Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Colegiul Național ,, Nicolae Iorga” Vălenii de Munte


Data: 14.03.2018
Clasa: a IX-a D
Profesor: Bențe Maria Mirabela
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limbă şi literatura română
Unitatea de învăţare:Confruntări etice și civice
Conţinut tematic: Pădurea Spânzuraților de Liviu Rebreanu – caracterizarea
personajului Apostol Bologa
Tipul lecţiei: Lecţie de formare a priceperilor şi a deprinderilor

Competențe generale:
2.Dezvoltarea capacităţii de utilizare corectă şi eficientă a limbii române în diferite situaţii de
comunicare
3.Dezvoltarea competenţelor de argumentare şi de gândire critică

Competențe specifice:
2.1. aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea textelor literare sau nonliterare.
2.2. identificarea temei textelor propuse pentru studiu.
2.4. analizarea componentelor structurale şi expresive ale textelor literare studiate şi
discutarea rolului acestora în tratarea temelor.
3.3. argumentarea unui punct de vedere privind textele studiate.

Competențe derivate:

La sfârșitul lecției, elevi vor fi capabili să:


 Să prezinte semnificația numelui personajului;
 Să identifice cel puțin trei trăsături ale personajului din fragmentele date;
 Să prezinte cel puțin o secvență narativă din care reiese o trăsătură de caracter a protagonistului;
Strategii didactice:
 metode şi procedee: eseul de 5 minute, ciorchinele, conversaţia euristică; problematizarea,
lucrul pe grupe, analiza literară, lectura selectivă; horoscopul
 forme de organizare a activităţii instructiv-educative: frontală, individuală, pe grupe
 mijloace didactice:fișe de lucru, caiete, volum;
 resurse bibliografice:
o Ilie, Emanuela, Didactica literaturii române, Iași, Polirom, 2008.
o Manolescu, Nicolae, Arca lui Noe. Eseu despre romanul românesc, Editura Gramar,
Bucureşti, 2003
o Rebreanu, Liviu, Pădurea Spânzuraților, Editura Cartea Românească, Bucureşti,1987

Metode de evaluare:
o Eseul de 5 minute;
o Observarea sistematică a elevilor
o Chestionarea orală cu aprecieri prin calificative

2
3
Forme de Evaluare
Etapele Metode şi
Activitatea profesorului Activitatea elevului organizar
lecţiei mijloace
e
Momentul  Salutul  Salutul Conversația Activitate Observarea
organizatoric  Notarea absenţelor  Pregătirea pentru începerea lecţiei. frontală sistematică
 Verificarea existenţei condiţiilor  Verifică condiţiile necesare pentru
(2 min) materiale necesare desfăşurării lecţiei începerea lecţiei

Verificarea Verificăm tema de casă calitativ și cantitativ; Elevii prezintă tema. Conversația Activitate Observarea
temei și a frontală sistematică
se fac aprecieri și se corectează eventualele
cunoștințelor
anterioare greșeli.
(4 min) Elevii răspund că în lecția anterioară am studiat
Îi voi întreba pe elevi care a fost titlul lecției
romanul Pădurea Spânzuraților de Liviu Rebreanu în
anterioare și care au fost aspectele urmărite. cadrul căreia am punctat apariția romanului, indici Conversația
spațio- temporali, tema romanului și acțiunea
acestuia.

Le voi propune elevilor să realizeze un Observarea


Elevii realizează eseul individual, iar la expirarea sistematică
eseu , de cinci minute, cu titlu la alegere, în Conversaţia Activitate
timpului, vor putea citi textele.
care să utilizeze următoarele cuvinte: erou, individuală
Captarea
lașitate, conțtiință, alegere, suferință. Problematiza-
atenţiei
(6min) rea Activitate
frontală

4
Precizarea Voi anunța tema şi obiectivele
titlului şi a lecţiei: Pădurea Spânzuraților de Liviu Elevii ascultă cu atenţie. Conversația Activi
obiectivelor Rebreanu – Caracterizarea personajului tate
(2min) Apostol Bologa, la finalul căreia elevii își frontală
vor însuși trăsături de caracter ale
personajului, însoțite de secvențe narative
semnificative.
Voi nota data şi titlul la tablă. Elevii își notează titlul în caiete. Observarea
Activitate sistematică
Îi voi solicita pe elevi să îmi spună unde au Elevii remarcă că numele Apostol se regăsește în Conversația frontală
Dirijarea auzit numele de apostol și dacă are o Biblie și că protagonistul romanului rebrenian poate
învăţării anumită semnificație. fi văzut ca unul dintre urmaşii acelor ucenici ai Problematiza Activitate
(25min) Mântuitorului care – sacrificându-se pentru credinţă rea individuală
Expunerea și frontală
– s-au transformat în Apostolii harului divin”
Pemtru a descoperi trăsăturile de caracter ale Elevii primesc fișele de lucru și la sfârșitul celor 10
protagonistului Apstol Bologa, le voi Ciorchinele Activitate
minute, reprezentantul grupei va merge la tabla
propune elevilor o activitate pe grupe. Elevii pe echipe
vor fi împărțiți în cinci grupe, fiecare având pentru a completa trăsăturile în ciorchene. combinată
o fișă de lucru cu subpuncte diferențiate. cu
activitate
frontală
.
Asigurarea Le propun elevilor să-l încadreze pe Apostol Activitate Observarea
feedbackului Bologa într-o zodie cuprinsă în fișa Conversatia frontală sistematică
(10min) horoscopului și îi îndeamnă pe elevi să Elevii primesc fișa de lucru și după ce s-au consultat, euristica Aprecierea
citească cu atenție trăsăturile fiecărui semn optează pentru una dintre zodii, urmărind și prin notă
zodiacal, să opteze pentru încadrarea trăsăturile identificate în pânza de păianjen. Explicatia Activitate
personajului într-una dintre zodii și să pe grupe
5
asrgumenteze soluția găsită. Metoda Activitate Observarea
În încheierea activității, profesorul le horoscpului frontală sistematică
sugerează elevilor să își manifeste
aprobarea/dezaprobarea față de decizia lui
Bologa de a dezerta. Elevii rezolvă cerința, argumentându-și opțiunile. Conversația Activitate
frontală
Eseul de 5
minute Activitate
individuală

Asigurare Tema pentru acasă: Notează tema şi reţin indicaţiile care le dă profesorul. Explicaţia Activitate Observarea
retenţiei şi a Realizați un eseu de 300-400 de Salutul frontală sistematică
transferului
cuvinte în care să ilustrați particularitățile de
(1min)
construcție ale unui personaj dintr-un roman
de analiză psihologică studiat.
În realizarea eseului, veti avea în vedere:
statul social, moral, psihologic al
personajului ales, evidențierea unei trăsături
definitorii a personajului ales și exprimarea
unei opinii despre modul în care tema
romanului se reflectă în evoluția
personajului.

6
DESFĂŞURAREA LECŢIEI