Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE

DEPARTAMENTUL CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ

ECONOMICĂ

RABEI CRISTINA

Lucrul individual

la disciplina BAZELE CONTABILITĂŢII

STUDIU DE CAZ

Conducător ştiinţific: Petrean Elena

Autorul: Rabei Cristina, gr. CON-181

Chişinău - 2019
DESCRIEREA STUDIULUI DE CAZ ŞI SARCINILE FORMULATE

Entitatea economică SRL “Modeco Prim” desfășoară activitatea de producere şi vânzare a


franzelelor. În luna octombrie a anului curent, conform facturilor fiscale s-au înregistrat
următoarele intrări:
I. S-a procurat cuptorul „Tunel” în valoare de 18 000,00 lei (inclusiv TVA).
Serviciile pentru transportarea utilajului constituie 1 000,00 lei, fără TVA. Utilajul a fost
descărcat de către angajaţii entităţii, cărora li s-a calculat salariul în sumă de 800,00 lei. Costuri
aferente punerii în funcțiune: salariul muncitorilor care au participat la instalare – 600,00 lei;
serviciile secției auxiliare – 300,00 lei.
II. S-a procurat materie primă:
 la 02.10.2018 aprovizionare de la furnizori cu achitare ulterioară – 300 kg, preţul de 12,40
lei/kg;
 la 06.10.2018 aprovizionare de la o entitate asociată – 500 kg, preţul de 12,50 lei/kg;
 la 13.10.2018 aprovizionare prin intermediul titularului de avans cu acordarea avansului –
1000 kg, preţul de 13,30 lei/kg;
 la 19.10.2018 aprovizionare de la furnizor cu achitare din contul avansului acordat – 600
kg, preţul de 12,60 lei/kg;
 la 27.10.2018 aprovizionarea de la furnizori cu achitare ulterioară – 800 kg, preţul de 12,20
lei/kg;
 la 30.10.2018 aprovizionare prin intermediul titularului de avans fără acordarea avansului -
700 kg, preţul de 12,90 lei/kg.
III. Pe parcursul trimestrului IV a anului curent s-au înregistrat următoarele mișcări
aferente elementelor patrimoniale:
1. S-a dat în exploatare cuptorul ”Tunel” în luna octombrie și s-a stabilit durata de utilizare
5 ani, valoarea reziduală – 800,00 lei. În conformitate cu politicile contabile entitatea calculează
amortizarea unei imobilizări, începînd cu prima zi a lunii care urmează după luna transmiterii în
exploatare, utilizând metoda liniară de calcul a amortizării.
2. S-a consumat, la 02.11.2018, materie primă pentru fabricarea franzelelor – 4 000 kg.
Politicile contabile prevăd evaluarea ieșirelor de materie primă la valoarea contabilă care se
determină prin aplicarea metodei costului mediu ponderat după fiecare intrare.
3. S-au calculat salariile:
a. muncitorilor care fabrică produse – 30 100,00 lei;
b. administratorului secției de producție – 18 000,00 lei;
c. personalului administrativ al entității – 42 500,00 lei;
d. vânzătorilor – 15 600,00 lei.
4. S-a acceptat factura pentru energia electrică consumată pentru:
a. scopuri tehnologice – 3 900,00 lei;
b. necesitățile generale ale secției de producție – 2 750,00 lei;
c. iluminarea oficiului – 1 808,00 lei;
d. iluminarea magazinului – 2 100,00 lei.
5. S-a acceptat factura prezentată de către SA”Respect” pentru paza:
a. secției de producție – 1 430,00 lei;
b. oficiul entității – 750,00 lei;
c. magazinului – 990,00 lei.
6. Consum haine speciale utilizate în secția de producție – 1300,00 lei.

7. S-au vândut franzele contra numerar prin magazinul propriu 145 900,00 lei (fără TVA).

8. S-a înregistrat vânzarea calculatorului la preț de 8500,00 lei, cu plata ulterioară.


..... Cost de intrare – 6 800,00 lei; amortizarea acumulată – 900,00 lei.

9. S-a efectuat inventarierea și s-a stabilit: plusuri de instrumente – 670,00 lei;


......lipsuri de numerar – 60 lei, care au fost reținute din salariul casierului.

Sarcini:
1. În baza informației prezentate în studiul de caz (p. I și II), se cere:

a. identificați modul de formare a costului de intrare a activului;

Costul de intrare a cuptorului procurat s-a format din:

 Preţul de cumpărare, fără TVA


 Costurile direct atribuibile acestuia pentru a-l aduce în locul amplasării şi în starea
necesară pentru folosire după destinaţie: costurile de transport, salariile angajaţilor
entităţii ocupaţi cu descărcarea cuptorului, salariile muncitorilor ce au participat la
instalare, precum şi CAS şi PAM aferente acestora, serviciile secţiei auxiliare aferente
punerii în funcţiune a cuptorului.

b. calculați costul de intrare a cuptorului;

Costul de intrare = 15 000 lei + 1 000 lei + 800 lei + 180 lei + 600 lei + 135 lei + 300 lei =
…………………..= 18 015 lei
c. înregistrați în contabilitatea SRL “Modeco Prim” operațiile economice cu privire la
procurarea cuptorului și materiei prime;

№ Conţinutul operaţiei economice Suma Dt Ct


d/o (lei)
1. Reflectarea procurării cuptorului ce necesită instalare 15 000 121 521
TVA-20% 3 000 534 521
2. Reflectarea costului serviciilor de transportare a 1 000 121 544
utilajului
TVA-20% 200 534 544
3. Reflectarea calculului salariului angajaţilor entităţii 800 121 531
care s-au ocupat cu descărcarea utilajului
4. Reflectarea calculului CAS și PAM aferente 180 121 533
salariului lucrătorilor ocupaţi cu descărcarea
utilajului
5. Reflectarea calculului salariului muncitorilor care au 600 121 531
participat la instalarea utilajului
6. Reflectarea calculului CAS și PAM aferente 135 121 533
salariului muncitorilor care au participat la instalarea
utilajului
7. Reflectarea costului serviciilor secţiei auxiliare 300 121 812
aferente punerii în funcţiune a utilajului

8. Reflectarea costului de intrare a utilajului 18 015 123 121


9. La 02.10.2018 s-a procurat materie primă de la 3 720 211 521
furnizor cu achitare ulterioară– 300kg la 12,40 lei//kg

10. La 06.10.2018 s-a procurat materie primă de la o 6 250 211 522


entitate asociată – 500kg la 12,50 lei//kg

11. La 13.10.2018 s-a procurat materie primă prin 13 300 211 226
intermediul titularului de avans cu acordarea
avansului – 1000kg la 13,30 lei//kg

12. La 19.10.2018 s-a procurat materie primă de la 7 560 211 521


furnizor cu achitare din contul avansului acordat –
600kg la 12,60 lei//kg
13. La 27.10.2018 s-a procurat materie primă de la 9 760 211 521
furnizor cu achitare ulterioară– 800kg la 12,20 lei//kg

14. La 30.10.2018 s-a procurat materie primă prin 9 030 211 532
intermediul titularului de avans fără acordarea
avansului – 700kg la 12,90 lei//kg
d. calculați soldul final al contului contabil 211 ”Materiale”, cunoscând că stocul
inițial la 01 octombrie 2018 constituie 500 kg la preţul de 12 lei/kg.

Dt 211 ” Materiale” Ct
Si = 6 000 lei
9) 3 720 lei
10) 6 250 lei
11) 13 300 lei
12) 7 560 lei
13) 9 760 lei
14) 9 030 lei
Rd = 49 620 lei Rc = 0 lei
Sf = 55 620 lei

2..Înregistrați operațiile economice ce au avut loc în trimestrul IV al anului curent conform


informației din p. III al studiului de caz.

№ Conţinutul operaţiei economice Suma Dt Ct


d/o (lei)
1. S-a dat în exploatare cuptorul ”Tunel” în luna 18 015 123 121
octombrie
2. S-a calculat amortizarea lunară a cuptorului
( durata de utilizare stabilită - 5 ani, valoarea 286,2 821 124
reziduală – 800 lei )
3. S-a consumat, la 02.11.2018, materie primă pentru 50 560 811 211
fabricarea franzelelor – 4 000 kg la 12,64 lei/kg
4. S-au calculat salariile:
- muncitorilor care fabrică produse 30 100 811 531
- administratorului secției de producție 18 000 821 531
- personalului administrativ al entității 42 500 713 531
- vânzătorilor 15 600 712 531
5. S-au calculat CAS şi PAM (22,5%)aferente salariilor:
- muncitorilor care fabrică produse 6 772,50 811 533
- administratorului secției de producție 4 050 821 533
- personalului administrativ al entității 9 562,50 713 533
- vânzătorilor 3 510 712 533
6. S-a acceptat factura pentru energia electrică
consumată pentru:
- scopuri tehnologice 3 900 811 521
TVA - 20% 650 534 521
- necesitățile generale ale secției de producție 2 750 821 521
TVA - 20% 458,33 534 521
- iluminarea oficiului 1 808 713 521
TVA - 20% 301,33 534 521
- iluminarea magazinului 2 100 712 521
TVA - 20% 350 534 521
7. S-a reflectat consumul hainelor speciale utilizate în 1 300 811 213
secția de producție
8. S-au vândut franzele contra numerar prin magazinul 145 900 221 611
propriu
TVA - 8 % 11 672 221 534
9. S-a înregistrat vânzarea calculatorului la preț de 8 500 234 621
8500 lei, cu plata ulterioară. Cost de intrare – 6 800 1 700 234 534
lei; amortizarea acumulată – 900 lei.
10. Decontarea valorii contabile a calculatorului vândut 5 900 721 123

11. Decontarea amortizării calculatorului vândut 900 124 123

12. S-a efectuat inventarierea și s-au stabilit plusuri de 670 213 612
instrumente

13. S-a efectuat inventarierea și s-au stabilit.lipsuri de 60 714 241


numerar în casierie

14. S-au reţinut lipsurile de numerar din salariul 60 241 531


casieruluui

3. Calculați costul efectiv total și unitar de producție al franzelelor, știind că cantitatea de


producție obținută este 28 400 franzele și înregistrați în conturile contabile operațiile
economice aferente evidenței costurilor de producție.
4. Contabilizați veniturile și cheltuielile recunoscute în trimestrul IV al anului de gestiune
în baza informațiilor prezentate în studiul de caz.

№ Conţinutul operaţiei economice Suma Dt Ct


d/o (lei)
1. S-au calculat salariile:
- personalului administrativ al entității 42 500 713 531
- vânzătorilor 15 600 712 531
2. S-au calculat CAS şi PAM (22,5%)aferente salariilor:
- personalului administrativ al entității 9 562,50 713 533
- vânzătorilor 3 510 712 533
3. S-a acceptat factura pentru energia electrică
consumată pentru:
- iluminarea oficiului 1 808 713 521
TVA - 20% 301,33 534 521
- iluminarea magazinului 2 100 712 521
TVA - 20% 350 534 521
4. S-au vândut franzele contra numerar prin magazinul 145 900 221 611
propriu
TVA - 8 % 11 672 221 534
5. S-a decontat valoarea contabilă a franzelelor vândute 117 718,7 711 216
(la cost efectiv) (vezi op.8 ,prob.3)
6. S-a înregistrat vânzarea calculatorului la preț de 850 8 500 234 621
lei, cu plata ulterioară. Cost de intrare – 6 800 lei; 1 700 234 534
amortizarea acumulată – 900 lei.
7. Decontarea valorii contabile a calculatorului vândut 5 900 721 123

8. S-a efectuat inventarierea și s-au stabilit plusuri de 670 213 612


instrumente

9. S-a efectuat inventarierea și s-au stabilit.lipsuri de 60 714 241


numerar în casierie

5. Argumentați modul de determinare a rezultatului financiar pe tipuri de activități


al entității SRL “Modeco Prim” și modul de prezentare a informației cu privire la poziția
financiară în Situațiile financiare.
№ Conţinutul operaţiei economice Suma Dt Ct
d/o (lei)
10. S-a reflectat închiderea conturilor de venituri la finele 145 900 611 351
perioadei de gestiune 670 612 351
8 500 621 351
11. 117 718,7 351 711
S-a reflectat închiderea conturilor de cheltuieli la
21 210 351 712
finele perioadei de gestiune
53 870,5 351 713
60 351 714
5 900 351 721
12. Se reflectă rezultatul financiar al întreprinderii (43 689,2) 333 351