Sunteți pe pagina 1din 6

Școala Gimnazială Agăș

Anul şcolar 2017- 2018


Disciplina: Limba franceză
Clasa a VIII-a (L2), 2h/ săptămână
Manual: Cavallioti
Profesor: Chiriluș Iulia-Daria

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Semestrul I (18 săptămâni)
Semestrul al II-lea (17 săptămâni, inclusiv săptămâna „Şcoala Altfel!”)
Total: 35 săptămâni

Semestrul I

Unitatea de Conţinuturi detaliate Competenţe specifice vizate Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore
alocate
Révision Tema: 1.4 Executarea unui set de instrucţiuni, rostite 6h S1 – S3 Test de
initiale  Universul personal: îmbrăcăminte, cumpărături, clar 11-29 evaluare
gusturi şi preferinţe 2.3 Emiterea unor opinii personale despre ceea septembrie inițială
 Mediul înconjurător: plante şi animale ce îi place/ ceea ce nu îi place în legătură cu o
Elemente de construcţie a comunicării: persoană/ un eveniment/ un obiect
 Substantivul : construcţii cu prepoziţia à şi de 2.4 Realizarea de scurte prezentări pe teme
 Articolul partitiv, înlocuirea cu prepoziţia de familiare
 Adjectivul calificativ : grade de comparaţie 4.1 Redactarea de texte funcţionale simple
regulate
 Verbul : indicativul prezent, prefectul compus la
verbelor conjugate cu avoir si être, viitorul
simplu
Funcţii comunicative ale limbii:
 A exprima preferinţe
 A situa în timp, a relata activităţi (la prezent, la
trecut şi la viitor)
1
 A exprima sentimente (satisfacţie, bucurie)
Unité 1 Tema 1.2 Reperarea unor elemente cheie (cine, ce, 8h S4 – S7
 Universul personal : prietenia, relaţii între când) dintr-un discurs standard pe subiecte 2-27
Prietenia tineri (corespondenţă, schimburi şcolare) familiare octombrie
 Elemente de cultură şi civilizaţie : personalităţi 1.4 Executarea unui set de instrucţiuni, rostite
(La poste de din spaţiul francofon (Antoine de Saint- clar
l’amitié) Exupéry) 2.3 Emiterea unor opinii personale despre ceea
Funcţii comunicative ale limbii: ce îi place /ceea ce nu îi place în legatură cu o
 A face o urare şi a felicita persoană/un eveniment/ un obiect
Elemente de construcţie a comunicării 2.4 Realizarea de scurte prezentări pe teme
 Relaţii semantice : sinonime, antonime familiare
 Accentele grafice 4.1 Redactarea de texte funcţionale simple
 Pronumele personal subiect (forme accentuate şi 4.3 Descrierea unei persoane/unui obiect/unui
neaccentuate) loc, pe baza unui plan dat
Unité 2 Tema 1.3 Identificarea şi selectarea informaţiilor 6h S8 – S10
 Universul personal: prietenia, relaţii între tineri esenţiale dintr-un mesaj / o conversaţie, 30
Bine ați venit (corespondenţa) articulate clar octombrie-
în Franța  Timpul liber: excursii, tabere, călătorii 2.1 Adecvarea intonaţiei în diverse situaţii de 17 noiembrie
 Elemente de cultură şi civilizaţie : personalităţi comunicare
(Bienvenue din spaţiul francofon (Jeanne d’Arc, Napoléon 2.2 Emiterea de mesaje despre subiecte
en France  !) 1er, Charles de Gaulle) cunoscute
Funcţii comunicative ale limbii: 3.2 Deducerea din context a întelesului unor
 Relaţii semantice : sinonime, antonime elemente lexicale necunoscute
 A exprima acordul şi dezacordul 4.1 Redactarea de texte funcţionale simple
Elemente de construcţie a comunicării 4.3 Descrierea unei persoane/unui obiect/unui
 Verbul : imperfectul loc, pe baza unui plan dat
 Adverbe de negaţie
Unité 3 Tema 1.3 Identificarea şi selectarea informaţiilor 8h S11 – S14
 Mijloace moderne de comunicare şi informare : esenţiale dintr-un mesaj/ o conversaţie, 20
Mass-media telefonia mobilă şi mass-media articulate clar noiembrie-15
Funcţii comunicative ale limbii: 1.4 Executarea unui set de instrucţiuni, rostite decembrie
(La souris  A exprima şi a cere o opinie clar
intelligente) Elemente de construcţie a comunicării 2.3 Emiterea unor opinii personale despre ceea
 Relaţii semantice : sinonime, antonime ce îi place /ceea ce nu îi place în legatură cu o
2
 Pronumele relativ simplu : qui, que, quoi persoană/un eveniment/ un obiect
3.2 Deducerea din context a întelesului unor
elemente lexicale necunoscute
4.1 Redactarea de texte funcţionale simple
Révision  Mijloace moderne de comunicare şi informare 1.4 Executarea unui set de instrucţiuni, rostite 2h S15
 Verbul : imperfectul clar 18-22
 Pronumele relativ simplu  2.4 Realizarea de scurte prezentări pe teme decembrie
 A exprima şi a cere o opinie familiare
 A accepta/ a refuza o propunere 4.1 Redactarea de texte funcţionale simple
4.3 Descrierea unei persoane/unui obiect/unui
loc, pe baza unui plan dat
Unité 4 Tema 1.1 Identificarea ideii principale dintr- un mesaj 6h S16 – S18
 Mijloace moderne de comunicare şi informare : articulat clar 15 ianuarie-
Publicitatea telefonia mobilă şi mass-media 2.1 Adecvarea intonaţiei în diverse situaţii de 2 februarie
Funcţii comunicative ale limbii: comunicare
(Petites  A accepta/ a refuza o propunere 2.2 Emiterea de mesaje despre subiecte
annonces et Elemente de construcţie a comunicării cunoscute
grandes  Relaţii semantice : sinonime, antonime, 3.1 Identificarea de informaţii din materiale
questions) omonime publicitare
 Pronumele relativ simplu : dont, où 3.2 Deducerea din context a întelesului unor
elemente
lexicale necunoscute
4.2 Redactarea unei scrisori informale de
exprimare a mulţumirii sau a scuzelor

3
Semestrul al II-lea

Unitatea de Conţinuturi detaliate Competenţe specifice vizate Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore

Unité 5 Tema 1.2 Reperarea unor elemente cheie (cine, ce, când) 8h S1 – S4
 Mediul înconjurător  dintr-un discurs standard pe subiecte familiare 12 februarie-
Natura și  Timpul liber: excursii, tabere, călătorii 2.3 Emiterea unor opinii personale despre ceea ce îi 9 martie
mediul Funcţii comunicative ale limbii: place /ceea ce nu îi place în legatură cu o
înconjurător  A exprima gusturi persoană/un eveniment/ un obiect
Elemente de construcţie a comunicării 2.4 Realizarea de scurte prezentări pe teme
(Par monts et  Relaţii semantice : sinonime, antonime, familiare
par vaux) omonime 4.1 Redactarea de texte funcţionale simple
 Verbul: mai mult ca perfectul
 Adverbe de mod
Tema 1.3 Identificarea şi selectarea informaţiilor 6h S5 – S6
Unité 6  Elemente de cultură şi civilizaţie : esenţiale dintr-un mesaj / o conversaţie, articulate 12-23 martie
personalităţi din spaţiul francofon (Jules clar S8
Inventatori și Verne) 1.4 Executarea unui set de instrucţiuni, rostite clar 11-13 aprilie
invenții Funcţii comunicative ale limbii: 2.2 Emiterea de mesaje despre subiecte cunoscute
 A exprima sentimente (nelinişte, teamă) 2.4 Realizarea de scurte prezentări pe teme
(Les petites Elemente de construcţie a comunicării familiare
cellules  Relaţii semantice : sinonime, antonime 3.2 Deducerea din context a întelesului unor
grises)  Adjectivul numeral cardinal de la 100 la elemente lexicale necunoscute
1000 4.1 Redactarea de texte funcţionale simple
 Pronumele personal complement direct
(consolidare)
Saptamana „ Scoala altfel”- S7, 26-30 martie 2h

Unité 7 Tema 1.4 Executarea unui set de instrucţiuni, rostite clar 8h S9 – S12
 Elemente de cultură şi civilizaţie : 2.3 Emiterea unor opinii personale despre ceea ce îi 16 aprilie- 11
Ce mai personalităţi din spaţiul francofon place /ceea ce nu îi place în legatură cu o mai
cumpărăm? (inventatori francezi) persoană/un eveniment/ un obiect
Funcţii comunicative ale limbii: 4.1 Redactarea de texte funcţionale simple
4
(À l’aube du  A se scuza şi a răspunde la scuze 4.2 Redactarea unei scrisori informale de exprimare
troisième Elemente de construcţie a comunicării a mulţumirii sau a scuzelor
millénaire)  Relaţii semantice : sinonime, antonime, 4.3 Descrierea unei persoane/unui obiect/unui loc,
omonime pe baza unui plan dat
 Pronumele personal complement indirect
(consolidare)
 Adjectivul numeral ordinal de la 1 la 20
 Adverbe de timp (reluare şi diversificare)
Unité 8 Tema 1.3 Identificarea şi selectarea informaţiilor 6h S13- S15
 Mediul înconjurător  esenţiale dintr-un mesaj / o conversaţie, 14-31 mai
Mergem în  Timpul liber: excursii, tabere, călătorii articulate clar
excursie Funcţii comunicative ale limbii: 2.3 Emiterea unor opinii personale despre ceea ce îi
  A iniţia şi a încheia o conversaţie place /ceea ce nu îi place în legatură cu o
(Boussole en Elemente de construcţie a comunicării persoană/un eveniment/ un obiect
main)  Relaţii semantice : sinonime, antonime, 3.2 Deducerea din context a întelesului unor
omonime elemente
 Adjectivul şi pronumele nehotărât (forme lexicale necunoscute
frecvente) 4.3 Descrierea unei persoane/unui obiect/unui loc,
 Prepoziţii şi conjuncţii frecvente pe baza unui plan dat

Révision  Mediul înconjurător  1.4 Executarea unui set de instrucţiuni, rostite clar 2h S16 S17- clasa
finale  Timpul liber: excursii, tabere, călătorii 2.4 Realizarea de scurte prezentări pe teme a VIII-a
 A exprima gusturi familiare intra in
  A iniţia şi a încheia o conversaţie 4.1 Redactarea de texte funcţionale simple vacanta
 Verbul: timpurile verbale
 Pronumele personal: subiect, complement
direct, complement indirect

5
6