Sunteți pe pagina 1din 12

* ..

ffii

Radu Gologan, lon Cicu, Alexandru Negrescu


(coordonatori)
Daniela Valentina Bejan Florentina Ciunt
Adriana Otilia f ut Mihaela Lia Urs

Ieme $uRliment
Gazeta tlatemrtiofl
: l-Gologm, G|asa a lu-a
d

12012- 20t5r

ffi
eattoaRffi
EDUCATTONAL
;gL. *!&;

.tuPop CUPRINS
DtqqPopa
IwPqactt Prefald....... ......................6
bia Porycu
CIFrtr lrndeant
IbinSlviahrchiu Capitolul I. METODA GRAFICA ........................7
lituntu Capitolul IL METODA FIGURATIVA ..............15
fu kior Ritlucanu Capitolul III. METODA MERSULUI INVERS ....................17
Palrd fw! Capitolul IV. METODA COMPARATIEVREDUCERII LA UNITATE.............. ......20
ltundtt capitolul v. METODA FAISEI IPOTEZE... ........................22
Afuffiigtearu
Vdc S<:lrta capitolul vI. PRoBLEME DE N[JNGRATIE............... ..,....23
Iffikekant Capitolul VII. TEoREvra lrr,PAnlnn iu nBsr .............32
G-tSd*zan capitolul VIII. PRINCIPIUL CUTIEI ................34
h.h capitolul IX. PROBLEME DE MI$CARE. ........35
fu*ntue Capitolul X. PROBLEME DE GEOMETRTE $r IJMTATT DE MASURA................36
ffedifur,iu
ffioJaaSoriu Capitolul XI. PROBLEME COMBINATE....... .....................40
Iwtutu Capitolul XII. PROBLEME DIVERS8............ ......................45
Ibq*&onca
ItuWi
lbt $ee'u rNDrcATrr $r soLUTrr................. ....................s2
Ibirr$@rel Capitolul I. METODA GRAFICA ......................52
kb-Ihrfunioara $tefan Capitolul II. METODA FIGURATIVA ..............74
Iffieiosa Marilena Tdiatu capitolul III. METODA MERSULUI INVERS ....................79
(bTAeu Capitolul IV. METODA COMPARATIEVREDUCERII LA UNITATE....................90
Lffitiooa lulianaTechiu Capitolul V. METODA FALSEI IPOTEZE...
lfuTooder ........................93
InfunToc capitolul vI. PROBLEME DE NUMERATIE............... .......95
.fuTosroioagd capltotut vIL TEOREMA IMPARTIRII C'U REST ...........t14
LmTr4d Capitolul VIII. PRINCIPruL CUTIEI ..............119
&'w{urcamt Capitolul IX. PROBLEME DE MI$CARE.
Ct'gbn Yalter ......120
fuin Mrela Vanci capitolul x. PROBLEME DE GEOMETRTE $I UNTTATI DE MASURA.. ............t21
Crirtir Yijdeluc Capitolul XI. PROBLEME COMBINATE .......126
MIni Yijdeluc Capitolul XII. PROBLEME D[VERSE............ ....................137
]{orisa Yintild
hilnad
LniniyaWad
Eletu-Simo na Zamfi r e s c u
Titu Zvonaru
Capitolul I
METODA GRAFICA

1. tn doui coguri sunt, impreund,32 de mere. Dac6 lu6m 4 mere dintr-un cog qi le
i Gscta lylatematicd este un punem in celSlalt vom avea, in ambele coquri, acelagi numir de mere. Afla{i cdte mere
re neintrsnryt din 1895 qi nici erau la inceput in fiecare coq.
* * * (S:P12.182)
r vi4a elevilor, dar o pleiadi
2. in dou[ coquri sunt cantitili diferite de prune. Dacd scoatem 1 kg din primul cog,
fi mcematicieni, qi-au fbcut atunci cantitdlile devin egale. DacI scoatem 1 kg din al doilea cog, atunci in primul cog
va fi o cantitate dubli de prune decdt in al doilea. Ce cantitate de prune a fost la
inceput in fiecare cog?
A@umii ei sd ia decizia de a Alina Firu, Cdmpulung Muscel (S:P12.183)
lht 3. Aflafi doui numere care indeplinesc simultan condi,tiile:
I de matematici. Aga au
a) suma lor este 28;
t?i b) primul numir micgorat cu 4 este egal cu al doilea m[rit de dou[ ori.
Alina Firu, Cdmpulung Muscel (S:P12.1S7)
lcnfiiry Srrylimentul Gazetei 4. Iulian citegte o carte de povegti in 3 zile. In prima zi citegte 7 pagni. A doua zi
r;cfrrrenfe peste medie gi citegte triplul paginilor din prima zi, iar a treia zi cdt in primele doub zile la un loc.
CAte pagini are cartea?
potlcmete si fie originale;
Ldcrdmioara Marilena Tdiatu, Bibdifa (S:P12.202)
5. Suma dintre un numer, triplul siu gi jumdtatea sa este 90. Se cere impitritul
numdrului.
crcden]ii- Cele noui volume,
Mariana Mir e I a Mdl dde anu, Alexandria (S : P I 2.204)
Hc IV-)il, dovedesc acest 6. Suma a trei numere este 233. Aflali numerele, gtiind cd primul numdr este de trei ori
mai mic decdt al doilea gi cu 7 mai mare decAt al treilea.
eib in edrca,tia matematicd G eorgeta Ndild, Alexandria (S :P12.208)
mfue cf,nd aud cd problemele 7. in doi saci sunt 572 6e nuci. Se consumd 64 din primul sac Ai 58 din al doilea. Cdte
nuci au fost in fiecare sac, dacS in al doilea au rdmas de 5 ori cdt ?n primul?
ie. Georgeta Ndild, Alexandria (S :P12.213)
8. intr-o livadi sunt 2013 pomi. Numdrul prunilor este cu 333 mai mare decdt numirul
merilor, iar numirul perilor este cu 567 mai mic decdt al merilor. Cdli pomi, de fiecare
Prof,. univ. dr. Radu Gologan
fel, sunt in livad6?
ii4e L{atematice din Romdnia
Nicolae Ivdqchescu, Craiova (S:P12.243)
9. La doud magazine s-au adus portocale: la primul magazin, o cantitate de 13 ori mai
mare decdt la al doilea. Dacd s-ar fi adus cu cdte 10 kg mai pufin la fiecare magazin,
atunci cantitatea adusi la primul magazin ar fi fost de 16 ori mai mare dec6t la al
doilea. Ce cantitate de portocale s-a adus la fiecare magazin?
Nico I ae Ivdq ches cu, Craiova (52P12.244)
10. Suma a doud numere naturale este 4026. Aflafi cele doui numere, gtiind cd un
num6r este de 2012 orimai mare dec6t celilalt.
Nicolae lvdq ches cu, Craiova (S:P12.249)
11. Radu, Bogdan gi Maria au impreund suma de 350 de lei. Suma pe caf,e o au Radu
gi Bogdan impreund este de patru ori mai mare decdt suma pe care o are Maria. Dacb

Teme Supliment Gazeta Matematici. Clasa a lv-a fl


Radu i-ar da lui Bogdan 20 de lei, atunci Radu gi Bogdan ar avea sume egale. Ce suml
a avut fiecare?
Radu Gavril, Arad (S:P12.252)
12. Afla[i doui numere, qtiind cd, dacd" la primul numdr se adaugd 92, suma oblinut6
este egali cu al doilea numdt, iar daci la al doilea numir se adaugl204, suma oblinut6
va fi de 3 ori mai mare decdt primul num6r.
Sorina Mirela Vanci, Buteni, Arad (S:p12.25S)
13. Un num[r este cu 20 maimic decdt al doilea numdr, iar al doilea numh este dubfi
primului num[r. Afla1i numerele.
Claudia C aracioni, Arad (S :P12.260)
14. Un tatd ate 7l de ani, iar fiul are 35 de ani. Cu cdfi ani in urrni tatdl aavut o vdrst6
de 5 ori mai mare decdt cea a fiului?
* * * (S:P12.292)
15. Ana, Barbu gi Crina au impreund 508 timbre. Ana are de trei ori mai multe timbre
decdt Barbu, iar num[ru] de timbre ale lui Barbu este cu 2 maimare decdt numarul de
timbre ale Crinei. Aflafi cdte timbre are fiecare.
* * * (S:P12.294)
16. Trei elevi au rezolvat 67 de probleme. Al doilea arezolvat cu 18 probleme mai
mult decdt al_treilea, iar al treilea arezolvat de trei ori mai multe decdi primul. C6te
probleme a rezolvat fiecare copil?
* * * (S:P12.298)
17. Suma a trei numere naturale este 114. $tiind cd" jtnndtatea primului num6r este cdt
triplul celui de al heilea numlr gi c[, impdrfind al doilea nu-i. la al treilea se obline
cdn;J 4 gi restul 4, aflali numerele.
* * * (S:P12.301)
18. Suma a cinci numere naturale este 624. Primele paku sunt numere pare conse-
cutive, iar al cincilea este egal cu dublul celui de al patrulea num[r. Aflafi numerele.
* * * (S:P12.311)
19. Patru persoane, A, B, c, D, au impreunl 3300 lei. B are dublul lui A, c are triplul
hti B, iar D are de patru ori mai mult decdt c. ce sum6 de bani are fiecare?
Vas il e S curtu, Bistrifa (S :P12.337)
20. Suma a trei numere este 1229. Al doilea numdr este de doud ori mai mare decdt
primul gi cu 14 mai mic decdt al treilea. Aflali cele trei numere.
Liliana Sdliqtean, Sibiu (S:P12.344)
21. Ce suml de bani are Maria, gtiind cd dacl mai primeqte 12 lei suma ei se tripleazi?
* * * (S:P12.349)
22.Mdrnd un num[r de 10 ori obtinem acelagi rezultat ca atunci cfind il mdrim cu
108. Aflali numdrul.
* * * (S:P12.352)
23. Marius qi prietenii lui au plecat cu bicicletele spre oraqul vecin. La primul popas au
int6lnit un turist pe care l-au intrebat c6!i kilometri mai au de parcurs. Acesfu le-a
rdspuns: ,,Daci {i mai fi mers 1 kilometru, afi mai fi avut de parcurs un sfert din
lungimea drumului. Dacd eruli cu 1 kilometru mai in urmd, v6 afla[i la jumrtatea
drumului". C6fi kilometri avea acest drum?
Daniela Seceleanu, Cisnddie (S:P12.354)

B $ t"-" Supliment Gazeta Matematici. Clasa a IV-a


lan ar avea sume egale. Ce sumd 24.Mihai a cumpdrat din banii economisili 12 caiete gi i-au r[mas 9 lei. Daci ar mai fi
avut incd 35 de lei, gi-ar fi putut cumpdra23 de caiete. Ce sumb avea Mihai?
Rdt Gavril, Arad (S:P12.252) Darius $andru, elev, Sibiu (S:P12.359)
fo se adaugl 92, suma oblinuti 25, La o microfermb sunt 404 pdsdri: gdin| rale, gdqte, curci. G[ini sunt 140. Cdte
to se adaugl 204, suma obfinuti p6s[ri sunt de fiecare fel, dacd diferenfa dintre numdrul ralelor pi cel al gdqtelor este
19, iar curci sunt de 3 ori mai pufine decdt g6gte?
7urci, Buteni, Arad (S : P 1 2.255) Florentina Milan, Heregti, Giurgiu (S:P13.7)
r" iar al doilea numir este dublul 26. Suma a trei numere este 896. Afla{i numerele, gtiind c[ aceastd sumd este de 4 ori
mai mare decdt primul numdr, iar al neilea numdr este cu 86 mai mic decdt al doilea.
b Csrcioni, Arad (S : P12.260) Claudia Pruteanu, Zorleni, Vaslui (S:P13.26)
ai fu rmn tat6l a avut o vdrstl 27. De ziua mamei sale, Diana poate cump5ra cu suma pe care o are 3 trandafiri sau
7 garoafe. Un trandafir costl cu 4 lei mai mult decdt o garoafb. Ce sumd are Diana?
* * * (S:P12.292'1 Yaler Pop, $an!, Bistrila-Nlslud (S:P13.33)
re & trei ori mai multe timbre 28. Matei gi-a adunat o sumi de bani in pugculi!5. El igi cump[ri de la un magazin de
[ 2 mri mare dec6t numirul de jucbrii o maginufb, un joc Lego gi un robot, plltind pe toate 126lei. Matei intreabl
vdnzdtoarea cdt a costat fiecare. Aceasta ii spune: ,,IVtaginufa cost5 cu 10 lei mai pufin
* * * (52P12,294) dec6t jocul Lego, iar cele doui impreund costd cu 14 lei mai pufin decAt robotul. Afli
r ralvat cu 18 probleme mai tu!" Care sunt prelurile pe care le-a descoperit Matei?
i ilri multe decdt primul. Cdte Dalia Chira, Bistri{a (S:P13.34)
29. Marcel gSsegte la vestiarul de la terenul de tenis trei cutii cu mingi. Ia 8 mingi (una
* * * (S:P12.298) din prima cutie, 3 din a doua qi 4 din ultima cutie) gi constatd cd acum in cutia a doua
tu pimului numdr este cdt sunt de doui ori mai multe mingi decdt in prima, iar in a treia cutie sunt cdt in primele
I rrrdr la al treilea se obline doub la un loc. DacI in a doua cutie sunt asxn 24 de mingi, cdte mingi au fost in
fiecare cutie cdnd le-a g6sit Marcel?
* * * (S:P12.301) Liana Stupari, Bistrila (S :P13.36)
ptu smt numere pare conse-
'ilarnrmir. Aflaf, numerele.
30. Dan gi Ana au awt sume egale de bani. Dan a cheltuit I78ain bani, iar A"u 1.
* * * (S:P12.311)
Care dintre ei are, acum, o sumd mai mare de bani?
D re &bhrl lui A, C are triplul Alina Dinlicd, Bucuregti (S:P13.50)
&b@i are fiecare? 31. Scrieli numbrul 2013 ca suma a trei numere consecutive.
ib furu, Bistrila (S :P12.337) * * * (S:P13.52)
t de douE ori mai mare decdt 32. intr-o clasd sunt 21 de elevi. Cdte fete gi cdfi b6ie.ti sunt in clas6, dac6 numdrul
rEfFIe. a
t
u ftlgtean, Sibiu (S:P12.344) fetelor reprezintd: din numdrul bdiefilor?
'4
{te 12 lei suma ei se tripleazS? * * * (S:P13.54)
* * * (S:P12.349)
33. Spiridugul Mimo are doi frafi gemeni. Suma vArstelor celor trei spiridugi este 62 de
Et ca atunci cdnd il mdrim cu
ani. Ce vOrstd are fiecare, gtiind c[ in urmb cu 6 ani Mimo era de dou[ ori mai in
* * * (S:P12.352) vdrst[ decdt fiecare dintre frafii s6i?
Aida Fruj ind, Bucuregti (S:P13.57)
rryrl r-ecin. La primul popas au
34. Suma a trei numere este 150. Dacd din primul scad 8, pe al doilea il micqorez de
mi au de parcurs. Acesta le-a
8 ori, iar la al treilea adaug 8, obfin numere egale. Care sunt numerele?
i anrt de parcurs un sfert din Luminila Cotoroand, Tulcea (S:P13.97)
n urm4 vi aflali la jumdtatea
35. Diferenla a dou[ numere este 75. Daci il inmullesc pe primul cu 2 qi pe al doilea
cu 8, oblin produse egale. Determinali suma numerelor inifiale.
:cel eanu, Cisnddie (S :P1235a)
Gina S elic ean, Ttlcea (S :P13. 100)

lV-a Teme Supliment Gazeta Matematici. Clasa a lv-a $ 9


--fl

36. Doi copii au 25 de bomboane. Aflali c6te bomboane are fiecare, qtiind cE
cel mai
mic are cu cinci mai multe.
E I en a- S im on a Z amfi r e scer, Boto gani (S : p I 3. 122)
37. Suma a doul mrmere este 95. Suma dintre primul numir micgorat de 5 ori qi
dublul
celui de-al doilea numlr este 100. Care sunt numerele?
Ramona CarSote, Brdila (S:p14.10)
38. Ionel gi Maria au lmpreund 27 delei. Daci lonel ii di Mariei 3 lei, atunci
Maiava
avea de doui ori mai mul,ti bani decdt ii r6mdn lui Ionel. Ce sumi de bani a avut
fiecare la inceput?
* * * (S:P14.19)
39. Suma a cinci numere naturale pare consecutive este 10050. Aflafi numerele.
Maria P opes cu, Bucuregti (S:p14.2 l)
40. Suma a doud numere este 110. Afla{i numerele, gtiindcl primul este cdt al doilea
qi incd jumitate din el.
I. Fota,Izbiceni, Olt (S:p14.23)
41. Trei stilouri costi cdt patru pixuri. Daci impreunl costi 48 de lei, afla1i c6t cost6
un stilou gi cdt costi un pix.
Ana Popa,23 August, Constanla (S:p14.24)
42. O cartecostd 18 lei. Ionel a plbtit cartea"u ]3 Ain suma de bani pe care o avea. Ce

sumi de bani a avut Ionel?


* * * (S:P14.41)
43. o heime din jumdtatea unui drum inseamne2wfl. ce lungime are drumul?
* * * (S:P14.43)
44. :7 dintre elevii unei clase sunt fete, iar 8 elevi sunt bdiefl. CAte fete sunt in clas6?

x * * (S:P14.45)

45. Alin are o sumi de bani. Cu


I5' Ainbani cumplr[ o carte. Cu banii rlmagi ar dori
s[ cumpere un joc al c6rui pre! este jumitate din suma pe care Alin o avea inilial. igi
poate cumplra jocul? Justificali rispunsul dat.
* * * (S:P14.53)
46. Suma a dou[ mrmere este 75. Jumitate din primul num[r este c0t o treime din al
doilea. Aflali numerele.

47.intr-tnparc auto sunt camioane gi microbuze. Numdrul


-r.r";;r:iJl3|i?
ori mai mare decdt numlrul camioanelor. Dac[ vin 3 camioane gi pleaci 5 microbuze,
atunci numirul microbuzelor este egal cu num[ru] camioanelor. C-6te camioutre qi
cAte
microbuze sunt in parcul auto?
* * * (S:p14.70)
48. Ana 9i Dan au impreund 150 de lei. Daci Ana ii dd lui Dan 20 de lei, atunci vor
avea sume egale. C61i lei are fiecare?
* * * (S:P14.85)
10 | t"r" Supliment Gazeta Matematici. Clasa a lV-a
Ete are fiecare, gtiind c6 cel mai 49. Ana gi Dan au impreund 140 de lei. Dup[ ce Ana cheltuiegte jumbtate din banii ei
gi Dan o treime din banii lui, rdmdn cu sume egale. CAfi lei a avut fiecare?
mrfiresca, Botogani (S :P 13. 122) * * * (S:P14.87)
umir micgorat de 5 ori gi dublul 50. Suma a trei numere este 454. Dacd fiecare se mdregte cu acelagi numil, atunci
numerele devin 108, 222 qi397. Afla[i numerele.
twru Car ; o te, Brdlla (S : p I 4. 1 0) * * * (S:P14.91)
dI Mariei 3 lei, atunci Maria va 51. Maria pi Mihai au impreund 150 de lei. Dup[ ce Maria cheltuiegte douS treimi din
Imel. Ce sumi de bani a awt banii ei gi Mihai jumdtate din banii lui, rdmdn cu sume egale. Cdfi lei a avut fiecare?
* * * (S:p14.93)
* * * (S:P14.19) 52. Suma a fase numere naturale pare consecutive este 30. Afla1i produsul numerelor.
: lfi)50. Aflati numerele. Nicolae IvdS ches cu, Craiova (S:P14.97)
t Pagrescu, Bucuregti (S:p14.21)
53. Dupd ce Irina i-a dat Anei 7 bomboane, cele dou6 fetile au avut numere egale de
iid bomboane. Cu cdte bomboane a avut mai multe kina decdt Ana?
ce primul este cdt al doilea * * * (S:P14.102)
54. Mihai a scris trei numere, fiecare frind dublul precedentului, iar suma lor este 70.
L Fota" Izbiceni, Olt (S:p14.23) Care sunt cele trei numere?
msi 48 de lei, aflafi cdt costi * * * (93p14.103)
55. Aflafi trei numere a clror sumd este 14, gtiind cd primul este jumitatea celui de-al
3 August, Constanla (S:P14.24) doilea gi sfertul celui de-al treilea numIr.
* * * (S:P14.104)
nrna ft bani pe care o avea. Ce
56. Care este suma a patru numere, gtiind cd primul este c6t atreia parte din al doilea,
al treilea este egal cu primul, dar cdt un sfert din al patrulea numbr, iar diferenfa dintre
* * * (S:P14.41) ultimele doud numere este 9?
3e hmgime are drumul? Gi anina Ciupitu, Brdila (S : P14.105)
* * * (S:P14.43) 57. Un numdr natural este cu 44 mai mare ca altul. Aflali numerele, qtiind cd imp[rfind
numdrul mai mare la numlrul mai mic ob,tinem cdnil7 gi restul2.
birtdi- Cdte fete sunt in clas6? * * * (S:P14.114)
58. Fie cinci numere naturale. Al doilea numdr este cdt un sfert din primul numir, dar
* * * (S:P14.45)
de trei ori mai mare decdt al treilea numdr, iar al cincilea este cdt a treia parte din
D c:rte. Cu banii r[maqi ar dori primul, dar cdt o jumdtate din al patrulea. Care sunt numerele, daci diferenla dintre
cele mai mici numere este 10?
c:rre Alin o avea inilial. iqi * * * (g:p14.116)
r lE
59. Mama, tata qi bunicul au impreund 138 de ani.
* * * (S:p14.53) a) Cafi ani aveau impreund in urmb cu 5 ani?
numir este cdt o treime din al b) Daci tatdl are cu 3 ani mai mult decOt mama, iar bunicul cu 27 de ani mai mult
dec6t tatil, aflali vdrsta fiecbruia.
* * * (S:p14.58) * * * (S:P14.130)
nfuirl microbuzelor este de trei 60. Gdsiti trei numere naturale consecutive a cdror medie aritmetic6 este 2014.
mrioane pi pleacd 5 microbuze, Nicolae lvdq ches cu, Craiova (S:P14.135)
rmelor. Cdte camioane gi c6te 61. Alin are o sumd de bani de cinci ori mai micd decdt suma de bani pe caf,e o are
Ana. Daci Alin primegte incb 597 de lei, iar Ana cheltuiegte 1015 lei, atunci, cei doi
* * * (S:p14.70) vor avea sume egale de bani. Ce sumi de bani a alrrt fiecare?
Nicolae IvdS ches cu, Craiova (S:P14.140)
I hni Dan 20 de lei, atunci vor
62. Diferenfa a doul numere naturale este 24, iar suma dintre dublul numirului mai
mare gi triplul numirului mai mic este 288. Aflafi cele doud numere.
* * * (S:P14.85)
Eugeniu Bldjul, Baciu (S:P14.141)
lVa Teme Supliment Gazeta Matematici. Clasa a lV-a I tt
63' Diferenfa a doud numere este 4, iar unul dintre
ele este cu 14 maimic decdt triplul
celuilalt. Afla1i numerele.

64. Suma a doub numere narurale este cu.4e6


numerele, qtiind ci diferenfa dintre ele este de
:;r;:#tl3{i'fr;::kit#iti1l
5 ori mai micd dec6t suma.
65. Suma a doudn
-:': ;
este 20. Dac6primu t'#;:r?tr;;;"#H1:l|.:liil;"
se mSregte cu 3' afunci al doilea devine cu 4 mai rnut" O..atprimul. Aflafi
numerele.
66. Nicu are de rezotvat3 riee cu cdte r0 probleme
un num[r de problemer.D: p" a doua figi a lucrat
o"":;:g:r.'Hn $rJltJ.Tl
c6te i-au rimas nelucrate pe prima
figi, iar de pe a treia fig6 a lucrat 7 probleme. c6te probleme
mai are de rczolvat?
D. M- B dtin eru - G iurgiu, Bucuregti qi ir
ecu r ai s tanciu, Buzdu(s : p la. 1 56)
6,7' colectia mineralogicd din municipiul drad, juoelui
rroolaou.u, cunoscutr sub
denumirea de Muzeul Aurului, este unic6 in Europa;
in cursul anilor, aici s-a adunat
cea mai mare colecfie de piese din aur nativ din d*opu
(prinne formele cele mai
spectaculoase sunt steagul dacilor, qopdrlele din
aur gi,ro iirtut pentagonal uoic i'
lume)' Coleclia de aur nativ a Muzeului de mineralogie'al
Universitifii
din cluj-Napoca este a doua ca mirime gi varietatJ din Rom6nia. ,,Babeg-Bolyai,,
cele doud colectii
cuprind impreuni 1800 de eqantioane; daca in colecfia
de la Brad s;;;ffi;;b
de exponate, aceasta ar conline de trei ori mai
cluj-Napoca. cdte exponate confine fiecare dintre cele-"ft.
exponate decdt cea din
doud collc,tii?

6.8. slrur de ssracie 5i de suferinfa celor din


i*,offi:f"?;;#;#:t1h"#t*::11
situat la Dundre s-a ftcut haiduc. Jefuind togalii.Oin
zoi4 aaroigalbenii sirmanilor din
sate (cd nu eta si faci inv-ers!)' inn-o primevare, haiducul
a nrp*tit prada astfel: un sfert
din galbeni i-a dat celor din satul Bdnia, o feime ..ro. Ji"
ouiuoqef iar restul de 200 de
galbeni celor din gopotu Nou. c0!i galbeni a dat haiducul
celor din satul Dalbogef?

6e. Dacd"Barour Hr4gdoarl ar mai p,i-i_21


,i:tr#^3T#,1,?:trJ8"9#3"ffi1
Sw9ri1 ar mai primi incd doi avocJgi definitivi, atunci in cele
doud barouri ar fi in
total 480 de avocali, in cel din Hunedoara fiind de 5 ori
mai mu$i decdt in Baroul
Carag-Severin. C6!i avocaf; definitivi sunt acum in fiecare
dintre cele doud barouri?

70. Nomina tizat; deo publicalie american'


lume, cascada Bigir:" u_fl? ?n judeful caraq-severin
-:;'::: I::,i::"a}ffi f^:liJ:fl
ta marg^inea unui d.rum, exact in
locul pe unde trece Paralela +s. o'atte cascadb deosebit
de-frumoasd este Beugnifa,
situati tot in judeful carag-severin; aceasta este formati
din mai multe fire de ap6 care
creeazd o perdea de apd,, cel mai inalt fir avdnd
cu 6 metri mai mult aecat inaflimea
cascadei Big[r. Dacr Beugnila, ar fi mai inalti cu 3 metri,--ii- uu"u dublul inalfimii
celeilalte cascade. Ce indllime are cascada Big6r?

7t. rreidintre cele mai t rrsi si spectacul ,^r"


gi Popovd!. Adundnd lungimile galeriilor u
r"I::i f;?ii';"?i"*rt",iljillii*yrl
doue dintre p.ir..i se oblin g446 m,
6350 m gi 4338 m. calcula{i c6t mrsoari cea "at-.
mai lungi pegteri din eanat: comamic.
Ion Cubin, Olelu Rogu (S:p14.171)
12 $ t"rn" Supliment Cazeta Matematici. Clasa a lV-a
este cu 14 mai mic dec6t triplul 72. Suma a trei numere este egal6 cu 2015. Afla{i numerele, qtiind ci diferenfa dintre
primele doui este egal6 cu suma ultimelor doud numere, adicd" 678.
'aniu Bldjul, Bacdu (S:p14.144)
Mariana Mitric d, Regila (S :P14. 174)
mre decit diferenla lor. Aflafi 73. Acum peste 50 de ani, intr-un sat de ldng[ Timigoara, s-a nbscut Dorin Cuibaru,
micidmdt slma. unul dintre cei mai talentali instrumentigti de muzic6 popularb din Banat. Dupd un an,
Drdgan, Bucureqti (S :pl4. 145) intr-un alt sat din Timig, s-a ndscut un alt mare nume al folclorului bbndfean,
e micqoreazl cu 3, iar al doilea bine-cunoscutul interpret qi compozTtor de muzicd populard Petricd Moise. in vara
bcft Finul. Afla1i numerele. anului 2014, cei doi, devenili prieteni, aveau impreunb 135 de ani. in ce an s-a n[scut
I- Fota, Izbiceni (S:p14.146) taragotistul qi saxofonistul Dorin Cuibaru?
care- De pe prima fig[ a lucrat
tff*:t$tJlf
i-ru rfuas nelucrate pe prima
leoe mai me de rezolvat?
T4.Mihaialegetreimrmerenaturalecare:1)u:t:::a'*:::;f ffl
ghici daci ii rispunde la doud intrebdri (ftrd a intreba direct care este, de exemplu, cel
hi Starriu, Buzdu (S :p 14. I 56) mai mic dintre numere). Mihai e de acord. Prima intrebare: dacl dublezi unul dintre
pt ftrneAoarq cunoscutl sub numere gi aduni acum cele trei numere, ce suml se obline? R[spuns: 21. A doua
n msil anilor, aici s-a adunat intrebare: dacb triplezi altul dintre cele trei numere alese gi il aduni la celelalte doud,
opa (printe formele cele mai ce sumb se objine? Rdspuns: 24.Poate afla acum Andrei numerele alese de Mihai?
i un cristal pentagonal unic in Ramona Cdlin, Regila (S:P14.176)
rl Universitiitii,"Babeg-Bolyai', 75. Diferenla a doud numere este 18. Unul dintre numere este triplul celuilalt. Aflali
l R.minia Cele dou6 colectii numerele.
de la Brad s-ar mai aduce 2ti0 x * x (g:p15.1)
.rlre eqlonate dec6t cea din 76. Anaare cu 25 de lei mai mult decdt Barbu gi cu 15 lei mai pufin decdt Cdtdlin.
bncobc,tii? impreund au 395 de lei. Cefl lei are frecare?
Mr Popa, Regifa (S :Pla. I 64) * * * (S:p15.2)
lAdm Duma dint-un mic sat 77. Suma a doud numere este 45. Aflati numerele qtiind cd triplul unuia este dublul
, diiruia galbenii sirmanilor din celuilalt.
a iryar$t prada astfel: un sfert * * * (S:P15'5)
n DaI@g iar restul de 200 de 78. Aflafi numerele naturale a, b, c, d, a chrorsumd este 300, gtiind
dtrdin satul Dalboqef? b_a:c_b:d_c:30. "u,
Mt Popa, Re9i1a (S:p14.165) Nicolae lvdsches cu, Craiova (S:P15.13)
i definitivi, iar Baroul Caraq- 79. Suma a doub numere este 69. Aflafi numerele, gtiind c[ impirfindu-l pe cel mai
h cele doui barouri ar fi in mare la cel mai mic, oblinem cdtul4 gi restul 9.
ri mai mu{i decdt in Baroul Nicolae lvdq ches cu, Craiova (S:P15.16)
e dintre cele doui barouri? 80. Mama are de 5 ori v6rsta fiicei, iar impreund au 36 de ani. Peste cdli ani mama va
DdrinPopa, Regila (S:p14.166) avea de 4 ori vdrsta fiicei?
nai spectaculoas[ cascadd din Cristina Vijdeluc qi Mihai Vijdeluc, Baia Mare (S:P15.20)
marginea unui drum, exact in 81. La un concws participd 108 copii, bbieli 9i fete. Dac[ impdrlim numirul b[ielilor
it de frumoasd este Beuqnila, la numdrul fetelor oblinem cdtul 2 qi restul 3. Aflali cdfi bbieli pi cdte fete au participat
din mai multe fire de ap[ care la concurs.
eti mai mult decdt inillimea Maria Nicoleta Barbu, Rogiori, Ialomifa (S:Pl5.22)
rclri, ar avea dublul indlfimii 82. Suma vdrstelor tatdlui gi a celor doi fii gemeni este de 51 de ani. Peste 5 anitarAl
va avea dublul sumei vdrstelor gemenilor. Care este v6rsta fiecdruia?
zmn, O[eIu Rogu (S :p14. 169) Ioana Onofrei, Pagcani (S:P15.26)
r Banat sunt Comarnic, Buhui 83. Determinafi qase numere naturale pare consecutive, gtiind cd dacd din suma lor
ntre pe$teri se ob,tin 9446 m, scddem suma numerelor impare ce se afl6 intre ele oblinem numbrul 55.
e$erf din Banat: Comarnic. Ldcrdmioara Iuliana Techiu, Salcia (S:P15.28)
ubin, A[ela Rogu (S:pl4.171)
V-a Teme Supliment Gazeta Matematici. Clasa a lV-a fi tS
84' Suma a patru numere naturale este 8050. Dacd din
fiecare scddem acelagi numir se
oblin numerele 11,12,13, respectiv 14. Aflafi cele patru
Nicolae ";;.
IvdS chescu, Craiova (S:pl5.3l)
85. Suma a patru numere naturale consecutive
numere. "rt. "guu .u iq.- iit^ti;;-;;;
Mircea Mario Stoica, Arad (S:p15.34)
86. Pe o p5gune sunt multe animale. Un copil hecAnd
pe u"oto ii iot .abb pe paznic:
Sunt 100 de animale?
- Nu, rrspunse paznicul. ca s6 fie 100, ar mai trebui un
-
vi1ei, de paku ori mai.multe oi qi de gase ori mai
animar. Ele sunt o parte
mulli miei decdt vilei.
Socotegte tu c6li vifei sunt, c6te oi qi cdli miei.

La Concursul ,,gtii gi c69tigi,,, echipajut


8J..
albume licture qi c_inci-cirfi ae acelagi fel."r^::r::r:o::';',#ffi:gi$Jrf
;:l
-dg valoarea obiectllor primiti g;ilt"
este de 25 lei. $tiind ci valoarea albumelor intrece
cu cinci lei valoarea ;fi;ri
preful unui album gi preful unei c[rfi. "a4il"i
Lum inil a W ad, Alexandria (S : p I 5.56)
88. Raluca qi Teodora aveau impreund 50 rei. Dupi
ce R;i;;" a primit 13 rei, iar
Teodora a cheltuit 25 rei, cele doui fete au sume egale.
C" *-a a avut fiecare ra
inceput?

89. Adun un num6r cu jumatatea gi sferrul sdu gi oblin 2r, Afla[i."r.


"u. "$;"ufilot'
90. La
ptacticl 'n
club sportiv se practici atletism, gimnasticr
atletismul sunt cu 1.8 mai mulfi decdt
* rom;]rrt:J#:i?
.ur. practicb gimnastica, iar cei care
joacd fotbal sunt cu26 mai pufini decdt ".] pr*ti.6 atleiism.
cei.u."
sunt inscrise 286 de persoane, aflafi c6!i sportivi sunt inscrigi $tiind ci in club
la fiecare dintre cele trei
sporturi.
Iuliana Drdgan, Bucuregti (S :p15.162)

I t"r" Supliment Gazeta Matematici. Clasa a lV-a


fiecaxe sc5dem acela$i numer se
ru numere.
Capitolul ll
t lviaschescu, Craiova (S:pI5.3l) METODA FIGURATIVA
egal6 cu 54. Aflafi cele patru

r Lfurio Stoica,Arad (S:p15.34) f. intr-o clasi, numdrul bdielilor este de 4 ori mai mare decdt al fetelor. Dacd pleacd
p lo il tnteabd pe paznic: 5 biieli qi 2 fete, atunci num6ru1 fetelor va fi de 5 ori mai mic decdt al bdiefilor. C6{i
bliefi 9i cdte fete sunt in clas[?
fui rm animal. Ele sunt o parte Anca Pttea, Cdmpulung Muscel (S:P12.192)
miei dec;et vitei. 2. impe$fi la 3 persoane 24 de sticle cu suc identice ca m[rime, din care 5 sunt pline,
11 umplute pe jumitate gi 8 goale, astfel incdt fiecare persoan6 sd aibS acelagi numdr
aia nie, Alexandria (S :pl 5.54) de sticle, dar qi aceeapi cantitate de suc.
ffie a primig ca premiu, trei Onorica Dorea, Baia Mare (S:P12.223)
ce obiectelor primite ca premiu 3. Adrian coloreazh2009 pdtrd|ele pe o coal6 de haftie de matematic[ astfel: mai intdi
circi lei valoarea cd{ilo1 afla,ti un p[tr[!el cu negru, apoi2 pdtrdlele cu rogu, apoi 3 pbtrlfele cu albastru gi dupd aceea
4 piltrllele cu verde. Adrian reia acest procedeu p6nd ce coloreazd toate cele 2009
ila Wd- Alexandria (S :pl 5.56) pitrilele.
oc Ralwa a primit 13 lei, iar
a) Cu ce culoare a colorat Adrian ultimul pdtri\el?
rlc. Ce sumd a avut fiecare la b) Cdte pbtrifele sunt, in final, colorate cu verde?
* * * (S:p15.149) Liana Hagdu, Baia Mare (S:P12.233)
4. Un grup de copii este format din Alin, Ben, Dan, Miu, Ticb gi Vili. Fiecare dintre ei
tt- Afla$i care este num6rul.
* * * (S:p15.149) are cel pulin una din pasiunile: calculatorul gi plimbatul in parc. Se gtie c6:
lici sau fotbal. Sportivii care - Dan qi Vili sunt singurii care au fost numai in parc.
pnctice gimnastica, iar cei care - Alin qi Tici au fost gi in parc, qi la calculator.
rii *letism. gtiind cd in club - Numirul copiilor care au fost in parc este impar.
miSl lia fiecare dintre cele trei CAfi copii au fost la calculator?
Nicolae lvdsches cu, Craiova (S:P12.247)
Drigot, Bucuregti (S : p 1 5. 1 62) 5. in vacanla ma.re s-au intdlnit intr-o tabdrd copii din judelele Iagi, Suceava gi Neam!.
Cdli copii erau din fiecarejudel,dacdl20 de copii nu erau din Iaqi, 87 de copii nu erau
din Suceava, iar 93 nu erau din Neam!?
r. * * (g:p12.317)

6. intr-un cog sunt de trei ori mai multe mere dec6t pere. Cele patru persoane de la
mas[ mdndncb cdte un mlr qi cdte o pard. in cog r6mdn de patru ori mai multe mere
dec6t pere. Cdte mere qi c6te pere erau ini,tial in coq?
Liliana Lupean, Sibiu (S:P12.350)
7. in curtea gcolii sunt bdiefi gi fete. Num6ru1 bdiefilor este de 4 ori mai mare decdt
num[rul fetelor. La un moment dat 4 bdieli gi 4 fete pdr6sesc curtea qcolii gi se
constatb cI au r6mas de 7 ori mai mulli bdieli dec0t fete. Cdli blieli qi cdte fete au fost
la inceput in curtea qcolii?
Maria Cociuba, Sibiu (S:P12.358)
8. in parc se joac[ 10 copii. Cdte fete gi c6!i b[ieli sunt, dacd fiecare fatl are doi frali qi
numai doud fete sunt surori?
Daniela Heisu, Com[neqti (S:P13.16)

lV-a Teme Supliment Gazeta Matematici. Clasa a lV-a fl tS


frff\.

9' Un rAnd de elevi este organizat astfel: la capete cdte un b6iat, intre
oricare bdieti
consecutivi sunt agezate dou6 fete, iar num[ru] fetelor este cu 9
mai ;r; ;;;d,
numdrul b[iefilor. C6fi biieli sunt in gir?
Angelica Bddescu gi Denisa lonild,Bucuregti (S:p13.51)
10' Elevii unei clase se duc in parc. Cineva obsewd cE dac6 pe fiecare
Uanca din parc
se aqazi cdte 3 elevi, rdmdn 13 elevi in picioare, in dacd'se
agazd cdte 5 elevi pe
fiecare banci, atunci rrmdn 3 bdnci libere. ba,ti etevi gi c6te
bdnci sunt in parc?
Nicolae Iv dS ches cu, Craiova (S :p14.25)
11. Un grup de turigti intenfioneazd sd ia prdnnl la o cantin[ forestierd.
Dacd s-ar
aseza cdte 3 persoane la o mas6, ar r[m6ne 9 persoane in picioare,
iar dac1 s-ax a$eza
cdte 4,1a ultima masd ar r6m6ne un singur turist. cag turiqti
erau?

12.
Am atbume p enrru roto grani ur r"r, #iiri Kf";'i"1i"T*;:;ffiTliliJ U;: ?
fotografii, rimdne o fotografie. Dac[ in fiecare album ararlezcate 11
fotografii, atunci
remen 3 albume goale gi intr-un album am 3 fotografii. Cbte albume pi
cdte foiografii
am?
Nicolae lvdqcltes cu, Craiova (S:pla37)
13. in laboratorul
de hi6lsgls, dacd se a1azd cdte 2 elevi la un microscop, atunci la
ultimul microscop rdmdne un singur elev. Dacd se aqaz[ cdte 3 elevi lu.rnioicros"op,
atunci rdmdn 4 microscoape libere. c6te microscoape sunt in laborator? -

14. Mai m'l1i copii vor sd cumpere un obiect. Dacd rrecare participalr
,JiiJil1;tl]
ajung 5 lei. Dacb fiecare participi cu 30 de lei, atunci sunt dplus ds a. t.i.
Cdli copii
vor si cumpere obiectul?
* * * (S:P14.72)
15. DacI elevii unei clase se aSazd cdte doi intr-o bancl,rimdn patru
elevi in picioare,
Dacd se aqazd cdte trei intr-o bancd", rimdn trei bdnci libere gi una ocupati
cu un singur
elev. Cdte bdnci qi c6!i elevi sunt?

16. Dacdelevii claselor a III-a din qcoala noastrl s-ar grupa cdte 9t"
cu_10 rdnduri mai pulin dec6t dacd s-ar grupa cdte 7 pi r6nd. Cdli ilevi
#::i:li"t#]
sgnt in clasele
a III-a din gcoala noastri?
* * * (S:P14.115)
lT.Dacd intr-o clasd se agazd cdte 3 elevi intr-o bancd",rdmdn 5 blnci libere, iar
dac|
se agazi cdte 2 elevi, rrmdn 5 elevi in picioare. c6{i elevi gi cdte
binci sunt?
* * * (S:P15.154)
18. intr-o clasd sunt elevi gi bdnci. Dac[ se asazil cdte 4 elevi intr-o
bancl, rim6n 3
elevi in picioare, iat dacd se agazd cdte 5 elevi intr-o bancd, r6m6ne o banc6
liberd.
Cdli elevi gi c6te binci sunt in clasd?
Valentina Conachi, Tulcea (S:p13.95)

16 $ t"rn" Supliment Gazeta Matematici. Clasa a lV-a