Sunteți pe pagina 1din 40

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI PSIHOPEDAGOGIE,


SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Departamentul Sociologie și Asistență Socială

MAMOLEA AURELIA

OPINIA TINERILOR CU PRIVIRE LA FAMILIE ȘI VIAȚA DE


FAMILIE

Teză de an
Specialitatea – Sondaje de Opinie, Marketing și Publicitate

Şef Departament
(semnătura)

Conducător ştiințific:
(semnătura)

Autorul: Mamolea Aurelia


(semnătura)

CHIŞINĂU-2019
CUPRINS
INTRODUCERE.......................................................................................................................3
CAPITOLUL I: METODOLOGIE............................................................................................6
CAPITOLUL II: OPINII CU PRIVIRE LA FAMILIE ȘI VIAȚA DE FAMILIE...................8
CONCLUZII............................................................................................................................20
BIBLIOGRAFIE.....................................................................................................................22
ANEXE....................................................................................................................................23

2
INTRODUCERE

INTRODUCERE
Familia este o formă socială de bază, realizată prin căsătorie sau concubinaj neformal, care
unește pe soți (părinți) și pe descendenții acestora (copiii necăsătoriți). [4]
Conform Constituției Republicii Moldova (1994, art.48) familia constituie elementul natural
și fundamental al societății și are dreptul la ocrotire din partea societății și a statului.
Termenul „familia” își are originea din latină „famulus – sclav de casă”, iar înțelesul
cuvântului s-a schimbat în decursul timpului. În trecut, familia era proprietatea bărbatului, ca soția,
sclavii și totul avutul, nefiind de fapt între ei relații familiale ci era considerată o proprietate
subordonată.
În societate, familia are mai multe funcții sociale și biologice, unele dintre ele fiind
controversate, cum ar fi funcția biologică de reproducere. Sunt trei funcții sociale elementare a
familiei:
 Funcția de socializare - formarea capacității de adaptare și motivare în conviețuirea socială.
 Funcția economică - asigurarea materială și protejarea copiilor față de lipsuri și boli.
1. Funcția politică - asigură copiilor o poziție legitimă în societatea existentă, această funcție
a familiei poate duce la fetișism.
Din aceste trei funcții se pot distinge și:
 funcția religioasă a familiei, care de fapt joacă un rol în funcția de socializare a familiei,
prin transmiterea la generația următoare a tradițiilor religioase.
 funcția juridică a familiei, care este cuprinsă în constituție, și care are scopul protejării
familiei în societate (plătirea alocațiilor, întreținerea copiilor, stabilirea legilor de adoptare
sau moștenire etc.)
 funcția economică a familiei este întregită de funcția de timp liber și recreere a familiei. [4]
Tradițional, familia, în sens sociologic, ca formă specifică de comunitate umană, desemnează
grupul de persoane unite prin căsătorie, filiație sau rudenie, ce se caracterizează prin comunitate de
viață, sentimente și aspirații.
Definițiile sociologice moderne ale familiei exprimă mutațiile pe care aceasta le cunoaște în
societatea contemporană. Astfel, familia a fost definită ca „o formă de comunitate umană alcătuită din
cel puțin doi indivizi, uniți prin legături de căsătorie și/sau paterne, realizând, mai mult sau mai puțin,
latura biologică și/sau cea psihosocială”.

3
INTRODUCERE

Această definiție a fost propusă având în vedere faptul că, în prezent, există o diversitate de
familii ce se pot rezuma doar la unul dintre cele două aspecte menționate. Astfel, familiile
monoparentale sunt doar paterne, adică întemeiate pe legături de filiație, și realizează doar latura
psihosocială.
În esență, definițiile sociologice pun accentul pe ideea de „comunitate umană", „conviețuire”,
de aceea atât căsătoria, cât și filiația - firească sau adoptivă - sunt privite ca situații de fapt. [5]
În Republica Moldova, anual se înregistrează peste 20 de mii de căsătorii, însă numărul de
căsătorii înregistrate scade an de an. În anul 2014 au fost înregistrate 25624 de căsătorii, iar în anul
2017 numărul de căsătorii înregistrate a fost de 20924. În același timp, în ultimii 3 ani se observă o
scădere a numărului divorțurilor. (a se vedea Tabelul 1).
Tabelul 1
Numărul căsătoriilor și divorțurilor în Republica Moldova, în anii 2013 – 2017 [6]
2013 2014 2015 2016 2017
Căsătorii Căsătorii Căsătorii Căsătorii Căsătorii
Total pe republica 24449 25624 24709 21992 20924
Divorțuri Divorțuri Divorțuri Divorțuri Divorțuri
Total pe republica 10775 11130 11199 10605 9312
În același timp, în ultimii ani se atestă o scădere a numărului de copii născuți. În anul 2018
au fost înregistrate 38616 de nașteri, iar în anul 2017 numărul de nou-născuți este de 34060 ( a se
vedea Tabelul 2).
Tabelul 2
Numărul nou-născuților în Republica Moldova, în anii 2013 – 2017 [6]
Anul Numărul nou-născuților
2013 37871
2014 38616
2015 38610
2016 37394
2014 34090
Studiile de sociologie a familiei au evidențiat schimbările petrecute în structura și funcțiile
familiei contemporane, în comparație cu familia tradițională. Sunt, astfel, puse în lumină tendințele
actuale ale fenomenului familial, precum:

4
INTRODUCERE

o o scădere generală și semnificativă a ratei nupțialității și a ratei natalității, paralel cu o


creștere a numărului persoanelor celibatare și al persoanelor care trăiesc în concubinaj
(uniuni libere), precum și al cuplurilor fără descendenți;
o creșterea numărului divorțurilor și al copiilor născuți în afara căsătoriei;
o presiunea exercitată de cuplurile formate din persoane de același sex (forme moderne de
parteneriat sau așa-numitele „experimente neofamiliale");
o implicațiile tehnicilor de reproducere umană asistată medical.
Concluziile acestor analize s-au reflectat în expresii precum „familia în derivă" sau „criza
familiei”.

5
CAPITOLUL I: METODOLOGIE

CAPITOLUL I: METODOLOGIE
Studiul dat reprezintă o cercetare sociologică cu tematica „Pregătirea tinerilor pentru viața de
familie”.
Scopul primar al studiului a fost evaluarea percepției familiei în rândul tinerilor din Republica
Moldova și evaluarea măsurii de pregătire a tinerilor de a întemeia o familie.
Obiectivele studiului sunt următoarele:
 estimarea vârstei optime de căsătorie a bărbaților și a femeilor;
 determinarea ponderii respondenților care intenționează să se căsătorească și ponderea
celor care îți doresc copii;
 determinarea nivelului de pregătire a tinerilor de căsătorie și copii;
 determinarea obstacolelor întâmpinate în întemeierea unei familii;
 determinarea factorilor care contribuie ca o căsnicie să fie fericită;
 determinare divizării sarcinilor între soț și soție;
 evaluarea opiniei respondenților despre concubinaj;
 evaluarea opiniei respondenților despre copii.
Datele prezentate în acest raport au fost colectate prin intermediul cercetării cantitative. A
fost realizat un sondaj la care au participat 436 de respondenți din rândul populației generale, cu vârsta
cuprinsă între 15 și 30 de ani. Colectarea datelor a fost desfășurată în baza unui eșantion nealeatoriu.
Datele au fost colectate prin completarea individuală a chestionarelor de către respondenți pe hârtie.
La sondaj au participat 436 de respondenți, dintre care 42% sunt bărbați, iar 57% - femei. 32%
din intervievați sunt elevi sau studenți în prezent și cea mai mare pondere dintre ei au finalizat studii
superioare. 33% dintre respondenți sunt cu vârsta de 15-20 de ani, 45% 21-25 ani, iar 14% - 26-30
de ani (a se vedea Tabelul 1.1).
Chestionarul a inclus 28 de întrebări, dintre care 5 întrebări de tip demografic.
Procesul de colectare a datelor pentru cercetarea cantitativă a inclus următoarele etape:
 Pretestarea chestionarului
 Colectarea datelor
 Introducerea datelor în baza de date SPSS
 Controlul calității și eliminarea riscurilor potențiale
Pentru analiza datelor sondajului, a fost utilizat programul statistic SPSS care produce nu doar
rezultate generale pentru fiecare întrebare de interes, dar și cross-tab-uri cu demografia și orice alte

6
CAPITOLUL I: METODOLOGIE

întrebări, demonstrând corelații/ asociații cu întrebările de interes. Fiecare rezultat este prezentat grafic
și comentat.
Tabelul 1.1
Structura eșantionului
% pe Număr de
coloană persoane
Total 100 436
Masculin 42 183
Sexul
Feminin 57 249
respondentului
Nu știu/ Nu răspund 1 4
15-20 33 144
21-25 45 198
Vârsta
26-30 14 62
Nu știu/ Nu răspund 7 32
Studii medii incomplete 13 57
Școală generală sau profesională 17 74
Studiile
Liceu, școală post-liceală 26 113
respondentului
Studii superioare/ superioare incomplete 42 183
Nu știu/ Nu răspund 2 9
Specialist calificat (ex. profesor, medic etc.) 14 59
Specialist necalificat (ex. vânzător etc.) 18 80
Funcționar public 6 26
Ocupația de Agricultor în gospodărie individuală/ colectivă 3 13
bază a Întreprinzător 3 14
respondentului Șomer 13 56
Elev/ student 38 165
Altceva 5 21
Nu știu/ Nu răspund 0 2
Oraș 57 248
Mediul de
Sat 40 176
reședință
Nu știu/ Nu răspund 3 12

7
CAPITOLUL II: OPINII CU PRIVIRE LA FAMILIE ȘI VIAȚA DE FAMILIE

CAPITOLUL II: OPINII CU PRIVIRE LA FAMILIE ȘI VIAȚA DE FAMILIE


Potrivit intervievaților, vârsta optimă de căsătorie a bărbaților este, în medie, 26 de ani, iar
vârsta optimă de căsătorie a femeilor este, în medie, 23 de ani. În general, 69% dintre respondenți
consideră că femeile trebuie să se căsătorească în intervalul 21-25 de ani, iar ponderi a câte 90% dintre
intervievați au indicat că bărbații trebuie să se căsătorească între anii 21-30 (a se vedea Figura 2.1).

Vârsta medie de căsătorie pentru bărbați - 26 de ani

Vârsta medie de căsătorie pentru femei - 23 de ani

69
45 45
19 10
5 3 0 2 2

17-20 ani 21-25 ani 26-30 ani peste 30 de Lipsă răspuns


ani
Vârsta optimă pentru căsătorie a bărbaților
Vârsta optimă pentru căsătorie a femeilor

Figura 2.1: Vârsta optimă pentru căsătorie a bărbaților și a femeilor


Analizând datele în dependență de sexul respondentului, observăm că cea mai mare pondere
dintre bărbații intervievați (48%) consideră că vârsta potrivită pentru căsătorie a bărbaților este 26-30
de ani, pe când cea mai mare pondere a femeilor intervievate (49%) consideră că vârsta optimă de
căsătorie a bărbaților este de 21-25 de ani (a se vedea Tabelul 2.1).

8
CAPITOLUL II: OPINII CU PRIVIRE LA FAMILIE ȘI VIAȚA DE FAMILIE

Tabelul 2.1
Vârsta optimă de căsătorie a bărbaților în dependență de criterii demografice

Nu știu/
17-20 21-25 26-30 peste 30
N Nu
ani ani ani de ani
răspund
Persoane % % % % %
Total 436 5 45 45 3 2
Sexul masculin 183 8 40 48 3 1
respondentului feminin 249 3 49 43 2 3
15-20 ani 144 15 54 31 0 1
Vârsta 21-25 ani 198 1 46 52 2 0
26-30 ani 62 0 16 68 13 3
Mediul de oraș 248 5 39 51 3 3
reședință sat 176 6 56 35 2 1

În același timp, se atestă o diferență între răspunsurile intervievaților din sat și sin oraș. Atât
în cazul femeilor, cât și a bărbaților, respondenții din mediul rural au indicat într-o pondere mai mare
o vârsta mai mică potrivită pentru căsătorie a femeilor și a bărbaților. 17% dintre intervievații din sat,
consideră că vârsta optimă de căsătorie a femeilor este 17-20 de ani (a se vedea Tabelul 2.2).
Tabelul 2.2
Vârsta optimă de căsătorie a femeilor în dependență de criterii demografice

Nu știu/
17-20 21-25 26-30 peste 30
Nu
ani ani ani de ani
N răspund
Persoane % % % % %
Total 436 19 69 10 0 2
Sexul masculin 183 23 63 9 1 4
respondentului feminin 249 16 73 11 0 0
15-20 ani 144 33 62 5 0 1
21-25 ani 198 14 77 8 0 2
Vârsta 26-30 ani 62 6 56 32 2 3
Mediul de oraș 248 16 73 9 0 1
reședință sat 176 24 64 9 0 3

În general, o pondere de 81% dintre intervievați intenționează să se căsătorească, dintre


care 16% - pe parcursul unui an, 11% - peste un an, iar 53% - nu știu când. 3% dintre respondenți
declară că nu intenționează să se căsătorească, iar 14% - sunt indeciși (a se vedea Figura 2.2).

9
CAPITOLUL II: OPINII CU PRIVIRE LA FAMILIE ȘI VIAȚA DE FAMILIE

18% dintre femeile intervievate și 14% dintre bărbați intenționează sa se căsătorească pe


parcursul unui an. Odată cu creșterea vârstei, se observă micșorarea ponderii respondenților care
intenționează să se căsătorească, dar nu știu când. Astfel, 71% dintre intervievații de 15-20 de ani au
spus că intenționează să se căsătorească, dar nu știu când, același răspuns fiind oferit de 34% dintre
intervievații de 26-30 de ani (a se vedea Anexa 2.1)

Intenționează să se căsătorească - 81%


da, pe parcursul unui an
da, peste 1 an
da, dar nu știu când
16 11 53 3 14 1 nu
nu știu
lipsă răspuns
0% 50% 100%

Figura 2.2: Intenția respondentului de a se căsători


În general, majoritatea intervievaților și-au manifestat acordul total sau parțial cu afirmațiile
enumerate. Majoritatea respondenților (70%) au manifestat acordul cu afirmația: sunt gata de a rezolva
conflictele familiale în mod constructiv”. Mai puțin intervievați consideră că sunt gata de a accepta
obligații față de partenerul de viață (48%). O pondere de 37% dintre intervievați au manifestat acord
total cu afirmația: „am capacitatea de a mă adapta la obiceiurile și trăsăturile de caracter ale altei
persoane” (a se vedea Figura 2.3).

0% 50% 100%

Sunt gata de a rezolva conflictele familiale în mod constructiv 70 22 44


Am capacitatea de a întelege bucuriile și tristețile, retrăirile și
70 25 32
insuccesele, înfrangerile și victoriile partenerului
Înteleg corect rolul familiei și căsătoriei 65 24 5 6
Sunt pregatit(ă) către comunicarea și cooperarea zilnica
63 28 45
interpersonală
Posed capacitatea de a avea grijă de altă persoană 59 30 7 4

Sunt gata de a accepta obligații față de partenerul de viață 48 40 8 4


Am capacitatea de a ma adapta la obiceiurile și trăsăturile de
37 45 11 6
caracter ale altei persoane
de acord partial de acord
nu sunt de acord dificil sa raspund
lipsă răspuns

Figura 2.3: Nivelul de acord cu aspectele enumerate


10
CAPITOLUL II: OPINII CU PRIVIRE LA FAMILIE ȘI VIAȚA DE FAMILIE

În general, principalele 3 obstacole în întemeierea unei familii sunt: dificultatea de a găsi


partenerul potrivit (28%), veniturile mici (22%) și lipsa locuinței (12%). O pondere de 32% dintre
femeile intervievate consideră că dificultatea de a găsi partenerul diferit este principalul obstacol în
întemeierea unei familii. Același răspuns a fost oferit de 22% dintre bărbații chestionați (a se vedea
Figura 2.4).
Ponderi de 15 % dintre respondenții de la oraș și 9% dintre intervievații de la sat consideră că
lipsa locuinței este principalul obstacol în întemeierea unei familii (a se vedea Anexa 2.2).

Total, Bărbați, Femei,


N=436 N=183 N=249

Dificultatea de a găsi partenerul potrivit 28 22 32


Veniturile mici 22 21 22
Lipsa locuinței 12 15 11
Lipsa sau nesiguranța locului de muncă 9 11 8
Amestecul părinților 8 8 8
Altceva 1 2 1
Nu există obstacole dacă vreai să întemeiezi o familie 19 21 18

Figura 2.4: Principalele obstacole în întemeierea unei familii


În general, 20% dintre respondenți consideră în foarte mare măsură că pentru a fi fericit este
important să fii căsătorit. În același timp, 40% dintre intervievați sunt, în mare măsură, de acord cu
această afirmație (a se vedea Figura 2.5).
Respondenții de 26-30 de ani, în proporție de 23%, nu cred că pentru a fi fericit este important
să fii căsătorit. Aceeași opinie o au cu 13 p.p. mai puțini respondenți de 15-20 de ani (a se vedea
Anexa 2.3).

18 20

În foarte mare măsura


În mare măsură
În mică măsură
22
Nu cred deloc

40

Figura 2.5: În ce măsură credeți că pentru a fi fericit este important să fii căsătorit?

11
CAPITOLUL II: OPINII CU PRIVIRE LA FAMILIE ȘI VIAȚA DE FAMILIE

O pondere de 16% dintre intervievați consideră că femeia are mai multe avantaje căsătorindu-
se, iar 12% sunt de părerea că mai multe avantaje are bărbatul. În același timp, mai mult de jumătate
dintre intervievați declară că nu există diferențe (a se vedea Figura 2.6).
femeia
barbatul
16 12 55 16 3 nu exista diferente
nu stiu
Lipsă răspuns
0% 50% 100%

Figura 2.6: Cine are mai multe avantaje căsătorindu-se?


Potrivit intervievaților, principalii factori care contribuie ca o familie să fie fericită sunt:
dragoste reciprocă (94%), încredere reciprocă (90%), sinceritate (86%). Factori mai puțin importanți
sunt: prieteni buni (48%), lucru interesant (44%)și vârste apropiate (42%) (a se vedea Figura 2.7).
O pondere de 97% dintre respondenții de la oraș și cu 6 p.p. mai puțini respondenți de la sat
sunt de părerea că dragostea reciprocă este principalul factor care contribuie ca o familie să fie fericită
(a se vedea Anexa 2.5.1)

Dragoste reciprocă 94
Încredere reciprocă 90
Sinceritate 86
Înțelegere între soți 84
Sprijin (ajutor) reciproc 84
Fidelitate 84
Sănătate 84
Țelul comun urmărit în viață 72
Potrivire sexuală 69
Copiii 69
Locuința proprie 59
Bunastăre materială 59
Neimplicarea părților și chiar a părinților 55
Libertate, independență 52
Aceeași educație 49
Prieteni buni, credincioși 48
Lucru interesant 44
Vârste apropiate 42
Altceva 18
Figura 2.7: Principalii factori care contribuie ca o familie să fie fericită, N=436

12
CAPITOLUL II: OPINII CU PRIVIRE LA FAMILIE ȘI VIAȚA DE FAMILIE

Majoritatea persoanelor intervievate (83%) consideră că ambii soți trebuie să se ocupe cu


creșterea și educația copiilor. În general, se observă o divizare între sex a treburilor casnice și a
responsabilităților legate de o familie. 42 % dintre persoanele intervievate consideră că bărbatul
trebuie să se ocupe de asigurarea materială a familiei, iar 52% declară că ambii soți trebuie să răspundă
de acest lucru. Potrivit intervievaților, soțul trebuie să răspundă de reparațiile în casă, cultivarea
pământului și asigurarea materială a familiei. În același timp, soția ar fi responsabilă de curățenia în
casă, pregătirea bucatelor, spălarea rufelor (a se vedea Figura 2.8).
0% 50% 100%
Cine trebuie să se ocupe cu creșterea și educația copiilor 6 10 83 1
Cine trebuie să organizeze petrecerea timpului liber 9 11 79 1
Cine trebuie să se ocupe cu cumpărăturile 14 14 71 1
Cine trebuie sa aiba grijă de climatul moral și psihologic în familie 6 22 71 1
Cine trebuie să răspundă de asigurarea materială a familiei 42 5 52 0
Cine trebuie să se ocupe cu curățenia 2 52 45 0
Cine trebuie să se ocupe cu reparațiile în casă 54 6 39 1
Cine trebuie să se ocupe cu pregatirea bucatelor 6 55 39 0
Cine trebuie să se ocupe cu cultivarea pământului 60 6 33 1
Cine trebuie să se ocupe cu spălarea rufelor 3 72 24 1
soțul soția ambii soți Lipsă răspuns

Figura 2.8: Membrul familiei care trebuie să se ocupe de următoarele servicii, N=436
Peste jumătate dintre intervievați (55%) declară că au o părere pozitivă despre concubinaj, iar
23% - negativă (a se vedea Figura 2.9).
Ponderi mai mare dintre respondenții de 26-30 de ani declară că au o părere pozitivă despre
tinerii care trăiesc în concubinaj, decât respondenții de 15-20 și 21-25 de ani (66% comparativ cu
53%). În același timp, mai mulți respondenți de la oraș au părere pozitivă despre tinerii care trăiesc în
concubinaj, decât respondenții de la sat (60% comparativ cu 45%) (a se vedea Anexa 2.6).

1
22
pozitivă
negativă
55 dificil de spus
23 lipsă răspuns

Figura 2.9: Părerea respondenților despre tinerii care trăiesc în concubinaj, N=436

13
CAPITOLUL II: OPINII CU PRIVIRE LA FAMILIE ȘI VIAȚA DE FAMILIE

Datele arată că 32% dintre intervievați trăiesc în concubinaj. Totodată, ponderea intervievaților
care trăiesc în concubinaj crește odată cu vârsta respondenților (a se vedea Figura 2.10). 36% dintre
intervievații din oraș și 265 dintre respondenții de la sat declară că trăiesc în concubinaj (a se vedea
Anexa 2.7).
0% 50% 100%
Total, N=436 32 52 151 da
15-20, N=144 15 61 24
dentului
nu
respon-
Vârsta

21-25, N=198 33 56 101 nu are prieten/ prietenă


26-30, N=62 60 31 82 lipsă răspuns

Figura 2.10: Trăiește sau nu respondentul în concubinaj


Principalele 3 motive pentru a recurge la concubinaj au fost numite următoarele: este o testare
înainte de a te căsători (46%), este la modă să trăiești în concubinaj (18%) și neîncrederea în ziua de
mâine (17%). Totodată, mai mult femeile (50%) decât bărbații (40%) consideră că concubinajul este
o testare înainte de a te căsători (a se vedea Figura 2.11).
O pondere de 12% dintre respondenții de 15-20 de ani clasifică concubinajul drept o dereglare
de la normele morale. Ponderea respondenților de 26-30 de ani care au oferit același răspuns este de
3% (a se vedea Anexa 2.8).
0% 50% 100%
Total, este o testare înainte de căsătorie
46 18 17 10 9
N=436 este la modă sa trăiești astfel cu partenerul
masculin, nu au încredere în ziua de mâine
40 22 15 12 9 se poate proba compatibilitatea sexuală
dentului
respon-
Sexul

N=183
este o degradare a normelor morale
feminin, altceva
50 14 18 8 8
N=249 lipsă răspuns

Figura 2.11: Motivele de a recurge la concubinaj


Majoritatea intervievaților provin din familii cu mamă și tată, iar 17% - numai cu mamă (a se
vedea Figura 2.12).

14
CAPITOLUL II: OPINII CU PRIVIRE LA FAMILIE ȘI VIAȚA DE FAMILIE

42
17
Cu mama și tata
Numai cu mama
Numai cu tata
Nu am avut părinți
77

Figura 2.12: Din ce familie provine respondentul, N=436


Majoritatea intervievaților (93%) au declarat că doresc să aibă copii, iar 6% - au oferit un
răspuns negativ la această întrebare (a se vedea Figura 2.13). Odată cu înaintarea în vârstă de observă
o tendință de scădere de câteva puncte procentuale a ponderii respondenților care doresc să aibă copii
de la 96% - 15-20 de ani, la 92% - 26-30 de ani (a se vedea Anexa 2.9).
0,5
6,2

Da
Nu
Lipsă răspuns

93,3

Figura 2.13: Ponderea respondenților care doresc să aibă copii, N=436


Datele arată că mai mulți intervievați doresc să aibă 1-2 copii (57%), însă ponderea
intervievaților că este ideal să ai 1-2 copii este de 44% (a se vedea Figura 2.14). În medie, respondenții
doresc să aibă 2 copii, dar consideră că numărul ideal de copii în familie este 3.
În medie, bărbații consideră că numărul ideal de copii în familie este 3 și își doresc să aibă 3
copii, pe când, în medie, femeile consideră că numărul ideal de copii în familie este 3, dar îți doresc
să aibă 2 copii (a se vedea Anexa 2.10).

15
CAPITOLUL II: OPINII CU PRIVIRE LA FAMILIE ȘI VIAȚA DE FAMILIE

0% 50% 100%

Câți copii dorește să aibă


1 57 33 36
respondentul?

Numărul ideal de copii în


1 44 44 6 5
familie
0 1-2 copii
3-4 copii Mai mult de 4 copii
Lipsă răspuns
Figura 2.14: Câți copii dorește respondentul și numărul ideal de copii în familie, N=436
11% dintre intervievați consideră că creșterea unui copil reprezintă o povară pentru părinți,
iar 31% - au declarat că creșterea și educarea unui copil este datoria fiecărui om. Mai mult bărbații
(44%) decât femeile (21%) consideră că creșterea unui copil este datoria fiecăruia (a se vedea Figura
2.15). Specialiștii necalificați intervievați, în proporție de 11% consideră că creșterea unui copil este
o povară, idee susținută de 5% dintre specialiștii calificați (a se vedea Anexa 2.11).
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Total, N=436 11 31 14 43 1
dentului
respon-

masculin, N=183 9 44 14 33
Sexul

feminin, N=249 12 21 14 51 1
Reprezintă o povară pentru părinți
Creșterea și educarea unui copil este datoria fiecărui om
Este o activitate care necesită multe sacrificii
Este greu dar e cel mai frumos dar de la Dumnezeu
Altceva
Lipsă răspuns

Figura 2.15: Opinia respondentului privitor la nașterea și creșterea unui copil


O pondere de 83% dintre intervievați sunt total de acord cu afirmați: „să vezi cum cresc copii
este cea mai mare bucurie în viață”. În același timp, intervievații consideră în proporție de 65% că
statul trebuie să acorde ajutor familiilor cu copii mici (65% - sunt total de acord). 14% dintre
intervievați sunt total de acord, iar 40% - parțial de acord cu afirmația: „copiii limitează libertatea
părinților” ( a se vedea Figura 2.16). Bărbații intervievați sunt total de acord cu afirmația citată mai
sus în proporție mai mare, comparativ cu femeile (20% comparativ cu 10%) (a se vedea Anexa 2.12).

16
CAPITOLUL II: OPINII CU PRIVIRE LA FAMILIE ȘI VIAȚA DE FAMILIE

0% 50% 100%
Să vezi cum cresc copiii - este cea mai mare bucurie în
83 13 211
viață
Statul trebuie să acorde ajutor familiilor cu copii mici 65 26 4 41
Familia trebuie să-și planifice nașterea copiilor și să aiba
54 34 8 31
atâția copii, pe câți poate să-i asigure cu cele necesare
Persoanele care nu au copii duc o viață fără sens 32 40 24 41
Daca în familie sunt copii, părinții trebuie să fie
17 25 48 81
împreună, chiar dacă nu se înțeleg între dânșii
Copiii limitează libertatea părinților 14 40 40 42
Total de acord
Parțial de acord
Nu sunt de acord
Îmi vine greu să răspund
Lipsă răspuns

Figura 2.16: Nivelul de acord sau dezacord vizavi de următoarele afirmații, N= 436
O pondere de 55% dintre intervievați consideră că motivul soților care îți doresc copii este că
copii sunt dovada dragostei. În același timp, 13% dintre respondenți consideră că a avea copii este o
necesitate psihofiziologică (a se vedea Figura 2.17).

20
13

Copii sunt dovada dragostei


Copiii sunt continuarea neamului
A avea copii este o necesitate psihofiziologică
55 Altceva
29 Lipsă răspuns

Figura 2.17: Motivele soților care își doresc să aibă copii, N= 436
Ne dorința soților de a avea copii se explică prin situația financiară grea, consideră 49% dintre
intervievați. Alte motive care duc la ne dorința de a avea copii sunt: instabilitatea economică din țară,
lipsa protecției sociale, copiii sunt o piedică pentru carieră (a se vedea Figura 2.18).

17
CAPITOLUL II: OPINII CU PRIVIRE LA FAMILIE ȘI VIAȚA DE FAMILIE

Odată cu înaintarea în vârstă se observă scăderea ponderii persoanelor care consideră că copiii
sunt o piedică pentru carieră (17% dintre respondenții de 15-20 de ani și 3% - 26-30 de ani au oferit
acest răspuns) (A se vedea Anexa 2.14).
Situația financiară grea 49
Instabilitatea economică din țară 22
Lipsa protecției sociale 13
Copiii sunt o piedică pentru carieră 12
Altceva 3
Lipsă răspuns 1

Figura 2.18: Cum se explică ne dorința soților de avea copii, N= 436


Cea mai complicată problemă cu care se confruntă respondenții în prezent este salariile mici
(26%), care este urmată de problema lipsei unui loc de muncă (22%) (a se vedea Figura 2.19).

Salariile mici 26
Lipsa unui loc de muncă stabil 22
Asigurarea materială proastă 19
Lipsa unui loc de trai 17
Sănătatea 6
Lipsa unor posibilități de petrecere adecvată a timpului liber 6
Altceva 3
Figura 2.19: Cea mai complicată problemă cu care se confruntă respondenții în
prezent, N= 436
38% dintre intervievați au declarat că veniturile familiei lor ajung numai pentru strictul
necesar, iar 23% au spus că nu ajung nici pentru strictul necesar. O pondere de 4% dintre respondenți
au declarat că pot să obțină ceea ce îți doresc cu veniturile lor (a se vedea Figura 2.20).
Mai mult femeile (43%) decât bărbații (33%) susțin că veniturile lor ajung numai pentru
strictul necesar (a se vedea Anexa 2.16).

Ajung numai pentru strictul necesar 38


Nu ajung nici pentru strictul necesar 23
Ajung pentru un trai decent, dar nu permit cumpărarea unor lucruri mai scumpe 21
Reușesc să cumpăr și unele lucruri mai scumpe, cu efort 12
În general pot obține ceea ce doresc 4
Am tot ceea ce trebuie, fără mari eforturi 2

Figura 2.20: Aprecierea veniturilor familiei în raport cu cerințele vieții, N= 436

18
CAPITOLUL II: OPINII CU PRIVIRE LA FAMILIE ȘI VIAȚA DE FAMILIE

Pentru a îmbunătăți situația financiară, 34% dintre intervievați declară că vor găsi un loc de
muncă mai bine plătit, 25% - vor pleca la lucru peste hotare, 10% - vor iniția afaceri. În același timp,
3% dintre respondenți susțin că nu văd nici un fel de situații reale pentru ași îmbunătăți situația
financiară (a se vedea Figura 2.21).
Voi găsi unui loc de muncă mai bine plătit 34
Voi pleca temporar la lucru peste hotare 25
Voi iniția afaceri 10
Voi pleca definitiv la lucru peste hotare 9
Mă voi angaja la un lucru suplimentar 9
Mă voi stărui să mă căsătoresc convenabil 4
Nu văd nici un fel de posibilitați reale 3
Voi munci mai intensiv în gospodăria personală 2
Altceva 1
Lipsă răspuns 1

Figura 2.21: Ce intenționează să întreprindă respondenții pentru îmbunătățirea


situației financiare, N= 436
În general, tinerii se declară a fi pregătiți pentru viața de familie și pentru creșterea unui copil,
principalul obstacol fiind situația financiară rea, lipsa unui loc de muncă stabil sau lipsa locuinței.

19
CONCLUZII

CONCLUZII
Studiul dat a permis evaluarea percepției tinerilor din Republica Moldova cu privire la familie
și la copii.
Datele demonstrează că vârsta medie de căsătorie a bărbaților este considerată 26 de ani, iar a
femeilor - 23 de ani. În același timp, 81% dintre intervievați intenționează, în general, să se
căsătorească, însă 53% - nu știu când anume.
Potrivit rezultatelor sondajului, majoritatea respondenților se declară a fi gata să rezolve
conflictele în familie în mod constructiv, înțeleg corect rolul familiei și a căsătoriei și se declară
pregătiți pentru cooperarea și comunicarea zilnică interpersonală.
Totodată, principalele 3 obstacole în întemeierea unei familii de dovedesc a fi:
 Dificultatea de a găsi partenerul potrivit;
 Veniturile mici ale respondenților;
 Lipsa locuinței.
Se observă că „dificultatea de a găsi partenerul potrivit” este perceput drept un obstacol de o
pondere mai mare dintre femei, decât de bărbați. În același timp, 19% dintre persoanele intervievate
consideră că nu există obstacole dacă vrei să întemeiezi o familie.
Mai mult de jumătate dintre intervievați consideră că pentru a fi fericit este important să fii
căsătorit.
Datele demonstrează că în societate există percepția precum ca unul dintre soți ar avea mai
multe avantaje căsătorindu-se. Cu toate că mai puțin peste jumătate din intervievați consideră că nu
existe diferențe, 16% dintre respondenți sunt de părerea că femeia are mai multe avantaje căsătorindu-
se, iar 12% cred că bărbații au mai multe avantaje în urma unei căsătorii.
Potrivit studiului, principalii 3 factori care contribuie ca o familie să fie fericită sunt:
 Dragostea reciprocă;
 Încrederea reciprocă;
 Sinceritatea.
Se observă că unele sarcini sunt divizate între soți, iar altele se consideră că ambii soți răspuns
de ele. Potrivit intervievaților, soțul răspunde de următoarele sarcini legate de familie:
- Asigurarea materială a familiei;
- Reparațiile în casă;
- Cultivarea pământului.

20
CONCLUZII

Iar soția trebuie să se ocupe de următoarele:


- Curățenia;
- Prepararea bucatelor;
- Spălarea rufelor;
- Climatul moral și psihologic în familie.
Mai mult de jumătate din participanții la sondaj au o opinie pozitivă despre concubinaj, iar
32% - trăiesc acum în concubinaj. Potrivit respondenților, principalele 3 motive pentru a recurge la
concubinaj sunt:
o Este o testare înainte de a te căsători;
o Este la modă să trăiești în concubinaj;
o Neîncrederea în ziua de mâine.
Majoritatea intervievaților declară că doresc să aibă copii și se consideră că doresc să aibă 2
copii, dar consideră că numărul ideal de copii în familie este 3. În același timp, cea mai mare pondere
dintre intervievați (43%) consideră că să crești un copil este greu, dar este cel mai frumos dar de la
Dumnezeu. Ne dorința soților de a avea copii se explică prin situația financiară grea, consideră 49%
dintre intervievați. Alte motive care duc la ne dorința de a avea copii sunt: instabilitatea economică
din țară, lipsa protecției sociale, copiii sunt o piedică pentru carieră. Odată cu înaintarea în vârstă se
observă scăderea ponderii persoanelor care consideră că copiii sunt o piedică pentru carieră.
Intervievații declară că principala problemă cu care se confruntă în prezent sunt salariile mici,
iar situația financiară este și un motiv care duce la ne dorința de a avea copii. În același timp, unii
intervievați intenționează să plece în altă țară la lucru pentru a îmbunătăți situația financiară.
În general, tinerii se declară a fi pregătiți pentru viața de familie și pentru creșterea unui copil,
principalul obstacol fiind situația financiară rea, lipsa unui loc de muncă stabil sau lipsa locuinței.

21
BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE

1. BANCIU M. Dreptul familiei. Cluj-Napoca, 2008.


2. BULGARU O. Aplicații statistice în cercetarea sociologică. Suport de curs. Chișinău -
2018, USM
3. NARESH K. MALHOTRA. Marketing research. An Applied Orientation, six edition.
4. Familie. www.wikipedia.com [Accesat 10.01.2019]
5. Familia din punct de vedere al sociologiei. [Accesat 10.01.2019] Disponibil:
https://legeaz.net/dictionar-juridic/familie-sociologie
6. Biroul Național de Statistica al Republicii Moldova, http://www.statistica.md, [Accesat
03.01.2019]

22
ANEXE

Anexa 2.1: Intenția respondentului de a se căsători per criterii demografice.

da, pe parcursul

da, dar nu știu


da, peste 1 an

lipsă răspuns
unui an

nu știu
când
nu
N
% pe rând

Persoa
% % % % % %
ne
Total 436 16 11 53 3 14 1
Sexul masculin 183 14 14 49 3 20 1
respondentu
249 18 10 57 3 10 2
lui feminin
15-20 ani 144 8 7 71 3 10 1
Vârsta 21-25 ani 198 18 14 49 3 15 1
26-30 ani 62 24 15 34 8 16 3
Studii medii incomplete 57 21 9 35 7 26 2
Studiile Școală generală sau profesională 74 12 15 55 4 14 0
respondentu Liceu, școala post-liceală 113 8 11 63 1 17 1
lui Studii superioare/ superioare
183 21 12 52 3 10 2
incomplete
Specialist calificat 59 24 12 49 3 12 0
Specialist necalificat 80 21 8 48 4 19 1
Funcționar public 26 23 19 31 4 19 4
Ocupația de
Agricultor în gospodărie
bază a 13 15 15 31 0 38 0
individuală/ colectiva
respondentu
Întreprinzător 14 14 21 43 0 21 0
lui
Șomer 56 21 18 43 2 16 0
Elev/ student 165 8 8 68 4 9 2
Altceva 21 14 14 52 5 14 0
Mediul de oraș 248 18 12 51 3 14 2
reședință sat 176 14 11 57 3 15 0

23
ANEXE

Anexa 2.2: Principalele obstacole în întemeierea unei familii per criterii demografice.

Lipsa sau nesiguranța


Dificultatea de a găsi

Amestecul părinților

întemeiezi o familie
Nu există obstacole
partenerul potrivit

locului de muncă
Veniturile mici

Lipsa locuinței

Lipsă răspuns
dacă vreai să
Altceva
Total
Pers
oan % % % % % % % %
e
Total 436 28 22 12 9 8 1 19 0
15-20 ani 144 22 15 11 13 8 1 28 1
Vârsta 21-25 ani 198 33 28 9 8 7 2 14 0
26-30 ani 62 23 15 19 5 13 2 24 0
Studii medii incomplete 57 21 30 12 11 5 2 19 0
Școală generală sau
Studiile 74 26 26 9 9 11 0 18 1
profesională
respondent
Liceu, școala post-liceală 113 20 20 8 15 7 2 27 0
ului
Studii superioare/
183 34 19 17 5 8 2 15 0
superioare incomplete
Specialist calificat 59 41 20 8 8 10 2 10 0
Specialist necalificat 80 31 29 13 5 4 0 19 0
Funcționar public 26 35 23 12 8 4 0 19 0
Ocupația
Agricultor în gospodărie
de bază a 13 15 31 8 23 8 0 15 0
individuală/ colectiva
respondent
Întreprinzător 14 36 7 21 14 7 0 14 0
ului
Șomer 56 16 29 14 16 9 0 16 0
Elev/ student 165 27 17 11 8 8 2 26 1
Altceva 21 14 24 29 10 10 5 10 0
Mediul de oraș 248 28 20 15 8 7 2 20 0
reședință sat 176 28 23 9 12 8 1 19 0

24
ANEXE

Anexa 2.3. În ce măsură credeți că pentru a fi fericit este important să fii căsătorit? (per criterii
demografice).
În
În În
foarte Nu
mare mică
Total mare cred
măsur măsur
măsur deloc
ă ă
a
Perso
% % % %
ane
Total 436 20 40 22 18
Sexul masculin 183 23 41 17 18
respondentului feminin 249 17 40 24 18
15-20 ani 144 22 49 19 10
Vârsta 21-25 ani 198 19 36 21 24
26-30 ani 62 21 34 23 23
Studii medii incomplete 57 26 40 16 18
Școală generală sau profesională 74 18 36 31 15
Studiile
Liceu, școala post-liceală 113 22 48 18 12
respondentului
Studii superioare/ superioare
183 17 36 23 24
incomplete
Specialist calificat 59 20 37 19 24
Specialist necalificat 80 19 29 25 28
Funcționar public 26 23 38 23 15
Ocupația de Agricultor în gospodărie individuală/
13 38 15 31 15
bază a colectiva
respondentului Întreprinzător 14 21 43 14 21
Șomer 56 21 36 23 20
Elev/ student 165 18 48 21 13
Altceva 21 19 57 14 10
Mediul de oraș 248 23 38 18 21
reședință sat 176 15 44 26 15

25
ANEXE

Anexa 2.4. Cine are mai multe avantaje căsătorindu-se?


nu
nu Lipsă
Total femeia bărbatul exista
știu răspuns
diferențe
Persoane % % % % %
Total 436 16 12 55 16 3
Sexul masculin 183 19 11 48 18 4
respondentului feminin 249 13 12 59 14 2
15-20 ani 144 21 10 55 12 2
Vârsta 21-25 ani 198 11 12 57 19 2
26-30 ani 62 16 13 53 13 5
Studii medii incomplete 57 18 16 54 9 4
Școală generală sau
74 16 18 45 20 1
profesională
Studiile
Liceu, școala post-
respondentului 113 19 9 49 19 4
liceală
Studii superioare/
183 13 10 61 14 2
superioare incomplete
Specialist calificat 59 5 12 66 15 2
Specialist necalificat 80 20 10 50 19 1
Funcționar public 26 23 8 50 15 4
Ocupația de Agricultor în gospodărie
13 23 15 38 15 8
bază a individuală/ colectiva
respondentului Întreprinzător 14 21 29 14 36 0
Șomer 56 20 20 41 13 7
Elev/ student 165 14 9 61 15 2
Altceva 21 14 10 67 10 0
Mediul de oraș 248 15 10 59 15 2
reședință sat 176 17 14 49 16 4

26
ANEXE

Anexa 2.5.1. Principalii factori care contribuie ca o familie să fie fericită, per criterii demografice.

Țelul comun urmărit în viață


Sprijin (ajutor) reciproc
Înțelegere între soți
Încredere reciprocă
Dragoste reciprocă

Potrivire sexuală
Sinceritate

Fidelitate

Sănătate

Copiii
Total
Pers
% % % % % % % % % %
oane
Total 436 94 90 86 84 84 84 84 72 69 69
Sexul masculin 183 94 89 83 82 79 81 83 72 70 64
respondent
249 95 92 88 85 87 86 84 72 67 71
ului feminin
15-20 ani 144 96 94 89 88 85 83 89 72 67 75
Vârsta 21-25 ani 198 93 88 82 79 80 81 78 72 66 62
26-30 ani 62 97 89 89 84 82 89 85 68 74 71
Studii medii
57 96 95 96 79 89 89 81 75 72 79
incomplete
Școală generală sau
74 92 89 88 86 82 82 91 77 69 61
Studiile profesională
respondent Liceu, școala post-
113 95 92 83 89 83 80 87 70 65 68
ului liceală
Studii superioare/
superioare 183 96 89 84 82 83 85 80 69 68 67
incomplete
Specialist calificat 59 90 81 75 85 76 78 81 64 68 64
Specialist
80 90 85 81 74 78 79 75 66 65 56
necalificat
Funcționar public 26 100 100 88 92 96 92 81 77 92 69
Ocupația Agricultor în
de bază a gospodărie
13 85 92 85 85 77 92 85 69 69 38
respondent individuală/
ului colectiva
Întreprinzător 14 93 79 86 79 79 86 64 71 79 64
Șomer 56 93 88 80 77 82 82 82 68 63 63
Elev/ student 165 99 96 93 90 88 87 90 76 68 78
Altceva 21 100 95 95 86 90 81 90 86 67 90
Mediul de oraș 248 97 92 89 87 87 88 84 73 73 74
reședință sat 176 91 89 82 80 79 78 84 72 64 63

27
ANEXE

Anexa 2.5.2. Principalii factori care contribuie ca o familie să fie fericită, per criterii demografice.

Neimplicarea părților și chiar a

Prieteni buni, credincioși


Libertate, independență
Bunăstare materială

Aceeași educație
Locuința proprie

Vârste apropiate
Lucru interesant
părinților

Altceva
Total

Per-
soa- % % % % % % % % %
ne
Total 436 59 59 55 52 49 48 44 42 18
Sexul masculin 183 63 63 55 53 51 52 49 43 19
respondentului feminin 249 55 55 55 51 47 44 39 40 18
15-20 ani 144 60 58 56 51 47 51 45 40 13
Vârsta 21-25 ani 198 56 58 52 48 51 43 41 42 20
26-30 ani 62 61 61 60 63 45 48 37 34 15
Studii medii incomplete 57 63 61 60 54 58 51 47 40 23
Școală generală sau
74 65 58 54 57 49 53 50 49 9
Studiile profesională
respondentului Liceu, școala post-liceală 113 60 61 53 50 45 52 43 39 19
Studii superioare/
183 53 57 56 51 49 42 40 40 19
superioare incomplete
Specialist calificat 59 51 51 51 54 44 39 37 44 8
Specialist necalificat 80 49 59 53 50 53 45 45 44 13
Funcționar public 26 77 81 69 50 62 46 50 58 38
Ocupația de Agricultor în gospodărie 13 92 62 54 46 38 54 46 54 15
bază a individuală/ colectiva
respondentului Întreprinzător 14 79 50 50 71 57 64 50 50 14
Șomer 56 54 57 55 52 43 43 39 36 29
Elev/ student 165 59 56 58 54 47 52 45 37 16
Altceva 21 71 76 43 33 62 48 43 43 33
Mediul de oraș 248 57 60 55 54 50 47 43 39 15
reședință sat 176 62 56 55 49 48 49 44 46 23

28
ANEXE

Anexa 2.6. Părerea respondenților despre tinerii care trăiesc în concubinaj, per criterii demografice.
Lipsă
pozitiv negativ dificil
Total răspun
ă ă de spus
s
Persoa
% % % %
ne
Total 436 55 23 22 1
Sexul masculin 183 57 22 20 1
respondentului feminin 249 53 23 23 1
15-20 ani 144 53 26 20 1
Vârsta 21-25 ani 198 53 21 26 1
26-30 ani 62 66 19 15 0
Studii medii incomplete 57 63 28 9 0
Școală generală sau profesională 74 51 18 31 0
Studiile
Liceu, școala post-liceală 113 53 25 20 2
respondentului
Studii superioare/ superioare
183 54 22 23 1
incomplete
Specialist calificat 59 63 17 20 0
Specialist necalificat 80 59 20 20 1
Funcționar public 26 65 19 15 0
Ocupația de Agricultor în gospodărie
13 62 23 15 0
bază a individuală/ colectiva
respondentului Întreprinzător 14 57 14 29 0
Șomer 56 57 20 21 2
Elev/ student 165 49 29 21 1
Altceva 21 33 19 48 0
Mediul de oraș 248 60 22 17 0
reședință sat 176 45 25 28 2

29
ANEXE

Anexa 2.7. Trăiește sau nu respondentul în concubinaj, per criterii demografice.


nu are
Lipsă
prieten
Total da nu răspun
/
s
prieten
Persoa
% % % %
ne
Total 436 32 52 15 1
Sexul masculin 183 33 50 16 1
respondentului feminin 249 32 53 14 1
Studii medii incomplete 57 32 56 12 0
Studiile Școală generală sau profesională 74 24 51 24 0
respondentului Liceu, școala post-liceală 113 27 46 26 1
Studii superioare/ superioare incomplete 183 39 54 5 1
Specialist calificat 59 53 39 8 0
Specialist necalificat 80 36 45 18 1
Funcționar public 26 58 35 4 4
Ocupația de Agricultor în gospodărie individuală/
13 38 38 23 0
bază a colectiva
respondentului Întreprinzător 14 29 57 14 0
Șomer 56 41 48 9 2
Elev/ student 165 18 64 19 0
Altceva 21 19 67 14 0
Mediul de oraș 248 36 51 12 1
reședință sat 176 26 56 18 1

30
ANEXE

Anexa 2.8. Motivele de a recurge la concubinaj, per criterii demografice.

compatibilitatea sexuală
este o testare înainte de

nu au încredere în ziua
este la modă sa trăiești
astfel cu partenerul

este o degradare a
normelor morale
se poate proba

lipsă răspuns
de mâine
căsătorie

altceva
Total
Pers
% % % % % % %
oane
Total 436 46 18 17 10 9 1 0
15-20 ani 144 48 18 17 3 12 2 0
Vârsta 21-25 ani 198 40 20 20 11 9 1 0
26-30 ani 62 48 16 16 13 3 2 2
Studii medii incomplete 57 39 28 12 11 11 0 0
Școală generală sau
Studiile 74 41 22 18 14 5 1 0
profesională
respondent
ului Liceu, școala post-liceală 113 45 16 17 10 11 2 0
Studii superioare/ superioare
183 50 15 17 8 8 2 1
incomplete
Specialist calificat 59 54 15 14 8 5 3 0
Specialist necalificat 80 40 23 14 18 6 0 0
Funcționar public 26 54 15 15 4 4 4 4
Ocupația Agricultor în gospodărie
de bază a individuală/ colectiva 13 38 15 31 8 8 0 0
respondent
ului Întreprinzător 14 29 29 14 29 0 0 0
Șomer 56 34 23 18 16 7 2 0
Elev/ student 165 50 14 18 5 13 1 0
Altceva 21 48 19 19 0 10 5 0
Mediul de oraș 248 46 18 16 9 8 2 0
reședință sat 176 45 18 18 9 9 1 0

31
ANEXE

Anexa 2.9. Ponderea respondenților care doresc să aibă copii, per criterii demografice.
Lipsă
Total da nu
răspuns
Persoa
% % %
ne
Total 436 93 6 0
Sexul masculin 183 92 8 1
respondentului feminin 249 94 5 0
15-20 ani 144 96 4 0
Vârsta 21-25 ani 198 93 7 1
26-30 ani 62 92 8 0
Studii medii incomplete 57 96 4 0
Studiile Școală generală sau profesională 74 91 9 0
respondentului Liceu, școala post-liceală 113 91 8 1
Studii superioare/ superioare incomplete 183 95 5 1
Specialist calificat 59 97 3 0
Specialist necalificat 80 94 5 1
Funcționar public 26 88 12 0
Ocupația de Agricultor în gospodărie individuală/ 13 100 0 0
bază a colectiva
respondentului Întreprinzător 14 71 29 0
Șomer 56 91 7 2
Elev/ student 165 95 5 0
Altceva 21 95 5 0
Mediul de oraș 248 93 6 0
reședință sat 176 95 5 0

32
ANEXE

Anexa 2.10. Câți copii dorește respondentul și numărul ideal de copii în familie, per criterii
demografice.
Câți copii
Numărul
dorește sa
ideal de
N aibă
copii în
respondent
familie
ul
Numărul Numărul
Persoane
Mediu Mediu
Sexul masculin 183 3 3
respondentului feminin 249 2 3
15-20 ani 144 2 3
Vârsta 21-25 ani 198 2 3
26-30 ani 62 3 2
Studii medii incomplete 57 2 3
Studiile Școală generală sau profesională 74 2 3
respondentului Liceu, școala post-liceală 113 2 3
Studii superioare/ superioare incomplete 183 2 3
Specialist calificat 59 2 3
Specialist necalificat 80 3 3
Funcționar public 26 3 3
Ocupația de Agricultor în gospodărie individuală/
13 2 2
bază a colectiva
respondentului Întreprinzător 14 2 2
Șomer 56 3 3
Elev/ student 165 2 3
Altceva 21 3 4
Mediul de oraș 248 2 3
reședință sat 176 2 3

33
ANEXE

Anexa 2.11. Opinia respondentului privitor la nașterea și creșterea unui copil, per criterii
demografice.

Creșterea și educarea unui


copil este datoria fiecărui

necesită multe sacrificii


Este greu dar e cel mai
Este o activitate care
Reprezintă o povară

frumos dar de la

Lipsă răspuns
pentru părinți

Dumnezeu
Altceva
om
N

Pers
% % % % % %
oane
Total 436 11 31 14 43 0 1
15-20 ani 144 10 31 10 49 0 0
Vârsta 21-25 ani 198 11 24 16 47 1 1
26-30 ani 62 11 47 15 27 0 0
Studii medii incomplete 57 14 33 21 30 0 2
Școală generală sau
Studiile 74 14 27 15 45 0 0
profesională
respondentulu
Liceu, școala post-liceală 113 10 31 16 43 0 0
i
Studii superioare/
183 11 30 11 46 1 1
superioare incomplete
Specialist calificat 59 5 27 14 54 0 0
Specialist necalificat 80 11 35 23 31 0 0
Funcționar public 26 23 42 19 15 0 0
Ocupația de
Agricultor în gospodărie
bază a 13 15 31 31 23 0 0
individuală/ colectiva
respondentulu
Întreprinzător 14 29 21 21 29 0 0
i
Șomer 56 14 38 14 32 0 2
Elev/ student 165 10 26 8 54 1 1
Altceva 21 5 29 10 57 0 0
Mediul de oraș 248 12 31 14 43 0 0
reședință sat 176 11 30 13 45 0 1

34
ANEXE

Anexa 2.12. Nivelul de acord sau dezacord vizavi de următoarele afirmații, per criterii demografice.
Copiii limitează libertatea părinților
Nu Îmi
Total Parțial
Total sunt vine Lipsă
de de
de greu să răspuns
acord acord
acord răspund
Persoane % % % % %
Total 436 14 40 40 4 2
Sexul masculin 183 20 41 33 5 1
respondentului feminin 249 10 40 45 3 2
15-20 ani 144 12 41 44 2 1
Vârsta 21-25 ani 198 14 39 40 5 2
26-30 ani 62 10 44 37 8 2
Studii medii incomplete 57 23 42 32 0 4
Școală generală sau
74 23 36 36 3 1
Studiile profesională
respondentului Liceu, școala post-liceală 113 12 42 41 4 1
Studii superioare/
183 9 39 44 6 2
superioare incomplete
Specialist calificat 59 10 42 46 2 0
Specialist necalificat 80 16 41 30 10 3
Funcționar public 26 19 35 46 0 0
Ocupația de Agricultor în gospodărie
13 38 31 15 8 8
bază a individuală/ colectiva
respondentului Întreprinzător 14 14 43 36 7 0
Șomer 56 18 54 23 2 4
Elev/ student 165 11 36 49 2 1
Altceva 21 5 43 48 5 0
Mediul de oraș 248 12 41 42 4 0
reședință sat 176 16 40 38 3 3

35
ANEXE

Anexa 2.13. Motivele soților care își doresc să aibă copii, per criterii demografice.

A avea copii este o


Copiii sunt dovada

psihofiziologică

Lipsă răspuns
continuarea
Copiii sunt

necesitate
neamului
dragostei

Altceva
Total

Persoan %
% % % %
e
Total 436 55 29 13 2 0
Sexul masculin 183 49 36 13 2 0
respondentului feminin 249 59 25 13 2 0
15-20 ani 144 51 36 10 2 0
Vârsta 21-25 ani 198 60 24 14 3 0
26-30 ani 62 52 29 16 3 0
Studii medii incomplete 57 63 23 12 2 0
Școală generală sau 39
74 43 14 4 0
Studiile profesională
respondentului Liceu, școala post-liceală 113 48 33 17 3 0
Studii superioare/ superioare 64
183 23 10 2 1
incomplete
Specialist calificat 59 68 20 12 0 0
Specialist necalificat 80 54 33 11 3 0
Funcționar public 26 42 27 27 4 0
Ocupația de Agricultor în gospodărie 62
13 15 15 8 0
bază a individuală/ colectiva
respondentului Întreprinzător 14 29 43 29 0 0
Șomer 56 38 34 23 4 2
Elev/ student 165 60 30 7 2 0
Altceva 21 62 29 10 0 0
Mediul de oraș 248 58 29 11 1 0
reședință sat 176 53 30 15 3 0

36
ANEXE

Anexa 2.14. Cum se explică ne dorința soților de a avea copii, per criterii demografice.

Copiii sunt o piedică


economică din țară

Lipsa protecției

pentru carieră

Lipsă răspuns
Instabilitatea

Altceva
sociale
Total
Persoa
% % % % %
ne
Total 436 22 13 12 3 1
Sexul masculin 183 21 16 10 2 2
respondentului feminin 249 22 10 14 3 0
15-20 ani 144 23 10 17 3 0
Vârsta 21-25 ani 198 18 12 13 4 2
26-30 ani 62 24 19 3 0 2
Studii medii incomplete 57 21 14 16 2 0
Școală generală sau
74 36 15 7 1 0
Studiile profesională
respondentului Liceu, școala post-liceală 113 16 14 19 4 0
Studii superioare/
183 21 11 8 3 3
superioare incomplete
Specialist calificat 59 20 15 10 2 3
Specialist necalificat 80 15 15 11 4 0
Funcționar public 26 23 27 4 0 0
Ocupația de Agricultor în gospodărie
13 62 8 0 0 0
bază a individuală/ colectiva
respondentului Întreprinzător 14 29 14 21 0 0
Șomer 56 20 18 13 2 0
Elev/ student 165 24 7 16 2 1
Altceva 21 14 14 0 14 10
Mediul de oraș 248 20 13 11 3 2
reședință sat 176 23 14 14 3 1

37
ANEXE

Anexa 2.15. Cea mai complicată problemă cu care se confruntă respondenții în prezent, per criterii
demografice.

Lipsa unui loc de muncă stabil

petrecere adecvată a timpului


Asigurarea materială proastă

Lipsa unor posibilități de


Lipsa unui loc de trai

Lipsă răspuns
Salariile mici

Sănătatea

Altceva
Total

liber
Per
soa % % % % % % % %
ne
Total 436 26 22 19 17 6 6 3 0
Sexul masculin 183 21 27 21 15 5 7 4 0
respondentului feminin 249 29 18 19 19 8 5 2 0
15-20 ani 144 22 16 27 13 6 8 7 1
Vârsta 21-25 ani 198 29 26 15 17 7 5 1 0
26-30 ani 62 29 21 19 19 3 6 2 0
Studii medii incomplete 57 30 21 26 9 5 9 0 0
Școală generală sau
74 27 22 16 18 7 8 3 0
profesională
Studiile
Liceu, școala post-
respondentului 113 21 27 22 11 4 5 8 1
liceală
Studii superioare/
183 27 20 17 23 8 4 1 0
superioare incomplete
Specialist calificat 59 39 12 10 20 12 7 0 0
Specialist necalificat 80 21 33 21 16 1 5 3 0
Funcționar public 26 38 15 15 27 0 4 0 0
Ocupația de Agricultor în gospodărie
13 46 15 8 23 8 0 0 0
bază a individuală/ colectiva
respondentului Întreprinzător 14 21 21 7 14 14 21 0 0
Șomer 56 18 38 18 20 5 2 0 0
Elev/ student 165 24 19 25 10 7 7 7 1
Altceva 21 14 5 24 43 14 0 0 0
Mediul de oraș 248 25 22 21 18 6 6 3 0
reședință sat 176 27 23 18 15 8 6 3 1

38
ANEXE

Anexa 2.16. Aprecierea veniturilor familiei în raport cu cerințele vieții, per criterii demografice.

Am tot ceea ce trebuie, fără mari


Ajung pentru un trai decent, dar

În general pot obține ceea ce


lucruri mai scumpe, cu efort
Nu ajung nici pentru strictul
Ajung numai pentru strictul

Reușesc să cumpăr și unele


nu permit cumpărarea unor
lucruri mai scumpe

Lipsă răspuns
necesar

necesar

eforturi
doresc
Total
Pers
% % % % % % %
oane
Total 436 38 23 21 12 4 2 0
Sexul masculin 183 33 27 16 16 4 4 0
respondentului feminin 249 43 20 24 8 4 1 0
15-20 ani 144 35 18 23 15 6 2 1
Vârsta 21-25 ani 198 42 25 19 9 3 2 0
26-30 ani 62 35 29 16 11 5 3 0
Studii medii
57 23 37 28 7 4 2 0
incomplete
Școală generală sau
74 39 18 16 18 7 1 1
Studiile profesională
respondentului Liceu, școala post-
113 31 22 23 18 4 3 0
liceală
Studii superioare/
183 48 21 19 7 3 2 0
superioare incomplete
Specialist calificat 59 44 22 22 8 3 0 0
Specialist necalificat 80 29 35 19 13 4 1 0
Funcționar public 26 42 19 19 15 0 4 0
Agricultor în
Ocupația de
gospodărie 13 54 15 8 15 0 8 0
bază a
individuală/ colectiva
respondentului
Întreprinzător 14 43 0 7 43 7 0 0
Șomer 56 29 38 18 9 4 4 0
Elev/ student 165 39 18 25 10 5 2 1
Altceva 21 62 10 24 5 0 0 0
Mediul de oraș 248 36 21 26 11 4 2 0
reședință sat 176 40 27 14 12 5 3 0

39
Anexa 2.17. Ce intenționează să întreprindă respondentul pentru îmbunătățirea situației financiare, per criterii demografice.

intensiv în gospodăria
căsătoresc convenabil
muncă mai bine plătit
Voi pleca temporar la

Voi pleca definitiv la

Nu văd nici un fel de


Voi găsi unui loc de

Mă voi angaja la un

Mă voi stărui să mă
lucru peste hotare

lucru peste hotare

lucru suplimentar
Voi iniția afaceri

posibilități reale

Lipsă răspuns
Voi munci mai

personală
Altceva
Total
Persoane % % % % % % % % % %
Total 436 34 25 10 9 9 4 3 2 1 1
Sexul masculin 183 26 26 16 14 8 3 2 3 1 1
respondentului feminin 249 40 25 6 6 10 5 4 2 1 0
15-20 ani 144 42 17 9 7 11 6 2 2 3 1
Vârsta 21-25 ani 198 33 30 9 8 9 5 4 2 1 1
26-30 ani 62 21 29 15 19 6 3 5 2 0 0
Studii medii incomplete 57 33 19 9 12 12 5 4 4 2 0
Școală generală sau profesională 74 19 27 12 12 12 3 9 4 0 1
Studiile
Liceu, școala post-liceală 113 42 19 10 11 7 5 0 2 4 1
respondentului
Studii superioare/ superioare
183 34 31 10 7 9 4 3 1 0 1
incomplete
Specialist calificat 59 27 32 8 10 14 8 0 0 0 0
Specialist necalificat 80 31 24 10 15 8 4 5 3 1 0
Funcționar public 26 27 27 31 8 0 0 4 4 0 0
Ocupația de Agricultor în gospodărie
13 0 15 15 31 15 0 8 15 0 0
bază a individuală/ colectiva
respondentului Întreprinzător 14 14 21 29 0 14 0 7 14 0 0
Șomer 56 30 32 13 16 2 7 0 0 0 0
Elev/ student 165 45 19 5 5 13 4 3 1 2 1
Altceva 21 29 48 5 0 5 0 10 0 0 5
Mediul de oraș 248 36 24 10 11 9 5 2 2 1 0
reședință sat 176 31 27 10 7 11 4 5 3 1 1
40