Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Data: 17.11.2014
Profesor: Dumitraşcu Roxana
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Dudeşti/ Structura Tătaru
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba si literatura română
Clasă: a V-a
Subiectul: Modul indicativ.Timpul prezent
Tipul lecţiei: dobândire de noi cunoştinţe
Durata lecţiei: 50’
Scopul: - formarea capacităţii de a opera cu noţiunile gramaticale
- consolidarea şi sistematizarea unui sistem de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi
referitoare la verb;
COMPETENŢE GENERALE, SOCIALE ŞI CIVICE:

1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale, în diferite contexte
de realizare, cu scopuri diverse
2. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse

Competenţe specifice:
3.4. sesizarea corectitudinii utilizării categoriilor gramaticale învăţate;
4.3. alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere gramatical, folosind corect
semnele ortografice şi de punctuaţie;

Obiective operaţionale
a) cognitive:
O1 - sǎ identifice verbe la timpul prezent
O2 - să conjuge verbe la timpul prezent
O3 - să alcătuiască enunţuri cu verbe la timpul prezent;
O4 - să identifice tipul de acţiune pe care o exprimă un verb la modul indicativ
O5 –sa analizeze, respectand succesiunea categoriilor gramaticale, verbe la prezent;
b) afective:
- sǎ manifeste spirit de competiţie şi colegialitate;
c) relaţionale şi sociale
- să întreţină contacte amicale cu colegii
Resurse:
a. procedurale
- strategii de învăţare: activitate frontală, activitate pe grupe, activitate independentă.
- metode şi procedee: conversatia euristica, explicatia, exercitiul gramatical,
ciorchinele, organizator grafic,jocul didactic, algoritmizarea
b.materiale: manualul, tabla, creta, caietele elevilor,

b. resurse şi managementul timpului:


- spaţiu de lucru: sala de clasǎ
- capacităţi normale de învăţare ale elevilor
- cunoştinţele lor anterioare;
- timpul: 50 minute.

Bibliografie: Programa de limba si literatra română pentru clasele V-VIII.


Ada Iliescu, Gramatica practică a limbii române actuale, Editura Corint, 2005.
Dobra Sofia, Crisan Alexandru,Samihaian Florentin, Limba şi literatura română,
manual pentru clasa a V-a, Editura Humanitas, 2009.
TIMP
MOMENTEL OB ACTIVITATEA ACTIVITATEA STRATEGII EVALUAR
E OP PROFESORULUI ELEVILOR DIDACTICE E
LECŢIEI Forme de Resurse
organizare procedurale
Pregăteşte materialele necesare lecţiei.
1.Moment 1’ Asigură disciplina şi ordinea în clasă. Se pregătesc pentru ora de limba şi Frontal Conversaţi
organizatoric Notează absenţele. literatura română. a

Frontal/in Aprecieri
2.Verificarea Verifica temele elevilor. Solicita unii elevi sa . Verifica tema, fac observatii cu privire la dividual Explicaţia verbale
temei prezinte tema, iar pe ceilalti sa formuleze modul cum au rezolvat colegii.
4’ observatii referitoare la acea rezolvare. Raspund la eventuale intrebari formulate
de profesor sau de alti colegi
Frontal

Activitate
3. Verificarea 4’ Pentru verificarea insusirii cunostintelor – Potrivit indicatiilor profesorului, elevii frontala Ciorchinel Aprecieri
cunoştinţelor Modurile personale si modurile intocmesc ciorchinele, comunicand e verbale
anterioare nepersonale -, va folosi ciorchinele; cunostintele ce le detin despre tema data.
-anexa 1:
4.Captarea 4’ Identifica verbele din enunturi. Activitate Exercitiul Aprecieri
atenţiei Pentru a atrage atentia elevilor asupra frontala gramatical verbale
urmatoarelor activitati de invatare, noteaza pe
tabla urmatoarele enunturi: Observare
O1 Norii trec unul cate unul pe cer. a
El citeste in fiecare zi. sistematică
Recunosc faptul ca acţiunea se petrece
Bine faci, bine gasesti.
acum, in momentul vorbirii, iar timpul
Apoi cere elevilor sa sublinieze verbele din
verbelor este timpul prezent.
fiecare propozitie
 Cand se petrece actiunea exprimata de
verbe?

SCENARIUL DIDACTIC
5.Anunţarea 1’ Anunta titlul noii lectii: Modul indicativ – Asculta si apoi noteaza titlul lectie in Activitate
temei noi şi a timpul prezent si obiectivele. caiete. frontala conversaţia
obiectivelor Noteaza titlul pe tabla.

6.Dirijarea O4 Noteaza pe tabla ca definitie: Noteaza in caiete cunostintele Activitate explicatia


învăţării 30 Timpul prezent exprima o actiune care se dobandite. frontala Aprecieri
petrece in momentul vorbirii. verbale

Pe o coala de flipchart, profesorul va Observarea


O2 conjuga impreuna cu elevii ,4 verbe diferite , - elevii scriu în caiete frontal explicatia sistematică
in funcţie de terminaţia la infinitiv, - evidenţiază desinentele
evidentiind desinenţele diferite care
indica persoana si numarul. Verbele sunt:
a cânta, a tăcea, a merge, a sti
Analizează model unul din verbele din
exemplele de la inceputul lectiei
Individual exerciţiul
O2 Elevii, împărţiţi în 4 grupe, primesc spre Elevii rezolvă sarcinile primite. , pe grupe algoritmizare
O3 rezolvare câte o fişă de lucru. a
O5 Anexa 2

Aprecieri
7. Exercitiul verbale
Asigurarea Are loc permanent pe parcursul lectiei şi se Conjuga individual in caiete verbele Individual gramatical
feedbackului concretizează prin aprecieri verbale făcute date: Observarea
şi evaluarea 5 de profesor creez aşez sistematică
creezi aşezi
Da elevilor de conjugat la timpul prezent creează aşază
verbele a crea si a aşeza- individual creăm aşezăm
O2 creaţi aşezaţi
creează aşază

Explicatia,
8. Tema Alcătuiti o compunere de 10-15 randuri in Notează tema pentru acasa frontal conversatia
pentru acasa care sa prezentaţi ceea ce aţi făcut astăzi, dar
folosind verbe la timpul prezent
Anexa 2.

Grupa I

1.Subliniaţi verbele la timpul prezent din următorul text.


,,Din izvoare şi si din gârle
Apa sună somnoroasă;
Unde soarele pătrunde
Printre ramuri a ei unde,
Ea în valuri sperioase
Se azvârle. “ (M. Eminescu - Freamă de codru)
2. Analizaţi două dintre verbele identificate.
3.Completaţi spaţiile libere cu formele de prezent ale verbelor indicate in paranteză
Apoi el ( a da) …………………… din umeri şi (a porni ) ………………………….; mai (a merge )
.…………………..el cât (a merge ) ………………………, până ce, cu mare greu, ( a găsi)………………….. drumul.

Grupa a II a

1. Asociaţi verbul cu persoana:


Maria facem curat.
Ele citeşti frumos.
Fraţii se joacă.
Eu rezolvă exerciţii.
Tu fac cumpărături.
Noi lucrez cu plăcere.
Vecinii se uită la televizor
citiţi din manual

2. Conjugaţi verbele a rezolva, a lucra


3. Completaţi spaţiile libere cu formele de prezent ale verbelor dintre paranteze:
Tu …………………(a scrie) o strofă care te-a impresionat. Din fericire , el …………………..(a hotărî) pe ce drum să mearga. Noi ………………..
(a apărea) în noul număr al revistei. Voi ce noutăţi mai……………….(a citi).? Aceşti noi colegi ………………(a agrea) prezenta noastră.
Grupa a III a

1.Identificaţi verbele la timpul prezent:


„ Aşa de-ncet se clatină salcâmii,
De parcă plâng cu tristele lor ramuri.
Cad tot mai multe frunzele pe cale
Si tot mai surd loveşte vântu-n geamuri.”
Teodor Murăşanu- E toamnă
2. Conjugaţi primele două verbe.
3. Analizati ultimele două verbe din versurile de mai sus

Grupa a IV a

1 . Scrie , in versurile următoare, forma de prezent a verbelor indicate între paranteze.

„ Posomorâţi, ……………………..(a coborî)-n sat ciobanii,


În urma lor…………………..(a tăcea) greieri pe câmpie.
Strugurii-s storşi…. Şi-aseară c-o furtună
S-au dus pe vânturi frunzele de vie.” Teodor Murăşanu- E toamnă

2. Analizează verbele a căror formă de prezent ai scris-o mai sus.


3. Conjugă verbele a deţine şi a veni