Sunteți pe pagina 1din 17

BALADA POPULARĂ

TEXT SUPORT: ,,MIORIȚA’’

Proiect didactic
clasa a VIII-a A

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROMÂNEȘTI


Bunea Elena Mădălina
25 mai 2016
PROIECT DE LECŢIE
,,Nu noi suntem stăpâni ai limbii, ci limba e stăpânul nostru.’’

Constantin Noica

DATA: 25 mai 2016


UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Școala Gimnazială Românești
PROFESOR: Bunea Elena Mădălina
CLASA: a VIII- a A
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
OBIECTUL: Limba şi literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Genul epic
TEMA LECȚIEI: Balada populară
Text suport: ,, Miorița’’, cules de Vasile Alecsandri
TIPUL LECȚIEI: predare-învățare-evaluare
SCOPUL LECȚIEI: cultivarea receptivităţii literar-artistice a elevilor
DURATA LECȚIEI: 50 de minute
LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de clasă

Competenţe generale:

2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii


de comunicare monologată şi dialogată;
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare și nonliterare în scopuri diverseș
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în
diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse.

Competenţe specifice Conţinuturi asociate

2.1 construirea unui discurs oral pe o temă - prezentarea unor trăsături ale textelor studiate,
dată ilustrative pentru genurile și speciile studiate
3.1 dovedirea înțelegerii unui text literar - moduri de expunere;
sau nonliterar, pornind de la cerințe date
- specii literare obligatorii: balada populară;
- texte literare (populare și culte-aparținând diverselor
genuri și specii).

4.3 redactarea unui text argumentativ -structurarea textului argumentativ (stabilirea


problemei, dezvoltarea argumentelor, concluzia)

Competenţe derivate:
CD1: prezentarea trăsăturilor specifice textului studiat (corelare cu c.s. 2.1.);
CD2: identificarea trăsăturilor specifice baladei (corelare cu c.s. 3.1.);
CD3: argumentarea că opera este ca specie literară baladă populară (corelare cu c.s. 4.3.);

Activităţi de învăţare:
A1:Exerciţii de prezentare a trăsăturilor specifice textului studiat (corelare cu CD1);
A2:Exerciţii de identificare a trăsăturilor specifice baladei (corelare cu CD2);
A3:Activitate de argumentare a opiniei în legătură cu apartenența textului suport la specia
literară specifică(corelare cu CD3);

STRATEGIA DIDACTICĂ:

1. Metode şi procedee didactice: conversaţia, problematizarea, brainstorming, diagrama


Venn, cadranul, ciorchinele.
2. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală,
activitate pe grupe, activitate pe echipe.
3. Mijloace de învăţământ: videoproiector, coli flipchart, marker, fișe de lucru, tabla,
cretă colorată.
4. Metode de evaluare: chestionare orală, observarea sistematică a elevilor, aprecieri
verbale, evaluare formativă, metoda 3/2/1..

RESURSE:

A. Bibliografice:
1. Balade populare româneşti, Editura Regis Group, Iaşi, 2009
2. Ionescu, Miron, Radu, Ioan, Didactica modernă, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2004
3. Jinga, Ioan, Istrate, Elena, Manual de pedagogie, Ed. All, 2006
4. Moise, C, Concepte didactice fundamentale, Ed. Ankarom, Iaşi, 1996
5. Pamfil, Alina, Limba şi literatura română în gimnaziu, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2004
6. Manual de Limba şi literatura română pentru clasa a VIII-a, 2012, autori:
Alexandru Crişan, Sofia Dobra, Florentina Sămihăian, Bucureşti: Editura Humanitas
Educaţional.
B. Temporale: 50 de minute.

C. Umane: 22 de elevi cu capacităţi apropiate de învăţare.


DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE

SECVENŢELE CREAREA SITUAŢIILOR DE ÎNVĂŢARE STRATEGII DIDACTICE FORME ŞI


INSTRUMENTE
INSTRUIRII/
Activitatea profesorului Activitatea Metode / Mijloace de Forme de DE
DURATA EVALUARE
elevilor Procedee învăţământ organizare a
activităţii

1. Moment Profesorul consemnează absenţii şi îi Elevii îşi pregătesc


organizatoric pregăteşte pe elevi pentru oră. materialele
necesare pentru Conversaţia Activitate
1’ frontală
lecţie.

Profesorul verifică tema atât calitativ, cât Conversaţia Aprecieri


2. Verificarea
şi cantitativ – dacă au rezolvat toate Activitate verbale
cunoştinţelor Elevii citesc tema frontală
exerciţiile, cât de ordonaţi au fost în şi fac corecturile
anterioare
efectuarea temei. Verificarea calitativă se necesare.
3’ realizează selectiv; elevii vor fi solicitaţi,
prin sondaj.

3. Captarea Elevii vor asculta o baladă Elevii ascultă cu atenție. Conversaţia Videoproiector Observarea
atenției interpretată de Tudor Gheorghe sistematică a
(Ciobanul care şi-a pierdut oile) Elevii răspund. Brainstorming Suport muzical elevilor
5’ şi vor nota trei termeni prezenţi în
aceasta, motivându-şi alegerea. Problematizarea
Activitate
Pe videoproiector este prezentată
Coală flipchart frontală
lucrarea plastică ,,Cioban’’, de N.
Grigorescu. Se va completa un Fișe
rebus pentru descoperirea titlului
lecţiei. (Anexa 1)

4. Anunţarea Profesorul anunţă şi scrie pe tablă Elevii ascultă, apoi Tabla


temei şi a data şi titlul lecţiei: Balada notează titlul lecţiei în Activitate
competenţelor populară caiete. Conversaţia Creta colorată frontală
Text suport: ,, Miorița’’, cules
derivate Caietele elevilor
de Vasile Alecsandri
2’
Profesorul prezintă competențele
derivate pe o foaie de flipchart.

Activitate 1
Elevii sunt atenți. PPT Videoproiector
5. Prezentarea ● Profesorul prezintă un material
sarcinilor de Power Point legat de acţiunea
învăţare/ Activitate Chestionarea
operei.
dezvoltare a frontală orală
Elevii răspund:
competenţelor Profesorul adresează elevilor
1.Personajele acțiunii
25’ următoarele întrebări:
operei sunt: ciobănasul
1.Care sunt personajele acțiunii
moldovean, ciobănașul
operei?
ungurean, ciobănașul
2. Cine este personajul
vrâncean, miorița și
principal?
măicuța.
3.Care sunt indicii spațio-
2.Personajul principal
temporali ai acțiunii?
este ciobănașul
Aprecierea
moldovean.
3. Spațiul acțiunii este verbală a
prezentat cu ajutorul răspunsurilor
metaforelor "Pe-un picior
de plai/Pe-o gură de rai".
Timpul acțiunii este plasat
toamna, în momentul
coborârii turmelor de la
iernat

Activitate 2

● Profesorul va prezenta elevilor Activitate Aprecieri


modalităţile de lucru, organizând Fişe de lucru verbale
pe grupe
grupele (3 grupe), repartizând
fişele de lucru pentru Coli flipchart
identificarea trăsăturilor baladei
Markere
populare făcând trimitere la
acţiune, narator, moduri de
expunere, personaje, timp şi
spaţiu, conflict, oferind indicaţii
asupra modului în care vor fi
rezolvate sarcinile didactice,
precizând şi timpul aferent.
(Anexa 2)

Profesorul supraveghează
activitatea elevilor.
Grupa I
Grupa I Elevii rezolvă sarcinile
Enumeraţi trăsăturile primite. Activitate
creaţiei populare. Daţi alte titluri
pe grupe
de opere populare studiate care Raportorii grupelor oferă
întrunesc aceste trăsături. rezultatele fişelor.
Enumeraţi trăsăturile operei
epice. Precizaţi cum este
acţiunea.
Fişe de lucru
Grupa II
Elevii rezolvă sarcinile Coli flipchart
Grupa II primite. Aprecieri
Identificați momentele Markere Activitate
verbale
subiectului și motivele literare Raportorii grupelor oferă pe grupe
din textul suport. rezultatele fişelor.
Precizați care sunt modurile de
expunere utilizate în text.
Grupa III
Elevii rezolvă sarcinile
Grupa III primite.
Precizaţi care este timpul Activitate
Raportorii grupelor oferă pe grupe
desfăşurării acţiunii. Specificaţi
rezultatele fişelor.
unde se petrece
acţiunea.Enumeraţi personajele şi
clasificaţi-le (principale și
secundare). Precizaţi cum sunt Elevii răspund.
prezentate personajele. Daţi Elevii notează pe fișele
exemple de alte opere epice în primite.
care să întâlniţi aceeaşi situaţie. Observarea
Activitate 3 sistematică a
Diagrama Venn Fișe elevilor
● În urma răspunsurilor se va
completa un cadran care să Activitate
conţină trăsăturile baladei în individuală
general şi trăsăturile specifice
baladei ,,Mioriţa.’’ Activitate
Se fac analogii cu alte texte frontală
studiate (populare sau culte).
(Anexa 3)

Profesorul, pornind de la Elevii ascultă.


răspunsurile date de elevi, obţine Elevii notează pe fișele Conversaţia
6. Asigurarea definiţia și caracteristicile primite. Activitate Observarea
feedbackului baladei. Ciorchinele Coală flipchart frontală sistematică a
elevilor
6’ Cu ajutorul acestor informaţii se Fișe
va sintetiza trăsăturile baladei
prin completarea unui ciorchine.
(Anexa 4)

7. Obţinerea Profesorul distribuie elevilor Elevii ascultă indicaţiile


performanţei fişele de muncă independentă profesorului. Activitate
(Anexa 5) şi le explică sarcinile Elevii lucrează. Conversaţia Fişele de muncă individuală Test formativ
5’ de lucru. independentă

8. Evaluarea Profesorul evaluează modul de Elevii ascultă şi participă Conversația Activitate Autoevaluare
activităţii desfăşurare a activităţii elevilor la evaluarea lecţiei. frontală Metoda 3/2/1
prin metoda 3-2-1.
2’
Astfel, elevii trebuie să
noteze:
 trei concepte pe care le-au
învăţat în secvenţa/activitatea
didactică respectivă;
 două idei pe care ar dori să le
dezvolte sau să le completeze
cu noi informaţii;
 o capacitate, o pricepere sau
o abilitate pe care şi-au
format-o/au exersat-o în
cadrul activităţii de predare-
învăţare.
Profesorul notează elevii care s-
au remarcat prin răspunsuri.

9. Intensificarea Profesorul precizează şi explică Elevii primesc fișele cu Conversaţia Fişa Activitate
procesului de tema pentru acasă: tema pentru acasă. individuală
retenţie şi
transfer Realizaţi o compunere în care să
argumentaţi că opera literară
1’ Mioriţa este baladă populară
(Anexa 6)

ANEXA 1
FIȘĂ

Identificaţi cuvântul de pe coloana A-B, răspunzând la întrebările de mai jos:

1. Figură de stil prin care se exagerează în mod voit însuşirile unei fiinţe sau caracteristicile unui obiect, fenomen, pentru a impresiona.
2. Specie a genului liric, în versuri, în care se exprimă, în mod direct, sentimente de dor, de jale, de dragoste, de revoltă sau de tristeţe;
3. Titlul unei poezii lirice în care se slăveşte natura şi iubirea, poezie studiată împreună anul acesta.
4. Specie a genului epic de mare întindere.
5. Sentiment specific românesc.
6. Aceeaşi rimă la trei sau mai multe versuri.
A

ANEXA 3 FIȘĂ

Completați cadranele:
Trăsăturile baladei populare Elementele specifice baladei ,,Miorița’’
ANEXA 4

DEFINIȚIE

SE CLASIFI-
BALADA
INSPIRĂ CARE
DIN

CARACTERISTICILE
BALADEI
Anexa 2

GRUPA 1

FIȘĂ DE LUCRU

1. Completați tabelul de mai jos, având ca text suport opera literară ,,Miorița’’ și argumentați-vă răspunsurile:

Enumeraţi trăsăturile creaţiei populare. Daţi alte titluri de Enumeraţi trăsăturile operei epice. Precizaţi cum este acţiunea.
opere populare studiate care întrunesc aceste trăsături.
GRUPA 2

FIȘĂ DE LUCRU

Completaţi tabelul de mai jos, având ca text suport opera literară ,,Mioriţa’’:

Nr. Momentele subiectului Motive literare Moduri de expunere Versuri Observații (figuri de stil,
Crt. Idei principale imagini artistice)
1.

2.

3.

4.

5.
GRUPA 3 FIȘĂ DE LUCRU

Completaţi tabelul de mai jos, având ca text suport opera literară ,,Mioriţa’’:

Precizaţi care este timpul de Specificaţi unde se petrece Enumeraţi personajele Precizaţi cum sunt Versuri
desfăşurare a acţiunii acţiunea şi clasificaţi-le prezentate personajele.
(principale sau
secundare)

S-ar putea să vă placă și