Sunteți pe pagina 1din 12

Proiectare de lungă durată la Limba și literatura română, clasa a VII-a, 2018-2019

Unitatea de Competențe specifice Data Tema lecției Nr. Activități de învățare Activități de
învățare de evaluare
ore
Recapitulare 6. Explicarea funcţionării sistemului Identificarea unităţilor Teste de
inițilă fonetic, lexical, gramatical al limbii 1.Introducere. Prezentarea 1
lingvistice marcate stilistic; ortografie;
cursului
7 ore române. Explicarea şi exemplificarea Revizuirea
2-3.Noțiuni de morfologie și 2
noţiunilor studiate; circulară;
sintaxă
7. Respectarea normei ortografice,
Analiza faptelor de limbă; Teste grila;
ortoepice, semantice, gramaticale, 4-5.Noțiuni de teorie literară 2
Utilizarea adecvată a Dictări de
punctuaţionale, stilistice a limbii
6.Evaluare inițială 1 terminologiei control;
române literare.
lingvistice; Lucrări de
7.Analiza evaluării inițiale 1
Prezentarea grafică a relaţiei creaţie;
9. Operaţionalizarea terminologiei
lingvistice şi literare, în limita dintre noţiunile studiate. Test sumativ.
standardelor de conţinut.
Unitatea I 1. Utilizarea diverselor strategii de 1.Cartea – obiect cultural. 1 Lectură interogativă și analitică Expunerea
informare/documentare, în vederea Componentele cărții rezumativă;
a textului;
Cartea –
obiect abordării eficiente a comunicării orale şi 2.Tiparnițe mănăstirești de 1 Identificarea ideilor principale şi Interviul în trei
culural scrise. L.Blaga – Studiul textului. trepte;
a ideilor secundare din text;
Interogarea
14 ore 3.Tiparnițe mănăstirești de 1 Alcătuirea planului dezvoltat de
3. Rezumarea textelor literare şi L.Blaga – Lectură frontal(conversație
idei;
nonliterare interogativă. Text literar și catihetică,
text nonliterar Identificarea/interpretarea
euristică);
8. Lectura, audierea şi interpretarea
indiciilor de cronotop; Evaluarea
4.Editura.Tipografia.Sigla. 1
textelor literare şi nonliterare, în limita Prezentare de carte. Redactarea rezumatului (text reciprocă;
nonliterar);
standardelor de conţinut. 5.Monologul interior al unui 1 Dezvoltarea rezumatului în text Proiect (cu
E-BOOK de Umberto Eco – utilizarea
primar;
Studiul textului.
11. Manipularea suporturilor mijloacelor
audiovizuale şi informatice în calitate de 6.Monologul interior al unui 1 audiovizuale).
E-BOOK de Umberto Eco –
surse sau mijloace de învăţare a limbii
Lecură interogativă.
de instruire.
7.Monologul interior al unui 1 Prezentarea grafică
E-BOOK de Umberto Eco – Argumentarea punctului de
12. Respectarea etichetei verbale în a produsului;
Aplicare și creație.
vedere;
orice situaţie de comunicare orală şi Fabrica de literatură.
Atelier de discuție; Prezentări publice
scrisă.
8.Discursul. Comunicarea 1
orală. (lansarea orală a
5. Elaborarea şi realizarea Dispunerea grafică în pagină a discursului dat într-
9.Comunicarea persuasivă. 1
spontană, fluentă, exactă a elementelor constituente ale un timp limită (2-3
diverselor acte de comunicare 10.Situație de comunicare 1 textului/textelor de diferite min.).
orală şi scrisă. dialogată și monologată.
tipuri; Redactarea discursului
11.Forumul de discuție. 1 conform algoritmului dat;
2. Aranjarea/ordonarea în pagină
Construirea dialogului, utilizînd
12.Atelier de discuție:„Rolul
sau în formular standardizat a
calculatorului în procesul de 1 formulele date.
textului propriu/produs. informare și cunoaștere”

13.Evaluare sumativă 1

14.Analiza evaluării 1
Unitatea II 4.Organizarea/desfăşurarea/utilizarea 1.Balaurul care n-a mai Interpretarea/comentarea/analiza Teste de
ajuns în poveste de 1
diverselor strategii de învăţare faptelor de limbă din textul dat; vocabular;
Temă. V.Romanciuc – Lectura
Subiect. expresivă Integrarea cuvintelor explicate Construirea
autonomă a limbii, prin observare 2.Balaurul care n-a mai
Mesaj.
în contexte concrete; enunţurilor în
ajuns în poveste de 1
directă şi exersare.
V.Romanciuc – Studiul Construirea clusteringului parametrii daţi;
16 ore textului. Omonime.
pentru cîmpul semantic; Dictări de
Paronime.
5. Elaborarea şi realizarea spontană, 3.Tema, subiectul și mesajul 1 Descifrarea siglelor şi a cuvinte//selective;
textului.
abrevierilor din dicţionarul Comentariu de
fluentă, exactă a diverselor acte de 4.Aplicare și creație. 1
Formularea temei, ideii și ortografic; fragment;
comunicare orală şi scrisă. mesajului unui text literar.
Identificarea elementelor Interogarea
6. Explicarea funcţionării sistemului 5-6.Laudă zăpezii de 2 lingvistice studiate; frontală
G.Călinescu – Lectură.
fonetic, lexical, gramatical al limbii Interpretarea textului liric prin (conversaţie
Studiu textului
române. 7. Mecanismul formării 1 agenda cu notiţe paralele; catihetică,
figurilor de stil: Comparație,
Exerciţii de respectare a euristică);
metaforă, invocație
8.Cîmpul derivativ al 1 pauzelor, a accentelor în textul Comentarea
8. Lectura, audierea şi interpretarea cuvântului ALB
citit.; Analiza faptelor de limbă; fragmentelor de
textelor literare şi nonliterare, în limita 9.Conjuncția (actualizare) 1 Aplicarea, la analiza textului, a text; Interpretarea
10.Conjuncții coordonatoare 1
standardelor de conţinut terminologiei lingvistice şi semnificaţiei
și conjuncții subordonatoare
11.Locuț. conjuncțională 1 literare studiate/ Utilizarea figurilor de stil;
adecvată a terminologiei Teste formative;
9. Operaţionalizarea terminologiei 12. Îmbogățirea vocab. prin 1
mijloace interne.Derivarea lingvistice; Prezentarea grafică Test sumativ.
lingvistice şi literare, în limita 13.Conversiunea 1
a relaţiei dintre noţiunile
14.Compunerea. Abrevierea 1
standardelor de conţinut. 15.Evaluare sumativă 1 studiate.
16.Analiza evaluării 1
Unitatea de Competențe specifice Data Tema lecției Nr. Activități de învățare Activități de
învățare de evaluare
ore
Unitatea III 4.Organizarea/desfăşurarea/utilizarea 1.Crăiasa din povești de 1 Lectura expresivă a textului; Teste de conţinut
M.Eminescu – Lectură
(demonstrarea
diverselor strategii de învăţare expresivă
Interpretarea textului liric prin
Poezia lirică 2.Crăiasa din povești de 1 înţelegerii
autonomă a limbii, prin observare M.Eminescu – Elemente de
textului citit
Sensul prozodie agenda în trei părţi/jurnalul
cuvintelor directă şi exersare. 3.Crăiasa din povești de 1 independent prin
în context M.Eminescu – Identificarea
triplu; răspuns la
8. Lectura, audierea şi interpretarea figrilor de stil din textul liric
15 ore întrebări);
textelor literare şi nonliterare, în 4.Cîmpul derivativ al 1 Reacţia cititorului;
Comentariul
cuvîntului floare
limita standardelor de conţinut. textului liric;
Activităţi de antrenare a
5. Circulația cuvintelor în 1
Interpretarea
9. Operaţionalizarea terminologiei timp
6.Arhaismele și 1 dicţiunii, de modelare a semnificaţiei
lingvistice şi literare, în limita neologismele
figurilor de stil;
7.Dicțiorarul de neologisme 1
intonaţiei;
standardelor de conţinut. 8.Evitarea greșelilor de 1 Teste de
pronunție
vocabular;
6. Explicarea funcţionării sistemului 9.Sensul cuvintelor în 1 Exerciţii de respectare a
context. Polisemia Construirea
fonetic, lexical, gramatical al limbii substantivului.
pauzelor, a accentelor în textul enunţurilor în
10.Polisemia adjectivului. 1
române. 11.Polisemia verbului. 1 parametrii daţi;
citit;
Construirea
13. Producerea textelor care reflectă 12-13.Atelier de scriere: 2
Natura în poeziile enunţurilor cu
Interpretarea/comentarea/analiza
propriile experienţe senzoriale, idei, eminesciene.
unităţile date
1
judecăţi, opinii, argumente. 14. Evaluare sumativă faptelor de limbă din textul dat;
1
15.Analiza evaluării
Interogarea
14. Identificarea propriilor atuuri, 1.Acceleratul de George 1
Identificarea elementelor
Topîrceanu – Observare frontală
Unitatea IV nevoi şi puncte vulnerabile în
(conversaţie
2. Acceleratul de George 1 lingvistice studiate;
Poezia lirică diferite situaţii de comunicare orală Topîrceanu. Studiul textului. catihetică,
Descrierea
Integrarea neologismelor în euristică); Lucrări
Anunțul. şi scrisă
Reportajul 3-4.Epitetul. Metafora. 2 individuale (de
Personificarea. Metonimia contexte ilustrative
portofoliu);
14 ore
15. Exprimarea adecvată a propriei 5.Limba noastră de 1 Scrierea ghidată;
(diagnostice); Utilizarea
A.Mateevici – Lectură
identităţi, prin conştientizarea Autoevaluarea cu
6. Limba noastră de 1 dicţionarelor de expresii şi
apartenenţei la comunitatea A.Mateevici – Observare grilă a textului
locuţiuni;
lingvistică a vorbitorilor de limbă 7.Limba noastră de 1 redactat;
A.Mateevici – Tema, ideea,
română. mesajul textului Explicarea şi exemplificarea Prezentări orale

8.Figuri de stil ale sunetului: 1 Test sumativ


noţiunilor studiate;
eufonia, aliterația, asonanța

9. Proiect de grup: Limba 2 Analiza faptelor de limbă;


noastră – imn național.
Acvariu;
10.Cîmpul derivativ al 1
cuvîntului drum.
Discuţie dirijată
11.Anunțul. 1
12.Reportajul. Cererea 1

13.Evaluare sumativă 1
14.Analiza evaluării 1
Unitatea V 8. Lectura, audierea şi interpretarea 1.Pașa Hassan de G.Coșbuc 1 Lectura expresivă a textului; Comentariu de
– Lectura expresivă a
Balada textelor literare şi nonliterare, în textului Interpretarea textului liric prin fragment;
cultă. 2.Pașa Hassan de G.Coșbuc 1
Verbul limita standardelor de conţinut. – Studiul textului. agenda în trei părţi/jurnalul Comentariul
Onomatopeea.
18 ore 3.Pașa Hassan de G.Coșbuc triplu; textului liric;
– Lectură interogativă. 1
6. Explicarea funcţionării sistemului Antiteza și hiperbola. Reacţia cititorului; Comentarii de

fonetic, lexical, gramatical al limbii 4.Balada și caracteristicile ei. 1 Exerciţii de respectare a fragmente (cu

române. 5. Evaluare semestrială 1 pauzelor, a accentelor în textul utilizarea


6. Analiza evaluării 1
7. Respectarea normei ortografice, citit; dicţionarului
7.Cîmpul derivativ al 1
ortoepice, semantice, gramaticale, cuvîntului a face. Identificarea unităţilor explicativ);

punctuaţionale, stilistice a limbii 8.Verbul. Sensul verbului. 1 lingvistice marcate stilistic; Comentarea

române literare. 9-10.Verbele personale și 2 Interpretarea/comentarea/analiza scrisă a


impersonale.
9. Operaţionalizarea terminologiei faptelor de limbă din textul dat; diferenţelor
11.Ortografia verbului. 1
lingvistice şi literare, în limita Lectura expresivă a textelor semantice între
12-13.Verbele tranzitive și 2
standardelor de conţinut. intranzitive. literare; cuvintele

12. Respectarea etichetei verbale în 14.Diatezele verbului. 1 Recitarea textelor literare; înrudite; Analiza
Diateza activă
orice situaţie de comunicare orală şi Definirea sensului de bază al lexicală a unui
15.Diateza pasivă 1
scrisă. 16.Diateza reflexivă 1 cuvîntului uzual; text; Lucrări de

17. Evaluare sumativă 1 Atelier de scriere; creaţie; Proiect de


18.Analiza evaluării 1
8. Lectura, audierea şi interpretarea grup; Teste
Unitatea VI 1.Alexandru refuzînd apa de 1
textelor literare şi nonliterare, în Ștefan Augustin Doinaș - Explicarea şi exemplificarea formative;
Balada. Lectură. Comentarea
Modul limita standardelor de conţinut. apartenenței de gen. noţiunilor studiate; Prezentări orale;
conjunctiv 1
și 2.Alexandru refuzînd apa de Analiza faptelor de limbă; Lucrări
condițional Ștefan Augustin Doinaș -
al verbului 6. Explicarea funcţionării sistemului Studiul textului. 1 Utilizarea adecvată a individuale (de
3.Alexandru refuzînd apa de
12 ore fonetic, lexical, gramatical al limbii Ștefan Augustin Doinaș- terminologiei lingvistice; portofoliu);
Personajele. 1
române. 4.Alexandru refuzînd apa de Prezentarea grafică a relaţiei Observarea (cu
Ștefan Augustin Doinaș -
7. Respectarea normei ortografice, Comentarea unei secvențe de dintre noţiunile studiate; grilă de evaluare)
text după algoritm.
ortoepice, semantice, gramaticale, 1 Simularea situaţiilor de a unui dialog
5.Cîmpul derivativ al
punctuaţionale, stilistice a limbii cuvîntului față. comunicare în contradictoriu; între doi elevi, cu
1
române literare. 6.Modul conjunctiv al Construirea unor modelele de tema dată.
verbului. 1
9. Operaţionalizarea terminologiei 7.Modul condițional. 1 activităţi de comunicare în baza
8. Locuțiuna verbală.
lingvistice şi literare, în limita Funcțiile sintactice ale normelor de etichetă verbală.
verbelor personale 1
standardelor de conţinut. 9. Funcțiile sintactice ale
verbelor nepersonale
12. Respectarea etichetei verbale în 1
10.Atelier de scriere:
orice situaţie de Producerea unui text
argumentativ.
1
11.Evaluare sumativă 1
12.Analiza evaluării
sumative
1.Dan, căpitan de plai de 1 Lectura expresivă a textului; Teste de conţinut
Unitatea VII V.Alecsandri – Lectură
8. Lectura, audierea şi interpretarea expresivă Activităţi de antrenare a (demonstrarea
Poemul 2.Dan, căpitan de plai de 1
eroic. textelor literare şi nonliterare, în V.Alecsandri – Studiul dicţiunii, de modelare a înţelegerii
textului.
Substantivul limita standardelor de conţinut. 3.Dan, căpitan de plai de 1 intonaţiei; textului citit
V.Alecsandri – Lectură
13 ore interogativă Reacţia cititorului; independent prin

6. Explicarea funcţionării sistemului 4.Poemul. Poemul eroic. 1 Atelier de lectură; răspuns la


Trasaturile speciei.
fonetic, lexical, gramatical al limbii Activităţi de antrenare a întrebări);
5. Aplicare și creație. 1
române. Descrierea de tip portret. dicţiunii, de modelare a

6-7.Atelier de lectură și scriere. 2 intonaţiei; Comentariul


Scrisoarea III de M.
7. Respectarea normei ortografice, Eminescu (pag.110-111) Identificarea unităţilor textului liric;

ortoepice, semantice, gramaticale, 8.Cîmpul derivativ al 1 lingvistice marcate stilistic; Analiza lexicală a
sufixului –ar.
punctuaţionale, stilistice a limbii Interpretarea/comentarea/analiza unui text;
9.Substantivul. Actualizare 1
române literare. faptelor de limbă din textul dat;
10.Ortografia substantivelor. 1
Explicarea şi exemplificarea Revizuirea
11.Funcțiile sintactice ale 1
substantivului. noţiunilor studiate; Analiza circulară;

faptelor de limbă;
12.Evaluare sumativă 1
Utilizarea adecvată a Teste formative;
13.Analiza evaluării 1
terminologiei lingvistice;
Unitatea VIII 1. Adjectivul. Actualizare. 1
9. Operaţionalizarea terminologiei Prezentarea grafică a relaţiei Teste formative ;
Adjectivul. 2.Gradele de comparație ale 1
Pronumele. lingvistice şi literare, în limita adjectivului dintre noţiunile studiate; Lucrări de creaţie

13 ore standardelor de conţinut. 3.Funcțiile sintactice ale 1 Analiza mostrelor relevante (în (Presupunerea
adjectivului.
baza textelor studiate); prin termeni;
4.Cîmpul derivativ al 1
10. Valorificarea mijloacelor cuvîntului NUME. Interpretarea valorii stilistice a Maratonul de

expresive ale limbii române literare, 5.Pronumele. Actualizare. 1 formelor gramaticale; scriere);

în diferite situaţii de comunicare 6.Pronumele interogativ/ 1 Producerea textelor de Test sumativ


relativ.
orală şi scrisă. dimensiuni medii (1,5-2 pagini),
7.Pronumele nehotărît. 1
cu utilizarea mijloacelor
8.Pronumele negativ. 1
expresive indicate; Observarea
9.Adjectivul pronominal de 1
întărire. valorii expresive a părţilor de

10.Funcțiile sintactice ale 1 vorbire, în baza textului citit;


pronumelui.
Producerea de texte, utilizînd
11.Ortografia pronumelui. 1
forme gramaticale şi structuri

12.Evaluare sumativă 1 sintactice cu valoare expresivă.

13.Analiza evaluării 1
sumative
Unitatea IX 1. Utilizarea diverselor strategii de 1.Delfinul de G.Meniuc – 1 Identificarea ideilor principale şi Povestirea după
informare/documentare, în vederea Lectură propriul plan
a ideilor secundare din text;
Nuvela. abordării eficiente a comunicării 2.Delfinul de G.Meniuc – 1 dezvoltat de idei;
Numeralul Studiul texului Alcătuirea planului dezvoltat de
orale şi scrise. Expunerea scrisă
3.Narațiunea.Formule 1
idei; Identificarea/interpretarea a textului, urmînd
14 ore narative.
2. Aranjarea/ordonarea în pagină sau 4.Rezumatul textului literar. 1 indiciilor de cronotop; un plan dezvoltat
în formular standardizat a textului 5.Nuvela. Trasăturile speciei. 1 propriu;
Dispunerea grafică în pagină a
propriu/produs. 6.Descrierea .Rolul descrierii 1 Interviul în trei
în opera literară. elementelor constituente ale trepte;
3. Rezumarea textelor literare şi 7.Cîmpul derivativ al 1 Evaluarea
textului/textelor de diferite
cuvîntului SEMN.
nonliterare. reciprocă;
tipuri; Redactarea rezumatului;
8.Numeralul. Actualizare. 1 Expunerea
5. Elaborarea şi realizarea spontană, Redactarea discursului conform rezumativă;
9.Numeralul și ortografia lui. 1
fluentă, exactă a diverselor acte de 10.Numeralul multiplicativ și 1 algoritmului dat; Interogarea
comunicare orală şi scrisă. distributiv
multiprocesuală pe textul epic; Teste formative;
8. Lectura, audierea şi interpretarea 11.Numeralul adverbial 1
textelor literare şi nonliterare, în 12.Funcțiile sintactice ale 1 Prezentari de
numeralului.
limita standardelor de conţinut Analiza faptelor de limbă; proiect; Lucrări
13. Evaluare sumativă 1
14. Analiza evaluării 1 Utilizarea adecvată a de creaţie
9. Operaţionalizarea terminologiei (Presupunerea
terminologiei lingvistice;
Unitatea X lingvistice şi literare, în limita 1.Adverbul. Actualizare. 1 prin termini;
Nuvela. standardelor de conţinut. 2.Adverbul și ortografia lui. 1
Adverbul 3-4.Adverbe interogative, 2 Prezentări publice
relative și nehotărîte.
10. Valorificarea mijloacelor (lansarea orală a
11 ore 5.Locuțiunea adverbială. 1 Producerea textelor de
expresive ale limbii române literare, 6.Funcțiile sintactice ale 1 discursului dat
în diferite situaţii de comunicare dimensiuni medii (1,5-2 pagini), într-un timp
adverbului.
orală şi scrisă. 7.Circumstanțele comunicarii 1 cu utilizarea mijloacelor limită (2-3 min.);
dialogate.
expresive indicate.
8-9. Discursul.Atelier de 2 Test sumativ
discuție: ”Universul mării”;
10.Evaluare sumativă 1
11.Analiza evaluării 1
Unitatea XI 1. Utilizarea diverselor strategii de 1.Neamul Șoimăreștilor de 1 Identificarea ideilor principale şi Povestirea după
M.Sadoveanu – Lectură
a ideilor secundare din text; propriul plan
Romanul informare/documentare, în vederea 2.Neamul Șoimăreștilor de 1
M.Sadoveanu – Studiul Alcătuirea planului dezvoltat de dezvoltat de idei;
12 ore abordării eficiente a comunicării textului
idei; Expunerea scrisă
3.Neamul Șoimăreștilor de 1
orale şi scrise. M.Sadoveanu – Lectură Identificarea/interpretarea a textului, urmînd
interogativă. Elaborarea
indiciilor de cronotop; un plan dezvoltat
planului de idei al
fragmentului Redactarea rezumatului; propriu;
3. Rezumarea textelor literare şi 4.Neamul Șoimăreștilor de 1
Lectura expresivă a textului; Expunerea
M.Sadoveanu – Moduri de
nonliterare. expunere în roman Lectura pe roluri a dialogurilor rezumativă; Teste
din textul narativ; de conţinut
5.Romanul. Trăsăturile 1
speciei. Interogarea multiprocesuală pe (demonstrarea
8. Lectura, audierea şi interpretarea 6.”Povestirea în ramă” 1
textul epic; înţelegerii
Cronotopul textului
textelor literare şi nonliterare, în Lectura interogativă şi analitică textului citit
7.Caracterizarea personajului 1
a textului; independent prin
limita standardelor de conţinut. literar: portretul fizic şi
portretul moral. Caracterizarea personajului răspuns la
literar; întrebări);
8. Atelier de scriere: Personaje
antice în Neamul 1 Reprezentarea grafică a liniilor Compoziţii de
Șoimăreștilor de subiect în textul epic; caracterizare a
9.Descrierea de itinerar 1 Aplicarea algoritmilor de personajului
caracterizare a personajului literar;
10.Cîmpul derivativ al 1
cuvîntului PUNCT. literar; Autoevaluarea cu
Scrierea liberă; grilă a textului
11. Evaluare sumativă 1
Atelierul de scriere. redactat.
12. Analiza evaluării 1
1.Părți depropoziție și părți 1
Unitatea XII de vorbire
9. Operaţionalizarea terminologiei 1 Analiza faptelor de limbă; Teste formative
Părți de 2.Predicatul
vorbire și lingvistice şi literare, în limita Utilizarea adecvată a Prezentarea
părți de 3.Subiectul 1
propoziție standardelor de conţinut. terminologiei lingvistice; verbală a
4.Atributul 1
11 ore 13. Producerea textelor care reflectă Scrierea liberă; itinerarului;
5.Complementul 1
propriile experienţe senzoriale, idei, Atelierul de scriere. Portofoliu;
6. Recapitulare finală 1
judecăţi, opinii, argumente. Analiza mostrelor relevante (în Prezentări orale;
7. Evaluare finală 1
baza textelor studiate); Analiza Teste formative.
8. Analiza evaluării 1
probelor de evaluare;
9. Textul documentar 1

10.Evaluarea portofoliilor 1

11.Recomandarea lecturilor 1
pentru vară

Semestrul I – 75 ore; Evaluări sumative: 5

Semestrul II – 95 ore; Evaluări sumative: 8

Total: 170 ore; Evaluări sumative : 13