Sunteți pe pagina 1din 6

Unitatea de învăţământ: Scoala Aprobat,

Numele şi prenumele cadrului didactic: Director


Manualul utilizat:
An şcolar 2017-2018 Avizat,
Planificare realizată conform Şef catedră

PLANIFICARE ANUALĂ PENTRU DISCIPLINA LIMBA ENGLEZĂ


CLASA I

Nr. UNITATEA DE COMPETENŢE VIZATE CONŢINUTURI NR. DE SĂPTĂMÂNA OBSERVAŢII


crt. ÎNVĂŢARE ORE
1. REVISION
2. Hello! 1.1. Oferirea unei reacţii adecvate la 4
o întrebare/ instrucţiune scurtă şi - Salutul : Hello!
simplă rostită clar şi foarte rar, I’m….
adresată cu atenţie de către - Culori : red,
interlocutor yellow.. My
1.2. Recunoaşterea localizării favourite colour
elementare (stânga, dreapta, aici, is..
acolo) a unor obiecte din universal - A saluta , a
imediat, în mesaje articulate clar şi raspunde la salut
rar - A prezenta pe
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de
cineva : This is….
sesizarea semnificaţiei globale a
- Cantec: Colour
unor filme şi a unor cântece
my world
pentru copii în limba modernă
respectivă
2.3. Participarea la jocuri de
comunicare în care reproduce sau
creează rime/ mesaje scurte
4.1. Participarea la proiecte de grup/
la nivelul clasei în care elaborează
cu sprijin scurte mesaje scrise
2. My schoolbag 2.1. Reproducerea unor - Obiecte din
cântece/poezii scurte şi simple ghiozdan : book,
2.3. Participarea la jocuri de pencil, rubber…
comunicare în care reproduce sau - What’s this? It’s
creează rime/ mesaje scurte a………
2.4. Exprimarea unei cereri simple - A cere un obiect
pentru a obţine un obiect din
universul imediat
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru - Numerele : 1 -5
decodarea unor mesaje scrise - Cantec : What’s
simple şi scurte din universul
in your
imediat
schoolbag?
3. My home 1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de - Cuvinte din universal
sesizarea semnificaţiei globale a casei: foof, window,
unor filme şi a unor cântece floor , door….
pentru copii în limba modernă - Mobila: bed , table …
respectivă
2.3. Participarea la jocuri de - A localiza un
comunicare în care reproduce sau obiect: Intrebarea :
creează rime/ mesaje scurte where is…?- on the
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru table , on the chair…
decodarea unor mesaje scrise - Cantec : Where
simple şi scurte din universul is….?
imediat

4. My toys! 1.3. Manifestarea curiozităţii faţă - Cuvinte care descriu


de sesizarea semnificaţiei globale a jucării: doll, car ,
unor filme şi a unor cântece pentru train ….
copii în limba modernă respectivă - A identifica un
2.3. Participarea la jocuri de obiect: Here’s a doll
- Numerele : 6 – 10
comunicare în care reproduce sau - Cantec: I’ve got a ……
creează rime/ mesaje scurte

5. Season’s Greetings! 4.1. Participarea la proiecte de grup/ -cuvinte noi: Santa, present
la nivelul clasei în care elaborează , Christmas tree..
cu sprijin scurte mesaje scrise
-GINGLE BELLS
Christmas carols!
- We wish you a
Merry Christmas…

Proiect : SANTA CLAUS IS


COMING TO TOWN.
6. Fun Time1 1.2. Recunoaşterea localizării - Recapitulare
Fun time 2 elementare (stânga, dreapta, aici, - A localiza : aici ,
Fun time 3 acolo) a unor obiecte din universal acolo , stanga ,
Fun time 4 imediat, în mesaje articulate clar şi dreapta
rar - Proiect de grup
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru
decodarea unor mesaje scrise
simple şi scurte din universul
imediat
The Trolls 4.1. Participarea la proiecte de grup/
la nivelul clasei în care elaborează - Cuvinte noi: king ,
and the
cu sprijin scurte mesaje scrise friend , present
Pussycat (A
story from
Norway)

7. Revision Toate competentele


Semestrul al II –lea

Nr. UNITATEA DE COMPETENŢE VIZATE CONŢINUTURI NR. DE SĂPTĂMÂNA OBSERVAŢII


crt. ÎNVĂŢARE ORE
1. My face 1.1. Oferirea unei reacţii adecvate la - identificarea părţilor
o întrebare/ instrucţiune scurtă şi feţei : nose, hair,
simplă rostită clar şi foarte rar, mouth, tongue
adresată cu atenţie de către
interlocutor - a localiza : Touch
1.2. Recunoaşterea localizării your nose….
elementare (stânga, dreapta, aici,
acolo) a unor obiecte din universal - Culori si parti ale
imediat, în mesaje articulate clar şi corpului: red hair ,
rar green nose
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru
decodarea unor mesaje scrise simple - Numere si parti ale
şi scurte din universul imediat corpului: two noses

- Mr / Miss Potato
2. My food! 1.3. Manifestarea curiozităţii faţă - Produse
de sesizarea semnificaţiei globale alimentare:
a unor filme şi a unor cântece bananas, eggs,
pentru copii în limba modernă milk, sandwiches,
respectivă biscuits, cheese,
2.2. Formularea unor mesaje tea, pizza, apples,
scurte de prezentare personală, cu popcorn, ice
sprijin din partea interlocutorului cream, cola
2.4. Exprimarea unei cereri simple - A cere un obiect
pentru a obţine un obiect din din universal
universul imediat apropiat: Give me
3.1. Manifestarea curiozităţii some , please!
pentru decodarea unor mesaje
scrise simple şi scurte din - I like / I don’t like
universul imediat …..

3. My animals! 2.1. Reproducerea unor - Animale preferate:


cântece/poezii scurte şi simple Cat, cow, hen, dog,
2.3. Participarea la jocuri de sheep, horse
comunicare în care reproduce sau
creează rime/ mesaje scurte - A localiza un
4.1. Participarea la proiecte de grup/ animal: Look ! two
la nivelul clasei în care elaborează cu blue hens…..
sprijin scurte mesaje scrise
- Cantec : The dog
goes woof…..
4. My senses! 1.2. Recunoaşterea localizării - see, smell, hear,
elementare (stânga, dreapta, aici, taste, touch
acolo) a unor obiecte din universal
imediat, în mesaje articulate clar şi
rar - a localiza : nose – I
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru can smell……
decodarea unor mesaje scrise simple
şi scurte din universul imediat

5. Fun Time5! 3.1. Manifestarea curiozităţii pentru - recapitulare


Fun Time6! decodarea unor mesaje scrise - A localiza : aici ,
Fun Time 7! simple şi scurte din universul - acolo , stanga ,
Fun Time 8! imediat dreapta
4.1. Participarea la proiecte de grup/ - Proiect de grup
The Giant Turnip! la nivelul clasei în care elaborează - Cuvinte noi: big,
cu sprijin scurte mesaje scrise turnip,…

6. Final revision Toate competentele