Sunteți pe pagina 1din 16

--

PERMANENÞE
Þara este întâi a lui Dumnezeu ºi numai apoi a noastrã

PreŃul trădării
ANUL XXII- NR. 8
AUGUST 2019 CULTURAL - POLITIC - SOCIAL 16 PAGINI
7 LEI

BOGDAN MUNTEANU

Luna august a acestui an marchează două aniver- România odată cu 23 august 1944 îl cunoaştem a se întâlni cu generalul RacoviŃă, a prilejuit
sări fatidice pentru România. Pe de-o parte s-au foarte bine. Aşa că nu ştim ce ar fi putut fi „mai întocmirea unui plan strategic, în sensul pre-
împlinit 75 de ani de la un moment de cotitură al rău” decât atât. Se putea oare şi altfel? Probabil că conizat de Bodnăraş-Dămăceanu pentru
istoriei României: puciul de la 23 august 1944 şi nu, dacă ne referim la consecinŃa finală a căderii deschiderea frontului în „Poarta Iaşiului”, iar la
consecinŃele acestuia. Să nu uităm nici faptul că României în sfera de influenŃă sovietică. Faptul sfârşitul lunii iulie 1944, Bodnăraş i-a comunicat
tot într-o zi de 23 august, dar acum 80 de ani, în fusese pecetluit deja la Yalta, unde liderii puter- lui Stalin toate detaliile necesare: deschiderea
urma tratatului Ribbentrop-Molotov, Uniunea ilor occidentale i-au pus pe tavă lui Stalin toate programată a frontului; zona deschiderii; data
Sovietică îşi exprima cu fermitate (deşi doar într- Ńările din estul Europei. Dar soarta următorilor 75 prevazută-20 august. Pentru materializarea plan-
o faimoasă anexă secretă) pretenŃiile teritoriale în de ani de istorie românească ar fi putut fi în orice ului, Stalin a ordonat încetinirea ritmului ofen-
răsăritul Europei, fapt ce a dus la ocuparea caz alta. Puciştii au avut un obiectiv clar, pentru a sivei sovietice pe frontul din Polonia şi transfer-
Basarabiei în 1940, teritoriu românesc aflat încă cărui atingere niciun preŃ nu era prea mare: ieşirea area de trupe pe frontul din Moldova în sectorul
şi astăzi în sfera de influenŃă rusă. României din războiul anticomunist, dar numai stabilit. Ofensiva sovietică a început în dimineaŃa
Dezbaterile asupra actului de la 23 august 1944 sub conducerea lor, nu a şefului statului de atun- zilei de 20 august, iar trupele române din „Poar-
continuă şi în momentul de faŃă. Lăsând la o parte ci, mareşalul Antonescu. Totul a început –cum ta Iaşiului” s-au retras în cursul nopŃii. La ora
aberaŃiile propagandei comuniste care i-a defor- altfel?- cu o trădare, care a forŃat mersul lucrurilor 13.00, trupele sovietice au intrat în Iaşi, depăşind
mat complet semnificaŃiile, declarând ziua cu înspre ceea ce ştim că s-a petrecut apoi la 23 trupele Armatei a IV-a, aflată în retragere dezor-
pricina drept zi naŃională şi prilej de scoatere sil- august 1944. donată. Mareşalul Antonescu a făcut o scurtă viz-
ită a cetăŃenilor la manifestările grandomane „O problemă ignorată până acum de istorici ită de inspecŃie pe front în perioada 20-21 august
organizate după tipic comunist, divergenŃele priveşte deschiderea frontului de la Iaşi la 20 1944 şi a constatat dezorganizarea frontului şi
asupra acelui moment istoric continuă încă şi azi. august 1944. După plecarea participanŃilor de la începutul retragerii disperate, dar s-a întors
consfătuirea cu comuniştii din 13/14 iunie 1944, repede la Bucureşti, mai hotărât ca oricând să
Pentru unii, această dată constituie una salutară, semneze armistiŃiul cu ruşii.” [sursa:
care a salvat România de o soartă mult mai nefa- au mai rămas în incintă pentru o “consfătuire de
rutină“ Emil Bodnăraş şi Dumitru Dămăceanu https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/
vorabilă. ReprezentanŃii acestei opinii, din 1944 23-august-1944-salvarea-romaniei-sau-tradare-
şi până azi, ne tot reamintesc că România ar fi care au stabilit în strict secret ca, în scopul înlă-
turării lui Antonescu şi pentru a grăbi ieşirea nationala]
ajuns în cele din urmă oricum sub ocupaŃie sovi-
etică, dar că în aceste condiŃii dracul nu a fost României din război, un segment de front de la Aşadar, iarăşi trădarea unor cozi de topor, această
chiar atât de negru ca în cazul unei rezistenŃe pre- Iaşi, denumit conspirativ “Poarta Iaşiului” să fie eternă racilă a neamului nostru, a condus în cele
lungite şi a unei eventuale capitulări ulterioare. deschis din punct de vedere militar la o anumită din urmă la o situaŃie practic fără altă ieşire decât
dată. (…) La începutul lunii iulie 1944, o vizită
Chiar aşa? Cataclismul teribil care s-a abătut în discretă la Iaşi a generalului Aurel Aldea, pentru continuare în pag. 2
2 PERMANENÞE ANUL XXII, NR. 8, AUGUST 2019
forma într-o amplă ofensivă dinspre vest contra prioritar. Iar în faŃa unor efective sovietice mai
PREłUL TRĂDĂRII Germaniei. Sovieticii reocupaseră deja sudul reduse, cu o armată hotărâtă să lupte cu spirit de
Ucrainei, ajungând până la CarpaŃi, nu însă şi sacrificiu, o rezistenŃă românească mai îndelun-
Bielorusia şi mai ales łările Baltice, unde armata gată ar fi fost fără îndoială posibilă şi realistă.
căutarea imediată a unui armistiŃiu cu sovieticii. germană, care includea şi trupe autohtone, opunea
Doar asta nu le era însă de ajuns. Aşa cum am Da, soarta finală a României ar fi fost probabil
încă o puternică rezistenŃă şi ameninŃa flancul aceeaşi. Dar aura demnităŃii ar fi încununat atun-
amintit mai devreme, obiectivul unic al conspira- nordic al frontului.
torilor, pentru care niciun preŃ nu era prea mare, a ci o întreagă naŃiune, nu doar pe eroii ei izolaŃi,
fost unul dublu: ieşirea din război şi înlăturarea Deşi odată cu deschiderea frontului apusean soar- luptătorii din munŃi, dintre care cei mai mulŃi au
lui Antonescu, care în acel moment se vedea ta Germaniei a devenit pecetluită, putând fi lesne căzut victimă trădării unor conaŃionali cu caracter
nevoit să caute el însuşi armistiŃiul cu sovieticii. anticipată (ca dovadă şi tentativa eşuată de înlătu- de iude.
rare a lui Hitler din 20 iulie 1944), începuse o Acest mod nefast de comportament instituit la 23
Iar atunci când duşmanul ştie (fiind informat sau cursă contra-cronometru între sovietici şi anglo-
intuind) că tabăra cealaltă e dispusă să plătească august a continuat şi după 1989, după un inter-
americani pentru ajungerea înaintea celorlalŃi la mezzo în care „demnitatea naŃională” afişată de
„orice preŃ” pentru atingerea acestui Ńel, atunci e Berlin. Din harta frontului se poate desprinde
lesne de înŃeles că nu-şi va face niciun fel de Ceauşescu pe plan extern începând cu 1968 a fost
limpede că prioritatea sovieticilor era Berlinul şi subminată de o dezastruoasă politică internă, a
scrupule şi va căuta cu cinism să tragă foloase nicidecum România. O rezistenŃă pe linia
maxime pe seama celor care se înghesuie să-i facă cărei ideologie siluia profund felul de-a fi şi cred-
CarpaŃilor prelungită cu linia fortificată dintre inŃa românilor. Aşadar după 1990, politicienii
plecăciuni şi să cerşească ceea ce ei credeau a fi cotul CarpaŃilor şi Dunăre (Focşani-Nămoloasa)
„pacea”. români s-au întrecut în alte şi alte cedări „pe
ar fi implicat sporirea masivă a efectivelor soviet- nimic” în dauna interesului naŃional, în ploconiri
Astfel, capitularea propriu-zisă s-a semnat abia pe ice pentru a sparge acest front, ceea ce ar fi con- lipsite de demnitate, doar pentru atingerea unor
12 septembrie, timp în care armata sovietică se dus la încetinirea ofensivei spre Berlin. Dar ar fi scopuri care în cele din urmă tot s-ar fi realizat.
considera încă în stare de război, luând prizonieri făcut oare sovieticii aceasta? Nu cumva, dacă Astfel, pentru primirea României în NATO
sute de mii de militari români, dintre care cei mai Berlinul era principalul lor obiectiv, aceştia s-ar fi regimul Constantinescu a semnat în 1997 acel
mulŃi şi-au lăsat oasele în vreun fund de Siberie mulŃumit, fie şi temporar, cu stabilizarea frontului nefast tratat cu Ucraina prin care se recunoştea
îngheŃată. Mai mult, deşi România a întors armele românesc, lansând principala lor ofensivă spre cedarea Bucovinei de Nord. Peste puŃin timp, la
şi a luptat până la final contra Germaniei, la inima Germaniei, pentru a ajunge acolo înaintea începutul anilor 2000, guvernul Năstase acorda
sfârşitul războiului a fost tratată tot ca o Ńară aliaŃilor occidentali, urmând să „rezolve” ulterior fără licitaŃie un dezastruos (pentru statul român,
învinsă. Basarabia a rămas pierdută dar, ce-i problema României de dincolo de CarpaŃi? evident) contract companiei americane Bechtel,
drept, s-a recâştigat Ardealul de Nord, pierdut tot Să nu uităm că şi în Primul Război Mondial drept preŃ tot pentru primirea în NATO. CâŃiva ani
în 1940 în dauna Ungariei în urma dictatului de la România a continuat lupta, retrăgându-şi armata mai târziu se privatiza Petromul pe seama aus-
Viena. în Moldova şi apărând eroic trecătorile de la triecilor de la OMV, „plătindu-se” astfel pentru
Nu putem să ne lansăm acum în ample scenarii Mărăşeşti, Mărăşti şi Oituz, deşi restul Ńării, inclu- renunŃarea la opoziŃia faŃă de primirea României
contrafactuale, dar e destul de logic faptul că, din siv capitala, fuseseră ocupate. Scenariul era şi în UE.
moment ce URSS a tratat oricum România şi acum unul asemănător, doar că inamicul venea de Semnificativ e faptul că celelalte Ńări est-
Ungaria drept Ńări învinse şi ocupate, să le data aceasta dinspre răsărit. S-ar fi putut opune o europene, în special cele din grupul de la Vişe-
„pedepsească” pe amândouă, ceea ce dealtfel s-a rezistenŃă demnă şi eroică, preŃ de câteva luni grad, care şi-au negociat această aderare cu dem-
întâmplat şi probabil s-ar fi întâmplat în orice bune, timp în care sovieticii nu şi-ar fi permis să- nitate şi urmărindu-şi în permanenŃă interesul,
condiŃii. Anume, Basarabia a fost (re)incorporată şi slăbească trupele aflate pe linia principală a sunt tocmai Ńările care se opun acum politic, prin
în URSS, dar pe lângă ea şi nordul Bucovinei şi ofensivei lor către vest. Iar în acest răgaz s-ar fi guvernele lor, politicii dezastruoase a marilor Ńări
HerŃa, care nu au aparŃinut niciodată ruşilor. Iar putut organiza în tot restul Ńării neocupate o put- occidentale (mai ales tandemul germano-francez)
pedeapsa asupra Ungariei a constat, destul de ernică rezistenŃă anticomunistă. Posibil tot cu în privinŃa imigraŃiei nerestricŃionate şi a elim-
firesc, tot în deposedarea ei de un anumit terito- implicarea legionarilor eliberaŃi din lagărele ger- inării treptate a suveranităŃilor naŃionale pe seama
riu, cel care s-a pretat cel mai natural în acest sens mane, care cu siguranŃă nu ar fi condiŃionat lupta unui viitor superstat european. România se află –
fiind tocmai Ardealul de Nord, care a revenit lor anticomunistă de plecarea de la putere a lui ca întotdeauna- pe nicăieri, nu are niciun cuvânt
României. E drept, acum se poate spune retro- Antonescu. În aceste condiŃii, chiar în urma unei de spus, ducând o politică externă docilă, lipsită
spectiv că această reîntregire parŃială a Ńării s-a eventuale capitulări militare a României, ar fi exi- de orice personalitate. Nu e vorba nicidecum de
făcut prin luptă şi prin sânge românesc. Dar era stat răgazul organizării în munŃi a unei ample ruperea de aceste structuri politico-militare din
obligatoriu să ne aliem pentru asta cu cotropitorii rezistenŃe anticomuniste, care să includă un front care fac parte majoritatea Ńărilor europene, ci de o
sovietici? unitar românesc, dincolo de feluritele orientări implicare activă şi curajoasă, care-şi apără cu
politice ale protagoniştilor. Dacă o astfel de rezis- demnitate interesele.
Dacă ne întoarcem puŃin la momentul anterior lui
tenŃă a început să se închege chiar în condiŃiile
august 1944, ne putem da totuşi seama că soarta Politicienii din trecut, capabili să servească drept
ştiute, deşi în final ea nu a mai dobândit un carac-
României ar fi putut fi alta, dacă la nivel naŃional modele de atitudine şi consecvenŃă în acest sens,
ter coerent la scară mare, rămânând redusă la
ar fi existat consens, patriotism onest, demnitate sunt din păcate în majoritatea lor încă puşi la
activitatea unor grupuri independente, cu atât mai
şi o viziune pe termen lung, care să nu caute doar index. „Reperele” României oficiale au rămas şi
amplă şi mai organizată ar fi putut fi o rezistenŃă
scopul ieşirii din război cu orice preŃ, ci care îşi în ziua de azi aceiaşi nevertebraŃi şi lipsiŃi de viz-
pregătită din timp. Adică exact în răgazul pe care
punea problema Ńării şi a neamului din perspec- iune de genul celor implicaŃi în 23 august. Iar un
l-ar fi putut oferi armata care încă ar mai fi rezis-
tivă istorică. Cei capabili de acest lucru, şi care Ceauşescu naŃional-comunist şi dărâmător de bis-
tat în faŃa ofensivei bolşevice o bună bucată de
considerau bolşevismul drept răul absolut care s- erici nu are cum să intre în discuŃie, deşi unele
vreme.
ar putea abate asupra României (iar mersul ulteri- elemente pozitive ale politicii sale externe, gre-
or al istoriei le-a dat dreptate), erau legionarii, Din punctul de vedere al sovieticilor, situaŃia se fate pe o altă ideologie, ar putea să-şi păstreze o
care în acel moment se găseau însă închişi în prezenta cu siguranŃă tot în aceşti termeni. Singu- anumită valabilitate. Cu menŃiunea că doar în
lagărele de concentrare ale lui Hitler. Cu siguranŃă ra lor şansă pentru obŃinerea unui succes facil era cazul acelor atitudini ce au servit cu adevărat
au mai existat o serie de generali şi mulŃi ofiŃeri tocmai să beneficieze de trădarea unor cozi de interesele româneşti, dar care cu siguranŃă ar fi
de rang înalt care împărtăşeau şi ei acest punct de topor care le-au pus pe tavă întreaga Românie, ba fost reprezentate mult mai bine de naŃionaliştii
vedere. Din păcate, în cadrul armatei şi al vechii mai mult, care chiar s-au aliat ulterior cu ei con- azvârliŃi în puşcării sau siliŃi să ia calea exilului.
clase politice a existat o serie de cozi de topor şi tra Germaniei. Dacă majoritatea covârşitoare a Nu avem aşadar de ce să-l înălŃăm pe un piedestal
de personaje bolnave de miopie istorică, care nu politicienilor şi ofiŃerilor români ar fi fost imună doar pentru faptul că a intuit, din păcate parŃial şi
au fost în stare să anticipeze consecinŃele gestului la trădare şi ar fi dat dovadă de o viziune lucidă şi foarte rudimentar, ceea ce ar fi putut constitui
lor. Au crezut că într-un final lucrurile „se vor realistă pe termen lung, acest plan al sovieticilor, esenŃa unei veritabile politici româneşti la scară
rezolva” cumva, sau că ei vor fi „răsplătiŃi” în singura lor şansă imediată de a ocupa România cu internaŃională, şi care s-ar fi putut închega mult
vreun fel de ocupanŃi pentru gestul lor. Evident, eforturi minime, s-ar fi năruit. Dacă recitim cu mai bine sub conducerea altora.
răsplata a constat în cele din urmă –cum altfel?- atenŃie cele afirmate în citatul adus din studiul
decât tot în azvârlirea în aceleaşi puşcării comu- publicat de historia.ro, putem vedea că numai Din păcate, România plăteşte în continuare, până
niste. deoarece se întrevedea trădarea petrecută în rân- în ziua de azi, preŃul acelei trădări de la 23 august.
dul armatei române prin deschiderea „PorŃii Chiar dacă pe plan politic consecinŃele sale viz-
Oare ce curs ar fi luat evenimentele dacă patrioŃii ibile au fost depăşite – de 30 de ani nu mai există
Iaşilor”, sovieticii şi-au încetinit ofensiva în Polo-
şi vizionarii lucizi ai României nu s-ar fi aflat în regim comunist sau ocupaŃie sovietică – va mai
nia şi au adus de acolo trupe suplimentare, pentru
imposibilitate de a acŃiona sau nu ar fi fost cov- trebui să treacă probabil multă vreme până când
a rezolva rapid problema României care le cădea
ârşiŃi mişeleşte de gesturile trădătorilor, ci acestea România se va putea emancipa şi la nivelul men-
practic în braŃe.
nu ar fi avut loc, sau ar fi putut fi împiedicate la talităŃilor de „modelul” de comportament al pro-
timp? Dacă această trădare nu ar fi existat, dacă infor- motorilor unor gesturi politice mioape şi lipsite de
maŃiile sovieticilor ar fi fost acelea că românii orice anvergură istorică.
Să privim pentru un moment harta teatrelor de
sunt hotărâŃi şi capabili să opună o rezistenŃă
operaŃiuni din vara lui 1944. AliaŃii occidentali
eroică şi înverşunată, nu ar mai fi dislocat acele
debarcaseră deja în FranŃa şi pe zi ce trece deve-
trupe din alt sector al frontului, care de fapt era BOGDAN MUNTEANU
nea tot mai clar că această operaŃiune se va trans-
ANUL XXII, NR. 8, AUGUST 2019 PERMANENÞE 3

Nicoleta Nicolescu – 80 de ani de la martirizare


CEZARINA CONDURACHE

În Prigoana cea Mare Trădarea şi arestarea


Odată cu arestarea Căpitanului în aprilie 1938, Nicoleta părăsea rar locuinŃa (întâlnirile cu
Nicoleta Nicolescu este pusă sub urmărire ală- legionarii având cel mai des loc în casa din PiaŃa
Romană). În luna iunie însă, avea să părăsească
turi de întreaga elită a Mişcării Legionare. casa de cel puŃin 4 ori (ieşirile pe care le avem con-
În 30 aprilie 1938 are loc la Bucureşti întâlnirea semnate de la martori direcŃi). Petre Niculae,
legionarilor nearestaŃi, sub conducerea lui Ion legionar, revenise la Bucureşti în iunie 1939 (are-
Belgea; Nicoleta este prezentă. În cadrul ei se va stat iniŃial la 30 noiembrie 1938, dar eliberat, pără-
decide intensificarea acŃiunilor legionare în tim- sise o vreme capitala de teama SiguranŃei şi
pul prigoanei. Nicoleta reuşeşte să stea ascunsă acŃionase la graniŃa de vest pentru scoaterea din
în perioada aprilie 1938-iunie 1939, fără să Ńară a mai multor personalităŃi legionare). Este cău-
tat de NataliŃa Nicolicescu care se interesează dacă
părăsească Bucureştiul, schimbând mai multe locuinŃa lui este sigură şi dacă poate fi folosită de
gazde şi locuinŃe. Nicoleta Nicolescu pentru organizarea unei întâl-
În timpul acesta crează o adevărată reŃea infor- niri. Niculae confirmă.
mativă prin care cunoaşte tot ce se întâmplă în Pe parcursul lunii iunie Nicoleta organizează 2
Ńară, are legături, prin curieri, cu legionarii near- întâlniri acasă la Niculae, la interval de câte o săp-
estaŃi, dar şi cu cei din închisori. Principalele tămână, prima, cu legionarul Mihai Vârfureanu, iar
curiere ale Nicoletei au fost Elena Bagdad, Sofia a doua, cu legionarul Şerban R. (aşa îl numeşte
Cristescu, Atena Ianuli, NataliŃa Nicolicescu, Niculae, nu am reuşit să aflăm cine era). Între timp,
Aneta Vasilache. O notă a Corpului Detectivilor Nicoleta participase la o altă întâlnire cu Vârfure-
din 2 mai 1938 precizează că Nicoleta Nicoles- anu în camera din cartierul Dudeşti pe care o ocupa
cu reuşise să creeze încă de la acea dată un ser- Sofia Cristescu. Această întâlnire a avut loc
viciu de legătură legionar pe toată Capitala. noaptea, undeva în a doua jumătate a lunii iunie. În
data de 28 iunie Nicoleta o anunŃă pe Sofia că
În timpul prigoanei organizează şi coordonează urmează să îl întâlnească încă o dată pe Vârfureanu
numeroase acŃiuni de o importanŃă magistrală (deci a treia întâlnire cu el în mai puŃin de o lună),
pentru Mişcare: monitorizarea permanentă a în acea seară în casa lui Petre Niculae. Mihai Vâr-
Căpitanului, aflat în detenŃie la Jilava, Doftana fureanu, fiu de preot, student la medicină, preluase
şi Râmnic, monitorizarea permanentă a liderilor în februarie 1939 conducerea Centrului Stu-
În data de 10 iulie 2019 s-au împlinit 80 de ani de legionari, aflaŃi la Râmnicu Sărat după denŃesc, prin căderea succesivă a tuturor celorlalŃi
la asasinarea Nicoletei Nicolescu, şefa Corpului asasinarea Căpitanului, Nicadorilor şi şefi. Colaborator apropiat al lui Victor Dragomires-
Legionarelor, comandant legionar, consiliera Decemvirilor, legături cu legionarii din exil, dis- cu şi al lui Vojen, era mai presus de bănuială. Cu
Căpitanului, modelul perfect de femeie legionară, cuŃii şi autorizări avute şi date celor cu care se toate astea, Vârfureanu se va dovedi unul dintre cei
care prin prezenŃa şi exemplul ei a înălŃat mai abili agenŃi al SiguranŃei.
întâlnea în secret.
duhovniceşte şi a întărit în luptă întreaga gener- În seara de 28 iunie 1939 Nicoleta vine la întâl-
aŃie de martire şi pătimitoare legionare a secolu- Aşa cum se ştie, Horia Sima are o asemenea nirea din casa lui Niculae, însoŃită de Atena Ianuli.
lui XX. Fetele Nicoletei, în lumina jertfei ei, au întâlnire cu Nicoleta undeva înainte de Crăci- Apare şi Vârfureanu. Niculae iese în curte şi stă de
înfruntat prigoane, temniŃe, exiluri, biruind în faŃa unul anului 1938 (la acel moment Horia Sima se pază. Îl întâlneşte pe fratele NataliŃei Nicolicescu şi
duşmanului care, deşi şi-a schimbat de trei ori afla alături de prof. Vasile Christescu la conduc- amândoi observă cum un agent apare în zonă. Nic-
înfăŃişarea (carlism, antonescianism, comunism), erea Comandamentului Legionar de Prigoană, ulae intră în casă pentru a da alarma, Vârfureanu le
a urmărit acelaşi lucru: distrugerea neamului cei doi fuseseră desemnaŃi de Căpitan în această spune să stea liniştiŃi că nu e nimic important. Nic-
românesc, cu cele trei valori cardinale – credinŃă, poziŃie, cu precizarea de a se sfătui cu Nicoleta ulae iese iar în curte unde agentul îi legitima pe
Ńară, memorie. în orice privinŃă). Gheorghe Nicolicescu şi pe Atena Ianuli. Între
timp, iese şi Nicoleta cu Vârfureanu şi agentul se ia
Moartea Nicoletei, dincolo de revolta pe care ne- La începutul lunii ianuarie 1939 este arestată după ei; Nicolicescu şi Ianuli dispar imediat din
o provoacă şi astăzi, împreună cu un acut senti- legionara Elena Bagdad, curiera principală a vizorul acestuia. Pe strada Cercului cei doi se
ment de nedreptate umană, a fost mereu învăluită Nicoletei şi prietena ei cea mai bună. După despart, Nicoleta o ia spre dreapta, către strada
de o anumită doză de mister şi incertitudine. anchetă, este trimisă în lagăr la Sadaclia. Popa Petre, iar Vârfureanu merge spre stânga, spre
Acest lucru se datorează, pe de o parte, grozăviei În mai 1939 Nicoleta trimite un curier la Berlin strada Popa Rusu. Niculae rămâne afară şi vede în
asasinatului în sine (omorâtă şi apoi incinerată) şi pentru a lua legătura cu Horia Sima şi a se infor- scurt timp cum Nicoleta trece prin faŃa casei lui sub
pe de alta, mărturiilor contrare pe care le avem escorta agentului ce o urmărise.
ma asupra unui legionar, Vârfureanu. Horia
asupra cauzei morŃii ei. Sima transmite Nicoletei că nu îl cunoaşte per- În cursul nopŃii SiguranŃa îi apare la uşă. Petre Nic-
Anul acesta vom relua evenimentele cronologic, sonal, dar că şefii lui ierarhici (Dragomirescu şi ulae este arestat împreună cu colegul de cameră
folosind numai surse primare (martori direcŃi, Vojen) garantează pentru el. (care nu ştia absolut nimic). În seara aceleiaşi zile
documente şi ziare ale vremii) de care dispunem este arestată şi Sofia Cristescu. SiguranŃa a încon-
Ultima locuinŃa folosită de Nicoleta în 1939 se jurat casa bătrânilor din Dudeşti, dar Sofia nu se
în acest moment, între care menŃionăm: mărturia
afla undeva în zona PiaŃa Romană, unde locuia afla acolo, dormea la nişte vecini din cauza unei
Sofiei Cristescu Dinescu publicată pe scurt în
singură. Aici primea curierii din toată Ńara. furtuni care stricase acoperişul cămăruŃei ei. Ridi-
„Lacrima Prigoanei” şi pe larg în cartea sa de
Sofiei Cristescu i s-a găsit o cameră în gazdă la cată în haine sărace, de servitoare, este dusă în
memorii „Pe firul amintirilor”, mărturia lui Petre arestul SiguranŃei. Ancheta ei este sumară,
Niculae, publicată în volumul 2 al „Pământului doi bătrâni, undeva în cartierul Dudeşti. Camera
era perfectă: era parte dintr-o magazie mare de anchetatorul anunŃând-o că o au deja în arest pe
Strămoşesc”, ediŃia din exil, ziarul „Cuvântul” Nicoleta Nicolescu, deci e inutil să nege. Sofia
din lunile octombrie-decembrie 1940, arhiva fon- lemne, avea intrarea mascată şi gemuleŃul
acoperit de scări, în plus se afla într-o mare grăd- refuză să discute şi nu îl crede. A doua zi însă o va
dului penal etc. vedea pe Nicoleta într-o celulă aflată pe acelaşi etaj
ină care dădea spre mai multe străduŃe. Pe post
„Ne-am obişnuit să socotim femeile şi cu al ei.
de servitoare, continua să vină zilnic la Nicole-
deci şi studentele, ca simple păpuşi. Şi ta, în imobilul din Romană, sub pretextul ser- „Şi să vrem camarade să dăm neamului
atâta tot. CredinŃa şi Ńara sunt pentru acestuia o femeie mare, care-i înŃelege
toŃi. DaŃi-le voie să şi le iubească şi să le viciilor de curăŃenie, astfel la dus şi la întors
năzuinŃele, o femeie care nu şovăie, care
apere. Să nu se surâdă pentru ultimul făcea oficiile de curieră fără a da de bănuit. călcându-se pe ea, închină tot: minte,
cuvânt. Acolo unde este iubire este şi Între timp, conform arhivei fondului Penal, inimă, voinŃă, neamului ei. Îndrăzneşte
spirit de jertfă şi unde e acesta totul e Nicoleta a fost judecată şi condamnată în contu- tot pentru el şi moare pe redută cu gân-
posibil. E deajuns să se ştie că atunci macie prin sentinŃa dată de Curtea MarŃială în dul mereu înainte”. Nicoleta Nicolescu
când se va face strigarea cea de pe urmă, data de 2 iunie 1939. Nu cunoaştem alte detalii
fecioarele-şi vor avea candelele
(acuzaŃiile aduse, sentinŃa etc). continuare în pag. 4
aprinse.” Nicoleta Nicolescu
4 PERMANENÞE ANUL XXII, NR. 8, AUGUST 2019

Nicoleta Nicolescu – 80 de ani de la martirizare


DetenŃia Asasinatul declaraŃii despre incinerarea trupurilor aduse de
agenŃii SiguranŃei şi despre indicaŃiile de a arunca
În arestul SiguranŃei ajung în aceeaşi noapte şi În timpul guvernării legionare s-a instituit o cenuşa (încălcate de Cerchez, care a păstrat-o în
Petre Niculae cu colegul de cameră, Gheorghe Comisie Specială de Anchetă Criminală, cu scopul secret). Relatarea publicată în ziarul „Cuvântul”,
Nicolicescu, Şerban R. şi Atena Ianuli. de a ancheta şi instrumenta crimele comise contra fără a cita direct declaraŃiile, precizează că între cei
DimineaŃa următoare arestării, în 29 iunie, Nicu- legionarilor în timpul regimului carlist. Din păcate, incineraŃi, unii ar fi fost „aruncaŃi şi de vii în cup-
lae o vede pe Nicoleta pieptănâdu-se într-un după cum se ştie, lucrările acestei comisii au fost toare”. Singurul legionar despre care presa
birou de pe coridorul arestului. ÎnŃelege că a fost lente, s-au soldat cu puŃine arestări şi apoi au fost legionară din 1940 confirmă că a fost ars de viu
prinsă. Niculae este anchetat, bătut la tălpi şi sistate la 8 decembrie 1940 (după evenimentele este comandantul Victor Dragomirescu.
lovit pentru a declara ce căuta Nicoleta Nicoles- petrecute la Jilava în noaptea de 26/27 noiembrie
cu la el acasă. Insistă într-o primă fază că nu ştie 1940, când o parte din asasinii legionarilor au fost
nimic, apoi declară că aceasta se ocupă cu aju- executaŃi). Reînhumarea
torarea celor din închisori. Nu este crezut. După
Din paginile ziarului „Cuvântul” din octombrie,
terminarea anchetei, care a durat câteva zile,
noiembrie şi decembrie 1940 aflăm că Nicoleta a
reuşeşte să comunice pentru prima dată cu Nico-
fost ridicată de agenŃii SiguranŃei, transportată în
leta, într-o seară când deŃinuŃii erau scoşi la
afara Bucureştiului şi asasinată prin împuşcare în
raport, Nicoleta îi spune să susŃină în continuare marginea Pădurii Mierlei, km 13, localitatea Jilava,
varianta întâlnirii pentru ajutorarea celor din pe partea dreaptă în direcŃia de mers dinspre
închisori pentru că aşa a făcut şi ea. Colegul de Bucureşti. De aici trupul a fost urcat din nou în
cameră este eliberat după terminarea anchetei. maşina SiguranŃei cu care a fost transportată la
Niculae mai comunică în câteva rânduri cu Nico- Crematoriu, unde a fost adusă în jurul orei 23 sau
leta, prin indulgenŃa sau complicitatea soldaŃilor 24 şi incinerată în prezenŃa comisarilor care au
de gardă. Aceasta îi spune de mai multe ori: înfăptuit crima.
„Dacă Vârfureanu trădează, e o tragedie!” Vâr-
fureanu apare şi el pe coridoarele SiguranŃei, era „Şi ocroteşte, Doamne, Ńara aceasta, nea-
arestat, dar cu un regim mai liber decât al celor- mul acesta, organizaŃia şi pe Omul acesta
lalŃi. Îi abordează pe camarazi destul de agresiv, (Corneliu Zelea Codreanu) şi le dă lor put-
încercând să îi facă să spună ce au declarat erea să se ridice, până la înălŃimea iubirii
fiecare la anchetă. şi dreptăŃii Tale. Ai milă Doamne de cei
trei mucenici ai noştri (Nicadorii) şi
Potrivit Sofiei Cristescu, Nicoleta a reuşit să primeşte jertfa celor dragi nouă.”
comunice şi cu ea de două ori. Prima mini-dis- Nicoleta Nicolescu
cuŃie a avut loc a doua zi după arestare când,
cerând să folosească toaleta, Sofia a fost lăsată de
soldaŃi să meargă singură (toaleta era la capătul Învierea din hrubele Crematoriului
culoarului). Ajungând în dreptul celulei Nico-
letei, aceasta a deschis vizeta şi i-a şoptit în grabă În cursul lunii octombrie 1940 se investighează
că se află arestată împreună cu Atena Ianuli şi cei situaŃia de la Crematoriu, atât de către autorităŃi cât
doi băieŃi pe care să încerce cu toate să îi scoată şi de o echipă legionară condusă de Bartolomeu
din cauză, protejându-i. A doua comunicare a Livezeanu în cadrul căreia Agripina Dumitrescu
avut loc în prima parte a zilei de 10 iulie 1939, (soŃia Lt. Nae Dumitrescu, legionar asasinat şi Cenuşa aflată în săculeŃul verde a fost legată de
când Nicoleta a spus „De vă duce în lagăr, incinerat la Crematoriu) reuşeşte să obŃină infor- Sofia cu o panglică tricoloră şi apoi a fost depusă
spuneŃi că ordinul meu este să nu se dea nicio maŃii esenŃiale de la angajaŃii Crematoriului. într-o urnă de piatră. În noaptea de 26/27
declaraŃie, să nu se admită niciun compromis”. Datorită mecanicului cuptorului de cremaŃie, Ion octombrie 1940 se săvârşeşte privegherea şi sluj-
Timpul petrecut în arestul SiguranŃei a fost de Cerchez, se stabileşte numărul total al legionarilor ba de pomenire a legionarilor incineraŃi chiar în
aproximativ 10 zile, după mărturia Sofiei (mai incineraŃi în timpul prigoanei - 24, se stabileşte incinta Crematoriului. Se aduce crucea Nicoletei.
exact 12 zile, după mărturia lui Niculae), care identitatea lor după data la care au fost aduşi şi La ora 3 sinistra clădire răsună în dureroasele şi
adaugă că nici ea şi nici Nicoleta nu au fost cenuşa lor este recuperată (datorită tot lui Ion mântuitoarele cuvinte „Veşnica lor pomenire”.
scoase la anchetă în acest timp. Acelaşi lucru îl Cerchez care, deşi fusese somat să o arunce, a păs- Spre dimineaŃă urnele cu cenuşă sunt urcate într-
mărturiseşte şi Niculae, Nicoleta nu a fost bătută trat-o îngropând-o sub un strat de flori din colŃul o maşină, iar mulŃimea legionară, în care „nico-
sau torturată în timpul celor 12 zile petrecute în Crematoriului). Iată declaraŃia lui în legătură cu letele” domină prin Ńinută şi lacrimi, le însoŃeşte
arestul SiguranŃei. incinerarea Nicoletei: „În ziua de 10 iulie 1939 s-a la pas până la Gara de Nord pe traseul Calea Şer-
adus la crematoriu pe la orele 23 sau 24 o femeie, ban Vodă, Splaiul DâmboviŃei, Schitu Măgure-
În după amiaza zilei de 10 iulie 1939 au fost scoşi cu o maşină de turism a Prefecturii PoliŃiei.
din arest cei doi băieŃi, Gheorghe Nicolicescu şi anu, Cobălcescu, Dinicu Golescu. Deşi în toiul
Depunerea în sicriu s-a făcut în dosul crematoriu- unei nopŃi reci de toamnă, convoiul uriaş este
Şerban R., împreună cu Petre Niculae. Apoi în lui, pe întuneric, aşă că nu pot da altă relaŃiune.
jurul orei 22 a fost scoasă Nicoleta Nicolescu. întâmpinat de oamenii care ies în stradă sau la fer-
Incinerarea s-a făcut în prezenŃa delegaŃilor Pre- estre cu lumânări aprinse, ca la Înviere. Crucea
Datorită faptului că soldaŃii îi lăsaseră uşa fecturii PoliŃiei”.
deschisă ca să intre ceva aer, Sofia a împins-o cu Nicoletei este purtată în această procesiune de
putere după ce Nicoleta a fost scoasă din celulă, Sofia Cristescu participă direct la investigaŃia de la Sofia Cristescu şi de Lucia Scurtu (Popşor). La
astfel s-au putut vedea pentru ultima dată. Nico- Crematoriu şi este martoră la răsturnarea cenuşei 6:15 trenul ce purta deja în vagoanele sale sicriele
leta i-a făcut cu mâna un semn de bun rămas. Nicoletei din urnă (urna cu numărul 4571) în camarazilor ucişi la Vaslui plus sicriul Elenei
Sofia a rămas în celulă, plangând şi presimŃind că săculeŃul de pânză verde în care urma să fie reîn- Bagdad de la Iaşi şi al lui Vasile Naciu de la Tecu-
a văzut-o pe Nicoleta Nicolescu pentru ultima humată. În timpul operaŃiunii de răsturnare a ci, porneşte spre Predeal.
dată. rămăşiŃelor în săculeŃul verde apar legate împreună Trenul opreşte în toate staŃiile, pe toate peroanele
de un ac de siguranŃă cele două scumpe odoare pe sunt sute şi mii de oameni veniŃi să se închine
În aceeaşi seară Sofia Cristescu şi Atena Ianuli care Nicoleta le purta întotdeauna sub haină: o martirilor, la toate opririle preoŃi locali oficiază
vor fi transferate în lagărul de la Sadaclia, iar iconiŃă cu Maica Domnului şi una cu Sfântul Nico- slujbe. 27 octombrie 1940, la ora 14, trenul
Gheorghe Nicolicescu, Şerban R. şi Petre Nicu- lae. În ziarul „Cuvântul” este menŃionată şi exis- ajunge în Predeal unde este aşteptat de mii de
lae, în lagărul de la Miercurea Ciuc. Gicu Nicol- tenŃa mărŃişorului Majadahonda alături de cele legionari, în frunte cu Horia Sima, Ilie GârneaŃă,
icescu va fi asasinat în acest lagăr, în masacrul două iconiŃe. Din hrubele Crematoriului se ridică Corneliu Georgescu, Mile Lefter, Elena Zelea
din 21/22 septembrie 1939. Vârfureanu va fi elib- spre veşnicie legenda Nicoletei, cea care spusese Codreanu, Mihail Sturdza etc. Sicriele şi urnele
erat la scurtă vreme din arest, astfel că în luna într-o zi Sofiei, pe când se plimbau în zona Crema- sunt încărcate în care trase de boi şi pornesc spre
august 1939 Ilie Vlad Sturza, sosit la Bucureşti toriului Cenuşa: „În ziua BiruinŃei Legionare, cimitir. Slujba este oficiată de un sobor de preoŃi
de la Berlin, va avea o întâlnire cu el. Povestea printre primele măsuri, va trebui să cadă acest în frunte cu Arhim. Serafim Georgescu, stareŃul
mişeliei lui Vârfureanu este complicată dar, pen- templu masonic atât de străin credinŃei noastre.” Mănăstirii Sinaia, Arhim. Atanasie Popescu,
tru moment, nu o vom derula detaliat, vom Spre finele lunii octombrie, Comisia Specială de stareŃul Mănăstirii Ghighiu, Ierom. Dionisie
menŃiona doar faptul că trădarea lui (deşi bănuită Anchetă Criminală a citat şi audiat pe inginerul Udişteanu, stareŃul Mănăstirii Cernica. După ora
de mulŃi legionari încă de la începutul anului Mihai Popovici, directorul Crematoriului, inten-
1939) va fi descoperită ca atare abia în 1940, dentul Ioan Stoica, zidarul Andrei Peltan şi pe continuare în pag. 5
împreună cu lungul său şir de victime. mecanicul fochist, Ion Cerchez. Aceştia au dat
ANUL XXII, NR. 8, AUGUST 2019 PERMANENÞE 5
Nicoleta Nicolescu – 80 de ani de la martirizare
ar fi împlinit 29 de ani,
a avut loc o slujbă de
pomenire la Predeal la
care au luat parte
mama Nicoletei, sora
şi cumnatul ei, alături
de numeroase person-
alităŃi legionare între
care Ilie GârneaŃă şi
Radu Gyr.
În luna decembrie
Corpul Legionarelor
ridică o TroiŃă pe locul
în care Nicoleta a fost
împuşcată. În puterea
nopŃii, în ninsoare şi
vânt, s-a făcut sfinŃirea
troiŃei la km 13 Jilava
17, purtate pe braŃe de legionari, sicriele şi urnele şi slujba de pomenire.
sunt coborâte în morminte. Se face apelul şi se De gardă stau de-a stânga şi de-a dreapta troiŃei
înalŃă din mii de piepturi „Cântecul Legionarului Marieta Iordache şi Titi GâŃă. Între preoŃii care au
Căzut”. oficiat serviciul religios s-a numărat şi duhovnicul
Nicoletei, Pr Andrei Mihăilescu de la Biserica
Astăzi urnele de piatră ce au adăpostit cândva Sfântul Ilie Gorgani. În cuvântul său de evocare
săculeŃii verzi cu cenuşă se găsesc goale şi pusti- acesta amintea celor prezenŃi: „Se ruga la biser-
ite de timp în curtea Mănăstirii Sfântul Nicolae ică... Dumnezeu era prezent în toate acŃiunile şi
Predeal. Crucile şi troiŃele martirilor au fost dis- faptele ei. A trăit ca o creştină în duhul Căpitanu-
truse după instaurarea comunismului. Osem- lui şi a murit ca o mucenică. Trecutul şi faptele ei
Noi mereu te plângem soră, iar tu
nitele, deşi lipsite zeci de ani de semnul biruinŃei să fie pildă vrednică de urmat pentru toŃi”. Marieta dormi mereu...
lui Hristos, au rămas îngropate în pământ, fiind Iordache face apelul, iar Anastasia Sica Popescu
străjuite după 1990 de monumentul ridicat în În 10 iulie 2019, la 80 de ani de la asasinarea Nico-
evocă personalitatea Nicoletei.
memoria legionarilor înhumaŃi la Predeal. Dar letei, am săvârşit pomenirea ei în incinta Cremato-
cenuşa celor incineraŃi? „Ce rost ar avea ca până la biruinŃă fetele riului Cenuşa. Alături de Nicoleta au fost pomeniŃi
noastre să se căsătorească? În ziua luptei toŃi cei 24 de camarazi incineraŃi la Crematoriu în
Potrivit lui Duiliu SfinŃescu, aceasta ar fi fost sal- decisive va fi nevoie de ele pe baricade. Şi perioada ianuarie-octombrie 1939, Agripina
vată după 1944 de preotul Mănăstirii Predeal şi de ce să rămână câte trei orfani, când cele Dumitrescu şi mecanicul Ion Cerchez.
ascunsă. InformaŃia se confirmă şi printr-un doc- care vor supravieŃui pot întemeia familii Am văzut intrarea din spatele Crematoriului unde a
ument publicat de Pr. Adrian Gabor în „Biserica după ziua biruinŃei? Desigur, prezenŃa a avut loc punerea în sicriu, am văzut colŃul în care
Ortodoxă Română şi regimul comunist (1945- 100 de fete în luptă nu va fi foarte impor- au fost adăpostite urnele cu cenuşă. Sala cuptorului
1964) - O imagine a relaŃiilor Stat-Biserică”. tantă, dar jertfa vieŃii a 100 de fete care nu s-a putut vizita, fiind în prezent sigilată. În sala
Acesta reproduce parŃial un document, o notă nu vor fi cunoscut decât sărutarea vântu- principală, numită „de ceremonii” a fost săvârşită
DGSP din 25 martie 1949, în care se precizează lui, oare nu va conta nimic în faŃa lui slujba parastasului într-o atmosferă gri. Clădirea
că la Mânstirea Predeal „stareŃul Dionisie Velea a Dumnezeu?” Nicoleta Nicolescu masivă, cu o arhitectură eclectică (îmbinând ele-
permis călugărului Nicandru Prodan să aducă mente bizantine, siriene şi egiptene într-o stranie
legionari pentru şedinŃe clandestine şi să adă- întrepătrundere) miroase greu şi închis (clădirea nu
postească osemintele lui Nicoleta Nicolescu, Memoria Nicoletei mai funcŃionează din 2002).
Ńinând slujbe speciale pentru ea”. Legionarii din toate generaŃiile şi de pe tot globul Ne adunăm în centrul încăperii, purtăm în braŃe
au păstrat în memorie icoana ei, cei înzestraŃi cu fotografiile celor asasinaŃi şi incineraŃi aici. Fumul
talent literar i-au închinat poezii, cei care au pus de tămâie urcă spre tavan; peste colivă şi prinoase
Asasinii în scris luptele generaŃiei legionare de început au cade de sus o rază de soare, un porumbel intrat prin
evocat-o ca pe o mare eroină a neamului. unul din geamurile sparte se roteşte disperat să
După reînhumarea Nicoletei, Comisia Specială a găsească ieşirea. „Întru fericita adormire, veşnică
dispus cercetarea comisarului Pavel Patriciu din Legionarele au purtat-o cu ele în temniŃe, anchete, odihnă dă, Doamne, sufletelor adormiŃilor robilor
prefectura Capitalei în legătură cu asasinarea ei, prigoane, în exil, în munŃi şi în deportări, ca pe un Tăi, celor ce s-au pomenit aici şi le fă lor veşnică
dar acesta (arestat anterior pentru un alt delict şi far călăuzitor. pomenire”. Cântăm cu toŃii, încet, strangânâdu-le
inexplicabil pus în libertate) dispăruse fără urmă de fotografiile la piept.
Icoana Nicoletei luminează de 80 de ani destinul
la domiciliu. Patriciu s-a predat însă în cursul serii
de 30 octombrie 1940, fiind preluat de poliŃia femeilor care au avut bucuria de a se forma ca După terminarea slujbei, gupaŃi, începem şoptit
legionară şi întemniŃat la Jilava. În data de 31 legionare în preajma ei şi care, la rândul lor, au „Cântecul Legionarului Căzut”. Acolo, între
octombrie 1940 Patriciu este audiat de Comisie, dus mai departe, altor şi altor generaŃii exemplul zidurile morŃii păgâne are un alt ecou. Urmează
din cercetări reieşind că acesta a împuşcat-o pe Nicoletei, împreună cu legenda ei. Prin marea lor apelul, toŃi cei care, împotriva credinŃei şi voinŃei
Nicoleta Nicolescu în data de 10 iulie 1939, la km dragoste, prin lupta, jertfa şi biruinŃa lor, Nicoleta lor, au sfârşit în pântecul cuptorului sunt
a continuat să trăiască toŃi aceşti ani. PREZENłI alături de noi. Este a doua slujbă care
13 Jilava, după care a transportat trupul la Crema-
li se face acolo, prima a avut loc acum 79 de ani, în
toriu unde a fost incinerat. În zilele următoare au În piepturile nonagenare ale „nicoletelor” care 26/27 octombrie 1940.
urmat confruntări ale lui Patriciu cu mai mulŃi încă mai trăiesc bate aceeaşi inimă şi aceeaşi
comisari şi agenŃi de poliŃie, în urma cărora se dis- Terminăm şi ne grăbim să ieşim. Jur împrejurul
credinŃă nestrămutată ca în pieptul împuşcat acum nostru sunt sute de suflete captive în cutiuŃe mici şi
pune arestarea lui şi a agentului Ion Iordache pen-
tru asasinarea Nicoletei Nicolescu. 80 de ani. Datorită acestor doamne ale demnităŃii dreptunghiulare de piatră. Pe majoritatea din ele
româneşti pe care le-am cunoscut direct sau prin apare secera şi ciocanul, steaua roşie şi sunt săpate
Asasinii Nicoletei, Pavel Patriciu şi Ion Iordache moştenirea lăsată de ele în scris, Nicoleta contin- cuvintele „vechi militant al mişcării muncitoreşti”,
vor cădea, la rândul lor, sub gloanŃe, la Jilava, în uă să vieze şi în sufletul generaŃiei de azi. „membru PCR”, „vechi militant al PCR”. Sunt
noaptea de 26/27 noiembrie 1940. Împreună cu ei toate prăfuite de trecerea timpului şi de uitarea
va cădea şi trădătorul Mihai Vârfureanu. „FericiŃi cei ce n-au văzut şi au crezut!” (Ioan 20, familiilor. Dar sufletele lor? Cât de prăfuite şi chi-
28-29). Noi nu i-am vâzut chipul blând surâzân- nuite or fi? Doar Dumnezeu ştie.
du-ne, pe noi nu ne-a mângâiat şi nu ne-a strâns la
Marea biruinŃă legionară piept, cu noi nu s-a rugat împreună pe lespezile Părăsim cetatea plângerii celei fără sfârşit în gând
cu Nicoleta cea vie şi astăzi, după 80 de ani de la
Sub conducerea Luciei Trandafir (care primise bisericilor, pe noi nu ne-a educat în tabere şi în moarte.
comanda de la Nicoleta în 1936) CetăŃuile cetăŃui, noi nu i-am atins nici mâinile asprite de
legionare, deşi decimate în prigoane, renasc cu o munca taberelor şi nici nu i-am sărutat cenuşa. „Drum de foc şi biruinŃă pentru garda ta...”.
vitalitate şi o tărie demnă de exemplul Nicoletei Dar credem din tot sufletul în sfinŃenia ei, în mar- Nicoleta Nicolescu – PREZENT!
Nicolescu. tiriul ei, în viaŃa ei trăită într-o perfectă morală
În data de 6 decembrie 1940, ziua în care Nicoleta creştină şi în nelimitată credinŃă legionară! CEZARINA CONDURACHE
6 PERMANENÞE ANUL XXII, NR. 8, AUGUST 2019

Aspecte ale detenŃiei comuniste


spune că trebuie să ne întoarcem în cameră, că doc-
torul - pe care îl chema Aşchenazie - şi-a făcut

în memoriile lui Aurel Vişovan (IV)


norma de 16 oameni pe zi. Restul era să fim consul-
taŃi altă dată, adică peste jumătate de an.
Gardianul însuşi era revoltat de atitudinea doctorului
şi a zis că merge la comandant să-i raporteze despre
CONDIłIILE IGIENICO SANITARE DEZASTRUOASE
acest caz. Ce a făcut, ce n-a făcut acest gardian, care
se dovedi a fi om de omenie, că s-a întors nu peste
mult şi ne-a zis: - Înapoi la infirmerie… Mama lui
de doctor…16 oameni norma?! Nu-i vorbă că şi
La WC eram scoşi o dată pe zi în ture de câte 10-15 doctorul ne-a consultat pe măsura: doi inşi pe
inşi pentru 2 locuri. Nu dura - poate - nici un minut, minut.” ( pag.127 )
că erai scos afară cu bâta de către gardian. MulŃi nu Lagărul 9 Culme, Dobrogea, 1958 … „CondiŃiile
reuşeam să evacuăm şi rămâneam aşa sub presiunea din lagăr erau aşa de bine reglementate că toŃi foştii
organică de pe o zi pe alta. Cred că era prima metodă bolnavi s-au îmbolnăvit din nou. Exista şi o aşa-zisă
de tortură pe care şi-au imaginat-o tartorii ocultei infirmerie unde se aplicau nişte măsuri draconice.
iudeo-comuniste. Acum o aplicau pentru slăbirea Eram obligaŃi să mâncăm ciorba în clocot şi repede,
sistemului nervos. Nici foamea, nici bătăile de la ştiind că bolnavilor de plămâni le făcea rău - aceas-
Securitate n-au reuşit să ne chinuie mai îngrozitor. ta putându-le provoca hemoptizii. Pneumotorax nu
Faptul că o dată pe săptămână trebuia să te băr- se putea face, neexistând aparatură.
biereşti cu un brici pe care îl aducea gardianul şi cu Din grija „paternă“ pentru noi cei internaŃi,
care - după cum spunea el - îşi tăia unghiile de la dimineaŃa primeam o bucăŃică de marmeladă pe care
picioare, era cea de-a doua tortură, nu aveai săpun de trebuia s-o înghiŃim dintr-odată, altfel ne-o confisca.
bărbierit, nici apă suficientă, nici dezinfectant după Încercând s-o păstrăm pentru mai târziu, o lipeam
bărbierit... În timpul bărbieritului se produceau răni sub bancă. Aşa înŃelegeau tovarăşii să dea asistenŃă
îngrozitoare, ceea ce ne aducea la disperare.” ( pag. medicală celor bolnavi.”( pag.172)
23-24)
Satu Mare, 1959 … „Văzând că mi se refuză orice
Aiud 1955, secŃia TBC … „Într-una din zile intră ajutor medical şi că grija permanentă a SecurităŃii,
doctorul BogăŃeanu în celulă şi văzând paturile prin administraŃia închisorii, îmi pregăteşte o moarte
suprapuse (ca să avem spaŃiu de mişcat în celulă), dă înceată şi naturală, m-am hotărât să recurg la greva
Recenta reeditare, la editura Evdokimos, a cunos- dispoziŃie să punem toate paturile jos ; eu, nervos foamei. L-am anunŃat pe gardian că de a doua zi
cutei lucrări memorialistice a lui Aurel Vişovan – fiind, văzând că ni se ia şi puŃinul loc de plimbat, am refuz mâncarea. Nu cred că au trecut două ore şi uşa
„Dumnezeul meu, Dumnezeul Meu pentru ce m-ai ripostat - poate - puŃin mai energic, drept pentru se deschide din nou: - „Fă-Ńi bagajul şi urmează-
părăsit?” ne dă ocazia unor abordări tematice care - care sunt pedepsit şi trecut pe cealaltă parte a secŃiei mă!”.
sperăm - vor fi de folos, atât cercetării istorice asupra cu orientare spre nord într-un salon imens cu bolnavi
represiunii comuniste, cât şi publicului larg. - în general - bătrâni. łin minte că moşul Stana, de Mi-am dat seama că e vorba de o nouă mişelie. Dia-
prin preajma Aradului, avea către 70 de ani.” ( pag. bolica minte a conducerii comuniste a plănuit la
107) repezeală să împuşte mai mulŃi iepuri cu un singur
În închisorile comuniste lipsa de respect pentru foc. CeilalŃi tineri, condamnaŃi o dată cu mine, erau
Transport Aiud - Jilava, 1957 … „Era o căldură înghesuiŃi într-o celulă mică, în partea opusă a celu-
sănătatea şi demnitatea umană a deŃinutilor era îngrozitoare… SimŃeam că mi se face rău. Am leşi-
deplină şi pe lângă frig, foame şi bătaie aceasta se larului. Ştiind că sunt grav bolnav şi am dese
nat. Când m-am trezit, eram întins la marginea şose- hemoptizii, crezând că sunt şi contagios, au plănuit
reflecta şi în condiŃiile igienico - sanitare dezas- lei, iar gardienii se uitau la mine şi mă stropeau cu
truoase. Aurel Vişovan a cunoscut aceste probleme distrugerea mea concomitent cu a celorlalŃi. M-au
apă. mutat în celulă cu ei, cu intenŃia clară de a mă ter-
în toate închisorile prin care a trecut în cei 16 ani de
detenŃie. Cel mai mare în grad - probabil conducătorul mina. În acea celulă îmi lipsea total aerul pentru a
escortei - pe care îl chema IoaniŃescu era un tip înalt, supravieŃui.” ( pag.186)
Piteşti, 1949 …„Regimul închisorii era foarte aspru, negricios, cu o expresie foarte rea. Mă întreabă dacă
începând cu dormitul pe prici unde, datorită Aiud, 1962 … „Peste tot acest chin, apăru pentru
am medicamente la mine. Ştia că sunt grav bolnav mine unul nou nemaicunoscut: durerea unei măsele
numărului mare de oameni, nu ne puteam odihni. deoarece avea şi dosarul medical. Eu, cotrobăind
Nu aveam loc să stăm pe spate. Eram înghesuiŃi ca cariate. Durerea creştea, mă chinuia zi şi noapte fără
prin bagaj, găsesc o sticluŃă cu o licoare ce am prim- să o pot potoli cu ceva. Zadarnic mă adresam gar-
sardelele în cutie... Ca să te întorci pe cealaltă parte it-o pentru potolirea crizelor mele nervoase şi sper-
trebuia să-i antrenezi şi pe ceilalŃi, ceea ce nu era un dianului pentru a merge la cabinetul stomatologic.
am să mă ajute... Respectivul îmi cere sticluŃa, se Avea ordine precise.
lucru uşor. uită la ea, şi spre groaza mea, o sparge de asfalt. Eu
Greu era însă cu nevoile fiziologice. În acea cameră aşteptam să-mi dea câteva picături ca să mă refac cât Nu ştiam ce să mă mai fac de durere, când îmi veni
imensă erau vreo 4-5 tinete şi care - în special - de cât. Câtă cruzime!” ( pag. 121) o idee pe care am considerat-o salvatoare. Aveam -
datorită faptului că varza era atât de diuretică, aces- nu ştiu de unde - un pic de sare. În naivitatea mea am
Jilava, 1957 … „Au trecut zile, poate chiar săp- considerat-o dezinfectant şi am pus sare pe măsea.
tea erau cu totul neîncăpătoare. SimŃeai că plezneşti tămâni, până când - într-o zi - gardianul ne anunŃă că
sub presiunea urinei şi a jenei că nu puteai să o eli- În loc să-mi treacă durerea, a înzecit-o. Urlam de
cei care ne-am înscris pentru consult să poftim la durere, nu mă mai puteam stăpâni. Am bătut în uşă,
mini. Unii au ajuns la aşa exasperare, încât să infirmerie. Ne adunaserăm cam mulŃi. Atunci am
urineze în şepcile pe care le aveau şi să arunce rugându-l pe gardian să mă ducă la dentist. Au inter-
aflat că medicul O.R.L.-ist vine la consult de două venit şi ceilalŃi colegi de celulă, stăruind la
conŃinutul pe fereastră. AlŃii, în stridenŃa neputinŃei ori pe an. După un timp vine gardianul nervos şi ne
de a rezista, urinau în gamelele din care mâncau. rugămintea mea...” (pag.198)

Întâlnirea anuală a
supravieŃuitorilor „lotului Vişovan”
La Sighetu MarmaŃiei, ca în fiecare an la 29 august, a avut loc întâlnirea anuală a
supravieŃuitorilor „lotului Vişovan”, tinerii legionari din Maramureş arestaŃi în
1948, elevi şi studenŃi, trecuŃi cu toŃii prin ani mulŃi de temniŃă comunistă.
După participarea la liturghia pelerinilor conduşi de preoŃii catolici din „Congre-
gaŃia Don Orione” celebrată pe celularul închisorii - Memorial, în cadrul căreia a
luat cuvântul domnul Nistor Man, seniorii şi urmaşii lor au urcat în celula 74 (unde
fuseseră „cazaŃi” în iarna ’48 -’49) pentru un moment de rugăciune condus de
părintele Marius Vişovan.
Alături de cei 3 membri prezenŃi ai „lotului Vişovan - Ioan Ilban, Petru Codrea şi
Nistor Man, au mai fost prezenŃi foştii deŃinuti politici Vasile Măgurean (Baia
Mare) şi Melania RiŃiu (Bucureşti).
Cei 4 supravieŃuitori (din cei 18 cât totaliza „lotul Vişovan”), ajunşi la vârste ven-
erabile sunt: Ioan Ilban (89 ani) şi Petru Codrea (88 ani) - ambii cu domiciliul în
Sighet, Ioan Dunca (87 ani) -Vişeu de Sus, şi Nistor Man (90 ani) - Tg. Mureş.
În afara celor din „lotul Vişovan” mai sunt în viaŃă 10 deŃinuŃi politici din Mara-
mureşul istoric.
pagină realizată de Preot prof. MARIUS VIŞOVAN
ANUL XXII, NR. 8, AUGUST 2019 PERMANENÞE 7
Schimbarea la FaŃă: o viziune mistică
BOGDAN MUNTEANU

Arhimandritul Emilianos Simonopetritul (1934- ziua propriului nostru Damasc, când va veni pric-
2019) se înscrie, fără îndoială, în galeria marilor ina bucuriei noastre, când vom câştiga nunta
mistici ai Bisericii Ortodoxe. Iar după receptarea noastră mistică, atunci vom răspândi lumină,
aşa cum se cuvine a operei pe care a lăsat-o în pentru că ia naştere înlăuntrul nostru o stare per-
urmă şi adunată în numeroase volume, majori- manentă. Încetează toate stările noastre care se
tatea fiind transcrierea unor cuvân- schimbă succesiv, toate tulburările, greutăŃile,
tări/predici/omilii, cu siguranŃă că la momentul problemele, şi devenim oameni ai lui Dumnezeu.
potrivit se va pune şi problema canonizării sale. Fiecare faptă a noastră, până şi privirile, vorbesc
Egumen al mănăstirii athonite Simonos Petras, despre Dumnezeu. Atunci suntem cu adevărat
retras în ultimii ani de viaŃă din motive de sănă- martori, devenim pilde.”
tate la mănăstirea de maici Ormylia, stareŃul Cu smerenia cuvenită, fără să o mărturisească
Emilianos se remarcă prin lumina pe care o iradi- explicit, părintele Emilianos şi-a realizat prin rân-
ază în permanenŃă. Citindu-i scrierile, sau privin- durile de mai sus un veritabil autoportret lăuntric.
du-i pur şi simplu figura senină, se poate sesiza Fireşte, ajungerea pe una din cele mai înalte trepte
ubicuitatea peceŃii unei lumini lăuntrice, a unei e un drum extrem de greu, posibil doar cu ajutorul
profunde experienŃe spirituale care i-a transfigu- lui Dumnezeu, şi doar învingând posibilele
rat sufletul şi care se răsfrânge în exterior, căderi, rătăciri şi ispite, care sunt exemplificate
împrăştiindu-şi razele şi asupra celor care intră în prin îndrumări practice şi cuvinte concrete de
contact cu el. Acum, la câteva luni după trecerea învăŃătură. Traseul mistic e unul anevoios,
sa în veşnicie, această împărtăşire mai poate avea paginile care îi sunt dedicate se cuvin, desigur,
loc doar prin imagini şi scrieri, dar cu siguranŃă citite şi ele cu luare aminte, dar experienŃa celor
fericiŃi se pot considera cei care au avut binecu- care reuşesc să-l parcurgă până la capăt este o
vântarea de a-l cunoaşte şi personal. adevărată plenitudine: „Şi apostolii, şi sfinŃii, şi
Pentru publicul larg românesc, persoana stareŃu- sărbătorile noastre sunt scăldate în lumină! Ade-
lui Emilianos a devenit familiară abia recent, prin seori, chiar şi ochii noştri trupeşti se împărtăşesc
editarea în ultimii ani a numeroase traduceri ale de lumina cerească, veşnică şi neapropiată.
cărŃilor sale. Una din ele este şi cea la care mă voi Când? Atunci când ne aflăm în lumină – ne aflăm
cu adevărat în lumină pentru că trăim în har - , înaltă treaptă duhovnicească. Arhimandritul
referi în cele ce urmează, „Cuvântări mistagogice
când ne preschimbăm lăuntric de-a lungul călă- Emilianos ne spune pe acest subiect următoarele:
la sărbători”, în care printre altele se referă şi la
toriei noastre către tihnă, către odihnă, către „După lupte de veacuri, în Biserica noastră dom-
praznicul Schimbării la FaŃă.
smerenie şi îndumnezeire, când ne schimbăm la neşte acum un entuziasm, fiindcă este singura
Acest moment al Schimbării la FaŃă a Domnului faŃă aşa cum s-au schimbat la faŃă ucenicii. care a păstrat înŃelesul lucrării necreate a lui
pe muntele Tabor reprezintă în viziunea părintelui Schimbarea la faŃă a ucenicilor nu e nimic în Dumnezeu şi singura care poate să-L primească
Emilianos o revelare deplină a noii realităŃi care a comparaŃie cu schimbările la faŃă pe care le-au pe Dumnezeu. În alte Biserici [iată că acesta e
pătruns în lume odată cu Întruparea lui Hristos. Pe gustat SfinŃii Bisericii noastre. Potrivit PărinŃilor, termenul folosit fără niciun fel de crispare, deşi
muntele Tabor nu s-a schimbat, propriu-zis, omul ajunge ca o lumină şi, împreună cu lumina, cu prilejul Sinodului din Creta mulŃi s-au opus
nimic. Ci doar s-a descoperit ce este cu adevărat Îl vedem pe Dumnezeu. (…) Trăim întru lumină. terminologiei de „biserici eterodoxe”, n.n.] nu
Dumnezeirea, s-a arătat, pe cât era cu putinŃă Sporim întru lumină. Suntem sfinŃiŃi, scăldaŃi, există această credinŃă, iar lipsa ei este un cri-
apostolilor prezenŃi acolo să priceapă şi să absorbim lumina. Prin urmare, trupul nostru teriu esenŃial pentru unicitatea Bisericii, adică nu
perceapă, firea dumnezeiască a Mântuitorului. devine lumină şi, încet-încet, capătă un chip tot mai poate să existe şi „altă” Biserică, pentru că
După această recapitulare sumară a învăŃăturii mai dumnezeiesc. Pe cât gustăm din lumina lui Biserică este doar trupul lui Hristos. Cu sigu-
Bisericii cu privire la acest important moment Dumnezeu, pe cât trăim cu putere, pe atât trupul ranŃă că mai există persoane care cred în energi-
descris în Evanghelii, începe propriu-zis ade- nostru are o înfăŃişare mai dumnezeiască.” ile necreate, dar ele sunt ca şi cum ar intra şi s-
văratul traseu mistic pe care părintele Emilianos ar veseli de comorile Bisericii Ortodoxe, de tot ce
ne cheamă să-l urmăm şi să-l înŃelegem. Paginile părintelui Emilianos abundă de aseme-
a păstrat ca un tezaur Biserica Ortodoxă. Dar
nea pasaje care trădează fără putinŃă de tăgadă o
Ceea ce s-a petrecut în mod exemplar pe muntele acestea sunt nişte lucruri pe care ei nu pot să le
trăire înaltă, pe măsura sfinŃilor. Fireşte, ele sunt
Tabor nu reprezintă altceva decât Ńelul oricărei aibă, nici să se desfăteze de ele, pentru că nu pot
completate şi cu numeroase îndrumări practice
vieŃi creştine: comuniunea cu Dumnezeu. Pe dru- deveni proprietatea lor, de vreme ce ei înşişi nu se
pentru depăşirea posibilelor obstacole şi difi-
mul către desăvârşire, fiecăruia din cei care se află în spaŃiul Bisericii Ortodoxe, a cărei
cultăŃi. Unul din cele mai importante aspecte îl
ostenesc sincer şi adevărat îi va putea fi hărăzit un comoară este energia necreată a lui Dumnezeu.”
reprezintă aici păstrarea smereniei. „De aceea,
moment al iluminării lăuntrice. Citatul adus aici faptul că am trăirea lui Dumnezeu înseamnă că Iată şi un pasaj de o mare profunzime dogmatică,
este: „Până când se va lumina de ziuă şi merg spre Dumnezeu prin voia mea proprie, iar dacă documentele Sinodului din Creta ar fi
luceafărul va răsări în inimile voastre.” (2 Petru, întoarsă cu credincioşie şi statornicie spre El, şi propus o dezvoltare şi o reformulare mai amplă a
1,19). Luceafărul este, desigur, Hristos, iar arhi- dintr-o dată, pe cale, mă întâlneşte Hristos, Îl văd acestei temelii puse aici, atunci cu siguranŃă nu
mandritul continuă astfel: „În realitate însă, acest şi sunt uimit. ToŃi sfinŃii au avut o astfel de trăire am mai fi asistat la disputele surde între aşa-
text este personal. Pentru fiecare dintre noi există duhovnicească, şi într-o oarecare măsură toŃi numiŃii „conservatori” şi „progresişti” din sânul
o anumită zi în care vom fi robiŃi de revărsarea oamenii, în afara celor care o revendică. Aceştia Bisericii Ortdoxe. O astfel de teză precum cea
luminii lui Dumnezeu, la fel ca Apostolul Pavel şi din urmă nu au simŃământul propriei nevrednicii, expusă mai sus nu cred că poate fi contestată de
ca atâŃia alŃi sfinŃi ai Bisericii. Cu toŃii aşteptăm trăiesc proiecŃia propriului ego, iar unde apare niciun ortodox, ea cuprinzând tot ce e esenŃial în
ziua în care ni se vor deschide ochii şi Îl vom egoul, acolo vine şi învârtoşarea, iar Dumnezeu definirea raporturilor cu alte confesiuni/Biserici
cunoaşte şi Îl vom vedea pe Dumnezeu, în aşa fel se face nevăzut. După cum lumina alungă (majuscula de care s-au poticnit mulŃi e folosită
încât nu vom putea uita niciodată această trăire.” întunericul, tot aşa şi Dumnezeu, cinstind propria chiar de părintele Emilianos, care cu siguranŃă şi-
ExperienŃa luminii taborice, a harului necreat, noastră voinŃă, îngăduie întunericului nostru să a revizuit versiunea tipărită a cuvântului rostit,
deşi descrisă în evanghelii drept un fapt exterior, alunge lumina Lui.” însoŃită, fireşte, de precizările de rigoare).
e în realitate mai cu seamă una de natură lăun- Dacă vine vorba de trăiri similare în cadrul altor Nădăjduiesc că aceste sumare şi sărace rânduri au
trică. „Odinioară exista Legea, dar Legea a dus confesiuni creştine, atunci nu vom găsi aşa ceva. putut scoate în relief imensa comoară dăruită Bis-
la păcat. Legea a fost apoi înlocuită cu harul, iar Pentru că între acestea şi Biserica Ortodoxă e o ericii de către acest profund mistic şi trăitor care
harul este lumina, mişcarea luminii. Lumina este deosebire fundamentală: altundeva nu se află vreo este Arhimandritul Emilianos Simonopetritul, şi
lucrarea, energia lui Dumnezeu, care este dăruită învăŃătură despre posibilitatea experierii energi- că generaŃiile viitoare vor şti să-i valorifice
în mod special prin Sfântul Duh fiecărui om. ilor divine necreate, manifestate pentru întâia moştenirea aşa cum se cuvine. Iar o posibilă can-
Lumina este primită de către firea omenească. Şi oară în momentul Schimbării la FaŃă, dar percep- onizare nu ar fi decât o consecinŃă cât se poate de
când ziua noastră „va străluci”, când va veni tibile şi lăuntric de către cei care ajung pe cea mai firească a acestei importanŃe.
8 PERMANENÞE ANUL XXII, NR. 8, AUGUST 2019

Pr. Veniamin Micle, la ceas aniversar


îndure foarte multe, asumându-şi calea mărturisirii.
În acest sens, se hotăreşte să se întoarcă definitiv la
mânăstire, la vârsta de 40 de ani, având deja 25 de
ani de viaŃă monahală. Se stabileşte la Mânăstirea
Cozia, unde avea o parte din biblioteca personală de
când era asistent la Sibiu. Aici, Părintele Veniamin
îşi continuă activitatea de cercetare, publicând o
CONSTANTIN MIHAI serie de studii de referinŃă pentru teologia
românească. A refuzat orice fel de avansări şi titluri
localitate, fiind talentat şi cu certe înclinaŃii prac- academice, refuzând să-şi susŃină şi teza de doctor-
tice. at pe motiv că în mânăstire nu îi sunt necesare
Întrucât Mânăstirea Sfânta Ana din Rohia rămăsese titlurile academice. De fapt, retragerea la mânăstire
fără slujitori, Părintele stareŃ Iustinian intervine la însemna o rupere de tot ceea ce viaŃă academică ofi-
Episcopia Clujului pentru a fi reprimit, fiind absol- cială, cu tot soiul de interese de culise şi cercuri, de
vent al Seminarului teologic. În urma aprobării malversaŃiuni şi de jocuri mai puŃin oneste.
chiriarhale, la 20 decembrie 1959, este hirotonit În urma unor insistenŃe venite din partea episcopu-
ierodiacon, iar la 21, ieromonah. Absolvent al Insti- lui Iosif al Râmnicului, Pr. Veniamin acceptă
tutului teologic din Sibiu, se înscrie la docorat la funcŃia de mare eclesiarh al Catedralei episcopale
Institutul din Bucureşti, secŃia practică, specialitatea (1982-1983), perioadă în care întreprinde două
omiletică şi catehetică. ObŃine o bursă doctorală din călătorii de studii la Muntele Athos pentru cerc-
partea Guvernului francez, oferită de preşedintele etarea manuscriselor româneşti din Biblioteca Schi-
Charles de Gaulle, urmând un stagiu de cercetare la tului Prodromu. Revenit în Ńară, Pr. Veniamin solic-
Strasbourg (1968-1971), în vederea pregătirii tezei ită în scris Episcopiei Râmnicului de a interveni pe
Problemele predicii creştine în vremea noastră. lângă forurile competente pentru recuperarea
Deşi este numit asistent şi duhovnic la Institutul clădirilor Mânăstirii BistriŃa, aflate de peste 20 de
Teologic din Bucureşti, în 1971, prin „intrigi de ani în folosinŃa Ministerului Muncii. Primind apro-
culise Ńesute în cercuri mai înalte”, Pr. Veniamin bare i s-a încredinŃat Pr. Veniamin stăreŃia Mână-
ajunge profesor la Seminarul Teologic Special din stirii BistriŃa în vederea restaurării şi organizării
Curtea de Argeş (1971-1972), predând limba vieŃii monahale. Ca urmare a multor demersuri, s-a
franceză şi tipicul bisericesc, fiind şi duhovnicul decis ca la Mânăstirea BistriŃa să se instituie un cen-
elevilor. tru de restaurare şi conservare a bunurilor de patri-
La solicitarea profesorilor de la Institutul Teologic moniu (icoane şi cărŃi vechi), precum şi organizarea
Este întotdeauna un prilej de bucurie marcarea unui din Sibiu, Pr. Veniamin candidează şi ocupă postul unui muzeu al tiparului românesc – aici, s-au
moment aniversar atât pentru Biserica Ortodoxă, de asistent la catedra de omiletică şi catehetică, descoperit primele tipărituri din Ńară noastră –, săli
cât şi pentru laicatul creştin, cu atât mai mult cu cât unde conduce seminariile catedrei şi cele de istorie spaŃioase pentru lectură, simpozioane, conferinŃe şi
este vorba de una dintre personalităŃile sale, Pr. a Bisericii Universale, predând în completare lim- comunicări ştiinŃifice.
Veniamin Micle, modelul unui cărturar exemplar, bile franceză şi italiană. De asemenea, Patriarhia Activitatea teologică a Părintelui Veniamin Micle
dar şi al unui duhovnic care constituie un far lumi- Română l-a propus delegat, reprezentant al Institu- trădează vocaŃia cercetătorului par excellence, un
nos pentru fiii săi duhovniceşti, prin verticalitatea tului Teologic din Sibiu pe lângă Institutul Teologic cărturar rafinat, dedicat studiilor de istorie culturală,
staturii sale cuminecătoare de Hristos. Tantur din Ierusalim, unde pleacă în 1973, contin- în care acribia ştiinŃifică, pasiunea şi talentul se
Născut la 7 iulie 1939, în localitatea Plopiş-Şişeşti, uând, totodată, şi cercetarea doctorală. Înainte de completează cu o disciplină intelectuală de invidiat.
judeŃul Maramureş, dintr-o familie descendentă plecarea la Institutul din Ierusalim, mitropolitul ErudiŃia Părintelui Veniamin nu este una ostenta-
nobiliară, crescut în cultul muncii, rugăciunii şi dis- Nicolae Mladin al Ardealului i-a sugerat să rămână tivă, ci dimpotrivă, este una cuminecătoare şi
ciplinei, Pr. Veniamin Micle a intrat novice la în Ńară, să-l promoveze episcop vicar la Arhiepis- restauratoare de sens în planul cuvântului, înŃeles în
Mânăstirea Sfânta Ana din Rohia, condusă de pro- copia Sibiului. La insistenŃele Pr. Veniamin, dimensiunea sa plenară, de expresie a logos.-ului.
tosinghelul Iustinian Chira, la 11 noiembrie 1954. mitropolitul Mladin acceptă plecarea cu înŃelegerea Chipul Părintelui Veniamin Micle este o mărturie
La 19 iulie 1958, a depus voturile monahale, prim- că, dacă se va ivi ocazia, îl va chema în Ńară. Reîn- vie a Bisericii lucrătoare, a monahului-intelectual
ind numele Veniamin. A terminat Seminarul teolog- tors, Pr. Veniamim află de la Patriarhul Justinian că exemplar, în care rugăciunea se împleteşte armo-
ic din Cluj în iunie 1959, obŃinând diploma de este „prelucrat”, fiind chemat la Departamentul nios cu livrescul, totul spre slava lui Dumnezeu şi
absolvire, fiind declarat pe locul 1 din cei 40 de Cultelor, unde este acuzat de activitate antipatri- spre slujirea aproapelui, dăruind comori de
colegi seminarişti. Cu aprobarea episcopului Teofil otică, antiortodoxă şi antiguvernamentală. În pofida nepreŃuit pentru sufletele noastre mult încercate.
Herineanu al Clujului, susŃine, în toamna anului blândeŃii sale şi a temperamentului său calm, Pr. La acest frumos ceas aniversar, la împlinirea vârstei
1959, examenul de admitere la Institutul Teologic Veniamin, revoltat de gravitatea acuzaŃiilor, de 80 de ani, rugăm pe Bunul Dumnezeu să îi
din Sibiu, reuşind pe locul 1, cu media 9,75. În ameninŃă că îi va da în judecată pe acuzatori – dăruiască multă sănătate, spor în activitatea sa cul-
urma decretului de desfiinŃare a monahismului 410 Părintelui i s-a replicat într-o manieră ironică: Fii tural-teologică, ocrotindu-l sub acoperământul Său!
din 1959, Pr. Veniamin este îndepărtat din Institut cuminte, că tot tu pierzi! Pr. Veniamin Micle rămâne o voce inconfundabilă a
şi, ulterior şi din mânăstire. Se angajează la un Ate- Atitudinea Părintelui Veniamin de apărare a Bis- Bisericii Ortodoxe, un stâlp al zidirii noastre întru
lier de pictură şi confecŃionat rame de tablouri din ericii lui Hristos şi a credinŃei ortodoxe nu suportă Hristos, prin toată lucrarea sa jertfitoare pe altarul
oraşul Dej, urmând şi Şcoala de artă populară din nicio abdicare, motiv pentru care este nevoit să credinŃei şi al culturii române.

Comemorarea anuală Fetea


Cu jertfe mari şi vrere cruntă Pe cer cu toŃii ne legăm,
s-au încrestat pe răboj glorii. Ńării viaŃa să-nchinăm;
Legionari, veniŃi la luptă! – din al jertfei noastre jar
v-aşteaptă pagini de istorii… creşte veacul legionar!
Ionel Golea Ionel Golea

O pagină memorabilă de istorie anticomunistă s-a Şi anul acesta pădurea liniştită a prins viaŃă sub
scris şi cu sângele luptătorilor anticomunişti din rugăciunile înălŃate pentru veşnica pomenire a
centrul de rezistenŃă Fetea. Aici, în inima Târ- eroilor din rezistenŃa Fetea.
navelor, şi-au găsit adăpost şi tabără de învăŃătură
Comemorarea a avut loc după rânduială, în ulti-
studenŃii clujeni în prigoana din 1944-1948 şi tot
ma sâmbătă a lunii august, prin grija dlui. Sorin
aici s-a întors să lupte Ionel Golea – figura legen-
Chiorean şi a Pr. Marius Rebegel.
dară, alături de ceilalŃi legionari paraşutaŃi de avi-
aŃia americană la începutul anilor 50.
ANUL XXII, NR. 8, AUGUST 2019 PERMANENÞE 9
Petre łuŃea, trezitorul conştiinŃelor
ne lămureşte: „Cu părintele Stăniloae însă, din
cauze creştineşti-ortodoxe, se împăca foarte bine.
Pentru că, de multe ori, şi părintele Stăniloae, în
grija lui părintească şi admiraŃia sa faŃă de felul în
care apărase nea Petrache în reeducarea din temniŃa
Aiudului Ortodoxia şi identitatea naŃională, îl între-
CIPRIAN VOICILĂ ba cu deosebit respect şi afecŃiune: «Ce mai faci,
dragule?» La care răspunsul lui nea Petrache era
colorată afectiv, sau ditirambică. Dacă volumul ar fi mereu acelaşi: «Bine, părinte, că-s sacerdot». După
adunat la un loc doar întâmplările anecdotice trăite care, părintele, tot grijuliu: «Da´ parohie ai?» «Da,
de łuŃea şi vorbele sale de duh, la final, cititorul ar oriunde, cu amvon şi catedră improvizate peste tot
fi rămas cu impresia falsă că acesta a fost doar un, unde spovedesc»”. În bună tradiŃie socratică, łuŃea
efervescent, „filosof de cafenea”. FiinŃa spirituală a moşea, pe cale dialectică, adevărul ascuns în inter-
lui Petre łuŃea depăşea, însă, în chip „scandalos” locutor – despre care acesta nici nu ştia că îl ştie –
categoriile în care obişnuim să înglobăm realitatea adăugându-i un corectiv creştin. Partenerul de dia-
înconjurătoare, conceptele, cuvintele uzuale. El a log trebuia să conştientizeze scopul său existenŃial,
fost un paradox viu. Care poate fi descris, concomi- ultim: că Dumnezeu există şi că fără comuniunea
tent, într-o cheie anecdotic-pilduitoare sau, din con- cu El, „omul rămâne un biet animal raŃional şi vor-
tră, pe un ton solemn. bitor care vine de nicăieri şi merge spre nicăieri”.
PetrełuŃea fost un filosof autentic, hărăzit cu darul Petre łuŃea nu a fost doar un geniu pasionat de idei,
filosofiei, adică al căutării înverşunate a Adevăru- care a dialogat de la egal la egal cu multe spirite
lui. În limitele largi ale fiinŃei sale, filosoful era reprezentative pentru secolul XX, nu de puŃine ori
mărginit, însă de omul religios din el (făcea, prin eclipsându-le – Keyserling, Spengler, Nae Ionescu,
urmare, parte dintr-o întreagă familie de spirite Lucian Blaga), ci şi un român exemplar (un
afine - Kierkegaard, Şestov, Nae Ionescu, Wittgen- „Român absolut”), care, în timpul reeducării de la
stein). Trăirea sa creştină îi lumina, critic, limitele Aiud, spre exemplu, îi mulŃumea colonelului Crăci-
cunoaşterii raŃionale. Răzvan Codrescu – un alt int- un, conducătorul închisorii, că „i-a făcut onoarea de
electual al Bisericii care a avut, în tinereŃea sa, a face puşcărie, pentru a apăra, chiar şi în zeghe,
marea şansă de a-l cunoaşte pe łuŃea – scrie: „Lui demnitatea naŃională”. Pentru łuŃea, naŃionalismul
nea Petrache nu-i plăcea să i se spună filosof: el, (şi expresia sa maximă, legionarismul) nu a fost
care-l citise pe Kant din scoarŃă-n scoarŃă, îi socotea doar un sentiment, un impuls efemer al inimii, ci un
pe filosofi, ca şi bătrânul Tertullian, nişte «patriarhi element definitoriu al personalităŃii sale, o rezultan-
ai ereticilor». Ei dizolvaseră cândva Olimpul, iar tă a unui întreg proces reflexiv. Marcel Petrişor
acum stau să dizolve şi Taborul: se substituie con- notează: „[Pentru łuŃea], faptele istorice capătă
stant, cu orgoliul lor «autonom» zeilor/Zeului, rela- semnificaŃii doar în lumina filosofiei istoriei şi a
Petre łuŃea, sacerdotul fără parohie, semnată de psihologiei popoarelor. Şi-n această ordine de idei,
prozatorul şi memorialistul Marcel Petrişor, carte tivizează adevărurile de credinŃă, prefac în viciu
nevoia întrebării”, cum citim într-un text publicat în istoria invincibilităŃii poporului nostru a produs în
apărută nu de multă vreme la Editura Christiana, sufletul generaŃiilor succesive capacitatea de jertfă
este un savuros exerciŃiu de admiraŃie. În cultura anexa cărŃii – Despre filosofi şi filosofie. Marcel
Petrişor povesteşte: „Şi dacă uneori era întrebat de pentru el; nicio jertfă nefiind prea mare pentru
europeană, există o adevărată tradiŃie a admiraŃiei strălucirea istorică. Au suferit înfrângeri istorice
culte, care îl animă pe învăŃăcel în relaŃia struc- ce nu-i suportă pe unii filosofi de mare prestigiu,
răspundea prompt: «Pentru că sunt părinŃii celor răsunătoare, dar clase sociale, partide şi felurite aso-
turantă cu maestrul său. Putem aminti, la întâm- ciaŃii, indivizi puternici, conducători de stat şi de
plare, convorbirile lui Eckermann cu Goethe, mai mari erezii; mai ales dialecticienii moderni,
Hegel, Kierkegaard şi genitorii teologiei protes- oşti, creatori în diferite discipline ale minŃii (doc-
scrisorile lui Rilke adresate lui Auguste Rodin, torul Nicolae C. Paulescu, fizicianul George Manu,
exerciŃiile cioraniene sau eseurile lui Benjamin tante: Bultmann, Kastner etc.». Împotriva lor era cel
mai pornit”. Tot de fiinŃa sa paradoxală Ńine şi con- Emil RacoviŃă, Nicolae Densuşianu, Traian Vuia şi
Fundoianu despre Lev Şestov, luptătorul împotriva alŃii) s-au dăruit cu toŃii fără ca substanŃa lor etică,
evidenŃelor implacabile. Într-o epistolă datată 1 tradicŃia următoare: a rămas în conştiinŃa contem-
poranilor săi ca un „Socrate român” dar... cu operă purtătoare de istorie, să dispară sau să poată fi
august 1902, Rilke i se confesează lui Rodin: împiedicată să iasă glorios în lumina istoriei uni-
„Toată viaŃa mi s-a schimbat de când ştiu că sunteŃi scrisă. De la monumentalul Omul.Tratat de
antropologie creştină (în 2 volume), până la vestita versale”.
Maestrul meu şi că ziua în care vă voi vedea va fi,
poate, cea mai fericită zi a mea”. (Rainer Maria 321 de vorbe memorabile sau la uimitoarea Lume Petre łuŃea, sacerdotul fără parohie completează
Rilke, Scrisori către Rodin. Auguste Rodin, Editura ca teatru se poate vorbi de o operă ideatică deloc profilul spiritual al filosofului creştin, aşa cum s-a
Meridiane, Bucureşti, 1986) neglijabilă, devenită parte integrantă a istoriei impregnat el în conştiinŃa colectivă, venind în com-
filosofiei româneşti. pletarea altor scrieri evocatoare (cum ar fi cartea lui
Cineva afirma, pe bună dreptate, că doar un om care Radu Preda, Jurnal cu Petre łuŃea), ea fiind rodul
a atins limita de sus a sfinŃeniei îl poate înŃelege pe Petre łuŃea a fost un căutător înveterat al Adevăru-
lui etern, camuflat, tainic, printre adevărurile dragostei jertfelnice pe care i-a purtat-o, până la
un alt sfânt şi îi poate descrie, veridic, universul capăt, până la mormânt şi dincolo de el, autorul. Nu
interior al fiinŃei. ObservaŃia cred că rămâne vala- pământeşti, vremelnice. Marcel Petrişor scrie:
„Obsedat de citatul biblic «Bate şi Ńi se va deschide, poŃi citi epilogul cărŃii, fără ca aceste rânduri să nu
bilă şi în cazul eroilor. Pentru mine, cel puŃin, atât te răscolească pe dinăuntru: „Dacă l-a iertat Dum-
Petre łuŃea, cât şi mai tânărul său discipol, Marcel caută şi vei afla», bătea cu gândul pe la toate uşile
cunoaşterii şi căuta mereu, ca Socrate, pe acel zeu nezeu? Eu cred că da. Dar să-l uite cineva pe acest
Petrişor, sunt mărturisitori ai lui Hristos şi eroi ai bătrân, mai ales dacă l-a cunoscut personal, cred că
neamului românesc. Au plătit cu un noian de sufer- care să-i spună unde se află Adevărul Absolut. Ceea
ce l-a şi făcut, odată, să exclame că până la sfârşit- BA. Şi nu pentru că era fermecător la vorbă, ci pen-
inŃe, şi cu preŃul tinereŃii lor frânte, faptul că şi-au tru marea lui iubire de oameni, de toŃi şi de toate,
trăit până la capăt ideile (łuŃea a îndurat frigul, ul vieŃii „va scrie numai despre Dumnezeu, chiar şi
atunci când va vorbi doar despre o pălărie”. Creşt- fără măsură, până-n ziua plecării sale. După aceea,
foamea, tortura vreme de 13 ani în închisorile unde a ajuns? În satul care se născuse şi-ntr-un mor-
comuniste, iar Marcel Petrişor 12). inul nu se mulŃumeşte, însă, să străbată de unul sin-
gur calea spre Adevărul care-l va izbăvi de neştiinŃă mânt de împrumut, în care n-a încăput decât în
Prin ton, începutul cărŃii aminteşte de nuvelele lui şi moarte. Caută să îi scoată la lumină şi pe cei din picioare, ca Till Eulenspiegel (Buhoglindă), şi puŃin
Cervantes, de romanul picaresc sau, şi mai bine zis, jur. O întâmplare, povestită cu mult umor, ne va înclinat pe o parte, pe dreapta. Slujba de înmor-
de Tristram Shandy. Scrie Marcel Petrişor: „Cine lămuri, pe deplin, în acest sens: „[łuŃea] putea mântare a fost scurtă, de câteva minute, după care
să-l poată uita pe Petre łuŃea? De altfel, chiar şi porni cu vorba de la orice fleac, ca s-ajungă te miri cei doi preoŃi, de frica SecurităŃii din epoca imediat
maică-sa, preoteasă, văduvă şi analfabetă din Mus- unde, din iad în rai şi-napoi, ca-n Muscelul lui. Sau, postceauşistă, au dispărut fără urmă. Era o noapte
cel, îi spunea nu ştiu cărui primar, la un recen- cum i s-a-ntâmplat înainte de moarte, în spitalul de început de decembrie, ningea cu fulgi mari şi
sământ agricol, că nici ea nu-i prea dumirită în priv- generosului doctor Pavel Chirilă, unde, într-un colŃ, piatra tombală nu prea acoperea mormântul atât de
inŃa asta, doar că «el, băiatul ei, ştie carte pentru tot «răstignise» la perete nişte asistente medicale care- strâmt pentru un om atât de mare... Iar, dincolo de
judeŃul».” l îngrijeau, care se nimerise să fie totodată şi gardul cimitirului, un cor de voci stinse cânta
Cu darul său, memorabil, de povestaş, Marcel măicuŃe, şi nu le lăsase să plece până nu le lămurise «Plânge printre ramuri luna»... La poarta cimitiru-
Petrişor reface din bucăŃi mnezice momentele asupra celor trei stadii ale Scolasticii medievale! lui, un grup de şcolari înfriguraŃi, trăgându-şi de
esenŃiale ale biografiei tumultuoase şi fascinante «Aşa să ştiŃi şi să nu le uitaŃi!» – mai Ńinu el să poala surtucului dăscăliŃa, o întrebau: «Doamnă,
trăite de filosoful creştin, stăpânind fără cusur doza- adauge, tocmai când intram eu pe uşă. Iar bietele doamnă, ăştia-s legionarii?» Iar doamna, cu ochii
jul optim între stilul solemn (cu un cuvânt împru- măicuŃe erau gata s-o şteargă ca din puşcă, să scape înlăcrimaŃi sub felinarul stins al bisericii satului,
mutat chiar de la Petre łuŃea) şi şarja intelectuală, de tot ce se ostenea să le-nveŃe bătrânul Gelehrter privind la studenŃii – o mână de fete şi de băieŃi –
glumiŃa memorabilă sau butada. Dacă naraŃiunea s- (savant). Ce să le intereseze pe ele Scolastica, şi mai care căraseră sicriul lui Petre łuŃea de la carul tras
ar fi desfăşurat, de la începutul la sfârşitul ei, doar ales cele trei stadii ale ei?!” de două vaci sterpe până la groapa neîncăpătoare, le
într-o tonalitate gravă, de la o pagină la alta cititorul răspundea: «Ăştia mamă, da; ăştia-s legionarii». «Şi
Păstrând tonul sobru-umoristic, reproducem aici şi
ar fi simŃit că lectura devine plumburie, uscată, ăia care cântă la gard?» «Şi ei, de asemenea».”
dialogul dintre łuŃea şi părintele Stăniloae, care dă
„academică”. O abordare prea subiectivă ar fi riscat seama de titlul deconcertant al volumului de faŃă:
să o transforme într-o mărturie sentimentală, prea Petre łuŃea - sacerdotul fără parohie. Autorul cărŃii Sursa: Lumea Monahilor
10 PERMANENÞE ANUL XXII, NR. 8, AUGUST 2019

Mărturia lui Ion Gavrilă Ogoranu


nia care au înŃeles că „dacă armatele sovietice vor
intra în România nu vor pleca până nu ne vor
bolşeviza şi sataniza”. Ideologia comunistă

despre Fericitul episcop Ioan Suciu


înainte de a fi o problemă politică şi socială este
în primul rând o religie pe dos, care venea să
alunge din sufletul nostru pe Cristos şi învăŃătura
Lui.
Când au apărut cărŃile „Eroism” şi „TinereŃe” ale
2006), ultima lucrare a lui Ion Gavrilă Ogoranu. Episcopului Suciu le-am primit în închisoare ime-
diat, calde de sub tipar. Ne făceau impresia că
„Primeam de la Blaj o revistă frumoasă cu poze,
nouă ni se adresau în primul rând. De altfel, un
revistă care ne strica liniştea şi siguranŃa de până
capitol din „TinereŃe” ne privea în mod direct. Era
atunci. Revista se numea „Tinerimea Nouă” şi
vorba de cei care aşezau accentul vieŃii pe suflet,
era scrisă de un preot, Ioan Suciu. Aflam din ea că
cei gata de dăruire de sine, de jertfă pentru ideal,
în lume există oameni care-i urăsc pe creştini
pentru adevăr, obişnuiti cu viaŃa aspră, cu râvnă
prigonindu-i şi ucigându-i, că există Ńări ai căror
pentru o aristocraŃie a virtuŃii, o tinereŃe ce privea
conducători duşmănesc Numele şi învăŃătura lui
moartea ca pe o „logodire cu eternitatea”, căci
Cristos şi în care se dărâmă bisericile şi se omoară
„cine renunŃă la mormânt, renunŃă la înviere” cu
preoŃii. Aşa se întâmplă în Rusia şi mai nou în
convingerea că poŃi dobândi prin moarte ce n-ai
Spania şi în toate cazurile autorii relelor poartă
cucerit prin viaŃă (citate din Mihai Eminescu şi
numele de comunişti. Dar în acelaşi timp „Tiner-
Corneliu Zelea Codreanu). Ortodocşi şi greco-
imea Nouă” ne aducea întruna exemple de curaj,
catolici am înŃeles mesajul tânărului Episcop şi
dăruire şi tărie de credinŃă a unor creştini ce nu
ne-am legat să-l realizam în cursul vieŃii noastre.
voiau să se lepede de Cristos. În special tineri.
Încetul cu încetul am înŃeles că pentru a ne numi L-am întâlnit pe tânărul Episcop în vâltoarea
creştini e nevoie de mai mult decât cuminŃenia din evenimentelor de după terminarea războiului ca
băncuŃa ta. Că e nevoie de curaj, de dăruire, de autor al cărŃii „Mama”, poate cel mai frumos cânt
luptă, de jertfă, de eroism... al femeii române, apoi cu articolele din
Almanahuri, şi l-am văzut în persoană la predicile
Când mai târziu am făcut parte din „FrăŃia de
ce le Ńinea din amvonul bisericii UniversităŃii din
Cruce” de la liceul „Radu Negru” din Făgăraş,
Cluj.
„Tinerimea Nouă” ne-a fost carte de căpătâi ală-
turi de „Îndreptarul FrăŃiilor” a lui Gheorghe I-am citit ultimele scrisori către noi tinerii, către
Istrate. Nu l-am cunoscut atunci pe preotul Ioan credincioşi, către preoŃi. Era tot mai grav şi mai
Suciu, dar ne-am întâlnit cu „fraŃii de cruce” de la profetic. „ProvidenŃa ne oferă un moment unic de
Blaj care îl aveau profesor şi care îl prezentau ca eroism, de sfinŃenie, de mărturisire a convinger-
Luptătorul legionar Ion Gavrilă Ogoranu, cel mai pe un om cu totul deosebit... ilor creştine. Să nu refuzăm lui Dumnezeu şi
cunoscut partizan anticomunist, liderul rezistenŃei patriei aceasta glorie sfântă. Dupa 2.000 de ani
În temniŃele antonesciene eram deŃinuŃi în jur de
din munŃii Făgăraş a fost un admirator al episcop- ne-a venit şi nouă rândul... Sângele lui Cristos şi
5.000 de tineri condamnaŃi pentru activitate în
ului martir Ioan Suciu, recent beatificat. Mărturi- al martirilor ne strigă: Nu fiŃi absenŃi, pentru că
„FrăŃia de Cruce”, în majoritate elevi de liceu. În
ile sale constituie un document important pentru Domnul ne cheamă!”
1943, cei din închisoarea Aiud am primit o
cunoaşterea personalităŃii „apostolului tineretu- Atât cât ne-au ajutat puterile şi ne-au lăsat
scrisoare de la - de acum Episcopul - Ioan Suciu.
lui” - cum a fost deseori supranumit şi a legă- păcatele noastre, i-am urmat învăŃăturile şi ne-am
În afara sfatului de a folosi timpul din detenŃie
turilor sale cu Mişcarea Legionară. Fragmentele modelat viaŃa după îndemnul lui. Nu mai ştiam
pentru desăvârşirea intelectuală şi morală,
pe care le prezentăm în continuare fac parte dintr- nimic de existenŃa lui fizică, dar eram convinşi că
scrisoarea avea şi câteva rânduri care ne-au şocat.
o mărturie mai lungă intitulată „Episcopul Ioan de unde va fi, viu sau mort, sufletul lui ne veg-
Era un îndemn de a ne pregăti sufleteşte pentru o
Suciu şi rezistenŃa armată anticomunistă din hează...”
viitoare şi îndelungată rezistenŃă împotriva duş-
România” inclusă la finalul cărŃii „Episcopul
manilor lui Cristos. În această viziune, Ioan Suciu (Ion Gavrilă Ogoranu, Episcopul Suciu în faŃa
Suciu în faŃa furtunii” (editura ViaŃa Creştină,
se înscrie printre puŃinele personalităŃi din Româ- furtunii, editura ViaŃa Creştină, 2006)

România şi sfârşitul Europei (27)


ofere Ungariei şi Bulgariei bucăŃi din trupul Ńării.
Decizie obtuză pe care Germania o va plăti
scump mai târziu, dar care a fost determinată de
sfidarea constantă cu care fost tratată Germania
de-a lungul anilor de politica lui Carol şi Titules-
Mihail Sturdza (1886-1980) a fost un diplomat de teritorii Ungariei şi Bulgariei, care se orientaseră cu.
prestigiu, ministru de externe al României în la timp spre Germania, stăpâna de moment a con-
perioada Statului NaŃional-Legionar (1940-1941) tinentului. În special pierderea probabilă unei pagină realizată de
şi a Guvernului NaŃional de la Viena (944-1945). părŃi din Ardeal (nu se ştia încă ce suprafaŃă urma Preot prof. MARIUS VIŞOVAN
Lucrarea sa „România şi sfârşitul Europei” con- să fie cedată) îngrozea opinia publică, Ardealul
stituie un izvor documentar de excepŃie. fiind inima geografică şi istorică a românismului.
Legionarii în frunte cu Horia Sima şi-au oferit
Convingerea că numai un guvern cu adevărat forŃele pentru salvarea hotarelor Ńării, dar regele
legionar ar fi putut asigura României respec- Carol nu a dorit să le dea o putere reală de a putea
tul cuvenit unei Ńări independente, hotărâtă a- reprezenta autoritar Romania în negocierile dure
şi apăra hotarul împotriva oricărui agresor şi care urmau cu Berlinul şi Roma, ci doar să-şi
până la ultimul glonŃ, a determinat pe Horia decoreze regimul cu un pic de culoare naŃional-
Sima ca la 7 iulie 1940 să părăsească brusc istă, sperând să-l poată menŃine şi după cedările
Guvernul unde abia intrase, nădăjduind să teritoriale, cosmetizarea făcându-l (aparent) com-
reuşească a forma în timp încă util singura patibil cu „noua ordine europeană”.
formaŃie guvernamentală pe care o putea După câteva zile de prezenŃă simbolică în guver-
crede încă mântuitoare. Într-adevăr semnele nul Gigurtu, Horia Sima demisionează, neacep-
sinistre se înmulŃeau. Teleky şi Csaky avus- tând ca Mişcarea Legionară să fie folosită în mod
eseră lungi întrevederi cu Hitler la viclean şi apoi făcută co-responsabilă de dezas-
Munchen… Bulgarii la rândul lor erau şi ei trul previzibil al Ńării. După 7 iulie, Horia Sima va
primiŃi de Fuhrer… (pag.169) continua contactele politice, dar reprezentanŃii
regimului vor respinge orice schimbare reală,
ceea ce-l va face să se gândească tot mai mult la
Cedarea Basarabiei, Bucovinei de nord şi Ńinutu- soluŃia revoluŃionară.
lui HerŃa nu fusese decât începutul tragediei pe
care o trăia România în 1940. Complet izolată pe Urmărind cu atenŃie jocul diplomatic european
plan internaŃional, din cauza politicii catastrofale (în august 1940), Mihail Sturdza constată cu
a regimului carlist, România era presată să cedeze amărăciune că Germania nu mai poate fi oprită să Ion Gigurtu
ANUL XXII, NR. 8, AUGUST 2019 PERMANENÞE 11

„Căderea în istorie”, o cădere care ne înalŃă


„Istoria neamului românesc e alcătuită din atâta
sânge şi atâta nenoroc datorită în primul rând
incapacităŃii Occidentului de a vedea dincotro vine
primejdia. Pe noi, timp de cinci secole, ne-a scos
din istorie victoria Imperiului Otoman; şi această
Trăind sau mai exact supravieŃuind din timpurile Ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă, victorie se datorează neputinŃei occidentalilor de a
de teroare până în zilele de restrişte curente, dacă-şi pierde sufletul? Sunt cuvintele Mântuitoru- se uni împotriva unui duşman comun al crucii”
asistăm muŃi la ceea ce jigodiile şi troglodiŃii au lui Hristos. „Istoria se făcea în Apus; fără noi, datorită şi sân-
reuşit să impună - forŃând şi obligând opinia pub- O istorie care s-a repetat şi se va repeta. Un basm gelui nostru. Occidentalii nu stăteau nici ei cu
lică, cetăŃenii precum şi pe toŃi cei care vor să aibă al unei comori Dacice, a unei Ńărişoare pe care mâinile în sân, ci se luptau; dar se luptau între ei.
un cuvânt de spus pe firmamentul politic să o facă Buna Vestire a rupt-o din rai pentru a o aşeza în Evident, lupta aceasta între fraŃi, veri şi cumnaŃi,
numai Ńînând seama de jargonul politically correct calea tuturor blestemăŃiilor care ameninŃau creştin- nu putea avea aceeaşi sângeroasă intensitate ca,
- o ameninŃare anticreştină, antiumanitară, anti- ismul, ştiind că noi ne vom îndeplini cu credinŃă prin părŃile noastre, lupta cu turcii şi tătarii. Se
naŃională. Nouă, victimelor, ni se impune să până la capăt menirea de scut al unei lumi politice ardeau oraşele în apus, dar parcă tot mai rămânea
recunoaştem o istorie a trădătorilor şi vânzătorilor care ne dispreŃuieşte. ceva. Occidentul e bogat în ruine şi toate sunt
de neam, în loc de cea reală, scrisă cu sângele mar- istorice. La noi, nu rămânea nimic, nicio urmă.
tirilor care au înfruntat satana pentru ca noi, cei de O istorie a unui occident al cărui scut ne-a abando- Încă din timpul năvălirilor barbare, oamenii
azi, să mai facem umbră pământului. nat fără regrete de câte ori interesele lor au cerut-o învăŃaseră cum să-şi ardă satele şi să le refacă
şi o vor cere. O istorie a unei Ńărişoare cu un suflet primăvara următoare.”
Un pământ al nostru strămoşesc pentru care am care îi depăşeşte hotarele.
luptat, deşi nu avem niciun motiv să-i idolatrizăm „În timpul acesta, la o mie, două de kilometri spre
istoria, ea fiind vitregă cu noi, dar străbunii noştri Până unde? Până când? Încotro? Apus, se înălŃau catedralele, se îmbogăŃeau
născuŃi aici l-au iubit şi l-au apărat de vecinii Mircea Eliade are, în „Căderea în istorie” (1952) castelele, se înfrumuseŃau mânăstirile şi oamenii
hrăpăreŃi care ne invidiau, de hoardele păgâne care câteva fragmente care, puse cap la cap, pot consti- aveau prilejul, măcar la răstimpuri, să citească pe
invadau o Europă Creştină care zidea catedrale în tui cel mai scurt tratat de istorie a românilor: sub sfinŃi, pe teologi şi pe poeŃi, să înŃeleagă că sunt
timp ce noi îi apărăm porŃile. Un pământ pe care cu 400 de cuvinte. ÎnŃelegi totul, surprinzător, din oameni şi să se bucure că trăiesc omeneşte – iar nu
sacrificii intense am încercat să-l păstrăm intact. două pagini. Cu condiŃia să fii de acord cu viziunea ca fiarele sălbatice, prin munŃi, prin păduri, ca
despre istorie a autorului. strămoşii noştri, care nu aveau altă vină decât
Un pământ care azi, în zilele noastre, suportă aceea de a se fi născut în calea răutăŃilor.”
indiferenŃa, resemnarea şi laşitatea unui popor de
căpşunari, intrat pe poarta de serviciu a unei Uniu- „Noi, ROMÂNII, nu avem niciun motiv să idola- „Românii nu au sabotat istoria. Au înfruntat-o şi i-
ni în faŃa căreia îşi lasă jos pantalonii pentru a fi trizăm Istoria. Printre neamurile fără noroc, ne au rezistat din toate puterile lor”. (Mircea Eliade)
acceptat, în loc să pretindă recunoştinŃă pentru sân- numărăm în frunte.”
gele vărsat în istorie. „Cu ce am idolatriza, noi, românii, Istoria? VASILE JACQUES IAMANDI
Un pământ pe care, călcând în picioare legile şi Descindem dintr-unul din neamurile cele mai
dreptatea, îl stăpânesc cei rebotezaŃi democraŃii de numeroase din lume şi praful s-a ales de el; nici
azi, păgânii istoriei universale care visau să cotro- măcar limba nu i se mai cunoaşte.”
pească lumea creştină, toŃi călăii şi codoşii care au „Ca să supravieŃuim în Istorie, ne-am istovit mai
jucat sârba târfei roşii, cei care au asasinat elitele mult decât s-au cheltuit alte neamuri să
intelectuale pentru a crea puştiul care stăpâneşte cucerească pământul”.
azi o Ńară a derbedeilor, a gunoaielor şi găinarilor,
a hoŃilor autoînnobilaŃi baroni, analfabeŃi cu doc- „Nicolae Iorga spunea că nenorocul ni se trage de
torate plagiate şi diplome de la academii inventate. la Alexandru Machedon: în loc să-şi ridice privir-
Aceştia sunt politicienii care alcătuiesc astăzi elita ile spre miază-noapte şi să unească toate nea-
neagră care ne guvernează, adică ne jefuiesc, sub murile tracice într-un mare imperiu, Alexandru s-
aripa ocrotitoare a unei aşa-zise Uniuni Europene a lăsat atras în orbita civilizaŃiei mediteraneene şi,
care a semnat pactul deşertului islamic anticreştin ajuns la culmea puterii, s-a îndreptat spre Asia”.
cu cei care ne vor coloniza mâine. „Cu o mie de ani în urmă, a avut loc ceea ce putem
Occidentul, ca de obicei pasiv şi progresist, asistă numi pe drept cuvânt o catastrofă de incalculabile
şi ne obligă azi să ne deschidem porŃile refu- consecinŃe pentru istoria românilor: slavii au ocu-
giaŃilor, noi fiind colacul salvator cu care ne vor pat Peninsula Balcanică şi s-au întins până la
sugruma mâine. Adriatica”.

Din temniŃele memoriei: 24 august 1944


de rezistenŃă în România.
Bombardamentul s-a desfăşurat în plina zi, pe la

Bombardamentul asupra lagărului de la Buchenwald


orele 12. Legionarii priviseră de multe ori spre cer,
când treceau stoluri de avioane americane şi britan-
ice spre oraşele unde trebuiau să-şi descarce încăr-
cătura lor mortiferă. Şi de astă dată credeau că
În urmă cu 75 de ani a avut loc bombardamentul de la Rostock, au fost internaŃi toŃi legionarii care asistă la un exerciŃiu asemănător: avioane destinate
aviaŃiei engleze asupra lagărului Buchenwald. łinta până atunci trăiau liber în Germania. Bombarda- să împrăştie moartea în alte localităŃi. Nu ştiau ce să
atacului a fost eliminarea nucleului de legionari mentul a avut loc a doua zi după capitularea creadă când au început să trosnească bombele în
internaŃi aici de către autorităŃile germane. În data de României, în 24 August, pe la orele 12. Au murit în jurul lor. PereŃii barăcilor cad sub presiune şi lumea
24 august 1944, la ora 12, avioanele care survolau bombardament cinci legionari: Graur, Zaharia, îşi căuta adăpost sub mese, sub paturi, în şanŃuri sau
lagărul au început să lanseze bombele. Au murit 5 Voinea, Călin şi Gheorghe Papanace. Au fost răniŃi în adăposturi anti-aeriene. După ce avioanele au
legionari: peste 70. După două zile, legionarii din lagăr au trecut, cei rămaşi neatinşi descoperă în jurul lor pe
fost îmbarcaŃi în tren pentru Viena, în afară de cei cei morŃi şi răniŃi. Sunt cinci camarazi care şi-au
Constantin Zaharia – student anul III la Teologie pierdut viaŃa: Zaharia, Graur, Papanace, Călin şi
Ion Graur – inginer grav răniŃi care au fost transportaŃi în diferite spi-
tale.” Voinea. RăniŃii sunt foarte mulŃi. Aproape 40 de inşi,
Constantin Călin – fost primar al oraşului Giurgiu dintre care, unii grav. Aceştia sunt luaŃi şi duşi cu
Ion Voinea – farmacist, fost prefect al oraşului (fragment din „Legiunea în imagini – Albumele brancardele în infirmeria lagărului, iar de aici, mai
Giurgiu Traian Borobaru”) departe, în diverse spitale.
Gheorghe Papanace
În focul bombardamentelor au dispărut poarta,
Cei 5 au fost înmormântaŃi în cimitirul din Weimar, „Între anglo-americani şi conspiratorii de la reŃelele de sârmă ghimpata şi turnurile de pază. În
acolo unde îşi găsise odihna veşnică şi camaradul Bucureşti era o legătură continuă. ComunicaŃiile faŃă se întindea o pădurice. Nu mai existau nici san-
lor, Gigi Bădulescu, mort în lagărul Buchenwald cu erau înlesnite chiar de guvernul român, care avea tinelele, care împărtăşiseră aceeaşi soartă: morŃi şi
doar 4 zile înainte de bombardament. cunoştinŃă de existenŃa unor posturi de emisiune răniŃi.
engleze şi tolera activitatea lor. De altă parte, la
Dumnezeu să-i odihnească cu drepŃii Lui! Ministerul de Externe Român, sub conducerea lui Efectele bombardamentului n-au fost atât de grave
Niculescu-Buzeşti, exista o altă centrală de legături pentru grupul legionar, pentru că avioanele n-au
cu străinătatea. Cert este că lovitura de la 23 August calculat exact amplasamentul lagărului Fichten-
„Lagărul Buchenwald-Fichtenhain se afla la vreo hain. Conform ordinelor primite, trebuia să-l
15 km de Weimar. Era aşezat în plină pădure. În a fost cunoscută cu anticipaŃie de serviciile aliate,
care la rândul lor, au informat Londra. Numai aşa se lovească din plin. Abia primele bombe au căzut peste
creştetul pădurii, pe un platou denumit Fichtenhain, legionari, în timp ce covorul lor s-a deplasat masiv
a fost construit lagărul special pentru legionari. explică groaznicul bombardament de la Buchen-
wald, a doua zi după ce complotiştii de la Palat spre lagărul propriu-zis, semănând moartea între
Era format din cinci barăci, două pentru locuit şi deŃinuŃi. Peste 8.000 au fost ucişi. Au fost lovite şi
două pentru ateliere, în plus o baracă pentru căsă- operau arestarea lui Antonescu. De altminteri, după
efectuarea lui, Radio Londra a anunŃat raidul fabricile de armament din lagăr, unde lucrau aceşti
toriŃi. deŃinuŃi.”
asupra Buchenwald-ului, al cărui scop principal a
Legionarii au fost aduşi în lagăr în două serii: în fost nimicirea grupului legionar internat aici, pentru (fragment din Horia Sima, „Prizonieri ai puter-
Decembrie 1942 şi în Ianuarie 1944. În afară de cei ca acest grup să nu mai poată organiza o nouă linie ilor Axei”)
12 PERMANENÞE ANUL XXII, NR. 8, AUGUST 2019

Comemorarea de la Târgşor, august 2019


martiri ai temniŃelor comuniste.
S-a cântat Imnul Legionarului Căzut, după care
actul s-a încheiat cu o agapă frăŃească, la umbra
copacilor din curtea bisericii.
„Pământu-acesta până-n zare titatea şi chiar existenŃa pe acest pamânt sfânt, ne- Multumim Domnului şi-L rugăm să ne îngă-
Podit e cu strămoşii mei; am onorat martirii, luând parte alături de domnul duiască şi în anii viitori să ne îndreptăm paşii spre
Cucernic când zidesc Altare, Petru Codrea, ultimul dintre ei, prezent şi în acest acest loc sfânt!
Pilaştrii bolŃilor sunt ei!...” (N. Crainic) an la pomenirea dragilor săi camarazi, care-şi
amintea cu o oarecare tristeŃe, probabil văzând cât CĂLIN GABOR
de puŃini am rămas, cum
Joi, 22 august 2019, la Monumentul FraŃilor de în prinul an aici se
Cruce din curtea Bisericii SfinŃii Voievozi din umpluse de autocare cu
Târgşorul Nou au fost pomeniŃi cei care cu 70 de care veniseră sute de
ani în urmă au transformat acest loc în Candelă a „frăŃiori” din întreaga
Veşniciei Neamului, prin rugăciunile pe care Ńară.
sufletele lor neprihănite le-au înălŃat la Cerul, de
care irozii veacului trecut au încercat să-i priveze În faŃa monumenului
prin cea mai diavolească lucrare închipuită vreo- împodobit de chipurile
dată pe pământul românesc: reeducarea de la elevilor-martiri s-a
„Închisoarea Îngerilor”. săvârşit parastasul pen-
tru sufletele lor, numele
La această comemorare instituită de către fiecăruia dintre ei fiind
supravieŃuitorii acestui monstruos experiment, rostit de Pr. Marius
spre necinstea majorităŃii istoricilor români, Vişovan care a evocat
această plagă a intelectualităŃii actuale, tributară într-un scurt discurs
şi aservită reziduurilor regimului comunist, prea această pagină de ero-
puŃin cunoscut de către poporul român stimulat ism creştinesc scrisă de
astăzi prin toate mijloacele posibile să nu mai fie cele mai tinere vlăstare
interesat de jertfele celor cărora le datorează iden- ale generaŃiei sfinŃilor

Dragomireşti – sfinŃirea monumentului eroilor paraşutişti


Duminică, 14 iulie 2019, a avut loc la Dragomi- Ńară a unui număr de luptători, spărgându-se astfel Vasile Vlad a mers pe drum de foc şi biruinŃă şi a
reşti sfinŃirea monumentului închinat eroilor para- Cortina de Fier. Acei luptători, împreună cu cola- ajuns Prezent în oştirea glorioasă a martirilor.
şutişti şi sprijinitorilor lor, condamnaŃi la moarte şi boratorii lor care acŃionau în Ńară, în cladestinitate, Amin!
executaŃi de regimul comunist, la Jilava, la 31 au constituit o reŃea de rezistenŃă care a ridicat mari
octombrie 1953. probleme aparatului securităŃii comuniste timp de
Ceremonia religioasă a fost oficiată de un grup de doi ani.
preoŃi greco catolici (care au sfinŃit monumentul) După ce au fost prinşi, au fost judecaŃi şi condam-
şi un grup de preoŃi ortodocşi (care au oficiat naŃi şi li s-a spus lotul paraşutiştilor şi aşa vor intra
parastasul). în istorie, sau lotul Tănase Golea Samoilă, după
Au luat cuvântul, evocând semnificaŃia evenimen- numele celor mai cunoscuŃi dintre ei. Din acel grup
tului, foştii deŃinuŃi politici Marcel Petrişor, Nistor 13 au fost condamnaŃi la moarte şi executaŃi la Jila-
Man şi Aurel Vlad (cel care a finanŃat lucrarea - va, la 31 octombrie 1953. Lor le este închinat acest
foto), părintele Marius Vişovan (cuvânt pe care îl monument, ei sunt dovezile demnităŃii româneşti,
redăm mai jos) şi primarul Vasile łiplea. Unul din- ei sunt luminile pe cerul demnităŃii naŃionale.
tre eroii omagiaŃi, Vlad Mihai Vasile, a fost fiu al Unul dintre ei a fost un fiu al Dragomireştiului,
Dragomireştiului. Vasile Vlad sau Vlad Mihai Vasile, după cum apare
numele în document. Vasile Vlad, prin jertfa sa, a
pus încă o dată Dragomireştiul pe harta rezistenŃei
IubiŃi fraŃi întru Hristos, anticomuniste din România şi, prin el, Maramure-
Mântuitorul ne adresează tuturor o chemare sfântă, şul a dat încă un tribut de sânge nobil la temelia
Cine va vrea să-şi salveze viaŃa, o va pierde, dar libertăŃii şi demnităŃii noastre de astăzi. Numele lui
cine-şi va pierde viaŃa pentru Mine şi pentru Evan- Vasile Vlad trebuie să rămână în inimile generaŃii-
ghelie, acela o va salva. Sunt cuvintele Evanghe- lor următoare de dragomireşteni şi săpat cu litere
liei după Marcu 8, 35. Aceste cuvinte sfinte au de aur în istoria Maramureşului şi ca să exprim în
răsunat în conştiinŃele celor mai aleşi fii ai neamu- spiritul în care a fost el educat, putem spune că
lui românesc care s-au opus barbariei sovietice
care a ocupat Ńara în 1944 şi a instaurat cu forŃa
regimul comunist, a cărui maximă teroare a ajuns
în 1948, plătind pentru aceasta cu libertatea, cu
tinereŃea distrusă şi de multe ori cu viaŃa.
Aceşti români curajoşi veneau din toate colŃurile
Ńării, din toate partidele sau fără afiliere politică,
din toate categoriile sociale şi din toate confesiuni-
le. Şi-au mărturisit pe Cristos şi credinŃa în desti-
nul creştin al neamului românesc. łara întreagă
gemea de lacrimi şi sânge. Lupta era inegală, duş-
manul era mult mai puternic. Au putut ucide tru-
purile, dar sufletul nu poate fi legat, credinŃa nu
poate fi închisă sau, aşa cum spunea Episcopul
Ioan Ploscaru: N-au avut duşmanii lanŃuri destule
ca să ne oprească dorul de cer şi dragostea de
Dumnezeu.
În această atmosferă crâncenă care era în Ńară, Miş-
carea Legionară a continuat lupta anticomunistă şi
în exil, în colaborare cu armata germană şi armata
franceză şi în felul acesta s-a realizat paraşutarea în
ANUL XXII, NR. 8, AUGUST 2019 PERMANENÞE 13

Flori de aur din Maramureş (62)


de bunătăŃi! Mai există aşa ceva?! - Le-am obŃin-
ut cu mare greutate, de pe la restaurante, dar ce
însemnătate are faŃă de bucuria că venim la tine!
- V-aŃi dat seama din scrisoare că e foarte greu.
Acum vă pot spune mai multe, dar după
L-am găsit pe Marius acolo unde unitatea lui depunerea jurământului vom rămâne în cazarmă,
efectua muncile agricole, la o fermă lângă Piatra unde sunt condiŃii ceva mai bune. - Şi când va fi
NeamŃ. Erau cazaŃi în condiŃii mizerabile. Era un asta? - Probabil peste o lună. - E mult, în aceste
vechi conac boieresc, ce părea părăsit. Geamuri condiŃii... Mă gândeam cu groază la jurământul
sparte, uşi lipsă aminteau, totuşi, de vremuri tre- pe care trebuia să-l depună în faŃa celor ce-1
cute. În camera unde dormea erau paturi supra- asupreau, nedreptăŃeau, în faŃa unui regim care
puse, foarte frig, deşi exista o sobă de tablă într- oprima un popor întreg.
un colŃ. - Soba au adus-o părinŃii unui coleg, dar În acelaşi timp, mă gândeam la jurământul pe
nu avem lemne. Înainte de a-1 servi cu bunătăŃile care l-am depus şi eu împreună cu atâŃia alŃi tineri
pe care i le-am adus, zice - Mă duc să mă spăl. - ai acestui neam, că-1 vom apăra şi că nu vom lăsa
Unde? - Jos. VeniŃi să vedeŃi! să fie asuprit neamul românesc de acest blestem
În curte era un jgheab lung pentru adăparea comunist. Dar am fost înfrânŃi, trădaŃi de Occi-
vitelor, iar la capăt o Ńeavă cu un robinet. Mâinile dentul care ne vânduse ruşilor. Bunul Dumnezeu,
umflate şi vinete, zgâriate şi nevindecate erau în planurile Lui - pe care nu le înŃelegeam - părea
acelea care, nu de mult, cântau „Balada” lui că ne părăsise. Ne invadase răul, iar acum, după
Ciprian Porumbescu şi pe care acum şi le dez- atâŃia ani, trebuia să plătească şi fiii noştri pentru
morŃea sub jetul de apă rece. Era foarte greu de vina de a avea părinŃi care au luptat împotriva
smuls sfecla din pământul îngheŃat, era foarte comunismului. Nedreptatea era revoltător de
Sub acest generic oferim cititorilor întâmplări de mare! Şi noi... neputincioşi.
viaŃă din istoria recentă a Maramureşului, ca greu de făcut norma!
dovezi eroice de credinŃă şi iubire creştină. (M.V.) Când am deschis geamantanul, Marius zice: - Ce (Aurel Vişovan, Dincoace de gratii)

Monahia Mina Mămăligă

Xenia s-a născut în 26 octombrie 1922, la Lugoj la 31 august 1960 este judecată în lotul Răd-
în familia Mina şi Sempronia Mămăligă. Tatăl, uleanu şi condamnată de Tribunalul Militar
Mina Mămăligă, era basarabean, ofiŃer în armata Bucureşti la 10 ani muncă silnică pe celebru arti-
imperială rusă şi ulterior colonel în armata col 209, „uneltire împotriva orânduirii sociale”.
română. Mama, Sempronia, era fiica protopopu- În timpul anchetei Xeniei – anchetă care a durat
lui ortodox de Vârşet, David Terfaloga. Născută în cazul ei un an, incluzând şi o grevă a foamei de
la Lugoj, Xenia, alături de fratele Leonid (născut 5 zile (pentru că nu dorea să semneze declaraŃia La aproape 97 de ani, Monahia Mina Mămăligă a
la Vaslui), şi de ceilalŃi copii ai familiei, îşi vor dictată de anchetator) – s-a aflat, graŃie unei trecut la cele veşnice, la 13 iulie 2019, fiind
petrece copilăria între Banat (la familia mamei) şi turnătoare adusă în celula Xeniei, de existenŃa înmormântată în cimitirul Mănăstirii.
Basarabia (unde locuiau părinŃii) înconjuraŃi de poeziilor părintelui Imbrescu, poezii descoperite În veci pomenirea ei!
dragostea părinŃilor şi a rudelor. şi confiscate de Securitate.
Xenia (Mina) Mămăligă – PREZENT!
Xenia începe studiile liceale la CernăuŃi, la Xenia va executa în total 4 ani de detenŃie în tem-
„Liceul ortodox de fete Elena Doamna” şi îl va niŃele Jilava, Arad şi Oradea. La Jilava va adopta
finaliza în Lugoj din cauza evenimentelor politice o lungă perioadă legea tăcerii, la Arad şi Oradea CEZARINA CONDURACHE
din vara lui 1940. Fugind din calea urgiei bolşe- va lucra în ateliere alături de prietena sa Galina
vice, familia Mămăligă se va stabili la Lugoj. Răduleanu. GraŃiată în 28 iulie 1964 prin decretul
Încadrată în CetăŃuile legionare din 1936 sub general de graŃiere a deŃinuŃilor politici, va reveni
conducerea Iolandei Popescu, va continua să la Bucureşti şi va lucra ca biolog până la pen-
activeze în prigoana cea mare, în timpul gener- sionare.
alului Antonescu şi un timp sub regimul comu-
nist. După 1990 va reuşi să recupereze poeziile con-
După terminarea liceului se va înscrie la fiscate în timpul anchetei şi să le tipărească.
Politehnică, în Bucureşti, urmând Facultatea de Xenia Mămăligă s-a îngrijit şi de tipărirea cărŃii
Chimie Industrială. Ca inginer chimist va lucra ca de memorii a Pr. Imbrescu, de predicile Pr. Răd-
şef de laborator la Institutul de Biochimie al uleanu, de evocările Pr. Constantin Sârbu etc. Tot
Academiei Române, ocupând şi poziŃia de asis- după 1990 şi-a putut revedea fratele – prozatorul
tent universitar. Aflată în strânsă legătură de pri- Arcadie Leonid Mămăligă (cel care în anii comu-
etenie cu familia părintelui Boris Răduleanu (cu nismului a preluat şi ascuns memoriile Galinei
care se afla în relaŃie de rudenie) va primi de la Răduleanu), stabilit la Paris. Camaradă şi
acesta spre descifrare şi dactilografiere o serie de nedespărŃită prietenă a supravieŃuitoarelor din
poezii ale Pr. Ilie Imbrescu, decedat în Aiud. CetăŃui – Lucica Popşor, Meri Constantinescu,
Poeziile scrise în temniŃă ajunseseră în posesia Ana Maria Marin etc – a făcut parte din comite-
preotesei, odată cu paltonul Pr. Imbrescu returnat tul de iniŃiativă şi construcŃie a Paraclisului
de autorităŃi după decesul acestuia (poeziile au Naşterea Maicii Domnului Mislea, fiind una din
fost găsite în gulerul paltonului). cele 12 „muceniŃe ale Mislei”.
În 1960 Părintele Răduleanu este arestat pentru La începutul anului 2000 se retrage la Mănăstirea
„activitate intensă contra clasei muncitoare“; în Diaconeşti unde va fi călugărită cu numele de
acelaşi lot cu el sunt arestaŃi cei doi copii ai săi, Mina (pentru că Sfântul Mina a fost mereu pro- Xenia Mămăligă, Maria Brahonschi
Galina şi Mihai, şi Xenia Mămăligă. ÎntemniŃată tectorul familiei sale şi întru memoria tatălui său). şi Meri Constantinescu
14 PERMANENÞE ANUL XXII, NR. 8, AUGUST 2019
a ne fi aproape. Din inimă, mulŃumiri tuturor !

Aurelia Vişovan
Aş fi dorit să exprim câteva gânduri dar nu mă simt în stare… impresiile
încă nu s-au decantat. De aceea prefer să dau cuvântul doamnei Cezarina
Condurache de la Bucureşti, care în prefaŃa cărŃii mamei mele „Treptele
unei vieŃi” (publicată anul trecut), i-a adus un frumos omagiu, pentru care
îi sunt profund recunoscător.
(preot prof. MARIUS VIŞOVAN)

Demnitatea la feminin
Vişovan… nume de legendă ce-l cântă munŃii şi-l freamătă codrii Mara-
mureşului… El, eroul, Aurel cel viteaz, pe linia destinului neamului româ-
nesc însângerat în prigoanele secolului XX avea să se întoarcă la viaŃă din
iadul temniŃelor şi să întâlnească pe linia destinului personal pe Aurelia, dis-
tinsa doamnă profesoară ajunsă azi la vârsta înŃelepciunii depline.
În An Centenar edităm acest volum de amintiri a cărui eroină a urcat treptele
vieŃii în pas cu multe dintre durerile şi pătimirile istoriei româneşti din veac-
ul trecut.
FetiŃa a trăit neajunsurile şi spaima războiului, drama şi incertitudinea
refugiului. Adolescentei i s-a întemniŃat pentru scurt timp tatăl şi în acelaşi
timp i s-a furat dreptul de a-şi manifesta liber credinŃa, Biserica sa greco-
catolică fiind interzisă prin lege. Tânăra şi-a croit cu greu viaŃa şi cariera în
anii de început ai comunismului, dar cu ajutorul lui Dumnezeu a devenit o
strălucită profesoară de matematică. Femeia s-a dovedit o adevărată doam-
nă a demnităŃii româneşti, urmându-şi cu îndrăzneală şi curaj bătăile inimii
pe care a dăruit-o unui proscris… Şi mai mult încă, fără să-şi lepede propria
cruce, a susŃinut pe umerii ei mici o bună parte din crucea soŃului, cruce
încărcată cu Piteştiuri şi Gherle şi cu toate consecinŃele lor: boală, sensibil-
itate, supraveghere, lipsuri etc. Femeia s-a desăvârşit mai apoi devenind

Gânduri despre mama mamă, oglindindu-şi bucuria în privirea curioasă a copilului. Iar mama, a
devenit bunică pentru 6 nepoŃi frumoşi, cuminŃi şi talentaŃi.
Înmormântarea a trecut… dar a rămas atmosfera de rugăciune şi pace, Aurelia Chindriş Vişovan şi-a împlinit cu prisosinŃă destinul întru Christos,
solemnitate şi înălŃare sufletească care a înnobilat comuniunea şi solidari- iar viaŃa ei poate sta oricând drept pildă şi îndreptar pentru cei ce respectă
tatea umană pe care le primeam de peste tot. Am simŃit dragostea şi respec- dăruirea, jertfa şi dragostea femeii române din toate timpurile şi din toate
tul rudeniilor, al confraŃilor preoŃi, al foştilor colegi profesori şi ai foştilor locurile.
elevi ai mamei mele, al multor intelectuali sigheteni prezenŃi, al vecinilor şi
cunoscuŃilor precum şi al multora care au trimis mesaje de departe pentru CEZARINA CONDURACHE, decembrie 2018

În data de 29 iulie 2019, a trecut la cele veşnice După câteva zile la Arad părinŃii primesc posturi şi părŃile că îşi compromite cariera; în 1967 se naşte
doamna profesor Aurelia Vişovan, soŃia cunos- locuinŃă în comuna Socodor (40 km de Arad) unde Marius şi în 1968 Flaviu, cei doi copii ai lor (cel
cutului luptător anticomunist Aurel Vişovan. familia va locui până în 1944; tatăl va face frontul mic moare în 1973 după multă suferinŃă).
Doamna profesor Aurelia Vişovan a predat de Răsărit până în Caucaz. ObŃine gradul didactic I în anul 1976.
matematica şi fizica, cea mai mare parte a În perioada 1943 – 1944 urmează primul an de
activităŃii desfăşurând-o la Liceul „Dragoş După 1980 când soŃul se pensionează de boală în
liceu greco-catolic la Beiuş, în internatul urma agravării sănătăŃii, devine aproape unică
Vodă” din Sighet. În ultimii ani, a fost colabo- călugăriŃelor asumpŃioniste.
ratoarea site-ului www.salutsighet.ro, unde i-au întreŃinătoare a familiei (pensia soŃului fiind
apărut câteva articole interesante. În septembrie 1944 – în faŃa ofensivei germano- infimă, având foarte puŃini ani lucraŃi după cei 16
maghiare, familia se refugiază la Vulcan, pe Valea ani de închisoare).
CondoleanŃe colegului nostru de redacŃie, preot Jiului, unde se retrăsese unitatea de care aparŃinea
prof. Marius Vişovan, fiul doamnei profesor, Fiul Marius şi nora Magdalena (căsătoriŃi în 1989)
tatăl ei. Aurelia Vişovan va continua un an liceul la termină în anul 1990 Facultatea de Matematică din
precum şi familiei îndoliate! Petroşani. Cluj şi primesc repartiŃii la marginea Sighetului.
* În anul 1945 familia se întoarce la Sighet, unde Aurelia Vişovan se pensionează exact în ziua în
Prezentăm mai jos o scurtă biografie a regretatei Aurelia va termina liceul în 1951. care devine bunică (30 iunie 1990). Cei 6 nepoŃi
doamne profesor Aurelia Vişovan (n. Chindriş). În anul 1948, tatăl, Ioan Chindriş este judecat şi (în ordine cronologică) sunt: Aurelia, Cristina,
Aurelia Vişovan s-a născut la 23 iulie 1933 la condamnat la 6 luni de închisoare, pe care le va Iuliu, Mihai, Liviu, Aurel.
Sighetu MarmaŃiei, fiică a învăŃătorilor Ioan Chin- executa la Timişoara, în urma unui proces însce- În anul 1991 moare mama Aureliei Vişovan, înv.
driş (originar din Ieud) şi Ana, n. Iusco (originară nat pentru “refuz de serviciu”. După eliberare nu i Ana Chindriş, membră a ordinului terŃiar francis-
din Dragomireşti), români greco-catolici. A avut 3 se va mai permite să lucreze în învăŃământ; va can.
fraŃi mai mici – Valentin, Alexandru şi Mircea. lucra o vreme la şantierul Salva -Vişeu, perioadă în
care sănătatea i se va înrăutăŃi. Va muri în 1958 la La 22 mai 1994 fiul Marius este hirotonit preot
Până în 1938 a copilărit la Dragomireşti unde greco-catolic prin punerea mâinilor episcopului
lucrau părinŃii ca învăŃători, tatăl fiind şi directorul 50 de ani neîmpliniŃi
Lucian Mureşan (actualul cardinal) şi a episcopu-
şcolii în două mandate – a condus demersurile de În 1953 Aurelia Vişovan devine profesoară de lui mărturisitor Ioan Ploscaru.
construire a noii şcoli. matematică şi fizică, (absolvind la Cluj Institutul
de doi ani), predând la catedră până în 1990 (fac- La 7 august 2002, trece la cele veşnice Aurel Vişo-
La vârsta de aproximativ 3 ani recită o poezie în van, liderul rezistenŃei anticomuniste din Mara-
prezenŃa episcopului dr. Alexandru Rusu, unul ultatea de 5 ani o va termina la fără frecvenŃă în
1958). Cea mai mare parte a activităŃii o va des- mureş.
dintre viitorii martiri ai Bisericii Greco- Catolice
(recent beatificat de către Papa Francisc), aflat în făşura la Liceul “Dragoş Vodă” din Sighet unde va Din anul 2002 până în 2019 Aurelia Vişovan a con-
vizită pastorală la Dragomireşti. îndruma peste 1.000 de elevi. tinuat să fie prezentă în viaŃa socială sigheteană, la
Fiind reclamată că frecventează biserica romano- evenimentele familiei sale, la reuniunile aniversare
În 1938 familia se mută la Sighet unde va locui ale foştilor absolvenŃi ai Liceului “Dragoş Vodă” la
până la cedarea Ardealului de Nord, în 1940. Casa catolică în anul 1955 este mutată disciplinar la Ńară,
la 30 km de Sighet; protestând că are fraŃi mai mici care a participat cu bucurie atât timp cât sănătatea
unde locuiau fiind în zona Cămara (pe malul i-a permis precum şi prin articolele publicate pe
Tisei), asistă cu ochi de copil, în martie 1939, la în întreŃinere i se găseşte un post la o şcoală mai
mică din Sighet; i se va permite revenirea la site-ul nostru.
retragerea autorităŃilor cehoslovace din Ucraina
Subcarpatică. “Dragoş Vodă” doar după câŃiva ani. Prof. Aurelia Vişovan s-a stins din viaŃă încon-
A participat activ, de-a lungul anilor, la numeroase jurată de dragostea familiei şi de respectul
După Diktatul de la Viena (30 august 1940), famil- foştilor elevi. Înmormântarea a avut loc pe 1
ia ia drumul refugiului; tatăl, acuzat de spionaj activităŃi culturale sighetene, în special spectacole
de teatru. august 2019, la capela cimitirului romano-
pentru România se ascunde o săptămâna în pădure catolic.
apoi îşi urmează în secret familia; la Salonta vor În anul 1966 se căsătoreşte cu fostul deŃinut politic
trece cu mari emoŃii graniŃa în România. Aurel Vişovan, deşi fusese avertizată din toate Dumnezeu să o odihnească în pace!
ANUL XXII, NR. 8, AUGUST 2019 PERMANENÞE 15

Drum de foc şi biruinŃă


meu. În mijlocul iadului, Dumnezeu a lucrat prin
Gelu Gheorghiu ca printr-un instrument providen-
Ńial de a putea să mai dea o speranŃă, o reconfortare,
un motiv de a continua rezistenŃa atunci când, ome-

Discursuri rostite la înmormântarea Dlui. Gelu Gheorghiu


neşte, nu se mai vedea nicio speranŃă. Acesta a fost
Piteştiul şi acesta a fost rolul lui Gelu Gheorghiu, pe
care literatura memorialistică îl pune la locul care i
se cuvine. Numai Dumnezeu ştie câte mângâieri,
Daniel şi l-am întrebat cum vi s-a părut când îl câte binecuvântări au primit acele suflete aflate la
vedeaŃi pe părintele Stăniloaie că se ruga? Şi ne limita disperării prin Dl. Gelu Gheorghiu pentru
povestea şi nouă, eram studenŃi: Părintele Stăniloa- care merită mereu să ne rugăm şi să-l pomenim cu
ie se ruga cu rugăciuni scurte: Doamne, Miluieşte- drag.
mă!, Doamne, nu mă lăsa!, Născătoare de Dumne- Dl. Gelu Gheorghiu, prin însăşi familia lui, a mai
zeu, fii cu mine!, cu alte cuvinte, dacă citiŃi rugăciu- realizat un aspect înălŃător, aş putea spune. Din
nile dimineŃii, acolo veŃi găsi rugăciunile rostite de părinŃi ardeleni, se naşte la GalaŃi, copilăreşte la
marele ierarh Sf. Ioan Gură de Aur, care era foarte ConstanŃa şi trăieşte cea mai mare parte a vieŃii la
succint în rugăciune, dar care oferea trăire şi trans- Bucureşti. Noi am sărbătorit centenarul marii Uniri.
mitea. În momentul când transmiŃi şi omul simte. El Putem spune că, prin familia sa, Dl. Gelu Gheor-
transmitea blândeŃe şi bunătate. Dacă noi oamenii ghiu a realizat marea unire, a fost un exemplu al fra-
simŃim această virtute şi această lucrare sufletească ternităŃii între românii din toate provinciile Ńării şi
deosebită, sunt convins că şi la Dumnezeu mai mult este tot una din marile realizări ale Mişcării Legio-
se simte această trăire. nare, pentru că nimeni nu a lucrat atât de mult ca
S-a urcat la Domnul în luna iulie. Foarte interesant, Mişcarea Legionară pentru unitatea neamului româ-
pentru că a fost eliberat în iulie 1964. Are Dumne- nesc, fiind un spaŃiu spiritual în care românii veniŃi
zeu o conexiune formidabilă, exact cum şi părintele din provincii diferite, cu istorii diferite, cu educaŃii
Stăniloaie spunea că Dumnezeu stă întotdeauna diferite să se regăsească în deplină unitate, nu pe
ascuns în spatele lucrurilor care momentan sunt baza unor interese conjuncturale, ci pe baza adevă-
aparente, dar ele spun foarte multe. ratelor valori creştine şi naŃionale. Dl. Gelu Gheor-
ghiu a mers pe drum de foc şi biruinŃă.
Dumnezeu să-l odihnească!
Dumnezeu să-l facă prezent cu sfinŃii şi drepŃii săi,
Gheorghe Gelu Gheorghiu, PREZENT! Amin!
Amin!
Pr. Prof. MARIUS VIŞOVAN
Pr. stareŃ HARITON, Mânăstirea Petru Vodă

Preacuvioşi părinŃi, îndoliată familie, dragi cama- Îndurerată adunare,


razi, OnoraŃi părinŃi slujitori, îndoliată familie, stimaŃi am ales să spun câteva cuvinte despre acest moment
poate mulŃi dintre Dvs. aveŃi sentimentul întristării seniori ai rezistenŃei anticomuniste, dragi camarazi, unic în viaŃa omului care este, de fapt, o naştere şi
atunci când ne aflăm la ultimul drum spre mormânt iubiŃi fraŃi întru Cristos, pentru care fiecare dintre noi ne pregătim toată
al celui care a murit şi, totuşi, ca să putem înŃelege în numele FundaŃiei Prof. George Manu aducem un viaŃa.
viaŃa creştină şi viaŃa Bisericii, să ştiŃi că nu are în profund şi respectuos omagiu celui care a fost şi va
ea nicio slujbă care să permită întristarea celor care Dacă Dumnezeu ne naşte atunci când venim pe
rămâne preşedintele nostru, mentorul nostru, priete- lume, împreună cu consimŃământul părinŃilor noştri,
asistă. Ştim că înmormântarea are un moment dra- nul nostru, Domnul Gelu Gheorghiu, un om de
matic al ei, când cel care a trecut la cele veşnice este aici - şi nu suntem conştienŃi de acest fapt, de data
mare caracter, de un curaj şi o dârzenie impresio- asta moarte este o naştere conştientă, adică este sin-
plâns şi totuşi Biserica, în conŃinutul acestei slujbe, nante, dar în acelaşi timp de o modestie rară, de o
ne aminteşte de Fericirile pe care ni le-a dăruit nouă gura certitudine din această viaŃă.
deschidere şi o delicateŃe sufletească remarcabile.
Mântuitorul Iisus Hristos. Pare-mi-se la un moment Suntem aici ca să ne rugăm pentru veşnica odihnă a Părintele a vorbit despre activitatea, despre viaŃa
dat bizar, cum tocmai în momentul unei înmormân- sufletului său, în acelaşi timp ca să ne rugăm pentru tumultoasă a Dlui. Gelu. Dl. Gelu nu a fost dintr-o
tări noi cântăm Fericirile şi nu putem uita că cea mai ca mesajul pe care dânsul ni-l transmite prin toată familie săracă; ce interes ai fi avut să intre în Miş-
dramatică slujbă pe care o are Biserica este Sfânta viaŃa sa să rodească în sufletul generaŃiilor mai tine- carea Legionară, unde aveai toate pericolele în faŃă?
Liturghie care are în conŃinutul ei jertfa de răscum- re, a tututor celor care l-au cunoscut şi l-au iubit şi a Au suferit enorm pentru alegerea pe care au făcut-o
părare a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, suferin- altora care-l vor cunoaşte prin intermediul nostru în această viaŃă, de a-L mărturisi pe Hristos. Dar ce
Ńele şi supliciul şi Crucea şi Golgota, şi Învierea şi sau prin cuvântul scris, care a rămas, de dânsul sau i-a dus la această mărturisire şi ce i-a făcut să măr-
ÎnălŃarea Domnului. Deşi este cea mai dramatică, despre dânsul. Noi, FundaŃia Prof. George Manu îi turisească cu atâta putere credinŃa creştină în acest
totuşi şi în conŃinutul ei se găsesc Fericirile, adică datorăm foarte mult pentru că în ultimele aproape grai românesc. Este taina omului pe care numai
Biserica ne propune întotdeauna ca orizontul nostru trei decenii a oferit totul: timpul, energia şi banii de Dumnezeu o ştie şi de fiecare dată, mai ales în
să fie optimist, să fie un orizont care Îl aduce pe foarte multe ori pentru fundaŃia noastră, pentru Piteşti, când erau bătuŃi, Dl. Gelu povestea că ei, cei
Dumnezeu în viaŃa noastră. revista PermanenŃe al cărui redactor şef a fost timp care erau mai plângăreŃi, care mai uşor se lăsau
Am avut ocazia să-l cunosc pe părintele Stăniloaie, de foarte mulŃi ani. Pentru toate acestea îi mulŃu- bătuŃi, se ridicau mai uşor. Ce suflet au putut să aibă
am prins acei ani când părintele putea fi vizitat şi eu mim şi ne rugăm pentru dânsul. şi ce i-a împins în Mişcarea Legionară, care au fost
zic că părintele Stăniloaie este cel mai mare teolog resorturile sufleteşti care i-a împins să mărturiseas-
Într-o privire retrospectivă putem spune că din cei că? Cu siguranŃă, dragostea de Ńară, educaŃia pe care
al lumii pentru secolul XX. Interesant că pe dosarul 97 de ani Dl. Gelu Gheorghiu şi-a închinat mai mult
lui de la CNSAS, pe prima pagină scrie cuvântul au primit-o şi mai ales împlinirea României Mari
de 80 de ani Mişcării Legionare, ale cărei idealuri şi care le-a adus un ideal în faŃă, un ideal de a împlini
Legionar.(...) Părintele Stăniloaie a fost întrebat: le-a însuşit din fragedă tinereŃe şi pentru care a măr-
Care este cea mai mare dramă din viaŃa omului? Şi ceea ce înaintaşii făcuseră şi de a împlini sufleteşte
turisit, a visat şi a suferit toată viaŃa sa. Şi activita- şi de a lăsa în faŃa lui Dumnezeu ceea ce le dăduse,
părintele Stăniloaie ne-a zis: Cred că cea mai mare tea sa în cadrul FundaŃiei George Manu se înscrie
dramă a omului este să fie pe patul de moarte şi să adică să mărturisească pe Hristos în faŃa întregii
tot în această linie a continuităŃii Comandantului lumi şi să arate că de aceea le-a dat Dumnezeu
nu fi fost vreodată spovedit şi împărtăşit. Horia Sima şi a urmaşilor săi, Mircea Nicolau şi pământul ca să arate că suntem robi ai lui.
Camaradul nostru Gheorghe a cunoscut viaŃa Bise- Nicolae Roşca care au reorganizat activitatea din
ricii şi nu pot surprinde acum, pe scurt, decât două Ńară. Dl. Gelu Gheroghiu a suferit enorm în temni- Niciodată nu era crispat, deşi avea un rucsac de
idei importante, ideea de patriotism, ideea de româ- Ńele comuniste, timp de 16 ani de lacrimi şi durere, suferinŃă în spate. Întotdeauna era bine dispus, glu-
nism pe care el a cunoscut-o când se afla în FrăŃiile 16 ani de mărturisire a credinŃei şi a idealului la meŃ, cu toate că nu mai vedea, puterile îl lăsaseră,
de Cruce, unde, pe lângă faptul că se cultiva ideea Aiud, la Jilava, la Gherla, în alte locuri de detenŃie, dar ne simŃea pe fiecare dintre noi altfel. Chiar dacă
naŃională, ideea echilibrată despre românism, se dar mai ales la Piteşti, acolo unde barbaria satanică era glumeŃ, ne cântărea pe fiecare dintre noi foarte
făceau repetate şedinŃe despre rugăciune. De aceea s-a dezlănŃuit ca nicăieri altundeva pe pământul bine şi întotdeauna a ştiut, din această suferinŃă, să
şi camaradul Gheorghe, după ce a fost arestat (când românesc şi puŃine situaŃii comparabile sunt pe plan se înalŃe şi i-a dat Dumnezeu cu adevărat un har
mai avea un an sau doi de facultate) şi a fost dus în mondial. Acolo, la Piteşti, puterea comunistă a dorit extraordinar: ca în jurul lui şi celor asemeni lui să
închisoare a avut marea binecuvântare să întâlneas- distrugerea tineretului român, cei 2000 de studenŃi plutească un alt fel de duh pe care l-au dobândit cu
că oameni mistici, printre care Costache Oprişan, închişi la Piteşti, floarea, elita tineretului român, siguranŃă din această suferinŃă pe care au îndurat-o
care a fost un mare trăitor al rugăciunii şi nu uităm majoritatea membri ai Mişcării Legionare, urma să cu mare bucurie, iar unii dintre ei i-au mulŃumit lui
nici de Dumitru Bordeianu şi nici de părintele Ghe- fie dezumanizaŃi, să fie mutilaŃi sufleteşte prin tor- Dumnezeu pentru că le-a dat această Cruce ca să o
orghe Calciu care este înmormântat la mânăstirea tura fizică şi psihică timp de aproape doi ani, tortu- poarte pentru neamul românesc, că i-a ales ca să
noastră. Deci, aceşti oameni, pe lângă patriotism, au ră numită, cu cinism, reeducare. meargă pe acest drum până la capăt în numele Lui.
avut şcoala rugăciunii. De aceea, rugăciunea care În cartea lui Dumitru Bordeianu, probabil cea mai Dumnezeu să ne dea puterea ca măcar o fărâmiŃă
sfinŃeşte întreaga fiinŃă a omului, şi trup şi suflet, te completă lucrare memorialistică despre Piteşti, Dl. din ceea ce au lăsat ei, să ducem mai departe.
face să fii bun, să fii om cu blândeŃe, care vezi totul Gelu Gheorghiu apare într-o lumină deosebită, ca Dumnezeu să-l odihnească!
în jurul tău cu fericirea lui Hristos. fiind unul dintre cei care găsea resurse de a-şi încu-
Stăteam de vorbă odată cu Prea Fericitul Patriarh raja colegii de celulă, printre care s-a aflat şi tatăl Prof. RADU POPESCU
16 PERMANENÞE ANUL XXII, NR. 8, AUGUST 2019

O scrisoare a Nicadorului Niky Constantinescu către Nicoleta Nicolescu


Dragă Nicoleta, Pe 14 octombrie împlinesc 33 de ani. Dacă nu-Ńi voi mai putea scrie
până atunci, du-te cu fetele la Biserica Sfânta Vineri şi rugaŃi-vă pentru
De data aceasta hârtia e sufletul meu. Şi mulŃumiŃi-I că nu m-a părăsit în ceasurile grele.
mai bună, dovadă că legă- Trăiască Legiunea şi Căpitanul! Tuturor tot binele. Pe tine te îmbrăŃişez
turile mele aici au avansat. cu dragoste,
Totul se face însă cu multă Niky
greutate şi mult risc, sunt Doftana, 25 august 1937
însă fericit că vă pot trimite
câteva rânduri din lumea
noastră lipsită de soare.
Urâtă închisoare! Brr...
Numai comunişti. Ce dia-
bolică idee au avut aceia
care ne-au trimis aici!
Majoritatea ruşi şi jidovi.
Să le plângi de milă.
Nu-Ńi poŃi imagina ce fel de
mâncare se dă aici. Un
cazan cu apă în care s-a
aruncat o mână de buruieni
adunate de prin curte şi
uneori şi câteva boabe de fasole (cam 5-6 de om). În loc de pâine,
mămăligă cu gunoaie. Bântuie dizenteria şi podagra [n.n gută].
Apa e nefiltrată, are culoarea borşului şi un gust imposibil. În prima zi n-
am băut deloc. Nimeni aici n-are stomacul sănătos. Unii în ora de plim-
bare fac bai de soare: mă întreb cînd le văd coastele cum se mai Ńine viaŃa
de ei. Nu ştiu dacă aş putea vreodată să fac pe un om să sufere, după
suferinŃa pe care am văzut-o aici. Oamenii ăştia suferă pentru o credinŃă
– rea, dar e credinŃa lor, idealul lor. ÎnŃeleg pentru siguranŃa colectivităŃii
în care trăiesc să fie privaŃi de libertate, dar nu chinuiŃi astfel. E mai
preferabil să fie ucişi.
... şi ipocriŃii democraŃi ne acuză că nu suntem creştini când cerem
pedeapsa cu moartea, dar ceea ce se petrece aici e mai rău decât în tim-
PERMANENÞEISSN 1453 — 9551
pul galerelor. Cuvintele nu pot reda nimic. Editor: Fundaþia Culturalã „PROFESOR GEORGE MANU”
Suntem toŃi izolaŃi dar printr-o serie de combinaŃii am reuşit să ne vedem. Str. Austrului nr. 12, Bl. 3, Sc. C, Ap. 32,
Ba... chiar să Ńinem şedinŃă. Vineri, 20 august, dimineaŃa am reuşit să 024073, Sector 2; Bucureºti
aduc în celulă la mine pe Doru şi pe Iancu. Erau foarte emoŃionaŃi. Am e-mail: fgmanu@gmail.com
închis repede uşa, am ridicat dreapta spre icoană şi am rostit jurământul
nostru de şedinŃă, repetat de ei. Pentru că timpul era extrem de scurt, de Internet: http://www.fgmanu.ro
teama de a nu fi surprinşi, întreaga noastră şedinŃă s-a rezumat la un tel. 021-252-20-41; 0746 548 305
„Tatăl Nostru”. Apoi iar jurământul, ne-am îmbrăŃişat şi au fugit furişân- REDACTOR ŞEF:
du-se fiecare la locul său. Am fost fericit! Prima noastră şedinŃă la Dof-
tana! Şi în ce împrejurări. ViaŃa e iar frumoasă. Trăirea în spirit ne dă BOGDAN MUNTEANU
înălŃări, satisfacŃii nebănuite. MulŃumim lui Dumnezeu! REDACTORI:
Sănătoşi. Tari. Dârzi. Aşteptare tăcută şi pregătire cruntă pentru ziua PR. MARIUS VIŞOVAN PR. VASILE GORDON
aceea. E aproape! Cu toată umezeala rece de aici, îi simŃim şi noi căldu-
ra razelor ei. CIPRIAN VOICILĂ CEZARINA CONDURACHE

În fiecare seară stau de vorbă cu MoŃa, Marin, Sterie. Şi Ei spun la fel CORESPONDENłI STRĂINĂTATE:
„Victoria e aproape. Numai Căpitanul să fie sănătos”. Nouă ne este mai
uşor să ne apropiem de Ei. Drumul de la noi la Ei e mai scurt. Mai scurt CĂLIN GABOR NICOLAE OPRESCU
decât bănuiŃi voi. DANIELA MILITARU - TEHNOREDACTOR
Dragă Nicoleta, în gara P. ai spus că am „cobit”. Adevărat? N-aş vrea. ADMINISTRAÞIE — DIFUZARE:
Şi am multe motive. Dumnezeu să te păstreze sănătoasă, în pace. MILITARU CARMEN DANIELA O.P. 37 Ghiseul 2 — 14, 024280 Bucureºti
Lucrează mereu pretutindeni pentru victoria Legiunii. Va veni şi ziua
bucuriilor mari, întregi. RELAÞII CU PUBLICUL LA SEDIUL FUNDAÞIEI:
Când vom mai putea sta de vorbă? Nicoleta! L U N I , M A R T I , M I E R C U R I , J O I , V I N E R I : 14-18
Afară plouă, plouă mărunt, rece. Un comunist de alături, probabil la fer-
eastră cască atât de zgomotos că nu pot zâmbi fără să mă gândesc de ce
proporŃii trebuie să fie plictiseala lui. Bietul om! FUNDAÞIA “PROFESOR GEORGE MANU”
I-aş întinde o Ńigare, dacă restul de convelenŃă ce mi-a mai rămas nu m-
ar opri.
1994-2019
Să auzi în puterea nopŃii cele patru sute de guri strigând „mi-e foame”! PREŞEDINłI: ACTUALA CONDUCERE:
łi-ai sfâşia şi tu sufletul ca şi mine. Ştiu că sunt duşmanii noştri de
moarte, dar aici nu-i pot urî. Chiar atunci când voi trage în ei, nu din ură † NICOLAE GOGA, 1994-1995 PREŞEDINTE ONORIFIC:
voi face-o. ELISABETA IONESCU
Dragă Nicoleta, Ńi-am scris numai orori, dar voi trebuie să cunoaşteŃi † MIRCEA NICOLAU, 1995-2011
situaŃia de aici. Ar fi stupid să vă spunem că trăim pe roze. Suntem sănă- CONSILIERI ONORIFICI:
toşi, totuşi şi mulŃumiŃi.
† NICOLAE ROŞCA, 2011-2013
VASILE AFILIE
† GHEORGHE GHEORGHIU, PREŞEDINTE:
# Redacþia îºi pãstreazã distanþa faþã de conþinutul articolelor; 2013-2015 CEZARINA CONDURACHE
responsabilitatea revine exclusiv autorilor.

S-ar putea să vă placă și