Sunteți pe pagina 1din 116

SECURITATEA SI SANATATEA ÎN 1.

mNcA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

f'{ote:
"5
Q3
.o
°
6 f este frecventa în unitatile de masura indicate în coloana
1 O

ro
1-
'11'<lIiului
de frecventa .
Pentru frecventele cuprinse între 100 kHz si 10 GHz,
o

" .\til~ valorilor Seq, E, H, B si IL se masoara pe un interval de timp


I II mlUute.
Pentru frecventele mai mari de 10 GHz, mediile valorilor
o

I1':, H si B se masoara pe un interval de 68/f!,05minut~ (f este


~ \"ilUataîn GHz).
co
.o
'- \4~;Pentru frecvente de pâna la lOO kHz, valorile d~ vârf de
~al
g ,,; kl lunsare, a actiunU pentru intensitatile dt:eâmp se c<\lculeaza
0101°,'1',°"
.1.[) I )i !
O-
al 1111,\ultindvaloarea rms cu (2YJ2. Pentru iIIlt'ulsuri de <lurata t
C
O-
-,·1;:
jl"cventa echivalenta care trebuie aplicat'a pentru valorile J~
E I'l'lnnsare a actiunii trebuie calculata formula f= 1/(2tp).
<ltl

U
C
<-
Pentru frecventele cuprinse între 100 kHz si 10 MHz, valorile
(Jl \1 vârf de declansare a actiunii pentru intensitatile de câmp se
E NOU)
,'- "likuleaza înmultind valorile rms relevante cu la', unde a,==[O665
Oi:
O
'~1'
C\i1~161616 6 hHlf/105) + 0,176], ffiind exprimata în Hz. '
ro
2:. Pentru frecventele cuprinse între 10 MHz si 300 GHz valorile
tiI' vârf de declansare a actiunii se calculeaza înmultind val~rile rms
Ilircspunzatoare cu 32 pent,ru intensitatea câmpului si cu 1.000
pl:ntru densitatea de putere a undei plane echivalenta.
5. În ceea ce priveste câmpurile electromagnetice în impulsuri
,'u tran~itorii ~sau, .în general" în cee~, ce priv~ste _~Xpunerea
IlUultana la campurl de frecvente multiple, trebUle sa se aplice
1I1etodede evaluare, de masura si/sau de calcul adecvat~ care sa
permita analizarea caracteristicilor formelor de unda si ~ naturii
00l!)<D<D<D<D<D Interactiunilor biologice, tinându-se seama de standardele nationale
ci
N ci
N
8181§1~1~1~1~1§1~1~1~1~ În domeniu ce adopta standarde europene armonizate, stabilite de
'ENELEC. '
, 6. Pentru valorile de vârf ale câmpurilor electroma~netice în
jlUpulsuri modulate, cu frecvente purtatoare de peste 10 MHz se
recomanda ca valoarea medie Seq pe durata impulsului sa' nu
depaseasca de 1.000 de ori valoarea Seq de declansare a a~tiunii sau
ca intensitatea'câmpului sa nu depaseasca de 32 de ori v~ioarea de
declansare a actiunii pentru intensitatile de câmp coreSPunzatoare
frecventei purtatoare.
503
502
SECURITATEA SI SANATATeA ÎNMUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

t:' Ill't.:larea:prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 1.093/2006


Ill! Nlabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru
'Iill lucratorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la
11\1 t Ill1cerigeni sau mutageni la locul de munca.
\rt. 4. - (1) Cerintele minime de securitate si sanatate în
'111 prevazute de prezenta hotarâre se aplica în cazul în care
Hotarârea Guvernului 11

11111 chimiei periculosi sunt prezenti sau pot fi prezenti la locul


nr. 1218/200632 1IIIIIlC,;a,cu respectarea prevederilor privind masurile de protectie
1"ti li va radiatiilor ionizante aplicabile agentilor chimici, conform
privind stabilirea cerintelor minime de securit ••' IlIpci nationale elaborate de Comisia Nationala pentru
sanatate În munca pentru asigurarea protectit 1I11()IulActivitatilor Nucleare, în temeiul Legii nr. 111/1996
lucratorilor Împotriva riscurilor legate de preZt'l I ilHI desfasurarea în siguranta, reglementarea, autorizarea si
agentilor chimiei 1I11l/lulactivitatilor nucleare, republicata, si armonizate cu
, tii ve le adoptate în conformitate cu Tratatul de instituire a
În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicaln 1I1111111itatii Europene a Energiei Atomice.
art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii în !:HUlI! (2) La transportul agentilor chimici periculosi, prevederile
319/2006, Guvernul României adopta prezenta hotarâre. !'1'lIlei hotarâri se aplica cu respectarea dispozitiilor mai
1I1t1'(lbile protectiei sanatatii si securitatii lucratorilor în munca din
CAPITOLUL 1 1·,latianationala armonizata cu: .
Dispozitii generale a) Directiva 96/49/CE privind apropierea legislatiilor statelor
IIIIilbre referitoare la transportul feroviar de marfuri periculoase,
1"lillicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L nr.
'\
SECTIUNEA 1 . /1996; din Ordonanta Guvernului nr. 49/1999 privind
Obiectul de reglementare si domeniul de aplicare
11.llIsportul marfurilor periculoase pe calea ferata, aprobata cu
Art. 1. -Prezenta hotarâre stabileste cerintele minime pellllll 1111)(1 i ficari prin Legea nr. 788/2001; Hotarârea Guvernului nr.
protectia lucdi:torilor împotriva riscurilor pentru securitatea I I \/2000 privind stabilirea componentei, atributiilor si
sanatatea IOr~')dire provin sau pot proveni din efectele agenti/III /I1~lIlamentului de organizare si functionare ale Comitetului
chimki prezenti' la locul de munca ori ca rezultat al orici"u'l'l lilerministerial pentru transportul marfurilor periculoase pe calea
activitati profesionale care implica agenti chimiei.
Irlala; Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si
'A+e 2:~Legea securitatii si sanatatii în munca nr. 319/20()(, IIIl:uintei nr. 891/2003 pentru stabilirea unor reguli privind
se aplica'in, tâf~rit<itejh:tregului domeniu prevazut la art. 1. [I'II 11sportul marfurilor periculoase pe calea ferata; Ordinul
ArC '3., .:' în' cazul prezentei substantelor cancerigene ~I IIlinistrului transporturilor, constructiilor si turismului nr.
mutagene la locul de munca, prevederile prezentei hotarâri se aplil' 1')24/2004 pentru stabilirea unor reguli privind transportul
IIl1lrfurilor periculoase pe calea ferata; Ordonanta Guvernului nr.
32 - Hotarârea
României, Partea 1,nr.Guvernului
845 din 13nr. 2006..a fost pUblicatf,, În Monitorul Oficial
1218/2006
octombrie 1,1
//2005 pentru aprobarea Regulamentului privind tfansportul pe
C504
505
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

caile ferate din România, aprobata cu modificari si complvllll 111l\lcntulprivind transportul intern al substantelor periculoase
Legea m. 110/2006; si Ordinul ministrului tranSp(llhl III tlstfel cum sunt incluse în dreptul comunitar;
constructiilor si turismului m. 644/2005 pentru stabilin'll 1) instructiunile tehnice pentru transportul' mar:flJrilor
reguli privind transportul marfurilor periculoase pe calea fcml illoase în conditii de siguranta, emise de Organizatia
b) Directiva 2002/59 privind crearea unui sistem COli II II IIll1lionalaa Aviatiei Civile.
de urIl);a~ire si de informarea traficului naveloI si .de abJ'llp. SECTIUNEA a 2-a
"

Directivei Consiliultli ,93/75/CEE, publicata în Jurnalul Olilll\' Definitii


Comunitatilor Eurc9.pent: L m. 208/2002; din Ordinul mini~,h
transporturilor, <;opstr,Uctiilor si turismului nr. 389/2006 1'\" Art. 5. _ În întelesul prezentei hotarâri, termenii si expresiile
aprobarea sistemului de inspectii obligatorii la navele de tip Irll! 11\oli jos au urmatoarele semnificatii:
Ro-Ro, precum si la navele de pasageri de mare vitel;'! \ 1. agent chimic - orice element sau compus chimic, singur ori
opereaza în serviciu regulat; lI11cstec, în stare naturala sau fabricat, utilizat ori eliberat,
e) Dit;ectiya 94/55/CE privind apropierea legislatiilor stilll'! IW4iv sub forma de deseuri, prin orice activitate profesionala, fie
membre referitoare la transportul rutier al marfurilor pericul11,! "II.: produs intentionat sau nu, fie ca este introdus pe piata ori nu;
publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene, I I 2. agent chimic periculos:
319/1994;din Ordonanta de urgenta a Guvernului,nr. 1091.'011 a) orice agent chimic care întruneste criteriile de clasificare ca
privind transporturile ruti~re, aprobata cu modificari si compkl III".I<lntapericuloasa în conformitate cu anexa nr. 1 la Normele
prin Legea nr. 102/2006; ,Ordonanta Guvernului nr. 48/1999 priVl1 III I()dologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
transportul rutier al marfurilor periculoase, aprobata cu modil. 1!l)/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor
prin Legea m. 122/20Q2 si prin Hotarârea Guvernului Il 1 preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotarârea
1.374/2000 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapil'lI\ 'Ilvcrnului nr. 490/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor I III ca acea substanta este clasificata în temeiul hotarârii mentionate
transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D, \{,) III nu, cu exceptia substantelor care întrunesc numai criteriile de
încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a adl'llI , Ilisificare ca substante periculoase pentru mediu;
prin Legea nr. 31/1994, cu modificarile si completari le ulterioare; b) orice agent chimic care întruneste criteriile de clasificare ca
d) codul IMDG - codul maritim international al marfuril1l I'lI'parat periculos în sensul Normelor metodologice privind
periculoase în vigoare, Codul IBC - lista internationala ,llIsificarea, etichetarea· si ambalarea preparatelor chimice
Organizatiei Maritime Internationale, denumita în continuare OMI I'l'riculoase, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 92/2003, fie ca
cu reglementarile referitoare la constructia si echipamentul navelol H'd preparat este clasificat în temeiul hotarârii mentionate sau nu,
care transporta produse chimice periculoase în vrac si Codul IGC I 1Iexceptia acelor preparate care întrunesc numai criteriile de
lista internationala a OMI, cu reglementarile referitoare III I llisificare ca preparate periculoase pentru mediu;
constructia si echipamentul navelor care transporta gaze lichefiat" e) orice agent chimic' care, desi nu întruneste criteriile de
învrac; 1 lusificare ca fiind periculos în conformitate cu prevederile
e) Acordul european privind transportul international al Il\cntionate la lit.a) si b), poate prezenta un risc pentru securitatea si
marfurilor periculoase pe caile na:vigabile interioare si
507
5Q9.
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

sanatatea lucratorilor datorita proprietatilor salefizico \ I 1111 expunerea profesionala, se stabileste o valoare limita
chimice sau toxicologice si a modului în care este utilizal ~IIII. 1I1!.II\lrienationala de expunere profesionala, tinând cont de
\oî:l1i'n limita existenta la nivel comunitar.
prezent la locul de munca, inclusiv orice agent chimic canllll
atribuit o valoare limita de expunere .profesionala 1" (2) Pentru orice agent chimic pentru care este stabilita la nivel
prevederilor art. 6-10; 1IIliiIilaro valoare limita obligatorie de expunere profesionala, se
3. activitate care implica agenti chimiei - orice prOl Ildl~~le o valoare limita obligatorie nationala de expunere
munca în care sunt utilizati sau se intentioneaza sa se ultll ili ojionala corespondenta, tinând cont, în acest sens, de valoarea
111111 comunitara, fara a o depasi.
agenti chimici, în orice proces, inclusiv producerea, maniplliii
depozitare a, transportul ori eliminarea si tratarea, sau 1)1 (3) Valorile limita obligatorii nationale de expunere
lI.ksionala ale agentilor chimici, prevazute la alin. (1) si (2),
asemenea proces de munca din care rezulta agenti chim~ci;
4. valoare limita de expunere profesionala - daca 1\11 ik\'la factorii de utilitate pentru a asigura sanatatea lucratorilor la
, Iii de munca si sunt prevazute în anexa nr. 1. Aceste valori limita
specifica altfel, limita mediei ponderate în functie de t illl!,
concentratiei unui agent chimic în aerul zonei în care respi,.! odabilesc potrivit art. 44 si, împreuna cu datele stiintifice si
lucrator, pentru o perioada de referinta specificata, pentru 8 01\' Itldce relevante, sunt comunicate Ministerului Muncii,
. ti Illaritatii Sociale 'si Familiei. \
pentru un termen scurt de maximum 15 minute;
.." 5. valoare limita biologica - limita concentratiei, în I1Wdll
Art. 8. _ (1) Pentru orice agent chimic pentru care se stabileste
sau biologic de referinta, a unui agent chimic relevanl i v,doare limita biologica obligatorie la nivel comunitar, se
metabolitului sau ori a unui indicator al efectului; Ilhileste o valoare limita biologica obligatorie nationala, bazata pe
dllarea limita a Uniunii Europene, fara sa o depaseasca.
6. supraveghere a sanatatii - evaluarea medicala a 1111
lucrator pentru a'··~edetermina starea sanatatii acelui individ, (2) Valorile limita biologice obligatorii nationale, prevazute la
relatie cu expunerea la agenti chimici specifici în munca; . ilIII.(1), se stabilesc pe baza unei evaluari stiintifice si a tehnicilor
.\,' masurare disponibile, reflecta factorii de utilitate pentru a asigura
7. pericol - proprietatea intrinseca, cu potential de a daulIll
natatea lucratorilor la locul de munca si sunt prevazute în anexa
unui agent chimic;
III o2. Aceste valori limita se stabilesc potrivit art. 44 si, împreuna
8. risc - probabilitatea ca potentialul de a dauna sa produ
I II datele stiintifice si tehnice relevante, sunt comunicate
efecte în conditiile utilizarii si/sau expunerii.
inisterului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
Art. 6. - Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si FamjlJ~1
Art. 9. _ În cazul în care sunt revizuite sau introduse, dupa
informeaza organizatiile lucratorilor si ale angajatorilor cu privire I
valorile limita de referinta privind expunerea profesionala, care sunl I 11l., valorile limita nationale pentru un agent chimic prevazute la
\l't. 7 si 8, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei
stabilite la nivelul Comisiei Europene.
111 formeaza Comisia Europeana si statele membre despre acest lucru
SECTIUNEA a 3-a 'oIidespre datele stiintifice si tehnice relevante.
Art. 10. _ Metode standardizate de masurare si evaluare a
Valori limita de expunere profesionala si valori limita biologice
~oncentratiilor din aer la locul de munca în legatura cu valorile
Art. 7. - (1) Pentru orice agent chimic pentru care estl' limita de expunere profesionala se stabilesc în confOlmitate cu
stabilita la nivelul Uniunii Europene o valoare limita de referinti recomandarile practice elaborate de Comisia Europeana.
509
508
SECURITATEA SI SANA~TATF;AÎN AfUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

CAPITOLUL II 1)()2,cu modificarile si completarile ulterioare;


(') nivelul, tipul si durata expunerii;
Obligatiile angajatorilor II) conditiile în care se desfasoara lucrul în prezenta unor
I dl,; agenti, inclusiv cantitatile acestora;
SECTIUNEA 1 (') valorile limita de expunere profesionala sau valorile limita
Determinarea si evaluarea riscului ;implicat de h,,~icenationale;
agentii chimiei periculosi' """ 1) efectul masurilor preventive luate sau care urmeaza sa fie

Art. 11. - (1) În îndeplinirea obligatiei sale:,de'? a~d


~) concluziile care rezulta în urma supravegherii starii de
sanatatea si securitatea lucratorilor în cadrul oficareî;:i9,t.lvitaII
1II11dlc deja efectuate, atunci când sunt disponibile.
implica agenti chimici periculosi, angajatorul ia mas'uiP6' preVl' III
(3)' Angajatorul trebuie sa· obtina informatii suplimentare
necd'cih~;' preyazute la art. 7 alin. (1 )-(3) din Legea nf.' J 19!200l,
include masurile prevazute în prezenta hotarâre ... I 'iltre pentru evaluarea riscului de la furnizorul agentilor chimici
Iilli/Osi sau din alte surse disponibile. Daca este cazul, aceste
(2) Angajatorul trebuie sa se asigure 'di riscul pl'lll
illlillatii trebuie sa contina evaluarea specifica privind riscul
securitatea si sanatatea lucratorilor în procesul de munca, inclll
un agent chimic periculos, este eliminat sau redus la minimum, f
IIlll1utilizatori, stabilit pe baza prevederilor legislatiei nationale
1,IIl'i1bile,armonizata cu legislatia comunitara cu privire la agentii
9.bJ~,torie _respectarea valorilor limita de expunere profesiomi/
"lllliei.
ag~rt1!{;diiH1i'ci ~în mediul de munca, prevazute în anexa nr.
J J

valorile limi'ta'~iblogice tolerabile de lucratori, prevazute în aII Art. 13. - Angajatorul trebuie sa se afle în posesia unei
nr. 2, nivel
cu meiltinerea concentratiilor agentilor chimiei la cel III illl<1ria riscului, în conformitate cu art. 12 din Legea nr.
scazut posibil. 1'1/2006, si sa identifice ce masuri trebuie luate potrivit art. 12-24.
(3)admise.
Valorile limita prevazute la alin. (1) reprezinta valo Art. 14. - (1) Evaluarea riscului trebuie însotita de documente
maxime
l' I,entate într-o forma adecvata, în conformitate cu legislatia si
l"oIt',licanationala, si poate include o justificare a angajatorului
Art. 12. - (1) Angajatorul, în îndeplinirea obligatiilor stabilIt
iL'ritoare la faptul ca natura si amploarea riscurilor datorate
în art. 7 alin. (4) si în art. 12' alin. (1) din Legea nr. 319/200
I'('n~ilorchimici nu necesita o alta evaluare detaliata a riscului.
trebuiede sa
locul determine existenta oricarui agent chimic periculos 1
munca.
(2) Evaluarea riscului se actualizeaza, în special, daca s-au
I'llldus schimbari semnificative din cauza carora evaluarea ar fi
(2) În cazul în care se Cbnstata prezenta agentilor econol111~'1
periculOsi la locul de munca, angajatorul trebuie sa evalueze ori -I1'pasitasau atunci când rezultatele supravegherii starii de sanatate
I It' necesar acest lucn~.
risc refetitotla securitatea si sanatatea lucratorilor,' care decurge din
prezenta acb'tdr agenti chimiei, luând în considerare: (3) În evaluarea riscului trebuie incluse si anumite activitati în
a) proprietatile lor periculoase; "Idrul întreprinderii sau al unitatii, cum ar fi întretinerea, în timpul
1'l1roraeste previzibila aparitia unui risc de expunere semnificativ
b) informatiile puse la dispozitie de furnizor referitoare lu
securitatea si sanatatea lucratorilor, cum ar fi fisele tehnice el Iti care, din alte cauze, pot avea efecte vatamatoare pentru
securitate, în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului 111 ('(;uritate. si sanatate, chiar dupa ce au fost luate toate masurile
. li
,1.1; II·hnice.
510
511
SECURITATEA SI SANA~TATEA ÎN MUNCA

(4) În cazul activitatilor care implica expunerea la 111111 SECURfFAlEA:r~:~TATEA ÎN MUNCA


agenti chimiei periculosi, i riscul· trebuie evaluat pe baza I
prezentat de toti acesti agenti chimiei în combinatie. rt. 18. - (1) Daca rezultatele evaIU'l~ii riscurilor prevazute la
Art. 15. - În ,c.azul, unei activitati noi care implicn II '1IImilor, se aplica masurile specifice d,~ protectie, prevenire si
chimiei periculosi, procesul de munca trebuie sa înceapli II I indica prezenta la
Idvl.lghereprevazute
J, unui
art. risc pentru
19-29 '~'ecuritatea
si la ,\)rt. si sanatatea
38-42 din prezenta
dupa ce a fost reaHzataoevaluare a riscului acelei activitati ~I l,jn.;.
.luarea masurilor de prevenire identificate ca necesare.
(2) Daca rezultatele evaluarii riscurilor, \::onform art. 12, arata
Art. 16. - Ghidurile practice care detaliaza prewd
,l.llorita cantitatii de agent chimic pericuh \, prezent la locul de
referitoare Ia evalua.re~ riscurilor si la aplicarea masuriltll Illin exista doar un risc redus pentru se ~'lfitatea si sanatatea
prevenire,. pentru ,di,m'inuarea acestora vor fi elabol"ah 11lorilor, iar masurile luate în conformitatl ~ cu art. 11 alin. (1),
conformitate cu recomandarile practice ale Comisiei EuropenI> 11 si art. 20 alin. (4) sunt suficiente pentn.1 diminua acel risc,
SECTIUNEA a 2-a '1I1l'i prevederile art. 19-29 si 38-42 nu se apli<. a.
Principii generaJe pentru prevenirea riscurilor
SECTIUNEA a 3-a
asociate cu agentii chimici periculosi si pentru,
Masuri specifice de protectie si pre~ enire
. -. aplicarea prezentei hotarâri potrivit evaluarii de risc
Art. 19. - Angajatorul va asigura ca riscul t lentru securitatea
-- _A~'" '':·'Art. 17. .:.Angajatorul este obligat sa ia masuri de elimill
Ilatatea lucratorilor cauzat de prezenta la locul, ie munca a unui
sau de reducere la minimum a riscurilor' pentru securitatell
I IIIchimic periculos este eliminat sau redus la mir. imum.
sanatatea lucratorilor în procesele de munca în care sunt impli
agenti chimiei periculosi, în special prin: Art. 20. - (1) În aplicarea art. 9 se recurge G le preferinta la
,dl:ltituire, prin care angajatorul evita utilizarea unU1'~agent chimic
munca;a) proiectarea si organizarea sistemelor de lucru Ia locul
"~o

"IIWlos, înlocuindu-l cu un agent sau proces chl'mic care, în


b) dotarea cu ,echipament corespunzator pentru lucrul IIllditiile utilizarii, nu este periculos sau este mai pu tin periculos
1" Illru securitatea si sanatatea lucratorilor, dupa caz.
agentii, chimiei, ,elaborarea 'si implementarea procedurilor
întretinere, 'Care sa, asigure securitatea, si sanatatea lucratorilor (2) Atunci când tipul activitatii nu permite elimina rea riscului
proc.esul ide .munca;
1'1111 substituire, tinând cont de activitatea si evaluan ~a riscului
, c} fi
reducerea l'H'vazute la art. 12- 16, angajat,orul asigura reducerea la n \inimum a
care pot expusi; la minimum a numarului de lucratori expusi SII
tl'l<.:uluiprin aplicarea masurilor de protectie si prevenire.
(3) În ordinea prioritatii, masurile prevazute la llin. (2)
d} reducerea la minimum a duratei si intensitatii de expunep'
e) masuri corespunzatoare de igiena; 11<.:lud:
,1) reducerea cantitatii de agenti chimiei prezenti la locul ti a) proiectarea unor procese de munca si control tehnic
munca la nivelul ' minim necesar pentru tipul de activitl.ll Illccvate si utilizarea echipam~ntelor si materialelor potrivite, astfel
respectiva; ,," .. III<.:âtsa se evite sau sa se req,uca la minimum emiterea de ,'[genti
g) proceduri adecvate de lucru care includ în specilll 1 himici periculosi care pot prezenta un risc pentru sigur"'ltl si
512
513

-----------.L
, I
SECURITATEA SI SAN)1;ATEfl ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
- -ta tea lucraton
sana - '101' Il/' JCU1d e) munca;-
b) apli.carea / masuri-de protectie colectiv:1 I 1'1I111reasi separarea agentilor chimici incompatibili, asigurând
riscului, curti ar:fi t,hti~latiâ adebvata si masurile potll • \111 lucratorilor împotriva riscurilor care decurg din
organizare" I ,i
, I I Ililrt~ilefizico-chimice a1e agentilor chimici.
c) aplicarea u Of' masuri de protectie individual~l, II (L) Informatiile prevazute la alin. (1) sunt luate, în ordinea
1I1~lii,în special, pentru:
asigurareh echipam tului individual de protectie, daca"e;\fil
nu pO,atefi prevenit prin alte mijloace. 1) a preveni prezenta la locul de munca a concentratiilor

".'~ ,'(4) dhidurilepractice pentru aplicarea masurilor d i IIIoase ale substantelor infiamabile sau a cantitatilor
si"prevehite în vedrrea reducerii riscului sunt elaborate polII ,lIoase de substante chimice instabile, în cazul în care natura
43~ .. " l IJ\Ili permite acest lucru;
Art. 21. - ~asurile prevazute la art. 20 sunt compk-ltll h) a evita prezenta surselor de aprindere care pot da nastere
I incendii si explozii sau a conditiilor nefavarabile care pot
natura
cele deriscului
supraveg~re
o cpre. a starii de sanatate, conform art. 38-4', II Iillina ca substantele chimice instabile ori amestecurile de
1,.11111tesa genereze efecte fizice daunatoare; si
Art. 22. - Ibaca nu demonstreaza clar prin alte mijlo/H
evaluare ca, în cbnformitate cu art. 20, au fost luate masuri atin c) a diminua efectele negative pentru sanatatea si securitatea
ele prevenire si jrotectie, angajatorul efectueaZa masurarile ncn .' 1,'lorilor în caz de incendiu sau explozie, din cauza aprinderii
.••
" - ale agentilor ,himici care pot prezenta un risc pentru saI1~1 ,h,.llIntelor infiamabile, ori efectele fizice daunatoare care decurg
III prezenta substantelor chimice instabile sau a amestecurilor de
lucratorului laJocul de munca, în mod regulat si ori de câte Olt
IIh'llante.
produce vrec I schimbare a conditiilor care pot afecta expun
IU~ratorilor li agenti chimiei, în special cu privire la valorile IiI" (3) Echipamentul de lucru si sistemele protectoare asigurate
de expunere profesionala. 1. IIngajator pentru protectia lucratorilor trebuie sa fie conforme cu
Art. 23. - (1) În îndeplinirea obligatiilor prevazute la arI. I l'lt vederile legislatiei aplicabile cu privire la proiectare, productie si
III 1'11 re, avându-se în vedere asigurarea sanatatii si s,ecuritatii,
16 sau car~ decurg, pe cale de consecinta, din acestea, angajato
tine seama de rezultatele procedurilor prevazute la art. 22. (4) Masurile tehnice si/sau organizatorice luate de angajator
lli'l>uie sa ia în considerare si sa fie conforme cu clasificarea
(2), În situatia în care o valoare limita de expun
'1llpelor de echipamente în categorii prevazuta în anexa nr. -1 la
profesionala stabilita efectiv la nivel national a fost depa~it
angajatorul ia masuri imediat, tinând cont de natura acelei limil Iltlfarârea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea conditiilor
pentru a remedia situatia pr,in aplicarea masurilor preventive si li l'I'lItru introducerea pe piata a echipamentelor si sistemelor
protectie.
"
I'lOtectoare destinate utilizarii în atmosfere potential explozive, cu
Illodificarile ulterioare.
Art. 24. - (1) Pe baza evaluarii globale si a principiilo
(5) Angajatorul ia masuri pentru a asigura un control adecvat
genera'le pentru prevenirea riscurilor prevazute la art. Il alin. (1)
,11 instalatiilor, echipamentelor si masinilor sau pentru a pune la
art. 12-18 si la art. 20 alin. (4) angajatorul ia masuri tehnice si/SUI!
orgânizatorice potrivite cu natura operatiunii, inclusiv depozitarclI dispozitie echipamentul de eliminare a exploziilor ori de reducere a
maP-1pularea,si :separarea agentilor chimici incompatibili, asigurând w~siunii care ar putea genera o explozie.
514
515
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

II II ti de avertizare si alte sisteme de comunicare necesare pentru


SECTIUNEA
",
a 4-a ',. IIlilula existenta unui risc crescut pentru secu.Îitate si sanatate,
Masuri aplicabile în cazul producerii' de accidentl' 1111 li permite o reactie adecvata si pentru a întreprinde imediat
incidente sau urgent'e' " 11111 de remediere, precum si operatiuni de asistenta, evacuare si
IIl', daca este nevoie.
Art. 25. -' În vederea protejarii securitatii si s Art. 29. _ (1) Angajatorul asigura disponibilitate a
lucratorilor împotriva accidentelor, incid~ntelor si urgentelor I
de prezenta unor agenti chimici periculosi la locul de m\.111 Itllllllltiilorcu privire la masurile aplicabile în caz de urgenta, care
respectarea obligatiilor prevazute la art. 10 si 11 din LcV, 'Il11l,nagenti chimici periculosi.
(2) Serviciile interne si externe competente în caz de accident
319/2006, angajatorul stabileste masuri sau planuri de actiull
pot fi aplicate atunci când se produce un asemenea eveniment, II 111p.l.inta au acces la informatiile prevazute la alin. (1).
încât sa fie luate masurile adecvate. Aceste masuri sau plalllll (3) Informatiile prevazute la alin. (1) includ:
actiune trebuie sa includa orice exercitii de protectie adecvak n) notificarea prealabila a pericolelor legate de activitatea
"ksion:aIa;
vor fi efectuate la intervale regulate, precum si asigUlII
mijloacelor adecvate de prim ajutor. <
b) masurile de identiflcare a pericolelor;
Art. 26. - (1) În cazul în care are loc unul dintre evenime/ll c) masurile de precautie si procedurile pertinente, astfel încât
, I viciile de urgenta sa îsi poata pregati propriile proceduri de
prevazute la art. 25, angajatorul ia imediat masuri pentru a rl'du
Ih'lvcntie si masuri de precautie; si
efectele evenimentului si a informa lucratorii interesati.
(2) Pentru a readuce situatia la normal, angajatorul trebuiL" d) toate informatiile disponibile cu privire la pericolele
"IIILirete care apar sau pot aparea atunci când se produce un
a) sa aplice masurile necesare pentru remedierea situatiei
mai rapid posibil; II \ ident ori o situatie de urgenta;

b) sa permita sa lucreze în zona afectata numai lucratonl e) informatii despre masurile de aplicare a acestui articol.
care, 'Sunt indispensabili pentru efectuarea reparatiilor si a uit SECTIUNEA a S-a
operatiuni necesare.
Informarea si instruirea lucratorilor
Art. 27. - (1) Lucratorilor carora li se permite sa. lucreze II
zona afectata li se asigura îmbracaminte de protectie potrivit Art. 30. _ (1) Cu respectarea prevederilor art. 18,22 si 23 din
echipament individual de protectie, echipament special de securital I,l'gea nr. 319/2006, angajatorul se asigura ca lucratorilor sau
si instalatiile pe care trebuie sa le utilizeze, atât timp cât situatia
<
Il'prezentantilor acestora li se furnizeaza:
mentine. a) datele obtinute în baza prevederilor art. 12-16 si informatii
(2) Situatia prevazuta la art. 25 nu trebuie sa devill \Iplimentare ori de câte ori schimbari majore la locul de munca
permanenta. ,ktermina o modificare a acestor date;
(3) Persoanelor neprotejate nu li se permite sa ramâna în ZOIlIl b) informatii despre agentii chimiei pe,riculosiprezenti la
afectata. locul de munca, cum ar fi denumirea acestor agep.ti~iris(Nf,ite,pentru
Art,. 28. - Cu .respectarea prevederilor art. 1Osi 11 din LegclI Hccuritate si sanatate, valorile limita de expunere profesion,ala, si
TIr. 319/2006, angajatorul ia masurile necesare pentru a asigurll prevederi legale;
517
516
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

c) instruire si informare privind precautiile III d. 33. _ Consultarea si participarea lucratorilor si/sau a
actiunile ce trebuie întreprinse pentru a se proteja pe ei IIl'JI lldllntilor acestora privind problemele reglementate de
alti lucratori la locul de munca; itlllhotarâre au loc potrivit art. 18-20 din Legea nr. 31912006.
d) acces la orice fisa tehnica de securitate, asigun,t d
furnizor în conformitate cu cap. VIII din Normele melodlll CAPITOLUL III
privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelo!' II Interdictii. Supravegherea starii de sanatate
periculoase, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 92/200 \
(2) Angajatorul se asigura ca informatia transmisa h.IClllI SECTIUNEAI
sau reprezentantilor acestora este: Interdictii
a) furnizata într-un mod potrivit cu rezultatul evaluari I II
A rt.
34. _ Este interzisa producerea, fabricarea sau utilizarea
prevazute la art. 12-16. Acesta poate merge de la comUniC~lIl'!
1,II I il de munca ci. agentilor chimici prevazuti în anexa nr. 3, în
pâna la instruirea si pregatirea individuala sustinute cu inlollt
scrise; în functie de natura si gradul de risc indicate de evulll .!qiile prevazute în aceasta anexa pentru a preveni expunerea
ceruta de dispozitiile alin. (l); 1 llln'ilor la riscurile pentru sanatate pe care le pot prezenta
, . b) actualizata astfel încât sa tina cont de n;lOdi j 11111 '1Illip agenti chimici si/sau anumite activitati care implica agenti
11I11~i.
, conditiilor.
Art. 31. - În cazul în care containerele si conductele 111'11 Art. 35. _ (1) Se pot permite exceptari de la cerintele art. 34 în
agenti chimici periculosi folositi la locul de munca nu surit 1111111 IIln(oarele situatii:
în conformitate cu legislatia nationala privind eticlwllI ~l) pentru scopul exclusiv al cercetarii stiintifice si testarii,
,,,ltISiv al analizarii;
substantelor si preparatelor chimice periculoase si semnalizan'l\
securitate la locul de munca lipseste sau este necoresjmnzatoll b) pentru activitatile menite sa elimine agentii chimici care
angajatorul, cu respectarea derogarilor prevazute în legi~lIl\l 11111 prezenti sub forma de produse secundare sau deseuri;
mentionata, ia masuri astfel încât continutul containerelOl c) pentru producerea agentilor chimici prevazuti la art. 34
conductelor, precum si natura acestui continut sa poal 1" Illru a fi folositi ca produse intermediare si pentru utilizarea lor în
identificate clar. . , IlI~H( mod.
Art. 32. - Angajatorii pot obtine, la cerere, de laproduciilo (2) Expunerea lucratorilor la agentii chimici prevazuti în art.
furnizor sau de la oricare alta persoana care detine legal, t01\1 I lrebuie sa fie prevenita, în special prin masuri care prevad ca
informatiile despre agentii chimici periculosi, necesare penll IlIllducerea si cea mai rapida utilizare a acestor agenti chimici ca
aplicarea art. 12, în masura în care Ordonanta de urgentit I'lllduse intermediare trebuie sa aiba loc într-un sistem închis unic,
Guvernului nr. 20012000 privind clasificarea, etichetarea din care agentii chimici respectivi pot fi scosi numai în masura în
11I1'l,; acest lucru este necesar pentru monitorizarea procesului sau
ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobnl
cu modificari si completari prin Legea nr. 45112001, cu modificarii Illlretinereasistemului. în temeiul art. 34,
Art; 36. - Când se permit derogari
si completari le ulterioare, si Legea nr. 36012003 privind regimul si Familiei cere
inisterul Muncii, Solidaritatii Sociale
substantelorsi preparatelor chimice periculoase, cu modificarile ~l
\I1l!ajatorului sa prezinte urmatoarele date:
completarile ulterioare, nu prevad obligatia de a asigura informatii.
519
518
SECURITATEA SISANATATEA IN MUNCA

a) motivul pentru care se solicita derogarea; SECURITATEA SI SANATATE,'A ÎN MUNCA


b) cantitateasfe agent chimic ce va fi folosita anual;
c) activitatile si/sau reactiile sau procesele implicate; 1,11 ori.
d,) numarul lucratorilor care pot fi implicati; ,"" (3) Suplimentar fata de prevederile alin. (1) si (2), pentru
e) masurile de persecutie prevazute" pentru a se 1I'IIlvcghereastarii de sanatate trebuie aplicate tehnici adecvate de
securitatea si sanatatea lucratorilor implicati; " 1 IBre a semnelor bolii sau a efectului negativ al expunerii
f) masurile tehnice si organizatorice luate pentru a I I,dorului la agentul chimic periculos.
expunerea lucratorilor. (4) În situatia în care este stabilita o valoare limita biologica
Art. 37. - Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si I 1. IIIbila obligatorie, astfel cum se prevede în anexa nr. 2,
împreuna cu Ministerul Sanatatii Publice pot fi initiatori ai It Il'lIIvegherea starii de sanatate este o cerinta obligatorie în cazul
care urmeaza sa modifice lista interdictiilor prevazute Iii Il 1~~urarii unei activitati cu respectivul agent chimic periculos,
pentru a include si alti agenti, chimici sau alte activitati, l' li IIvit metodelor din anexa respectiva.
modificarilor aduse listei de interdictii sabilite de Consiliul I (5) Lucratorii trebuie sa fie informati în legatura cu cerinta
,••p,
Europene. 1. vllzuta la alin. (4) înainte de a li se atribui sarcina care implica

Il 1il de expunere la agentul chimic periculos indicat.


SECTIUNEA a 2-a Art. 39. - (1) Întrebuintarea carbonatului bazic de plumb -
Supraveghe~~a starii de sanatate III~a, a sulfatului de plumb si a tuturor produselor continând
" Art. 38. - (1) Cu respectarea prevederilor mi. 26 ~I '1 ',IIi pigmenti este interzisa în orice lucrare de vopsitorie, cu
Legea nr. 319/2006, Ministerul Sanatatii Publice introduce III 'l'ptia vopsirii vagoanelor de cale ferata, a podurilor de cale
necesare pentru realizarea supravegherii adecvate a si 11111\., a fundului dublu al vapoarelor, a picturii decorative. In
111"llc cazuri, carbonatul bazic de plumb, sulfatul de plumb si
sanatate a lucrarilor pentru care rezultatele evaluarii, prev
art. 12-16, indica un risc pentru sanatate. Aceste masuri, II I'IlHluselecare contin acesti pigmenti vor fi utilizate sub forma de
1',I'llti sau de vopsea gata preparata.
cerintele specificate pentru dosarele de sanatate si expuneri, I
si disponibilitatea acestora, sunt introduse în confodnil (2) Este interzisa vopsirea prin pulverizare cu oxid (miniu) de
1'llllllb.
prevederile legislatiei si practicii nationale.
(2) Supravegherea starii de sanatate, de ale carei rezlIl (3) Este interzisa munca tinerilor sub 18 ani sau a femeilor la
va tine seama la aplicarea masurilor de prevenire la respecl i Iiill'flrile de vopsit care comporta utilizarea carbonatului bazic de
de munca, se efectueaza acolo unde se îndeplinesc sil I'lillnb, a sulfatului de plumb sau miniului de plumb si a tuturor
urmatoarele conditii: I'IlHluselorcare contin acesti pigmenti.
a) expunerea lucratorului la agentul chimic periculo~' Art. 40. - Ministerul Sanatatii Publice stabileste masurile
asa natura încât se poate stabili o legatura între (l IIIl.lCSarepentru a se tine permanent evidenta actualizata a fiecarui
IlInator a carui stare de sanatate este supravegheata potrivit
identificabila sau un e~ect negativ al expunerii asupra sanatl\l1
b) exista posibilitatea ca boala sau efectul sa al 'I,,'intelor art. 38.
conditiile specifice de la locul de munca al lucratorului; Art. 41. - (1) Dosarele medicale cu privire la starea de
c) tehnica", de investigare prezinta un risc scazut natate si expunere trebuie sa contina un rezumat al rezultatelor
IIpravegherii starii de sanatate si al tuturor datelor reprezentative
520 IIhPnute prin monitorizarea expunerii persoanei respective la
IjI,entulchimic periculos.
521
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

(2) Monitorizarea de
din supravegherea~tarii biologica
sanatate.si cerintele conexe pot facl' I II I\;duce riscul conform art. 19-24, inclusiv de posibilitatea de a
1',IItizalucratorul respectiv la un post de munca în care nu exista
(3) Dosarele medicale cu privire la starea de sat}allll I III expunerii în continuare; .
expunere trebuie tinute într-o forma corespunzatoare
d) continua supravegherea starii de sanatate si revizuirea starii
permita consultarea
confidentialitatii. lor ulterioara, respectându-se
natate a oricarui alt lucrator care a fost expus în acelasi mod. În
11t'/ de cazuri, medicul competent sau specialistul în medicina
(4) Copii ale. dosarelor medicale sunt fumizate, Ia el" IllilCiiori autoritatea teritoriala de sanatate publica implicata poate
Bucuresti.
autoritatilor de sanatate publica judetene si a municipIlll IIlpuneca persoanele expuse sa fie supuse unui examen medical.
Art. 43. - Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei
(5) Lucratorul are acces, Ia cerere, Ia dosarele medicall' I Ministerul Sanatatii Publice elaboreaza recomandari practice, cu
sanatate si expunere care îl privesc personal.
, it'riJe la subiectele reglementate la art. 7-24 si la pct. 1 din anexa
(6) În cazul în care o întreprindere îsi înceteaza activila' II 2, în conformitate cu recomandarile practice elaborate de
dosarele medicale de sanatate si expunere sunt puse Ia dispo:1I1l Iilnisia Europeana.
Bucuresti.
autoritatilor de sanatate publica judetene si a municipiull
CAPITOLUL IV
Art. 42. - (1) Lucratorul este informat de medic sau de 1111
persoana cu calificarea necesara în legatura cu rezultatul carl' Dispozitii finale
priveste personal, fumizându-i-se si informatii si recomandari
privire Ia orice actiune de supraveghere a starii de sanatate CIII Art. 44. - (1) Pe baza informatiilor disponibile privind agentii
trebuie sa i se aplice dupa încetarea expunerii daca în um ilimici, inclusiv a datelor stiintifice si tehnice care exista, precum
supravegherii starii de sanatate se constata ca: I a deciziilor Consiliului Uniunii Europene, valorile limita si
a) un lucrator sufera de o boala identificabila sau de pe unII f,ilidurile necesare în utilizare se stabilesc si, respectiv, se
unui efect negativ asupra sanatatii, pe care un medic sau II I Illboreaza de catre o comisie formata din reprezentantFai
specialist în medicina muncii îl considera rezultatul expunerii Ia III Iinisterului Sanatatii Publice si ai Ministerului Muncii,
agent chimic periculos Ia locul de munca; sau '{oiidaritatii Sociale si Familiei, precum si din alti specialisti
b) a fost depasita o valoare limita biologica obligatorie. dt'semnati de catre acestea, dupa caz.
(2) Comisia prevazuta la alin. (1) îsi elaboreaza propriul
(2) Însimultan,
realizeaza, cazurile prevazute la lit. a) si b) ale alin. (1), angajato""l
urmatoarele: II'gulament de organizare si ;functionare, care se aproba prin ordin
lomun al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al
a) revizuieste evaluarea riscului efectuata în baza art. 12;
Iilinistrului sanatatii publice.
b) revizuieste masurile luate· pentru eliminarea sau' reducerl"
riscului conform art. II alin. (1) si art. 17-24; (3) Comisia prevazuta la alin. (1), când considera necesar si în
c) ,tine seama de sfaturile specialistului în medicina muncii Illod fundamentat, poate propune institutiilor implicate si adoptarea
ti lor dispozitii direct conexe.
ale altei persoane cu calificarea necesara sau ale autoritatii. d
sanatate publica jUdetene si a municipiului Bucuresti, autori ta It Art. 45. - Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei
competent,aîn aplicarea tuturor masurilor necesare pentru a elimillll Impreuna cu Ministerul Sanatatii Publice asigura elaborarea
reglementarilor si dispozitiilor administrative necesare pentru
522
523
SECURITATEA SI SANATATA'A ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
MlEXâ!1L.L1
resp~ctarea pr~zentei hotarâri.
VALORI LIMITA OBLIGATORII NATIONALE
de expunere profesionala ale agen!i1or chimiei
Art.u 4(j. ,;' (1) Ministerul Muncii •. Solidaritatii Social
Valoare limita maxima
Familiei transmite Comisiei Europene textele dispozitiilor de dl
EINECS Denumire
intern
de ciej(;lqhqt~â.re.
prezenta dqptate sau în curs de adoptare în domeniul regleml" 8 ore
mg/m ppm
200-636-6 Acelaldehida 90 50
211-047-3 Acelal de am~ 300 56
(2) Minist~rul Muncii, Solidaritatii Sociale SI 210-946-6
205-399-7
Acetat de izoamll
Acele! de benzil 50 8 80 13
informeazaC()rn.i.sia Europeana la fiecare 5 ani în legatUl'Il ~ Acelet de 2-butoxietil p 133 20 333 50
204-656-1 Acetat de bulil m '50 950 2Qo

implemen,tare<;t.prtzentei hotarâri, indicân,d_punctele de vedere 203·745-1


203-639-2
Acelal de izobulil
Acelal de ceJosolv (2 eloxietil-acetat) p 30 5,6 50 9,3
angajatorilo,r,si, ale lucratorilor. i;, , .. 205-500-4
203·621·7
Acelal
Acelat
de eU
de hexil secundar
400
150
111
25
500
250
139
42
204·662~3 Acela! de izopenlil 270 50 540 IOD

Art.~7.
hotarâre. -,Anexele nr. 1-3 fac parte integranta dinprezl'lI 20'-185-2
203·772·9
Acelal
Acelal
de metil
de mefil celosotv (2.oflle(oxieljl~cetal p
200
25
63
5
600
50
18â
10
p
* 203-603-9
210-946=8
211-047·3
Acelat
Acelal
Acetat
de 2-metoxi-1 metiletil
de 1-met~butil
de penl~
275
270
270
~~
50
50
540
540
100
'00
100
Acetat ~e J,..penm 270 50 5'0 100
203·686-1 Acelal de propil si Izoorooil 400 96 600 144
Prezenta hotarâre transpune urmatoarele directive: 203-5'5-'
Acelal de lert-amil
Acelat de vinii
270
20
50
6
540
50
100
14
Acelil ae~tat de etil 100 19 200 38
a) Directiva 98/24/CE privind protectia lucratorilor împofll 200-662·2
200·909·4
Acelonft
Acelooclanhidrino p
1210
-y-
500
0,6
-
10 2,9

riscJ.lrilor legate de expunerea lor Ia 'agenti chimici în muncn ( 200·835-2 Acetooilril p 70 40

paisprezecea directiva specifica în sensul articolului 16 paragraf,,11


200·580-7
20'·177-9
233·113-0
Acid aeetic
~
Acid bromhidric
25
'5 il
10
10
6.7
3.4
'2
203·532-3 Acid buliric 15 4 30
al 'Directivei 89/3911CEE), publicata în Jurnalul Oficial !II 200-821·6 Acid cianhidric p 0.30 0.3 1
:s:
1

Comunitatilor Europene L nr. 131 din ,5 mai 1998; 231-595-7


209-952-3
AcidCiCX1lidriC
Acid 2-dorpropionic
a-
'1
5
0,2
15
2
10
:M
~ Acid 2.2-didorpropiooic '2 0,3 10 1.7
b) ..Directiva 911322/CEE privind stabilirea valorilor limit .Acid diclorprq>ioolc. sare de amoolu 150
20
200
Acid diclorpropionic. sare de ;zODrooilamina 5il
caracter orientativ pentru aplicarea Directivei Consiliul f'"If39'3 231·634-8
kid dimelilditiolosforic
Acid fluorhidne
10
1.5 1.6
15
2,5
801l107/CEE privind protectia lucratorilor împotriva riscuril N~K
nN~
200·579-1
23'-965-8
Acidformie
Acid hidrazoic
s-
'1
5
2

legate de expunerea la agenti chimici, fizici si biologici în timpII ~ij


1114.l,:!
11·6
InW-37-2
201-20 .•...4
201-178-4
23'-714-2
Acid mel8Cf~ic
Acid monodoraeetic
Addnitric
30
----,-
8.5 45

2:G
13

lucrului,
nr. 177 din publicata. în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene I
5 iulie 1991;
lM4·36-2 231-633-2
205-634-3
Acid orlofosforic
Acidoxa~c
1
'1
'2

1~.liV
!f!9-1 201·865-9 Acidpicric O}
/iI~ 201·176-3 Acid propionic 31 ~ 20

c) Directiva 2000/39/CE de stabilire a primei liste devalor 111114=93-9

/iI/i6-1
231-639-5
201·173-7
.Acid sulfuric si anhidri~
Acrilamida
sulfuroasa
nr p
0,50
0,03
1

If(.JN ~ Acr"at de n-bu~1 11 2 53 10


limita orientativt ale expunerii profesionale în aplicarea Directi\'l'1 205·436-8 .Acrllat de etil p 30 7 80 20
1IQ:66-5
202·500-6 Acrilat de melil p 20 6 30 9
Consiliului 98/24/CE privind protectia sanatatii si securi 1111 i 1!fl33·3
IfIr.ou
lllf.'i3:1
203·466-5
203-453-4
Acrilonitril
Acroleina
-;;c p 5'
0.30
2,3
0.1
10
0,50
4:6
Q.2
lucratorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chinll Pqefor (etn-1Zotiitil-ditlofosfat de amoniu '2
20
6'
30
ftJacJor (melador")f2-clor<>2,6 dielil-N-metoximetil)-aeetaniHcm

Ia locul de munca, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitati/OI '~5 216-485-9 Aler (hidrazida acldului suceinic.tep8cen '1
'2
'3
'3
Europene L m;. 142 din 16 iunie 2000; 203-'70-7
AJch~ si arii c10rsilani
A1coolelilic p 4.8 2 '2.1
[~'.'6-6
, 3-51·3 204-633-5 Aleool amilic si izoarnilic
100 - 200
1136-3 200-751-6 Mcool bulilie '00 33 200 66
d) Directiva 2(V~v/15/CE pentru stabilirea celei de a doua lisi I~ 03-1 Alcool izobulilic

f~1 ~ A1eoot decilie 100 15 200 30


de valori limita orientative de expunere profesionala în aplican" 200·576-6
A1ccdi dioxianici
~~
100
1900

1000
150
9500 5000
Directivei Consiliului 98/24/CE si pentru modificarea directiveI III 1"4.17.5
g ,00-0 202-626-1 .Alcool tJrfuiilic 50 12.5 100 25
I 1-70-6 203·897·9 PJcool heplilic (1-heptanol 150
150
31.5 250 53
60
911322/CEE si 2000/39/CE, publicata în Jurnalul Oficial al Unillllli [ 1·27·3 208-852·3 Alcool hexi~c 36 250

Europene(!OU,E) L nr. 38 din 9 februarie 2006. --


f~ 203-551·7 AJcooI metil-amilic

I A.l0xa nr. 1 este reprodusa in lacsirnil.


(metil-izcbJtil-carbind; 4 meti!-2 oenland p 60 100

524
525
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

8 ore
".'Q.
~,!,2-~4
X:'
.,IlIIII---'II - ",1
..""""'-iln
'. 93-89-0
;',1
85-44-9
67-56-1
J'
Nr.
C
.108-24-7
...~
..p
":.-,-~Q
7440-41-7
111-76-2
111-87-5
98-51-1
123-73-9
7446-09-5
Fp
7429-90-5
7664-41-7
78-22-2 IlIf.
'-0.:1
62-53-3
71-23-8
92-87-5
7440-36-0
86-88-4
':0.25
50-32-8
74-83-9pC
..··0·,6
7429-9(}.5
1314-56-3
108-31-6
107-20-0
143-08-8
7440-38-2
542-88-1
74-95-3
78-93-3
309-00-2
7440-39-3
74·96-4
109-73-9
7440-22-4
71-43-2
7440-43-9
2426-08-6
124-38-9
111-76-2
.Jl!.12-24-9
1303-86-2
2179-59-1
,,~28-2H
7726-95-6
106-99-0
10049-04-4
593-60-2 6250
20
200
300
30 5I90
H
33
3CAS
30
?8
25000
10
50020
200
50
0,04
60
246
0.06
-EP"I
?.OO19
260
2,
1.7
10
0.30
900
0.1
81
1.4
7.5
0,60 1150

-~
\98
-I,",i
20
i
.EINECS
0.30
0.1
3.25 Camfor
8<an 10
31.203-571-6
.AJreZinA
Anilina
Amoniac
208-832-8
BenZldlna
Bu!anona
8utilamina
Benzen
203-905-0
203-564-8
231-152-8
219-376-4
204·647-1
215-125--8
200-945-0
231-072-3
231-635-3
205-583-7
203-472-8
203-450-8
231-778-1
2Q6.215-8
233-162-8
231-146-5
201-706-3
200-825-8
•••.
202-284-3
204-667-0
201-607-5
200-661-7
232-490-9
200-659-6
231-150-7
204-696-9
203-917-6
200-539-3
202-675-9
217-617-8
231-195-2
218-550-7
200-748-9
202-199-1
23HJ72-3
215-238-1
231-148-6
201-159-0
200-824-2
231-149-1
209-800-2
231-131-3
203-699-2
200-813-2
231-131-3
200-753-7
Benzoal
Anhici"idA
Alcool
Asfalt
Cadmu
O
Anhldrldl1
MhidridA
AJdehldli
BromurA
BrOO1ura
BrOO1urA
Butadien~
81Suffura
N-butil-
Aluminiu
Anhldrida
PJctin
10
llIfl
50.01
2Ulnll
500
50
247-852-1
10011
2()().()28-522
J(1101izooclilic
22
<i'/(C<1r<\oisdbl
2-&toxietanol
Alcodmetlllc
8/oxid
hlhidridA
8util--tdueo.ler
Alcoa
Az/da
Bioxid
BranurA
Argint 0.002
0,,1

J'
decarhon
octilic
nonilichaica
Bis-c1oro-metil·eter
de
de
-metalsooiu
dor
de
ca
ÎZoprooWc
propilic
(fumuri)
de
AiltJmonlu(Sliblu)
AJumlnÎl!jloxizj~mUri)
Arsen
ANTU
Bariu
AldehidA
3-4 si
ben2p,en
Bic="id
Berifiu
8uW de
si
vinII
elil
acelica
malefca
rosforica'ar
cJoraceflca
de metilen
me!i/
eli!
(1,3
Ijcidil-eter
COO1pUS/
celosolVsJ
cempu
(alfe-naftif-Ilouree)
compusi ox;Zi
n-bUliricll
sulf
izcdTI
bulil-
sausi ftalic~(VilPorl
15
divinil
aU!:propJl
-.
0.05
(BGE
(pulberi)
i anaganici
solubili
(ben2(a)piren)
c~si(anhi:tidaexprima'
UCal;Fp
-
Fp
(expril'na~
AnlJmolia
Buli/-eter·3 in 0.01
C Se)
pCîzobu!iriea
exprima
Denumire
BenzoxalonA
sulAJroasa) ca
butoXi-2.elanol)
EkJrazon
Anhfdrldll
Azonaftd
Car~ad
Benzine
si
An/sldina
Biocid inTH
aerosoli
(3.4.6,
Bulilrosf~ sare
Cd)
propilen
P,2,3,4,10,1O-hexada
8locld PR
8orazonETA-3
Ba
CCpC
pC p "
pCcoodensar~
butlrlcll
AS-SW de
letbumetoo
(carburan~)
de
2',3',5'
(di -qfieol
(aminoanisoi
pp
scxfu
Iri) pppQ,m,p)
P(fJotarom
(hexahldro-1,3,s.-
hexahldro-1,3,S. P 8a-hexahicto-1,4,5.a.
(hell"ahidro-1,3,5-
mg/m
OF)900015
223511
500
0.5
hexaclor.dibenzen-SUlfcnamida)
si1.4.4a,5,8. 0,20
100
200
300
20
45
14
150
150
0.10
600
200
07
050
10
400
0.50
0.20
0.1 ",''.
trJetil-S.triaZina
tripropil-&triazina
(benlazon;basagran;~izcprcpil-(l 0.20.
hietanol-5-triaZina)
H)-benzo-2, 31
--' 1,3, triadiazin--4-on.
22
0,40 ValoOI. IIlliil '••••
1./\ EINECS
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

Denumire
Valoare limita maxima

Termen scurt
8 ore (15 minute
mg/m ppm
203·311·1 Cerbonel de dielil 700
mg/m'l 145
ppm 1000 207
207-838-8 Carbonal de sodiu '1 T
Carbonetoxi-izocianat 50
203-313-2 c-caprdadama (pulbere, val 10 40
203-804-1 CeIOSdv(eti-aficd; etCJXi.2-etand p 20 I 5 40 1--.1Q
207-336-9 Cetana 0.50
2Q3To5:2 ~ 0.30
.'12Q.
0.40
Chinoxalin-2.6-diclor 50 100
206-992-3 Cianamida p 1 0.58
Cianuri si cianogeni(exprimati in CN fi 050 -
203-806-2 Qclohexan 700 200
203-630-6 Clclohexonol p 100 25 200 50
203-631-1 ~11 fi 40.8 10 81,6 20
OClohexanon·;zo-oxim::l(caproladaml\)
CiclohexenA
5 - 10
203-807-8 700 208 1200 357
203-437-7 Qclohexen·dJoxld·vinll pC p 57 10
203-629-0 Ciclohexilaminl\ 20 5 40 10
208-835-4 OclopenledieM 100 35.5 200 f5
~ Clclopenladianillricarbooil-mangan 0.10 - 0.30
200-847-8 Clclopropan 500 290 700 407
231-959-5 Clor
Qor acetofenonli
1:5 ~
208-531-1 0.30 0.05
~- 2 "3

203·401-0 Oor-aniln::l(p) p "2 5'


~ ?ii
200-826-3
Oor-benzen
Qor-brorn melan
(meno
2JT5
7oClT132 1000
15
189
208-052-8 CJor eian "'1 0,4
200-349{) Oadan (1 ,2.4.5,6.7 .8,8. cdack:r-3a.5,7.7a-letrehicto-4.7 mdanoindan) 0.30 0.60
200-871-9 Clorodlfk.Jorometan 1600 I 1000
Clordifenn (42% clar p 1
Clordifen~ (54% clor p 0.50
a.clor-lzobutlraldehida 20
~
Ocr-metil-&dcroenzoxazolonlll
Qor·nafta1ina (pana la 3 CI
Clor-naftalinl1 (peste 3 a)
p
fi
15
2
.,
----
202-809-6 Oor·nitrobenzen (p) _ fi "1 0.16
f>600
100'00-5 mmo Clor·(1)- nilropropan 1 f5 15
I~ I
"
,.
111-66-3
200-830-5
200-663-8
aoroetan
C1aroform (trlclormelan) pC p
50
268
10 I
10
100
2
4
OQfoformlat de metil si etil
l/j:"06-2 200-930-9 C1oropicrîna 0.50 0.07 0.70 0.1
126-99-8 ~ C1aqlrel1 (2-dcr·buIadiena 1,3 p 30 8 so 14
~4 218-026-8 C10rstlren (mooo) 50 9 100 18
lf.EH 202-424-3 C10r toluen (o,p) 150 30 250 50
1!l-36-5 200-865-6 Oorura de acetil 2 0.6 '5 1]:
107-05-1 203-457-6 OorurA de ali! 3 1 6" 2
(2,25-02:9 235-186-4 Clorurli de amoniu 5 iO
05-49-8 202-424-3 OorurA de benzi! 5 1 '8 1.5
~ 202-710-8 C10rurli de ben.zoil 5 0,9 10 re
"f06:77-o 203-614-9 ClorurA de elanuri! 1" 0:1
Tg:Q4:9 201-171-6 aorurA de cloracetil 10 2 20 4'
~ 201·199--9 Oorurl1 de dicloracetu 3 0.5 5' o:a
75-00-3 200-830-5 OorurA de eUl 1000 380 2000 760
~ 200-858-8 ClorurA de izopropil 400 125 500 156
209-252-8 acrur!! de metalil 80 22 150 4i'
'563=52-0
~ 200-817-4 OeruTa de metil
c
75
174
36
50
150 n
75-09-2 200-838-9 ctcrura de metilen
acrur!! de metil alchil-elano-eW-benzil-amoniu 3
1Qs45:99-0 234-129-0 OorurA de sulf 2 0,4 5 0.9
~ 232-245-6 Oorura de sul furii 2 0,4 5' D.9
~9-7 231-748-8 OarurQ de tionil 15 3 25 5'
aorur~ de tiofosforit 2 5'
75-01-4 200-831-0 aarurA de vinil C 7.77 3
7440-48-4 231-158-0 Ccbalt(oxidde cOba\t) _. _ 0.05 0.10
Cdofoniu (produsi de descom-punere la lipirea cu f1udor, exprima~ rn 0.10
formaldehidli)
I~'I 1319-77-3 215-293-2 Creseli (I<>tiizanerii) p ~
111\ Ocm hexavalent ~i metaluTgia cromului C 0.05 -
III 1iI~-7440-47-3 231·157·5 O'cm metalic, compusi anorganici ai cromului (II) si compusi "2
III
anorganici ai cromului (insolubili) (III)
Ocmat de zinc C 0,01
O'an trtvalent

:~b
0.50
IYj. 7446'50-8 231-159-6 C~u(fumuri 0.20

527
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
Denumire
Ni-. EINECS
!lAS
crt. CAS EINECS Denumire
8 ore
P
mgJm'l ppm 202·551-4
199. 744().5().8 231·159-6 Cupru (pulberi) BO--- . 200-087-7
200 94-75·7 ~ 2,4 D(acid 2.4-dda-fenoxiacetic) . ,. ".' 5'
201. • cezanet (tetrahicro-3,5-drnetiJ-2H-1,3,5-triadazin-2 tionL!_~. ,," 208:<;01-1
202. 50-29-3 200·024·3 DOT (p,p'-diclorodifenjl-lricloroetan) p 0,50 246-836-1
203 .. ODVP (o,o'-dlmetil-2.2 dlclordivinlt-fosfat) p 0.50 22O-5G().1
241·711·6 Decaboran p 010 0,016 201-861-7
~~. I 1~~g;~-9 207-771-4 Decalin:i (decahidrt>naftatlnl\ 100 16 204-214-7
206. 8022·0()'2 Oemeton-metll (melaslslox) P" 020 204-661·6
207. 123-42-2 204·626-7 CAacetoo-alcod (4-hidroxi-4 meUI 2 pentanooli 150 32 205-565-9
208. 124-02-7 204·671·2 DialilaminA 0,50 0.1 206-054-3
209. 999-21-3 213·658-0 Dlalllmateat l' 203-961-6
210 .• N,N Dialil-diclor-acelamida '7 200-775-7
21,. 334·88-3 206·382·7 Diazometan 0,30 ~
212. - Dibenzll-dilzocianat 203·439-6
213. 19287·45·7 242·94()'6 OIbOfan 0.10 0.1
214. 106-93-4 203-444-5 Dibrometan (1.2 C P 0.80 0.1 205-48}"]
215. 111-92-2 203-921·8 DibulilaminA 205-575-3
216. 84-74·2 201·557-4 ~ 2 5 203-670-1
217 .• Diclorohexil-amina 100 ~
216. 95-S()..1 202·425-9 1.2 Oîclorbenzen P 122 20 300
219. 106-46-7 203-400·5 1,4 OlclOl'benzen 122 20 300 200-467·2
220. 75-71·8 ~ Dida-dillua-metan (freon 12) 2000 494 3000 20~242-3
221. 75-34-3 200-663-5 1.1 Oiclorelan P 412 100
222. 107-06-2 203-458-1 1.2 Diclor etan 30 7 70 200:&34-7
223. 75-35-4 200-664·0 OIcloreUlenb (1,1) (clorura de v1nilJden 20 5 80 202-849-4
224. 54().59-0 208·75().2 200 50,

-----
DicloreWenA (1,2 :iOO 203-388-1
225. 96-23-1 202·491·9 Diclorhidrina p' 5 0.95 10 226-733-6
226 .• 2.4 Oiclor-6 (1 metil-1 cian-elilemlno-S-triazinb 20 . 30
227. 75-43-4 200·669-6 Dlclaanoocdler melan (Freoo 21 42 10 203·459-7
228. 594-72·9 209-654-0 Diclor 1.1-nilroetan 1 10 1] 40 203-466-6
,.229" ..• Diclofpnacolonl1 (3.3.3-lrimetil-1-dlclor- 2-butanooa ''--a 203-473-3
230. 78-87·5 201-152-2 Oiclorpropan (1,2' 100 22 200
231. 6607·45-0 Diclorstiren 30 50 205-793-9
232. 76-14-2 200-937·7 Diclor-tetrafluoro-etan (freon 114) _ 3000 430 5000
233. 6().57·1 200-464·5 OIektin (1.2.3.4.10. 10 hexacla'-6.7 epoxi-l.4.4a.5.6.7. 8.8a. odahicto- 0.20 0:25
1.4.5.6.dmetano-naftalinal P
234. 109-69-7 203-716-3 Dietilamlna 15 5 30 210.761-2
235. 100-37·8 202-845-2 ~oetanof p 30 6 45
236. 91·66-7 202·088-6 N.N dielilanilin! 10 1.6 20 "20"2-981-2
237. N-o Olelik:lclohexilamin! 15 30 C
500 115
238.
239.
240:
111·46-6
137-30-4
~
203·672·2
205-288-3
Dieti!englîcol
DietHditiocarbamat de zinc
P
3
2 OS
5.-
800 202-673-5
202-706-7
203-865-4 205-223-9

m
241.

243.
~22·39-4
8o:Ti):4
25167·94-6
204-539·4
201·251·0
246·696-4
4
5
10
0,5
"6

'7
15
202-705-0
203-404-7
202-43()'6
244. i oxid de cifenil "2 -.-
245.
246.
247.
75-61-6
2238-07·5
-
200-685-5
216·602·6 0,50
600
150
I~ 0.1 T
600

250
203::632·7

231-954-8
246. 80 150 200-548-2
249.1 108-83-8 203·62().1 150 I 26 250 232-18&7
250:' - - . 2000 -- --- 2500 220-261-5
251. 15 25
252. 50 100
253. 20
254.
255. 127-19·5 204·626-4 p
5
~~ n10
256.
257.
124·4()'3
121·69-7
204·697·4
204·493-5 p
3.8
25
2
5
~49
258. 103-63-3 203·149·1 5 0.9 10
2s9: OImetil-diclor-fosfat -.-
260. I 75-78-5 200·901·0 Dimetil-diclorsilan 3 0,6 "6

261. OImetiJfosfit (distilat) 12


262. 1331·15-3 Dimelil-cioxan 50 100
263. 68-12·2 . 200·679-5 Oimelil-formamida p 10 3.3 30
264. 57-14-7 200·316-0 1.1 dlmelilhidrazinli p 0,70 0.3 f50
265. 77·78-1 201·058-1 Dimetilsulfat pC p 0.50 0.1
266 ~ 204·411·6 DimetiltereftaJat 2" 5
26f Oimetoal (reqcr; acid fosforooitioic '7 iQ
266. 628-96-6 211·063·0 Oinllrat de elilen alicof p 1
269.
270.
528-29-0 206431·6 Oinitrobenzen
Dinilrocaorilfenol
p °fnJl~
15
.@
25.
II'

528
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
Valoare limita maxima

Termen scurt
Valoare lirl1llA III' Denumire
" EINECS
I ppm
8 ore
mgim' t I pp':m
(15 minute)
mgim'
83 20 206 50
250 71 300 65

l,~
•i
203-550-1 4_Meti\pentan-"2-ona.
"',1141 )I
"0,05 Pi melilen-bls- III -
:-0;08 lI
..PPPMetilhexan-2-onA
1 1(\0.1 ~llIiu
l'..o,O<lmetiJ-dtiof05fal-deti~mercaoto-succinat)
1" ,metil 250 51 350 72
an
en
·O,J:>
l'~1
109-67-5
106-10-1
822-06-0
541-85-5
7553-56-2
1310-73-2
78-78-4
7439-97-6
58-69-9
67-72-1
98-62-8
7439-96-5
4016-14-2
106-67-6
71-55-6
63-25-2
7580-67-8
950-35-6
74-82-8
302-01-2
7783-07-5
74-99-7
60-62-6
25639-42-3
74-89-5
76-44-8
100-61-8
1305-62-0215-137-3
121-75-5
142-82-5
109-86-4
123-31-9
101-14-4
5.75
300
16
10
107
100
15011
1500
118-29-6
78-59-1
118-74-1
110-54-3
591-78-6
583-60-8
7783-06-4
108-87-2
IlI~benzen
_ "0.5119-12-3
87-68-3 7.2
15
30,'/
7784-42-1
97-86-1 10
20
12
124-()9..4
I 7'"
I..0sutfural
1000
1500
ti47
350
825
793
19
49
63
531
211
I~
10,5
200
250
1.5
1.06-68-3100
0,20
,10'
76-93-3 42
0.008
60-34--4
,., 0.09
0.03
0"_
0007
selenlat
fosfOfal
624-830-9
74-93-1
75-31-0
141-79-7
110-91-8
arsenlat
sliblat
'Iaminll
74-86-4W
ppm1834
l'0.10
II'
'l0,05
183
30
500
'*':I I~
4,42
'\i 41' 0,02
54,5
0.111
1500_
n!lll
150 '1 AII70,30
1250
16
! III
0,80
0,37
0,22
,"!
i I 1~
0,02
0.05IPI204-679-6
"t"15 Hexan
203-714-2
203-550-1
212-485-6
208-793-7
215-185-5
200-637-3
231-106-7
200-401-2
200-666-4
223-672-9
202-704-5
231-105-1
204-617-8
200-860-9
200-822-1
203-713-7
203-815-1
204-497-7
202-918-9
201-297-1
202-870-9
200-756-3
200555-0
200-819-5
210-866-3
200-812-7
247-152-6
203-777-6
203-423-0
201-126-0
203-624-3
209-513-0
201-159-0
202-597-5
209-731-1
231-977-3
Iz
201-142-8
205-563-<\
203-737-8
203-604-4
200-820-0
206-114-9
204-241-4
200-962-3
231-484-3
200-826-4
204-273-9
1~
232-066-3
202-615-1
201·765-5 10 i1IIt'3!~
20(1
50.30
300
14
\1"Ui
250
0,10
N-Melilanllinll
205-502-5
Hexaclcrbenzen
HexaclotbutedienA
Hexactoretan i'"·rl
HexametBen-diamina
HexameUlen-diizoclBnat
HidrazjnA
Hldr Iakatini
N-Hidtoximetiln:allmid1i
Hidrura
lodurA
lzocianat
lzooentan
Manaan
Mercur
Mesitilen
Melacrilal
Melilal
MeUlamini1
Metil-n-bulll-cetona
Melil-celosolv
Melil~ciclohexan
Metll-dclohexanol
Metil-ciclohexanonA
Melfl-etil-celooA
5
Melil-hidrezina
200-471-4
Melfl-Izobulil-ceton~
Hdr
lod
Hidr
231-976-9
231-442-4
Metan
Melll-n-carbamat
Me!n-clcrefam 1de
Melil-hexll--celooa
N-met~morfoiinA -111
-'"
n11\' ~
'1
dimetoxlmetan
de
Metilheplan-3-onA
Malatioo
Mercaptan
4,4'
cume& '1O,;'il
Ohl1
lOn
0,1
11
OIQ1 ~ (n
de
Melil-izobutinil-cetona
~, de
melil
de
de 1meUi
II
EINECS
Hettac\a1'heotlida-1.4.5,6,7
HeDlan
Hcx8claeicJohexan
Hidrochinona
Hidroxizi
HidroxJd
Izoforon!i
Iz
Izoprocil-
Metil-acelilenll N-bulil Ii"
0,01 ~!
~~
meloxi-2-etanol
{2
(Izoacetofenonii
'*IicidH-eter
calciu
eli!
(melil
1.1, butanonA
hexanonB
Hldr 1"dclarsllan
Denumire
HictocarhJri
Izooclinii
Melil-Îzobulir-ardehida
Metil-lzobulir-aldoximA
Melil
(1,1,1-triclorelan
(proolnll
exorimati
naflil
(octanona
(IGE~
11)0HCH, DCDC
(camaril DC
Mancozeb
Mercur H
N-met~~cr
Metil-dOf-acrilel
Metilen-bis
4,4 odick::lice
Metil-etil-oaralhion
oxid
DC.8.8-tetra-hiao
În
Undan)
Hidr
pC
2-clor-aniliniil
si
Metil-paralhion
elil) DC
hidroxid
deMelilen
(compusi
Hidrocarburi
Idefil (2 ora-
mesilin) PpPdi-a-melil
PPmidA C
etilen-bis-ditiocarbamal
fen~izociBnat
dlanOlna
deaceta
(liolO5fal3a,4,7,7a
sodiu
aQanici)
ctithex~-sulfo-$uccinat
alifalice
de 100
0.20
Parcrnatice710 side
0.10
0.07
metan0-4.7.ndeo
(difenil
( ••••
:hite
P
'T•• 3000
1300
1000
0.50
1500
1200
150
200
700
500
100
mg/m'53
95
50
25
10
030
53271 zinc
72
0.025
2085
0,50
fradunea
metan
de
spiril, extradibila
4,4
si diizocienat
o.p-nitro-feniJ)
sodiu) mang811
solvent 51
70
0,15
naila,in benzen
?lI
Iigroina. petrol II'MI IV 203-528-1 Melil_propil-cetonQ (pentanooA) 15
8 ore \

~ CAS 1 '-11 ,,,it· II' 'I I .1) 202-889-2 Melil-stiren


Metll tlofonet (produS tehnicJ
10
crt, \ MeU! 'ialona' (conditionat cu 700M substanta. ac~va 1 '3
Melil-triclorsijan 3 5
Metil~vnl-dlclorsnan p 30 50
12
Metil_vinil_siloxan
p 10 15
Metobenl1 ,2-bis-(3 meloxicarbonil-2-tiouracil) benzen]
p 375 100 588.L 150
200-779-9 MetoxlclorI1,1, 1-triclor-2.2 dj{o-metoxi-fenil)e~an
203-539-1 1_MetoxlPfOOan 2-01 p 501 10
203-906-6 2.{2_metoxietoxi}-etanol _ p 308
1
50
2
252-104-2 (2-meloximeti1etoxi)- oroPanol
5 10
244-209-7 Melr!buzin
MoIibden (compu$ii lnsolubili
2 65
231-107-2 0,50
231-107-2 ~oIibden (compu$li sdubili)
Molinat 8bls etU.N,N-heXamelilen-t1o.carbamat 0,10 0.40
MonoalilaminB 5 10
203-463-9 5 la
Moneda acetat de metit
Monoclarhidrinl!i
50 100
202-492-4
Monoeter·rezorc1nB 0,50 0_2 080 03
36 10 72'1 20
203-462-3 Monoorooilamina
30 24
~ tIa1diM(add
Monoxld de azot
de dietilen imidB: tetra-hi(tO 1.4-0xaznB
50 9.5
233-271-0
202-049-5 ~ C p
10 15
202-080-4 ~a1\i'aminâ p
o.-naftol 0,10 0,50
201-969-4 C
Nichel si com
0.05 0.10
231-111-4
Nichel carbonl' p 0.5
236-669-2 20 5 25 7
200-193-3 NiCOiin-.--
201-209-1 Nitrat de izoprOP-!I
p
75
3 17,5
0,5 ~L--E-
5'~
210-985-0 Nitrat de n-~ooil
P-nitroanl1ina 5 10
202-810-1 1 0.2
202-825-3 P_nilreanisol p
Nitrobenzen 50 75
202-716-0
210-980-3 Nitrobutan .c p
4-nitrodlfenll
100 32 150 49
202-204-7 15 2 20 3
201-188-9 Nitroetan p
~ p 0.05
100
0,006
40
2
150
025
60
200-240-8 20 3 30 4
200-876-6 30 4
201-664-5 u_nitrooaft.a1inlli .c
p 10 2 30 4
NitroprooaR (2)
201-209-1
Nitrotoluen (e,rn P) p
200-549-8 N-Nilrozodimetilamina p-C F p 0.30 0,60
octametit-pirofosfor-amlda (peslox 3, schredan
10 15
205-801-0 1500 322 2000 283
OctaclOf-dipropileter
Octan 0,50 1
203-892-1 0,50 2
235-160-1 aRedin (zineb. etilen·bis-ditiocarbamal de zinc)
1.50 3
Qfafon (pirimifos-met~) 10
200'031-1 Ordatox (imldan. fosmet
Ortocla1enol 200 300
202-433-2 150 250
Ortometalil-dor1enileter
OrtometBlil-oxifeni1eter 0,10 0.05 020 0.1
Ozoo
5 9
233-69-2 1 0,15 5 0,8
Oxichinolat de cupru (f.Jng!.cid S
Oxiclorurli de fosfor 2 0,5 5 1.2
m:04s=7 2 5
215-691-6 Oxid de aluminiu (aerosoli)
Oxid de calciu
20 17.5 30 26
215-138-9 306 100 616 200
Oxid de carboo
21'~'2s..3 0,50 1.50
200-467~2 QXid&dlclil
Oxid de difenilclorat 1920 1000
Oxid de dimetil .c
1,80 1
204-065-8 5 10
200-849-9 Oxid de emena
Oxid fcoc (fumuri. pulberi) 5 15
215-168-3 50 21
'2i5-m:9 Oxid de maooeziu (!1muri
EC 5 10
200-879-2 Oxid de Pl'"oollenli
Oxid de zinc (fumuri' 2 3
215-222=5 5 ' 8
N-Oxid meU! plrldlnEi
233-272-6 0Xizi de azot {exrxmati In N02'
10102-44-0

531
530
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
300
555
100
15
225315
10
20 320
0.40
1625 2460.30
10 20
530
010
300
40012minute)
7000
1Trifenllfosfat Denumire pppphaC»dC1..lJ'T'l8l'1"!l,l
În Zr (freon 113) p
p Termen 0.50
5000
0.05
700
0,10
0.10pscurt
4000
20
100
150
20
442
37,8
16.5
5<>00
0,3
0,7
0.5
0.7
1110
mg/m
12.6
18,5
ppm 125
3163
2542100
1000
114
50 200
28
781 100
12204-42&-0
5200
p3221
pm 203-04&-2
204-112-2
203-047-7
231-143-9
247-216-3
201-167-4
203-953-2·',50
1203-056-7
Tricl~nnan
234-413-4
Trimelil·amin~
203-950-6
6.4
·200-887-6
204-469-4
.Tributil-emila
201-377-6
204-500-1
202-436-9
231-569-5
200-936-1
200-756-3
200-875-0
204-289-6
246-562-2
200-149-3
200-892-3
231-749-3
232-230-4
231-171-1
0,10231-176-9
215-535-7
215-091-4
Triclorfoo
Tricloretilena
Triclor-tluor.metan
Triclaurti.
Triclocur!
Trlelllamina
"fr1ii'iOi)famlnl!.
Tunasleo:
Vanadiutoraf
Vinii
)(jlidinlt.
EINECSTrielilen-tetramlna
Xilcn
Trifluorl>-mono-bran-metan
2(15
3-lrimelilbenzen
206-394-0
215-089-3
15,1 tcluen
Triam-amina
TriclciT1.1.2
Trifluorura
Trlfluorur~ izomeri
Trinltrotoluen
Zlrcooiu
Triclilen:Qijcolde
1.2.4-lricICfbenzen de
carbura
1.2,4-trimetl1benzen fosfor
Trimetilen-trin;tramina
2.6
VanadiuX11enol
Waliarioa si(fUmuri
1.1,1·Tricloretan
231-171-1 de
ccmoosi
debeoZiI
sau ba
c10r '1205
fenik:lordam
de
freon
lunasten
trilluc:i-(1,2,2
TNT
Cufnafen
de (exor1nsij
V205) 11\
hei-noenetan
(:>-(I.l·fenil-8acelil-dil-4 Valoare limita maxima
Valoare limit~ "
Nr. mg/m 8 ore
crt. CAS II
11<>62-1
II
II
1105-686-6
.27-6
·24-3
r.I3-1
~135-29-9
1Q1·70-5
hJ(l.73-6
r~40-33-7
1111).12-2
1,\60-71.6 I~
11I'-62-9
11·01-6
111169-2
/1111-07-2
IlOO-73-6
11l-1lG-7
Il~I 61-2
llfio.91-2
1\10-20-7
7140-62-2
EINECS1~40-67-7
/0.50-3
/~'0-62-2
flf6-6 1~1.62-4
3-8
!fion6-4
11103-6
IlOO2-4&-1
·44-6 Trlclorfenolat
1'1<\13-15-4TrlcrezUosfat
Ulei
Trifklorurâ
Ulei
de
Denumire
deo)azct
Trlmelil-cla-·sllan
noIidimelil-siloxan\c
uri minerele
cuoru

CAS 8 ore
Ziii'I1'f>I!l
483. 13()6.19-0 215-146-2 Qxid de cachliu (fumuri 0,05-
484. 8002-74-2 232-315-6 ParafinA ( fumuri) ""2
485. 56-3&-2 200-271-7 Parathion{o,o-dietil-~p-nitrofeniHiofosfBI o:os
486. 19624-22-7 243-194-4 Pentaboran 0,05 0,01
487. 76-01-7 200-925-1 Penlaclor-etan 40
486. 87-86-5 201·778-6 PenIBclQ(-fenoi P 050 004
489. -- Pentaclor-!Iofenat de zinc 5
490. l002&-1J.ll 233-060-3 Penlaclorura de fosfor "1
491. 1314-56-3 215-2J6..1 Penloxid de difosfor "1
492. 1314-60-3 215-242-4 Penlasulfura de fosfor "1
·493. 109-66-0 203-692-4 Penlsn 3000 I 1000
494. -- Penta1kJorurA de sulf ~ ----
495. 127·18-4 204-825-9 PerdorelMenA (letradaelHenA 50
496. 75-70-7 PerCIor-metil--mercapan o:s
497.
496.
75-97-8
6003-34-7
200-920-4
232-319-8
Pinacdmi:i (3.3-dlmetit..2-bulanoni:i
Pirelru
~1
499. 110-86-1 ·203-809-9 Piiidiriâ 15
500. 110-85-0 203-808-3 Piperazina (pulbere. vapori D.i o
501. 12().8().9 204-427-5 Pirocalechini:i (plrocatecol) 10 "%
502. 7440-06-4 231-116-1 Aama (sl!nIi sdJbIe e>pimate In Al T
503. 7439-92-1 231-100-4 Plumb si canpusi an afara de Fb
0.05 O.J.Q
504. Polidimetil-s~oxan 60 80
505 Propafen{2. 4-( 6- elor- 2·ch i"aXA IInox i)- fl!naxi-propi onat 30 5U
506. I 74-98-6 200-827-9 Propan l~m
"Tun -
1600
"5
507. Prapaenlmin~ pC P
508. Prop~-glicldil-eter 100 2l)
509. 57-57-8 200-)40-1 Fropiol8ctal~ p pC 1,50
510. 107-12-0 203-464-4 F'roPionitril (cianura de etil) 0.30
511. 108-46-3 203-585-2 Resa-cinat P ~
512.
5i3:" 7782-49-2 231·957-4
RooaminA de metil 70----
~4

0,10 0.20
Seleniu sI compusl_exprlma~ in Se
514. 78-10-4 201-063-8 SUicat de etil 100 200
515. 27137-41-3 ~ Silvan (meU! furan) 10 20
516. 0.1~
ill
518. 7440-31-5 231-141-6
Sistox (demeton; o.o-dietil-a.2 etil-mercapto-etil-tionofosfaU
SoIvent nafla (OUdron de huilA) P
P 0,05
100
T 200
Staniu (compusi anorganJci exprima~ ca Sn
519. 7440-31-5 231-141-8 Staniu (compusi aganlci) O.1~
520. 100-42·5 202-851-5 Stiren (monorner fenilelilen °5~5 I 12 150
521. 7704-34-9 231-722-6 Sul1 (pulbere) 15
522. 7773-06-0 231-871-7 Sulfamat de amoniu 10 15
523. 75-15-0 200-643-6 SUJfura de carbon P 10 20
215-246-6 Sulfurtl de PkJmb 0.50 1-:50
~525. 1314-87-0
93-76-5 2Q2:m:3 iO
2,4.5Tlacid(triclor·2.4.5 fenoxi·acelic 5"
526. 7440-25-7 iO II Il T A:
231-135-5 Tanlal si oxid de tanlal S-
527. 3689-24-5 ~ TEDP sau sulfotep (letraeti~ditio-plrofosfat) P 0,10 0-:30 Ilbstantele CU indicativul pC sunt potential cancerigene si/sau mutagene, iar substante le cu indicativul C au
528. 13494-80-9 ~ TeJur 0.05 0.15 I ilncerigena si/sau mutagena. Pentru acestea. dar nu numai. trebuie verificata clasificarea ca substanta
529.
530.
107-49-3
8006-64-2
203-495-3
~ TEPP (tetraelil-pirofosfat) P ~
• 400
D.iO
500
I'llln si/sau mutagena. conform definitiei agentului cancerigen si. respectiv, agentului mutagen din Hotarârea
Terebentin! (e$enlt1 de ) P
531. 79-27-6 Tetrabromurâ de acetilenA "----fa 15 111111nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor
201-191-5
532. 76-11-9 200-9)4-0 .,; , 3000 303 4000
Ilocurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locui de munca. În scopul aplicarii corecte
Tetracla(1.1 2.2)(1.1,1.2)-difluor(1 2X2,2letan
533. 79-34-5 201-197-8 Tetracla elan (1,1.2.2)(1.1.1.2) P 20 3 30 1111\hotarâre. '
534. 56-23-5 200-262-8 Telraclaurl:i de carbon pC P 30 5 50 ilhstantele cu indicativul Fp sunt foarte p~riculoase. expunerea la aceste substante trebuie practic exclusa.
535. 7550-45-0 231-441-9 Telraclorura de titan 1 3"
536 .• 0.01 0.03 111)Slantele cu indicativul P (piele) pot patrunde În organism prin pielea sau mucoasele intacte. Indicativul P nu
Telraem si trietil plumb P
537. 109-99-9 203-726-6 Tctrahldrofuran P 150 50 300 II, substantele care au numai o actiune locala de tip iritativ.
538. 119-64-2 204-340-2 TctralinA (lelrahidronaftalInS) 100 200
539. 509-14-8 208-094-7 Tetranitrometan 3 0-;4 ""6
540. 479-45-8 2ii7-531:s Tetril (2 4 6 trjnjtro-fen~-metil-nilraminal P 1 1.50
541.
542.
20816-12-0
7440-2&-0
244-058-7
231-138-1
Tetraoxid de osmkJ 0.001 ~
0.050
VALORI LIMITA BIOLOGICE
Thaliu (compusi soIubili) P
543. 137-26-8 2Qs:2a6:2 Thiram (dsutfiJra de tetrametil Wr'am 2 -5-
544.
545.
7440-29-1
-
231-139-7 ThorkJ
5
0,020 0.050
15
1. Plumbul si compusii sai ion ici
Tiopentand
546. 7440-32-6 231-142-3 lUan 10 15 1,1. Monitorizarea biologica trebuie sa includa masurarea nivelului de
13463-67·7 236-675-5 Oxid de titan
547. - TiotriclorurA de fosfor 5 plumb din sânge (PbB) pe baza spectrometriei de absorbtie sau a unei
546. 10&-8&-3 203-625-9 Toluen P 192 I 50
549. 119-93-7 204-356-0
384
metode care duce la rezultate echivalente.
o-ToIicml pC Fp P
550. 95-53-4 202-429-0 o- T oIuidinA pC P 3 5 Valorile biologice limita cu caracter obligatoriu sunt indicate În partea B a
551. 1()6.49-0 203-403-1 p- Toluidina pC P "3 .S-
552. 95-80-7 202-453-1 Toluilendiaminâ 10 cestei anexe, la pozitia 43:
553.
554.
564-64-9
8001-35-2
209-544-5
232-283-3
Tolullen-di-lzoclanat (2,4) ~
0.30
Q.15
0.50
Valoarea biologica de 70l-1gPb/100 mi sânge este o valoare restrictiva.
Tox:afen (cam1encter 60%0) P
555. 12654-97-6 235-754-1 Triedimefon (lriazin) "3 5"

I Anoxa nr, 2 esle reprodusa in lacsimil.

532 533
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
1.2. Supravegherea medicala necesita masuri speciale daca:
- expunerea implica o concentratie de plumb În aer mai mare de 0,01 Nr. Fenol
Hb
sânge schimb
În
de
Etilbenzen
Cobalt
Clorbenzen
DDT
Clorura
Momentul
Dieldrin
Cram 5mi
sfârsit
N,N-dimetil-
1,4-diclor
Cadmiu
10 sfârsit
N,N-dimetil
Compusii
Fluor
timpul
Substanta 215
25 VLBD
- totala
Material
urina
150
de
recoltarii %
sânge
si 4-
Cobalt
Dieldrin
diclorfenol
Fluor
Crom
Acid
formamida
DDT
Fenol
COHb
acetamida
Indicator
Metil-
Cadmiu
N-metil
2,5
biologic
cian
compusi
30mg/l
30J1.9/gC
5 mg/gC
mg/gC
20J1.g/l00
J1.9/gC
~lg/gC
50
5J1.g/gC
1,5
110J1.9/100
30 mg/l
mgll
5[1g/1g/gC
15J1.gl1
~lg/gC
J1.gl1
mg/l schimb
total
saptamâna
biologic
Tiocianati schim'b
sângemg/gCschimb
mg/m3, calculat ca medie crt.
ponderata
metilen
21.
20. acetamida
În cianhidric,
functie
formamida
benzen
compusi 16.
14.
24.
26.
25. c1orocatechol
Clorura
total
de timp
total
metilen
mandelic
anorganici
cianuri Proteine
si pentru o perioada
15.
22.
p-clorfenol urina17.
saptamâna
Il schimb
lucrului
schimb
saptamâna
sânge cianoQen)
40 de ore pe saptîfmâna, sau (acid 23.
18.
19.
13.

- un nivellaallucratori.
constatat plumbului În sânge de peste 40 IJg Pb/100 mi sânge

1.3. Indicatiile practice pentru monitorizarea biologica si supravegher


medicc;lla-trebuie sa fie elaborate conform art. 43 si 44. Acestea trebuie
includa" recomandari cu privire la indicatorii biologici (de exemplu, ALAIJ,
ZPP, ALAD) si strategii de monitorizare biologica

. .J:\/l - -.totala
- sânge
...••••• ~.~~~ •..•,'"''- VOL.I~H I ut<11 (VLtlO)
ethemo-
enoli Nr.
totali schimb
schimb
saptamâna
saptâmâna
par --
Hb sfârsit
Aldrin
Acetona
'Beriliu"
Anilina
Alcool
Benzen
Aluminiu
Benzidina
AlCool
Antimoniu
Arsen
Substanta mi
si
Oa
10
200VLBD
recoltarii
Momentul
~Erromurade urina
urina
metilic
1,5%
AsH3
sânge
2mg/100'
50
50mg/l
61mg/l
50mgll
10J1.g
mg/l Arsen
Aldrin
l.l9
25~lg/gC
2~lg/l
50~lg/gC Beriliu
Material
Brom
p-amino-
Antimoniu
biologic
rng/l
0,5mg/10~lg schimb
/1Aluminiu
AcidIIII OS-fenil-
Indicator
Metanol
Acetona
Benzidina schimb
biologic schimb
schimb

. ,

534
535
SECURITATEA SI, SANATATEA
~
'-
ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
scadere>
Nr.
.'l'~ I!·
Substanta
N-hexan
înainteaVLBO
Metiletilcetona
Metilcloroform
Hexaclorbenzen
Lindan
Nitrobenzen
Hidrazina
Nichel 30% ser
urina
urina
Momentul
Parathiontotala
5%
recoltarii
5%Hb Mercur
Material
carbonil
scadere>
urina
schimb
schimb
schimbului
Metiletilcetona
ricloretanol
Hexaclorbenzen
Hb acetic
Indicator
Acid
COHb
Nichel Pesticide
Telur
Plumb 800
mi =-urina
Pentaclorfenol
Momentul
recoltarii
Stiren
Sulfura 300
2E
Substanta sânge
mg/gC
mg/gC,
150 Telur
Material
100
urina
VLBO
TetracloretilenaActivitate
sânge
300).1g/l
40
3).1g/cm
10mg/l ).1911
).1g/100
100).1g/100
biologic
schimb
tiazolidin
Plumb
Indicator
Pentaclorfenol
6,5
biologic
0,55
sfârsit
4 demg/gC
mg/l
începutul
20 4 +
saptamâna
Tricloretanol
acid 2-tio-
Acid
colinesterazica
mg/l
).1g/l
30%
Mercur
Mangan
Ha)otan-
Oxid de1
începutul
sfârsit
sfârsit
2
30
2,5
10
15
5 ..
si
1,5%Hb
150).1g/l
35 mg/l
500~l y2,5
trifluoro-
Hidrazina
biologic
sânge
sânge
sânge
20~lgllmg/l
550~lg/l Mangan
p-Nitrofenol
).1gl1
nq/l
mg/l
carbon
200).1g/gC
10).1g/l
mg/gC
biologic~lg/gC
).1g/l
mg/l saptamâna
hexaclor
g/l
caMetilcloroformschimb
schimbului
urina
schimb schimb
urmator schimb
urina
schimb Nr.
eritrocite
schimb
schimbului
mi
Testul
urmator
A.ctivitate
28.
A.cid
Methemoglo- sânge
saptamâna ALA-u
PEL
CP-u
Acid
mandelic urina
Sti ren
carboxilic
par
sânge
fenilglioxalic schimbului
urmator
sânge
43.
crt.
44. 42.
46.
47.
orqanofosforice
Tricloretilena
carbon 41. iodazida
45. 0,02mq/l

II

\1

Iii

536 537
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

lIuisterul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei

ubstanta Nr. Xilen


Toluen
Vanadiu
Uraniu Material
recoltarii
Momentul
Tetraetil urina
urina
de Acid
sfârsit
3
2 VLBO Indicator
Uraniu
Plumbhipuric
Vanadiu
biologic
g/l
mg/l
25jlg/l
20~lg/l
10jlg/l dietil
schimb
~.

ic 48.
Plumb total schimb
urina
50jlg/l Acid biologic schimb
tricloracetic

Ordinul nr. 3/200733


pentru aprobarea Formularului pentru
înregistrarea accidentului de munca - FIAM
Având în vedere:
- art. 51 alin. (2) din Legea securitatii si sanatatii în munca nr.
111)/2006, .
- art. 122 alin. (2) lit. j) din Normele metodologice de aplicare
I prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006,
Iprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.425/2006,
nlna - Hotarârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea si
ALA-u - acid della-amino levulinic urinar
CP-u - coproporfirine urinare 1IilIctionareaMinisterului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei,
PEL - protoporfirine eritrocitare
I II modificarile si completarile ulterioare,
INTERDICTII
!JMM!Y.f .. 1
în baza art. 16 din Hotarârea Guvernului nr. 412/2005, cu
Se interzic: producerea, labricarea sau utilizarea la locul de munca a agentilor chlmll,1 l\lodificarile si completari le ulterioare,
prezentati mai jos, precum si aclivitatile care îi implica. Interdictiile nu se aplica daca agentlll
chimic este prezent in alt agent chimic sau este deseu, daca valoarea concentratIei sale esti
mai mica limita de 0,1% masurata În procente de greutate.
ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei emite
Agentidecât
chimvaloarea
Ici:
Denumire
IIrmatorulordin:
- benzen Numar CAS
71-43-2
- 2 naftilaminâ si deriva!i; sâi
- 4 aminodilenil si derivatii sai 91-59-8 Art. 1. - (1) Prezentul ordin aproba:
92-67-1
- benzidina si de'rivatii sai
- 4 nilrodifenil 92-87-5 a) modelul Formularului pentru înregistrarea accidentului de
- 3,4 benzpiren 92-93-3
- bis'cloro-metil-eter 50-32-8
542-88-1
munca - FIAM, prevazut în anexa nr. 1.
- N-fenil-13 naftilamina
- N-nitrozodimetiiamina
- o-tolidina
135-88-6
62-75-9
b) modelul Anexei la FIAM pentru înregistrarea finalizarii
119-93-7 Incapacitatii temporare de munca, prevazut în anexa nr. 2.
(2) Pentru completarea formularelor prevazute la alin. (1) se
IILilizeazaclasificarile si precizarile prezentate în anexa nr. 3.
Art. 2. - (1) Formularul prevazut la art. 1 alin. (1) lit. a) se
""mpleteaza în cazul încare evenimentul se produce dupa data de 1
33 - Ordinul MMSSF nr. 3/2007 a fost publicat În Monitorul Oficial al României, Partea "
I/f. 70 din 30 ianuarie 2007.
538
539
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
ANFXANr t
ianuarit2007, inclusiv, """'''''';''''''''''''~~··>'''';'fr>'''''''''~'''''''''''''';'<t'<''""';>-<f'''''!'I;n",,,'t_'''''''_~''''.

FORMULAR PENTRU
,<""_"';"1''''"",.W'~'''''''''·_''''_'''''·''''J<'''''"~,",_,~",",,~''''''''~~=' _

ÎNREGISTRAREA
(2) Formularul prevazut la art. 1 alin. (I) lit. ACCIDENTULUI DE MUNCA
completeaza în toate cazurile în care finalizarea incapacil HAM Nr. [ /---.J
temporare de munca are loc dupa data de 1 ianuarie 2007, inclusi
Art. 3. - (1) Anexa la FIAM se completeaza si se transllI
inspectoratului teritorial de munca la care s-a. înregistrat accidenl
de munca, în termen de maximum'5 zile lucratoare de la finalizlll
incapacitatii temporare de munca a~persoanei accidentate.'
(2) Angajatorul are obligatia. sa. prezinte documentele ('III ---------------
certifica durata incapacitatii temporare de munca si sa comp1cll I.Slradll: ----------
modalitatea de terminare a acesteia.
•• LL.JI 1
fi,lJIoc:
10. Scara: .. U. Etaj: .__•• 12. Ap.: __ 13. Sect.:. __ n 14.F~x:
16.Tel: ,: 1L--117.lnterior: L__ ~r 18. Adresa e-mail: , -

ordin. Art. 4. - An~ele34 nr. 1-3 fac parte integranta din prezentlll
Sucursala: O' Agcn~e: O' Punct dc lucru: O' Filiala: O'
Reprezentantl: ,O. Alte tipuri: O
Art. 5. - Începând cu data de 1 t Forma Juridica: ~ .--'-0 oci--~·~~ti;a·;k~~·;;';;-·------~-"----··---
-----~IT
ianuarie 2007 se abnW SA - Societate pc AqiunÎ
O O
Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei III 0) Se va COIIII>!eta
jllIlIlid biHl/IJu -se doar \1
fOl'ma SRL
scs
- Societate CII RlI~lIIdCfC Limitatll

Suciel:ll,c În (:ulIlltndil!l Si"'lll~ O


00

SAG
- CO(lperatÎv:l: de credit

h Socidllic :Igriclll:'i O
_tll.Allr~d"'I!i.
Sr\(' - Societate in Nume Colectiv CI OSL - OrganilD.lie cu Scop Lucrativ O
755/2006 pentru aprobarea Formularului pentruînregistral RA - Regit AutonomA
',el'.~LT ~:~~~~u;~:j~~~tia::;;~:icA,CUllUrtlIa'SOCiala:. o
accidentului de munca - FIAM si a instructiunilor de completare II OC. Cooperativa mCSIesugArcascA d SCA SocietateÎn Comandi[2 pc Ac~uni O
acestuia, în Monitorul Oficial al României, Partea r, nr. 8trl
publicat 2006. C:tpilJtl sudul integral Iic :-ia!. '0 Pr0l'rid.lll.c oh~cJlslii. O
din 31 octombrie J. Fonna de
GapilRI sueird de ~aI.Jlc:4c 50%

(;nIJillil slIcial prlv-.lI,I}(:!ie 50°/ ••


t~
cj
PrOlxld.:tle inlegl1ll
PrtlJlridaLc jlublicl
i\tn1ina

de iTlICfC~IIlqitlllal si local
O
C:l
Jlroprlelafe:
Capit:.d sudul integru! pri\'lJt rumârJesI.: sau româIleSt: ~ slJiiu d AJletif)llritltCipital O III

Art. Partea
României, 6. - Prezentul
1. ordin se publica în Monitorul Oficial III Propridlllc cfK1pCl'alj~lil
5!
•. Denumire angajalor tutelar: _._u

s. CNP/CUI auJtl\lalor tutclnr: I

R!nc:
34 - Anexele nr. 1-3 sunt reproduse În facsimil. 6. Carnet Munca:

54.0
541
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SJSA~NATATEA ÎN MUNCA
./t~~~~~~~~~~J%<o:~;.:~"',~":~~~ ""~"':;'''~'7''f''1[r:r'c''~~~~~~;fî.i.~1i;<tii;ta,\\t&)0j·0;;:i,;;tih'iil';~~'1
~ I'"te.d'.""p"nll'. ti
n.''''':ln'a.',~ . ~O_T,w"hl ;.';,g~n;·· ' - ','," .-,,-, ". - ". ·'C:rfG:'E~ir~~'"'\'·I::r';'I.';;~·"'··'-'~6
S. Statul profesional: ;~ :"
t1UU- FoII11â de încadrarc în numeA. necwlOscuta. mi! 312: -partial
Ll.l~'âtor în regim de lucIU pt=llllaJlcnt si cu program de hlOll1
"C'I' O ~1_CUli"""'ic~ "asi. inclnsiv1.g1IU •.• ro umaii O ~l-Sold ~ "gOlW"I.ro s.'dul o"
"I.C.p. a.i". vm si ""vuri craniene O ~2-Cosul pi'ptului inclnsiv.'8""" din lunI O~2-Pi,;or. inclusivgennn'hi O I
I.Z~" "l,i O, r.3-Zun. polvi",' si .bdOlnin.". inclusivorg"'oI. din ""' O·~3-Glezn' a,'!
IUti _ Lucrator pc cont propnu ._ 01 ,)20 ~~~;~I~~~l reguli de Im.'ru tClllponu. dar cu prograIll de hllJlll ,.o<"i
I'-""d,;
o r.8-T,"U"';, multipl. p"~ "", ••1.
Or'_Tnm"'i"I"I,,,pu'ma'liuu~.n"i""
a~'.L,b' pido,ulni
,O,!65.n.g"', ... ,.
D 1
o,
300 - Lucrator În regim
program de lucm (complet/timp
de lucru (pennanenrltemporar) si cu
partial) - ne~pecificate
O ji 321 - I.ncrntor
complet
În regim ele lucm f~mporar si CII prognlJn de 111cm
s.oin~ o ~O_Exu'.n""11 ,npe>'oare or~~:~~'''~ m'onom. mulUpl. P'>1' OI
6 C.,. mu\lipl. p"~ ",da" O ~I,Um.ri O'~9-Extr.mi"~ inf";o,, •. a\l. pin; 01
301- lucIU complet
Lucruturîn regim de lucru ncspecifical, dar Cllprogram de DII 322 -partiaJ
L!!cdilortJl rt::gim de lm;m tempurar.si ctlpl"ognulIoe lucru 9 c.p. ~I' p"~ n.men~o"a" m';",s O '2B""'. in.Iu.HO,I. O I nemen~on". ma;",' '
O.Gil, In"u'v .pln ••• " ,olo.na O b.M~" 'O ro-Intreg ""pnl ti nmlUpl. puti. 0\
302 - Lucrator in regim de lucru nespecificat. dar cu program de
lucru pa.rp:\l '.
"Oij 400
-
1
~ucr. tor
ii ti Ta)
Al~ ,1. ,oeretm1l.1erat
,,'tebro" din .~na •• peri",,' I I •• spedn •••• I
I;~i~~~:~;:ri':::re ,,,olo,,,,,,,t.b ••l. O ~'-Degd' o,t1l-lutr,SUI corp ,O 1
J]U-Lucrutor~nregiHldelucrupt:nnUJlent~cllprOgI'UIlldeJUcru'01500_U' \ .
_ nC~Clfic3t .. , cerne
,IO.S,,,.,.lu"n," ",,,,,,., • ,olnau' O 6.Exu.m;tOl; ,uperio" •. mnll;p\e p"li ".,,,te O ,- Alte ."11 .,,"le .1. "" •••Iul. ,0.
vertr.bral2 din zona Inferioara nententJ°nate mal sus '.
311-I..IICrafOI,iI11
-compe, regim fie lucru pennanent si 'ClI program de lucm al, 900 _ Alt stalulprofesiollal
9.G~t. alte p!rti ncmen~onatc mai sus O lS_lnChCiewra i Q \!
• ,'<:.., ".;'~; ')<"'L...:...l!!lf!1~u~II~tt'6tA(IM~lull'rort"oularg«_lItll(dCkntait)'·' "'0( "1';,s:,p;._.
I;::~;~~:':~;i:~":{~''''''' O 9-Ext"mil'l; miinii
",,...-io,,,, .Ite p"~ n.m'n~o"'" mai",s O'~8-MUltiPle
O PArti ale corpului afcctale 1

9. sa. Civila:' Ca.sialoril(li): Nccas;llOlit(a):. o


Divortllt(a): Viiduv(a): o o
10. Pers. În Înlretlnere: copii:' 1-.1 wtl.l, I I o
,..'::.-,:
•.;: .:"..•....
_.~'"~._.....~:'.....:,o;..n~.~~jt~.~!I.l1h~-'l!!!!I1:~!!ti!.~~rii.~~:!!!1
..~.::'.tS:~Ci_
. ..i., ..::..~..... ~... ::._·~.:.(Q~ellJ.'!il:".v~~r.._.!:~!l.!-!!}'~u,!~Ji.!t..~.lt~.I>:~jj~'1-P_~~,~~~"
•••

11. Cetatenie: O-NeCUllo>:cuIA U I-Roml'lnll O


.:...'...:'x:-

2-Alte cctlllc.IIii din


, .•

VE O J.. CeUltcnii din afara UE O !


curenl: .• Q' °1
O,
12.Scx: F: O M: .0 13. Persoani'îc:uballd~cap O (pozi~a l)scbifcazllnumaidacllCSleca2UI)
singrm'i: O oi I
J. insJmita: CI Oi
-~r-.f pentro uclivilult:u dl::>fu.sllrulu. persoana acciooltlatu t:m:
01
1. OClII)atta acddent:'lului: •. p",,,,,",,, u",;",nMu !rebltiu sUJx""le I utilizeze reltipUll1entde p'ot""~e? O daca DA - utiliza echipamentul dc protectie?
(D<:f1um:tru In clar I o<:IIp8\lel ~ntru (1or<:'
(CoditÎ(1o[<: "oofam CORI 5. Ac-cidentul U ",101 loc in ln"'U m••i '''Iituti in\replins< <liuproprie ;n;pativu pentru ",Ivu,e: dc victi O de bunuri Oi
esl<:.lIl!-111 coolll'"lllCOP..)
Oi
2. Nr. de schimburi: -j_1 --_·3.·N-;'~~t;I~-';d;I;;';-"~·_-~6~~;:·_·D
8 ore: O 12 ore: Q > 12 ore: U \6. Arridenlnl " ",ut 'OC in ""'''' un" "'~tuti in!r'p,in", <linprop,ie i,ti~utiv', pmtru prevenirea ,uu ;,u",unu:ea unui perieol oi
4. Nr. zile lucratO:tre Ile sal)li"unilua In augaJator LJ dle (prKiup zil<: Ju •••.MOI.rc &r<: dplimi.na U: Im'J'U IIInSljllor)

:5,Vechime in munca (data primei încadrari): 7Jua: L-L-1'uII3: I_U anul: LLL 8. i\cC1dentulll

9. Accirlenlul
3\'Ulloc în tin,pul unei aclivitali cu1tmnl sportive
a aVlIlloc in timpul Imei vi1.ite or~ani7... 'l.te la o persoana juridica
elI
O,
U-.Iluna: l_U LLLi
fi7.ic1'i /

6. Vechime În ocuJla,le (datu primei illcadri'iri În ocuvuJ,ie): ziua: ;1J1U1:


\ 1. Accidentul a DV\111oc in timpul indeplinirii lndatoririlor de serviciu în afara granileLor lUrii O,
\ I~.
1 t. Accidentaml se afla ina perioada.de
['.::rs03n& accidentat1\. fost victima lestare profesiOl~la
unui accident în vederea angajarii
dc traseu
01
7..Ve;c:I~I~lC la l.oc:=~1 de munci (~lfn inc.ldr;l~ii la locul de m~mca):> .' ziua: I I ~ I~na: Li 1 .. 'Ulul: I I ~ -ci I

i" ,. ~~~-.:.
.' '·~'·'!:=·'''''·~t>--';'!.η'':':,q·>·,'· "c'," "''''., n:h~·~· _-..
..• ,: <:.-. ~,..-" ,,v'· ..
'''''''l''-'~'''''''''''<': "-',
"'~"~i1"',, -.:.._-~
·ll' """-'y, ~ ..:•• '.'
;>0 ,. o·' ',' ~- , .. "'~.~~.
'" '.,. "~" .""~, ,,' ".', '
. ' •• - "',,,H>'_' d1
""',;' •••. ~ ••. ",- ~
,~

Oi
1. Oata producerII acddentulul: ziua: LLl IWla: I_U anul: LLLL I 1\
I
13. Ac\,,;tIenllltul <~ fo:>l ~clillla
12. Persoana accident.ta , lost vi.tin"
,'"
llnei IIgresillllÎ, in timpul u~t:Plillirii
tului ,c.idenl dc circnl.~c
.', uld '. ~.
$UlCil~lor
.e1ecOI:"
de st:rVici~1
Ilone ,
'
oi
i ". Pun<tuJ de lucru: O,N"V"if;,,,t O.j l_P_dul ", lu"," wi.m;t. un;tul<' loc"" ebi,~ni" ---,
.'2.Zluadlnsal)tamân3-:;.
'~7'i";'~!~",(Co~t"U,il;d~'" -.f·l J. Ora dindo·la
II07),~~,,->',«ti\':"p:tJr'2:t';v'HV~Od 7JI:00 1._23)\:.:1:'1'>.
"1·1 4.0radelaÎn~I).SChllUhulW.:~,
J:~~'~":W~"."t; 1,1
codHleat,-".yllori dclla ..• ,,{k"''Y~' (\!.alOJ!'.clto,laOlli'Z4}'c('i" .. , . o;. illI
! 2-P-ClUl de lucru ocazional sau mobil. deplasare În i1teres de .0::
serviciu (Birl~"b'll\l,""r.>pUlIzi'iloar<:uJt:Uiuluidttltll.llt"'hdcIUCIU)
9-Alt tip de punci de lucru j
~.l.J
1. FEL ACCIDENT:
2. TIP ACCIDENT,
~.
lndi ••..
idual
-IJ~
CI Colectiv
INCAPACITATETEMPORAMDEMUNCA:
L
O Nr. accidentali
b
.~ Din care decedali
MORTAL:
LI O
i 15. Meillul de
] 000 Nu DlII'!:lilln/ormDll1
Ulundi (de luCl"u):

.O 0!2
olltobuz. ma9r.:t. el::)
M\IOIlOl'l dB r~orl-IDI"MiII11 MIJ l~r(JI.{O)r<l- pi'ivalA ~-,,-r (lllhlfca (lo<,lIllipurl" 1rM. O, \

J. Data ÎucCI)erlJ Î1lcall:lcit:.1111 ziua: .U-l uma: LLJ anuL' i I I I I IIIIZonIIprodv:l;·AIabl'icli.a\,'*


O
o.
0'\001U9
05'J ;::::u~m::~:rb.<klIOJacoesrtaljabnalliri!d&lI~.pi'3ledeal&rl1~e,ps.II
~~')PlbliOO03o:tl~(alJlOctrazi.~Io.~.O;lid)a!JlOPa-Calcga,-aorgiaoroporusilOr.
Al1&'1upuriQ6JderiplJMD6imlo.Clu"erooni:onatemai5llS .
O
oi
o:
4, Dala fe-rmJIL\rlllncapaclI~ll1: ziua: LLl IUlia: [_u alluL' 1. I I I 1 Zone Ol irw,~nnli. aT,,~er' oorep.erelii
U1:i Zoo/:lInMlrlala-nlsplllllODtIt
\010
0\ 010L~'"'' _"K".""." OI
5, Nr. t1le 1nrnl•••cll;ltc TCnll)Onlra de Munca (lTM) cUlUuhllc: 6. Din ("'.lredlc 1.IIc de ~pll11lb,are'! '. LU-l L--I IOl:lCepozitt,hCbfCllffidt"Ec!:-;arf 0107ll(OJlrlloprlvalo Oi
7. MomlUate de termlnal'e a ITl\'1: Reluare acJ;vÎlale: Dece-ro O f"validilaJe: O tJ
) :010 hllO g<4lUri:llad;J \"IIlMol:i oolt.o"uoomomic-nalOmai!1C
0l1:;'!r""u..l;,_Lliolii;IIW~1U;;~" O 080 20ne 5po[lI~e' nlspeclltoClle ,," \ ' .. ~ • ,,, .. ,., .. \., o.
, .•.. , '~"u,;': ',."" j. ';l' :. /(Jil ci;N:1lnc.drtrli kcîdtnWpluJ1JifNul·md~,D'lVAlJl)lTA'1'E~~:v""«Jm-Dl..t'TJIt·tW'nlWjllD:do:'.
:<: glldti •.b"-.·;~",,~-<""',:'.i:~-.-.~~~~-;~%~':l:
I~Q!O ccns\[UO~I.Dllplon.l1"'h'l\O[D RC5poolf\Oalc
O, 019 AJ''''Y'UVUli070W~ulM\lCilllh.U''''lOIItI<dl,~~~:S',\IIl~~,,~;..-'",.~,. 9_,
8. Grad INVALIDITATE: GR.I GR.II Gr.1II ·09.Nr.dcdlleINV: ,el Data: O l:l?2 (:",,,*u..ti:-u;.oil:;n Joltluldl",.,~rij~i. ~'MO;lI~
.••r\r O 0:11 Pa:til;.i-OiI~
0'\072 ZGl""bC0P8rihl_s!!idilsporl,sMiOoJ9mn!lS!i.::A.;):50MllCc~i1e
.,..b\ictlltJI')li-WI~arWl(~.\.I;;·j'''I!';''-dlil . el
OI'
..,.'~.'-\~',30\I(lfbif.CI ell:cCrf- mttOlft"uil O! l..6i Zor,enla:nI*~lI{lnll8flibt!r}-stllOcM>l.1lec;.w..,~ecop";I1l.P61e<klslti f;l!
.-<'
lt~':'::On'ilnr.li'·SUtllll'llrD CI i ceg ;Jt(jR:up.:riOEOdi~ulM(jdid&lu:run8rOM:ior'l:l1'fTlci3.0 a..!
a'! 090 20nICDr\Dne.eKllIus,,,pll.flll"cIinoonslfUOdl.nll$peOlItClllt~ O.i
Wf> f:orr.Jun; _., •••.•••
ril n., rJro;!'i tI'l~rltf('.,~~
1:a5C~~l.Oii'P&,'pv.ll9ap:i
\ IUl"J=-.p~I!J;Irir>wr9.<:..::b'.I'lIi.:::;r.nuilro.B,.l(~~tAti~'9cariQl"td&p:.e.aJ
o 092 lOMlnhal.tT\I!_gHpi,p1onI.lI\e.ltllf~I!!;I~lIIl!1a'lt
Inr~.lll::)
>-
d
~:
I
p
neall103CU "...,nesp« 1"'"
ca ••. a &9-AltetlpundemecS1asfi>t1ere
SI-CootuZIlSlrAllImtracramale el ooofe,,,,edeOreslarla&nlINlIeIor.,ermeplSCloole.:zoneIO[UlllrD'
llespeel~le
O\OOllr.Ml;>lrl:;.llmll_bO(<'lCnfW\r'.D.,
Oi(,".JJZCf'''(I(In&rlll-bordJe\4~br 1,'> '; O'i
\' ~ AuolJn •.• m o;:>:"I;tl :(>uIMo:lil.-1.~ h"l'l'I'lO'rtnn:ic,(\/l1l'l rMi tl~
:::~6~~t:\JJ>,EIi~1J~~~:~Pi?-..o.~.a'lts.n~,Wijl
(Ti~~4.lJ~~JUi!:~J);~i·;~~::~;~,.~;;i~~:~~~~T1'r:i'~ii:fu'HfllXtgl;~ti~h
00..TI de leZI~~~~-:~~~'~-:;:
.
I i:r~i'".)[mc ftl(lQUI' §i:: ~::~:::~:.~::~::.:~::='::~';:~:.~
.. g'i
plI-Leziuui ~ Sllpci1iciale
~ J O-RllIl deschise
pl2.Rlni lez1unl supernclale .' O'
Q.~b59-A1te
CJ' 52-uziuni tipuri
~60-Ar5Url de cOfiwzii si leziuni interne
siinterne
deeeraturl a
O ~90-Efecte
O 91-l'ierderi ale
92-Efecle aleacute de auz(barotrauOle).
presiunii
Slllldulul, vtbntlllor ~ presiunII O
CI
CI
jvJl rt'flT'"
;033::-"'''''' Ot'O"~s\er~
i,••••
.a ll-N,im(llpk'
0'\101 Z()I'Uwwr_ - 1UllIluri(rtA~Hl,
Ol 102 ZoJllu:;d!IUalll .Itlil~
t..'f:.Malc.u",.uu) ~-~_ ..,
,.•,
qJ
O_o!
~19':II~~edCrl11j si leliuni .El r6l-Anmi I,cnn;ce 01199- Alte efeele ilie ~lncllll11i. \'ihmliiloc si prcfiiullii O I !:l3S ;;t:nUIO,.' pViul:u. II\.WI. <.J,llui a..•••iill..'(1 (I;JI~,uill' lI"~IO:.;",I) Oi 1(13 2~'fw:;.-ubhllalll'C-"'I.sl\lkoll<llizf>f" .' O'!
I!""Zu.lue"'" O! d"!
~2(1...FrU('tUrl de os O ~2-AJ".!AIri chimice O ~::i~~~:: ale lt'mperaturllor extreme, luminII si O
\ ()36 3I;c}l,i.!,<,,<.Llli.

!()3!lfol1,~ri')3:tdtJ
9'W'~IIl:lon':..<t.
I~Mt1i
\p<l.J,J ':OO'~OI

oolu::runel"'l'nliC(la.mtJi~

O
100 ;'II(jgr'4'Uri'OOdlti\)ulM'Cidlll"..o'UNm&rlliOnale,...aj9.lS.~l(dus"Jparlil'dirlCC>nsIn.d'

II' M;;ri"j(lOj"l\I_abu;.11tlillr1w~ul\l\r.:#Alls,paLl<.JIllll>.':i"1I'i.00iIti'.bGI\lltloi O'


, n"pllOlfiOCIlo 0\'lOpefp~tl.pi.e.><.llIusIvpi.[1Yldln00l15ln.ICUI.n"peClftcale 0.\
\04OArll cii, ~IiVlIll.lel,"IICl,...blrou,rl.ZOllI cii (lsl/1lCh.dlvlrtlsrMOI- 0'1112 (j i
q q 1:: ~:-:;~~:;:.=;~
llUlri.liEluri.I'\I'luri .lJ'JldJl ~""OlliI'l-1ik>l 0...'111;1;, ~\"lk"'rlO. V<!j.ll>-3ill.IISII.i,lJali<J
p21-~rllC1ur~ illChi~
p22-hHt:lllntipuridc..'idllse
p29-Allc de frllC1ur.i O "6~.Alle IIJlun ....deInfocl"
O ~Dt8~Uri
~70-0travtrl.~ llrJ,llrl SI degcdlJlrl .0.
O.tOI-lnSOlalii
lt2·r:reclc ale
OJ-Efect~ ....
tempO"al.UrIlor
r.llhllllll.nr (1!l?lel1f1lt:e)
~i1Zul~, QO
.,O J :~.I~ull,;';OCl·ncbfO.CJ)logi:. uri~r!;il~li, 00"..3,
pJU.lJhlocllt!I:lhia'\'U si tell .••lon!lirl ale tJ"kl7l-OIrAviri acute O p09-Alt~ ~eclc ale temperatufllor exlreme.lumiuii si . O
.O! ". ~. '''''; "o",,;"'lA."'d.,1uu"'~".'"'.''''''''''' ••.•.•• ,,..'.d"~••"'" O!
rlUscbJlor rJullllnlor . '" I D:j 120 "\edlCUpt':;cilSJOrici::aI3.exd\dvp~tied"COOC1fUCli .roopecil~C· ..•• -. O'i
,IJI.I)i!'ltlCl1Iii ~i !-IlbhlXII!îi
'1
q '172-lnfec!ii acule
. 1
l;::tP 11~~()(:lIrl O
II I tll"~LlU!~la~rdt.t;ivnIUl",&dIid
•••
!I)l4H...s,aull"llll.:.:;.mlWl"ill41Ulil41<l'lltPlJhJilib4ll.l:.l'O;lJttviLil;o
1()13~;~CO:~':~~V:>iI;1I1YW~"lIiUO'rolj,uct41J ~1Î<d.1!.1i:ttÎ<)(l1"'.1l1:;;; eli 121 MliUicupl~'O"'lIIridi:lIla-t:r.l>llj)a(;;Or:lUli) O,i
O p'i9- Alte tipuri de otra. .••. t:n II-Socuri ,0 g~
~Jl-LUXa~i
~IJ9.i\nc lipllri tIc disiucll!îi si Iuxalii ·O.,JUW.IIl~ si asl1xkrt":
iri si infee~i
O b 12-SoclIri
in unna agrcsiunilOf si ameninlAriloc
Imllmafiel: O
r
I io.m/ll'ulIll_'~Jli:>40w :iputM•.•(jjWJw:IJ'IU·,,~,\icrl/lll!m<Î';u:.
o'
0\,
o
129 .eJ1,S'upuril2QdeÎ;lU:MtCidlh.oUMfTl~""mal~.tl<dusi>Jpaltilitcli'lCXl,::!~.~
122 AII.
!199 M,dicuPIIIs'..nf1ici::al.!·carf*'
Medl de luoru ""plolflOllII • " , cl.sIl~_rD·
nelnolus,tn " -' Q.
Q 1

i::::::,~'":,~;:,::,~
511I1.1

106Olm~IuUldesana"'t.-nI'SPIOllcIIIl"
I corpului) _ 82-Leziuni pravocatedc tnecnc·mortal prin O 20- Rinl multiple O
0'J11'l$ilUli (l9 s!rtlel<f.:s:)ilal,. CllSle d,,~&'I61ll1&
OJ . .J
1;'" 'MI ""~N ",m."''''''' m••.•
~40.AmPtltl\T1 ~I(pierderea
p.SO,Ccntu~1I ri1ulln(ern(" unt'1 ..parll • r
~O: rSI-Asfixiere
.snhTrla-si~ , _ qtl9-Alle tipuri desllceÎfi~:ak
9~-A!lt: leliuni socuri IlelllcJlJ.SCÎlllrc ccl~tlt: mai . ,·,,:0
~IS O
,,
[.-:':-7' .. ', .,.-:--:~~.,
.. ,.-,,·...-·:.O:iiUii;~i-;;;iri.:fi':;-i.:~~~~;ii;:;C;;;;.:;~·;;:k;·.-;~~"cddrnfu1IIt"Ul)n1lIIw.isluului' ,," -~.,
543
542
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
~wtr.:t;oe(;iI:1,~~:m.~~.w~'l;;,!!t,~~~~~~;'>,;w~~?,~".:~~~~~&;~'f~

10 Nu
OII Prcll~Jol".labrtC
ullili.lnlormalll ••n.
proo~ •• dap02lIll.r. -
JG.Acthitatea desfasurata: a:...•• llpu.ril.· nn.p..::lftC.l'", >~'.' O 139
O .0 Alt.
AchlllU
ac:r.illlt'InleiIOIUIII,
30 de l~tJ - kfultl1
nesplOiroealf
{UiJ'.~.:C~p..~~pun~~'lf:f5U1h"it4tA.~~Ce.~iJlr"e;kl'~Oinc~'tca~"I'lfll
OitISr.\oi....-alll nspedlictl!mai SJ~
·1'
'li hui"""' ..•If~I" ••~\klll~I:pu-ilo,
p't(xJu:::, •• 0'41 SvI...o:pLt>bdllliulur6~lHlIa~."pW(u••lldlil
112 DeP<'2;:atl '~Mtl ipurile. °.142
, Olgllf'lUlf',ooodu:tr.
.lV::f"il.O~ il'1l&!eclualll - ac1illi1~i ddDclce, poce9!lre de dEl1a, muncll de t.h"l~
f 19 Nl~ ytWJ'; 10JJ ipulA:.1;'o'i161oJ dY-.:.:IbilliI8 noc~ic:tlatn"Ul.C OJ 4:\ foci"'I!liCQlrll;1I0alO· <.Ullpararo, v"'ll!\rl:~:.e'idi ll:rJdllll!
i 20 EI{OfI~•• IlI, Conlilrl.lCIU, R.p.NI, O.molirl- nupfolflOllile O J49 AII" «:ti1.ila~ 40 de lipiJ khilell c:lfIsl&iuraia r.espedt'ci!lt! mal sus

22 Coro!'u:::lii-())OsruC:illd&dirib, q .51 ~'~~~llWdlunu,Plaga~I""I.J."Wu,II"li.Il •. It<l,IIW"larll<l.~~lIl>""'''~


2.1 E>::~v1l~j,
" 1:1 Coraf\.OJ1-~~(61J110.ln.CErlJCuI.OO!;:Q,O, pedsi.ba-llio. porlJri O
0'1' S2
50 fnUClliner\la.ropaaloa.
AII. aj'..owe~
ao_lMLeltl r •.IIIIIOI'lOI. ~lvlll!IIUO'oo~lflcel' 10, 20.30and40-n""lo4lllW.1o
1 U Aolfll ••..~l4rw. '~ali. eXllllo',lwjk",i rfltoliooro,,~tl.diior - J.lillo lilUit'J Utcllft"JIu;li 0i.53 CuolGlel! .corwiw I\UU.lllU~:inkl ~tial:;.:lU lIO.,..,ual
!2$ ~mDl!ri-Ul,jpt.iIolOe~~~ ... 01.S4 Co~ea9',nltal.l..delGll.'1>u'h .

: 29 A611l"rJ:I''';20ffl;p.J1A::1i\(lll'!Wl,resr,'\.'1I:'lllllr_pI!6Erllll'lmi'i!l''~ O j.\., ~~m':.';;,~~~~~~~:;::':~~~~;Xdol un!(W'l1l

31 Ao.vlli~
1.10 •.....,~.,(IIlTiil!;r~/}Io
'IIrlo9"~ rOfrstl •••• ~rf'<'II.IMI'IIl'Hlt(J'f<-:r'lIl'l
~I~.wlllla hO!llool •• p~lcol,.OAIO'~'~' o.nlmCll~lor-nupt'Ol~o.11 O 6U Alle
1.'i9 Ao~vlliiii gr~;,oo.
spo,tiv ••liptJlA:;IMUl18 ml'OflIO· ~iÎCtll~
orll$lloe $1 dodnl!lsur;'llil IlUp'(lill~l' mais.s .
1.'\Z J\::~'lilall°"ll,it1Jkr "'1l1lrriwlIUla.llOflÎ.:.vruI4 p 1 61 .'\.:i>JI(l;il.!u IIIit:.earl.. kdl.-tliv Iti L<lfrJ..,llllijlod)oIor W _al::po:1

!;~~~~:~
~~::,; CIVSWle/l AnmnkllOI g j:: ~:\;~iO~"~ ~~1~;~\6~ desl~ra~ ll&Specik~l! mai 9.IS

135 PiscCuI"r6, PIlOClJft CI 1" AlI~ ~AotlvltiUi o.,:Msl,Ir\~~ ,apru"nlo.l. 10 oluJ~oC"o" n'Iflj sus

! 17. Actiune nuca efectiva: (" .. o(lJlf~~C'kutI «c;upllnZlfo.-t 'C\iunlllb.lct tftcllvedttfÎl~~f'~e-"ddli""ll


·i 00 Nu.lISlbi"llOrmcm o"·.; . 014::~idelea.i~ea(~""'iQJll,pa:::htI,COI"'l .....•..

10 Opel"'~ rrle'7ri,:t! . """'PeO'~11\ o .:16 T, •.rwfl<l, III1lJllllrllft, ud:lrlla, \'Op.<;irP.l\ !pilllfl


o
'1'
1
l'';;0 /.J;m.owf..!l doodIr~!II(>!t m!l3lfli d<o i.x:n
l-'on'WE>ll.oP'lrellffl!lsiniicbru.:ru 01 49 MII' \,II~ri 30 UilllNl <:I;:'UI1I1fi'oc;'; .,!ij(;:iv;;,.,\tiV~riCllt;;
47 Des::nrde.e.1l.imp;ngere" . "Ii., sus

! ~~~~:;'::~in101ll·7;:~~~:~V:~:I~~W,lM-ilk
: JO N.:Ii';lllliOJ ir!wl,mo"~ de rnlt~ - ~s~:.I'::/I1u
••tJ nrtisw ,g I~ ~~~';
: CI! 82 C"jzOl'tlala
~~;~~,I~r~~~~.r:~I~:~~M
~lr~OIl, lmpingeren. foslqg">l.-ea
u~~l
~ui ~;&Cl .".::

?)
,• ~l
r.c'.J •.<!iWN.:J.UIIUlIIotiu
Ar.li.Jlllli OI ir""".nlArllll
l.29"'u;9'tJP.Ji'lOdJ'puIJlqiune'iJ:i:I
""iirki.'hU;U'L<llU
doi ",l)r,,'1 n.-.iOl'l;'llllom.,rillll
••I+.:lI~flIY.ir--o'licaUlma$1.fS
o
CI 15:J
CI.
59 Allu\P"l4lUri40w
Tfflfl1'll'fl •..••.
11Julk'\iu'l,l
...., urllllllY'.',...HI.i
6OMulA(llliobiec:e!cr·rKq)r.:iI~
liziui ulo::tiw. ''','''Lll .••.;iik;dl,;
_ M mirll n tl6fOO1lr."
mait'.ll>:;
. l,11. •

! 01
!;~=:::~~~=::::'::~~~:~~::~l~~~:~~::~::~~;:~:"N
:;:o CondJ:e:&A 'lliJ0ac:9·crd •• ~t'trrt~u., .,mp:M1llnltlo,de flDt.l· ~Stlldbu! 61 \Agrs, IIIlH"g/lle. ,#C,\11l,cobor~e. ilie

gj ~:::;lcrilO
I .;oPIls.ag" abOfd"ll.Ki!i""jI.:,;.:t.l'fflSl)oll 0.1601 r ••••a-•• CllIllrIl'''.oIIt

! : ~~~~,~,~
1~:tJ~~~','.~I:r~I~~"Jt(lIMI;~ n~ll'd.i ••~r:; mlli'Hl g I ~~~~~::,:::'::Il(1l1' fJ~llU'll
i 0\' rirer~ll. tIpt.OMilD, p1tr3Mell·· po n,·.(.~ .".izcnU\1 O! (j? MUlllf1l'

4.'lF·).I~ •.•••,a~'II"r\lll.ijll(;,jrOil.~I.'" pcalll.lli~\).rolliusia o 7OPJc.clllllJ·rltlW-tYjic.=lla 1

~42
.~~~~~~~~~
.slrtfigere~, fndoir~~. 'tl'~rea, rel<r.')ltHl.
.
d::::uubereo. (()Iiree
,
~69
o ll9 :::r~.~~~~~:~~_~~~,:~~=~-=~~~~._
~Ie !1~ri Iii
SOW lÎ\:ul k~U1e fizica etOCli.l«'l ne'3MCifc:l1.'I moli 9.l3
~ll

1 18. Agenlu1nclkrial :11 Actiunii FIzice Efective (echipamentul de mWlcif.): .(~. r.'~f1et& m·c.i;t ~ .c,~n(et 1l~~.1ll11l1lle·1.t~.:~~:~~~c ,tt •• I
L._._. .._._._._._ .._._._.,_._._._;_ ,:",:::,._
..__~ __
._ _ __ _ Cod;LJ....L..LLLI I
i 19. Aba.terea
, 00 Nu lud,,,,,
(Actiunea Genel'aloare):
Illfllrm.IU
~/~,;)~f;,'.;y;f?-)_~<)','d,T},lf!~.·c~~It!}rnSJ:un~,ItOlll.'~
0·149 Arlq (lflJpu,140 dA rlrl\t tlblllflrll nlY.'fllldlic~ll,'
~blJ\cfifo;.~,~lI,;'t·
m~IRI9
•. !enCj-~fiia~e>'i~;\V'

ii ~, 10 Abate,..
F'·ot:.lim~
OOU2l!1l do probleme ~lcolrloo.
.lllClrice d!llorilli de:~,iorb;i
ol<plozll,lnoendl-nospoolftoalll
od'lIp,Jll1fnlJ~ - COI110Cl ind'OC:l d i$1
CJ Î 6tl Alulloollro.lmpl~dloaroa
PrAl;lU$Îfen ~erSOllnel-
si pr4buslr~a unei persoane·
111UIlI'IÎ~ inlF.orlor pozfliel "nIEfionr'l
IlcspoolllOllll1l

~J[!dc.;zii O 59AIl.gupUfÎWdeliplJAbal,"".stpe61a.l-'moisus
1 .,. lu.:cru O 150 "l$cMu corpului eondJc8nd IflleDxll'lC\eme' nupeoltOCll'
1.112:~A.1t;,tlD' .• ':IOde •• 1Abalo;)fel'lil5p~llima;S\B
P'rJbll:l:Ul:IlIl",:b;"';'-I.:\If\ld..l •• tI,iIt;; ·0
D (;1 (;8Cl1rup.unobiliClllSCUlÎl
152 A1u·AA,;CItIâ·llIlpi~lf"lOil)f.lLu::lir.lil.lIl11:o1l.>OIrtli-I"'<Olke>iI~\/1I1

j 20 =:;~~::':""IJnlhr ••••r.llslum"HI,,,;.o,,rg ••••.•dewporl.omlslldD9'l'M- O!e;;! k:x,z~Gahgol"ll..ln':tll,a;oz/II"oajXlocaun. fn:;!;"'are6

, ~; ~:~;~~~:'.:::~.I:~:~~rl.llOlllO. lmfWro-Nn.(1tr~rn g:!~ ~~:~;;:~~~,~7r<;:;~~I7.:~:Cl

I :&
J ?4 A'l\l ;,jIJII'.Iu"20W
l"J ~lfllre
Mlllf\fini
goZ)o:>!·
~l
fl'~VIltiZIlll~'
~1oIr",
~pcri:.!lrll,
11II':/p"";'I• ..:iIl;; '1I1t I;;U,'
h,/T•. pr"ll,pnrl;~jl~
/I~ros~li. lormlllilri
.;r,~",pf\~lIIfWTIi'!:i;
go:,:O(l5JO
CI,
O 71 U'Cdl9O, ca.'''IRl..Ilt100fElil
O j6!.l "15_00
70 Alill &l dI) li;>l.l Ab"te"1111l.;;Qi:lW
grupuri co'pulul.OOlldJoM~~ nf15Pecili;ak1
ln:lunllnlern.· m/li9.l~ nesp..,jfloll~

i 30 ~r:,:~~'t.'~:s"t.:'':-.O~ •• ,olUllecar •• pr6bI5l •• " dlh6ffWla Agenlului i


ct 72 hlpi"lgeroo. l"ogtIeo
I'). ~"\1iH""",a""idluLi.1a::..or'''dwVJflIdJ
I :vF.,.f'll<':M.,. .•••...I'1I'/II\lArslt>!vIll'l~.IjI!lTl,.,,$hA.I'nIl:a~pi1I.II.Ples1i::,~lIt~) 0173~.c"'lli\lidt;af"'"
CI 74Rolir.n.I<'lI.*lirl!ll

i ~-A
:?.J
.41r,"I<"'I;.r.rtlbl!'iffl.
~..."",..,r ••. p1dl.uiir",.
rtWtn,,:w1l.1 ~"lltllr ml1l(,ril'll (Tfll~ o:lrI>fc:irntl)
Li.\-iirllCl.f'illl.~"llll.N.llllto'ial(~"lJcli1l\1i)
O
O 79 AnII g"1.f.lltr 70 dII1ofll. Mnllllll n~lIdlir','lA
"75 ChIUltfIlOlJl"~ld.lli9l.ofll"poc.i:)rllurIiaJ4cd:CclIulo
m",:!'iI~
..•~ i1IulUCdf\lId'Cil)filbt.Uril

I ;;:);!···I~:~~r~;~::l::
1 ~ •. ,OC1lrr... flIMlIt:i~''l, ~ll~::~~:llk::um,~
('.v~,,;VIl'" f(:r.'~llhi m,'It('ri':51nll
.•••·0 Illal mllooo~lor do
~ riNd •• ur.Îmlll O
O I 81
CO :Jocvl hg..'1J1
SO(Iur.lllghelUl. \/lol.nlll. ogresfull' •• l'lmllnlnlc.r!lo - nlSpoclf\c(l.lIl

[ 40 1I/lrn;pon sau OChIJl'(l~Onl'!Or d: IuorJ, Illsirum.nlelcr'.O:lonate mMual, CI ia;> ~~~~~Z'f<"i'1OO1'I r,mM~mlrill'l- (nlrlll1~lllllll(";(lmpa.,"'i Ill~'r Sl.Ih nlll()nlAlfI'" cnmprnÎill
, obl~olelo'.ellllllAl.Io'-nlSpeolfloole '

d' /II m1l1eriablt.i Of fu:ru


r·&fjt'e'::-<'11?'uh.i(.1<:o1al5l'>\lIl1lftial;-~'lH.9ioi [l'd.09 •• ~rni"/ln.oorilajsau O Iw '.rolltlln."9'"eS""oll./IfJ'I~"inlar'1I-6npar1~!Ia11tl
hclepinex ~onile OI 1I00u {!lOI",ii mi1otlC.b:' de IfllrlSP:)fl.'1C
c(;m~ j
!lSUp.a....c.""'lcralf~ i9
Il
~~~'~:~u
'1

! -1:,~'~~ ~k>~~~~:~1;ll·~~!~;Il!il'lii. ~oactlG<d!llranspllll O ! &1A~tl6iI.l'l~ a~ -......u MÎmlll tJ

L_._ .. _._
1.13
20, Agentulma1crlal
il:'_;';';~.". ·.~L:_~~:;,~;j~J.~
~~)~;:vr~~~,~:'.~
..... _._
~;;,~:~~~ .. .....•. _..~._~.. ~~;.~~..
al ADA TERII (echipamentul de munc5):
.... .~~~~.~~=~:."::~'_.1.
<::,r~~t~.~~r~~~~~~:;:~cr-~ ...__:_.::.._.'-._~
~)UU ~rnuIOlit ••••__.~._._... c'.~~_..~.:.._~_.
:.;'1: ~~~;.'~'.~;;~;~.
O 185~r~~~~ti:~~~i::a..o __;~r:.u"""
•• ",r",;i;~.:,:
:~~Io ._._._._ ~~!.
..__
."~!.;
~.,,;~.~;;;:u.:~.~~
.._..!Coct
Î1'I''''~1.IIa<.L _.
" •••c ••'.'_
:;:;'·:~;:):';,;;:,.:($(vu:'oI#It:ll·tn
'_I.."~_~"
U1'I~'UI;...u I .. I'U~._
1'~'lltU ..I"•..LL.L1
"._ "~__.~_
...a.d,:-"'U UI
tl"'JI,~odififlt.:sen,1ulm'l~dal_'lA"l.IA:r!tRJIr>~,/ .

i 21, Contact - Modalltatea de ranire: _,"-? '-i1.:/;(Se;< .• .comPlel, ta d,rYti rom'':.1 liputdc·conlect _.ll.\odajjl;lto• t1e:~riir1}
00 Nu • .xIs1llr InfOolllUlIll O 45 liWllll - W Ul obioo. in:lwivwlia.du . Cltliziulu t:.J o per'):Illf.a (viâmlliind in 11l0:a1J)
10 ConlllOlul-lt'Olrlo. lermlo,SIhl CII subslallt. 1l000IY~-llesptClllco.l O 49 AJt. !J"~40 ele Ifput Conb':ll! - ModoI1I6Ii de fl!n;IO flt""..peCrial1' rn<l.I~
O
II
le
CIIrl\d:J '.JIO.<t.IUJ <II'::dl(.:t~:.A:âI'lciu.
r.o<'Il~tjl~O,/Ct.re'llute!oc.Ic(elK:tocUl.!lr'l
luIyel~v) <

. o 60
51
Con\OCl cu lin Agent Mfl1trlel ascull,
Com1lCfCVt.rlAgtf'lltAalGrief/lSClJ!i(C:U~I,I
cu ",a".COf1londelll-llespwll1cOI
••.• .!i.'IC,1
l;~ ':'111""""1<'11:1.1c%~m,'()'I'lt:iml'l fW' md fr.rn:nliMllllf7lln(i ti .52 Cnn1'lClOltnADnnl t.li'lrl'lrilll •....•lvllfl ,'rr."~I(nri.irt:rurr.r."1 ;<wnUil, nr:)
11 t:'.•.•lrl..:.:t~\Jd)~t~$ ••I.Il\Oo'U;r"J$i;ll.I fl9l\1l<l111 0"153 Cl.ln:CJ..'1QJ lIr Ag!Inll.lilll:lfiCll \l1~1.l~~r:.ullJlr"""ll

1(:
\<. C'ml<Cl
\,,,r.I;\.~ ,">.,!l'UWld"l~
Ot:«r~ .••nrp Ilxiv.J, ~~.i"
",(\l'r,..;. -l'lf'!-l':.,11llIiull"l:ldU~d,i
rlll1:lliA~~j r:..~I!\, prir, 1r1h.'\Illfll 0,
0'159 60 Copco.n •• oil:llurl-
Alill !1ufl'lll 5Cl rlfIli",llNIlSJMOlllool.
Go,U)(:loI! -Mnftllli!!Ili dA rl\nir/l I:P.r:lIlAd!iclltll r'Mi!>lJ$
17 rA\IlIfY"J •••. $lIlY>1•.••.•
t"'I' ..••ivtI-r""(:r.I"rl~livnfJflnh[Jhi~'f\ O ,"1 (';ilf'l"nnfl.di7.l11llt."
19 A III ". .•,'Jri 1')oJo j.....,lC':n.ac ••••- M:,d.iir.ili,J"
20 IIl •.•ndDr ••••• ecp.r~.,ln\f6luln-""p.d.~le
Idr,r"'I~;iIi.:d:" lIlaiS.l$ O: 62 i
CJ, tI;J
CilL'.':'''l",. coizalUr;.
C.pcan~.dIlliluri·"tll
~l:

~ ~~~~:~I~;~.rpN,~d g 1:: ~;:;=·~~~~~C~~~~~~:r~,~~r ~!U1l"'"liIiSk

~~~~~~~~ti~~C:~&.
30 lmpeol OIlzolllal ••au \/.rtlooJ
9,::;:a~O'=~~alo
ou obl.,l. slollo".,. (vIe.llmo I'Ilndfn
ffiai~~
mlscare)-
g .! ~~ t::;:l;:.
O,/"f2
C::;~::;;~~~7~Acal'
L.ziunJ Ii:;:ice - dnC!llllA rad"e.lÎll)f. ZgomclrU.luminiis6U P(~sil..l'l;;
nos ••ooIar>o.lo i .

544 545
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA-
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
ANEXA Nr. 2

\ In FIAM Nr. [ 1_]

1 17.lntcrlor: 1---..1 18. Adresa e-m:\il:

l,ulllll'l:-
l·t.lllrorm!l
+ •• , lill d01f O

,,1

:.I...J...J.i
I
; j ..
:s Oi
'··"i

-. -.-.' ~-----~ . al

.. ,~.__
..
._~-_._------------_ ... _-'--------------_ _- ..

1. Numele sÎ prenumele persoonei din partea <Ingajatomlui care a complet:H. formulaml:


2. Telefon ia care poofe fi COntact:1ta persoana care a complef""'! fomml<'lOl]:

J. SeUlUUtuJli persowlei care U cOlllplf:(ut fonnu1uru1 ,


'hh'-'----c:::::Jr'-~'" '-'''',, _
4. Numele si prenumele condUc.~tomllli unit;irii (angajat.omlui): ._

S. Nwnele si prenumelt: IJlspeclorullli


Scmniifunl cuntJuciiturului
de InWlca ce a verificat fonnularul
-----.----------- fi

unitatii (angajatorului) S('mna'u;:;-i--ru:pcclOfului de muncii


L.S.
can' a verificat forlJlularul
Data:
(j
Dota: I
Scmni'ituru inspectorului sef
1.T.M.
Duta: '/
Ls. rl
I I
Data:
546
547
SECURlTATE~ SI SANATATEA ÎN MUNCA ANEXANr " SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

~.~
-~=1~
1OI%.V""j!:1~.);~;;'Q;ttl3;lt.'ttw:.U~:;*J~N~:~lISIH.."<\.~ __ ~'- """"" __ A""
ANEXA CLASIFICARI
'b'"
_.ww.~_~~....,C_
•.
••...
U.""
17V»:u ".,..
......
""
rIllDfln',
Su:u...•
~I)
1*"*'
~~Jn,""'fl
liJ:;u
Il.amI
.D~H~lIt"
..•..
ac,
"""'
""
G",
Gal!(l'··
P••••••
SlluMoN
o,.
ll1nl/
V~a ..~~q;,"I;~'It~tt~
..~. ,~.
'"" ",""',
_ .•.
..•.
CWV~'lI
MrJ!II-N:nllut ",.,,".• ""~~/,
••7"_ •..... "" "
" ~Nord.V
"2Sud-Eat
,,,,p
Sucl.V.d
Nord-Est lU 31 ..
" _" ••.•.••..
'"
23 ~..."~.,,.••.•.
,. '1:_,~
CLASII/Il Hl

It
O&ll'OoYtl
M,nll'.lJ'\<i'
••.••3$II.i !luiaU.
0;00l><'l,iU!

>Ii~b~~jtWt~~ ;.,*,7 #&~tX~ " -'0


I~:'"'
1;;:::;--

<;LASIJ'I(, •••••

A "cntul Material
•...
00.00.00.00 um.liW_adl
/)l).OI.I1I.H HouJ.llii"~N~
fl/I.IIJ.fUUflrvu..n.tii _-UJ

i:i::::-:
.
T~u~,;~~~~:t5);~';~u
u~ _-n •.••
1•••••.•••• « •••• ufllo.t •.

h..••
~.H
'1,'1.".11} ••.-_.udil4JdJ~_._-.u
"., . _!i.l'!!!!!,J!:!!!!!!J!..~.....,.uu..~~~_
.~fH. _~~ •• ..
U/.Ul.II:." 'd_,.rliMW/,
(,I1.OI.lIl.N) rwtl
,lJl.lu'''.fH!..~~rlitAhf!~ ... _.....• _... __
1
,01.02.00.00 "I""Y/."'" ,.;.••hJ~-.J.JM1(...,""'_ -.:~_,
r.r•••••. ,,.,._n~... ,I'..,.J.alJuou_,'MdtMn

~~"'.,-
_·.· ••m· •• ---lII •••• U""" •••••.•••• _ ••••• ""-*J.rlricll"JWIUnI"nn." ••jrwcWI'
06.13.oo»u 1U1Iw ~JW_MciliiN("", •.UqIM
./
ft6.U.uUlt .~ u. ...J.:..

t6.U.".ot
116.1.&.00'-
::::'~~IrIcw,..,.-~
_ ~,..-~.6/~ ••
""""
O6.U.nl.oo ••. I._tt
06.H.Ol.oO Islurh
06:.14.03.00 d •••.•••ulltll ••"~luI,
M ••••99••• Jt.1<atn.__ ~l" __ """"'_d
- -;:",.,.,./
06.I!i.ooM "'=:';:;:"",,*,,~.doInuakl&l.o(,.;
06.1••01.»0 -HW

06:.H.99.oo :zw-:.:::::!.:~~::~U
06.".00.00 UW"-_~~~_MuanNJIMJ"

548
SECURITATEA SISANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

·H".pftltl'''_I;alt~f
~~f:~l!!I~.!.l._
e·".lW'u'C'OPlrUre

550
551
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

wlok.I;_rl. •••..,..__ ti
-
-.,.~Oa.l.,tk~"Jin',...I1,-,....
.. •..•.•
14.OfJ.IlOAO "';'laIr, ••• 1••••••• pr ••••u.t, ma""" •• u ~_,IoM""
c••dtlwJd.w ..• a «fl\-;ue
1".OI.oq))l! r..i'4ohtke~_..-,Jnlllirl:~
. ~riIlaiN Q\
14.o1.UJ'oo /Ju;"'44c--.:tiJ_,..".
}.!J'J.~!l.hOJ ~...JIC'~~l(!i.1...l!.~!.tI.:~~f()
1".OI.OI.1Z ••IGW, •••nolr •••• ,c:o •••.••
U.Ol.Ul.OJ"1 .wnt
14.01.02J:' w..~4u llJ_mir.I
'U:Dl:iiot i;in-;j,d:tflj;·---- --- .._--
552

553
SECURITATEA SISANATATEA iN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

Ministerul lltu,!,cii, Solidaritati{Sociale si Familil' pilor de munca, solidaritate sociala si familie teritoriale.
rt. 2. - Comisiile de abilitare si avizare teritoriale au
1/lIIHlrea
componenta:
Directorul executiv Directia de munca, solidaritate sociala si familie teritoriala,
respectiv a municipiului Bucuresti '
Inspectorul sef adjunct cu atributii de Inspectoratul teritorial de munca
Ordinul nr. 754/200635 securitate si sanatate În munca
Conducatorul structurii asiguratorului pentru
accidente de munca si boli profesionale
Casa judeteana de pensii si Casa Nationala de Pensii si Alte
Drepturi de ASiQurari Sociale pentru municipiul Bucuresti
pentru constituirea comisiilor de abilitarea servil' Reprezentant nominalizat Comisia de autorizare judeteana Înfiintata de Consiliul
National de Formare Profesionala a Adultilor
°I. !
externe
. ~'.
de, prevenire si protectie si de avizare
doctimentatiilor cU'caracter tehnic de informan' Art. 3. - (1) Comisiile de abilitare si avizare teritorlaI~
instruire În domeniul securitatii si sanatatii în mII' lill'lnesc, la fiecare întrunire, un raport al sedintei pe care îl
A vând în vedere: ''''linii, în termen de 5 zile de la data întrunirii, MinisteruLui
,,,"(;j i, Solidaritatii Sociale si Familiei - Serviciul sanatate si
, III itate în munca.
319/2006;
- art. 51 alin. (2) din Legea securitatii si sanatatii în munc,
(2) Continutul raportului este prezentat în anexa nr. 1. ,..
- art. 36 alin. (3) din Normele metodologice de. ,apliclll Art. 4. - În prima sedinta, comisiile de abilitare si' avizare
1, Illoriale au obligatia de a elabora si de a aproba regulamentul de
prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2(10
aprobateptin Hotarârea Guvernului nr. 1.425/2006; IltlrPOnare propriu, elaborat pe baza Regulamentului-cadru
"" vazut în anexa nr. 2.
- Hotaiârea Guvernului nr. 412/2005 privind organiza/rell
functionarea Miilisterului Muncii, Solidaritatii Sociale siR~n)ili Art. 5. - (1) Secretariatul comisiei de abilitare si avizare
cu mOdificarile sî completarile ulterioare, '~'" 1. I iloriale este asigurat de functionari din cadrul directiei de munca,

în baza art. 16.din Hotarârea Guvernului nr. 412/2005, .t1idaritate sociala si familie teritoriale respective.
modificarile si completarile ulterioare, (2) Secretariatul comisiei de abilitare si avizare teritoriale este
urmatorul ordin:, muncii,
ministrul .. solidaritatii sociale si familiei elllll ,,'Imit prin decizie a directorului executiv al directiei de munca,
1I1idaritatesociala si familie teritoriale.
Art. 6. - Secretariatul comisiei de abilitare si avizare
Art. 1. - Prezeptul ordin stabileste modul de constituin.' h'ritoriale are urmatoarele limite de competenta:
comisiilor de abilitarea serviciilor externe de prevenire si proteC/1 1. tine evidenta solicitantilor care depun dosare de abilitare
i/sau avizare;
si de avizare a documentatiilor cu caracter teluiic. de infonnarc ,
instruire în domenil1l securitatii si sanatatii în munea, denumite ill 2. analizeaza daca dosarele sunt complete, conform
continuare comisii de abili tare si avizare tetitoriale, în, cadnrl prevederilor art. 37, respectiv art. 187 din Normele metodologice de
J1pJicarea prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr.
Partea
35 1,- nr. 887 din
Ordinul 31 octombrie
MMSSF 2006.
nr. 754/2006 a fost PUblicat În Monitorul Oficial al Romlmlf/I
11912006,aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.425/2006;
Anexa nr. 2 de la Ordinul MMSSF nr. 754/2006 a fost modificata prin Ordinul MMSIJJ 3, restituie prin posta, cu confirmare de primire, dosarele
nr. 25/2007 PUblicata in Monitorul Oficialal României, Partea 1,nr 48t;Jin 22 ianuarie 2001
MMSSF nr. 25/2007. Incomplete si/sau respinse de comisie, însotite de motivatia
Am prezentat aici Ordinul MMSSF nr. 754/2006 asa cum a fost 'modificat prin Ordlll,,'
f'cstituirii, conform legii;

555
SECURITATEA SI SANATATEAÎN MUNCA~
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

4. propune. membrilor comisiei data întrunirii pentru allnl in urma analizei, membrii comisiei au decis:
1. Emiterea certificatelor de abilitare pentru urmatorii titulari:
solicitarilor, cu ce~putin 45 de zile înainte;
5. afiseaza la sediul directiei de munca, solidaritatesocilll Titufarul,
Certificatul
Personalul din cadrul serviciului extern

II! nr.a~~af;;e~~:1u-a de abililare


familie, cu cel putin o luna înainte, data întrunirii comisiei; 'II in registrul nr.Jdala
Numele si prenumele
CO~lrs~Un~~ric Functia de ~~a~ire CUlsul/turnîzorul

comertului
6. întocmeste certificatele de abilitare si/sau avizele, cOllI
deciziilor luate de comisie, conform prevederilor prezentului 0111
7. transmite în termenele prevazute la art. 39, respectiv la
188 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor I
securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006, prin posl
confirmare
de comisie; de primire, certificatele de abilitare si/sau avizele l'lll

verbal 8.de participa


sedinta; la întruniri
.
,
le comisiei
J "
si întocmeste prOl'I''I1I1 2. Respingerea solicitarii de abilitare pentru:

,':: Titularul, adresa, CUI, nr. de inregistrare in registrul comertului Motivul


9. raspunde de c{'<'ectitudinea întocmirii documentellll
pentru gestionarc~ ,;::estora.
B. Avizarea documentatiei cu caracter tehnic de informare si instruire În domeniul securitatii si sanatatii În munca
.II/ota:
ordin ..Art. 7. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prel.l'lI11
2 .
3.
4.
. Art. 8. - La,.data intrarii în vigoare a prezentului ordill 5..
abroga Ordinul mInistrului muncii, solidaritatii sociale si fanIII În urma analizei, membrii comisiei au decis:
nr. 167/2004 privind aprobarea Regulamentului de abilitar 1. Emiterea avize lor pentru urmatoarele documentatii:

persoanelor fizice si persoanelor juridice pentru a presta servitll NI


!tI,
Tilularul. adresa, CUI,
nr. de inregistrare
AVizul
nr.Jdata Tipul documentatiei TiUul documentatiei
in regIstrul comer1ulUl
domeniul protectiei muncii, publicat în Monitorul Oficial
României, Partea I;llr.409 din 7 mai 2004. ,
Ârt. 9. - Prezentul
Româriiei; Partea I. ,.. ordin se va publica în Monitorul Oficiul

Comisia dH abilitare a serviciilor externa de prevenire.


si protectiE' si de avizare a documentatiilor Cu caracter 2. Emiterea urmatoarelor decizii de respingere:
tehnic de informare si instruire in domeniul securitalii si Titularul, adresa, CUI.
N •. Decizia
sanatatii 'in munca it jUdetulUi .'_ ~. nr. de inregistrare Tipul documentatiei Titlul documentatiei Motivul
Cfl. nr.ldala
in registrul comertului

RAPORT

in .sedinta
A. dincadata
Abilitarea au fost Supuse
serviciu ~~t~rn de prevenire analizei dosarele urmatoarelor persoane, prin caro
si protectie: .11
1 .
2 .
a
4 .
.
5.

Presedinte,

5q6
~. \ ..
~_.

557
SECURITATE.'A SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

ANEXA NI
1i:lfiseaza la sediul directiei de munca, solidaritate sociala si
'i'le tentona
1,11111
.. 1e SI. se f:ace pu bl'Ica- pnn. 37 .

REGULAMENT -CADRU36 (3) Secretarul comisiei participa la întruniri.


Art. 7. - (1) Lucrarile comisiei vor fi consemnate Într-un
Art. 1. - Prezentul regulament stabileste componen!lI l'l(lces-verbal de sedinta, În care se va preciza votul acordat de
regulile generale dupa care functioneaza Comisia de abilitar IlI'earemembru .
. serviciilor externe ·de prevenire si protectie si de avizare (2) Procesul-verbal de sedinta este întocmit de secretar.
documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruirl' Art. 8. - Presedintele comisiei are urmatoarele atributii:
domeniul securitatii si sanatatii în munca din judetul . a) asigura conducerea comisiei în intervalul dintre sedinte;
denumita în continuare comisie, constituita în baza Ordinlllt b) convoaca sedintele comisiei si propune ordinea de zi;
ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 754/2006, c) conduce sedintele comisiei si modereaza discutiile, dând
Art. 2. - Componenta comisiei este urmatoarea: "1lvântul participantilor în ordinea înscrierilor, sintetizeaza si
Numere
Funclia
si prenumele lnslitulia IIpunela vot hotarârile, comunicând rezultatele votului;
Presedinte
Directia de munca, solidaritate sociala si familie d) raspunde de îndeplinirea hotarâri lor luate de plenul
Membri
Inspectoratul terilorial de munca Ilinisiei si dispune luarea masurilor necesare în acest sens de catre
Casa iudeteana de pensii - structura aSiquratorului
Comisia de autorizare judeteana Înfiintata de Consilii II
1'l:l'etar; .
Secretar
National de Formare Profesionala a Adultilor e) poate dispune controlul activitatii secretarului;
Directia de muncii, solidaritate· sociala si famifie
1) îndeplineste orice alte atributii stabilite în sarcina sa de
Art. 3. - Presedintele comisiei este directorul executiv !,It'nulcomisiei.
directiei de munca, solidaritate sociala si familie teritoriale. Art. 9. - (1) Presedintele semneaza celiificatele de abilitare
Art. 4. - Secretarul comisiei este numit prin decizil' !"'ntru servicii externe de prevenire si protectie, avizele/deciziile de
directorului executiv al directiei de munca, solidaritate sociali 1I''ipingere a documentatii lor cu caracter tehnic de informare si
familie teritoriale.
IllNtruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca emise ca
Art. 5. - (1) Comisia îsi des:rnsoara lucrarile numai în prezl'lll Iilll1area hotarârilor comisiei, rapoartele catre Ministerul Muncii,
tuturor membrilor.
olidaritatii Sociale si Familiei - Serviciul sanatate si securitate în
(2) Deciziile comisiei se iau prin vot majo~itar. Decizii! 1I11111Ca, hotarâri le comisiei pentru reglementarea unor masuri cu
comisiei sunt puse în aplicare de catre presedinte. 1III'acter administrativ, precum si alte documente rezultate din
(3) Presedintele comisiei are drept de vot. 1 li.ercitarea atributiilor sale.
(4) Secretarul comisiei are drept de vot. (2) Formularele necesare completarii certificatului de
Art. 6. - (1) Comisia se întruneste cel putin o data I Ihilitare, deciziei si avizului comisiei vor fi emise la nivel central în
trimestru, data întrunirii fiind convenita prin acord între membri II'gim tipizat si vor fi transmise comisiei.
presedinte. (3) Certificatele eliberate de comisie se înregistreaza în
(2) Data întrunirii se stabileste cu cel putin 30 de zile Înainl lI'gistrul unic care se înfiinteaza la nivelul fiecarei comisii
36 - Am prezentat aici enexa nr. 2 asa cum a fost modificata prin Ordinul MMSSf /1/
Ilwitoriale.
25/2007.
37 - Se vor preciza alte mijloace prin care se face publica data Întrunirii.
558
559
SECURITATEA SI SANATATEA ÎNMUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎNMVNCA

. Art. 10. - Alte prevederi specifice80. ",isterul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei

Ordinul or. 4/200739


pentru abrogarea ordinelor ministrului muncii, solidaritatii
lll'Îalesi familiei privind aprobarea listelor organismelor recu-
1I11~cute care efectueaza evaluarea conformitatii echipamentelor
lldividuale de protectie, masinilor industriale, echipamentelor
si sistemelor protectoare destinate utilizarii în atmosfere
potential explozive, precum si a explozivilor de uz civil

Având în vedere:
- art. 45 alin. (2) lit. f) din Legea securitatii si sanatatii în
llf. 319/2006;
1I1111lca
- art. 24 alin. (2) din Legea privind evaluarea conformitatii
I'loduselor llf. 608/2001, repuplicata"\i ~
în baza art. 16 din Hotarârea Guvernului nr. 412/20,05 privind
lliganizarea si functionarea Ministerului Muncii, S<i>lidaritatii
. ociale si Familiei, cu modificarile si completarile ulterio~e,

ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei ~mite


Ill'matorulordin:

Art. 1. - La data aderarii României la Uniunea Europeana se


.Ihroga ordinele ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei
I'uprinse în lista prevazuta în anexa.
Art. 2. - Începând cu data aderarii României la Uniunea
\lIropeana, evaluarea conformitatii produselor care a fost efectuata
1

de organisme recunoscute si desernnate prin ordin al ministrului


IllUncii, solidaritatii sociale si familiei referitoare la echipamente
individuale de protectie, masini industriale, echipamente si sisteme

80 - În functie de conditiile specifice fiecarei comisii teritoriale, se vor introduce afl, 39 - Ordinul MMSSF nr. 4/2007 a fost publicat În Monitorul Oficial al României, Partea "
prevederi referitoare la functionarea acesteia si la modul de desfasurare a lucrarilor. /lf. 71 din 30 ianuarie 2007.
560
561
SECURITATEA SI SANA~TATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

protectoare destinate, utilizarii în 'atmosfere potential l'x,.l U",sterul Muncii, Solidaritatii Sociale si }<amiliei
precum si a explozivilor
notificate. ,- de uz civil se efectueaza de OI

Art. 3. - Anexa face parte integranta din prezentul ordlll


Art. Partea
României, 4. .;.Prezentul
1. ordin va fi publicat în Monitorul OI,

Ordinul nr. 242/200740


pentru aprobarea Regulamentului privind formarea
specifica de coordonator în materie de securitate si
'Jlatate pe durata elaborarii proiectului si/sau a realizarii
LISTA
lucrarii pentru santiere temporare ori mobile
ordinelor ministrului muncii, solidaritatii sociale
si familiei care se abroga Având în vedere prevederile art. 51 alin. (2) din Legea
I l;uritatii si sanatatii în munca nr. 319/2006 si ale art. 72 din
1. Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si 1:111111 Ilnlarârea Guvernului nr. 30012006 privind cerintele minime de
nr. 12/2006 privind aprobarea Listei organismelor recunoscutt' ('l;uritate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, în
efectueaza evaluarea conformitatii echipamentelor individual 11I1'I,a ar1. 16 din Hotarârea Guvernului nr. 412/2005 privind
protectie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1,'III ill)~anizarea si functionare~ Ministerului Muncii, Solidaritatii
diri 17 iatHiaiie2006, cu completarile ulterioare; ';nciale si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
2. Ordinul ministruluhnuncii, solidaritatii sociale si famll Illinistrul muncii, solidaritatii sociale si familiei emite urmatorul
nr. 10/20(')o'pii'vind aprobarea Listei organismelor recullosctik 1ll'din:
efectueaza evaluarea conformitatii masinilor industriale, publical
MOhitoril!' Oficial alR6inâniei; Partea 1, nr. 38 din 16 'iallllll Art. 1. :- S,e aproba Regulamentul privind formarea specifica
2006, cu completarile ulterioare;
ti\,; coordonator în materie de securitate si sanatate în munca pe
3. Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si fanlll durata elaborarii proiectului si/sau a realizarii lucrarii pentru
nr. 640/2005 privind aprobarea Listei organismelor' recunosc II ,lIntiere temporare ori mobile, prevazut în anexa.
care efectueaza" 'evaluarea conformitatii echipamentelor Art. 2. - Beneficiarii si/sau managerii de proiect au obligatia
sistemelor protectoare destinate utilizarii în atmosfere potclll "i'\, desemneze un coordonator în materie de securitate si sanatate în

explozive, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea L III munca ,pe durata elabo.rarii proiectului lucrarii si/sau pe durata
821 din 12 septe1l1brie'2005; ,
l'ealizarii lucrarii, în, conformitate cu prevederile Hotarârii
4. Ordinul "ministrului muncii, solidaritatii sociale si famill (iuvernului nr. 30012006 privind cerintele minime de securitate si
nr. 834/2005 privind aprobarea Listei organismelor recunosc',,! ,;anatate pentru santierele temporare sau mobile.
care efectueaza evaluarea conformitatii explozivilor de uz civil Art. 3. - Anexa face parte integranta din prezentul ordin.
noiembrieîn 2005.
publicat Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 1.063 din
40 - Ordinul MMSSF nr, 242/2007 a fost publicat În Monitorul Oficial al României,
f'lartea " nr, 234 din 4 aprilie 2007.
562
563
SECURITATEA SI SA~NATATEA iN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
Art. Partea
României, 4. - Prezentul
1.
ordin va fi publicat în Monitorul Of II
II llntinuare furnizori de formare;
b) desemnare - procedura prin care beneficiarul sau
III
Il 11 gerul de proiect are obligatia sa numeasca în calitate de
!l1I'donatornumai o persoana competenta care a obtinut certificatul
/1 NI Ibsolvire pentru ocupatia de coordonator;
c) formare specifica de coordonator - activitatea prin care se
REGULAMENT " II\1Iraformarea personalului în vederea dobândirii cunostintelor
privind formarea specifica de coordonator În mah' 1I111lime necesare realizarii obligatiilor prevazute de lege, atât pe
Iilll:ltaelaborarii proiectului, cât si pe durata realizarii lucrarii pe
de securitate si sanatate pe durata elaborarii IIltiereletemporare sau mobile;
proiectului si/sau a realizarii lucrarii pentru santi(., d) program de formare - planificarea activitatilor de pregatire
temporare ori mobile h'llreticasi/sau practica în vederea dobândirii unui anumit nivel de
l"l'gatire de catre persoanele juridice sau fizice care îl promoveaza.
CAPITOLULI
(2) Termenii si expresiile definite la alin. (1) se completeaza
Dispozitii generale I II termenii definiti la art. 4 din Hotarârea Guvernului nr. 300/2006
I" j vind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
Art. 1. - Prezentul regulament stabileste cerintele minilll Ii'rnporare sau mobile.
pentru formarea coordonatorilor în materie de securitate si sanalal Art. 4. - Participantii la formare trebuie sa dobândeasca
în 'munca pe durata elaborarii proiectului si/sau realizarii lucnlll Ihilitatile necesare în scopul:
pentru santiere temporare sau mobile, denurriiti în continuUl
coordonatori. a) de a raspunde conditiilor ,stabilite prin Hotarârea
;lIvemului nr. 300/2006 si prin alte acte normative din domeniul
Art. 2. - Prezentul regulament se aplica în cazul formiill ~curitatii si sanatatii în munca în ceea ce priveste exercitarea
tuturor coordonatorilor, indiferent de natura juridica a contractulu IllI1ctieide coordonator;.
în temeiul caruia îsi destasoaraactivitatea, de dificultatea 1;1 b) de a cunoaste obligatiile, rolul si responsabilitatile fiecarui
complexitatea
inginerie civila. proiectului sau a lucrarii de constructii ori ti participant la realizarea proiectului si a lucrarilor pe santier;
c) de a mentine sub control problemele tehnice rezultate din
Art. 3. - (1)' În sensul prezentului regulament, termenii ~I participarea mai multor angajatori si/sau antreprenori,
expresiile de mai jos au urmatorul înteles:
~wbantreprenori, lucratori independenti de pe santierele temporare
a) furnizori de formare profesionala specifica fi ,iau mobile, care ar putea conduce la accidente ori îmbolnaviri
coordonatorilor - persoanele juridice de drept public sau privat car profesionale;
prest~aza servicii de formare profesionala specifica, destinat d) de a cunoaste reglementarile în vigoare cu privire la
dobândirii competentelOr necesare de catre persoanele'care urmeaZi aspectele legate de securitatea si sanatatea în munca, aplicabile în
ca, dupa absolvirea programelor "de formare, sa poata practica activitatile pe care urmeaza sa le îndeplineasca;
ocupatia d~;coordonator pe un santier temporar sau mobil, denumit" e) de a întocmi toate documentele privind coordonarea în
564 domeniul securitatii si sanatatii în munca, potrivit legii;

565
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
f) de a controla modul în care se desfasoara activlIlll
punctul de vedere al securitatii si sanatatii în munca pe III IlIlre furnizorii de formare care au fost autorizati în conformitate
executie stabilite prin proiect; I Il'glementarile legale în vigoare sa poata efectua astfel de
g) de a identifica si a analiza riscurile, simple sau COIIII "I.ll'lIme.
rezultate din activitatile desfasurate: de angajatori Art. 8. - La programele de formare a coordonatorilor pot
antreprenori, subantreprenori, lucratori independentipe ~lllll IIlltipaorice persoane aflate în situatiile prevazute la art. 5, dupa
temporare ori mobile; IIIurmeaza:
h) de a consilia persoanele cu competente în luarea dl.:ll 1. persoane cu studii superioare (de lunga sau de scurta
în ceea ce priveste securitatea si sanatatea în munca; în III1La), având specializarile:
desfasurarii activitatii în cel mai sigur mod posibil. " a) constructii civile, industriale, agricole si inginerie civila;
b) constructii cai ferate, drumuri si poduri;
CAPITOLUL II c) instalatii pentru constructii;
Conditii de participare la programe de formare a' d) constructii hidrotehnice;
coordonatorilor c) utilaje pentru constructii;
1) geodezie;
Art. 5. - (1) La programele de formare a coordonatorilor 1'" g) utilaj tehnologic pentru constructii;
participa, tu drepturi egale, orice persoana,' fara. discriminar h) ingineriasi managementul resurselor tehnologice pentru
criterii de sex, rasa, origine etnica, apartenenta politica , 111 \structii;
religioasa.
i) inginerie miniera pentru lucrari subterane pe santierele de
(2) La programele de formare a coordonatorilor pot parti Iilliroconstructii si constructii tunele;
cetateni români sau apartinând statelor membre ,ale Uniu 2. arhitecti si conductori arhitecti;
Europene, precum si cetateni ai statelor semnatare ale .Acordul 3. pentru cursurile de formare a coordonatorilor cle.'nivel de
privind Spatiul Economic European sau apatrizii, cu conditia s 1101'l.a se admite si înscrierea personalului cu studii medii cu
obtinut permis de munca în România în conformitate Ill.:cializarile prevazute la pct. 1 si 2, cu respectarea prevederilor
. reglementarile legale în vigoare. ,tii, 16 alin. (2).
Art. 6. - Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene Art. 9. - La programele de formare specifica de coordonator
ai statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Econom pot participa numai persoanele care au efectuat cursurile în
European, precum si cetatenii români, posesori ai unui docum Ilomeniui securitatii si sanatatii în munca, conform reglementarilor
din care rezulta ca au dobândit calitatea de coordonator în ulllIl 111 vigoare, dupa cum urmeaza:
dintre aceste state, dobândesc, în contextul dreptului.de stabilire I a) persoanele cu studii medii si curs de pregatire în securitatea
teritoriul României, accesul la practicarea acestei activitati. 'jÎ sanatatea în munca corespunzator nivelului mediu pot participa la
Art. 7. - (1) Realizarea formarii specifice de coordonator programe de formare de nivel de baza;
face numai pe cale formala, prin parcurgerea unui curs organizat b) persoanele cu studii superioare si curs de pregatire în
caracter teoretic si aplicativ. 'Iecuritatea si sanatatea în mUnca corespunzator nivelului superior
" (2) Formarea specifica de coordonator poate fi realizata nwnnl pot participa la programe de formare de nivel de baza sau superior.
566
567
SECURITATEA
.... : SI SANATATEA ÎN MUNCA-
\

SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA


CAPITOLUL III· II
Organizarea formarii coordonatorilor h) nivelul superior, care se adreseaza absolventilor cu studii
Illl:.trede lunga sau de scurta durata.
Art. 10. - În vederea înscrierii la un program de ICII Art. 13. - Numarul de ore alocat formarii specifice de
specifica de coordonator, solicitantul' trebuie sa /lI "llll1ator, corespunzator celor doua niveluri de formare, este
furnizorului de formare un dosar cu urmatoarele documente: <;umurmeaza:
a)cerere de înscriere la programul de formare; li) pentru nivelul de baza - 60 de ore;
b) copie identitatea;.
sa dovedeasca de pe buletinul/cartea de identitate sau alte acI. b) pentru nivelul superior - 90 de ore.
Art. 14. - Programul de formare a coordonatorilor pentru
c) copie de pe certificatul de nastere;
d) curriculum vitae; 11111 de baza trebuie sa asigure dobândirea cunostintelor si
Iilo.tilor de catre absolventii respectivelor cursuri, cel putin în
învatamânt;
e) copie de pe diploma de absolvire a instituI it'I ,1<.:epriveste aspectele prevazute în anexa ill. 1.
Art. 15. - Programul de formare a coordonatorilor pentru
f) copie de pe cartea de munca sau registrul de evi ek' III 1,lul superior trebuie sa asigure dobândirea cunostintelor si
salariatilor, din care
sau în conducerea sa rezulte experienta
santierului; . profesionala în cons" II 11""~ltilorde catre absolventii respectivelor cursuri, cel putin în
'II ce priveste aspectele prevazute în anexele ill. 1 si 2 care fac
g) copie de pe documentele din care rezulta ca are un niwl III\.: integranta din prezentul regulament.
pregatire: mediu sali superior în domeniul securitatii si sanat~llil
munca, conform Normelor metodologice de aplicare a prevedl'dl CAPITOLUL IV
Legii securitatii
Hotarârea si sanatatii
Guvernului în munca nr. 3 f9/2006~ aprobate /lI
nr. 1.425/2006. Dispozitii finale

Art. 11. - (1) Furnizorii de formare au obligatia ca tn emh Art. 16. - (1) Coordonatorii care au absolvit cursuri de
programului sa precizeze orarul de desfasurare a acestuia. l'llinare pentru nivelul de baza pot desfasura activitatea pentru care
(2) Programul de formare trebuie sa se finalizez" III fost pregatiti la elaborarea proiectelor si/sau pe santierele
proiect.
sustinerea unei probe scrise, care consta într-un test-grila, si a 111111 dt'rente acestora, de maximum 500 mZ suprafata construita
dl'sfasurata.
(3) Data sustinerii proiectului se stabileste de catre furnizo/'lll (2) În cazul în care coordonatorul a absolvit doar studii medii
de formare, de comun acord cu membrii comisiei de autorizare. lll)hnician), acesta nu va putea fi angajat decât coordonator în
(4) În situatia în care un absolvent nu îndeplineste condiliil IIl1l.teriede s~curitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii.
de promovare a sustinerea
testului-grila stabilit de organizatorul cursului, 1111 Art. 17. - Coordonatorii care au absolvit cursuri de formare
poate fi admis la proiectului.
IH.:ntrunivelul superior pot desfasura activitatea pentru care au fost
Art. 12. - Structura programului de formare specifica ti pregatiti la elaborarea oricaror proiecte si/sau pe santierele aferente
coordonatori se stabileste pe doua nivele de competenta: IH;estora.
a) nivelul de baza;' care se adreseaza' 'absolventilor cu studl Art. 18. - Pâna la data de 1 septembrie 2007, functia de
568
I'oordonator poate fi ocupata de orice persoana fizica sau juridica ce
569
SECUI$ITATEA SI SANA~TATEA ÎN .MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

îndeplineste conditiile prevazute de Hotarârea Guvernul Ilonsabilitati;


1.42N~906 pentrl!_aprobarea Normelor metodologice de <Ipll 5. atributiile coordonatorilor în materie de securitate SI
prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca' nr. 311} 1l111ateîn munca;
corespunzatoare nivelului mediu sau superior de pregatin 6. relatia dintre coordonator si beneficiar (investitorului);
experienta în activitatea de constructii. 7. cooperarea dintre lucratorii desemnati si/sau serviciile de
lill'venire si coordonator;
8. elaborarea capitolului referitor la securitatea si sanatatea în
1IIIII1ca în cadrul proiectului de executie;
9. masuri de prevenire în faza de proiectare, de organizare de
Illltiersi în faza de executie;
LISTA 10. procedurile care se deruleaza si obligatiile diferitilor actori
III cazul producerii accidentelor de munca;
neexhaustiva a subiectelor pe care trebuie sa le dezvoJj(. 11. prezentarea principalelor riscuri specifice sectorului
cursurile de formare a coordonatorilor de securitate si sali 1 onstructii, referitoare la riscuri ergonomice, la manipularea
în munca pentru nivelul de baza
11Innualaa maselor, riscurile specifice lucrarilor de zidarie, turnare
Iructuri, plansee si grinzi, riscurile aferente folosirii schelelor si
Programul de formare specifica a coordonatorilor pl" IlIontarii elementelor prefabricate, riscurile specifice activitatilor de
nivelul de baza
urmatoarele teme:trebuie sa cuprinda cursuri referitoare cel pUI" 11'l:U1Sport de materiale sau de persoane, riscurile specifice ,lucrarilor
I il: întretinere si constructii, de drumuri si riscurile specifice
1. legislatia nationala si europeana aplicabile: " constructiilor edilitare; 'r'

securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006, Hotarârea Guvemlll 12. riscuri si prevederi 'specifice lucrarilor de demolare si de
nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de apli Indepartare a deseuri lor , darâmaturilor;
a Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006, Hot~1' 13. simularea preevaluarii unei tehnologii specifice privind
Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitaf riscurile de accidentare si elaborarea masurilor de prevenire, a
sanatate pentru santierele temporare sau mobile, Hota 1'[1/ procedurilor ulterioare;
Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerintele minime de securital 14. principii generale de organizare a activitatii de transport în
sanatate pentru utilizarea în munca, de catre lucratori Y:onaadiacenta santierului si în interiorul acestuia;
e'chipamentelor de munca;
15. instrumentele coordonarii: planul de securitate si sanatate
2. rolul pe care îl' au în constructii, din punct de vede!' În munca, dosarul de interventii ulterioare, modul de tinere a unui
securitatii si sanatatii în munca, formarea, regulamentele inten registru de coordonare, structura coordonarii;
instructiunile
participante; proprii, activitatile si responsabilitatile persoand 16. studii de caz; aplicatii pentru santiere mici si mari;
17. ghidul european de bune practici.
3. principiile generale de prevenire a riscurilor pentru lucratol
în exercitarea muncii lor de pe santier;
4. coordonatorul de securitate
~.
.
si sanatate în munca, drepturi
" (

571
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

li I'll..l, lucrul cu aer comprimat si în mediu hiperbaric, lucrari


t\l'hnice, lucrari pe malul apei, lucrari sub apa, lucrari în
111~tateacanalelor, lucrari cu explozivi;
&2.prevenirea incendiilor pe durata elaborarii proiectului;
LISTA 13. interventia coordonatorului în planificare;
neexhaustiva a subiectelor pe care trebuie sa le contil 14•. conceptil;t ,arhitecturala si modalitatile de aplicare a
cursurile de formare a coordonatorilor de securitate si saI "lI'ipiilor de prevenhe.
în munca pentru nivelul superior, suplimentar fata de ('
pentru nivelul de baza

Programul de formare specifica a coordonatorilor dt· II


superior trebuie sa cuprinda cel putin cursuri cu SUbl
mentionate în anexa m. 1, plus urmatoarele:
.1. notiuni de drept al constructiilor; piata muncii si servirlll
actori si tipurile existente de contracte;
2. organizarea securitatii si sanatatii în munca la II
national si la nivelul angajatorilor (structura organizatorica, n'l
functionale );
\
3. atributiile coordonatorilor în materie de securitlll
sanatate în munca pe durata elaborarii proiectului lucrarii;·
4. relatia dintre coordonatorul în materie de securital
sanatate în munca pe durata elaborarii proiectului lucrarii
managerul de proiect; \
5. factorii de risc de accidentare si îmbolnavire profesioll
(executant sarcina de munca - mijloace de productie - mediu
munca); 1
6. riscuri de accidentare specifice, în functie de III \
santierului (constructii, cladiri, poduri, cai ferate, drullllI
\1

hidrotehnice etc.);
7. plan de urgenta si plan de evacuare; \1

8. ergonomie: mediu, sarcina fizica si .psihica, aspl' \


psihosociale; integrarea ergonomiei în munca de conceptie;
9. protectia mediului în proiecte si pe santiere; \;

10. riscul de surpare; \'

11. riscurile specifice pentru: lucrul în tunele, lucrul în spui 573


572
j
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

c) munca usoara - toate activitatile care, prin natura proprie


lllcinilor pe care le presupun si a conditiilor specifice în care
Illlstea sunt efectuate, nu pot prejudicia securitatea, sai:iat:ltea sau
oIl\:/'voltarea copilului si tânarului si nu sunt def nâtura sa
I"cjudicieze frecventa scolara, participarea la programe"de orientare
III i de formare profesionala, aprobate de conducerea unitatii de
Hotarârea Guvernului Iltvatamânt, sau capacitatea acestora de a beneficia de instruirea
nr. 600/200783 !,limita;
d) timp de lucru - orice perioada în care tânarul presteaza
privind /IlLillCa,se afla la dispozitia angajatorului si îndeplineste sarcinile si
,II ributiile sale, conform prevederilor contractului individual de
protectia tinerilor la locul de munca Illunca, contractului colectiv de munca aplicabil si/sau ale legislatiei
III Vigoare;
În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata. e) perioada de repaus - orice perioada care nu este timp de
art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii în mun" lucru.
319/2006, Guvernul României adopta prezenta hotarâre. Art. 4. - Angajatorul este obligat sa asigure tinerilor conditii
de munca adaptate vârstei lor.
Art. 1. - Prevederile prezentei hotarâri au drept Sl Art. 5. - (1) Încadrarea în munca a copiilor este interzisa.
asigurarea protectiei tinerilor împotriva exploatarii econom! (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), copiii în vârsta de
oricarei munci susceptibile sa dauneze securitatii, sanatatii cel putin 16 ani, care fac obiectul scolarizarii obligatorii, pe baza de
dezvoltarii lor fizice,
peric1iteze educatia psihologice, morale ori sociale sau
acestora. program integral, pot încheia, în conditiile legii, un contract
individual de munca în calitate de salariat pentru desfasurarea de
Art. 2. - Prevederile prezentei hotarâri se aplica oriCUI munCi usoare.
persoane în vârsta de pâna la 18 ani care are încheiat un contrall (3) Copilul care face obiectul scolarizarii obligatorii pe baza
individual de munca în conformitate cu legislatia în vigoare. de program integral poate încheia un contract individual de munca
Art. 3. - În sensul prezentei hotarâri, termenii si notiunii si la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul parintilor sau al
folosite au urmatoarea semnificatie:
reprezentantilor legali, pentru desfasurarea de activitati potrivite cu
mult 18 tânar - orice persoana în vârsta de cel putin 15 ani si de el'!
a) ani; dezvoltarea fizica, aptitudinile si cunostintele sale, daca astfel nu îi
sunt periclitate sanatatea, dezvoltarea si pregatirea profesionala.
b) copil - orice persoana care nu a atins vârsta de 15 ani sali Art. 6. - (1) Angajatorul este obligat sa ia masurile necesare
orice tânar în vârsta de cel putin 15 ani si de cel mult 18 ani cal' pentru asigurarea securitatii si protejarea sanatatii tinerilor, tinând
face încastabilit
integral, obiectul scolarizarii obligatorii pe baza de program
de lege; seama, în special, de riscurile specifice prevazute la art. 9·.,.
(2) Angajatorul trebuie sa puna în practica masurile' prevazute
Partea /, nr. 473 din 13 iulie 2007 .
la alin. (1), pe baza evaluarii riscurilor existente pentru tineri si
83 - Hotarârea Guvernului nr. 600/2007 a fost PUblicata În Monitorul Oficial al Românie/,
. legate de munca acestora.
574
575
SECURITATEA. SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

(3) Evaluarea prevazuta la alin. (2) trebuie sa fie l'/ 1"!I!iva riscurilor specifice pentru securitatea, sanatatea si
înainte ca ,tinerii~sa ,înceapa munca si, la orice 1110111/ ,dlarea lor, riscuri care rezulta din lipsa lor de experienta, din
semnificativa a <conditiilor,
principal, urmatoarele elemente:de . munca si trebuie sa Vil.l" ",,1 Il.mtizarea insuficienta a riscurilor existente sau potentiale ori
, Iliptuica tinerii sunt înca în dezvoltare.
a) echipamentul
a postului de lucru; j .' de
t,:
munca si organizarea locului de
'.
1111111 (2) Fara a aduce atingere art. 5 alin. (1) si în scopul prevazut
11111. (1) este interzisa angajarea tinerilor pentru activitati care:

b) natura; nivelul si .durata expunerii la agenti fizici, bio/n


si chimici; a) depasesc în mod evident capacitatile lor fizice sau
IIlOlogice;
c) organizarea,. categoria si modul de, utilizfllI b) implica o expunere nociva la agenti toxici, cancerigeni,
echipamentelor de munca, În special a agentilor prevazuti la '" I III' determina modificari g~J?-eticeereditare, având efecte nocive
acestora;
masinilor, aparatelor si dispozitivelor, precum si manipollll IIlm fiit pe durata graviditatii sau având orice alt efect nociv
!llIlie asupra fiintei umane;
d) stabilirea procedeelor de munca si a desfiisurarii mUJl(Il c) implica o expunere nociva la radiatii;
interactiunea ,acestora, respectiv organizarea muncii;, d) prezinta riscuri de accidentare, pe care se presupune ca
tinerilor.
e) nivelul pregatirii profesionale si al instruirii aconl", IlIljrii nu le pot identifica sau preveni, din cauza atentiei
IlIIluficientepe care o acorda securitatii în munca, a lipsei lor de
(4) În cazul în care evaluarea prevazuta la alin. ( 1 • p~rienta ori de pregatire;
demonstreaza existenta unui risc pentru securitatea, sanatatea (iz. e) pun în pericol sanatatea acestora din cauza frigului ori a
sau mentala ori dezvoltarea tinerilor, angajatorul are obligatia d I illdurii extreme sau din cauza zgomotului ori a vibratiilor.
asigura evaluarea si supravegherea sanatatii tinerilor, la interVII' (3) Printre activitatile si procedeele care sunt susceptibile sa
regulate, în înmod
reglementarile gratuit si adecvat, în conformitate
vigoare. l'I Ililreneze riscuri specifice pentru tineri, în sensul prevederilor alin.
Il ), figureaza, în special:
Art. 7. - (1) Angajatorul este obligat sa informeze, în sen a) activitatile care implica o expunere nociva la agentii fizici,
tinerii asupra eventualelor riscuri si asupra tuturor masurilor luate ill Iliologici si chimici prevazuti la pct. 1 din anexa;
ceea ce,priveste securitatea si sanatatea lor.
b) procedeele si activitatile prevazute la pct. II din anexa.
(2): Angajatorul este obligat sa informeze, în scris, parintii :>1111 Art. 10. - (1) În cazul tinerilor durata timpului de munca este
reprezentantii legali ai copiilor angajati în conditiile art. 5 alin. (3) de maximum 6 ore/zi si 30 de ore/saptamâna.
sanatatea lor. masurilor luate în ceea ce priveste securitatea ~j
asupra,tuturor (2) În situatia în care tânaruI cumuleaza mai multe functii în
baza unor contracte individuale de munca, timpul de munca efectuat
Art. 8. - Angajatorul apeleaza Ia serviciile de prevenire ~I .""însumeaza si nu poate depasi, cumulat, durata prevazuta la alin.
prqte9tie, .prevazute la art. 7 din Legea securitatii si sanatatii î/l (1 ).
munca nr. 319/2006, În vederea planificarii, aplicarii si controlului Art. 11. - Tinerii nu pot presta munca suplimentara.
cQP-djtijIQrde
conform securitate
prevederilor si deîn sanatate
legale vigoare. aplicabile în munca tinerilor, Art. 12. - (1) Tinerii nu pot presta munca de noapte.
(2) Copiii angajati în conditiile prevazute la act. 5 alin. (2) si
Art. 9. - (1) Angajatorul are obligatia dea proteja 'tinerii (3) nu pot presta munca între orele 20,00 si 6,00.
::576
577
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
ANEXA
Art. 13. - Tinerii beneficiaza de o pauza de masr, II l'O'

30 de minute con~ecutive, în cazul în care durata zilnit'lÎ "


de munca este mai mare de 4 ore si jumatate. LISTA
Art. 14. - (1) Între dOlia zile de munca, tinerii benell
I)rinzând agentii, activitatile si procedeele care pot antrena
perioada minima de repaus de 12 ore consecutive. curi specifice pentru .securitatea, sanatatea si dezvoltarea
(2) Între doua zile de munca, copiii încadrati III tinerilor, la care se face referire în art. 9 din hotarâre·
conform art. 5 alin. (2) si (3) beneficiaza de o perioada miu
repaus de 14 ore consecutive. 1. Agenti
(3) Tinerii beneficiaza de o perioada de repaus SaptillllOi 1. Agenti fIzici:
doua zile consecutive, de regula sâmbata si duminica. "a) radiatiile ionizante;
Art. 15. - (1) Tinetii beneficiaza de un concediu dl~ I.·'d b) munca In atmosfera hiperbarica, de exemplu In1ucintele
suplimentar de cel putin 3 zile lucratoare. II~surizate,la scufundari subacvative.
(2) În cazurile prevazute la art. 5 alin. (2) si (3), angaj:llm 2. Agenti biolo~ici: agentii biologici din grupele 3 si 4, In
asigura ca perioada libera de orice munca este inclusa, în IIi "sul prevederilor Hotarârii Guvernului nr.'t.09212006 privind
posibilului, în cadrul vacantelor scolare ale copiilor caII 1" ntectia lucratorilor Impotriva riscurilor legate 'M exptiilerea la
obiectul scolarizarii obligatorii pe baza de program integral, 11l!1 lf\l;ntibiologici în munca.
de legislatia nationala. .3. Agenti chimici: ~:( .
Art. 16. - Anexa face parte integranta din prezenta hotal'l1l , a) substantele si preparatele care sunt c1asificate'1h toldce (T),
Art. 17. - La data intrarii în vigoare a prezentei hoHlrlh In.rte tOlOce (Tx), corozive (e) saU ."plozive '(El; conform
abroga prevederile Ordinului ministrului muncii, solidml ,Irdonantei de urgenta a Guvernului nr. 20012000 privind
sociale si familiei nr. 753/2006 privind protectia tinerilor în nllll ,I.sificarea, etichetarea si ambalarea" substa>ltelor .si preparatelor
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea·!, riT. 925 tlill \'himice periculoase, aprobata cu modtfi6ari prin Legea nr.
noiembrie 2006.· .15\1200t, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotarârii
,uvemului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
* Ordonantei de urgenta a Guvernului nr:' 200/2000 privind
'lasiflcarea; etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor
Prezenta hotarâre transpune Directiva Consiliului I :himice periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare, si
94/33/CE din 22 iunie 1994 privind protectia tinerilor la locul II Hotarâri! Guvernului nr. 92/2003 pentru aprobarea Normelor
munca, publicata ·în Jurnalul Oficial al Comunitatilor EurOpl~1 metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea
(JOCE) nr. L 216/1994. preparatelor chimice periculoase;
b) substantele si preparatele care se clasifica In nocive,
onform prevederilor actelor normative prevazute la 1it. a), si
comporta urmatoarele riscuri:
_ pot determina efecte ireversibile foarte grave (R39); 579

518
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

- pot determina efecte ireversibile (R40); 1) activitati care presupun folosirea cuvelor, bazinelor,
- pot antrena o sensibili zare prin inhalare (R42); ""arelor, recipientelor sau canistrelor care contin agentii
- pot antrena o sensibilizare prin contact cu pielea (R/' \ ) llt'i prevaZuti la pct. 1.3;

- pot cauza cancer (R45); Il) activitati care comporta risc de prabusire, surpare, cadere
- pot cauza modificari genetice ereditare (R46); li, l\Ialtime;
- pot avea efecte grave pentru sanatate în caz de cx I h) activitati care COll\p0rta fiscuri electrice de Inalta tensiune;
prelungita (R48); i) llCtivitati al caror ritm este conditionat de masini si care sunt
....
- pot reduce fertilitatea (R60); III1r\eraleînfunclie de rezultlt_~ ;'',-,
",~ r;"
- pot determina aparitia, pe durata graviditatii, a unOI
nocive pentru copil (R61);
c) substantele si preparatele, conform prevederilor :Il 1111
normative prevazute la lit. a), care se clasifica în iritante (X 1)
comporta unul sau mai multe din urmatoarele forme de risc:
- sunt inflamabile (RI2);
- pot antrena o sensibili zare prin inhalare (R42);
- pot antrena o sensibili zare prin contact cu pielea (R43);
d) substantele si preparatele prevazute de HotaI'
Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerintelor minim
securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor împoln
riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni
locul de munca; ! ' .~ .","T" ,"

e) plumbul si compusii sai, în masura în care agenl . y'

respectivi pot sa fie absorbiti de organismul uman;


f) azbestul.

II. Procedee si activitati:


a) procedeele si activitatile prevazute în anexa la Hotarân'1I
Guvernului nr. 1.093/2006;
b) activitati,,, qe fabricatie si de manipulare a dispozitivelOl
artificiilor sau d~ye,~~~J9robiecte care contin explozivi;
c) activitati din menajeriile de animale feroce si veninoase;
d) activitati de sacrificare industriala a animalelor;
e) activitati care presupun manipularea aparatelor d"
producere, de înmagazinare sau de folosire a gazelor comprimatc,
lichefiate sau dizolvate; 581

580
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
..:....,.

.\,.t. 2. - (l)Institl1tul National de Meteorologie si Hidrologie


,hligatia sa comunice prin mijloacele de comunicare în masa
'" I.onele în care temperatura atinge limitele prevazute la art. 1
(2), nivelul acestor temperaturi, precum si prognoza pentru
Iclllfeaperioada. "
Ordonanta de urgenta a (2) În cazul în care temperaturile depasesc limitele prevazute
II I alin. (2), comunicarea se va repeta din 6 în 6 ore pe toata
Guvernului nr. 99/20008 1/11 mentinerii acestor temperaturi.
Art. 3~- (1) În perioadele cu temperaturi extreme angajatorii
privind masurile ce pot fi aplica te Î "III!.: sa ia toate masurile prevazute de Legea protectiei munCii m.

perioadele cu temperaturi extreme pCI I 1')96 pentru asigurarea conditiilor de microclimat la locul de
în limitele prevazute de normele generale de protectie a
protectia persoanelor încadrate în mII 1I11'ii.

11111;11.

(2) Masurîle pentru asigurarea conditiilor de microc1imat la


În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din C0I1I/II11 lil de munca vor fi stabilite de angajator, împreuna cu
urgenta.
României, Guvernul României adopta prezenta ordona II1 I'1l;zentantii sindicatelor sau, dupa caz, cu reprezentantii alesi ai
1111iatilor. În unitatile în care functioneaza comitetele de securitate
I 'IMnatateîn munca masurile vor fi stabilite de acestea.
Art. 1. - (1) Masurile prevazute de prezenta ordona III (3) Pentru asigurarea conditiilor de' microclimat la locul de
urgenta se aplica pentru asigurarea protectiei persoanelor înClIdl
1I1111ca în institutii si în unitati finantate din fonduri bugetare si
în munca în perioadele în care, datorita conditiilor meteorolo
nefavorabile, se înregistreaza temperaturi extreme. Intbugetare masurile vor fi stabilite de ordonatorii de credite,
pcctiv de conducatorii institutiilor.
(2) În sensul prevederilor prezentei ordonante de urgenta. I' Art. 4. - În perioadele cu temperaturi ridicate extreme, în
care:
temperaturi extreme se întelege temperaturile exterioare ale acru" ,wml art. 1, angajatorii trebuie sa asigure urmatoarele masuri
III 111 imale:
a) depasesccu+37°C
pot fi echivalate sau, corelate cu conditii de umiditate
acest nivel; 1111I1
·A. Pentru ameliorarea conditiilor de munca:
a) reducerea intensitatiisi ritmului activitatilor fizice;
fi echivalate
b) scadcusub
acest nivel.
-20°C sau, corelate cu conditii de vânt intens, Il' b) asigurarea ventilatiei la locurile de munca;
c) altemarea efortului dinamic cu cel static;
(3) Temperaturile prevazute la alin. (2) sunt temperallll
d) altemarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în
monitorizate si certificate de Institutul National de Meteorologil' lot:uriumbrite, cu curenti de aer.
Hidrologie si transmise de centrele regionale ale acestuia.
. B. Pentru mentinerea starii de sanatate a angajatilor:
a) asigurarea apei minerale adecvate, câte 2-4
af României, Partea de
84 - Ordonanta " nr. 304 din
urgenta 04 iulie 2000.
a Guvernului nr. 99/2000 a fost publicata În Monitorul Ofili,.,
582 Ij 1fi/persoana! schimb;

~ 583
II
I

SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

b) asigurarea echipamentului individual de protectie; fllllcaz, vor stabili modalitatile de recuperare a timpului nelucrat
c) asigurarea de dusuri.
IIlodalitatile de plata, dupa cum urmeaza:
Art. 5. - Î~ perioadele cu temperaturi scazute ex It a) prin recuperarea în urmatoarele 6 Iunia timpului de
angeyatorii trebuie sa asigure urmatoarele masuri minimale /It" Iilcere a duratei zilei de lucru sau de întrerupere colectiva a
mentinerea starii de sanatate a salariatilor care lucreaza în aer Iii Ilvitatii, cu mentinerea drepturilor salariale avute anterior;.
a) distribuirea b) rara recuperarea timpului de reducere a duratei zilei de
litru/persoana! schimb; de ceai fierbinte în cantitate de (J
II III sau de întrerupere a activitatii, dar cu acordarea drepturilor
b) acordarea de pauze pentru refacerea capacita~il IlIrialeproportional cu timpul efectiv lucrat.
termoreglare, scop în care se vor asigura spatii fixe sau mobih Art. 8. - Pentru prevenirea unor îmbolnaviri determinate de
microclimat corespunzator;
!lIlncaîn conditii de temperaturi extreme se vor lua urmatoarele
c) asigurarea echipamentului individual de protectie. 'I.1'1uri:

Art. 6. - (1) Angajatorii care nu pot asigura condillli a) asigurarea de catre angajator a examenului medical la
prevazute Ia art. 4 si 5 Vor lua, de comun acord cu reprezen 11111 I lIijujare si a controlului medical periodic, urmarind depistarea
urmatoarele
sindicatelor masuri:
sau cu reprezentantii alesi ai salariatilor, dupa \'11 1'1('wce a contraindicatiilor pentru munca la temperaturi crescute
1\1scazute;
a) reducerea duratei zilei de lucru; b) asigurarea primului ajutor si a transportului la cea mai
b) esalonarea pe doua perioade a zilei de lucru: pâna Ia tII qll"opiataunitate sanitara a persoanelor afectate;
11,00 si dUpa ora 17,00, în cazurile prevazute la art. 4; c) trecerea, dupa posibilitati, în alte locuri de munca sau
c) întreruperea colectiva a lucrului .cu asigurarea continuillil ,,-ducerea programului de munca pentru persoanele cu afectiuni,
prevederilorîn legale.
activitatii locurile în care aceasta nu poate fi întrerupta, potri 'lire au contraindicatii privind munca la temperaturi extreme.
Art. 9. - Pe durata întreruperii colective a lucrului în
(2) Masurile prevazute la alin. CI) se Vor stabili du "Hlditiile act. 6 alin. CI) lit. c) contractele individuale de munca ale
zile consecutiv.
temperaturile extreme se mentin pe o perioada de cel putin dOIl t1ariatilor se mentin, iar perioada de întrerupere constituie vechime
III munca.

(3) Perioadele de reducere a duratei zilei de lucru, d Art.8s 10. - (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu
esalonare a zilei de lucru sau de întrerupere colectiva a lucrului. Ilnenda de la 15.000.000 lei la 25.000.000 lei încalcarea
vor stabili o data cu masurile prevazute la alin. (1). pl"evederilor act. 8, daca faptele nu au fost savârsite în astfel de
(4) În unitaJilefinantate din fonduri bugetare sali ('ooditii încât sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni.
extrabugetare masurile prevazute la alin. CI), vor fi stabilite, dup (2) Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute la
caz, de ordonatoru1 de credite sau de conducatorul unitatii. dio. (1) se fac de catre organele de control ale Inspectiei Muncii.
Art. 7. - La aplicarea masurilor prevazute la art.>6 ;alin. (l) (3) Prevederile referitoare la contraventii se completeaza cu
ang<tjatorii, de Comllil acord cu reprezentantii sindis~_telp'r.sau CII dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea
reprezentantii alesi ai salariatilor,. precum si ordonatorii de creditl,
sau conducatorii institutiilor finantate din fonduri extrabugetatic,1 85 - Sumele sunt exprima te În lei vechi. Pentru a obtine valorile pentru leul greu
r/llpartiti la 10.000.
584
585
SECURITATEA SI SANA~TATEAIN l\{UNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.


Art. 11. -l\t!inisterul Muncii si Protectiei Sociale, MII,
Sanatatii, Inspectia Muncii si InStitutul National de Meteol'Ol
Hidrologie vor elabora în ComUh,norme metodologice, pe
vor supune aprobarii Guvemuluiîntermen de 30 de zile de I
intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
Hotarâ~;ea Guv~.•..
nului
nr. 580/200086
peptru ~probarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului
' ..': nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate În
perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia
persoanelor Încadrate În munca

În temeiul art. 107 alin. (1) si (2) din Constitutia României si


ti.art.· 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului Iir. 99/2000
privind masurile ce pot fi aplicate în perioadele cu terriperaturi
xtreme pentru protectia persoanelor încadrate în munca, Guvernul
României adopta prezenta hotarâre.

Articol unic. - Se aproba Nomiele metodologice de aplicare a


prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului Dt: 99/2000
privind masurile"ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi
extreme' peiitmLptotectia persoanelor încadrate în munca, prevazute
în anex~
, !-, . ,'~ar~f~~~~arte integranta din prezenta hotarâre.
1 ... '.' . ; _.~ l •

. " r 7' : ••.•, t.~(".!"~,,'

't .
86 - Hotarârea Guvernului nr. 580/2000 a fost publicata În Monitorul Oficial al României,
586 Partea " nr. 315 din 07 iulie 2000.

587
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

ANI Art. 3. - (1) În sensul prevederilor art. 2 alin. (1) din


"lnnanta de urgenta, Institutul National de Meteorologie si
tldl'ologie are obligatia de a "comunica, prin mijloacele de
NORME METODOLOGICE IIll1unicareîn masa, zonele în care temperatura, respectiv indicele
de aplicare a prevederilor Illperatura-umiditate sau I indic.ele de racire,. atinge pragurile
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind tlorice mentionate la art 21it. e) si g) din prezentele norme
masurile ce pot fi aplicate În perioadele cu temperaturi exfn 1l1l'lodologice, precum si zonele pentru care se prognozeaza
. pentru protectia persoanelor Încadrate În munca tlllgerea sau depasirea acestor praguri, dupa cum urmeaza:
a) centrele regionale meteorologice vor comunica comisiilor
Art. 1. - Prevederile Ordonantei de urgenta a Guvemullll " Ilidetene de aparare împotriva dezastrelor, din teritoriul pe care îl
99/2000, denumita în continuare ordonanta de urgenta, se apllt IIlollÎtorizeaza, valorile tempetaturii, respectiv indicele temperatura-
pentru protectia persoanelor înoadrate, cu contract individual ti IllIliditate sau indicele de racire, avertizarile privind evolutia acestor
munca sau
juridice sau în alte conditii prevazute de
fizice. " lege la angajatori ...per~()1111 Ilill'ametriîn urmatoarele 48 de ,ore, precum si zonele în care acesti
Iliirametrise îmegistreaza;
Art. 2. - În sensul prevederilor ordonantei de urgenta ternwlIlI b) Institutul National de Meteorologie si Hidrologie va
si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: I 1l111unicaposturilor centrale de radio si televiziune, precum si
a) temperatura exterioara a' aerului reprezinta gradul il IIl'ganelor centrale ale administratiei publice valorile temperaturilor,
încalzire a aerului atmosferic; '..
Il'Hpectiv indicele temperatura-umiditate sau indicele de racire, si
b) umiditatea este umiditatearelativa si reprezinta propoql dvertizarile privind evolutia acestora în urmatoarele 48 de ore, la
de vapori de apa existenti
exprimata în procente; în aer fata ,de ca.i1titatea maximaposibiJ IIIveI national.
(2) Transmiterea datelor si informatiilor pre.v.azute la alin. (1)
c) vântul intens este vântul a carui viteza depaseste 10 mt'lI
pe secunda; ; va face din 6în 6 ore pe toata perioada, începând deja prima
lvertizare vizând atingerea valorilor, extreme ale parametrilor
d) temperatura echivalata ridicata este temperatura exteriOlll prevazuti la art. 2 lit. e) si g) din prezentele norme metodologice si
a aerului, corelata cu umiditatea relativa si exprimata printr-II pAnala revenirea într-un regim normal de temperatura.
marime derivata, respectiv indicele temperatura-umiditate; Art. 4., ,- (1)., Comisiile judetene :de;aparare':Îrtlpotriva
e) temperaturi ridicate extreme sunt considerate temperaturil dezastrelor vor transmite posturilor locale de radio si televiziune
de peste 37°Cdesau oomunicarile primite de la centrele regionale meteorologice, pentru
pragul valoric 80; când indicele temperatura-umiditate depasesl
it fi facute,rpublice, precum si comisiilor municipale, orasenesti si
f) temperatura echivalata scazuta este temperatura exterioar?lll llomunale de aparare :Împotriva dezastrelor.
aerului corelata cu viteza vântului si exprimata printr-o mariOil (2) Comisiile judetene de aparare împotriva dezastrelor vor
derivata, respectiv indicele de racire; 'Itabili, potrivit legii, masurile adecvate de înlaturare sau de limitare
g) temperaturi scazute extreme sunt considerate temperaturi k I aparitiei unor, efe~teale temperaturilor extreme si vor urmari
subminus
de minus 32.
20°C sau când indicele de racire scade sub pragul valoril' Iplicarea acestora' de' catre comisiile municipale, orasenesti si
'omunale, de aparare împotriva dezastrelor, precum si de catre
588
589
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

agentii economici. (2) Daca salariatul lucreaza în acord, în perioada de


Art. 5. - COl!siliul National al Audiovizualului va lua III l,.~uperare i se vor deduce din drepturile salariale realizate
ca posturile de radio si de televiziune nationale si locale s(\ I ,lfupturile salariale acordate în perioada de întrerupere a activitatii.
publice, în termen de cel mult o ora de la primire, precum Art. 11. ., (1) În yederea acordarii primului ajutor salariatilor
emisiunile informative, comunicarile Institutului Nationlll I lire au manifestari clinice determinate de temperaturile extreme,
Meteorologie si Hidrologie si ale centrelor regionale meteorolo lIIgajatorii trebuie sa asigure· o încapere climatizata adecvat, dotata
Art. 6. - În sensul prevederilor art. 4, 5, 6 si 7 din ordoll I Il medicamente si mijloace specifice asistentei de urgenta pentru
de urgenta, prin angajatori se întelege conducerea unitatii, Iltlcstecazuri, în special saruri de rehidratare orala, apa minerala,
.trebuie sa asigure aplicarea masurilor prevazute de ordonallill I\~spestivceaiuri calde ...
urgenta. .(2) Trecerea în alt loc de munca sau reducerea programului de
Art. 7~"'- (1) Angajatorii au obligatia sa ia cunostinta dl! , care au afectiuni
l\icru se va face la cererea salariatilor , cronice cu
sau prin personalul cu atributii în domeniul protectiei muncII Iol1traindicatii pentru munca la temperaturi extreme, prevazute în
temperatura, respectiv indicele temperatura-umiditate sau 'Îndi, IIIcxele la Ordinul ministrului sanatatii nr. 15/1982 pentru
de racire, a atins sau se prognozeaza sa atinga valorile extremv. tprobarea normelor de examinare medicala la angajare si control
(2) Personalul cu atributii în domeniul protectiei muncii plllll I,uriodic.
sa propuna masuri de protectie a salariatilor potrivit prevedl.:1ti Art. 12. - Angajatorii vor putea lua orice masuri, altele decât
ordonantei de urgenta, care vor fi discutate si adoptate de COli Il.ileprevazute în ordonanta de urgenta, pentru protectia persoanelor
acord de catre angajator cu reprezentantii sindicatelor sau, dup~ 1'lIrelucreaza în conditii de temperaturi extreme.
cu reprezentantii alesi ai salariatilor. Art. 13. - Ministrul muncii si protectiei sociale si ministrul
Art. 8. - Masurile prevazute la art. 6 alin. (1) din ordonantll natatii, prin ordin' comun, pot emite precizari în aplicarea
urgenta se adopta si în cazul în care angajatorul constata ca, 1'1 'lI'Uonanteide urgenta si a:prezentelor norme metodologice.
conditiile pe care le asigura, nu poate mentine un randalll
corespunzator în munca sau ca acestea sunt insuficiente pcnl
prevenirea îmbolnavirii salariatilor.
Art. 9. - În sensul prevederilor art. 6 alin. (2) din ordonanta
urgenta, prin mentinerea temperaturilor extreme pe o perioadl\ "
cel putin doua zile consecutiv se întelege atingerea sau depasirea
fiecare dintre cele doua zile a valorilor temperaturii, respect
indicele temperatura-umiditate sau indicele de racire, mentionatt' I
art. 2. lit. e) si g) din prezentele norme metodologice. r ..•

Art. 10. - (1) În sensul prevederilor art. 7 lit. a) din ordol1i1l11


de urgenta, prin drepturi salariale avute anterior se întel .: .' '- .. '~ \,",

drepturile salariale din luna anterioara întreruperii lucrului, :stabilil


potrivit contractului individual de munca pentru program normal II
lucru.

590 591
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

IlInpetenta în domeniul medicinii Il1;uncii si al supravegherii ,starii


Ir sanatate a lucratorilor ..
Art.88 4. - (1) Supraveghere;t' ~sanatatii lucratorilor este
"lIuurata de catre medicii specialisti de medicina muncii.
Hotarârea Guvernului (2) Pâna la data de 31 decembrie 2010, medicii specialisti în
or. 355/200787 IIIl;dicinagenerala ori în medicina de familie, care au obtinut, potrivit
Irgi i, atestat în specialitatea medicina de întreprindere, pot desfasura
privind Illivitati în domeniul supravegherii sanatatii lucratorilor, cu exceptia
liliheieriifisei de aptitUdine prevazute la act. 16 alin. (6).
supravegherea sanatatii lucratorilor
,CAPITOLUL II
În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, ~I Qbligatiile angajatorilor
art. 46 alin. (2) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii tnmunci1.
319/2006, Guvernul României adopta prezenta hotarâre. Art. 5. - (1) Angajatorul trebuie sa se afle în posesia unei
I valuaria riscului asupra sanatatii lucratorilor.
CAPITOLUL 1 (2) Evaluarea riscului asupra sanatatii se actualizeaza daca s-
Dispozitii gtmerale /Iti produs schimbari semnificative din cauza carora evaluarea ar fi
d0pasita sau atunci când rezultatele supravegherii sanatatii o impun.
Art. 1. - Prezenta hotarâre stabileste cerintele minime peul Art. 6. - Angajatorii din orice domeniu de activitate, atât din
supravegherea sanatatii lucratorilor fata de riscurile peul 'I(.;ctorulpublic, cât si din sectorul privat, sunt obligati sa respecte
securitate si sanatate, pentru prevenirea îmbolnavirii lucratorilor Iuglementarile în vigoare privind supravegherea .Sanatatii
boli profesionale cauzate de agenti nocivi chimici, fizici, fizic lucratorilor . .r "

chimici sau biologi ci, caracteristici locului de munca, precum ~i Art. 7. -Angajatorii sunt obligati Sa asigure"fondurile si
suprasolicitarii
procesul diferitelor organe sau sisteme ale organismului
de munca. ,'orrditiile efectuarii tuturor serviciilor" medicale:' prOf1Ia:ctice
lIecesare pentru supravegherea sanatatii lucratorilor, acestia nefiind
Art. 2. - În sensul prezentei hotârâri, supravegherea sanatill jmplicati în niciun fel în costurile aferente supravegherii medicale
lucratorilor reprezinta totalitatea serviciilor medicale care asigu profilactice specifice riscurilor profesionale.
prevenirea, depistarea, dispensarizarea bolilor profesionale si
capacitatiilegate
bolilor de profesie,
de munca precum si mentinerea sanatatii si
a lucratorilor. CAPITOLUL III
Servicii medicale profilactice
Art. 3. - Potrivit prevederilor Legii securitatii si sanatatii III
munca nr. 319/2006, Ministerul Sanatatii Publice este autoritat" Art. 8. - (1) Serviciile medicaleiprofilactice prin care se
Isigura supravegherea sanatatii lucratorilor,sunt: examenul medical
Partea nr. 332 dinGuvernului
87 -/, Hotarârea 17 mai 2007.
nr. 355/2007 a fost PUblicata În Monitorul Oficial al Român/ni.
88 - Am prezentat aici art. 4 asa cum a fost modificat'"prin H.G. nr. 37/2008.
Hotarârea Gwemului nr. 35!Y2007 a fost modificata prin Hotarârea Guvemului nr. 37/2008. Cf. ar1. 1/ din H. G. nr. 37/2008: "Prevederile art. 4 alin. (2) ... se aplica si medicilor de
Hotarârea Guvernului
Am prezentat aici nr. 37/2008. Guvernului nr. 355/2007 asa cum a fost modificata plll/
Hotarârea medicina generala cu atestat în medicina de întrepriruiere, care, la data intrarii în vigoare a
wezentului act normativ, su/U încadrati cu contraCt individual de munca pe durata nedeterminata,
592 "vând o vechime de minimum 3 ani în aceeasi întreprindere. "

593
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

la angajarea în munca, de adaptare, periodic, la reluareaaclivl\ hll'l'atorului de a desfasura activitatea la locul ,de munca în
promovarea sanatatii la locul de munca. Iliufesialfunctia pentru care se solicita examenul medicctl privind
(2) Serviciile medicale profilactice prevazute la alin. (1 ,tptitudineaîn munca. '
efectueaza potrivit prevederilor anexei nr. 1, precum si ale ud (2) Toate cazurile de inaptitudine medicala permanenta vor fi
normative specifice. 1I1'/'olvatede catre medicii de medicina muncii în colaborare cu
(3) În cazuri argumentate medical, stiintific, stat 1 III1:diciide expertiza capacitatii de munca, care se vor informa
examenele medicale profilactice se vor adapta periodic, S»l' lI'uiproc asupra rezolvarii situatiei de fapt ..
noilor riscuri profesionale .. Art. 13. _ Examenul medical al lucratorilor la angajarea în
(4) Testarea psihologica a aptitudinilor în munca s IlItll1castabileste aptitudinealaptitudinea conditionata! inaptitudinea
potrivit prevederilor anexei nr. 1. II~rmanentasau temporara în: munca pentru profesialfw:ictia si locul
Art. 9, - (1) În sensul prezentei hotarâri, aptitudinea în mllll dumunca în care an:gajatorul îi va desemna sa lucreze privind:
reprezinta capacitatea lucratorului din punct de vedere medical il a) compatibilitatealincompatibilitatea dintre eventualele
desfasura activitatea la locul de munca în profesia/functia peulllI ,d'ectiuni prezente în momentul examinarii si viitorul loc de munca;
care se soli cita examenul medical.
b) existentalinexistenta unei afectiuni ce pune în pericol
(2) Pentru stabilirea aptitudinii în munca, medicul speciall_1 natatea si securitatea celorlalti lucratori de la acelasi loc de
de medicina muncii poate solicita si alte investigatii si eXaJ1H'1I Illunca;
-.medicale de specialitate, suplimentare celor prevazute la act. 8. c) existentalinexistenta unei afectiuni ce pune în pericol
Art. 10. - În conditiile în care medicul de medicina mlllll icuritatea unitatii si/sau calitatea produselor realizate sau a
face recomandari de tip medical, aptitudinea este conditionatl\ II -[viciilor prestate;
respectarea acestora, iar în fisa de aptitudine -.anexa nr. 5, avizI d) existentalinexistenta unui risc pentru sanatatea populatiei
medical va fi "apt conditionat". e[ireia îi asigura servicii.
Art. 11. - (1) Inaptitudinea temporara în munca, în selllilll Art. 14. - În functie de rezultatul examenului medical la
prezentei hotarâri, reprezinta incapacitatea medicala a lucratorulu IIngajarea în munca, medicul de medicina muncii poate face
de a desfasura activitatea la locul de munca în profesia/funcli propuneri pentru: .'
pentru care se solicita examenul medical privind aptitudinea ÎI a) adaptarea postului de munca la caracteristicile anatOIÎ1ice,
munca, pâna la reevaluarea sanatatii de catre medicul de mediciI! liziologice, psihologice si la starea de sanatate a lucratorului, în
muncll.
Hituatiaprevazuta la act. 15 lit. b);
(2) În situatia în care lucratorul se afla temporar, din cau", b) îndrumarea persoanei care urmeaza a fi angajata catre alte
unei boli, în situatia de incapacitate medicala privind desfasurare locuri de munca;
activitatii la locul de munca în profesia/functia pentru care . c) includerea în circuitul' inf6tmational si operational din
solicita examenul medical de medicina muncii, medicul d distemul sanitar a acelor persoane care necesita o supraveghere
medicina muncii stabileste inaptitudinea temporara pâna In medicala deosebita.
disparitia cauzei medicale, iar în fisa de aptitudine - anexa nr. Art. 15. _ Examenul medital la angajarea în munca se
avizul medical va ti "inapt temporar". efectueaza pentru: ,;'1.
Art. 12.-(1) Inaptitudinea permanenta în munca, în sensul a) lucratorii care urmeaza a fi angajati cu contract individual
prezentei hotarâi:t, reprezinta incapacitatea medicala permanenta
de munca pe perioada determinata sau nedeterminata;
595
594
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

b) lucratorii care îsi schimba locul de munca sau sunt d,'l Art. 18. - Examenul medical de adaptare în munca se
în alte locuri de munca ori alte activitati; Il'(ltueaza la indicatia medicului specialist de medicina muncii în
c) lucratorii care îsi schimba meseria sau profesia. I" lina luna de la angajare si are urmatoarele scopuri:
Art. 16. - (1) Examenul medical la angajarea în munca H" 1 a) completeaza examenul medical la angajarea în munca, în
la solicitarea angajatorului, care va completa fisa de solicilll' IIllditiile concrete noilorJocuri de munca (organizarea fiziologica a
examenului medical la angajare, conform modelului preva 1',11 1 IIlliJlcii, a mediului de munca, relatiile om-masina, relatiile
anexa nr. 2, si fisa de identificare a factorilor de risc profe.'lioll l"lIhosociale în cadrul colectivului de munca);
conform modelului prevazut în anexa nr. 3.
b) ajuta organismul celor angajati sa se adapteze noilor
(2) În situatia schimbarii locului de munca, lucrato1"ul 1 ,
I)llditii; ,

obligat sa prezinte copia dosarului medical de la serviciul medl c)d{(termina depistarea unor, cauze medicale ale neadaptarii la
de medicina muncii de la locul sau de munca anterior. " IItlulloc de munca si recomanda masuri de înlaturare a acestora.
(3) Examenul medical la ang<tjarea în munca consta în: Art. 19. - Efectuarea examenului medical periodic are
a) anamneza medicala profesionala si neprofesiona/n IlIll1atoarelescopuri:
examenul Î!1 clinic
prevazut general,
anexa nr. 4; conform modelului dosarului medII ~) confirmarea sau infirmarea la perioade de timp stabilite a
Iplitudinii în munca pentru profesia/functia si locul de munca
b) examenele medicale c1inice si paraclinice, con/oII" jltlotrucare s-a facut angajarea ,si s-a eliberat fisa de aptitudine;
modelului de fisa prevazut în anexa nr. 1.
b) depistarea aparitiei unor boli care constituie contraindi«atii
(4) La indicatia medicului de medicina muncii, PCII"" jll;ntru activitatile si locurile de munca cu expunere la factori de fisc
stabilirea incompatibilitatilor medicale cu riscurile profesiOlllll III'ofesional;
evaluate,_ examenul medical la angajarea în munca pentru locuril c) diagnosticarea bolilor profesionale; '.
de munca si activitatile cu expunere la factori de 1"iscprofesio'l/al d) diagnosticarea, bolilorlegate de profesie;
• ,'. -j
.....
-./"

anexanr.1.
cuprinde si examene medicale suplimentare celor prevazute III e) depistarea, bolilor care constituie risc pentru ..Yi~:l~(.si
atatea celorlalti lucratori la acelasi loc de munca;,'"," , '. ::'
(5) Rezultatele examenului clinic si ale celorlalte examclI f) depistarea, bolilor care constituie risc pentru seqrritatea
medicale se înregistreaza în dosarul medical.
Ilnitatii, pentru. calitatea produselor sau pentru populatia C,:! care
(6) Medicul specialist de medicina muncii, în baza fisei d lucratorul vine în contact prin natura activitatii sale.
solicitare a examenului medical la angajare, fisei de identificare II Art. 20. - Examenul medical periodic se efect.u~aza
factorilor de risc profesional, dosarului medical si a examenelo, obligatoriu tuturor lucratorilor ..
medIcale efectuate, completeaza fisa de aptitudine cu concluzill Art. 21. - Frecventa examenului medical periodic este
eX~enului medical la ang<tjare: apt, apt conditionat, inapt temporlll Htabilita prin fisele întocmite conform modelului prevazut în ahexa
sau inapt pentru locul de munca respectiv.
(7) Abrogat prin R.G. nr. 37/2008. nr. 1 si poate fi modificata numai la propunerea medicului specialist
de medicina muncii, cu informarea angajatorului.
Art. J 7. - Fisa de aptitudine care fmalizeaza examenul Art. 22. - Examenul medical periodic cuprinde urmatoarele:
medical la ang<tjarea în munca se completeaza numai de catrl' a) înregistrarea evenimentelor medicale care s-au petrecut în
meqicul ;de.
angajatar medicina muncii,
si cela1altptntru în doua exemplare, unul pentru
lucrator. intervci1ul de la examenul medical în vederea angajarii sau de la
596
597
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

ultimul examen medical periodic pâna în momentul exatTIl'JIlII Art. 27. - În vederea constientizarii nevoilor si obiectivelor
medical respectiv;
privind sanatatea si securitatea în munca în rândul lucratorilor,
b) examenul" clinic general, conform dosarului m<:dl IIlcdicii specialisti cu pregatire în domeniu efectueaza activitati
prevazut în anexa nr. 4;
pccifice de promovare a sanatatii la locul de munca pentru
.. c)examenele clinice si parac1inice, conform modelului de 1 Il1alizarea .bunastarii lucratorilor, bazate pe identificarea
prevazut în anexa nr. 1 si examenului indicat de catre mcdkl problemelor acestora.
specialist de medicin~ muncii;
;\rt.28. - Serviciile de medicina muncii participa la realizarea
d) înregistrarea rezultatelor în dosarul medical prevazul implementarea programelor de informare, educare si formare
anexanr.4;
profesionala cu privire la sanatatea si securitatea în munca pentru
e) finalizarea concluziei prin completarea fisei de aptitudill lucratorii la c.are s-a efectuat supravegherea sanatatii prin examene
conform modelului prevazut în anexa nr. 5, de catre medil'1I1 Il1edicaleprofilactice.
specialist de medicina muncii, în doua exemplare, unul pC/I" II Art. 29. - Pentru promovarea masurilor privind adaptarea la
angajator si celalalt pentru lucrator.
II~uncaa.lucratorilor si pentru îmbunatatirea conditiilor de munca si
Art. 23. - Examenul medical la reluarea activitatii de, mediu, medicii de medicina muncii desfasoara activitate de
efectueaza dupa o întrerupere a activitatii de minimum 90 de zi I Jonsiliere privind sanatate", si igiena ocupationala a lucratorului si a
'·p~ntru motive medicale, sau de 6 luni, pentru orice alte motive, III reprezentantilor acestora din întreprindere si din comitetul de
termen de art.
dispozitiilor 7 22.
zile de la reluarea activitatii, cu respectan'lI .,anatate si securitate în munca, dupa caz, si colaboreaza cu
organismele din domeniul securitatii si sanatatii în munca.
Art. 24. - Efectuarea examenului medical la reluan'/1 " Art. 30. - Persoana examinata poate contesta rezultatul dat de
activitatii are urmatoarele scopuri:
'at~e ,medicul. sp~ciatist <,te,
.medicina muncii privind aptitudinea în
a) confirmat'ea aptitudinii lucratorului pentru exercitan'lI munca.
profesiei/functiei avute anterior sau noii profesii/functii la locul d . Art. 31. - ..Contestatia prevazuta la art. 30 se adreseaza
munca respectiv; ,.,..
llutoritatii de sanatate publica judetene sau a municipiului
b) stabilirea Unor masuri de adaptare a locului de munca si Bucuresti, în termen de 7 zile lucratoare de la data primirii fisei de
unor activitati specifice profesiei sau functiei, daca este cazul; tptitudine în munca.
c) reorientarea spre' un alt' loc de munca, care sa asigun' Art. 32. - ,AmQrit.atea de sanatate publica judeteana saua
lucratorului mentinerea 'sanatatii si a capacitatii sale de munca. municipiului Bucuresti desemneaza o comisie formata din 3 medici
Art. 25. - Medicul de meqiclna muncii are dreptul de II specialisti de medicina muncii si convoaca partile implicate în
efectua examenul medical la reluarea activitatii ori de câte ori il termen de 2 t 4,e zile lucratoare de la data primirii contestatiei.
conside~~i:riecesar,
... ' de."natura
în functie
•... . , bolii sau a accidentului .. Art.33,.,,~..peci~ia comisiei este consemnata într-un proces-
. pentru care lucrat~rllL~,l;lbse~~td~ij'p'~oductie. verbal si este comurucata în scris persoanei examinate medical.'
Ar.k&6~ ::Jl,rqmovarea sanatatii la locul de munca reprezint, ~rt. 34. - Concluzia procesului-verbal este consemnata în fisa
supraveg,be~ea. activa a sanatatii lupratorilor în raport Cll de aptitudine, în care a fost precizat rezultatul examenului medical
caracteristicile locului de munca si, în mod particular, cu factorii de contestat.
risc profesionali.

598
599"
SECURITATEA slSANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

CAPITOLUL IV Art. 42. _ Angajatorii în procedura de faliment vor informa


IIlu;lura' de medicina muncii, care va preda la rândul ei
Dispozitii finale
tlll'fl,istrarilemedicale autoritatii de sanatate publica judetene sau a
Art. 35. - La aplicarea masurilor preventive tclu Illllicipiului Bucuresti, dupa caz.
organizatori ce la locurile de munca, angajatorii vor tine seam Art. 43. _ La întreruperea temporara sau definitiva a activitatii
rezultatele supravegherii sanatatii. Itlll'utorului, structura de medicina muncii va preda dosarul medical
Art;.36-. .".Lucratorii trebuie sa fie informati în legatul Illcestuia medicului sau de familie.
rezultatele proprii ale supravegherii sanatatii lor. Art. 44. _ Medicul specialist de medicina muncii si medicul
Art. 37. - Dosarul medical si fisa de expunere la ri~' ,II familie al lucratorului se vor informa reciproc si operativ
profesionale se pastreaza la structura de medicina muncii und III\.:ritor la aparitia unor modificari în starea de sanatate a
efectuat examenele medicale de angajare si examenul medt IilGratorului. ~.
periodic. Art. 45. _ Pentru protectia sanatatii comunitare, în cazul
Art. 38. ,..Înregistrarile medicale sunt pastrate o perioadil II 'toarelor cu riscuri (alimentar, zootehnic, farmaceutic,
timp .cel putin egal~ cu durata medie de expunere - afectare a slnll Iprovizionare cu apa potabila, servicii catre populatie, cazare
de sanatate, pentrufiecare.categorie de risc profesional, astfel: I olectiva, piscine, salubritate etc.), examenele medicale la angajare,
.....
",. , a)
-_ .... ~." ..
" "'-
cabinetul de medicina muncii pastreaza dosarele medicIII pllriodic, la reluarea muncii se pot completa cu examinarile
fisele de expunere la riscUri profesionale si datele de morbiditllt pccifice sectorului de activitate, la indicati a medicului specialist de
profesionala; Illcdicina muncii.
b) angajatorul pastreaza lista locurilor de munca cu risc" Art. 46. _ Dosarului medical îi sunt aplicabile prevederile arte
profesionale si conc1uziaexaminarii medicale (fisa de aptitudine); 1-25 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, referitoare la
c) în cazul schimbarii structurii de medicina muncii CliCa! dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privata a
fost realizata supravegherea starii de sanatate a lucratori Io pacientului.
înregistrarile medicale se predau noului cabinet de medicina munl'l Art. 47. _ Lucratorii au acces, la cerere, la toate informatiile
agreat de angajator. referitoare la starea lor de sanatate.
Art. 39. - Lucratorul este obligat sa se prezinte la examen ci Art. 48. _ Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta
medicale; de supraveghere a sanatatii la locul de munca"conforlll hotarâre ..
planificarii efectuate de .'catre medicul de medicina muncii CII Art. 49. _ .pe data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se
acordul angajatorului. .tbroga arte 48-81 din titlul II cap. VI si anexele nr. 4,5,6, 7 si 8 din
Art. 40. - Orice lucrator are dreptul sa consulte medicul Normele generale de protectie a muncii, aprobate prin Ordinul
specialist de medicina muncii, pentru orice simptome pe care I ministrului muncii si solidaritatii sociale si al ministrului sanatatii si
atribuie conditiilor de munca si activitatii deslasurate. familiei nr. 508/933/2002" publicat în Monitorul Oficial al
Art. 41. - La schimbarea locului de munca în alta unitate. României, partea 1, nr. 880 din 6 decembrie 2002.
lucratorului i se vor înmâna, la solicitare, copii ale dosarului sau
medical si ale fisei de expunere la riscuri profesionale, pentru a fi
predate la structura de medicina muncii a unitatii respective. 601
600
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SISANATATEA ÎN MUN.c;A
Al1EJ(A NI I hemograma
examen psihologic _ la indicatia medicului specialist de medicina muncii
FIS E _ spirometrie
Examenul medical periodic:
privind servici!l~ medicale profilactice detaliate in functie t1.e expuoerea profesionala _ examen clinic general - anual
_ tlocianati în sânge si/sau urina. Ia sfârsitul schimbului de lucru - anual
EXPLICAREA FISELOR _ ECG - anual
_ hemograma - anual
~ul medical ia angaiare _ spirometrie - anual
a) La acest punct este mentionata obligativitatea efectuarii examinarii clinice conform dUI"I, '1 contraindicatii:
din Dosarul medical, pentru toti lucratorii. • boli cronice ale sistemului nervos central
b) La acest punct se includ pentru fiecare lucrator examinarile clinice, de laborator """ • boli sau deformatii care împiedica purtarea mastii
paraclinice În functie de agentul la care este expus, de situatia speciala de mUl1' • bronhopneumopatii cronice. inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
profesie/ocupatie/functie. • anemie
Examenul medical periodic' • boli ale aparatului cardiovascular
La acest puncl sunt mentionate: examenul clinic complet (cu atentie deosebita pe anulllih • etilism cronic
aparate si sisteme), examenele de laborator si paraclinice de efectuat În functie de factorul nOII. • anosmie
profesional la care este expus lucratorul respectiv sau profesialocupatialfunctia detinuta. • dermatoze
Contraindicatii:
Contraindicatiile sunt relative; ele necesita evaluarea raportului dintre gravitatea bolii si
factorilor constitutivi ai conditiei de munca, evaluare efectuata de medicul specialist de medicinii Fisa 3. Acizi organici si derivati (anhidrlde, lactone, halogenuri acide, nitriU si amide)
muncii.
Examen medical la angajare:
Contraindicatiile mentionate sunt valabile atât pentru examenul medical la angajare, câl .1 a) conform datelor din Dosarul medical
periodic.
b) - spirometrie
Observatii: Examenul medical periodic:
_ examen ciinic general - anual
a) Bolile' acute, pâna la vindecarea lor. constituie contraindicatii absolute. _ splrometrie - anual
b) Medicul specialist de medicina muncii poate solicita, daca considera necesar pentfll Contralndicatli:
confirmarea unui diagnostic. examenul unui medic de alta specialitate. • conjunctivite. cheratite cronice
c) Mentionarea în prezentele fise a terminol0.\liei: examen oftalmologic. neurologic, ORI, • boli cronice ale cailor respiratorii superioare
psihiatric, psihologic presupune efectuarea examinarii de catre medicul specialist respectiv Iii • bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
indicatia medicului de medicina muncii. • dermatoze
d) Examenul medical periodic (clinic, de laborator sau paraclinic) se poate efectua si li,
intervale mai scurte decât cele prevazute În fise, daca acest lucru este prevazut În contracllli Fisa 4. Acrilamlda
colectiv de munca sau alte dispozitii în acest sens. cu acordul conducerii unitatii si 01
reprezentantilor lucratorilor. Examen medical la angajare:
e) La Încadrarea În munca. precum si cu ocazia controlului medical periodic al lucratorllol a) contorm datelor din Dosarul medical
b) nu este cazul
care concura auto.
conducatorilor la siguranta
precum circulatiei din sectorul
si al altor categorii transporturi
de lucratori feroviare. navale
care desfasoara activitatisi specifice,
aeriene. SU
ni
c) contraindicatii:
vor efectua si examinari le stabilite prin reglementari speciale, în scopul constatarii daca starou • boli cronice ale sistemului nervoS central
sanatatii, le permite sa îndeplineascâ munca ce li se încredinteaza. Examenul medical periodic:
d) .In .functie de situatia epidemiologica locala, autoritatile de sanatate publica teritoriale VOI _ examen clinic general - anual
stabili atât completarea examenelor medicale, cât si modificarea periodicitatii acestora în cadrul
controalelor medicale periodice, in liecare an calendaristic. Aceste modificari trebuie transmise in Fisa 5. Acrilonitrll si metaacrllonltril
scris structurilor care desfasoara activitatea de supraveghere medicala de medicina muncii.
g) Pentru lucratorii expusi la radiatii ionizante se va respecta legislatia în vigoare c Examen medical la angajare:
reglementeaza domeniul activitatilor nucleare. a) conform datelor din Dosarul medical
b) - spirometrie
Prescurtari: - ECG
ECG = electrocardiografie Examenul medical periodic:
_ examen clinic general - anual
EEG = electroencefalografie
_ tiocianati în sânge si/sau în urina (Ia sfârsitul schimbului de lucru) - anual
EMG = electromiografie _ examen sumar de urina - anual
RPS = radiografie pulmonara standard
. _ spirometrle - anual
1. AGENTI CHIMICI _ ECG - anual .
Contralndicatli:
Fisa 1. Acid acrilic, acrilat; (monomeri), metilmetaacrilat • conjunctivite. cheratite cronice
Examen medical la angajare: • boli cronice ale cailor respiratorii superioare
a) conform datelor din Dosarul medical bronhopneumopatii cronice. inclusiv astmul bronslc (în functie de rezultatele spirometriei)
b) - spirometrie • dermatoze
Examenul medical periodic: • boli cronice ale aparatului cardiovascular
- examen clinic general - anual Fisa 6. Alcool metlIIc
- spirometrie - anual
Contralndlcatll :
Examen medical la angajare:
• bronhopneumopatii cronice. inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)
• dermatoze a) contorm datelor din Dosarul medical
b) _ examen oftalmologic (fund de ochi)
Fisa 2. Acid cianhidrlc si compusi clanici,
. cu exceptia cianamidei calcice Examenul medical periodic:
examen clinic general - anual
Examen medical la angajare:
_ examen oftalmologic - din 3 în 3 ani
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - ECG _ alcool metilic în urina - anual
603
602
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
Contraindicatii:
Fisa 11. Amoniac
• boli ale nerVului optic si/sau ale retinei
• boli cronice ale sistemului nervos central si periferic Examen medical ta angajare:
• etilism cronic
a) conlorm datelor din Dosarul medical
• nefropatil cronice- b) - spirometrie
• hepatopatii cronice - RPS
• boli cronice aie cailor respiratorii superioare Examenul medical periodic:
Fisa 7. Alcooli (cu exceptia alcoolului metilic) _ examen clinic general - anual
Examen medical la angajare: _ spirometrie - anual
a) conform datelor din Dosarul medical _ RPS _ la indicatia medicului de medicina muncii
b) - hemograma pentru metilciclohexanol contralndicatii:
Examenul medical periodic: • conjunctivite cronice, cheratite cronice
- examen clinic general - anual • boli cronice ale cailor respiratorii superioare (în lunctie de rezultatele spirometriei)
- hemograma (pentru metilciclohexanol) - anual • bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic
- determinarea acetonei în urina (pentru alcool izopropilic) - anual • dermatoze
Contralndlcatil :
• conjunctivite cronice, cheratite cronice Fisa 12. Anhldrlda ftatica
• boli cronice ale cailor respiratorii superioare
• bronhopneumopatii cronice pentru alcoolul alilic, inclusiv astmul bronsic (rn funo\111.1 Examen medical la angajare:
rezultatele spirometriei) a) conform datelor din Dosarul medical
• dermatoze b) - spirometrie
, leucopenii pentru metilciclohexanol Examenul medical periodic:
_ examen clinic general - anual
Fisa 8. Aldehlde _ spirometrie - anual
Examen medical la angajare: Contraindicatil:
a) conlorm datelor din Dosarul medical • conjunctivite cronice, cheratite cronice
b) - spirometrie • boli cronice .ale cailor respiratorii superioare
- RPS bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)

Examenul medical periodic: Fisa 13. Arsen si compus\l saI (CU exceptia hldrogenulul arsenlat)
- examen clinic general - anual Examen medical la angajare:
- RPS - la indicatia medicului de medicina muncii a) conform datelor din Dosarul medical
- spirometrie - an'ual b) - spirometrie
Contralndicatii: _ hemograma
• conjunctivite cronice, cheratite cronice Examenul medical periodic:
• boli cronice ale cailor respiratorii superioare _ examen clinic general - anual
• bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spiromoli 1111) _ spirometrie - anual
• dermatoze _ hemograma - anual
_ arsenurie _ anual si la nevoie, la indicatia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicatii:
Fisa 9. Amine allfatlce
• hepatopatii 'cronice
Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical • nefropatii cronice
• boli cronice ale sistemului nervos central si periferic
b) - spirometrie
o bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în lunctie de rezultatele spirometriei)
Examenul medical periodic: • anemie
- examen clinic general - anual
- spirometrie - anual • conjunctivite cronice, cheratite cronice
Contralndlcatil: • dermatoze
• conjunctivite cronice, cheralite cronice , "'.,'d'FjS~14~ Barlu (compusi solubill)
• boli cronice ale cailor respiratorii superioare Examen medical la angajare:
• bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriol)
• dermaloze a) conform datelor 'din Dosarul medical
b) - ECG
Examenul medical periodic: i','
Fisa 10. Amine aromalice carcinogene (benzldlna, (X- si ~- naftllamlna, auramlna, _ examen clinic general -- anual
4- amlnodlfenll, 2- acetilamlnofluoren, dimelilamlnoazobenzen, aminoazotoluen etc.) _ ECG - anual
Examen medical la angajare: Contralndicatli:'" " eo'\ ','
o conjunctivite cronice, cheratite cronice
a) conlorm datelor din Dosarul medical
b) - examen sumar de urina (urobilinogen) • boli cronice ale cailor respiratorii superioare
- crealinina sanguina • cardiopatii cronice, ....
- hemograma • hipertensiune artetiala
Examenul medical periodic: • dermatoze
examen clinic general - anual • ulcer gastric sau duodenal
examen sumar de urina (urobilinogen) - anual Fisa 15. Benzen
- determinarea benzidinei în urina (pentru benzidina) - anual
- hemograma - anual Examen medical la angajare:
- examen citologic al exloliatului vezical - la 10 ani de la angajare si apoi anual a) conlorm datelor din Dosarul medical
Contralndlcatli: b) - hemograma
• cislite _ timp de sângerare, iimp de coagulare
• inlectii urinare acute sau cronice _ examen psihologic sau examen psihiatric - la indicatia medicului specialist de
• litiaza renala, nelropatii cronice medicina muncii !-,.lIf';·· .::'
• anemie spirometrie
TGO, TGP, gamma GT

604 605
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
Examenul medical periodic:
examen clinic general - semestriai _ cadmiurie - anual
- hemograma - semestrial _ spirometrie - anual
- timp de sângera re, timp de coagulare - semestrial .. Contralndlcatll:
- fenoli urinari tot'!ii la sfârsitul schimbului de lucru sau acid S·fenilmercaplurlo 111111"'
· nefropatii cionice
semestrial • anemii
sullat index la sfârsitul schimbului de lucru - semestrial • boli cronice ale cailor respiratorII astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
TGO, TGP, gamma GT · bronhopneumopatii cronice. inclusIv
- spirometrie - semestrial · emfizem pulmonar
- examen psihologic sau examen psihiatrie - la indicatia medicului specialist do 111",11
Fisa 20. Carbamati
muncii
Contraindicatii: Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
• afectiuni hematologice
b) - spirometrie
• sindroame hemoragipare '1 ••.• ; Examenul medical periodic:
• hepatopatii cronice _ examen clinic general - anual si În timpul campaniei de lucru - saptamânal
• boli ale sistemului nervos central _ colinesteraza eritrocitara sau serica în timpul campaniei de lucru, din 10 în 10 zile sau
• stomac operat
"~liP o expunere severa accidentala
_ spirometrie - anual
Fi!ia 16. Benzochlnona si produ!ii de'oxldare al hldrochinonei Contraindlcatil:
• bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
Examen medical la angajare: . • boli cronice sau deformatii care împiedica purtarea mastii de protectie
a) conform datelor din Dosarul medical (atentie: ochi, tegumente) • boli cronice ale sistemului nervos central si periferic
b) - • dermatoze
c} contraindicatii: Fisa 21. Ceto",!
• conjunctivite si keratite cronice
• dermatoze Examen medical la angajare:
Examenul medical periodic: a) conform dalelor din Dosarul medical (atentie: ochi, tegumente)
examen clinic general - anual (atentie: ochi, tegumente) Examenul medical periodic:
- examen oftalmologic - anual, la indicatia medicului specialist de medicina muncii _ examen clinic general - anual (atentie: ochi, tegumente)
_ acetonurie (numai pentru acetona) - aQual
Fi!ia 17. Beriliu!il compu!il _ metiletilcetonurie (numai pentru metiietilcetona) - anual (numai pentru metil- n-
Examen medical la angajare: _ 2,5- hexandionurie si 4,5- dihidroxi- 2- hexanonurie
a) conform datelor din Dosarul medical IlIillicetona) - anual .
b) - splrometrie Contraindlcatii:
- RPS
Fi!ia 22. Chinone
Examenul medical periodic: Examen medical la angajare:
examen clinic general - anual a) conform datelor din Dosarul medical (atentie: ochi)
- RPS - la indicatia medicului de medicina muncii Examenul medical periodic:
- splrometrie - anual _ examen clinic general - anual (atentie: ochi) specialist de medicina muncii
- doza rea beriliului în urina - anual _ examen oftalmologic - anual, la indicatia medicului
Conlraindicatii: Contraindicatii :
• conjunctivite cronice, cheratite cronice • conjunctivite !ii keratite cronice
• boli cronice ale cailor respiratorii superioare • dermatoze
• bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spiromelr IIII) Fi!ia 23. Cianamlda calcica
• dermatoze
Examen medical la angajare:
Fisa 18. Srom a) conform datelor din Dosarul medical (atentie: tegumente, aparat respirator, etilism cronic)
Examen medical la angajare: Examenul medical periodic:
a) conform datelor din Dosarul medical (atentie: tegumente, aparat respirator) _ examen clinic general _ anual (atentie: tegumente, aparat respirator, etilism cronic)
b) - spirometrie Contraindlcatil:
Examenul medical periodic: .. ".;, • etilism cronic
- examen clinic general - anual (atentie: tegumente, aparat respirator),. " • boli cronice ale cailor respiratori( superioare
- spirometrie - anual • dermatoze
Conlralndlcalli: Fisa 24. Clor si compusi (în afara hidrocarburilor clorurate)
• conjunctivite cronice, cheralite cronice
• boli cronice ale cailor respiratorii superioare Examen medical la angajare:
• bronhopneumopafii cronice, inclusiv aslmul bronsic (în functie de rezultatele spirometrlol) a) conform datelor din Dosarul medical
• dermatoze b) _ examen ORL - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
• coiite cronice _ spirometrie
- ECG
Fisa 19. Cadmiu metalic (pulberi !ii fumuri) - RPS
Examen medical la angajare: Examenul medical periodic:
a) conform datelor din Dosarul medical examen clinic general - anual
b) - hemograma _ spirometrie - anual
- examen sumar de urina _ ECG • anual
- spirometrie _ RPS _ la indicatia medicului de me'didna muncii
Examenul medical periodic: Conlralndicalll:
- examen clinic general - anual • conjunctivite si keratile cronice
- hemograma - anual • boli cronice ale cailor respiratorii superioare
.- examen ·sumar de urina - anual • bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
- testul cu acid tricioracetic în urina - anual, la indicatia medicului specialist de medicina muncii • boli cardiace cronice
• dermatoze

606 607
SECURITATEA SISANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
Fi~a 25. Clorcianul ~i c/orura de cianuril Examenul medical periodic:
Examen medical la angajare:
- examen clinic general - anual
b) - spirometrie
a) -conform - hemograma - anual
ECG datelor din Dosarul medical (atentie: sistemul nervos central si periferiC) - examen sumar urina (urobilinogen) - anual
- RPS - TGP, TGP, gamma GT - anual
Examenul medical periodic: - spirometrie - anual
Conlralndlcatll:
spirometrie - general
examen clinic anual - anual (atentie: sistemul nervos central si periferic) • nefropatii cronice
ECG - anual • hepatopatii cronice
• anemie
RPS - la indicatia medicului de medicina muncii • hipertensiune arteriala
tiocianati
hematocrit,in hemoglobina
sânge sau in- urina
anualla sfârsitul schimbului de lucru _ anual • conjunctivite si keratite cronice
- TGO, T~P;gamm,a GTP - anual • boli cronice ale cailor respiratorii superioare
Contraindicalii: • bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)
• dermatoze
• conjunctivite si keratite cronice
• boli cronice ale cailor respiratorii superioare FI~a 29. Crom si compusi
Examen medical la angajare:
bronhopneumopatii
• boli cronice, nervos
cronice ale sistemului inclusivcentral
astmul bronsic (in funclie de rezultatele spirolTlltlll.'I a) conforrn datelor din Dosarul medical (atentie: cai aeriene superioare - ulceratie,
perforatie sept nazal pentru cromul hexavalent)
ischemica,
• boli valvulopatii
cronice ale aparatului cardiovascular: boala arteriaia periferica, boala C8rt/l",
• etilism cronic b) - hemograma
• hepatopatii cronice - spirometrie
• dermatoze - RPS
Examenul medical periodic:
- examen clinic general - anual (atentie: cai aeriene superioare - ulceratie, perforatie
Fisa 26. C/orura de vinil sept nazal pentru cromul hexavalent)
Examen medical la angajare:
- examen ORL inclusiv laringoscopie - la 3 ani de la angajare si apoi anual
a) conform datelor din Dosarui medical spirometrie - anual
b) - TGO, TGP, gamma GTP - RPS - la indicatia medicului de medicina muncii
- numaratoare de trombocite - cromurie - anua'l
- spirometrie
Examenul medical periodic: - exam~n citologic al sputei - la 10 ani de la angajare si apoi din 3 in 3 ani
Conlraindicatii:
- examen clinic general - anual • boli cronice' ale caiior respiratorii superioare
spirometrie - anual
• bronhopneumopatii cronice, inGIusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)
- TGO, TGP, gamma GGT - anual • ulcer gastric si duodenal
numaratoare lrombocite - anual • colita cronica
radiografia • hepatopatii cronice
test presor mâinilor
la rece -- anual
la indicatia medicului specialist de medicina muncii
• anemH
losfalaza alcalina - anual • dermatoze
examen sumar urina (urobilinogen) _ anual
spirometrie - anual Fisa 30. Cupru (fumuri si pulberi)
Contraindicatli: Examen /lledlcalla angajare:
• hepatopatii cronice
• arteriopatii a) conform datelor din Dosarul medical (atentie: aparat respirator)
b) - spirometrie
• sindrom Raynaud, boala Raynaud Examenul medical periodic:
• sclerodermie
• dermatoze - examen clinic general - anual
- spirometrie - din 2 in 2 ani
• afectiuni osoase difuze - examen ORL - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
• trombocitopenii
Conlraindicatii:
• boli cronice ale cailor respiratorii superioare
Fisa 27, Cobalt (oxizi, saruri) • bronhopneumopatii cronice, inclusiv astm bronsic (in functie de rezultatele spirometriei)
Examen medical la angajare:
Fisa 31. Decaboran, penlaboran
b)
a) conform
- spirometrie
datelor din Dosarul medical (atentie: aparat respirator) Examen medical la angajare:
Examenul medical periodic: a) conform dalelor din Dosarul medical (atentie: sistemul nervos, starea psihica)
b) - TGO, TGP, gamma GT
-- examen
examen ORL clinic -general
din 2 -in anual
2 ani (atentie: aparat respirator) - examen sumar de urina (urobilinogen)
- cobalturie - anual ExamenuHmidlcal periodic: .
Conlraindicatli: - examen clinic general - anual (atentie: sistemul nervos, starea psihica)
• boli cronice ale cailor respiratorii superioare - TGO, TGP, gamma GT - anual
Conlralndlcalli:
•• boli alergice
bronhopneumopatii cronice, inclUSiv astm bronsic (în functie de rezultatele spirometriei) • boli organice ale sistemului nervos central
• dermatoze
• hepatopatii cronice

Fisa 28. Crezoli Fisa 32. Dlazomelan, nllrozomelll urelan, nltrozomelil uree
Examen medical la angajare: Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical a) conform datelor din Dosarul medical
b) - hemograma b) - spirometrie
examen sumar utina (lJrobilinogen) Examenul medical periodic:
TGO, TGP, gamma GT - examen clinic general - anual
spirometrie examen ORL - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- spirometrie - anual

609
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
Contraindicalii:
• conjunctivite si keratite cronice Contraindicatii:
• boli cronice ale caiior respiratorii superioare • conjunctivite si keratite cronice
li:;-;' • boli cronice ale cailor respiratorii superioare ,
•• dermatoze
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de·. rezultatele" splrOIlIl,1I1 • bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultafele' spirometriei)
• hepatopatii cronice
Fisa 33. Diboran • nefropatii cronice
Examen medfcalla angajare:
Fisa 38. Dlnltrofenol, dlnltrocrezol, dlnltrobutil fenol
a) -conform
b) datelor din Dosarul medical
spirometrie Examen medical la angajare:
Examenul medical periodic: a) conform datelor din Dosarul medical
- examen clinic general - anual b) - spirometrie
- spirometrie - anual Examenul medical periodic:
Contraindicatii: - examen clinic general - anual
• boli cronice ale cailor respiratorii superioare - examen OAL - la indicatia medicului specialist de medicina muncii
- spirometrie - anual
•• boli
bronhopneumopatii, cronice,cardiovascular
cronice ale aparatului inclusiv astmul bronsic (În functie de rezultatele SpirOItlIlI'''''' Contraindicatii:
• conjunctivite si keratite cronice
• boli cronice ale cailor respiratorii superioare
Fisa 34. Oifenil si deriva!i (- metan, - etan, - eter), decalina, tetrali!la,:~jtEmiloxld • bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
Examen medical fa angajare: .. : • astm bronsic
• dermatoze'
b)
a) -conform
spirometrie
datelor din Dosarul medical (atentie: tegumente. aparat respirator)
- ECG Fisa 39. Oioxan (dietilendioxid)
Examenul medical periodic: Examen medical la angajare:
- examen a) conform datelor din Dosarul medical
ECG - clinic
anual general - anual (atentie: tegumente, aparat respirator)
b) - examen sumar de urina (urobilinogen)
- spirometrie - anual
Contraindicatli: - creatinina sanguina
- spirometrie
• conjunctivite si keratite cronice - TGO. TGP, gamma. GT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii
• boli cronice ale cailor respiratorii superioare Examenul medical periodic:
• dermatoze
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spiromOld"ll examen clinic general - anual
• HTA - examen sumar de urina (urobilinogen) - anual
creatinina sanguina - anual
TGO, TGP, gamma GT, aite teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii - anual
Fisa 35. Dimetilformamida, dimetll acetamida, Contralndlcatll:
Examen medical la angajare: • boli cronice' ale sistemuiui nervos central
a) conform datelor din Dosarul medical • nefropatii cronice
b) - examen sumar de urina (urobilinogen) • hepatopatii cronice
- TGO, TGP, gamma GT
Examenul medical periodIc: • conjunctivite si keratite cronice
examen clinic general - anual • boli cronice ale cailor respiratorii superioare
• bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
examen sumar de urina (urobilinogen) - anual • dermatoze
TGO, TGP, gamma GT (+ alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii) _ 81111"'
Fisa 40. Dioxld de sulf (inclusiv acid sulfuric)
metilformamida în urina (pentru dimetilformamida) _ anoal ' ,
n-metilacetamida În urina (pentru n-n-demetilacetamida)
Contraindlcatii: _ anual Examen medical la angajare:
• hepatopatii cronice a) conform datelor din Dosarul medical
• ulcer gastric si/sau duodenal b) - spirometrie
• dermatoze - APS
Examenul medical periodic:
Fisa 36. Dimetilnitrozamina - examen clinic general - anual
Examen medical la angajare: - spirometrie - anual
a) conform datelor din Dosarul medical - APS - la indicalia medicului de medicina muncii
b) - examen sumar de urina (urobilinogen) Contralndlcatll:
- TGO, TGP, gamma GT • conjunctivite cronice. cheratite cronice
Examenul medical periodic: • boli cronice ale cailor respiratorii superioare
- examen clinic general - anual • bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)
• dermatoze
- examen sumar de urina (urobilinogen) - anual ,
- TGO, TGP, gamma GT, alte teste hepatice stabilite de mec:licul de fIled,icina muncii _ anulIl Fisa 41. Esterl organe-fosforlcl
Contraindlcatii:
• hepatopatii 'cronice ' ': ,"'; ' .. Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
Fisa 37. Dlmetllsulfat Examenul medical periodic:
Examen medical la angajare: - examen clinic general - la fiecare 10 zile de la începerea campaniei
a) conform datelor din Dosarul medical - determinarea colinesterazei serice sau eritrocitare - În timpul campaniei de lucru, din
10 În 10 zile, sau dupa o expunere severa accidentala
b) -- TGO, TGP,sanguina
creatinina gamma GT, al.le teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii Contraindlcatii:
- examen sumar de urina (urobilinogen) • boli ale sistemului nervos central si periferic
- spirometrie • boli cronlce care Împiedica portul mastii si costumului de protectie
Examenul medical periodic: • dermatoz