Sunteți pe pagina 1din 12

GEORGIANA GOGOESCU

FISE
,t DE LUCRU DIFERENTIATE

Comunicare
in limba romini
Clasa pregititoare

ffiffi
EDUCATIONAL
g#Fffi5W$
SEMESTR{JL I . exersarea scrierii silabei,,ma'; a
cuventului,,mama"intr un spatiu dat, cu
s. NE AMTNTTM! litere maridetipar;
' Fita 1. EVALUARE INITIALA . completarea unor ruvinte cu aJurorul silabei,,ma i
. denumirea obiectelor din imagini; PRODUCEREA SUNETELOR rs
. identifi carea numdrului de silabe corespunzdtorcuvintelordin imagini Fita r5. MUZICANTII DIN BREMEN, de Fralii Grimm......,,32
si reprezentarea lor prin simboluri; . identificarea unor personaje din povesie dupd un criteriu dat;
. formularea de enunluri din 2-4 cuvinte. . formularea propriei opinii privind personajele dintr un text audiat.

S. Fita 2. EVALUARE INITIALA Figa 16. SUNETUL 9l LITERELE,,I'i,,r' 34


. identificarea unor povegti cunoscute dupd imagini; . scrierea func_tional6 folosjnd desene, simboluri: invitatia;
. recunoatterea unor personaje din povetti; . asocierea folosirii literei mari de tipar,,l" la scrierea cu litere initial; mare
. punerea in corespondentd a unor imagini ce reprezint; personaje din a numelor de persoane;
povegticunoscute. . identificarea pozitiei sunetului [i] (initiald, medianS,6nal;) in cadrul
Figa 3. EVALUARE INITIALA cuvintelor;
. identifcarea imaginilor a ceror denumireincepe cu,,a"; . exersarea scrierii de tipar a literei,,l"ti a unor cuvinte pe un spatiu dat;
. identificarea imaginilora cAror denumire incepe cu,,p"; . punerea in relalie a cuvintelor-imagini cu numdrul de silabe potrivit;
. formularea de enunturi dupd imagini ji marcarea numaruluide cuvinte . identificarea invitatiei pe baz6 de imagine-
folosite prin simboluri; NE HRANIM SANATOS *'o
. exemplifi carea literelor cunoscute. Fita 17. SUNETUL tl LlTERELE,,Ni,,n" 36
s3 A |NCEPUT SCOALA! . exersarea citirii unor silabe, cuvinte, propozitii scrise cu literele invSlate;
Fita 4. BINE AIVENIT LA 9COAtA! . ghicitori;
. initierea de dialoguricu colegii; . scrierea cu litere mari de tipar a unor litere, silabe, clvinte, propozilii;
. exersarea unorformule de salut, de prezentate; . identificarea pozitiei sunetului [n] in cadrul cuvintelor (initiala, media-
. formularea de mesaje despre sine, despre colegi. nd, final6);
. punerea ln relalie a imaginilor cu schemele cuvinielor date.
s4 Fita s. SCOALATA.. ...,..........,...,...,.....11
.formularea de mesaje despre mediulapropial. Fita r8. POVESTEA NUCII LAUDAROASE,
Fita 6. OBIECTELE SCO14RU1U1........................................ l4 de vladimir Colin
, identificarea obiectelor din universul apropiat pe baz; de imagini; . utilizarea unorformule de salut gide prezentare;
. formularea de enunturi dupd imagini; . formularea unor raspunsu ri la intrebiri despre conlinutul unu i text audia!
. identificarea elementelor ca racteristice ale unuiobiect. . initierea unor dialoguri;
TOAMNA . evidentierea unor modele de comportament;
S
Fita 7, PROPOZITIA t6 . diq(uli; privind comportamentul unui persondj;
. reprezentarea grafrc; a propozitiei; ' initierea ti mentinerea dialogului. c
. formularea de mesaje despre conlinutul unei imagini; IUBIM ROMANIA
. scrierea elementelor 9rafice pe un spaliu dat. Figa r9. AM INVATAT! A, M, l, N, MA, a, m, i, n, ma...,..,....40
Fita 8. CUVANTUL., ..........,.......,....,..,.18 . ideniificarea literei iniliale a unor cuvinte;
. identifi carea silabei,,ma"ln cadrul cuvinielor;
' construirea unor enunllridup; cerinte (numir de cuvinte);
. reptezentarea 9rafic; a cuvantului; .ghicitori;
. scrierea elementelor grafice pe un spatiu dat. .formularea unor t6spLrnsuriin leg;tu15 cu un text audiat;
20 . identificarea onor sunetein cadrulcuvintelor redate prin imagini;
s6 Fisa 9. SILABA
. reprezentarea gra6c; a silabei; ' desp;rtirea cuvintelor in silabe.
. exemplifr carea unor cuvinte cu un numdr dat de silabe; Fiia 20. ESTI PREGATIT/A? 41
. gruparea imaginilor dupS un criteriu dat. . identificarea unorsunete tn cadrulcuvintelor redate prin imagini;

Fisa 10. SUNETUL 22 . despdrtirea cuvintelor in silabe.


. analiza 9i sinteza fonetic; a cuvintelor ilustrate; Fita 21. SUNETUL tl LlTERELE,,R",,,r" 42
. stabilirea poziliei sunetuluiin cuvent; . asocierea folosiriiliterei maride tipar,,R"la scrierea cu litera initial;
. grup_area ima-grnilor dupe un criteriu dat. mare a numelor de 16ri;
. identificarea pozitiei sunetului [r] (initia16, mediand,6nale);
s_ ALBA-CA-ZAPADA
Fita 11. SUNETUL 5l LITERELE,,Ai,,a" 24 , scrierea cu litere mari de tipar pe !rn spatiu dat (litere, cuvinte);
. analiza $i sinteza foneticd a cuvintelor ilustrale; . exersarea oblineriide cuvinte,,alinatel pe criteriul,,mare mic";
. stabilirea pozitiei sunetului dat in cuvant; . desp;4irea cuvintelorin silabe.
. reprezentarea prin simboluria cuvantului, silabei, sunetului; IUBIM PADUREA ),,
. scrierea litereimaride tipar; Fita 22. SCUFITA RO9lE, de FratiiGrimm 44
. desp;4irea cuvintelorin silabe gi identificarea poziliei sunetului in . exersarea formulelor de salut;
. ptezentarea propriei persoane;
cuvintele date;
. imaginarea unei situalii;
' selectarea unoJ imagini dupd un criteriu dat.
Fita 12. ALBA-CA-ZAPADA 9l CEI SAPTE P1T1cI..........,.....26 . repovestirea unui text audiat prin intermediul imaginilor;
. numirea personajelor din poveste; . selec!ionarea caracteristicilor unor pe15onaje (itemicu alegere mLrltipl;).

' punerea in relatie a personajului cu o caracteristici a sa; Fiia 23. SUNETUL 5l LlTERELE,,E",,,e" 46
. colorare in spatiul dat. . scrierea funclionale afi9ul;
. identificarea poziliei sunetului [e] (iniliale, median;, fina16);
s8 SIMTURILE
Fita 13. SUNETUL 5l L|TERELE,,M1,,m" 28 . exersarea scrierii cu litere mari de tipar pe un spatiu dat;
. analiza , identificarea unui a69 dupe anumite caracteristici, pe bazd de imagine;
ti sinteza foneticd a cuvintelor ilustrate;
. punerea in relatie a imaqinilor cu o anumit; caracteristicd (,,mare"/ . asocierea folosiriiliterei maride tipar,,E"la scrierea cu literd initial;

,,mic"), in scopu I intelegerii modului de oblinere a cuvintelor,,alintate"; mar€ a numelor de petsoane.


. scrierea litereimaride iiparintrun spatiu dat; iN LUMEA ANIMAI.ELOR q
. identifi(area sunetului rn (uvintele reddte prin i.nagrni: Fita 24. ELEFANTETUL CURIOS, de Rudyard Kipling .......48 13

. asocierea folosirii literei mari de tipar,,M" la scrierea cu liter5 mare a . ghicitori;


numelor de persoane. . observarea schimb;rii formei cuvantului prin exerciliide tipul,,una -
Fita 14. SILABA,,MA" 30 mu lte";

' identi6carea silabei,,ma";


. formularea unor rbspunsuri pe baza informaliilordintr-un text audiat;
. formarea 9i citirea silabei,,ma"; . exprimarea opiniei personale in leg;turE cu un fapt/personaj.

3
Fita 2s. SUNETUL Ft L|TERELE,,U,,,,,u,, 50 . asocietea imaginiicu un cuvant;
. asocierea
folosirii literei maride tipar,,U,,la scrierea cu liter; initial; . completarea unor cuvinte cu litera,,A,;
mare a numelorde persoane; . intuirea sensului unor cuvjnte care se scriu
. identificarea pozitiei su netu lui
lafel, dar au in[eles diferit;
Iul (initial6, mediand,6nal;); . colorarea unor imagini (joc).
. exersarea scrierji cu litere mari de tipar a Iiterei,,U"pe
un spatiu dat; Fita 37. PUPAZA DtN TEt, de ton Creange ........................ 72
. vocabular cuvinte care se scriu la fel,
dar au inteles diferit; . dialogul: lormulared de intreb6ri ti r.ispun5ur;
. identifi carea silabei,,mu'1 , joc de rol;
Fita 26. URSUL PACALtT DE VULpE, de ton Creangd........52 . ghicitori;
. exersarea formulelor care exprima politetea
in cadrul unuadialog; . discutir privind (omportdmentul unur personaj;
. repovestirea dupa imaginia unuitext audiat; . formulared de r;ipunsuri la trtrebari
de5pre (onlinutul unui text.
. cuvinte,,alintate"; HAI LA DRUMI
. ghicitori;
. exprimarea uneipdreripersonale
Fita 38. SUNETUL Ft LITERELE,;r",,,t" 74 t, r,
in leg;turd cu un persona;; . analiza
5i sinteza foneticb a cuvantului,,tren,,;
. identihcarea personajelor dintr-un text audiat. . Urareai
TRADTT . identificarea pozitiei 5u netu lui [t] in cadrulcuvantuluj;
Fita 27. SUNETUL gt LITERELE,,C",,,c', . exersarea scrierlii
. asocierea folosirii literei mari de tipar,,C,,la scrierea cu literd initiald . cuvinte care se scriu la fel, darau
inteles diferit;
mdre a numelor de perSoane; . completarea, cu litere maridetipar,
a unorcuvinte cu silabd dat; (,MA");
. identificarea poziliei sunetului
[c] (jnitial;, median6, finalA); . anal;za gi sinteza fonetic6 a unor
cuvinte care contin sunetuj ltl.
. vocabular cuvinte care se scriu la fel, darau inteles diferit Fita 39. AM INVATAT! O, L, A, L o, t, d, t ...,....................,... 76
. cuvinte,,alintate"; . citirea
unorcuvinte care reprezint; nume de persoane;
. identificarea lite.ei in4iale a cuvintelor reprezentdie de imagini. . redliTarea core5pondentet cuv,lnt imaginej
Fisa 28. AM R, E, U, C, r, e, u, c ._...............,........56 . citirea cu intonatie a unor propozitii;
.
identificarea literelor
'NVATAT! inv;tate: R, E, U, C; . alcdtuirea de propozilii dupS imaqini.
.
identificarea pe rsonajelor d intr-un text audiat; Fita 40. EST| PREGATTT/A? ,...,...,
' identificarea invitalieidvAnd (a <uport imaqinea; . scriered unor (uvtnte (u litere mari
de tipar,
. alcatLrirea de propozilii dup; imaqini.
SEMESTRUL AL II-LEA
Fita 29. EST| pREGATIT/A? ...,...., sA DEscopERtM ANTMALELE!
s,.
. identificarea literei initiale;
Fita 41. SUNETUL 5t LtTERELE,,Vi,,v,,..-....,....,........,....... 7a
. desp;rtirea cuvintelor in silabe; . analiza
. stabilirea numaruluj de silabe al unor cuvinte; ti sinteza fonetice
cuvantului,,veveril;";
a
. analiza sisinteza fonetic;
unorcuvinte care conlin sunetul [v];
a
. excrsarea scrieriicrr litere maride trpar
intr.un spaltu dat. . exersarea scrieriiintr-un spaliu dat;
Fita 30. TRADTT LE ROMANt1OR......................... . s(himbared formeicuvintelor orin
exercitiide tipul.,una multe:
. urdturile; Fita 42. CORBUL ttVULpEA, de Jejn de ia Fontaine ....... 80
. completared unor cuvinte cu srlabe. . acomodarea cu notiunile: poezie, strof;,
vers;
. recunoasterea colindelor; .formularea de rSspunsuripe baza informatiilor din text;
. asociere versuri-imagini; . ordonarea unor imaginiconform
ordinijlogice a intampl6rilor din text;
. completare de rebus. . reprezentarea graficd a unorcuvinte prin
irtilizarea simboluriloI
Figa 31. UtTE,VtNE MO5 CRACTUN!, de Otitia Cazimir..,..60 . analiza gisinteza foneticS a unorcuvinte,
. acomodarea cu notiuni ca titlu, autor, poezie,
strof6, vers; Fita 43. SUNETUL 9l 1tTERE1E,,p,i,,p,,...................,.......... g2 S,n
. formularea de rSspunsuri pe baza informaliilor
din text; . analiza
9i sinteza fonetic; a cuvAntului,,pelican',;
. desp;rtirea cuvintelor in 5ilabe. ' exersarea scrieriiintr-un spaliu da!
S,. TcTENAALtMENTAT|Et . completarea unorcuvinte cu silaba date (,,pA,);
'" Fita 32.5UNETUL 5t L|TERELE,,O,i,,o,, 62 . completarea unor propozitii;
. recunoasterea literei de tipar in cadrul cuvintelor; . desp;rtirea cuvintelor in silabe.
. ident;fcarea pozitiei sunetului [o] (initiali, mediand, finali); Fita 44. PINOCCHIO, de Carlo Collodi
. exersarea scrieriicu litere maridetiparintF!n
a4
spatiu dat. . acomodarea cu noliuni ca autor, titlu, personaj;
Fita 33. CIUBOTELELE OGARULUt, de Citin Gruia ...........64 . formularea de r;spunsuri pe baza informaliilor
din text;
. fixarea unor noliuni (titlu, autor, poveste); . ghicitoare;
. ghicitori; .joc mima;
, exersarea comunicbrii orale pornind de la observarea ilustratiilor; . despSrtirea cuvintelor j^n silabe.
. precizarea num6rului de silabe; DEGETICA
. ordonarea intemplirilor din poveste, pe baz6 s 2t)
de imagini; Fita 45. SUNETUL gl L|TERELE,,D1,,d. g6
. desenarea in spalrul dat a unui obiect 50licitat. . analiza si sinteza fonetic; a cuv6ntului,,dovleac,,;
Fita 34. SUNETUL gl L|TERELE,,U;,,t" 66 . idenlificarea pozilieisunetuluildl in cadrulunorcuvinte (la inceput, in
. analiza sinteza fonetic; a cuventului,,leu,,;
ti interio. finalul lor);
si la
. recunoatterea literelor,,lj,,l',; . exersarea scrieriicu litere maride tipar;
. identificarea pozilieisunetului llin cadrulcuventului (initiali,
mediani, . schimbarea formeicuvintelor prin exercitiide
tipul,,una multe,,;
finati); . folosirea literei mari detipar,,D,,la
scrierea numelor de persoane.
. identificarea numdruluide silabe a I unor cuvinte sugerate prin
imagini; Fita 46. DEGETICA, de Hans Christian Andersen.............88
. exersarea scrieriilntr-un 5patiu dat, . acomodarea cu
notiunile ca titlu, autottext;
. identificarea cuvintelor-imagini care con!in sunetul .formularea de rdspunsuripe baza informatiilordin text;
Il].
sr6 PovESTt
Fita 35.
LA GURA SOBET . exprimarea opinieipersonalein legdtur;
cu un personaj;
CAPRA CU TREt tEZt, de ton Crean95................... 68 . identificarea, prin imagjne, a finalului povegtii.
. fixarea unor noliuni- comunicarea verbali (dialogul); SCRISOAREA
. ordonarea imagin ilor s ugerate conform parcursului povestjrii; 5r,
Fita 47. SUNETUL 9l LITERELE,,S,;,,s,, 90
. formularea de respunsuriin legatur; cu un text; . scrierea functionalS scrisoarea;
. evidenlierea unor modele de comportament;
-
. analiza si sinteza fonetid a cuventului,,sanie";
. identifr carea personajului preferat. . identificarea poziliei sunetului
[s] in cadrul unor cuvinte (la incepu! in
Fita 36. SUNETUL 9l L|TEREtE,,Ai,,;,, 70 interior si la finalul lor);
. semne de punctuatie; . ghicitori.
. dramatizare; Fita 48, AM INVATAT!T, V, e D, s, t, v, p, d, s.......,...,......,.. 92
. analiza si sinteza fonetic5 a cuv6ntului,,mdr,,j . obtinerea de c{rvinte noi prin schimbarea unei litere (in diferite pozitii
. citirea unorsilabe sicuvinte; - in'!ial5/finald);
. identificarea pozitiei sunetului I;l in cadrul cuvantului; . vocabular cuvinte care se scriu la fel, darau inteles djferit;
4
. schimbarea formei cuventului prin exercitii de tipul,,una multe"; ' scrierea cuvintelor dupS imagini;
. scrierea cuvintelor potrivite in loculimaginilorintr-un text; . exercilii de t;pul,,una multe";
diferit; . scrierea functional; invitalia, biletul, scrisoarea; . vocabular cuvinte care se scriu la fel, darau inteles diferit.
. memorizeri. FELICITAREA c
....,.72 Figa 49. EFTI PREGATTT/A? 9s Fita 61 . SUNETU L LITERELE,,F'i,,f"
tl 118
. formule de salut; . analiza sisinteza fonetic6 a cuvantului,,furnic;";
. exersarea 5(rieriicu litere de tipar. . ghicitori;
S,, MANDRI DE ROMANIA! . exersarea scrieriipe un spaliu dat;
Figa 50. SUNETUL 5l LITERELE,,i",,,i" 96 . scrierea functional; felicitarea.
xt. . analiza ti sinteza fonetic; a cuvantulu;,imp;rat"; Fita 62. SUNETUL 9l LlTERELE,,T",,,!" 120
. scrierea literei,,i'la inceputul si la sfersitul cuvantului; . analiza sisinteza fonetic6 a
Sv cuvAntului,,tantar";
--.74 . stabilirea num;rului decuvintein propozilii date; . asocierea literelor"T'7,,1"cu
sunetul [U;
. punerea in reld[ie d propozrliilor (u imdgini: . ordonarea literelor pentru a ob!ine cuvintc notj
. completarea cuvintelor cu litera,,i': . redlizdred coregpondentei rntrF (uvant \i imagrne.
Figa 51. SUNETUL 5l LITERELE,,A'i,,a" 9A CE STIM DESPRE PASARI? q
-?8
. analiza sisinteza fonetic; a cuvantului,,roman"; Fit; 63. PUNGUTA Cu DOt BANt, de ton Creang; .......... 122
. scriereacu,,A"in interiorul cuvintelor; . acomodarea cu noliunica poveste,titlu, autor, personaje;
("/\,1A'); . exersarea citirii; . ordonarea imaginilor conform ordinii logice a intampl;rilor;
. exersarea scrieriicu litere maride tipar; . cuvinte,,alintate'i
.....76 . completarea cuvintelor cu litera,,A"; Fisa 64. AM iNVATATtT, c,Z,F,T,r, g, z, t,1.........,..........124
. asocierea scrieriicu liter; inilialS mare a numelorde .scrierea cu liter; inilial; mare a nunelorde persoane;
tdri;
. rebus. . oblinerea de noi cuvinte prin ad;ugare de silabe (,dez");
s.- iN LUMEA PLANTELoR . intuirea cuvinielorcare exprimd acliunea, avand ca suport imaginile.
Fi;a s2. SUNETUL 5l LITERELE,,B", ,,b" 100 Fita 65. EST| PREGATTT/A? 125
.....77 . analiza si sinteza fonetjce a cuventului,,bomboan;"; . identifrcarea poziliel su netu lu i [9] in cadrul cuvintelor;
. sLrierea cuvinlelor (u.m tnatntede,,P /,,8; . oblinerea de noi cuvinte prin inlocuirea unor litere in diferite pozitii
. asocierea scrieriicu liter; initiali mare a numelorde persoane; (ini!ial;, finali);
-ra . asocierea literelor,,B"/,,b"cu sunetul lbli . exersarea scrieriicu litere maridetipar
.....74 . recunoasterea literei,,B"in cuvinte scrise

Iiei literei cadrul cuv6ntului;


i^n
9i ilustrare, cu precizarea pozi- CANTAM, cArAroRtM ttMASURAM S
Fita 66. 5UNETU1 t1 1|TERE1E,.X",,,x"....,,,.....................126'o
. completarea cuvintelor cu grupul de litere,,MB"; . intuirea scrieriicu litera,,X"a cLlvintelorce redau quputile,,cs" /,,q2";
. vocabular cuvinte care se scriu la fel, dar au inteles diferit. . identificarea poziliei sunetului [x] in cad ru I cuvintelor;
Fita 5 3. SU N ETU L 9l LITERELE ,,J", ,,j 102 . exersarea scrieriicu litere maride tipar.
....80 . analiza si sinteza fonetica a cuvantului,,cojoc"; Fita 67. SUNETUL 9l LITERELE,,K'i,,k" 128
. asocierea literelor,,J"/,j"cu sunetul [j]; . identificarea pozitiei sunetului [k] in cadrul cuvintelor;
. ordonarea cuvintelot amestecate pentru formularea de propozitii; . exersarea scrieriicu litere maride tipar;
in text; . exercitiidetipul,,!na - multe"; . vocabular cuvintecare se scriu la fel, darau inteles diferit.
; . d-so(iere-d
s(rieriiau lkFra initidld ndred numelordF petsodne, VINE VARA Stn
S.. SA AFLAM DESPRE ELECTRICITATE Fita 68. SUNETUL 9l LITERELE,,Q",,,qi,,Y'i ...130
....82 5rg Fita s4. SUNETUL 5l L|TERELE,,H",,,h" 104 . exersarea scrieriicu litere maride tipar; "y",,N",,,w"
. analiza si sinteza fonetic; a cuv6ntului,,hamac"; . scrierea unor cuvinte care conlin literele nou inv6tate,
. exersarea citirii (silabe, cuvinte); Figa 69. AM INVATAT! K, Q, X, V W tc q, x, y, w............... 132
. asocierea literelor,,H"/,,h"cu sunetul [h]; , exersarea scrieriicu litere maride tipar;
. intuirea sensuluiunor cuvinte carese scriu lafel, darauinlelesdiferit, . identificarea numdrului de cuvinte din enunturi.
Fita 5s. AM INVATATIi, A, B, J, H,i, e,b, j, h .................., 106 Fila 70. ESTr PREGATTT/A? 133
....84 ' completarea cu acele cuvinte cate corespund imaginilor; . ;dentincarea numJrului de silabei
. scrierea functionalS felicitarea;
' exersarea scrierii cu litere mati de tipar,
. exercitii de tipul,,una multe"; AM AJUNS LA FINAL! q
r
. vocabular - cuvinte cu inteles opus; Figa 71. ALFABETUL ......................... 134 i

. formule de politele. . acomodarea cu notiunica alfabet,litere;


Figa 56. EtTr PREGATTT/A? 109 . punerea in relalie a literelor mici de tipar cu literele mari de tipar;
s'o . completarea cuvintelor cu,,i'l,,A'; . identifi(dred literei i'1ilialF a cuvrnlelor rmdgini:
,,..86 .exercitiidetipul,,una multe".
RAur 5r LACUL Figa 72. RECAPITULARE FINALA 137
put, in Fiia s7. SUNETUL 5l tlTERELE,,9",,,t" ll0 . identifr.area si scrierea literei initiale a cuvintelor redate prin imagini;
. analiza si sinteza fonetic; a cuvantului,,gotron"; . desp:rtirea cuvintelor in silabe;

'fr;mantdride limb6; . completarea cuvintelor prin adduqare de silabe;


. ghicitori; . completarea propozitiilor cu acele cuvinte potrivite.
. exersarea scrierii pe spatiul dat; Fita 73. RECAPITULARE F1NA14.................,. 139 532
,...88 . vocabular cuvinte care se scriu la fel, dar au lnteies diferit; . schimbarea formei cuvintelor prin exercilii de tipul,,una-multe";
. alegerea formeicorecte a cuvintelordate, . vocabular - cuvinte care se scriu la fel, dar au inteles diferit,
Fita 58. RATUSCA CEA URATA, de H.C. Andelsen .......... . vocabular - cuvinte cu inleles asemAnator;
1 12
. acomodarea cu notiunica poveste, . exersarea scrierii intr-{)n 5patiu dat.
titlu, autor;
, formule de politete; Figa 74. RECAPITULARE FINALA l4t
. asocierea cuvant imagine;
5 . formularea de r;spunsuripe baza informaliilordin text;
...90 '' , alc;tuirea de propozitii dup; imagini.
. vocabular - cuvinte,,alintate";
. exersarea scrierii intr un sDatiu dat.
S/b ANIMALELE LUMII
Fisa 75. RECAPITULAiE iINALA 143
Fita 59. SUN ETU L tt LtTERELE,,G'l ,,9".......................,.... r '14 . utilizarea corecl; a semnelor de punctualie; 5,,
)ut, in , analiza sisinteza fonetica a cuv6ntului,,glob";
. exersarea scrieriiintr un spatiu dat;
. exersatea scrieriicu litere maridetipar; . precizarea num;rului de cuvinte 5i silabe d;n propozitie;
. ghicitori; . vocabular - cuvinte,,alintate";
,,.92 . inserarea literei,,G"in fata unor cuvinte, in scopul obtinerii de noi cuvinte. . vocabular - cuvinte cu 5ens opus;
)ozitii Fita 60. SUNETUL
,
tl LITERELE,,2", ,,2" 'I 16 . desp;4irea cuvinielorin silabe;
analiza sisinteza fonetica a cuva ntu lu i ,,zebr;"; .joc.
. asocietea litere lor,,2"r,2" cu sunetul [z];

5
ilE AlilIltTrlt
H#ffift.#frffiffi gffi5Tflo1l;*,,
1. Denumegte fiecare obiect sau fiinli din imaginile de maijos gi taie cu o linie ce nu
se potrivegte pe fiecare 16nd.

2. Numiri silabele din fiecare cuviint;i reprezintd-le ca in model.


3. Formuleazd enun{uri in care si introduci cuvintele ce denumesc imaginile de pe
fiecare rAnd.

il
ir i:---"'----"--'.-r
tl L__""-,-,__--l

r-a
oeA
fr-
0--_D
i -------] N1
l-____-j

-\Jr-
7\
<f .t1-:

I
,f,*vJ',
.,, ',' Yh
M
\7'\i
\1,-\//

ffi,4
}R*1U)
V/_

l_----il
$ .1{_
-.-r a
^\J.rJ CJ
i!'*_____J 1""-----*j
6
HV&ilUAffiH

1. Spune din ce povegti fac parte imaginile. Realizeazd corespondenla intre imaginile
ce nu de pe primul r6nd ;i cele de pe al doilea r6nd, folosind sdgelile.

__l
_)
a?'

'\ 2. Recunoa;te personajele din prima coloand.


,,
Asociazd fiecare personaj cu o imagine din a doua coloani.
*-t
I

__-j

6
I ;rl
"l I

IL

3. Coloreazd personajul preferatl

7
EVALUABE T}IITgftfl"A

f. incercuiegte imaginile a ceror denumire incepe cu,,A'i


?

2.Coloreazd imaginile a cdror denumire incepe cu,,p".

5. Formuleazi propozilii dupi imagini. Numiri cate cuvinte aifolosit pentru propozi-
!iile tale gi scrie tot at6tea liniiin cisule.

6n
\--e'
,.$.

,aF
,8,
(.
6s

t. Decoreazd vasele cu literele pe care le cuno;ti.

8
n tncsrur fcoArAt
BgffiE &fi wH$$sY && $eoAffir

o Folosim salutul (,,BUNA zlUA!'i


,,SALUT!").
o CAnd ne prezentdrn, ne spuneryl
obligatoriu numeie!

1. Ai inceput gcoala! Faci cunoqtinld cu noii tii colegi. Prezintd-tel

c
Colegii tii s-au prezentat?

H *'Yffi€'p
av
H
2. Ce iti place si faci in timpul liber? Dar colegilor tii?
Unegte imaginea ta cu activitatea preferati!

9
1. Ce gtii despre colegul/colega ta? Ce jucdrii ii plac?
incercuiegte juciria preferata a lui/eil

2. Deseneazd in chenarjuciria ta preferati!

r Realizeazd fi;a ta de prezentare, incercuind simbolurile


potrivitel
-
SALUT!

SA MA PREZINT!SUNT SIaA
\ulVl
NUMELE MEU ESTE
(SCRIE CU CE LITERA INCEPE NUMELE TAUI)

AM
So*,,
!:t......'1

ocHilc>-. 5 *p\ s,
TARPARULQe
e
10
$G@eLe TA

. itt gcoRm, coMUN!cAM cu coLEGil,


cu iNVATAToAREA.

. iI',I5CORLA, RESPECTAM REGULI!

l
)
1. nrirucrpur SCoALA!
cE POTTSPUNE DESPRE SCOALATA?

rlu rile

2. UNDE SE AFLA CLASATA (PARTER SAU ETAJ)? DESCRIE CLASATA.


coIonTnzA FEREASTRA CLASEI TALE.

11
1. ogsrnvA tMAGtNEAtcE FAC ScoLARI?
nespectA rro neculAz cnRrz

2. cE REGULA RESeEcTA ScoLARl DtN IMAGtNEA DE MAtJos?

5. cE A oARulr SCoLARUL OrsrrurnzA BUCHETUL DE FLoRI PE


itttvATAronne tu cARE r L-At oARurr INVATATOAREtTALE.

I. AI REGULI LA CLASA? irucrnRcA sA nroR| o REGULA PRIN DESEN!

12
f. irucrRcurESTE tMAGtNtLE CARE RnRrA RcrrvlrAlLE pE CARE LE FActirupRruruA
cu coLEGil LA ScoALA.

###
ERTLAZ

13

S-ar putea să vă placă și