Sunteți pe pagina 1din 5

Școala Gimnazială Toma Caragiu Ploiești

Data: 30.09.2016

Profesor: Bențe Maria Mirabela

Disciplina: Limba și literatura română

Clasa: a V-a A

Subiectul lecției: Cartea-obiect cultural

Tipul lecției: mixtă

Competențe generale:

1. Receptarea mesajului oral înn diferite situații de comunicare

3.Receptarea mesajului scris, din texte literare și nonliterare, în scopuri diverse

Competențe specifice:

1.1.Identificarea informațiilor esențiale dintr-un mesaj oral, înn scopul înțelegerii sensului global al acestuia

3.5.Folosirea unor tehnici/strategii de lucru cu textul/cartea

Obiective operaționale:

La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili să:

O1:să identifice cel puțin cinci elemente componente ale cărtii;

O2: să definească noțiunile de editură, capitol, siglă, manuscris, tipografie;

O3: să descrie interiorul cărții: titlu, foaia de titlu, pagina, fila, cuprinsul, conținutul;
O4: să recunoască importanța cărților și a lecturii lor.

Strategia didactică:

a) Metode și procedee: conversația euristică, explicația, problematizarea, observația, dezbaterea.


b) Mijloace didactice: manualul, cărți din diferite domenii și cu aspect diferit, tabla, aritmograful (rebusul)
c) Forme de organizare: frontală, imdividuală, pe grupe

Resurse:

 Umane:27 de elevi;
 Temporale: 50 de minute

Zx

 Crișan Alexandru, Dobra Sofia, Sâmihăian Florentina, Limba română, manual pentru clasa a V-a, Humanitas, București, 2015.

Etapele Activitatea profesorului Activitatea elevului Ob. Timp Strategii didactice Evaluare
lecției op. metode Mijloace
didactice
1.Moment Profesorul consemnează prezenţa Elevii pregătesc cele necesare pentru 2” Conversa frontală
organizatoric elevilor și asigură condiţiile optime lecţie ția
pentru desfăşurarea lecţiei.
2.Actualiza- Profesorul verifică tema. Pe baza Elevii răspund, pe rând, că autorul 10 Conversa Manualul frontală
rea și unor versuri din poezia Ex libris, unei cărți rămâne în memoria ția
verificarea scrisă de Turod Arghezi, elevii au urmașilor săi prin intremediul euristică
cunoștințelor avut de răspuns la trei întrebări: creației sale. Cu ajutorul acesteia,
anterioare 1.De ce i se cuvine ,,cinste” numele acestuia rămâne veșnic.
autorului unei cărți frumoase? Opera literară, cartea, este
2.Explicați versul ,,Încet gândită, rezultatul unui îndelungat proces Explicați
gingaș cumpănită”. de gândire și prezintă a
3. De ce este asemănată cartea cu sentimentele, trăirile autorului,
o floare? fiind la fel de sensibilă ca o
floare.
3.Captarea Profesorul prezintă elevilor câteva Elevii recunosc un atlas geografic, 2 Conversa Diverse Frontală
atenției cărți de diferite mărimi și din un volum de versuri, un ția cărți individuală
domenii diferite. Profesorul va dicționarși manualul de limba euristică
cere elevilor să identifice romana de clasa a V-a. Problema-
materialele prezentate. tizarea
4.Anunțarea Profesorul anunță titlul Elevii ascultă cu atenție și notează 2 Explicația Tabla Frontală
temei și a lecției:Cartea –obiect cultural și titlul, în caiete.
obiectivelor obiectivele lecției.
5. Dirijarea Profesorul îi invită pe elevi să Elevii observă titlul manualului O1 25 Conversa Tabla Frontală
învățării mânuiască cu grijă manualul și să prezentat pe copertă:Limba ția
observe cu atenție detaliile de pe română. Manual pentru clasa a V- euristică
copertă, dar și din interior. a și autorii acestuia. Pe Individuală
următoarea pagină, prima din
interior, elevii găsesc din nou Caietele
Profesorul îî anunță că aceasta se titlul și autorii manualului. elevilor
numește pagina de titlu.
Pe verso, elevii regăsesc
informații despre editura la care a O3 Explicația
apărut manualul, sigla acesteia.
Interesant că pe următoarea filă, ei
găsesc un cuvânt înainte adresat
de autorii elevilor.
Pentru că acesta conține Elevii notează în caiete cele două
informații despre conținutul noțiuni, adaugându-le la celelalte Demonstra
manualului, profesorii îi anunță pe părți componente ale cărții. O1 -ția
elevi că au în fața lor o postfață.
În afară de postfață există și
prefața, ca element component al
cărții, în care se explică scopul
cărții și oferă informații despre Înainte de primul capitol al Manualul
autor. manualului există cuprinsul
(sumarul, tabla de materii) care
prezintă, pe scurt, conținutul
acestuia, notând titlurile
capitolelor și paginile la care pot
fi găsite.
Explicația
Profesorul observă că elevii nu au Elevii notează noțiunile de cotor
observat că, în lateralul copertei I, și filă în caiete.
există informații despre manual. Pe grupe
Această parte se numește cotor, Elevii au în vedere, pentru
partea unde se lipesc și se cos realizarea prezentării, următoarele Fișe de
filele cărții. întrebări: lucru
Filele sunt foile de hârtie care 1.Ce titlu au cărțile pe care le-ați
alcătuiesc cartea. prezentat? Frontală
Profesorul le propune elevilor să 2.Ce informații ați aflat legate de
analizeze, pe grupe, câte o carte și editură, anul și locul apariției, O1
un elev din grupă să o prezinte în cuprinsul? Demonstra
fața întregii clase. 3. Ce putem afla din acea cartea? ția
4. Cum ne ajută dacă citim cartea?
Profesorul subliniază că elementul
esențial al studiului este cartea. În
ea sunt cuprinse tainele naturii,
impresiile, gândurile și
sentimentele omenirii, de-a lungul
întregii omenirii. Cărțile ne
dezvăluie lumi imaginare și ne
oferă posibilitatea de a visa în
timp ce citim.
După ce elevilor li se explică toate Asrfel, elevii își notează că
părțile componente ale unei cărți, editura este cea care pregătește O2 Problemati Tabla Frontală
profesorul îî invită pe elevi să textul pentru tipărit. Înainte de a zarea Caietele
stabilească un drum al cărții de la ajunge la editură, textul este scris elevilor
momentul scrierii până în de către un autor, pe foi de hârtie,
biblioteca fiecărui cititor. într-un manuscriis, iar la
tipografie, cartea este tipărită.
Următorul loc unde ajung cărțile
este librăria, locul vânzării
acesteia.
6. Profesorul le propune elevilor un Elevii rezolvă rebusul și Explicația Rebusul Individuală
Realizarea joculeț ,,Joacă-te, gândule” în descoperă cheia acestuia: O1 7 Frontală
feed-back- urma căruia vor afla numele BIBLIOTECA. 02
Dezbaterea
ului locului de unde pot împrumuta 03 Tabla
cărți.
În finalul activități, profesorul Elevii merg la tablă și notează O4
lansează elevilor spre dezbatere avantaje ale cititului.
întrebarea: De ce este important să
citim?
7.Asigurarea Elevii vor avea de rezolvat de la Elevii notează tema pentru acasă Explicația Caietele Frontală
retenției și a pagina 8, secțiunea Exprimați-vă și cer lămuriri în cazul unor elevilor
transferului părerea! exerciții.