Sunteți pe pagina 1din 5

CONTABILITATE II

1. Se fac următoarele afirmaţii în legătură cu contabilitatea financiară (CF) şi contabilitatea de gestiune (CG).
Una dintre afirmaţii nu este corectă. Care?
a. Informaţiile CF sunt publice, cele ale CG sunt confidenţiale;
b. CF asigură informaţiile necesare întocmirii situaţiilor financiare; CG asigură informaţiile necesare
fundamentării deciziilor interne privind gestiune întreprinderii;
c. Scopul CF este de a determina periodic situaţia patrimoniulu, precum şi rezultatul global al exerciţiului;
scopul CG îl constituie determinarea şi cunoaşterea rezultatelor analitice necesare conducerii;
d. CF este obligatorie şi are la bază norme unitare; CG nu este obligatorie şi nu are la bază norme unitare.

Rezolvare:

d. CF este obligatorie şi are la bază norme unitare; CG nu este obligatorie şi nu are la bază norme unitare.

2. Se construieşte în regie proprie o clădire, pentru care se efectuează următoarele cheltuieli:


- în octombrie: cu materiile prime 30.000 u.m.
cu materiile consumabile 15.000 u.m.
cu energia şi apa 5.000 u.m. (TVA 19%)
cu salariile 22.000 u.m.
- în noiembrie cu materiile auxiliare 25.000 u.m.
cu salariile 8.000 u.m.
cu serviciile prestate de terţi 12.000 u.m. (TVA 19%)

La data de 30.11.N se recepţionează clădirea. Să se înregistreze cheltuielile efectuate pe parcursul celor doună
luni, precum şi recepţia construcţiei.

Rezolvare:

Inregistrare cheltuieli octombrie

601 = 301 30.000


602 = 302 15.000
% = 401 5.950
605 5.000
4426 950
641 = 421 22.000

Inregistrat imobilizare corporala in curs in octombrie =30.000+15.000+5.000+22.000=72.000

231 = 722 72.000

Inregistrare cheltuieli noiembrie

602 = 302 25.000


% = 401 14.280
628 12.000
4426 2.280
641 = 421 8.000

Receptia cladirii la valoarea de 72.000+25.000+12.000+8.000=117.000


212 = % 117.000
231 45.000
722 72.000

3. La sfârşitul celui de-al 17-lea an de funcţionare un mijloc de transport, cu valoare contabilă de 20.000 lei şi
amortizare cumulată de 14.000, este casat. Din casare rezultă materiale în valoare de 700 u.m. Cheltuielile
ocazionate de casare (materiale consumabile) sunt de 200 u.m.

Rezolvare:
Casare
% = 2133 20.000
2813 14.000
6583 6.000

Cheltuieli si veniturile se pot trece pe 6583 respectiv 7583 deoarea sunt ocazionate de casare .

6583 = 3028 200


302 = 7583 700

4. O societate achiziţionează de la furnizori mărfuri conform facturii: preţ de cumpărare 1.000 lei, rabat 2%,
remiza 3%, scont de decontare 1%, TVA 19%. Dacă adaosul comercial practicat este de 20%, care va fi preţul
de vânzare şi formulele contabile de achiziţia şi vânzarea mărfurilor.

Rezolvare:
Pret de cumparare=1.000
Rabat=2%x1.000=20
Remiza=3%x980=29,40
Valoare neta comerciala=950,60

371 = % 1.357,40
401 950,60
378 950,60x0,2=190,1
4428 216,70
4426 = 401 950,60x19%=180,60

Scont de decontare (reducere financiara)=1.131,20x 1%=11,30


TVA scont=180,60x1%=1,80
Scont net=950,60x1%=9,5
Inregistrare scont

401 = 767 9,50


4426 = 401 -1,80

Vanzare marfa si descarcare gestiune cu marfa vanduta

5311 = % 1.357,40
707 950,60+190,1=1.140,70
4427 216,70
% = 371 1.357,40
607 950,60
378 190,10
4428 216,70

5. Se constituie o societate comercială în următoarele condiţii: capital subscris 40.000 acţiuni * 1.000 lei
valoare nominală; capitalul este vărsat la constituire; aportul este constituit din numerar 20.000.000 lei,
mijloace de transport 10.000.000 lei şi materii prime 10.000.000 lei. Cheltuielile ocazionate de constituire sunt
de 1.000.000 lei, plătibile în numerar de către asociaţi. Să se efectueze toate operaţiile contabile aferente
acestei situaţii.

6. Intreprinderea Alfa achiziţionează o clădire la costul de 100.000 lei cu terenul aferent al cărui cost este de
20.000 lei, TVA 19%. Durata de utilizare a clădirii este de 50 ani, amortizare liniară. La 31.12.N, valoarea
justă a terenului este estimată la 25.000 lei.
Ce înregistrări contabile trebuie făcute conform OMFP 3055/2009?

7. Intreprinderea Alfa deţine un teren evaluat la valoarea justă de 50.000 lei, rezerva din reevaluare disponibilă
fiind de 10.000 lei. Pe teren va fi construită o clădire. Costurile construcţiei se ridică la 200.000 lei. Se cere:
a) să se precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvării acestui caz;
b) să se prezinte înregistrările contabile.

8. La 1 ianuarie N, o întreprindere achiziţionează dintr-o emisiune 1.000 obligaţiuni ale căror caracteristici
sunt după cum urmează:
Valoarea nominala 100 lei;
Preţul de emisiune 99,271360 de lei;
Preţul de rambursare 105 lei;
Rata dobânzii 10%;
Durata 5 ani.
Rambursarea totală are loc la 1 ianuarie N+5. Dobânzile se încasează în fiecare an pe 1 ianuarie.
Se cere:
a) să se precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvării acestui caz;
b) să se prezinte înregistrările contabile.

9. Societatea Leasing având ca obiect de activitate acordarea de bunuri în leasing financiar, achiziţionează la
data de 20.12.N-1 un autoturism în valoare de 16.725 lei, TVA 19%, pe care îl acordă în leasing financiar
societăţii CONTA. Contractul de leasing financiar este încheiat pe data de 01.01.N în următoarele condiţii:
- perioada de leasing este de 5 ani iar durata utilă de viaţă a activului predat în leasing este de 6 ani;
- plăţile de leasing vor fi efectuate pe data de 31 decembrie ale fiecărui an, se vor emite 5 facturi;
- la începutul contractului de leasing societatea CONTA plăteşte 10.000 lei + TVA;
La sfârşitul contractului de leasing utilizatorul îşi va exercita opţiunea de cumpărare la valoarea reziduală care
reprezintă 10% din valoarea de intrare a bunului.
Să se facă înregistrările contabile aferente anului N şi N+4, atât la locator, cât şi la locatar.

10. Se primeşte prin subvenţie guvernamentală un agregat frigorific evaluat la 6000 lei. Durata de viaţă utilă 4
ani. Se amortizează liniar.

11. O societate comercială plătitoare de impozit pe profit înregistrează la 31 decembrie a anului 2009
următoarele date:
- cheltuieli cu materiile prime: 120.500 lei;
- cheltuieli cu materiale auxiliare: 3.200 lei;
- cheltuieli cu energia şi apa: 5.500 lei;
- cheltuieli privind mărfurile: 180.000 lei;
- cheltuieli cu reparaţiile curente ale utilajelor: 25.500 lei;
- cheltuieli de reclamă şi publicitate: 1.500 lei;
- cheltuieli de protocol: 2.800 lei;
- alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi: 85.500 lei;
- cheltuieli cu impozite şi taxe: 6.200 lei;
- cheltuieli cu salariile personalului: 115.000 lei;
- cheltuieli cu contribuţiile sociale: 33.350 lei;
- cheltuieli cu majorări de întârziere: 1.550 lei;
- cheltuieli de sponsorizare: 3.500 lei;
- alte cheltuieli din exploatare: 650 lei;
- cheltuieli cu amortizarea utilajelor: 45.500 lei;
- ajustări pentru deprecierea creanţelor clienţilor: 4.550 lei;
- cheltuieli cu dobânzile: 9.200 lei;
Total cheltuieli: 644.000 lei
- venituri din vânzarea produselor finite: 355.000 lei;
- venituri din vânzarea mărfurilor: 243.000 lei;
- venituri din prestări servicii: 73.450 lei;
- alte venituri din exploatare: 3.700 lei;
- venituri din dobânzi: 550 lei.
Total venituri: 675.700 lei

Pierderea fiscală de recuperat aferentă exerciţiului precedent este în sumă de 9.350 lei.
Cheltuielile înregistrate în contabilitatea societăţii sunt efectuate în scopul desfăşurării obiectului de
activitate al societăţii şi a obţinerii de venituri impozabile.
Din valoarea cheltuielilor cu majorările de întârziere 1.340 lei reprezintă majorări pentru plata cu
întârziere a obligaţiilor bugetare iar 210 lei majorări de întârziere datorate în cadrul contractelor economice
către furnizori. Alte cheltuieli reprezintă cheltuieli înregistrate în contabilitate, care nu au la bază un document
justificativ corespunzător. Amortizarea a fost calculată prin utilizarea metodei liniare, valoarea contabilă a
activelor amortizabile corespunde cu valoarea fiscală şi nu există reevaluări ale acestor active. Ajustările
pentru deprecierea creanţelor clienţi s-au constituit cu repectarea prevederilor art.22 din Codul fiscal, fiind
considerate cheltuieli deductibile.
Cheltuielile cu dobânzile sunt aferente unui credit bancar, fiind astfel considerate integral deductibile.
Până la data de 30 septembrie a exerciţiului financiar societatea a constituit, declarat şi plătit un
impozit pe profit în sumă de 1.850 lei.
Societatea nu are constituite rezerve legale, capitalul social subscris vărsat al societăţii având o valoare
de 20.000 lei.
Suma de 3.700 lei, înregistrată la alte venituri din exploatare, reprezintă penalităţi de întârziere plătite
bugetului de stat şi anulate ulterior, care în momentul înregistrării lor au fost tratate ca şi cheltuieli
nedeductibile. In consecinţă suma de 3.700 lei reprezintă venituri neimpozabile.
Pe baza veniturilor totale realizate în anul 2008 de către societate, în sumă de 211.500 lei, a fost stabilit
un impozit minim anual de 4.300 lei.
Inchiderea exerciţiului financiar se definitivează până la data de 15 februarie a anului următor.
Se cere să se determine: impozitul pe profit şi să se înregistreze operaţiunile în contabilitatea societăţii.

12. Societatea comercială “C” constituie în anul curent “N” un provizion pentru garanţii în sumă de 48.000
u.m.n. In anul următor “N+1” se efectuează lucrări de reparaţii la bunurile aflate în perioadă de garanţie,
constând în: cheltuieli cu materiile prime 18.000 u.m.n., cheltuieli cu piese de schimb 20.000 şi cheltuieli cu
salariile 5.000 u.m.n.
13. Societatea comercială “X” achiziţionează o reţea comercială (lanţ de magazine) compusă din:
- clădiri 500.000 u.m.n., TVA 19%
- mărfuri 200.000 u.m.n., TVA 19%
Datorită poziţiei şi a vadului commercial valoarea de achiziţie a reţelei se ridică la 900.000 u.m.n., TVA 19%.
Se acordă furnizorului ca echivalent a bunurilor achiziţionate un efect commercial care se achită la scadenţă.
Utilizaţi IAS 38 “Imobilizări necorporale”.

14. Se achiziţionează animale în vederea îngrăşării în valoare de 50.000 u.m.n. de la populaţie achitate din
avansuri de trezorerie. După 4 luni se înregistrează un spor de greutate în valoare de 40.000 u.m.n. Se
transferă animalele în vederea sacrificării la abatorul propriu. Rezultă produse finite în valoare de 110.000
u.m.n. şi produse reziduale în valoare de 20.000 u.m.n. Se vând produse prin magazinul propriu cu un adaos
comercial de 20% la preţul de vânzare de 79.730 inclusiv TVA. Produsele reziduale se vând unor terţi la preţul
de 24.000 u.m.n. TVA 19%.

15. Se cunosc următoarele date cu privire la un import în commission realizat de SC “A”:


- avans încasat de la beneficiarul importului 200.000 u.m.n.
- valoarea externă a materiilor prime importate 8$
- cursul de schimb 3,1 u.m.n./$
- taxa vamală 20%
- comisionul vamal 1%
- TVA 19%
- comisionul societăţii de import – export 5%
Contabilizaţi operaţiunile.

16. SC “X” achiziţionează mărfuri în valoare de 85.000 u.m.n., TVA 19% şi ambalaje facturate distinct în
valoare de 17.000 u.m.n., TVA 19%. Se vând mărfurile împreună cu ambalajele la preţul de 115.000 u.m.n.,
TVA 19%.