Sunteți pe pagina 1din 5

Procedura de arhivare a Ediţia 1/3.07.

2019
înregistrărilor Revizia 0/3.07.2020

Codul Procedurii: PS-10 Reglementari:

PROCEDURĂ DE SISTEM
ARHIVAREA
Codul procedurii: PS-10

Ediția I-2019

Nume Semnatura
Intocmit Comănescu Eduard-Ionuț
Verificat
Aprobat
Procedura de arhivare a Ediţia 1/3.07.2019
înregistrărilor Revizia 0/3.07.2020

Codul Procedurii: PS-10 Reglementari:

Cuprins

Numarul
componentei Denumirea componentei din cadrul procedurii Pagina
in cadrul
procedurii
A Coperta 1
B Cuprins 2
C Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei 3
sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii
D Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii 4
operationale
E Lista persoanelor la care se difuzeaza editia/revizia procedurii 4
1. Scopul procedurii 5
2. Domeniul de aplicare a procedurii 5
3. Documentele de referinta/reglementarile aplicabile activitatii 5
procedurate
4. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura 5
5. Descrierea procedurii operationale 6
6. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii 7
7. Anexe, inregistrari, arhivari 8

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea

Nume Semnatura
Intocmit Comănescu Eduard-Ionuț
Verificat
Aprobat
Procedura de arhivare a Ediţia 1/3.07.2019
înregistrărilor Revizia 0/3.07.2020

Codul Procedurii: PS-10 Reglementari:

ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii


Elemente
privind
Numele si Compartimentul
responsabilii/ Functia Data Semnatura
prenumele
operatiunea
1 2 3 4 5
Elaborat
1
Scretar
2 Verificat Comisie Comisia SCIM
SCIM
3 Avizat Șef serviciu SJRU
Avizat Șef serviciu SEA
4
Avizat Director DGTASIRPI –
5
general adj. CTPSE
Avizat Director DGTASIRPI –
6
general adj. CCTISI
7 Avizat Șef serviciu SRP
Avizat Director DGTASIRPI
8
general
8 Avizat Director DCLCD
Președinte
Aprobat
9. ANAD

Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii

Nume Semnatura
Intocmit Comănescu Eduard-Ionuț
Verificat
Aprobat
Procedura de arhivare a Ediţia 1/3.07.2019
înregistrărilor Revizia 0/3.07.2020

Codul Procedurii: PS-10 Reglementari:

Editia sau, dupa caz, Componenta Modalitatea Data de la care se aplica


revizia revizuita reviziei prevederile editiei sau
in cadrul editiei reviziei editiei
1 2 3 4
1 Editia I x x

Lista persoanelor la care se difuzeaza editia/revizia


din cadrul editiei procedurii

Nr. Compartimentul Numele si Functia Data Data Semnatura


ex. prenumele primirii intrarii in
vigoare a
editiei/
reviziei
1 Secretariat Secretar
Comisie SCIM Comisie
2 SJRU Șef serviciu
3 SEA Șef serviciu
4 DGTASIRPI Director
general
5 DCLCD Director
6 CAPI Auditor

Continutul procedurii
formalizate

Nume Semnatura
Intocmit Comănescu Eduard-Ionuț
Verificat
Aprobat
Procedura de arhivare a Ediţia 1/3.07.2019
înregistrărilor Revizia 0/3.07.2020

Codul Procedurii: PS-10 Reglementari:

1.0.Scopul procedurii

1.1.Prezenta procedură descrie pașii pe care îi parcurge activitatea de arhivare și


păstrare a documentelor în cadrul ANAD, stabilește persoanele/compartimentele
implicate și responsabilitățile acestora;
1.2.Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității de arhivare;
1.3.Asigură continuitatea activității, inclusiv in condiții de fluctuație a personalului;
1.4.Sprijină organismele abilitate in acțiuni de auditare și/sau control.

2.0.Domeniul de aplicare

2.1.Procedura se aplică de către compartimentele din cadrul ANAD pentru arhivarea şi


păstrarea documentelor pe suport hârtie, înregistrări foto, video, audio, cu excepția celor
prevăzute la pct. 2.2.
2.2.Prezenta procedură nu se aplică pentru arhivarea documentelor în formă
electronică, precum și a documentelor clasificate.
2.3.În activitatea de arhivare sunt implicate toate compartimentele din cadrul ANAD
care creează și/sau dețin documente care fac obiectul acestei activități.

3.0.Documente de referinţă

3.1.Reglementari internationale
-
3.2.Legislatie primara ( legi , ordonante)
a) Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată;

3.3.Alte documente, inclusiv reglementari interne ale ANAD


a)Instrucţiuni privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente,
aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23. 05. 1996;
b)Ordinul MAI nr. 137/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea
unor dispoziții ale Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, cu modificările și completările
ulterioare;
c)OMFP nr. 946/2005 privind aprobarea controlului intern/managerial la entitatile
publice si pentru dezvoltarea SCIM;
d)Regulamentul de organizare si funcționare al ANAD, aprobat prin HG 1522/2006, cu
modificările și completările ulterioare;
e)Regulamentul intern al ANAD, aprobat prin Ordinul președintelui nr. 351/
20.08.2013, cu modificările și completările ulterioare.

Nume Semnatura
Intocmit Comănescu Eduard-Ionuț
Verificat
Aprobat