Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Școala: Colegiul Național ,,Nicolae Iorga” Vălenii de Munte

Profesor: Bențe Maria - Mirabela


Data: 13.03.2018
Clasa: a X - a C
Disciplină: Limba şi literatura română
Subiectul: Ion, de L. Rebreanu – proces literar ;
Tipul lecţiei: de aprofundare;

 COMPETENŢĂ GENERALĂ:

 Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea


mesajelor în diferite situaţii de comunicare.
 Argumentarea în scris sau oral a unor opinii în diverse situaţii de
comunicare
Valori și atitudini :
 Cultivarea interesului pentru lectură, a plăcerii de a citi și a gustului estetic
 Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice prin lectura textelor
 Cultivarea sensibilităţii prin receptarea dramatizată a operei literare

Competențe specifice :
1.3. Folosirea adecvată a strategiilor şi a regulilor de exprimare orală în monolog şi în
dialog
3.3. Elaborarea unei argumentări orale sau scrise pe baza textelor studiate

Competențe derivate: La sfârşitul lecţiei, toţi elevii trebuie:

a) cognitive :
CC1 : să compună şi să redacteze depoziţiile, declaraţiile, pledoariile, anchetele pe baza
unei lecturi aprofundate a romanului şi utilizând limbajul specific stilului juridic;
CC2 : să rezume secvenţele – cheie legate de destinul tragic al personajului Ana;
CC3 : să stabilească în mod corect ,,capetele de acuzare” pentru personajul Ion,
argumentând cu secvenţe din roman;
CC4 : să formuleze întrebări relevante şi răspunsuri adecvate situaţiei de comunicare ce
se creează în derularea procesului, după modelul argument - contraargument;
CC5 : să caracterizeze sintetic personajele Ana şi Ion, făcând apel la secvenţele narative
discutate şi la păreri critice;
CC6 : să întocmească dosarul procesului care, în final, va cuprinde : o prezentare sumară
a cazului pus în dezbatere – Este Ion vinovat moral pentru moartea Anei? -, depoziţiile
martorilor şi rezumatul anachetei, rechizitoriul procurorilor şi pledoariile apărătorilor şi o
concluzie - verdict asupra cazului dezbătut; pentru agrementarea procesului, dosarul va
mai cuprinde: xerografieri cu citate elocvente din text, secvenţe din ecranizarea
,,Blestemul pământului – blestemul iubirii”, regia Mircea Mureşan, imagini grafice
( desene, ilustraţii ) care surprind imagini, citate sau simboluri relevante;
CC7 : să formuleze concluziile procesului dezbătut şi să exprime opinii despre
complexitatea personajelor implicate;
CC8 : să utilizeze limbajul specific eroilor cărţii, respectiv registrul stilistic adecvat
situaţiei de comunicare de tip juridic ;

b) afective :

CA1 : să dovedească interes şi motivaţie intrinsecă pentru lectură prin şansa pe care le-o
oferă procesul literar de a deveni ,,judecătorii’’ personajelor cărţii;
CA2: să joace rolurile stabilite, exprimând atitudini şi reacţii potrivite personajelor pe
care le întruchipează.
STRATEGIA DIDACTICĂ (mixtă)

A) METODE ŞI PROCEDEE: - jocul de rol, proiectul (etapa de prezentare a


produselor şi evaluarea finală), studiul de caz, problematizarea, conversaţia
euristică, discuţia colectivă şi dezbaterea, explicaţia, povestirea, descrierea.
B) FORME DE ACTIVITATE: frontală, pe echipe;
C) MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: laptop, videoproiector, ecran proiecţie, dosarul
proceesului, xerografieri cu citate elocvente din text, secvenţe din ecranizarea ,,Blestemul
pământului – blestemul iubirii”, regia Mircea Mureşan, fişe de lucru, tablă, flipchart;
D) RESURSE: - psihice: capacităţile normale de receptare şi învăţare ale elevilor de
clasa a X-a;
- temporale: 50 min.;
- bibliografice:
1. Parfene, Constantin (1999): Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală,
Editura Polirom, Iaşi;
2. Goia, Vistrian (2002): Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi
liceu, Editura Dacia, Cluj – Napoca
4. Crăciun, Corneliu (2004): Metodica predării limbii şi literaturii române în
gimnaziu şi liceu, Editura Emia, Deva;
5. Rebreanu, Liviu, Ion, Bucureşti, Editura 100+1 Gramar, 1997;
6. Călinescu, George, Istoria literaturii române de la origini şi până în prezent,
Bucureşti, Editura Minerva, 1982;
SCENARIU DIDACTIC
1. Moment organizatoric :

- pregătirea elevilor pentru susţinerea, în bune condiţii, a activităţii ;


- organizarea şi decorarea sălii pentru crearea atmosferei specifice unei săli de tribunal ;

2. Verificarea temei și a cunoștiințelor anterioare (5 minute)


- elevii au avut de realizat ca temă un eseu în care să prezinte condiția femeii în societate,
făcând referire și la destinul Anei Baciu.
3. Captarea atenţiei : (4 min.);
Elevii urmăresc scena sinuciderii Anei din ecranizarea ,,Blestemul pământului –
blestemul Iubirii”, regia Mircea Mureșan.
Grefierul anunță intrarea în sala de judecată a Onoratei Instanțe.
4. Enunţarea temei şi a obiectivelor lecţiei, precum şi a competenţelor şi abilităţilor pe
care elevii trebuie să şi le formeze sau să le aprofundeze : (2 min.)

- metode : explicaţia, problematizarea ;


- mod de organizare a activităţii : frontal ;
- se enunţă tema şi obiectivele, trasându-se, astfel, firul lecţiei ;
- descrierea sarcinilor de lucru şi notarea titlului lecţiei pe tablă ;
5. Actualizarea noţiunilor şi a conceptelor – ancoră : (5 min.)

a. metode : jocul de rol, problematizarea, demonstraţia ;


b. mod de organizare a activităţii : frontal ;
c. mijloace didactice : flip –chart, scena nunții și a sinuciderii Anei extrase
din ecranizarea ,,Blestemul pământului – blestemul iubirii”, regia Mircea
Mureşan;
d. Grefierul anunţă dosarul pentru procesul ce urmează să aibă loc şi face
apelul părţilor aflate în process. El informează Instanţa cu privire la
subiectul cazului dezbătut anunţând ,,capetele de acuzare” pentru Ion Pop
al Glanetaşului;
e. Informaţiile prezentate sunt desprinse din acţiunea romanului, pe baza
cercetărilor întreprinse pe echipe, în cadrul proiectului ,,Este Ion vinovat
moral pentru moartea Anei?”

6. Dirijarea învăţării: (30min.)

a. metode : jocul de rol, dezbaterea, proiectul – finalizare, explicaţia,


povestirea, descrierea, problematizarea, colajul;
b. mod de organizare a activităţii : frontal şi pe echipe ;
c. mijloace didactice : realia, scena sinuciderii Anei extrasă din
ecranizarea ,,Blestemul pământului – blestemul iubirii”, regia Mircea
Mureşan, planşe, fişe de verdict, flipchart;
d. audierea ,,martorilor’’ acuzării şi ai apărării se va desfăşura sub formă de
dezbatere în care procurorii şi avocaţii îşi construiesc cazul prin formulare
de întrebări, având şi dreptul de a interveni cu obiecţii şi comentarii;
aceştia lucrează în echipă, schimbându-şi argumentele şi
contraargumentele în funcţie de cum se derulează procesul; ultimul audiat
va fi inculpatul;
e. în timpul audierii se vor utiliza secvenţe din film care să puncteze
principalele acţiuni sau atitudini care incriminează sau apără acuzatul;
f. după fiecare audiere, grefierul va nota pe flipchart trăsături ale
personajelor Ana şi Ion;
g. fiecare elev va juca rolul în care a fost distribuit, utilizând registrul stilistic
potrivit: colocvial, regional, respectiv juridic;
h. după terminarea cercetării judecătoreşti, judecătorul dă cuvântul părţilor
pentru dezbaterile de fond: rechizitoriul acuzării şi pledoaria finală a
apărării;
7. Feedback-ul: (3min.)

a. metode: conversaţia euristică, problematizarea, explicaţia;


b. mod de organizare a activităţii : frontal ;
c. Completul de judecată deliberează, iar judecătorul anunţă verdictul şi
stabileşte sentinţa de condamnare;
- se realizează o dezbatere cu întreaga clasă asupra procesului, cât şi asupra sentinţei,
stabilindu-se consecinţele nefaste ale comportamentului personajului principal, dar şi
aspectele pozitive ale caracterului acestuia;
d. Pe baza greșelilor identificate în comportamentul protagonistului, elevii
vor discuta cu profesorul despre ceea ce pot învăța din erorile personajului
și ce învățăminte pot aplica în viață

6. Evaluarea propriu – zisă: (3 min.)

- se fac aprecieri realiste, stimulatoare şi încurajatoare referitoare la modul în care


completul de judecată şi părţile aflate ,,în proces’’ s-au pregătit, şi-au îndeplinit rolurile şi
asupra calităţii dezbaterilor purtate ;
e. se notează elevii care s-au evidenţiat în mod special prin argumentări
corecte, complete, pertinente.

7. Asigurarea retenţiei şi a transferului: (1 min. )

- se realizează prin precizarea temei pentru acasă: ,,Realizaţi un eseu nestructurat, de


minimum două pagini, cu titlul Vinovăţia morală – cauze şi efecte – în lumea cărţilor şi în
lumea reală