Sunteți pe pagina 1din 4

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Normelor locale privind determinarea numărului locurilor
de parcare pentru orice tip de construcţie în Municipiul Iaşi

Consiliul Local al Municipiului Iaşi ;


Având în vedere:
- iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de
hotărâre;
- referatul de specialitate al Direcţiei Tehnice nr.77295 din 18.10.2007 ;
- raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal
Iaşi ;
- raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal
Iaşi ;
- Legea nr.50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată,
Ordinul nr.1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991,
modificat, H.G. nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată,
Normativul P132/93 pentru proiectarea parcajelor de autoturism în localitati urbane,
reglementările “Planului Urbanistic General al Municipiului Iaşi”, aprobat prin H.C.L.
nr.163/09.08.1999 ;
Având în vedere amendamentele formulate şi votate care sunt consemnate în procesul
verbal al şedinţei ordinare din data de 29 octombrie 2007 ;
- Art.36 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - Se aprobă Normele locale privind determinarea numărului locurilor de
parcare pentru orice tip de construcţii, prevăzute în Anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2 - Prezenta hotărâre va fi comunicată:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
- Primarului Municipiului Iaşi;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Dezvoltare Urbană ;
- Centrului de Informaţii Cetăţeni - pentru aducere la cunoştinţă publică prin publicare în
mass-media locală.

CONTRASEMNEAZĂ
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR,
cons.Vasile Dumitriu cons.jr.Lăcrămioara Vernică
Nr.425
din 29 octombrie 2007
Anexa 1

la Hotărarea privind aprobarea Normelor locale privind determinarea numărului locurilor de parcare pentru
orice tip de construcţie în Municipiul Iaşi
Norme locale privind determinarea numărului locurilor de parcare pentru orice tip de construcţie
Pentru orice tip de construcţie va trebui să se asigure posibilitatea realizării locurilor necesare de parcare
pentru autoturisme, conform tabelului de mai sus:

Nr. Dotări social Raportat la 1 loc Dar nu Nr. Spor Observaţii


crt. culturale, numărul de parcare mai putin minim %
categorii şi de 1 loc parcaje
capacităţi nr. salariaţi, parcare
vizitatori,
clienţi, mp ADC
locuri
0 1 2 3 4 5 6 7
1. Sedii Se adauga 1-2
administrative, salariati 1/10 1/60 2 30 autocare la
construcţii publice construcţiile
care contin săli
de conferinte
2. Sedii firme, birouri salariati sub 1/5 1 100 Se adauga 1-2
10 autocare la
10-30 1/7 2 75 construcţiile
30-100 1/10 1/50 5 50 care contin săli
peste 100 1/15 10 25 de conferinte
3. Construcţii salariaţi 1/10 1/50 2 75 Se adauga 1-2
financiar-bancare autocare la
construcţiile
care contin săli
de conferinte
4. Constructii mp ADC 1/100 Se adauga 1
comerciale, loc/5 angajati
depozite en-gros si
en detail sub 400
mp ADC
400-600 mp ADC 1/75 Se adauga 1
loc/5 angajati
600-2000 mp ADC 1/50 Se adauga 1
loc/5 angajati
Peste 2000 mp 1/40 Se adauga 1
ADC loc/5 angajati

5. Restaurante, baruri locuri 1/5 Se adauga 1


lux, categ. I, categ. loc/2 angajati
II, categ. III

6. Constructii de cult - locuri 1/100 - 5


biserici si cimitire
7. Constructii culturale locuri Conform
a) Teatre - vorbit peste 700 Normativ
500-700 P132/93 tabel 3
sub 500 coloana 2, la care
- muzical peste 600 1/15 se adauga 1 -2
sub 600 1/10 locuri autocare
- opera peste 800 1/10
b) Cinematografe, peste 600 locuri 1/10
case de cultura
650 locuri 1/15
500 locuri 1/20
350 locuri 1/25
250 locuri 1/30
c) Expozitii mp expunere
- t^rguri 1/30 1/100
- muzee 1/25 1/50
- galerii de artă 1/15 1/50
8. Constructii
învatam^nt
Gimnazial, liceal cadre didactice 1/4 Se adauga 1 loc
elevi 1/50 autocar
Universitar cadre didactice 1/3 Se adauga 3
studenti 1/10 locuri autocare
camine 1/5
studentesti
camine 1/20
studentesti in
campus
9. Constructii pentru
sanatate
a) Spitale judetene paturi 1/5 Se adauga 1 loc
la 2 angajati
Spitale municipale, 1/10 Se adauga 1 loc
clinici la 2 angajati
b) Cabinete medicale, mp ADC 1/30 3 Se adauga 1 loc
farmacii la 2 angajati
10. Constructii sportive spectatori Conform
normativ
P132/93 tabel 3
col.2 la care se
adauga 3 locuri
autocar

11. Constructii si
amenajari de
agrement
Constructii de persoane, 1/10
agrement clienti
cluburi membri 1/5 30
12. Constructii de locuri de Conform
turism cazare normativ
Hotel locuri de 1/3 P132/93 tabel 3
cazare col.2,
Motel locuri de 1/2 la care se
cazare adauga 1
Pensiuni locuri de 1/2 loc/2angajati si
cazare 1 loc autocar
13. Constructii de apartamente
locuinte
Locuinte apartamente 1/1 2 Conform
unifamiliale cu lot normativ
propriu P132/93 tabel 3
col.2
la vile si case la
curte se adauga
1 loc pentru
vizitatori
Locuinte apartamente 1/1 1/100
semicolective cu
acces propriu si lot
comun
Locuinte colective apartamente 1/1 1/75
cu 2-3 camere
apartamente 2/1 1/75
cu 4 camere
14. Constuctii mp ADC
industriale
productive-servicii
industriale
10-100 mp ADC 1/25 50%
100-1000 mp ADC 1/100
peste 1000 mp 1/75
ADC
15. Constructii care Conf. HG 525/
înglobeaza spatii cu 1996 pct 5.13 -
destinatii diferite se însumează
necesarul de
parcari pentru
fiecare
functiune in
parte
16. Spatii distributie pompe 3/1
carburanti
Autoservice mp hală 1/30
Spalatorii auto boxe spălare 3/1

Nota:
1. La categoria de dotări pentru care se prevad nome diferite de dimensionare a parcajelor, pe
coloanele 3 şi 4, vor fi luate în considerare cele care prevad numarul cel mai mare de locuri de
paracre (rezultat prin aplicarea coeficientului din coloana 3 sau din coloana 4), la care se
însumează sporul prevazut la coloanele 6 şi 7.
2. Numarul de parcaje nu poate fi mai mic dec^t cel precizat la coloana 5, indiferent de cel rezultat
din calculul dimensionării numărului de locuri de parcare.
3. Staţionarea vehiculelor corespunzătoare rezultate din aplicarea prezentelor norme, trebuie sa fie
asigurată in afara spatiilor publice, pe parcela pentru care se solicita autorizatia de construire sau
avizul de schimbare a destinatiei, precum si în cazul înstrăinării imobilelor. În mod excepţional
se accepta amenajarea parcajelor care lipsesc, pe un alt teren cu acceptul proprietarului acestuia,
teren situat la cel mult 100 m de primul.
4. În zona centrala, la constructiile de orice tip, se vor amenaja obligatoriu locuri de parcare.