Sunteți pe pagina 1din 5

D IRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA VASLUI

LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA

LISTA DOCUMENTELOR EXTERNE

Nr. crt. LEGISLATIE APLICABILĂ ÎN ACTIVITATEA DE ÎNCERCARE

1. Legea nr. 458/ 08.07.2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare
2. H.G. nr. 974/ 15.06.2004 „ Norme de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei
potabile” cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Ord. nr.119/ 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata
al populatiei
4. Ordin nr. 208/07.03.2012 privind aprobarea Listei pentru prestatiile in domeniul sanatatii publice
efectuate la nivelul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si de catre
Institutul National de Sanatate Publica
5. Ordin nr. 148/ 15.05.2012 pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de masurare supuse controlului
metrologic legal L.O.-2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
6. NTPA 001-2005: normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale
si orasenesti la evacuare in receptori naturali.
7. NTPA 002- 2005: normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale
localitatilor si direct in statiile de epurare.
8. ORDINUL MS Nr.1078 : 27.07.2010 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare si a
structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti cu
modificarile si completarile ulterioare.
9. Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind cură țarea, dezinfec ția și sterilizarea în
unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficien ței
procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfec ția mâinilor, în func ție
de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în func ție de suportul care urmează
să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficien ței procesului de sterilizare
10. Accreditation for Microbiological Laboratories, Second Edition 2013, Eurachem

11. Ord. 840 /14.05.2007 pentru modificarea si sompletarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia
si sterlizarea in unitatile sanitare aprobate prin Ord.ministrului santatii publice nr. 261/2007
12. Ord. 1301/20.07.2007 pentru aprobarea Normelor privind functionarea laboratoarelor de analize
medicale
13. Anexa 1 la Ord.1301:2007 Norma privind functionarea laboratoarelor de analize medicale

14. Ord.nr. 976/16 decembrie 1998 pentru aprobarea Normelor de igiena privind productia, prelucrarea ,
depozitarea , pastrarea , transportul si desfacerea alimentelor
15. Ord.nr.1226/03.12.2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din
activitatile medicale si a Metodologiei de culegre a datelor pt baza nationala de date privind deseurile

Cod F- 01-04 , rev.o 1/5


D IRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA VASLUI
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA

rezultate din activitati medicale

16. Ord. Nr.185/06.03.2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind asigurarea curateniei , dezinfectiei ,
efectuarea sterilizarii si pastrarea sterilitatii obiectelor si materialelor sanitare in unitatile sanitare de stat
si private
17. Ordin nr. 764/ 15.07.2005 pentru aprobarea procedurii de inregistrare la Ministerul Sanatatii a
laboratoarelor care efectueaza monitorizarea calitatii apei potabile in cadrul controlului oficial al apei
potabile.
18. Legea nr.90 /12.07.1996 –Legea protectiei muncii

19. Legea 319/14.07.2006 a securitatii si sanatatii in munca

20. COUNCIL DIRECTIVE 98/83/EC : 03.11.1998 on the quality of water intended for human consumption

21. Directiva 2009/90/CE a comisiei din 31 iulie 2009 de stabilire a specificatiilor tehnice pentru analiza
chimica si monitorizarea starii apelor.
22. Consilierea pre- si post- test HIV, 2005

23. Ghid national de biosiguranta pentru laboratoarelor medicale , 2005

24. Ordinul nr. 341/2007 pentru aprobarea normelor de igienă și a procedurii de notificare a apelor potabile
îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor, comercializate sub
denumirea de apă de masă
25. HOTARARE Nr. 1020 din 1 septembrie 2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare si
comercializare a apelor minerale naturale

DOCUMENTE DE REFERINTA RENAR

1. REGULAMENT pentru acreditare. RENAR cod:RE-01(18.07.2016); Anexa 2-RE-01 (editia din


05.07.2016)
2. REGULAMENT SPECIFIC DE ACREDITARE in domeniul acreditarii laboratoarelor de incercari
conform SR EN ISO /CEI 17025:2005. Cod: RS-1.2 LI ( 24.04.2017)
3. REGULAMENT SPECIFIC DE ACREDITARE in domeniul acreditarii laboratoarelor de incercari –
calitatea apei conform SR EN ISO /CEI 17025 :2005.Cod : RS-1.2.2 LI ( 15.05.2013)
5. REGULAMENT privind utilizarea marcii nationale de acreditare, referitor la statutul
de acreditat al unui organism de evaluare a conformitatii si la statutul RENAR de semnatar al
acordurilor de recunoastere multilaterala ; cod RENAR : RE-02 ( 05.07.2016)
6. POLITICA privind utilizarea marcii nationale de acreditare ; RENAR cod : P-11( 07.10.2015)

7. Politica privind utilizarea în acreditare a încercărilor de competenţă şi a comparărilor interlaboratoare.


RENAR cod:P-04 (02.09.2015)
8. Politica privind trasabilitatea masurarilor. RENAR cod :P-05 (16.07.2013)

Cod F- 01-04 , rev.o 2/5


D IRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA VASLUI
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA

9. Ghid de aplicare pentru politica P-05 « Trasabilitatea rezultatelor masurarilor » ( 01.01.2014)

10. POLITICA privind utilizarea standardelor ; RENAR cod : P-14 ( 05.04.2013)

11. Politica privind tratarea neconformitatilor constatate la evaluarea OEC. RENAR cod :P-16 (15.02.2016)

12. Politica privind supravegherea si reevaluarea. RENAR cod :P-17 ( 05.07.2016)

13. Ghid EA-4/10: 2002 pentru acreditarea laboratoarelor de microbiologie

14. Ghid EA-4/14: 2003 – Selectia si utilizarea materialelor de referinta

15. Ghid EA- 4/16 :2003- EA guidelines on the expression of uncertainty in quantitative testing

16. Ghid Eurachem/CITAC:2002 “Ghidul calităţii în chimia analitică”

17. Ghid Eurachem/CITAC:2002: “Cuantificarea incertitudinii în măsurarea analitică”

18. GHIDUL ILAC G9 :2005 - Linii directoare pentru selectia si utilizarea materialelor de referinta

19. GHIDUL ILAC P 10 :01/2013 Politica ILAC de Trasabilitate a rezultatelor masurarii.

20. EA 4/07 (EAL G12) Trasabilitatea rezultatelor masuratorilor si a mijloacelor de incercare la etaloane
nationale
21. GHID ILAC G24 :2007 – Linii directoare pentru stabilirea intervalelor de etalonare a aparatelor de
masurare
22. GHID ILAC G 8 :2009 – Guidelines on the Reporting of Compliance with Specification

23. IL 15: 2011 , RENAR, Instructiune pentru validarea metodelor in laboratoarelor de incercari apa
potabila, produse alimentare si furaje ( 01.11.2011)
24. Guideline of Qualification of UV-Visible spectrophotometers ( anexa 3- 2007)

STANDARDE DE METODĂ şi METODE

1. SR EN ISO/CEI 17025:2005 CERINTE GENERALE PENTRU COMPETENTA LABORATOARELOR


DE INCERCARI SI ETALONARI.
2. SR EN ISO 9000:2015 Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular.
3. SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calitatii.
4. SR EN ISO 19011:2011. Ghid pentru auditarea sistemelor de management.
5. SR ISO 8466-1: 1999. „CALITATEA APEI. Etalonarea si evaluarea metodelor de analiza si estimarea
caracteristicilor de performanta. Partea 1: Evaluarea statistica a functiei liniare de etalonare
6. SR 7510: 1997. CALITATEA APEI. Determinarea continutului de sulfuri. Metoda iodometrica
7. STAS 6364:1978. APA POTABILA.Determinarea clorului rezidual
8. SR EN 27888 ISO 7888:97 CALITATEA APEI. Determinarea conductivitatii electrice.
9. SR ISO 7890-3:2000. CALITATEA APEI. Determinarea continutului de azotati. Partea 3: Metoda

Cod F- 01-04 , rev.o 3/5


D IRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA VASLUI
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA

spectrometrica cu acid sulfosalicilic.


10. SR ISO 9297: 2001. CALITATEA APEI. Determinarea continutului de cloruri
( Metoda Mohr)
11. SR ISO 10566:2001. CALITATEA APEI. Determinarea continutului de aluminiu. Metoda
spectrometrica cu violet de pirocatechol.
12. SR EN ISO 7027: 2001. CALITATEA APEI. Determinarea turbiditatii.
13. SR ISO 7150-1: 2001. CALITATEA APEI. Determinarea continutului de amoniu. Partea 1: metoda
spectrometrica manuala.
14. SR EN ISO 8467: 2001. CALITATEA APEI. Determinarea indicelui de permanganat.
15. SR ISO 3696: 2002. APA UTILIZATA PENTRU LABORATOARE ANALITICE. Specificatii si metode
de analiza.
16. SR EN 26777 ISO 6777: 2002// SR ISO 6777/A99:2002// SR EN 26777/C91: 2006. CALITATEA
APEI. Determinarea continutului de nitriti. Metoda prin spectrometrie de absorbtie moleculara.
17. SR EN ISO 5667-3: 2013. CALITATEA APEI. Prelevare. Partea 3: Conservarea si manipularea
probelor de apa.
18. SR EN ISO 7887:2012.Calitatea apei. Examinarea si determinarea culoarii
19. SR ISO 10523: 2012. CALITATEA APEI. Determinarea pH-ului
20. SR EN ISO 5667-1:2008. Ghid general pentru stabilirea programelor si a tehnicilor de prelevare.
21. SR EN ISO 9963- 1: 2002. Calitatea apei. Determinarea alcalinitatii totale si permanente
22 SR EN ISO 6059 :2008 Determinarea sumei de calciu si magneziu. Metoda titrimetrica cu EDTA.
( Determinarea duritatii totale).
23. SR ISO 6060:1996 Determinarea consumului chimic de oxigen ( CCOCr)
24. SR EN ISO 5814:2013 Calitatea apei. Determinarea continutului de oxigen dizolvat. Metoda
electrochimica cu sonda
25. SR ISO 6332:1996 Calitatea apei. Determinarea continutului de fier.
Metoda spectrofotometrica cu 1-10 fenantrolina.
26. Carti tehnice aparate
27. SR EN ISO 9308-1:2015 Calitatea apei. Detecţia şi numărarea Escherichia coli şi a bacteriilor
coliforme. Partea 1: Metoda filtrării prin membrană
28. SR EN ISO 7899-2:2002 ver.eng. Calitatea apei. Identificarea şi numărarea enterococilor intestinali.
Partea 1: Metoda prin filtrare pe membrană
29. SR EN ISO 16266:2008 ver.eng. Calitatea apei. Detectarea şi numărarea Pseudomonas aeruginosa.
Metoda prin filtrare pe membrană
30. SR EN ISO 6222:2004 ver.eng. Calitatea apei. Numărarea microorganismelor de cultură. Numărarea
coloniilor prin însămânţare în mediu de cultură agar
31. SR EN ISO 19458:2007 Calitatea apei. Prelevare pentru analiza microbiologica
32. SR EN ISO 6887-1:2002Microbiologia alimentelor şi furajelor. Pregătirea probei pentru analiză, a
suspensiei iniţiale şi a diluţiilor decimale pentru examenul microbiologic. Partea 1: Reguli generale
pentru pregătirea suspensiei iniţiale şi a diluţiilor decimale
33. SR EN ISO 5667-1:2007/AC:2007 ver. eng. Calitatea apei. Prelevare. Partea 1: Ghid general pentru
stabilirea programelor şi a tehnicilor de prelevare
34 SR EN ISO 8199:2008 ver. eng. Calitatea apei. Linii directoare pentru numărarea microorganismelor
în mediul de cultură
35. SR ENV ISO 13843 : 2002 Calitatea apei. Linii directoare pt validarea metodelor microbiologice

Cod F- 01-04 , rev.o 4/5


D IRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA VASLUI
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA

36. SR EN ISO 7218 : 2009 Microbiologia alimentelor si furajelor. Cerinte generale si ghid pentru
examenele microbiologice
37. Tratat de Microbiologie Clinica – Buiuc & Negut, Ed. Medicala, Bucuresti, 2008
38. Metode de laborator de uz curent, vol II
39. Clinical and Laboratory Standards Institute-Performance standards for antimicrobial disk
susceptibility tests; Approved Standard-Eleventh Edition M02-A11Vol.32 No1 .
Clinical and Laboratory Standards Institute- Methods for Dilution Antimicrobial Susceptibility Tests for
Bacteria That Grow Aerobically; Approved Standard-Ninth Edition M07-A9 Vol.32 No 2.
Clinical and Laboratory Standards Institute-Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility
Testing;Twenty-Second Informational Supplement M100-S22 Vol.32 No 3.
40. Microbiologie sanitara – S. Manescu, Editura Medicala, 1989
41. Ord.nr. 976/16 decembrie 1998 pentru aprobarea Normelor de igiena privind productia, prelucrarea ,
depozitarea , pastrarea , transportul si desfacerea alimentelor
42. Bacteriologie medicala -Prof. Dr. V. Bilbie,Prof. Dr. N. Pozsgi, ,Editura Medicala, Bucuresti,
1985,vol.II;
43. Laborator clinic.Parazitologie-P.Dancescu ,Ed.Medicala,Bucuresti ,1981.
44 Instructiuni de efectuare a analizei si de folosire a reactivilor din trusa de diagnostic ( carti tehnice ale
fiecarei truse de diagnostic )
45. Instructiuni de lucru privind reconstituirea mediilor si utilizarea echipamentelor de sterilizare si
inactivare
46. De la antibiograma la prescriptie, Francois Jehl, MonicueChomarat, Michele Weber, Alain Gerard, ,
Editura Stiintelor Medicale, 2010
47. SR CEN ISO/TS 11133:2014 Microbiologia alimentelor ,hranei pentru animale si a apei. Preparare
,producer,depozitare si incercari de performanta ale mediilor de cultura.
48. Documente de calitate ale aparatelor si reactivilor.
49. Caiete metodologice.
50. SR EN ISO 16140: 2005 Microbiologia alimentelor si nutreturilor. Protocol pentru validarea metodelor
alternative

Actualizare in: 02.05.2017

Cod F- 01-04 , rev.o 5/5