Sunteți pe pagina 1din 10

Octavian MANDRUT

ffiwwry wwWffiw ffimffiwffimffiffi

Caietul elevului
pentru clasa a Vlll-a

Conftr
E DUCATT ONAL
CUPRINS Geogrofio Romdniei
Elemenie ole progro
Cuvdnt-inainte . . 3
A. Conlinuturi (extrase d

Geografia Romdniei elemente ale programei gcolare 5


Romdnia: Pozitie geogr€
- Relieful
ELEMENTE .)E REFERINTA 7 . Caracteristici generale
I.RELIEFUL ... 4.
tz ' Unitdtile
;-
majore de reli

Evaluare sumativd (Relieful) 36 - carpatii 9i Depres


- Dealurile gi Podigt
ll. CLIMA 38 - cdmPiile
- Lunca 9i Delta Du
ilt. H|DRoGRAFIA (Apete) 42 - Platforma continer
Evaluare secvenlialfi (Clima gi hidrografia) . . 50 Clima
o Factorii genetici ai clin
IV. VEGETATIA, FAUNA $l SOLURILE 52 . Elementele climatice
Evaluare sumativd (Geografie fizicd) 56 . Tipuri gi nuante de clir
Aoele
V.PoPULAT|A.. 58 .bunarea
vr. A$EZARTLE oMENEgr G2 : f::'J,"
interioare

Evaluare secvenliald (Populalia 9i aqezdrile omeneqti) ;6 : H:il'::rrterane


vil. ACT|V|TATILE ECONOMTCE 78 Mareg Neagrd
Ivegetafia'
Evaluare secvenliald (Activitdlile economice) 96 fauna gi solu
Populatia
vilt. CARACTERIST|C|ALE MED|ULU| iNCONtUnAron 98 0 Numdrul populaliei 9i
. Repartitia geograficd :
Evaluare sumativd (Geografie umand) 100 . Structura populaliei R
Asezdrile umane
rx. REGIUNILE GEOGRAFICE ALE ROMANIEI 103 .'il"iJrir" rurate. Tipur
10tr
re . AgEZdTiIE UTbANE' TiPt
X. ELEMENTE ALE DEZVOLTARII DURABILE . Caracterizarea geogrz
ANEXA poputalia oragetor in anut 2o1a . 106 prga.1iz.area administa
- Activitdti economice
{gricultura
. Cultura plantelor 9i crr
lndustria
o lndustria energeticd 9
o Alte ramuri: industria t

Serviciile
o Cdi de comunicatie gi
. Come4ul
. Turismul
Romdnia Tn EuroPa 9i1
Locul Rom0nieiin ecor
A
I
I
I
I
B. UNTTATILE lnAtORE
I. RELIEFUT
Urmdriti harta unitdt;' :
unitdtilor principale de rer,,
de maijos.

A. CARACTERISTICI GENERATE (Trepte gi forme de relief) Unitatea majord


de relief
Prin relief intelegem:

Dali exemple de:


a)forme de relief:

b)trepte de relief:

c) unitdli de relief:

Utiliz6nd harta treptelor de relief (pag. 9), demonstrati, pe scurt, propor[ionali-


tatea reliefului:

Relieful are o dispunere concentricd, din centrul ldrii spre exterior desfd-
gu16ndu-se urmdtoarele grupe de unitdti:
o_
a
a
a

Demonstra{i, pe scurt, varietatea mare a formelor de relief:

Ordonali unitdtile de relief in funclie de vechimea lor (utilizdnd informalia din


manual), de la cea mai veche la cea mai recentd:

a
a
a
a
a

t"
B. UNTTAT|LE lnAtORE DE RETTEF

Urmdrili harta unitdtilor majore de relief ale Romaniei (fig. 2) qi a unitSlilor gi sub-
unitdlilor principale de relief (fig. 1) de la pag. 10-11 din manual qi completali tabelut
de maijos.

Unitatea majord Pozi{ia in cadrul Exemple de subunit5[i


de relief tdrii (subdiviziuni)

,al
l. Corpofii gi Depresiuneo Colinoro o Tronsilvoniei Teme giintrebori

l. l.Corpotii Orientoli l. Precizati pentru fiecare


(nordricd, centrald gi sudic
Precizati limitele Carpa[ilor Orientali 9i unitdlile invecinate: alcltuirea substratului, for
a) Tn nord: c) in vest: explicatia profesorului.
b) in sud: d) in est: a) Carpalii Maramure:

cinci caracteristici generale ale Carpatilor Orientali:


.Enumerati
a
a
a
a b) Carpatii Moldo-Trar

c) Carpalii Curburii 19.

ll. Utilizdnd harta din manu


diviziune transversalS (gn
(munti) gi depresiuni, astfe
a) in grupa nordicd (C
o munti:

. depresiuni:
Compara[i harta ald-
turati cu cea din manual b) in grupa centrald r(
(fi1. 2, pag. 13) 9i scrieli o munti:
numele munlilor gi ale
depresiunilor indicate. . depresiuni:
Verificati localizarea
unitdlilor de relief. c) in grupa sudicd (Ce
Precizati oral pozilia o munli:
fiecdrei unitdti in raport
cu unitdtile apropiate. . depresiuni:

114
I
I
I
Teme giintrebori

l. Precizati pentru fiecare diviziune (grupa) transversalS a Carpalilor Orientali


(nordricd, centrald gisudicd) elementele care dau specificul reliefului (altitudinile,
alcdtuirea substratului, formele de relief etc.), utilizind informalia din manual gi
explicalia profesorului.
a) Carpalii Maramuregului gi Bucovinei (grupa nordicd):

b) Carpatii Moldo-Transilvani (grupa centrald):

c) Carpatii Curburii (grupa sudicd):

din manual (frg.2, pag. 13), identificaliginotali, pentru fiecare sub-


!1. Utilizdnd harta
diviziune transversale (grupe) a Carpa{ilor Orientali, principalele culmi muntoase
(mun!i) 9i depresiuni, astfel:
a)in grupa nordicd (Carpatii Maramuregului gi ai Bucovinei):
. munli:

. depresiuni:

b) Tn grupa centrald (Carpatii Moldo-Transilvani):


. munti:
. depresiuni:
I

c) in grupa sudicd (Carpa{ii Curburii):


I
o munti:
i
. depresiuni:

,ul
I.2. Corpofii Meridionoli Utilizdnd harta din m
jos, notati numele fiecSre
Precizali limitele gi unitdlile invecinate Carpatilor Meridionali: 1_
a) in est:
3
b) in sud:
5
c) in vest.
7
d) in nord:

Enumerali principalele patru caracteristici ale reliefului Carpatilor Meridionali:


a

Explicali, pe scurt, de ce au fost denumiti ,,Alpii Transilvaniei":

Enumerali, utilizAnd manualul (pag. 14-15), principalele subdiviziuni ale fiecd- Urmdrind cu atenl e
rei grupe: nual (fig. 2, pag.'15t g, s:
a) Grupa Bucegi:

b) Grupa Fdgirag:

Scrieti, pe scurt. ce
a) relief glaciar: _
c) Grupa Pardng: b) defileu:

d) Grupa Retezat-Godeanu: Utilizdnd fotografilie


observd:

Enumerati principalele depresiuni, de la est spre vest:

l"
Utilizind harta din manual (carpalii Meridionari, frg.2, pag. 1b) 9i harta de mai
jos, nota[i numele fiecdrei unitdli muntoase localizate prin urmdtoarele cifre:
1 2
3 4
5 6
7 8

Urmdrind cu atentie aceste denumiri (1-8), analizali din nou harta din ma-
nual (fig. 2, pag. 15) gi scrieti in 3-4 randuri ceea ce ali constatat:

Scrieli, pe scurt, ce intelegeli prin:


a) relief glaciar:

b) defileu:

Utiiizdnd fotografiile din manuat (pag. 15), descrieti, pe scurt, ceea ce se


observS:

,1
1.3. Corpofii Occidentoli Urmdrind harta : p.;
9i comparOnd-o cu har
Precizati limitele gi unitdlile invecinate: exemple de:
a) in sud: a) munti vulcanici: _
b) in nord:
c) in est: b) munlidezvoltali pe
d) Tn vest:
c) munti dezvoltati pe roc
precizali, pe scurt, trei caracteristicigenerale ale reliefului Carpatilor Occidentali:
a d) munli care au relief ca
a
a
Comparali Carpatii (

maijos:
Notati principalele subdiviziuni din:
a) Muntii Banatului:

Caracteristici
b) MuntiiApuseni:

rmdriti harta aldturatS. ComPa-


U
rali-o cu cea din manual (CarPatii
Occidentali, pag. 17) gi notalinumele
subdiviziunilor corespunzdtoare cd-
su[elor desenate.
Dacd nu ave[i loc suficient, scrieti
denumirile pe caiet, iar in fiecare
cdsulS, doar inilialele.

Scrieti ce inlelegeti Prin:


a) fenomene carstice:

b) ,,depresiunigolf': Subdiviziuni mari


(grupe transversale)

Dupd ce ati parcurs i

realizati, in scris sau oral

l"
Urmdrind harta tipurilor de relief din carpatii occidentali (fig. 1, pag. 17)
9i compardnd-o cu harta unitdtilor de relief (fig.2, pag. 17) notali citeva
exemple de:
a) munti vulcanici:

b) muntidezvoltati pe rocidure:

c) munti dezvoltali pe roci sedimentare cutate (flig):

d) munfi care au relief carstic:

Comparati Carpatii Occidentali gi Carpalii Orientali, complet6nd tabelut de


maijos:

Caracteristici Carpatii Occidentali Carpalii Orientali

Pozilia geograficd

Altitudini maxime

Dispunerea culmilor
muntoase

Depresiuni
(numir, pozitie, intindere)

Tipuri de relief

Subdiviziuni mari
(grupe transversale)

Dupi ce ati parcurs informatia despre Defileul Dundrii (pag. 17 din manual),
realizali, in scris sau oral, o scurtd caracterizare a acestuia.

,rl