Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect de lecție

Data: 12 mai 2017


Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Genesis
Clasa: a VI-a
Disciplina: Limba și literatura română
Propunător: Bențe Maria - Mirabela
Titlul lecției: Interjecția
Tipul lecției: actualizarea cunoștințelor/acumulare de noi cunoștințe
Durata: 45 de minute

Competențe generale:
1. Receptarea mesajului oral în diferite situații de comunicare.
2. Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situații de comunicare dialogată și monologată.
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare și nonliterare, în scopuri diverse.

Competențe specifice:
1.1. distingerea între informaţiile esenţiale şi cele de detaliu dintr-un mesaj oral, stabilind legături sau diferenţieri între informaţiile receptate din
surse diverse .
2.5. participarea la diferite situații de comunicare, manifestând o atitudine favorabilă comunicării.
3.3. sesizarea valorii expresive a unităților lexicale în textele citite.

Obiective operaționale:
La sfârșitul lecției, toți elevii trebuie:
O1 :să definească interjecţia;
O2:să identifice interjecţia într-un text dat;
O3:să precizeze felul interjecţiei;
O4:să alcătuiască enunţuri cu interjecţii date;
O5:să explice ortografia şi punctuaţia unor interjecţii;
O6:să asocieze imagini cu interjecţii potrivite;
O7:să recunoască funcţia sintactică a interjecţiilor;
Obiective afective:
1. Să dezvolte o atitudine pozitiva față de literatura română.
2. Să dezvolte interesul pentru obiectul Limba și literatura română.
Obiective psihomotorii:
1. Să se angajeze activ în soluționarea sarcinilor didactice
2. Să utilizeze corect mijloacele de învățământ propuse.

Strategia didactică:
metode și procedee: conversaţia euristică, brainstorming, inducţia, rebusul, harta conceptuală, explicaţia, schema la tablă, exerciţiul, IAC, jocul didactic
- forme de organizare a colectivului de elevi: individual, frontal, în perechi, în echipe.
mijloace de învățământ: tablă, cretă colorată, flip-chart, marker, manuale, caiete de notiţe, laptop, videoproiector, fişe de lucru, fişe de
evaluare, fişă de autoevaluare;

Resurse:
*bibliografice:
- oficiale: Curriculumul național
- didactice: Limba și literatura română, manual
- metodice: Norel, Mariana, Sâmihaian, Florentina, Didactica limbiiși literaturii române, 2005.
*psihopedagogice: clasa este eterogenă din punctul de vedere al capacităților receptive de învățare; sunt elevi care sunt interesați în mod clar de
disciplina limba și literatura română, implicându-se activ în învățare; interesul pentru studiu este, în general, bun.
*spațiale: sala de clasă.

SCENARIUL ACTIVITĂŢII DIDACTICE

Momentele Timp Obiective Activitatea profesorului Activitatea elevilor


Metode / Mijloace de Forme de Evaluare
lecției cognitive Procedee învățământ organizare
1. Momentul 1 min - Profesorul Elevii își pregătesc cele Conversația Manualul Activitate -
organizatoric consemnează absenţii şi necesare desfășurării Caietele frontală
asigură un climat favorabil lecției. Instrumentele
derulării activităţii de de scris
învăţare. Se restabileşte
ordinea şi se pregătesc cele
necesare desfăşurării
lecţiei.
2.Actualizarea 7 min O3 Profesorul propune .Elevii citesc tema Harta Caiete Activitate Evaluare
cunoştinţelor verificarea temei. efectuată. conceptuală Tablă frontală orală
anterior Marker Profesorul
însuşite, prin Profesorul desenează pe evaluează
verificarea tablă două flori, una cu Elevii merg la tablă și cunoştinţele
temei pentru şase petale, cealaltă cu completează numele anterioare de
gramatică ale
acasă patru. Cer elevilor să părților de vorbire
elevilor;
completeze părţile de flexibile și neflexibile.
Observarea
vorbire.
curentă
Calitatea şi
cantitatea
răspunsurilor
date
3. Captarea 6 min O1 Profesorul le propune Elevii citesc întrebările, Conversația Activitate
atenţiei şi elevilor să completeze iar elevii răspund şi merg Fișe de lucru frontal și Observare
crearea rebusul desenat pe flip- succesiv pentru a Rebusul Flip-chart individuală sistematică a
momentului chart pentru a descoperi o completa cuvintele. Marker activităţii şi a
afectiv parte de vorbire pe care nu comportamen
au învăţat-o încă; totodată, tului elevilor
îşi vor testa cunoştinţele
dobândite până acum.
(Anexa 1)
4. Comunicarea 1 min - Profesorul scrie pe tablă Elevii își notează în Conversația Tabla Activitate Observare
titlului lecţiei în titlul lecției și anințp caiete titlul lecției și Creta frontală sistematică a
curs de verbal obiectivele vizate. ascultă cu atenție Caiete activităţii şi a
desfăşurare şi obiectivele cognitive. Instrumente de comportamen
enunţarea scris tului elevilor
obiectivelor
cognitive
5. Prezentarea 25 Profesorul scrie pe tablă Activitatea Observare
sarcinilor de min următoarele enunţuri: Explicația Tabla frontală sistematică a
învăţare şi O2 Oh, ce trist e pământul Creta activităţii şi a
dirijarea când poartă durerile Caiete comportamen
învăţării oamenilor! Inducția Instrumente de tului elevilor
Brrr! frigul ăsta îmi scris
paralizează şi imaginaţia! Gradul de
“Şi pupăza zbârr! pe-o Elevii notează în caiete. înţelegere și
dugheană(…)” (Ion. Conversația de aplicare a
Creangă) noţiunilor noi
Hai, primăvară, Tabla
deschide-ţi aripile şi Creta
zboară peste noi! Caiete
Profesorul le cere elevilor Instrumente de
să observe cuvintele scris
subliniate. Îi întreb dacă îşi
schimbă sau nu forma, ce
exprimă şi ce intonaţie Activitate Observare
trebuie utilizată. frontală sistematică a
Prin metoda activităţii şi a
brainstormingului sunt comportamen
reactualizate cunoștințele Brainstorming tului elevilor
elevilor despre interjecție, Activitate Profesorul
învățate în clasa a V-a. Tot frontală evaluează
acum, se stabilește Elevii menționează tipul capacitatea
împreună cu elevii o interjecțiilor și cum se elevilor de a
definiție a interjecției. clasifică acestea. defini şi
Tabla identifica
Profesorul dă spre Marker Activitate interjecţia;
ascultare un cântecel Caiete frontal
(Anexa 2 Elevii urmăresc cu Învățarea Instrumente de Observare
O3 https://www.youtube.com/watch interesul videoclipul și prin scris sistematică a
?v=A5GRobu45M0) care notează cât mai multe descoperire activităţii şi a
abundă în onomatopee, iar interjecții. comportamen
elevii au ca sarcină să Explicația tului elevilor
scrie cât mai multe
interjecții diferite.
Cu acest prilej, profesorul
le precizează și scrie pe
tablă că interjecțiile care
imită sunete/zgomote din
natură se numesc Schema la
onomatopee. tablă
Mai departe, a doua
O3 sarcină a acestei activități
presupune ca elevii, în
Activitate Chestionare
perechi, să iasă în fața
Lucrul în în perechi orală
clasei spre a exprima perechi Tablă
diverse stări sufletești. Elevii duc la îndeplinire Marker Observare
Unul dintre ei adoptă o sarcina de lucru. sistematică a
anumită poziție activităţii şi a
reprezentativă pentru o comportamen
stare sufletească ce îl tului elevilor
definește, celălalt
verbalizează printr-o Schema la Activitate
interjecție starea tablă
frontal
coechipierului. Profesorul
notează pe tablă
interjecțiile, stabilindu-se
că acestea care arată stări
sufletești cât mai diverse,
senzații sunt interjecții
propriu-zise.

Cea de-a treia sarcină


Fișă de lucru
presupune orgaizarea
Lucrul pe Instrumente de
elevilor în echipe mai
O4 grupe scris Activitate
mari, care primesc același
O7 Elevii rezolvă exercițiile pe grupe
grupaj de texte ale căror
de pe fișa de lucru.
verbe subliniate trebuie
înlocuite cu interjecții
(Anexa 3). Se va
concluziona că interjecțiile
care țin locul unui verb se
Observare
numesc interjecții
sistematică a
predicative, se comportă
activităţii şi a
ca verbele, adică se
comportamen
combină cu subiecte și
tului elevilor
complemente, au funcția
Schema la
sintactica de predicat
tablă
verbal și conferă textului
vioiciune, prospețime,
culoare, un anume ritm.
Ultima sarcină se
Tablă
realizează frontal,
Elevii menționează Marker
profesorul cerând elevilor
O5 câteva formule de Caiete
câteva formule de adresare Activitate
adresare.
prin intermediul frontală şi
Conversația
interjecțiilor, stabilind că
individuală
acestea sunt interjecțiile
de adresare.
Prin intermediul Explicația
conversației, în urma
lucrului cu interjecția, se Profesorul
stabilește că aceasta are o evaluează
punctuație specifică, capacitatea
cerând întotdeauna semnul elevilor de a
exclamării( cu observaţia utiliza corect
că ultimul nu este punctuaţia
considerat semn de interjecţiei;
punctuaţie finală, de aceea
se poate continua
comunicarea cu literă mică
) dacă se continuă Fișe de lucru
comunicarea. Caiete
Le cer să observe Elevii vor nota că după
punctuaţia acestei părţi de interjecţie se foloşte Schema la
vorbire. virgula sau semnul tablă
Notez pe tablă exclamării (!).
Clasificarea interjecţiilor.
Menţionez primul criteriu,
cel după formă, şi notez
tipurile, oferind exemple.
Le atrag elevilor atenţia Elevii notează în caiete Activitate
asupra faptului că clasificarea interjecției. frontal
interjecţiile simple repetate Explicația Tablă
Marker
(lipa-lipa, ham!,ham!, pic!
Caiete
pic! etc.) nu trebuie Conversația
confundate cu cele
compuse.

Scriu pe tablă al doilea


criteriu de clasificare-
după înţeles. Enumăr
tipurile de interjecţii în
O3 Activitate
funcţie de ceea ce exprimă
frontală şi
şi ofer exemple, cerând şi
individuală Se evaluează
copiilor altele capacitatea
asemănătoare elevilor de a
identifica
Le spun copiilor că de la interjecţiile în
interjecţii pot fi formate funcţie de
verbe. Le propun să formă şi
urmărească imaginile din înţeles;
prezentarea power – point Elevii notează pe tablă Explicația Videoproiector
și să le asocieze cu verbe alcătuite prin Laptop Se evaluează
O7 derivare de la interjecții. Inducția capacitatea
interjecțiile potrivite.Scriu
IAC elevilor de a
pe tablă următorul şir de asocia
interjecţii şi le cer elevilor imagini date
să meargă la tablă succesiv cu
pentru a rezolva: miau!, interjecţiile
poc!, zdrang!, piu-piu!, Tablă potrivite;
cip-cirip!, ssst!, mac- Marker
Caiete
mac!, behehe!.

Le propun elevilor să Elevii rezolvă exercițiile Explicația


lucreze exercițiile din fișa de pe fișa de lcuru. Fișe de lucru
de lucru nr.3. Aceștia vor Conversația
O6 scrie pe tablă răspunsurile Exercițiul Observația
exercițiilor date. sistematică
6. Obţinerea 7 min Le propun elevilor un Conversaţia Activitate
performanţei şi concurs. Pe grupe, vor euristică frontală Observția
asigurarea avea de rezolvat o fișă de sistematică.
feedback-ului lucru. Grupa care va Aprecierea
rezolvat exercițiile cel mai verbală a
O2 repede, iar acestea vor fi Elevii realizează, Jocul Fisă de lucru Activitate răspunsurilor
rezolvate correct, vor primi individual, schema. didactic Caietele pe grupe și
diplome. Metoda elevilor frontală
cadranelor Evaluare
formativă

7. Asigurarea 1 min - Ca temă pentru acasă, Elevii îşi notează tema şi Conversaţia Fișa cu tema Activitate Observare
transferului elevii vor avea de redactat ascultă indicaţiile euristică pentru acasă frontală sistematică a
o naraţiune de maximum o profesorului. Explicația activităţii şi a
pagină, cu titlul În pauză, comportamen
în care să utilizeze tului elevilor
minimum 7 interjecţii.

8. Evaluarea 1 min - Sunt comunicate elevilor Fiecare elev ,,spune” ce a Conversația Fișa de Activitate Autoevaluare
activității impresiile despre lecţie învățat și completează autoevaluare frontală
(anexa 5). fișa de autoevaluare.