Sunteți pe pagina 1din 7

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea ŞTIINŢE ECONOMICE

DEPARTAMENTUL CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ

Gorbatenchii Maxim

Lucrul individual
la disciplina BAZELE CONTABILITĂŢII

STUDIU DE CAZ

Conducător ştiinţific: Lisnic Victoria

Autorul: Gorbatenchii Maxim , gr. FB -171

Chişinău - 2017
Entitatea economică SRL “Modeco Prim”desfășoară activitatea de producere şi vînzare a
franzelelor. În luna octombrie a anului curent, conform facturilor fiscale s-au înregistrat
următoarele intrări:

1) S-a procurat cuptorul „Tunel” în valoare de 18 000 lei (inclusiv TVA). Serviciile pentru
transportarea utilajului constituie 1 000 lei, fără TVA. Utilajul a fost descărcat de către
angajaţii entităţii, cărora li s-a calculat salariul în sumă de 800,00 lei. Costuri aferente
punerii în funcțiune: alariul muncitorilor care au participat la instalare – 600 lei; serviciile
secției auxiliare – 300 lei.
1. S-a procurat cuptorul ,,Tunel” , inclusiv TVA:
Dt 121 – 15 000 lei
Ct 534 – 3 000 lei
Ct 521 – 18 000 lei
2. S-au înregistrat cheltuieli pentru serviciile de transportare a utilajului, TVA-20%:
Dt 121 – 1 000 lei
Dt 534 – 200 lei
Ct 544 – 1 200 lei
3. Achitarea datoriei cu furnizorii:
Dt 521 Ct 242 - 18 000 lei
4. Achitarea datoriei pentru transport:
Dt 544 Ct 242 - 1 200 lei
5. S-a calculat salariile angajaților entității ocupați cu descărcarea utilajului și CAS,
PAM:
Dt 121 – 1 020 lei
Ct 531 – 800 lei
Ct 533 – 220 lei
6. S-a calculat salariile muncitorilor care au participat la instalarea utilajului și CAS,
PAM:
Dt 121 – 765 lei
Dt 531 – 600 lei
Ct 533 – 165 lei
7. S-a calculat costurile serviciilor secției auxiliare aferente punerii în funcțiune a
utilajului:
Dt 121 Ct 812 - 300 lei
8. Reflectarea punerii în funcțiune a cuptorului ,,Tunel” :
Dt 123 Ct 121 - 18 085 lei
2) S-a procurat materie primă:
 la 02.10.201__ aprovizionare de la furnizori cu achitare ulterioară – 300 kg, preţul
de 12,40 lei/kg;
 la 06.10.201__ aprovizionare de la o entitate asociată – 500 kg, preţul de 12,50
lei/kg;
 la 13.10.201__ aprovizionare prin intermediul titularului de avans cu acordarea
avansului – 1000 kg, preţul de 13,30 lei/kg;
 la 19.10.201__ aprovizionare de la furnizor cu achitare din contul avansului
acordat – 600 kg, preţul de 12,60 lei/kg;
 la 27.10.201__ aprovizionarea de la furnizori cu achitare ulterioară – 800 kg,
preţul de 12,20 lei/kg;
 la 30.10.201__ aprovizionare prin intermediul titularului de avans fără acordarea
avansului -700 kg, preţul de 12,90 lei/kg.

1. Procurarea materiei prime de la furnizori cu achitarea ulterioară


Dt 211 Ct 521 - 3720 lei

2. Procurarea materiei prime de la o entitate asociată:


Dt 211 Ct 522 - 6250 lei

3. Procurarea prin intermediul titularului de avans cu acordarea avansului:


Dt 211 Ct 226 - 13300 lei

4. Procurarea materiei prime de la furnizor cu achitarea din contul avansului:


Dt 211 Ct 224 - 7560 lei

5. Procurarea de la furnizori cu achitarea ulterioară:


Dt 211 Ct 521 - 9760 lei

6. Procurarea prin intermediul titularului de avans fără acordarea avansului:


Dt 211 Ct 532 - 9030 lei

Dt 211 „Materiale” Ct
Si = 6000 lei
1) 3 720 lei
2) 6 250 lei
3) 13 300 lei
4) 7 560 lei
5) 9 760 lei
6) 9 030 lei
Rd= 49 620 lei Rc= 0
Sf= 55 620 lei
3) Pe parcursul trimestrului IV a anului curent s-au înregistrat următoarele mișcări aferente
elementelor patrimoniale:
a) S-a dat în exploatare cuptorul ”Tunel” în luna octombrie și s-a stabilit durata de
utilizare 5 ani, valoarea reziduală – 800,00 lei. În conformitate cu politicile
contabile entitatea calculează amortizarea unei imobilizări, începînd cu prima zi a
lunii care urmează după luna transmiterii în exploatare, utilizând metoda liniară de
calcul a amortizării.

Calculul amortizării cuptorului ”Tunel” prin metoda liniară:

Perioada de Costul de Amortizare Amortizarea Valoarea


gestiune intrare anuală (lei) acumulată (lei) contabilă
Încep.perioadei 18 085 3 457 - 18 085
de gestiune
Sfârșitul anul. 1 18 085 3 457 3 457 14 628
Anul 2 18 085 3 457 6 914 11 171
Anul 3 18 085 3 457 10 371 7 714
Anul 4 18 085 3 457 13 828 4 257
Anul 5 18 085 3 457 17 285 800
Total - 17 285 - -

b) S-a consumat la 02.11.201__ materie primă pentru fabricarea franzelelor – 4 000


kg. Politicile contabile prevăd evaluarea ieșirelor de materie primă la valoarea contabilă
care se determină prin aplicarea metodei costului mediu ponderat după fiecare intrare.

Evaluarea ieșirilor de materie primă prin metoda costului mediu ponderat:

Data Explicare Intrări Ieșiri Stoc


Q P S Q P S Q P S
01.10 Stoc 500 12 6000
inițial
02.10 intrare 300 12,40 3720 800 12,15 9720
06.10 intrare 500 12,50 6250 1300 12,28 15970
13.10 intrare 1000 13,30 13300 2300 12,73 29270
19.10 intrare 600 12,60 7560 2900 12,70 36830
27.10 intrare 800 12,20 9760 3700 12,59 46590
30.10 intrare 700 12,90 9030 4400 12,64 55620
01.11 ieșire 4000 12,64 50560 400 12,65 5060
Stoc final 400 12,65 5060
Calculul salariilor

Nr. Formula
Op. Conținutul operației economice Suma contabilă
(lei) Dt Ct
1. S-a calculat salariile muncitorilor care fabrică produse 30 100 811 531
2. S-a calculat CAS și PAM aferent salariilor muncitorilor 8277,5 811 533
care fabrică produse
3. S-a calculat salariile administratorului secției de 18 000 821 531
produse salariilor
4. S-a calculat CAS și PAM aferent salariilor 4950 821 533
administratorului secției de produse salariilor
5. S-a calculat salariile personalului administrative al 42 500 713 531
entității
6. S-a calculat CAS și PAM aferent salariilor personalului 11687,5 713 533
administrative al entității
7. S-a calculat salariile vânzătorilor 15 600 712 531
8. S-a calculat CAS și PAM aferent salariilor vânzătorilor 4290 712 533
Acceptarea facturii fiscale

Nr. Formula contabilă


Op. Conținutul operației economice Suma Dt Ct
(lei)
1. S-a acceptat factura pentru energia electrică 3 900 811 521
consumată pentru scopuri tehnologice, TVA 20% 780 534 521
2. S-a acceptat factura pentru energia electrică
consumată pentru necesitățile generale ale secției de 2 750 821 521
producție, TVA 20% 550 534 521
3. S-a acceptat factura pentru energia electrică 1 808 713 521
consumată pentru iluminarea oficiului, TVA 20% 361,6 534 521
4. S-a acceptat factura pentru energia electrică 2 100 712 521
consumată pentru iluminarea magazinului, TVA 20% 420 534 521

Operațiuni contabile privind acceptarea facturii prezentată de către S.A. ”Respect”

Nr. Formula contabilă


Op. Conținutul operației economice Suma Dt Ct
(lei)
1. S-a acceptat factura prezentată de către SA
”Respect” pentru paza secției de producție, 1 430 821 521
TVA – 20% 286 534 521
2. S-a acceptat factura prezentată de către SA
”Respect” pentru paza oficiul entității 750 713 521
TVA – 20% 150 534 521
3. S-a acceptat facture prezentată de către SA
”Respect” pentru paza magazinului 990 712 521
TVA – 20% 198 534 521

Nr. Formula contabilă


Op. Conținutul operației economice Suma Dt Ct
(lei)
1. S-a înregistrat consum haine speciale utilizate în secția 1 300 821 213
de producție
2. S-au vândut franzele contra numerar prin magazinul 145 900 242 611
propriu, fără TVA 29 180 242 534

3. S-a înregistrat vânzarea calculatorului la preț de 8 500 8 500 234 621


lei, cu plata ulterioară. Cost de intrare – 6 800,00 lei; 1 700 234 534
amortizarea acumulată – 900,00 lei.
4. S-a efectuat inventarierea și s-a stabilit:
plusuri de instrumente; 670 213 612
lipsuri de numerar. 60 714 241
5. Reținerea lipsurilor de numerar din salariul casierului 60 531 226

Dt 811 „Activități de bază” Ct

1) 30 100 lei
2) 8 277,5 lei 42 277,5 lei
3) 3 900 lei

Rd=42 277,5 lei Rc= 42 277,5 lei

1) Repartizarea Costurilor indirecte de producție în costurile efectiv al produselor:


Dt 811 Ct 821 - 28 430 lei

2) Calculul costului efectiv al produselor fabricate:


Dt 216 Ct 811 - 42 277,5 lei

3) Trecerea veniturilor perioadei de gestiune în rezultatul financiar:


Dt 611 – 145 900 lei
Dt 612 – 670 lei
Dt 621 – 8 500 lei
Ct 351 – 155 070 lei
4) Trecerea cheltuielilor perioadei de gestiune în rezultatul financiar:

Dt 351 – 231 585,5 lei


Ct 711 – 145 900 lei
Ct 712 – 22 980 lei
Ct 713 – 56 745,5 lei
Ct 714 – 60 lei
Ct 721 – 5 900 lei

5) Reflectarea rezultatului activității (pierdere):


Dt 333 Ct 351 - 76 515,5 lei