Sunteți pe pagina 1din 23

Vizat Director, Vizat responsabil Comisie Metodică,

Şcoala: Colegiul Național ,,Nicolae Iorga ” Disciplina: Limba şi literatura română


Profesor: Bențe Maria Mirabela Clasa: a X-a B, C
An şcolar: 2017-2018 Filiera teoretică , profil Real, specializarea Matematică - Informatică
Programe şcolare pentru clasa a X-a. Ciclul inferior al liceului. Limba şi literatura română, 2009

Planificare anuală
Limba şi literatura română, Manual pentru clasa a X-a, Editura Corint

Semestrul. Unitatea de învăţare (denumire) Nr. ore Săptămâna Observaţii


I I-II
Recapitulare 6
11 – 22 sept.

III – V
I Proza scurtă : Basmul cult 9
25 sept.- 13 oct.

VI – VII VIII
16 -27 oct. (30 oct - 3 nov)
I Nuvela 12
IX ,, Să știi mai multe, să fii
(6-10 nov) mai bun!”
X- XIV
I Romanul psihologic 10
13 nov. – 15 dec.

XIII
I Lucrare scrisă semestrială 3
4 – 8 dec.

1
Romanul realist-obiectiv XV – XVI
I 6
18 dec. – 19 ian.

XVII-XVIII
I Romanul realist-obiectiv, social 6
22 ian-2 feb.
XIX – XX
II Poezia epică 6 12 -23 feb.

XXI-XXIII
II Poezia lirică 9
26 feb. – 16 mart.
II XXIV-XXIX 7-22 aprilie
Poezia lirică 15
19 mart-11 mai. Vacanță de primăvară
II Dramaturgia XXX-XXXIII
9
Comedia 14mai- iunie
II XXXI
Lucrare scrisă semestrială 3
21 – 25 mai
II XXXIV-XXXV
Drama 6
4 – 15 iun
II XXXVI
Recapitulare finală 3
18 – 22 iun.

2
Şcoala: Colegiul Național ,,Nicolae Iorga” Disciplina: Limba şi literatura română
Profesor: Bențe Maria Mirabela Clasa: a X-a B,C
An şcolar: 2017-2018 Filiera teoretică, profil: Real, specializare: Științele naturii
Programe şcolare pentru clasa a X-a. Ciclul inferior al liceului. Limba şi literatura română, 2009

Planificare calendaristică
Limba şi literatura română, Manual pentru clasa a X-a, Editura Corint

NR. UNITATEA DE COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI NR. SĂPTĂMÂNA OBSERVAŢII


CRT ÎNVĂŢARE DE
OR
E
1 Recapitularea şi 1.1.Identificarea particularităţilor şi a 6
sistematizarea funcţiilor stilistice ale limbii în a. Prezentarea programei şcolare şi a 1 I-II
receptarea diferitelor tipuri de texte. manualului ; (11-22 sept.)
cunoştinţelor
acumulate 1.3. Folosirea adecvată a strategiilor şi a b. Recapitularea unor noţiuni din clasa
1
anterior regulilor de exprimare orală în monolog a IX-a:
şi în dialog. c. - genul epic 1
1.5.Utilizarea, în exprimarea proprie, a d. - structura textului narativ
normelor ortografice, ortoepice, de e. - instanţele comunicării narative; 1
punctuaţie, morfosintactice şi folosirea f. Testarea predictivă; 1
adecvată a unităţilor lexico-semantice, g. Analiza rezultatelor obţinute la
testarea predictivă. 1
compatibile cu situaţia de comunicare.
2.1. Analiza principalelor componente de
structură, de compoziţie şi de limbaj
specifice textului narativ.
3.1. Identificarea structurilor
argumentative în vederea sesizării logicii
şi a coerenţei mesajului.
3.3. Elaborarea unei argumentări orale
sau scrise pe baza textelor studiate.
3
2 PROZA SCURTĂ . 9
2.1. Analiza principalelor componente de a. Ion Creangă, Povestea lui Harap- III-V
structură, de compoziţie şi de limbaj Alb (25 sept-13 oct.)
●BASMUL CULT – definiţia basmului, caracteristici,
specifice textului narativ.
clasificare, structură, exemplificări, 1
2.3. Identificarea şi analiza elementelor
deosebiri faţă de poveste;
de compoziţie şi de limbaj în textul
b. - tema;
poetic. 1
- semnificaţia titlului;
3.1. Identificarea structurilor
c. - definirea fantasticului şi a 1
argumentative în vederea sesizării logicii
fabulosului
şi a coerenţei mesajului.
- observarea structurii narative a
3.3. Elaborarea unei argumentări orale
basmului şi caracterul de
sau scrise pe baza textelor studiate.
bildungsroman;
d. - caracterizarea personajului
1
principal, un erou al unui roman de
formare spirituală, cu subiect fabulos;
e. - arta naraţiunii la Creangă:
identificarea particularităţilor de
limbaj: umor şi oralitate. 1

1.1.Identificarea particularităţilor şi a
Limbă și comunicare:
funcţiilor stilistice ale limbii în
a. Nivelul stilistico-textual de 1
receptarea diferitelor tipuri de texte. constituire a mesajului în comunicare:
1.3. Folosirea adecvată a strategiilor şi a - limbajul standard;
regulilor de exprimare orală în monolog - limbajul literar;
şi în dialog. b. - limbajul colocvial/ familiar;

4
1.5.Utilizarea, în exprimarea proprie, a - limbajul popular/ regional; 1
normelor ortografice, ortoepice, de - limbajul arhaic;
punctuaţie, morfosintactice şi folosirea c. Argoul. Jargonul:
- dezvoltarea de sensuri figurate; 1
adecvată a unităţilor lexico-semantice,
- abuzul de împrumuturi lexical;
compatibile cu situaţia de comunicare - jargonul ca sursă a ironiei, respectiv
a comicului de limbaj.

Evaluare 1
3 ●NUVELA 1.4. Redactarea unor compoziţii despre a. Ioan Slavici, Moara cu noroc 12
textele studiate şi alcătuirea unor texte - nuvela – definiţie, caracteristici, 1 VI-VII
funcţionale sau a unor proiecte. clasificare, reprezentanţi; (16 – 27 oct.) VIII (30 oct – 3 nov)
,,Să știi mai multe, să
2.1. Analiza principalelor componente de - semnificaţia titlului;
fii mai bun!”
structură, de compoziţie şi de limbaj - stabilirea temei;
specifice textului narativ. b. - semnificația incipitului; 1
2.4. Folosirea unor modalităţi diverse de - conflict interior/conflict exterior;
înţelegere şi de interpretare a textelor - instanţele comunicării narative;
literare studiate. c. - structură, compoziţie, subiect;
3.1. Identificarea structurilor - relaţii temporale şi spaţiale; 1
argumentative în vederea sesizării logicii d. - construcţia subiectului şi a
1
şi a coerenţei mesajului. discursului narativ
3.3. Elaborarea unei argumentări orale e. - caracterizarea personajelor; 1
sau scrise pe baza textelor studiate. - particularităţi ale artei narative;

Limbă și comunicare:
1.1.Identificarea particularităţilor şi a a. Stilul direct, stilul indirect, stilul
1
funcţiilor stilistice ale limbii în indirect liber:
receptarea diferitelor tipuri de texte. - transformarea stilului direct în stil
indirect;
- interferenţa dintre planul sintactic al
naratorului şi cel al personajului;
2
5
1.4. Redactarea unor compoziţii despre b. Caracterizarea personajului.
textele studiate şi alcătuirea unor texte Actualizarea cunoştinţelor:
funcţionale sau a unor proiecte. - modalităţi de caracterizare a unui
personaj;
- statutul personajului; IX
- portretul fizic; (6-10 nov)
- portretul moral;
c. Eseul structurat. Actualizarea 1
cunoştinţelor:
- criterii de evaluare a unui eseu
structurat;
d. - redactarea unui eseu structurat. 1
1.3. Folosirea adecvată a strategiilor şi a
e. Monologul. Actualizarea 1
regulilor de exprimare orală în monolog
cunoştinţelor:
şi în dialog. - definiţie;
- tipuri de monolog;
- structura monologului.

Evaluare 1

4 ●ROMANUL 2.1. Analiza principalelor componente de Camil Petrescu, Ultima noapte de X-XIV
PSIHOLOGIC structură, de compoziţie şi de limbaj dragoste, întâia noapte de război 13 (13 nov-15 dec.)
specifice textului narativ. -definiţia romanului, caracteristici,
clasificare, reprezentare în literatură; 1
3.1. Identificarea structurilor
argumentative în vederea sesizării logicii - semnificaţia titlului;
şi a coerenţei mesajului. - tema romanului;
3.3. Elaborarea unei argumentări orale - instanţele comunicării narative şi
sau scrise pe baza textelor studiate. perspectiva narativă; 1
b. - semnificaţia prologului, a
dedicaţiei şi a epilogului;
- elemente realiste şi romantice;
c. - construcţia subiectului şi 1
discursului narativ ;
6
d. - caracterizarea personajelor, 1
raporturile dintre personaje, tipologia
personajului
1
e. - particularităţi ale artei narative.

1.1.Identificarea particularităţilor şi a Limbă și comunicare:


funcţiilor stilistice ale limbii în a. Calităţile generale şi particulare ale 1
receptarea diferitelor tipuri de texte. stilului:
1.3. Folosirea adecvată a strategiilor şi a - Corectitudinea, claritatea,
regulilor de exprimare orală în monolog proprietatea, precizia, puritatea;
şi în dialog. b. - Concizia, simplitatea, naturaleţea,
1
1.5.Utilizarea, în exprimarea proprie, a fineţea, armonia, oralitatea,
normelor ortografice, ortoepice, de demnitatea;
punctuaţie, morfosintactice şi folosirea c. Dialogul. Actualizarea
adecvată a unităţilor lexico-semantice, cunoştinţelor: 1
compatibile cu situaţia de comunicare. - definiţia dialogului;caracteristicile
dialogului;
- structura dialogului;
d. Dezbaterea: 1
- pregătirea dezbaterii;
- construcţia argumentelor pro şi
contra;
e. -desfăşurarea dezbaterii;
- analiza dezbaterii;
f. Exerciţii aplicative; 1
Evaluare semestrială 1 XIII
Recapitulare pentru lucrarea scrisă; 1 (4-8 dec.)
Lucrare scrisă semestrială; 1
Discutarea lucrarii scrise.

7
5 ●ROMANUL 1.1.Identificarea particularităţilor şi a 6 XV-XVI
REALIST - funcţiilor stilistice ale limbii în a. Liviu Rebreanu, Ion (18 dec-19 ian.)
OBIECTIV receptarea diferitelor tipuri de texte. - geneza romanului, mărturisirile lui L. 1
1.3. Folosirea adecvată a strategiilor şi a Rebreanu; caracteristicile romanului
regulilor de exprimare orală în monolog obiectiv, realist;
şi în dialog. b. - tema romanului; - conflictele
1
1.5.Utilizarea, în exprimarea proprie, a romanului; instanţele comunicării,
normelor ortografice, ortoepice, de perspectivă narativă;
punctuaţie, morfosintactice şi folosirea - relaţii temporale şi spaţiale;
adecvată a unităţilor lexico-semantice, c. - structură, compoziţie (incipit, 1
compatibile cu situaţia de comunicare. final, circularitate);
2.1. Analiza principalelor componente de d. - subiectul romanului - lupta între
1
structură, de compoziţie şi de limbaj „glasul pământului ” şi „glasul
specifice textului narativ. iubirii”;
3.1. Identificarea structurilor e. - caracterizarea personajelor; 1
argumentative în vederea sesizării logicii f. - particularităţile artei narative. 1
şi a coerenţei mesajului.
3.3. Elaborarea unei argumentări orale
sau scrise pe baza textelor studiate.

6 ● Romanul 1.1.Identificarea particularităţilor şi a a. Marin Preda, Moromeții 6


realist-obiectiv, funcţiilor stilistice ale limbii în - construcția discusului narativ; 1 XVII-XVIII
receptarea diferitelor tipuri de texte. - instanțele comunicării narative; 1 (22 ian -2 feb.)
social
1.3. Folosirea adecvată a strategiilor şi a -modalități de caracterizare a
1
regulilor de exprimare orală în monolog personajelor; tipuri de personaje
şi în dialog. - instanţele comunicării narative: 1
1.5.Utilizarea, în exprimarea proprie, a autor, narator, naraţiune, perspectivă
normelor ortografice, ortoepice, de narativă, personaje şi cititor;
punctuaţie, morfosintactice şi folosirea - relaţii temporale şi spaţiale; 1
adecvată a unităţilor lexico-semantice,
2.1. Analiza principalelor componente de

8
structură, de compoziţie şi de limbaj
specifice textului narativ.
3.1. Identificarea structurilor
1
argumentative în vederea sesizării logicii
şi a coerenţei mesajului

1.1.Identificarea particularităţilor şi a Evaluare


funcţiilor stilistice ale limbii în Limbă și comunicare:
receptarea diferitelor tipuri de texte. a. Expresivitatea textului la nivel
1.3. Folosirea adecvată a strategiilor şi a sintactic:
regulilor de exprimare orală în monolog - sursele expresivităţii;
- elemente de expresivitate;
şi în dialog.
b. Verificarea portofoliilor
1.5.Utilizarea, în exprimarea proprie, a
normelor ortografice, ortoepice, de
punctuaţie, morfosintactice şi folosirea
adecvată a unităţilor lexico-semantice,
compatibile cu situaţia de comunicare.

9
PLANIFICAREA SEMESTRIALĂ
Semestrul al II-lea

NR. UNITATEA DE COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI NR. DE SĂPTĂMÂ OBSERVAŢII


CRT ÎNVĂŢARE ORE NA
1 POEZIA 2.3. Identificarea şi analiza 6 XIX-XX
elementelor de compoziţie şi de 1. Grigore Alexandrescu, Umbra lui 1 (12-23 feb.)
●POEZIA EPICĂ limbaj în textul poetic. Mircea. La Cozia
3.1. Identificarea structurilor -fabula, definiţie, caracteristici;
argumentative în vederea sesizării relaţii spaţiale şi temporal;
logicii şi a coerenţei mesajului. - naraţiune şi morală;
3.3. Elaborarea unei argumentări - alegoria.
orale sau scrise pe baza textelor
studiate.

1.1.Identificarea particularităţilor şi 2. Limbă și comunicare:


a funcţiilor stilistice ale limbii în a. Stilurile funcţionale ale limbii;
1
receptarea diferitelor tipuri de texte. definiţie, tipologie:
1.2. Receptarea adecvată a b. - Stilul artistic (beletristic); 1
sensului / sensurilor unui mesaj c. - Stilul juridico-administrativ; 1
transmis prin diferite tipuri de texte d. - Stilul tehnico-ştiinţific; 1
orale sau scrise. e. - Stilul publicistic; 1
1.4. Redactarea unor compoziţii - Stilul colocvial (familiar);
despre textele studiate şi alcătuirea f. Texte funcţionale:
1
unor texte funcţionale sau a unor Cererea, Procesul-Verbal,
proiecte. Curriculum vitae; Scrisoarea de
1.5.Utilizarea, în exprimarea intenţie; Scrisoarea în format
proprie, a normelor ortografice, electronic;
ortoepice, de punctuaţie,
morfosintactice şi folosirea
adecvată a unităţilor lexico-
semantice, compatibile cu situaţia
10
de comunicare.

2 ●POEZIA LIRICĂ 1.2. Receptarea adecvată a 9


sensului / sensurilor unui mesaj 1. Mihai Eminescu, Floare XXI-XXIII
transmis prin diferite tipuri de texte albastră 1 (26 feb-16
mart.)
orale sau scrise. a.- romantismul lirismului
2.3. Identificarea şi analiza eminescian; motivul romantic al
elementelor de compoziţie şi de „florii albastre”;
limbaj în textul poetic. elemente tipice ale decorului
3.1. Identificarea structurilor eminescian teluric şi cosmic;
argumentative în vederea sesizării b. - elemente de compoziţie în textul 1
logicii şi a coerenţei mesajului. poetic (temă, motiv, laitmotiv, idee
3.3. Elaborarea unei argumentări poetică, secvenţă poetică, imagine
orale sau scrise pe baza textelor artistică, elemente de opoziţie şi
studiate. simetrie, titlu, incipit, final);
- limbaj şi expresivitate în textul
poetic.

1.1.Identificarea particularităţilor şi
a funcţiilor stilistice ale limbii în 2. Limbă și comunicare 1
receptarea diferitelor tipuri de texte. a. Figurile de stil:
1.2. Receptarea adecvată a - figuri sintactice sau de construcţie;
sensului / sensurilor unui mesaj b. - figuri semantice (tropi), figuri de
transmis prin diferite tipuri de texte sunet;

11
orale sau scrise. c. Analiza. Comentariul:
1.5.Utilizarea, în exprimarea - diferenţe între analiza literară şi 1
proprie, a normelor ortografice, comentariul literar;
ortoepice, de punctuaţie, d. Paralela;
morfosintactice şi folosirea
e. Eseul liber: definiţie, caracteristici;
adecvată a unităţilor lexico-
semantice, compatibile cu situaţia obiectivele urmărite în redactarea
de comunicare. unui eseu liber.

2.3. Identificarea şi analiza


elementelor de compoziţie şi de 2. Mihai Eminescu, Sara pe deal 1
limbaj în textul poetic. a. - lirica erotică eminesciană;
3.1. Identificarea structurilor - elemente de compoziţie în textul
argumentative în vederea sesizării poetic (temă, motiv, laitmotiv, idee
logicii şi a coerenţei mesajului. poetică, secvenţă poetică, imagine 1
3.3. Elaborarea unei argumentări artistică, elemente de opoziţie şi
orale sau scrise pe baza textelor simetrie, titlu, incipit, final);
studiate. b. - limbaj şi expresivitate în textul
poetic; elemente de versificaţie
(strofă, ritm, rimă, măsură);
3.1. Identificarea structurilor
argumentative în vederea sesizării 3. „Eminescu şi poeziile lui” de Titu
logicii şi a coerenţei mesajului. Maiorescu:
3.3. Elaborarea unei argumentări a. - definirea conceptelor de „critic” 1
orale sau scrise pe baza textelor
şi „critică literară”, „istorie literară”,
studiate
„teorie literară”;
b. - obiectivitate, rigoare, 1
clarviziune, detaşare;
c. -argumentele genialităţii
eminesciene.
Evaluare 1

12
3 ●POEZIA LIRICĂ 2.3. Identificarea şi analiza 15 XXIV- 7-22 aprilie
elementelor de compoziţie şi de 1. George Bacovia: Lacustră 1 XXIX Vacanța de
limbaj în textul poetic. a. - universul liric bacovian; (19 mart- primăvară
cromatica: 11mai)
3.1. Identificarea structurilor
argumentative în vederea sesizării - elemente de compoziţie în textul
logicii şi a coerenţei mesajului. poetic (temă, motiv, laitmotiv, idee
3.3. Elaborarea unei argumentări poetică, secvenţă poetică, imagine
orale sau scrise pe baza textelor artistică, elemente de opoziţie şi
studiate. simetrie, titlu, incipit, final); 2
b. - limbaj şi expresivitate în textul
poetic;
- imaginarul poetic, figuri de stil;
- elemente de versificaţie (strofă
ritm, rimă, măsură). 1

1.1.Identificarea particularităţilor şi 2. Limbă și comunicare:


a funcţiilor stilistice ale limbii în a. Receptarea diverselor tipuri de
receptarea diferitelor tipuri de texte. mesaje. Nivelul fonetic, ortografic şi 1
1.2. Receptarea adecvată a de punctuaţie;
sensului / sensurilor unui mesaj b. Proiectul:
transmis prin diferite tipuri de texte 1
- definiţie, caracteristici;
orale sau scrise.
13
1.5.Utilizarea, în exprimarea - etapele realizării unui proiect
proprie, a normelor ortografice,
ortoepice, de punctuaţie, Evaluare 1
morfosintactice şi folosirea
adecvată a unităţilor lexico-
semantice, compatibile cu situaţia
de comunicare.

1.2. Receptarea adecvată a 3. a. Ion Pillat (un text)


sensului / sensurilor unui mesaj - registre poetice (obiectiv /
transmis prin diferite tipuri de texte
subiectiv);
orale sau scrise. 2
2.3. Identificarea şi analiza - elemente de compoziţie în textul
elementelor de compoziţie şi de poetic (temă, motiv, laitmotiv, idee
limbaj în textul poetic. poetică, secvenţă poetică, imagine
3.3. Elaborarea unei argumentări artistică, elemente de opoziţie şi
orale sau scrise pe baza textelor simetrie, titlu, incipit, final);
studiate. b. - limbaj şi expresivitate în textul
1
poetic;
- elemente de versificaţie (strofă,
ritm, rimă, măsură);
- tradiţionalismul viziunii poetice;

4.. Nichita Stănescu: un text


1.2. Receptarea adecvată a 2
sensului / sensurilor unui mesaj a. - monologul adresat;
transmis prin diferite tipuri de texte - elemente de compoziţie în textul
orale sau scrise. poetic (temă, motiv, laitmotiv, idee
2.3. Identificarea şi analiza poetică, secvenţă poetică, imagine
elementelor de compoziţie şi de artistică, elemente de opoziţie şi
limbaj în textul poetic. simetrie, titlu, incipit, final);
3.3. Elaborarea unei argumentări b. - limbaj şi expresivitate în textul
1
14
orale sau scrise pe baza textelor poetic;
studiate. - imaginarul poetic, figuri de stil;
- elemente de versificaţie (strofă,
ritm, rimă, măsură).

1.1.Identificarea particularităţilor şi
5. Limbă și comunicare:
a funcţiilor stilistice ale limbii în
Valori stilistice ale unor categorii 1
receptarea diferitelor tipuri de texte.
morfo-sintactice;
1.2. Receptarea adecvată a 1
sensului / sensurilor unui mesaj
transmis prin diferite tipuri de texte Evaluare
orale sau scrise.

4 DRAMATURGIA
●COMEDIA 1.1.Identificarea particularităţilor şi 1. I. L. Caragiale, O scrisoare 12 XXX-XXII
a funcţiilor stilistice ale limbii în pierdută (14 mai-1
- comedia: definiţie, caracteristici; 1 iunie)
receptarea diferitelor tipuri de texte.
- subiect, structură;
2.2. Identificarea şi analiza b.- elemente de compoziţie într-un
principalelor componente de text dramatic (act, scenă, tablou,
structură şi de limbaj specifice replică, indicaţii scenice);
textului dramatic. c. - conflictul dramatic - conflict
2.3. Identificarea şi analiza principal, conflicte secundare
elementelor de compoziţie şi de limbaj (tehnica bulgărelui de zăpadă); 1
în textul poetic. d. - surse ale comicului;
3.1. Identificarea structurilor e. - caracterizarea personajelor;
f. - apartenenţa operei studiate la 1
argumentative în vederea sesizării
specie. 1
logicii şi a coerenţei mesajului. 1
3.3. Elaborarea unei argumentări g. Cronica de spectacol: un text
orale sau scrise pe baza textelor - definirea termenului de „cronică
studiate. teatrală”; regie, scenografie, 1
interpretare actoricească, mişcare
scenică, indicaţii scenice

15
1.1.Identificarea particularităţilor şi 2. Limbă și comunicare
a funcţiilor stilistice ale limbii în a. Caracterizarea personajului în
receptarea diferitelor tipuri de texte. textul dramatic: 1
- modalităţi de caracterizare a
1.3. Folosirea adecvată a
personajului dramatic : prin
strategiilor şi a regulilor de intermediul acţiunii, prin intermediul
exprimare orală în monolog şi în mediului social; prin intervenţia
dialog. direct a altor personaje; prin nume
1.5.Utilizarea, în exprimarea (corespondenţa dintre nume şi o
proprie, a normelor ortografice, trăsătură dominantă, alăturarea
ortoepice, de punctuaţie, contrariilor, ortografierea numelor);
prin limbaj şi prin indicaţiile scenice;
morfosintactice şi folosirea
adecvată a unităţilor lexico- b. Structuri şi tehnici argumentative
semantice, compatibile cu situaţia în textul literar şi nonliterar 1
de comunicare. c. Niveluri de constituire a mesajului
în comunicarea orală şi scrisă 1
3.1. Identificarea structurilor (fonetic, ortografic și de punctuație):
argumentative în vederea sesizării ton, intonație și pauză
logicii şi a coerenţei mesajului

3. . Recapitulare pentru lucrarea


scrisă 1
b. Lucrare scrisă semestrială
c. Discutarea lucrarii scrise 1
1 XXXI
(21-25 mai)

5 ●DRAMA 3
2.2. Identificarea şi analiza 1. Camil Petrescu, Jocul ielelor
principalelor componente de a. - drama: definiţie, caracteristici; 1 XXXIII-
structură şi de limbaj specifice - subiect, structură; XXXIV
b. - elemente de compoziţie (act, (4 - 15 iun)
textului dramatic.
scenă, tablou, replică, indicaţii
3.1. Identificarea structurilor scenice);
16
argumentative în vederea sesizării - conflictul dramatic-conflict
logicii şi a coerenţei mesajului. principal, conflicte secundare; 1
3.3. Elaborarea unei argumentări c. - caracterizarea personajelor.
orale sau scrise pe baza textelor
studiate.
1.1.Identificarea particularităţilor şi 2. Limbă și comunicare:
a funcţiilor stilistice ale limbii în Interviul publicistic; 1
receptarea diferitelor tipuri de texte. Interviul de angajare;
1.3. Folosirea adecvată a
strategiilor şi a regulilor de
exprimare orală în monolog şi în
dialog.
1.5.Utilizarea, în exprimarea
proprie, a normelor ortografice,
ortoepice, de punctuaţie,
morfosintactice şi folosirea
adecvată a unităţilor lexico-
semantice, compatibile cu situaţia
de comunicare.

6 ●RECAPITULARE 3 XXXV (18-


FINALĂ 1.3. Folosirea adecvată a a. Proza; 1 22 iun)
strategiilor şi a regulilor de b. Poezia; 1
exprimare orală în monolog şi în c. Dramaturgia. 1
dialog.
2.2. Identificarea şi analiza
principalelor componente de
structură şi de limbaj specifice
textului dramatic.
3.1. Identificarea structurilor
argumentative în vederea sesizării

17
logicii şi a coerenţei mesajului.
3.3. Elaborarea unei argumentări
orale sau scrise pe baza textelor
studiate.

PROIECTAREA UNEI UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

Unitatea 2: LECTURA PROZEI NARATIVE (II) profesor: ..................................


Clasa: a X-a / anul școlar.........

Conținuturi Competențe specifice Activități de învățare Resurse Evaluare


(detalieri)

Romanul – 2.1. Analiza principalelor Prezentarea subiectului Activitate frontală Observarea


personajul: componente de structură, de Exerciţii de identificare a trăsăturilor pe baza fișei de sistematică
Ion, de Liviu compoziţie şi de limbaj specifice romanului lectură a elevilor
Rebreanu textului narativ Exerciţii de recunoaștere a elementelor Text-suport Chestiona-
Trăsăturile 2.4. Folosirea unor modalităţi realiste Activitate frontală rea orală
romanului realist diverse de înţelegere și de
interpretare a textului studiat
Construcţia 2.1.Analiza principalelor componen- Exercitii de identificare a instantelor Text-suport Chestiona-
discursului te de structură, de compoziţie și de comunicarii narative rea orală
narativ limbaj specifice textului narativ
1.5. Utilizarea în exprimarea proprie,
a normelor ortografice, ortoepice, de Exercitii de identificare a elementelor și a Activitate frontală
punctuaţie, morfosintactice și tehnicilor de construcţie în textul narativ pe baza fișelor de
folosirea adecvată a unităţilor lexico- lectură
semantice, compatibile cu situaţia de
comunicare

18
Modalităţi de 2.1.Analiza principalelor compone- Exercitii de încadrare a personajelor în Text-suport Chestiona-
caracterizare a nte de structură, de compoziţie și de tipologii rea orală
personajelor, tipuri limbaj specifice textului narativ
de personaje 1.5.Utilizarea în exprimarea proprie,
a normelor ortografice, ortoepice, de Exerciţii de identificare a modalităţilor de Activitate frontală
punctuaţie, morfosintactice și caracterizare
folosirea adecvată a unităţilor lexico-
semantice, compatibile cu situaţia de
comunicare
1.2.Receptarea adecvată a sensului
unui mesaj transmis prin intermediul Exerciţii de identificare a trăsăturilor Activitatea pe
textului narativ personajelor principale grupe
Particularităţi 2.1.Analiza principalelor componen- Exerciţii de identificare a trăsăturilor stilului Text-suport Chestiona-
compoziţionale și te de structură, de compoziţie și de beletristic rea orală
stilistice (limbajul limbaj specifice textului narativ Activitate frontală
personajelor, al 1.5.Utilizarea în exprimarea proprie, Activitatea pe
naratorului, stilul a normelor ortografice, ortoepice, de Comentarea elementelor de expresivitate din grupe
artistic) punctuaţie, morfosintactice și textul studiat
folosirea adecvată a unităţilor lexico-
semantice, compatibile cu situaţia de
comunicare.
1.2.Receptarea adecvată a sensului
unui mesaj transmis prin intermediul
textului narativ
Ion, de Liviu 3.1.Identificarea structurilor argu- Exerciţii de argumentare a apartenenţei operei Text-suport Tema pentru
Rebreanu - mentative în vederea sesizării logicii la specia literară roman obiectiv prin acasă
roman realist și a coerenţei mesajului alcătuirea planului dezvoltat Activitate frontală
obiectiv 3.3. Elaborarea unei argumentări
scrise pe baza textului studiat
Interviul 1.2.Receptarea adecvată a sensurilor Identificarea caracteristicilor stilului Manual Observarea
unui mesaj transmis prin diferite publicistic Activitate frontală sistematică
tipuri de texte orale sau scrise a elevilor
Folosirea adecvată a strategiilor și Comentarea diferenţelor dintre interviul scris Activitate pe
a regulilor de exprimare orală în și interviul oral grupe
monolog și în dialog

19
Lexic și 1.2 Receptarea adecvată a sensurilor Identificarea tipurilor de unităţi frazeologice Manual Observarea
morfosintaxă unui mesaj transmis prin diferite Activitate frontală sistematică
tipuri de texte orale sau scrise a elevilor
Frazeologie 1.1 Identificarea particularităţilor și a Explicarea sensului unor clișee internaţionale Activitate pe
funcţiilor stilistice ale limbii în grupe
receptarea diferitelor tipuri de texte
Variante lexicale 1.2 Receptarea adecvată a sensurilor Identificarea formelor literare ale unor cuvinte Manual Evaluare
literare unui mesaj transmis prin diferite Activitate frontală orală
tipuri de texte orale sau scrise
1.5.Utilizarea în exprimarea proprie, Exerciţii de corectare a unor forme flexionare Activitate
a normelor ortografice, ortoepice, de neadmise de norma actuală individuală
punctuaţie, morfosintactice și
folosirea adecvată a unităţilor lexico-
semantice, compatibile cu situaţia de
comunicare
Romanul – 2.1.Analiza principalelor componen- Exerciţii de rezumare a subiectului romanului Manual Observarea
perspectivă te de structură, de compozitie și de Exerciţii de identificare a temei Fișe de lectură sistematică
narativă: limbaj specifice textului narativ Exerciţii de identificare a trăsăturilor Text-suport a elevilor
Patul lui Procust, de 2.4. Folosirea unor modalităţi diverse romanului subiectiv Activitate frontală
Camil Petrescu de înţelegere și de interpretare a Exercitii de identificare a elementelor și a
Construcţia textului studiat tehnicilor de construcţie în textul narativ Activitate în
discursului narativ perechi

Instantele 2.1.Analiza principalelor componen- Identificarea instanţelor comunicării narative Fișe suport Observarea
comunicării narative te de structură, de compozitie și de conţinȃnd trăsă- sistematică
limbaj specifice textului narativ turile romanului a elevilor
3.3. Elaborarea unei argumentări Identificarea elementelor moderne ale modern
orale pe baza textului studiat romanului lui Camil Petrescu Activitate pe
grupe
Modalităţi de 2.1. Analiza principalelor Exerciţii de identificare și ilustrare a Fișă de lectură Observarea
caracterizare a componente de structura, de trăsăturilor personajelor principale sistematică
personajelor, tipuri compozitie si de limbaj specifice Exerciţii de stabilire a tehnicilor tradiţionale Activitate pe a elevilor
de personaje textului narativ și moderne utilizate în construcţia grupe
personajelor Fișe de lucru

20
Particularităţi 1.4. Redactarea unor compoziţii Exercitii de identificare a trăsăturilor stilului
Fișe de lectură Observarea
compoziţionale și despre textele studiate beletristic Manual sistematică
stilistice (limbajul 3.1.Identificarea structurilor Identificarea elementelor de expresivitate din Activitate frontală a elevilor
personajelor, al nara- argumentative în vederea sesizării textul studiat Activitate pe
torului, stilul artistic) logicii și a coerenţei mesajului grupe
Patul lui Procust, de 3.1. Identificarea structurilor Exerciţii de argumentare a apartenenţei operei Text-suport Tema pentru
Camil Petrescu - argumentative în vederea sesizării la specia literară roman subiectiv,modern, prin acasă
roman subiectiv și logicii și a coerenţei mesajului alcătuirea planului dezvoltat Activitate frontală
modern 3.3. Elaborarea unei argumentări
scrise pe baza textului studiat

Recapitulare 1.4. Redactarea unor compoziţii Identificarea caracteristicilor speciilor literare Activitate Chestionare
pentru lucrarea despre textele studiate studiate:basmulcult,povestirea,nuvela,roma- independentă orală
scrisă 2.1 Analiza principalelor componen- nulobiectiv,romanulsubiectiv,romanul Tabel sintetic
te de structură, de compozitie și de tradiţional, romanul modern
limbaj specifice textului narativ
Lucrare scrisă pe 1.4. Redactarea unor compoziţii Rezolvarea subiectelor propuse Activitate Evaluare
semestrul I despre textele studiate independentă scrisă
3.3. Elaborarea unei argumentări
scrise pe baza textului studiat
Interpretarea 3.2.Compararea unor argumente Analiza cantitativă și calitativă a Activitate frontală Observarea
cantitativă și calitativ diferite pentru formularea unor rezultatelor testului sistematică
a rezultatelor; măsuri judecăţi de valoare Explicarea greșelilor a elevilor
de remediere Prezentarea măsurilor de remediere
Cronica literară 3.2.Compararea unor argumente Exerciţii de identificare a elementelor Activitate frontală Observarea
diferite pentru formularea unor caracteristice unei cronici/recenzii literare sistematică
judecăţi de valoare Activitate a elevilor
1.3.Folosirea adecvată a strategiilor Exerciţii de redactare a unei cronici individuală
și a regulilor de exprimare orală literare
Scrisoarea și inter- 1.3 Folosirea adecvată a strategiilor Exerciţii de recunoaștere a convenţiilor de Activitate frontală Observarea
viul pentru angajare și a regulilor de exprimare orală redactare a unei scrisori de intenţie Activitate sistematică
Redactarea unor scrisori de intenţie individuală a elevilor

21
Structura frazei și a 1.5.Utilizarea în exprimarea proprie, Exerciţii de identificare și ilustrare Manual Observarea
textului a normelor ortografice, ortoepice, de a relaţiilor ce se realizează la nivelul frazei Activitate frontală sistematică
Coordonare și punctuaţie, morfosintactice și Exerciţii de recunoaștere a greșelilor Activitate a elevilor
subordonare folosirea adecvată a unităţilor lexico- de orice natură în construcţia frazei individuală
semantice, compatibile cu situaţia de
comunicare.
Romanul – mit și 2.1 Analiza principalelor Exerciţii de rezumare a textului Textul suport
simbol: componente de structură, de Manual Observarea
Creanga de aur, de compozitie și de limbaj specifice Activitate frontală sistematică
Mihail Sadoveanu textului narativ Activitate a elevilor
Instanţele 2.4. Folosirea unor modalităţi diverse Identificarea instanțelor comunicării narative individuală
comunicării narative de înţelegere și de interpretare a
textului studiat

Modalităţi de 1.3 Folosirea adecvată a strategiilor Identificarea și ilustrarea Text suport Chestionare
caracterizare a și a regulilor de exprimare orală trăsăturilor personajelor principale Activitate orală
personajelor, tipuri 2.4. Folosirea unor modalităţi diverse Exerciţii de recunoaștere a individuală
de personaje de înţelegere și de interpretare a modalităţilor de caracterizare
textului studiat
Particularităţi 2.1.Analiza principalelor componen- Exerciţii de identificare a Manual Observarea
compozitionale și te de structură, de compozitie și de trăsăturilor stilului beletristic sistematică
stilistice (limbajul limbaj specifice textului narativ a elevilor
personajelor, al 3.2 Compararea unor argumente Comentarea elementelor de
naratorului, stilul diferite pentru formularea unor expresivitate din textul studiat Activitate frontală
artistic) judecăţi de valoare
Creanga de aur, de 3.2. Compararea unor argumente Exerciţii de interpretare a Activitate frontală Tema pentru
Mihail Sadoveanu – diferite pentru formularea unor simbolurilor textului acasă
roman mitic judecăţi de valoare
3.3. Elaborarea unei argumentări
Exerciţii de argumentare a apartenenţei operei
scrise pe baza textului studiatla specia literară roman mitic, prin alcătuirea
planului dezvoltat
Studiul critic 3.2 Compararea unor argumente Exerciţii de identificare a trăsăturilor tipice Activitate frontală Observarea
diferite pentru formularea unor unui studiu critic Fișe de lucru sistematică
judecăţi de valoare Exerciţii de formare a unei judecăţi proprii de a elevilor
valoare în legătură cu un aspect al romanului

22
Analiză și 1.4.Redactarea unor Delimitarea conceptelor analiză Activitate frontală Chestionare
comentariu compoziţii despre textele studiate literară și comentariu literar orală
3.3. Elaborarea unei argumentări Exerciţii de comentare a unor scene Activitate pe
orale pe baza textelor studiate reprezentative din romanele studiate grupe
Stil direct,stil 2.1 Analiza principalelor Identificarea vorbirii directe și Texte din manual Chestionare
indirect, stil indirect componente de structură, de vorbirii indirecte în textele propuse Fișe suport a orală
liber compozitie și de limbaj specifice Exerciţii de transformare a Activitate
textului narativ vorbirii directe în vorbire indirectă individuală
Romanul-privire 2.1 Analiza principalelor componen- Exerciţii de clasificare a romanelor Fișe de lectură Observarea
generală te de structură, de compozitie și de după criterii date Bibliografie sistematică
limbaj specifice textului narativ Exerciţii de exemplificare a tipurilor recomandată a elevilor
2.4. Folosirea unor modalităţi diverse de roman Activitate frontală
de înţelegere și de interpretare a
textului studiat
Evaluare–Unitatea 2 3.3. Redactarea unor compoziţii Rezolvarea subiectelor propuse Activitate Evaluare
despre textele studiate independentă scrisă
Interpretarea 3.3. Redactarea unor compoziţii Analiza cantitativă și calitativă a Activitate frontală Observarea
cantitativă și despre textele studiate rezultatelor testului sistematică
calitativă a Explicarea greșelilor a elevilor
rezultatelor; măsuri Prezentarea măsurilor de remediere
de remediere

23