Sunteți pe pagina 1din 4

CONŢINUT CADRU AL STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU

BENEFICIARII PRIVAŢI

-pentru proiecte care prevăd lucrări de construcţii montaj-


(DOCUMENT A.P.D.R.P.)

I. Părţile scrise
1. Date generale
1.1.Denumirea/Numele solicitantului şi date de identificare ale acestuia
S.C. SIMCON S.R.L.
Sediu social: Suceava
Numărul angajaţilor: 5
Cod unic de înregistrare: 21784594
Cod CAEN: 4521
Forma de proprietate: S.R.L.

1.2.Scurt istoric al solicitantului


S.C. SIMCON S.R.L. este o societate cu răspundere limitată infiinţată
în anul 2008 în urma asocierii dintre Aştefănoaie Lavinia-Gabriela,Boca Simona
şi Grigoraş Ionela. Societatea are un capital social de aproximativ 300000 RON,
reprezentând aportul celor 3 asociaţi. Principalul obiect de activitate al societăţii
este construcşia de clădiri, lucrări de învelitori, şarpante, terase etc.

1.3.Obiecte de activitate ale solicitantului (pentru care soliciitantul are certificate


constatatoare de la Oficiul Registruli Comerţului în sensul că desfăşoara
respectivele activităţi)
4521-Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu
4522-Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
4533-Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare
454-Lucrări de finisare
552-Facilităţi de cazare pentru vacanţe si perioade de scurtă durată
7721-Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaşionale şi echipament
sportiv
799-Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
9313-Activităţi ale centrelor de fitness
9319-Alte activităţi sportive
9329-Alte activităţi recreative şi distractive

1
1.4.Principalele mijloace fixe aflate în patrimoniul solicitantului : resurse funciare
(cu precizarea regimului proprietăţii ), construcţii, utilaje şi echipamente etc.

Denumire mijloc Data achiziţiei Valoare netă la data Bucăţi


fix întocmirii ultimului
bilanţ
-RON-
1.CLĂDIRI TOTAL 20.03.2010 21000 RON 1
1.1.Sediul firmei 20.03.2010 21000 RON 1
2.UTILAJE TOTAL 184000 RON 9
2.1.Autocamion 14.04.2010 21000 RON 2
2.2.Autoturism 16.04.2010 9000 RON 3
2.3.Betonieră 20.04.2010 30000 RON 2
2.4.Macara 24.04.2010 34000 RON 1
2.5.Buldozer 24.04.2010 24000 RON 1
TOTAL 205000 RON 10

TERENURI
Nr. Amplasare Judeţ/Localitate Suprafaţa totala Valoarea Regim juridic
Crt. (mp) / Categoria contabilă
de folosinţă -RON-
1. Suceava-Cacica 1600 m² 16000 RON Proprietate
privată

2. Descrierea proiectului
2.1.Denumirea investiţiei

2.2.Elaborator (coodonate de indentificare, cod CAEN, etc) .


Cod CAEN 552- Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă
durată

2.3.Amplasarea proiectului (regiunea,judeţul,localitatea)


Regiunea: Regiunea de dezvoltare N-E
Judeţul: Suceava
Localitatea: Cacica

2.4.Se va descrie ce se doreşte să se realizeze prin proiect, respectiv investişii în


infrastructura de primire turistică; investiţii în actovotăţi recreaţionale;
deyvoltarea şi/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul urban;
investiţii în infrastructură la scară mică precum centrele de informare, amenajarea
de marcaje turistice, etc.

2
Prin acest proiect dorim să realizăm investiţii în infrastructură de
primire turistică, respectiv înfiinţarea unei pensiuni turistice.

În cazul investiţiilor care au în componenţă şi investiţii de producere a energiei


electrice din surse regenerabile utilizate în scopul desfăşurării activităţii turistice
se va descrie investiţia de producere a energiei din surse regenerabile şi se va
prezenta devizul estimativ aferent acestor cheltuieli.

Pentru proiectele care prevăd prin activitatea propusa păstrarea şi promovarea


culturii tradiţionale prin achiziţionarea de obiecte ca fiind produse tradiţionale de
marcă în vederea amenajării structurilor de primire turistice se vor descrie
obiectele respective.

POTENTIALII CLIENŢI AI SOLICITANTULUI


Nr. Crt. Client (Denumire şi adresa ) Valoare % din vânzări
-RON-
1 Ghita Alexandru 20000 RON 20 %
2 S.C. DARIA S.R.L. 50000 RON 35 %
3 S.C. PRO INVEST S.R.L. 35000 RON 15 %
4 Pop Nicolae 15000 RON 10 %
5 Popescu Andreea 25000 RON 20 %

3. Date tehnice ale investiţiei

5. Finanţarea investiţiei
Din valoarea totală a investiţiei de 840000 RON, ajutorul public nerambursabil este de
420000 RON.
Pentru a se verifica încadrarea cheltuielilor eligibile din buget în limitele prevazute în
fişa măsurii se va utiliza cursul de schimb Euro/RON publicat pe pagina web a Băncii
Central Europene www.ect.int/index.html de la data întocmirii Studiului de Fezabilitate.

Curs Euro/leu 4,2 ron din data 17.06.2010


Procent finanţare publică 50 %
Cheltuieli eligibile Cheltuieli Total
neeligibile
-RON- Euro -RON- Euro -RON- Euro
Ajutor public 420000 100000 420000 100000
nerambursabil
Sursele de finanţare

3
pentru completarea
necesarului de finanţare
din care :
-autofinanţare 300000 75000 300000 75000
-împrumuturi 120000 25000 120000 25000
TOTAL PROIECT 420000 100000 420000 100000 420000 100000
-Procentul de finanţare publică se va stabili în funcţie de condiţiile impuse de fişa tehnică a
măsurii aferente proiectului întocmit de solicitant..
-Pentru proiectele cu finanţare publica mai mare de 50% din valoarea eligibilă, se va motiva
solicitarea procentului.

6. Date privind forţa de muncă:

II.Părţile desenate

-Plan de amplasare în zonă (1:25000-1:5000)


-Plan general (1:5000-1:500)
-Plan de situaţie cu amplasarea reţelelor de utilităţi, surse de apă şi receptori ape uzate
(1:1000-1:500)
-Planuri de arhitectură – planurile nivelurilor, secţiuni pentru principalele obiecte de
construcţii
-Planul de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic.

III.Pentru demonstrarea criteriului de eligibilitate vizând viabilitatea investiţiei se


vor completa proiecţiile financiare ţi indicatori financiari Anexele B (pentru
persoane juridice) sau Anexele C (pentru persoane fizice autorizate, asociaţii
familiale şi persoane fizice) .

Proiecţii financiare persoane fizice (Anexe B)


1.1.Prognoza veniturilor
1.2.Prognoza cheltuielilor
1.3.Proiecţia contului de profit şi pierdere
1.4.Bilanţ sintetic previzionat
1.5.Flux de numerar
1.6.Indicatori financiari.