Sunteți pe pagina 1din 6

REV [0.

0]
AUGUST 10, 2018

PROCAD & CO S.R.L.-D

HALA PARTER SI IMPREJMUIRE


BENEFICIAR – SC METAL CLASS SRL

P.TH. / D.T.O.E.

COORDONATOR ING. PASCU NICOLAE


REZISTENTA ING. AXINIA PAUL
S.C.. PAXDEM CONSTRUCT S.R.L.
ONESTI, JUD. BACĂU, J04/1115/2011
BORDEROU

DOCUMENTE
PIESE SCRISE
indicativ denumire nr. pagini observații
FOAIE DE CAPĂT 1
BORDEROU 1
FOAIE DE CAPĂT p.Th. 1
LISTA ȘI SEMNĂTURILE PROIECTANȚILOR 1
MEMORIU DE PREZENTARE A DOCUMENTAȚIEI 4
P.Th.

MEMORIU DE STRUCTURĂ (REZISTENȚĂ) 11


DEVIZUL GENERAL AL LUCRĂRILOR 2
CAIET DE SARCINI ARHITECTURA 19
CAIET DE SARCINI REZISTENTA 57
PIESE DESENATE
indicativ nume planşă scara observații
A-00 PLAN DE INCADRARE IN ZONA/ PLAN SITUAȚIE 1/200
A-01 PLAN SITUAȚIE 1/200
A-02 PLAN COTA 0.00 1/100
A-03 PLAN COTA 3.30 1/100
A-04 PLAN INVELITOARE 1/100
A-05 SECTIUNE A-A 1/100
A-06 FATADA SUD 1/100
A-07 FATADA EST 1/100
A-08 FATADA NORD 1/100
A-09 FATADA VEST 1/100
A-10 PLAN IMPREJMUIRE TIP A 1/100
A-11 PLAN IMPREJMUIRE TIP B 1/100
A-12 PLAN IMPREJMUIRE TIP C 1/100
A-13 PLAN POARTA METALICA 1/100
R01 PLAN FUNDAȚII 1/50
R02 DETALII FUNDATII 1/25
R03 DETALII FUNDATII 1/50
R04 DETALII FUNDATII PLTFORMA 1/50
R05 PLAN COFRAJ ARMARE COTA -0.05 1/50
R06 DETALII SI ARMARE STALPI 1/20
R07 PLAN COFRAJ ARMARE COTA 3.25 1/50
R08 PLAN COFRAJ CENTURI 5.05 1/100
R10 CADRU TRANSVERSAL AXE 1-7 1/10
R11 ELEVATIE GRINZI METALICE SI DETALII 1/10
R12 PLAN CONTRAVANTUIRI 1/10
R13 SECTIUNI PRIN PLANUL DE CONTRAVANTUIRI 1/10
R14 DETALII CONTRAVANTUIRI SI PIESE DE PRINDERE 1/10
R15 PLAN AMPLASARE PANE 1/20

1
PROIECT TEHNIC SI FAZA D.D.E.
PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE:

HALA PARTER SI IMPREJMUIRE, ÎN LOCALITATEA SANDULENI,


JUDEȚUL BACĂU

Beneficiar: S.C. METAL CLASS S.R.L.

Proiectant general: S.C. PROCAD & CO S.R.L.


Proiect nr.: 15/2018
Faza: P.Th. + DDE.

MEMORIU DE PREZENTARE A DOCUMENTAȚIEI

P.Th. CONSTRUIRE HALA P ARTER SI IMPREJMUIRE ǀ SC METAL CLASS SRL 2


1 DATE GENERALE ALE INVESTIȚIEI

Prezenta documentație conține piesele scrise și desenate necesare obiectivului de investiții,


realizarea unor lucrari de modificare si extindere a unei locuințe individuale în regim P, și a fost întocmită
la cererea beneficiaului SC METAL CLASS SRL pentru obținerea autorizației de construire.

1.1 DATE DE RECUNOAȘTERE A INVESTIȚIEI

Adresă amplasament: LOCALITATEA SANDULENI, JUD. BACĂU

Nr. cadastral: 60476

1.2 DIMENSIUNEA INVESTIȚIEI

Locuința are o suprafață desfășurată de 615 mp și o înălțime maximă de 7.05 m.

Sunt propuse lucrări de, lucrări de fundații, lucrări de betoane pentru acestea, lucrări de
hidroizolații, lucrari de zidarie, lucrări de finisaje și lucrări de învelitori. Se vor detalia în proiectul tehnic de
execuție – faza P.Th.

1.3 DATE CARACTERISTICE ALE AMPLASAMENTULUI

1.3.1 REGIMUL JURIDIC AL TERENULUI


Cladirea care face obiectul prezentei documentații, este amplasată în intravilanul localitatii
Sanduleni, județul Bacău, conform C.U., pe un teren aflat în proprietatea beneficiarilor.

1.3.2 SITUAȚIA EXISTENTĂ


Imobilul este compus din teren și construcții existente cu specific rural, respectiv o locuință parter
și anexe, propuse de către beneficiar pentru modificare si extindere. Pe amplasament există rețele aeriene
de alimentare cu energie electrică. Nu există alte rețele de utilități sau construcții subterane.

Suprafață teren: 3500 m2

Suprafața construcții existente: 0.00 m2

Suprafața construcții PROPUSE: 532.00 m2

Categoria de folosință: Curți construcții (Cc)


În zona amplasamentului există rețele edilitare de evacuare ape uzate, de alimentare cu energie
electrică, gaze naturale și apă de consum, la care se poate racorda/branșa obiectivul. De asemenea există
acces la rețele de telefonie și date.

P.Th. CONSTRUIRE HALA P ARTER SI IMPREJMUIRE ǀ SC METAL CLASS SRL 3


1.3.3 CATEGORIA DE IMPOZITARE
Amplasamentul se află în zona C de impozitare.
Conform H.C.L. nr. 189/2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în mun. Onești pentru
anul 2018, obiectivul va avea o valoare de impozitare de 878788 lei.

1.3.4 TOPOGRAFIA AMPLASAMENTULUI


Terenul este delimitat conform cu inventarul de coordonate realizat în sistem STEREO 70 prezentat
în planul topografic anexă la procesul verbal de recepție O.C.P.I. BACĂU 6899/2017. Obiectivul de investiție
se propune a se realiza în perimetrul delimitat de aceste coordonate.

1.4 TRASAREA LUCRĂRILOR

Trasarea lucrărilor se va face prin metode topografice realizându-se transpunerea în teren a


elementelor geometrice de legătura (distanțe, unghiuri, coordonate), stabilite prin proiectul de execuție
față de:

- puncte ale rețelelor geodezice sau topografice din zonă;


- puncte ale construcțiilor învecinate;
- detalii învecinate cu caracter natural.

Baza de trasare va fi rețeaua de elemente geometrice folosită și la ridicarea topografică, de la care


se pornește trasarea obiectivului, folosindu-se ca puncte de sprijin punctele din teren.

1.5 CLIMA ȘI FENOMENELE NATURALE SPECIFICE

Clima este temperat-continentală, temperaturile fiind cuprinse între -25 grade Celsius, pe
timpul iernii, și +35 grade Celsius, pe timpul verii cu o temperatură medie anuală de 9,2°C, iar precipitațiile
anuale au o valoare de 654 mm. Vânturile cele mai frecvente bat pe direcția vest și sud – vest. Durata medie
anuală de strălucire a soarelui este de 2000 de ore. Dintre fenomenele climatice periodice prezintă interes
ceața şi bruma.

1.6 GEOLOGIA ȘI SEISMICITATEA

Conform studiului geotehnic realizat pe baza cercetărilor din teren și anexat documentației tehnice,
amplasamentul este alcătuit din depozite aluviale ce prezintă formațiuni de argilă prăfoasă, încadrându-se
în categoria terenuri bune de fundare. Nu prezintă deranjamente naturale sau artificiale, iar sistemul de
fundare recomandat este fundarea directă în teren natural. Din punct de vedere seismic, amplasamentul
se încadrează în zona cu perioada de colț Tc = 0,7 sec și valoarea de vârf a accelerației terenului ag = 0.35 g.

P.Th. CONSTRUIRE HALA P ARTER SI IMPREJMUIRE ǀ SC METAL CLASS SRL 4


1.7 CATEGORII ȘI ÎNCADRĂRI ALE OBIECTIVULUI

1.7.1 CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ A OBIECTIVULUI


Categoria de Importanţă (cf. HGR 766/97): D

Clasa de Importanţă (cf. P100-1/2013): III


Compartimente de Incendiu (cf. P118/99): 1
Gradul de Rezistenţă la Foc (cf. P118/99): III
Risc de Incendiu (cf. P118/99): Mic

1.7.2 ÎNCADRAREA DOCUMENTAȚIEI ÎN LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE


Documentația a fost întocmită în baza Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcții, republicată, și a Legii 10/1995 privind calitatea în construcții, precum și a principalelor acte
normative:

- P100-1/2013 cod de proiectare antiseismică privind asigurarea gradului de


protecție antiseismică a clădirilor;
- P118/99 norme tehnice de proiectare și realizare a construcțiilor privind
protecția la acțiunea focului;
- Ordinul 119/2014 norme de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al
populației;
- NP 057-2002 normativ privind proiectarea clădirilor de locuințe;

Normele specifice de proiectare vor fi prezentate în memoriile pe specialități. De asemenea,


documentația tehnică a fost realizată având în vedere avizele și acordurile privind asigurarea, branșarea și
racordarea la infrastructura edilitară, după caz, precum și avizele, acordurile și actele administrative
specifice ale organismelor administrației publice centrale sau ale serviciilor deconcentrate ale acestora,
stabilite prin certificatul de urbanism.

2 DISPOZIȚII FINALE

Prezenta documentație poate fi folosită doar la obținerea autorizației de construire, după care va fi
dezvoltată în proiect tehnic de execuție în baza căruia se pot executa lucrările autorizate. Elaborarea
documentației tehnice pentru obținerea autorizației de construire a avut la bază cerințele de calitate
stabilite împreună cu beneficiarul. La amplasarea obiectivului s-a ținut cont de solicitările beneficiarului.

Conform H.G. 925/1995 pentru aprobarea regulamentului de verificare și expertizare tehnică de


calitate a proiectelor, și a Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, documentația tehnică a fost
verificată de un verificator de proiecte atestat pentru cerința A1 -REZISTENȚĂ ȘI STABILITATE, având referat
corespunzător.

Proiectant general,
PROCAD & CO S.R.L.-D

Ing. Pascu Nicolae

Ing. AXINIA PAUL

P.Th. CONSTRUIRE HALA P ARTER SI IMPREJMUIRE ǀ SC METAL CLASS SRL 5