Sunteți pe pagina 1din 3

Varianta 36/2018

Examenul de bacalaureat verificare Proba E. d) 2018

Subiectul I (30 puncte)

A. Scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare


dintre enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Termenii balenă și mamifer se afla in raport de:


a. identitate
b. incrucisare
c. ordonare
d. opozitie contrara ca specii ale genului vertebrate

2. Termenul coleg este din punct de vedere intensional:


a. un termen relativ
b. un termen compus
c. un termen distributiv
d. un termen vag

3. Predicatul logic al propozitiei Există elevi premiati care nu au fost recompensati :


a. recompensati
b. au fost recompensati
c. elevii premiati
d..au fost

4. O propoziţie universal negativă este propoziţia:


a. Soarele nu este planetă.
b. Nu numai omul este inteligent.
c. Unele existente sunt efemere.
d. Unele idei nu este de nepus în practică .

5. Din adevarul propoziţiei SaP se poate deduce falsitatea propoziţiei SeP în baza raportului
logic de:
a. subcontrarietate
b. contradicţie
c. contrarietate
d. subalternare

6. Inducția completă:
a. nu permite examinarea fiecărui element al clasei
b. are o concluzie probabilă dacă premisele sunt adevărate
c. se mai numește si inducție amplificatoare
d. permite examinarea fiecărui element al clasei

7. Inducția incompletă se caracterizează prin:


a. valoare de cunoaștere redusă
b. concluzie probabilă
c. simpla enumerare a cazurilor analizate
d. aplicarea asupra tuturor elementelor unei clase cu număr finit de elemente

8. regula completitudinii presupune ca:


a. o definiție sa fie completa.
b. intr-o clasificare sa existe raporturi de opoziție intre clase.
c. o clasificare sa nu lase rest.
d. o clasificare sa aibă o singura treapta.
Varianta 36/2018

9. Fundamentul demonstrației este reprezentat de:


a. propoziția care urmează să fie demonstrată
b. raționamentul prin care se deduce teza din premise
c. ansamblul de premise din care urmează să conchidem teza
d. teza de demonstrat

10. O definitie in care definitorul este supraordonat definitului este:


a. o definitie corecta
b. o definitie pre îngustă
c. o definitie prea largă
d. o definitie si prea larga si pre ingusta.
20 de puncte

B. Fie termenii A, B, C și D, astfel încât termenul D este specie a termenului B, termenul A


se află în raport de contrarietate cu B și D și subordonat termenului C, iar termenul C este
gen și pentru B .
1. Reprezentați, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice
dintre cei patru termeni. 4 puncte
2. Stabiliți, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, care dintre următoarele
Propoziții sunt adevărate si care sunt false (notați propozițiile adevărate cu litera A, iar
Propozițiile false cu litera F):
a. Unii C sunt A.
b. Toți B sunt C.
c. Niciun A nu este D.
d. Unii D sunt B.
e. Toți D sunt C.
f. Unii A nu sunt B.
6 puncte

Subiectul al II- lea (30 puncte)

Se dau următoarele propoziții:


1. Nicio idee nouă nu este interesantă.
2. Unii elevi nu sunt nepregătiti pentru examen.
3. Orice actiune ilegală este incorectă.
4. Unele mamifere domestic sunt carnivore.

A. Precizați formulele logice corespunzătoare propozițiilor 3 și 4. 2 puncte


B. Construiți, atât în limbaj formal cât si în limbaj natural, subalterna propoziției 3,
contradictoria propoziției 2, contrara propoziției 1 și subcontrara propoziției 4. 8 puncte
C. Aplicați explicit operațiile de conversiune si obversiune, pentru a deriva conversa si
obversa corecte ale fiecăreia dintre propozițiile 1 si 4, atât în limbaj formal, cât și în limbaj
natural. 8 puncte
D. Construiți, atât în limbaj formal cât si în limbaj natural conversa obversei propoziției 2.
4 puncte
E. Doi elevi, X si Y, opinează astfel:
X: Dacă unele mamifere sunt carnivore, atunci unele animale carnivore sunt mamifere.
Y: Dacă unii elevi sunt pregătiți pentru examen, atunci unii elevi nu sunt nepregătiți pentru
examen.
Pornind de la această situație:
a. scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi; 4 puncte
b. precizați corectitudinea/ incorectitudinea raționamentelor formalizate. 2 puncte
c. explicați corectitudinea/ incorectitudinea raționamentului elevului X. 2 puncte
Varianta 36/2018

Subiectul al III- lea (30 puncte)

A. Fie următoarele două moduri silogistice: aeo-1, aee- 2.


1. Scrieți schema de inferență corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice
date si construiți, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două
scheme de inferență. 8 puncte
2. Verificați explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două
moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care ați ajuns. 6 puncte
B. Construiți, atât în limbaj formal cât si în limbaj natural, un silogism valid, prin care să
justificați propoziția “Unii sportivi nu sunt campioni mondiali”. 6 puncte
C. Fie următorul silogism: Dacă toți oamenii de buni sunt cinstiți, atunci unii oameni cinstiți
sunt fericiți, deoarece toți oamenii buni sunt fericiți.

a. Precizați termenul minor al silogismului dat. 2 puncte


b. Menționați, în limbaj natural, premisa majoră a silogismului dat. 2 puncte

D. Fie următoarea definiție:


“Cadru didactic este orice persoană care lucrează în învățământ.
a. Precizați o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiția dată. 2 puncte
b. Numiți o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul a.
si construiți o definiție care să o încalce, având ca definit termenul „cadru didactic” 4 puncte

S-ar putea să vă placă și