Sunteți pe pagina 1din 23

ARIA CURRICULARĂ

MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE

Clasa a III – a

Manual utilizat: Editura Aramis


Autori: Ştefan Pacearcă,
Mariana Mogoş

1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii


2. Dezvoltarea capacităţii de explorare / investigare şi rezolvare de
probleme
3. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul
matematic
4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea
matematicii în contexte variate
1.1. să înţeleagă şi să utilizeze sistemul poziţional de formare a
numerelor naturale mai mici decât 1 000 000
1.2. să scrie, să citească, să compare, să ordoneze, să
facă estimări folosind numere naturale mai mici
decât 1 000 000
1.3. să efectueze operaţii de adunare şi de scădere cu numere
mai mici decât 10 000:
- fără trecere peste ordin
- cu trecere peste ordin
1.4. să efectueze operaţii de înmulţire şi împărţire cu numere
naturale mai mici decât 100
.................................................................................................................
2.1. să recunoască şi să descrie forme plane şi spaţiale, să clasifice
obiecte şi desene după criterii variate
2.2. să exploreze modalităţi de efectuare a înmulţirii sau împărţirii
în 0-1000 folosind diferite tipuri de grupări şi reprezentări
2.3. să descopere, să recunoască şi să utilizeze corespondenţe
simple şi succesiuni de obiecte sau numere asociate după reguli
date
2.4. să estimeze ordinul de mărime al rezultatului unui exerciţiu cu
cel mult două operaţii prin rotunjirea numerelor pentru a limita
erorile de calcul
2.5. să exploreze modalităţi variate de a compune şi descompune
numere naturale mai mici decât 1000
2.6. să rezolve şi să compună probleme de tipul: ?±a=b sau ?±a<b,
a şi b numere mai mici ca 1 000, sau de tipul ?c=d; ?:c=d
unde c  0, d este multiplu al lui c, în intervalul de
numere naturale de la 0 la 100
2.7. să folosească simboluri pentru a pune în evidenţă numere
necunoscute în rezolvarea de probleme
2.8. să utilizeze instrumente şi unităţile de măsură standard şi
nonstandard pentru lungime, capacitate, masă, timp şi unităţile
monetare în situaţii variate
2.9. să colecteze date, să le sorteze şi să le clasifice pe baza unor
criterii date, să le organizeze în tabele
.............................................................................................................
3.1. să exprime clar şi concis semnificaţia calculelor făcute în
rezolvarea unei probleme
.............................................................................................................
4.1. să manifeste iniţiativă în a transpune diferite situaţii în context
matematic, propunând modalităţi diverse de abordare a unei
probleme
4.2. să depăşească blocaje în rezolvarea de probleme, să caute prin
încercare-eroare noi căi de rezolvare
4.3. să manifeste un comportament adecvat în relaţiile cu colegii
dintr-un grup de lucru în cadrul activităţilor practice de
rezolvare de probleme
a unităţilor de învăţare

Nr.total ore:
SEMESTRUL I - 68 ore 4 ore săptămână
SEMESTRUL al II - lea – 68 ore

Nr. Unitatea de învăţare / Ob. Nr. Perioada Obs.


Crt. Conţinuturi de ore
ref.
SEMESTRUL I
1. Numerele naturale de la 0 la 1.1
1.2 8 ore
1 000
o Formare, scriere, citire, comparare, 4.1
ordonare, rotunjire 4.3
2. Adunarea şi scăderea numerelor 1.3;
1.6;
naturale de la 0 la 1 000 2.1;
o Adunarea şi scăderea cu o singură 2.3; 8 ore
trecere peste ordin 2.4;
o Legătura dintre adunare şi scădere 2.5;
o Adunarea şi scăderea cu trecere peste 3.1;
ordinul unităţilor şi al zecilor 4.1;
4.2;

3. Înmulţirea numerelor naturale


mai mici decât 100
o Înmulţirea numerelor naturale
folosind adunarea repetată de termeni 1.4;
egali 1.6;
o Înmulţirea numerelor scrise cu o 2.1; 27
singură cifră 2.3; ore
o Terminologia specifică: factor, 2.4;
produs, “de atâtea ori mai mult”, dublu1, 2.5;
triplu 3.1;
4.1;
o Tabla înmulţirii
4.2;
o Evidenţierea unor proprietăţi ale
înmulţirii (comutativitate, asociativitate,
element neutru, distributivitatea faţă de
adunare sau scădere) cu ajutorul

1
obiectelor şi al reprezentărilor, fără a
folosi terminologia
o Ordinea efectuării operaţiilor
4. Împărţirea numerelor naturale 25
mai mici decât 100 1.5; ore
o Împărţirea folosind scăderea 1.6;
repetată de termeni egali 2.1;
o Împărţirea – operaţie inversă 2.2;
înmulţirii 2.3;
o Împărţirea la 2.Împărţirea la 3 2.4;
o Împărţirea la 4. Împărţirea la 5 2.5;
o Împărţirea la 6 . Împărţirea la 7 3.1;
o Împărţirea la 8.Împărţirea la 9. 4.1;
o Cazuri speciale de împărţire 4.2;
o Tabla împărţirii
o Aflarea unui număr necunoscut
o Ordinea efectuării operaţiilor.
Folosirea parantezelor rotunde
SEMESTRUL al II-lea
5. o Înmulţirea unui număr cu o sumă sau cu o 2.2;
diferenţă 2.3;
o Înmulţirea cu 10 sau 100 2.5;
o Înmulţirea unui număr natural de două cifre 3.1; 20
cu un număr de o cifră 4.2; ore
o Înmulţirea unui număr natural de trei cifre la 4.3
un număr de o cifră
o Împărţirea unei sume sau a unei diferenţe la
un număr de o cifră
o Împărţirea la 10 sau 100
o Împărţirea unui număr natural mai mic
decât 100 la un număr de o cifră
o Împărţiri cu restul diferit de 0
o Rezolvare de probleme
o Probleme de organizare a datelor în tabele
o Vrei să ştii mai mult?
6. Elemente intuitive de geometrie
o Puncte şi linii
o Poligoane 2.1;
o Triunghiul
2.2 ; 9 ore
2.9;
o Dreptunghiul şi pătratul
4.2;
o Cercul 4.3
o Corpuri geometrice
o Interiorul şi exteriorul unei figuri
geometrice
7. Numerele naturale de la 0 la
1 000 000 1.1,
o Numere naturale scrise cu 4 cifre 1.2,
2.4; 19
o Numere naturale scrise cu mai mult de
patru cifre
2.5; ore
3.1;
o Formarea, citirea si scrierea numerelor
4.1,
naturale mai mici decât 1 000 000
4.3
o Compararea şi ordonarea numerelor
naturale mai mici decât 1 000 000
o Rotunjirea numerelor naturale mai mici
decât 1 000 000
o Adunarea numerelor naturale mai mici
decât 1 000 000 fara trecere peste ordin
o Scaderea numerelor naturale mai mici decât
1 000 000 fara trecere peste ordin
o Adunarea numerelor naturale mai mici
decât 1 000 000 cu trecere peste ordin
o Scaderea numerelor naturale mai mici decât
1 000 000 cu trecere peste ordin
8. Unităţi de măsură
o Unităţi de măsurat lungimea. Metrul 1.3
o Submultiplii metrului 1.4
o Multiplii metrului
2.8 14
2.9 ore
o Unităţi de măsurat capacitatea. Litrul
o Submultiplii litrului
o Multiplii litrului
o Unităţi de măsurat masa corpurilor.
Kilogramul
o Submultiplii kilogramului
o Multiplii kilogramului
o Unităţi de măsură pentru timp mai mici decât
o zi
o Unităţi de măsură pentru timp mai mari decât
o zi
o Monede şi bancnote
9. Recapitulare , sistematizare,
evaluare
o Numere naturale de la 0 la 1 000 000 Toate
6 ore
o Operaţii cu numere în concentrul
0 – 10 000
o Elemente de geometrie
o Unităţi de măsură
PLANIFICAREA DETALIATĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
Semestrul I
1. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Numerele naturale de la 0 la 1 000

Nr de ore: 8 Perioada:

Nr Detalii de O. Activităţi de Resurse/ Forme de Nr.ore Obs


crt conţinut R. învăţare organizare Data
1  Prezentarea manualului  Recunoaşterea sistemului zecimal şi  1 oră
poziţional de formare a numerelor -manual
naturale; -culegere de exerciţii şi
2  Recapitularea cunoştinţelor  Înţelegerea şi aplicarea regulii de probleme 2 ore
din clasa a II a 1.1 bază a sistemului zecimal al -planşe
1.2 numerelor naturale; -scheme
4.1  Identificarea şi scrierea unor numere - „Jocul cifrelor”
3  Formarea, scrierea şi citirea 4.3 reprezentate prin simboluri sau -fişe de lucru 1 oră
numerelor de la 0 la 1000 obiecte; -fişe de evaluare
 Reprezentarea unor numere formate
din sute, zeci şi unităţi;
4  Compararea şi ordonarea  Exerciţii de scriere şi citire a
numerelor naturale de la 0 la numerelor naturale mai mici sau  1 oră
1 000 egale cu 1 000, folosind litere şi cifre -exercitiul
 Exerciţii de identificare a ordinelor -conversatia
şi claselor unui număr dat; -explicatia
5  Rotunjirea numerelor -problematizarea 1 oră
 Exerciţii de precizare a valorii
naturale formate din sute , fiecărei cifre în scrierea numărului;
zeci şi unităţi  Exerciţii de scriere a numerelor cu
litere şi cifre;
6  Recapitulare  Exerciţii de completare a unor şiruri
de numere  1 oră
 Compararea numerelor formate din - frontală
sute, zeci şi unităţi, utilizând - individuală
7  Evaluare semnele de relaţie <, =, >;
 Ordonarea unor numere naturale 1 oră
date, crescător / descrescător
 Exerciţii de rotunjire a unor numere
naturale prin lipsă sau prin adaos;

2. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adunarea şi scăderea numerelor


naturale de la 0 la 1 000
Nr de ore: 8 Perioada:

Nr Detalii de O. Activităţi de Resurse/ Forme de Nr.ore Obs


crt conţinut R. învăţare organizare Data
1  Adunarea şi scăderea cu o  Stabilirea şi utilizarea algoritmului  2 ore
singură trecere peste ordin 1.3; de calcul -manual
1.6;  Exerciţii de adunare a numerelor -culegere de exerciţii şi
2.1; naturale cu trecere peste ordin probleme
2  Legătura dintre adunare şi 2.3;  Operarea cu terminologia specifică -planşe 1 oră
scădere 2.4;  Exerciţii de scădere a numerelor -scheme
2.5; naturale cu trecere peste ordin -probleme animate /
3  Adunarea şi scăderea cu 3.1;  Recunoaşterea situaţiilor concrete calculator 3 ore
trecere peste ordinul 4.1; sau a expresiilor care presupun -fişe de lucru
unităţilor şi al zecilor 4.2; efectuarea operaţiilor de adunare sau -fişe de evaluare
scădere
 Analiza părţilor componente ale
4  Recapitualare unor probleme  1 oră
-exercitiul
 Rezolvarea de probleme care
-conversatia
presupun efectuarea operaţiilor de
5  Evaluare -explicatia
adunare / scădere
-problematizarea 1 oră
 Rezolvarea de exerciţii care
presupun aflarea unui număr
necunoscut

- frontală
- individuală
3. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Înmulţirea numerelor naturale
mai mici decât 100
Nr de ore: 27 Perioada:

Nr Detalii de O. Activităţi de Resurse/ Forme de Nr.ore Obs


crt conţinut R. învăţare organizare Data
1  Adunarea repetată de  Exerciţii de scriere a adunării  1 oră
termeni egali repetate de termeni egali cu suport -manual
1.4; vizual -culegere de exerciţii şi
1.6;  Exerciţii de scriere a adunării probleme
2  Înmulţirea numerelor 2.1; repetate de termeni egali când se -planşe
naturale - Terminologia 2.3; indică termenul care se repetă -scheme 2 ore
specifică ( factor, produs, de 2.4;  Exerciţii de transformare a adunării -prezentări Power Point
atâtea ori mai mare, dublu, 2.5; repetate în termeni egali în înmulţire „Învăţăm înmulţirea
triplu) 3.1;  Exerciţii de însuşire a terminologiei împreună cu personajele
4.1; specifice înmulţirii noastre preferate!”
4.2;  Recunoaşterea situaţiilor concrete -probleme animate /
3  Proprietăţi ale operaţiei de sau a situaţiilor care presupun calculator
înmulţire efectuarea unor comparări corelate -fişe de lucru 2 ore
cu operaţii de adunare şi înmulţire -fişe de evaluare
( „cu atât mai mult”, „de atâtea ori
4  Înmulţirea când unul din mai mult” )
factori este 2  Intuirea operaţiei de înmulţire, prin 2 ore
exerciţii de adunare repetată 
-exercitiul
 Exerciţii de recunoaştere şi utilizare
5  Înmulţirea când unul din -conversatia
corectă a sintagmelor care sugerează
factori este 3 -explicatia 2 ore
o anumită operaţie
-problematizarea
 Recunoaşterea contextelor care
presupun efectuarea unor înmulţiri
6  Înmulţirea când unul din 2 ore
 Rezolvarea de probleme cu date 
factori este 4 numerice - frontală
 Rezolvarea unor exerciţii care conţin - individuală
7 operaţii de acelaşi ordin, fără şi cu - pe grupe. 2 ore
 Înmulţirea când unul din paranteze rotunde
factori este 5  Exerciţii care conţin adunări, scăderi
şi înmulţiri fără şi cu paranteze
8 rotunde
 Înmulţirea când unul din  Completarea unor exerciţii cu 2 ore
factori este 6 semnele operaţiilor corespunzătoare
pentru a obţine rezultatele date
9  Exerciţii în care să se folosească
 Înmulţirea când unul din semnele de relaţie: „<”, „>”, „=” 2 ore
factori este 7, 8 sau 9  Exerciţii de scriere a unui enunţ sub
formă de exerciţiu
10  Compunerea unor probleme după
 Înmulţirea când unul din exerciţii date 1 oră
factori este 0, 1 sau 10

11 2 ore
 Tabla înmulţirii

12
 Ordinea efectuării 4 ore
operaţiilor

13
2 ore
 Recapitulare

14
1 oră
 Evaluare

4. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Împărţirea numerelor naturale


mai mici decât 100
Nr de ore: 25 Perioada:

Nr Detalii de O. Activităţi de Resurse/ Forme de Nr.ore Obs


crt conţinut R. învăţare organizare Data
1  Împărţirea folosind scăderea  Intuirea operaţiei de împărţire a  1 oră
repetată de termeni egali numerelor naturale prin scădere -manual
repetată de termeni egali -culegere de exerciţii şi
 Exerciţii – joc de verificare cu probleme
2  Împărţirea – operaţie inversă 1.4 ajutorul obiectelor, a operaţiilor -planşe 2 ore
înmulţirii 2.2 mintale de scădere repetată de -scheme
2.3 termeni egali -prezentări Power Point
2.6  Recunoaşterea contextelor care „Învăţăm împărţirea
3  Împărţirea la 2.Împărţirea la 2.7 presupun efectuarea unor împărţiri împreună cu personajele 2 ore
3 3.1  Exerciţii de recunoaştere şi utilizare noastre preferate din desene
4.1 corectă a sintagmelor care sugerează animate!”
4.2 o anumită operaţie; -probleme animate /
4  Împărţirea la 4. Împărţirea la 4.3  Exerciţii de verificare a rezultatelor calculator 2 ore
5 înmulţirii prin împărţire şi invers; -fişe de lucru
 Exerciţii – joc de verificare cu -fişe de evaluare
ajutorul obiectelor, a operaţiilor
5  Împărţirea la 6 . Împărţirea mintale de înmulţire, de împărţire;
la 7 2 ore
 Rezolvare de probleme cu date

numerice;
-exercitiul
 Exerciţii de verificare a rezultatelor
6  Împărţirea la 8.Împărţirea la -conversatia
înmulţirii prin împărţire şi invers;
9. -explicatia 2 ore
 Rezolvare de probleme cu date -problematizarea
7  Cazuri speciale de împărţire numerice; 2 ore
 Crearea de probleme utilizând
tehnici variate: cu sprijin concret în 
8
 Tabla împărţirii obiecte, pornind de le numere date; - frontală 2 ore
 Exerciţii de completare a unor tabele - individuală
9 de valori; - pe grupe.
 Aflarea unui număr  Descoperirea şi enunţarea regulii de 3 ore
necunoscut corespondenţă după care se face
asocierea elementelor a două
10 mulţimi;
 Ordinea efectuării  Exerciţii de recunoaştere şi utilizare 4 ore
operaţiilor. Folosirea corectă a sintagmei «sunt n obiecte»,
parantezelor rotunde «câte p pe un rând»;
 Recunoaşterea situaţiilor concrete
11 sau a expresiilor care presupun
 Recapitulare efectuarea unor comparări corelate
cu operaţii de împărţire («de atâtea 2 ore
12 ori mai puţin»);
 Evaluare  Exerciţii de aflare a numărului
necunoscut la înmulţire şi împărţire; 1 oră
 Rezolvarea unor exerciţii respectând
ordinea efectuării operaţiilor;
 Rezolvări de probleme;
 Exerciţii de compunere a unor
probleme după expresii numerice;

Semestrul al II-lea
4. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:
Înmulţirea şi împărţirea numerelor
naturale de la 0 la 1 000
Nr de ore: 20 Perioada:

Nr Detalii de O. Activităţi de Resurse/ Forme de Nr.ore Obs


crt conţinut R. învăţare organizare Data
1  Înmulţirea unui număr cu o  Exerciţii de înmulţire a unui număr  2 ore
sumă sau cu o diferenţă cu o sumă; -manual
 Exerciţii de rezolvare de înmulţiri de -culegere de exerciţii şi
doi factori prin descompunarea unui probleme
2  Înmulţirea cu 10 sau 100 factor într-o sumă; -planşe 1 oră
 Exerciţii de îmulţire a unui număr cu -scheme
2.2; o diferenţă; -probleme animate /
 Înmulţirea unui număr 2.3;  Exerciţii de înmulţire a unui nr. calculator
3 2.5; -fişe de lucru 2 ore
natural de două cifre cu un natural de o cifră cu 10 / 100;
număr de o cifră 3.1;  Exerciţii de aplicare a algoritmilor -fişe de evaluare
4.2; de calcul ( calcul oral prin
4.3 descompunerea unui factor într-o
 Înmulţirea unui număr sumă de doi termeni);  2 ore
4 -exercitiul
natural de trei cifre la un  Exerciţii de utilizare a terminologiei
număr de o cifră specifice înmulţirii; -conversatia
-explicatia
 Exerciţii cu mai multe operaţii;
-problematizarea
 Transformarea unor enunţuri simple
5  Împărţirea unei sume sau a în exerciţii şi rezolvarea lor corectă;
unei diferenţe la un număr 2 ore
descompunerea unui număr format
de o cifră 
din sute, zeci şi unităţi într-o sumă
- frontală
de produse în care unul din factori
- individuală
este 10 sau 100;
 Împărţirea la 10 sau 100 - pe grupe. 1 oră
6  Compararea a două expresii 2 ore
7  Împărţirea unui număr numerice;
natural mai mic decât 100 la  Aflarea unui număr necunoscut la
un număr de o cifră adunare sau scădere când unul din
factori este un produs neefectuat; 2 ore
 Efectuarea de împărţiri prin
8  Împărţiri cu restul diferit de aplicarea algoritmului de calcul al
0 împărţirii în scris pentru fiecare caz;
 Rezolvare de probleme cu cazurile 2 ore
de împărţire învăţate;
9  Rezolvare de probleme  Rezolvarea de exerciţii de împărţire
şi a unor probleme specifice 1 oră
operaţiei de împărţire;
10  Probleme de organizare a  Scrierea pe scurt a datelor
datelor în tabele problemei;
 Analiza părţilor componente ale unei
probleme; 1 oră
11  Vrei să ştii mai mult?  Completarea textului unei probleme
alegând întrebarea potrivită dintr-o
listă dată şi rezolvarea problemei 1 oră
12  Recapitulare obţinute;
1 oră
13  Evaluare

5. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Elemente de geometrie


Nr de ore: 9 Perioada:

Nr Detalii de O. Activităţi de Resurse/ Forme de Nr.ore Obs


crt conţinut R. învăţare organizare Data
1  Puncte şi linii  Exerciţii de recunoaştere şi descriere  1 oră
a diferitelor puncte si linii -manual
 Exerciţii de recunoaştere a diferitelor -culegere de exerciţii şi
2  Poligoane linii in mediul înconjurător probleme 1 oră
 Exerciţii de construire a unor linii -planşe
curbe şi frânte în condiţii date -prezentări interactive:
3  Triunghiul  Realizarea unui desen cu ajutorul „Elemente de geometrie” 1 oră
2.1; liniilor curbe şi frânte -trusă geometrică
2.2 ;  Desenarea unor linii frânte închide - corpuri geometrice
4  Dreptunghiul şi pătratul 2.9; cu ajutorul trusei de geometrie - figuri geometrice
4.2;  Desenarea unor poligoane -fişe de lucru 1 oră
4.3 -fişe de evaluare
 Clasificarea obiectelor după forma
5  Cercul lor
1 oră
 Clasificarea poligoanelor după

numărul de laturi
6  Corpuri geometrice -exercitiul
 Exerciţii de decupare a unor -conversatia 1 oră
triunghiuri , dreptunghiuri, pătrate -explicatia
sau cercuri -problematizarea
7  Interiorul şi exteriorul unei  Exerciţii de continuare a unor desene 1 oră
figuri geometrice  Exerciţii de construire a unor
triunghiuri, dreptunghiuri, pătrate 
din beţişoare - frontală 1 oră
8  Recapitulare  Exerciţii de identificare a formelor - individuală
unor obiecte din mediul înconjurător - pe grupe.
şi de pe jetoane 1 oră
9  Evaluare  Exerciţii de descriere verbală a unor
obiecte
 Exerciţii – joc de poziţionare a
obiectelor în spaţiu
 Exerciţii de recunoaştere a corpurilor
geometrice cu care se aseamănă
obiectele din mediul înconjurător
 Exerciţii – joc de poziţionare a
obiectelor în spaţiu
 Exerciţii de identificare a interiorului
şi exteriorului unor figuri geometrice
 Desenarea unor simboluri în
interiorul, respectiv exteriorul unor
figuri geometrice

6. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Numerele de la 0 la 1 000 000


Nr de ore: 19 Perioada:

Nr Detalii de O. Activităţi de Resurse/ Forme de Nr.ore Obs


crt conţinut R. învăţare organizare Data
1  Numere naturale scrise cu 4 1.1,  Exerciţii – joc de reprezentare a  2 ore
cifre 1.2, numerelor punând în evidenţă -manual
2.4; sistemul poziţional de scriere; -culegere de exerciţii şi
2.5;  Exerciţii de trecere de la o formă de probleme
2  Numere naturale scrise cu 3.1; reprezentare la alta; -planşe 2 ore
mai mult de patru cifre 4.1,  Exerciţii de scriere şi citire a -scheme
4.3 numerelor de la 0 la 1000; - „Jocul cifrelor”
 Exerciţii – joc de reprezentare prin -fişe de lucru
obiecte sau desen a unui număr din -fişe de evaluare
3  Formarea, citirea si scrierea concentrul 0 – 1000 2 ore
numerelor naturale mai mici  Exerciţii de numărare cu pas dat
decât 1 000 000 «înainte şi înapoi», din 1 în 1, din 2
în 2, din 5 în 5 în concentrul 0 – 
1000; -exercitiul
4  Compararea şi ordonarea  Compararea şi ordonarea numerelor -conversatia 1 oră
numerelor naturale mai mici utilizând modele semnificative şi -explicatia
decât 1 000 000 punerea în corespondenţă a unor -problematizarea
astfel de reprezentări;
 Exerciţii de completare a şirurilor
5  Rotunjirea numerelor 2 ore
date cu numere corespunzătoare;
naturale mai mici decât  Descompunerea numerelor date în
1 000 000 
concentrul 0 – 1000 în S Z şi U;
- frontală
 Exerciţiide scriere a vecinilor - individuală
numerelor date în concentrul 0 –
 Adunarea numerelor 1000;
6 naturale mai mici decât 1 1.1, 2 ore
1.2,  Exerciţii de aproximare la S şi Z a
000 000 fara trecere peste numerelor date;
2.4;
ordin 2.5;  Exerciţii de scriere a numerelor cu
3.1; cifre sau cu litere;
4.1,  Exerciţii de indicare a numărului şi a
7  Scaderea numerelor naturale 4.3 numelui ordinelor reprezentate de 2 ore
mai mici decât 1 000 000 cifrele date;
fara trecere peste ordin  Exerciţii de comparare şi ordonare a
numerelor de la 0 la 1000000
 Exerciţii de completare a casetelor
 Adunarea numerelor cu cifre corespunzătoare pentru a
8 naturale mai mici decât obţine relaţii adevărate; 2 ore
1 000 000 cu trecere peste  Exerciţii de aproximare la mii, zeci
ordin de mii şi apoi la sute de mii a
numerelor naturale de la 0 la
1000000;
 Exerciţii de numărare cu pas dat
 Scaderea numerelor naturale «înainte şi înapoi», din 1 în 1, din 2 2 ore
9
mai mici decât 1 000 000 cu în 2, din 5 în 5 în concentrul 0 –
trecere peste ordin 1000000.
 Exerciţii de adunare fara trecere
peste ordin;
 Recapitulare 1 oră
10  Exerciţii de scadere fara trecere
peste ordin;
 Exerciţii de adunare cu trecere peste
 Evaluare ordin;
11 1 oră
 Exerciţii de scadere cu trecere peste
ordin;

7. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:
Unităţi de măsură
Nr de ore: 14 Perioada:

Nr Detalii de O. Activităţi de Resurse/ Forme de Nr.ore Obs


crt conţinut R. învăţare organizare Data
1  Unităţi de măsurat lungimea.  exerciţii-joc de măsurare cu palma,  1 oră
Metrul 1.3 creionul, etc. a lungimii unor -manual
1.4 obiecte; -culegere de exerciţii şi
2.8  comparări de lungimi de obiecte probleme
2  Submultiplii metrului 2.9 având aceeaşi lungime sau lungimi -planşe 1 oră
diferite; -scheme
 efectuarea unor măsurări folosind - instrumente de măsură
3  Multiplii metrului etaloane neconvenţionale date; - prezentări PowerPoint,
 exerciţii-joc de măsurare cu paharul, calculator 1 oră
bile, cuburi a masei sau capacităţii -fişe de lucru
4  Unităţi de măsurat unor obiecte; -fişe de evaluare
capacitatea. Litrul  identificarea şi utilizarea 1 oră
instrumentelor de măsură potrivite
(linia gradată, metrul) pentru
5  Submultiplii litrului efectuarea unor măsurătorilor ; 
 identificarea şi utilizarea -exercitiul 1 oră
instrumentelor de măsură potrivite -conversatia
6  Multiplii litrului pentru efectuarea unor măsurători -explicatia
(litrul, recipientul care are -problematizarea 1 oră
capacitatea de un litru);
7  Unităţi de măsurat masa  identificarea şi utilizarea
 1 oră
corpurilor. Kilogramul instrumentelor de măsură potrivite
- frontală
(kilogramul) pentru efectuarea unor
- individuală
măsurători;
 identificarea şi utilizarea
1 oră
8  Submultiplii kilogramului instrumentelor de măsură potrivite
pentru efectuarea unor măsurători
(ora);
9  Multiplii kilogramului  exerciţii de stabilire a multiplilor şi 1 oră
submultiplilor fiecărei unităţi de
măsură ;
10  Unităţi de măsură pentru  exerciţii de ordonare cronologică a 1 oră
timp mai mici decât o zi unor imagini;
 compararea duratelor unor activităţi;
 citirea ceasului, reprezentarea pe un
11  Unităţi de măsură pentru ceas a diverselor ore; 1 oră
timp mai mari decât o zi  înregistrarea activităţilor desfăşurate
într-o săptămână;
 identificarea monedelor şi
12  Monede şi bancnote bancnotelor din sistemul monetar 1 oră
românesc actual;
 identificarea monedelor şi
13  Recapitulare bancnotelor necesare pentru
1 oră
cumpărarea unui obiect;

14  Evaluare 1 oră

7. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Recapitulare , sistematizare, evaluare


Nr de ore: 6 Perioada:

Nr Detalii de O. Activităţi de Resurse/ Forme de Nr.ore Obs


crt conţinut R. învăţare organizare Data
1  Numere naturale de la 0 la 1  Exerciţii de scriere a numerelor  1 oră
000 000 naturale de la 0 la 1000000; -manual
Toate  Exerciţii de citire a numerelor -culegere de exerciţii şi
naturale de la 0 la 1000000; probleme
2  Operaţii cu numere în  Exerciţii de comparare, ordonare şi -fişe de evaluare 1 oră
concentrul 0 – 1 000 000 aproximare a numerelor naturale de
la 0 la 1000000;
 Exerciţii de adunare şi scădere a
3  Elemente de geometrie numerelor naturale;  1 oră
 Exerciţii de recunoaştere a formelor -exercitiul
geometrice;
4  Unităţi de măsură  Exerciţii de numire a multiplilor şi
submultiplilor unităţilor de măsură 1 oră
studiate;
5  Evaluare finală 
 Exerciţii de compunere a unor
- frontală 1 oră
probleme după expresii date;
- individuală
 Rezolvări de probleme;
6  Încheierea situaţiei şcolare  Concursuri. 1 oră