Sunteți pe pagina 1din 2

SPEŢĂ PRIVIND CARIERA FUNCŢIONARILOR PUBLICI

DESCRIEREA CADRUL LEGAL SOLUŢIA RECOMANDĂRI


CAZULUI
Promovarea în clasă este drept de carieră de care Respectarea de către autorităţile sau instituţile
pot beneficia funcţionarii publici, urmare publică a obligaţiei de a solicita Agenţiei Naţionale a
Promovarea absolvirii studiilor superioare, care însă nu îşi Funcţionarilor Publici avizul privind funcţiile publice,
în clasă – găseşte aplicabilitatea în cazul persoanelor care, în condiţiile prevăzute la art. 107 alin. (1) lit. b) şi alin.
drept de deşi absolvente de studii superioare la momentul (2)-(4) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu
carieră al intrării în corpul funcţionarilor publici, prin modificările şi completările ulterioare, pe baza
funcţionarilor propriul act de voinţă au ocupat o funcţie publică următoarelor documente:
publici care de nivel inferior pregătirii lor profesionale. a) solicitarea privind avizul de funcţii publice, cu
absolvă Condiţiile pentru a opera promovare în clasă sunt indicarea temeiului legal prevăzut de art. 107 din Legea
studii de ca: nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi
nivel Art. 63 şi art. 68 din - studiile absolvite să fie în specialitatea în care completările ulterioare;
superior în Legea nr. 188/1999 funcţionarul public îşi desfăşoară activitatea b) proiectul actului administrativ pentru aprobarea
specialitatea (r2), cu modificările şi SAU structurii de funcţii publice;
în care îşi completările ulterioare, - autoritatea ori instituţia publică să aprecieze că c) referatul de aprobare al actului administrativ
desfăşoară art. 16 din Anexa nr. III studiile absolvite sunt utile pentru desfăşurarea prevăzut la lit. b), care trebuie să cuprindă motivarea în
activitatea a Legii nr. 330/2009, activităţii. fapt şi în drept a modificării intervenite în structura de
sau dacă Titlul III, Capitolul IV, Promovarea în clasă presupune transformarea funcţii publice, cu identificarea denumirii, a clasei şi a
autoritatea Secţiunea 1 şi a 5-a din funcţiei publice dintr-o clasă inferioară într-o gradului profesional ale funcţiei publice deţinute de
ori instituţia H.G. nr. 611/2008, cu funcţie publică dintr-o clasă superioară, funcţionarul public şi ale funcţiei publice pe care
publică modificările şi transformarea operată asupra postului urmează a fi promovat, precum şi salariul stabilit
apreciază că completările ulterioare, presupunând ca ansamblul atribuţiilor desfăşurate potrivit legislaţiei privind salarizarea unitară a
studiile Ordinul preşedintelui pe funcţia cu nivel de studii inferior să se personalului plătit din fonduri publice;
absolvite ANFP 1932/2009 regăsească la un nivel de competenţă specific d) raportul final al examenului de promovare în clasă
sunt utile studiilor de nivel superior absolvite. a funcţionarului public, în original;
pentru Promovarea în clasă nu se poate face pe o funcţie e) alte documente necesare în această situaţie,
desfăşurarea publică de auditor sau de consilier juridic. stabilite prin ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a
activităţii Comisia de examen este formată din 3 funcţionari Funcţionarilor Publici privind stabilirea listei
publici, dintre care cel puţin unul deţine o funcţie documentelor necesare obţinerii avizului Agenţiei
publică de clasa I. Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a
După primirea avizului privind funcţiile publice, modalităţii de transmitere a acestora de către
conducătorul autorităţii sau instituţiei publice are autorităţile şi instituţiile publice.
obligaţia de a emite, în termen de 5 zile
lucrătoare, actul administrativ de numire în Modificări în structura funcţiilor publice din cadrul
funcţia publică, în condiţiile legii. autorităţilor sau instituţiilor publice, ca urmare a
promovării în clasă pot fi efectuate o singură dată
pe trimestru, cu avizul Agenţiei.
SPEŢĂ PRIVIND CARIERA FUNCŢIONARILOR PUBLICI

DESCRIEREA CADRUL LEGAL SOLUŢIA RECOMANDĂRI


CAZULUI

Promovarea în gradul profesional imediat superior


celui deţinut se realizează prin concurs sau examen
organizat semestrial de către autorităţile sau
instituţiile publice prin transformarea postului
Art. 63 – art. 65 ocupat de funcţionarul public ca urmare a
din Legea nr. promovării concursului sau examenului.
188/1999 (r2),
cu modificările Legea nr. 188/1999 (r2) cu modificările şi
şi completările completările ulterioare, a fost modificată prin
Promovarea în grad ulterioare, O.U.G. nr. 105/2009. Textul art. 64 alin. (2) din
profesional Titlul III, Legea nr. 188/1999 (r2), în forma în vigoare anterior
Capitolul IV, modificărilor aduse prin ordonanţa de urgenţă, Modificări în structura funcţiilor
secţiunea 1 şi 2 prevedea că promovarea în gradul profesional publice din cadrul autorităţilor
din H.G. imediat superior celui deţinut de funcţionarul public sau instituţiilor publice, ca
nr. 611/2008, cu se făcea prin concurs sau examen, organizat anual. urmare a promovării în grad
modificările şi profesional pot fi efectuate o
completările Având în vedere modificările legislative intervenite, singură dată pe trimestru, cu
ulterioare, art. în prezent se aplică dispoziţiile art. 64 alin. (2) din avizul Agenţiei.
32 din Partea a Legea nr. 188/1999 (r2), astfel cum au fost
II-a a Legii modificate prin O.U.G. nr. 105/2009, examenul sau
nr. 330/2009 concursul de promovare organizându-se semestrial,
şi nu la data de 15 august a fiecărui an, aşa cum este
prevăzut în art. 125 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008
cu modificările şi completările ulterioare.