Sunteți pe pagina 1din 55

a)

.,UDITH MESZAROS
AT

irueriaila

"@ h
o
iio
UJ
f,u
-o=
Coperra col((!i€i: AL. SZATHMARY
Judith M6szfros

INGERIADA
(poeme)

tsBN 973-22-0309-6
EDITURA EMINESCU
lngeriada

Leclror MARINA l'4EZEl


Tehrofedacicr EMERALD CH ISIYORIE
Apirut 199J. Bun de tipar
Cot tipar 6,5
Tiparu I executat sub comanda nr. 1877 la I P, ,,Arla
f. introducgiune la trebile ingere;ti

insulA stranie
;6rmuri albite-n nesomn
schelet indescifrabil
aruncat peste m6rile tim pului

ritScesc
izbindu-mi de ingeri inalli
incandescenIi
risfrinti in fiecare strop de aer

invald sd respiri cu noi


limbsiul nostru simultan
polied ric

cine nu poate fi asemenea noui


privirile noastre il vor ofili

inviram

din palmele uimite imi cretteau


mici cristale perfecte
in centrul lor, cu durere pulsind
un punct mlnuscul aflat
ln plini colapsare

aripi transparente b6teau ritmic tecerea


dictindu-ne fluviul inimii

eu mi hrineam cu aceste Poeme-cristale


defilam in marl mariial

2. and if they left off dreaming about you"


in mine se izbeau ingeri inalgi
incandescen!i
r[sfrinli in fiece strop al singelui meu
inYila!i sA resplrali cu mine n ingea
cuvintul meu unlc ti larg

cine nu poate fi asemenea mie din venele mele inspre afari


ochiul meu alb
il va-nghela

strigdtul lnghelase pe riuri


alb era totul, precum noaptea rotund lnchizindu-ne
li
orbilor
fdri nici o fisure
lmi cresteau solzi de uitare lara nici o scSpare

se fecea dln ce in ce mai frig inalt era frigul


teioasa uitarea

ingeri albi cilSreau amintirlle oarbe

dinlii lor lumino$i


aprindeau intunericul
srrelucitoare !i rruti
moartea-mi ridea

$i nu se mai zb6tea in mine cuvintul care fusese m

muream
n em u rind

incetasem
demult
se mi Yisez 3.,,si ne reamintim, darf[rl de cuvint"

ti aici e vare

aceeali unici zi de marli imi intri pe fereastri


ti-mi t!"aYerseazi trupul, incet
rEnindu-mi cu-aceleagi int?mpliri neintimplate
ale acestui orag albastru 5i prifos
care inci n-a fost inventat din somn

in aceeagi seare inibutitoare


intre doui rafale ale televi2orului mut
ii tinguirea inceati a unui negro spiritual
oh, blue blue heaven, dark dark shadow descopir
c-a mai trecut o zi
aceeagi, $i caut
un semn o urmi un strigit ci sint
dar amintirile mele nu se zvircolesc ti nu se mai apir;
fiecare secundd a singelui
indati ce-a fost, devine uitat
fi toate uiterile mele rimin
un singur ciob de timp lmpietrit
lmpletit in risuflarea.lini a zeului nefiirii
dincolo de marginea mirdrii ti totugi
10 11
eu mA mai mir caut un strigit un Yal
dar lngerul lmi z6voreqte brusc privirile
griiuliu mE desparte pe mine de mine
9i simt cum imi lustruiegte cu rlnietul lui
inima
mi lustruie$te pin6 la transparenla neformei
imi imprumuti mirinimos aripile sale de bronz
imi furi picioarele, irni schimbi chipul cu-al siu
apoi lmi descetugeazi vizul gi brusc
toate formele firii vin si se pribu$easci in mine

incerc se mi apir cu oglinda-nrimati dar vai !


4. ,,ah, bear in mind, this garden wasenchanted"
nu e chipul meu acolc, nu e nu e
e doar o ugi trintite prin care
a fugit lngerul pddurile cefoase ale visului
$i nu mai pot sA alerg intr-acolo ti striS se risuceau in Jurul nostru acoDerindu-ne
cine etti, de ce mi lagi ici-colo
pradi tuturor nefiirilor de-a fi de ce? un ochi stingher, un bra! nelinisrit
etti tu inSerul iubirea timpul sfigia aerul
sau eu care-am fost o bucate r6t;cite de sufler
esti? ! - dar el tace gi gurile noastre slngure i$i ctnrau
tecerea tlcind in ticerea ticerii in piatre sepati ruga:
$i ula trintiti, uqa neaflati
Imi fringe mirarea, strigEtul, semnul
ti nu ttiu o, tul
nu gtiu cine rdmlne, cine pleaci pisirile te rnunli la po4i
purtindu-li in ciocuri de aur inima
tu, care stribali delertul permeabiJ
ti aici e vare al ochilor nostri
o amurgire blindi 9i inceatd ducind in pumnii tii calzi innodare
o zi d€ marli poslbile li totuti depdrtlri zyicnitoare,
neintlmplati o, tu,
rupe un strop de culoare Dentru noi
din solzii infini!i ai curcubeului,
rupe in noi un strop de culoare

dar urmele t6lpilor noastre ne-o luau mereu inainte


r[t,cind nluce pe ciriri infundate
t2
12
coDiii nostri inverzeau Pe cimPuri lnscr{rl fabuloase, dar azi
fluturii iucau De fruntea lor baba'oarba m[ vczl:
pietrile sugrumau vocile riulul
ii blindele animale
priveau rotund lncllclt definitiv ?n neclintirea verli
inspEimintate orb gl surd
llns din toate pirlile de saliva prlpldului
resplr ctrrtrrile clare
cuvintele cre$teau sPonsioase metallce
la umede lncheieturi ale slngelul aspritln strlgarea
inmugurind Periculoase labirinturi dreptigilor sale
ale delirulul ln timp ce pAr[ile trupulul
inserii orbi se isbeau - lnsule izolate -
plutesc in derivi primind
de- oeretii cleioti ai tecerll
ln iare lsl lisau inmuiatl colgii fiarelor drept tandre
clte o oani lncandescenttr atlngere mlnglietoare
De care noi, aPol, neribdltorl
o smulgeam cu dinlii sticloli sub pleoapele mele lnmiresmate
ne sceioinam cu ea in urechi nuferii trei ai somnului rld
rlscolinh curiile prifoase ale memoriel lar inima mea - floarea soarelui amelittr
stirnind virteiu ri de amintlri se reorienteazi cl$ltlnd nuanle
in eprubetele strimte, secate lnfin ite
ale simriril aProaPe
pe care le pierde ti le aduni iar
cu fiecare zbuciumattr
o. numai dorul luminii risuflare
mal amintelte in mine lumina
numai dorul intunecirii
de-ntunecare
si secundele lunecoase
lpl schimbi ln grabi formele
lacrim i
de ran6 fugari

uneorl mai ascultam ltirile


lnclpetinatel eternitS!i, uneori
mai aruncam sPre tine cuvlnte aPoase
fSrt sDerania !lntiril
mal sorbeam cu zalul cafelel
1{
1n
nu mai aiung si hreneasc; n-ajunt
irfomctarea cuvintelor, nerutinata lor PoftI
dc ireal irtimplat

na, v-arunc coco$ii


cintitori ai singelui meu, na
minjii netihni!i ai miinilor, ochiul
meu transParent noaPtea arsura
amintirilor, na
Blasu I pierdut, Iiniile concave
ale visului, timpul busola, na
5. ,,non omnis moriar" mincari siturali-vE luati
$i inima rnea-i ireal,
oho ! numai z5pada nu v-o dau
o, acele treziri ln zori ! sudoarea albd a timplelor, nu
fiindcE le e fricd de lnghef
Iaqelor
cocoli cintStori ai singelui meu - cucuriSu intelo r
c uY
imi deschid ochiul drept qi lumea oho ! zipada, argintia manti
se pribulette ln mine a inimii mele, necuprinsul
iml deschid cel'lalt ochi $i refin ingheg
ciderea leoparzilor aici vom sta neclinti{i atteprind
pe marSlnea folnetului, o ! hoarda nesfirgililor ingeri
acele treziri rePetate, in zori
- cruzi hiituitori --: t-om cinta
cu voce de ghear[
mi-ntind gi brusc pinl cind moartea ins5gi treziti
camera lncepe si creasci va magnetiza apele memoriei
uria$i crinii f?lniri din resPirare 5i ce frumoasi va fi nunta, vai !
uriale cr4i crista! translucid siruiul, curat
litere de-o $chioaPa - termite rotund himeric iubirea
revirsindu-se pesie singurXtatea umflati 9i ea rece focul care lent ne va arde
melc schiop tirit in devastare rece $i alb
- singele-n moarte nuntit
fi minjli netihnl[i ai miinilor mele aleragi ave, Iux magna, ave !
De foi nesfirlite, str5vechi
ii-ji regiseasci glasul Pierdut
in incilceala viselor Yisate
o, gi ce grele sint zorile
m-apasi umbra stintilor regi
dar vai ! trupul meu imPulinat dintr-odati frinlu ri de rug5ciune murmurati
vai visele secate singerlrile vai intr-o limbl de nimene-nyentati
1l-i
o,ii mlinile mele ostenite-n deplrteri irrri irrchirl ochii gi tumea
peseri ibis rup buceii din visele mele 1r'-ndcp:it tc:rzi brusc
cer?ndu-le intr-o parte ;i alta ilcrlli

c.r-r\iDscrirte gingji de leoDard


ll ingerii pElesc in virful picioarelor z,rrrlc irnr rid in plimini
atingindu-mi ufor amintirile
stirnind praful eternitilii, vai
ce demult a fost cirrd ltia.n sA iubesc o, aceic treziri
!i durerea rrcreu, mereu fePeiate
inilpci pini la frigul stelelor scuipa visc niciodati visate
printre dinli ameti!i cintece
irnagini oarbe ale miinilor lul Dumnezeu
da, $i ingerii
ifi scoteau cimafa, caii, singele, vizul
li-!i deruiau un metal pre!ios: neantul li spaima
ca o platoli bine definitd li seducatoare
in care te resfrinSeai inmulllndu-te
pini cind delirul teu atingea un dumnezeu
pur lingvistic
da, ingerii cruzi li sfiogi
dar vai, acele timpuri, vai
cind arborii se culcau in ochii mei
li Yisele, more geometrlco,
se l[sau letrate de coco$ii zvipeia{i
ai slngelu i, o,
ce demult a fost clnd $tiam se iubesc
f-acum doar aceast, calmA obscuritatc
mai loculnd in creier - trandafir
ostenit, stilizat
doar aripa somnului mai trage afund
gi-n palmele mele tremuretoare
prinse-n lncrengdtura destinului
pietre chircite, giuvaere false
cuYinte
care nu mai vor si clddeasci

li cocolii muribunzi ai sinSelui - var cuc u ri


SUUu

:18 19
o mlnI sugrumlnd-o pe cealalti
tplntGcarea slnelui cu sinele
pGntru ca ln fisura astfel ciscatl
s[ cadl brusc infinitul
crunt ln nesfirtita-i goliciune
cu ploala luminotilor ingeri
meteorl aspri Si reci
retezind cirerile.nnodate
ln lurul lnimii

ll latE-m6 zicind
oarbi, nemaivdzindu-|i numele
6. ,,un coeur devenani son miroir" acolo unde singuretatea implinite-n puteri
orgolios adinciti-n propria ei neclintlre absoarbe
culorlle peisajului
lui A. intr-o leneg6 foame de lnceputurl
fragil qi blind
strat cu strat potollti
adunati-n lurul ei lnsiIi piatri
inchis in dePartarea I urn lnoasa
lncelzit5 la soare
a cim;$ii albastre - a$a ai rimas
oprit la marglnea Yerii ti eu
me zbuciumam, puternicr, nciertitoare
in nisipurl ro;ii vinind li nu mi-a fost greu c-o cletinare uroare
un bobirnac d reSastos
scarabeul cel sfint cuiberit
in venele de aur ale timPului
si fac si lunece una spre alta
nenumirabile spaEii
hiituiti. de proPria-mi voce imb16ligindu-se cu nemergini rea
lasou Perfid 5i t5ios
pornite dln chiar brarul meu stlni:
tridati de propria-mi
'zvicnitoare
inime
5i lagi
plini ochi cu lnfili$;rile tale
rasucite in ceala intimPlirilor in mine lli roteau depirtirile
lmemorabile risfrlnglnd u-se n apele lnimii
li-n pumnll mei calzi zvlcneau lnmlnuncheate
liniile intortocheate ale timpului
o. sl sinpele meu imprqtiind trandafirli miniii nervoli ai istoriei
imblinzlji
cind scaiabeu-ti infiPse ariPa de sticli
alinafl
in bucata de vis ce-mi servea
dreot aritare
$l ochlul drePt zbltindu-se impocriva stingului gi domol binuiam
ll rana reneSlnd u-fi durerea In tremurul aerului slngelui talna
o, dezbinare sfint i
21.
,0

S-ar putea să vă placă și