sa de a seama dupa catastihul de la

www.digibuc.ro
Marta Anchodiscti

Vadul Dunrei. Lotrenii sd dea vamS, altfel vor fi tra0 in teapS


la vad. Martori.
Ed. Text sl. Tract St. Nicolaescu, Doc. slavo-romne, 231-286

779
1505 (7013) Iul. 2. Bucuresti.
Porunca (noun-buff) lui Radu cel Mare, Vv. pri-aomnesti,
intarind lui Arcs cu flit sii, crivina Murgestilor de la LubAnesti,
pentru care Area jurase cu 12 hoed, iar Stolasa femeea lui Stoe
din Copaceni cu fil ei neputand aduce 24 juratori, ramane de
lege. Mosia sa ramana in neam. Martori. Tudor scrie.
Ed. Text. Miletie-Agura, 353-354. Text sl. Tract. A. tefulescu,
Doc. slavo-romiine, 59-60.

780.
1505 (7014) Dec. 9. Bucuresti.
Radu cel Mare, Vv. prit-Romnesti, intSreste lui Petru cu
: Dan, Dobru, Stan 0 Stoica cu fii lor mo0a Lupiia. Dau 2
cal domne01. Martori.
Rez. St. Grecianu, 5irui Voevozilor, 12. N. Docan, Numismatica
Tclrii-Romcinefti, 545.
781.
1505 Dec. 10. Bucuresti.
Hrisovul lui Io Radu cel Mare, Vv. Tarit-RomAne01, prin
care -intareste lui Badea de la Suici cu fil Suica, Dora, Drago-
mir Cazan, satul Suica de la Neagra pentru care au avut
Ord cu fli lui Stanch' : Arca 0 Mihalle. Le intSrepe muntii :
Platra, Ciocanul, Podenl, 114SIdare0i cu muntele LAnectu, Go-
jani Plesesti cu muntele Comarnicele, Voinice0i cu muntele
Cioreacul, silitea Cocati, Captina, via de la SAlatruc f tigani.
Intlire0e lui Badea cu fii I fratele su Micu i nepotul sau erbu,
lui Radu cu fratii, satele: Gruiani, Latceani, Carcea, Crangeni,
Deadilov, Pietra, lazerul Curulului I igan1, zestrea lui Suica
Paharnicul de la Draghicl Vornicul cu fie-sa Neacp; Cal dom-
nesc. Mo0a sa nu se vand. Scutiti de vama de oi, dijmi, gA-
leatS, disluitul porcilor, taiatul fanului, casA 1 podvoade, cioho-

www.digibuc.ro
Repertorlul documentelor flril-gonAneati publicate OA azi 20

&tit, cal de luat, gloabe, ;ugubIni, sa nu slujeasca la curte 0


mori domne01 etc.
Rez. St. Grecianu, Sim/ Voevozilor, 12. G. Florescu, Margineni,
29. Cit. I. Bogdan, Relatiile 2, I, 219, n.

782.
1505.
Radu cel Mare, Vv. Tati1-Romane01, vestepe pe Brapven1,
a Turdl au luat unele vaduri, ii cere 4 sau 5 mil oameni ce
s'ar fi refugiat la el si ca pentru a se Intelege cu el trebue sa
mearga el insa0 acolo, jar la intoarcere 11 va vesti despre cele
hotatite.
Ed. Text lat. I. Bogdan, Relatiile2, I, 350-351. Hurmuzaki, XV ',
169-170.

783.

1506. Feb. 2.
Hrlsovul lut Vlad Vv., pentru pricina de judecata dintre calu-
gatil m-rel, Vierop i Vlacu clucerul, care le luase ni;te mod.
M-rea jura cu 12 boeti 0 cipiga ; lui Vlaicu, Vlasan logofatul
0 calugarli, nu vor sa i se dea lege, pentru ca nu inapoiase mo-
tile 0, jurind 1ar cu 12 boeri, c4t1ga.
Rez. Gr. Tocilescu, Juriul la Romani, 468. A. D. Xenopol, Ve-
chile asezaminte, 227-228.
Not. Data sau numele emitentului e grqit.
784.
1506 April. 12.
Radii cel Mare, Vv. Tari1-Romane01 intare0e lui popa Francu
cu fli sal, Tudor gramatic 0 Stanciul cu fil, mo0a Volnite0i
cumparata de la Petru pe aspri, de la Sibitian, ii padure de la
Dumitru 0 Radu cu aspri, tot de la ace;lia 9 pamintur1 pe aspri,
balta, prundul, 4 paminturi de la Paul, etc.
Rez. Aricescu, Indice, I, 100, no. 1235. St. Grecianu, $irul voe-
vozilor, 13-14. N. Docan, Numismatica Thrii-Romiinefti, 546. Minea-
Boga, Mostenirea mosiilor, 3, 215.

www.digibuc.ro
20A Marta ancirotieseti

785.
1506 Mai 14. Tirgoviste.
Hrisovul lui Radii cel Mare, Vv. TariiRomaneti, pentru mo-
sia Carstinesti. Martori. Scrie Stanchi.
Rez. St. Grcianu, $irul voevozilor, 13-14.

786.
1506 (7014) Mai 14.
Radu cel Mare, Vv. TariiRomanesti, intareste popei Aldea si
fillor lui $teful, luga 0 nepotului Mu Maican, mosia Costinesti,
qi o parte din munte. Popa Aldea face afezdri. Aldea si Steful
pot indiparta pe Maican. Pradalica.
Rez. Aricescu, Indice, 61, no. 802. Minea-Boga, Maltenirea mo.Fii-
lor, 3, 117.

787.
1506 (7014) Iun. 4. Tirgoviste.
Radu cel Mare, Vv. TariiRomanesti, intareste lui Francu cu
fii lu : Balestil muntele Zanoaga.. si Florile Albe ale lui Francea
cumparate de la aceasta pe aspri. Cal domnesc. Martori. Scrie
Stan logofat.
Rez, N. Docan, Numistnatica Tara Romdnegi, 546. St. Grecianu,
Sirul voevozilor, 13-14.

788.
1506 (7014) la 1. Tirgoviste.
Porunca lui Radu cel Mare, Vv. TariiRomanesti, lui Lucaci
Spatar 0 fillor lui: Iacov cu fii si jupineasei lui Voica, Trandep-
fir, Dumitru si Voica si fiilor lui, mosia Namaesti si satul Mo-
gosani. Pentru Lucaciu Spatarul Narnaesti si ip Mogosani
pentru Iacov si jupineasa lu Volca 1/4 din Namaesti 1/4 Mo
gosani si 1/4 din Huma pentru care s'a judecat cu feciorli lui
Ivan D vornic si jupineasa Musa sora jupinesei Voica. Apoi toll,
In plus jupneasa Stanca, cu carp domnesti i$ i adeveresc dreptul
de stapinire. Divan. Scrie Hranite logofatul.
Ed. Trad. $t. Grecianu, ,irul voevozilor, 14-17.

www.digibuc.ro
Repertorlul documentelor Trit-Rointinegti pubHcate pn ail 209

789.
1506 (7001) Aug. 15. Bucuresti.
Radu cel Mare, Vv. Tarii-Romanesti, intare0e lui Dragomir,
fratelui sau Voico si nepotilor : Dragomir, Tudoran si VIalcul,
00 lui Cegan, mosia Bucsani si mori in Grumaji. Para dintre
Dragomir st Albul cu Micul, Vv. hotaraste cui i se va strica
moara sa ramana fara ea. Martorl.
Rez St. Grecianu, Sir ul voevozilor, 13.14.

790
1506 (7014) Aug. 16. M-rea Bistrio.
Fratii Craiovesti: Barbu, Pdrvu, Danciu Ra du, dau m-rel
1

Bistrita, o vie cu livadd cumparat cu aspri de la pareilaboaia


Lasca, si alte bunuri. Martori : orasoni din Ramnic.
Ed. Trad. Foaia Soc. Romcinismului, 1870, 396-397. Rez. $t. Gre-
cianu, Genecdog. documentate, II, 268, [M-rea Cozia].
Not. Foaia Soc. Rom. 1. c. in regestul lui G. Tocilescu se spune
si via de la Troian in districtul Vilcea, care in text nu e.
791.
c. [15061.
Scrisoarea lui tefin judetul (de Rimnlc) catre Brasoven1 prin
care ti roaga sa-i aleaga niste helgil bune, pentru care a trimis
pe Motel.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relatide 2 I, 334. Gr. Tocilescu,
534 Doc. istorice, 458.

792.
1507. Febr. 3. Tirgoviste.
Hrlsovul lui Radu cel Mare, Vv. prit-Romanet1, prin care
intaresti rn-rei Cozia (zidita de Mircea Vv.) satele : Carareani,
Lumlneani, mosia Papa de langa orasul Floci si baltile de la
Sapatul la Gura Ialomitel. Martori. Scrie Valcul.
Rez. Ionescu Gion, Boerii Craiovegi, 76, [Febr. 1]. St. Grecianu,
Siruf voevazilor, 15.
14

www.digibuc.ro
210 Marta Androneedu

793.
1507 April. 1. Tirgoviste.
Hrlsovul lui Radu cel Mare, Vv. Tar11-Romane0i, -pan care
a lui Lumotea impreuna cu calugarii, din Tutana rno0a Mi.-
cep, dupa schimbul facut sub Tanarul Basarab Vv. Martori.
Serge Valcul.
Rez. $t. Grecianu, $irul voevozilor, 15.
Not. Acelas continut cu cel din 1497 (7005) April. 1, Tirgo-
viste [Doc. no 687]. Neavand originalul sau anul de la facerea
lumii nu se poate spune daca este reintirire sau acelas act.

794.
1507 April. 17. Tirgoviste.
Scrisoarea Jul Radu cel Mare, Vv. Tar11-Rornanest1, care Bra-
pveni prin care le recomanda pe solul sau Ale xe, trirrils la ei.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile', I, 351. Hurmuzaki, XVI,
175 176.

795.
1507 fun. 20.
Radu cel Mare, Vv. Tarii,-Rornane0i, curnpara rnople : Crn-
ga0 qi Surnaringti 0 le face danie na-rei Glavacloc. Martori.
Rez. Minea-Boga, Mogenirea mofiilor, 2, 179.
Not. Sub anul 1507 (1015) se citeazi in Cantacuzino Const.
Stolnicul, Cronol. Tabelar, no. 47, dania lui Radu Vv. pentru
28,
rn-rea Glavacioc, poate fi acesta sau urtnitorul (1507 Iul. 20).

796.
1507 (7015) Iul. 20.
Porunca lui Radu cel Mare, Vv, Tarii-Romane0I, pentru m-rea
Glavacioc, carea ii da satele : Calugarenii la Neajlov, Calug .
renli la Teleorman date de Mircea Vv, 0 danille lui Vlad Ca-
lugarul : Velea Isvarta,rrnorile cumparate de la Radul Tramandan
fratele lui Cazan logofatul cu florinti unguresti, 16 cop coftirie 1,
24 cop giure de aur si 500 asprl, Cringarii cumparati de la Ta
I N. Docan, 1. c. 16 coti de epriu.

www.digibuc.ro
Repertorlui documeotelor Trii-Romnesti publicate Ong azi 211

tul si Tacsaba fil lui Mircea cu florinti ungure01, Calinestii cu


vinariciul domnesc schimbati cu Cirstian dvornicul pe satul
domnesc Cernatestii, Branistea de la Slatina, vama Prahovei 0
1/3 din vama domneasca, 13 galeti de griu din jud. Vlara,
si 13 de orz, din galetiile ohabnicilor, vama de la Teleorman,
Prislopul cumparat de la egunienul din Pradet, Lazar pe un
tetra vanghel de 1000 aspri, viile Topoloveni, Rujii, via lui Blaj
Cheacichea, inca una, alta a lui Blaj cel negru cu vinariciul lor
cumparate pe florinti unguresti. Vv. da si :38 familli de tigani.
Ma:torL Oancea scrie.
Ed. Trad. I. Museteanu, M-rea Glavacioc, 47-49. Rez. I. Bre-
zoianu, Institutiile Romniei, 242. N. Docan, Numismatica Tara--
Romnelti, 546-547, [si satul Somirinesti].

797.
1507 Aug. 4. [Feria 4-a in virgilia Mariae de 'live].
Scrisoarea lui Radu cel Mare, Vv. Tarii-Romane01, catre Si-
bieni despre solia lor qi raspunsul trimis prin Dumitru.
Ed. Text, lat. I. Bogdan, Re !agile 2, I, 351. Hurmuzaki, XV ', 176,
[Aug. 1].
798.
1507 Sept. 15. [Feria quarta post nativitatem beatae Mariae vir-
ginis], Tirgoviste.
Scrisoarea lui Radu cel Mare, Vv. Taril-Romanqd, care SI-
bieni despre solia primita, raspunde prin Latcu vesti despre ve-
nirea Vv. Transilvardel i a.
Ed. Text lat. I. Bogdan, Relartile 2, 1, 352. Hurmuzaki, XV ', 176.

799.
1507 Dec. 3. [Feria sexta proxima ante festum beatae Barbarae
virginis et martyris], Tirgoviste.
Radu cel Mare, Vv. Tar1l-Romane0i, dupa exemplul predece-
sorilor sai face cu cetatenii Siblului 0 ai celor 7 Scaune Sase0i
din Transilvania o intelegere de prietenie : sa se impotriveasca
impreuna Turcilor, sa vesteasca regelui Ungariei primejdia, ne-i
voit sa piece din tara sa se poate refugia la ei, el ;1 boeril lui

www.digibuc.ro
212 Marta Andronesdu

cu farnillile lor, sa nu gasduiasca pe vrajmasii sau tradatoril


domnului. Martori.
Ed. Text. lat Hurmuzaki XV ', 553-555. Id. XV ', 177-179, ci-
teazi si: 1. Seiwert, Akten und Daten iTher die Gesetzliche Stellung
und den Wirkungskreis des siichsischen Nationsriniversitt", 21, sqq.
2. Engel: Geschichte der Walachey, I, 187 189. I. Bogdan, Pelariile 2,
I, 352-355. Trad. Sincai, Cronica, II, a, 1507, 175-178. Rez. Tran-
silvania, 1874, 74.

[1507-1508].
Scrisoarea (rniturr ..) lui Radu cel Mare, Vv. Tarii-Romanesti,
catre Brasoveni, la care trimite pe Manea sa ia vesti de la craiu
si de la Vv. Ardealului si sa-i faca niste cumparaturi.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relatiile 2, I, 223-234. Gr. Toci-
lescu, 534 Doc. istorice 184-185. Rez. I. Bogdan, Relatiile1, 253.
Not. Arh, no. 267.
801.
[1507-1508].
Scrisoarea (attain,...) lui Io Radul cel Mare, Vv. Tarii-Roma-
nestl, catre Brasoveni carora le cere sa-i spuna ce are de gand
Vv. Arclealului venit la Sibiu si dregand drumul si vadul de la
Genune. Si el ii va Instlinta despre Turci.
Ed. Text sl. Trad. I. Bogdan, Relafiile2 I, 224-252. Gr. Toci-
iescu, 534 Doc. istorice 185-186. Trad. I. Bogdan, RelaOile '., 131-132.
Not. Arh. no. 276.
802.
[1508. Febr].
Scrisoarea (mum) lui Radul cel Mare, Vv. Tarii-Romanesti,
catre Brasoveni, carora craiul le-a dat Branul, se plinge ca iau
vama fara drept negustorilor si atunci le va inchide: drumul
Dambovitei, drumul Prahovel si drumul Teleajenului.
Ed. I. Bogdan, Relariile 2, I, 225-227. Gr. Tocilescu, 534 Doc. isto-
rice, 186-188. Trad. I. Bogdan, Relariile ', 135-136.
Not. Arh. no. 252.

www.digibuc.ro
Repertodul documentelor prii-Romneti publicate Oa azi 213

803
1508 Febr. 29. [Feria 3-a post sancti Mathiae apostoli].
Radu Cel Mare, Vv. Tarli-Romaneqti, catre Sib kill despre doc
torul Francisc, It vestete ca Turcii se pregAtesc la Rodos l
Persas. Sa nu asculte veple false. SA arda scrisoarea.
Ed. Text lat. I. Bogdan, Re lafiilel, I, 355-356.

www.digibuc.ro
BIBLIOGRAFIE

www.digibuc.ro
BIBLIOGRAFIE
I.
Colectii si periodice.
Acad. Rom.: I = An. Soc. Acad. Rom.: Analele Societtii Aca-
demice Romane, Seria I, XI tomuri, 1867-
1878.
II An. Acad. Rom. 1st., Lit., St., Desb. : Analele
Academiei Romine, Seria II, LXIII tomuri,
1890-1923.
1. Desbaterile Academiei.
. Memoriile Sectiunii Istorice.
3. ,, u Literare.
4. u Stiintifice.
HI = Idem. Seria III, 1923 (continua).
1. Memoriile Sectiunii Istorice (-= Mem.
Sec. Ist.).
2. Lit., 3. $tiintifice.
Acad. Rom., Cresc. = Cresterile Colectiunilor in anul 1905, Bucu-
Col. resti 1907.
Ultimul vol. aparut : Cresterile Colectiunilor
in anii 1920-1932, Bucuresti 1936.
Anuar. 1st. Nat. Anuarul Institutului de istorie nationalci, pu-
blicat de Alex. Lipedatu si loan Lupas, I,
(1921-1922), Cluj 1922 (continua).
Arhiva, Iai = Arhiva Societcitii stiintifice si literare, din Iasi,
I, (1889).
Din 1892 = Arhiva, Organul Societitii...
Arb. ist. -- Arhiva istoricci a Romeiniei, ed. B. Petriceicu
Hajcliil, I III (1865 1867), Bucuresti.

www.digibuc.ro
218 Marta Androneacu

Arh. 0/t. = Arhivele Olteniei, I, (1922), Craiova(continta).


Bis. Ort. Rom. = Biserica ortodoxii romncl, jurnal periodic ecle-
siastic, I, (1874-1875) Bucuresti (urmeazi).
Bucurestii = Bucurestii, Revista Muzeului si Pinacotecei
Municipiului Bucuresti, I, (1935), Bucuresti.
Bul. Corn. Morn. 1st. = Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, I,
(1908), Bucuresti (continua).
Bul. Com. 1st. = Buletinul Comisiei Istorice a Romniei, vol. I
(1915) Bucuresti (continual.
Cerc. 1st. = Cercetri istorice, Buletinul Seminarului de
Istoria Romanilor al Universittii din Iasi.
Director I. Minea, J, (1925), (continua).
Columna lui Traian = Co/umna lui Traian. Director B. P. Hasdeu.
I-X, (1870-1883), Tip. Curtii. Bucuresci.
Cony. Lit. = Convorbiri literare, Anul I, 1867-1868), Ia,i
Anul XIX, (1E85) Bucuresti (continua).
Foaia Soc. Rom- = Foaie Societcitii Romnismulu. Director B. P.
nismulu Hasdeu, anulu I-II, 1870-1871, Bucuresci.
Hurmuzaki . Documente privitoare la istoria Rornnilor, cu-
lese de Eud. vol. I-XIX, (33 vol.), Su-
pliment, I, vol. I-VI, Supliment, II, vol. I-III.
Bucuresti, 1887-1922.
Magazin Istoric. = Magazinu istoric pentru Dacia, supt redactia
lui A. Treb. Laurianu, prof. de tilosofie in
Colegiul National si Nicol. Bilcescu. Tom.
I-V, Bucuresti, 1845-1847.
Noua Rev. Rom. = Noua Revist Romeinci, pentru politica litera-
tut* stiint si arti Director C. Radulescu-
Motru. A. I-XVI, (1900-1916), Bucuresti.
Revista Arhivelor = Revista Arhivelor, Arhivistica, cronologie, di-
plomatici, eraldici, genealogie, institutiuni,
miniaturistici paleografie, sigilografie. Publi-
catiune semestriall sub ingrijirea cl--lui Con-
stantin Moisil. A. I. Bucuresti, 1924 (con-
tinua).

www.digibuc.ro
Repertoriul documentelor pr1I-Romnest1 publicate pana azi 219

Rev. p. Ist. Arch. Fa. = Revista pentru Istorie, Archeologie si Faologie,


sub directiunea lui Grigoriu G. Tocilescu.
A. I-XVI, 1883-1922, Bucuresti.
Revista Romnd = Revista Romnd pentru Sciinte, Litere fi Arte.
Vol. I-III, (1861-1863), Bucuresti.
Romnia Noud = Romania Now', organ nationalist inaintat.
Revista lunar. Director I. G. Calomefi. A.
I, 1907-1908, Bucuresti.
T. Codrescu = T. Codrescu, Revist istorici, scris de Gh.
Ghibinescu, Iasi, A. I, (1915) (urmeaz).
Tinerimea Romnd .. Revista Societ. Tinerimea Romnci. Director.
Alexandru I. Sontu. Tip. N. Miulescu, Ca-
lea Victoriei 32, Bucuresti, 1882-1898.
1898, Noua serie, pn la 1902, VI ani.
Din 1882, Revista Societtei...".
Din 1893, Revista Tinerimea Romni".
Din 1898, (noua serie): Revista Tineri-
mea Romn". Publicatiune a societtii sciin-
tifice literare cu acelas nume. Director, Gre-
gorie G. Tocilescu.
[Seria III]. Revista societitii Tinerimea Ro-
mina, editia pentru Tineretul 4colar secun-
dar. Publicat prin ingrijirea comitetului de
reclactie, cu colaborarea profesorilor secun-
dare din Rominia Mare, Bucuresti.
A. I, 1920, Cartea Romineasci, Inst. de
Arte Grafice Carol Gbl" s-rei.
A. II, no. 1, 1921. Director. Const. Moisil.
A. IV, 1922, subtitlu : editie pentru invi-
tmintul subprimar. Director, A. Lupu-An-
tonescu, Const. Moisil, N. S. Dumitrescu.
A. LII, no. 1, 1933, Revista Societtii Ti-
nerimea Romina.
A. LIII, 1935.
Transilvania = Transilvania, F6i'a asociatiunei transilvane
pentru literatura romana si cultura poporu-
lui romanu, Redactor, G. Baritiu. Sibiu.

www.digibuc.ro
220 Marta Andronescu

A. I-LXV, Brassiovu, 1868-1934, Sibiu ;


din 1934 cu titlul Transilvania", Buletin de
technici cultural.
Din 1896, inlocuit Foia cu Organul".
1898, suprimat transilvane" din subtitlu.
1902, partea oficial publicati deosebit
sub titlul Analele Asociatiunei pentru lite-
ratura romin qi cultura poporului romin".
Pe copert titlul : ,,Transilvania i Analele...
Uricariul = Uricariul, cuprinzkoria de hrisoave, anafo-
rale 0 alte acte, din suta a XVIII-a qi XIX.-a
Publicata ca suplementil giurnalului Dim-
bru de : Teodor Codrescu, unul dinIredac-
torii Dimbrului. Partea I-aV-a cu cirilice,
Iai, 1852. Tipografia Buciumului Romana.
Din 1876, tom. VI, cu caractere latine.
Din 1886, tom. VII, titlu Uricariul" cu-
prinzItoriu de diverse acte care pot servi la
Istoria Rominilor.
Din 1886-1895, tom. XXV, titlu : Urica-
riul sau Colectiune de diferite... 25 volume.

II.
Editii 0 studii.
Aricescu, Indice = Revista istoricci a Arhivelor Romaniei. Indice
de documentele aflate in Arhiva Statului 0
nepublicate incl. Sub auspiciele Ministerului
Cultelor 0 Instuctiunii Publice. Edit. C. D.
Aricescu.
Broqura I, VII+116 p., 1874.
Bropra II, 11+120+11 p., 1876.
[Bropra Ill]. Condica de venituri i cheltueli
a Visteriei, de la leatul 7202-7212, (1694-1704),
VIH-750 p., 1873.
Bucure0. Imprimeria Statului, (Curtea er-
ban-Voda).

www.digibuc.ro
Repertoriut documentelor trii-gomaneo pubticate anA azi 221

Anion D., Hrisoavele = Din hrisoavele lui Mircea cd Btran 1386-


lui Mircea 1418, studiu de istorie a Dreptului Romin,
de Dinu C Arion, BucurWi, 1930.
Bejenaru N. C.,
Mircea II
. Mircea II pretendentul, de N. C. Bejenaru, in
Arhiva, XXXI, Iaqi, 1923, pp. 110-117.
Battyn, Lego ec- = Leges ecclesiasticae regni Hungariae, Provincia-
clesiasticae rum adiacentium. Opera et studio Ignatii co-
mitis de Battyn, Episcopi Transilvaniae.
Collectae et illustratae Tomus Tertius.
Claudiopoli. Typis quandam Episcopalibus
M,D.CCC.XXVII, 669 p.
Brezoianu I., Insti- .-= Vechile institutiuni ale Romniei (1327-1866),
tutiile 1?omniei cu un appendice extras din mai mult de
Ili sut chrisobuli spre limpeOirea chonolo-
giei a domnilor Trrei Romnesci, pe secolii
XIV, XV i XVI, 3 f. + IV + 262 p. Bu-
curqti, 1882. Tip. Stef. Mihiilescu, Str. Co-
vaci 14, de loan Brezoianu, fost deputat la
Adunarea Genera la'. (Divan-ad-hoc.) a Trrei
Rornnesci din 1857.
Bogdan I., Vlad Te- = Vlad Tepes si Narafiunile germane si rusefti
pef asupra lui, Studiu critic de Loan Bogdan,
Bucurqti, 1896, V-XVIII + 170 p.
Bogdan I., Rela(iile = Din relaOile Tarii-Rominegi cu Brasovul si Un-
cu Brasovul garia in secolul al XV- lea de I. Bogdan, in
Cony. Lit., XXXVI, (1902), p. 879-895.
Bogdan I., Rela(iilel Documente si regeste privitoare la relatiile Tdrii-
Ruminefti cu Brasovul si Ungaria in secolul XV
si XVI. Traduse si rezumate din slavoneqte,
insotite de adnotatiuni istorice fi precedate
de o introducere asupra diplomaticei vechi
ruminqti, de loan Bogdan. Bucureti, 1902.
Atelierul Grafic, I. V. Socecu, 12+LXXXVI
+347 + errata.
Bogdan I., Cnejii = Despre Cnejii Romani, de I. Bogdan, in An.
romni Acad. Rom, Ist., XXVI, (1903-1904), p. 13-44,

www.digibuc.ro
222 Marta Andronesdu

Bogdan I., Un chri- Un chrism, al lui Mircea-cel-Bcitrin din 10 /u-


soy al lui Mircea- nit 1415, de I. Bogdan, extras 5, din An.
cel-Btrin Acad. Rom., Seria II, Mem. Sect. Ist., XXVI,
(1903 1904), p. 109-115.
Bogdan I., RelaOile 12= Documente priyitoare la Re lafiile T cirii- Rom-
nevi cu Braloyul cu Tara Ungureascci in
sec. XV i XVI. Texte slave cu traduceri,
adnotatiuni istorice i indroducere asupra
diplomaticei vechi rominesti, de I. Bogdan.
Volumul I, 1413-1508, Bucuresti, 1905. In-
stit. de Arte Grafice Carol Gbl, s-sor I. St.
Rasidescu, Str. Doamnei, 16. CVIII 400 p.
Bogdan, Damian P., = Des pre cancelaria slaycl a voeyodului muntean
Cancelaria lui Mir- Mircea cel Btrcin. Extras din Rev. Soc. Tine-
cea rimea Romand, nr. 7 si 8 din 1934. Bucu-
resti. Tip. Viata Literati, Str Imprimeriei
19, 1934, 11 pp.
Bulat T. G., 1st. Olt. = Contribu(iuni documentare la istoria Olteniei,
secolul XVI, X VII ci XVIII, de T. G. Bulat.
Rmnicul-Vilcea, 1925. IV + 143E-146] p.
Cantacuzino Const. Scrierile Cantacuzinilor, Operile lui Constan-
Stolnicul, Cronol. tin Cantacuzino, publicate de N. lorga. Bu-
Tabelard curesti. Institutul de Arte Grafice i edi-
tur: Minerva, MCMI, XLIV + 179 p.
Cipariu T., Archiyu Archiyu pentru Filologiai Istoria, de Tim.
Cipariu, Canonicu metropolitanu, membru
fundatoriu i v.-presiedente asociatiunei ro
mane transilvane etc... Blasiu, MDCCCLXV1I,
nr. I. 1867 nr. XL, 1871-1872, 799 p.
Conduratu Gr. C., Reiaiile Trii-Romiinefti
Incercri Istorice.
Relaiile cu Un- Moldova cu Ungaria peinci la anul 1526, de
garia Gr. C. Conduratu. Bucuresti. Tipografia, Gu-
temberg, Joseph Gbl, 20 Str. Doamnei, 1898.
534 p.
Docan N., Elemen-= Des pre Elementele Cronologice in documentele ro-
tele cronologice minefti, de N. Docan, An. Acad. Rom., Mem.
Sect. 1st., S. II, vol. XXXII, (1909-1910), p.
353-402.

www.digibuc.ro
Repertodul documentelor TArli-Romanesti publicate pla. azi ZA

Docan N., Numis- Studii privitoare la numismatica 7 cirii-Rom&-


matica Teirii-Ro- nelti, de N. Docan. Bibliografie si documente.
metnefti An. Acad. Rom. Ist., XXXII., 1909-.1910), p.
459-567.
Dogiel M. = Codex diplomaticus regni Poloniae et magni
ducatus Lithuaniae. Wilna, 1758. Tomul I,
623 p. + index. cronologic.
Dragornir Silviu, = Documente noud privitoare la relcqiile Tarii-
Relatiile cu Sibiul Romcinesti cu Sibiul in secolii XV 0 XVI, pu-
blicate de Silv. Dragornir, in Anuarul Inst.
1st. Nat., IV, (1925-1926), p. 5-79.
Drghiceanu V., = Curtea domneascd din Arges, Note Istorice si
Curtea domneascd Arheologice, de Virg. Draghiceanu, in Bul.
Corn. Mon. Ist., X-XVI, (1917-1923). Bucu-
resti, 1923, p. 1-76.
Enaceanu G., Mo- . Arch. Genadie Enaceanu, Din istoria bisericei
nastirea Ape le Romemilor. Despre Monastirea Apele. Secolul al
XIV-le [XV-le], in Ms. Ort. Rom., IV (1877-
1878), p. 624-633, 747-763.
Erbiceanu C., Ma- = Material pentru istoria bisericeascci si nc4ionald
terial a Romcinilor. Extras din cartea : Acta Patriar-
chatus constantinopolitani scriere publicati
de d-nii Fr. Miklosich si Jos. Mller, in Bis.
Ort. Rom., XII, (1888-1889) p. 116-133, 192-
202.
Filipescu Const. = Istoriile Domnilor Trii-Romerne0t, cuprinzind
Cap. : Istoriile istoria munteana de la inceput pn la 1688.
Compilate si alcatuite de Constantin Capi-
tanul Filipescu. Publicate din nou de N.
Iorga, XXXVIII + 222 pg, I. V. Socec. Bu-
curesti, 1902.
Filitti I, C., Arh. . loan C. Filitti, Arhiva Gheorghe Grigore Can-
Cantacuzino tacuzino. Bucuresti, 1919.
Florescu G , Di- . Divane domnesti dm Muntenia in secolul al
vane Domnesti X V-lea, Dregatori si boeri 1389-1496, [1], in
Revista Arhivelor, II, 1927, nr. 4, p. 50,-125,

www.digibuc.ro
224 Marta Andronesco

Divane domnefti din Muntenia in secolul al


XV-lea de la 1496 pcinci la 1501, [II], ibid.
Nr, 5, 1928-1929, p. 360 388.
Florescu G., Mdr- = Genealogia boerilor din Mcirgineni in sec. XV
gineni ,Fi X VI, in Bul. Corn. 1st. Rom., IX, (1930),
p. 5-100.
Ghibinescu Gh., = Gh. Ghibinessu, Vlad Vodci (Ccilugeirul), in
Vlad Cci/ugciru/ Arhiva-Iasi, a. VII, (1896), p. 111-147.
Ghibinescu Gh., = Surete fi izvoade ( Documente slavo-rotnetne), pu-
Surete fi izvoade blicate de Gh. Ghibnescu Publicatie ficuti
sub auspiciile Ministerului Cultelor si Instruo-
tiunii. Vol. I-XXV. Iasi, 1906-1933. 27 vol.
Giurescu C., Vechi- . Vechimea ruminiei in Tara-Romineascci fi Le-
mea rumetniei gcitura lui Mihai Viteazul, de C. Giurescu.
An. Acad. Rom. Men'. Sect. Ist. S. II, tom.
XXX VII, (1914-1915), p. 479-543.
Giurescu C., Despre . Despre rurnani, de C. Giurescu. An. Acad.
rurnclni Rom. Ist. XXXVIII, (1915-1916), p. 191-246.
Giurescu C., Despre . C. Giurescu, Despre Boieri. Bucuresti, 1920.
boeri Edit. Cartea Romineasce S. A., 128 pag.
Giurescu C. C., = Organizarea financiarci a Tcirii-Romineoi in
Organizarea fi- epoca lui Mircea cel Bcitrin, de C. C. Giu-
nanciarci rescu, in Acad. Rom., Mem. Sect. 1st., ser.
III, tom. VII, 1927.
Grecianu St. D., = ,$irul voevozilor cu divane fi note. [Exemplar
5irul voevozilor la A c. Rom., cota : II, 11181. Pe copert
scris de I. Bianu : 1907, s'au tiprit numai
64 pagini. Anii 1501-1523. Nu s'a publicat"1.
Grecianu t. D., . Genealogiile documentate ale farniliilor boerefti.
Genealogiile docu- Din scrierile inedite ale lui Stefan D. Gre-
mentate cianu. Publicate de Paul $t. Grecianu. Vol.
I-Il. Tipografia Cooperative, Buc. Str. Bel-
vedere, 1913-1916..
Grecianu St. D. = Scrierile lui Radu Logo fetul Chronicarul, in Re-
vista Romana, I, (1861), p. 575-588, II, (1862),
p. 245-258

www.digibuc.ro
Repertoriul documentelor Tril-Romneoti publicale OA azi 225

Hasdeu B. P., Trei = Trei lune peste munri. Dare de semi despre
Lune peste mun(i o escursie sciintifici in Transilvania, de B.
P. Hasdeu, in Columna lui Traian, a. V, No.
6, p. 125, seq. 1874.
Hasdeu B., Craiova = Originile Craiovei, 1230-1400, de B. P. Has-
deu, in Columna Iui Traian, VII. Noua Seria.
Tom. I. Buc. 1876, pg. 289-298 ; 337-347,
433-441. 1878, a. VIII, N. S. Tom. II, 1-11,
340-353, 661-670.
Hasdeu B. P., Isto- = B. P. Hasdeu, Istoria criticd a Romanilora, Pa-
rk: Criticci 2, I. mentulil Terrei-Rornanesci, volumul I. Intin-
derea territoriall Nomenclatura Editiu-
nea II, reveOut si forte adaosa. Bucuresci,
Typographia Thiel & Weiss, Strada Lipscani,
No. 11-13, 1875 [1874]. Depozita la autora :
Callea Mogosia, nr. 172, XII + 311[-316] p.
Hasdeu B. P., Ne- = Negru Vodci. Un secol si jumitate din ince-
gru Voc/c1 puturile Statului Terei-Rominesci (1230-1380)
ca introducere la Tomul IV din Etym. rpag.
rom., CCLXXXVI p.
Hajdeu B. P., ---= Etymologicum Magnum Romaniae, Digionarul
Etym. Mag. limbei istorice si poporane a Romcinilor. Lucrat
dup dorinta si cu cheltuiela M. S. Regelui
Carol I, sub auspiciele Academiei Romane,
de B. Petriceicu-Hasdeu.
Tomul If, A-Azuga. Bucuresci. Stabilimen-
tul Grafic Socec & Teclu, Str. Berzei 96, 1886.
Tomul IV, Indroducerea. Bucuresti, 1898.
Ionescu-Gion., Bu- = Bucurestii pinci la 1500, de G. I. Ionescu-Gion,
curestii panel la in : An. Acad. Rom. 1st., XX, (1897-1898), p.
1500. 175-195.
Iorga N., = N. Iorga, Lucruri nouci despre Vlad Tepc, in
Vlad
Tepes Cony. Lit., XXXV, (1601), p. 149-161.
Iorga N., 4sdii i = Studii fi documente cu privire la Istoria Roma-
doc. nilor, de N. lorga, vol. L-XXXI, Bucuresti,
1901-1916.
15

www.digibuc.ro
226 Marta Androneseu

lorga N., 1st. bis. Istoria bisericii romcinefti fi a vie;ii religioase a


Rom. Romcinilor, de N. Iorga. Vol, I-iu, Vilenii-
de-Munte. Tipografia Neamul Romnesc",
1908. VII + 431 pg.
Iorga N., Muntele Muntele Athos in legclturci Cu Tenle noastre, de
Athos N. Iorga, An. Acad. Rom. Mem. Sect. 1st., S. II,
Tom. XXXVI, (1914), p 447-517.
Iorga N., Scrisori de = Scrisori de boien Scrisori de Domni, de N.
boeri i domnt Iorga. Editia a II-a, Valenii-de-Munte, 1925,
VIII + 344 p.
Iorga N., $tefan- N. lorga, Istoria lui $tefan cel Mare pentru
cel-Mare poporul Roman, Bucuresti, 1904, 372 p. in 4.
lorga N., Doc. pri- Documente privitoare la loan Norocea Logofci-
vitoare la I. No- tul 0 la Velica Norocea, prietena lui Mihai
rocea Viteazul, in Bul. Com. 1st., X, (1931), p.
95-102.
Ionascu I. I. Ionascu, Biserici, Chipuri i Documente din
Olt, Vol. I, Ramuri, Craiova, 1934, 272 p.
Kalui niacki Dokumenta Moldawskie i Multahskie z Ar-
chiwum Miasta Lwowa, apracowal, Emil
(Odbitka z Tomu VII. Aktw
Grodzkieh i Ziemskich).
We Lwowie. Z Durkarni Narodowy w.
Manieckiego, 1878, 60 p.
Kogilniceanu C., --- 0 genealogic. Rispuns d-lui N. Iorga. de C.
O genealogie Kogilniceanu, in Cony. Lit., XLVI, (1912),
p. 1258-1271.
KoglIniceanu C., Mircea 11, Domn al Tirii-Rornetnelti 1521, de
Mircea 11 C. Kogilniceanu, in Cony. Lit. XLVI, (1912),
p. 875-882.
Langlois V., Le Le Mont Athos et ses Monastres, par Victor
Mont Athos Langlois. Paris, 1867. Librairie de Firmin
Didot frires, fils et C-ie, 117 pg.
Lipedatu AL, Vlad Vlad-Vodci Monografie istorid
Ccilugcirul de Alex. Lipedatu, in Cony. Lit., XXXVII

www.digibuc.ro
Repertorlul clocumentelor TArit-Romlneti publicate pana azi 227

(1903), pg. 417-432; 514-532; 609-625 ; 1046-


1059; 1143-1154.
Lipedatu Alex., . Politica lui Radu cel Mare, 1495-1508, de
Radu cel Mare Alex. Lapedatu, in : Lui Ion Bianu Amintire
din partea fooilor fi actualilor functionari ai
Academiei Rometne la implinirea a fasezeci de
ani. Tipo-Litografia Carol Gbl" S-sor I. St.
Rasidescu, 1916, pg. 192-223.
Lesviodacs -_,.. Istorie bisericscei pre scurt, cuprinzkoare de
cele mai vrednice de titit intimplari a
Sfintei Biserici Rasiritene, precum propove-
duir credintei, goanele, eresurile, soboarele
s. c. 1. Acum ints data tilmicit din Gre-
ceste in limba rominsci, pe langl care s'au
adaos la sfarsit citeva stiinte vrednice de
cunoscut Rominimii, scoase din condicile
vechi a[le] Mitropolii Ungrovlahii, de Pah.
Alexandru Gnoglu Lesviodacs, si tipariti
cu blagoslovenia si vo Pr-Osfintii-Sale Pa-
rintelui Neofit al 2-16, Arhiepiscop si Mi-
tropolit al Ungrovlahii. Bucuresti. S'au ti-
parit la Zaharia Carcalechi tipograf al Curtii,
Anul 1845. XXVI + 523 p.
Litzica C., Mss. = Citeva manuscrise grecelti de la noi, in Cony
grece fti Lit. XXXII, (1898-1899), p. 330-337.
Ludescu St., 1st. = Istoria Tterei-Romanesci de dindii ati desccili-
Teirii-Rom. cadi Romnii. Ed. in Magaz. istoric, IV, 231-
372, i Ioanid, Vol. II, Bucurqti, 1859.
Miklosich --- Slavische Bibliothek oder Beitriige zur slavischen
Philologie und Geschichte, herausgegeben von
Fr, Miklosich. Erster Band. Wien, bei Wil-
helm Braumfiller 1851.
Miletie-Agura = A41CO.p0MIHHT* H T*XHATA CA1113HCICt1 11HC
MEHOCTIL CI 1111HAOH1fHlif 114 Str 11/14X0MOAA11-
31KH Car1RAFICKH rp4MOTH 113 ilsOTOTHHHIIICKH
CFIHMICH. OTE A.px A. il1HAITHt18 H A. A. firype,
in Sbprnik, IX, Sofia, 1893, p. 211-390.

www.digibuc.ro
228 Marta Andronescu

Mileti = A4K0-00MILIIHT* 11 T*XH8T4 CAdgAIICKII WM-


AUHOCTS. II. 110RH HAilX0-65ArapeICH rpAMOTH
OTZ SpAIBOBS. OTZ ,A1Z. 11 111/1/ FTWLIZ. in
Sbornik, XIII, Sofia, 1896, p. 3-152.
Miletie RIMS spalLOHCICHTii li4ay0-GZAMIOCKH rpa-
NoTH, in Sbornik, XVI-XVII, Sofia, 1900, p.
496-504
Minea I., Pierderea Din trecutul steipcinirei romcinefti asupra Ar-
Amlaplui dealului. Pierderea Amlaului fi Fcigciraplui.
in Cony. Lit. XLVIII, (1914), si extras : Pier-
deiea Amlasului- i Fcigclraplui, Bucureqti,
1914, 79 pag.
Minea 1 , Urmaii Urmasii lui Vladislav I fi politica orientalci a
lui Vladislav Ungariei, de I. Minea. Extras din Convor-
biri Literare" L. Bucuresti, 1916, 32 pag.
Minea I., Politica ------ Principatele Romcine fi politica orientalci a im-
orientalci pciratului Sigismund. Note istorice de I. Mi-
nea, Bucuresti, 1919. Tipografia Convorbiri
Literare, Str. Cmpineanu 12, 279 pg.
Minea I., Vlad Vlad Dracut si vremea sa, de I. Minea. Extt as
Dracul din Cercetciri istorice, IV, Iasi, 1928, 218 pg.
Minea-Boga, Mof- Cum se moveneau moiile in Tara-Romcineascci
tenirea mofiilor pcinci la sfcluitul secolului al X 1,1-lea Con-
tributii la istoria vechiului drept din Tara-
Romineasci, de I. Minea si L. T. Boga, in
Cerc.-ist. VIII-IX, (1932-1933), nr. 2, p. 164-
197, si 3, p. 84-238.
Mitilineu M., Tra. Collectiune de Tratatele fi Conyentiunile Roma-
tate i conventiuni niei cu Puterile strcline de la Anulti 1368 pemcl
in dilele nostre de , M. Mitilineu. Bucuresci,
Noua typographie a Laboratorilor romni.
Strada Academiei 19, 1874, XXII + 365 pg.
Mtmteanu Pr. I. = Mcincistirea Glavacioc. Monografia istorid. Tezi
de doctorat, de Preotul Ioan Muqeteanu, (CA-
rmidarii de sus). Universitatea din Bucu-
resti, Facultatea de Teologie. Bucureti. Ti-
pografia CArOle Bisericqti, 1933? 96 FT.

www.digibuc.ro
Repertoriul docurnentelor Tr1i-Romane01 publicate !Ana azi 229

Nicolaescu St., Aju- = Ajutoare bcinefti date de ccitre domnitorii fi


toare bcineoi date boerii Trii-Rominefti .Fi ai Moldovei schiturilor
Ia Sf. Munte fi mancistirilor din Sfintul Munte. Dupl. Novyj
vostok christyansky de episcopul Porfiry Us-
penskiy. Petersburg. 1893, de St. Nicolaescu,
in Conv.-Lit. XXXVI (1902), p. 958-960.
Nicolaescu St., Doc. = Documente slavo-romne cu privire le relafiile
slavo-romcine Tcirii-Romneti fi Moldovei cu Ardealul in sec.
X V fi XVI. Privilegii comerciale, scrisori
domnesti si particulare din Arhivele Sibiu-
lui, Brasovului si Bistritei din Transilvania.
Texte originale insotite de traduceri si ad-
notatiuni istorice de St. Nicolaescu, Bucu
resti. Lito-Tipografia L. Motzitzeanu, intra-
rea Rosetti, no. 6. 1905, VII + 367 p.
Nicolaescu St., Ne- . Radu Negru Vod si urmafii scii, in Romnia
gru Voclet Noud. A. I, (1907-1908), p. 449-463.
Nicolaescu St., Ra- = Documente istorice cu privire la Radul Voda de
du de la Afumati la A fuma(i sau Radul V. cel Viteaz, 1522-1529,
de St. Nicolaecsu. Extras din Rev. p. Ist. Arch.
fi Filol., Bucuresti. 1909, 12 p. + 1 pl.
Nicolaescu Stoica, = Letopiseful Tdrii-Rumcinefti din desccileccitoare
Letopisol Trii- fi de unde au venit Rumeinii de s'au afezat in
Romanefti Tara-Rumcineascci, (1290-1689), ed. dup mss.
no. 268-1241, de la A. R. de St. Nicolaescu
in Rev. p. 1st. Arch. fi Filol., XI ', (1910), p.
97-187.
Nicolaescu St., Ale- = Domnia lui Alexandru Vodci Aldea fiul lui
xandru-Vocki Aldea Mircea Vocki cel Btrcin 1431-1435. Hrisoave
si carp domnesti, insotite de traduceri, ad-
notatiuni istorice si stiri noui relative la
biserica Domneasc Sf. Nicolae din Curtea
de Arges. (Extras din Rev. p. 1st. Arch. fi Filol.
vol. XVI, 1922, 1 f. -I- 46 p. (225-270).
Nicolaescu St., = Vechimea M-rei Snagov in Bucurefti, I, no. I,
$nagovul 1935, p, 108-112.

www.digibuc.ro
230 Marta Andronescu

Nicolaescu St., Doc. Documente inedite de la Mircea cel Bc Itrcin,


de la Mircea 1386-1418, in Bucuretii, I, 1935, nr. 2, pg.
301-344.
Ohienco, Dvi gra- Dvi gramaty voevodj valascskago Ivana Mirci
maty Velikago, in Bizantinoslavika - Sbornik pro stu-
dium Byzantsko-slovanskych Rodnik, III,
Svazek 2, Praha 1931, p. 415-429.
Onciul D., Radul = Radul Negru li Originile Principatului Teirii-
Negru Romcineti, de D. Onciul, in Cony. Lit., XXIV,
(1891), pg. 817-833 ; 944-958 ; 1044-1055 ;
XXV, (1892), p. 41-50 ; 100-110 ; 529-539 ;
XXVI, (1893), p. 24-38 ; 257-268 ; 332-.
Onciul D., Titlul Titlul lui Mircea cel Bdtrein i posesiunile /ui,
lui Mircea in Cony. Lit., XXXV, (1901), p. 1010-1035 ;
XXXVI, (1902), p. 27-53 i p. 716-753;
XXXVII, (1903), p. 16-30 i 209-231.
Onciul D., Origi- = Originile principatelor roman, de Dimitrie On-
nele Principatelor ciul, Bucuresti, 1899. Stab. de Arte Grafice
Elzevir", Pasagiul Romin 12, VI + 252 pg.
Onciul D., Mir- = Mircea cel Bcitriin, cuvintare comemorativii la
cea cel &Wan cinci sute de ani de la moartea lui, de Dimi-
trie Onciul, An. Acad. Rom. Desbateri, S. II,
Tom. XLI, (1918), p. 175-191.
Onciul D., = Comunicare in chestiunea filialiunii lui Basarab
cel Tacir, in Cony. Lit.. XXXVII, (1903),
710-711.
Picali. V., Reiinariu = Monografia comunei Riiinariu de Victor Pi-
cala, profesor la seminarul andreian din Sibiu.
Sibiu, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, 1916,
VIII + 528 p. i hard.
Puscariu I., Fami- = Date istorice privitoare la familiele nobile ro-
1H/a nobile mcine, culese de I. Cav. de Puscariu. Publi-
cate sub auspiciele Associatiunei transilvane
pentru literatura romini. i cultura poporu-
lui rominu. Sibiu, 1892. Tipariul tipografiei
Archidiecesane. Panea I, XVIII + 184 pg,
Parma H, IX + 416 pg.

www.digibuc.ro
Repertorlul documentelor TArli-Rominqti publicate pAnA azi 21

Puqcariu L, Frag- = Fragmente istorice despre boerii din Tara Fd-


mente istori.:e gdrafului, de loan cav. de PuKariu. IV. Si-
biiu. Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, 1907,
X + 836 p. + Indice alfabetic.
Rutescu I., Acte . Pr. loan Riutescu, Acte fi documente muscelene,
muscelene in Bul. Com. 1st. a Romdniei, vol. XII, 1933.
Sacerdoteanu A., Un . Un brisov de la Vlaicu-Vodd din 1369, in Rev.
brisov de la Vlaicu 1st., XXI, (1935), p. 240.
Sacerdoteanu A., Ctitorii mdndstirii Cutlmuz, in Bis. Ort. Rom.,
Ctitorii m-rei Cur- L, (1935).
lumuz
Sacerdoteanu A., Mi-= Ceva despre Mitropolitul Hariton al Ungro-
tropolitul Hariton vlabiei 1372-1380. Bucure0i. Tipografia car-
tilor bicerice0i, 1936, 14 pg. extras.
Sincai, Chronica = Chronica Romdnilor, i a mai multor nmuri
in at ad fost iale ap de amestecate cu Ro-
mnii cat lucrurile, intimplirile 0 faptele
unora Lir de ale ahora nu se pot scrie pre
inteles. Din mai multe mil de autori, in cur-
sul de 34 de ani, culese 0 dui:4 anii de la
nwerea Domnului Isus Hristos alcituite, de
Gheorghe $incai din $inca, Doctorul Filo-
sofiei 0 al Theologiei, fostul Director al scoa-
lelor nationalice in toati Ora Ardlului 0
Diortositoriul crtilor in criiasca Tipografie a
Universittei Ungure0i.
Editiunea a doua, tiprit de Ministeriul
Cultelor i al Instuctiunei Publice.
Tomul I. Anii 84-1439, XXXVI + 633 p.
Tomul II. Anii 1440-1614, 524 p.
Bucuresci. Tipografia Academiei romne
(Laboratorii romni) 26. Str. Academiei 1886.
5tef. leromonahul .. Viara prea cuviosului Nicodim Skitul arbi-
mandritul 0 intemeietorul Sfintei Miindstiri Tis-
mana. Pimnt i sufet oltenesc, nr. 34-38
Craiova, 1935, IV + 110 pg.

www.digibuc.ro
232 Marta Andronesat

Stefulescu A., Teir- Incercare asupra istoriei Targuliului, de Ale-


gu-Jiului xandru $tefulescu, Bucuresci. Stabilimentul
Grafic, I. V. Socecu, 59 Strada Berzei 59,
1899, 10 XX, 284 p.. 17 pl. + 2 hit* h.t.
$tefulescu A., Dom- = Contribufiune la domnia lui Wad Ca' lugrul
nia lui Vlad dupe crisoavole din Muzeul Gorjului, de A.
lugrul Stefulescu in Noua Revista Rominci, 1900, vol.
2, no. 22, p. 376-377.
$tefulescu AL, Gor- = Gorjul istoric ci pitoresc, de Alexandru $tefu--
jul istoric lescu, Tirgu-Jiului. Tipografia N. D. Milosescu,
Furnisoru Curtii Regale, 1904. LXIX + 421.
p. Harta Gorjului, 38 stampe si 4 facsimile.
$tefulescu Al., Isto- = Istoria Teirguliului, de Alexandru $tefulescu,
ria Targu-Jiului Tipografia Nicu D. Milosescu,
Furnisorul Curtii Regale, 1906. IV + 482 P.
$tefulescu Al., Doc. Documente slavo-romane relative la Giirj, 1406-
slavo-romeine 1665, de Alexandru Stefulescu, Ti-
pografia, Nicu D. Milosescu, 1908, 624 pg.
tefulescu Al., Tis- = Manastirea Tismana, de Alexandru $tefulescu,
mana Bucuresti. Inst. de Arte Grafice, Carol Gbl,
Sr. loan St. Rasidescu. Str. Doamnei, 1909.
1-493 pag.
Sturdza Colescu- Acte ci documente relative la Istoria Renascerei
Vartic Romaniei. Publicate de Dimitrie A. Sturdza
si C. Colescu-Vartic. Volumul I, 1391-1841.
Academia Romani Publicatiunile Fondului
princesa Alina Stirbei. No. IV, 1099 P.
Bucuresci, Instit. de Arte Grafice, Carol
Gbl", 1906
Tocilescu Gr., Ju- Juriul la Romani, de Gr. G. Tocilescu, in
riul Foaia Soc. Romanismulu. 1871, pg. 463-473 ;
503-516.
Tocilescu Gr., C e- = Cetatea Bucuresci sa Cetatea Dimbovioi, de
tatea Bucurefti Gr. G. Tocilescu, in Revista Tinerimea ro-
mane; noua serie. Vol. I. Fasciculul I. Buc.
1898, pg. 1-24.

www.digibuc.ro
Rep3rtor1ul documentelor TArli-RomlneVi publicate pgnA azi 233

Tocilescu Gr., 334 . 534 Doc. istorice slavo-romine, din Tara-Romi-


Doc. istorice neascii i. Moldova privitoare la legiiturile cu
Ardealul 1346-1603. Din arhivele oraelor
Brapv i. Bistrita in text original slay inso-
tit de traducere romineasci. Tiprite la Viena
in 1905-1906, in atelierele Adolf Holzhausen
S-ri, prin ingrijirea lui Gr. G. Toolescu. -I-
28 Septembrie 1909.
De vinzare prin Libraria Cartea Rotni-
neasce, Bucureti, 1931, XXXVI + 551 p.
Tunusli, 1storia = lstoria politicci fi geograficci a Terei-Romanesci de
e. Mihail
(i. la cea mai veche a sa intemeiere pad la anula
Cantacuzino) 1774. Dad mai antaiti la lumina in limba
grecesci la anul 1806, de Fratii Tunusli, tra
dus. de George Sion. Bucuresci. Tipographia
National a lui Stephan Rassidescu 1863.
VI + 192 pg.
Ulianitki . IIIATipiansi Ann HCTOOIK BBAHMHZIXI OTHO-
quint? POCCIII, 110n8111H, illOAMR1H, 14/14/11-1 11
Typu,n4. sz XIV-XVI. B. B. GospAtunsie R.
,&,. XAMHHU,KIIMS. illOCKOBa 1887.

Uspensky, Istoria ---_. ROCTOKS XpHCTI3HCKIH MONS AOKT0p4 en-


Athona AHHCKOH-CAOHECHOCTH, EBHCKOIld 110411pla Vc
IFIENCK4r0. GriNKTIDTEPRIrpr8. THIBOrp4It1 HM-
ruporocKoH AKAAIMIH HayKS RAC. OcTp. 9.
A. No. 1892.
[Hcropia flOona. tIncrs III. Moms 1110114-
lufKlii. elrAISHA Ero es 911 no 1861 romt
OrAt MIMI Bropoc. flops PeAatcumlo 11 fl
mood X+607. pg.
Vasilescu Al., Ur- . Urmafii lui Mircea cel llitrem peind la Vlad
mafii lui Mircea Tepe,F, 1418-1456. I. De la moartea lui Mir
cea-cel-Btrin pin la Vlad, Dracul. 1418-
1437, de AlexandruA. Vasilescu. Extras din
Rev. p. 1st., Arh. fi Filol. vol. XV. Bucureti,
1915, 55 pg.
15*

www.digibuc.ro
234 Marta Andronescu

Venelin 1., = RA4X0-6011rAfICK1H HMI AAKO-CAMISHCIall rpt-


MATII CeSpaHHIla H ORISICHEHHSIA lOpuivus
BEHIAHHRIMS. G. iliTiplinirl.
BS THHOIV44sIH HMHEptITOPCKa pOCCIACK0fil
flICAMMIH 1840.

Veress A., Acta et = Fontes rerum Transylvanicarum. Erdlyi Trte-


Epistolae nelmi Tovrdsok. Tomus IV. Acta et Epistolae
relationum Transilvaniae Hungariaeque cum
Moldavia et Valachia. Co !legit et edidit Dr.
Andreas Veress. Volumen Primum 1468-1540.
Facsimilibus 5, illustratium, Budapest. Typis
Societatis Stephaneum Typographieae 1914.
Vlidescu I. . Despre dciri sau impozite I, Bins!, Bucuresti
[1926], 70 p.
Xenopol A. D., Ve- = Studii asupra vechilor noastre afezciminte, in
chile afezciminte Cony. Lit., VIII, (1874) p. 137 152, 182-196,
214-234.
Xenopol A. D., . Lupta intre Drciculefti fi Dcinefti, de A. D.
Drciculefti fi Dci- Xenopol. An. Acad. Rom. Mem. Sect. 1st., S.
nefti II. Tom. XXX, (1907-1908), p. 183-272.
Publicat qi in Arhiva Iai, XIX, (1907).

www.digibuc.ro
Aezarnantul tipografic
Datna Romaneasce
Valenii-de-Munte
(Prahova)

www.digibuc.ro
www.digibuc.ro