Sunteți pe pagina 1din 9

A doua zi nu a murit nimeni.

Faptul, fiind
absolut contrar regulilor vietii, pricinuia 0
imensa tulburare 'in spiritele oamenilor, efectjusti-
ficat sub toate aspectele, ajunge sa ne amintim
ca, 'in cele patruzeci de volume ale istoriei uni-
versale, nu exista 0 singura :;;tire sau macar un
caz care sa indice ca s-ar mai fi 'int'implat vreodata
un asemenea fenomen, sa treaca 0 zi 'intreaga, cu
toate ale sale generoase douazeci :;;ipatru de ore,
socotindu-Ie pe cele diurne :;;inocturne, pe cele
matinale :;;ide seara, far a sa se produca un deces
din cauza de boala, 0 cadere mortala, 0 sinucidere
dusa la bun sfir:;;it, nimic-nimic, absolut nimic.
Nici macar unul dintre acele accidente de ma:;;ina
aUt de frecvente 'in ocazii festive, c'ind irespon-
sabilitatea vesela :;;iexcesul de alcool se iau la
l'ntrecere pe :;;oseleca sa fie clar, 0 data pentru
totdeauna, cine e in stare sa ajunga primul la
moarte. Noaptea de Anul Nou nu lasase in urma
obi:;;nuitul :;;icatastroficul :;;uvoide decese, ca :;;i
'um batrina atropos cu dinFi rinjiti s-ar fi hota-
r'l't sa-:;;ipuna foarfeca in cui pentru 0 zi. Singe,
totu~i, a fost, ~i nu putin. Zapaciti, agitati, ingri- celelalte, evident pentru ca era yorba despre cine
jorati, stapinindu-~i cu greu greata, pompierii sco- era yorba, a fost eel al foarte virstnicei ~iveneratei
teau din gramada de fiare trupuri umane jalnice regine-mame. La ora douazeci si , trei si
, cincizeci
care, in conformitate cu logica matematica a coli- si
, noua de minute, in acea zi de treizeci si , unu
ziunilor, ar fi trebuit sa fie moarte, chiar moarte decembrie, nimeni n-ar fi fost atit de ingenuu
de-a binelea, dar care, in ciuda gravitatii ranilor incH sa parieze fie ~i 0 ceapa degerata pentru
~i a traumatismelor suferite, continuau sa traiasca viata regalei doamne. Se pierduse orice speranta,
si
, erau, astfel, transportate la spitale, in sunetul medicii se pIecasera in fata evidentei implacabile,
sirenelor sfisietoare
, ale ambulantelor.
, Nici unul familia regala, dispusa in mod ierarhic in jurul
dintre ace~tia nu avea sa moara pe drum, ba chiar patului, a~tepta cu resemnare ultima suflare a
toti, aveau sa dezminta cele mai pesimiste prog- matriarhei, eventual dteva vorbulite, 0 ultima
nosticuri medicale, Amaritul asta nu are nici 0 povata in vederea pregatirii morale a iubitilor
1?ansa, nici nu merit a sa-mi pierd timpul ~i sa-l principi, nepotii sai, poate 0 fraza frumoasa 1?i
operez, ii spunea chirurgul infirmierei in timp ce rotunda adresata ve~nic ingratei memorii a supu-
aceasta ii potrivea masca pe fata. Realmente, poate ~ilor care vor veni. Apoi insa, ca ~i cum timpul
cu 0 zi inainte n-ar fi existat salvare pentru ama- s-ar fi oprit, nu s-a intimplat nimic. Regina-mama
rit, dar era limpede ca victima refuza sa moara in nu s-a simtit nici mai bine, nici mai rau, ramasese
acea zi. $i ceea ce se intimpla aici, se intimpla in ca suspendata, leganindu-1?i trupul fragil intre
toata tara. Pina noaptea la ora douasprezece fix, viata 1?imoarte, amenintind in fiecare clipa sa
in ultima zi a anului, inca mai erau oameni care cada de cealalta parte, dar legata de ceastalalta
acceptasera sa moara din eel mai fidel respect printr-un fir subtire de care moartea, doar ea
fata de reguli, indiferent daca era yorba de cele putea fi, continua sa tina, nu se ~tie din ce capri-
referitoare la esenta chestiunii, adica sfir~itul ciu ciudat. Deja trecuseram in ziua urmatoare, 1?i
vietii, sau de cele tinind de multiplele modalitati in aceasta zi, conform informatiei , date chiar la
cu care aceasta, amintita esenta a chestiunii, obi~- inceputul acestei relatari, nimeni nu avea sa moara.
nuie~te sa se inve1?minteze,cu 0 pompa ~i 0 solem- Dupa-amiaza era deja foarte inaintata dnd
nitate mai mare sau mica, atunci dnd sose~te incepu sa circule zvonul ca, de la inceputul noului
momentul fatal. Un caz mai interesant dedt toate an, mai exact de la ora zero a acestei zile de intii
ianuarie in care ne aflam, nu se semnalase in nu numai pregatite sa adulmece de la distanta
intreaga tara nici macar un deces. Unii credeau, marile evenimente ale istoriei lumii , dar si, antre-
de exemplu, ca zvonul s-ar fi nascut din surprinza- nate in sensul de a Ie da 0 mai mare amploare ori
toarea indirjire a reginei-mame de a nu renunta de cite ori acest lucru e convenabil. In citeva
la putina viata care-i mai ramasese, dar adevarul minute, zeci de reporteri se aflau in strada luind
este ca obi~nuitul buletin medical distribuit mij- la intrebari pe fitecine Ie aparea in cale, in timp
loacelor de comunicare in mas a de biroul de presa ce prin redactiile in fierbere telefoanele se agitau
al palatului dadea asigurari nu numai ca stare a ~i zbirniiau cu aceea~i frenezie iscoditoare. S-a
generala a bolnavei regale inregistrase 0 ame- sunat la spitale, la cruce a ro~ie, la morga, la
liorare vizibila in timpul noptii, ci chiar sugera, pompele funebre, la sectiile de politie, la toate
mai mult, lasa sa se inteleaga, alegind cu grija sectiile, cu exceptia, lesne de inteles, a celei se-
cuvintele, ca exista posibilitatea unei restabiliri crete, dar raspunsurile constau in aceleasi, cuvinte
complete a prea importantei sanatati. Intr-o prima laconice, Nu sint morti. Mai mult noroc avea sa
faza, zvonul putea sa fi pornit in modul cel mai aiba reportera aceea tlnara de la televiziune
firesc ~i de la 0 firma de pompe funebre, Din cite careia un trecator, uitlndu-se alternativ ba la ea,
se vede, nimeni nu pare dispus sa moara in prima ba la camera, i-a povestit un caz trait de el per-
zi a anului, sau dintr-un spital, Omul acela din sonal, 0 copie fidel a a episodului deja relatat cu
patul douazeci ~i 9apte, nici in car, nici in caruta, regina-mama, Tocmai batea miezul noptii, spuse
sau de la purtatorul de cuvint al politiei rutiere, el, cind bunicul meu, care parea sa se afle chiar
Este un adevarat mister cum, avind loc atltea pe punctul de a se sfir~i, a deschis brusc ochii
accidente rutiere, nu exista nici un mort, macar inainte sa sune ultima bataie a ceasului din turn ,
a~a, ca exemplu. Zvonul, a carui sursa primara ca ~i cum s-ar fi cait de pasul pe care urma sa-l
n-a fost niciodata descoperita, nu ca asta ar fi faca, ~i n-a mai murit. Reportera a fost atlt de
avut, daca e sa ne gindim, prea mare importanta stirnita de ceea ce tocmai auzise incH, fara sa dea
in lumina celor ce abia urmau sa se intlmple, n-a atentie nici protestelor, nici rugamintilor, Doamna
intirziat sa ajunga la ziare, la radio ~i la televi- draga, va rog, nu pot, trebuie sa ma duc la farmacie,
ziune, imediat facindu-i sa-~i ciuleasca urechile pe 11am pe bunicul acasa care a~teapta medicamen-
directorii, adjunctii ~iredaetorii-~efi, acele persoane tele, 11impinse pe om in masina
, de serviciu " Veniti ,
veniti cu mine, bunicul dumneavoastra nu mai telejurnalul de seara, urma sa fie inteleasa in
are nevoie de medicamente, striga ea, zicindu-i acela9i mod gre~it de milioane de oameni, avind
~oferului sa porneasca urgent spre studioul de drept consecinta tulburatoare, intr-un viitor foarte
televiziune, unde, exact in acel moment, se pre- apropiat, aparitia unei mi9cari sociale, la baza
gateau cele necesare pentru 0 dezbatere intre trei careia cetatenii erau ferm convin~i ca, prin simpla
speciali~ti in fenomene paranormale, ~i anume, vointa, va fi posibil sa se invinga moartea ~i ca,
doi vrajitori recunoscuti, si
, 0 clarvazatoare cele- prin urmare, disparitia nemeritata a atitor oameni
bra, convocati in mare graba ca sa analizeze ~i in trecut se datora numai unei reprobabile debi-
sa-~i exprime opinia asupra a ceea ce incepea sa litati volitive a generatiilor anterioare. Dar lucru-
fie numit de catre unii ba~calio~i, din aceia care rile nu aveau sa se opreasca aici. De vreme ce
n-au nici un pic de respect, greva mortii. Repor- oamenii vor continua sa nu moara, fara ca asta sa
tera, increzatoare, i~i facea de zor treaba, intr-o necesite vreun efort perceptibil, 0 alta mi9care
crunta amagire, intrucit interpretase spusele sursei populara de masa, dotata cu 0 viziune prospectiva
sale de informatie ca insemnind ca muribundul mai ambitioasa, proclama faptul ca cel mai mare
se caise literalmente de pasul pe care era gata vis al omenirii de la inceputul timpurilor, adica
sa-l faca, adica sa moara, sa raposeze, sa dea posibilitatea de a se bucura fericita de 0 viata
ortul popii, ~i prin urmare se hotarise sa dea eterna aici pe pamint, devenise un bun la inde-
inapoi. Or, cuvintele pe care fericitul nepot Ie mina tuturor, ca soarele care rasare in fiecare zi
pronuntase efectiv, Ca ~i cum s-ar fi cait, erau cu ~i ca aerul pe care-l respiram. De~i i9i disputau,
totul diferite de un peremptoriu S-a caito Citeva ca sa spunem a~a, acela~i electorat, exista ~i un
notiuni
, de sintaxa elementara si, 0 mai mare fami- punct asupra caruia cele doua mi~cari au 9tiut sa
liarizare cu subtilitatile elastice ale timpurilor se puna de acord, 9i acesta a fost numirea in
verbale ar fi evitat quiproquoul 9i admonestarea functia de pre~edinte de onoare, data fiind inalta
pe care biata fata, rosie
, toata de rusine
"
si umi- sa calitate de precursor, a curajosului veteran care,
linta, a trebuit s-o suporte de la ~eful ei direct. in clipa suprema, provocase 9i invinsese moartea.
Nici nu-~i imaginau insa, nici el, nici ea, ca res- Din cite se pare, nu avea 0 importanta deosebita
pectiva fraza, repetata in direct de cel intervievat faptul ca bunicutul se afla in stare de coma pro-
9i ascultata din nou in inregistrarea transmisa in funda 9i, conform tuturor indiciilor, ireversibila.
De~i cuvintul criza nu este cu siguranta eel mai daca fac parte din guvern, a devenit 0 a doua
potrivit pentru a caracteriza faptele cu totul sin- natura, ca sa nu spunem automatism, mi~care
gulare pe care Ie-am povestit pin a acum, intrudt mecanica, I-a facut sa puna capat dialogului in
ar fi absurd, nepotrivit ~i ar atenta la logica cea eel mai nefericit mod, Ca responsabil in functia
mai fireasca sa se vorbeasca de criza Intr-o situatie de ministru al sanatatii, va asigur pe toti cei care
existential a chiar privilegiata prin absenta mortii, ma ascultati, ca nu exista nici un motiv de alarma,
se intelege de ce unii cetateni, zelo~i In ce prive~te Daca am inteles
, bine ceea ce am auzit, observa
dreptullor la 0 informatie veridica, se tot intreaba un jurnalist pe un ton ce nu voia sa para prea
pe ei in~i~i, ~i unii pe altii, ce naiba se intimpla ironic, in opinia domnului ministru faptul ca nimeni
cu guvernul, ca pIna acum n-a dat nici eel mai nu moare nu este alarmant, Exact, de~i cu alte
mic semn de viata. , Bineinteles
, ca ministrul sana- cuvinte, exact asta am spus, Domnule ministru,
taW, interpelat In treacat In intervalul scurt dintre permiteti-mi sa va amintesc ca ieri Inca mureau
doua ~edinte, le-a explicat jurnali~tilor ca, luind oameni ~i nimanui nu i-ar fi trecut prin minte ca
in considerare lipsa elementelor suficiente de apre- asta ar fi alarmant, E natural, normal e ca oame-
ciere, orice declaratie oficiala ar fi In mod obli- nii sa moara, iar faptul de a muri devine alar-
gatoriu prematura, Adunam informatiile care ne mant doar atunci dnd mortile se Inmultesc, un
sosese din toata tara, adauga el, ~i realmente in razboi, 0 epidemie, de exemplu, Adica atunci dnd
nici una nu se face referire la vreun deces, dar e ies din rutina, S-ar putea spune ~i a~a, Dar, acum
u~or de imaginat ca, luati prin surprindere ca toata dnd nu se gase~te nimeni dispus sa moara, veniti
lumea, inca nu sIntem pregatiti sa facem 0 prima dumneavoastra si , ne cereti , sa nu ne alarmam,
apreciere asupra originii fenomenului ~i asupra Yeti
, fi de acord cu mine ca e, eel putin,
, destul de
implicatiilor sale, atit imediate, cit ~i viitoare. paradoxal, M-am exprimat prin forta obi~nuintei,
S-ar fi putut opri aici, ceea ce, tinInd seama de recunosc ca nu trebuia aplicat termenul de alar-
dificultatile
, situatiei,
, ar fi fost un motiv suficient ma in acest caz, Ce alt cuvInt ati folosi atunci,
de recuno~tinta, dar bine cunoscutul impuls de a pun Intrebarea pentru ca, in calitate de jurnalist
recomanda populatiei calm in legatura cu totul ~i con~tient de obligatiile sale, a~a cum ma mindresc
nimic, de a 0 mentine lini~tita in tare cu orice ca sint, am grija sa folosesc termenul exact, ori de
pret, acest tropism care la politicieni, in special cite ori este posibil. U~or agasat de insistenta,
ministrul n'ispunse sec, Nu-i unul singur, sint cam tara, prim-ministrul sfir~i afirmind ca guvernul
cinci, Care, domnule ministru, Sa nu alimentam era pregatit pentru orice eventualitate omene~te
sperante false. Ar fi fost, fara indoiala, 0 man~eta imaginabila, hotarit sa infrunte cu curaj ~i cu
atractiva ~i onesta pentru ziarul din ziua urma- sprijinul indispensabil al populatiei complexele
toare, dar directorul, dupa ce se consulta cu redac- probleme sociale, economice, politice ~i morale pe
torul-~ef, considera neindicat, ~i din punctul de care le-ar suscita, in mod inevitabil, disparitia
vedere al imaginii ziarului, sa arunce aceasta definitiva a mortii, in cazul, pe care totul pare
galeata cu apa rece ca gheata asupra entuziasmu- sa-l indice drept previzibil, ca 0 asemenea posibili-
lui popular, Puneti acela~i lucru ca intotdeauna, tate se va confirma. Vom accepta provocarea imor-
An Nou, Viata Noua, spuse el. talitatii trupului, exclama el pe un ton inflacarat,
In comunicatul oficial, transmis, in sfir~it, tlr- daca aceasta va fi voia lui dumnezeu, caruia ii
ziu in noapte, ~eful guvernului confirm a faptul ca yom multumi ve~nic, prin rugaciunile noastre, ca
nu se inregistrase nici un deces in toata tara de a ales minunatul popor al acestei tari drept instru-
la inceputul noului an, solicita moderatie "
si simt, ment al sau. Aceasta inseamna, se gindi ~eful
de raspundere in aprecierile ~i interpretarile care guvernului terminind de citit, ca sintem bagati
s-ar formula pe baza acestui fapt atlt de straniu, pina-n git intr-un mare bucluc. Nici nu-~i putea
amintea ca nu trebuie exclusa ipoteza unei simple imagina, de fapt, pe unde avea sa-~i mai scoata
intimplari, ca ar putea fi yorba de 0 modificare camasa. , Inca nu trecuse jumatate de ora cind,
cosmica pur accidentala ~i far a continuitate, de 0 aflat deja in ma~ina oficiala care-l ducea acasa,
conjugare exceptionala de coincidente introduse a fost sunat de cardinal, Buna seara, domnule
in ecuatia spatiu-timp, dar ca, pentru orice even- prim-ministru, Buna seara, eminenta, Va sun ca
tualitate, se initiasera deja contacte exploratorii cu sa va spun ca ma simt profund ~ocat, $i eu, emi-
organismele internationale competente, cu scopul nenta, situatia este foarte grava, cea mai grava
de a abilita guvernul sa intreprinda 0 actiune din cite a avut de trait aceasta tara pin a astazi,
care ar fi cu atlt mai eficienta cu cit ar fi mai Nu e yorba despre asta, Despre ce este yorba atunci,
concertata. Odata exprimate aceste afirmatii vagi, eminenta, Este total deplorabil faptul ca, la redac-
pseudo~tiintifice, menite, ~i ele, sa lini~teasca, tare a declaratiei pe care tocmai am ascultat-o, nu
prin ceva de neinteles, tulburarea care domnea in v-ati, amintit de cele ce constituie temelia, pilonul,
piatra unghiulara, cheia de bolta a sfintei noastre doar de dragul de a vorbi, calculam efectele la
religii, Eminenta, iertati-ma, ma tern ca nu inteleg distanta, specialitatea noastra, daca vreti 0 ima-
unde vreti, sa ajungeti,
, Fara moarte " ascultati-ma gine ca sa intelegeti mai bine, este balistica, Sint
bine, domnule prim-ministru, :tara moarte nu exista dezolat, eminenta, ~i eu a~ fi in locul dumnea-
inviere, ~i fara inviere nu exista biserica, Drace, voastra. Ca ~i cum ar fi stat sa aprecieze timpul
N-am inteles ce ati spus, repetati, va rog, N-am necesar caderii bombei, cardinalul :tacu 0 pauza,
spus nimic, eminenta, probabil 0 fi fost vreo inter- apoi, pe un ton mai blind, mai cordial, continua,
ferenta cauzata de electricitatea atmosferica, de As, vrea sa stiu
, daca, inainte de a 0 citi mijloacelor
cea statica sau chiar vreo problema de acoperire, de comunicare in masa, ati adus declaratia la
satelitul are uneori intreruperi, spunea eminenta cuno~tinta maiestatii sale, Fire~te, eminenta, fiind
voastra ca, Spuneam ceea ce orice catolic , si , dum- yorba de 0 chestiune aUt de delicata, ~i ce a spus
neavoastra nu sinteti 0 exceptie, are obligatia sa regele, daca nu este un secret de stat, I s-a parut
~tie, ca fara inviere nu exista biserica , de altfel , ca e bine, A facut vreun comentariu, Uimitor,
cum v-a trecut prin minte ca dumnezeu ~i-ar putea Uimitor, Ce, Asta a spus maiestatea sa, uimitor,
dori propriul sfir~it, este un sacrilegiu absolut sa Adica ~i maiestatea sa a hulit, Nu e de com-
afirmi a~a ceva, poate cea mai mare dintre blas- petenta mea sa judec astfel de lucruri, eminenta,
femii, Eminenta, eu n-am spus ca dumnezeu ~i-ar faptul de a trai cu propriile mele gre~eli deja imi
dor~propriul sfir~it, De fapt, chiar cu aceste cuvinte da destula bataie de cap, Va trebui sa vorbesc cu
nu, dar ati admis posibilitatea ca imortalitatea regele, sa-i amintesc ca, intr-o situatie ca asta,
trupului sa izvorasca din voia domnului , nu e aUt de confuza, aUt de delicata, numai respec-
nevoie sa fii licentiat in logica transcendental a ca tarea fidela ~i neobosita a doctrinelor dovedite
sa intelegi ca daca 0 spui pe una, 0 spui ~i pe ale sfintei noastre marne, biserica, va putea salva
cealalta, Eminenta, va rog, credeti-ma, a fost doar tara
, de la haosul inspaimintator care se va abate
o simpla fraza de efect menita sa impresioneze, peste noi, Eminenta voastra va hotari, este dome-
un final de discurs, nimic mai mult, stiti , , bine ca niul dumneavoastra, II voi intreba pe maiestatea
politica are astfel de necesitati, , Si
, biserica Ie are sa ce prefera, s-o vada pe regina-mama agonizind
pe ale ei, domnule prim-ministru, dar noi ci:n- pe vecie, zaci:nd intr-un pat din care nu se va mai
tarim mult inainte de a deschide gura, nu vorbim scula, cu trupul imund retinindu-i in mod nedemn
sufletul, sau s-o vada, triumfatoare prin moarte imaginez dind altele, Chiar daca realitatea Ie con-
asupra mortii, in slava eterna :;;iplina de lumina trazice, De la bun inceput noi n-am facut altceva
a cerurilor, Nimeni n-ar ezita sa raspunda, Da, dedt sa contrazicem realitatea, :;;iiata-ne aici, Ce
dar spre deosebire de ceea ce se crede, nu aUt va spune oare papa, Daca eu a:;;fi papa, dumnezeu
raspunsurile ma intereseaza, domnule prim-minis- sa-mi ierte vanitatea neghioaba de a ma gindi la
tru, ci intrebarile, evident ma refer la ale noastre, a:;;aceva, a:;;ordona sa se puna imediat in circulatie
observati cum obi:;;nuiescsa aiba, in acela:;;itimp, o noua teza, cea a mortii aminate, Fara alte expli-
un scop la vedere :;;i0 intentie ascunsa, daca Ie catii, Bisericii nu i s-a cerut niciodata sa explice
punem, nu 0 facem numai ca sa ni se dea ni:;;te ceva, cealalta specialitate a noastra, in afara de
raspunsuri pe care in aceI moment avem nevoie balistica, a fost mereu aceea de a neutraliza, prin
credinta, spiritele curioase, Noapte buna, emi-
ca aceia intrebati sa Ie auda din propria lor gura,
nenta, pe miine, Dac-o vrea dumnezeu, domnule
ci :;;ica sa pregatim terenul pentru raspunsurile
prim-ministru, intotdeauna dac-o vrea dumnezeu,
viitoare, Cam ca in politica, eminenta, A:;;ae, dar
A:;;acum stau lucrurile acum, nu s-ar parea ca el
avantajul bisericii este ca, de:;;iuneori nu pare, in
ar putea s-o evite, Nu uitati, domnule prim-mi-
gestionarea celor ce se afla sus guverneaza ceea
nistru, ca in afar a granitelor tarii noastre oamenii
ce se afla jos. Urma 0 noua pauza, intrerupta de
continua sa moara cu toata normalitatea, :;;iasta
prim-ministru, Aproape am ajuns acasa, eminenta,
e semn bun, Depinde cum prive:;;ti,eminenta, poate
dar, daca-mi permiteti, a:;;dori sa va mai pun 0 cei de afar a ne privesc ca pe 0 oaza, 0 gradina, un
intrebare scurta, Spuneti, Ce va face biserica daca nou paradis, Sau un infern, daca sint inteligenti,
nu va mai muri nimeni niciodata, Niciodata e Noapte buna, eminenta, va doresc un somn lini:;;-
prea mult timp, chiar :;;idnd e yorba de moarte, tit:;;i odihnitor, Noapte buna, domnule prim-minis-
domnule prim-ministru, Cred ca nu mi-ati ras- tru, daca moartea se va hotari sa se intoarca in
puns, eminenta, Va intorc intrebarea, ce va face aceasta noapte, sper sa nu se gindeasca sa va
statuI daca nu va mai muri nimeni, StatuI va aleaga pe dumneavoastra, Daca dreptatea pe lumea
incerca sa supravietuiasca, de:;;ieu ma indoiesc asta nu este 0 yorba goala, regina-mama va trebui
serios ca va reu:;;i,dar biserica, Biserica, domnule sa se duca inaintea mea, Promit ca n-o sa va
prim-ministru, s-a obi:;;nuit intr-o asemenea ma- denunt miine regelui, Cit va multumesc, emi-
sura cu raspunsurile eterne, indt nu pot sa mi-o nenta, Noapte buna, Noapte buna.
Era ora trei dimineata cind cardinalul a trebuit
sa fie dus in mare graba la spital, din pricina
unui atac de apendicita acuta care impunea 0
interventie chirurgicala imediata. Inainte de a fi
absorbit prin tunelul anesteziei, in acea clipa rapida
care precede pierderea total a a conf?tiinteise gindi,
la fel ca atitia altii, ca putea sa moara in timpul
operatiei, apoi if?iaminti ca af?a ceva nu mai era
posibil, f?i, in sfiqit, intr-o ultima strafulgerare
D esi fusese imediat ridiculizata de ziarele
c~ncurentei, care reuf?isera sa smulga inspi-
ratiei redactorilor lor principali cele mai diverse
de luciditate, ii trecu prin minte f?iideea ca, daca, f?i substantiale titluri, uneori dramatice, alteori
cu toate acestea, chiar ar muri, asta ar insemna lirice, f?i,nu rareori, filozofice sau mistice, atunci
ca, in mod paradoxal, ar fi invins moartea. Infla- cind nu erau de 0 ingenuitate induiof?atoare, ca in
carat de 0 irezistibila dorinta de sacrificiu, era pe cazul acelui ziar popular care s-a multumit cu
punctul de a-I implora pe dumnezeu sa-i ia viata, intrebarea ~i Acum Ce Be Va Intimpla Cu Noi,
dar n-a mai avut timp sa-f?ipuna cuvintele intr-o adaugind drept coada a frazei ostentatia grafica
ordine. Anestezia I-a scutit de supremul sacrilegiu a unui enorm semn de intrebare, deja amintita
de a dori sa transfere puterea mortii asupra unui manf?eta An Nou, Viata Noua, in ciuda banalitatii
dumnezeu cunoscut mai mult ca datator de viata. sale apasatoare, pica la tanc pentru unii care,
prin temperament sau educatie, preferau mai pre-
sus de orice fermitatea unui optimism mai mult
sau mai putin pragmatic, chiar daca aveau motive
sa creada ca ar fi yorba de 0 simpla f?i poate
trecatoare aparenta. Traind, pin a in aceste zile
de confuzie, in cea mai bun a dintre toate lumile
posibile f?iprobabile, a~a cum ~i-o imaginasera ei,
descopereau, incintati, ca acum se intimpla tot ce
putea fi mai bun, realmente mai bun, ca aparuse
chiar aici, la u~a lor, 0 viata unica, minunata,