Sunteți pe pagina 1din 3

Varianta 38/2018

Examenul de bacalaureat verificare Proba E. d) 2018

Subiectul I (30 puncte)

A. Scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare


dintre enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Termenii subiect și predicat, ca specii ale genului părți de propoziție, se află în raport de:
a. identitate
b. încrucișare
c. contradicție
d. contrarietate

2. Termenul guraliv este din punct de vedere extensional:


a. un termen colectiv
b. un termen vid
c. un termen precis
d. un termen vag

3. Dacă termenului carte i se adaugă proprietatea de poezii, atunci:


a. extensiunea termenului crește și intensiunea scade
b. extensiunea și intensiunea termenului cresc
c. extensiunea termenului scade și intensiunea crește
d. intensiunea și extensiunea termenului scad

4. O propoziţie universal afirmativă este propoziţia:


a. Doar unele păsări cântă.
b. Numai omul este inteligent.
c. Unele existente sunt supranaturale.
d. Niciun filosof nu este fericit .

5. În structura unui termen, componenta ontologică reprezintă:


a. noțiunea redată de termenul respectiv
b. un cuvânt sau un grup de cuvinte
c. mulțimea de obiecte la care se referă termenul respectiv
d. raportul dintre intensiunea și extensiunea termenului respectiv

6. Propozițiile din structura unui silogism sunt:


a. premisa minoră, premisa majoră și concluzia
b. definitul, definitorul și relația de definire
c. intensiunea și extensiunea
d. minorul, majorul și termenul mediu.

7. Regula copletitudinii presupune ca:


a. o definiție să fie completă.
b. într-o clasificare să existe raporturi de opoziție între clase.
c. o clasificare să nu lase rest.
d. o clasificare să aibă un singur criteriu pe fiecare treaptă.

8. Sunt corect ordonați descrescător după intensiune termenii:


a. propoziție,termen, termen logic, formă logică.
b. propoziție, propoziție categorică, propoziție universală, formă logică
c. propoziție universală, propoziție categorică, propoziție, formă logică
d. forma logică, propoziție, propoziție categorică, propoziție universală.
Varianta 38/2018

9. Fundamentul clasificării este reprezentat de:


a. clasele care sunt obținute în urma clasificării
b. proprietățile folosite pentru clasificarea elementelor din domeniu
c. elementele care se găsesc în domeniul clasificării
d. raporturile dintre clasele clasificării

10. Inducția completă:


a. nu permite examinarea fiecărui element al clasei
b. are o concluzie probabilă dacă premisele sunt adevărate
c. se mai numește și inducție amplificatoare
d. permite examinarea fiecărui element al clasei 20 de puncte

B. Fie termenii A, B, C și D, astfel încât termenul A este în raport de contradicție cu termenul


B și în raport de identitate extensională cu termenul C. Termenul C este în raport de
încrucișare cu termenul D, iar termenul D este în raport de contrarietate cu B.
1. Reprezentați, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice
dintre cei patru termeni. 4 puncte
2. Stabiliți, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, care dintre următoarele
Propoziții sunt adevărate si care sunt false (notați propozițiile adevărate cu litera A, iar
Propozițiile false cu litera F):
a. Unii C sunt D.
b. Unii A sunt B.
c. Niciun A nu este C.
d. Unii C sunt B.
e. Toți C sunt D.
f. Unii A nu sunt B.
6 puncte

Subiectul al II- lea (30 puncte)

Se dau următoarele propoziții:


1. Unii eroi sunt personaje imaginare.
2. Unele cascade nu sunt naturale.
3. Niciun sclav nu este lipsit de stăpân.
4. Drepturile omului sunt libertăți fundamentale.

A. Precizați formulele logice corespunzătoare propozițiilor 3 și 4 2 puncte


B. Construiți, atât în limbaj formal cât si în limbaj natural, subalterna propoziției 3,
contradictoria propoziției 1, subcontrara propoziției 2 și contrara propoziției 4. 8 puncte
C. Aplicați explicit operațiile de conversiune si obversiune, pentru a deriva conversa si
obversa corecte ale fiecăreia dintre propozițiile 1 si 3, atât în limbaj formal, cât și în limbaj
natural. 8 puncte
D. Construiți, atât în limbaj formal cât si în limbaj natural conversa obversei propoziției 2.
4 puncte
E. Doi elevi, X si Y, opinează astfel:
X: Dacă moluștele sunt animale nevertebrate, atunci nicio moluscă nu este animal vertebrat.
Y: Dacă nicio ființă supranaturală nu este reală, atunci unele ființe reale nu sunt
supranaturale.
Pornind de la această situație:
a. scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi; 4 puncte
b. explicați corectitudinea raționamentelor formalizate. 4 puncte
Varianta 38/2018

Subiectul al III- lea (30 puncte)

A. Fie următoarele două moduri silogistice: eoi-3, aee- 4.


1. Scrieți schema de inferență corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice
date si construiți, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două
scheme de inferență. 8 puncte
2. Verificați explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două
moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care ați ajuns. 6 puncte
B. Construiți, atât în limbaj formal cât si în limbaj natural, un silogism valid, prin care să
justificați propoziția Unii sateliți ai Pământului sunt naturali.” 6 puncte
C. Fie următorul silogism: Dacă nici un creștin nu crede în Alah, iar toți cei care cred în Alah
sunt musulmani, atunci unii creștini nu sunt musulmani.
a. Precizați termenul minor al silogismului dat. 2 puncte
b. Menționați, în limbaj natural, premisa minoră a silogismului dat. 2 puncte
D. Fie următoarea definiție:
“Opac este orice obiect prin care nu trece lumina soarelui.”
a. Precizați o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiția dată. 2 puncte
b. Numiți o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul a.
si construiți o definiție care să o încalce, având ca definit termenul „opac” 4 puncte

S-ar putea să vă placă și